Lerums kommun. Budget Verksamhetsplan Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lerums kommun. Budget Verksamhetsplan Årsredovisning"

Transkript

1 Lerums kommun Budget Verksamhetsplan Årsredovisning 2011

2 Omslaget: Flicka på gunga. Alla beslut och frågor som rör barn i kommunal verksamhet ska beaktas och prövas utifrån Barnkonventionens principer. Foto: Pontus Larsson

3 Lerums kommun verksamhetsplan 2011 I enlighet med kommunstyrelsens beslut

4 Innehåll Kommunens övergripande styrdokument 6 Vision Inledning & läsanvisningar 8 Förändringar från Verksamhetsplan Läsanvisningar... 9 God ekonomisk hushållning 10 God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv Val av nyckeltal Kommunövergripande inriktning & uppdrag 14 Inriktningsmål Resultatmål Kommunfullmäktigeuppdrag Kommunstyrelseuppdrag Tjänstegarantier Utbildning 16 Inriktningsmål Resultatmål Kommunfullmäktigeuppdrag Tjänstegarantier Verksamhetsindikatorer Stöd & service till enskilda & familjer 19 Inriktningsmål Resultatmål Kommunfullmäktigeuppdrag Kommunstyrelseuppdrag Tjänstegarantier Verksamhetsindikatorer Kultur & fritid 22 Inriktningsmål Verksamhetsindikatorer Näringsliv & turism 23 Resultatmål Tjänstegarantier Verksamhetsindikatorer

5 Samhällsplanering & infrastruktur 25 Inriktningsmål Resultatmål Tjänstegarantier Verksamhetsindikatorer Service till kommunens verksamhet & politik 29 Resultatmål Verksamhetsindikatorer Resursfördelning 30 Kommunledning Sektor infrasupport Sektor lärande Sektor vård och omsorg Sektor individ- och familjeomsorg Sektor samhällsbyggnad Driftredovisning 33 Resultatbudget 33 Investeringsbudget 34 Exploateringsbudget 34 Bilaga 1: Planprojekt Bilaga 2: Barn- & elevpeng

6 Kommunens övergripande styrdokument vilja och mål årsredovisning vision budget verksamhetsplan Vision Visionen synliggör vad Lerums kommun ska kännetecknas av ur ett långsiktigt perspektiv. I dagsläget sträcker sig visionen till år Vilja och Mål Utifrån visionen anger kommunfullmäktige mål och viljeinriktning för kommunens verksamhet under en mandatperiod. Budget Utifrån Vilja och Mål sätter budgeten ramen för de resurser och den verksamhet som kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra för det kommande året, samt en plan för ytterligare två år. Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning till kommun förvaltningen för att uppfylla målen i budget. Årsredovisning Årsredovisningen avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den följer upp hur verksamheterna arbetat med uppdragen under året som gått utifrån budgeten (årsredovisningen kompletteras med uppföljning halvårsvis av budgeten samt uppföljning av verksamhetsplanen kvartalsvis). 6

7 Lerums kommun verksamhetsplan 2011 Vision 2025 Kommunen har ett viktigt uppdrag i att säkerhetsställa att medborgarna i Lerums kommun har tillgång till stöd och service inom viktiga områden som skola, vård och omsorg. Kommunen ska också se till att den grundläggande infrastrukturen fungerar och arbeta för att Lerums kommun i sin helhet utvecklas positivt. Lerums kommunfullmäktige antog den 19 november 2009 en ny vision. Den ska bidra till att göra Lerum till en attraktiv kommun att leva, arbeta och bo i. Visionen slår fast att Lerum ska bli Sveriges ledande miljökommun och att kommunen ska kännetecknas av hållbarhet, kreativitet och inflytande. Visionen ska vägleda arbetet i kommunens verksamheter och alla verksamheter ska tillsammans bidra till att den förverkligas. LERUMS VISION 2025 SVERIGES LEDANDE MILJÖKOMMUN HÅLLBARHET KREATIVITET INFLYTANDE Här verkar alla tillsammans för ett hållbart samhälle kulturellt, socialt och miljömässigt. Vi tänker globalt och agerar lokalt. Här är vi öppna och välkomnande gentemot nytänkande och gente- utveckling.vi som bor och verkar här engagerar oss inom lärande, kompetensutveckling och ny teknik. Här har vi alla möjligheter att utöva inflytande över vår situation i alla skeden av livet. Samtidigt känner vi ansvar för andra och för det gemensamma. 7

8 Lerums kommun verksamhetsplan 2011 Inledning & läsanvisningar Förändringar från Verksamhetsplan 2010 Verksamhetsplanen för 2011 innehåller fyra förändringar från föregående år: 1. Indelningen av mål. Målens indelning har förändrats för att följa samma indelning som i den reviderade Budget Kommunfullmäktiges mål fördelas utifrån Lerums visions tre definierade ledord: Hållbarhet Kreativitet Inflytande 2. Indelning av verksamheter. I likhet med Verksamhetsplan 2010 fördelas kommunfullmäktiges målformuleringar utifrån verksamhetsområde. En mindre justering har dock skett i Verksamhetsplan 2011 för hur verksamheterna är indelade, detta för att få en enklare och tydligare indelning. Indelningen av verksamheterna har gjorts enligt följande, med de tidigare verksamhetsnamnen inom parentes: Kommunövergripande inriktning och uppdrag Utbildning Stöd och service till enskilda och familjer Kultur och fritid (Kultur, fritid och besöksnäring) Näringsliv och turism (Näringsliv och företagande) Samhällsplanering och infrastruktur Stöd till kommunens verksamhet och politik 3. Verksamhetsindikatorer. För att mäta kvalitet och produktivitet i basverksamheterna har Verksamhetsplan 2011 särskilda verksamhetsindikatorer. Indikatorerna Äldres möjlighet att vistas utomhus på äldreboenden är en av kommunens verksamhetsindikatorer inom äldrevård. Foto Anna Jolfors ska på ett långsiktigt och standardiserat sätt följa upp kärnverksamheterna ur ett medborgarperspektiv, resultatet ska redovisas på ett sådant sätt att det speglar verksamhetens kvalitet och produktivitet. I likhet med kommunfullmäktiges målformuleringar är verksamhetsindikatorerna fördelade per verksamhetsområde. Uppföljning kommer att ske utifrån vad som anses lämpligt för respektive verksamhet, dock minst en gång per år. 4. Tjänstegarantier. Kommunens tjänstegarantier har setts över under Antalet tjänstegarantier har minskat då garantier har lagts samman och några har tagits bort. År 2010 uppgick antalet tjänstegarantier till 38, år 2011 uppgår antalet till 28. 8

9 Lerums kommun verksamhetsplan 2011 Läsanvisningar Verksamhetsplan 2011 är indelad i tre block. 1. Övergripande förutsättningar för verksamheter och planering. Redovisning av vision, ledord och god ekonomisk hushållning som grundstenar i den verksamhet som ska bedrivas. 2. Redovisning av mål och uppdrag för respektive verksamhetsområde, med tillägg av verksamhetsindikatorer. Indelning görs av kommunfullmäktiges mål, kommunstyrelseuppdrag som är oberoende av kommunfullmäktiges mål, verksamhetsindikatorer samt tjänstegarantier inom respektive verksamhetsområde. Fullmäktiges mål är, i likhet med Budget 2011, indelade efter ledord. Inriktningsmål: Tydliggör inriktning och prioritering för verksamheten och ska ligga till grund för planering och genomförande. Uppföljning sker utifrån hur målen styr verksamheten och vilka aktiviteter som genomförts för att förverkliga inriktningen. Resultatmål: Tydliggör kvalitetsnivåer och resultatnivåer för verksamheten. Till resultatmålen kopplas indikatorer som tydliggör vilka resultat som ska uppnås för att nå målet. Uppföljning sker utifrån angivna verksamhetindikatorer och hur väl mål uppnåtts, samt vilka aktiviteter som genomförts för att nå förväntade resultat. Kommunfullmäktigeuppdrag: Målen är utformade som uppdrag för verksamheten och tydliggör aktiviteter som ska genomföras. Uppföljning sker utifrån om uppdraget är genomfört eller inte och vilka aktiviteter som genomförts för att uppfylla uppdraget. Kommunstyrelseuppdrag: Målen är formulerade av kommunstyrelsen i form av uppdrag för verksamheten. Uppföljning sker i likhet med kommun fullmäktige uppdrag men redovisas endast till kommunstyrelsen. Verksamhetsindikatorer: Indikatorer som mäter kvalitet i utförandet av kommunens basverksamhet (se sidan 8). Uppföljning sker utifrån verksamhetens egen bedömning av hur ofta som är relevant och möjligt för varje indikator. Tjänstegarantier: En tjänstegaranti talar om vad kommuninvånarna har rätt att förvänta sig av kommunens service och tjänster. Uppföljning av tjänstegarantier sker vid del och helår. 3. Ekonomisk redovisning. Fördelning av sektorernas ramar mellan respektive produktionsområde samt övergripande driftredovisning för hela kommunförvaltningen. Redovisning av investerings och exploateringsbudget för Till verksamhetsplanen finns två bilagor som rör förslag till prioritering av planprojekt för 2011 samt förslag till prestationsersättning genom barn och elevpeng för

10 Lerums kommun verksamhetsplan 2011 God ekonomisk hushållning Kommunens verksamhet ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning. Det innebär att kommunfullmäktiges mål för verksamheten ska uppfyllas samtidigt som de finansiella målen uppfylls. Bedömning av hur väl kommunen lyckas hålla en god ekonomisk hushållning utgår från i vilken utsträckning fullmäktiges mål för verksamheten har uppfyllts i förhållande till de ekonomiska förutsättningar som ges och kommunens finansiella målsättningar. Nedan presenteras kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning ur ett verksamhets och finansiellt perspektiv. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv För att nå god ekonomisk hushållning inom kommunens verksamhet ska all verksamhet planeras och bedrivas ur tre perspektiv: Generationsperspektiv; kommunens verksamhet ska bedrivas på ett sätt som säkerställer att kommande generationer får en bra kommunal service. Resursutnyttjandeperspektiv; kommunens verksamhet ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt, så att maximal nytta erhålls med minsta möjliga resursåtgång. Det ställer krav på kommunen att ständigt utveckla och förbättra den verksamhet som bedrivs. Måluppfyllelseperspektiv; de resurser som finns tillgängliga ska användas på ett sätt som gör att verksamheten når kommunens övergripande mål och inriktning. Generationsperspektivet och resursutnyttjandeperspektivet ligger till grund för kommunfullmäktiges mål, vilket medför att måluppfyllelseperspektivet är det styrande perspektivet för den verksamhet som planeras och genomförs. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv Kommunstyrelsen antog en ny modell för god ekonomisk hushållning. Den nya modellen speglar begreppet god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv på ett mer relevant sätt än tidigare. I den nya modellen ger de finansiella målen för god ekonomisk hushållning Ler um förutsättningar att skapa en kommunal ekonomi som inte är lika beroende av upp och nedgångar i konjunkturen. Effekten av konjunktursvängningar kommer till viss del elimineras och en jämnare kvalitet i tjänsteutbudet säkras. Modellen innebär också att de finansiella målen kommer att variera över tid beroende av konjunktur, behov av investeringar med mera. Det blir också enklare att uppfylla generationsperspektivet i god ekonomisk hushållning. De finansiella målen i modellen fastställs med utgångspunkt från Sveriges 25 procent finansiellt starkaste kommuner. Målen sätts i form av intervall, där den bästa kommunen av de 25 procenten bildar taket och sämsta kommunen bildar golvet. Analys och redovisning av målen sker med utgångspunkt från historiskt utfall, nutid och prognoser. 10

11 Koncernens mål: Soliditet och långfristiga skulder För att uppfylla soliditetsmålet över tid ska kommunkoncernens soliditet ligga inom intervallet procent. För att uppfylla målet avseende långfristiga skulder per invånare ska långfristig skuld per invånare ligga inom intervallet kr. Kommunen ligger under hela utfalls- och planperioden inom respektive angivet målintervall. Lerums kommunkoncerns soliditet har under perioden 2008 till 2009 varierat från 57 till 77 procent. Efter en kraftig soliditetsökning i början av perioden har kommunens soliditetsnivå trendmässigt minskat från 77 procent till 58 procent år Sett över hela perioden har kommunen samma soliditetsnivå år 2000 som år Enligt budget och plan förväntas kommunens soliditet att vara oförändrad, +/ 1 procentenhet, fram till och med år Långfristiga skulder per invånare förväntas öka från cirka kr per invånare till cirka kr per invånare. Kommunens mål: Årets resultat och balanskrav Förändringarna av soliditeten visar i normalfallet om årets resultat varit tillräckligt stort i förhållande till tillgångsökningen eller om tillgångsökningen har finansierats med lånade medel (skuldökning). Kommunens resultatutveckling har varit positiv över perioden , och den genomsnittliga årliga förändringen under perioden inklusive budget- och planåren är 2,5 procent (årets resultat/skatteintäkterna). Enligt budget och plan förväntas det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkterna ligga på 1 2 procent per år. Avsikten med det planerade positiva resultatet för budget- och planperioden är att begränsa behovet av lånefinansiering i samband med att planerade investeringsprojekt genomförs. Nettokostnadsandel är ett mått för kommuner att mäta huruvida nettokostnaderna överstiger intäkterna eller inte, och är en direkt avspegling av resultatet. Långsiktigt är det genomsnittliga målet att nettokostnadsandelen är 98 procent. Kommunens verksamhet ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning. Det innebär bland annat att all kommunal verksamhet ska bedrivas så att det säkerställer att även kommande generationer får tillgång till god kommunal service. Foto Madeleine Charlesson 11

12 Kommunens skattesats, årets resultat och soliditet är tre av fyra nyckeltal som tillsammans beskriver hur mycket pengar kommunen beslutade att ta in, hur mycket pengar som blev kvar vid årets slut, hur stora investeringar som gjorts och om dessa finansierats med sparade eller lånade medel. Foto Stefan Vikberg I jämförelse med samtliga svenska kommuner Kommunens totala skattesats ligger under medianvärdet för Sveriges kommuner. Som tidigare redovisats ligger kommunens soliditetsnivå i den övre fjärdedelen av Sveriges kommuner, vilket är betydligt över medianvärdet för Sveriges samtliga kommuner. Val av nyckeltal I ett första steg har antalet nyckeltal begränsats till fyra. Skattesatsen (jämförande nyckeltal), årets resultat och soliditet kan ses som tre nyckeltal som tillsammans förenklat beskriver hur mycket pengar som kommunen beslutade att ta in, hur mycket pengar som blev kvar vid årets slut och hur stora investeringar som gjorts och om investeringarna finansierats med sparade eller lånade medel över tid. Nyckeltalet långfristiga skulder per invånare ger kompletterande information om storleken på de långfristiga skulderna. Soliditet koncern: Vanligt förekommande nyckeltal i ekonomiska analyser med avsikt att spegla förhållandet mellan tillgångar och skulder. Soliditeten påverkas främst av årets resultat över tid och i vilken mån resultatet räcker till att finansiera investeringar. Nyckeltalet tar även hänsyn till tillgångar och skulder i verksamheter som bedrivs i bolagsform. Långfristiga skulder per invånare koncern: Dessa är vanligt förekommande nyckeltal i media, ofta med avsikt att spegla en kommuns skuld i förhållande till andra kommuner. Nyckeltalet tar hänsyn till finansieringen i de kommunala bolagen men inte till tillgångarnas storlek till skillnad från soliditeten. Årets resultat kommun: Årets resultat efter extraordinära poster i resultaträkningen som procentuell andel av skatteintäkterna. Kan ses som ett sparande för bland annat egen finansiering av nyinvesteringar. Omfattar inte de kommunala bolagens resultat. Total skattesats kommun (inklusive landstingsskatt): Kommunens huvudsakliga intäktskälla är skatteintäkter och är den finansiella grunden för att bedriva verksamhet. Skattesatsen anges inklusive landstingsskatt för att göra det möjligt att jämföra med andra kommuner där annan skatteväxling skett i förhållande till landstinget. Ett kompletterande nyckeltal utöver ovanstående fyra är nettokostnadsandel som visar att nettokostnadstäckning säkerställs. Nyckeltalet beräknas som nettokostnaderna i relation till skatteintäkterna och finansnettot, och är en direkt speglig av resultatet. Avstämning av nettokostnadsandelen sker i rullande tioårsperioder. Diagrammen på nästa sida illustrerar utveckling samt prognos för soliditet, resultat, långfristiga skulder samt nettokostnadsandel för Lerums kommun. 12

13 Årets resultat efter extra ord poster/skatteintäkter, kommunen (procent) Soliditet kommunkoncern Prognos (procent) Nettokostnadsandel, kommunen (procent) Tak Golv Utfall Långfristiga skulder per invånare koncern (kr) Tak Golv Utfall Mål Långsiktiga mål Måldefinition Koncernen soliditet % Anges som intervall med angivet golv och tak. Golvnivån sätts med utgångspunkt från att målet är att tillhöra den övre fjärdedelen av Sveriges kommuner som har högst soliditet. Koncernen långfristiga skulder per invånare Kommunen årets resultat/skatteintäkter Nettokostnadsandel kr/inv Anges som intervall med angivet golv och tak på samma sätt som soliditetsmålet. Målet är tillhöra den övre fjärdedelen av Sveriges kommuner som har lägst långfristiga skulder per invånare. Balanskravet Det lagstadgade balanskravet innebär att intäkterna skall överstiga kostnaderna. Om synnerliga skjäl finns kan underskott budgeteras under förutsättning att det finns tidigare överskott att disponera. 98 % i genomsnitt över tid, Definieras som nettokostnadernas andel av skatteintäkterna avstäms i rullande 10-årsperioder och finansnettot. 13

14 Lerums kommun verksamhetsplan 2011 Kommunövergripande inriktning & uppdrag Inriktning, mål och uppdrag ska genomsyra all verksamhet i kommunförvaltningen, oberoende av verksamhetsområde. Inriktningsmål Hållbarhet Bedriva ett systematiskt jämställdhetsarbete i all verksamhet mot brukare och personal, och aktivt arbeta med frågor kring bemötande ur ett jämställdhets och jämlikhetsperspektiv. Kreativitet Användandet av teknik ska vidareutvecklas i skolan, teknik ska också användas för att underlätta för äldre och för människor med funktionsnedsättning. Skapa fler kreativa mötesplatser som attraherar människor av olika bakgrund och intressen. Skapa metoder för att tillvarata förslag från medborgare, personal och företag på ett systematiskt sätt. Att systematiskt arbeta med jämställdhet är ett av kommunens övergripande inriktningsmål och ska genomsyra all verksamhet. Foto Anna rehnberg 14

15 Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har 51 ordinarie ledamöter. Bland de frågor som fullmäktige ska besluta om är kommunens budget, kommunalskatt och barnomsorgstaxa. Alla fullmäktiges sammanträden är offentliga. Foto Anna Rehnberg Resultatmål Kreativitet Mål Indikator Nuläge Delmål 2011 En strukturerad utbildning inom miljö ska genomföras i kommunens alla verksamheter. Antal anställda som har genomgått miljöutbildning (4 timmar) 900 har genomgått utbildning per 25 oktober 2010 Samtliga Kommunfullmäktigeuppdrag Barnkonventionens principer ska beaktas och prövas i beslut och frågor som rör barn i samtlig kommunal verksamhet. Kommunstyrelseuppdrag Lerums kommun ska redovisa en samlad bild av folkhälsan i kommunen och en plan för hur folkhälsan ska förbättras. Den av kommunfullmäktige antagna policyn för samverkan med frivilligsektorn ska beaktas och en kommunövergripande samordnings funktion med syfte att samordna kommunens frivilligarbete ska bildas. Tjänstegarantier Tjänstegarantierna vänder sig till kommunens invånare. De garanterar att när du skickar en fråga till kommunen via e-post får du inom tre dagar svar på din fråga eller information om vem som har ansvar för frågan och när du kommer att få svar på den när du skickar en fråga till kommunen via brev får du inom fem dagar svar på din fråga eller information om vem som har ansvar för frågan och när du kommer att få svar på den du som kommer i kontakt med kommunens myndighetsutövning ska få information på ett språk som du förstår. 15

16 Lerums kommun verksamhetsplan 2011 utbildning Kommunförvaltningen ska bedriva utbildning och lärande ur ett livslångt perspektiv, från tidig ålder och långt fram i livet. Verksamheten ska ha individens behov och intresse i fokus. En mångfald av arbetsformer och inriktningar ska eftersträvas och verksamheten ska bedrivas både av kommunala, privata och enskilda utförare och ske i regional samverkan. Utbildning och lärande är en viktig verksamhet för att stärka individer, och en viktig bas för samhällsutvecklingen. Verksamheter som bedrivs inom ramen för området utbildning är bland annat: Förskola Grundskola Fritidshem och fritidsklubbar Fritidsgårdar Obligatorisk särskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Vuxenutbildning Svenskundervisning för invandrare Uppdragsutbildningar Inriktningsmål Kreativitet Utveckla ledarskapet hos rektorer och lärare. Samarbetet mellan skola och näringsliv ska utvecklas. Inflytande Skolan ska arbeta med invidanpassade inlärningssätt och kunskapsnivåer. en bra utbildning stärker individen och skapar en god grund för handlingskraftiga och medvetna medborgare. Foto Anna rehnberg 16

17 Resultatmål Kreativitet Mål Indikator Nuläge Delmål 2011 Alla elever ska lämna varje årskurs med sådana kunskaper i svenska, matematik och engelska att de kan tillgodogöra sig nästkommande års undervisning. Nivån ska motsvara "Godkänt", där detta är definierat. Alla barn ska undervisas av lärare med ämnesbehörighet. Måluppfyllelse åk 9 Svenska, engelska och matematik Måluppfyllelse åk 5 Svenska, engelska och matematik Måluppfyllelse åk 3 Svenska och matematik Alla elever ska kunna läsa och skriva senast skolår 2 Andel av svensk-, engelsk- och matematikundervisningen som undervisas av lärare med ämnesbehörighet Svenska 96 % Bibehålla eller öka Engelska 96 % samma andelsnivå Matematik 95 % Svenska 91 % Ökning med två Engelska 90 % procentenheter Matematik 91 % Svenska 93 % Ökning med en Matematik 93 % procentenhet 93 % Ökning med två procentenheter Information tillgängligt Mer än 88,3 % i novemeber 2010 (nivån för andel lärare med pedagogisk högskoleexamen 2009) Kommunfullmäktigeuppdrag Underlätta vårdnadshavarnas möjligheter att påverka sina barns utveckling och deras skolmiljö genom att information, dokumentation av resultat och frånvaro samlas på ett ställe, åtkomligt via IT. Skolan ska anpassa undervisningen utifrån elevens behov och den kunskapsnivå hon eller han befinner sig på. Foto Anna Rehnberg Tjänstegarantier Tjänstegarantierna vänder sig till kommunens invånare. De garanterar att elever som inte kan läsa, skriva eller räkna efter skolår 2 får individuellt utformat stöd du som har barn i åldern 1 17 år erbjuds tid för utvecklingssamtal som passar båda vårdnadshavarna, vilket innebär att det även ska erbjudas tid före klocka 8 och efter klockan 16 den individuella utvecklingsplanen (IUP) som upprättas för alla elever från och med skolår 1 finns tillgänglig på Lerums hemsida med personlig inloggning alla elever, från och med skolår 1, ska varje termin få skriftliga omdömen i de ämnen de haft under skolåret när skol- eller förskolepersonal får information om att ett barn eller en elev känt sig utsatt för kränkande behandling genomför förskolan eller skolan ett utredningssamtal inom 24 timmar. De tar också kontakt med vårdnadshavarna, både till den som blivit utsatt för kränkande behandling och den som utsatt någon för kränkande behandling elever på Lerums gymnasium alltid får en motivering till sina betyg i förhållande till betygskriterierna. när du lämnar inköpsförslag på böcker eller andra media får du svar inom två veckor du som på grund av funktionsnedsättning inte kan läsa en tryckt bok får tillgång till talböcker du som på grund av funktionsnedsättning inte kan ta dig till biblioteket får böcker eller talböcker skickade hem till dig. 17

18 Genom att se till andelen pedagoger med pedagogisk högskoleexamen i förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium mäter kommunen kvalitet inom området utbildning. Kommunen har som resultatmål att alla barn ska undervisas av lärare med ämnesbehörighet. Foto Anna Rehnberg Verksamhetsindikatorer Förskola Andel pedagoger med pedagogisk högskoleexamen Nöjdhet med bemötande, föräldrar Genomsnittlig väntetid på förskoleplats Volymtimmar per årsarbetare Grundskola Andel (%) med måluppfyllelse matematik åk 3 Andel (%) med måluppfyllelse svenska åk 3 Andel (%) med måluppfyllelse matematik åk 5 Andel (%) med måluppfyllelse engelska åk 5 Andel (%) med måluppfyllelse svenska åk 5 Andel (%) elever som kan läsa och skriva senast år 2 Lärare med pedagogisk högskoleexamen Andel nöjda (%) elever Medelbetyg Nöjdhet bland elever i åk 3-5 Andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen Genomsnittligt meritvärde Andel (%) behöriga till gymnasieskolan Andel (%) elever som nått målen i matematik Andel (%) elever som nått målen i engelska Andel (%) elever som nått målen i svenska Andel lärare (%) med pedagogisk högskoleexamen Likvärdig betygssättning matematik Likvärdig betygssättning engelska Likvärdig betygssättning svenska Andel nöjda (%) elever Medelbetyg Nöjdhet bland elever åk 6-9 Fritidshem/fritidsklubbar Andel personal med pedagogisk högskoleutbildning Andel barn som är trygga och nöjda med verksamheten Antal inskrivna barn per årsarbetare Besöksstatistik för fritidsklubbar Gymnasium Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom tre år Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år Andelen elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola Genomsnittligt meritvärde per program Lärare med pedagogisk högskoleexamen Andelen elever som är trygga och nöjda med verksamheten 18

19 Lerums kommun verksamhetsplan 2011 stöd & service till enskilda & familjer Kommunförvaltningen ska ansvara för att de individer som har rätt till vård, omsorg och stöd får sina behov tillgodosedda. Verksamheten ska präglas av förebyggande åtgärder med insatser i tidiga skeden. Den ska bedrivas med hög kvalitet där brukarnas valfrihet och behov ska vara i centrum. Verksamheten ska bedrivas av kommunala såväl som privata och enskilda aktörer i samverkan med frivilligorganisationer och brukarnas sociala nätverk. Verksamhet som bedrivs inom området stöd och service till enskilda och familjer är bland annat: Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvård Färdtjänst Flyktingmottagning och integration Arbetsmarknadsåtgärder Rådgivning Försörjningsstöd kommunens arbete med stöd och service till enskilda och familjer ska präglas av förebyggande åtgärder och tidiga insatser. Individens behov och möjlighet till valfrihet är centrala. Foto Anna Jolfors Inriktningsmål Hållbarhet Intensifiera insatserna med att förebygga och förhindra kränkningar, våld och hot bland ungdomar. Inflytande Människor i behov av samhällets vård och omsorg ska kunna påverka både innehållet och omsorgen i vården och vem som ska utföra den. Skapa en större mångfald av olika mellanboenden för äldre. 19

20 Resultatmål Hållbarhet Mål Indikator Nuläge Delmål 2011 Minska antalet medborgare som är beroende av försörjningsstöd och förkorta den genomsnittliga bidragstiden. Minska antalet missbrukare. Intensifiera insatserna med att förebygga och förhindra våld i nära relationer, med särskilt fokus på kvinnofrid. Minska ohälsa bland ungdomar. Antal hushåll med försörjningsstöd Antal hushåll med individer under 30 år med försörjningsstöd Antal individer som fått försörjningsstöd mer än sex månader Antal individer under 30 år som fått försörjningsstöd mer än sex månader Antal barn som lever i familjer med försörjningsstöd Antal nya individer som får hjälp och stöd/ insats via IFO:s (Individ- och familjeomsorg) beroendeenhet ska öka Varav antal nya individer i missbruk intag (ex. alkohol, narkotika) Varav antal nya individer i missbruk övrigt (ex. spel, shopping) Antal nya individer upp till 25 år som får hjälp och stöd/insats via IFO:s beroendeenhet ska öka Varav antal nya individer i missbruk intag (ex. alkohol, narkotika) Varav antal nya individer i missbruk övrigt (ex. spel, shopping) Antal anhöriga som får insats via IFO:s beroendeenhet Genom förebyggande arbete ska samtliga individer få stöd i tidigt skede så att inga beslut om LVM* behöver fattas under år 2011 Antal nya individer som får hjälp och stöd på grund av att de varit utsatta för våld i nära relationer Antal individer som får stöd och information via telefon eller personligt besök Antal individer som får insats för att få kontroll över sitt våldsbeteende i nära relationer Antal nya individer ur särskilda riskgrupper, äldre, funktionshindrade, utomnordiskt födda och missbrukare som får stöd ska öka Andel barn som upplevt våld i nära relationer och erhållit egen insats Genomsnittlig andel svar för de ungdomar i år 4 5 och 6 3 (gy) som ofta upplever psykosomatiska besvär 236 hushåll under september hushåll under september individer under september individer under september barn under september individer 140 individer 8 individer 42 individer 41 individer 1 individ 213 hushåll under december 75 hushåll under december 212 individer under december (10 % minsk.) 70 individer under december (15 % minsk.) 132 barn under december (10 % minsk.) 200 individer 185 individer 15 individer 60 individer 56 individer 4 individer 48 anhöriga 70 anhöriga 1 LVM-beslut Inga LVM-beslut 24 kvinnor 35 kvinnor Registrering införs år 50 individer 2011 Registrering införs år 10 individer individer 18 individer 59 % 100 % 2009: År 4 5 8,43 % År 6 3 (gy) 19,71 % Mindre än 8,43 % Mindre än 19,71 % *Lag om vård av missbrukare i vissa fall 20

21 Kommunfullmäktigeuppdrag Att satsa på trygghetsboende (bifallen motion, kommunfullmäktige , Dnr KS09.963). Ett hjärtsäkert Lerum (bifallen motion, kommunfullmäktige , Dnr KS09.874). Kommunstyrelseuppdrag Förvaltningen tar fram förslag till hur information och marknadsföring av möjligheten att välja utförare inom hemvården kan ske. Tjänstegarantier Tjänstegarantierna vänder sig till kommunens invånare. De garanterar att om du som förälder misstänker att ditt barn använder droger erbjuder kommunen ett kostnadsfritt drogtest av barnet. Du har också möjlighet till samtalsstöd inom två arbetsdagar från det att du kontaktat socialtjänsten när du ringer vår kundmottagning ska ditt samtal besvaras inom en minut. du som har försörjningsstöd erbjuds stöd till sysselsättning när du har flyttat in på ett boende, eller startar med hemvård eller daglig verksamhet, inom tre dagar får en kontakt- eller stödperson med huvudansvar för ditt stöd och din service du som flyttar in på ett boende, eller startat med hemvård eller daglig verksamhet, inom fyra veckor får en individuell genomförandeplan. Planen ska uppdateras årligen och omfatta de behov och insatser som beviljats dig du som har hemvård får veta vilken personal som ingår i din hemvårdsgrupp och information om de förändringar som sker inom ramen för dina beviljade insatser om du skickar in en ofullständig ansökan inom en vecka ska få en lista över vilka handlingar du måste komplettera med för att få din ansökan behandlad. du som är familjehem med uppdrag för Lerums kommun har rätt till handledning och utbildning under uppdragstiden du som är närstående till en vårdtagare har möjlighet till ett enskilt samtal där du fritt får tala om din situation. Verksamhetsindikatorer Individ- och familjeomsorg (IFO) Arbetsmarknad Andel individer som deltar i insatser inom försörjningsstöd/arbetsmarknad; insats intensitet. Andel individer med försörjningsstöd som efter avslutad insats återgår till egen försörjning; insats resultat försörjningsstöd/arbetsmarknad. Andel individer som deltar i förebyggande insatser; insats intensitet förebyggande arbete. Andel individer som deltagit i förebyggande insatser och efter ett år återfinns inom IFO myndighetsutövning; insats resultat för förebyggande arbete. Brukarnas nöjdhet med bemötande i samband med utvärdering av insatser; insats resultat ur ett brukarperspektiv. Antal barn som lever i familjer med försörjningsstöd Andel barn som ingår i kvinnofridsärenden och har insats från IFO. Äldrevård Aktiviteter på äldreboende Möjlighet att vistas utomhus på äldreboende Väntetid äldreboende Hemvård Kontinuitet i hemvården Funktionshinder Kontinuitet inom funktionshinder Socialpsykiatri Kontinuitet inom socialpsykiatri Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Närvaro daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Aktivitet LSS Personlig assistans Personalomsättning personlig assistans Hälso- och sjukvård Riskbedömningar hälso- och sjukvård Smärtlindring vid vård i livets slutskede 21

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Kommunens övergripande styrdokument vilja och mål årsredovisning vision budget verksam hetsplan Vision Visionen synliggör vad Lerums kommun ska

Läs mer

Lerums kommun. verksamhetsplan 2010. Plan 2011-2012

Lerums kommun. verksamhetsplan 2010. Plan 2011-2012 Lerums kommun verksamhetsplan 2010 Plan 2011-2012 Fotograf omslagsbild: Anna Rehnberg Lerums kommun verksamhetsplan 2010 I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2009-12-02 Innehåll Kommunens övergripande

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Lerums kommun. Vilja & mål

Lerums kommun. Vilja & mål Lerums kommun Vilja & mål 2011 2014 Innehåll Inledning och vision 5 Inledning 5 Att vara sveriges ledande miljökommun 6 Hållbarhet 6 Kreativitet 6 Inflytande 6 Strukturbild för dokumentet Vilja och mål

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

1. Kommunens ekonomi... 4

1. Kommunens ekonomi... 4 Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Tilläggsbelopp Lerum 2011

Tilläggsbelopp Lerum 2011 Tilläggsbelopp Lerum 2011 Lika villkor SOU 2008:8 Bidragens beståndsdelar Det bidrag som kommunen ska bestämma ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska avse ersättning för

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012 Lerum Lerum 2011-06-08 Förslag till Budget 2012 Socialdemokraterna i Lerum Budget 2012 2 (12) Innehållsförteckning 1. Kommunens övergripande styrdokument...3 2. Vision 2025...4 3. Mål och Viljeinriktningar...5

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Kommunens övergripande styrdokument Verksamhetsplanen är kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning till förvaltningen. I planen konkretiseras och prioriteras

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun 2014 Fakta i fickformat 2016 Köpings kommun Köpings befolkning 2015-12-31 Folkmängd fördelad på ålder Antal Procent 0-9 2 828 11 10-19 2 776 11 20-29 3 109 12 30-39 2 689 11 40-49 3 161 12 50-59 3 418

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016.

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. 14(14) 32 Dnr 2015-000021 Verksamhetsplan 2016 Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. Ärendebeskrivning 1 FINANSIELLT God ekonomisk hushållning är en sammanvägd bedömning

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Lerums kommun. Verksamhetsplan 2015 2015-03-09

Lerums kommun. Verksamhetsplan 2015 2015-03-09 Lerums kommun Verksamhetsplan 2015 2015-03-09 1 Innehåll 1 Kommunens övergripande styrdokument 4 2 Kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen 6 3 Vision 2025 7 4 Framtidsbild 2018 8 4.1 Framtidsbilder

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Årsplan 2015 med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2015 med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2015-02-26 Kommunfullmäktiges presidium KS15.206-1 Innehåll 1 Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa 5 2 Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Finansiell profil Munkedals kommun

Finansiell profil Munkedals kommun Finansiell profil Munkedals kommun 00 007 profiler för Munkedals kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Munkedals kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer