ARKIVVERKETS STRATEGI 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARKIVVERKETS STRATEGI 2010"

Transkript

1 ARKIVVERKETS STRATEGI 2010 ARKIVVERKETS STRATEGISKA MÅL OCH METODER VISION VÄRDEGRUND Öppenhet och förtroende Jämlikhet Oberoende ARKIVVERKETS UPPGIFT FÖRÄNDERLIG VERKSAMHETSMILJÖ Elektronisk ärendehantering och bevarande av information i informationssamhället Balans mellan produktivitet och utlokalisering STYRARE AV DEN OFFENTLIGA DOKUMENTFÖRVALTNINGEN Normgivning och elektronisk dokumenthantering Bevarande- och gallringsprocess Styrning, rådgivning och utbildning Tillsynsverksamhet TILLHANDAHÅLLARE AV MÅNGSIDIG INFORMATION Forskar- och kundservice samt avgiftsbelagd service Webbtjänster Utredningar Expertuppdrag Bibliotekstjänster GARANT FÖR ATT HANDLINGAR BEVARAS OCH ÄR TILLGÄNGLIGA Digitalisering Mikrofilmning Konservering BEVARARE AV PRIVAT DOKUMENTÄRT MATERIAL OM DET FINLÄNDSKA SAMHÄLLET Dokumentation av samhället och kulturen Samarbete med arkiv som får statsbidrag FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET Arkivvetenskap Forskningsinstitution Främjande av forskning

2 2 Yrkesutbildning inom arkivbranschen Publikationsverksamhet AKTIV INFORMATIONSFÖRMEDLING INTERNATIONELL VERKSAMHET LÅNGSIKTIG PERSONALPOLITIK Ansvarsfull och pålitlig arbetsgivare Kunnig personal Tillräckliga personalresurser LOKALER OCH ARBETSREDSKAP Ökande utrymmesbehov till år 2020

3 3 ARKIVVERKETS STRATEGISKA MÅL OCH METODER Arkivverkets centrala strategiska mål: 1. De handlingar som hör till vårt nationella kulturarv är i tryggt förvar och tillgängliga. 2. Dokumentförvaltningens regelverk är klara, sakkunnigt uppgjorda och uppdaterade. 3. Informationsservice via Internet är en central del av forskar- och kundservicen. 4. Kompetensen och resurserna räcker till för utvecklingen av system för mottagande och långtidsförvaring av elektroniskt material. 5. Policyn vid förvärvet av enskilda arkiv tryggar ett brett, jämlikt och tillräckligt utbud av material från olika aktörer i samhället och från olika tidsperioder. 6. Arkivverkets utrymmesbehov beräknas och en tidsplan för nybyggnation fram till år 2020 tas fram. 7. Personalen är motiverad för sina uppgifter och yrkeskunskapen inom arkivverkets alla verksamhetsfält står på en hög nivå. De centrala instrumenten vid genomförandet av strategin: 1. Verksamheten planeras långsiktigt, och en systematisk uppföljning av hur målen nås görs med mätinstrument som visar hur framgångsrik verksamheten varit. 2. En utvärdering av de viktigaste verksamhetssektorerna görs regelbundet. 3. Ett konstruktivt samarbete med andra institutioner som tillhandahåller informationsservice etableras i avsikt att öka produktiviteten och förbättra resultatet. 4. Arkivverkets ställning stärks vid den övergripande planeringen av den offentliga förvaltningens elektroniska ärendehantering och långtidsförvaring av material. 5. Nya och frigjorda personella resurser allokeras i enlighet med strategiska målen; kunskapsbasen breddas och stärks genom utbildning och rekrytering. 6. En atmosfär där ett innovativt tänkesätt, ett dynamiskt och målinriktat handlande och yrkeskunskap värdesätts eftersträvas. 7. Kommunikationen fungerar, både internt och externt.

4 4 VISION Arkivverket är Finlands mest betydande expertorganisation inom den offentliga sektorn i fråga om dokumentförvaltning, långtidsförvaring och varaktig förvaring av handlingar och bevarande av Finlands dokumentära kulturarv. Därtill är arkivverket en viktig nationell institution för informationsservice, vars kompetens värdesätts även internationellt. VÄRDEGRUND Värderingarna utgör grundvalen för arkivverkets verksamhet och styr attityden gentemot kunder, intressentgrupper och arbetskamrater. Arkivverkets värdegrund bygger på internationellt erkända allmänmänskliga värderingar samt på arkivbranschens och forskarsamfundets yrkesetiska principer. Följande värderingar är viktiga för arkivverket: 1) Öppenhet och förtroende 2) Jämlikhet 3) Oberoende Öppenhet och förtroende Förvaltningssystemet i Finland och det övriga Norden bygger på öppenhet och handlingsoffentlighet. I överensstämmelse med god informationshantering främjar arkivverket tillämpningen av offentlighetsprincipen samt öppenhet och transparens i förvaltningen. Det här gäller både vid vägledning och utbildning i dokumenthantering och vid nyttjande av material i arkivverket. En förbättring av möjligheterna att nyttja arkiv och handlingar och en effektiv kundtjänst är centrala element i denna strävan efter öppenhet. Den lagstiftning som skyddar medborgarnas privatliv är en del av god informationshantering. Vid användningen av arkiv iakttas de användningsvillkor som man kommit överens om med den som levererat arkivet eller de begränsningar som fastställts i lag eller andra bestämmelser. Att privatlivet skyddas och överlåtelsevillkoren gällande enskilda arkiv iakttas noggrant utgör grundvalen för det

5 5 förtroende arkivverket åtnjuter, vilket tryggar framtida överlåtelser till arkivverket av privata samlingar av betydelse för Finlands historia, samhälle och kultur. Jämlikhet Materialet i arkiven utgör grunden för forskningens bild av Finlands historia, kultur och samhälle under olika tidsperioder. Arkivverket står genom sin anskaffningspolicy som garant för att ett tillräckligt omfattande och beviskraftigt arkivmaterial från olika samhällsaktörer jämlikt ställs till forskningens förfogande, jämsides med myndighetsarkiven. Arkivverket betjänar jämlikt alla användare. Med en god forskar- och kundservice och det mest centrala materialet utlagt på nätet förbättras kundernas jämlika möjlighet att använda arkivmaterialet oberoende av tid och plats. Oberoende Arkivbestånden är en del av Finlands och världens kulturarv, och arkivverket ansvarar i första hand inför kommande släktled för insamlingen, användningen och bevarandet av detta kulturarv. Arkivverkets personal måste i sin yrkesutövning vara oberoende av politiska, religiösa, ekonomiska eller andra sådana bindningar som skulle kunna äventyra tilltron till arkivverket som jämlikt och oberoende. Arkivverket iakttar de etiska regler för arkivbranschen som Internationella arkivrådet (International Council on Archives) har fastställt samt Forskningsetiska delegationens anvisning om god vetenskaplig praxis och handläggningen av avvikelser från den.

6 6 ARKIVVERKETS UPPGIFT Arkivverkets uppgift är att trygga bevarandet av de handlingar som hör till vårt nationella kulturarv, trygga tillgängligheten till dessa, främja forskningen samt leda, utveckla och granska arkivfunktionen. Arkivverket har normgivningsrätt och styr arkivfunktionen så att arkivbildarna i enlighet med god informationshantering skall kunna sköta sin informationstjänst i anslutning till handlingarna, fastställa deras förvaringsvärde och gallra ut obehövligt material. Arkivverket stöder de offentliga myndigheternas arkivverksamhet samt enskildas och sammanslutningars rätt att få information ur offentliga handlingar. Därvid beaktas tillgången till handlingar, enskildas och sammanslutningars rättsskydd samt datasekretess. Arkivverkets tjänster nyttjas främst av den offentliga förvaltningen, forskare, media, privatpersoner som behöver uppgifter för något officiellt eller privat ändamål samt personer som intresserar sig för person- och lokalhistoria. Riksarkivet är landets heraldiska ämbetsverk. Som expertorgan i anslutning till riksarkivet verkar en heraldisk nämnd. De handlingar som förvaras i arkiven är unika och beviskraftiga dokument från en svunnen tid. De har avfattats för något bestämt ändamål i samhället eller i den enskilda medborgarens liv. Arkivverkets uppgift är att samla in och förvara det dokumentära kulturarvet och på ett så effektivt sätt som möjligt ställa materialet i de olika arkiven till forskares och övriga kunders förfogande. Arkivverkets uppgifter och arbetssätt fastställs i arkivlagen (831/1994), förordningen om arkivverket (832/1994) samt i de ändringar som tillkommit senare.

7 7 FÖRÄNDERLIG VERKSAMHETSMILJÖ En övergång till elektroniska system är på gång inom både den offentliga förvaltningen och den privata sektorn i fråga om såväl serviceproduktion som intern ärendehantering. Internationella standarder och praxis har stor betydelse när man väljer nationella lösningar. Europeiska unionen har antagit en handlingsplan, eeurope 2005, med syftet att stöda en övergång till elektronisk förvaltning. De institutioner som tillhandahåller informationsservice förväntas i allt högre grad ge elektronisk service. Internet dominerar inhämtningen av information. Forskning och utbildning utgör strategiska tyngdpunktsområden som upprätthåller och stärker det finländska samhällets konkurrenskraft. Utlokaliseringspolitiken syftar till att bevara och förbättra kunnandet och stärka livskraften utanför stora tillväxtcentra. Bildandet av statliga affärsverk, fusioner mellan myndigheter samt utlokaliseringen av uppgifter inverkar på det arkivmaterial som skall överföras till arkivverket, på behovet av arkivlokaler, på rådgivningen i arkivbildningsfrågor och på utbildningen samt på informationstjänsten. Elektronisk ärendehantering och bevarande av information i informationssamhället Införandet på bred front av elektroniska ärendehanteringssystem inom såväl den offentliga som den privata sektorn ändrar väsentligt rutinerna för ärendehantering och långtidsförvaring av arkivalier. Målen för den elektroniska ärendehanteringen i Finland anknyter till Europeiska unionens handlingsprogram eeurope Programmets syfte är att stöda övergången till elektronisk förvaltning, användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen, tillhandahållandet av offentliga tjänster på nätet samt utvecklingen av en dynamisk elektronisk miljö för affärsverksamhet. Övergången till en ny verksamhetskultur förutsätter betydande ekonomiska satsningar på nationell nivå och en tydlig samordning mellan de ansvariga organisationerna.

8 8 I Finland har den ekonomiska satsningen på en övergripande planering och implementering av elektroniska system i den offentliga förvaltningen varit otillräcklig. Därför saknas ännu till största delen lösningar för såväl mottagande och varaktig förvaring av den offentliga förvaltningens elektroniska material samt tillhörande informationsservice, som arkivverket ansvarar för. Detta kan medföra att informationens integritet och användbarhet går förlorad och att informationsservicen äventyras. Arkivverket stöder en övergripande, samordnad utveckling av ärendehanteringen och dokumenthanteringen inom den offentliga förvaltningen, för att kunna leva upp till de egna åtagandena i det finländska och europeiska informationssamhället. Frågorna i anslutning till hanteringen av information och dess användbarhet accentueras i elektronisk miljö. När det gäller material som producerats för olika ändamål med hjälp av olika system och apparatur, kräver mottagandet och ordnandet av informationstjänster både långsiktighet och en möjlighet för arkivverket att på förhand påverka den offentliga förvaltningens lösningar. Vid varaktig förvaring av material för forskningens behov är tryggandet av det elektroniska materialets integritet på ett tillförlitligt och lätt dokumenterbart sätt en central uppgift. Att tillräckliga resurser anvisats för den mottagning och varaktiga förvaring av material som den elektroniska dokumenthanteringen kräver är avgörande för arkivverkets möjligheter att fylla sin funktion i det finländska samhället. Balans mellan produktivitet och utlokalisering Till den offentliga förvaltningens strategiska mål hör dels att öka produktiviteten och skapa bättre ekonomi, dels att utlokalisera verksamhet till olika delar av landet i avsikt att bevara livskraften i regionerna och dra nytta av deras kunskapspotential. För att utlokaliseringen skall bli effektiv och lyckas krävs det en tillräckligt stor kritisk massa som kan stöda utvecklingen i stort. Arkivverket har rikstäckande funktioner, men är en liten aktör inom den offentliga förvaltningen. Därför är det svårt att utan tilläggsresurser skapa den kritiska massa som är utgångspunkten för utlokaliseringssträvandena. Om landsarkiven får rikstäckande uppgifter i den interna arbetsfördelningen, tjänar detta bäst utlokaliseringssträvandena. Också ambitionen att utveckla ett strukturellt samarbete med arkiv som får statsbidrag och andra organisationer för informationsservice är till gagn för utlokaliseringen.

9 9 Statsförvaltningens mål att effektivera sin verksamhet och förbättra produktiviteten förutsätter aktiva åtgärder av arkivverket, framför allt i prioriteringen av funktioner. Den mängd över 40 år gamla arkivalier som skall levereras till något arkiv kommer att växa kraftigt inom de närmaste årtiondena. Detta förutsätter att resursfördelningen planeras noggrant samt att ett funktionellt och ekonomiskt mervärde uppnås. Det kan man uppnå genom att centralisera funktionerna och försöka gå in för ökad synergi, både mellan arkivverkets egna enheter och mellan andra aktörer. Arkivverkets största utmaning under strategiperioden blir att få resurserna att räcka till och att kunna fördela dem på rätt sätt. Ökning av mängden arkivalier Arkivverket hade år 2003 ca 108 hyllkilometer handlingar Till år 2020 fördubblas den absoluta mängden arkivalier Förklaringar: o svart = mängd arkivalier totalt vid olika tidpunkter o vit = tillväxt under respektive granskningsperiod o grå = tillväxt per tioårsperiod under respektive granskningsperiod

10 10 STYRARE AV DEN OFFENTLIGA DOKUMTFÖRVALTNINGEN Arkivverket ansvarar för normgivningen inom dokumentförvaltningen och beaktar därvid handlingens livscykel som en helhet. Därtill ansvarar arkivverket för att det utvecklas en praxis för de system som behövs för mottagande av elektroniskt material och förvaring av material som skall förvaras varaktigt. Resultaten av det så kallade SÄHKE-projektet är arkivverkets viktigaste instrument vid styrningen av den offentliga förvaltningens elektroniska dokumenthantering. Den elektroniska ärendehanteringen inom den offentliga förvaltningen bör vara samordnad och kostnadseffektiv. Innan den tas i bruk behövs klara politiska beslut, en kraftig ekonomisk satsning och en fungerande samordning av olika myndigheters funktioner. De arkivbildningsplaner som myndigheterna skall uppgöra, en effektiv gallring av arkivmaterialet, styrning och rådgivningsverksamhet samt inspektioner av dokumenthanteringen stöder arkivverket i dess strävanden att varaktigt förvara % av myndigheternas handlingsproduktion. Normgivning och elektronisk dokumenthantering I slutet av 2004 kommer arkivverkets gallringspolicy att fastställas. Arkivverket ansvarar för utvecklingen av myndigheternas dokumentförvaltning såtillvida att normgivningen skall vara av hög kvalitet, aktuell och heltäckande. Från och med 2006 kommer enkäter regelbundet att skickas ut till myndigheterna, i syfte att utveckla arkivverkets verksamhet. Normgivningen stöds av en effektiv styrnings-, tillsyns- och utbildningsverksamhet. Utvecklingen av myndigheternas elektroniska dokumenthantering och en tryggad långtidsförvaring av materialet är centrala strategiska mål inom arkivverket. Verket skall producera högklassiga tjänster, i synnerhet tjänster som stöder myndigheternas elektroniska dokumenthantering. Inom SÄHKE-projektet definieras funktionella minimikrav för ärendehanteringssystem. Där beaktas de krav arkivfunktionen ställer. Projektet slår också exakt fast egenskaperna hos överföringsfilen med vilken ämbetsverken och institutionerna kan föra över material från sitt eget ärendehanteringssystem till arkivverket. Verkets normgivningsrätt utnyttjas vid utvecklingen av den elektroniska dokumenthanteringen. Verksamheten stöds också genom utvecklingen av ett tillståndsförfarande som kan ge myndigheter möjlighet att långtidsförvara elektroniskt material. Ett intimt samarbete med övriga myndigheter och ett aktivt deltagande i internationell verksamhet stärker arkivverkets kunskapsbas.

11 11 Bevarande- och gallringsprocess Genom en bevarande- och gallringsprocess fastställs förvaringstiderna för arkivmaterialet. Styrning, rådgivning och utbildning När styrnings-, rådgivnings- och utbildningsverksamheten är uppdaterad och står på en hög nivå stöder den arkivverkets normgivning och hjälper myndigheterna att effektivt sköta dokumentförvaltningen. Uppgiften att förenhetliga arbetsmetoderna och göra datasystemen kompatibla underlättas om myndigheterna inom samma förvaltningsområde samarbetar och bildar nätverk. Utbildningen genomförs i samarbete med intressentgrupper och utomstående tillhandahållare av utbildningstjänster. En central ställning intar den utbildning som stöder elektronisk dokumenthantering. Utbildningsprogrammen och kurserna planeras så att kompetensen hela tiden skall kunna förbättras. En effektiv utbildning kräver aktuella läromedel på de inhemska språken. Vid inriktningen av styrningen, rådgivningen och utbildningen beaktas myndigheternas önskemål, sedvanlig respons som insamlats under tidigare verksamhet och de utvecklingsrekommendationer som kommer fram i arkivverkets utvärdering Möjligheten att inleda webbutbildning utreds efter utvärderingen. Den utbildningsansvariga personalens kunskapsbas kan breddas framför allt genom en höjning av den arkivvetenskapliga kompetensen och genom ett ökat internationellt engagemang. Tillsynsverksamhet Avsikten med att inspektera myndigheternas dokumentförvaltning och arkivfunktion är att stöda det ämbetsverk eller den institution som inspekteras, så att det material som för varaktig förvaring överlåts till arkivverket är korrekt gallrat, ordnat och förtecknat. Målet med en effektiv tillsynsverksamhet är att säkerställa att arkivverket uppnår de uppsatta målen för normgivning och styrningsverksamhet. Vad tillsynsverksamheten angår eftersträvar man periodiskt återkommande inspektioner hos myndigheter. Verksamheten effektiveras genom att tillsynsprogram utarbetas, utbildning ordnas för

12 12 den personal som sköter inspektionerna och samordningen mellan arkivverkets olika enheter förbättras.

13 13 MÅNGSIDIG TILLHANDAHÅLLARE AV INFORMATION Arkivverkets basservice finansieras med offentliga medel och är huvudsakligen avgiftsfri för kunden. Arkivverkets informationstjänst är sakkunnig, högklassig och effektiv. En högklassig kundtjänst är serviceinriktad. Detta bör vara personalens ledstjärna i all verksamhet. Yrkeskunskapen upprätthålls och utvecklas på arkivverkets centrala kompetensområden. Samarbete med andra kulturbärande institutioner breddar kunskapsbasen och ger verksamheten ett mervärde. Utbudet av elektroniska tjänster utökas. I arkivdatabasen VAKKA lagras förteckningar och beskrivningar av de arkiv som inkommit till arkivverket. Databasen är därför ett viktigt sökverktyg. Via databasen får kunden tillgång till handlingar som digitaliserats för olika ändamål, både digitaliserade pappersdokument och andra handlingar, och kan se på elektroniska handlingar i original. Mot slutet av strategiperioden kommer kunden att kunna beställa fram handlingar via arkivdatabasen VAKKA. Forskar- och kundservice samt avgiftsbelagd service En av arkivverkets grundläggande uppgifter är den kundservice som hänför sig till det förvarade arkivmaterialet. Genom att samarbetet mellan Riksarkivet och landsarkiven effektiveras och anvisningar tas fram, kan förfaringssättet förenhetligas inom arkivverkets enheter beträffande tolkningen av handlingars offentlighet, handlingssekretess och personuppgifter. I kundtjänsten bör skyddet av originalhandlingar mot slitage och missbruk ägnas särskild uppmärksamhet. Då kunderna uppmanas använda mikrofilm eller digitalt material i stället för originalhandlingar är originalhandlingarna inte bara i säkerhet utan bevaras även i användbart skick för kommande forskargenerationer. För de avgiftsbelagda tjänsterna iakttas fastställda betalningsgrunder, där målet är att intäkterna täcker kostnaderna. Arkivverkets avgiftsbelagda service är en del av informations- och kundtjänsten. Grundlig förtrogenhet med arkivbeståndet höjer även personalens yrkeskompetens. Släktforskning i inofficiellt syfte görs bara ifall detta inte stör andra uppgifter eller äventyrar arkivverkets resultatmål.

14 14 Webbtjänster Arkivverket utvecklar sina webbtjänster i överensstämmelse med internetstrategin i syfte att göra arkivverket synligare för olika intressentgrupper och höja produktiviteten. Webbtjänsterna inbegriper högklassiga informationstjänster och ger kunden möjlighet att uträtta ärenden på nätet, vilket underlättar verksamheten. Arkivverkets viktigaste elektroniska sökverktyg är arkivdatabasen VAKKA, vilken har planerats för webbanvändning. Innan utgången av 2007 skall uppgifterna på arkivenhetsnivå i huvudsak vara inmatade. De inmatade uppgifterna kompletteras och databasens sökegenskaper vidareutvecklas kontinuerligt under hela strategiperioden, vilket kräver en systematisk satsning i såväl Riksarkivet som landsarkiven. En separat utvärdering av sökegenskaperna i VAKKA och av de uppsatta målen för användningen görs inom ramen för arkivverkets allmänna utvärdering Ett elektroniskt rekvisitionssystem i samband med arkivdatabasen VAKKA skall göra det möjligt att beställa fram handlingar över nätet. Ibruktagandet av rekvisitionssystemet kräver betydande ekonomiska satsningar och tillräckligt omfattande testkörningar. Dessa startas efter 2007, när större delen av arkivmaterialet har matats in i databasen. Det elektroniska rekvisitionssystemet tas i bruk i slutet av strategiperioden. Även arkivmaterial i digital form länkas till arkivdatabasen VAKKA. När webbtjänsterna byggs upp deltar arkivverket aktivt i den internationella diskussionen om arkiveringsprinciper samt i utvecklingen av en gemensam praxis. Utredningar Utifrån sitt arkivmaterial gör arkivverket utredningar, dels utredningar för officiella ändamål, dels inofficiella utredningar enligt affärsekonomiska principer. Utredningar för officiellt ändamål, så kallade offentligträttsliga utredningar, prioriteras. Att de levereras till beställaren inom utsatt tid hör till arkivverkets viktigaste resultatmål. Efter andra världskriget fick S:t Michels landsarkiv ta hand om församlingsarkiv från de avträdda områdena. Utredningarna för officiella ändamål gäller i särskilt hög grad just dessa personhandlingar, även om de småningom kommer att minska i antal. Under strategiperioden får förändringen dock ingen nämnvärd betydelse, eftersom det totala antalet utredningar kommer att

15 15 öka. Detta beror i sin tur på att arkivbeståndet kommer att fördubblas före år När statliga verk ombildas till affärsverk och utlokaliseringar sker levereras nämligen även yngre än 40 år gammalt material till arkiven. I synnerhet kommer kontakterna via e-post att öka. Därför kommer inga resurser att kunna frigöras från utredningsverksamheten. Expertuppdrag Om personalens yrkeskunskap skall kunna upprätthållas krävs samarbete med universiteten och de läroämnen som rör branschen och med andra läroanstalter, påverkan på den utbildning dessa ordnar och deltagande i utbildningen. Kunskap och fördjupade studier inger respekt och stärker arkivverket i rollen som expertorganisation. Arkivverket stöder utvecklandet av informationshanteringen vid olika forskningsprojekt. Informationstjänsterna kan då inkluderas i projektets verksamhetsplan. Arkivverket tillhandahåller detta specialkunnande som avgiftsbelagd tjänst. Det hör till arkivverkets lagstadgade uppgifter att stöda vetenskaplig forskning, vilket samtidigt höjer kompetensnivån inom verket. Riksarkivet är landets sakkunnigmyndighet i heraldiska frågor. En heraldisk nämnd tillsatt av Riksarkivet bereder utlåtanden om statliga, kommunala och kyrkliga emblem, vilka Riksarkivet skall avge ett utlåtande om med stöd av olika stadganden. Nämnden följer med och främjar den heraldiska kulturen och lämnar aktivt förslag och tar initiativ i frågor inom området. Nämnden ger handledning och råd i heraldiska frågor både till myndigheter och enskilda personer. Bibliotekstjänster Riksarkivets bibliotek är ett vetenskapligt specialbibliotek inom arkivbranschen. Biblioteket betjänar inte bara interna och externa användare inom Riksarkivet och hela arkivverket utan också forskning på arkivområdet och forskning som nyttjar arkivkällor. Biblioteket deltar i utvecklingen av ett nationellt biblioteksnätverk för specialbiblioteken. Det är med och producerar högklassiga och lättanvända nättjänster i och med att beskrivningar av de egna samlingarna och av kursmaterial som rör biblioteksanvändningen läggs ut på nätet. De centrala målsättningarna för strategiperioden är dels anslutningen av arkivverkets bibliotek till Linnea 2- konsortiet, ett gemensamt konsortium för alla vetenskapliga bibliotek i Finland, dels överföringen

16 16 av uppgifter om samlingarna till bibliotekssystemet Voyager, ett system som de vetenskapliga biblioteken använder. Arkivverkets bibliotek har specialiserat sig på inhemsk och utländsk litteratur om arkivfunktionen, verk om urkunder och dokumenthantering samt heraldisk och sigillografisk litteratur. Riksarkivets och landsarkivens bibliotek anskaffar förutom facklitteratur om arkivbranschen även historisk litteratur, tidskrifter och andra publikationer som stöder grundforskningen i Finlands historia vid olika arkiv. För landsarkivens bibliotek är införskaffandet av landskapsspecifika specialsamlingar och informationstjänsterna i anslutning till det egna fackområdet av särskild betydelse. Arkivverket införskaffar också sådan inhemsk och utländsk äldre litteratur från de egna specialområdena som saknas i samlingarna.

17 17 GARANT FÖR ATT HANDLINGAR BEVARAS OCH ÄR TILLGÄNGLIGA Genom konservering, mikrofilmning och digitalisering tryggar arkivverket att arkivmaterialet bevaras och att tillgängligheten förbättras. När digitaliserat material läggs ut på nätet blir kundernas möjligheter att använda sig av materialet mera jämlika. Digitalisering hör till arkivverkets normala verksamhet, men en storskalig digitalisering av arkivmaterial förutsätter att samhället gör ytterligare kraftfulla satsningar på detta område. Koncentrering av funktionerna och strukturellt samarbete med andra organisationer ökar kunnandet och gör verksamheten mera kostnadseffektiv. För konservering, mikrofilmning och digitalisering utarbetas heltäckande planer som stöder varandra. Digitalisering Offentliga informationstjänster på nätet blir allt vanligare och utgör en central del av det finländska informationssamhällets serviceutbud. Användningen av webbtjänster ökar inom alla åldersgrupper. Arkivverket är vid sidan av biblioteken och museerna en viktig aktör på nätet och tillhandahåller informationstjänster med avseende på det finländska samhället och kulturarvet. Arkivverkets digitaliseringsstrategi har sin grund i strategin för det nationella informationssamhället, speciellt i undervisningsministeriets mål för digitalisering av kulturarvet på medellång sikt. Enligt detta mål skall en betydande del av museernas, arkivens och bibliotekens kulturarv vara digitaliserade senast år 2010 i enlighet med den prioriteringsplan som de kulturbärande institutionerna gjort upp. För att målet skall kunna uppnås krävs avsevärda tilläggsresurser till de kulturbärande institutionernas informationshanterings- och digitaliseringscentra. Under strategiperioden inriktas arkivverkets digitaliseringsverksamhet på digitaliseringen av register som är viktiga vid användning av arkivmaterial. Härigenom blir det möjligt att på ett regionalt jämlikt sätt beställa material för vetenskaplig forskning samt senare att använda centrala källor på distans och få tillgång till material som hör till vårt nationella kulturarv. Digitaliseringen förbättrar förutsättningarna för innehållsproduktion inom kultursektorn, såsom framställning av undervisningsmaterial och interaktivt material.

18 18 Eftersom bestånden är så omfattande kan endast en liten del av det dokumentära kulturarvet digitaliseras, att digitalisera större mängder vore inte rationellt. Under strategiperioden kommer huvudvikten att ligga på digitalisering av mikrofilmer, i enlighet med arkivverkets digitaliseringsplan. Genom att mikrofilmer digitaliseras kan det centrala arkivmaterialet snabbt fås ut på webben. Detta minskar på lång sikt kopiering och lån av mikrofilm, vilket resulterar i ett minskat behov av resurser för dessa tjänster. Digitalisering av de mest använda handlingarna och kartorna är viktigt såtillvida att detta kan förbättra tillgängligheten och öka användningen av materialet bland olika kundgrupper. Digitalisering i efterskott är dock inte ett alternativ till varaktig förvaring av handlingar som ursprungligen producerats i analog form. Arkivverkets digitaliseringsverksamhet koncentreras till Riksarkivet och S:t Michels landsarkiv. Digitaliseringscentralen vid Riksarkivet har inrättats med stöd av undervisningsministeriet. Verksamheten vid centralen för digitaliseringen av arkivmaterial och publicering på webben utvecklas och blir en del av arkivverkets basverksamhet. Vid S:t Michels landsarkiv förstärks digitaliseringsverksamheten, så att arkivverket effektivt kan dra nytta av den sakkunskap som den planerade arkiverings- och digitaliseringscentralen i S:t Michel för olika organisationer kommer att företräda. Under strategiperioden fattas beslut om var det digitaliserade materialet skall långtidsförvaras. I sin verksamhet vill arkivverket speciellt betona att samarbetet mellan informationsinstitutionerna bör utvecklas i konstruktiv anda, så att synergieffekter i fråga om bevarande, digitalisering och informationstjänst uppnås. Digitaliseringen av ljudupptagningar samt den krävande mikrofotograferingen och digitaliseringen i färg, exempelvis av kartor är föremål för särskilt intresse. Det strukturella samarbetet skall öka effektiviteten i verksamheten och minska kostnaderna. För att främja och koordinera digitaliseringen tillsätter arkivverket ett samarbetsorgan där vitt skilda aktörer inom arkivbranschen kommer att vara företrädda. Mikrofilmning Mikrofilmningsprogrammet uppdateras. Under strategiperioden svarar Riksarkivet för den egentliga mikrofilmningen av arkivmaterial, medan S:t Michels landsarkiv ensamt sköter kopieringen och

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2004-2007

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2004-2007 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2004-2007 1. Målsättningar 1.1. Åbo Akademis mission Åbo Akademis styrelse antog vid sitt möte 25.3.2002 följande allmänna målsättning : a. Åbo Akademis verksamhetsidé: svenskt

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

Centralen för mediefostran. Handlingsprogram

Centralen för mediefostran. Handlingsprogram Centralen för mediefostran och bildprogram Handlingsprogram i Innehåll 1. Att främja en säker mediemiljö och god medieläskunnighet...2 2. MEKU:s verksamhet - lagstiftningsgrunden...4 3. Utgångspunkterna

Läs mer

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 ANM Publikationer Avdelning för arbetslivs- och marknadsfrågor 2 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 I regeringsprogrammet för statsminister Matti

Läs mer

HNS strategi 2012 2016. HNS en föregångare. Effektiv vård för patientens bästa

HNS strategi 2012 2016. HNS en föregångare. Effektiv vård för patientens bästa HNS strategi 2012 2016 HNS en föregångare Effektiv vård för patientens bästa Vad är en strategi? Med strategin avses vid HNS det mål- och verksamhetsprogram som samkommunens fullmäktige godkänt. Strategin

Läs mer

De nordiska privatarkiven och deras förvaltare

De nordiska privatarkiven och deras förvaltare De nordiska privatarkiven och deras förvaltare En jämförande undersökning av arbetet med privatarkivfrågorna vid de nordiska arkivverkens institutioner utförd på uppdrag av de nordiska riksarkivarierna

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 Projektledare: Fr. 2014-03-03 t.o.m. 2014-08-31 Michaela Sarvik, Hässleholms kommun 2014-09-01 t.o.m. 2014-12-31 Tommy Bengtsson, EU-kontor Skåne Nordost/Hässleholms

Läs mer

Strategi för dataadministrationen inom undervisningsministeriets förvaltningsområde 2006 2015

Strategi för dataadministrationen inom undervisningsministeriets förvaltningsområde 2006 2015 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Strategi för dataadministrationen inom undervisningsministeriets förvaltningsområde 2006 2015 Undervisningsministeriets publikationer 2007:20 Strategi för dataadministrationen

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2009. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 20/2010 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2009. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 20/2010 rd Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2009 Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 20/2010 rd B 20/2009 rd Statens revisionsverks berättelse till

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utbildningsstyrelsen Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utkast 25.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BETYDELSEN AV OCH ANVISNINGAR OM DEN LOKALA LÄROPLANEN 1.1 Grunderna för läroplanen

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Utbildningsstyrelsen och författarna Ombrytning: Eija Högman ISBN 978-952-13-3452-8 (häft.) ISBN 978-952-13-3453-5

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

6 Nationella bevarandefrågor

6 Nationella bevarandefrågor 6 Nationella bevarandefrågor 6.1 Bakgrund och direktiv Bevarandefrågor handlar inte bara om vad man ska göra med gamla böcker utan även om förebyggande bevarandeinsatser när det gäller olika sorters material

Läs mer

RKIV FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET -.. ... ""'... w!... 'l..

RKIV FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET -.. ... '... w!... 'l.. ... ~.... RKIV OCH.. SAMHALLE -.. 'l.. ""'.......... w!.... FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1994:1 Arkiv samhälle och forskning SVENSKA ARKIVSAMFUNDET ARKIV, SAMHÄLLE

Läs mer

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Diarienummer: KS-283/2011 Ett budskap som öppnar möjligheter Vi i Norrköping är vana vid förändring.

Läs mer

LÄGESÖVERSIKT OCH NÖDVÄNDIGA RIKTLINJER FÖR PROGRAMMET FÖR ATT PÅSKYNDA ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING OCH DEMOKRATI (SADe)

LÄGESÖVERSIKT OCH NÖDVÄNDIGA RIKTLINJER FÖR PROGRAMMET FÖR ATT PÅSKYNDA ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING OCH DEMOKRATI (SADe) Promemoria VM038:00/2009 Finanspolitiska ministerutskottet Bilaga 1 18.2.2010 Offentlig LÄGESÖVERSIKT OCH NÖDVÄNDIGA RIKTLINJER FÖR PROGRAMMET FÖR ATT PÅSKYNDA ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING OCH DEMOKRATI

Läs mer

rapport av rådet för informationssamhället februari 2005

rapport av rådet för informationssamhället februari 2005 rapport av rådet för informationssamhället Å februari 2005 RAPPORT TILL REGERINGEN AV RÅDET FÖR INFORMATIONSSAMHÄLLET Det framtida Finland i Nätverk FEBRUARI 2005 4 rapport till regeringen av rådet för

Läs mer

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Utbildningsstyrelsen ISBN 952-13-1834-1 (häft.) ISBN 952-13-1835-X (pdf) LAYOUT Studio Viiva Oy TRYCKNING Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2004

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny kommunallag,

Läs mer