ARKIVVERKETS STRATEGI 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARKIVVERKETS STRATEGI 2010"

Transkript

1 ARKIVVERKETS STRATEGI 2010 ARKIVVERKETS STRATEGISKA MÅL OCH METODER VISION VÄRDEGRUND Öppenhet och förtroende Jämlikhet Oberoende ARKIVVERKETS UPPGIFT FÖRÄNDERLIG VERKSAMHETSMILJÖ Elektronisk ärendehantering och bevarande av information i informationssamhället Balans mellan produktivitet och utlokalisering STYRARE AV DEN OFFENTLIGA DOKUMENTFÖRVALTNINGEN Normgivning och elektronisk dokumenthantering Bevarande- och gallringsprocess Styrning, rådgivning och utbildning Tillsynsverksamhet TILLHANDAHÅLLARE AV MÅNGSIDIG INFORMATION Forskar- och kundservice samt avgiftsbelagd service Webbtjänster Utredningar Expertuppdrag Bibliotekstjänster GARANT FÖR ATT HANDLINGAR BEVARAS OCH ÄR TILLGÄNGLIGA Digitalisering Mikrofilmning Konservering BEVARARE AV PRIVAT DOKUMENTÄRT MATERIAL OM DET FINLÄNDSKA SAMHÄLLET Dokumentation av samhället och kulturen Samarbete med arkiv som får statsbidrag FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET Arkivvetenskap Forskningsinstitution Främjande av forskning

2 2 Yrkesutbildning inom arkivbranschen Publikationsverksamhet AKTIV INFORMATIONSFÖRMEDLING INTERNATIONELL VERKSAMHET LÅNGSIKTIG PERSONALPOLITIK Ansvarsfull och pålitlig arbetsgivare Kunnig personal Tillräckliga personalresurser LOKALER OCH ARBETSREDSKAP Ökande utrymmesbehov till år 2020

3 3 ARKIVVERKETS STRATEGISKA MÅL OCH METODER Arkivverkets centrala strategiska mål: 1. De handlingar som hör till vårt nationella kulturarv är i tryggt förvar och tillgängliga. 2. Dokumentförvaltningens regelverk är klara, sakkunnigt uppgjorda och uppdaterade. 3. Informationsservice via Internet är en central del av forskar- och kundservicen. 4. Kompetensen och resurserna räcker till för utvecklingen av system för mottagande och långtidsförvaring av elektroniskt material. 5. Policyn vid förvärvet av enskilda arkiv tryggar ett brett, jämlikt och tillräckligt utbud av material från olika aktörer i samhället och från olika tidsperioder. 6. Arkivverkets utrymmesbehov beräknas och en tidsplan för nybyggnation fram till år 2020 tas fram. 7. Personalen är motiverad för sina uppgifter och yrkeskunskapen inom arkivverkets alla verksamhetsfält står på en hög nivå. De centrala instrumenten vid genomförandet av strategin: 1. Verksamheten planeras långsiktigt, och en systematisk uppföljning av hur målen nås görs med mätinstrument som visar hur framgångsrik verksamheten varit. 2. En utvärdering av de viktigaste verksamhetssektorerna görs regelbundet. 3. Ett konstruktivt samarbete med andra institutioner som tillhandahåller informationsservice etableras i avsikt att öka produktiviteten och förbättra resultatet. 4. Arkivverkets ställning stärks vid den övergripande planeringen av den offentliga förvaltningens elektroniska ärendehantering och långtidsförvaring av material. 5. Nya och frigjorda personella resurser allokeras i enlighet med strategiska målen; kunskapsbasen breddas och stärks genom utbildning och rekrytering. 6. En atmosfär där ett innovativt tänkesätt, ett dynamiskt och målinriktat handlande och yrkeskunskap värdesätts eftersträvas. 7. Kommunikationen fungerar, både internt och externt.

4 4 VISION Arkivverket är Finlands mest betydande expertorganisation inom den offentliga sektorn i fråga om dokumentförvaltning, långtidsförvaring och varaktig förvaring av handlingar och bevarande av Finlands dokumentära kulturarv. Därtill är arkivverket en viktig nationell institution för informationsservice, vars kompetens värdesätts även internationellt. VÄRDEGRUND Värderingarna utgör grundvalen för arkivverkets verksamhet och styr attityden gentemot kunder, intressentgrupper och arbetskamrater. Arkivverkets värdegrund bygger på internationellt erkända allmänmänskliga värderingar samt på arkivbranschens och forskarsamfundets yrkesetiska principer. Följande värderingar är viktiga för arkivverket: 1) Öppenhet och förtroende 2) Jämlikhet 3) Oberoende Öppenhet och förtroende Förvaltningssystemet i Finland och det övriga Norden bygger på öppenhet och handlingsoffentlighet. I överensstämmelse med god informationshantering främjar arkivverket tillämpningen av offentlighetsprincipen samt öppenhet och transparens i förvaltningen. Det här gäller både vid vägledning och utbildning i dokumenthantering och vid nyttjande av material i arkivverket. En förbättring av möjligheterna att nyttja arkiv och handlingar och en effektiv kundtjänst är centrala element i denna strävan efter öppenhet. Den lagstiftning som skyddar medborgarnas privatliv är en del av god informationshantering. Vid användningen av arkiv iakttas de användningsvillkor som man kommit överens om med den som levererat arkivet eller de begränsningar som fastställts i lag eller andra bestämmelser. Att privatlivet skyddas och överlåtelsevillkoren gällande enskilda arkiv iakttas noggrant utgör grundvalen för det

5 5 förtroende arkivverket åtnjuter, vilket tryggar framtida överlåtelser till arkivverket av privata samlingar av betydelse för Finlands historia, samhälle och kultur. Jämlikhet Materialet i arkiven utgör grunden för forskningens bild av Finlands historia, kultur och samhälle under olika tidsperioder. Arkivverket står genom sin anskaffningspolicy som garant för att ett tillräckligt omfattande och beviskraftigt arkivmaterial från olika samhällsaktörer jämlikt ställs till forskningens förfogande, jämsides med myndighetsarkiven. Arkivverket betjänar jämlikt alla användare. Med en god forskar- och kundservice och det mest centrala materialet utlagt på nätet förbättras kundernas jämlika möjlighet att använda arkivmaterialet oberoende av tid och plats. Oberoende Arkivbestånden är en del av Finlands och världens kulturarv, och arkivverket ansvarar i första hand inför kommande släktled för insamlingen, användningen och bevarandet av detta kulturarv. Arkivverkets personal måste i sin yrkesutövning vara oberoende av politiska, religiösa, ekonomiska eller andra sådana bindningar som skulle kunna äventyra tilltron till arkivverket som jämlikt och oberoende. Arkivverket iakttar de etiska regler för arkivbranschen som Internationella arkivrådet (International Council on Archives) har fastställt samt Forskningsetiska delegationens anvisning om god vetenskaplig praxis och handläggningen av avvikelser från den.

6 6 ARKIVVERKETS UPPGIFT Arkivverkets uppgift är att trygga bevarandet av de handlingar som hör till vårt nationella kulturarv, trygga tillgängligheten till dessa, främja forskningen samt leda, utveckla och granska arkivfunktionen. Arkivverket har normgivningsrätt och styr arkivfunktionen så att arkivbildarna i enlighet med god informationshantering skall kunna sköta sin informationstjänst i anslutning till handlingarna, fastställa deras förvaringsvärde och gallra ut obehövligt material. Arkivverket stöder de offentliga myndigheternas arkivverksamhet samt enskildas och sammanslutningars rätt att få information ur offentliga handlingar. Därvid beaktas tillgången till handlingar, enskildas och sammanslutningars rättsskydd samt datasekretess. Arkivverkets tjänster nyttjas främst av den offentliga förvaltningen, forskare, media, privatpersoner som behöver uppgifter för något officiellt eller privat ändamål samt personer som intresserar sig för person- och lokalhistoria. Riksarkivet är landets heraldiska ämbetsverk. Som expertorgan i anslutning till riksarkivet verkar en heraldisk nämnd. De handlingar som förvaras i arkiven är unika och beviskraftiga dokument från en svunnen tid. De har avfattats för något bestämt ändamål i samhället eller i den enskilda medborgarens liv. Arkivverkets uppgift är att samla in och förvara det dokumentära kulturarvet och på ett så effektivt sätt som möjligt ställa materialet i de olika arkiven till forskares och övriga kunders förfogande. Arkivverkets uppgifter och arbetssätt fastställs i arkivlagen (831/1994), förordningen om arkivverket (832/1994) samt i de ändringar som tillkommit senare.

7 7 FÖRÄNDERLIG VERKSAMHETSMILJÖ En övergång till elektroniska system är på gång inom både den offentliga förvaltningen och den privata sektorn i fråga om såväl serviceproduktion som intern ärendehantering. Internationella standarder och praxis har stor betydelse när man väljer nationella lösningar. Europeiska unionen har antagit en handlingsplan, eeurope 2005, med syftet att stöda en övergång till elektronisk förvaltning. De institutioner som tillhandahåller informationsservice förväntas i allt högre grad ge elektronisk service. Internet dominerar inhämtningen av information. Forskning och utbildning utgör strategiska tyngdpunktsområden som upprätthåller och stärker det finländska samhällets konkurrenskraft. Utlokaliseringspolitiken syftar till att bevara och förbättra kunnandet och stärka livskraften utanför stora tillväxtcentra. Bildandet av statliga affärsverk, fusioner mellan myndigheter samt utlokaliseringen av uppgifter inverkar på det arkivmaterial som skall överföras till arkivverket, på behovet av arkivlokaler, på rådgivningen i arkivbildningsfrågor och på utbildningen samt på informationstjänsten. Elektronisk ärendehantering och bevarande av information i informationssamhället Införandet på bred front av elektroniska ärendehanteringssystem inom såväl den offentliga som den privata sektorn ändrar väsentligt rutinerna för ärendehantering och långtidsförvaring av arkivalier. Målen för den elektroniska ärendehanteringen i Finland anknyter till Europeiska unionens handlingsprogram eeurope Programmets syfte är att stöda övergången till elektronisk förvaltning, användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen, tillhandahållandet av offentliga tjänster på nätet samt utvecklingen av en dynamisk elektronisk miljö för affärsverksamhet. Övergången till en ny verksamhetskultur förutsätter betydande ekonomiska satsningar på nationell nivå och en tydlig samordning mellan de ansvariga organisationerna.

8 8 I Finland har den ekonomiska satsningen på en övergripande planering och implementering av elektroniska system i den offentliga förvaltningen varit otillräcklig. Därför saknas ännu till största delen lösningar för såväl mottagande och varaktig förvaring av den offentliga förvaltningens elektroniska material samt tillhörande informationsservice, som arkivverket ansvarar för. Detta kan medföra att informationens integritet och användbarhet går förlorad och att informationsservicen äventyras. Arkivverket stöder en övergripande, samordnad utveckling av ärendehanteringen och dokumenthanteringen inom den offentliga förvaltningen, för att kunna leva upp till de egna åtagandena i det finländska och europeiska informationssamhället. Frågorna i anslutning till hanteringen av information och dess användbarhet accentueras i elektronisk miljö. När det gäller material som producerats för olika ändamål med hjälp av olika system och apparatur, kräver mottagandet och ordnandet av informationstjänster både långsiktighet och en möjlighet för arkivverket att på förhand påverka den offentliga förvaltningens lösningar. Vid varaktig förvaring av material för forskningens behov är tryggandet av det elektroniska materialets integritet på ett tillförlitligt och lätt dokumenterbart sätt en central uppgift. Att tillräckliga resurser anvisats för den mottagning och varaktiga förvaring av material som den elektroniska dokumenthanteringen kräver är avgörande för arkivverkets möjligheter att fylla sin funktion i det finländska samhället. Balans mellan produktivitet och utlokalisering Till den offentliga förvaltningens strategiska mål hör dels att öka produktiviteten och skapa bättre ekonomi, dels att utlokalisera verksamhet till olika delar av landet i avsikt att bevara livskraften i regionerna och dra nytta av deras kunskapspotential. För att utlokaliseringen skall bli effektiv och lyckas krävs det en tillräckligt stor kritisk massa som kan stöda utvecklingen i stort. Arkivverket har rikstäckande funktioner, men är en liten aktör inom den offentliga förvaltningen. Därför är det svårt att utan tilläggsresurser skapa den kritiska massa som är utgångspunkten för utlokaliseringssträvandena. Om landsarkiven får rikstäckande uppgifter i den interna arbetsfördelningen, tjänar detta bäst utlokaliseringssträvandena. Också ambitionen att utveckla ett strukturellt samarbete med arkiv som får statsbidrag och andra organisationer för informationsservice är till gagn för utlokaliseringen.

9 9 Statsförvaltningens mål att effektivera sin verksamhet och förbättra produktiviteten förutsätter aktiva åtgärder av arkivverket, framför allt i prioriteringen av funktioner. Den mängd över 40 år gamla arkivalier som skall levereras till något arkiv kommer att växa kraftigt inom de närmaste årtiondena. Detta förutsätter att resursfördelningen planeras noggrant samt att ett funktionellt och ekonomiskt mervärde uppnås. Det kan man uppnå genom att centralisera funktionerna och försöka gå in för ökad synergi, både mellan arkivverkets egna enheter och mellan andra aktörer. Arkivverkets största utmaning under strategiperioden blir att få resurserna att räcka till och att kunna fördela dem på rätt sätt. Ökning av mängden arkivalier Arkivverket hade år 2003 ca 108 hyllkilometer handlingar Till år 2020 fördubblas den absoluta mängden arkivalier Förklaringar: o svart = mängd arkivalier totalt vid olika tidpunkter o vit = tillväxt under respektive granskningsperiod o grå = tillväxt per tioårsperiod under respektive granskningsperiod

10 10 STYRARE AV DEN OFFENTLIGA DOKUMTFÖRVALTNINGEN Arkivverket ansvarar för normgivningen inom dokumentförvaltningen och beaktar därvid handlingens livscykel som en helhet. Därtill ansvarar arkivverket för att det utvecklas en praxis för de system som behövs för mottagande av elektroniskt material och förvaring av material som skall förvaras varaktigt. Resultaten av det så kallade SÄHKE-projektet är arkivverkets viktigaste instrument vid styrningen av den offentliga förvaltningens elektroniska dokumenthantering. Den elektroniska ärendehanteringen inom den offentliga förvaltningen bör vara samordnad och kostnadseffektiv. Innan den tas i bruk behövs klara politiska beslut, en kraftig ekonomisk satsning och en fungerande samordning av olika myndigheters funktioner. De arkivbildningsplaner som myndigheterna skall uppgöra, en effektiv gallring av arkivmaterialet, styrning och rådgivningsverksamhet samt inspektioner av dokumenthanteringen stöder arkivverket i dess strävanden att varaktigt förvara % av myndigheternas handlingsproduktion. Normgivning och elektronisk dokumenthantering I slutet av 2004 kommer arkivverkets gallringspolicy att fastställas. Arkivverket ansvarar för utvecklingen av myndigheternas dokumentförvaltning såtillvida att normgivningen skall vara av hög kvalitet, aktuell och heltäckande. Från och med 2006 kommer enkäter regelbundet att skickas ut till myndigheterna, i syfte att utveckla arkivverkets verksamhet. Normgivningen stöds av en effektiv styrnings-, tillsyns- och utbildningsverksamhet. Utvecklingen av myndigheternas elektroniska dokumenthantering och en tryggad långtidsförvaring av materialet är centrala strategiska mål inom arkivverket. Verket skall producera högklassiga tjänster, i synnerhet tjänster som stöder myndigheternas elektroniska dokumenthantering. Inom SÄHKE-projektet definieras funktionella minimikrav för ärendehanteringssystem. Där beaktas de krav arkivfunktionen ställer. Projektet slår också exakt fast egenskaperna hos överföringsfilen med vilken ämbetsverken och institutionerna kan föra över material från sitt eget ärendehanteringssystem till arkivverket. Verkets normgivningsrätt utnyttjas vid utvecklingen av den elektroniska dokumenthanteringen. Verksamheten stöds också genom utvecklingen av ett tillståndsförfarande som kan ge myndigheter möjlighet att långtidsförvara elektroniskt material. Ett intimt samarbete med övriga myndigheter och ett aktivt deltagande i internationell verksamhet stärker arkivverkets kunskapsbas.

11 11 Bevarande- och gallringsprocess Genom en bevarande- och gallringsprocess fastställs förvaringstiderna för arkivmaterialet. Styrning, rådgivning och utbildning När styrnings-, rådgivnings- och utbildningsverksamheten är uppdaterad och står på en hög nivå stöder den arkivverkets normgivning och hjälper myndigheterna att effektivt sköta dokumentförvaltningen. Uppgiften att förenhetliga arbetsmetoderna och göra datasystemen kompatibla underlättas om myndigheterna inom samma förvaltningsområde samarbetar och bildar nätverk. Utbildningen genomförs i samarbete med intressentgrupper och utomstående tillhandahållare av utbildningstjänster. En central ställning intar den utbildning som stöder elektronisk dokumenthantering. Utbildningsprogrammen och kurserna planeras så att kompetensen hela tiden skall kunna förbättras. En effektiv utbildning kräver aktuella läromedel på de inhemska språken. Vid inriktningen av styrningen, rådgivningen och utbildningen beaktas myndigheternas önskemål, sedvanlig respons som insamlats under tidigare verksamhet och de utvecklingsrekommendationer som kommer fram i arkivverkets utvärdering Möjligheten att inleda webbutbildning utreds efter utvärderingen. Den utbildningsansvariga personalens kunskapsbas kan breddas framför allt genom en höjning av den arkivvetenskapliga kompetensen och genom ett ökat internationellt engagemang. Tillsynsverksamhet Avsikten med att inspektera myndigheternas dokumentförvaltning och arkivfunktion är att stöda det ämbetsverk eller den institution som inspekteras, så att det material som för varaktig förvaring överlåts till arkivverket är korrekt gallrat, ordnat och förtecknat. Målet med en effektiv tillsynsverksamhet är att säkerställa att arkivverket uppnår de uppsatta målen för normgivning och styrningsverksamhet. Vad tillsynsverksamheten angår eftersträvar man periodiskt återkommande inspektioner hos myndigheter. Verksamheten effektiveras genom att tillsynsprogram utarbetas, utbildning ordnas för

12 12 den personal som sköter inspektionerna och samordningen mellan arkivverkets olika enheter förbättras.

13 13 MÅNGSIDIG TILLHANDAHÅLLARE AV INFORMATION Arkivverkets basservice finansieras med offentliga medel och är huvudsakligen avgiftsfri för kunden. Arkivverkets informationstjänst är sakkunnig, högklassig och effektiv. En högklassig kundtjänst är serviceinriktad. Detta bör vara personalens ledstjärna i all verksamhet. Yrkeskunskapen upprätthålls och utvecklas på arkivverkets centrala kompetensområden. Samarbete med andra kulturbärande institutioner breddar kunskapsbasen och ger verksamheten ett mervärde. Utbudet av elektroniska tjänster utökas. I arkivdatabasen VAKKA lagras förteckningar och beskrivningar av de arkiv som inkommit till arkivverket. Databasen är därför ett viktigt sökverktyg. Via databasen får kunden tillgång till handlingar som digitaliserats för olika ändamål, både digitaliserade pappersdokument och andra handlingar, och kan se på elektroniska handlingar i original. Mot slutet av strategiperioden kommer kunden att kunna beställa fram handlingar via arkivdatabasen VAKKA. Forskar- och kundservice samt avgiftsbelagd service En av arkivverkets grundläggande uppgifter är den kundservice som hänför sig till det förvarade arkivmaterialet. Genom att samarbetet mellan Riksarkivet och landsarkiven effektiveras och anvisningar tas fram, kan förfaringssättet förenhetligas inom arkivverkets enheter beträffande tolkningen av handlingars offentlighet, handlingssekretess och personuppgifter. I kundtjänsten bör skyddet av originalhandlingar mot slitage och missbruk ägnas särskild uppmärksamhet. Då kunderna uppmanas använda mikrofilm eller digitalt material i stället för originalhandlingar är originalhandlingarna inte bara i säkerhet utan bevaras även i användbart skick för kommande forskargenerationer. För de avgiftsbelagda tjänsterna iakttas fastställda betalningsgrunder, där målet är att intäkterna täcker kostnaderna. Arkivverkets avgiftsbelagda service är en del av informations- och kundtjänsten. Grundlig förtrogenhet med arkivbeståndet höjer även personalens yrkeskompetens. Släktforskning i inofficiellt syfte görs bara ifall detta inte stör andra uppgifter eller äventyrar arkivverkets resultatmål.

14 14 Webbtjänster Arkivverket utvecklar sina webbtjänster i överensstämmelse med internetstrategin i syfte att göra arkivverket synligare för olika intressentgrupper och höja produktiviteten. Webbtjänsterna inbegriper högklassiga informationstjänster och ger kunden möjlighet att uträtta ärenden på nätet, vilket underlättar verksamheten. Arkivverkets viktigaste elektroniska sökverktyg är arkivdatabasen VAKKA, vilken har planerats för webbanvändning. Innan utgången av 2007 skall uppgifterna på arkivenhetsnivå i huvudsak vara inmatade. De inmatade uppgifterna kompletteras och databasens sökegenskaper vidareutvecklas kontinuerligt under hela strategiperioden, vilket kräver en systematisk satsning i såväl Riksarkivet som landsarkiven. En separat utvärdering av sökegenskaperna i VAKKA och av de uppsatta målen för användningen görs inom ramen för arkivverkets allmänna utvärdering Ett elektroniskt rekvisitionssystem i samband med arkivdatabasen VAKKA skall göra det möjligt att beställa fram handlingar över nätet. Ibruktagandet av rekvisitionssystemet kräver betydande ekonomiska satsningar och tillräckligt omfattande testkörningar. Dessa startas efter 2007, när större delen av arkivmaterialet har matats in i databasen. Det elektroniska rekvisitionssystemet tas i bruk i slutet av strategiperioden. Även arkivmaterial i digital form länkas till arkivdatabasen VAKKA. När webbtjänsterna byggs upp deltar arkivverket aktivt i den internationella diskussionen om arkiveringsprinciper samt i utvecklingen av en gemensam praxis. Utredningar Utifrån sitt arkivmaterial gör arkivverket utredningar, dels utredningar för officiella ändamål, dels inofficiella utredningar enligt affärsekonomiska principer. Utredningar för officiellt ändamål, så kallade offentligträttsliga utredningar, prioriteras. Att de levereras till beställaren inom utsatt tid hör till arkivverkets viktigaste resultatmål. Efter andra världskriget fick S:t Michels landsarkiv ta hand om församlingsarkiv från de avträdda områdena. Utredningarna för officiella ändamål gäller i särskilt hög grad just dessa personhandlingar, även om de småningom kommer att minska i antal. Under strategiperioden får förändringen dock ingen nämnvärd betydelse, eftersom det totala antalet utredningar kommer att

15 15 öka. Detta beror i sin tur på att arkivbeståndet kommer att fördubblas före år När statliga verk ombildas till affärsverk och utlokaliseringar sker levereras nämligen även yngre än 40 år gammalt material till arkiven. I synnerhet kommer kontakterna via e-post att öka. Därför kommer inga resurser att kunna frigöras från utredningsverksamheten. Expertuppdrag Om personalens yrkeskunskap skall kunna upprätthållas krävs samarbete med universiteten och de läroämnen som rör branschen och med andra läroanstalter, påverkan på den utbildning dessa ordnar och deltagande i utbildningen. Kunskap och fördjupade studier inger respekt och stärker arkivverket i rollen som expertorganisation. Arkivverket stöder utvecklandet av informationshanteringen vid olika forskningsprojekt. Informationstjänsterna kan då inkluderas i projektets verksamhetsplan. Arkivverket tillhandahåller detta specialkunnande som avgiftsbelagd tjänst. Det hör till arkivverkets lagstadgade uppgifter att stöda vetenskaplig forskning, vilket samtidigt höjer kompetensnivån inom verket. Riksarkivet är landets sakkunnigmyndighet i heraldiska frågor. En heraldisk nämnd tillsatt av Riksarkivet bereder utlåtanden om statliga, kommunala och kyrkliga emblem, vilka Riksarkivet skall avge ett utlåtande om med stöd av olika stadganden. Nämnden följer med och främjar den heraldiska kulturen och lämnar aktivt förslag och tar initiativ i frågor inom området. Nämnden ger handledning och råd i heraldiska frågor både till myndigheter och enskilda personer. Bibliotekstjänster Riksarkivets bibliotek är ett vetenskapligt specialbibliotek inom arkivbranschen. Biblioteket betjänar inte bara interna och externa användare inom Riksarkivet och hela arkivverket utan också forskning på arkivområdet och forskning som nyttjar arkivkällor. Biblioteket deltar i utvecklingen av ett nationellt biblioteksnätverk för specialbiblioteken. Det är med och producerar högklassiga och lättanvända nättjänster i och med att beskrivningar av de egna samlingarna och av kursmaterial som rör biblioteksanvändningen läggs ut på nätet. De centrala målsättningarna för strategiperioden är dels anslutningen av arkivverkets bibliotek till Linnea 2- konsortiet, ett gemensamt konsortium för alla vetenskapliga bibliotek i Finland, dels överföringen

16 16 av uppgifter om samlingarna till bibliotekssystemet Voyager, ett system som de vetenskapliga biblioteken använder. Arkivverkets bibliotek har specialiserat sig på inhemsk och utländsk litteratur om arkivfunktionen, verk om urkunder och dokumenthantering samt heraldisk och sigillografisk litteratur. Riksarkivets och landsarkivens bibliotek anskaffar förutom facklitteratur om arkivbranschen även historisk litteratur, tidskrifter och andra publikationer som stöder grundforskningen i Finlands historia vid olika arkiv. För landsarkivens bibliotek är införskaffandet av landskapsspecifika specialsamlingar och informationstjänsterna i anslutning till det egna fackområdet av särskild betydelse. Arkivverket införskaffar också sådan inhemsk och utländsk äldre litteratur från de egna specialområdena som saknas i samlingarna.

17 17 GARANT FÖR ATT HANDLINGAR BEVARAS OCH ÄR TILLGÄNGLIGA Genom konservering, mikrofilmning och digitalisering tryggar arkivverket att arkivmaterialet bevaras och att tillgängligheten förbättras. När digitaliserat material läggs ut på nätet blir kundernas möjligheter att använda sig av materialet mera jämlika. Digitalisering hör till arkivverkets normala verksamhet, men en storskalig digitalisering av arkivmaterial förutsätter att samhället gör ytterligare kraftfulla satsningar på detta område. Koncentrering av funktionerna och strukturellt samarbete med andra organisationer ökar kunnandet och gör verksamheten mera kostnadseffektiv. För konservering, mikrofilmning och digitalisering utarbetas heltäckande planer som stöder varandra. Digitalisering Offentliga informationstjänster på nätet blir allt vanligare och utgör en central del av det finländska informationssamhällets serviceutbud. Användningen av webbtjänster ökar inom alla åldersgrupper. Arkivverket är vid sidan av biblioteken och museerna en viktig aktör på nätet och tillhandahåller informationstjänster med avseende på det finländska samhället och kulturarvet. Arkivverkets digitaliseringsstrategi har sin grund i strategin för det nationella informationssamhället, speciellt i undervisningsministeriets mål för digitalisering av kulturarvet på medellång sikt. Enligt detta mål skall en betydande del av museernas, arkivens och bibliotekens kulturarv vara digitaliserade senast år 2010 i enlighet med den prioriteringsplan som de kulturbärande institutionerna gjort upp. För att målet skall kunna uppnås krävs avsevärda tilläggsresurser till de kulturbärande institutionernas informationshanterings- och digitaliseringscentra. Under strategiperioden inriktas arkivverkets digitaliseringsverksamhet på digitaliseringen av register som är viktiga vid användning av arkivmaterial. Härigenom blir det möjligt att på ett regionalt jämlikt sätt beställa material för vetenskaplig forskning samt senare att använda centrala källor på distans och få tillgång till material som hör till vårt nationella kulturarv. Digitaliseringen förbättrar förutsättningarna för innehållsproduktion inom kultursektorn, såsom framställning av undervisningsmaterial och interaktivt material.

18 18 Eftersom bestånden är så omfattande kan endast en liten del av det dokumentära kulturarvet digitaliseras, att digitalisera större mängder vore inte rationellt. Under strategiperioden kommer huvudvikten att ligga på digitalisering av mikrofilmer, i enlighet med arkivverkets digitaliseringsplan. Genom att mikrofilmer digitaliseras kan det centrala arkivmaterialet snabbt fås ut på webben. Detta minskar på lång sikt kopiering och lån av mikrofilm, vilket resulterar i ett minskat behov av resurser för dessa tjänster. Digitalisering av de mest använda handlingarna och kartorna är viktigt såtillvida att detta kan förbättra tillgängligheten och öka användningen av materialet bland olika kundgrupper. Digitalisering i efterskott är dock inte ett alternativ till varaktig förvaring av handlingar som ursprungligen producerats i analog form. Arkivverkets digitaliseringsverksamhet koncentreras till Riksarkivet och S:t Michels landsarkiv. Digitaliseringscentralen vid Riksarkivet har inrättats med stöd av undervisningsministeriet. Verksamheten vid centralen för digitaliseringen av arkivmaterial och publicering på webben utvecklas och blir en del av arkivverkets basverksamhet. Vid S:t Michels landsarkiv förstärks digitaliseringsverksamheten, så att arkivverket effektivt kan dra nytta av den sakkunskap som den planerade arkiverings- och digitaliseringscentralen i S:t Michel för olika organisationer kommer att företräda. Under strategiperioden fattas beslut om var det digitaliserade materialet skall långtidsförvaras. I sin verksamhet vill arkivverket speciellt betona att samarbetet mellan informationsinstitutionerna bör utvecklas i konstruktiv anda, så att synergieffekter i fråga om bevarande, digitalisering och informationstjänst uppnås. Digitaliseringen av ljudupptagningar samt den krävande mikrofotograferingen och digitaliseringen i färg, exempelvis av kartor är föremål för särskilt intresse. Det strukturella samarbetet skall öka effektiviteten i verksamheten och minska kostnaderna. För att främja och koordinera digitaliseringen tillsätter arkivverket ett samarbetsorgan där vitt skilda aktörer inom arkivbranschen kommer att vara företrädda. Mikrofilmning Mikrofilmningsprogrammet uppdateras. Under strategiperioden svarar Riksarkivet för den egentliga mikrofilmningen av arkivmaterial, medan S:t Michels landsarkiv ensamt sköter kopieringen och

19 19 utlåningen av mikrofilm. S:t Michels landsarkiv sköter också förvaringen av arkivverkets säkerhetsfilmer. Genom digitalisering av mikrofilmer i enlighet med digitaliseringsstrategin bör kopierings- och utlåningsverksamheten kunna reduceras avsevärt. Den förändrade prioriteringen av funktioner beaktas när arkivverkets resurser fördelas. Konservering Konserveringsverksamheten har som mål att trygga att arkivmaterialet bevaras och är tillgängligt. Digitalisering och mikrofilmning minskar slitaget på originalhandlingar i och med att användningen av dessa minskar. Under strategiperioden görs en helhetsplan upp för arkivverkets konserveringsverksamhet. I planen kopplas målen för konserveringen samman med digitaliserings- och mikrofilmningsprogrammen. I helhetsplanen utreds möjligheten att centralisera konserveringsverksamheten för att reducera kostnaderna och öka kompetensen på området. Syftet med denna centralisering är framför allt att konserveringen av stora beståndshelheter skall vara metodisk och högtstående. När centraliseringen planeras tas speciell hänsyn till de risker som är förknippade med transport av handlingar. Centraliseringen får inte heller äventyra landsarkivens nödvändiga konservering av de egna samlingarna. I den övergripande redogörelsen kartläggs möjligheterna till samarbete med andra informationsinstitutioner. Arkivverket gör en bedömning av hur stor mängd arkivmaterial som riskerar att förstöras. Helhetsstrategin för konservering, mikrofilmning och digitalisering utgår ifrån att handlingarnas informationsinnehåll skall säkras.

20 20 BEVARARE AV PRIVAT DOKUMENTÄRT MATERIAL OM DET FINLÄNDSKA SAMHÄLLET Arkivverket har helhetsansvaret för att de handlingar som belyser Finlands historia och det finländska samhället insamlas och bevaras samt att forskare och andra kundgrupper genom informationsservice får tillgång till arkivmaterial. Privatarkiven kompletterar avsevärt den bild som myndighetsarkiven ger av det finländska samhället. Vid anskaffning av privat arkivmaterial är målet ett arkivbestånd som på ett autentiskt och objektivt sätt i tillräcklig utsträckning återspeglar de viktigaste aktörerna från olika tider. Speciell uppmärksamhet ägnas bevarandet av etniska minoriteters och andra marginella samhällsgruppers arkivmaterial. Enheten för privatarkiv vid Riksarkivet ansvarar för utvecklingen av en arbetsfördelning mellan Riksarkivet, landsarkiven, de privata centralarkiven, hembygdsarkiven och andra informationsinstitutioner som tar emot privatarkiv. Arkivverket tillsätter ett expertorgan för att koordinera policyn angående privatarkiv. Anskaffningen av arkivbestånd främjas genom aktiv informationsverksamhet och regelbundna kontakter till centrala intressentgrupper. Dokumentation av samhället och kulturen Arkiven efter privatpersoner, organisationer och affärsföretag spelar en viktig roll vid gestaltandet av Finlands historia. De kompletterar den bild som myndighetsarkiven ger och belyser de bakgrundsfaktorer som har påverkat händelseutvecklingen. Privatpersoner och andra privata arkivbildare har ingen lagstadgad skyldighet att överlämna sitt arkivmaterial till något arkiv. Därför måste arkiven vara speciellt aktiva för att få in privat arkivmaterial. Förtroendet för arkivverket baserar sig på att arkivverket obetingat respekterar och följer överlämnarnas vilja samt de principer och den praxis som parterna kommit överens om i överlåtelseavtalet. Anskaffning, ordnande och förvaring av privatarkiv kräver en förhållandevis större arbetsinsats av arkiven än när det är fråga om myndighetsarkiv. Ett privatarkiv är ofta oordnat, och den som överlämnar arkivet har ingen skyldighet att ordna det innan leveransen. Även om allt det material som erbjuds arkiven inte kan tas emot för varaktig förvaring, skapar arkivverket genom sin verksamhet en atmosfär där man värdesätter det dokumentära arvet och för framtida forskning tryggar bevarandet av material som berättar om vanliga människor och deras liv.

GRUNDKURS I DOKUMENTHANTERING OCH ARKIVFUNKTION

GRUNDKURS I DOKUMENTHANTERING OCH ARKIVFUNKTION GRUNDKURS I DOKUMENTHANTERING OCH ARKIVFUNKTION Tid: 27 29.11. 2012 Plats: Föreläsare: Statens ämbetshus, auditorium Präntöö, Wolffskavägen 35, Vasa Karin Gref, forskare, Riksarkivet Jussi Jääskeläinen,

Läs mer

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING 2008-10-22 ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING Grundläggande information för myndigheter RIKSARKIVET Avdelningen för tillsyn 2 Inledning Syftet med denna information är att hjälpa myndigheter med ändamålsenlig

Läs mer

Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet /1030

Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet /1030 Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet 12.11.1999/1030 På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 18 och 36 lagen den 21 maj 1999 om offentlighet

Läs mer

Vad, hur. varför. Svenska litteratursällskapet i Finland. och

Vad, hur. varför. Svenska litteratursällskapet i Finland. och Vad, hur och varför Svenska litteratursällskapet i Finland Vi är på väg I din hand ligger den vägkarta eller strategi som ska hjälpa Svenska litteratursällskapet att förverkliga föreningens syfte. Syftet,

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Migrationsverkets Kommunikationsstrategi

Migrationsverkets Kommunikationsstrategi Migrationsverkets Kommunikationsstrategi 2013 2017 Utgångspunkt Migrationsverkets kommunikationsstrategi 2013 2017 grundar sig på de skyldigheter och rättigheter som har fastställts för statsförvaltningen

Läs mer

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Främjande av digital arkivering Arkiveringens och ärendehanteringens verksamhetsfält har förändrats betydligt de senaste 20 åren. Förvaltningens

Läs mer

Lärarakademins kriterier

Lärarakademins kriterier s kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

De nordiska privatarkiven och deras förvaltare

De nordiska privatarkiven och deras förvaltare De nordiska privatarkiven och deras förvaltare Rapport om benchmarkingarbetet och dess resultat Ann Hörsell Riksarkivet, Sverige Bakgrund De nordiska riksarkivarierna beslöt formellt hösten 2008 att en

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 GENOMFÖRANDE AV ENKÄT ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING Planering

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------------- 3 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Innehåll Arkivverkets anvisningar om skydd av handlingar i undantagsförhållanden.

Innehåll Arkivverkets anvisningar om skydd av handlingar i undantagsförhållanden. ARKIVVERKET Anvisningar AL/16103/07.01.01.00/2009 10.12.2009 Innehåll Arkivverkets anvisningar om skydd av handlingar i undantagsförhållanden. Bestämmelser som ger behörighet att utfärda anvisningarna

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

ARKIVVERKETS STRATEGI 2015

ARKIVVERKETS STRATEGI 2015 ARKIVVERKETS STRATEGI 2015 ARKIVVERKETS VERKSAMHETSIDÉ VERKSAMHETENS MÅL OCH MEDEL VISION VÄRDERINGAR Öppenhet och förtroende Objektivitet Oavhängighet FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN LEDNING OCH VERKSAMHETSUTVECKLING

Läs mer

Verksamhetsdirektiv för arkivfunktionen

Verksamhetsdirektiv för arkivfunktionen 1 Verksamhetsdirektiv för arkivfunktionen Godkänd av kommunstyrelsen den 7 / 2 2006 Träder i kraft 20.3.2006 1 Betydelsen av kommunens arkiv och arkivfunktion Arkivfunktionens mål är att arkiven i sin

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning sida 1 (6) SPRÅKSTRATEGI 1. Inledning representerar nästan 140 000 yrkeshögskolestuderande. År 2013 har SAMOK 26 medlemsföreningar varav tre är svenskspråkiga. Studerandekårernas officiella språk bestäms

Läs mer

Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen

Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen De som har avlagt yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen kan på ett mångsidigt

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program Överdirektör Riitta Kaivosoja 10.2.2016 Varför ett museipolitiskt program? Vi behöver en gemensam vision om museiverksamheten

Läs mer

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Stadsarkivet Dnr 9.0 7389/08 Sida 1 (8) 2016-03-17 POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Sida 2 (8) Innehåll POLICY... 1 FÖR E-ARKIV STOCKHOLM... 1 1. e-arkiv Stockholm en central resurs i stadens informationshantering...

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

Leverans av handlingar till arkivverket

Leverans av handlingar till arkivverket Leverans av handlingar till arkivverket ARKIVVERKET Föreskrift KA/189/40/2007 9.2.2007 Innehåll Överföring av statliga ämbetsverks och inrättningars handlingar till arkivverket Bestämmelser som ger behörighet

Läs mer

Huvudtemats namn och diarienummer: Tryggt i vardagen, trygg vardag för individer SRK/470/48/2014

Huvudtemats namn och diarienummer: Tryggt i vardagen, trygg vardag för individer SRK/470/48/2014 ETT TRYGGT SAMHÄLLE Huvudtemats namn och diarienummer: Tryggt i vardagen, trygg vardag för individer SRK/470/48/2014 Finansiering för huvudtemat: 200 000 Huvudtemats mål: Huvudtemats fokusområde är forskningsprojekt

Läs mer

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Gäller från 2008-06-10. Uppdaterad 2016-03-07. Arkivreglemente för Örebro kommun antaget av kommunfullmäktige den 28 maj 2008. Örebro kommuns arkivreglemente

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Att öka förtroende. Verksamhetsplan

Att öka förtroende. Verksamhetsplan Att öka förtroende Verksamhetsplan 2014 2016 Verksamhetsplan Visionen för Kommunikationsverkets Cybersäkerhetscenter är att centret ska utvecklas till en nationellt och internationellt uppskattad cybersäkerhetsmyndighet

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Arkivverkets strategi 2015

Arkivverkets strategi 2015 ARKIVVERKETS STRATEGI 2015 Arkivverkets strategi 2015 INNEHÅLL arkivverkets verksamhetsidé... 5 verksamhetens mål och medel...6 vision... 8 värdegrund... 8 Öppenhet och förtroende...9 Objektivitet...9

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Strategi för dokument och arkivhantering i Sundsvalls kommunkoncern

Strategi för dokument och arkivhantering i Sundsvalls kommunkoncern Strategi för dokument och arkivhantering i Sundsvalls kommunkoncern Diarienummer 480/07 004 Fastställt av KF 2008-05 Strategi för dokument och arkivhantering i Sundsvalls kommunkoncern Detta dokument har

Läs mer

Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET

Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET I Finland finns runt om i landet totalt 91 folkhögskolor. Den första folkhögskolan grundades redan år 1888. De till merparten privata folkhögskolorna har under

Läs mer

Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete

Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete Inledning I december 2011 beslutade regeringen om en Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Specialyrkesexamen i företagsledning

Specialyrkesexamen i företagsledning Specialyrkesexamen i företagsledning Specialyrkesexamen i företagsledning De som har avlagt specialyrkesexamen i företagsledning har den kompetens i strategisk företagsledning och de insikter i företagsledning

Läs mer

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org This is an article published in Scriptum. Citation for the published paper: Hatje, Anna-Karin Forskningsarkivet: en mötesplats för arkiven

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR DOKUMENT- ADMINISTRATION OCH ARKIVVÄSEN 2010

YRKESEXAMEN FÖR DOKUMENT- ADMINISTRATION OCH ARKIVVÄSEN 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR DOKUMENT- ADMINISTRATION OCH ARKIVVÄSEN 2010 FÖRESKRIFT 48/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:18 Föreskrifter och anvisningar 2010:18 Grunder för

Läs mer

Vi har fokus på kunden inom vår verksamhet Vi utökar självbetjäningsmöjligheterna för våra kunder och hjälper kunderna agera riktigt på egen hand.

Vi har fokus på kunden inom vår verksamhet Vi utökar självbetjäningsmöjligheterna för våra kunder och hjälper kunderna agera riktigt på egen hand. Vi förnyar modigt Förnyelse innebär att vi reagerar snabbare än tidigare på förändringar i vår verksamhetsmiljö. Vi stärker vår yrkeskunnighet, testar modigt nya tillvägagångssätt, lär oss tillsammans

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Anvisningar 62/40/2003 11.5.2004. Innehåll Arkivverkets anvisningar om skydd av handlingar i undantagsförhållanden.

Anvisningar 62/40/2003 11.5.2004. Innehåll Arkivverkets anvisningar om skydd av handlingar i undantagsförhållanden. ARKIVVERKET Anvisningar 62/40/2003 11.5.2004 Innehåll Arkivverkets anvisningar om skydd av handlingar i undantagsförhållanden. Stadganden som ger behörighet för givandet av anvisningarna Arkivlagen (831/1994)

Läs mer

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission 1 (5) Kevas strategi Mission Vi verkställer och utvecklar den offentliga sektorns arbetspensionsskydd i en föränderlig omvärld samt erbjuder kundorienterade och högklassiga tjänster. Vi ansvarar för finansieringen

Läs mer

Valviras strategiska riktlinjer 2011 2015

Valviras strategiska riktlinjer 2011 2015 Valviras strategiska riktlinjer 2011 2015 Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

1 (6) Datum Riksarkivets kommunikationsplattform:

1 (6) Datum Riksarkivets kommunikationsplattform: Datum 2012-10-19 1 (6) Riksarkivets kommunikationsplattform: Kommunikationsstrategi 2013 2015 Denna kommunikationsstrategi bygger på Riksarkivets vision och strategiska mål och beskriver områden som ledningsgruppen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

Digitalisering. enligt Kungliga biblioteket

Digitalisering. enligt Kungliga biblioteket Digitalisering enligt Kungliga biblioteket Kungliga biblioteket var en av de institutioner och myndigheter som i december 2009 fick i uppdrag av regeringen att ge ett underlag till en nationell strategi

Läs mer

DEN ETISKA GRUNDEN FÖR ÅKLAGARVÄSENDETS verksamhet bygger på regler, värden och principer. Verksamhetens minimikrav kan utläsas ur normerna.

DEN ETISKA GRUNDEN FÖR ÅKLAGARVÄSENDETS verksamhet bygger på regler, värden och principer. Verksamhetens minimikrav kan utläsas ur normerna. SYYTTÄJÄ- LAITOKSEN DEN ETISKA GRUNDEN FÖR ÅKLAGARVÄSENDETS verksamhet bygger på regler, värden och principer. Verksamhetens minimikrav kan utläsas ur normerna. DEN GRUNDNIVÅ som definieras av reglerna

Läs mer

Den nya kommunen och de digitala servicenäten i det finländska samhället

Den nya kommunen och de digitala servicenäten i det finländska samhället Den nya kommunen och de digitala servicenäten i det finländska samhället 1 Kommunernas uppgifter efter reformen v [pvm] Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma 2 Sammanfattning Kommunen är en central aktör

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier ns kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

TAKO kommer av orden tallennus ja kokoelmat dvs. Insamling och samlingarna. INSA

TAKO kommer av orden tallennus ja kokoelmat dvs. Insamling och samlingarna. INSA 1 TAKO kommer av orden tallennus ja kokoelmat dvs. Insamling och samlingarna. INSA Ett nationellt projekt som eftersträvar att utveckla samlingssamarbetet i Finland Målgruppen är de kulturhistoriska museerna

Läs mer

Särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv

Särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv PM 2012:129 RVIII (Dnr 001-1084/2012) Särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv Remiss från Kulturdepartementet Borgarrådsberedningen

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

egrunder -utbildning 4-6.5.2015 i Helsingfors, Åbo och Vasa

egrunder -utbildning 4-6.5.2015 i Helsingfors, Åbo och Vasa egrunder -utbildning 4-6.5.2015 i Helsingfors, Åbo och Vasa Program kl. 09.00 Kaffe 09.30 Utbildningsdagens innehåll och mål, praktiska ärenden 09.45 Presentation av tjänsten egrunder och lp-verktyget

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

FORSKARFÖRBUNDETS STRATEGI

FORSKARFÖRBUNDETS STRATEGI FORSKNING FÖR LIVET FORSKARFÖRBUNDETS STRATEGI 2016 2020 Forskarförbundet erbjuder forskare, lärare och experter gemenskap som överskrider gränserna mellan olika vetenskapsgrenar övervakar medlemmarnas

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

Införande av digital mellanarkivering, e-arkiv, i Knivsta kommun KS-2014/29

Införande av digital mellanarkivering, e-arkiv, i Knivsta kommun KS-2014/29 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Lisbeth Rye-Danjelsen Datum KS-2014/29 huvudregistrator 2014-01-27 Kommunstyrelsen Införande av digital mellanarkivering, e-arkiv, i Knivsta kommun

Läs mer

Nödcentralsverket Strategi

Nödcentralsverket Strategi Nödcentralsverket Strategi 2016 2020 Nödcentralsverkets publikation HAK-2015-631 Innehåll Inledning Nödcentralsverket 2020 3 Riktlinjerna för nödcentralsverksamheten under strategiperioden 2016 2020 4

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

10 OKTOBER Arkivreglemente

10 OKTOBER Arkivreglemente Arkivreglemente Landstingets arkiv är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Synpunkter på kommissionens grönbok Information från den offentliga sektorn: En värdefull resurs för Europa

Synpunkter på kommissionens grönbok Information från den offentliga sektorn: En värdefull resurs för Europa 1999-06-01 EuJu1999/2993 Justitiedepartementet Granskningsenheten Kanslirådet Thomas Ericsson Telefon 08-405 46 27 Telefax 08-20 27 34 Europeiska kommissionen Att: Wolfgang Huber Enhetschef för GD XIII/E-1

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Examinas, lärokursers och övriga samlade kompetensers placering på kvalifikationsnivåerna

Examinas, lärokursers och övriga samlade kompetensers placering på kvalifikationsnivåerna Bilaga Examinas, lärokursers och övriga samlade kompetensers placering på kvalifikationsnivåerna Nationell kvalifikationsnivå/nivå enligt den europeiska referensramen för kvalifikationer Nivå 1 Examina,

Läs mer

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare LANTMÄT E RIET 1 (5) YTTRANDE 2014-08-14 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Dnr 102-2014/1597 Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare Regeringskansliets dnr 52014/ / 1992/ SFÖ 1.

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Förstöringsförslag i enlighet med SÄHKE2-kraven och informationsinnehållet i detta.

Förstöringsförslag i enlighet med SÄHKE2-kraven och informationsinnehållet i detta. 04.12.2009 1 (10) Förstöringsförslag i enlighet med SÄHKE2-kraven och informationsinnehållet i detta. Bestämmelse 15.2.2010 Anvisning 15.2.2010 Innehåll Arkivverkets bestämmelse/anvisning om förstöring

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt 12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN Allmänt Anvisningen om startmöten är uppgjord för att stöda verkställaren, finansiären samt projektets målsättningar och resultat. Startmötet är i idealfallet

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

Statens historiska museers digitaliseringsstrategi

Statens historiska museers digitaliseringsstrategi Dnr. 131-1440-2015 Statens historiska museers digitaliseringsstrategi Föreliggande strategi gäller för Statens historiska museers (SHMM:s) arbete med att digitalisera, digitalt tillgängliggöra samt digitalt

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

Arkivlänet Västernorrland

Arkivlänet Västernorrland Arkivlänet Västernorrland Dåtid Nutid Framtid Länets Arkivkluster en unik resurs Arkivklustret Västernorrland har en kraftfull och dynamisk miljö inom arkivsektorn med en omfattande arkivvetenskaplig forskning

Läs mer

FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL

FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL (Översättning) FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT 28.9.2010 OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL Med undervisningspersonal avses i detta beslut undervisnings-

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Datum 2017-05-15 Diarienummer KSN-2017-1683 Kommunstyrelsen Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 Föreskrift 24/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Grunder för fristående examen

Läs mer

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING KAPITEL 10 TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING Skolans undervisningsspråk är antingen svenska eller finska och i vissa fall samiska, romani eller teckenspråk. I undervisningen kan enligt lagen om grundläggande utbildning

Läs mer