KONTORSHANDBOKEN. för Falkenbergs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONTORSHANDBOKEN. för Falkenbergs kommun"

Transkript

1 KONTORSHANDBOKEN för Falkenbergs kommun 1

2 Produktionsansvarig: Henrik Lundahl, Kanslichef Grafisk formgivning: Rosanna Dalibor Beijer, kommunikatör Källa foto: Falkenbergs kommun, Jesper Anhede, Christel Lind, SXC och MostPhotos. Först publicerad Reviderad april Falkenbergs kommun Falkenberg Telefon: (vxl) E-post:

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 Förord 6 Offentlighet och sekretess kapitel 1 8 Utlämnande av allmänna handlingar kapitel 2 10 Informationsförvaltning och arkiv kapitel 3 13 Ärenderegistrering kapitel 4 16 Serviceansvar mot invånare kapitel 5 17 Föredragningslista, kallelse och protokoll kapitel 6 19 Överklagande besväg laglighetsprövning kapitel 7 20 Skrivelser kapitel 8 21 Beredning av ärende kapitel 9 23 Kommunens grafiska profil kapitel Typografi och skrivregler kapitel Dokumentmallar kapitel Personuppgiftslagen PuL kapitel E-post kapitel Allmänt telefon, annons, visitkort m m kapitel 15 Skrivregler 31 Sociala medier kapitel 16 Minion Pro 32 Styrdokument kapitel 17 Saturday Sans Dokumentmallar E-post Sociala medier Allmänna handlingar Offentlighet Grafisk profil Protokoll

4 4

5 FÖRORD Varför behöver vi en kontorshandbok? Jo, för att om alla i vår organisation arbetar enligt samma administrativa riktlinjer och rutiner kan vi öka kvaliteten och bemöta medborgarna på ett konsekvent sätt. Med gemensamma grunder sparar vi dessutom både tid och pengar. Falkenbergs kommun är en stor koncern där många verksamheter samsas under samma varumärke. För att kunna skapa och bibehålla ett gemensamt ansikte utåt är det viktigt att ha en enhetlig grafisk profil. Det vill säga en samling riktlinjer för hur vi använder typsnitt, färger och bilder med mera. Den första samlingen av kommunens riktlinjer gavs ut 1996 (Kanslihandboken). Flera uppdateringar har därefter gjorts och numera benämner vi den Kontorshandboken för Falkenbergs kommun. En konsekvent användning av riktlinjerna i denna handbok gör att mottagaren genast känner igen vårt varumärke. Detta innebär i vanliga fall att kommunens vapen/emblem finns med på visitkort, brevpapper och kuvert, samt nödvändiga kontaktuppgifter. Detta inger förtroende och affärsmässighet hos kommuninvånarna. Allra viktigast är att alla anställda och förtroendevalda förstår betydelsen av, och fördelarna med, gemensamma dokumentmallar. KONTORSHANDBOKEN för Falkenbergs kommun Mallar för brev, yttranden, kallelser och protokoll ska användas. Det är en praktisk förutsättning att alla använder dessa mallar för att kopiering av till exempel ärenderubriker och sammanfattningar ska kunna ske på ett effektivt sätt och för att kommunens handlingar ska bli så enhetliga och lättöverskådliga som möjligt. 1 Kontorshandboken ska lämnas i samband med introduktion av nyanställda för att ge inblick i våra administrativa rutiner. Reglerna om offentlighet och sekretess samt utlämnande av allmänna handlingar ger ofta upphov till frågor. I handboken ges översiktlig information om bestämmelserna på detta område. Handboken utges av kommunstyrelseförvaltningen kanslienheten. Härmed överlämnas Kontorshandboken för tillämpning. Det är varje förvaltnings och bolags ansvar att se till att instruktionerna följs. Falkenberg, april 2014 Rolf Landholm Kommunchef Henrik Lundahl Kanslichef 5

6 Kapitel 1 OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Rätten till allmänna handlingar I Sverige har man i och med offentlighetsprincipen rätt till en unik insyn i all offentlig verksamhet. Principen innebär att alla, även de som inte är svenska medborgare, har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar. Offentlighetsprincipen skapar insyn och möjlighet till kontroll av hur politiker och tjänstemän i kommunen utför sina uppdrag. Genom denna insyn har alla möjlighet att påverka den verksamhet som bedrivs i kommunen. Principen om allmänna handlingars offentlighet är skyddad i Tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar. Rättigheterna i Tryckfrihetsförordningen har funnits sedan 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle. För den som arbetar i kommunen är det därför självklart att i all informationshantering ta hänsyn till detta. Det yttersta syftet är att skapa en god offentlighetsstruktur i all kommunal verksamhet och på så sätt tillgodose både effektiviteten i verksamheten och alla berättigade krav på insyn. Vad är en allmän handling? Med handling menas brev, fax, e-post, fotografier, filmer, dataupptagningar med mera. Ordet handling betecknar alltså inte bara ett papper med skrift eller bilder utan också till exempel en ljudinspelning eller digitala uppgifter. E-post är en handling En handling är allmän om den: 1. förvaras hos en myndighet, och 2. enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Tänk på att en förvarad handling även kan finnas på annan plats än hos myndigheten men ändå anses som förvarad hos myndigheten. Handlingen kan exempelvis vara utlånad eller en konsult kanske utför något uppdrag för myndigheten och har därför en viss dokumentation som rör arbetet. I dessa fall anses handlingen ändå vara förvarad hos myndigheten. Allmänna handlingar kan antingen vara offentliga eller hemliga. Se mer i kapitel 2. En handling är inkommen till en myndighet så fort den anlänt dit eller överlämnats till någon behörig representant för myndigheten. Observera att detta gäller för alla förtroendevalda och kommunalt anställda, även på till exempel förskolor och skolor. Anbud och tävlingsbidrag är inte allmänna förrän vid den tidpunkt som bestämts för öppnandet. Om handlingarna dessutom blir offentliga beror på reglerna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). En handling är upprättad när den är expedierad, slutbehandlad, justerad eller färdigställd hos myndigheten. Med expedierad menas att den skickas till någon utanför myndigheten. Diarier och register där uppgifter förs in löpande blir upprättade och därmed allmänna så fort man börjat göra anteckningar i dem. Samma gäller alltså för uppgifter i en databas. Handlingen behöver förstås inte vara diarieförd för att vara allmän. 6

7 Protokoll med handlingar Protokoll, och till protokollen hörande handlingar, blir allmänna när de har justerats hos myndigheten. Ett tjänsteutlåtande blir en allmän handling när behörig nämnd/styrelse har fattat avgörande beslut i det ärende det hör till, det vill säga när protokollet justerats eller tagits omhand för arkivering. Arbetsmaterial med mera Arbetspapper, utkast, koncept och minnesanteckningar räknas som arbetsmaterial och blir allmänna när de arkiveras, om inte tidigare. Detta gäller även om handlingarna inte innehåller någon information som är viktig för ärendet. Man ska därför tänka på att före arkivering rensa bort sådana handlingar som inte tillför ärendet sakuppgifter. Minnesanteckningar som expedierats till annan myndighet blir allmänna handlingar i och med expedieringen. Med minnesanteckningar menas sådana handlingar som tillkommit endast för att underlätta föredragning eller beredning av ett ärende. Dokumentation av till exempel arbetsplatsträffar, möten, medarbetarsamtal med mera blir allmänna när de är klara, arkiveras eller expedieras, vad man än väljer att kalla dem för. Ej allmän handling! Exempel på handlingar som ej är allmänna kan vara utkast eller koncept, till dess de arkiveras eller expedieras. IT Filer, ljudupptagningar, e-post med mera blir allmänna handlingar på samma sätt som vanliga pappersdokument. En fil anses allmän handling när informationen tekniskt gjorts tillgänglig för utomstående på bildskärm eller på exempelvis en CD, översänts till någon utanför myndigheten. Lagstiftning Lagar som berör kommunens hantering av allmänna handlingar är följande: Tryckfrihetsförordningen (1949:105), förkortad TF, 2 kapitlet. handlar om allmänna handlingars offentlighet. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL, 4-6 kapitlet. innehåller bestämmelser om hantering och beskrivning av allmänna handlingar, registrering och utlämnande av allmänna handlingar. Förvaltningslagen (FVL) reglerar bland annat myndigheternas skyldighet till service gentemot den enskilde och andra myndigheter. Arkivlagen (1990:782), förkortad ArkL, innehåller bland annat bestämmelser om att arkiven ska bevaras och hållas ordnade så att allmänheten kan ta tillvara sin rätt att ta del av allmänna handlingar. Personuppgiftslagen (1998:204), förkortad PuL, 12 kapitlet. 7

8 Kapitel 2 UTLÄMNANDE AV ALLMÄNNA HANDLINGAR Offentlighet Allmänna handlingar är i de flesta fall också offentliga. Efterfrågade dokument ska lämnas ut utan onödigt dröjsmål. Som besökare har man ingen skyldighet att uppge sitt namn eller redogöra för varför man är intresserad av en viss handling. Om det behövs teknisk utrustning för att ta del av handlingarna är myndigheten skyldig att tillhandahålla sådan, till exempel en dator. Sekretess Handlingsoffentligheten får endast begränsas av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL, eller i annan lag som OSL hänvisar till. En handling kan innehålla både hemliga och offentliga uppgifter och allmänheten har rätt att ta del av de delar som ej kan beläggas med sekretess. Varje gång en handling begärs utlämnad är man skyldig att pröva om handlingen kan lämnas ut. Generalklausulen i offentlighets- och sekretesslagen (OSL 10 kap. 27 ) innebär att uppgifter som är hemliga får lämnas till en annan myndighet, om det är uppenbart att myndighetens behov av information är större än den enskildes rätt till integritet. Detta kan gälla exempelvis uppgifter till polis och åklagare. Generalklausulen går dock inte att använda inom sjukvårdande myndigheter och socialtjänst. Vem tar ställning? I första hand är det den tjänsteman eller politiker som har hand om handlingen som tar ställning till om den ska lämnas ut eller inte. Det kan vara en handläggare eller registrator om handlingen finns i diariet. Inom varje förvaltning bör det finnas en rutin för hur frågor som rör utlämnande av allmän handling ska hanteras. Om en handling ej lämnas ut är man skyldig att hänvisa till den instans/ delegat där vederbörande kan få ett beslut som kan överklagas. Beslutet ska vara skriftligt. Man har alltså rätt att få saken prövad i respektive nämnd/styrelse, om nämnden ej har delegerat beslutanderätten till ledamot eller tjänsteman. Skulle beslutet innebära att man vägrar lämna ut handlingen har man rätt att få information om hur man överklagar. Överklagandet inges till den myndighet som beslutat i ärendet och som i sin tur sänder det vidare till Kammarrätten i Göteborg, Box 1531, Göteborg, om inte nämnden själv ändrar beslutet enligt begäran. Det är praktiskt att delegera ärenden som rör beslut om utlämnande av allmän handling. I annat fall kan det bli nödvändigt att under t ex semestertid sammankalla nämnden enbart för beslut om utlämnande av allmän handling. Avgift Den som vill ha kopior eller avskrifter av allmänna handlingar som myndigheten förvarar har rätt att få detta. Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för kopior, avskrifter med mera (se kommunens författningssamling 2.1, som finns på intranätet och på kommunens webbplats). 8

9 Är det en allmän handling? NEJ Den behöver inte lämnas ut. JA Är den offentlig? NEJ Den är sekretessbelagd. Går den att lämna ut genom en sekretessbrytande regel? JA Den ska genast lämnas ut. NEJ Den får inte lämnas ut. Hänvisa till instans för skriftligt beslut som kan överklagas. 9

10 Kapitel 3 INFORMATIONSFÖRVALTNING OCH ARKIV Spår och minne Arkiven i de kommunala myndigheterna och bolagen är spår och avtryck av den verksamhet de tillkommer i. Arkiven är enligt lag en del av det nationella kulturarvet, precis på samma sätt som en runsten, en byggnad eller en plats kan vara det. Handlingarna är organisationens minne, men även medborgarnas och samhällets minne. De regler och rättigheter som kommer av offentlighetsprincipen är avgörande för att uppnå en god offentlighetsstruktur, ett fungerande minne med tydliga spår och avtryck. Arkivlagen är den enda lag som tillåter att man gör sig av med delar av detta minne. Där är fastslaget att informationen ska bevaras, hållas ordnad och vårdas så att den lever upp till: 1. rätten att ta del av allmänna handlingar 2. behovet av information för rättskipning och förvaltning, och 3. forskningens behov De allmänna handlingarna är arkivet När man talar om arkiv förs tankarna lätt till avslutade akter eller äldre handlingar ställda i ett närarkiv eller i dokumentskåp någonstans på förvaltningen. I arkivlagen definieras dock arkiv bland annat som de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet, vilket i princip innebär att samtliga allmänna handlingar på förvaltningen är en del av arkivet, oavsett var de är placerade. Allmänna handlingar kan ju även vara information i en databas eller ett register, som inte går att visa upp som en enkel handling. Så man kan säga att myndighetens hantering av allmänna handlingar på sätt och vis består av myndighetens grundläggande informationsförvaltning. Kommunarkivet ger råd och stöd Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet. Arkivmyndigheten ger genom kommunarkivet råd och stöd i frågor kring dokumenthantering och arkiv, samt utövar tillsyn gällande arkivlagen (1990:782), förkortad ArkL, 3-6. Tveka aldrig att kontakta ansvarig tjänsteman i organisationen eller kommunarkivet för stöd. Regelverk Hur kommunens myndigheter och bolag ska förvalta sin information är beskrivet bland annat i kommunens arkivreglemente (kommunens författningssamling 3.1). Utöver reglementet gäller Arkivlagen, Tryckfrihetsförordningen samt Offentlighets- och sekretesslagen och kommunens egna anvisningar. Det finns dessutom speciallagstiftning som reglerar delar av hanteringen för viss verksamhet (journalhantering, upphandling, ekonomi, med mera). Specifika regler, anvisningar och lathundar som rör arkiv och informationsförvaltning finns på intranätet under Frågor och svar. Dessa regler och anvisningar utgör grunden för att hanteringen ska leva upp till arkivlagens krav på hantering av allmänna handlingar, kravet på god offentlighetsstruktur och strävan efter effektiv informationsförvaltning. Här presenteras översiktligt vad som gäller i kommunen inom detta område. Dessa regler tillämpas både hos myndigheterna och i de kommunala bolagen. I texten används dock begreppet myndighet. Ansvarig personal Det ska finnas en arkivansvarig tjänsteman på varje myndighet. Utöver det ska det finnas en 10

11 eller flera arkivredogörare. Denna personal är bland annat ansvarig för att man följer de regler och lagar som finns, samt att man bevakar frågor kring hantering av allmänna handlingar och arkiv när förutsättningarna för detta arbete på något vis förändras, till exempel ekonomiskt eller genom organisationsförändringar. Informationsredovisning I dokumenthanteringsplanerna redovisas hur myndigheternas information hanteras. För kommunens myndigheter beskrivs samtliga allmänna handlingar och var dessa förvaras. Dokumenthanteringsplanen lämnar information om vilka handlingar och vilken information som ska gallras(förstöras) eller bevaras, efter vilken tidsfrist de ska gallras och om vad som ska levereras till arkivmyndigheten. Planerna ska hållas uppdaterade genom revision minst en gång per år eller oftare om det krävs, och antas av myndigheten. All gallring som inte finns beskriven i dokumenthanteringsplanen är olaglig om separat gallringsbeslut saknas. Dokumenthanteringsplanen kan fungera som en lathund för hanteringen av information i den dagliga verksamheten, men ses även som en kartläggning eller ett avtryck av myndighetens verksamhet. Om man redan kartlagt verksamheten i processer, i samband med exempelvis kvalitetsarbete, är det mycket effektivt att knyta dokumenthanteringsplanen till en sådan struktur. Myndigheten ska utöver dokumenthanteringsplanen upprätthålla en aktuell arkivbeskrivning där myndighetens organisation och enheternas verksamhet beskrivs. En riktigt utformad arkivbeskrivning fungerar även som en beskrivning av myndighetens handlingar på det vis som föreskrivs i 4 kap. 2 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Digitalt bevarande Långtidsförvaring av handlingar på andra medier än papper är tillåten. Olika system för digital förvaring, skivor, bandkassetter med mera kan användas under förutsättning att Riksarkivets föreskrifter tillämpas. Även innehållet i stora digitala system ska i mer eller mindre omfattning bevaras. Att ta ut information från en databas på papper för att sedan förstöra systemet innebär i regel otillåten gallring. Rådgör alltid med arkivmyndigheten både före inköp och vid uppgradering av system, för att förbereda ett eventuellt behov av långtidslagring. Vid systemupphandling är grundläggande krav i sammanhanget exempelvis att uttag i standardformat för långtidslagring ska vara möjligt, och att man använder sig av öppna databaslösningar. Dessutom måste man få tillgång till detaljerad systemdokumentation till exempel i form av tabell- och fältbeskrivningar. Vid en översyn av befintliga system kan åtgärdsprogram ställas upp, där man utreder de förutsättningar som finns för avställning och långtidslagring i digital form. Detaljerade regler för långtidsförvaring och hantering av digital information kan utarbetas löpande av arkivmyndigheten och anpassas till varje enskilt fall. Leverans När handlingar överlämnas från myndigheten eller bolaget till kommunarkivet flyttas det från en myndighet till en annan. Arkivmyndigheten och kommunarkivet övertar sedan allt ansvar för det som levererats. Inga gråzoner får finnas vad det gäller placeringen av allmänna handlingar. Man måste därför ha tydliga rutiner för vad man gör med sina handlingar. För att det klart ska framgå vad som levererats till arkivmyndigheten bevarar kommunarkivet kvitton på alla leveranser. Kvittot ska upprättas av den som levererar. Av kvittot framgår att överlämning skett, vad leveransen innehåller och när den skedde. Av kvittot ska också framgå om någon särskild sekretess gäller för de handlingar som överlämnas, eftersom arkivmyndigheten i motsats till andra myndigheter ärver samma sekretessbestämmelse som ursprungligen gäller. Icke överenskomna leveranser eller leveranser av handlingar som ej är genomgångna, strukturerade och behandlade enligt kommunarkivets anvisningar kan avvisas. 11

12 Det var bättra förr, eller? Den här bilden från Ätrans forna tider finns bevarad i Falkenbergs kommunarkiv och finns tillgänglig för allmänheten på kommunens webbplats. 12

13 Kapitel 4 ÄRENDEREGISTRERING Registrering av allmänna handlingar Enligt huvudregeln ska handlingar som kommit in eller upprättats hos den kommunala myndigheten omedelbart registreras. Syftet är att allmänheten med hjälp av register ska kunna ges möjlighet till insyn i verksamheten och kunna beställa fram de handlingar/ärenden som man vill ta del av. Förvaltningen har också ett praktiskt behov av att hålla ordning på sina handlingar. Registrator Minst två personer med registreringsbehörighet ska finnas på varje förvaltning eller enhet. Registratorn bör ha en grundlig utbildning i offentlighet och sekretess för att kunna bedöma vad som är allmänna handlingar. Fullmakt Alla anställda bör underteckna en fullmakt, som ger särskilt behöriga rätt att öppna även s k privatadresserad post, det vill säga när namnet står överst på brevet. Fullmakten ska omfatta både traditionell post, e-post och fax. Fullmakten behövs för att kommunen ska kunna fullgöra Tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser om allmänna handlingar. Mall för fullmakt finns bland övriga dokumentmallar. Vad ska registreras? Exempel på handlingar som ska registreras/ diarieföras: Hemliga handlingar Inkommande och upprättade handlingar Remisser Beslut Avtal Vilka uppgifter ska registreras? Följande uppgifter ska finnas med när en handling registreras/diarieförs: Datum då handlingen kom in eller upprättades Diarienummer eller annan beteckning som handlingen fått Från vem handlingen har kommit eller till vem den expedierats (avsändare/mottagare) I korthet vad handlingen/ärendet rör (ärendemening) Skyldigheten att anteckna diarienummer eller annan beteckning gäller bara om handlingen åsatts sådant nummer eller liknande beteckning. Vad gäller hantering av viss information, till exempel direktupphandling, generella avtal och projektdokumentation, kan det finnas särskilda rutiner för hur man går tillväga. Några sådana exempel finns senare i detta kapitel. Undantag Offentlighets- och sekretesslagen medger att man gör vissa undantag från registreringsskyldigheten: om handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas att de inkommit eller upprättats om det är uppenbart att de är av mycket liten betydelse för verksamheten (t ex kursinbjudningar, cirkulär, författningar, reklam m m kan hållas ordnade på annat sätt) Hemliga handlingar Hemliga handlingar måste alltid registreras. Även om allmänheten inte får ta del av innehållet i handlingarna måste man ändå redovisa att handlingen finns. Vid registreringen måste man skriva på ett sådant sätt att man inte lämnar ut sekretessuppgifter eller känsliga personuppgifter. 13

14 Myndigheten får utmärka handlingarna med särskild anteckning. Sådan anteckning ska innehålla beteckningen Hemlig, samt tillämplig bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen eller annan lag som den hänvisar till, Dagen för anteckningen och den Myndighet, som låtit göra den. Posthantering Hur man öppnar och hanterar sin post (gäller även fax, e-post m m) kan variera beroende på organisation, men följande bör uppfyllas: All post ska ankomststämplas (ej reklam) inkommande anbud ska stämplas på kuvertet. OBS - EJ öppnas! Handlingar som kommer in eller upprättas ska registreras utan dröjsmål Ingen post får bli liggande oöppnad. För s k privatadresserad post se under Fullmakt. Postlista Inkomna och upprättade handlingar som inte diarieförs på annat sätt kan föras in på en postlista. På postlistan antecknas avsändare/ mottagare, ärendetext och eventuell åtgärd. Postlistan är ett hjälpmedel för kontroll av att inga handlingar kommer bort eller blir liggande obesvarade. Post som registreras i diariet behöver inte införas i postlistan. Postlistan är ett frivilligt åtagande och är ett komplement till ett diarium. Ärendemening Ärendets innehåll redovisas i en kortfattad rubrik. Den måste vara tydligt utformad så att var och en kan förstå vad ärendet handlar om. I ärenderubriken bör ingå ett eller flera sökord och om det finns en fastighet att relatera till så skriv även in den. Man ska undvika uttryck som angående och beträffande. Undvik även förkortningar, framförallt sådana som förekommer internt, eftersom dessa är meningslösa som sökord. Aktomslag Handlingarna i ett ärende ska hållas samman och får inte blandas ihop med handlingar från andra ärenden. Ett bra sätt att lösa detta är att använda särskilda aktomslag. På omslaget kan finnas vissa förtryckta uppgifter samt antecknas ärendemening, diarienummer, diarieplanbeteckning m m och när ärendet avslutas arkiveras handlingarna däri. 14

15 Remisser Vid remittering till annan myndighet/ förvaltning inom kommunen ska, för att undvika dubbelförvaring av handlingar, ansvaret för förvaring och arkivering av ärendet ligga hos den remitterande myndigheten. Mottagaren registrerar remissen och efter att svar avgetts noteras att handlingarna finns att söka bland den remitterande myndighetens handlingar. Upphandlingsärenden Ett viktigt undantag från huvudregeln om att handlingar som kommer in till en nämnd är omedelbart allmänna är regeln om anbud och liknande handlingar som avlämnas i förseglat omslag. De anses inte som inkomna före den tidpunkt som är bestämd för öppnandet (TF 2:6). Detta ska diarieföras i ett upphandlingsärende: Annons Förfrågningsunderlag Anbudsprotokoll Beslut om antagande av leverantör/-er Svar till anbudsgivare Avtal Anmälan av delegationsbeslut Projektärenden Följande ska diarieföras i ett projektärende: Projektdirektiv Projektplan Beslut Slutrapport Effektanalys Rekryteringar Följande bör diarieföras i ett rekryteringsärende: Annons Förteckning över inkomna ansökningar Beslut Anmälan av delegationsbeslut Webbdiarium Kommunens ärendehanteringssystem Evolution publiceras på intranätet och på kommunens webbplats. Där kan man söka och hitta handlingar och ärenden i respektive förvaltning/ nämnds diarium. I dagsläget publiceras inte några kopplade filer/dokument. Glöm ej att eventuellt PuL-skydda den information som registreras. Tänk på vikten av att skriva en kort och innehållsrik ärendemening, gärna utifrån medborgarens perspektiv. 15

16 Kapitel 5 SERVICEANSVAR MOT INVÅNARE Kommunanställda har ett ansvar gentemot kommuninvånarna att ge god service och vara tydlig i sin kommunikation. Om kommunikationen med medborgare inte sköts på ett bra sätt påverkar det tilltron till kommunen. Förtroende tar lång tid att bygga upp, men går snabbt att rasera. Frågan är inte minst angelägen eftersom nya, snabbare kommunikationsvägar medför att människor idag generellt sett har kortare acceptans för väntetider och förväntar sig ett snabbt svar. Svarsmeddelande Som en service till den som skriver till kommunen i något ärende kan man skicka ett svarsmeddelande. Detta rekommenderas starkt vid klagomålsärenden eller ärenden med långa handläggningstider. Det bekräftar att skrivelsen har kommit fram till förvaltningen, vem/vilka som handlägger ärendet samt kontaktuppgifter. Det kan också vara ett bra tillfälle att informera avsändaren om att handlingen är offentlig och att den kan komma att publiceras på kommunens webbplats. Svara utan dröjsmål Varje ärende som handläggs där enskilda personer är inblandade ska enligt förvaltningslagen (1986:223), förkortat FL, 7, handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att tumma på säkerheten. Ge den bästa hjälpen I förvaltningslagen, 4 och 7, står det att i servicen till enskilda individer ingår det att lämna hjälp i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till ärendet och den enskildes behov. Kommunens anställda bör därför ta ställning till om man bör hämta information från andra myndigheter. Dessutom bör enskilda personer som vänt sig till fel myndighet i sitt ärende få hjälp att hitta rätt. Enkelt språk I kommunikationen med kommuninvånare och enskilda personer bör man alltid sträva efter att uttrycka sig enkelt och lättbegripligt, både muntligen och skriftligen. Ge alltid god service! 16

17 Kapitel 6 FÖREDRAGNINGSLISTA, KALLELSE OCH PROTOKOLL Föredragningslista och kallelse Föredragningslistor och kallelser till nämnder, eller motsvarande, ska utformas enligt figur 1 på nästa sida. Vid utformandet av kallelse/ föredragningslista till ett sammanträde bör i möjligaste mån samma ärendemening användas som vid registreringen/diarieföringen. Protokoll Anvisningarna i detta avsnitt gäller nämnds- och styrelseprotokoll. Allmänt Fyll alltid i vilket nummer för året protokollet har Ange sidnummer och antal sidor totalt, till exempel 1 (14) Använd arkivpenna för underskrifter, finns på kontorsservice Börja på ny paragraf vid årets början Förstasida Förtroendevalda anges med namn och partibeteckning uppdelade på ordinarie ledamöter, tjänstgörande ersättare och ersättare. Andra närvarande politiker anges under övriga förtroendevalda. Tjänstemän anges med namn och titel. Se figur 2. Utomstående föredragande till exempel konsulter, företagare, föreningsrepresentanter med flera omnämns endast i respektive paragraf. Normalsida Paragraferna skrivs löpande med en paragraf per sida, och besluten skrivs först i varje paragraf. Protokollsutdrag Protokollsutdrag utformas enligt figur 3. Längst ned på sidan ska expedieringen av besluten anges. Justering Sekreterarens underskrift samt justering sker på första eller därpå följande sida. Justering med signatur på samtliga sidor behövs inte, men är inte förbjudet. Justering ska enligt lag ske inom 14 dagar och meddelande om det ska anslås på kommunens anslagstavla inom två dagar därefter. Respektive förvaltning ansvarar för att meddelanden anslås på kommunens anslagstavla. Kanslienheten ansvarar för att meddelandet tas ned. Observera att med anslagsdatum menas den dag kortet sätts upp på anslagstavlan. Justeringslappar finns att hämta på kontorsservice. Se figur 4. Anmälan av delegationsbeslut Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till respektive nämnd/styrelse. Tiden för överklagande av beslutet (genom laglighetsprövning enligt kommunallagen) räknas från den tidpunkt då tillkännagivande om justering gjorts på kommunens anslagstavla av sammanträdesprotokollet vid vilket delegationsbeslutet anmäldes. För beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär till exempel bygglov, miljötillsyn med mera räknas klagotiden från den tidpunkt som den sökande/klagande tagit del av beslutet. Även beslut som fattats med stöd av bestämmelserna om vidaredelegering ska anmälas till respektive nämnd. Varje delegationsbeslut ska kunna härledas. I redovisningen ska ärendemening, beslutsdatum samt diarienummer eller annat löpnummer ingå. Redovisningen kräver inget tjänsteutlåtande, utan skrivs direkt i form av en protokollsparagraf. Paragrafen bör avslutas med ett ställningstagande från nämnden om redovisningen kan godkännas. 17

18 Kallelse och föredragningslista Kommunfullmäktige Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 20ÅÅ-MM-DD Sammanträdestid Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Kommunfullmäktige i Falkenberg 20ÅÅ-MM-DD Ersättarna för kännedom Kommunstyrelsens arbetsutskott Rubrik/ärendemening. Dnr 20XX/XXXX Närvarande Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta Dag: 20ÅÅ-MM-DD Tid: Kl Plats: Kommunfullmäktigesalen Ärenden: 1 Val av protokollsjusterare. 2 Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Jan Dickens (S), 2:e vice ordförande Claës-L Ljung (M), 1:e vice ordförande Ingemar Johansson (C) Björn Jönsson (S) Tjänstgörande ersättare Ersättare Christer Norrman (M) Lars Fagerström (FP) Daniel Bernhardt (KD) Marcelle Farjallah (S) Per Svensson (S) Övriga förtroendevalda 1. "Skriv beslutstext" Beslutsunderlag Beslutsförslag ÅÅÅÅ-MM-DD X-föreningens skrivelse ÅÅÅÅ-MM-DD Sammanfattning av ärendet Skriv en sammanfattning av ärendets uppkomst här. Ekonomi Påverkar förslaget kommunens/nämndens ekonomi? Övervägande Resonemang om varför man kommit fram till förslaget. Tjänstemän Henrik Lundahl, kanslichef Paragrafer 1-15 Justering Ordföranden samt Jan Dickens Underskrifter Sekreterare... Henrik Lundahl Ordförande... Mari-Louise Wernersson Vid protokollet Sekreterare Protokollet justerat ÅÅÅÅ-MM-DD och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande från sammanträdet 20 har justerats 20 Protokollet finns tillgängligt på protokoll Falkenberg 20ÅÅ-MM-DD Ordförandens namn Sekreterarens namn Justerare... Jan Dickens Protokollet justerat 20ÅÅ-MM-DD och anslaget 20ÅÅ-MM-DD Underskrift... Henrik Lundahl Beslutet expedieras till: "Ex namn/förvaltning/företag" Detta tillkännagivande har anslagits på Falkenbergs kommuns anslagstavla 20 och skall nedtagas efter 20 I tjänsten Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: Nedtaget: 20 e-post: FIGUR 1 FIGUR 2 FIGUR 3 FIGUR 4 18

19 Kapitel 7 ÖVERKLAGANDE BESVÄR LAGLIGHETSPRÖVNING Överklagande enligt kommunallagen laglighetsprövning Varje kommunmedlem har rätt att få lagligheten av ett beslut prövad genom att överklaga till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten eller kommunen för vidarebefordran, inom tre veckor från den dag protokollet över beslutet anslogs (se KL 2:10) på kommunens anslagstavla. Förvaltningsbesvär Förvaltningsbesvär kan göras över beslut inom den specialreglerade förvaltningen med stöd av speciallag eller författning. I dessa fall är det den som personligen berörs av beslutet som får överklaga. Detta ska göras inom tre veckor från att beslutet anslogs, eller från det att den klagande fick del av beslutet. Vem man överklagar till anges i respektive speciallag/författning. Överklagande enligt Offentlighets- och sekretesslagen Se kapitel 2 om utlämnande av allmänna handlingar. 19

20 Kapitel 8 Tjänsteskrivelse Datum Er ref: Vår ref: KS 20ÅÅ/111 SKRIVELSER Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Oskar Åhrén Länsstyrelsen i Hallands län Bengt Bengtsson Slottsgatan Halmstad Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Oskar Åhrén Pressmeddelande Datum 20ÅÅ-MM-DD Hallands Nyheter Er ref: Vår ref: KS 20ÅÅ/111 Externa skrivelser ska vara uppställda enligt skrivelsemallen, med kommunens logotyp i övre vänstra hörnet. Samma mall används även till inbjudningar, tjänsteskrivelser, remisser och så vidare. Se figur 5 och 6. "Ange huvudrubrik" "Skriv text" Namn Efternamn Titel "Ange huvudrubrik" "Skriv text" Namn Efternamn Titel Med externa skrivelser avses alla skrivelser från nämnder och styrelser, alla skrivelser till regeringsorgan, centrala verk, länsstyrelser och motsvarande oavsett om de kommer från nämnd/ styrelse eller tjänsteman. Mallen ska användas i samtliga fall när man agerar i egenskap av myndighet. Dokumentmallarna finns i kommunens ärendehanteringssystem. Se även kapitel 11 om dokumentmallar. Skrivelser från nämnd undertecknas på det sätt nämnden har bestämt, det vill säga normalt av ordföranden med kontrasignation av förvaltningschef eller nämndsekreterare. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: Skrivelser från förvaltning, avdelning eller motsvarande undertecknas av förvaltnings- eller avdelningschef och/eller handläggare. Man ska alltid ange sin titel under namnförtydligandet. Den här mallen ska användas till FIGUR 5 alla externa skrivelser förutom i PR-sammanhang. FIGUR 6 Den här mallen ska användas i PR-sammanhang. 20

FALKENBERG. Hitta det här

FALKENBERG. Hitta det här FALKENBERG Hitta det här Var sak har sin plats - Alfons Åbergs pappa Varför behöver vi en kontorshandbok? Jo, för att om alla i vår organisation arbetar enligt samma administrativa riktlinjer och rutiner

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Innehållsförteckning Inledning... 2 Postöppning... 2 Personadresserad post... 2 E-post... 3 Registrering...

Läs mer

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2005:1-100 STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN ANTAGET AV KS 2005-05-09 61 1 1 Inledning Detta styrdokument är en instruktion för hur ärendeflödet

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun 1. Inledning Offentlighetsprincipen utgör grund för kommunens dokumenthantering. Den innebär att allmänheten har rätt till insyn och kontroll av offentliga

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Så här skriver vi. för medborgare och politiker. Kommunstyrelseförvaltningen

Så här skriver vi. för medborgare och politiker. Kommunstyrelseförvaltningen 1 Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Helena Björklund, 08-581 691 51 2009-01-08 Så här skriver vi för medborgare och politiker 2(10) Innehåll Förord... 3 Kommunala skrivelser

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-03-14 52 Riktlinjer 2 Innehåll Inledning.. 3 Varför registrera och diarieföra... 3 Registrator..

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Ärende- och dokumenthanteringspolicy i Nässjö kommun

Ärende- och dokumenthanteringspolicy i Nässjö kommun Författningssamling Antaget av kommunfullmäktige, 2004-09-30 159 Senaste ändring: 2008-09-25 134 Ärende- och dokumenthanteringspolicy i Nässjö kommun Syftet med denna policy är att skapa gemensamma rutiner

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering.

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering. 1 INLEDNING Styrdokumentets syfte är att fungera som en instruktion för hur ärendeflödet i kommunens nämnder och förvaltningar i normalfallet ska se ut. Viktiga mål är att medborgarnas insyn i den kommunala

Läs mer

Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m.

Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m. Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m. 1 Ansvar Riktlinjerna för posthantering och diarieföring

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06 Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer 2010 2010-04-06 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Offentlighetsprincipen...3 Handlingar...4 Vad är en allmän handling?...4 Förvaras...4 Inkommen

Läs mer

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 1(9) Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820 Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 Innehållsförteckning 1. Offentlighetsprincipen 2 2. Allmänna handlingar

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2013-09-25 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TFN-2013-1574 Dpl 01 Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen,

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 KUNGÄLVS KOMMUN Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 2 Innehåll Inledning...3 Inriktning...4 Rutiner...6 1. Övergripande inriktning...6 2. Postöppning...7

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2008-05-14 Beslutat i kultur- och fritidsnämnden den 15 oktober 2008 7 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF INSTRUKTION 1 (9) Datum Sven-Åke Lagerkvist, 0221-670010 sven-ake.lagerkvist@vmkfb.se PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF Inledning Västra Mälardalens Kommunalförbund har med sin nuvarande

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 Ärendehanteringsprojektet 2011-01-01 infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare

Läs mer

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar 1 INLEDNING En kommungemensam handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handboken innehåller anvisningar om hur Härnösands

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun 1 (14) Dnr: 2006/378 Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun Våren 2007 Oskarshamns 2 (14) Inledning Det är mycket viktigt att alla vi som finns i den kommunala organisationen har kunskap

Läs mer

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer!

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! Mängden information i världen fördubblas var sjätte månad. Vi ägnar upp emot 60% av vår arbetstid åt att återställa, ändra och leta efter

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Enheten Verksamhetsstöd, stab Åsa Dryselius, jurist 2014-07-01 Dnr 516-07-10 Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad?

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Välkommen till en fördjupningskurs om arkiv- och ärendehantering. Program: 13:00-14:00 Ansvarsfördelning, utlämnande och PUL 14:00-14:30 Paus 14:30-15:30 Informationssäkerhet

Läs mer

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Riktlinjer Dokumenthantering Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (15) Riktlinjer för dokumenthantering Kommunfullmäktiges beslut 143/12. 1. Offentlighetsprincipen

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering

Riktlinjer för informationshantering Styrdokument, riktlinjer Stöd & Process 2013-11-04 Ronja Krische 08-590 977 04 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:443 ronja.krische@upplandsvasby.se Riktlinjer för informationshantering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010

Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010 Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010 KOMMUNLEDNINGSSEKTOR ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@ kungalv.se

Läs mer

Grafisk manual för Hällefors kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09

Grafisk manual för Hällefors kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09 Grafisk manual för Hällefors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09 2(11) Innehållsförteckning 1 Varför behöver vi en grafisk manual/profil?... 3 2 Kommunens logotyp... 4 2.1 Kommunvapen... 4 2.2

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens effektivitet och ändamålsenlighet i postöppning och registrering av allmänna handlingar

Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens effektivitet och ändamålsenlighet i postöppning och registrering av allmänna handlingar Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens effektivitet och ändamålsenlighet i postöppning och registrering av allmänna handlingar Östersunds kommun Revisionsrapport November 2010 Tove Färje Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Annbritt Ulfgren Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinje för användning av e-post, kalender

Läs mer

Arkivmyndighetens verksamhetsberättelse 2012. Dnr KS 2013-7

Arkivmyndighetens verksamhetsberättelse 2012. Dnr KS 2013-7 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-12 39 Arkivmyndighetens verksamhetsberättelse 2012. Dnr KS 2013-7 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av KF 1(12) Riktlinjer för dokumenthantering i c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e-förvaltning

Läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e-förvaltning 2013-04-05 13/21 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser i kommuner och landsting Läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e-förvaltning

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Handbok för dokument- och ärendehantering inom

Handbok för dokument- och ärendehantering inom Handbok för dokument- och ärendehantering inom Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 48. Inledning I den här handboken finns anvisningar om hur Mellerud kommun och dess bolag ska hantera och registrera

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-09- 25. Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna handlingar

BESLUT. Datum 2013-09- 25. Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna handlingar JO wu.: RIKSDAGENS W OMBUDSMAN BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2013-09- 25 Dnr 2214-2013 Sid l (3) Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna

Läs mer

Universitetens diarieföring

Universitetens diarieföring Juridiska avdelningen Caroline Cruz BESLUT Universitetens diarieföring Sammanfattning Justitiekanslern (JK) har i beslut den 17 mars 1999 bett Högskoleverket att ta initiativ till att skapa större enhetlighet

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Kristianstads kommun. Kommunledningskontoret juni 2004 Mai-Lis Carsten-Ivarsson

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Kristianstads kommun. Kommunledningskontoret juni 2004 Mai-Lis Carsten-Ivarsson Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Kristianstads kommun Kommunledningskontoret juni 2004 Mai-Lis Carsten-Ivarsson 1 Innehållsförteckning Sid Inledning Syfte 2 Begreppet Allmän handling

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01 FÖRTECKNING 1 (10) Kim Reenaas Verksjurist Generaldirektörens stab 010-168 05 03 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2015-08-10 Dnr 15EV2503 Ersätter dnr 14EV2741 Beskrivning av

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun 2010-11-02 Kommunstyrelsen Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun Antogs av kommunstyrelsen 2 november 2010, 335 2(11) 1. Inledning I Kumla kommun finns ett intresse från verksamheten att kunna

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 ARBETSORDNING för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 1 Nämndens uppgifter 1. Grundläggande bestämmelser om de regionala etikprövningsnämndernas verksamhet

Läs mer