Verksamhetsplan för förvaltning och bibliotek 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för förvaltning och bibliotek 2012"

Transkript

1 KONSTFACK (18) Förvaltningschef Elisabet Nordwall Verksamhetsplan för förvaltning och bibliotek 2012 Sammanställningen fastställd genom förvaltningschefsbeslut Huvuduppgiften för förvaltning och bibliotek är att ge goda förutsättningar för utbildning och forskning. Gemensamt prioriterade områden 2012 Höja kompentensen och öka enhetlighet och förståelse i arbete med förändringprocesser Ta fram processbeskrivningar för förvaltningens viktigare processer Genomföra riskanalys av viktigare processer Förslag till outsourcingstrategi för IT Utveckla samarbete med andra högskolor inom våra ansvarsområden Utveckla teamarbete på ledningsnivå och inom enheterna Strategiska mål: Utveckla effektivt verksamhetsstöd för processorienterat arbete och projekt Ökad tvåspråkighet i administration och kommunikation Förvaltningens uppgift och ansvarsområde (För biblioteket, se separat redovisning) Förvaltningen ansvarar särskilt för att utveckla och upprätthålla enhetlighet och samordning i det administrativa arbetet. Förvaltningen ska också uppfylla högskolans roll som statlig myndighet genom att säkerställa rättssäkerhet, insyn och ett effektivt resursutnyttjande. Bland uppgifterna ingår att: vara styrelsens och rektors stöd vid planering, beredning, kvalitetskontroll och uppföljning svara för gemensamma administrativa funktioner rörande ekonomi, personal, utbildning, forskning, information, lokaler, IT, drift och service verka för att samordna och förenkla administrationen samt anvisa lösningar, ge stöd och kvalificerad service åt ledning och institutioner, bereda underlag för policybeslut, ta fram riktlinjer, rutiner m m verka för samverkan mellan central nivå och institutionsnivå samt inom sig samverka mellan enheter och funktioner Förvaltningens arbete ska kännetecknas av hög kompetens, effektivitet och kvalitet. Arbetsformerna ska vara inkluderande och ge utrymme för oliktänkande. I beredning av ärenden eftersträvas bred förankring och att frågeställningar blir allsidigt belysta. Under förvaltningschefen är förvaltningen indelad i enheter. Inom sitt ansvarsområde bedriver varje enhet omvärldsbevakning samt driver utvecklingen genom egna initiativ och prioriteringar. På samma sätt har varje medarbetare ett ansvar för att (genom nätverkande eller på annat sätt) bevaka utvecklingen inom det egna ansvarsområdet, kommunicera med berörda målgrupper internt och externt samt driva utvecklingen inom det egna ansvarsområdet.

2 Omvärldens utmaningar och möjligheter Med ökad självständighet följer ökade krav på högskolans interna styrning och kontroll av verksamheten (interna regelverk, uppföljning, analys, strategier och planering), vilket förväntas ske inom ramen för befintliga resurser. För förvaltningen innebär detta delvis förändrade arbetsuppgifter, behov av förändrad kompetens inom våra ansvarsområden samt högre krav på omvärldsbevakning. Krav på effektivitet och kvalitet samt förändringar i resurstilldelning p.g.a. minskande ungdomskullar kommande år kombineras i regeringens budgetproposition för 2012 med en politisk önskan om att slå samman högskolor med starka universitet. För att möta kraven kommer förvaltningen kontinuerligt att överväga möjlighet att samverka med andra högskolor eller att lägga ut verksamhet på andra aktörer (outsourcing) i de fall detta behövs för att uppnå tillräcklig hög effektivitet, kompetens och/eller annan kvalitetsäkring inom våra områden. I regeringens strategi för att Sverige ska uppnå högsta vetenskapliga kvalitet ingår att resurser för forskning inte ska spridas ut mer än idag samt delvis fördelas efter kvalitet. Samtidigt ser Konstfack uppbyggnaden av en forskningsmiljö som strategisk fråga, som i sin tur kan generera externfinansierad forskning och möjliggöra utbildning på forskarnivå. Bibliotek och förvaltning bidrar genom en successiv omprioritering bland arbetsuppgifter, ekonomiska och personella resurser samt kompetensutveckling i syfte att stärka den infrastruktur som behövs för detta. Införandet av studieavgifter för studenter från tredje land (utanför EU, EES och Schweiz) har lett till ökade administrativa kostnader och en minskad andel utländska studenter. Samtidigt befinner vi oss redan i en internationell miljö vad gäller samarbete med andra lärosäten, en stor internationell studentgrupp, ett växande intresse för våra utbildningar och studenternas framtida arbetsmarknad. Konstfack är därför i behov av en reviderad strategi för internationalisering. Innehåll Biblioteket 33 Ekonomienheten 55 Fastighetsavdelningen 88 IT-enheten 1010 Ledningens kansli 1212 Personalenheten 1415 Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen

3 Biblioteket Konstfacks bibliotek har som syfte och mål att vara en strategisk informations- och inspirationsresurs för högskolans studenter och personal. Biblioteket ansvarar för informationsförsörjningen på Konstfack genom att förvärva och tillgängliggöra relevant litteratur, tidskrifter i tryckt och elektronisk form, databaser, konstvideo och materialprover. Biblioteket arbetar aktivt med att stödja sina användares informationssökning genom ett pedagogiskt förhållningssätt i det dagliga arbetet och i organiserad undervisning i syfte att utveckla studenters och personals informationskompetens. Biblioteket arbetar aktivt med att bygga en forskningsinfrastruktur för alla nivåer. Biblioteket ansvarar för publiceringen av studentuppsatser och forskningsresultat digitalt via DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) /Uppsök och Swepub i Libris. Biblioteket arbetar för att skapa en välkomnande och studievänlig miljö. Övergripande mål Konstfacks bibliotek är ledande inom sitt område i Norden ett livaktigt och kraftfullt centrum för information och inspiration, kunskap och minne för Konstfacks studenter och personal en viktig strategisk och pedagogisk resurs som kunskaps- och informationscentrum och en inspirationskälla på Konstfack en uppskattad och väl använd oas på Konstfack - en plats dit man söker sig för kreativa möten såväl som för enskildhet och ro Biblioteket är en integrerad del av Konstfacks verksamhet Biblioteket är en lyhörd, effektiv, kompetent och kvalitetsmedveten informationsresurs för Konstfacks studenter och personal Biblioteket är en vital del av forskningsinfrastrukturen på Konstfack Bibliotekets pedagogiska roll är stark Biblioteket är attraktivt som studiemiljö och fysiskt och psykiskt tillgängligt och lätt att använda Prioriterade områden var ett intensivt år med nytt bibliotekssystem (Libra.se), ny låneautomat och start med RFID-teknik i utlåning, implementering av DiVA, mm blir ett år där vi landar i allt det nya, utvecklar det och skapar rutiner. Fortsatt arbete med påbörjade projekt: Forskningsinfrastruktur: o Hemsidan som verktyg (Arena) o DiVA (mål: alla studenter lägger själva in sina examensarbeten) Utveckla biblioteksrummet/den fysiska studiemiljön o Tyst läsrum RFID-märkning av bokbeståndet Skapa process- och rutinbeskrivningar samt policies 3

4 Satsa på utbildning i informationskompetens för lärare Marknadsföra bibliotekets resurser inom Konstfack Långsiktiga satsningar Utveckla det digitala biblioteket Fortsatt utveckling av Open- accesspublicering Digitalisering av delar av Konstfacks Gamla samling Databrunn (samsöksfunktion) Utveckla samlingarnas innehåll i samarbete med institutionerna (t ex artist books, videosamlingen, materialbiblioteket) Uppföljning användarundersökning (göra ytterligare en) Personal Bibliotekspersonalen består av fyra tjänster (inkl. bibliotekschefstjänsten), tre 100 %- och en 75%-tjänst. Kompetensutveckling Vidareutbildning i våra nya system, Libra.se och Arena (integrerad bibliotekskatalog i hemsidan), DiVA, engelska. Intern styrning och kontroll Under 2012 planeras process- och rutinbeskrivningar för arbetet i biblioteket: 4

5 Ekonomienheten Ekonomienheten ansvarar för och samordnar ekonomiadministration, upphandling och inköpsfrågor för hela Konstfack, externt och internt. Bland arbetsuppgifterna märks ansvar för processer för finansiering och redovisning, upphandling och inköp, budget och uppföljning (årsredovisning, statistik mm). Enheten är systemägare till myndighetens ekonomiadministrativa system och har hand om Kontfacks stiftelser. Vid enheten finns också en funktion för miljöledning. Vårt uppdrag är att vara ett serviceorgan för institutioner/enheter i de frågor vi ansvarar för. Tillsammans med personalenheten är ekonomienheten sammankallande för högskolans administrativa möteskrets för ekonomi- och personalfrågor. Kraven på ekonomisk redovisning och frågor som avser upphandling och miljöledning har ökat de senaste åren. Regeringen kräver både snabbare och utökad rapportering. Ekonomienheten ansvarar för att den ekonomiska redovisningen vid alla mätbara tillfällen är rättvisande och korrekt. Inför beslut om investeringar och resursanvändning ska ekonomichefen bedöma att utgifterna är motiverade, att de ligger inom ramen för högskolans verksamhet, att medel finns inom projektet samt att skatteregler, policies, riktlinjer och föreskrifter följs. Vid upphandling/inköp och miljöledning ska ekonomienheten bistå med adekvat kompetens och information/utbildning. Ekonomienhetens arbete styrs till stor del av de lagar och förordningar, främst följande: Bokföringsförordningen Högskoleförordningen Kapitalförsörjningsförordningen Förordning om myndigheters årsredovisning m.m. Förordning om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor Regleringsbrev Lagen om offentlig upphandling Miljöbalken Stiftelselagen Prioriterade områden 2012 Ekonomi Löpande förbättringar av rutiner för att uppnå målet att vid varje tillfälle (månadsskifte) ge en rättvisande bild av Konstfacks ekonomiska resultat och ställning : Möjliggöra för ekonomihandläggare att själva ta fram rapporter och ställa frågor. Central manuell distribution av månadsrapporter ska upphöra. Dokumentation av rutiner, ekonomihandbok publiceras på intranätet Kodplan ska finnas tillgänglig via intranätet. E-beställning Kravet är att e-beställning ska fungera på myndigheten från Konsfacks mål är E- beställning ska vara i drift från 1 september Inköpsansvarig projektleder införandet och förbereder inför avrop av IT-stöd. Under 2012 planeras följande: Presentation av E-beställning internt Projektgrupp och referensgrupp tillsätts, projektuppdrag och projektplan fastställs. 5

6 Genomföra nulägesanalys under vår/sommar och utifrån den ta fram plan för förändring Q Utifrån analyserat behov genomföra ett avrop under Q (eventuellt i början av 2013) Framtagandet av resepolicy och resehandbok. Resehantering i Palasso: Få rutiner att fungera efter införandet från årsskiftet 2011/12. Följa upp konsekvenserna av överföring av utbetalningar av reseräkningar via lön i stället för löpande via Agresso. Upphandling/inköp Fortsatt arbete med Konstfacks inköpsorganisation kommer att löpa parallellt med införandet av E-beställning. Stöd och rådgivning till inköpare kommer att prioriteras under året.annat som är aktuellt är uppföljning av samarbetsavtal med Uppsala universitet, kontoanalys och att ta fram förslag om tilldelande av avropsansvar knutet till vissa ramavtal. Planerade upphandlingar: Målerianläggning (AMK) Resebyråtjänst (Förvaltning) Översättningstjänst (Ledningens kansli) Gas (DKK) Sop och returmaterial (Fastighet) Planerade avrop från ramavtal: Företagshälsovård (personal) Webbaserad katalog (ledningens kansli) arkivredovisning & strategi för elektronisk långtidslagring (ledningens kansli) Hygien och städprodukter (fastighet) Planerad direktupphandling Förstudier av schema-/lokal-/resurssystem (fastighet) Lokalprogram avseende uppdragsbeskrivning (fastighet) Videoprojektorer konst (konst) Skulpturstudion (konst) Videokameror (konst) Digital 6 x 4,5 kamera (konst) Ombyggnad av glasugn (DKK) Studentkök (fastighet) Stolar och bord (fastighet) ev avrop Dörrar automatik textil (fastighet) Långsiktiga satsningar Upphandling/inköp Målet är att vid utgången av 2014 ska ingen otillåten direktupphandling över den fasta beloppsgränsen ske på Konstfack. Rutiner ska finnas för att mäta och följa upp ramavtalstrohet. Inom samtliga identifierade områden ska upphandlingar som leder till ramavtal ha gjorts. Samordna, effektivisera och upprätta planering kring inköpsprocessen internt Stödja inköpare inom LOU och upphandling Minska otillåten direktupphandling Se över och effektivisera nuvarande inköpsorganisation 6

7 Personal Totalt omfattar enheten 5 heltidstjänster. Inga planerade förändringar under Kompetensutveckling 2012 Merparten av medel för kompetensutveckling 2012 kommer att omfatta: Inköpsansvarig genomgår utbildning som ger certifiering inom upphandling. Fortsatt satsning på ökade kunskaper och utveckling av möjligheter att arbeta med ekonomisystemet Agresso och att medarbetarna som arbetar med redovisning ska kunna avlasta varandra. Vissa delar syftar till att avlasta ekonomichefen från det dagliga arbetet för att istället kunna ägna mer tid åt budgetarbete och löpande uppföljning av verksamheten. Intern styrning och kontroll För 2012 behöver följande prioriteras: Betalningsrutiner i Agresso, hela flödet från inköp/faktura till betalning. Rutiner måste ses över och dokumenteras. Detta kommer att vara till nytta för arbetet med införandet av e-beställning. 7

8 Fastighetsavdelningen Avdelningen utgörs av tre enheter: fastighet, lokalvård, reception. Fastighetsavdelningen har ett övergripande ansvar för bland annat lokalförsörjning, fastighetsunderhåll, inpasseringssystem/säkerhet, lokalvård och avfallshantering. Avdelningen företräder Konstfack vid planering av ny- till- och ombyggnader och har kontakter med fastighetsägare och byggherrar. Inom ramen för fastställd budget svarar avdelningen för byggprojekt inom högskolans lokaler. Högskolans reception är förlagd till avdelningen och svarar bland annat för växel, försäljning, godsmottagning, postgång och administration av Konstfack studentbostäder. Avdelningen är systemägare av system för telefonväxel (MX1), inpassering (RCO M 5 MEGA) och lokalbokning (NeverLost). Prioriterade områden 2012 Fastighet Förstudie av Konstfacks behov av gemensamt schemaläggningssystem (konsultuppdrag). Ska ligga till grund för eventuell av upphandling av schema-/lokal-/resursbokningssystem. Lokalprogram 2014 (konsultuppdrag): Uppdragsbeskrivning för en arkitektbyrå, motsvarande, att upprätta ett lokalprogram där slöjdutbildningen ryms tillsammans med andra framtida satsningar på Konstfack att effektueras under 2013 och framåt. Serviceavtal processventilation: Vasakronan saknar tillräcklig kompetens avseende processventilation. Då vårt avtal med dem nu löper ut väljer vi att teckna ett eget serviceavtal med en utomstående entreprenör. Upprätta systemförvaltningsplaner för inpasseringssystemet RCO M5 MEGA samt (i samarbete med receptionen) lokalbokningssystemet NeverLost. Reception Upprätta systemförvaltningsplaner för telefonväxeln, MX1 samt för lokalbokningssystemet NeverLost (i samarbete med fastighet) Receptionen blir systemansvarig för lokalbokningssystemet NeverLost. Utbildning sker med hjälp av representant från IT-enheten och fastighetschefen. Upprättande av en ny begränsad klient i inpasseringssystemet placerad i receptionen. Vidareutveckla rutiner och rutinbeskrivningar för beställning och effektuering av vaktmästeritjänster och anskaffning av kontorsmöbler. Upphandling stolar och bord för seminarierummen Lokalvård Förstudie avseende upphandling av avfallshantering för Konstfack (konsultuppdrag). Långsiktiga satsningar Översyn av vilka områden som kan förberedas för samverkan mellan lärosäten, tex SWAMID (Swedish Academic Identity), ECCA (European Campus Card Assocciation) Omvärldsbevaka andra lärosäten befintliga eller planerade systemintegrationer för framtida automatiseringar av processflöden. Fortsatt nätverkan med andra lärosäten inom ramen för ECCA och andra organiserade sammankomster avseende säkerhets-, riskhanterings- och fastighetsunderhållsfrågor. 8

9 Kompetensutveckling Under 2012 kommer en kombinerad arbetsplatsspecifik ergonomigenomgång och utbildning att genomföras. Intern styrning och kontroll Systemförvaltningsplaner för inpasseringssystemet RCO M5 MEGA, lokalbokningssystemet NeverLost och telefonväxeln, MX1, se ovan. 9

10 IT-enheten IT-enheten har ett samordnande och övergripande ansvar för IT-stödet och IT-säkerheten vid Konstfack. I det ingår drift- och support av datorarbetsplatser, datorsalar, nätverk och servrar, utveckling av IT-miljön, anskaffning och avveckling av hårdvara samt licenshantering. IT-enheten är systemägare av högskolans system för fillagring, säkerhetskopiering, utskrifter, e-postsystem och helpdesk. Enheten har också till uppgift att stödja Konstfacks systemägare genom att förvalta och utveckla modeller för bl a systemförvaltning och svara för drift av verksamhetsspecifika servrar enligt överenskommelse. Enheten har särskilt ansvar för att driva arbetet inom Konstfacks forum för IKT-frågor. Prioriterade områden 2012 Vidare studie angående möjligheter till outsourcing av delar av miljön VPN-lösning för personal Säker hantering av mobila enheter Ny lösning för kontohantering utifrån Ladok/NyA Långsiktiga satsningar IT-enheten ska jobba mot att säkerställa att driftmiljön på Konstfack är säker och stabil och följer de myndighetskrav och lagar som finns, t ex LIS. För att uppnå detta jobbar vi med dokumentation och implementering av dokumenterade och automatiserade lösningar för rutinjobb, som t ex användarhantering och programinstallation- och uppdatering. Översyn av vilka områden som kan förberedas för samverkan mellan lärosäten, tex SWAMID (Swedish Academic Identity), ECCA (European Campus Card Assocciation) samt gemensamma driftslösningar med andra lärosäten. Under 2011 gjordes en förstudie angående hur Konstfack bör förhålla sig till outsourcing som en del av sin driftslösning. På sikt bör delar av verksamheten kunna skötas av extern part med bibehållen eller ökad säkerhet och kontinuitet. Under året utarbetas en plan utarbetas för hur Konstfack ska gå vidare med denna fråga. Löpande informations- och utbildningsinsatser för att följa med i utvecklingen inom de områden vi hanterar. IT är ett område som utvecklas snabbt och det är viktigt att vi följer med i de trender som omger oss för att kunna ha rätt stöd och förutsättningar på Konstfack. Personal IT-chef (1), Nätverks- och säkerhetstekniker (1), PC-tekniker (2), Mac-tekniker (2) Kompetensutveckling Nytt operativsystem för Mac Projektledning och projektarbete Molntjänster Löpande omvärldsbevakning Intern styrning och kontroll Rutin för skapandet av behörighetskonton för studenter avseende AD, skrivare och e-post. Denna process genomgår en genomlysning i och med att vi ansluter hanteringen till NyA 10

11 och Ladok. Även eventuell anslutning till SWAMID kan påverka detta flöde. Arbetet fortsätter under Rutin för skapandet av behörighetskonto för personal avseende AD, skrivare och e-post. Backup-rutin inklusive återläsning. 11

12 Ledningens kansli Ledningens kansli är ett direkt stöd till rektor och förvaltningschef och arbetar exempelvis med samordning av remissvar samt rådgivning till institutioner och enskilda i frågor om myndighetens ansvar. Det övergripande kommunikationsansvaret är också förlagt till kansliet. Kansliet förvaltar högskolans system för diarie- och ärendehantering, webbpublicering, alumnverksamhet samt kursvärdering. Arbetet med årsredovisning leds av kansliet. Kvalitet Samordning av högskolans kvalitetsarbete. Ledningsstöd vid uppföljning och planering, framtagande av högskolegemensamma styrdokument (t ex regelsamling för grundutbildning) samt arbete med remisser. Bland uppgifterna märks även likabehandlingsfrågor. Uppdrag som personuppgiftsombud (PUL). Registratur & arkiv Rektors sekreterare, registrator och arkivarie har särskilt ansvar för processer för bl a beslut, ärendehantering, diarieföring och dokumenthantering. Kommunikationsgruppen Övergripande ansvar för högskolans informations- och marknadsföring (internt och externt). I detta ingår stöd till verksamhetsanvariga, ansvar för omvärldsbevakning, medieplanering, presskontakter, samordning och utveckling av Konstfacks externa och interna webbplatser (inkl alumner) samt nya kanaler, exempelvis sociala medier. Målet är att uppnå en integrerad kommunikation där de olika kommunikationsinsatserna samverkar och stödjer varandra. Bland återkommande aktiviteter märks Milanomässan, Vårutställninge, SACO-mässan i Stockholm, informationskväll för sökande, introduktionsdagar för nya studenter, rektors informationsmöten. I kommunikationsgruppen ingår webbredaktör/webmaster, utställnings-, alumn- och informationsansvarig. Alumnansvarig arbetar även med Transit Inkubatorverksamhet. Arbetet vid ledningens kansli styrs bland annat av följande lagar och förordningar: Arkivlagen, Riksarkivets föreskifter Offentlighets- och sekretesslagen, Personuppgiftslagen, Yttrandefrihetsgrundlagen, Tryckfrihetsförordningen, Diskrimineringslagen, Varumärkeslagen, Marknadsföringslagen m fl Förvaltningslagen, Myndighetsförordningen Högskolelagen, Högskoleförordningen, Högskoleverkets föreskrifter Regleringsbrev Prioriterade områden 2012 Registratur & arkivering, ärendehantering Verksamhetsbaserad arkivredovisning, strategi för elektronisk långtidslagring (projekt) Rutiner för handläggning av disciplinärenden Stöd för registratur och arkivering på institutionsnivå (utbildning, checklistor m.m.). Kvalitet Arbetsgrupp för kvalitetsgranskning av konstnärlig utbildning inför HSV:s utvärdering. Enkätverktyg: Förbereda upphandling (kursvärdering, medarbetarundersökningar, studentundersökningar mm). Ev. samverkan med andra högskolor. Plan för breddad rekrytering (3 år) 12

13 Kommunikation Översyn av alumnverksamhet (projektstart ht 2012, extern konsult) Grafisk manual: riktlinjer för användning av befintliga typsnitt, enheter (annonser), profilmaterial. Översättningstjänster: Direktupphandling då ramavtal inte uppfyllt kvalitetskrav. Samverkan inom förvaltning och med institutioner genom personliga kontakter och informationskrets. Pressrummet Newsdesk: Evenemang (minst 12/år), pressmeddelanden (minst 6/år) Intranät: Introduktion för all personal (minst 1g/termin) för studenter, se Introduktionsdagar). Nyhetsindragare (ca 2/månad) till personal och studenter för att lyfta centrala budskap i syfte att dra trafik till intranätet och visa på nyttan för användarna. Webbplatsen: Ökat flöde med fler nyheter och kalenderhändelse, fördjupningskurs i EPIserver för webbansvariga, ökad publicering av forskningsinformation från forskare Digitala arbetsprov: webbenkät internt och bland sökande som grund för vidareutveckling av gränssnitt. Sociala medier: utveckla Konstfacks officiella sida på Facebook i enlighet med fastställd policy för Sociala medier. Introduktionsdag - studenter: bidra till teambuilding, inspirationsföreläsning. Studentrekrytering: Prioritering bland utländska målgrupper. Vårda befintliga kontakter, nyttja nätverk samordnat, publicera testimonials (filmade studentintervjuer). Omvärldsbevakning: Meltwater News kompletteras med Meltwater Buzz (sociala medier) samt prenumerationer på facktidskrifter som ej nås via webben. Långsiktiga satsningar Utveckling av stöd i W3D3 för ärende- och dokumenthantering (beslutprocesser) Framtagande av grafisk profil för konsekvens och tydlighet i det grafiska uttrycket samt för att stärka identiteten i Konstfack som varumärke. Skapa goda relationer med verksamhetsansvariga, studentkåren och nyckelpersoner för att främja intern kommunikation och uppnå förbättrad gemensam budskapsagenda samt överblick (bl a årsplanering kopplad till övergripande verksamhetsplanering). Personal 4 heltidsanställningar samt ytterligare 4 anställningar om sammanlagt 1,85 heltids. Inga förändringar planeras 2012, utöver två projektanställningar rörande alumni och arkivering. Kompetensutveckling Fortsatt satsning på projektledning och processorienterat arbete inom kansliet. I övrigt främst individuell kompetensutveckling. Utveckla förmåga inom planering, analys och uppföljning. Aktivt deltagande i nätverk för erfarenhetsutbyte. Intern styrning och kontroll Dokumenterad systemförvaltning enligt mall: diariet, webb, kursvärdering, Newsdesk. Säkerställa rutiner för bl a tilldelning av behörighet. PUL sammanställa dokumentation av system där personuppgifter hanteras 13

14 Personalenheten Personalenheten har ett övergripande ansvar för högskolans arbetsgivarfunktion gällande; Arbetsgivarpolitiska frågor Arbetsmiljö; fysisk och psykosocial Förhandlingar och arbetsrätt samt samverkan med de fackliga organisationerna Jämställdhet och likabehandling samt diskriminering och trakasserier Kompetensförsörjning; att rekrytera, attrahera, utveckla, behålla och avsluta, omställning samt introduktion av nyanställda Lön och pensioner Sjukfrånvaro och rehabilitering samt förebyggande friskvård Enheten har särskilt ansvar för att driva arbetet inom arbetsmiljökommittén och jämställdhetskommittén samt för högskolans lönesystem, rekryteringsverktyg, företagshälsovård och krisberedskap. Tillsammans med ekonomienheten är personalenheten sammankallande för högskolans administrativa möteskrets för ekonomi- och personalfrågor. Personalenhetens arbete styrs av en stor mängd lagar, förordningar och avtal, exempelvis Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets författningssamling m fl Anställningsförordningen, Arbetstidsförordningen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Lagen om anställningsskydd, Lagen om medbestämmande, Diskrimineringslagen o s v Arbetsgivarverkets författningssamling, Avtal inom offentlig sektor Prioriterade områden 2012 Arbetsgivarpolitiska frågor Stödja ledningen med att arbeta med prioriterade åtgärder våra avtal bidrar till en effektiv verksamhet - verksamhetens behov av utveckling styr kompetensförsörjningen - en god arbetsmiljö främjar verksamhetsutvecklingen Policies, rutiner, processer samt uppdatera befintliga vid behov, chefspolicy Ta fram stöddokument och mallar samt skapa arenor för att utveckla verksamheten Arbetsmiljö Implementera uppgiftsfördelningen av Konstfacks arbetsmiljöarbete Utarbeta underlag till en ny medarbetarenkät Säkerställa och utveckla SAM, ska omfatta hela cykeln 2012 Upphandla Lackbox och i övrigt fullfölja det AMK beslutar i förhållande till budget Se till att KLARA får systemförvaltare i verksamheten Förhandling och arbetsrätt Implementera reviderad anställningsordning (beslutades av HS februari) Starta upp med lönesättande samtal 2012 och utvärdera Påbörja samtal om samverkansavtal Se över arbetstidsavtal för lärare och TA-personal Jämställdhet och likabehandling Arbeta fram en jämställdhetsplan till 2013Kompetensförsörjning Ta fram policy för disansarbete och hemarbete 14

15 Ta fram en kompetensförsörjningsplan samt implementera inom organisationen Se till att introduktionsprogrammet är igång och uppdateras efter utvärdering Stödja ledning och chefer med att ha rätt personer på rätt plats på olika funktioner Ta fram ett chefsutvecklingsprogram Erbjuda utbildning i engelska, efter upphandling Lön och pensioner Säkerställa löneutbetalningar och pensionsavsättningar samt att lagkrav följs i övrigt och anställa en personaladministratör som backup eller finna annan lämplig lösning Utveckla Palasso så att arbetet effektiviseras Implementera ER-grund Ta fram nya rutiner, ex. sjukbyte mot semester Ta fram nya lönekriterier Sjukfrånvaro och rehabilitering samt förebyggande friskvård Upphandla företagshälsovård, coach samt stresshantering Kvalitetsäkra rehab-processen Genomföra friskvårdsdag och utvärdera Övrigt Sammanställ underlag för intern styrning och kontroll för enheten Göra riskanalyser på identifierade processer på enheten; löner och rekrytering Säkerställa att rätt information finns på intranätet Löpande arbete i övrigt Långsiktiga satsningar (2013) Arbetsgivarpolitiska frågor Fortsätta stödja ledningen med att arbeta med prioriterade åtgärder ledarskap och medarbetarskap i samspel utvecklar verksamheten - våra avtal bidrar till en effektiv verksamhet - verksamhetens behov av utveckling styr kompetensförsörjningen - en god arbetsmiljö främjar verksamhetsutvecklingen Arbetsmiljö Få igång en rullande medarbetarundersökning med 2-års intervall Stödja ledningen med att arbeta med en organisationsmodell som är effektiv, t.ex. att skötsel och drift av Konstfacks verkstäder har en fungerande organisation Lyfta och påverka att arbetsmiljötänk samt miljö kommer med i kursplanerna Förhandling och arbetsrätt Ta fram förslag och förhandla nytt arbetstidsavtal utifrån verksamhetens behov som kombinerar modern arbetsgivarpolitik för lärare och TA-personal Jämställdhet och likabehandling Ta fram förslag till beslut om en jämställdhetsplan 2013 Kompetensförsörjning Stödja ledning och chefer med att ha rätt personer på rätt plats på olika funktioner Sjukfrånvaro och rehabilitering samt förebyggande friskvård 15

16 Byta fokus till friskvård och tydliga satsningar på förebyggande åtgärder samt införa hälsokontroller Införa frisktalsredovisning i årsredovisningen Vidare vill enheten även långsiktigt verka för att: Konstfacks verksamhet arbetar långsiktigt och mindre ad hoc bl.a. genom att tydliggöra ansvarsfördelning bland chefer och medarbetare implementera beslut och rutiner i organisationen på ett bättre sätt, intranätet blir det naturliga stället att söka information om anställning och arbetsmiljö ta fram en kompetensutvecklingsplan för lärare och erbjuda stöd vid avveckling, ex. coaching få balans mellan visstidsanställda och tillsvidare anställda lärare utifrån verksamhetens behov samt minska antalet gästlärare (dvs. förtydliga och renodla gästlärarbegreppet) cheferna ska äga rehab-processen Dessutom vill vi införa nyckeltal arbeta med att följa upp och analysera resultat kvalitetssäkra processer inom enheten upprätta nya policies, styrdokument och interna regler samt övergripande rutinbeskrivningar, samt uppdatera gamla löpande ta fram en utbildningsplan för anställda på olika nivåer ta fram medarbetarkriterier arbeta vidare med att nå en nationellt som internationellt konkurrenskraftig lönenivå tydliggöra den psykosociala arbetsmiljön och fortsätta utveckla arbetsmiljön Personal 5 heltidstjänster. Under 2012 planeras extra förstärkning för lönehantering och enklare personaladministrativa tjänster. Lönehanteringen behöver kortsiktigt som långsiktigt förstärkas med backup, stöd för enklare personaladministrativa uppgifter vore önskvärt. Kompetensutveckling Kompetensutveckling kommer övergripande att omfatta: Individuella satsningar Chefsutbildning deltagande i NUAS Kommunikation muntligt och skriftligt Coachande förhållningssätt Pensionsutbildning Nätverkande Satsningar för enheten Ökat fokus på nytt arbetssätt, där enheten arbetar i olika gruppkonstellationer för att ytterligare höja kvalitéen i arbetet och samarbetet inom enheten. Intern styrning och kontroll Enheten har under 2011 identifierat samt dokumenterat processer och rutiner. Under 2012 ska materialet sammanställas och säkerställa att samtliga kritiska processer är dokumenterade och riskbedömda. 16

17 Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen Den utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen består av tre enheter: internationella enheten, KU-kansliet och Studentkansliet. Avdelningen har till uppgift att stå för den högskolegemensamma administrationen för utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå samt forskning. Avdelningen ansvarar även för ett antal administrativa system: Ladok, NyA, arbetsprovdatabasen med tillhörande bedömningsapplikation. Avdelningens arbete styrs till stor del av lagar, förordningar och föreskifter, bl a: Förvaltningslagen, Högskolelagen, Högskoleförordningen, Högskoleverkets föreskrifter Offentlighets- och sekretesslagen, Personuppgiftslagen, Diskrimineringslagen Förordning om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor Förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor Förordning om utbildningsbidrag för doktorander Avtal tecknade genom Internationella programkontoret för EU-program och andra internationella program inom utbildningsområdet Avtal inom forskning och forskarutbildning Prioriterade områden 2012 Under 2012 kommer vi att prioritera följande: Gemensamt att fortsätta med det visions- och målarbete som avdelningen påbörjades hösten 2011 att fortsätta med det processkartläggningsarbete som påbörjades i höstas att avdelningen leder och deltar i utbildningskretsmötena att ha avdelningsmöten en gång i månaden att avdelningen gör roliga och lärorika aktiviteter tillsammans Internationella att se över om, och i så fall hur, vi genom avtal kan få fler internationella studenter på våra masterutbildningar att kartlägga och utveckla samarbetet med våra partnerskolor att uppdatera och se över alla avtal att förbättra informationen om den internationella verksamheten på hemsida och Intranät KU-kansliet att få ordentliga rutiner för KU-nämnden och olika ärendeflöden att göra processkartläggningar över utbildningsplan- och kursplanarbetet att ta fram underlag för en utbildningsstrategi att ta fram underlag för en ny forskningsstrategi att leda arbetet med att ta fram ett nytt masterprogram Studentkansliet att utveckla antagningsarbetet med tillhörande system att förbättra rutinerna för studiedokumentation i samråd med avdelningar och institutioner att förbättra våra rutiner för hur vi informerar både internt och externt att fortsätta utveckla/förbättra rutiner rörande examensbevis att leda implementeringen av Ladok på Web (LPW) på Konstfack 17

18 att avveckla och säkerställa/arkivera det gamla studentregistret och det gamla kortregistret. Långsiktiga satsningar På lång sikt är följande viktigt för att vi ska kunna nå våra mål: Gemensamt att UFA samlokaliseras i ändamålsenliga lokaler att UFA har de personella resurser och den kompetens som krävs för att utföra dagens och framtida arbetsuppgifter att vi tillsammans arbetar för en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat Internationella att utveckla internationaliseringsarbetet så att det blir en viktig del av Konstfacks strategiska utvecklingsarbete att arbeta långsiktigt för att öka engagemanget för högskolans internationella nätverk och de internationella utbytesprogrammen bland Konstfacks personal KU-kansliet att utveckla bättre stödjande strukturer för forskning och forskarutbildning att utveckla och kvalitetssäkra KU:s beslutsprocesser Studentkansliet att förändra processer och rutiner för att öka rättsäkerheten och samtidigt effektivisera vår verksamhet att leda kurser för institutionspersonal om de studieadministrativa systemen och processerna Komptensutveckling att fortsätta utveckla personalens kompetens om det statliga regelverket för högskolor att undersöka möjligheterna för internationella enheten att gå EAIE kurser att delta i de nätverk inom ansvarsområdet som högskolan deltar i att tillse att vi har relevanta och adekvata kunskaper om forsknings- och forskarutbildning att uppdatera kunskaperna kontinuerligt för all personal i Ladok, NyA och arbetsprovsdatabasen/bedömningsapplikationen Intern styrning och kontroll att ta fram en mall för intern besluts- och verksamhetsuppföljning att förbättra ansöknings- och återrapporteringsförfarandet för internationellt utbyte att kvalitetssäkra hanteringen av utbytesstudenterna att tillsammans med kvalitetsrådet se till att KU-nämnden kontinuerligt följer upp och utvärderar högskolans kärnverksamheter att uppdatera intern Ladokhandbok och internt regelverket för studiedokumentation att tillse så att arbetsprovsdatabasen/bedömningsapplikationen fungerar på ett för de sökande rättsäkert sätt 18

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3 IT-policy sid 2 av 9 Innehåll 1. Syfte... 3 2. Omfattning... 3 3. Ansvar... 3 4. ITpolicy... 3 4.1 Övergripande... 3 4.2 Styrning av IT... 3 4.3 Organisation av IT... 4 4.4 Användande av IT... 4 4.4.1

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Verksamhetsplan för Biblioteket

Verksamhetsplan för Biblioteket Högskolan i Borås Dnr: 815-15 Verksamhetsstöd Bibliotek Svante Kristensson Verksamhetsplan för Biblioteket 2016-2018 Verksamhetsplanen för biblioteket baseras på styrdokumentet Verksamhetsplan 2016-2018

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

HISTORISKT. me LINKÖPINGS. Klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1.1 UNIVERSITET. Gäller från

HISTORISKT. me LINKÖPINGS. Klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1.1 UNIVERSITET. Gäller från me LINKÖPINGS UNIVERSITET LIU-2017-01676 1(7) vid Linköpings universitet version 1.1 Gäller från 2017-05-01 L1U-2017-0167 2(7) 1 Styra och leda verksamheten 1.1 Planera och styra verksamheten I denna process

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING 2012-09-12 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Bilaga fastställd 2012-11-29 enligt förvaltningschefsbeslut 1 STYRA OCH LEDA VERKSAMHET 1.1 Planera, följa upp och utvärdera

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Uppföljning (2015) av handlingsplan för hållbar utveckling Verksamhetsstöd

Uppföljning (2015) av handlingsplan för hållbar utveckling Verksamhetsstöd 2016-01-11 dnr 999-14 Verksamhetsstöd Jessika Weilitz och Elias Regelin Uppföljning (2015) av handlingsplan för hållbar utveckling Verksamhetsstöd 2015-2016. Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande

Läs mer

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6)

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6) Sammanställning av detaljerade AM mål för Förv_Bibl rev 2012 06 18 1(6) Detaljerade mål: Vad ska vi ha uppnått under 2012 13 Ansvaret för arbetsmiljön vid högskolan vilar på rektor. Rektor har fördelat

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

System för säkring och utveckling av kvalitet

System för säkring och utveckling av kvalitet STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Direktiv Ärendenummer: HIG-STYR 2017/79 Samlingsnummer: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-08 Giltighetstid: Tillsvidare System för säkring och utveckling

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april)

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april) HÖGSKOLAN I BORÅS UPPFÖLJNING 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Jane Edström, tf avdelningschef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande Sociala medier Riktlinje Fastställt av Kommunikationsdirektör Datum för fastställande 2017-05-02 Giltighetstid Ansvarig funktion 2019-12-31. Riktlinjen ses över en gång per år och uppdateras vid behov.

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/YT 2013-10-21 reviderad senast 2015-03-12 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

INFÖRANDE AV VERKSAMHETSBASERAD ARKIVREDOVISNING ENLIGT RA-FS 2008:4 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

INFÖRANDE AV VERKSAMHETSBASERAD ARKIVREDOVISNING ENLIGT RA-FS 2008:4 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET INFÖRANDE AV VERKSAMHETSBASERAD ARKIVREDOVISNING ENLIGT RA-FS 2008:4 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 2003-2007 Omorganisation. Införande av datorbaserad diarieföring över hela universitetet. Institutionsregistratorer.

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Lokal handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Gemensamma förvaltningen 2013

Lokal handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Gemensamma förvaltningen 2013 2012-11-12 Reviderad 2013-06-07 Dnr 801-12-93 1 (6) Gemensamma förvaltningen/personalavdelningen Liisa Falk, personalhandläggare Lokal handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Gemensamma förvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2014

Verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2014 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Ulrika Bernlo, tf avdelningschef -12-20 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Verksamhetsplan för avdelningen för

Läs mer

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Plan Ärendenummer: HIG-STYR 2017/76 Samlingsnr styrdok: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-15 Reviderad: Giltighetstid: t.o.m. 2020-12-31 Arbetsmiljöplan

Läs mer

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet.

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet. Kvalitetssystem 2014-2016 Humanistisk fakultet Humanistisk fakultet www.umu.se/humfak Kvalitetssystem för Humanistiska fakulteten 2014-2016 1. Målsättning med kvalitetsarbete Humanistisk fakultet vill

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag)

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag) Verksamhetsplan för Grants and innovation office (förslag) 1 Bakgrund Verksamhetsplan för baseras på förslag till Vision för Högskolan i Borås; Det tredje universitetet i Västsverige (dnr 906-14) och förhåller

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

HÖGSKOLEKANSLIETS VERKSAMHETSPLAN 2013

HÖGSKOLEKANSLIETS VERKSAMHETSPLAN 2013 HÖGSKOLAN I BORÅS -01-09 Åsa Dryselius, avdelningschef HÖGSKOLEKANSLIETS VERKSAMHETSPLAN Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med s medarbetare och utgår ifrån verksamhetsplan för (GF), GF:s plan

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/HB-YT Reviderad senast 2016-11-01 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten som ska

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2012

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2012 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 211-12-2 Verksamhetsplan för personalavdelningen 212 Personalavdelningens verksamhetsplan har arbetats fram tillsammans

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR 9.4-14336/14 Sida 1 (5) 24-09-29 Arkivmyndighetens beslut 24:22 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd/Bolag/Stiftelse Rådet till skydd för Stockholms skönhet Beslutets

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad informationsredovisning, version 1.1

Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad informationsredovisning, version 1.1 BESLUT 1 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad informationsredovisning, version 1.1 Bakgrund Riksarkivet har

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Bilaga till rektorsbeslut RÖ28, (5)

Bilaga till rektorsbeslut RÖ28, (5) Bilaga till rektorsbeslut RÖ28, 2011 1(5) Informationssäkerhetspolicy vid Konstfack 1 Inledning Information är en tillgång som tillsammans med personal, studenter och egendom är avgörande för Konstfack

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Uppföljning av plan för lika villkor 2014

Uppföljning av plan för lika villkor 2014 Uppföljning Datum: 2015-01-27 Dnr: 2015/1 1.1 Handläggare: Sandra Bergsten Uppföljning av plan för lika villkor 2014 Förutsättningar Lika villkorsarbetet vid Linnéuniversitetet bedrivs utifrån en målsättning

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 (7) Kommunikation Annie Andréasson 2016-02-18 Förvaltningschef Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 1. Uppdrag/Ansvarsområden På Kommunikation jobbar alla

Läs mer

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor HR strategi politikerutbildning 2014 Stor bredd på verksamheter Medarbetare Här växer kunskap och människor Medarbetare Länets näst största arbetsgivare Cirka 11 000 anställda 130 olika yrkeskategorier

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

HR-processer för Uppsala universitet

HR-processer för Uppsala universitet HR-processer för Uppsala universitet Sida 1 Introduktion Syfte: Syftet med processerna är att utforma ett tydligt, effektivt och värdeskapande verksamhetsstöd. Genom mer harmoniserade arbetssätt skapar

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1(5) 2013-12-17 Dnr LS 2013/805 Ärendehantering och sekretariat Avdelningschef Cecilia Billgren Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0 1 Styra verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

RISKANALYS för 2015 Dnr V 2014/668

RISKANALYS för 2015 Dnr V 2014/668 BILAGA RISKANALYS för 2015 Dnr V 2014/668 Forskning som påverkar Kortfattad beskrivning av risken Universitetet lyckas inte behålla eller rekrytera ledande kompetens i den utsträckning som krävs för att

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning MAH / Personalavdelningen Fastställd av rektor 2009-02-12 Dnr PA 15-09/59 Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning Mål I Malmö högskolas dokument Där mångfald gör skillnad 2006 2015

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir.

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir. Kommittédirektiv Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm Dir. 2012:121 Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2012. Sammanfattning En

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer