Initiativ Landskrona. Projektbeskrivning. 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet. 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Initiativ Landskrona. Projektbeskrivning. 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet. 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning"

Transkript

1 Initiativ Landskrona Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet INITIATIV LANDSKRONA är ett samlingsprojekt som avser att kombinera flera olika delprojekt för att förstärka verkan av projektmedel och direkt förändra befintliga strukturer i Landskrona. Initiativ Landskrona har sin grund i den omfattande satsning på näringsliv, boende, sysselsättning, trygghet och skola som nu görs i de centrala och östra delarna av staden med stöd från staten för att skapa en hållbar utveckling, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Centrum och Öster är Landskronas mittpunkt för handel, kultur och nöjesliv samt privat och offentlig service. Centrum och Öster är även stadens historiska kärna med kulturhistoriskt betydelsefulla byggnader och miljöer. Den rymmer, eller borde rymma, en mängd mötesplatser som är välkomnande och öppna för alla landskronabor och besökare. Idag präglas dock området av etnisk och social segregation. I stadsdelen bor drygt 20 procent av Landskronas invånare varav 42 procent har utländsk bakgrund. Området kännetecknas bland annat av hög arbetslöshet och högt försörjningsstödsberoende och det har blivit allt tydligare att riktade och långsiktiga insatser är nödvändiga om Landskrona i dess helhet ska kunna förändras. Vad som händer i de centrala delarna av Landskrona påverkar kommunen i dess helhet såväl positivt som negativt. Landskrona kommun arbetar i dag målinriktat med ett positivt förändringsarbete för hela kommunen. Arbetet fokuserar bland annat på näringslivsutveckling, inflyttning, byggande och boendemiljö, integration, utbildning, nya och fler arbetstillfällen, trygghet samt vård och omsorg. Ambitionen är att förändringsarbetet i stadsdelen Centrum och Öster ska tillförsäkra att initiativ och aktiviteter utformas på grundval av behoven och förutsättningarna i stadsdelen, och att utformandet sker med de boendes och verkandes direkta inflytande samt i samverkan med förenings och näringsliv från idéstadium till genomförande. INITIATIV LANDSKRONA syftar direkt till att förändra befintliga strukturer genom att kommersiellt utveckla de centrala och östra delarna av Landskrona. Detta ska ske genom att skapa naturliga mötesplatser i form av events i alla tänkbara former, stödja befintliga och presumtiva företagare i området samt skapa flera företag inom den sociala ekonomin. De olika delprojekten inom Initiativ Landskrona avser att samarbeta med andra pågående och planerade projekt i Landskrona och ambitionen är att styrgruppen ska vara densamma för samtliga projekt, nämligen det lokala parterskapet inom ramen för LUA, det lokala utvecklingsavtalet, vilket omfattar de viktigaste aktörerna i Landskrona stad. 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning INITIATIV LANDSKRONA syftar direkt till att förändra befintliga strukturer genom att kommersiellt utveckla de centrala och östra delarna av Landskrona. Detta ska ske genom att skapa naturliga mötesplatser i form av events i alla tänkbara former, stödja befintliga och presumtiva företagare i området samt skapa flera företag inom den sociala ekonomin. Samtliga delprojekt i Initiativ Landskrona

2 ska ledas av en gemensam styrgrupp för alla projekten. Detta innebär att de olika delprojekten kommer att vara mycket involverade i varandra och transparenta för de olika aktörerna. KONCEPT: INITIATIV LANDSKRONA avser 3 delprojekt: Delprojekt 1: MÖTESPLATS LANDSKRONA 2013 I Mötesplats Landskrona 2013 ska vi skapa en samordningsorganisation för events. För att events, stora som små, ska få största möjliga genomslag krävs samordning och översikt. Se Bilaga x: Mötesplats Landskrona 2013 Delprojekt 2: SOCIALT FÖRETAG I detta delprojekt ska ett pilotföretag byggas upp som kan fungera som en modell eller förebild för andra kommande sociala företag i området. Vi har valt att inrikta oss mot fastighetssektorn eftersom man med små medel kan åstakomma betydande förändringar och det finns mycket att vinna på att skapa en bättre boendemiljö och trivsel i området. Se Bilaga x: Social ekonomi inom boendemiljö Delprojekt 3: MENTORSKAP OCH RÅDGIVNING Detta delprojekt syftar till att skapa en resurs som kan arbeta stödjande och rådgivande till, i första hand, befintliga företagare i de centrala delarna av Landskrona, med tonvikt på företagare med invandrarbakgrund. Se Bilaga x: Mentorskap och rådgivning 8.3 Syfte med projektet Syftet med projekt Initiativ Landskrona är att genom koordination av ovanstående tre projekt genomföra en samlad aktiv insats för att på olika sätt bidra till kommersiell utveckling, och därmed också förbättring av omständigheterna, i centrala Landskrona och i förlängningen hela staden. 8.4 Projektets mål Målet för projekt Initiativ Landskrona är att bidra till kommersiell utveckling i olika former i det strategiskt viktiga området mellan Teaterparken och Dammhagsparken i Landskrona. Initiativ Landskrona ska utmynna i: En kommersiell utvecklingsplan för de centrala stadsdelarna En struktur (samordning) för att skapa mötesplatser genom events (som i sin tur genererar flera events) som bl a knyter an till Folkuniversitetets två kommande ESF ansökningar inom PO2 Genomförande för Eventutbildning och Internationell trädgård Ett pilotprojekt inom socialt företagande som kan vara vägvisande (det första i raden) för flera företag inom den sociala ekonomin ett företag inom fastighetsskötsel som knyter an till miljö, boende, trivsel och trygghet med koppling till ansökan till Boverket om tryggare miljö för speciellt kvinnor

3 En service till invånarna som bygger på ett reellt behov av mentorskap och rådgivning till befintlig företagare samt vägledning för nya och presumtiva företagare i Centrum och Öster 8.5 Projektets målgrupp Projekt Initiativ Landskrona har både en primär och en sekundär målgrupp. Här har uppdelningen gjorts per delprojekt. Delprojekt 1: MÖTESPLATS LANDSKRONA 2013 Primär målgrupp Centrum & Österlyftet, Landskrona stad Fritids och kulturförvaltningen, Landskrona stad Teknik och stadsbyggnadsförvatltningen/ Servicekontoret, Landskrona stad Företagarna Utvecklingsstiftelsen Invest in Landskrona Landskrona Plus KY utbildningen Eventkoordinator Kulturlaboratoriet Föreningslivet i Landskrona Sekundär målgrupp Invånarna i Landskrona Företagarna Fastighetsägare Arbetslösa Delprojekt 2: SOCIALT FÖRETAG INOM FASTIGHETSSKÖTSEL (pilotföretag) Primär målgrupp Arbetsförmedlingen (deltagare), Centrum & Österlyftet, Landskrona stad Föreningen SELMA Lokal kvinnoförening med särskilt fokus på kvinnligt företagande Fastighetsägare med särskilt fokus på privata fastighetsägare i de centrala och östra delarna av Landskrona Teknik och stadsbyggnadsförvatltningen/ Servicekontoret, Landskrona stad Arbetsmarknadsenheten, Landskrona stad Vuxenförvaltningen, Landskrona stad Utvecklingsstiftelsen IFS Företagarna Företagarnätverk som Rotary och Lions Sekundär målgrupp Invånarna i Landskrona Presumtiva företagare Arbetslösa

4 Delprojekt 3: MENTORSKAP OCH RÅDGIVNING Primär målgrupp Företagare etablerade, nystartade och presumtiva med särskilt fokus på företagare med annat ursprung än svenskt Landskrona Plus Citysamverkan Föreningen SELMA Lokal kvinnoförening med särskilt fokus på kvinnligt företagande Centrumutveckling AB Centrum & Österlyftet,Landskrona stad IFS Företagarna Företagarnätverk som Rotary och Lions Sekundär målgrupp Invånarna i Landskrona Presumtiva företagare Arbetslösa 8.6 Projektorganisation Landskrona kommuns organisation för Centrum & Österlyftet utgör, tillsammans med kommunens strategikontor, den operativa basen för Initiativ Landskrona. Projektsamordnaren för Centrum & Österlyftet är övergripande ansvarig och projektsekreterarna är delaktiga i genomförandet. Administrativt stöd erhålls från kommunens strategi respektive stadskontor. Representanter från nätverket som beskrivs under 8.5. Projektets målgrupp, kommer att ingå i styr ochdelprojektgrupperna. Samtliga delprojekt i Initiativ Landskrona leds av en övergripande styrgrupp som utgörs av det lokala parterskapet inom ramen för LUA, det lokala utvecklingsavtalet, vilket omfattar de viktigaste aktörerna i Landskrona stad: Kommunstyrelsen Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Skatteverket Nyföretagarcentrum Företagarna Vuxenförvaltningen Gymnasieförbundet Varje delprojekt har en egen underordnad projektorganisation med projektledare och projektassisstenter. Det ekonomiska ansvaret för samtliga delprojekt kommer dock att ligga under projektsamordnaren på Centrum & Österlyftet.

5 8.7 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning Den förstudie till Initiativ Landskrona som genomförts har på många sätt bekräftat de intressen och initiativ som redan finns bland aktörer i Landskrona. Vi ville utveckla fyra olika delprojekt varav tre har mognat fram som konkreta projektidéer: Delprojekt 1: MÖTESPLATS LANDSKRONA 2013 Delprojekt 2: SOCIALT FÖRETAG (pilotföretag inom fastighetsskötsel) Delprojekt 3: MENTORSKAP OCH RÅDGIVNING Det fjärde projektet, SALUHALL/BASAR, har ändrat inriktning till att bli en övergripande förutsättning för de andra, nämligen att skapa en plan som kan bidra till den kommersiella utvecklingen i olika former i det strategiskt viktiga området mellan Teaterparken och Dammhagsparken i Landskrona. Verksamheten i projektet kommer att övergripande samordnas från Centrum & Österkontoret. Detta innebär att de olika delprojekten kommer att vara mycket involverade i varandra och transparenta för de olika aktörerna. Samtliga tre delprojekt kommer att ha en liknande struktur vilken kommer att redovisas i en gemensam aktivitetsplan. Projektet ska arbeta på flera plan men verkan och nyttan ska vara särksilt tydlig i kärnan i de centrala och östliga delarna av Landskrona stad. God kommunikation och ett strukturerat informationsflöde ska tillförsäkra en kontinuerlig återkoppling i projektet och att aktörerna alltid har möjlighet till avgörande inflytande över såväl process som slutresultat. 8.8 Projektavgränsning För att leda, koordinera och utveckla insatser i stadsdelen Centrum och Öster, inom ramen för det lokala utvecklingsavtalet med staten, har Landskrona kommun etablerat Centrum & Österlyftet med ett projektkontor centralt placerat i området. Centrum & Österlyftet är en projektledningsorganisation inom kommunen som har till huvuduppgift att arbeta med aktiviteter som är riktade mot de centrala delarna av Landskrona. Arbetet med projekt Initiativ Landskrona kommer att utgöra en egen, separat del av den ordinarie verksamheten. 8.9 Koppling till det regionala näringslivet I samtliga delprojekt och de verksamheter som de resulterar i kommer relevanta branschföreträdare från lokalt och regionalt näringsliv samt företagarorganisationer och nätverk att vara delaktiga och centrala samarbetspartners.

6 8.10 Koppling till andra projekt/insatser LaTurista II, ESF PO2 Genomförande, Jan Nilson, Centrum Öster, Landskrona stad ENTRENY, en del av regeringens satstning på Nystartskontor, som utvecklas med stöd av Nutek, Jan Nilson, Centrum Öster, Landskrona stad Boverket ansökan om projekt för kvinnors trygghet i centrum, Trygghet från park till park, Jan Nilson, Centrum Öster, Landskrona stad, Teknik och stadsbyggnadsförvaltningen, AB Landskronahem Landskrona Event ESF PO:2 Genomförande, Annette Nilsson, Folkuniversitet, Nordvästra Skåne Internationell trädgård, ESF PO:2 Genomförande, Annette Nilsson, Folkuniversitetet, Nordvästra Skåne Publikt entreprenörskap, Regionalfondsansökan, Ronny Hallberg, Folkuniversitetet, Nordvästra Skåne KILA Kompetensutveckling I Landskrona ESF Sydsverige förprojekt PO1 Invest in Landskrona. Ett initiativ för att möta näringslivet Landskronas behov av kompetensutveckling 8.11 Resultatspridning Inom Initiativ Landskrona kommer varje delprojekt att kontinuerligt dokumentera de aktiviteter som genomförs. Genom väl utvecklad kommunikation mellan de inblandade säkerställs en god kontakt och spridning av information. En öppen dialog garanterar fortlöpande återkoppling till nätverket inom Initiativ Landskrona. Därmed tillförsäkras att slutsatserna får omedelbar inverkan på arbetet Uppföljning/Utvärdering/Följeforskning En övergripande processutvärdering av hela samlingsprojektet INITIATIV LANDSKRONA kommer att göras vilket säkerställer en systematisk och övergripande dokumentation i projektet, där de olika delprojekten utgör separata delar i en helhet. Utvärderingen kommer att resultera i en slutrapport som kommer att ligga till grund för vidare utveckling av projektidéerna efter projekttidens slut. Enklare broschyrer kommer att tas fram för att presentera de olika delprojekten närmare för en större allmänhet. INITIATIV LANDSKRONA och dess delprojekt kommer också att dokumenteras på Centrum & Österlyftets hemsida samt på Landskrona kommuns hemsida:

7 Delprojekt 1: Mötesplats Landskrona 2013 Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Landskrona kommun har seriösa ambitioner att få igång näringslivsaktiviteter i stadsdelen Centrum och Öster, som på sikt ska leda till utveckling av staden som helhet. En viktig del i detta arbete är alla de evenemang och upplevelseinriktade projekt som initieras och genomförs. Det handlar om rena upplevelseevenemang som exempelvis Landskronakarnevalen och Trädgårdsgillet, eller affärsevenemang som Handelns dag och Landskronaföretagens pyttluncher, eller sportevenemang som SM i simning och Landskrona idrottsgala. Därtill mängder av händelser som ofta sker utan större uppmärksamhet i media, exempelvis Café kråkbänken, Loppmarknad på Skolallén eller trubaduren på den lokala puben. Nyligen har organisationen för Landskronas 600-årsjubileum (som äger rum år 2013) börjat ta form. Tidigare förvaltningschef för Kultur & Fritid, Christin Nielsen, har fått i uppdrag att vara ansvarig för arbetet med jubileet, samtidigt som LandskronaPlus VD, Thorsten Karlén, tagit fram en strategi för 600-årsfirandet. Jubileet och alla övriga evenemang som genomförs i kommunen bidrar i allra högsta grad till att bygga Landskrona som ett positivt varumärke, och flera av dem lockar dessutom turister och påverkar därmed kommunens ekonomi. Det finns många studier av ekonomiska effekter från såväl stora som små evenemang som visar just detta. Vad gäller direkta effekter av vad besökarna spenderar är det exempelvis väl klarlagt, enligt en studie vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ( Rapport om svensk och internationell forskning avseende evenemangsturism m.m. ) att alla evenemang tillför regionen ett ekonomiskt inflöde per besökare, som i genomsnitt varierar mellan 400 kronor och kronor. Enligt samma undersökning, påverkas de direkta ekonomiska effekterna av följande faktorer: hur stor andel av besökarna som kommer från andra regioner hur länge de stannar i regionen hur mycket de spenderar per dag Studien visar vidare att affärsevenemang har en jämförelsevis stor ekonomisk effekt på regionen och att evenemang som pågår mer än en dag har betydligt större ekonomiska effekter än enstaka matcher eller konserter. Det pågår alltså många upplevelseinriktade projekt och aktiviteter i kommunen, som är viktiga för såväl kommunens image som för ekonomin. Det gäller offentliga arrangemang och föreningsinitiativ, men också rena privata insatser, av ideell eller kommersiell karaktär. Många entusiaster kämpar emellertid i uppförsbacke. Det saknas en samordning av de insatser som sker och dessutom en tydlig strategi från kommunalt håll. Detta innebär ett resursslöseri, samt ett hinder för externa arrangörer. Ofta möter arrangörer kommunen i rollen som avtalspart, myndighetsutövare och servicegivare. Dock upplevs inte sällan kommunens bemötande som onödigt byråkratiskt. Istället för en central handläggning av ärendet, som vore idealet, skickas arrangören nämligen ofta runt till kommunens olika förvaltningar. Ovana arrangörer riskerar att tappa ork och lust.

8 I Landskrona finns inte någon evenemangskalender som samlar de olika evenemang som sker i kommunen. Det finns istället flera stycken, minst två som kommunen står bakom, men ingen av dessa kommer i närheten av att vara komplett. Detta är ett problem för den potentielle evenemangsbesökaren, som måste gå till flera olika källor för att kunna ta beslut om vilket evenemang som ska besökas. Landskrona stad behöver alltså bestämma sig för att samordna de insatser som sker i kommunen och därmed arbeta mer effektivt och inte minst visa att just upplevelser och evenemang tas på allvar. Kommunen kan således bli en god förebild och dessutom vara en vägvisare för eldsjälar och entreprenörer i arbetet att möta de krav som det nya samhället, kalla det Tjänstesamhället eller Upplevelsesamhället, kommer att ställa. Även om evenemang har stora positiva ekonomiska effekter, kan ibland negativa effekter vad avser miljöpåverkan uppvisas. En samordning av evenemangsärenden, samt en kraftfull gedigen insats för att miljöanpassa stadens evenemang, är av stor betydelse för stadens framtid. Detta har den grupp som arbetar med 600-årsfirandet insett, och har således startat en process för att undersöka möjligheten att miljödiplomera evenemanget, efter de krav som stiftelsen Håll Sverige Rent ställer. 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning Projektet följer denna arbetsprocess: 1. Formulera en överenskommelse och insikt kring att upplevelser och evenemang är samhällsnyttiga, med utgångspunkt i egen omvärldsbevakning, samt svensk och internationell forskning. Ta ställning till hur satsningen på upplevelser och evenemang ska utformas. 2. Formulera en upplevelsestrategi för kommunen, inklusive evenemangspolicy och evenemangspyramid. Aktiviteter: Övergripande upplevelseinventering vad finns det för unika upplevelsevärden lokalt och regionalt i dag och i morgon? Vilka typer av evenemang vill vi ha i kommunen? Enkäter och intervjuer. Arbeta fram en evenemangspyramid. Ex: Megaevenemang av internationell betydelse Stort evenemang av nationell betydelse Stort evenemang av regional betydelse Mindre evenemang av regional betydelse Mindre evenemang av lokal betydelse

9 Ta hänsyn till evenemangens miljöaspekter. Samarbeta med stiftelsen Håll Sverige Rent, för att undersöka möjligheten att miljödiplomera stadens framtida evenemang. Identifiera ytterligare eldsjälar och entreprenörer Utveckla upplevelsekonceptet i kombination med stadens varumärke Förankra upplevelsestrategin 3. Skapa en organisation, inklusive en central resurs som hanterar evenemangsfrågor i kommunen. Denna resurs ska vara särskilt ansvarig för att utveckla kommunens evenemangspyramid, hålla den levande, göra den känd för kommuninvånarna, samt verka för att kommunen erhåller evenemang som ligger i linje med strategin. Denna resurs ska möta arrangören som avtalspart, myndighetsutövare och servicegivare och få en snabb, enkel och rättssäker handläggning. Resursen ska vara i besittning av en särskild kompetens när det gäller evenemangs miljöpåverkan, och hur denna påverkan kan minimeras. Denna resurs ska inte, i första hand, vara arrangör av kommunala evenemang, utan istället erbjuda specialistkompetens och kunna guida arrangören vidare ifall inte kompetensen finns inom kommunen. 4. Samordna resurser för att etablera en gemensam upplevelsekalender, som samlar de olika evenemang som sker i kommunen. Aktiviteter: Övergripande inventering av evenemangskalendrar vad finns det för olika evenemangskalendrar i kommunen idag? Vilka krav kan vi ställa på en komplett upplevelsekalender? Ta beslut om en gemensam upplevelsekalender, samt formulera en strategi och rutiner för att hålla denna kalender uppdaterad 5. Ta fram en plan för skapande av medial goodwill Inventering: Vilka resurser, inom kommunen (ekonomiska och personella), är avsatta för att arbeta med medial goodwill? Vilka policys/strategier finns? Framtagande av förslag: Hur kan dessa resurser samverka för att nå bättre resultat? Samverkan med stadens kommunikationschef 6. Parallella processer: Bevaka konkurrenterna Arbeta med PR Samarbeta över traditionella gränser internt och externt Arbeta fram system för väl fungerande omvärldsbevakning. Arbeta långsiktigt

10 Miljöaspekterna i projektet: En stads evenemang har en direkt påverkan på miljön i flera avseenden, exempelvis när det gäller avfallshantering, transporter, miljöanpassat boende och mat, kravställning i upphandling, mm. Genom att inleda ett samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent, som erbjuder en miljödiplomering av evenemang, kan kommunens evenemang miljöanpassas, och således innebära en mer effektiv användning av energi, naturresurser, vatten etc. Dessutom kommer ett strukturerat arbete med miljöanpassning att innebära minskade utsläpp av koldioxid, och utsläpp av andra giftiga gaser och ämnen. Ett aktiv miljöarbete i Landskrona har därtill en direkt påverkan på 3 st Natura områden: Lundåkrabukten, Rustningshamn och Ven 8.3 Syfte med projektet Syftet med projektet Mötesplats Landskrona 2013 är att skapa en övergripande organisation som samordnar de aktiviteter och evenemang som sker i Landskronas centrum och östra delar. Därtill initiera en process som innebär framtagande av en upplevelsestrategi för kommunen, inklusive evenemangspolicy. 8.4 Projektets mål Projektets huvudmål är att skapa gynnsammare förutsättningar för fler och bättre upplevelseinriktade projekt i Landskrona, samt uppmuntra till medverkan och engagemang vad gäller såväl offentliga initiativ som initiativ från föreningar, allmänhet och näringsliv. Aktiviteterna ska fungera som en demokratiprocess där fler känner sig delaktiga. Mätbara mål att formulera en upplevelsestrategi för kommunen, inklusive evenemangspolicy och evenemangspyramid att inrätta en resurs inom kommunen som hanterar evenemangsfrågor - Arrangörer möter ofta kommunen i rollen som avtalspart, myndighetsutövare och servicegivare och bör få snabb, enkel och rättssäker handläggning att besluta om en gemensam evenemangskalender, samt formulera en strategi och rutiner för att hålla denna kalender uppdaterad - En evenemangskalender som samlar de kommunens olika evenemang på ett och samma ställe underlättar för den potentiella evenemangsbesökaren att ta fram en plan för skapande av medial goodwill - I praktiken är det ingen ort som äger sin egen mediebild. Den skapas av dem som har andra prioriteringar. Men med tålmodigt och långsiktigt arbete går mediebilden ändå att påverka. En plan för detta ska naturligtvis ingå i strategin att ha inlett ett samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent för att undersöka möjligheten att miljödiplomera stadens framtida evenemang - Allt fler aktörer ställer krav på ett medvetet miljöarbete kring evenemang. Givetvis ska även en Landskrona stad ta ansvar inom detta område

11 Långsiktiga effekter: att skapa ökad omsättning för näringslivet - Evenemangsbesökare spenderar pengar när de besöker evenemangen att skapa fler arbetstillfällen inom upplevelsesektorn - En satsning på evenemang innebär ett ökat behov av arbetskraft att kommunens attraktionskraft ökar och således skapas bättre förutsättningar för att locka nya invånare och företag till kommunen - En självklar målsättning med ökade skatteintäkter och ökad tillväxt som följd att bidra till att invånare och företag trivs i staden, att de stannar kvar - Genom att underlätta för vidareutveckling av positiva miljöer och stämningar som ger livskvalitet, kan kommunens invånare känna stolthet och tala gott om kommunen att minska belastningen på miljön, genom aktivt arbete med miljöfrågor när det gäller stadens olika evenemang - Genom en genomtänkt plan för miljöarbetet, kan den negativa påverkan på miljön reduceras i flera avseenden (ex. avfallshantering, transporter, kravställning i upphandling, mm). Ett aktiv miljöarbete har dessutom en direkt påverkan på 3 st Natura 2000-områden: Lundåkrabukten, Rustningshamn och Ven 8.5 Projektets målgrupp Under projektet utgörs målgruppen av de aktörer som på olika sätt är verksamma inom upplevelsesektorn i regionen, med fokus på evenemang. Nätverken, som utvecklats under förstudieprocessen, ska etableras till en stabil och hållbar konstellation under projektet, och således arbeta gemensamt mot de fastställda målen. Intressentmatris: M akt H Ö LÅGT Nivå av intresse HÖGT

12 LÅG Minimal ansträngning Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsenheten Håll tillfredställda Näringslivet Kommunanställda De boende och de som har sin utkomst i stadsdelen Centrum & Öster Håll informerade Ansvarigt kommunalråd Politiska partier Landskrona Plus Turistbyrån Fritid & Kultur Landskrona Citysamverkan Centrumutveckling Invest in Landskrona Miljöförvaltningen Nyckelintressenter Museet Biblioteket Konsthallen Företag inom upplevelsenäringen Eventkoordinatorutbildningen på TechFuturum Stadens krogar Karnevalsbolaget Studieförbunden LISA Föreningslivet Kulturskolan Unga Röster Ungdomshuset Nova Plantan Eldsjälar

13 8.6 Projektorganisation Samtliga delprojekt i Initiativ Landskrona leds av en övergripande styrgrupp som utgörs av det lokala parterskapet inom ramen för LUA, det lokala utvecklingsavtalet, vilket omfattar de viktigaste aktörerna i Landskrona stad. Varje delprojekt har en egen underordnad projektorganisation med projektledare och projektassisstenter. Det ekonomiska ansvaret för samtliga delprojekt kommer dock att ligga under projektsamordnaren på Centrum & Österlyftet. I detta delprojekt kommer styrgruppen att kompletteras med representanter för KY-utbildningen (Eventkoordinator), Landskrona 2013, Företagarna, Folkuniversitetet m fl. En projektgrupp bestående av Dennis Westerberg, Westerberg Konsult, Mats Persson, P&P AB, Olle Anderberg, Centrumutveckling AB, Torsten Carlén, Landskrona Plus AB, Jan Nilson, Landskrona kommun, Charlotte Vahtera, kommunikationschef, Landskrona stad m fl kommer att bildas. En referensgrupp med representanter från olika föreningar, företag och organisationer som på olika sätt är verksamma inom upplevelsesektorn i regionen, med fokus på evenemang som beskrivs under 8.5 Projektets målgrupp ska också tillsättas. Därtill kommer olika arbetsgrupper i organisationen för Landskrona 2013 som kan vara intresserade av arbetet i projekt Mötesplats Landskrona Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning Mötesplats Landskrona 2013 tar utgångspunkt i det arbete som påbörjats inom organisationen kring firandet av Landskronas 600-årsjubileum, år 2013, och drar nytta av de nätverk som identifierats och etablerats. Även det kontaktnät som skapats under själva förstudien, i samarbete med i huvudsak de intressenter som beskrivs under 8.5 Projektets målgrupp, kommer att utnyttjas. Den kompetens som byggts upp kring Landskrona stads Eventutbildning (en s.k. kvalificerad yrkesutbildning) blir dessutom särskilt viktig att ta tillvara. Genom en kombination av seminarium/workshops, enkätundersökningar, intervjuer samt projektutveckling, bevaras och utvecklas delaktighet och engagemang. På samma sätt kommer en strukturerad och fortlöpande återkoppling till projektets olika intressenter, bidra till ett växande intresse och således innebära ett reellt inflytande för alla aktörer, över själva processen och dess slutresultat. 8.8 Projektavgränsning Projektet kommer att ha en klart avgränsad projektledning och ekonomiskt skiljas från övrig verksamhet i form av separat bokföring. 8.9 Koppling till det regionala näringslivet Relevanta branschföreträdare från lokalt och regionalt näringsliv kommer att vara delaktiga i projektet, som centrala samarbetspartners. Den kompetens och erfarenhet som Landskrona Plus, kommunens destinationsbolag, byggt upp i rollen som kontaktpunkt för det regionala näringslivet, kommer särskilt att tillvaratas. Utveckling av just evenemang och upplevelser tillhör de prioriterade frågorna i LandskronaPlus verksamhet och är en naturlig utvecklingsfråga tillsammans med näringslivet.

14 8.10 Koppling till andra projekt/insatser Ett flertal projekt som bedrivits eller bedrivs inom kommunen har beröringspunkter med detta projekt och i inledningsfasen kommer projektledningen att samla dessa för en gemensam genomgång av vilka frågor som kan tas med i arbetet för Mötesplats Landskrona Landskrona 600-årsjubileum, kontaktperson: Thorsten Karlén, VD, LandskronaPlus Utbildningen Eventkoordinator, KY, kontaktperson: Dennis Westerberg, utbildningsledare. TechFuturum Servicecollege, kontaktperson: Tomas Johanson, utbildningsdirektör, Landskrona Kävlinge Svalövs Gymnasieförbund Landskrona Event ESF Sydsverige Område 2: Ökat arbetskraftsutbud Förprojektering, kontaktperson: Annette Nilsson, projektledare, Folkuniversitetet Publikt entreprenörskap Regionalfondsansökan, kontaktperson: Ronny Hallberg, Folkuniversitetet 8.11 Resultatspridning Projektet och dess aktiviteter kommer att dokumenteras kontinuerligt. Spridning av information säkerställs genom att projektledningen, tillsammans med aktuella intressenter och kommunens kommunikationschef, under projektets första del, upprättar en spridningsplan med inriktning på kontinuerlig informationsöverföring. Via denna strukturerade och fortlöpande återkoppling till projektets olika intressenter, får resultat och slutsatser direkt inverkan på arbetet Uppföljning/Utvärdering/Följeforskning Under projektet kommer de aktiviteter som genomförs att kontinuerligt dokumenteras (protokoll från möten, seminarier och workshops, sammanställningar av enkätresultat, mediebevakning mm). Denna dokumentation kommer att utgöra underlag för uppföljning av förändringar, resultat och effekter i projektarbetet. Projektets mål kommer att följas upp och kontrolleras, med fokus på: att det formulerats en upplevelsestrategi för kommunen, inklusive evenemangspolicy och evenemangspyramid att det inrättats en resurs inom kommunen som hanterar evenemangsfrågor

15 att det beslutats om en gemensam evenemangskalender, samt formulera en strategi och rutiner för att hålla denna kalender uppdaterad att det tagits fram en plan för skapande av medial goodwill att det inletts ett samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent för att undersöka möjligheten att miljödiplomera stadens framtida evenemang Enklare broschyrer, som presenterar resultaten av de mål som anges ovan, kommer att tas fram och spridas till det regionala näringslivet och till allmänheten. En slutrapport av de resultat som projektet utmynnat i, kommer att ligga till grund för ytterligare utveckling av projektets mål och dess långsiktiga effekter. Projektet kommer vidare att dokumenteras på Centrum & Österlyftets hemsida, samt på Landskrona stads hemsida,

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Förprojekteringsrapport

Förprojekteringsrapport Förprojekteringsrapport Etablering Stockholm 2008-03-31 A. Förprojektering Etablering Stockholm Bakgrund och analys Bakgrund Nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden går alldeles för långsamt.

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont - en utvärdering av Leader Höga kusten Vi har haft förmånen att få fördjupa oss i leader och i Leader Höga kusten i synnerhet. Det har varit många

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Kartläggning av insatser i Skåne för Ungdomar Hur är det att vara ung i Skåne?

Kartläggning av insatser i Skåne för Ungdomar Hur är det att vara ung i Skåne? Ali Fakhro Region Skåne Avdelning för Regional Utveckling 2011-05-18 Kartläggning av insatser i Skåne för Ungdomar Hur är det att vara ung i Skåne? Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Utbildning...5

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer