ARKIVVERKETS STRATEGI 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARKIVVERKETS STRATEGI 2010"

Transkript

1 ARKIVVERKETS STRATEGI 2010 ARKIVVERKETS STRATEGISKA MÅL OCH METODER VISION VÄRDEGRUND Öppenhet och förtroende Jämlikhet Oberoende ARKIVVERKETS UPPGIFT FÖRÄNDERLIG VERKSAMHETSMILJÖ Elektronisk ärendehantering och bevarande av information i informationssamhället Balans mellan produktivitet och utlokalisering STYRARE AV DEN OFFENTLIGA DOKUMENTFÖRVALTNINGEN Normgivning och elektronisk dokumenthantering Bevarande- och gallringsprocess Styrning, rådgivning och utbildning Tillsynsverksamhet TILLHANDAHÅLLARE AV MÅNGSIDIG INFORMATION Forskar- och kundservice samt avgiftsbelagd service Webbtjänster Utredningar Expertuppdrag Bibliotekstjänster GARANT FÖR ATT HANDLINGAR BEVARAS OCH ÄR TILLGÄNGLIGA Digitalisering Mikrofilmning Konservering BEVARARE AV PRIVAT DOKUMENTÄRT MATERIAL OM DET FINLÄNDSKA SAMHÄLLET Dokumentation av samhället och kulturen Samarbete med arkiv som får statsbidrag FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET Arkivvetenskap Forskningsinstitution Främjande av forskning

2 2 Yrkesutbildning inom arkivbranschen Publikationsverksamhet AKTIV INFORMATIONSFÖRMEDLING INTERNATIONELL VERKSAMHET LÅNGSIKTIG PERSONALPOLITIK Ansvarsfull och pålitlig arbetsgivare Kunnig personal Tillräckliga personalresurser LOKALER OCH ARBETSREDSKAP Ökande utrymmesbehov till år 2020

3 3 ARKIVVERKETS STRATEGISKA MÅL OCH METODER Arkivverkets centrala strategiska mål: 1. De handlingar som hör till vårt nationella kulturarv är i tryggt förvar och tillgängliga. 2. Dokumentförvaltningens regelverk är klara, sakkunnigt uppgjorda och uppdaterade. 3. Informationsservice via Internet är en central del av forskar- och kundservicen. 4. Kompetensen och resurserna räcker till för utvecklingen av system för mottagande och långtidsförvaring av elektroniskt material. 5. Policyn vid förvärvet av enskilda arkiv tryggar ett brett, jämlikt och tillräckligt utbud av material från olika aktörer i samhället och från olika tidsperioder. 6. Arkivverkets utrymmesbehov beräknas och en tidsplan för nybyggnation fram till år 2020 tas fram. 7. Personalen är motiverad för sina uppgifter och yrkeskunskapen inom arkivverkets alla verksamhetsfält står på en hög nivå. De centrala instrumenten vid genomförandet av strategin: 1. Verksamheten planeras långsiktigt, och en systematisk uppföljning av hur målen nås görs med mätinstrument som visar hur framgångsrik verksamheten varit. 2. En utvärdering av de viktigaste verksamhetssektorerna görs regelbundet. 3. Ett konstruktivt samarbete med andra institutioner som tillhandahåller informationsservice etableras i avsikt att öka produktiviteten och förbättra resultatet. 4. Arkivverkets ställning stärks vid den övergripande planeringen av den offentliga förvaltningens elektroniska ärendehantering och långtidsförvaring av material. 5. Nya och frigjorda personella resurser allokeras i enlighet med strategiska målen; kunskapsbasen breddas och stärks genom utbildning och rekrytering. 6. En atmosfär där ett innovativt tänkesätt, ett dynamiskt och målinriktat handlande och yrkeskunskap värdesätts eftersträvas. 7. Kommunikationen fungerar, både internt och externt.

4 4 VISION Arkivverket är Finlands mest betydande expertorganisation inom den offentliga sektorn i fråga om dokumentförvaltning, långtidsförvaring och varaktig förvaring av handlingar och bevarande av Finlands dokumentära kulturarv. Därtill är arkivverket en viktig nationell institution för informationsservice, vars kompetens värdesätts även internationellt. VÄRDEGRUND Värderingarna utgör grundvalen för arkivverkets verksamhet och styr attityden gentemot kunder, intressentgrupper och arbetskamrater. Arkivverkets värdegrund bygger på internationellt erkända allmänmänskliga värderingar samt på arkivbranschens och forskarsamfundets yrkesetiska principer. Följande värderingar är viktiga för arkivverket: 1) Öppenhet och förtroende 2) Jämlikhet 3) Oberoende Öppenhet och förtroende Förvaltningssystemet i Finland och det övriga Norden bygger på öppenhet och handlingsoffentlighet. I överensstämmelse med god informationshantering främjar arkivverket tillämpningen av offentlighetsprincipen samt öppenhet och transparens i förvaltningen. Det här gäller både vid vägledning och utbildning i dokumenthantering och vid nyttjande av material i arkivverket. En förbättring av möjligheterna att nyttja arkiv och handlingar och en effektiv kundtjänst är centrala element i denna strävan efter öppenhet. Den lagstiftning som skyddar medborgarnas privatliv är en del av god informationshantering. Vid användningen av arkiv iakttas de användningsvillkor som man kommit överens om med den som levererat arkivet eller de begränsningar som fastställts i lag eller andra bestämmelser. Att privatlivet skyddas och överlåtelsevillkoren gällande enskilda arkiv iakttas noggrant utgör grundvalen för det

5 5 förtroende arkivverket åtnjuter, vilket tryggar framtida överlåtelser till arkivverket av privata samlingar av betydelse för Finlands historia, samhälle och kultur. Jämlikhet Materialet i arkiven utgör grunden för forskningens bild av Finlands historia, kultur och samhälle under olika tidsperioder. Arkivverket står genom sin anskaffningspolicy som garant för att ett tillräckligt omfattande och beviskraftigt arkivmaterial från olika samhällsaktörer jämlikt ställs till forskningens förfogande, jämsides med myndighetsarkiven. Arkivverket betjänar jämlikt alla användare. Med en god forskar- och kundservice och det mest centrala materialet utlagt på nätet förbättras kundernas jämlika möjlighet att använda arkivmaterialet oberoende av tid och plats. Oberoende Arkivbestånden är en del av Finlands och världens kulturarv, och arkivverket ansvarar i första hand inför kommande släktled för insamlingen, användningen och bevarandet av detta kulturarv. Arkivverkets personal måste i sin yrkesutövning vara oberoende av politiska, religiösa, ekonomiska eller andra sådana bindningar som skulle kunna äventyra tilltron till arkivverket som jämlikt och oberoende. Arkivverket iakttar de etiska regler för arkivbranschen som Internationella arkivrådet (International Council on Archives) har fastställt samt Forskningsetiska delegationens anvisning om god vetenskaplig praxis och handläggningen av avvikelser från den.

6 6 ARKIVVERKETS UPPGIFT Arkivverkets uppgift är att trygga bevarandet av de handlingar som hör till vårt nationella kulturarv, trygga tillgängligheten till dessa, främja forskningen samt leda, utveckla och granska arkivfunktionen. Arkivverket har normgivningsrätt och styr arkivfunktionen så att arkivbildarna i enlighet med god informationshantering skall kunna sköta sin informationstjänst i anslutning till handlingarna, fastställa deras förvaringsvärde och gallra ut obehövligt material. Arkivverket stöder de offentliga myndigheternas arkivverksamhet samt enskildas och sammanslutningars rätt att få information ur offentliga handlingar. Därvid beaktas tillgången till handlingar, enskildas och sammanslutningars rättsskydd samt datasekretess. Arkivverkets tjänster nyttjas främst av den offentliga förvaltningen, forskare, media, privatpersoner som behöver uppgifter för något officiellt eller privat ändamål samt personer som intresserar sig för person- och lokalhistoria. Riksarkivet är landets heraldiska ämbetsverk. Som expertorgan i anslutning till riksarkivet verkar en heraldisk nämnd. De handlingar som förvaras i arkiven är unika och beviskraftiga dokument från en svunnen tid. De har avfattats för något bestämt ändamål i samhället eller i den enskilda medborgarens liv. Arkivverkets uppgift är att samla in och förvara det dokumentära kulturarvet och på ett så effektivt sätt som möjligt ställa materialet i de olika arkiven till forskares och övriga kunders förfogande. Arkivverkets uppgifter och arbetssätt fastställs i arkivlagen (831/1994), förordningen om arkivverket (832/1994) samt i de ändringar som tillkommit senare.

7 7 FÖRÄNDERLIG VERKSAMHETSMILJÖ En övergång till elektroniska system är på gång inom både den offentliga förvaltningen och den privata sektorn i fråga om såväl serviceproduktion som intern ärendehantering. Internationella standarder och praxis har stor betydelse när man väljer nationella lösningar. Europeiska unionen har antagit en handlingsplan, eeurope 2005, med syftet att stöda en övergång till elektronisk förvaltning. De institutioner som tillhandahåller informationsservice förväntas i allt högre grad ge elektronisk service. Internet dominerar inhämtningen av information. Forskning och utbildning utgör strategiska tyngdpunktsområden som upprätthåller och stärker det finländska samhällets konkurrenskraft. Utlokaliseringspolitiken syftar till att bevara och förbättra kunnandet och stärka livskraften utanför stora tillväxtcentra. Bildandet av statliga affärsverk, fusioner mellan myndigheter samt utlokaliseringen av uppgifter inverkar på det arkivmaterial som skall överföras till arkivverket, på behovet av arkivlokaler, på rådgivningen i arkivbildningsfrågor och på utbildningen samt på informationstjänsten. Elektronisk ärendehantering och bevarande av information i informationssamhället Införandet på bred front av elektroniska ärendehanteringssystem inom såväl den offentliga som den privata sektorn ändrar väsentligt rutinerna för ärendehantering och långtidsförvaring av arkivalier. Målen för den elektroniska ärendehanteringen i Finland anknyter till Europeiska unionens handlingsprogram eeurope Programmets syfte är att stöda övergången till elektronisk förvaltning, användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen, tillhandahållandet av offentliga tjänster på nätet samt utvecklingen av en dynamisk elektronisk miljö för affärsverksamhet. Övergången till en ny verksamhetskultur förutsätter betydande ekonomiska satsningar på nationell nivå och en tydlig samordning mellan de ansvariga organisationerna.

8 8 I Finland har den ekonomiska satsningen på en övergripande planering och implementering av elektroniska system i den offentliga förvaltningen varit otillräcklig. Därför saknas ännu till största delen lösningar för såväl mottagande och varaktig förvaring av den offentliga förvaltningens elektroniska material samt tillhörande informationsservice, som arkivverket ansvarar för. Detta kan medföra att informationens integritet och användbarhet går förlorad och att informationsservicen äventyras. Arkivverket stöder en övergripande, samordnad utveckling av ärendehanteringen och dokumenthanteringen inom den offentliga förvaltningen, för att kunna leva upp till de egna åtagandena i det finländska och europeiska informationssamhället. Frågorna i anslutning till hanteringen av information och dess användbarhet accentueras i elektronisk miljö. När det gäller material som producerats för olika ändamål med hjälp av olika system och apparatur, kräver mottagandet och ordnandet av informationstjänster både långsiktighet och en möjlighet för arkivverket att på förhand påverka den offentliga förvaltningens lösningar. Vid varaktig förvaring av material för forskningens behov är tryggandet av det elektroniska materialets integritet på ett tillförlitligt och lätt dokumenterbart sätt en central uppgift. Att tillräckliga resurser anvisats för den mottagning och varaktiga förvaring av material som den elektroniska dokumenthanteringen kräver är avgörande för arkivverkets möjligheter att fylla sin funktion i det finländska samhället. Balans mellan produktivitet och utlokalisering Till den offentliga förvaltningens strategiska mål hör dels att öka produktiviteten och skapa bättre ekonomi, dels att utlokalisera verksamhet till olika delar av landet i avsikt att bevara livskraften i regionerna och dra nytta av deras kunskapspotential. För att utlokaliseringen skall bli effektiv och lyckas krävs det en tillräckligt stor kritisk massa som kan stöda utvecklingen i stort. Arkivverket har rikstäckande funktioner, men är en liten aktör inom den offentliga förvaltningen. Därför är det svårt att utan tilläggsresurser skapa den kritiska massa som är utgångspunkten för utlokaliseringssträvandena. Om landsarkiven får rikstäckande uppgifter i den interna arbetsfördelningen, tjänar detta bäst utlokaliseringssträvandena. Också ambitionen att utveckla ett strukturellt samarbete med arkiv som får statsbidrag och andra organisationer för informationsservice är till gagn för utlokaliseringen.

9 9 Statsförvaltningens mål att effektivera sin verksamhet och förbättra produktiviteten förutsätter aktiva åtgärder av arkivverket, framför allt i prioriteringen av funktioner. Den mängd över 40 år gamla arkivalier som skall levereras till något arkiv kommer att växa kraftigt inom de närmaste årtiondena. Detta förutsätter att resursfördelningen planeras noggrant samt att ett funktionellt och ekonomiskt mervärde uppnås. Det kan man uppnå genom att centralisera funktionerna och försöka gå in för ökad synergi, både mellan arkivverkets egna enheter och mellan andra aktörer. Arkivverkets största utmaning under strategiperioden blir att få resurserna att räcka till och att kunna fördela dem på rätt sätt. Ökning av mängden arkivalier Arkivverket hade år 2003 ca 108 hyllkilometer handlingar Till år 2020 fördubblas den absoluta mängden arkivalier Förklaringar: o svart = mängd arkivalier totalt vid olika tidpunkter o vit = tillväxt under respektive granskningsperiod o grå = tillväxt per tioårsperiod under respektive granskningsperiod

10 10 STYRARE AV DEN OFFENTLIGA DOKUMTFÖRVALTNINGEN Arkivverket ansvarar för normgivningen inom dokumentförvaltningen och beaktar därvid handlingens livscykel som en helhet. Därtill ansvarar arkivverket för att det utvecklas en praxis för de system som behövs för mottagande av elektroniskt material och förvaring av material som skall förvaras varaktigt. Resultaten av det så kallade SÄHKE-projektet är arkivverkets viktigaste instrument vid styrningen av den offentliga förvaltningens elektroniska dokumenthantering. Den elektroniska ärendehanteringen inom den offentliga förvaltningen bör vara samordnad och kostnadseffektiv. Innan den tas i bruk behövs klara politiska beslut, en kraftig ekonomisk satsning och en fungerande samordning av olika myndigheters funktioner. De arkivbildningsplaner som myndigheterna skall uppgöra, en effektiv gallring av arkivmaterialet, styrning och rådgivningsverksamhet samt inspektioner av dokumenthanteringen stöder arkivverket i dess strävanden att varaktigt förvara % av myndigheternas handlingsproduktion. Normgivning och elektronisk dokumenthantering I slutet av 2004 kommer arkivverkets gallringspolicy att fastställas. Arkivverket ansvarar för utvecklingen av myndigheternas dokumentförvaltning såtillvida att normgivningen skall vara av hög kvalitet, aktuell och heltäckande. Från och med 2006 kommer enkäter regelbundet att skickas ut till myndigheterna, i syfte att utveckla arkivverkets verksamhet. Normgivningen stöds av en effektiv styrnings-, tillsyns- och utbildningsverksamhet. Utvecklingen av myndigheternas elektroniska dokumenthantering och en tryggad långtidsförvaring av materialet är centrala strategiska mål inom arkivverket. Verket skall producera högklassiga tjänster, i synnerhet tjänster som stöder myndigheternas elektroniska dokumenthantering. Inom SÄHKE-projektet definieras funktionella minimikrav för ärendehanteringssystem. Där beaktas de krav arkivfunktionen ställer. Projektet slår också exakt fast egenskaperna hos överföringsfilen med vilken ämbetsverken och institutionerna kan föra över material från sitt eget ärendehanteringssystem till arkivverket. Verkets normgivningsrätt utnyttjas vid utvecklingen av den elektroniska dokumenthanteringen. Verksamheten stöds också genom utvecklingen av ett tillståndsförfarande som kan ge myndigheter möjlighet att långtidsförvara elektroniskt material. Ett intimt samarbete med övriga myndigheter och ett aktivt deltagande i internationell verksamhet stärker arkivverkets kunskapsbas.

11 11 Bevarande- och gallringsprocess Genom en bevarande- och gallringsprocess fastställs förvaringstiderna för arkivmaterialet. Styrning, rådgivning och utbildning När styrnings-, rådgivnings- och utbildningsverksamheten är uppdaterad och står på en hög nivå stöder den arkivverkets normgivning och hjälper myndigheterna att effektivt sköta dokumentförvaltningen. Uppgiften att förenhetliga arbetsmetoderna och göra datasystemen kompatibla underlättas om myndigheterna inom samma förvaltningsområde samarbetar och bildar nätverk. Utbildningen genomförs i samarbete med intressentgrupper och utomstående tillhandahållare av utbildningstjänster. En central ställning intar den utbildning som stöder elektronisk dokumenthantering. Utbildningsprogrammen och kurserna planeras så att kompetensen hela tiden skall kunna förbättras. En effektiv utbildning kräver aktuella läromedel på de inhemska språken. Vid inriktningen av styrningen, rådgivningen och utbildningen beaktas myndigheternas önskemål, sedvanlig respons som insamlats under tidigare verksamhet och de utvecklingsrekommendationer som kommer fram i arkivverkets utvärdering Möjligheten att inleda webbutbildning utreds efter utvärderingen. Den utbildningsansvariga personalens kunskapsbas kan breddas framför allt genom en höjning av den arkivvetenskapliga kompetensen och genom ett ökat internationellt engagemang. Tillsynsverksamhet Avsikten med att inspektera myndigheternas dokumentförvaltning och arkivfunktion är att stöda det ämbetsverk eller den institution som inspekteras, så att det material som för varaktig förvaring överlåts till arkivverket är korrekt gallrat, ordnat och förtecknat. Målet med en effektiv tillsynsverksamhet är att säkerställa att arkivverket uppnår de uppsatta målen för normgivning och styrningsverksamhet. Vad tillsynsverksamheten angår eftersträvar man periodiskt återkommande inspektioner hos myndigheter. Verksamheten effektiveras genom att tillsynsprogram utarbetas, utbildning ordnas för

12 12 den personal som sköter inspektionerna och samordningen mellan arkivverkets olika enheter förbättras.

13 13 MÅNGSIDIG TILLHANDAHÅLLARE AV INFORMATION Arkivverkets basservice finansieras med offentliga medel och är huvudsakligen avgiftsfri för kunden. Arkivverkets informationstjänst är sakkunnig, högklassig och effektiv. En högklassig kundtjänst är serviceinriktad. Detta bör vara personalens ledstjärna i all verksamhet. Yrkeskunskapen upprätthålls och utvecklas på arkivverkets centrala kompetensområden. Samarbete med andra kulturbärande institutioner breddar kunskapsbasen och ger verksamheten ett mervärde. Utbudet av elektroniska tjänster utökas. I arkivdatabasen VAKKA lagras förteckningar och beskrivningar av de arkiv som inkommit till arkivverket. Databasen är därför ett viktigt sökverktyg. Via databasen får kunden tillgång till handlingar som digitaliserats för olika ändamål, både digitaliserade pappersdokument och andra handlingar, och kan se på elektroniska handlingar i original. Mot slutet av strategiperioden kommer kunden att kunna beställa fram handlingar via arkivdatabasen VAKKA. Forskar- och kundservice samt avgiftsbelagd service En av arkivverkets grundläggande uppgifter är den kundservice som hänför sig till det förvarade arkivmaterialet. Genom att samarbetet mellan Riksarkivet och landsarkiven effektiveras och anvisningar tas fram, kan förfaringssättet förenhetligas inom arkivverkets enheter beträffande tolkningen av handlingars offentlighet, handlingssekretess och personuppgifter. I kundtjänsten bör skyddet av originalhandlingar mot slitage och missbruk ägnas särskild uppmärksamhet. Då kunderna uppmanas använda mikrofilm eller digitalt material i stället för originalhandlingar är originalhandlingarna inte bara i säkerhet utan bevaras även i användbart skick för kommande forskargenerationer. För de avgiftsbelagda tjänsterna iakttas fastställda betalningsgrunder, där målet är att intäkterna täcker kostnaderna. Arkivverkets avgiftsbelagda service är en del av informations- och kundtjänsten. Grundlig förtrogenhet med arkivbeståndet höjer även personalens yrkeskompetens. Släktforskning i inofficiellt syfte görs bara ifall detta inte stör andra uppgifter eller äventyrar arkivverkets resultatmål.

14 14 Webbtjänster Arkivverket utvecklar sina webbtjänster i överensstämmelse med internetstrategin i syfte att göra arkivverket synligare för olika intressentgrupper och höja produktiviteten. Webbtjänsterna inbegriper högklassiga informationstjänster och ger kunden möjlighet att uträtta ärenden på nätet, vilket underlättar verksamheten. Arkivverkets viktigaste elektroniska sökverktyg är arkivdatabasen VAKKA, vilken har planerats för webbanvändning. Innan utgången av 2007 skall uppgifterna på arkivenhetsnivå i huvudsak vara inmatade. De inmatade uppgifterna kompletteras och databasens sökegenskaper vidareutvecklas kontinuerligt under hela strategiperioden, vilket kräver en systematisk satsning i såväl Riksarkivet som landsarkiven. En separat utvärdering av sökegenskaperna i VAKKA och av de uppsatta målen för användningen görs inom ramen för arkivverkets allmänna utvärdering Ett elektroniskt rekvisitionssystem i samband med arkivdatabasen VAKKA skall göra det möjligt att beställa fram handlingar över nätet. Ibruktagandet av rekvisitionssystemet kräver betydande ekonomiska satsningar och tillräckligt omfattande testkörningar. Dessa startas efter 2007, när större delen av arkivmaterialet har matats in i databasen. Det elektroniska rekvisitionssystemet tas i bruk i slutet av strategiperioden. Även arkivmaterial i digital form länkas till arkivdatabasen VAKKA. När webbtjänsterna byggs upp deltar arkivverket aktivt i den internationella diskussionen om arkiveringsprinciper samt i utvecklingen av en gemensam praxis. Utredningar Utifrån sitt arkivmaterial gör arkivverket utredningar, dels utredningar för officiella ändamål, dels inofficiella utredningar enligt affärsekonomiska principer. Utredningar för officiellt ändamål, så kallade offentligträttsliga utredningar, prioriteras. Att de levereras till beställaren inom utsatt tid hör till arkivverkets viktigaste resultatmål. Efter andra världskriget fick S:t Michels landsarkiv ta hand om församlingsarkiv från de avträdda områdena. Utredningarna för officiella ändamål gäller i särskilt hög grad just dessa personhandlingar, även om de småningom kommer att minska i antal. Under strategiperioden får förändringen dock ingen nämnvärd betydelse, eftersom det totala antalet utredningar kommer att

15 15 öka. Detta beror i sin tur på att arkivbeståndet kommer att fördubblas före år När statliga verk ombildas till affärsverk och utlokaliseringar sker levereras nämligen även yngre än 40 år gammalt material till arkiven. I synnerhet kommer kontakterna via e-post att öka. Därför kommer inga resurser att kunna frigöras från utredningsverksamheten. Expertuppdrag Om personalens yrkeskunskap skall kunna upprätthållas krävs samarbete med universiteten och de läroämnen som rör branschen och med andra läroanstalter, påverkan på den utbildning dessa ordnar och deltagande i utbildningen. Kunskap och fördjupade studier inger respekt och stärker arkivverket i rollen som expertorganisation. Arkivverket stöder utvecklandet av informationshanteringen vid olika forskningsprojekt. Informationstjänsterna kan då inkluderas i projektets verksamhetsplan. Arkivverket tillhandahåller detta specialkunnande som avgiftsbelagd tjänst. Det hör till arkivverkets lagstadgade uppgifter att stöda vetenskaplig forskning, vilket samtidigt höjer kompetensnivån inom verket. Riksarkivet är landets sakkunnigmyndighet i heraldiska frågor. En heraldisk nämnd tillsatt av Riksarkivet bereder utlåtanden om statliga, kommunala och kyrkliga emblem, vilka Riksarkivet skall avge ett utlåtande om med stöd av olika stadganden. Nämnden följer med och främjar den heraldiska kulturen och lämnar aktivt förslag och tar initiativ i frågor inom området. Nämnden ger handledning och råd i heraldiska frågor både till myndigheter och enskilda personer. Bibliotekstjänster Riksarkivets bibliotek är ett vetenskapligt specialbibliotek inom arkivbranschen. Biblioteket betjänar inte bara interna och externa användare inom Riksarkivet och hela arkivverket utan också forskning på arkivområdet och forskning som nyttjar arkivkällor. Biblioteket deltar i utvecklingen av ett nationellt biblioteksnätverk för specialbiblioteken. Det är med och producerar högklassiga och lättanvända nättjänster i och med att beskrivningar av de egna samlingarna och av kursmaterial som rör biblioteksanvändningen läggs ut på nätet. De centrala målsättningarna för strategiperioden är dels anslutningen av arkivverkets bibliotek till Linnea 2- konsortiet, ett gemensamt konsortium för alla vetenskapliga bibliotek i Finland, dels överföringen

16 16 av uppgifter om samlingarna till bibliotekssystemet Voyager, ett system som de vetenskapliga biblioteken använder. Arkivverkets bibliotek har specialiserat sig på inhemsk och utländsk litteratur om arkivfunktionen, verk om urkunder och dokumenthantering samt heraldisk och sigillografisk litteratur. Riksarkivets och landsarkivens bibliotek anskaffar förutom facklitteratur om arkivbranschen även historisk litteratur, tidskrifter och andra publikationer som stöder grundforskningen i Finlands historia vid olika arkiv. För landsarkivens bibliotek är införskaffandet av landskapsspecifika specialsamlingar och informationstjänsterna i anslutning till det egna fackområdet av särskild betydelse. Arkivverket införskaffar också sådan inhemsk och utländsk äldre litteratur från de egna specialområdena som saknas i samlingarna.

17 17 GARANT FÖR ATT HANDLINGAR BEVARAS OCH ÄR TILLGÄNGLIGA Genom konservering, mikrofilmning och digitalisering tryggar arkivverket att arkivmaterialet bevaras och att tillgängligheten förbättras. När digitaliserat material läggs ut på nätet blir kundernas möjligheter att använda sig av materialet mera jämlika. Digitalisering hör till arkivverkets normala verksamhet, men en storskalig digitalisering av arkivmaterial förutsätter att samhället gör ytterligare kraftfulla satsningar på detta område. Koncentrering av funktionerna och strukturellt samarbete med andra organisationer ökar kunnandet och gör verksamheten mera kostnadseffektiv. För konservering, mikrofilmning och digitalisering utarbetas heltäckande planer som stöder varandra. Digitalisering Offentliga informationstjänster på nätet blir allt vanligare och utgör en central del av det finländska informationssamhällets serviceutbud. Användningen av webbtjänster ökar inom alla åldersgrupper. Arkivverket är vid sidan av biblioteken och museerna en viktig aktör på nätet och tillhandahåller informationstjänster med avseende på det finländska samhället och kulturarvet. Arkivverkets digitaliseringsstrategi har sin grund i strategin för det nationella informationssamhället, speciellt i undervisningsministeriets mål för digitalisering av kulturarvet på medellång sikt. Enligt detta mål skall en betydande del av museernas, arkivens och bibliotekens kulturarv vara digitaliserade senast år 2010 i enlighet med den prioriteringsplan som de kulturbärande institutionerna gjort upp. För att målet skall kunna uppnås krävs avsevärda tilläggsresurser till de kulturbärande institutionernas informationshanterings- och digitaliseringscentra. Under strategiperioden inriktas arkivverkets digitaliseringsverksamhet på digitaliseringen av register som är viktiga vid användning av arkivmaterial. Härigenom blir det möjligt att på ett regionalt jämlikt sätt beställa material för vetenskaplig forskning samt senare att använda centrala källor på distans och få tillgång till material som hör till vårt nationella kulturarv. Digitaliseringen förbättrar förutsättningarna för innehållsproduktion inom kultursektorn, såsom framställning av undervisningsmaterial och interaktivt material.

18 18 Eftersom bestånden är så omfattande kan endast en liten del av det dokumentära kulturarvet digitaliseras, att digitalisera större mängder vore inte rationellt. Under strategiperioden kommer huvudvikten att ligga på digitalisering av mikrofilmer, i enlighet med arkivverkets digitaliseringsplan. Genom att mikrofilmer digitaliseras kan det centrala arkivmaterialet snabbt fås ut på webben. Detta minskar på lång sikt kopiering och lån av mikrofilm, vilket resulterar i ett minskat behov av resurser för dessa tjänster. Digitalisering av de mest använda handlingarna och kartorna är viktigt såtillvida att detta kan förbättra tillgängligheten och öka användningen av materialet bland olika kundgrupper. Digitalisering i efterskott är dock inte ett alternativ till varaktig förvaring av handlingar som ursprungligen producerats i analog form. Arkivverkets digitaliseringsverksamhet koncentreras till Riksarkivet och S:t Michels landsarkiv. Digitaliseringscentralen vid Riksarkivet har inrättats med stöd av undervisningsministeriet. Verksamheten vid centralen för digitaliseringen av arkivmaterial och publicering på webben utvecklas och blir en del av arkivverkets basverksamhet. Vid S:t Michels landsarkiv förstärks digitaliseringsverksamheten, så att arkivverket effektivt kan dra nytta av den sakkunskap som den planerade arkiverings- och digitaliseringscentralen i S:t Michel för olika organisationer kommer att företräda. Under strategiperioden fattas beslut om var det digitaliserade materialet skall långtidsförvaras. I sin verksamhet vill arkivverket speciellt betona att samarbetet mellan informationsinstitutionerna bör utvecklas i konstruktiv anda, så att synergieffekter i fråga om bevarande, digitalisering och informationstjänst uppnås. Digitaliseringen av ljudupptagningar samt den krävande mikrofotograferingen och digitaliseringen i färg, exempelvis av kartor är föremål för särskilt intresse. Det strukturella samarbetet skall öka effektiviteten i verksamheten och minska kostnaderna. För att främja och koordinera digitaliseringen tillsätter arkivverket ett samarbetsorgan där vitt skilda aktörer inom arkivbranschen kommer att vara företrädda. Mikrofilmning Mikrofilmningsprogrammet uppdateras. Under strategiperioden svarar Riksarkivet för den egentliga mikrofilmningen av arkivmaterial, medan S:t Michels landsarkiv ensamt sköter kopieringen och

19 19 utlåningen av mikrofilm. S:t Michels landsarkiv sköter också förvaringen av arkivverkets säkerhetsfilmer. Genom digitalisering av mikrofilmer i enlighet med digitaliseringsstrategin bör kopierings- och utlåningsverksamheten kunna reduceras avsevärt. Den förändrade prioriteringen av funktioner beaktas när arkivverkets resurser fördelas. Konservering Konserveringsverksamheten har som mål att trygga att arkivmaterialet bevaras och är tillgängligt. Digitalisering och mikrofilmning minskar slitaget på originalhandlingar i och med att användningen av dessa minskar. Under strategiperioden görs en helhetsplan upp för arkivverkets konserveringsverksamhet. I planen kopplas målen för konserveringen samman med digitaliserings- och mikrofilmningsprogrammen. I helhetsplanen utreds möjligheten att centralisera konserveringsverksamheten för att reducera kostnaderna och öka kompetensen på området. Syftet med denna centralisering är framför allt att konserveringen av stora beståndshelheter skall vara metodisk och högtstående. När centraliseringen planeras tas speciell hänsyn till de risker som är förknippade med transport av handlingar. Centraliseringen får inte heller äventyra landsarkivens nödvändiga konservering av de egna samlingarna. I den övergripande redogörelsen kartläggs möjligheterna till samarbete med andra informationsinstitutioner. Arkivverket gör en bedömning av hur stor mängd arkivmaterial som riskerar att förstöras. Helhetsstrategin för konservering, mikrofilmning och digitalisering utgår ifrån att handlingarnas informationsinnehåll skall säkras.

20 20 BEVARARE AV PRIVAT DOKUMENTÄRT MATERIAL OM DET FINLÄNDSKA SAMHÄLLET Arkivverket har helhetsansvaret för att de handlingar som belyser Finlands historia och det finländska samhället insamlas och bevaras samt att forskare och andra kundgrupper genom informationsservice får tillgång till arkivmaterial. Privatarkiven kompletterar avsevärt den bild som myndighetsarkiven ger av det finländska samhället. Vid anskaffning av privat arkivmaterial är målet ett arkivbestånd som på ett autentiskt och objektivt sätt i tillräcklig utsträckning återspeglar de viktigaste aktörerna från olika tider. Speciell uppmärksamhet ägnas bevarandet av etniska minoriteters och andra marginella samhällsgruppers arkivmaterial. Enheten för privatarkiv vid Riksarkivet ansvarar för utvecklingen av en arbetsfördelning mellan Riksarkivet, landsarkiven, de privata centralarkiven, hembygdsarkiven och andra informationsinstitutioner som tar emot privatarkiv. Arkivverket tillsätter ett expertorgan för att koordinera policyn angående privatarkiv. Anskaffningen av arkivbestånd främjas genom aktiv informationsverksamhet och regelbundna kontakter till centrala intressentgrupper. Dokumentation av samhället och kulturen Arkiven efter privatpersoner, organisationer och affärsföretag spelar en viktig roll vid gestaltandet av Finlands historia. De kompletterar den bild som myndighetsarkiven ger och belyser de bakgrundsfaktorer som har påverkat händelseutvecklingen. Privatpersoner och andra privata arkivbildare har ingen lagstadgad skyldighet att överlämna sitt arkivmaterial till något arkiv. Därför måste arkiven vara speciellt aktiva för att få in privat arkivmaterial. Förtroendet för arkivverket baserar sig på att arkivverket obetingat respekterar och följer överlämnarnas vilja samt de principer och den praxis som parterna kommit överens om i överlåtelseavtalet. Anskaffning, ordnande och förvaring av privatarkiv kräver en förhållandevis större arbetsinsats av arkiven än när det är fråga om myndighetsarkiv. Ett privatarkiv är ofta oordnat, och den som överlämnar arkivet har ingen skyldighet att ordna det innan leveransen. Även om allt det material som erbjuds arkiven inte kan tas emot för varaktig förvaring, skapar arkivverket genom sin verksamhet en atmosfär där man värdesätter det dokumentära arvet och för framtida forskning tryggar bevarandet av material som berättar om vanliga människor och deras liv.

GRUNDKURS I DOKUMENTHANTERING OCH ARKIVFUNKTION

GRUNDKURS I DOKUMENTHANTERING OCH ARKIVFUNKTION GRUNDKURS I DOKUMENTHANTERING OCH ARKIVFUNKTION Tid: 27 29.11. 2012 Plats: Föreläsare: Statens ämbetshus, auditorium Präntöö, Wolffskavägen 35, Vasa Karin Gref, forskare, Riksarkivet Jussi Jääskeläinen,

Läs mer

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Främjande av digital arkivering Arkiveringens och ärendehanteringens verksamhetsfält har förändrats betydligt de senaste 20 åren. Förvaltningens

Läs mer

ARKIVVERKETS STRATEGI 2015

ARKIVVERKETS STRATEGI 2015 ARKIVVERKETS STRATEGI 2015 ARKIVVERKETS VERKSAMHETSIDÉ VERKSAMHETENS MÅL OCH MEDEL VISION VÄRDERINGAR Öppenhet och förtroende Objektivitet Oavhängighet FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN LEDNING OCH VERKSAMHETSUTVECKLING

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 GENOMFÖRANDE AV ENKÄT ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING Planering

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Arkivverkets strategi 2015

Arkivverkets strategi 2015 ARKIVVERKETS STRATEGI 2015 Arkivverkets strategi 2015 INNEHÅLL arkivverkets verksamhetsidé... 5 verksamhetens mål och medel...6 vision... 8 värdegrund... 8 Öppenhet och förtroende...9 Objektivitet...9

Läs mer

Leverans av handlingar till arkivverket

Leverans av handlingar till arkivverket Leverans av handlingar till arkivverket ARKIVVERKET Föreskrift KA/189/40/2007 9.2.2007 Innehåll Överföring av statliga ämbetsverks och inrättningars handlingar till arkivverket Bestämmelser som ger behörighet

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning Bilaga 1. Begrepp I denna bilaga har samlats de i kriteriet använda centralaste begreppen närmast gällande kvalitetsledning vid yrkesutbildning. En del begrepp har definierats med den av Finlands Standardiseringsförbund

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier ns kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad?

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Välkommen till en fördjupningskurs om arkiv- och ärendehantering. Program: 13:00-14:00 Ansvarsfördelning, utlämnande och PUL 14:00-14:30 Paus 14:30-15:30 Informationssäkerhet

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

Förstöringsförslag i enlighet med SÄHKE2-kraven och informationsinnehållet i detta.

Förstöringsförslag i enlighet med SÄHKE2-kraven och informationsinnehållet i detta. 04.12.2009 1 (10) Förstöringsförslag i enlighet med SÄHKE2-kraven och informationsinnehållet i detta. Bestämmelse 15.2.2010 Anvisning 15.2.2010 Innehåll Arkivverkets bestämmelse/anvisning om förstöring

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING Denna policy omfattar dokumentation samt insamling och gallring av föremål, skrivna dokument, arkivalier, fotografier, film, inspelat ljud,

Läs mer

HumaNovas Etiska Regler. Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer

HumaNovas Etiska Regler. Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer s Etiska Regler Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer Utbildning AB 2011 1 Våra Etiska Regler s grundläggande princip är alla människors lika värde, rätt till personlig

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen den 5 mars 2002. Dessa riktlinjer gäller alla typer av digital information, t.ex. databaser, dokument, bilder, kartor och ritningar.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING 1 (5) 2.12.2014 STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING UTLYSNING I JANUARI 2015 Mål Stärkandet av de finländska universitetens forskningsprofiler och effektiverandet

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Styrdokument inom kommunikationsområdet 1

Läs mer

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen Resumé 351 /54/04 UTVECKLANDET AV ELEKTRONISKA KOMMUNIKA- TIONSTJÄNSTER I DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN Huvudfrågan vid revisionen var att kartlägga hur den elektroniska kommunikationen i den offentliga

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet är en del av statsrådet och svarar för» en finanspolitik som förstärker förutsättningarna för en stabil och hållbar

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3

Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3 Piratpartiet Linköping Kommunprogram version 1.1.3 Uppdaterad 2012-11-20 Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3 1. Ideologisk utgångspunkt och övergripande strategi 1.1 Syfte 1.2 Utgångspunkt

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING

SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING Sammanställt av Psykonets material på finska av Matti Laine & Harriet Eriksson 1. ALLMÄNT Vad är en specialpsykologutbildning?

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Vi rekommenderar att organisationer planerar rutiner för vad som skall lämnas till oss och med vilka intervall. Kontakta gärna oss i dessa frågor.

Vi rekommenderar att organisationer planerar rutiner för vad som skall lämnas till oss och med vilka intervall. Kontakta gärna oss i dessa frågor. BILAGA 1 ATT LEVERERA ARKIVMATERIAL TILL ARAB Leveranser till ARAB en översikt Förbund, större organisationer Små föreningar m.fl. Urval av material 10 år och äldre Verifikationer gallrade Tryckdubbletter

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN HANDLÄGGARE : MATILDA EKSTRÖM INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2011-08-08 DNR 9.3-2554/11 SSA 2011:5 Mässfastigheter i Stockholm AB Att: Sven Lundgren

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-1341/2014 Sida 1 (6) 2014-04-22 SSA 2014:01 Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Närvarande från herrängens skola: Philip Olsson

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Delegationen för stiftelser och fonder rf. www.saatiopalvelu.fi

Delegationen för stiftelser och fonder rf. www.saatiopalvelu.fi Delegationen för stiftelser och fonder rf www.saatiopalvelu.fi God stiftelsepraxis Närmare trettio stiftelser och fonder som beviljar stipendier började år 1970 hålla regelbunden kontakt med varandra.

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur 1(4) 8.4.2015 Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Professuren i inre medicin, undervisningsspråk svenska Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Principer för ansvarsfull verksamhet

Principer för ansvarsfull verksamhet Principer för ansvarsfull verksamhet Innehåll Principer för ansvarsfull verksamhet... 3 Vår framgång bygger på att värdegrunden är starkt integrerad i all vår verksamhet... 4 God förvaltningssed... 5 Vi

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi 1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Deltid professur (35 %) i kardiologi Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och område Professorn ska enligt

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG)

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) GEST.6.SV-V/F-01/10/98 HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999 (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) 1. INLEDNING Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Oy Apotti Ab Affärsplan

Oy Apotti Ab Affärsplan 1 Oy Apotti Ab Affärsplan Version 2.00 7.5.2015. 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bolagets strategiska mål... 4 3 Bolagets verksamhetsidé och vision samt affärsidé... 5 3.1 Verksamhetsidé och

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM MÅLEN FÖR DEN NATIONELLA INFORMA- TIONSSAMHÄLLSPOLITIKEN 2007 2011

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM MÅLEN FÖR DEN NATIONELLA INFORMA- TIONSSAMHÄLLSPOLITIKEN 2007 2011 STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM MÅLEN FÖR DEN NATIONELLA INFORMA- TIONSSAMHÄLLSPOLITIKEN 2007 2011 2 1 Inledning Informations- och kommunikationstekniken spelar en allt större roll i medborgarnas och företagens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM

MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM 6.6.2002 Nr 23/2002 1 (3) MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM Kyrkostyrelsen har i cirkulär nr 35/1980 givit anvisningar om mikrofilmning av inbundna kyrkböcker. Största delen av

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

Eduvuxen = ansökningsskedet ska ge service främst på nätet för vuxna Alla utbildningsformer Hjälp och stöd för sökande contactcenter i K:stad vidare

Eduvuxen = ansökningsskedet ska ge service främst på nätet för vuxna Alla utbildningsformer Hjälp och stöd för sökande contactcenter i K:stad vidare Tema 5 Kundtjänst Eduvuxen = ansökningsskedet ska ge service främst på nätet för vuxna Alla utbildningsformer Hjälp och stöd för sökande contactcenter i K:stad vidare handledning (en person) omorganisering

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

Vi löser era lokalproblem

Vi löser era lokalproblem Vi löser era lokalproblem Ett steg före förväntningarna Senatfastigheter är ett statligt affärsverk som erbjuder lokaler och tillhörande tjänster till statsförvaltningen. Uthyrning av lokaler, utveckling

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer