Initiativ Landskrona. Projektbeskrivning. 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet. 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Initiativ Landskrona. Projektbeskrivning. 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet. 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning"

Transkript

1 Initiativ Landskrona Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet INITIATIV LANDSKRONA är ett samlingsprojekt som avser att kombinera flera olika delprojekt för att förstärka verkan av projektmedel och direkt förändra befintliga strukturer i Landskrona. Initiativ Landskrona har sin grund i den omfattande satsning på näringsliv, boende, sysselsättning, trygghet och skola som nu görs i de centrala och östra delarna av staden med stöd från staten för att skapa en hållbar utveckling, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Centrum och Öster är Landskronas mittpunkt för handel, kultur och nöjesliv samt privat och offentlig service. Centrum och Öster är även stadens historiska kärna med kulturhistoriskt betydelsefulla byggnader och miljöer. Den rymmer, eller borde rymma, en mängd mötesplatser som är välkomnande och öppna för alla landskronabor och besökare. Idag präglas dock området av etnisk och social segregation. I stadsdelen bor drygt 20 procent av Landskronas invånare varav 42 procent har utländsk bakgrund. Området kännetecknas bland annat av hög arbetslöshet och högt försörjningsstödsberoende och det har blivit allt tydligare att riktade och långsiktiga insatser är nödvändiga om Landskrona i dess helhet ska kunna förändras. Vad som händer i de centrala delarna av Landskrona påverkar kommunen i dess helhet såväl positivt som negativt. Landskrona kommun arbetar i dag målinriktat med ett positivt förändringsarbete för hela kommunen. Arbetet fokuserar bland annat på näringslivsutveckling, inflyttning, byggande och boendemiljö, integration, utbildning, nya och fler arbetstillfällen, trygghet samt vård och omsorg. Ambitionen är att förändringsarbetet i stadsdelen Centrum och Öster ska tillförsäkra att initiativ och aktiviteter utformas på grundval av behoven och förutsättningarna i stadsdelen, och att utformandet sker med de boendes och verkandes direkta inflytande samt i samverkan med förenings och näringsliv från idéstadium till genomförande. INITIATIV LANDSKRONA syftar direkt till att förändra befintliga strukturer genom att kommersiellt utveckla de centrala och östra delarna av Landskrona. Detta ska ske genom att skapa naturliga mötesplatser i form av events i alla tänkbara former, stödja befintliga och presumtiva företagare i området samt skapa flera företag inom den sociala ekonomin. De olika delprojekten inom Initiativ Landskrona avser att samarbeta med andra pågående och planerade projekt i Landskrona och ambitionen är att styrgruppen ska vara densamma för samtliga projekt, nämligen det lokala parterskapet inom ramen för LUA, det lokala utvecklingsavtalet, vilket omfattar de viktigaste aktörerna i Landskrona stad. 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning INITIATIV LANDSKRONA syftar direkt till att förändra befintliga strukturer genom att kommersiellt utveckla de centrala och östra delarna av Landskrona. Detta ska ske genom att skapa naturliga mötesplatser i form av events i alla tänkbara former, stödja befintliga och presumtiva företagare i området samt skapa flera företag inom den sociala ekonomin. Samtliga delprojekt i Initiativ Landskrona

2 ska ledas av en gemensam styrgrupp för alla projekten. Detta innebär att de olika delprojekten kommer att vara mycket involverade i varandra och transparenta för de olika aktörerna. KONCEPT: INITIATIV LANDSKRONA avser 3 delprojekt: Delprojekt 1: MÖTESPLATS LANDSKRONA 2013 I Mötesplats Landskrona 2013 ska vi skapa en samordningsorganisation för events. För att events, stora som små, ska få största möjliga genomslag krävs samordning och översikt. Se Bilaga x: Mötesplats Landskrona 2013 Delprojekt 2: SOCIALT FÖRETAG I detta delprojekt ska ett pilotföretag byggas upp som kan fungera som en modell eller förebild för andra kommande sociala företag i området. Vi har valt att inrikta oss mot fastighetssektorn eftersom man med små medel kan åstakomma betydande förändringar och det finns mycket att vinna på att skapa en bättre boendemiljö och trivsel i området. Se Bilaga x: Social ekonomi inom boendemiljö Delprojekt 3: MENTORSKAP OCH RÅDGIVNING Detta delprojekt syftar till att skapa en resurs som kan arbeta stödjande och rådgivande till, i första hand, befintliga företagare i de centrala delarna av Landskrona, med tonvikt på företagare med invandrarbakgrund. Se Bilaga x: Mentorskap och rådgivning 8.3 Syfte med projektet Syftet med projekt Initiativ Landskrona är att genom koordination av ovanstående tre projekt genomföra en samlad aktiv insats för att på olika sätt bidra till kommersiell utveckling, och därmed också förbättring av omständigheterna, i centrala Landskrona och i förlängningen hela staden. 8.4 Projektets mål Målet för projekt Initiativ Landskrona är att bidra till kommersiell utveckling i olika former i det strategiskt viktiga området mellan Teaterparken och Dammhagsparken i Landskrona. Initiativ Landskrona ska utmynna i: En kommersiell utvecklingsplan för de centrala stadsdelarna En struktur (samordning) för att skapa mötesplatser genom events (som i sin tur genererar flera events) som bl a knyter an till Folkuniversitetets två kommande ESF ansökningar inom PO2 Genomförande för Eventutbildning och Internationell trädgård Ett pilotprojekt inom socialt företagande som kan vara vägvisande (det första i raden) för flera företag inom den sociala ekonomin ett företag inom fastighetsskötsel som knyter an till miljö, boende, trivsel och trygghet med koppling till ansökan till Boverket om tryggare miljö för speciellt kvinnor

3 En service till invånarna som bygger på ett reellt behov av mentorskap och rådgivning till befintlig företagare samt vägledning för nya och presumtiva företagare i Centrum och Öster 8.5 Projektets målgrupp Projekt Initiativ Landskrona har både en primär och en sekundär målgrupp. Här har uppdelningen gjorts per delprojekt. Delprojekt 1: MÖTESPLATS LANDSKRONA 2013 Primär målgrupp Centrum & Österlyftet, Landskrona stad Fritids och kulturförvaltningen, Landskrona stad Teknik och stadsbyggnadsförvatltningen/ Servicekontoret, Landskrona stad Företagarna Utvecklingsstiftelsen Invest in Landskrona Landskrona Plus KY utbildningen Eventkoordinator Kulturlaboratoriet Föreningslivet i Landskrona Sekundär målgrupp Invånarna i Landskrona Företagarna Fastighetsägare Arbetslösa Delprojekt 2: SOCIALT FÖRETAG INOM FASTIGHETSSKÖTSEL (pilotföretag) Primär målgrupp Arbetsförmedlingen (deltagare), Centrum & Österlyftet, Landskrona stad Föreningen SELMA Lokal kvinnoförening med särskilt fokus på kvinnligt företagande Fastighetsägare med särskilt fokus på privata fastighetsägare i de centrala och östra delarna av Landskrona Teknik och stadsbyggnadsförvatltningen/ Servicekontoret, Landskrona stad Arbetsmarknadsenheten, Landskrona stad Vuxenförvaltningen, Landskrona stad Utvecklingsstiftelsen IFS Företagarna Företagarnätverk som Rotary och Lions Sekundär målgrupp Invånarna i Landskrona Presumtiva företagare Arbetslösa

4 Delprojekt 3: MENTORSKAP OCH RÅDGIVNING Primär målgrupp Företagare etablerade, nystartade och presumtiva med särskilt fokus på företagare med annat ursprung än svenskt Landskrona Plus Citysamverkan Föreningen SELMA Lokal kvinnoförening med särskilt fokus på kvinnligt företagande Centrumutveckling AB Centrum & Österlyftet,Landskrona stad IFS Företagarna Företagarnätverk som Rotary och Lions Sekundär målgrupp Invånarna i Landskrona Presumtiva företagare Arbetslösa 8.6 Projektorganisation Landskrona kommuns organisation för Centrum & Österlyftet utgör, tillsammans med kommunens strategikontor, den operativa basen för Initiativ Landskrona. Projektsamordnaren för Centrum & Österlyftet är övergripande ansvarig och projektsekreterarna är delaktiga i genomförandet. Administrativt stöd erhålls från kommunens strategi respektive stadskontor. Representanter från nätverket som beskrivs under 8.5. Projektets målgrupp, kommer att ingå i styr ochdelprojektgrupperna. Samtliga delprojekt i Initiativ Landskrona leds av en övergripande styrgrupp som utgörs av det lokala parterskapet inom ramen för LUA, det lokala utvecklingsavtalet, vilket omfattar de viktigaste aktörerna i Landskrona stad: Kommunstyrelsen Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Skatteverket Nyföretagarcentrum Företagarna Vuxenförvaltningen Gymnasieförbundet Varje delprojekt har en egen underordnad projektorganisation med projektledare och projektassisstenter. Det ekonomiska ansvaret för samtliga delprojekt kommer dock att ligga under projektsamordnaren på Centrum & Österlyftet.

5 8.7 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning Den förstudie till Initiativ Landskrona som genomförts har på många sätt bekräftat de intressen och initiativ som redan finns bland aktörer i Landskrona. Vi ville utveckla fyra olika delprojekt varav tre har mognat fram som konkreta projektidéer: Delprojekt 1: MÖTESPLATS LANDSKRONA 2013 Delprojekt 2: SOCIALT FÖRETAG (pilotföretag inom fastighetsskötsel) Delprojekt 3: MENTORSKAP OCH RÅDGIVNING Det fjärde projektet, SALUHALL/BASAR, har ändrat inriktning till att bli en övergripande förutsättning för de andra, nämligen att skapa en plan som kan bidra till den kommersiella utvecklingen i olika former i det strategiskt viktiga området mellan Teaterparken och Dammhagsparken i Landskrona. Verksamheten i projektet kommer att övergripande samordnas från Centrum & Österkontoret. Detta innebär att de olika delprojekten kommer att vara mycket involverade i varandra och transparenta för de olika aktörerna. Samtliga tre delprojekt kommer att ha en liknande struktur vilken kommer att redovisas i en gemensam aktivitetsplan. Projektet ska arbeta på flera plan men verkan och nyttan ska vara särksilt tydlig i kärnan i de centrala och östliga delarna av Landskrona stad. God kommunikation och ett strukturerat informationsflöde ska tillförsäkra en kontinuerlig återkoppling i projektet och att aktörerna alltid har möjlighet till avgörande inflytande över såväl process som slutresultat. 8.8 Projektavgränsning För att leda, koordinera och utveckla insatser i stadsdelen Centrum och Öster, inom ramen för det lokala utvecklingsavtalet med staten, har Landskrona kommun etablerat Centrum & Österlyftet med ett projektkontor centralt placerat i området. Centrum & Österlyftet är en projektledningsorganisation inom kommunen som har till huvuduppgift att arbeta med aktiviteter som är riktade mot de centrala delarna av Landskrona. Arbetet med projekt Initiativ Landskrona kommer att utgöra en egen, separat del av den ordinarie verksamheten. 8.9 Koppling till det regionala näringslivet I samtliga delprojekt och de verksamheter som de resulterar i kommer relevanta branschföreträdare från lokalt och regionalt näringsliv samt företagarorganisationer och nätverk att vara delaktiga och centrala samarbetspartners.

6 8.10 Koppling till andra projekt/insatser LaTurista II, ESF PO2 Genomförande, Jan Nilson, Centrum Öster, Landskrona stad ENTRENY, en del av regeringens satstning på Nystartskontor, som utvecklas med stöd av Nutek, Jan Nilson, Centrum Öster, Landskrona stad Boverket ansökan om projekt för kvinnors trygghet i centrum, Trygghet från park till park, Jan Nilson, Centrum Öster, Landskrona stad, Teknik och stadsbyggnadsförvaltningen, AB Landskronahem Landskrona Event ESF PO:2 Genomförande, Annette Nilsson, Folkuniversitet, Nordvästra Skåne Internationell trädgård, ESF PO:2 Genomförande, Annette Nilsson, Folkuniversitetet, Nordvästra Skåne Publikt entreprenörskap, Regionalfondsansökan, Ronny Hallberg, Folkuniversitetet, Nordvästra Skåne KILA Kompetensutveckling I Landskrona ESF Sydsverige förprojekt PO1 Invest in Landskrona. Ett initiativ för att möta näringslivet Landskronas behov av kompetensutveckling 8.11 Resultatspridning Inom Initiativ Landskrona kommer varje delprojekt att kontinuerligt dokumentera de aktiviteter som genomförs. Genom väl utvecklad kommunikation mellan de inblandade säkerställs en god kontakt och spridning av information. En öppen dialog garanterar fortlöpande återkoppling till nätverket inom Initiativ Landskrona. Därmed tillförsäkras att slutsatserna får omedelbar inverkan på arbetet Uppföljning/Utvärdering/Följeforskning En övergripande processutvärdering av hela samlingsprojektet INITIATIV LANDSKRONA kommer att göras vilket säkerställer en systematisk och övergripande dokumentation i projektet, där de olika delprojekten utgör separata delar i en helhet. Utvärderingen kommer att resultera i en slutrapport som kommer att ligga till grund för vidare utveckling av projektidéerna efter projekttidens slut. Enklare broschyrer kommer att tas fram för att presentera de olika delprojekten närmare för en större allmänhet. INITIATIV LANDSKRONA och dess delprojekt kommer också att dokumenteras på Centrum & Österlyftets hemsida samt på Landskrona kommuns hemsida:

7 Delprojekt 1: Mötesplats Landskrona 2013 Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Landskrona kommun har seriösa ambitioner att få igång näringslivsaktiviteter i stadsdelen Centrum och Öster, som på sikt ska leda till utveckling av staden som helhet. En viktig del i detta arbete är alla de evenemang och upplevelseinriktade projekt som initieras och genomförs. Det handlar om rena upplevelseevenemang som exempelvis Landskronakarnevalen och Trädgårdsgillet, eller affärsevenemang som Handelns dag och Landskronaföretagens pyttluncher, eller sportevenemang som SM i simning och Landskrona idrottsgala. Därtill mängder av händelser som ofta sker utan större uppmärksamhet i media, exempelvis Café kråkbänken, Loppmarknad på Skolallén eller trubaduren på den lokala puben. Nyligen har organisationen för Landskronas 600-årsjubileum (som äger rum år 2013) börjat ta form. Tidigare förvaltningschef för Kultur & Fritid, Christin Nielsen, har fått i uppdrag att vara ansvarig för arbetet med jubileet, samtidigt som LandskronaPlus VD, Thorsten Karlén, tagit fram en strategi för 600-årsfirandet. Jubileet och alla övriga evenemang som genomförs i kommunen bidrar i allra högsta grad till att bygga Landskrona som ett positivt varumärke, och flera av dem lockar dessutom turister och påverkar därmed kommunens ekonomi. Det finns många studier av ekonomiska effekter från såväl stora som små evenemang som visar just detta. Vad gäller direkta effekter av vad besökarna spenderar är det exempelvis väl klarlagt, enligt en studie vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ( Rapport om svensk och internationell forskning avseende evenemangsturism m.m. ) att alla evenemang tillför regionen ett ekonomiskt inflöde per besökare, som i genomsnitt varierar mellan 400 kronor och kronor. Enligt samma undersökning, påverkas de direkta ekonomiska effekterna av följande faktorer: hur stor andel av besökarna som kommer från andra regioner hur länge de stannar i regionen hur mycket de spenderar per dag Studien visar vidare att affärsevenemang har en jämförelsevis stor ekonomisk effekt på regionen och att evenemang som pågår mer än en dag har betydligt större ekonomiska effekter än enstaka matcher eller konserter. Det pågår alltså många upplevelseinriktade projekt och aktiviteter i kommunen, som är viktiga för såväl kommunens image som för ekonomin. Det gäller offentliga arrangemang och föreningsinitiativ, men också rena privata insatser, av ideell eller kommersiell karaktär. Många entusiaster kämpar emellertid i uppförsbacke. Det saknas en samordning av de insatser som sker och dessutom en tydlig strategi från kommunalt håll. Detta innebär ett resursslöseri, samt ett hinder för externa arrangörer. Ofta möter arrangörer kommunen i rollen som avtalspart, myndighetsutövare och servicegivare. Dock upplevs inte sällan kommunens bemötande som onödigt byråkratiskt. Istället för en central handläggning av ärendet, som vore idealet, skickas arrangören nämligen ofta runt till kommunens olika förvaltningar. Ovana arrangörer riskerar att tappa ork och lust.

8 I Landskrona finns inte någon evenemangskalender som samlar de olika evenemang som sker i kommunen. Det finns istället flera stycken, minst två som kommunen står bakom, men ingen av dessa kommer i närheten av att vara komplett. Detta är ett problem för den potentielle evenemangsbesökaren, som måste gå till flera olika källor för att kunna ta beslut om vilket evenemang som ska besökas. Landskrona stad behöver alltså bestämma sig för att samordna de insatser som sker i kommunen och därmed arbeta mer effektivt och inte minst visa att just upplevelser och evenemang tas på allvar. Kommunen kan således bli en god förebild och dessutom vara en vägvisare för eldsjälar och entreprenörer i arbetet att möta de krav som det nya samhället, kalla det Tjänstesamhället eller Upplevelsesamhället, kommer att ställa. Även om evenemang har stora positiva ekonomiska effekter, kan ibland negativa effekter vad avser miljöpåverkan uppvisas. En samordning av evenemangsärenden, samt en kraftfull gedigen insats för att miljöanpassa stadens evenemang, är av stor betydelse för stadens framtid. Detta har den grupp som arbetar med 600-årsfirandet insett, och har således startat en process för att undersöka möjligheten att miljödiplomera evenemanget, efter de krav som stiftelsen Håll Sverige Rent ställer. 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning Projektet följer denna arbetsprocess: 1. Formulera en överenskommelse och insikt kring att upplevelser och evenemang är samhällsnyttiga, med utgångspunkt i egen omvärldsbevakning, samt svensk och internationell forskning. Ta ställning till hur satsningen på upplevelser och evenemang ska utformas. 2. Formulera en upplevelsestrategi för kommunen, inklusive evenemangspolicy och evenemangspyramid. Aktiviteter: Övergripande upplevelseinventering vad finns det för unika upplevelsevärden lokalt och regionalt i dag och i morgon? Vilka typer av evenemang vill vi ha i kommunen? Enkäter och intervjuer. Arbeta fram en evenemangspyramid. Ex: Megaevenemang av internationell betydelse Stort evenemang av nationell betydelse Stort evenemang av regional betydelse Mindre evenemang av regional betydelse Mindre evenemang av lokal betydelse

9 Ta hänsyn till evenemangens miljöaspekter. Samarbeta med stiftelsen Håll Sverige Rent, för att undersöka möjligheten att miljödiplomera stadens framtida evenemang. Identifiera ytterligare eldsjälar och entreprenörer Utveckla upplevelsekonceptet i kombination med stadens varumärke Förankra upplevelsestrategin 3. Skapa en organisation, inklusive en central resurs som hanterar evenemangsfrågor i kommunen. Denna resurs ska vara särskilt ansvarig för att utveckla kommunens evenemangspyramid, hålla den levande, göra den känd för kommuninvånarna, samt verka för att kommunen erhåller evenemang som ligger i linje med strategin. Denna resurs ska möta arrangören som avtalspart, myndighetsutövare och servicegivare och få en snabb, enkel och rättssäker handläggning. Resursen ska vara i besittning av en särskild kompetens när det gäller evenemangs miljöpåverkan, och hur denna påverkan kan minimeras. Denna resurs ska inte, i första hand, vara arrangör av kommunala evenemang, utan istället erbjuda specialistkompetens och kunna guida arrangören vidare ifall inte kompetensen finns inom kommunen. 4. Samordna resurser för att etablera en gemensam upplevelsekalender, som samlar de olika evenemang som sker i kommunen. Aktiviteter: Övergripande inventering av evenemangskalendrar vad finns det för olika evenemangskalendrar i kommunen idag? Vilka krav kan vi ställa på en komplett upplevelsekalender? Ta beslut om en gemensam upplevelsekalender, samt formulera en strategi och rutiner för att hålla denna kalender uppdaterad 5. Ta fram en plan för skapande av medial goodwill Inventering: Vilka resurser, inom kommunen (ekonomiska och personella), är avsatta för att arbeta med medial goodwill? Vilka policys/strategier finns? Framtagande av förslag: Hur kan dessa resurser samverka för att nå bättre resultat? Samverkan med stadens kommunikationschef 6. Parallella processer: Bevaka konkurrenterna Arbeta med PR Samarbeta över traditionella gränser internt och externt Arbeta fram system för väl fungerande omvärldsbevakning. Arbeta långsiktigt

10 Miljöaspekterna i projektet: En stads evenemang har en direkt påverkan på miljön i flera avseenden, exempelvis när det gäller avfallshantering, transporter, miljöanpassat boende och mat, kravställning i upphandling, mm. Genom att inleda ett samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent, som erbjuder en miljödiplomering av evenemang, kan kommunens evenemang miljöanpassas, och således innebära en mer effektiv användning av energi, naturresurser, vatten etc. Dessutom kommer ett strukturerat arbete med miljöanpassning att innebära minskade utsläpp av koldioxid, och utsläpp av andra giftiga gaser och ämnen. Ett aktiv miljöarbete i Landskrona har därtill en direkt påverkan på 3 st Natura områden: Lundåkrabukten, Rustningshamn och Ven 8.3 Syfte med projektet Syftet med projektet Mötesplats Landskrona 2013 är att skapa en övergripande organisation som samordnar de aktiviteter och evenemang som sker i Landskronas centrum och östra delar. Därtill initiera en process som innebär framtagande av en upplevelsestrategi för kommunen, inklusive evenemangspolicy. 8.4 Projektets mål Projektets huvudmål är att skapa gynnsammare förutsättningar för fler och bättre upplevelseinriktade projekt i Landskrona, samt uppmuntra till medverkan och engagemang vad gäller såväl offentliga initiativ som initiativ från föreningar, allmänhet och näringsliv. Aktiviteterna ska fungera som en demokratiprocess där fler känner sig delaktiga. Mätbara mål att formulera en upplevelsestrategi för kommunen, inklusive evenemangspolicy och evenemangspyramid att inrätta en resurs inom kommunen som hanterar evenemangsfrågor - Arrangörer möter ofta kommunen i rollen som avtalspart, myndighetsutövare och servicegivare och bör få snabb, enkel och rättssäker handläggning att besluta om en gemensam evenemangskalender, samt formulera en strategi och rutiner för att hålla denna kalender uppdaterad - En evenemangskalender som samlar de kommunens olika evenemang på ett och samma ställe underlättar för den potentiella evenemangsbesökaren att ta fram en plan för skapande av medial goodwill - I praktiken är det ingen ort som äger sin egen mediebild. Den skapas av dem som har andra prioriteringar. Men med tålmodigt och långsiktigt arbete går mediebilden ändå att påverka. En plan för detta ska naturligtvis ingå i strategin att ha inlett ett samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent för att undersöka möjligheten att miljödiplomera stadens framtida evenemang - Allt fler aktörer ställer krav på ett medvetet miljöarbete kring evenemang. Givetvis ska även en Landskrona stad ta ansvar inom detta område

11 Långsiktiga effekter: att skapa ökad omsättning för näringslivet - Evenemangsbesökare spenderar pengar när de besöker evenemangen att skapa fler arbetstillfällen inom upplevelsesektorn - En satsning på evenemang innebär ett ökat behov av arbetskraft att kommunens attraktionskraft ökar och således skapas bättre förutsättningar för att locka nya invånare och företag till kommunen - En självklar målsättning med ökade skatteintäkter och ökad tillväxt som följd att bidra till att invånare och företag trivs i staden, att de stannar kvar - Genom att underlätta för vidareutveckling av positiva miljöer och stämningar som ger livskvalitet, kan kommunens invånare känna stolthet och tala gott om kommunen att minska belastningen på miljön, genom aktivt arbete med miljöfrågor när det gäller stadens olika evenemang - Genom en genomtänkt plan för miljöarbetet, kan den negativa påverkan på miljön reduceras i flera avseenden (ex. avfallshantering, transporter, kravställning i upphandling, mm). Ett aktiv miljöarbete har dessutom en direkt påverkan på 3 st Natura 2000-områden: Lundåkrabukten, Rustningshamn och Ven 8.5 Projektets målgrupp Under projektet utgörs målgruppen av de aktörer som på olika sätt är verksamma inom upplevelsesektorn i regionen, med fokus på evenemang. Nätverken, som utvecklats under förstudieprocessen, ska etableras till en stabil och hållbar konstellation under projektet, och således arbeta gemensamt mot de fastställda målen. Intressentmatris: M akt H Ö LÅGT Nivå av intresse HÖGT

12 LÅG Minimal ansträngning Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsenheten Håll tillfredställda Näringslivet Kommunanställda De boende och de som har sin utkomst i stadsdelen Centrum & Öster Håll informerade Ansvarigt kommunalråd Politiska partier Landskrona Plus Turistbyrån Fritid & Kultur Landskrona Citysamverkan Centrumutveckling Invest in Landskrona Miljöförvaltningen Nyckelintressenter Museet Biblioteket Konsthallen Företag inom upplevelsenäringen Eventkoordinatorutbildningen på TechFuturum Stadens krogar Karnevalsbolaget Studieförbunden LISA Föreningslivet Kulturskolan Unga Röster Ungdomshuset Nova Plantan Eldsjälar

13 8.6 Projektorganisation Samtliga delprojekt i Initiativ Landskrona leds av en övergripande styrgrupp som utgörs av det lokala parterskapet inom ramen för LUA, det lokala utvecklingsavtalet, vilket omfattar de viktigaste aktörerna i Landskrona stad. Varje delprojekt har en egen underordnad projektorganisation med projektledare och projektassisstenter. Det ekonomiska ansvaret för samtliga delprojekt kommer dock att ligga under projektsamordnaren på Centrum & Österlyftet. I detta delprojekt kommer styrgruppen att kompletteras med representanter för KY-utbildningen (Eventkoordinator), Landskrona 2013, Företagarna, Folkuniversitetet m fl. En projektgrupp bestående av Dennis Westerberg, Westerberg Konsult, Mats Persson, P&P AB, Olle Anderberg, Centrumutveckling AB, Torsten Carlén, Landskrona Plus AB, Jan Nilson, Landskrona kommun, Charlotte Vahtera, kommunikationschef, Landskrona stad m fl kommer att bildas. En referensgrupp med representanter från olika föreningar, företag och organisationer som på olika sätt är verksamma inom upplevelsesektorn i regionen, med fokus på evenemang som beskrivs under 8.5 Projektets målgrupp ska också tillsättas. Därtill kommer olika arbetsgrupper i organisationen för Landskrona 2013 som kan vara intresserade av arbetet i projekt Mötesplats Landskrona Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning Mötesplats Landskrona 2013 tar utgångspunkt i det arbete som påbörjats inom organisationen kring firandet av Landskronas 600-årsjubileum, år 2013, och drar nytta av de nätverk som identifierats och etablerats. Även det kontaktnät som skapats under själva förstudien, i samarbete med i huvudsak de intressenter som beskrivs under 8.5 Projektets målgrupp, kommer att utnyttjas. Den kompetens som byggts upp kring Landskrona stads Eventutbildning (en s.k. kvalificerad yrkesutbildning) blir dessutom särskilt viktig att ta tillvara. Genom en kombination av seminarium/workshops, enkätundersökningar, intervjuer samt projektutveckling, bevaras och utvecklas delaktighet och engagemang. På samma sätt kommer en strukturerad och fortlöpande återkoppling till projektets olika intressenter, bidra till ett växande intresse och således innebära ett reellt inflytande för alla aktörer, över själva processen och dess slutresultat. 8.8 Projektavgränsning Projektet kommer att ha en klart avgränsad projektledning och ekonomiskt skiljas från övrig verksamhet i form av separat bokföring. 8.9 Koppling till det regionala näringslivet Relevanta branschföreträdare från lokalt och regionalt näringsliv kommer att vara delaktiga i projektet, som centrala samarbetspartners. Den kompetens och erfarenhet som Landskrona Plus, kommunens destinationsbolag, byggt upp i rollen som kontaktpunkt för det regionala näringslivet, kommer särskilt att tillvaratas. Utveckling av just evenemang och upplevelser tillhör de prioriterade frågorna i LandskronaPlus verksamhet och är en naturlig utvecklingsfråga tillsammans med näringslivet.

14 8.10 Koppling till andra projekt/insatser Ett flertal projekt som bedrivits eller bedrivs inom kommunen har beröringspunkter med detta projekt och i inledningsfasen kommer projektledningen att samla dessa för en gemensam genomgång av vilka frågor som kan tas med i arbetet för Mötesplats Landskrona Landskrona 600-årsjubileum, kontaktperson: Thorsten Karlén, VD, LandskronaPlus Utbildningen Eventkoordinator, KY, kontaktperson: Dennis Westerberg, utbildningsledare. TechFuturum Servicecollege, kontaktperson: Tomas Johanson, utbildningsdirektör, Landskrona Kävlinge Svalövs Gymnasieförbund Landskrona Event ESF Sydsverige Område 2: Ökat arbetskraftsutbud Förprojektering, kontaktperson: Annette Nilsson, projektledare, Folkuniversitetet Publikt entreprenörskap Regionalfondsansökan, kontaktperson: Ronny Hallberg, Folkuniversitetet 8.11 Resultatspridning Projektet och dess aktiviteter kommer att dokumenteras kontinuerligt. Spridning av information säkerställs genom att projektledningen, tillsammans med aktuella intressenter och kommunens kommunikationschef, under projektets första del, upprättar en spridningsplan med inriktning på kontinuerlig informationsöverföring. Via denna strukturerade och fortlöpande återkoppling till projektets olika intressenter, får resultat och slutsatser direkt inverkan på arbetet Uppföljning/Utvärdering/Följeforskning Under projektet kommer de aktiviteter som genomförs att kontinuerligt dokumenteras (protokoll från möten, seminarier och workshops, sammanställningar av enkätresultat, mediebevakning mm). Denna dokumentation kommer att utgöra underlag för uppföljning av förändringar, resultat och effekter i projektarbetet. Projektets mål kommer att följas upp och kontrolleras, med fokus på: att det formulerats en upplevelsestrategi för kommunen, inklusive evenemangspolicy och evenemangspyramid att det inrättats en resurs inom kommunen som hanterar evenemangsfrågor

15 att det beslutats om en gemensam evenemangskalender, samt formulera en strategi och rutiner för att hålla denna kalender uppdaterad att det tagits fram en plan för skapande av medial goodwill att det inletts ett samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent för att undersöka möjligheten att miljödiplomera stadens framtida evenemang Enklare broschyrer, som presenterar resultaten av de mål som anges ovan, kommer att tas fram och spridas till det regionala näringslivet och till allmänheten. En slutrapport av de resultat som projektet utmynnat i, kommer att ligga till grund för ytterligare utveckling av projektets mål och dess långsiktiga effekter. Projektet kommer vidare att dokumenteras på Centrum & Österlyftets hemsida, samt på Landskrona stads hemsida,

16 9. Aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum Inledningsseminarium: Augusti 2009 Augusti 2009 SYFTE: Samlande och formerande av nätverk. Etablering av projektorganisation. Fastställande av tidsramar, rutiner, riskanalys etc. WORKSHOP: Formulering av en överenskommelse och insikt kring att upplevelser och evenemang är samhällsnyttiga. DELTAGARE: Företrädare för målgrupper, som presenteras under 8.5 Projektets målgrupp Kartläggning 1 Oktober 2009 December 2010 Övergripande upplevelseinventering med utgångspunkt från 600-årsfirandets strategi och Initiativ Landskronas dokumentation - vad finns det för unika upplevelsevärden lokalt och regionalt i dag och i morgon? Studiebesök 1 Oktober 2009 Oktober 2009 Studiebesök hos Göteborg & Company, som är ett exempel på en god förebild, när det gäller en stads satsning på events SYFTE: Att få inspiration och lära av lyckade projekt inom eventområdet DELTAGARE: projektgrupp, styrgrupp samt företrädare för målgruppen Temaseminarium 1 Februari 2010 Februari 2010 SYFTE: Formulering av en upplevelsestrategi för kommunen, inklusive evenemangspolicy och evenemangspyramid WORKSHOP: Organisation för att skapa nya mötesplatser Miljöarbete DELTAGARE: projektgrupp och styrgrupp samt företrädare för målgruppen (sammanställning av gruppernas samlade erfarenhet och omvärldsbevakning) Kartläggning 2 SYFTE: Att få fram vilka typer av evenemang vi (allmänheten) vill ha i kommunen? Undersökning i form av enkäter och intervjuer. Kartläggningen ska ge underlag för att ta fram en evenemangspyramid (prototyppresentation, förankring, beslut) Mars 2010 Juni 2010 Studiebesök 2 Maj 2010 Maj 2010 Studiebesök hos Helsingborgs Stads evenemangsavdelning, som är ett exempel på en god förebild, när det gäller en stads organisation kring events SYFTE: Att få inspiration och lära av lyckade projekt inom eventområdet

17 DELTAGARE: projektgrupp, styrgrupp samt företrädare för målgruppen Temaseminarium 2 Oktober 2010 SYFTE: Ta beslut om upplevelsestrategi, samt formulera rutiner för att hålla denna uppdaterad WORKSHOP: Hur kan vi utveckla upplevelsekonceptet i kombination med stadens varumärke. Genomförda kartläggningar presenteras och ligger till grund för gruppdiskussioner DELTAGARE: projektgrupp och styrgrupp samt företrädare för målgruppen (sammanställning av gruppernas samlade erfarenhet och omvärldsbevakning) Kartläggning 3 Februari 2011 April 2011 SYFTE: Kartlägga utbildnings- och kompetensbehov för evenemangsarbete. Vilkla utbildningsvägar finns? Lokalt, regionalt och nationellt? Studiebesök 3 April 2011 Studiebesök på Die Europäische Medien- Und Event-Akademie i Baden-Baden, en evenemangsskola, som är ett exempel mycket högklassig utbildning inom eventområdet. SYFTE: Att få inspiration till egna utbildningar som är anpassade till våra lokala/regionala förhållanden. DELTAGARE: projektgrupp, styrgrupp samt företrädare för målgruppen Temaseminarium 3 Oktober 2011 SYFTE: Formulering av en utbildningsplan för evenemangsarbete. WORKSHOP: Vilket kompetensbehov finns för den som ska arbeta med evenemang? Genomförda kartläggningar presenteras och ligger till grund för gruppdiskussioner DELTAGARE: projektgrupp och styrgrupp samt företrädare för målgruppen (sammanställning av gruppernas samlade erfarenhet och omvärldsbevakning) Kartläggning 4 Oktober 2011 December 2011 SYFTE: a)att få fram erfarenhet, kompetens och värderingar hos företrädare inom offentlig sektor som arbetar med events inom sitt verksamhetsområde. Undersökning via enkäter och intervjuer. b) Övergripande inventering av evenemangskalendrar vad finns det för olika evenemangskalendrar i kommunen idag?

18 Temaseminarium 4 SYFTE: Samordna resurser för att etablera en gemensam upplevelsekalender, som samlar de olika evenemang som sker i kommunen. Ta beslut om en gemensam upplevelsekalender, samt formulera en strategi och rutiner för att hålla denna kalender uppdaterad WORKSHOP: Vilka krav kan vi ställa på en komplett upplevelsekalender? DELTAGARE: projektgrupp och styrgrupp samt företrädare för målgruppen (sammanställning av gruppernas samlade erfarenhet och omvärldsbevakning) Februari 2012 Informationsspridning om verksamhet och resultat Framtagande av enklare broschyrer (kravspec., upphandling, beställning, spridning etc). Utarbetande av informationsmaterial i de olika delprojekten sker kontinuerligt. Broschyrer och informationsmaterial presenteras vid tematräffar och via kommunikation i nätverket Löpande projektarbete Inled samarbeta med stiftelsen Håll Sverige Rent, för att undersöka möjligheten att miljödiplomera stadens framtida evenemang Samarbeta över traditionella gränser internt och externt, konkurrentbevakning, arbeta fram system för väl fungerande omvärldsbevakning löpande förankringsarbete och återkoppling utveckla upplevelsekonceptet i kombination med stadens varumärke, i samarbete med stadens kommunikationschef (planeringsmöte, brainstorming, arbetsmöte, formulering av resultat/slutsats) ta fram en plan för skapande av medial goodwill ( i samarbete med stadens kommunikationschef). Inventering: Vilka resurser, inom kommunen (ekonomiska och personella), är avsatta för att arbe ta med medial goodwill? Vilka policys/strategier finns? Framtagande av förslag/plan: Hur kan dessa resurser samverka för att nå bättre resultat? Avslutningsseminarium Maj 2012 SYFTE: Presentation av projektrapport (resultat & slutsatser) Fastställande av former för fortsatt arbete i nätverket. Övergång från projektorganisation till ordinarie organisation Presentation av utvärdering och projekthistorik

19 DELTAGARE: företrädare för målgrupper, som presenteras under 8.5 Projektets målgrupp Utvärdering och slutredovisning av projektarbetet samt slutrapport September 2009 Juni 2012 En extern utvärderar ska följa projektet från ett tidigt stadie i projektarbetet för att garantera återkoppling till projektet.

20 Delprojekt 2: Socialt företag inom fastighetsskötsel Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Landskronas centrala delar utmärks av etnisk och social segregation och över 40 procent av dem som bor i stadsdelen har utländsk bakgrund. Området karaktäriseras också av att det finns många olika hyresvärdar som var för sig äger ett litet fastighetsbestånd. Det finns tendenser till förslumning och det är oerhört svårt att ta ett samlat grepp om upprustning då det finns så många aktörer inblandade. De boende i området uttrycker ofta sin oro över att området känns otryggt och nedgånget. Samtidigt finns det i området en stor andel bidragstagare som står mycket långt från arbetsmarknaden. Vår idé är att skapa ett socialt företag som erbjuder tjänster inom fastighetsskötsel. Detta företag ska kunna ge sysselsättning till några av dem som bor i området samtidigt som det erbjuder olika tjänster till fastighetsägarna i området. Mycket skulle vara vunnet om man kunde dels minska andelen bidragstagare och dels göra något för närmiljön. Exempel på små insatser som kunde ha stor effekt på boendemiljön är t ex klottersanering, rabattskötsel, frekventare trappstädning, återvinning av olika slag, tillsyn av miljön på innergårdarna, plantering och skötsel av växter både ute och inne i trappgångarna, enklare snickeriarbeten, reparationer och underhåll osv. Allt det som uppräknats här är exempel på små insatser som skulle kunna göras men som inte blir gjorda fullt ut, förmodligen av kostnadsskäl. Vi tror att om man kan öka trivseln i Landskronas centrala delar med små medel kan det vara värt att arbeta för. En bättre trivsel leder till att man själv tar ansvar för sin närmiljö. En upprustning skapar större tillfredsställelse hos de boende och kan bidra till långtgående effekter för området. För att kunna förbereda för och så småningom starta upp det sociala företaget vill vi ansöka om medel från Regionalfonden. 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning Vi vill bygga upp ett socialt företag med fokus på fastighetsskötsel och boendemiljö. Företagets tjänster ska köpas av framförallt de privata fastighetsägarna i de centrala och östra delarna av Landskrona. Företagets tjänster ska utgöra ett komplement till de befintliga företagens utbud. Ett antal personer som står långt från arbetsmarknaden ska beredas sysselsättning i det sociala företaget. Företagets tjänster ska utgöras av insatser som kan ha stor effekt på boendemiljön som t ex klottersanering, rabattskötsel, frekventare trappstädning, återvinning av olika slag, tillsyn av miljön på innergårdarna, plantering och

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet I genomförandet av programmet kommer de tre dimensionerna i hållbar utveckling, den ekonomiska, sociala och miljömässiga, att beaktas i genomförandets

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras.

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras. Datum 2014-07-28 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-12-16 243 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Inledning Denna policy utgår från att vårt samhälle är ekonomiskt organiserad i

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Hagar vid Julmyra Horse Center. Projektägare: Julmyras vänner, ideell förening Projektledare: Carin Barrsäter Kommun: Heby Dnr: 81 Jnr: 2011 2137 Projekttid:

Läs mer

Handling för tillväxt... 2

Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun

Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun Projektplan projektnamn: Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun Författare: Susanne Svensson, YH bygger vidare på Johanna Sundberg, GoV och Peter Juteroth, KoF projektförslag Föreningsutvecklarutbildning.

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan 1. Utgångspunkter Processansökan tar avstamp i den förstudie som gjordes under januari och februari 2016. I förstudien intervjuades nyckelpersoner

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen

Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen 1(5) Datum 2012-08-21 Handläggare Vår Referens Helena Zimmerdahl 469/2010/004.991 1. Varumärkets betydelse En omvärld som präglas av ökande konkurrens och

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Aktörer kring event Tillväxt Statlig aktör Samordning ex. destinationsbolag Regionförbund Landsting Kommun EVENT Entreprenör Event Eventbolag Samordning

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till:

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till: 1(9) Projektansökan Diarienummer RS160128 Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till regionen@regionhalland.se samt skickas i original i pappersformat till: Region Halland Box 517 301 80 Halmstad

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Ett vägledningscentrum i samverkan

Ett vägledningscentrum i samverkan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen Sofia Axelsson, 070-167 89 25 Datum 1 (7) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ett

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer