MILJÖ OCH SOCIALT ANSVAR 2005 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖ OCH SOCIALT ANSVAR 2005 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG"

Transkript

1 MILJÖ OCH SOCIALT ANSVAR 2005 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1

2 I KORTHET SCA Graphic Sundsvall SCA Graphic Sundsvall tillverkar klorfri sulfatmassa, CTMP och absorptionsmaterial vid Östrands massafabrik, samt tidnings- och bestruket papper vid Ortvikens pappersbruk. SCA Graphic Sundsvall ingår i SCAs affärsområde Skogsindustriprodukter. Affärsområde Skogsindustriprodukter VD Kenneth Eriksson Omsättning Mkr Miljöstyrningsverktyg Vi är spårbarhetscertifierade enligt FSC, Forest Stewardship Council. Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO och uppfyller även kraven på EUs förordning om miljöstyrning, EMAS. Våra laboratorier är ackrediterade av SWEDAC att utföra miljöanalyser. Kvalitetsstyrningsverktyg Vårt kvalitetssystem är certifierat enligt ISO Produkter GraphoNews: tidningspapper. GraphoBright, GraphoBright Extra, GraphoCrystal: förbättrat tidningspapper, används t ex i bilagor i dagstidningar och reklamtryck. GraphoCote, GraphoLux, GraphoMatt: LWC-papper, används främst till tidskrifter och reklamtryck. Celeste, Celeste Strong, Celeste Tissue: sulfatmassa, används bl a i tillverkningen Vår affärsidé av tryck- och kontorspapper samt mjukpapper och hygienprodukter. CTMP Star, CTMP Star Fluff: CTMPmassa, används för att tillverka t ex mjukpapper och vätskekartong. Luna Core, Luna Fluff: högkvalitativt absorptionsmaterial som används t ex i tillverkningen av dambindor. ATT ERBJUDA MARKNADEN ett konkurrenskraftigt sortiment av högkvalitativa pappers- och massaprodukter, framställda med god hänsyn till miljön och baserade på vår lokala fiberresurs. Ortvikens pappersbruk Östrand massafabrik Säljbolag SCA Graphic Sundsvall omfattar Östrands massafabrik och Ortvikens pappersbruk Östrands massafabrik Antal anställda 410 Produktionskapacitet, totalt ton/år Ortvikens pappersbruk Antal anställda 930 Produktionskapacitet, totalt ton/år 2

3 Bra miljö och god lönsamhet går hand i hand JAG HOPPAS att du som läser denna publikation läser igenom den ordentligt för att på så sätt få insikter i hur viktiga miljöfrågorna är för oss. Att det är så är ganska naturligt, för våra produkter är verkligen en del i den naturliga livscykeln. Självklart är vi glada över de resultat vi årligen uppnått, men vi får aldrig slå oss till ro, aldrig vara nöjda, utan ständigt förbättra oss. Och här är kompetensen hos våra medarbetare en nyckelfråga. En annan viktig del är ekonomin. För om vi inte har en tillfredsställande lönsamhet kommer vi aldrig att orka med att förbättra processer och system och givetvis inte heller att ha råd med den kontinuerliga utbildning och kompetensutveckling som krävs för detta. Det gångna årets miljöresultat har också blivit bra, mycket tack vare den utveckling vi haft av produktiviteten. När våra fabriker går bra och producerar mycket och har få störningar och problem med driften, då blir också belastningen på miljön mindre. Så här har vi under 2005 kunnat förena en positiv utveckling för miljön med förbättrad lönsamhet. ETT EXEMPEL på konkret miljöarbete är vårt samarbete med Sundsvalls kommun där vi genom rökgaskondensering återvinner och levererar energi till fjärrvärmenätet motsvarande uppvärmning av villor. Energi som annars gått till kråkorna. Vad gäller inre miljö och säkerhet har vi för många arbetsskador på Ortviken. En skydds- och säkerhetskultur som innebär en säker arbetsmiljö måste vara en av våra grundvärderingar. Vi måste komma till insikt om att våra grundvärderingar kring arbetsmiljön är ett fundament för våra kärnvärden respekt, högklassighet och ansvar. Vi måste bygga upp en säkerhetskultur som innebär att vi kan köra ett pappersbruk utan att någon skadar sig. Vi måste skapa en attityd att arbetsskador är fullständigt oacceptabla och anpassa vårt beteende till detta. Och det här arbetet måste börja i ledningen för att sedan spridas i organisationen. Vi måste alla hjälpas åt, det är vår högst prioriterade arbetsuppgift. PÅ ÖSTRAND kommer vi alltid att jobba med såväl den yttre som den inre miljön. Det är viktiga frågor för oss eftersom en trivsam och säker arbetsmiljö leder till ökad produktivitet och en hög produktivitet behövs för att vi ska utvecklas så att vi får en långsiktig lönsamhet. Att minimera fabrikens påverkan på den yttre miljön är också oerhört viktigt för att vi ska få accept från våra närboende och tillsynsmyndigheterna. När det gäller den yttre miljön har vi de senaste åren genomfört omfattande investeringar. Bland annat har vi satsat på reningsanläggningen för avloppsvatten vilket medfört att vi sänkt utsläppen avsevärt. Vi har också satsat på att ta in vedråvaran med tåg vilket innebär att vi minskat biltransporterna. Vi investerar nu för att minska lukten från fabriken vilket är en mycket viktig faktor för oss eftersom det kanske är den största påverkan från fabriken de närboende känner av. Dessutom investerar vi i att öka säkerheten för den storskaliga kemikaliehantering som vi har på området. Vi måste hela tiden ha ambitionen att förbättra oss. Kenneth Eriksson VD SCA GRAPHIC SUNDSVALL Alvar Andersson PRODUKTIONSDIREKTÖR ORTVIKENS PAPPERSBRUK Ingela Ekebro PRODUKTIONSDIREKTÖR ÖSTRANDS MASSAFABRIK 3

4 SKOGEN SOM RESURS Med skogen i generna För driftsingenjör Staffan Eriksson är skogen en väsentlig del av livet. Eller kanske tvärtom livet är skogen. Som anställd på Östrands massafabrik, skogsägare, jägare, fiskare och friluftsmänniska blir gränsen däremellan hårfin. 40 TIMMAR I VECKAN, minst, är Staffan Eriksson ansvarig för vedhantering och renseri på Östrands massafabrik. Här ser han till att inkörning av ved och flis är av rätt kvalitet och mängd och används på rätt sätt till rätt produkter. I den egna skogen hjälps hela familjen åt med röjning, huggning och plantsättning. Dessutom är hans största intressen jakt, fiske och friluftsliv. Att skogen sitter i generna är ingen överdrift. Om jag blundar kan jag se min morfar och hans far gå omkring i samma skog som jag och mina barn lekt i. Nu är det barnbarnens tur att gå på upptäcktsfärder. Det är en häftig känsla. Skogen är full av speciella ställen som ger mig ro när jag behöver, säger Staffan. Ett exempel är ett bestånd som morfadern planterade på 1960-talet och tänkte sälja som julgranar. Men det blev inga affärer och idag är skogen, som är planterad på dålig jordbruksmark, en jättefin ungskog. När jag gallrade där för två år sedan skrattade jag inombords åt alla förväxta julgranar. I ROLLEN SOM SKOGSÄGARE kan det göra ont att fälla sin egen skog. De känslomässiga banden är hårt knutna. Miljön förändras. I sin yrkesroll däremot ser Staffan praktiskt och rationellt på skogsbruket. Skogen kan jämföras med potatis, den måste skördas. Lämnas den kvar blir den till slut dålig och skadad. Men det känns naturligtvis bra i Staffans skogsägarhjärta att veta att ett av SCAs viktigaste miljömål är skogsbruk med varsam hand och långsiktigt tänkande. Fröträd, torrträd, öar och skärmar 4

5 När han inte jobbar eller sköter sin skog är skidbacken ett av Staffan Erikssons favoritställen. mot vattendrag sparas. Stor hän syn tas till den biologiska mångfalden. I sitt lilla perspektiv med 150 hektar skogsmark och en passion för jakt re so ne rar Staffan på liknande sätt. I min skog finns ett hygge från talet där det inte har växt så myck et eftersom marken är bergig. Frö talla rna står fortfarande kvar. När jag förklarade för Skogs sty rel sen att det är mysigt att gå där och otro ligt vackert när tjädrarna sitter i tal lar na gick dom med på att det får vara som det är, säger han med glimten i ögat. FÖRUTOM JAKT OCH FISKE brinner Staffan för svampplockning och skid åk ning. Som gam mal alpinist lockar svens ka fjällen varje år och via SCAs per so nal stif tel se finns möjlighet att hyra stuga eller följa med på dags re sor. Att över huvud taget erbjuda till gång till skog och mark för sina an ställ da ses som en självklarhet och ut bu det är stort. Jag tror att företaget tjänar på att satsa på och se hela människan. Om arbetsgivaren bryr sig trivs man och stannar kvar. Skog för alla SCA är Europas största privata skogsägare. Vi förvaltar 2,6 miljoner hektar skog en yta lika stor som halva Holland. De träd vi avverkar förädlas till brädor, massa, papper och mycket mer. Vi sköter våra skogar med största hänsyn till fl ora och fauna. Vårt mål är att alla djur- och växtarter som fi nns i våra skogar i dag också ska kunna leva där i framtiden. Våra skogar utgör inte bara basen för vår verksamhet och livsmiljö för skogens djur och växter. De är också en miljö dit människor söker sig för att koppla av, jaga, fi ska, plocka bär och svamp eller bara för att njuta! Därför är våra skogar alltid öppna för allmänheten och i de fl esta fall håller vi även våra skogsbilvägar öppna. Omsorgen om våra anställda är högt prioriterad. Genom att bidra till en meningsfull fritid kan vi motverka ohälsa och sjukskrivningar. Både vid Ortviken och Östrand fi nns motions- och fritidsklubbar som via sina olika sektioner erbjuder en rad olika aktiviteter så som t ex badminton, fotboll, skidåkning och tennis. Klubbarna ger också bidrag till inköp av träningskort. Dessutom ordnas aktiviteter som bland annat fi skedagar och bowlingdag för anställda och deras familjer. Jakt och skytte är en annan hobby som lockar många och det fi nns möjlighet att öva skytte under vår och sommar. Dessutom bedrivs jägarskola och olika studiecirklar efter önskemål. Båda fabrikerna har fritidsstugor för utlåning. Därutöver har alla anställda möjlighet att få hyra stugor och lägenheter genom SCAs Personalstiftelse. Syftet med stiftelsen, som bildades på 50-talet, var att främja de anställdas rekreationsmöjligheter. I dag kan SCA-anställda i Sverige hyra semesterboende på 16 orter spritt över fjäll- och kustområden samt i storstäder som Stockholm, Rom och London. SCAs Sociala Fond ger även bidrag till olika kulturevenemang och fritidsaktiviteter för t ex ett arbetslag. 5

6 MARKNAD Våra miljö- och kvalitetscertifieringar ger en unik och miljöledande position på marknaden, säger Rolf Johannesson. Miljöhänsyn från skog till kund När miljömedvetandet hos allt fler kunder ökar blir frågorna ett viktigt argument i försäljningsarbetet. Vi kan bidra till ett rent miljösamvete hos våra kunder, konstaterar marknadsdirektör Rolf Johannesson. NÄR DET KOMMER till miljöfrågor är det ganska enkelt för SCA Graphic Sundsvalls marknadsdirektör Rolf Johannesson att blicka in i framtiden. Alla måste göra något. Alla måste ta sitt ansvar. Jag är stolt över våra medvetna värderingar som klart och tydligt pekar ut vårt ansvar, berättar Rolf. Vi var tidigt ute med certifiering och gränssättning och har fått andra att följa efter. Att bibehålla positionen som föregångare när det gäller miljöfrågor är en konkurrensfördel i försäljningsarbetet. Kunderna ska alltid veta att SCA är en leverantör som sätter ribban högt när det gäller miljöarbetet. Ämnet är förstås komplext. Varje steg i varje process inbegriper miljöpåverkande möjligheter och kedjan mellan skog och kund är lång. Vi har tittat på alla länkarna i kedjan och miljöcertifierat alla led, fortsätter Rolf. Från hur vi sköter skogarna till produktionsprocessen och alla transporter. För våra kunder är det tryggt att veta. I TYSKLAND, ENGLAND, HOLLAND och de Skandinaviska länderna är kundernas miljömedvetenhet som störst. Till exempel var det tyska förlaget Springer först ut med att ställa höga miljökrav på sina leverantörer 6

7 Jag är stolt över våra medvetna värderingar som klart och tydligt pekar ut vårt ansvar VÅRA VÄRDERINGAR DET ÄR INTE VI, utan våra interna och externa kunder, som bedömer kvaliteten på våra varor och tjänster. Därför ska vi alla ständigt sträva efter att ta reda på våra kunders behov och värderingar. Genom att med marginal hålla vad vi lovat kan vi tillfredsställa kraven och förväntningarna och samtidigt mäta oss med den bäste konkurrenten i syfte att ständigt ligga steget före. Vi ska tillverka våra produkter på ett sådant sätt att vi minskar påverkan på miljön och uppfyller kraven på produktsäkerhet och de krav som finns i gällande lagar och bestämmelser. Resurshushållning ska vara en ledande princip i allt vi gör och personalens hälsa och säkerhet ska prioriteras. Arbetet ska bedrivas långsiktigt, en grundförutsättning för det är företagets lönsamhet. Att nå fastställda mål genom ständiga förbättringar och kompetensutveckling av medarbetarna är viktiga delar. och engelska BBC Radio Times TV-bilaga trycker bara på FSC-certifierat papper. Under 2005 ökade också försäljningen av SCAs FSC-certifierade papperskvaliteter med 20 procent jämfört med Leveransen steg från cirka ton till ton. Även FSC-certifierad massa, både sulfat och CTMP, är eftertraktad på marknaden och idag är ca 30 procent av försäljningen FSC-certifierade produkter. De senaste åren har efterfrågan på vår massa och vårt papper ökat väsentligt eftersom allt fler kataloger och tidskrifter satsar medvetet på en stark miljöprofil, konstaterar Rolf. SCAs KUNDER kan också ansöka om att få använda FSC-symbolen, något som gör det lättare för konsumenter att göra ett aktivt miljöval. Självklart blir också kundernas krav på oss ett incitament för att vidta åtgärder. Vi kan hjälpa våra kunder till ett rent miljösamvete. Rolf vill gärna slå hål på myten om att miljöarbete bara kostar. Alla certifieringar kräver effektivare hantering och ställer krav på bättre kontroll, vilket i slutänden ger minskade kostnader. Sedan tillkommer förstås den miljömässiga vinsten som aldrig går att värdera i kronor och ören. Vår framgång bygger på vår förmåga att addera värde för våra kunder, här väger miljömedvetenheten tungt. Med hög servicenivå och tillförlitliga produkter i kombination med en konkurrenskraftig prissättning kan vi lyckas tillsammans. Unik kombination ger unik position FSC, TCF, ISO OCH ISO Att som SCA samtidigt vara certifierade och godkända enligt dessa miljömärkningar ger en unik och miljöledande position i Europas pappers- och massaindustri. I praktiken innebär det att våra egna miljökrav är hårdare än de krav som myndigheterna ställer. Detta är möjligt tack vare engagerad personal, ett aktivt miljöråd och vårt miljöledningssystem. Delar som tillsammans gör det möjligt att leva efter vår miljöpolicy i det dagliga arbetet. FSC, Forest Stewardship Council, är en internationell oberoende organisation som tagit fram riktlinjer för ett hållbart nyttjande av världens skogar och Sverige blev först i världen med en nationell standard. FSC är den enda miljömärkningen för ansvarsfullt skötta skogar som godkänns av världens ledande miljöorganisationer. Både Ortvikens pappersbruk och Östrands massafabrik har spårbarhetscertifiering, sk Chain of Custody. Det innebär att hela kedjan från skog till trycksak går igenom en ursprungskontroll. SCA är marknadsledande på FSCcertifierat papper och är den tillverkare som kan erbjuda det största sortimentet. Cert. no. SA-COC Forest Stewardship Council TCF (Totally Chlorine Free) betyder att inga kemikalier som innehåller klor används vid vare sig blekning av råmaterial eller produkter. ISO standarden syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning där alla aktiviteter i en organisation påverkar kvaliteten på produkterna. Båda systemen säkerställs genom återkommande intern och extern revision. Dessutom uppfyller våra produkter kraven för Svanen som är det officiella nordiska miljömärket, instiftat av Nordiska Ministerrådet. 7

8 ORTVIKENS PAPPERSBRUK Reviderade vardagsrutiner Förutom laboratorieingenjör är hon några dagar per år en av SCA Graphic Sundsvalls nitton utbildade internrevisorer. Med verksamhetskartan i hand stämmer Charlotta Lindberg av ledningssystemens olika rutiner med verklighetens processer. Internrevisor Charlotta Lindberg följer upp ledningssystemens olika rutiner. INTERNREVISIONEN varje höst är intressanta veckor för Charlotta Lindberg, i vanliga fall laboratorieingenjör på Ortvikens pappersbruk. Ett intensivt uppdrag där olika delar av verksamheten revideras olika år. Det vi gör är att titta på ledningssystemen i stort och följer våra processer, att det finns i medvetandet hos alla och hur man gör för att jobba mot de fastställda målen. Förberedelsearbetet är omfattande med organisationsgenomgång och faktainläsning för de avdelningar som ska besökas. När det väl blir dags för den faktiska revisionen jobbar revisorerna alltid i par. Dels för att få en bättre diskussion, dels för att man tänker på olika sätt utifrån sin egen kompetens. Jag upplever att vi blir väl mottagna, säger Charlotta. Det är bra att få en genomgång av verksamheten för att kunna ställa in kompassnålen mot ett ännu bättre arbete. Vi är en hjälpande hand och en utbildad kartläsare. Efter besöket sammanställer revisorerna alla uppgifter. I de flesta fall följs ledningssystemens rutiner som de ska, men ibland händer det att arbetet utmynnar i förbättringsförslag. REVISIONEN 2005 var speciell, då det inte var själva verksamheten utan rutinerna för dokumenthantering och arkivering som gicks igenom. Men eftersom spårbarheten är A och O i allt revisionsarbete är metoden densamma det måste gå att härleda en viss vara till en viss kvalitet. Under de tio år som Charlotta varit revisor har hon hunnit skaffa sig en bred bild av företaget och även fått agera revisor på en av SCAs övriga industrier. Dessutom har mitt eget arbete blivit föremål för revision, det är alltid extra spännande med utgångspunkt från min revisorsroll, säger Charlotta. Vattenvårdsföreningen håller koll I SUNDSVALLSBUKTENS VAT TEN VÅRDS FÖR EN ING jobbar SCA Graphic Sundsvall tillsammans med öv ri ga in du stri er, kom mu nen och till syns myn - dig hete rna för att hela ti den kon trol le ra vat ten kva li te ten. Vi vet hur fi sken mår och följer hur bot ten fau nan ut veck las, säger Christer Fält, miljöchef vid Ort vi kens pap pers bruk och för en ing ens ordfö ran de. Vi kan kon sta te ra att påverkan från in du stri er och re nings verk mins kar. Arbetet startade redan i början av 1970-talet men drivs i för en ings form se dan Syftet är att ver ka för god vat ten vård och att sam ord na insat ser och över vak ning av miljötillståndet. Ett an nat ar be te är att re gist re ra Den fyra mm långa skalbaggen Brychius elevatus är en mycket sällsynt bottenfaunaart som har påträffats vid en provpunkt i Sundsvallsbukten. och do ku men te ra or sa ker till för änd ring ar. Mät ning ar ge nom förs varje år med en mer om fat tan de provomgång vart sjät te år. Nu handlar det mycket om EUs Vat ten di rekti v som börjar få fullt ge nom slag i svensk vattentillståndskontroll, fort sät ter Christer. Här vill vi och myn dig he ter na samverka med när bo en de och övriga med kopp ling till Sunds valls kust vatten om rå de. 8

9 Miljömålet uppfyllt med råge Att uppfylla ett miljömål med mer än god marginal ger kraft åt fortsatt förbättringsarbete. Värme- och oljeförbrukningen på Ortvikens pappersbruk minskade mer än väntat under Och framöver kan det bara bli bättre, när den nya energieffektiva rökgaskondenseringen ska värma Sundsvallsborna. ETT AV MILJÖMÅLEN för Ortvikens pappersbruk var tre procents minskning av värmeförbrukningen för perioden (jämfört med basåret 2001). Med facit i hand visar utfallet en minskning på hela 9,5 procent. Även oljeförbrukningen har reducerats avsevärt. Det är en mängd olika åtgärder som har lett fram till de stora förbättringarna på energisidan, förklarar Christer Fält, miljöchef. En av åtgärderna är förbättrad återvinning av värme. Genom att investera i ångomformare där ånga från massaproduktionen omvandlas från spill till färskånga kan den återanvändas för att torka papper. Nu ser vi också effekterna av vår investering i biologisk rening, fortsätter Christer. Bioslammet minskar och eftersom avvattningen är svår ger mindre bioslam ett torrare bränsle. Optimeringsprogram för en av de fem pannorna och certifieringsutbildning för 17 pannmaskinister har också bidragit till den minskade energianvändningen något som både får miljömässiga fördelar och på sikt sparar miljoner kronor. UNDER 2005 har byggnationen av rökgaskondensering för brukets två största biobränslepannor planerats. Rent tekniskt innebär det att energi tas ut ur den fuktiga delen av rökgaserna från biobränsle. Investeringen motsvarar 50 miljoner kronor och montaget av huvudutrustningen började i november. När rökgaskondenseringen tas i drift förväntas energieffektiviteten öka ytterligare och värme därifrån ska levereras till Sundsvalls kommuns fjärrvärmenät. Det utifrån mest synliga är den nya skorstenen i stål som rests och förändrar pappersbrukets siluett, konstaterar Christer Fält. Ortviken året i korthet PRODUKTIONEN har under 2005 uppgått till ton, vilket innebär en ökning jämfört med Aldrig tidigare har så mycket papper producerats. Utsläppsnivåerna till vatten har ökat medan vattenförbrukningen, oljeförbrukningen och koldioxidutsläpp har reducerats avsevärt. Bullermätningar visar att bullersituationen är fortsatt bra. Mängden avfall till deponi har ytterligare minskats. Tack vare ett flertal effektiva åtgärder har förbrukningstal och utsläpp på energisidan reducerats. Under året har det biologiska försteget i avloppsvattenreningen trimmats in. Arbetet har inneburit en del tekniska problem som orsakat tillfälliga överskridanden av riktvärden när det gäller utsläpp till vatten. Ett mindre antal påpekanden från närboende har inkommit under året. Dessa har rört tillfälliga buller- och stoftstörningar. Samtliga synpunkter utreds och åtgärdas samt kommuniceras med Sundsvalls kommuns miljökontor och i förekommande fall med den som framfört påpekandet. Den nya rökgaskondenseringen vid Ortviken medför att bruket utökats med en tredje skorsten. Här sker det sista lyftet av den drygt 90 meter höga skorstenen. I vanlig ordning har fabriken haft samråd och fortlöpande kontakt med tillsynsmyndigheten under året. 9

10 ÖSTRANDS MASSAFABRIK Lasse Hallström är skyddsombud med tillträde till sodapannan. Nya sodapannan ett säkert projekt Östrands nya sodapanna har tagit form under Investeringen uppgår till 1,6 miljarder och 350 personer är involverade i bygget som beräknas vara klart i oktober Ett stort projekt som omgärdas av skydds- och säkerhetstänkande in i minsta detalj. EN GRÖN MARKERING på Lasse Hallströms hjälm visar att han har access till sodapannan. Ett bygge som kommer att öka produktionskapaciteten till ton per år. Som säkerhetsansvarig för projektet ser Lasse till att alla skyddsrutiner fungerar i samspel med den finska huvudentreprenören och deras underentreprenörer. Det är ca 350 personer som bara jobbar med sodapannan, berättar Lasse. 75 procent av dessa är tjecker, slovaker, polacker och finländare som inte förstår svenska, så det gör situationen lite mer komplicerad. Eftersom engelska inte heller är riktigt gångbart blir det ett pusslande med personer som kan tolka och översätta information och rutiner. Men då pro- jektledarna hela tiden ligger steget före i tidsplanen och har säkerhetstänkandet i ryggmärgen finns utrymme för information på flera språk. Hittills har vi inte haft några allvarliga olyckor i projektet, fortsätter Lasse. Dialogen mellan de inblandade är bra och ingen tummar på säkerheten en effekt av att frågorna fanns med redan i upphandlingsskedet. Vad som gäller för entreprenörerna finns med redan från början, till exempel att de ska ha egna lås för säkerhetsbrytare. Allt för att undvika missförstånd. EN FÖRDEL i en nybyggnation är att det finns alla möjligheter att bygga in säkerhet i lokalen. Istället för att behöva utgå från befintliga väggar och tak kan logistik och skyddsfunktioner styra mer. Sedan ser vi gärna att huvudentreprenören väljer att samarbeta med de leverantörer vi har avtal med. Det underlättar säkerhetsarbetet eftersom de redan kan våra rutiner. Under byggtiden är det just huvudentreprenören för sodapannan som har samordnat ansvar för åtgärd och skydd mot ohälsa och olycksfall på arbetsstället. För övriga delprojekt ansvarar Östrand. Eftersom jag fått förmånen att vara med från start kommer jag att ha järnkoll, säger Lasse. Viktiga erfarenheter som jag tar med till min ordinarie roll som arbetsställets huvudskyddsombud på Östrand. 10

11 Virkeståg skonar miljön Det gamla industrispåret har rivits upp och ersatts av ett nytt. Under 2005 har virkestågen rullat in på Östrand med en lastkapacitet motsvararande 300 lastbilstransporter varje vecka. En klar miljövinst och effektivare arbete är några av fördelarna. PÅ ÖSTRANDS NYA INDUSTRISPÅR rullar två fullastade virkeståg med rundved in varje vardag, helgdagar sjunger det i skenorna en gång per dag. Varje tåg är lastat med m 3 f (kubikmeter fast mått) vilket motsvarar kapaciteten hos 25 lastbilar. Så istället för att virket kommer med lastbil från omlastningen på Tövaterminalen, går nu tågen direkt till Östrand från virkesterminalerna i Hoting, Krokom, Bensjö och Östavall. Virkestågen ersätter 300 lastbilstransporter varje vecka, sammanfattar Staffan Eriksson, driftingenjör på Östrands massafabrik. En investering på 18 miljoner kronor som tack vare minskade kostnader enkelt kan räknas hem på några år. Dessutom finns också stora miljömässiga vinster med i beräkningen. Det är många mil på väg varje år som vi slipper belasta miljön med. Efter ett år med virkestågen i full gång kan Staffan konstatera att även logistiken kring vedhanteringen fått ett rejält lyft. Nu kommer huvuddelen av vedflödet in på exakta tider och eftersom massafabriken gör av med kring m 3 f per dygn är det ett stort lyft för planeringen. Alla som jobbar med lossningen av massaveden tycker att det går lättare nu. Säkerheten har också ökat eftersom det inte är några lastbilschaufförer i farten som kan vara i vägen och orsaka olyckor. Virkestågen till Östrand ersätter 300 lastbilstransporter per vecka och innebär att logistiken kring vedflödet förbättrats avsevärt. Östrand året i korthet PRODUKTIONEN 2005 uppgick till knappt ton massa. Aldrig tidigare har så stor mängd CTMP- och sulfatmassa producerats detta trots byggandet av nya sodapannan och turbinen. I oktober inträffade ett utsläpp av lut. Orsaken var att kylningen av tunnlut inte fungerade och detta ledde till överkokning av blandlut som gick ut i dag- och kylvattnet. Utsläppet orsakade endast en lokal ph-höjning i recipienten och några miljöskadliga effekter uppstod inte. Bioreningen fick ställas av under en knapp vecka i november. Detta gjordes för att komma åt problemet med utflöde av bärare. Ett trasigt galler reparerades och nu hålls bärarna på plats. Vid uppstarten efter höstens underhållsstopp kom stoft ut från mesabränneriet, vilket ledde till ett antal nedsmutsade bilar. För att öka värmevärdet på bränslet har vi installerat en barkpress så att torrhalten till barkpannan blir högre. Överskottsslammet från den biologiska reningen förs till sodapannan för förbränning. En fackla som gör det möjligt att förbränna illaluktande starkgaser har också installerats. Soltorkning och återvinning av avfall från Merlotippen har fortsatt under året vilket sedan används som bränsle. 11

12 KRISHANTERING En katalysator för känslor och tankar Han ville ha mig till det här, då får han skylla sig själv, förklarar Maria Scharffenberg och pekar uppåt när hon får frågan varför hon blev präst. Samtidigt skrattar hon gott och rättar till kragen den som funnits i garderoben sedan prästvigningen i juni Idag är hon komminister i Sköns församling och tillika företagspräst på SCA Graphic Sundsvall. ATT VARA FÖRETAGSPRÄST är ett nygammalt sätt att jobba. På och 1700-talet fanns kyrkan mitt i byn och prästen var en del av vardagen. Idag när samhället ser annorlunda ut har just fenomenet företagspräst blivit ett vanligt arbetssätt inom Svenska kyrkan. Syftet är inte att missionera och springa runt med bibeln i högsta hugg. Det handlar om att finnas i människors liv på ett naturligt sätt, konstaterar Maria. Hon är också noga med att påpeka att företagsprästen är helt fristående från företaget. Det är Svenska kyrkan som erbjuder tjänsten och står för kostnaderna. Alla ska kunna lita på mig till 100 procent, att jag inte är köpt av företaget, säger Maria. Sedan är det en rättvisetanke också, det ska inte vara en fråga om att ha råd eller inte. Arbetet som företagspräst vilar på tre ben. Den första och största delen är att skapa individuell kontakt, Maria kallar det för att drälla runt. Själv är hon på plats en dag per vecka. Det var svårt att hitta i början, men efter ett tag lär man sig var fikarummen ligger och när det är kafferast. Man gör sig bekant, pratar med folk, dom lär känna mig och ser att jag också bara är en vanlig människa. Funderingarna som finns hos de SCAanställda är en mix mellan jobb och privat. Mår du inte bra hemma, fungerar jobbet sämre. Och vice versa. Jag får väldigt mycket glada samtal också, någon kan ha friat till sin flickvän och undrar över hur man gör sen. En viktig regel för Maria är att inte vara den som tar upp religionsämnet. Förr eller senare kommer diskussionen ändå. Och ju mer hon lär känna arbetsplatsen desto mer prat blir det om kyrka och religion. En sak är i alla fall säker, skrattar hon, jag vet aldrig vad som kommer att hända när jag går in genom grindarna. Men jag är alltid stärkt och uppfylld när jag går ut igen. DEN ANDRA DELEN handlar om utbildningsinsatser i mellanmänskliga relationer. Till exempel kan företagsprästen leda en etikdiskussion på arbetsplatsträffen. Det kan handla om både små och stora frågor till att resonera om hur man bemöter en arbetskompis som får ett dödsfall i familjen. En bieffekt är att det blir legitimt att prata om känslor när jag är med. Samtalen kommer igång, även i fikarummet, och fortsätter efter jag gått. Jag tror att min närvaro fungerar som en katalysator för de innersta tankarna. Tredje benet i arbetet handlar om att finnas till hands när något händer, att vara en naturlig del i en krissituation som till exempel en arbetsplatsolycka. Förutom att lyssna på alla drabbade kan prästen vara ett stöd till chef och ledningsgrupp. En fördel är också att tillhöra Svenska kyrkans stora organisation. Vi kan spänna ett större nät än företaget och ta ett steg utanför. Om det till exempel inträffar ett dödsfall kan jag ringa in en annan präst som snabbt kan finnas där för anhöriga och vänner, förklarar Maria. PÅ SCA GRAPHIC SUNDSVALL finns idag en policy att följa om en anställd dör. Bland annat hålls en minnesstund på arbetsplatsen för arbetskamraterna. Nedskrivna riktlinjer är ett oerhört stöd för närmaste chef. Att veta vad som ska göras ger trygghet i en jobbig situation. De tre benen i all ära men det viktigaste verktyget och den största tillgången i arbetet är förtroende. Något som Maria är oerhört rädd om och värnar. Tystnadsplikten är absolut. Visst kan jag påpeka allmänna saker till företagsledning och chefer, men när någon berättar något för mig stannar det mellan oss. 12

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället CSR Redovisning 2006 vem bryr sig? Om vår roll i samhället Är det någon som bryr sig? 25 Sponsor för livet. Läs mer om vattenprovet på sid 25. 9 15 29 Läs om Anders Jonasson som i nionde generationen driver

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning för ett renare hav Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning Det här är Gryaab...4 VD har ordet...4 Reningsprocessen...6 Gryaabs slam

Läs mer

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar KREDITER Kunder som inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser ger upphov till kreditrisk. Risken att koncernens kunder inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser begränsas genom kreditkontroll,

Läs mer

Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund.

Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Securing Your World Good guys En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Läs den. Använd den. Inget stärker omdömet och håller medvetandet levande så som personligt ansvar. Innehåll Inledning av Monica

Läs mer

En rapport från projektet Framgång för Sverige

En rapport från projektet Framgång för Sverige Så skapar chefer framgång En rapport från projektet Framgång för Sverige Analys och rapport har tagits fram av Bo Bäckman, relevant information ab och Ulf Nilsson, Best Quality tillsammans med SIS, SFK

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Läs mer

9000 & 14000 NYTT OM. Ett panorama för helhet och delar. synvinkel rymd överblick utsikter SIS FORUM. Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL

9000 & 14000 NYTT OM. Ett panorama för helhet och delar. synvinkel rymd överblick utsikter SIS FORUM. Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL NYTT OM 9000 & 14000 Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL Aktuellt 2 Den interna revisionen ger bränslet till ständig förbättring 4 Fokus på företag: Atlas Copco Secoroc AB 8 Nyckeltal och prestandaindikatorer

Läs mer

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012.

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012. TIDNINGEN WE 1 2012. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. MED FOKUS PÅ SVERIGES FRAMTID SVERKER MARTIN-LÖF EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan Effektiva team Så skapas de The SSG Way

Läs mer

På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2014

Hållbarhets redovisning 2014 Hållbarhets redovisning 2014 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAIL ÄR EN DEL AV LÖSNINGEN PÅ DE PROBLEM SOM SAMHÄLLET STÅR INFÖR. VI SKA GENOM VÅR VERKSAMHET BIDRA TILL ETT HÅLLBART

Läs mer

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 4 september 2013 Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä Södradag på

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2011/12 E85 D 95 Hållbarhet i drivmedelsbranschen är det möjligt? Varför hållbarhetsredovisning? OKQ8 inser att arbetet med miljö, etik och mänskliga rättigheter

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 inledning Vårt ansvar för mat, miljö och människor Procordia är ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag. Vi säger att vi har Sveriges godaste

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer