Tid och plats för justering Stadbyggnadsförvaltningen, Stadshuset den 23 november 2012 ANSLAG/BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats för justering Stadbyggnadsförvaltningen, Stadshuset den 23 november 2012 ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 sid 1 (21) Tid och plats Ledamöter Ersättare Justerare Onsdag den 21 november 2012 kl Väsesalen Sammanträdet ajourneras kl för gruppvisa överläggningar samt kl och kl Kl beredning av ärenden Kl beslut av ärenden Maria Frisk (MP) ordförande Anders Eriksson (S) tjänstgör i stället för Håkan Holm (S) 1:e vice ordförande Henrik Lindblom (FP) 2:e vice ordförande Ingvar Klang (M) Göran Frödin (M) Gunilla Tågmark (C) Dan Kihlström (KD) Anita Svensson Nilsson (S) Rickard Nilsson (S) Nurcan Aldemir (S) Marianne Lönndahl tjänstgör i stället för Nurcan Aldemir (S) Lena Grip (V) Fredrik Lund Kopparklint (M) Malin Hall (M) Lars-Bertil Langered (M) Mikael Lindell (M) Ali Soltani (MP) Anders Eriksson (S) Marianne Löndahl (S) Leif Haraldsson (S) Michelle Hedberg (S) Göran Frödin (M) Tid och plats för justering Stadbyggnadsförvaltningen, Stadshuset den 23 november 2012 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Stadsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadsförvaltningen Underskrift

2 sid 2 (21) Övriga närvarande Klas Jansson, stadsbyggnadsdirektör Marie Eddeborn, plan- och byggchef Sören Bergerland, chef Karlstadsbuss Måns Hallén, stadsarkitekt Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsarkitekt Åke Olsson, stadsbyggnadsingenjör Göran Edvinsson, stadsbyggnadsingenjör Anders Gustavsson, GIS-ingenjör Ulf Nyqvist, biträdande kommundirektör kommunledningskontoret Olle Wikberg, samhällsstrateg kommunledningskontoret Ella Sjödin, PRAO-elev Underskrifter Sekreterare Madeleine Nyvall Ordförande Maria Frisk Justerare Göran Frödin

3 sid 3 (21) 1 a Godkännande av extra informationsärende vid dagens sammanträde Stadsbyggnadsnämnden godkänner att informationsärendet Återrapportering av utredning om gemensam stabsfunktion för teknik- och fastighets-, stadsbyggnadsoch miljöförvaltningen tas upp vid dagens sammanträde.

4 sid 4 (21) 1 b Redovisning av delegeringsbeslut Redovisningen godkänns. Beslutsunderlag Stadsbyggnadsförvaltningens listor

5 sid 5 (21) 2 Meddelanden Inga meddelanden.

6 sid 6 (21) 3 Tidsbegränsat bygglov för hunddagis på fastigheterna Deimos 3 och 4, Karlstads kommun Dnr B Tidsbegränsat bygglov med liten avvikelse beviljas enligt 9 kap. 31b, 33 plan- och bygglagen (PBL) till och med den 31 maj Startbesked meddelas enligt 10 kap. 3 PBL. 3. Kontrollplan daterad ska gälla för åtgärden. Sammanfattning av ärendet Teknik- och fastighetsförvaltningen ansöker om tidsbegränsat bygglov för hunddagis på fastigheterna Deimos 3 och 4. På fastigheten Deimos 3 och 4 finns två tomma paviljonger där det tidigare varit en förskola som skulle fungera under en begränsad tid för denna verksamhet. Fastigheten omfattas av en detaljplan. Aktuell placering innebär en avvikelse från denna beträffande användningsområdet för platsen. Beslutsunderlag Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 november Kartor. Ritningar byggnad 1 och 2. Beskrivning av användning av byggnaderna. Kontrollplan den 5 september Upplysningar Lovet har skickats för kännedom till berörda grannar och annonserats i Post- och Inrikes tidningar. Tidigast fyra veckor efter annonsering kan lovet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet. Handläggare: Kristina Skogling, tfn Avgifter Avgift enligt stadsbyggnadsnämndens taxa :-.

7 sid 7 (21) Beslutet skickas till Delges: Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstads kommun Meddelande om kungörelse i brev: Mark- och exploateringsenheten, Teknik- och fastighet, Karlstads kommun xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Boende på: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

8 sid 8 (21) 4 Bygglov och strandskyddsdispens för gäststuga på fastigheten Bomstad 1:51, Karlstads kommun Dnr B Dispens från strandskyddet lämnas enligt 7 kap 18b miljöbalken (MB) med de skäl som anges i 7 kap 18c pkt. 1 MB samt stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 november Som tomtplats avses den yta som gästhuset upptar på marken. 3. Bygglov beviljas för nybyggnad av gäststuga med stöd av 9 kap 30 plan- och bygglagen (PBL). 4. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherren själv, då han har stor erfarenhet av byggprojekt enligt sin CV. Sammanfattning av ärendet xxxxxxxxxxxxxxx har ansökt om strandskyddsdispens och bygglov för en gäststuga på fastigheten Bomstad 1:51. För området finns det områdesbestämmelser som reglerar byggnadsarean på fritidshusbebyggelsen, ansökan inryms i dessa bestämmelser. Platsen omfattas av strandskydd, då det ligger inom 300-meter från Vänern. Tomten är i dag redan ianspråktagen. Beslutsunderlag Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 november Kartor. Situationsplan. Ritningar A40-01, A , A Upplysningar Dispensen upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om dispens. Länsstyrelsen kan överklaga beslutet om dispens varför byggnadsåtgärderna inte bör påbörjas förrän beslutet vunnit laga kraft.

9 sid 9 (21) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren skall kontakta stadsbyggnadsförvaltningen i god tid för att genomföra samrådet som ligger till grund för startbesked. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 PBL. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Lovet har skickats för kännedom till berörda grannar och annonserats i Post- och Inrikes tidningar. Tidigast fyra veckor efter annonsering kan lovet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 PBL. I detta ärende krävs utstakning. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning debiteras separat om de utförs av lantmäteriavdelningen. Innan byggstart kontakta lantmäteriavdelningen på tfn för information om vilka regler som gäller. Handläggare: Kristina Skogling, Avgifter Avgift enligt stadsbyggnadsnämndens taxa :-. Beslutet skickas till Delges: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Länsstyrelsen Trafikverket Naturvårdsverket Lantmäteriet

10 sid 10 (21) 5 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten Fågelviks-Rud 1:40 i Karlstads kommun Dnr B Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage kan lämnas med hänvisning till 9 kap 17 plan- och bygglagen, PBL. Som villkor i förhandsbeskedet gäller följande: 1. Anpassning till omgivningen skall ske enligt 2 kap 6 PBL. 2. Om renat avloppsvatten måste avledas till lämplig recipient på annan fastighet erfordras servitut (i så fall en lantmäterifråga). Sammanfattning av ärendet xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten Fågelviks-Rud 1:40. Fastigheten omfattas inte av detaljreglerande- eller områdesbestämmelser. Platsen för planerat enbostadshus är i dag bebyggd med ett äldre enbostadshus. Befintligt enbostadshus kommer att rivas i samband med byggnationen av det planerade enbostadshuset. Beslutsunderlag Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 november Översiktskarta, daterad Fastighetskarta, daterad Miljöförvaltningens yttrande den 9 oktober Upplysningar Görs ej ansökan om bygglov inom två år från dagen för detta beslut, upphör tillståndet att gälla. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Handläggare: Göran Edvinsson, tfn

11 sid 11 (21) Avgifter Avgift enligt stadsbyggnadsnämndens taxa för förhandsbeskedet uppgår till kronor och för kungörelse kronor, totalt kronor. Beslutet skickas till Delges: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12 sid 12 (21) 6 Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av garage på fastigheten Grän 1:41 i Karlstads kommun Dnr B Dispens från strandskyddet lämnas enligt 7 kap 18b miljöbalken med de skäl som anges i 7 kap 18c pkt. 1 miljöbalken samt stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 november Som tomtplats får hela fastigheten tas i anspråk enligt tidigare beslut Bygglov beviljas för uppförande av garage med stöd av 9 kap 31a plan- och bygglagen, PBL. 4. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sammanfattning av ärendet xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ansöker om bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Grän 1:41 i Karlstads kommun. För området gäller inte detaljreglerande- eller områdesbestämmelser. Fastigheten är belägen inom strandskyddet för sjön Vänern, vilket i detta fall är 300 meter. Beslutsunderlag Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 november Situationsplan, daterad Plan- och fasadritning, daterade och Upplysningar: Lovet har skickats för kännedom till berörda grannar och annonserats i Post- och Inrikes tidningar. Tidigast fyra veckor efter annonsering kan lovet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet. Dispensen upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om dispens. Länsstyrelsen kan överklaga beslutet om dispens varför byggnadsåtgärderna inte bör påbörjas förrän beslutet vunnit laga kraft. Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked enligt 10 kap 3 plan- och bygglagen. Byggherren skall kontakta

13 sid 13 (21) stadsbyggnadsförvaltningen i god tid för att genomföra ett tekniskt samråd som ligger till grund för startbesked. Byggherren skall redovisa förslag till kontrollplan senast vid det tekniska samrådet. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 PBL. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Handläggare: Göran Edvinsson, tfn Avgifter: Avgift enligt stadsbyggnadsnämndens taxa för strandskyddsdispensen uppgår till kronor, för bygglov kronor och för kungörelse kronor, totalt kronor Beslutet skickas till Delges: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Länsstyrelsen i Värmland Trafikverket Naturvårdsverket Lantmäteriet Meddelande om kungörelse i brev: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14 sid 14 (21) 7 Planbesked kv Bävern 9 Dnr SBN Dpl 80 Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Kv Bävern för att möjliggöra förtätning med ytterligare bostäder. Sammanfattning av ärendet Fastighetsägaren till Bävern 9 i Haga har inkommit med begäran om planändring för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse inom kvarteret. En ny byggnad önskas uppföras på en obebyggd del av fastigheten närmast Hagaleden. Befintlig byggnad avses att byggas om för att rymma fler bostäder. Beslutsunderlag Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 november Plan PM kv Bävern 9 den 29 oktober Beslutet skickas till Stadsbyggnadsförvaltningen Teknik- och fastighetsförvaltningen Karlstadshus AB

15 sid 15 (21) 8 Planbesked - Mötesspår i Skåre Dnr SBN Dpl 80 Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att pröva möjligheten att planlägga för en förlängning av befintligt mötesspår i Skåre (Värmlandsbanan). Syftet med planläggningen är att möjliggöra Trafikverkets utbyggnadsplaner. Planändringen sker med normalt planförfarande i enlighet med 4 kap 2 Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Sammanfattning av ärendet Trafikverket ansöker om planläggning av fastigheterna Skåre 1:369, Skåre 1:409 samt Grava 2:1 (järnvägsfastighet) för att kunna genomföra en förlängning av befintligt mötesspår i Skåre längs Värmlandsbanan. Beslutsunderlag Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 november 2012 Beslutet skickas till Stadsbyggnadsförvaltningen Teknik- och fastighetsförvaltningen Sökande; Trafikverket

16 sid 16 (21) 9 Finansieringsmodell för Kontaktcenter stadsbyggnadsnämndens yttrande SBN Dpl 11 Förslaget till yttrande godkänns. Protokollsanteckning Anita Svensson Nilsson (S) lämnar in en protokollsanteckning för Socialdemokraternas räkning, se bilaga 1 till 9. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 23 augusti 2012 att återremittera förslaget till finansieringsmodell för Kontaktcenter till nämnderna för beredning. Förslaget är framtaget av kommunledningskontoret och i samråd med tjänstemän från övriga förvaltningar. Modellen för prissättning för 2013 är, i brist på annan kunskap, baserad på statistik från telefonväxeln samt en uppskattad kostnad för verksamheten. För 2014 och framåt skall prissättningen bygga på den service som lämnats av Kontaktcenter till respektive nämnd. Prissättningen skall utgå från statistik från Kontaktcenters ärendehanteringssystem. Beslutsunderlag Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 november 2012 Förslag till yttrande den 1 november 2012 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2012 Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 31 maj 2012 Kommunstyrelsens protokoll den 19 juni 2012 Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen

17 sid 17 (21) 10 Politiskt initiativ för införande av utmanarrätt i Karlstads kommun stadsbyggnadsnämndens yttrande SBN Dpl 14 Förslaget till yttrande godkänns. Deltar ej i beslutet Lena Grip (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet. Protokollsanteckning Anita Svensson Nilsson (S) lämnar in en protokollsanteckning för Socialdemokraternas räkning, se bilaga 1 till 10. Lena Grip (V) lämnar in en protokollsanteckning för Vänsterpartiets räkning, se bilaga 2 till 10. Sammanfattning Kommunledningskontoret har i en remiss den 9 oktober begärt stadsbyggnadsnämndens yttrande över politiskt initiativ för införandet av utmanarrätt i Karlstads kommun. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till utmanarrätt i kommunen. Förslaget berör alla kommunens nämnder och i hög grad kommunens förhållande till näringslivet. Begreppet utmanarrätt innebär kortfattat att företag ges möjlighet att föreslå kommunen att en viss del av kommunens verksamhet ska upphandlas eller säljas. Beslutsunderlag Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 november 2012 Förslag till yttrande den 1 november 2012 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2012 Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen

18 sid 18 (21) 11 Yttrande över motion - Ta fram en barnchecklista enligt FN:s barnkonvention som skall beaktas vid ärendeberedning inför beslut i kommunens nämnder SBN Dpl 00 Föreslå kommunfullmäktige tillstyrka Christian Norlin (S) och Anna Dahlén- Gauffins (S) motion att kommunen tar fram en barnchecklista enligt FN:s barnkonvention som skall beaktas inför beslut i kommunens nämnder samt föreslårs att kommunledningskontoret får i uppdrag att utforma checklistan i samverkan med berörda förvaltningar. Sammanfattning I en motion till kommunfullmäktige föreslår Christian Norlin (S) och Anna Dahlén-Gauffin (S) att kommunen tar fram en barnchecklista enligt FN:s barnkonvention som skall beaktas inför beslut i kommunens nämnder. Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen bl. a. till stadsbyggnadsnämnden för yttrande. Beslutsunderlag Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 november Kommunfullmäktiges protokoll 16 den 23 augusti Christian Norlins (s) och Anna Dahlén-Gauffins (s) motion den 22 augusti 2012 Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige

19 sid 19 (21) 12 Medborgarförslag - Se över häckarna på området Åstorp-Bårum och informera villaägarna om riskerna med för höga häckar Dnr SBN Dpl Medborgarförslaget bifalles i den del som avser en besiktning av häckarna på området Åstorp-Bårum. 2. Medborgarförslaget anses besvarat i den del som avser information till fastighetsägarna i området Åstorp-Bårum. Sammanfattning av ärendet Evald Olsson har inkommit med ett medborgarförslag till kommunen angående höga häckar i området Åstorp-Bårum. Förslagsställaren önskar att kommunen ser över häckarna inom området Åstorp-Bårum och att kommunen informerar villaägarna om riskerna med för höga häckar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse stadsbyggnadsförvaltningen den 13 november 2012 Kommunfullmäktiges protokoll den 24 maj 2012 Medborgarförslag från Evald Olsson den 16 maj 2012 Beslutet skickas till Evald Olsson

20 sid 20 (21) 13 Medborgarförslag - Se till att information i Karlstads stadsmiljö som kan exponeras för turister finns både på svenska och engelska Dnr SBN Dpl 00 Örjan Alméns medborgarförslag - Se till att information i Karlstads stadsmiljö som kan exponeras för turister finns både på svenska och engelska bifalls. Sammanfattning av ärendet I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Örjan Almén att kommunen ser till att information i Karlstads stadsmiljö som kan exponeras för turister finns både på svenska och på engelska. Beslutsunderlag Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 november 2012 Kommunfullmäktiges protokoll 12 den 23 augusti 2012 Örjan Alméns medborgarförslag den 18 juli Beslutet skickas till Örjan Almén Kommunstyrelsen

21 sid 21 (21) 14 Information till stadsbyggnadsnämnden Min Stad Visning av webbkarta på karlstad.se Sundsta badhus Redovisning av inkomna synpunkter Älvpromenaden Nominering byggnadspriset X2 AB Susanne Edsgård Susanne Edsgård Göran Edvinsson Måns Hallén Måns Hallén Sören Bergerland

22

23

24

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 96-110 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 15.00 ande Agneta Pettersson (C), ordförande Sven-Erik Carlsson (C) Gunilla Bexelius (M) Nils Simonsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Byggnadsnämnden 2014-11-19 1(16) Ronny Westerlund (M) Kent Bohlin Mari-Anne Edmark

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Byggnadsnämnden 2014-11-19 1(16) Ronny Westerlund (M) Kent Bohlin Mari-Anne Edmark Nr 11 Byggnadsnämnden 2014-11-19 1(16) Tid och plats Onsdagen den 19 november 2014, klockan 13.00 15.15, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Eivor Östergren, ordf. (C) Sture Torstensson, v. ordf. (S)

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl 16.30. Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan.

Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl 16.30. Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan. Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl 16.30 Ärenden Enligt föredragningslista. Peter Andersson ordförande Lena Andersson sekreterare Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan.se

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer