INNEHÅLL KORT OM VARBERGS BOSTAD NYCKELTAL 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL KORT OM VARBERGS BOSTAD NYCKELTAL 2012"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 INNEHÅLL Kort om Varbergs Bostad... 2 VD:s kommentar... 3 Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning Balansräkning...22 Kassaflödesanalys...23 Redovisningsprinciper, noter...24 Revisionsberättelse...30 Flerårsöversikt Styrelse, VD och revisorer...34 Fastighetsförteckning Karta...38 Kontor KORT OM VARBERGS BOSTAD Varbergs Bostads AB är Varbergs största bostadsföretag med mer än hyreslägenheter, vilket innebär att var sjunde varbergare bor i våra lägenheter. Varbergs Bostad grundades år 1947 då i stiftelseform. Fastighetsbeståndet omfattar 85 fastigheter fördelat på Varbergs tätort, Bua, Väröbacka, Veddige, Träslövsläge och Tvååker. Varbergs geografiska läge med pendlingsavstånd till Göteborg och Halmstad gör att trycket på bostadsmarknaden är stort och vi har kötid till samtliga objekt. I ytterområdena och i våra större områden i tätorten kan uppskattas att den genomsnittliga kötiden är 4-7 år medan för många lägenheter i tätorten behövs en kötid på över 8 år. Varbergs Bostads AB är ett helägt dotterbolag till Varbergs Stadshus AB som i sin tur ägs av Varbergs kommun. NYCKELTAL 2012 Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev 28,9 Mkr (16,2 Mkr förra året) Bostadshyrorna höjdes med 2,54 % från 1 januari 2012 Vakansgraden för lägenheter var fortsatt låg och uppgick till 0,1 % (0,1 %) Underhållsinsatser genomfördes för 64 Mkr (63 Mkr) Investeringarna uppgick till 25 Mkr (37 Mkr) Soliditeten är 39 % (37 %)

3 VD:S KOMMENTAR Bostadsbristens problematik Det är naturligtvis mycket positivt för en kommun att vara så attraktiv. Men det skapar också problem, inte minst på bostadsmarknaden. Byggandet av nya bostäder har helt enkelt inte hunnit med i utvecklingen. I dag har vi stor bostadsbrist. Såväl när det gäller hyresrätter, bostadsrätter, radhus som villor. Detta får också en rad olika konsekvenser: Ungdomarna drabbas hårdast inte bara i Varberg utan i hela landet. Totalt sett är det brist på bostäder för unga i över hälften, eller 154 av Sveriges kommuner. Just nu försöker den stora ungdomsgeneration som föddes i slutet av och början på talen etablera sig på bostadsmarknaden. När det alternativet inte finns tvingas de bo kvar hemma. Det blir svårare för äldre att byta bostad. På ålderns höst är det många som vill byta ut ett stort boende mot ett mindre, modernt och funktionellt. Det är också detta som skapar de så viktiga flyttkedjorna. Dvs bytet av boendemiljöer som frigör boendealternativ för nya målgrupper. Näringslivet drabbas. Brist på bostäder kan vara orsaken till att ett företag väljer att inte etablera sig på en ort, eftersom det kan bli svårt att rekrytera personal. Det känns mycket bra att vi i Varberg har ett gemensamt mål. Genom att samla alla krafter bakom satsningen Vision 2025 ska vi forma Varberg till västkustens kreativa mittpunkt. Under 2012 visade Varbergs Bostad att vi både kan och vill vara en viktig pusselbit i detta utvecklingsarbete. Vi bygger igen och skapar förutsättningar för att ge ännu fler bra boende, trygghet och framtidstro. Ribban för framtidens mål är högt satt, men också ganska självklar för Varberg har alla förutsättningar att lyckas. Vår stad ligger på västkustens kanske bästa läge strategiskt mellan Göteborg och den expansiva Öresundsregionen. Detta tillsammans med en underbar natur och bra kommunikationer skapar en näst intill oslagbar kombination. Att vårt län är attraktivt för allt fler, råder det heller ingen tvekan om. Under de senaste årtiondena har Halland gått från att vara ett av Sveriges befolkningsmässigt minsta län till att vara det sjunde största. Varberg har också vuxit snabbt. De senaste fem åren har antalet invånare ökat med drygt personer. Rätt att våga Men allt är inte negativt på vår bostadsmarknad - tvärtom. Den 16 september tog vi första spadtaget för 43 nya hyresrätter på Sörsedammen, ett befintligt miljonprogramsområde. Det innebär inte bara att vi moderniserar och tillför nya kvaliteter till det 45 år gamla bostadsområdet. Det innebär också att vi tagit till oss visionen för hela Varberg att vi vågar tänka nytt och vågar satsa där kanske andra inte ser det som lika självklart. Med facit i hand så gjorde vi rätt som vågade. Samtliga lägenheter var uthyrda före årsskiftet och fler hade kunnat hyras ut. Vi kan konstatera att Varberg accepterar den hyra som gäller vid nypro- 3

4 duktion. Vi har dessutom fått ett kvitto på att vi måste bygga mer, för att vara den viktiga aktör i Varberg som vi har till uppdrag att vara. De nya husen har fått namnet Sörseängen. Dels för att området redan är känt för sin grönska. Dels för att vi vill utveckla och utnyttja de stora grönytorna runt omkring till att skapa en rad aktiviteter, som gör Sörseängen ännu attraktivare som mötesplats. Den gröna profilen gäller inte bara utemiljöerna. De nya husen byggs med en energisnål teknik, som ger en avsevärd besparing på miljön, både under byggperioden och i framtiden. Husen blir så kallade lågenergihus, som behöver minimalt med energi för att värmas upp. Allt i linje med vår ambition att ta ett aktivt miljöansvar. Men visionen för Sörsedammen är mycket större än så. De 43 nya hyresrätterna är bara början. Arbetet med att ändra områdets detaljplan är påbörjad och nu fortsätter vi med att utveckla planerna på att bygga ytterligare 17 bostadshus med 230 lägenheter på området mellan Sörsedammen, Apelvikshöjd och Söderhöjd. På så sätt kan vi knyta ihop befintliga bostadsområden och skapa en ny, grön och miljövänlig, stadsdel. En stadsdel som både blir en fin port mot havet och en inbjudande entré till Varberg. Fler nybyggen Vi har nu i fler än ett projekt visat att det är möjligt att nyproducera med rimlig avkastning och under året har därför ytterligare två projekt med byggstart 2013 tagits fram. Går allt enligt planerna påbörjas byggandet av ca 40 lägenheter i centrala Varberg våren På Håsten sker under hösten förtätning med ytterligare 35 lägenheter. Under det gångna året har också planerna för 130 lägenheter i tre huskroppar på Brunnsberg konkretiserats. Allt detta är en bra början. Men bara en början. Vi är väl medvetna om att både kommunen och Varbergsborna förväntar sig att vi kontinuerligt ska leverera nya hyresrätter. Det är också vår självklara målsättning, och mycket talar för att det kommer att bli så, även om 4 det alltid är farligt att inteckna framtiden. Mycket kan hända som påverkar våra möjligheter att bygga, men det finns anledning att känna förhoppning om att planerna kommer att gå i lås. Samarbetsklimatet är gott, ekonomin i bolaget stärks systematiskt och efterfrågan på boende finns. Intern kraftsamling Under senare tid har flera medarbetare på ledande befattningar slutat sina anställningar. Vissa har gått i pension, andra har gått vidare i karriären. Detta har i sin tur lett till en kraftfull föryngring och förnyelse av ledarskiktet i företaget. För att på ett bra sätt ta tillvara de möjligheter som denna förändring skapar, så har vi gjort en organisationsgenomlysning under Organisationsförändringar tar energi. Det är ett välkänt faktum. Men nu möter vi inte framtiden och de utmaningar vi står inför enbart med nya chefer och ett nytt ledarskap, utan vi möter våra utmaningar med en organisation där rollfördelningen mellan ledning, stöd och verksamhet är tydlig. Genom detta ökar också förmågan att fokusera på uppdraget att försörja Varberg med bostäder och förvalta vårt fastighetsbestånd på bästa sätt. Nöjda hyresgäster En stark laginsats gjorde 2012 till ett mycket bra år för bolaget. Då tänker jag inte bara på det faktum att vi börjar bygga igen utan på service, upprustning, underhåll och nytänkande, som gör att våra nuvarande hyresgäster trivs och känner sig trygga i sitt boende. Den senaste boendeenkäten visar att över 94 procent är nöjda med sitt boende, sitt bostadsområde och sin hyresvärd. Det innebär att vi åter igen är ett av de bostadsbolag i Sverige som har flest nöjda hyresgäster. Trots detta finns det saker vi kan och ska bli bättre på. Arbetet är redan i full gång. Att se alla kollegor som lyssnar på, tar till sig av och åtgärdar sådant som våra hyresgäster är mindre nöjda med, gör mig både glad och stolt. Det om något är en kvalitetsstämpel för framtidens Varbergs Bostad. Därför ska vi också fortsätta med intern vidareutbildning och ett utvecklingsarbete som stärker bolagets varumärke ytterligare. Lika glädjande är många hyresgästers starka engagemang i sitt boende och sin boendemiljö. Grannsamverkan i flerfamiljshus i Halland är ett samarbetsprojekt mellan boende, lokal polis, bostads- och försäkringsbolag. Genom alla eldsjälar som engagerat sig i det här arbetet har brottsligheten i Sörse minskats med hela 37 procent samtidigt som både trygghetskänslan och trivseln i området ökat. Något som uppmärksammades med både en nationell och en internationell utmärkelse under Stabil ekonomi Resultatmässigt blev 2012 ett bra år. För första gången på mycket länge lever vi upp till ägarens ekonomiska krav på bolaget. Även med beaktande av att resultatet ett enskilt år till viss del är beroende på omfattningen av underhållet, vintertemperatur och snömängd så ligger årets resultat i nivå med ägarens långsiktiga krav. De senaste årens arbete med att komma till rätta med bolagets kostnads-/intäktsproblematik har därmed gett resultat. Hyresförhandlingarna har landat på en för bolaget mer acceptabel nivå än tidigare. Samtidigt har inte höjningarna varit större än att de kunnat hanteras av våra hyresgäster - en svår men väldigt viktig balansgång. Att bara arbeta med intäktssidan räcker inte. Kostnadssidan är minst lika viktig. Effektiviseringsarbetet fortsätter. Nya upphandlingar har minskat kostnaden för köpta varor och tjänster samtidigt som personalkostnaderna har minskats genom restriktivitet med ersättningsrekryteringar. Sammantaget har dessa åtgärder stärkt bolaget för framtiden. En stark ekonomi är viktig för alla företag. Vi måste kunna tjäna pengar för att på bästa sätt tjäna Varberg idag och i framtiden. Ulf Hofstedt VD, Varbergs Bostads AB

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Varbergs Bostads AB (organisationsnummer ) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret Varbergs Bostads AB ägs till 100 procent av Varbergs Stadshus AB som är ett av Varbergs kommun helägt dotterbolag. Ägardirektiv i sammandrag Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen och att vara kommunens främsta instrument för en social bostadspolitik. Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer. Bolagets soliditet bör, med utrymme för variationer över tiden, uppgå till cirka 30 procent. Bolaget ska över tid generera en avkastning på totalt kapital om minst 4 %. Bolaget ska i sin verksamhet följa utvecklingen inom miljö- och energiområdet och alltid beakta miljöaspekten av bolagets verksamhet. Kvaliteten för de boende ska främjas och det bostadssociala ansvaret tydliggöras. Ärenden av principiell betydelse eller av större vikt i övrigt ska underställas kommunfullmäktige. Vision och affärsidé Varbergs kommuns vision 2025: Västkustens kreativa mittpunkt, ska även bli Varbergs Bostads vision och ligga som grund för affärsidén. Vision år 2012 Vi ska vara den attraktiva, drivande hyresvärden som utvecklar hela Varberg för framtiden. Affärsidé 2012 Att med hyresgästen i fokus utveckla och förvalta attraktiva, trygga och prisvärda bostäder, boendemiljöer samt tillhörande tjänster i Varberg. Fastighetsbestånd Varbergs Bostad förvaltade vid verksamhetsårets utgång lägenheter, 161 lokaler, garage/carports samt cirka parkeringsplatser. Lägenheterna är fördelade enligt följande: Veddige Tvååker Bua/ Limabacka Stenåsa Söderhöjd Breared Brunnsberg Apelvikshöjd Antal lägenheter per område Håsten Sörsedammen Varberg, centralt Apelvikshöjd Brunnsberg Breared MARKNAD Träslövsläge Håsten Uthyrningsläget Varberg är en expansiv kommun där befolkningen ökar och därmed även efterfrågan på bostäder. Nettoinflyttningen har de senaste åren stadigt varit personer. Under 2012 var befolkningsökningen 610 personer. Arbetspendlingen till och från Varberg ökar successivt. Utpendlingen uppgår till cirka och inpendlingen till cirka personer. De förbättrade förbindelserna på senare år har inneburit att arbetsmarknaden i såväl Göteborg som Halmstad ligger inom pendlingsavstånd. Företagets uthyrningssituation är mycket god och efterfrågan på bostäder har under flera år varit mycket hög. Den genomsnittliga väntetiden för att få en lägenhet inom Varbergs Bostads bestånd uppgår 2012 till 7,3 år, vilket är en ökning med 0,3 år sedan Väntetiden är längre för centrala eller havsnära lägen i Varbergs tätort och kortare utanför tätorten. Vid årets slut fanns, utöver den normala omsättningen, inga outhyrda lägenheter eller lokaler i bolagets bestånd. Utvecklingen av kösituationen följs genom marknadssystemet. Såväl med- Sörsedammen Varberg centralt Söderhöjd Stenåsa Bua/Limabacka Tvååker Veddige Träslövsläge Uthyrning av lägenheter Bolagets samtliga uppsagda lägenheter hyrs ut genom BoButiken. Det övervägande antalet lägenheter hyrs ut efter tid i bostadskön. En del av lägenheterna förmedlas med social förtur efter samråd med socialförvaltningen. Det finns också en arbetsmarknadsförtur för personer med fast anställning i Varbergs kommun och mer än tio mil till nuvarande bostad. Under år 2012 hyrdes 499 (förra året 572) lägenheter ut. Av dessa gällde 105 (102) lägenheter omflyttning bland befintliga hyresgäster medan 34 (53) var förturer. Minskningen av antalet uthyrda lägenheter fortsätter således och är en följd av den alltmer ansträngda situationen på bostadsmarknaden. Ålderssammansättning fastigheter Antal lägenheter före Bostadslägenheter per lägenhetstyp Antal lägenheter RoK 2 RoK 3 RoK 4 RoK 5 RoK Gruppbo Centralt i Varbergs tätort Antal år Rum 2 Rum 3 Rum 4 Rum Kötid min. Kötid medel 5

6 Apelvikshöjd Antal år Rum 3 Rum Kötid min. Kötid medel Sörsedammen 10 Antal år Kötid min. Kötid medel Håsten Antal år Kötid min. Kötid medel Brunnsberg Antal år Rum 2 Rum 3 Rum 4 Rum 10 Bua Antal år Rum 2 Rum 3 Rum Rum 2 Rum 3 Rum Kötid min. Kötid medel Rum 2 Rum 3 Rum Kötid i Kötid d l elkötid som kortaste tid för att erhålla en lägenhet ger viktig information. Det finns stora variationer inom statistiken och medelkötiden dras emellanåt upp av personer med mycket längre kötid än vad som normalt är nödvändigt för att erhålla den aktuella lägenheten medan kortaste kötid indikerar vad som har krävts vid ett enstaka tillfälle. Ytterligare statistik finns på hemsidan: Förutsättningar för nybyggnation En av bolagets allra viktigaste uppgifter är att skapa fler bostäder med hyresrätt i Varberg. Bolaget har under den senaste 20-årsperioden endast byggt i begränsad omfattning. Detta är en faktor som medverkat till dagens överhettade bostadsmarknad i Varberg. Samtidigt tar processen från idé till förverkligande lång tid. Detta beror på ett antal faktorer såsom det nationella regelverket och handläggningstider hos enskilda myndigheter. Förutom det allmänt stora trycket på bostadsmarknaden i Varberg ökar kravet på att bostäderna ska vara tillgänglighetsanpassade i takt med att befolkningen blir äldre. Att installera hissar i äldre hus är i de flesta fall kostsamt och ger dålig funktionalitet. För att uppnå tillgänglighet måste dessutom lägenheterna i dessa äldre hus anpassas till personer med rörelsehinder, vilket oftast medför stora ingrepp till en hög kostnad. Ungefär hälften av bolagets lägenheter har redan idag hiss eller ligger i markplan. Bolagets strategi, för att ge hyresgästerna möjlighet att bo kvar i sitt område om rörelsesvårigheter uppstår, är att i det korta perspektivet erbjuda lämplig lägenhet i befintligt bestånd och att i det lite längre perspektivet bygga nya hus med fullt tillgänglighetsanpassade lägenheter i anslutning till bolagets större bostadsområden. Nybyggnation idag ger avsevärt högre produktionskostnader än tidigare och måste genomföras utan statliga subventioner. Detta medför att hyresnivåerna blir relativt höga i nyproduktion. Påbörjad och beslutad nybyggnation Bolaget har nu gått från idéstadiet till förverkligande av byggplaner på kort och medellång sikt. Startskottet var 20 lägenheter på Egnahems i centrala Varberg som färdigställdes Nästa projekt, som påbörjades 2012 är byggnation av 43 lägenheter i två punkthus på Sörseängen med beräknad inflyttning mot slutet av Projektet ingår i ett större sammanhang som syftar till att stärka och utveckla bolagets befintliga fastigheter och marktillgångar i den södra delen av Varbergs centralort. Projektet har en grön karaktär med utveckling av grönytor i anslutning till fastigheterna och goda energivärden i fastigheterna, sk lågenergihus. Därnäst kommer nybyggnation av 33 moderna lägenheter att påbörjas på Lilla Drottning under 2013 efter det att tre fastigheter med sammanlagt nio, mer eller mindre omoderna lägenheter, rivits. Projektet avseende förstärkning och förtätning på Håsten forceras nu med målsättningen att kunna påbörjas under Nybyggnation på Håstens torg omfattar 35 mindre lägenheter samt lokalyta för bland annat förskoleverksamhet i bottenplanet. Redan år 2006 presenterade bolaget ett färdigt förslag till kompletterande byggnation på Brunnsberg. Bolaget har ännu inte erhållit marktilldelning från kommunen. Dessa långa beslutsprocesser verkar hämmande på bostadsförsörjningen. Projektet har under 2012 omarbetats i syfte att kunna tillföra Varberg ytterligare boende och omfattar nu upp till 130 lägenheter. Bolaget har vidare, som nämnts ovan, presenterat planer på byggnation av 17 bostadshus med upp mot 230 lägenheter på den av bolaget ägda marken mellan Sörsedammsområdet och Södra vägen. Härigenom tillförs Varberg ett större antal nya lägenheter samtidigt som bolagets befintliga fastigheter bättre binds ihop till en helhet. Utöver dessa nybyggnationer av lägenheter håller befintliga lokaler på Storegården på att byggas om under till ett seniorcenter i samarbete med Varbergs kommun. Vidare planeras tillbyggnad av befintlig fastighet på Kungs, i anslutning till Bo- Butiken, vilket skulle ge ett tillskott på kontorslokaler på ca 900 kvm i ett mycket centralt läge i Varbergs tätort.

7

8 Vad gäller byggnation utanför Varbergs centralort visar marknadsundersökningar att dessa projekt innebär en tydlig förlustrisk med nuvarande regelsystem. Bolaget har, trots detta, undersökt möjligheterna till byggnation i Bua, Rolfstorp och Kungsäter. Innan beslut kan fattas måste de ekonomiska förutsättningarna för varje enskilt projekt noggrant gås igenom. BOLAGSSTYRNING Styrelse och revisorer Varbergs Bostads styrelse tillsätts av Varbergs kommunfullmäktige och har en politisk sammansättning som motsvarar aktuell representation i kommunfullmäktige. Dessutom finns arbetstagarorganisationerna TCO och LO representerade. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Sekreterare är bolagets ekonomichef. Styrelsens arbete, samt styrelsens och VD:s arbets- och ansvarsfördelning är reglerade i enlighet med gällande lagstiftning för aktiebolag. Denna arbets- och ansvarsfördelning ses över årligen och fastställs av styrelsen. Styrelsearbetet följer en årlig föredragningsplan. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Annsofi Aurell (m) ordförande Rita Wiberg (s) vice ordförande Peter Sjöholm (m) Morgan Andersson (c) Kaj Johansson (s) Lars-Erik Ravn, arbetstagarrepresentant, Fastighets Henrik Bertilsson, arbetstagarrepresentant, Vision Suppleanter: Örjan Anger (m) Gunnel Wandel (fp) Jessica Norlund (s) Lars-Ove Algfeldt, arbetstagarrepresentant, Fastighets Benita Oliv, arbetstagarrepresentant, Vision 8 Verkställande direktör: Ulf Hofstedt Varbergs Bostad genomgår två revisioner årligen en ekonomisk revision som utförs av auktoriserade revisorer utsedda av årsstämman och en lekmannarevision som utförs av personer utsedda av kommunfullmäktige. Den ekonomiska revisionen utförs av Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Lekmannarevisorerna upprättar en granskningsrapport som behandlar bolagets verksamhet och interna kontroll. Revisorer har varit: Ordinarie: Peter Sjöberg, auktoriserad revisor Erling Andersson, lekmannarevisor Rune Andersson, lekmannarevisor Suppleanter: Gösta Gustafsson, lekmannarevisor Leif Fredriksson, lekmannarevisor Organisation och styrning Bolaget är organiserat i två, ungefär lika stora distrikt, efter fastigheternas geografiska placering. På distriktskontoren sker merparten av kontakterna med hyresgästerna från kontraktsskrivning vid inflyttning till lägenhetsbesiktning vid avflyttning. Även hyresgästservice i form av reparationer, lägenhetsunderhåll, trappstädning och yttre underhåll utgår från respektive distriktskontor. Uthyrning av lägenheter sker i BoButiken, centralt placerad på Kungs i Varberg. Företagsledning och avdelningar för ekonomi, human resources, teknik och bygg, IT samt miljö och kvalitet är placerade på huvudkontoret på Bäck i Varberg. Bolaget är anslutet till FASTIGO (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation), SABO (de allmännyttiga bostadsföretagens organisation), HBV (Husbyggnadsvaror HBV förening). Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008, miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004 samt arbetsmiljöcertifierat enligt AFS 2001:1. Under 2010 analyserades bolagets ekonomiska utveckling och det kunde konstateras, att utöver den befintliga styrningen inom ISO 9001:2008, behövs ett kompletterande, övergripande verktyg. Arbetet med att utarbeta ett system för balanserad styrning har slutförts under 2012, och den balanserade styrningen införs i verksamheten från och med budgetåret Fokusområdena/perspektiven är: Lagen om kommunala bostadsaktiebolag Lagen för kommunala bostadsaktiebolag som gäller från 1 januari 2011 förtydligar definitionen av bolagen och ställer nya krav på hur verksamheten bedrivs: Ett kommunalt bostadsaktiebolags huvudsakliga uppgift ska vara att i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter med hyresrätter och främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget ska driva verksamheten enligt affärsmässiga principer med normala avkastningskrav. Utdelningsbegränsningen ersätts av en begränsning av värdeöverföringar från kommunala bostadsaktiebolag. Lagen innebär också ett antal förändringar i hyreslagstiftningen: Hyressättningen i de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen ska inte längre vara normerande för alla hyror. Istället ska kollektivt förhandlade hyror vara normerande oavsett avtalspartner. En skyddsregel införs som ska dämpa effekten av kraftiga hyreshöjningar i de fall hyran tidigare varit för låg i förhållande till bruksvärdet.

9

10 EKONOMI UTVECKLING OCH EFFEKTIVITET HYRESGÄSTER 10 HYRESGÄST MEDARBETARE EKONOMI UTFALL 2012 LÅNGSIKTIGT MÅL AFFÄRSMÄSSIG AVKASTNING Avkastning på totalt kapital 4,4 % lägst 4,0 % Superdriftnetto 412 kr/kvm 395 kr/kvm EKONOMISK UTHÅLLIGHET Soliditet 38,6 % lägst 30 % UTVECKLING OCH EFFEKTIVITET UTFALL 2012 LÅNGSIKTIGT MÅL EFFEKTIV FÖRVALTNING Driftskostnader 458 kr/kvm 475 kr/kvm VÄL UNDERHÅLLNA FASTIGHETER Fastighetsunderhåll 68 kr/kvm 90 kr/kvm Lägenhetsunderhåll 86 kr/kvm 80 kr/kvm FÖRÄDLING FASTIGHETER Nyproduktion 25 Mkr ca 80 Mkr/år Tillval 800 tkr/år MILJÖ Uppvärmning 90,4 kwh/kvm 85,0 kwh/kvm Fastighetsel 14,6 kwh/kvm 14,0 kwh/kvm Vattenförbrukning 1043 liter/kvm 1080 liter/kvm Restavfall 2 % minskning Transporter BOSTADSSOCIALT ANSVAR Ökad andel miljövänliga transportfordon Förturer 7 % ca 10 % HYRESGÄST UTFALL 2012 LÅNGSIKTIGT MÅL NÖJD HYRESGÄST Serviceindex 87 % 87 % Produktindex 82 % 82 % MEDARBETARE UTFALL 2012 LÅNGSIKTIGT MÅL NÖJD MEDARBETARE Nöjd medarbetarindex 7,7 (av 10) 7,8 (av 10) KOMPETENSUTVECKLING Kompetensutvecklingsplan Kundfokus Företagets organisation är uppbyggd nära kunden genom distriktskontorens placering i anslutning till de två största bostadsområdena samt med uthyrningsverksamheten belägen i Varbergs centrum. Kundenkäter genomförs vartannat år för att säkerställa att vi har rätt information om hur hyresgästerna upplever sitt boende. AktivBo har under våren 2012 genomfört en kundenkät bland Varbergs Bostads hyresgäster. Resultaten visar att över 94 % är nöjda med sitt boende, sitt bostadsområde och sin hyresvärd. Därmed befäster Varbergs Bostad sin position som ett av de bolag i Sverige med mest nöjda hyresgäster. AktivBo tilldelade under året Varbergs Bostad en utmärkelse för högsta förvaltningskvalité inom kategorin kontorslokaler. Projektet Grannsamverkan i flerfamiljshus har under 2012 tilldelats en internationell utmärkelse genom Centre for Sustainability i Bryssel samt utsetts som vinnare i den svenska brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA. Hyresgästaktiviteter För att uppmärksamma det första spadtaget för 43 nya lägenheter på Sörseäng, bjöds hyresgäster och andra Varbergsbor in till en familjedag med aktiviteter som cirkus, ponnyridning, boule, tipspromenad mm. Även Räddningstjänsten och Polisen var uppskattade inslag. Familjedagen drog ca besökare, som också ville se platsen där lägenheterna ska uppföras. Närvarande var även Hamn- och gatuförvaltningen som berättade om visionen för grönområdet på Sörse, som ska bidra till Varbergs Bostads ambition att skapa Sveriges mest ekologiska bostadsområde. Hyressättning Varbergs Bostad har en hyresnivå som ligger cirka 13 procent under genomsnittet i Sverige och cirka 14 procent lägre än genomsnittet för övriga bolag i Halland (källa: Sabos statistik). I Hyresgästföreningens nyligen publicerade

11

12 statistik konstateras att Varbergs Bostad har 17 % lägre hyresnivå jämfört med de privata hyresvärdarna i Varberg. Även om den sistnämnda uppgiften, enligt Hyresgästföreningen, inte är statistiskt säkerställd ger uppgifterna en stark indikation på att bolagets hyresnivå är låg såväl ur ett nationellt- som ur ett lokalt perspektiv. Även om bolaget år 2012 kan uppvisa ett bra ekonomiskt resultat, främst genom ett rationaliserings- och effektiviseringsarbete är den låga hyresnivån inte långsiktigt hållbar, då den ger upphov till ett antal oönskade effekter: Bolaget får svårt att långsiktigt och uthålligt nå upp till ägarens avkastningskrav. Bolaget får svårt att genomföra det upprustningsbehov som finns i det alltmer åldrande beståndet. Bolaget kan få svårt att hyra ut en större volym nybyggda lägenheter, eftersom nyproduktion ger upphov till nästan dubbelt så höga hyror. PERSONAL Varbergs Bostads organisation är bland annat uppbyggd för att ge god service till hyresgästerna. Kundkontakter, reparationer, skötsel av utemiljö och löpande skötsel av fastigheterna utförs av egen personal. Större reparationer och underhåll (t ex måleri) köps in. Genom att så stor del av kundkontakterna sker i egen regi är medarbetarnas kompetens och servicevilja en viktig faktor för att uppnå ett av bolagets mål som är att ha nöjda kunder. En effektiv organisation med kompetenta medarbetare är också en av förutsättningarna för att uppnå de övergripande ekonomiska målsättningarna. Nöjda medarbetare Ett viktigt styrmått är den medarbetarundersökning som görs vartannat år. I denna belyses frågor inom viktiga fokusområden. Undersökningen år 2012 gav ett nöjd medarbetareindex på 7,7 av 10 möjliga. Löner och förmåner Genom arbetsgivarorganisationen Fastigo, har centrala kollektivavtal tecknats med Fastighetsanställdas förbund, Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Vision, Ledarna och AiF (Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde). Sedan år 2002 finns ett resultatbonussystem som syftar till att vara ett incitament för de anställda att bidra till kostnadsbesparingar och kostnadseffektivitet i företaget. Om resultatet före bokslutsdispositioner och skatt överstiger 10 Mkr kommer 2 % av resultatet de anställda tillgodo i form av en pensionsavsättning. Avsättning sker med samma belopp oavsett den anställdes månadslön. Årets resultat innebär en avsättning med 0,6 Mkr. Resultatbonussystemet kommer under 2013 att utredas i samråd med ägaren, Varbergs kommun. Antal anställda Företaget hade vid 2012 års utgång 82 (89) tillsvidareanställda varav 58 män och 24 kvinnor. Av dessa var 35 tjänstemän och 47 kollektivanställda. Antalet årsanställda uppgick till 98 (107) personer. Antalet årsanställda påverkas av att företaget har ett antal säsongsanställda inom trädgårdsarbete. Antalet anställda har minskat under året då ersättningsrekryteringar endast har skett i begränsad omfattning när någon har slutat. Detta för att avvakta resultatet av och beslut om åtgärder efter den genomlysning av organisationen som genomförts under hösten. Några sommararbetare anställdes inte under 2012, vilket också medverkar till att antalet årsanställda har minskat. Genom restriktivitet med ersättningsrekryteringar har antalet anställda således minskat med 7 personer under året. Nio personer slutade, varav två gick med pension, medan två personer nyanställdes. Den organisationsgenomlysning som genomförts under året har identifierat vissa svagheter i bemanning och kompetens samtidigt som företaget är mitt inne i en generationsväxling. Detta innebär att ett antal nyrekryteringar kommer att genomföras under de närmaste åren. Generellt stannar personalen länge i företaget och den genomsnittliga anställningstiden uppgår till 14 år. Medelåldern uppgår till 49 år. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ligger på 4,1 % vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Nivån är fortfarande låg och ökningen marginell. Varbergs Bostad arbetar för att minska sjukfrånvaron och förhindra att korta sjukskrivningar utvecklas till långtidssjukskrivningar. Som ett led i det arbetet erbjuder bolaget ett program med olika personalförmåner som bland annat innehåller subventionerade träningskort och massage, sjukvårdsgarantiförsäkring samt fri frukt. Kompetensutveckling Under 2012 genomfördes ca 312 (290) utbildningsdagar till en extern kostnad på 1,0 Mkr (0,9 Mkr). Det innebär ett genomsnitt per årsanställd på 3,2 dagar. Bland annat har genomförts en endags- Anställningstid mindre än 5 år 5-15 år år Åldersstruktur Sjukfrånvaro Kvinnor Män mer än 25 år > Antal Kvinnor Män < Procent

Innehåll. Nyckeltal 2011. Kort om Varbergs Bostad

Innehåll. Nyckeltal 2011. Kort om Varbergs Bostad Årsredovisning 2011 Innehåll Kort om Varbergs Bostad... 2 VD:s kommentar... 3 Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 19 Balansräkning...20 Kassaflödesanalys...21 Redovisningsprinciper, noter...

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer