Lerums kommun. Budget Verksamhetsplan Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lerums kommun. Budget Verksamhetsplan Årsredovisning"

Transkript

1 Lerums kommun Budget Verksamhetsplan Årsredovisning 2011

2 Omslaget: Flicka på gunga. Alla beslut och frågor som rör barn i kommunal verksamhet ska beaktas och prövas utifrån Barnkonventionens principer. Foto: Pontus Larsson

3 Lerums kommun verksamhetsplan 2011 I enlighet med kommunstyrelsens beslut

4 Innehåll Kommunens övergripande styrdokument 6 Vision Inledning & läsanvisningar 8 Förändringar från Verksamhetsplan Läsanvisningar... 9 God ekonomisk hushållning 10 God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv Val av nyckeltal Kommunövergripande inriktning & uppdrag 14 Inriktningsmål Resultatmål Kommunfullmäktigeuppdrag Kommunstyrelseuppdrag Tjänstegarantier Utbildning 16 Inriktningsmål Resultatmål Kommunfullmäktigeuppdrag Tjänstegarantier Verksamhetsindikatorer Stöd & service till enskilda & familjer 19 Inriktningsmål Resultatmål Kommunfullmäktigeuppdrag Kommunstyrelseuppdrag Tjänstegarantier Verksamhetsindikatorer Kultur & fritid 22 Inriktningsmål Verksamhetsindikatorer Näringsliv & turism 23 Resultatmål Tjänstegarantier Verksamhetsindikatorer

5 Samhällsplanering & infrastruktur 25 Inriktningsmål Resultatmål Tjänstegarantier Verksamhetsindikatorer Service till kommunens verksamhet & politik 29 Resultatmål Verksamhetsindikatorer Resursfördelning 30 Kommunledning Sektor infrasupport Sektor lärande Sektor vård och omsorg Sektor individ- och familjeomsorg Sektor samhällsbyggnad Driftredovisning 33 Resultatbudget 33 Investeringsbudget 34 Exploateringsbudget 34 Bilaga 1: Planprojekt Bilaga 2: Barn- & elevpeng

6 Kommunens övergripande styrdokument vilja och mål årsredovisning vision budget verksamhetsplan Vision Visionen synliggör vad Lerums kommun ska kännetecknas av ur ett långsiktigt perspektiv. I dagsläget sträcker sig visionen till år Vilja och Mål Utifrån visionen anger kommunfullmäktige mål och viljeinriktning för kommunens verksamhet under en mandatperiod. Budget Utifrån Vilja och Mål sätter budgeten ramen för de resurser och den verksamhet som kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra för det kommande året, samt en plan för ytterligare två år. Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning till kommun förvaltningen för att uppfylla målen i budget. Årsredovisning Årsredovisningen avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den följer upp hur verksamheterna arbetat med uppdragen under året som gått utifrån budgeten (årsredovisningen kompletteras med uppföljning halvårsvis av budgeten samt uppföljning av verksamhetsplanen kvartalsvis). 6

7 Lerums kommun verksamhetsplan 2011 Vision 2025 Kommunen har ett viktigt uppdrag i att säkerhetsställa att medborgarna i Lerums kommun har tillgång till stöd och service inom viktiga områden som skola, vård och omsorg. Kommunen ska också se till att den grundläggande infrastrukturen fungerar och arbeta för att Lerums kommun i sin helhet utvecklas positivt. Lerums kommunfullmäktige antog den 19 november 2009 en ny vision. Den ska bidra till att göra Lerum till en attraktiv kommun att leva, arbeta och bo i. Visionen slår fast att Lerum ska bli Sveriges ledande miljökommun och att kommunen ska kännetecknas av hållbarhet, kreativitet och inflytande. Visionen ska vägleda arbetet i kommunens verksamheter och alla verksamheter ska tillsammans bidra till att den förverkligas. LERUMS VISION 2025 SVERIGES LEDANDE MILJÖKOMMUN HÅLLBARHET KREATIVITET INFLYTANDE Här verkar alla tillsammans för ett hållbart samhälle kulturellt, socialt och miljömässigt. Vi tänker globalt och agerar lokalt. Här är vi öppna och välkomnande gentemot nytänkande och gente- utveckling.vi som bor och verkar här engagerar oss inom lärande, kompetensutveckling och ny teknik. Här har vi alla möjligheter att utöva inflytande över vår situation i alla skeden av livet. Samtidigt känner vi ansvar för andra och för det gemensamma. 7

8 Lerums kommun verksamhetsplan 2011 Inledning & läsanvisningar Förändringar från Verksamhetsplan 2010 Verksamhetsplanen för 2011 innehåller fyra förändringar från föregående år: 1. Indelningen av mål. Målens indelning har förändrats för att följa samma indelning som i den reviderade Budget Kommunfullmäktiges mål fördelas utifrån Lerums visions tre definierade ledord: Hållbarhet Kreativitet Inflytande 2. Indelning av verksamheter. I likhet med Verksamhetsplan 2010 fördelas kommunfullmäktiges målformuleringar utifrån verksamhetsområde. En mindre justering har dock skett i Verksamhetsplan 2011 för hur verksamheterna är indelade, detta för att få en enklare och tydligare indelning. Indelningen av verksamheterna har gjorts enligt följande, med de tidigare verksamhetsnamnen inom parentes: Kommunövergripande inriktning och uppdrag Utbildning Stöd och service till enskilda och familjer Kultur och fritid (Kultur, fritid och besöksnäring) Näringsliv och turism (Näringsliv och företagande) Samhällsplanering och infrastruktur Stöd till kommunens verksamhet och politik 3. Verksamhetsindikatorer. För att mäta kvalitet och produktivitet i basverksamheterna har Verksamhetsplan 2011 särskilda verksamhetsindikatorer. Indikatorerna Äldres möjlighet att vistas utomhus på äldreboenden är en av kommunens verksamhetsindikatorer inom äldrevård. Foto Anna Jolfors ska på ett långsiktigt och standardiserat sätt följa upp kärnverksamheterna ur ett medborgarperspektiv, resultatet ska redovisas på ett sådant sätt att det speglar verksamhetens kvalitet och produktivitet. I likhet med kommunfullmäktiges målformuleringar är verksamhetsindikatorerna fördelade per verksamhetsområde. Uppföljning kommer att ske utifrån vad som anses lämpligt för respektive verksamhet, dock minst en gång per år. 4. Tjänstegarantier. Kommunens tjänstegarantier har setts över under Antalet tjänstegarantier har minskat då garantier har lagts samman och några har tagits bort. År 2010 uppgick antalet tjänstegarantier till 38, år 2011 uppgår antalet till 28. 8

9 Lerums kommun verksamhetsplan 2011 Läsanvisningar Verksamhetsplan 2011 är indelad i tre block. 1. Övergripande förutsättningar för verksamheter och planering. Redovisning av vision, ledord och god ekonomisk hushållning som grundstenar i den verksamhet som ska bedrivas. 2. Redovisning av mål och uppdrag för respektive verksamhetsområde, med tillägg av verksamhetsindikatorer. Indelning görs av kommunfullmäktiges mål, kommunstyrelseuppdrag som är oberoende av kommunfullmäktiges mål, verksamhetsindikatorer samt tjänstegarantier inom respektive verksamhetsområde. Fullmäktiges mål är, i likhet med Budget 2011, indelade efter ledord. Inriktningsmål: Tydliggör inriktning och prioritering för verksamheten och ska ligga till grund för planering och genomförande. Uppföljning sker utifrån hur målen styr verksamheten och vilka aktiviteter som genomförts för att förverkliga inriktningen. Resultatmål: Tydliggör kvalitetsnivåer och resultatnivåer för verksamheten. Till resultatmålen kopplas indikatorer som tydliggör vilka resultat som ska uppnås för att nå målet. Uppföljning sker utifrån angivna verksamhetindikatorer och hur väl mål uppnåtts, samt vilka aktiviteter som genomförts för att nå förväntade resultat. Kommunfullmäktigeuppdrag: Målen är utformade som uppdrag för verksamheten och tydliggör aktiviteter som ska genomföras. Uppföljning sker utifrån om uppdraget är genomfört eller inte och vilka aktiviteter som genomförts för att uppfylla uppdraget. Kommunstyrelseuppdrag: Målen är formulerade av kommunstyrelsen i form av uppdrag för verksamheten. Uppföljning sker i likhet med kommun fullmäktige uppdrag men redovisas endast till kommunstyrelsen. Verksamhetsindikatorer: Indikatorer som mäter kvalitet i utförandet av kommunens basverksamhet (se sidan 8). Uppföljning sker utifrån verksamhetens egen bedömning av hur ofta som är relevant och möjligt för varje indikator. Tjänstegarantier: En tjänstegaranti talar om vad kommuninvånarna har rätt att förvänta sig av kommunens service och tjänster. Uppföljning av tjänstegarantier sker vid del och helår. 3. Ekonomisk redovisning. Fördelning av sektorernas ramar mellan respektive produktionsområde samt övergripande driftredovisning för hela kommunförvaltningen. Redovisning av investerings och exploateringsbudget för Till verksamhetsplanen finns två bilagor som rör förslag till prioritering av planprojekt för 2011 samt förslag till prestationsersättning genom barn och elevpeng för

10 Lerums kommun verksamhetsplan 2011 God ekonomisk hushållning Kommunens verksamhet ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning. Det innebär att kommunfullmäktiges mål för verksamheten ska uppfyllas samtidigt som de finansiella målen uppfylls. Bedömning av hur väl kommunen lyckas hålla en god ekonomisk hushållning utgår från i vilken utsträckning fullmäktiges mål för verksamheten har uppfyllts i förhållande till de ekonomiska förutsättningar som ges och kommunens finansiella målsättningar. Nedan presenteras kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning ur ett verksamhets och finansiellt perspektiv. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv För att nå god ekonomisk hushållning inom kommunens verksamhet ska all verksamhet planeras och bedrivas ur tre perspektiv: Generationsperspektiv; kommunens verksamhet ska bedrivas på ett sätt som säkerställer att kommande generationer får en bra kommunal service. Resursutnyttjandeperspektiv; kommunens verksamhet ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt, så att maximal nytta erhålls med minsta möjliga resursåtgång. Det ställer krav på kommunen att ständigt utveckla och förbättra den verksamhet som bedrivs. Måluppfyllelseperspektiv; de resurser som finns tillgängliga ska användas på ett sätt som gör att verksamheten når kommunens övergripande mål och inriktning. Generationsperspektivet och resursutnyttjandeperspektivet ligger till grund för kommunfullmäktiges mål, vilket medför att måluppfyllelseperspektivet är det styrande perspektivet för den verksamhet som planeras och genomförs. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv Kommunstyrelsen antog en ny modell för god ekonomisk hushållning. Den nya modellen speglar begreppet god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv på ett mer relevant sätt än tidigare. I den nya modellen ger de finansiella målen för god ekonomisk hushållning Ler um förutsättningar att skapa en kommunal ekonomi som inte är lika beroende av upp och nedgångar i konjunkturen. Effekten av konjunktursvängningar kommer till viss del elimineras och en jämnare kvalitet i tjänsteutbudet säkras. Modellen innebär också att de finansiella målen kommer att variera över tid beroende av konjunktur, behov av investeringar med mera. Det blir också enklare att uppfylla generationsperspektivet i god ekonomisk hushållning. De finansiella målen i modellen fastställs med utgångspunkt från Sveriges 25 procent finansiellt starkaste kommuner. Målen sätts i form av intervall, där den bästa kommunen av de 25 procenten bildar taket och sämsta kommunen bildar golvet. Analys och redovisning av målen sker med utgångspunkt från historiskt utfall, nutid och prognoser. 10

11 Koncernens mål: Soliditet och långfristiga skulder För att uppfylla soliditetsmålet över tid ska kommunkoncernens soliditet ligga inom intervallet procent. För att uppfylla målet avseende långfristiga skulder per invånare ska långfristig skuld per invånare ligga inom intervallet kr. Kommunen ligger under hela utfalls- och planperioden inom respektive angivet målintervall. Lerums kommunkoncerns soliditet har under perioden 2008 till 2009 varierat från 57 till 77 procent. Efter en kraftig soliditetsökning i början av perioden har kommunens soliditetsnivå trendmässigt minskat från 77 procent till 58 procent år Sett över hela perioden har kommunen samma soliditetsnivå år 2000 som år Enligt budget och plan förväntas kommunens soliditet att vara oförändrad, +/ 1 procentenhet, fram till och med år Långfristiga skulder per invånare förväntas öka från cirka kr per invånare till cirka kr per invånare. Kommunens mål: Årets resultat och balanskrav Förändringarna av soliditeten visar i normalfallet om årets resultat varit tillräckligt stort i förhållande till tillgångsökningen eller om tillgångsökningen har finansierats med lånade medel (skuldökning). Kommunens resultatutveckling har varit positiv över perioden , och den genomsnittliga årliga förändringen under perioden inklusive budget- och planåren är 2,5 procent (årets resultat/skatteintäkterna). Enligt budget och plan förväntas det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkterna ligga på 1 2 procent per år. Avsikten med det planerade positiva resultatet för budget- och planperioden är att begränsa behovet av lånefinansiering i samband med att planerade investeringsprojekt genomförs. Nettokostnadsandel är ett mått för kommuner att mäta huruvida nettokostnaderna överstiger intäkterna eller inte, och är en direkt avspegling av resultatet. Långsiktigt är det genomsnittliga målet att nettokostnadsandelen är 98 procent. Kommunens verksamhet ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning. Det innebär bland annat att all kommunal verksamhet ska bedrivas så att det säkerställer att även kommande generationer får tillgång till god kommunal service. Foto Madeleine Charlesson 11

12 Kommunens skattesats, årets resultat och soliditet är tre av fyra nyckeltal som tillsammans beskriver hur mycket pengar kommunen beslutade att ta in, hur mycket pengar som blev kvar vid årets slut, hur stora investeringar som gjorts och om dessa finansierats med sparade eller lånade medel. Foto Stefan Vikberg I jämförelse med samtliga svenska kommuner Kommunens totala skattesats ligger under medianvärdet för Sveriges kommuner. Som tidigare redovisats ligger kommunens soliditetsnivå i den övre fjärdedelen av Sveriges kommuner, vilket är betydligt över medianvärdet för Sveriges samtliga kommuner. Val av nyckeltal I ett första steg har antalet nyckeltal begränsats till fyra. Skattesatsen (jämförande nyckeltal), årets resultat och soliditet kan ses som tre nyckeltal som tillsammans förenklat beskriver hur mycket pengar som kommunen beslutade att ta in, hur mycket pengar som blev kvar vid årets slut och hur stora investeringar som gjorts och om investeringarna finansierats med sparade eller lånade medel över tid. Nyckeltalet långfristiga skulder per invånare ger kompletterande information om storleken på de långfristiga skulderna. Soliditet koncern: Vanligt förekommande nyckeltal i ekonomiska analyser med avsikt att spegla förhållandet mellan tillgångar och skulder. Soliditeten påverkas främst av årets resultat över tid och i vilken mån resultatet räcker till att finansiera investeringar. Nyckeltalet tar även hänsyn till tillgångar och skulder i verksamheter som bedrivs i bolagsform. Långfristiga skulder per invånare koncern: Dessa är vanligt förekommande nyckeltal i media, ofta med avsikt att spegla en kommuns skuld i förhållande till andra kommuner. Nyckeltalet tar hänsyn till finansieringen i de kommunala bolagen men inte till tillgångarnas storlek till skillnad från soliditeten. Årets resultat kommun: Årets resultat efter extraordinära poster i resultaträkningen som procentuell andel av skatteintäkterna. Kan ses som ett sparande för bland annat egen finansiering av nyinvesteringar. Omfattar inte de kommunala bolagens resultat. Total skattesats kommun (inklusive landstingsskatt): Kommunens huvudsakliga intäktskälla är skatteintäkter och är den finansiella grunden för att bedriva verksamhet. Skattesatsen anges inklusive landstingsskatt för att göra det möjligt att jämföra med andra kommuner där annan skatteväxling skett i förhållande till landstinget. Ett kompletterande nyckeltal utöver ovanstående fyra är nettokostnadsandel som visar att nettokostnadstäckning säkerställs. Nyckeltalet beräknas som nettokostnaderna i relation till skatteintäkterna och finansnettot, och är en direkt speglig av resultatet. Avstämning av nettokostnadsandelen sker i rullande tioårsperioder. Diagrammen på nästa sida illustrerar utveckling samt prognos för soliditet, resultat, långfristiga skulder samt nettokostnadsandel för Lerums kommun. 12

13 Årets resultat efter extra ord poster/skatteintäkter, kommunen (procent) Soliditet kommunkoncern Prognos (procent) Nettokostnadsandel, kommunen (procent) Tak Golv Utfall Långfristiga skulder per invånare koncern (kr) Tak Golv Utfall Mål Långsiktiga mål Måldefinition Koncernen soliditet % Anges som intervall med angivet golv och tak. Golvnivån sätts med utgångspunkt från att målet är att tillhöra den övre fjärdedelen av Sveriges kommuner som har högst soliditet. Koncernen långfristiga skulder per invånare Kommunen årets resultat/skatteintäkter Nettokostnadsandel kr/inv Anges som intervall med angivet golv och tak på samma sätt som soliditetsmålet. Målet är tillhöra den övre fjärdedelen av Sveriges kommuner som har lägst långfristiga skulder per invånare. Balanskravet Det lagstadgade balanskravet innebär att intäkterna skall överstiga kostnaderna. Om synnerliga skjäl finns kan underskott budgeteras under förutsättning att det finns tidigare överskott att disponera. 98 % i genomsnitt över tid, Definieras som nettokostnadernas andel av skatteintäkterna avstäms i rullande 10-årsperioder och finansnettot. 13

14 Lerums kommun verksamhetsplan 2011 Kommunövergripande inriktning & uppdrag Inriktning, mål och uppdrag ska genomsyra all verksamhet i kommunförvaltningen, oberoende av verksamhetsområde. Inriktningsmål Hållbarhet Bedriva ett systematiskt jämställdhetsarbete i all verksamhet mot brukare och personal, och aktivt arbeta med frågor kring bemötande ur ett jämställdhets och jämlikhetsperspektiv. Kreativitet Användandet av teknik ska vidareutvecklas i skolan, teknik ska också användas för att underlätta för äldre och för människor med funktionsnedsättning. Skapa fler kreativa mötesplatser som attraherar människor av olika bakgrund och intressen. Skapa metoder för att tillvarata förslag från medborgare, personal och företag på ett systematiskt sätt. Att systematiskt arbeta med jämställdhet är ett av kommunens övergripande inriktningsmål och ska genomsyra all verksamhet. Foto Anna rehnberg 14

15 Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har 51 ordinarie ledamöter. Bland de frågor som fullmäktige ska besluta om är kommunens budget, kommunalskatt och barnomsorgstaxa. Alla fullmäktiges sammanträden är offentliga. Foto Anna Rehnberg Resultatmål Kreativitet Mål Indikator Nuläge Delmål 2011 En strukturerad utbildning inom miljö ska genomföras i kommunens alla verksamheter. Antal anställda som har genomgått miljöutbildning (4 timmar) 900 har genomgått utbildning per 25 oktober 2010 Samtliga Kommunfullmäktigeuppdrag Barnkonventionens principer ska beaktas och prövas i beslut och frågor som rör barn i samtlig kommunal verksamhet. Kommunstyrelseuppdrag Lerums kommun ska redovisa en samlad bild av folkhälsan i kommunen och en plan för hur folkhälsan ska förbättras. Den av kommunfullmäktige antagna policyn för samverkan med frivilligsektorn ska beaktas och en kommunövergripande samordnings funktion med syfte att samordna kommunens frivilligarbete ska bildas. Tjänstegarantier Tjänstegarantierna vänder sig till kommunens invånare. De garanterar att när du skickar en fråga till kommunen via e-post får du inom tre dagar svar på din fråga eller information om vem som har ansvar för frågan och när du kommer att få svar på den när du skickar en fråga till kommunen via brev får du inom fem dagar svar på din fråga eller information om vem som har ansvar för frågan och när du kommer att få svar på den du som kommer i kontakt med kommunens myndighetsutövning ska få information på ett språk som du förstår. 15

16 Lerums kommun verksamhetsplan 2011 utbildning Kommunförvaltningen ska bedriva utbildning och lärande ur ett livslångt perspektiv, från tidig ålder och långt fram i livet. Verksamheten ska ha individens behov och intresse i fokus. En mångfald av arbetsformer och inriktningar ska eftersträvas och verksamheten ska bedrivas både av kommunala, privata och enskilda utförare och ske i regional samverkan. Utbildning och lärande är en viktig verksamhet för att stärka individer, och en viktig bas för samhällsutvecklingen. Verksamheter som bedrivs inom ramen för området utbildning är bland annat: Förskola Grundskola Fritidshem och fritidsklubbar Fritidsgårdar Obligatorisk särskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Vuxenutbildning Svenskundervisning för invandrare Uppdragsutbildningar Inriktningsmål Kreativitet Utveckla ledarskapet hos rektorer och lärare. Samarbetet mellan skola och näringsliv ska utvecklas. Inflytande Skolan ska arbeta med invidanpassade inlärningssätt och kunskapsnivåer. en bra utbildning stärker individen och skapar en god grund för handlingskraftiga och medvetna medborgare. Foto Anna rehnberg 16

17 Resultatmål Kreativitet Mål Indikator Nuläge Delmål 2011 Alla elever ska lämna varje årskurs med sådana kunskaper i svenska, matematik och engelska att de kan tillgodogöra sig nästkommande års undervisning. Nivån ska motsvara "Godkänt", där detta är definierat. Alla barn ska undervisas av lärare med ämnesbehörighet. Måluppfyllelse åk 9 Svenska, engelska och matematik Måluppfyllelse åk 5 Svenska, engelska och matematik Måluppfyllelse åk 3 Svenska och matematik Alla elever ska kunna läsa och skriva senast skolår 2 Andel av svensk-, engelsk- och matematikundervisningen som undervisas av lärare med ämnesbehörighet Svenska 96 % Bibehålla eller öka Engelska 96 % samma andelsnivå Matematik 95 % Svenska 91 % Ökning med två Engelska 90 % procentenheter Matematik 91 % Svenska 93 % Ökning med en Matematik 93 % procentenhet 93 % Ökning med två procentenheter Information tillgängligt Mer än 88,3 % i novemeber 2010 (nivån för andel lärare med pedagogisk högskoleexamen 2009) Kommunfullmäktigeuppdrag Underlätta vårdnadshavarnas möjligheter att påverka sina barns utveckling och deras skolmiljö genom att information, dokumentation av resultat och frånvaro samlas på ett ställe, åtkomligt via IT. Skolan ska anpassa undervisningen utifrån elevens behov och den kunskapsnivå hon eller han befinner sig på. Foto Anna Rehnberg Tjänstegarantier Tjänstegarantierna vänder sig till kommunens invånare. De garanterar att elever som inte kan läsa, skriva eller räkna efter skolår 2 får individuellt utformat stöd du som har barn i åldern 1 17 år erbjuds tid för utvecklingssamtal som passar båda vårdnadshavarna, vilket innebär att det även ska erbjudas tid före klocka 8 och efter klockan 16 den individuella utvecklingsplanen (IUP) som upprättas för alla elever från och med skolår 1 finns tillgänglig på Lerums hemsida med personlig inloggning alla elever, från och med skolår 1, ska varje termin få skriftliga omdömen i de ämnen de haft under skolåret när skol- eller förskolepersonal får information om att ett barn eller en elev känt sig utsatt för kränkande behandling genomför förskolan eller skolan ett utredningssamtal inom 24 timmar. De tar också kontakt med vårdnadshavarna, både till den som blivit utsatt för kränkande behandling och den som utsatt någon för kränkande behandling elever på Lerums gymnasium alltid får en motivering till sina betyg i förhållande till betygskriterierna. när du lämnar inköpsförslag på böcker eller andra media får du svar inom två veckor du som på grund av funktionsnedsättning inte kan läsa en tryckt bok får tillgång till talböcker du som på grund av funktionsnedsättning inte kan ta dig till biblioteket får böcker eller talböcker skickade hem till dig. 17

18 Genom att se till andelen pedagoger med pedagogisk högskoleexamen i förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium mäter kommunen kvalitet inom området utbildning. Kommunen har som resultatmål att alla barn ska undervisas av lärare med ämnesbehörighet. Foto Anna Rehnberg Verksamhetsindikatorer Förskola Andel pedagoger med pedagogisk högskoleexamen Nöjdhet med bemötande, föräldrar Genomsnittlig väntetid på förskoleplats Volymtimmar per årsarbetare Grundskola Andel (%) med måluppfyllelse matematik åk 3 Andel (%) med måluppfyllelse svenska åk 3 Andel (%) med måluppfyllelse matematik åk 5 Andel (%) med måluppfyllelse engelska åk 5 Andel (%) med måluppfyllelse svenska åk 5 Andel (%) elever som kan läsa och skriva senast år 2 Lärare med pedagogisk högskoleexamen Andel nöjda (%) elever Medelbetyg Nöjdhet bland elever i åk 3-5 Andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen Genomsnittligt meritvärde Andel (%) behöriga till gymnasieskolan Andel (%) elever som nått målen i matematik Andel (%) elever som nått målen i engelska Andel (%) elever som nått målen i svenska Andel lärare (%) med pedagogisk högskoleexamen Likvärdig betygssättning matematik Likvärdig betygssättning engelska Likvärdig betygssättning svenska Andel nöjda (%) elever Medelbetyg Nöjdhet bland elever åk 6-9 Fritidshem/fritidsklubbar Andel personal med pedagogisk högskoleutbildning Andel barn som är trygga och nöjda med verksamheten Antal inskrivna barn per årsarbetare Besöksstatistik för fritidsklubbar Gymnasium Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom tre år Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år Andelen elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola Genomsnittligt meritvärde per program Lärare med pedagogisk högskoleexamen Andelen elever som är trygga och nöjda med verksamheten 18

19 Lerums kommun verksamhetsplan 2011 stöd & service till enskilda & familjer Kommunförvaltningen ska ansvara för att de individer som har rätt till vård, omsorg och stöd får sina behov tillgodosedda. Verksamheten ska präglas av förebyggande åtgärder med insatser i tidiga skeden. Den ska bedrivas med hög kvalitet där brukarnas valfrihet och behov ska vara i centrum. Verksamheten ska bedrivas av kommunala såväl som privata och enskilda aktörer i samverkan med frivilligorganisationer och brukarnas sociala nätverk. Verksamhet som bedrivs inom området stöd och service till enskilda och familjer är bland annat: Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvård Färdtjänst Flyktingmottagning och integration Arbetsmarknadsåtgärder Rådgivning Försörjningsstöd kommunens arbete med stöd och service till enskilda och familjer ska präglas av förebyggande åtgärder och tidiga insatser. Individens behov och möjlighet till valfrihet är centrala. Foto Anna Jolfors Inriktningsmål Hållbarhet Intensifiera insatserna med att förebygga och förhindra kränkningar, våld och hot bland ungdomar. Inflytande Människor i behov av samhällets vård och omsorg ska kunna påverka både innehållet och omsorgen i vården och vem som ska utföra den. Skapa en större mångfald av olika mellanboenden för äldre. 19

20 Resultatmål Hållbarhet Mål Indikator Nuläge Delmål 2011 Minska antalet medborgare som är beroende av försörjningsstöd och förkorta den genomsnittliga bidragstiden. Minska antalet missbrukare. Intensifiera insatserna med att förebygga och förhindra våld i nära relationer, med särskilt fokus på kvinnofrid. Minska ohälsa bland ungdomar. Antal hushåll med försörjningsstöd Antal hushåll med individer under 30 år med försörjningsstöd Antal individer som fått försörjningsstöd mer än sex månader Antal individer under 30 år som fått försörjningsstöd mer än sex månader Antal barn som lever i familjer med försörjningsstöd Antal nya individer som får hjälp och stöd/ insats via IFO:s (Individ- och familjeomsorg) beroendeenhet ska öka Varav antal nya individer i missbruk intag (ex. alkohol, narkotika) Varav antal nya individer i missbruk övrigt (ex. spel, shopping) Antal nya individer upp till 25 år som får hjälp och stöd/insats via IFO:s beroendeenhet ska öka Varav antal nya individer i missbruk intag (ex. alkohol, narkotika) Varav antal nya individer i missbruk övrigt (ex. spel, shopping) Antal anhöriga som får insats via IFO:s beroendeenhet Genom förebyggande arbete ska samtliga individer få stöd i tidigt skede så att inga beslut om LVM* behöver fattas under år 2011 Antal nya individer som får hjälp och stöd på grund av att de varit utsatta för våld i nära relationer Antal individer som får stöd och information via telefon eller personligt besök Antal individer som får insats för att få kontroll över sitt våldsbeteende i nära relationer Antal nya individer ur särskilda riskgrupper, äldre, funktionshindrade, utomnordiskt födda och missbrukare som får stöd ska öka Andel barn som upplevt våld i nära relationer och erhållit egen insats Genomsnittlig andel svar för de ungdomar i år 4 5 och 6 3 (gy) som ofta upplever psykosomatiska besvär 236 hushåll under september hushåll under september individer under september individer under september barn under september individer 140 individer 8 individer 42 individer 41 individer 1 individ 213 hushåll under december 75 hushåll under december 212 individer under december (10 % minsk.) 70 individer under december (15 % minsk.) 132 barn under december (10 % minsk.) 200 individer 185 individer 15 individer 60 individer 56 individer 4 individer 48 anhöriga 70 anhöriga 1 LVM-beslut Inga LVM-beslut 24 kvinnor 35 kvinnor Registrering införs år 50 individer 2011 Registrering införs år 10 individer individer 18 individer 59 % 100 % 2009: År 4 5 8,43 % År 6 3 (gy) 19,71 % Mindre än 8,43 % Mindre än 19,71 % *Lag om vård av missbrukare i vissa fall 20

21 Kommunfullmäktigeuppdrag Att satsa på trygghetsboende (bifallen motion, kommunfullmäktige , Dnr KS09.963). Ett hjärtsäkert Lerum (bifallen motion, kommunfullmäktige , Dnr KS09.874). Kommunstyrelseuppdrag Förvaltningen tar fram förslag till hur information och marknadsföring av möjligheten att välja utförare inom hemvården kan ske. Tjänstegarantier Tjänstegarantierna vänder sig till kommunens invånare. De garanterar att om du som förälder misstänker att ditt barn använder droger erbjuder kommunen ett kostnadsfritt drogtest av barnet. Du har också möjlighet till samtalsstöd inom två arbetsdagar från det att du kontaktat socialtjänsten när du ringer vår kundmottagning ska ditt samtal besvaras inom en minut. du som har försörjningsstöd erbjuds stöd till sysselsättning när du har flyttat in på ett boende, eller startar med hemvård eller daglig verksamhet, inom tre dagar får en kontakt- eller stödperson med huvudansvar för ditt stöd och din service du som flyttar in på ett boende, eller startat med hemvård eller daglig verksamhet, inom fyra veckor får en individuell genomförandeplan. Planen ska uppdateras årligen och omfatta de behov och insatser som beviljats dig du som har hemvård får veta vilken personal som ingår i din hemvårdsgrupp och information om de förändringar som sker inom ramen för dina beviljade insatser om du skickar in en ofullständig ansökan inom en vecka ska få en lista över vilka handlingar du måste komplettera med för att få din ansökan behandlad. du som är familjehem med uppdrag för Lerums kommun har rätt till handledning och utbildning under uppdragstiden du som är närstående till en vårdtagare har möjlighet till ett enskilt samtal där du fritt får tala om din situation. Verksamhetsindikatorer Individ- och familjeomsorg (IFO) Arbetsmarknad Andel individer som deltar i insatser inom försörjningsstöd/arbetsmarknad; insats intensitet. Andel individer med försörjningsstöd som efter avslutad insats återgår till egen försörjning; insats resultat försörjningsstöd/arbetsmarknad. Andel individer som deltar i förebyggande insatser; insats intensitet förebyggande arbete. Andel individer som deltagit i förebyggande insatser och efter ett år återfinns inom IFO myndighetsutövning; insats resultat för förebyggande arbete. Brukarnas nöjdhet med bemötande i samband med utvärdering av insatser; insats resultat ur ett brukarperspektiv. Antal barn som lever i familjer med försörjningsstöd Andel barn som ingår i kvinnofridsärenden och har insats från IFO. Äldrevård Aktiviteter på äldreboende Möjlighet att vistas utomhus på äldreboende Väntetid äldreboende Hemvård Kontinuitet i hemvården Funktionshinder Kontinuitet inom funktionshinder Socialpsykiatri Kontinuitet inom socialpsykiatri Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Närvaro daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Aktivitet LSS Personlig assistans Personalomsättning personlig assistans Hälso- och sjukvård Riskbedömningar hälso- och sjukvård Smärtlindring vid vård i livets slutskede 21

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Kommunens övergripande styrdokument vilja och mål årsredovisning vision budget verksam hetsplan Vision Visionen synliggör vad Lerums kommun ska

Läs mer

Lerums kommun. verksamhetsplan 2010. Plan 2011-2012

Lerums kommun. verksamhetsplan 2010. Plan 2011-2012 Lerums kommun verksamhetsplan 2010 Plan 2011-2012 Fotograf omslagsbild: Anna Rehnberg Lerums kommun verksamhetsplan 2010 I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2009-12-02 Innehåll Kommunens övergripande

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Kommunens övergripande styrdokument Verksamhetsplanen är kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning till förvaltningen. I planen konkretiseras och prioriteras

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

En mittenbudget med fokus på det allra viktigaste

En mittenbudget med fokus på det allra viktigaste En mittenbudget med fokus på det allra viktigaste Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till Budget 2014 Plan 2015-2016 1 Innehåll 1 Kommunens övergripande styrdokument 2 Förord 3

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 ÄLDREFÖRVALTNINGEN NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 STOCKHOLMS STAD PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Visionen om ett Stockholm i världsklass Stockholm ska växa till en miljonstad

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen 1 Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 11/SN 0027 Datum: 2011-03-18 Paragraf: 69 Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen Inledning Kommunens modell för

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer