Klarspråk. Skrivhjälp för myndigheter och offentliga organisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klarspråk. Skrivhjälp för myndigheter och offentliga organisationer"

Transkript

1 Klarspråk Skrivhjälp för myndigheter och offentliga organisationer

2 Innehållsförteckning Förord 1 Så här fungerar häftet 2 Exempel och förklaringar 2 Andra hjälpmedel kompletterar 2 Vad är klarspråk och varför är det bra? 2 Klarspråksarbete i Dalarna 3 Minneslista för skribenter 4 Skriv för mottagarna 5 Mottagaranpassa texten 5 Var extra omsorgsfull när du skriver för webben 5 Sammanfatta innehållet åt mottagarna 5 Skriv kort och tydligt 6 Presentera innehållet logiskt för mottagarna 6 Vägled mottagarna med hjälp av rubriker 6 Logiska stycken gör det lätt att hänga med 6 Punktlistor hjälper mottagarna att överblicka 7 Variera meningslängden 7 Skriv enkla meningar 7 Välj enkla och tydliga ord 8 Skriv aktivt 8 Skriv ut sambanden 8 Gör tydliga hänvisningar 8 Använd lättlästa stilsorter 9 Gör dina presentationer läsliga 9 Så här kan du skriva exempelsamling 10 E-post 10 Myndighetsbeslut 11 Brev till privatpersoner 12 Beslutsunderlag 13 Rapporter och remissvar 14 Protokoll och minnesanteckningar 16 Webbtexter 18 Lästips 19 Kontaktlista 20

3 Förord Vilket är ditt viktigaste arbetsredskap? Den frågan ställer en av Dalarnas myndigheter till alla nyanställda under den obligatoriska introduktionsutbildningen. Svaren skiftar mycket beroende på vilka arbetsuppgifter de nyanställda har. De allra flesta brukar svara att det är datorn. Många säger telefonen och ytterligare några säger pennan. Men den gemensamma nämnaren är språket. Vi använder språket i våra kontakter med medborgarna och inom organisationen, när vi skriver beslut och rapporter, när vi gör en föredragning, när vi medverkar vid en konferens, när vi skickar kallelser och inbjudningar. Myndigheter och offentliga organisationer är till för allmänheten och inte tvärtom. Att kunna uttrycka sig korrekt och lättbegripligt är alltså nödvändigt det står till och med i lagen (förvaltningslagen 1986:223). Med ett enkelt och begripligt språk når vi lättare dem vi arbetar för. Detta häfte ges ut av Klarspråksgruppen i Dalarna, som består av representanter från Banverket, Högskolan Dalarna, Landstinget Dalarna, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna och Vägverket. Skrivråden riktar sig framför allt till myndigheter och offentliga organisationer. Vår förhoppning är att häftet både ska underlätta och inspirera när du använder ditt viktigaste arbetsredskap. Klarspråksgruppen i Dalarna Förord 1

4 Så här fungerar häftet Klarspråkshäftet är tänkt som både inspiration och handledning för alla som skriver hos myndigheter och offentliga organisationer. Det kan också användas som kurslitteratur eller diskussionsunderlag vid seminarier, utbildningar och annat klarspråksarbete. Förutom råd och tips innehåller det exempel på bra myndighetstexter. Sist i häftet hittar du lästips och kontaktuppgifter till de myndigheter som ingår i nätverket Klarspråksgruppen i Dalarna. Exempel och förklaringar samverkar I exempeltexterna kan du se korrekta och begripliga myndighetstexter för olika tillfällen. Där finns korta kommentarer om hur texterna är utformade och du kan också hitta inspiration när du sitter fast i din egen skrivprocess. Kapitlet Skriv för mottagarna innehåller lite längre förklaringar. Hit kan du gå när du behöver veta vad som gäller för till exempel styckeindelning eller rubriksätt ning. Det finns hänvisningar till exempeltexterna så att du kan se hur det går att tillämpa teorin i praktiken. Andra hjälpmedel kompletterar Texterna och förklaringarna utgår från Myndigheternas skrivregler. Där kan du läsa mer om vad som gäller för svenska myndighetstexter. Ta också reda på vad som gäller på din egen arbetsplats, till exempel hur dokument ska vara utformade enligt er grafiska profil. Det finns många andra hjälpmedel som du kan ha nytta av. En lista finns i lästipsen på sidan 19. Vad är klarspråk och varför är det bra? Klarspråk står för klara och tydliga myndighetstexter, skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Sådant myndighetsspråk sparar tid och pengar. Men allra viktigast är att det är en medborgerlig rättighet att förstå vad myndigheterna skriver. Det blir allt lättare för medborgarna att få tillgång till dokument från offentlig förvaltning. Rapporter, beslut och protokoll återfinns ofta på myndighetens webbplats, och då måste språket vara begripligt och strukturen vara lättillgänglig även för allmänheten. Det har därmed blivit ännu viktigare att det finns stöd och hjälp för skribenterna. Många myndigheter bedriver klarspråksarbete med hjälp av anställda språkexperter eller konsulter. De planerar och informerar om klarspråk, ordnar kurser och seminarier för de anställda och ger enskilda skribenter råd och stöd. 2 Så här fungerar häftet

5 Målet för klarspråksarbetet är att myndighetstexterna ska vara lätta att förstå för de medborgare som texterna i första hand vänder sig till. Språkrådet (före detta Svenska språknämnden) ansvarar för språkvården i Sverige. En av rådets uppgifter är att verka för att svenska myndigheter använder ett vårdat, enkelt och begripligt språk. På Språkrådets webbplats, kan du hitta en lista över kontaktpersoner för språkvård på olika myndigheter. Klarspråksarbete i Dalarna Hur myndigheter och organisationer väljer att arbeta med klarspråk kan variera. Det kan till exempel vara skrivkurser, beslutsmallar eller, som i det här fallet, ett klarspråkhäfte eller en skrivhand ledning. Här är några exempel på hur myndigheterna i Dalarna har arbetat med klarspråk. I Länsstyrelsens introduktionsutbildning för alla nyanställda ingår ett seminarium om klarspråk. Temat är Språket, vårt viktigaste arbetsredskap. Seminariet tar bland annat upp vikten av att myndigheter uttrycker sig begripligt och hur man skriver för läsaren. Dessutom får deltagarna praktiska skrivråd om hur de ska bygga upp texten. Trafikregistret inom Vägverket har fasta rutiner för hur man förvaltar och förnyar sina mallar för meddelanden till allmänheten. Det började när man i projektform tog fram nya mallar inför en lagändring. Sak kunniga, informatörer, jurister, språkvårdare och programmerare samarbetade då för att mallarna skulle få ett korrekt innehåll, vara begripliga för målgruppen och fungera tekn iskt. Det arbetssättet har man sedan fortsatt med i den löpande verksamheten. Inga mallar ska längre kunna tas i bruk utan att de är granskade av en språkvårdare. Våren 2006 lanserade Landstinget Dalarna en ny webbplats som hade utformats utifrån Vervas riktlinjer för tillgängliga webbplatser. Resultatet blev en webbplats som även är tillgänglig för besökare med olika typer av funktionshinder. I samband med arbetet med den nya webbplatsen passade man på att omarbeta Patientguiden till lätt svenska. Vad är klarspråk...? 3

6 Minneslista för skribenter TÄNK! Tänk på mottagarna. Vem eller vilka ska läsa? Är det en eller många mottagare? Vilka förkunskaper har mottagarna? Har alla mottagare samma förkunskaper? Kan några av mottagarna ha svårt att läsa svenska? Hur och var läser mottagarna texten på skärm eller på papper, i lugn och ro eller under stress? Vilken inställning har mottagarna är de motiverade, ointresserade eller negativa? Tänk ut och formulera syftet med texten. Vad vill du uppnå? Ska mottagarna reagera på något visst sätt eller utföra något? Bearbeta innehållet med tanke på mottagarna. Vad är viktigast i texten? Vilken ordning är logisk för mottagarna? Använd entydiga ord som du vet att mottagarna förstår. Förklara fackord om det behövs. SKRIV! Gör texten överskådlig så att den blir lätt att läsa. Gör en tydlig styckeindelning. Skriv informativa mellanrubriker. Gör gärna punktuppställningar för uppräkningar. Variera meningarna så att språket får en behaglig rytm. Använd en rak och enkel meningsbyggnad. Låt meningarnas längd variera mellan 10 och 25 ord. Låt det framgå tydligt vem som gör vad i texten. Använd aktiva verbformer, till exempel lämna in i stället för inlämnas. Skriv du om du vänder dig till en enskild person eller allmänheten. GRANSKA! Kontrollera texten noggrant. Gå igenom din text noga och pricka av de olika punkterna under rubriken Skriv! i den här listan. Kontrollera stavning och skrivsätt. Låt någon annan läsa texten gärna en person som inte är lika insatt i ämnet som du själv. 4 Minneslista för skribenter

7 Skriv för mottagarna I det här avsnittet får du tips och råd om hur du kan anpassa din text efter mottagarnas behov. Exempel hittar du i exempelsamlingen på sidorna Mottagaranpassa texten Utgångspunkten när du skriver ska vara att varje mottagare är unik och har sina egna förutsättningar att ta till sig och förstå din text. Det första steget i skrivprocessen är därför att ta reda på så mycket som möjligt om dem som ska läsa din text. Utnyttja sedan detta för att anpassa innehållet och språket efter mottagarna. När du skriver till en person i ett speciellt ärende vet du ganska mycket om honom eller henne. Du kan med andra ord dra ganska många slutsatser om personens förkunskaper och kompetens, kanske till och med om vilken inställning personen har till din myndighet och det du skriver om. I andra fall kan det kännas som att du nästan inte vet någonting om dina mottagare, till exempel om du ska skriva en sammanfattning av en teknisk rapport med stort allmänintresse som ska publiceras på myndighetens webbplats. Men om du tänker efter så vet du att de flesta saknar förkunskaper men gärna vill veta mer om ämnet. Förmodligen har de också kompetens att förstå vad det handlar om, åtminstone på ett övergripande plan. Var extra omsorgsfull när du skriver för webben En tydlig struktur är ännu viktigare på webben än i pappersdokument, eftersom man kan komma in var som helst i strukturen. Vi är också otåligare när vi läser webbtexter. Förstår vi inte direkt vad en sida handlar om klickar vi oss vidare. Dessutom tar det längre tid att läsa på skärm än på papper. Tänk särskilt på att börja med en kort sammanfattning skriva kort dela in texten med mellanrubriker göra korta stycken använda punktuppställningar för viktiga uppräkningar. Sammanfatta innehållet åt mottagarna Börja gärna med en kort sammanfattning, i synnerhet i lite längre texter. Då är läsarna förberedda på vad texten innehåller och har lättare att läsa resten. Dessutom kan läsaren snabbt avgöra om informationen är intressant. Sammanfattningen ska innehålla huvuddragen i texten. Använd gärna samma struktur, så att mottagarna känner igen sig när de läser hela texten. Remissvaret på sidan 14 börjar med en sammanfattning. Även webbsidan på sidan 18 har ett inledande sammanfattande stycke. Skriv för mottagarna 5

8 Skriv kort och tydligt Ta bara med det som behövs, så att mottagarna slipper lägga ner tid på oväsentligheter. Du kan till exempel korta ner beskrivningen av bakgrunden när du skriver till enskilda personer om deras egna ärenden. När du skriver texter för webbplatsen bör du tänka på att besökarna ofta har bråttom. Försök komma fram till det väsentliga så fort som möjligt. Samtidigt måste varje sida kunna läsas oberoende av andra, eftersom besökarna kan komma in på en sida på olika vägar. I myndighetsbeslutet på sidan 11 och i webbtexten på sidan 18 kan du se exempel på kortfattat och tydligt språk. Presentera innehållet logiskt för mottagarna Oavsett vilka dina mottagare är så vill de först av allt veta hur det gick. De vill veta vilket beslut det blev i deras ärende, vad utredningen kom fram till eller vad arbetsgruppen beslutade i en specifik fråga. Börja därför med svaret på den fråga som är viktigast för mottagarna. Myndighetsbeslutet på sidan 11 inleds till exempel med själva beslutet, och beslutsunderlaget på sidan 13 börjar med förslaget till beslut. Vägled mottagarna med hjälp av rubriker Var generös med innehållsrika rubriker som kan vägleda mottagarna genom texten. Det gör texten lätt att överblicka och lätt att läsa. Rubrikerna ger mottagarna en fingervisning om vad sidan handlar om och hjälper dem att ta till sig innehållet. Även i korta texter är det bra med rubriker, och om texten är på flera sidor bör du ha minst en mellanrubrik per sida. En bra rubrik ska sammanfatta innehållet innehålla ett ledord ur texten gärna innehålla ett aktivt verb. I minnesanteckningarna på sidan 16 kan du se exempel på tydliga rubriker som sammanfattar innehållet. Webbtexten på sidan 18 innehåller också en tydlig mellanrubrik. Logiska stycken gör det lätt att hänga med Håll ihop det som hör ihop i samma stycke, och byt stycke när du börjar på något nytt. Då blir styckeindelningen logisk och det blir lätt för mottagarna att hänga med. För det mesta räcker det med fem till tio rader innan det är dags att göra nytt stycke. I webbtexter är det extra viktigt att styckena är korta. Gör en blankrad mellan styckena så blir texten luftig och lätt att läsa. Inled gärna varje stycke med en mening som sammanfattar innehållet i resten av stycket, en så kallad kärnmening. 6 Skriv för mottagarna

9 Remissvaret på sidan 15 har en logisk och luftig styckeindelning. I beslutsunderlaget på sidan 13 finns ett exempel på en kärnmening. Punktlistor hjälper mottagarna att överblicka Presentera alternativ och uppräkningar i punkter. De är lättare att få grepp om än långa uppräkningar i löpande text. Gör inte listorna för långa högst sju punkter. Blir det fler bör du försöka dela upp informationen i två listor. Använd punkter eller tankstreck för uppräkningar utan inbördes ordning, abc-listor för alternativ och numrerade listor där ordningsföljden är viktig, till exempel i instruktioner. Utforma punkterna i listan på samma sätt. Du ska till exempel inte låta några punkter i en lista vara substantiv och andra uppmaningar eller att-satser. Här är några exempel på symmetriska listor. Punktlista Abc-lista Numrerad lista Kontrollera alltid Tre sätt att spara dokument: Stäng av datorn så här: ordvalet a) Välj spara i Arkivmenyn. 1. Klicka på Start. stavningen b) Klicka på sparaknappen 2. Klicka på Stäng av datorn. meningslängden. i verktygsfältet. 3. Välj Stäng av i rulllistan c) Tryck ctrl+s på tangentbordet. och klicka på OK. Exempel på symmetriska listor Exempel på punktuppställningar hittar du i minnesanteckningarna på sidan 17 och i remissvaret på sidan 14. Variera meningslängden Varierad meningslängd ger texten en behaglig rytm som gör den lätt att läsa. Försök därför att skriva både korta och lite längre meningar. Kontrollräkna ibland och låt meningarna variera mellan 10 och 25 ord. Försök dela upp meningar som blir längre än 25 ord. Du hittar exempel på varierad meningslängd i bland annat beslutstexten på sidan 13. Skriv enkla meningar Skriv så enkla meningar som möjligt och använd rak ordföljd i de flesta av meningarna. Rak ordföljd innebär att du håller ihop de viktigaste satsdelarna subjekt, predikat (verb) och objekt. Då känns meningarna naturliga och blir lätta att läsa. Till exempel så här: Vi använder Lantmäteriets kartor för att få korrekta namn på märkena. Visst kan du variera meningsbyggnaden lite för att få en mer personlig text, men krångla inte till det. Dela inte upp sådant som hör ihop genom att skjuta in tillägg, förklaringar eller liknande. Skriv alltså inte så här: Vi använder, för att få korrekta namn på märkena, Lantmäteriets kartor. Lägg eventuella förbehåll eller tillägg i en egen mening. Titta gärna på meningsbyggnaden i myndighetsbeslutet på sidan 11. Även i protokollet på sidorna är meningsbygg naden enkel. Skriv för mottagarna 7

10 Välj enkla och tydliga ord Använd vanliga ord i så stor utsträckning som möjligt. Om du måste använda fackord bör du förklara dem i texten, eller i en ordlista om de är många. I beslutsunderlaget på sidan 13 hittar du ett exempel på hur du kan förklara fackord utan att störa läsrytmen. Ovanliga eller omoderna ord och ordformer bör du undvika. Varje gång mottagarna stöter på ett ord de inte förstår förlorar de tråden i läsningen. Det skapar irritation och i värsta fall slutar de läsa. I Svarta listan på regeringens webbplats hittar du alternativ till en del ord som bör bytas ut. Skriv till exempel uppmana i stället för anmoda och enligt i stället för jämlikt (i hänvisningar till lagtext). Skriv aktivt Tala alltid om vem som har gjort eller ska göra något. Det gör du bäst med verb i aktiv form. Det gör texten mer levande och lättare att läsa. Skriv När vi har granskat ditt ärende har vi noterat att och Om du har frågor kan du kontakta i stället för Vid granskning av ditt ärende har noterats eller Vid frågor kontaktas Undvik passiv form (noterats, kontaktas) och att göra om verben till substantiv (granskning). Passiva skrivsätt gör texten stel och svårtillgänglig. De ökar risken för missuppfattningar eftersom de döljer vem som är ansvarig eller ska göra något. Om det står Ansökan ska kompletteras kan mottagaren tro att det är något som myndigheten gör. Skriv Du måste komplettera ansökan, om det är det du menar. Du hittar exempel på aktiva formuleringar i bland annat myndighetsbeslutet på sidan 11. Skriv ut sambanden Visa mottagarna hur texten hänger ihop. Det gör du med ett konsekvent ordval och med hjälp av så kallade sambandsord. I myndighetstexter är tydligheten viktigare än variationen, så även om det är tråkigt bör du undvika synonymer. Framför allt gäller det textens nyckelbegrepp. Skriv till exempel inte vårdgivaren och läkaren i samma text om de syftar på samma person. Det gör det svårare för mottagarna att tolka texten. Sambandsord är småord som visar hur meningar och delar av meningar hänger ihop med varandra. Det är ord som också, därför att, eftersom. I Rapporter och remissvar i exempelsamlingen på sidan 15 kan du se exempel på sambandsord. Gör tydliga hänvisningar Med tydliga hänvisningar, till exempel mellan olika avsnitt, visar du hur texten är uppbyggd. Förklara vilka avgränsningar du har gjort, så det blir tydligt vad du tar upp och inte tar upp. Det skapar en helhetsbild av texten och gör att den känns sammanhängande och logisk. I remissvaret på sidan 14 finns en sådan hänvisning. 8 Skriv för mottagarna

11 Använd lättlästa stilsorter Myndigheters grafiska profilprogram brukar ange vilka typsnitt som ska användas. Ta reda på vad som gäller hos er! Några saker bör du alltid tänka på: Undvik versaler (stora bokstäver) i längre textavsnitt, eftersom text skriven med enbart versaler är svårläst. Undvik kursiv stil på webben och i andra texter som ska läsas på skärm. Använd fetstil om du vill markera något. Blanda inte mer än två typsnitt i samma dokument. Gör dina presentationer läsliga Presentationer i Powerpoint eller på OH-bilder ska kunna läsas på långt håll. Därför måste du välja tillräckligt stor stil och ett typsnitt som är lätt att läsa på håll. Tänk på följande: Ha inte för mycket information på varje bild. Högst sju ord per rad och högst sju rader är en bra tumregel. Dela upp omfattande information på flera bilder med en inledande eller avslutande över siktsbild. Undvik versal text. Var sparsam med kursiveringar och understrykningar. Skriv för mottagarna 9

12 Så här kan du skriva exempelsamling I det här avsnittet finns sju exempel på hur du kan skriva på ett sätt som gör det lätt för mottagarna att ta till sig innehållet i din text. Exemplen är texttyper som är vanliga på svenska myndigheter. Utgå från att mottagarna har olika förutsättningar att förstå din text. Att ta reda på förutsättningarna är första steget i skrivprocessen. Andra steget är att anpassa och utforma texten så att den stämmer så bra som möjligt med förutsättningarna. I exemplen beskrivs sådant som underlättar för läsarna och som finns förklarat i avsnittet Skriv för mottagarna. Vill du veta mer, se lästipsen på sidan 19, eller vänd dig till den som är språkvårdsansvarig på din myndighet. E-post Tala om ditt ärende så utförligt som möjligt redan i ämnesraden. Skriv inte Hej eller Diverse, och lämna den aldrig tom. Gör en tydlig styckeindelning även i e-brev. Använd en kort och personlig hälsningsfras. Hej Magnus! Tack för ditt brev. Det är roligt att du är intresserad av arbete hos oss. Länka till information på webbplatsen. Tala om vad som kommer att hända härnäst så att mottagaren slipper komma med följdfrågor. Skriv ut hälsningsfrasen. Avsluta med ditt namn och dina kontaktuppgifter. Vi brukar lägga ut våra lediga jobb på förstasidan på vår webbplats Titta gärna där ibland. Där kan du också klicka på länken till Flyttatilldalarna.nu och anmäla att du är intresserad av att flytta hit. Vänliga hälsningar Margret Skog Margret Skog Region Dalarna Myntgatan Falun Tel , Så här kan du skriva - exempelsamling

13 Myndighetsbeslut Ansökan om tillstånd att använda landskapsvapnet Inled beslutet med en tydlig beslutsformulering. Tilltala mottagaren med du. Det går ofta bra även när du skriver till företag. En varierad meningslängd ger behaglig läsrytm. Skriv vi om dig själv och myndigheten. Det är personligt och förtroendeingivande. Redogör kort för reglerna under en egen rubrik. En aktiv formulering gör det lätt för läsaren att förstå vem som ska göra vad. Placera själva laghänvisningen efter den resonerande texten. Beslut Länsstyrelsen beslutar att inte pröva ansökan. Redogörelse för ärendet Du har för din enskilda firma X ansökt om tillstånd att få använda Dalarnas landskapsvapen som applikation på jeans och andra plagg. Du har uppgett att landskapsvapnet inte ska förekomma i samband med något varumärke. Skäl för beslutet Vi bedömer att det är frågan om att använda landskapsvapnet som dekoration på klädesplagg, men inte som ett särskilt kännetecken för plaggen eller som en del av varumärket. Det behövs därför inget tillstånd. Länsstyrelsen prövar därför inte ansökan. Regler för användningen av landskapsvapen För att få använda ett landskapsvapen i näringsverksamhet och som varumärke eller annat kännetecken för varor eller tjänster, krävs länsstyrelsens tillstånd. Om landskapsvapnet enbart utgör en dekoration krävs dock inget tillstånd. (Lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar) Du kan överklaga detta beslut, se bilaga (Formulär 6). Så här kan du skriva - exempelsamling 11

14 Brev till privatpersoner Använd en personlig och kort hälsningsfras. Tilltala mottagaren med du. Skriv jag om dig själv när det är ett mindre formellt ärende med en privatperson som mottagare. Redogör kortfattat för vad du har gjort för att hjälpa till, utan att gå in på detaljer. Även bakgrundsinformationen kan du korta ner till ett minimum. Mottagarna har gott minne när det gäller det egna ärendet. Hej Anna! Tack för ditt brev. Det var tråkigt att höra att X kommun inte kunde förse dig med några arbetsuppgifter när du anvisats plusjobb. Jag har pratat med Arbetsförmedlingen i X och fått veta att de emellertid erbjudit dig andra alternativ. Jag råder dig därför att ta ny kontakt med Arbets förmedlingen i X och fortsätta diskutera vilka steg du kan ta för att öka dina chanser att få ett arbete. Med vänliga hälsningar Petra Engvall 12 Så här kan du skriva - exempelsamling

15 Beslutsunderlag Tala om vem som föreslår och vem som ska ta emot förslaget. Markera själva förslaget tydligt. Presentera delmoment i punkt form. Sammanfatta förslaget. Precisera en tidsplan. Förslag till beslut Beskrivning Tidsplan Ett beslutsunderlag bör ge mottagarna en samlad bild av förslaget till beslut på en sida. Berätta tidigt vad förslaget kommer att kosta och när det du föreslår ska ske. Landstingsstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att höja läkarbemanningen vid medicinkliniken i Mora genom att öka länssjukvårdens finansieringsram med 3 miljoner kronor från För att på sikt förändra en bekymmersam läkarsituation med omfattande vakanser och så kallade stafettläkare behöver bemanningen öka på Mora medicinklinik. Förberedelserna behöver starta under hösten och vintern 2006, med en successiv bemanningsutökning under 2007 som ett första steg. Rubriker gör det lätt för mottagarna att hitta det de söker, under till exempel ett möte. Avsluta med bakgrunden. Skriv en kort motivering och en sammanfattande bakgrund. Om det behövs en längre förklaring eller bakgrund bör du lägga det i en bilaga. Inled gärna stycken med en sammanfattande mening. Förklara och exemplifiera fackord eftersom mottagarna inte är specialister. Bakgrund Medicinkliniken i Mora svarar för procent av den internmedicinska verksamheten i Landstinget Dalarna. Kliniken har under många år haft en stab med erfarna läkare med specialistkunskap där en och samma läkare ofta verkat inom två eller flera subspecialiteter. Flera ur denna läkarstab är nu på väg in i pensionsåldern och bemanningssituationen har blivit alltmer bekymmersam. Jämfört med andra kliniker med motsvarande uppdrag har Mora färre specialister, och läkarbudgeten har utgått från en låg bemanning. I dag är det svårt att hitta denna typ av specialister, eftersom internister i regel har endast en subspecialitet. För att klara medicinklinikens internmedicinska akutuppdrag och uppdraget inom vanliga subspecialiteter (kardiologi, lungmedicin, njurmedicin, gastro-enterologi, endokrinologi inkl. diabetesvård etc.) behöver läkarbemanningen därför planeras utifrån dagens förutsättningar. Detta kräver en utökning av budgetramen som inte ryms inom en sedvanlig årlig uppräkning. Så här kan du skriva - exempelsamling 13

16 Rapporter och remissvar En kort sammanfattning förber eder mottagarna på innehållet. Hjälp läsaren att hitta i texten, till exempel genom att hänvisa till rubrikerna. Skriv vi om myndigheten. Strukturera uppräkningar i punktuppställningar så att de blir lätta att överblicka. Att återta mitt språk - Åtgärder för att stärka det samiska språket (SOU 2006:19) Vägverket har inga principiella invändningar mot förslagen om att hantera ärenden på samiska, men vi ser praktiska problem att klara kraven. Vi kommer att få vissa ökade kostnader och längre handläggningstid. Våra synpunkter gäller därmed i huvudsak utredningens avsnitt 10.5 Åtgärder för att underlätta genomförandet och 15.3 Utmärkning med samisk ortsnamnsmärkning. Övergripande kommentarer I dag finns ingen efterfrågan på service på samiska, men vi utgår från att det på sikt uppstår efterfrågan om utredningens förslag genomförs. Vårt svar utgår från våra möjligheter att sköta kontakter på samiska i en sådan situation. Ökade kostnader och längre handläggningstid Kraven på ärendehantering på samiska för med sig ökade kostnader. Det vi nu kan se är att det uppstår kostnader för översättning och tolkning i enskilda ärenden översättning av information på webbplatsen utarbetande av rutiner och information till all personal. 14 Så här kan du skriva - exempelsamling

17 Om rubrikerna från sammanfattningen får återkomma så känner mottagarna igen sig. Lagom långa stycken gör texten lätt att läsa. Använd sambandsord (här: därefter) Utmärkning med samiska ortnamnsmärken För närvarande avvaktar vi med utmärkningen på samiska tills Lantmäteriet har utrett om namnen på kartmaterialet är korrekta. Hittills har vi satt upp samiska ortnamnsmärken längs de större vägarna i Norrbotten, och vi planerar att fortsätta med utmärkning längs väg 870 till Nikkaluokta i Kiruna och Gällivare kommun. Vi har inte möjlighet att avsätta medel för att göra utmärkningen i snabbare takt än vad vi har planerat. Om vi får i uppdrag att intensifiera arbetet, som utredningen föreslår, behöver Vägverket få tillskott av medel för detta. Vägverket Region Norr och Lantmäteriet fick en skrivelse i slutet av 2005, där det ansågs att flera av våra ortnamnsmärken på det samiska språket var felstavade. Lantmäteriet har därefter satt igång en utredning om stavning arna. Så länge utredningen pågår kan vi inte fortsätta utmärkningen. Till hösten hoppas vi få besked från Lantmäteriet om vi kan starta utmärkningen längs väg 870. Så här kan du skriva - exempelsamling 15

18 Protokoll och minnesanteckningar Klarspråksgruppen i Dalarna Berätta var och när mötet hölls. Tid Plats Banverkets huvudkontor, Borlänge Skriv vilka som var med på mötet, och vilka som inte var det. Närvarande Ej närvarande Rolf Björkman Karin Evjen Boel Lundström Örjan Pettersson Lena Sterner Petra Engvall Henriette Johansson Cecilia Sigrand Henrik Sjögren Margret Skog Skriv tydliga rubriker som sammanfattar innehållet. Tala om det som hände på mötet i dåtid (imperfekt). Använd nutid (presens) för det som fortfarande gäller när mötet är slut. Lämna tillräckligt med information för att de som inte var med ska kunna förstå vad ni pratade om. Förra mötet Det fanns ingenting speciellt att kommentera från förra mötet. Skrivkurser på landstinget Lena berättade om en skrivkurs som Landstinget Dalarna dragit i gång. Det är ett samarbete med folkhögskolan i Mora och det hela går under namnet Kreativt skrivande. Mycket populärt. Banverket får förändrad organisation Örjan redogjorde för den organisationsförändring som pågår och som ska vara klar till februari Det mesta pekar på att språkvården, liksom de flesta uppgifterna i dagens informationsavdelning, hamnar i en stödfunktion som heter Verksamhetsstöd. Den kan liknas med Vägverkets enhet Support. 16 Så här kan du skriva - exempelsamling

19 Vi ska revidera skrivråden Gruppen diskuterade det fortsatta arbetet med revidering av handboken Klarspråk i Dalarna. Det landade i dessa konstateranden: Punktuppställningar hjälper läsarna att strukturera informationen. Det är inte aktuellt att fortsätta ändra i det befintliga dokumentet. Vägverkets Skrivhjälpen blir utgångspunkt för ett nytt dokument, men delen Rätt skrivsätt tas bort. Dessa detaljerade skrivregler finns i ännu utförligare varianter i exempelvis Myndigheternas skrivregler (Stats rådsberedningen) och i Svenska skrivregler (Språkrådet). Den återstående delen av Skrivhjälpen kompletteras, bland annat med en fylligare del om webbtexter. Boel kontaktar Språkkonsulterna för att få ett kostnadsförslag. Hjälp deltagarna att förbereda sig till nästa gång. När och var ska ni ses nästa gång? Förbered till nästa möte Var och en går igenom Skrivhjälpen och tänker efter om det är något som saknas. Kontakta Boel Lundström om du inte har den ( ). Gå igenom Svarta listan (Statsrådsberedningens PM 2004:1) och plocka ut de ord som ni anser förekommer någorlunda regelbundet i de texter ni jobbar med. Ta gärna fram exempel ur er verksamhet, eftersom de exempel som nu finns i Skrivhjälpen kommer från Vägverket. Nästa möte Nästa möte blir onsdagen den 17 januari klockan 10.00, hos Högskolan Dalarna. Vi träffas på regementsområdet i Falun i huset Gamla sjukan som ligger till höger om en grå betongbyggnad som kallas Mediahuset. Lokalen heter lokal 236. Så här kan du skriva - exempelsamling 17

20 Webbtexter Låt rubriken tydligt avgränsa ämnet. Korta stycken gör det lättare att läsa på skärm. Använd informativa mellanrubriker. Punktlighet Hur ofta är tåget i tid? Järnvägstrafik förknippas ofta med dålig punktlighet, inte minst i tidningsrubriker och framförallt kring storstadsområdena där tågpendling är vanlig. I ett riksgenomsnitt kommer ungefär nio av tio persontåg i rätt tid till slutstationen. När det gäller godstrafiken är motsvarande nivå ungefär åtta av tio tåg. Vi arbetar för en bättre punktlighet Banverket och järnvägsföretagen arbetar på flera sätt för att förbättra punktligheten. Problemet med punktligheten hänger till stor del ihop med kapaciteten. Är det mycket trafik, ökar risken för problem och förseningar. En trafikstörning, till exempel i storstadsregionerna under rusningstid, riskerar att drabba många tåg och resenärer. Banverket arbetar med att förhindra att fel uppstår, men också med att optimera trafiken så att störningarna inte får så stora konsekvenser. 18 Så här kan du skriva - exempelsamling

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter

KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter *Skatteverket 1(10) KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter Våra webbtexter, liksom alla texter vi producerar för externt bruk på Skatteverket, ska vara skrivna på ett sätt som gör att läsaren

Läs mer

Att skriva bättre i jobbet

Att skriva bättre i jobbet Barbro Ehrenberg-Sundin Kerstin Lundin Åsa Wedin Margareta Westman Att skriva bättre i jobbet En basbok om brukstexter Fritzes Innehåll Inledning 11 TEXTEN SOM HELHET 13 Gör klart för dig varför du skriver

Läs mer

SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS. Skrivhandbok för begripliga texter

SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS. Skrivhandbok för begripliga texter SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS Skrivhandbok för begripliga texter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Varför och till vem?... 4 Skriv direkt till din läsare... 5 Använd rubriker... 6 Vägled läsaren...

Läs mer

Skriv klarspråk Nätverksträff den 2 juni 2008

Skriv klarspråk Nätverksträff den 2 juni 2008 Skriv klarspråk Nätverksträff den 2 juni 2008 Språkrådet ger råd i språkfrågor åt myndigheter, företag och enskilda svarar på språkfrågor på telefon och via e-post stöder och inspirerar myndigheternas

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Skrivandets tre faser. skriva. tänka. bearbeta

Skrivandets tre faser. skriva. tänka. bearbeta 1 Skrivandets tre faser tänka skriva bearbeta 2 Att tänka på innan du börjar skriva: Vad är ditt syfte med texten, vad ska mottagarna tycka, veta och göra? Vilka är dina mottagare? Hur är deras situation,

Läs mer

SKRIVHANDLEDNING. Klarspråk på Kronofogden

SKRIVHANDLEDNING. Klarspråk på Kronofogden SKRIVHANDLEDNING Klarspråk på Kronofogden Innehåll Varför klarspråk?... 3 Utgå från läsaren... 4 Börja med det viktigaste... 6 Strukturera din text... 7 Tänk på tonen... 9 Tala till läsaren... 11 Skriv

Läs mer

Klarspråkstestet: rapporter

Klarspråkstestet: rapporter Klarspråkstestet: rapporter Innehåll Starta testet... 3 Namnet på din text... 3 Vilka är dina läsare?... 3 Vad ska läsaren kunna göra efter att ha läst rapporten?... 4 Frågorna... 5 Målgrupp och syfte...

Läs mer

Produceradavinformationsavdelningen,LandstingetKronoberg. TryckLöwexTrycksakerAB.Augusti2010.

Produceradavinformationsavdelningen,LandstingetKronoberg. TryckLöwexTrycksakerAB.Augusti2010. Skrivhandbok 1 2 Produceradavinformationsavdelningen,LandstingetKronoberg TryckLöwexTrycksakerAB.Augusti2010. Skrivförnågon Iuppdragetattvaraledarebetonasoftabetydelsenaven godkommunikation.mendetgällerförståsintebarai

Läs mer

Skriva för webben. Det här är Helena. Kursmål. Skriva för webben. Språkkonsulterna. 18 november 2013

Skriva för webben. Det här är Helena. Kursmål. Skriva för webben. Språkkonsulterna. 18 november 2013 Skriva för webben 18 november 2013 Det här är Helena Hej! Kursmål Inspiration Verktyg för ett aktivt språk Kännedom om vad som gör texter intresseväckande Anpassa texten till besökarnas behov Men vad har

Läs mer

Så här skriver vi. för medborgare och politiker. Kommunstyrelseförvaltningen

Så här skriver vi. för medborgare och politiker. Kommunstyrelseförvaltningen 1 Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Helena Björklund, 08-581 691 51 2009-01-08 Så här skriver vi för medborgare och politiker 2(10) Innehåll Förord... 3 Kommunala skrivelser

Läs mer

Att skriva klarspråk. Örjan Pettersson, Trafikverket

Att skriva klarspråk. Örjan Pettersson, Trafikverket Att skriva klarspråk Örjan Pettersson, Trafikverket De närmaste 50 minuterna Vad styr oss? Struktur och layout Stil och ton Meningsbyggnad Onödiga ord Onödigt slarv 2 Klarspråk? Klarspråk är myndighetstexter

Läs mer

Klarspråk i handlingar för politiska beslut

Klarspråk i handlingar för politiska beslut Klarspråk i handlingar för politiska beslut Riktlinjer & checklista Här hittar du råd och riktlinjer för struktur och språk i tjänsteutlåtanden och andra dokument som ingår i de politiska handlingarna.

Läs mer

Skrivguiden. Sex steg som förbättrar ditt skrivande

Skrivguiden. Sex steg som förbättrar ditt skrivande Skrivguiden Sex steg som förbättrar ditt skrivande Sex steg till bättre texter Vi på Semantix vet vad som fångar läsaren. Den här guiden innehåller våra bästa tips, som hjälper dig på vägen mot att bli

Läs mer

Ann-Louise Forsström. Skriv som proffsen. din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande

Ann-Louise Forsström. Skriv som proffsen. din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande Ann-Louise Forsström Skriv som proffsen din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande Den här pdf-filen visar bokens innehåll (de två översta rubriknivåerna) och förordet. 2011

Läs mer

Kristallklara e-tjänster. arbetet bakom kulisserna Gabriella Sandström Språkrådet, Sverige 5 maj 2017

Kristallklara e-tjänster. arbetet bakom kulisserna Gabriella Sandström Språkrådet, Sverige 5 maj 2017 Kristallklara e-tjänster arbetet bakom kulisserna Gabriella Sandström Språkrådet, Sverige 5 maj 2017 1 Presentation Examinerad språkkonsult i svenska Språkvårdare i svenska med särskild inriktning på klarspråk

Läs mer

Handbok för webbredaktörer

Handbok för webbredaktörer Handbok för webbredaktörer 2016-10-19 Kommunstyrelseförvaltningen Ellen Åhlander 2016-08-29 Innehåll 1 Bestäm målgrupper och syfte för webbtexten 5 2 Klarspråk och språkregler 6 2.1 Skriv det viktigaste

Läs mer

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER Framför dig ligger en manual för YA:s webbskribenter. Tanken med manualen är att den ska hjälpa dig att skriva bra webbtexter, enligt vissa allmänna principer. Den

Läs mer

Klarspråk ett begripligt offentligt språk

Klarspråk ett begripligt offentligt språk Klarspråk ett begripligt offentligt språk Myndighetsspråksgruppens expertseminarium Helsingfors 7 juni 2013 Eva Olovsson 1 Fyra mål för en nationell språkpolitik (2005) Svenska språket ska vara huvudspråk

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Svara på remiss hur och varför

Svara på remiss hur och varför SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet SB

Läs mer

Välkomna! Helena Elfvendal, Bolagsverket Språkvårdare. Jennie Lind, SPV Språkexpert

Välkomna! Helena Elfvendal, Bolagsverket Språkvårdare. Jennie Lind, SPV Språkexpert Välkomna! Helena Elfvendal, Bolagsverket Språkvårdare Jennie Lind, SPV Språkexpert Syfte med utbildningen Mål med utbildningen Skrivprocessen 1. Precisera syfte och målgrupp 2. Välj och prioritera innehåll

Läs mer

Att skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser

Att skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser s råd och tips om: Att skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser TEXT ÄR MER ÄN ORD Innehåll Språk Form Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Tankereda är A och O! VETENSKAPLIGHET Förhållningssättet

Läs mer

Klarspråksarbetet i offentlig sektor

Klarspråksarbetet i offentlig sektor Klarspråksarbetet i offentlig sektor En enkätundersökning år 2014 om klarspråksarbete på myndigheter, kommuner och landsting 2015-08-17 Innehåll Sammanfattning... 3 Språkrådet följer klarspråksarbetet...

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

K U R S P L A N. Språkrådgivning och textvård. Language counselling and corpus planning. Svenska. Nordiska språk. Grundnivå. G2, fortsättningskurs

K U R S P L A N. Språkrådgivning och textvård. Language counselling and corpus planning. Svenska. Nordiska språk. Grundnivå. G2, fortsättningskurs 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Språkrådgivning och textvård Language counselling and corpus planning Kurskod NO2102 Dnr HUM 2008/46-514 Beslutsdatum 2008-02-13 Beslutande organ Beredningsgruppen

Läs mer

Klarspråkarbetet i Sverige

Klarspråkarbetet i Sverige Eva Olovsson Klarspråkarbetet i Sverige Detta inlägg handlar om tre aspekter på klarspråksarbete: 1. Hur ska klarspråksarbete bäst organiseras? 2. Vad anser tjänstemän på myndigheter att de bäst behöver?

Läs mer

Hur gör man? Skrivprocessen. Vilka regler gäller? Skribentens verktygslåda. Att skriva. En beskrivning av studenters skrivprocess

Hur gör man? Skrivprocessen. Vilka regler gäller? Skribentens verktygslåda. Att skriva. En beskrivning av studenters skrivprocess Från n tanke till färdig f text. En beskrivning av studenters skrivprocess Maria Ohlsson Institutet för språk och folkminnen Att skriva Alla måste kunna skriva Alla kan lära sig skriva Att skriva = ett

Läs mer

Barbro Ehrenberg-Sundin Kerstin Lundin Åsa Wedin Margareta Westman. Att skriva bättre. En basbok om brukstexter. Femte upplagan

Barbro Ehrenberg-Sundin Kerstin Lundin Åsa Wedin Margareta Westman. Att skriva bättre. En basbok om brukstexter. Femte upplagan Barbro Ehrenberg-Sundin Kerstin Lundin Åsa Wedin Margareta Westman Att skriva bättre En basbok om brukstexter Femte upplagan UNIVERS1TÅTSBI8LIOTHLK K,L-l i -2ENTRALBIBLIOTHEK - i NORSTEDTS JURIDIK Innehåll

Läs mer

Att jobba med. alla svaren, utan att våga ställa frågorna. 2010-01-05

Att jobba med. alla svaren, utan att våga ställa frågorna. 2010-01-05 Att jobba med språkvård ård är inte att ha alla svaren, utan att våga ställa frågorna. Våga fråga! Arbetssätt och metoder i praktiskt språkvårdsarbete Kristin Aastrup Språkvårdare Bolagsverket kristin.aastrup@bolagsverket.se

Läs mer

Vetenskapligt skrivande. Några råd inför det vetenskapliga skrivandet

Vetenskapligt skrivande. Några råd inför det vetenskapliga skrivandet Vetenskapligt skrivande Några råd inför det vetenskapliga skrivandet Språkverkstaden www.sprakverkstaden.uu.se Engelska parken. Humanistiskt centrum Thunbergsvägen 3 L Rådgivning i svenska och engelska.

Läs mer

Riktlinjer för webbtexter

Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter I det här materialet ingår webbtexter och riktlinjer för hur du kan skriva webbtexter, så att de blir konsekventa och tydliga. Texterna kan du använda

Läs mer

Skrivguide. Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide. Du-tilltal. Skriv kortfattat och aktivt. Dela in texten i stycken

Skrivguide. Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide. Du-tilltal. Skriv kortfattat och aktivt. Dela in texten i stycken Skrivguide Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide Webbplatsen goteborg.se är till för att medborgarna ska få svar på sina frågor. Därför ska texterna ha läsarperspektiv. Svaren ska vara enkla att

Läs mer

Språkgranskad webbplats ett projekt tillsammans med Högskolan i Gävle. Dagens agenda. Det här är Språkkonsulterna

Språkgranskad webbplats ett projekt tillsammans med Högskolan i Gävle. Dagens agenda. Det här är Språkkonsulterna Språkgranskad webbplats ett projekt tillsammans med Högskolan i Gävle Susanne Blomkvist Språkkonsulterna Oktober 2016 Dagens agenda Att språkgranska och klarspråka Att arbeta med ett webbprojekt Det här

Läs mer

Klarspråksarbete i svenska kommuner

Klarspråksarbete i svenska kommuner Kerstin Lundin Klarspråksarbete i svenska kommuner Närheten till medborgarna ställer krav på begriplighet Det har hänt mycket med kommunala texter i Sverige de senaste 25 åren. När jag i början på 1980-talet

Läs mer

Vårdat, enkelt och begripligt!

Vårdat, enkelt och begripligt! skriv för webben Här hittar du några enkla råd om skrivande. Vi riktar oss speciellt till dig som skriver på webben men råden kan användas av alla. Läs gärna mer i Språkrådets Svenska skrivregler för övergripande

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Lärarguide till textkommentering

Lärarguide till textkommentering Lärarguide till textkommentering Förmågan att kunna presentera vetenskapliga resultat, teorier och resonemang på ett sätt så att den tänkta målgruppen kan ta till sig budskapet, är en uppgift som naturvetare

Läs mer

Klarspråk. i kommunen

Klarspråk. i kommunen Klarspråk i kommunen BILAGA I FIKT 8/2012 02 KLARSPRÅK Vad är klarspråk? Att skriva klarspråk borde egentligen vara ganska enkelt. Det handlar om att inte krångla till texten, utan skriva så att mottagaren

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Skrivprocessen liknar i många avseenden den så kallade retoriska arbetsprocessen som vi

Läs mer

Diarienummer, som ska finnas på alla till ärendet hörande handlingar, ska skrivas med nämndförkortningen först: T.ex. Dnr FN 2007.

Diarienummer, som ska finnas på alla till ärendet hörande handlingar, ska skrivas med nämndförkortningen först: T.ex. Dnr FN 2007. 1.1.9.2 Kommunal författningssamling Beslutad av kommundirektören 2007-12-03 Här följer några råd och regler för dig som skriver i jobbet. Råden är tips som du kan använda dig av när du skriver. Reglerna

Läs mer

Så här använder du Wordmallarna för tjänsteutlåtanden, brev och andra dokument

Så här använder du Wordmallarna för tjänsteutlåtanden, brev och andra dokument HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning ANVISNINGAR DATUM 20 september 2007 SIDA 1 (8) HANDLÄGGARE Ann Charlotte Munkhammar, 535 301 71 Jan Karlsson, 535 301 95 Till författare av tjänsteutlåtanden,

Läs mer

Skriv tillgängligt på webben

Skriv tillgängligt på webben Skriv tillgängligt på webben Webbhandledning för Huddinge kommun Remissversion januari 2007 Kommunstyrelsens förvaltning/informationsavdelningen Januari 2007 Förord Skriv tillgängligt på webben Webben

Läs mer

Lär dig skriva för webben

Lär dig skriva för webben Lär dig skriva för webben Start Academy Martin Johansson, Copywriter på StartCommunication martin.johansson@startcommunication.com Lär dig skriva för webben Tack vare internet och en uppsjö av digitala

Läs mer

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SKRIVREGLER FINNS I FLERA DOKUMENT I det här dokumentet finns våra övergripande riktlinjer för enkelt språk, tilltal samt inkluderande,

Läs mer

Klarspråk som politik och praktik

Klarspråk som politik och praktik Klarspråk som politik och praktik ett demokratiprojekt eller tips och råd i arbetet? Lena Lind Palicki Språkrådet Vad är klarspråk? Myndighetsspråkvård Mottagaranpassning Ett enkelt och tydligt språk Ett

Läs mer

Personligt brev. de formella kraven på texten. Studieverkstaden Campus (E 204b) Ulla Urde

Personligt brev. de formella kraven på texten. Studieverkstaden Campus (E 204b) Ulla Urde Personligt brev de formella kraven på texten Studieverkstaden Campus (E 204b) Ulla Urde Hur skriver du ett tydligt, lättläst och vinnande personligt brev? Gå från helhet till detaljer texttriangeln Sammanhang:

Läs mer

Klart språk i Norden. Vad gör språknämnderna och vad kan de bidra med? Birgitta Lindgren, Svenska språknämnden

Klart språk i Norden. Vad gör språknämnderna och vad kan de bidra med? Birgitta Lindgren, Svenska språknämnden Klart språk i Norden Titel: Forfatter: Vad gör språknämnderna och vad kan de bidra med? Birgitta Lindgren, Svenska språknämnden Kilde: Klart språk i Norden, 2005, s. 109-113 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/ksn/issue/archive

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst.

Läs mer

2010 & 2014/AO & JL. Hur skriva fo r webben? Tips och riktlinjer fo r ansta llda pa Hanken.

2010 & 2014/AO & JL. Hur skriva fo r webben? Tips och riktlinjer fo r ansta llda pa Hanken. Hur skriva fo r webben? Tips och riktlinjer fo r ansta llda pa Hanken. 1 Innehåll Grundläggande regler för att skriva... 3 Hur läser man på webben?... 3 Underlätta för läsaren... 3 Länkar och hänvisningar...

Läs mer

Skrivguiden

Skrivguiden Skrivguiden www.goteborg.se 1 2 Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide Webbplatsen goteborg.se är till för att medborgarna ska få svar på sina frågor. Därför ska texterna ha läsarperspektiv. Svaren

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Följande arbetsgång rekommenderas när du ska skriva en text men det är inte meningen att

Läs mer

Anna Hass språkkonsult i svenska

Anna Hass språkkonsult i svenska Skriv effektiva webbtexter Anna Hass språkkonsult i svenska rätt fel fint fult bra dåligt användbart 2 Skrivandets tre faser analysera skriva bearbeta 3 Kommunikationsprocessen effekt! (Mottagaren gör

Läs mer

Forum för nämndsekreterare

Forum för nämndsekreterare Forum för nämndsekreterare Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 april 2009 TALARE Axel Danielsson Konsult AB Axel Danielsson Författare och Konsult Färgelanda kommun Eivor Lindahl Chef för centrala

Läs mer

Varför krånglar makten till språket och vad får det för effekter?

Varför krånglar makten till språket och vad får det för effekter? 1 Varför krånglar makten till språket och vad får det för effekter? Upplägg Myndigheternas språk i grunden en fråga om demokrati Från auktoritet till rationalitet Hur lär sig jurister att skriva juridiska?

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Enkla texter passar alla

Enkla texter passar alla WEBBPLATSER Enkla texter passar alla HELENA ENGLUND & MARIA SUNDIN Tillgängliga webbplatser! Nedsatt syn, darrhänthet eller lässvårigheter ska inte hindra medborgarna att hämta information på webben. Språkkonsulterna

Läs mer

Svara på remiss hur och varför

Svara på remiss hur och varför SB PM 2003:2 Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet SB PM 2003: 02 SVARA PÅ REMISS Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet

Läs mer

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv. Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.comsk Att skriva CV och Personligt brev rivacv.comskrivacv.comskrivacv.com

Läs mer

C C Uppsatser Skrivregler och formalia Del II

C C Uppsatser Skrivregler och formalia Del II Civilrätt C Juristprogrammet Uppsatsföreläsningar C C Uppsatser Skrivregler och formalia Del II Laura Carlson 2016 Formalia Antalet ord Uppsatslängden ska vara minst 3 500 och maximalt 4 000 ord (inklusive

Läs mer

Generaldirektören. Utvecklingstjänster. Gemensamma tjänster

Generaldirektören. Utvecklingstjänster. Gemensamma tjänster FPA:s organisation självständig socialförsäkringsinstitution under riksdagens tillsyn Fullmäktige Revisorerna Styrelsen Internrevisionen Generaldirektören Stabstjänster Direktör Direktör (svensk) Förmåns-

Läs mer

Protokollsanalys. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje

Protokollsanalys. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje Protokollsanalys Leksands kommun Revisionsrapport Februari 2011 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING... 3 1 BAKGRUND... 4 1.1 UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA... 4 1.2 AVGRÄNSNING OCH

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Att skriva enkla, begripliga texter. katarina.carlstein.carlsson@mtm.se

Att skriva enkla, begripliga texter. katarina.carlstein.carlsson@mtm.se Att skriva enkla, begripliga texter katarina.carlstein.carlsson@mtm.se 2 1 av 4 vuxna klarar inte av att läsa en nyhetsartikel och sedan återberätta den. 3 Lättläst för vem? Illustration Helena Shutrick

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

SKRIVHANDLEDNING FÖR VALDEMARSVIKS KOMMUN

SKRIVHANDLEDNING FÖR VALDEMARSVIKS KOMMUN 1 (14) SKRIVHANDLEDNING FÖR VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-10 2011-10-10 2 (14) Innehållsförteckning Sida Språket i Valdemarsviks kommuns dokument är viktigt 3 Varför ska vi skriva

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Skriftlig kommunikation. Att väcka och behålla läsarnas intresse

Skriftlig kommunikation. Att väcka och behålla läsarnas intresse Skriftlig kommunikation Att väcka och behålla läsarnas intresse Verktyg för skrivande! Innehåll! Språk! Struktur! Layout! Vetenskaplighet Innehåll! Det som ska förmedlas! Vad efterfrågas?! Vad förväntas?!

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

Sammanfattning. Gruppen är nu färdig med sitt arbete och lämnade sitt förslag till regeringen i mars 2002.

Sammanfattning. Gruppen är nu färdig med sitt arbete och lämnade sitt förslag till regeringen i mars 2002. Sammanfattning Bakgrund För två år sedan valde regeringen en särskild grupp som skulle undersöka hur arbetet med webbplatsen SverigeDirekt ska göras i framtiden. Inger Dunér, informationschef vid Riksförsäkringsverket

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun 1 [7] Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun Dokumenttyp: riktlinje Beslutad av: kommunfullmäktige Beslutad: den 26 mars 2015 Dokumentet gäller för: alla nämnder och förvaltningar Dokumentet gäller

Läs mer

31 tips som gör din text lättare att förstå

31 tips som gör din text lättare att förstå 31 tips som gör din text lättare att förstå Innehållsförteckning Texten 1 Det enkla raka spåret 2 Nyhetsartikeln 3 Skriv rubriker inte överskrifter 3 Glöm inte bildtexten 4 Så börjar du din text 4 Tänk

Läs mer

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport SAMHÄLLSVETENSKAPLIG RAPPORT Titelsidan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Metod 3. Bakgrund 4. Resultat 5. 1 Slutsatser 2 Diskussion 6. Källor Ev. bilagor Titelsidan Varje skriftligt större arbete har

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Mot bättre webbtexter. Workshop 2.10.2014/14.10.2014 Jannika Lassus Centret för språk och affärskommunikation

Mot bättre webbtexter. Workshop 2.10.2014/14.10.2014 Jannika Lassus Centret för språk och affärskommunikation Mot bättre webbtexter Workshop 2.10.2014/14.10.2014 Jannika Lassus Centret för språk och affärskommunikation Upplägg» Vad som gäller för alla texter och i synnerhet webbtexter» Ställ gärna frågor!» Tid

Läs mer

Styrdokumentkompendium

Styrdokumentkompendium Styrdokumentkompendium Information och kommunikation 2 Sammanställt av Joni Stam Inledning Jag brukar säga till mina elever, halvt på skämt och halvt på allvar, att jag förhåller mig till kursens centrala

Läs mer

Granskning av delegationsbeslut,

Granskning av delegationsbeslut, INTERNREVISIONEN Granskning av delegationsbeslut, 2013-11-07 10:05 Helena Meier stadsjurist KFKS 2013/585-007 Jane Rönnholm Kollén internrevisor Sammanfattning Fullmäktiges revisorer granskade 2012 miljö-

Läs mer

SPECIFIKATION. Att läsa en längre text, t ex en yrkesspecifik artikel, och kort svara på 15 innehållsfrågor.

SPECIFIKATION. Att läsa en längre text, t ex en yrkesspecifik artikel, och kort svara på 15 innehållsfrågor. Delmoment: Läsförståelse DEL 1 Bedömning: Sökläsning: Att läsa en längre text, t ex en yrkesspecifik artikel, och kort svara på 15 innehållsfrågor. Uppgiften prövar förmågan att snabbt hitta information

Läs mer

Verkställighet av beslut

Verkställighet av beslut Revisionsrapport Verkställighet av beslut Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Syfte och revisionsfrågor...3 2 Metod och avgränsning...3

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari Burlövs kommun. Granskning av nämndernas protokoll

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari Burlövs kommun. Granskning av nämndernas protokoll Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2016 Burlövs kommun Granskning av nämndernas protokoll Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Rapportens titel obligatorisk

Rapportens titel obligatorisk Formatmallen Titel Rapportens titel obligatorisk Rapportens undertitel Ej obligatoriskt fält men här kan en bild eller en kort sammanfattning på cirka 100 ord läggas in. Formatmallen Undertitel Fält för

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

Tala klarspråk även i skrift!

Tala klarspråk även i skrift! Tala klarspråk även i skrift! Karolinska Institutet 12 juni 2012 Eva Olovsson 1 Fyra mål för en nationell språkpolitik (2005) Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige. Svenskan ska vara ett komplett

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans begreppskatalog

Riktlinjer för Försäkringskassans begreppskatalog Försäkringsprocesser RIKTLINJER 2010-01-15 Ändringsdatum Serienummer Version 2010:01 1.0 1 (10) + Riktlinjer för Försäkringskassans begreppskatalog Försäkringsprocesser RIKTLINJER 2010-01-15 Ändringsdatum

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 Ärendehanteringsprojektet 2011-01-01 infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare

Läs mer

Att utveckla läromedel

Att utveckla läromedel Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Tillgänglighet Varje läromedel har en viss grad av tillgänglighet. Tillgängligheten

Läs mer

LS-LED05-346

LS-LED05-346 PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2005-10-17 LS-LED05-346 83 Riktlinjer för Landstinget Sörmlands externa webbplats Bakgrund I december 2002 godkände landstingsstyrelsen vad som då kallade Landstingets webbpolicy.

Läs mer

Instruktion - nya wordmallar

Instruktion - nya wordmallar Datum 2014-04-08 Instruktion - nya wordmallar Så här fungerar Tibro kommuns nya brev- och dokumentmallar Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Yttrande över Å:s anmälan till JO

Yttrande över Å:s anmälan till JO Justitieombudsmannen Barbro Molander Juridiska avdelningen Yttrande över Å:s anmälan till JO Å:s anmälan Å har hos JO under sex punkter ifrågasatt att Rådet som krav har ställt att en ansökan om projektmedel

Läs mer

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2016-06-03 DNR: 2015-000422 Antagen av kommunfullmäktige den 31 maj 2016 69 Gäller från och med den 1 juni 2016 Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument Inledning... 2 Definition

Läs mer