Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15"

Transkript

1 Kommunstyrelsens stab Säby Torg 16/ Rönninge Björn Callmar/Ungdomssamordnare , eller Ansökan om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org nr Bankgiro Postgiro Salems Kommun Säby Torg Rönninge

2 Ansökan om utvecklingsbidrag till tidiga insatser Projektets namn Barn i Salem Huvudman Salems kommun Säbytorg Rönninge Kontaktperson Britt-Marie Svedberg Enhetschef för familjeenheten/socialförvaltningen , Tidplan Ansökan avser ett år med start Med fokus på de allra yngsta 2006 bodde totalt barn i åldrarna 0-12 år i Salems kommun (1 467 pojkar och flickor), varav i åldrarna 0-6 år och i åldrarna 7-12 år. Det totala antalet invånare i Salems kommun var Det totala antalet barn och ungdomar i åldrarna 0-24 år utgör över en tredjedel av kommunens totala befolkning och gör således Salems kommun till en av länets ungdomstätaste. Antalet barn i åldrarna 0-12 år kommer dessutom att öka fram till Majoriteten av de unga medborgarna i kommunen mår bra. Kommunen har ett stort antal förskoleverksamheter (varav sex kommunala förskoleområden), ett antal familjedaghem och alternativa verksamheter samt fem grundskolor och en egen gymnasieskola. Barn och ungdomar har en också aktiv fritid där två tredjedelar av eleverna i år 7 är knutna till idrottsrörelsen. I år 9 och i gymnasieskolans år 2 är ungefär hälften av eleverna aktiva. Ett stort antal barn och ungdomar får kulturell stimulans i fritidsgårdsverksamheterna, på kommunens kulturskola, i de kyrkliga församlingarna och i andra barn- och ungdomskulturella verksamheter. Den unga generationen kan också utöva inflytande genom bl.a. elevråd och ungdomsting. Sedan 2003 har kommunen också en familjecentral som drivs i barn- och utbildningsnämndens regi i samarbete med socialförvaltningen och landstinget. Familjecentralen erbjuder barnfamiljer stöd och hjälp från mödravården (MVC) och barnavården (BVC), öppen förskoleverksamhet, samtalsgrupper samt information och rådgivning rörande familjerätt. Det finns emellertid delar i arbetet för de allra yngsta och deras familjer som måste utvecklas vidare. Förskola, skola och social omsorg upplever att vissa barn far illa redan i förskoleåldern, t.ex. i samband med missbruk, våld och kriminalitet och/eller ohälsa i familjen, men får det stöd och den hjälp de är i behov av alltför sent. Det finns inom barnomsorgen också ett uttalat behov av kontaktsekreterare, handledning och samverkan kring orosmöten. Ytterligare ett eftersatt område är utvecklingen av stöd och hjälp till unga föräldrar, främst mammor, som ännu inte klarar av sin föräldraroll. 2

3 drevs barn- och ungdomsprojektet under ledning av kommunens ungdomssamordnare. Projektet fokuserade på det förebyggande arbetet främst riktat till åldrarna år och finansierades bl.a. med statliga medel inom ramen för den alkohol- och narkotikapolitiska propositionen Projektet fick ett positivt utfall och är idag integrerat i den ordinarie verksamheten och har egen budget och egna politiska mål. Under 2007 kommer socialförvaltningen dessutom att inleda implementeringen av ett nytt system för handläggning och dokumentation i samband med ärendehantering BBiC (Barns Behov i Centrum). BBiC bygger på det engelska Integrated Children s System (ICS) och är ett system som följer hela ärendegången i barnavårdsärenden. Kommunen vill nu, inom ramen för verksamheten, ta ytterligare ett steg och utveckla en tjänst som barnsamordnare knuten till socialförvaltningen och familjecentralen med fokus på barn i åldrarna 0-12 år och barnfamiljer i riskzonen för drogmissbruk, våld/kriminalitet och psykisk ohälsa. I utvecklingen av samverkan mellan de kommunala verksamheterna, landstinget och andra kommuner rörande barn i åldrarna 0-12 år samt i implementeringsarbetet av BBiC är en barnsamordnare av största vikt. Kommunen äskar därför medel från Länsstyrelsen i Stockholms län för projektet Barn i Salem i syfte att kunna förverkliga detta arbete. Projektet Barn i Salem Följande uppgifter avser det förebyggande arbetet riktat till barn i åldrarna 0-12 år inom ramen för projektet Barn i Salem. Målsättning Den övergripande målsättningen med projektet Barn i Salem är: att antalet placeringar av barn i riskzonen minskar att fler lokala stöd- och hjälpinsatser för barn/barnfamiljer i riskzonen utvecklas att det finns tydliga informationskanaler rörande stöd- och hjälpinsatser riktade till barn/barnfamiljer i riskzonen att stöd- och hjälpinsatser tillgängliga i kommunen används Syfte Syftet med projektet Barn i Salem är: att utveckla en tjänst som barnsamordnare att öka beredskapen att möta den kommande stora gruppen barn i åldrarna 0-12 år att utveckla lokala stöd- och hjälpinsatser till barn/barnfamiljer i riskzonen drogmissbruk, våld/kriminalitet och psykisk ohälsa att stärka och öka samverkan mellan kommunal verksamhet, landsting och andra kommuner, i synnerhet inom ramen för kommunens familjecentral att underlätta implementeringen av systemet BBiC i den sociala omsorgen 3

4 Insatser 2007 Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser avser: Rekrytering av barnsamordnare Kompetensutveckling och handledning Målgrupp Målgrupp för projektet Barn i Salem är följande: Barn i åldrarna 0-12 år/barnfamiljer i riskzonen för drogmissbruk, våld/kriminalitet och psykisk ohälsa boende i Salems kommun. Aktörer som direkt eller indirekt arbetar med eller kommer i kontakt med barn i åldrarna 0-12 år/barnfamiljer i riskzonen för drogmissbruk, våld/kriminalitet och psykisk ohälsa. Metodologisk approach Projekten Barn i Salem kommer att genomföras i enighet med modellen som utgår från ett brett barn- och ungdomsperspektiv, samverkan över verksamhetsgränser och ett förvaltningsspecifikt ansvar. Modellen vilar på ett preventionsvetenskapligt fundament. Med detta innebär att arbetet genomgående tar hänsyn till de faktorer som orsakar missbruk, kriminalitet och ohälsa bland barn och ungdomar, riskfaktorer, och de skyddsfaktorer som avväpnar riskfaktorerna. Det förebyggande barn- och ungdomsarbetet har i den nya organisationen dessutom fått ett starkare folkhälsoperspektiv. Projektet Barn i Salem kommer dessutom att vila på grundläggande principer som bygger på en värdegrund, teori och metodsyn som är i linje med aktuell svensk barnavårdsforskning, lagstiftning och praxis och som genomsyrar BBiC, nämligen: barn och unga i centrum teoretiska utgångspunkter (utvecklingsekologisk syn och andra teorier om barn och ungas utveckling) likvärdiga möjligheter för alla barn samarbete med barn och deras familjer samverkan mellan myndigheter vid utredning och bedömning av insatser identifikation av resurser och brister insatser under utredningens gång utredning som utgångspunkt för planering och uppföljning av insatser kunskap och beprövad erfarenhet 4

5 Genomförande Utbildning av utbildare och handläggare i BBiC Rekrytering av barnhandläggare Juli 2007 Utveckling av rutiner och samverkan mellan social omsorg och barnomsorg Januari april 2007 Augusti 2007 juni 2008 Kompetensutveckling och handledning Augusti 2007 juni 2008 Utvärdering av projektet Barn i Salem Hösten 2008 Implementering av tjänsten som barnsamordnare Förväntade resultat 2009 Förväntade resultat för projektet Barn i Salem är följande: Att tjänsten som barnsamordnare blir permanent Att kommunen har tydliga rutiner för ärendeprocessen Att kommunen har en väl utvecklad öppenvård för barn i åldrarna 0-12 år Att färre barn i åldrarna 0-12 år placeras Implementering i den ordinarie verksamheten Tjänsten som barnsamordnare blir permanent 2009 Uppföljning och utvärdering Uppföljning enligt modellen och BBiC. Projektstyrning Projektgrupp för projektet Barn i Salem: Britt-Marie Svedberg (projektledare och verksamhetsansvarig) Enhetschef för familjeenheten/socialförvaltningen , Lena Persson (BBiC-utbildare) Socialsekreterare/barnhandläggare på familjeenheten/socialförvaltningen , Sven Svensson (BBiC-utbildare) Utvecklingsledare på familjeenheten/socialförvaltningen , Björn Callmar (ansvarig för verksamheten ) Ungdomssamordnare/kommunstyrelsens stab , 5

6 Budget Barn i Salem Huvudman: SALEMS KOMMUN Projekt: Barn i Salem Ansvarig kontaktperson: Britt-Marie Svedberg Budgeten avser tiden: Kostnader Personalkostnader/barnsamordnare Kostnader för personal inkl sociala avgifter totalt: Konsulttjänster (utbildning/handledning) Kostnader för planerade konsulttjänster totalt: Övriga aktiviteter Kostnader för planerade aktiviteter totalt: Marknadsföring, spridning och påverkan Administration (trycksaker, material m.m.) totalt: Utvärdering Utvärdering (intern/extern) totalt: Totalsumma projektkostnader Finansiering Egen insats (kostnader för personal, administration m.m.): Ekonomiskt stöd från andra (myndigheter, stiftelser, organisationer, förvaltningar, nämnder, enskilda m.fl.): Andra intäkter: Medel som äskas hos Länsstyrelsen: Summa intäkter Kostnader intäkter = sökt bidrag

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Ung i Salem. Ungdomsgruppen. informerar

Ung i Salem. Ungdomsgruppen. informerar Ung i Salem & Ungdomsgruppen informerar 32 Att vara UNG i Salem 2006 bodde totalt 5 197 barn och ungdomar i åldrarna 0-24 år i Salems kommun. 2 910 barn i åldrarna 0-12 år och 2 287 ungdomar i åldrarna

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Grundbok Barns behov i centrum (BBIC)

Grundbok Barns behov i centrum (BBIC) Grundbok Barns behov i centrum (BBIC) Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller beprövad

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd RUT Ren Uppväxt i Tingsryd ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2005-2009 1 Inledning Ett försiktigt bruk av alkohol behöver för de flesta av oss inte leda till några problem. Men det finns personer som

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Läs anvisningarna innan ni börjar fylla i ansökan och använd dem som stöd under tiden ni fyller i ansökningsblanketten.

Läs anvisningarna innan ni börjar fylla i ansökan och använd dem som stöd under tiden ni fyller i ansökningsblanketten. Blankett för kommuner/stadsdelsförvaltningar Dnr 39428/2013 Ansökan om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Härryda kommun Viktor Prytz Bo Thörn Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Barns behov i centrum. Grundbok BBIC

Barns behov i centrum. Grundbok BBIC Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg

Läs mer

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14)

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2015-01-27 Socialnämnden Tid 2015-01-27, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Information om socialnämndens verksamheter muntlig

Läs mer

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Revisionsrapport Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Uppvidinge kommun Datum 2009-02-18 Författare Stefan Wik Eva Gustafsson 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

1(6) Bilaga 1 Rapporter från några av insatserna under året Port 5 Unga vuxna Verksamheten på Port 5 Unga Vuxna har under året följt upprättad verksamhetsplan. Under året har samarbetet fortsatt med berörda

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna.

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2013-12-19 Vår referens Maria Hultin Controller Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2014 SOFS-2013-593 Sammanfattning Stadsområdesförvaltningen

Läs mer

Prioriterade områden för folkhälsoarbetet 2009-2010

Prioriterade områden för folkhälsoarbetet 2009-2010 Folkhälsorådet 1(6) Datum Handläggare 2009-10-16 Sandra Beletic Prioriterade områden för folkhälsoarbetet 2009-2010 Bakgrund Under våren 2009 beslutades det att folkhälsorådet skulle ta fram en arbetsplan

Läs mer