Ny Generaldirektör vid Elsäkerhetsverket» sid 3. elektriska produkter» sid 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny Generaldirektör vid Elsäkerhetsverket» sid 3. elektriska produkter» sid 7"

Transkript

1 aktuellt # Ny Generaldirektör vid Elsäkerhetsverket» sid 6 Ökad kännedom om Elsäkerhetsverket» sid 3 Marknadskontroll av elektriska produkter» sid 7

2 GD har ordet Både tradition och nytänkande En gråmulen förmiddag i början av april klev jag av tåget i Kristinehamn för att första gången möta mina medarbetare på Elsäkerhetsverket. Jag blev mycket väl mottagen och kände direkt att detta kommer att bli en rolig och utmanande uppgift att leda Elsäkerhetsverket, som har en oerhört viktig samhällsuppgift i en tid där el finns överallt. Några veckor senare har jag hunnit installera mig vid kontoret i Kris tinehamn, träffa de flesta medarbetarna runt om i Sverige och haft mitt första möte med Elsäkerhetsrådet. Hela tiden lär jag mig mer om verk samheten och lyssnar också på de åsikter som finns, ibland från lite olika per spektiv. Det är viktigt för mig att samla information och intryck och inte dundra in med förutbestämda uppfattningar och färdiga förslag. Utveckling är nödvändig för alla verksamheter, och i den processen krävs både förberedelser, målmedvetenhet och uthållighet. Det är som att springa ma ra ton, och det har jag gjort fyra gånger så jag vet hur det känns. Man är rätt sliten när man går i mål, men efteråt är det skönt. Elsäkerhetsverket har en lång histo ria och många traditioner, vilket är en styr ka. Tillsynsverksamheten gör att våra med arbetare möter verkligheten på nära håll, och den närvaron och verklighetskontakten ska vi fortsätta med. Statistiken över elolycksfall är ett sätt att mäta hur säkerheten utvecklas över tiden. Hur kan vi på bästa sätt skaffa och använda kunskapen om verkligheten och andras kunskap till nya insatser för att förbättra elsäkerheten och arbeta med EMC-frågor? Information och produktkontroll är också viktiga områden. Jag har redan fått massor av inspiration och tankar som jag kommer att pröva tillsammans med mina medarbetare framöver. Säkert har också du tänkt att något borde göras, eller göras på ett annorlunda sätt än tidigare. Låt oss tillsammans våga pröva nya vägar, göra kloka prioriteringar men också ta vara på det som är värdefullt! Frågan om regler för installa tions behörighet har blivit en het potatis, och vi har fått både kritiska och konstruktiva syn punkter på Elsäkerhetsverkets förslag om nytt system. Hur ska kraven se ut för att fastighets ägarna och andra som anlitar installa törer, och inte minst alla som arbetar med elanläggningar, ska känna sig tryg ga? Mitt intryck hittills är att de nuvarande reglerna har blivit föråldrade och att en fortsatt utredning kommer att behövas. Om några veckor åker några av oss till Grönland för att träffa de nordiska kollegorna, om det inte ligger kvar något elakt askmoln över vägen. Så är det ibland i livet, det inträffar saker som gör att vi måste ändra de ursprungliga planerna. Skön sommar önskar jag er alla! elisabet falemo generaldirektör A K T U E L LT E L S Ä K E R H E T S V E R K E T S N Y H E T S B R E V # TEL REDAKTÖR Sophia Hedmark ANSVARIG UTGIVARE Elisabet Falemo LAYOUT & PRODUKTION Blueprint

3 om EMC EMC i verkligheten Mobiltelefonnät utstört av aktiv TV-antenn Elsäkerhetsverket har handlagt ett ärende där en så kallad aktiv antenn har stört 3G-mobiltelefonnät i ett helt kvarter. Både mobilnätsoperatören och Post- och Telestyrelsen utredde störningen och kunde lokalisera störkällan till en pizzeria. Eftersom störkällan var en apparat enligt EMCdirektivet skickades anmälan vidare till Elsäkerhetsverket. Ägaren till pizzerian fick ett föreläggande att åtgärda störproblemet. Amerikanska myndigheter har tidigare varnat för att aktiva TV-antenner kan störa ut mottagning av GPS på båtar. Eftersom aktiva antenner tar lite plats är de populära främst på båtar och i husvagnar. Problemet uppkommer på grund av att aktiva antenner innehåller en förstärkare som under olyckliga omständigheter kan komma i självsvängning och då fungerar som en liten radiosändare. Det är värt att notera att frekvenserna för TV skiljer sig avsevärt från GPS- och 3G-frekvenser. Den som har plats rekommenderas att undvika aktiva antenner och i stället satsa på en traditionell TV-antenn och se till att både antenn och tillhörande kablar hålls i gott skick. text Henrik Olsson Elsäkerhetsverket har nyligen genomfört en mätning av allmänhetens kännedom och uppfattning om myndigheten. Undersökningen är en uppföljning på motsvarande mätning som genomfördes Ökad kännedom om Elsäkerhetsverket Resultatet från årets mätning visar tendenser på en positiv utveckling och att kännedomen om Elsäkerhetsverket har ökat. Bilden som allmänheten har av El säker hetsverket är fortsatt positiv med ett medelvärde på 3,4 på en femgradig skala. Undersökningen visar också att fler har besökt Elsäkerhetsverkets webb sida jämfört med förra mätningen. Respondenterna uppger i högre utsträckning att Internet och sökmotorer är det ställe där de söker information om elsäkerhet. Det är också fler respondenter i årets undersökning som tycker det är bra att Elsäkerhetsverket finns jämfört med 2008 års undersökning. Förtroendet för El säkerhetsverket har också ökat, från ett medelvärde på 3,7 till 3,8 på en femgra dig skala. Resultatet visar att vi är på rätt väg, säger verksam hetscontroller Elin Cederholm. De senaste åren har vi, förutom en ny webbplats, gjort en medveten satsning på planerad kommunikation vilket bland annat resulterat i ett ökat mediegenomslag. I årets undersökning fanns också en frå ga om upplevelsen av elsäkerheten i Sverige. Där ansåg majoriteten att elsäker heten var hög och medelvärdet var 4,2 på en femgradig skala. Den absolut största förändringen i årets undersökning är att fler anger att de tar hjälp av en elektriker, från 30 till 51 pro cent. Motsvarande sänkning noteras på frågan om man gör enklare saker själv, från 53 till 32 procent. Vad detta kan bero på ger inte un der sökningen svar på. Elsäker hets ver ket ser dock positivt på att fler anlitar fack män och får tro att det är behö riga el installatörer som avses när respon den terna svarar att de tar hjälp av en elek triker. text Ann-Charlotte Carlqvist a k t u e l l t # 2 j u n i

4 Elsäkerhetsverket driver sedan 2009 ett fyraårigt projekt som granskat elinstallatörer. Ny inriktning för projektet elinstallatörskontroll Elinstallatörskontrollen har hittills bestått av tillsyn av elanläggningar som en viss elinstallatör installerat samt systemtillsyn av elinstallatören. Urvalet av elinstallatörer har skett genom att verket bett nätägare om uppgifter på färdig anmälda elanläggningar vilket inneburit att endast elinstallatörer med behörigheterna AB och ABL har granskats. Från och med början av andra halvåret 2011 byter projektet inriktning och urvalet utökas till att även omfatta de begränsade behörigheterna. Vidare kommer fokus att läggas på vad den behörige elinstallatören gör. Elsäkerhetsverket kommer att kontakta utvalda elinstallatörer ur verkets behörighetsregister. Dessa får sedan redogöra för hur de utövar sitt överinseende och hur de utför kontroll före ibruktagandet. Genom elinstallatörskontrollen vill verket få kunskap i hur behörighetsregler fungerar och om gällande förordning och föreskrifter efterlevs. Ett annat syfte med projektet är att kartlägga under vilken form som den behöriga elinstallatören arbetar. Driver elinstallatören exempelvis ett eget företag eller arbetar han/hon kanske inom industrin? text Sophia Hedmark Rapport från Elinstallatörskontroll Nu finns rapporten för Elinstallatörskontrollen att läsa på Elsäkerhetsverkets webbplats. Projektet visar att 74 procent av elanläggningarna och 67 procent av elinstallatörerna hade brister. Den mest förekommande bristen hos elinstallatörerna var brister gällande den egna samt yrkesmännens fortbildning. En annan brist gällde kontroll före ibruktagning. a k t u e l l t # 2 j u n i

5 Nytt om framtida behörighetssystem Den 25 mars gick remisstiden ut för Elsäkerhetsverkets förslag till nytt behörighetssystem. Verket har fått in 54 remissvar och dessa svar har sammanställts i ett dokument som finns på verkets webbplats. Verket konstaterar att de flesta remissinstanser anser att det ska finnas ett statligt kompetenskontrollssystem och att det finns behov av en översyn av systemet. En stor del av de som svarat är kritiska till de kost nader som förslaget bedöms medföra. Verket har under maj och juni månad haft möten med de bran schorganisationer som svarat på remissen. Mötena har varit så kallade fokusgruppsmöten där deltagarna satts samman utifrån vilka frågor i förslaget som varit mest angelägna för dem. De minnesanteckningar som förts i samband med mötena finns att läsa på verkets webbplats. Efter att samtliga möten genomförts kommer verket att analysera innehållet i remissvaren och de eventuella synpunkter som tillkommit vid mötena som ett led i det fortsatta reformarbetet. text Carina Larsson Förslaget i korthet Förslaget innebär i korthet att det på samma sätt som idag ska finnas ett statligt kontrollerat och individuellt behörighetssystem. Alla som vill utföra elinstallationsarbete på elektriska anläggningar för lågspänning ska ha elinstallationsbehörighet. Den som även vill utföra elinstallationsarbete på elek triska an läggningar för högspänning ska ha fullständig elinstallatörs behörighet. Elinstallationsbehörighet ska meddelas den som avlagt godkänt elinstallatörsprov. Elsäkerhetsverket ska fatta beslut om att meddela behörighet på grundval av bevis om godkänt provresultat och i förekommande fall intyg om praktik på hög spänningsanläggningar. Yrkesmannainstitutet föreslås upphöra och därmed också kravet på att en yrkesman och den installatör som har överinseende över yrkesmannens arbete ska vara anställda i samma företag. Övergången från dagens system till det nya föreslås ske under relativt lång tid så att branschen inte störs och för att undvika problem för dem som innehar behörighet eller arbetar som yrkesman enligt dagens bestämmelser. a k t u e l l t # 2 j u n i

6 Från och med den 1 maj 2011 är Elisabet Falemo ny generaldirektör vid Elsäkerhetsverket. Ny generaldirektör vid Elsäkerhetsverket Jag är glad över att ha fått uppdraget att leda Elsäkerhetsverket. Hela vårt liv omges vi av elektriska anläggningar och produkter. För att undvika olyckor och skador är det viktigt med hög elsäkerhetsnivå och hög elkvalitet. Elsäkerhetsverket har en viktig roll för att uppnå detta, säger Elisabet Falemo. Den första månaden som generaldirektör har Elisabet ägnat åt att sätta sig in i verksamheten och lära känna verkets medarbetare samt branschens företag och organisationer. Jag ser fram emot att få bygga vidare på den grund som finns och utveckla verksamheten så att den även möter framtida krav och behov. Det är i bokstavlig mening ett spännande arbete, där vi kommer att bygga vidare på den goda samverkan som finns inom sektorn. Elisabet hade tidigt ett elintresse och läste elteknisk linje på gymnasiet. Hon är civilingenjör och har flera års erfarenhet från energi-, miljö- och samhällsplanering. Tidigare har hon bland annat arbetat som nätchef i Elverket Vallentuna AB och överingenjör vid Stor-Stockholms Energi AB. Närmast kommer Elisabet från en tjänst som statssekreterare i Miljödepartementet. Efter drygt en månad som generaldirektör vid huvudkontoret i Kristinehamn har Elisabet funnit sig väl tillrätta såväl på som utanför jobbet. Kristinehamn har fantastiska naturområden och som den naturälskande människa jag är ser jag fram emot att tillbringa en del av min lediga tid i den värmländska naturen. När det gäller Elsäkerhetsverkets framtida utveckling betonar generaldirektören vikten av att fokusera på områden som ger störst nytta. Dit hör bland annat arbetet med att öka medvetenheten om risker med el i samhället och vikten av yrkeskunskaper för elinstallationsarbete. Ett annat område som kommer att växa är elsäkerhet för barn och ungdomar. Detta kommer dels ske genom uppdraget om förslag för att minska antalet järnvägsolyckor, dels genom marknadskontroll av leksaker som Elsäkerhetsverket nu även fått tillsynsansvar för. Elisabet poängterar även betydelsen av att synas och aktivt påverka det internationella arbetet som sker inom elsäkerhetsområdet. text & foto Sophia Hedmark FEM SNABBA Bio Sommar Sushi Klassiskt Hund TV Vinter Köttbullar Pop/rock Katt Personligt Ålder: 52 år. Familj: Man och två vuxna barn. Intressen: Friluftsliv särskilt långfärdsskridskor, umgås med familjen och att påta i trädgården. Senast lästa bok: Bricken på Svartvik av Vibeke Olsson Bästa egenskap: Min bästa egenskap är att jag ser till att saker blir gjorda. Sämsta egenskap: Sjunger hellre än bra a k t u e l l t # 2 j u n i

7 En viktig del av Elsäkerhetsverkets arbete för trygg och störningsfri el är kontrollen av att elektriska produkter som säljs i Sverige är säkra. Marknadskontroll av elektriska produkter Arbetet sker bland annat genom marknadskontroll då verkets inspektörer besöker återförsäljare, importörer och tillverkare. Produkterna kontrolleras på plats och vid behov köper verket in de produkter som misstänks ha brister i konstruktion och/eller dokumentation för ytterligare tester. En vanlig arbetsdag för verkets åtta inspektörer vid avdelningen för elektriskt materiel kan bestå av marknads kontroll i några av Sveriges alla butiker som säljer elektriska produkter. Aktuellt har följt med elinspektör Martin Gustafsson vid en marknadskontrollresa till Örebro. Valet av butiker sker oftast slumpmässigt, men vi är noga med att göra marknadskontroller över hela landet och att besöka såväl större kedjor som mindre butiker, säger Martin Gustafsson. Martin, som arbetat vid Elsäkerhetsverket sedan 2007, inleder besöken med att se över butikernas elsortiment. Med vana ögon kontrollerar han att stickproppar, anslutningsladdar och uttag ser bra ut samt att produkterna har rätt märkning och dokumentation. Marknadskontrollen regleras av EU-lagstiftning, vilket innebär att den ska utföras på samma sätt och med samma krav i alla länder som omfattas av reglerna för CE-märkning. Vid marknadskontrollen vill inspektörerna gärna föra en dialog med butiksinnehavarna för att informera om Elsäkerhetsverkets arbete och om butiksinnehavarens ansvar vid försäljning av elektriska produkter. Alla butiksinnehavare känner inte till att de är ansvariga för produkterna de säljer, säger Martin. Detta är också ett bra tillfälle för butiksinnehavaren att ställa frågor. Under dagen hittar Martin flera produkter med misstänkta brister. Han hittar bland annat en terrarielampa och en reseadapter. I en av butikerna upptäcks dessutom ett allvarligt fel. Butiken säljer en dvd-spelare med engelsk stickpropp. Martin påpekar felet för butikssäljaren som blir ombedd att genast ta bort produkten ur sortimentet. Dagens besök i Örebro resulterade i sju inköpta produkter. När Martin kommer tillbaka till kontoret registrerar han de inköpta produkterna i ett ärendehanteringssystem. Därefter skickas produkterna till ett testningsinstitut för en omfattande analys. Bland annat kontrolleras IP-klass, skydd mot elchock och värmekänslighet. Efter några veckor får verket tillbaka ett forts sid 8 a k t u e l l t # 2 j u n i

8 forts från sid 7 protokoll från testningstillfället. Visar det sig att produkten inte uppfyller säkerhetskraven kan verket sätta försäljningsförbud på den. Verket kan också besluta om varningsannonsering för försäljningsförbud med återtagande av produkten från slutanvändare. Vid ett försäljningsförbud är det oftast försäljningsstället där produkten köptes in som faktureras för kostnaderna som verket haft för inköp och provning. Denna kostnad brukar ligga mellan kronor. Av de sju produkter som köptes in i Örebro hade en produkt, en reseadapter, så allvarliga fel att den fick försäljningsförbud. Några av de brister som reseadaptern har är att stickproppsdelen är felaktigt utformad. En annan brist är att adaptern möjliggör en enpolig isättning. Mer information om reseadaptern och andra produkter som Elsäkerhetsverket satt försäljningsförbud på hittar du på verkets webbplats. text & foto Sophia Hedmark FAKTA Försäljningsförbud Den svenska marknaden för elektrisk materiel omfattar mellan olika produkttyper. Av de produk ter som Elsäkerhetsverket har tillsynsansvar för tar verket ställning till cirka produkter genom sin mark nadskontroll. Cirka 100 av dessa brukar ha så allvar liga fel att de får försäljningsförbud. Försäljningsförbud kan kombineras med krav på åter tagande från återförsäljare, vilket innebär att impor tö ren ska ta tillbaka levererade produkter från sina åter försäljare. Om en produkt har så allvarliga brister att den är direkt farlig vid användning tas ett beslut om försälj ningsförbud med ett återtagande från konsument. Den ansvarige för produkten ska då se till att infor mera konsumenten om hur återtagandet av produkten kommer att gå till. Ny webbplats om marknadskontroll Marknadskontroll.se är en ny webbplats där aktuell information om marknadskontroll finns samlad. Webbplatsen är framtagen i ett samarbete mellan Elsäker hetsverket och andra myndigheter som deltar i Mark nadskontrollrådet. Syftet med webbplatsen är att informera näringsidkare och allmänhet om produktsäkerhet och marknadskontroll. Där finns bland annat information om vilka myndigheter som är ansvariga för olika produkter och EU-direktiv. På marknadskontroll.se publiceras även Elsäker hetsverkets försäljningsförbud och du kan ta del av information om CE-märkning och annan obligatorisk märkning på produkter. Få den senaste informationen först Med Elsäkerhetsverkets e-tjänst för pre numera tioner kan du prenumerera på verkets ny hetsbrev Aktuellt, pressmeddelanden och information om nya publikationer. Som prenumerant får du uppdaterad information inom res pektive område direkt till din e-postlåda. Nyhets bre vet Aktuellt kommer ut fyra gånger om året medan press meddelanden och information om nya publikationer skickas till din e-post samtidigt som de publiceras på Elsäker hets verkets webbplats. Prenumerationen är kostnadsfri och du anmäler dig på Elsäkerhetsverkets webbplats under Publikationer/ prenu meration. a k t u e l l t # 2 j u n i

9 Elsäkerhetsverket granskar solpaneler Elsäkerhetsverket kommer under 2011 att genomföra ett projekt för att få bättre kunskap om elsäkerhetsfrågor och EMC på området som rör solpaneler och tillhörande utrustning för inkoppling på elnätet. Intresset för småskalig solel ökar och vi ser ett behov av att kontrollera att frekvensomriktare för solpaneler är elsäkra och störningsfria, säger Martin Gustafsson vid Elsäkerhetsverket. Granskningen kommer att ske genom dokumentationskontroll av 15 solpaneler. Dessutom kommer tre av produkterna att skickas för utförlig kontroll vid ett testlabb. Efter att projektet avslutats i slutet av 2011 kommer verket att avgöra om ytterligare insatser behövs för att säkerställa elsäkerheten hos solpaneler. text Sophia Hedmark Avslutat projekt Mindre vattenkraftstationer Projektet har haft som mål att bedöma anläggningsstatus på ställverk och transformatorer för högspänning med avseende på personsäkerhet och innehavarens kontroll av starkströmsanläggning. Ett annat mål har varit att undersöka hur stor risken för oönskad ö-drift är. Ö-drift kan orsaka att frekvensen blir för låg eller hög. Onormal frekvens kan orsaka person- och sakskada. Sammanlagt har 29 kraftstationer runt om i landet besökts av elinspektörer. Flera av de äldre typerna av hög spänningsställverk upp fyller inte dagens krav på personsäker het. Skyddsutrustning för felbortkoppling vid oönskad ö-drift fungerar inte alltid tillfredsställande. Inte heller ellagstiftningens krav på dokumentation med anledning av särskild kontroll efterlevs alltid. För att förhindra oönskad ö-drift rekommenderas anläggningsinnehavarna att se över sina skyddsutrustningar. Vägledning för sådana åtgärder finns bland annat i branschens rekommendationer, AMP-Anslutning av mindre produktion till elnätet, utgåva 3. Anläggningsinnehavarna rekommenderas också att utföra riskhantering av ställverk, ställverksrum och tillhörande äldre skyddsutrustning. Huvudansvaret för elsäkerheten har innehavaren av starkströmsanläggningen. Kunskapen om lagstiftningen behöver för bättras. text Gunnel Nilsson bild Reino Lindberg a k t u e l l t # 2 j u n i

10 Elsäkerhetsverket värd för internationellt möte Den juni är Elsäkerhetsverket värd för ett internationellt möte inom ATEX-AdCo. Mötet hålls i Malmö och leds av Fredrik Kagerud från Elsäkerhetsverket som varit ordförande i arbetsgruppen de senaste två åren. ATEX-AdCo är ett europeiskt samarbete med medlemmar från alla marknadskontrollerande myndigheter i Europa. Gruppen arbetar med marknads kontroll av utrustningar och skydds system som är avsedda att användas i explosions farlig miljö, som exempelvis bensinpumpar eller produkter som förekommer där det finns farliga gaser. Vid mötena, som hålls två gånger per år, diskuteras direktivet EU 94/9/EG. Vid mötet i juni kommer medlemsländerna bland annat att diskutera dokumentationskontroll av produkter som omfattas av direktivet. text Sophia Hedmark a k t u e l l t # 2 j u n i

11 till sist... Förslag till ny kursplan Elsäkerhetsverket har tagit fram ett förslag till ny kursplan för påbyggnads utbildningen Elinstalla tion allmän behörig het. Myndigheten för yrkeshögskolan kommer att behandla förslaget och därefter ge ut en föreskrift innehållande kursplan som ska gälla för alla som utbildar till Allmän behörighet. I stort bygger förslaget på den tidigare kursplanen men följande förändringar har föreslagits: Fokus på elinstallatörens ansvar, mindre om miljö och entre prenör skap. Mer om kontroll av utförd anlägg ning. Mer om högspänningsanlägg ningar. Utökade krav på laborationer. Elsäkerhetsverket föreslår utöver detta en ändrad formulering av förkunskapskraven. I sak medför det ingen skillnad utan verket vill tydliggöra att förkunskapskravet på arbets livserfarenhet uteslutande ska ses som krav för att kunna söka kursen. Kravet har ingen koppling till Elsäkerhetsverkets krav på praktik för att få behörighet som elinstallatör. Verket föreslår även en ökad kurstid främst på grund av laborationer och en utökning av kraven på teori om högspänningsanläggningar. text Klas-Göran Sundvall Ny medarbetare Elisabet Falemo är sedan den 1 maj ny Generaldirektör vid Elsäkerhetsverket. Elisabet är civilingenjör och har tidigare arbetat som statssekreterare i Miljödepartementet, nätchef i Elverket Vallentuna AB och överingenjör vid Stor- Stockholms Energi AB. Följ oss på Facebook Du vet väl om att Elsäkerhetsverket finns på Facebook? Har du ett konto och vill följa oss tryck på gilla -knappen så får du del av verkets nyheter, försäljningsförbud och pressmeddelanden. Sara Månsson är ny jurist vid Elsäkerhetsverket. Sara kommer närmast från en juristtjänst vid Förvaltningsrätten i Karlstad. En riktigt trevlig sommar önskar vi på Elsäkerhetsverket! a k t u e l l t # 2 j u n i

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets

Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets Vår roll Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tekniska frågor inom områdena elsäkerhet och

Läs mer

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget.

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. 1 Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket har det övergripande ansvaret för elsäkerhet och

Läs mer

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Stockholm, 2015-05-26 Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd De regler och bestämmelser som berör elsäkerheten i samhället och som styr behörigheten

Läs mer

BESLUT. Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

BESLUT. Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Thomas Nilson Avdelningen för produkter 010-168 05 28 2015-05-21 Dnr15EV951 Selek Sweden AB Ejdergatan 3 B 4 16 68 Göteborg Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23 Behörighet för elinstallationsarbete Vem har nyttan av ett behörighetssystem? Vad krävs av en yrkesman? Regeringen En särskild utredare ska föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en

Läs mer

Framtiden utifrån behörighetsutredningen SSG Elansvarsträff 2014 Kim Reenaas

Framtiden utifrån behörighetsutredningen SSG Elansvarsträff 2014 Kim Reenaas Framtiden utifrån behörighetsutredningen SSG Elansvarsträff 2014 Kim Reenaas Inledning Vad gör en verksjurist? Vad gör Elsäkerhetsverket? Vad gör VI? PROPORTIONALITET OBJEKTIVITET LEGALITET SNABBT ENKELT

Läs mer

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel.

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind- och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör får du här en

Läs mer

DLE Oslo Lars Hansson

DLE Oslo Lars Hansson DLE Oslo Lars Hansson Något om dagen Hur ser elsäkerhetsmyndigheten ut i Sverige Hur arbetar vi i Sverige Hur ser lagstiftningen ut i Sverige Hur ser hjälpmedlen ut i Sverige Hur når vi elsäkerhet i Sverige

Läs mer

Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader

Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-08-19 Dnr15EV2166 TattoSuperstore Per Eriks Gatan 25A 703 58 Örebro Försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

Bosse Johansson RPS 2010-11-01

Bosse Johansson RPS 2010-11-01 Bosse Johansson Vår organisation Generaldirektör Elsäkerhetsrådet Stab Verksamhetsstöd Elektrisk materiel Behörighet Elektriska anläggningar Regionkontor Nord, Syd, Väst, Öst VÅRA KONTOR Umeå Kristinehamn

Läs mer

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar.

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. 2 Elsäkerhet i småbåtshamnar Ditt ansvar som innehavare DET ÄR MYCKET VIKTIGT att du som innehavare och ansvarig för en småbåtshamn utför kontroller av starkströmsanläggningen.

Läs mer

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Thomas Nilson Avdelningen för produkter 010-168 05 28 2015-07-30 Dnr 15EV1192 Star trading i Svenljunga AB Box 94 512 22 Svenljunga Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 ELSÄK2000, v1.1, 2011-11-16 PM 1 (6) Horst Blüchert Generaldirektörens stab 08-508 905 51 2012-02-22 Dnr 12EV1004 Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 Elinstallatörsförordningens (1990:806)

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Ansvarig utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer beslutade den 28 september 2007. Med stöd av 3,

Läs mer

nytt förslag höjer elsäkerhet och kompetens » sid 7 vad säger branschen » sid 8 Temanummer om behörighet

nytt förslag höjer elsäkerhet och kompetens » sid 7 vad säger branschen » sid 8 Temanummer om behörighet aktuellt # 1 2 0 1 2 nytt förslag höjer elsäkerhet och kompetens» sid 7 vad säger branschen» sid 8 Temanummer om behörighet GD har ordet Behörighet i nytt ljus Visst är vi alla överens om att elinstallationer

Läs mer

Konsumenttrygghet och värdet av elektrikerlegitimation

Konsumenttrygghet och värdet av elektrikerlegitimation VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Elbehörighetsutredningen (N 2013:04) Departementsråd Bo Diczfalusy Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm, 2014-05- 23 Konsumenttrygghet och

Läs mer

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01 FÖRTECKNING 1 (10) Kim Reenaas Verksjurist Generaldirektörens stab 010-168 05 03 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2015-08-10 Dnr 15EV2503 Ersätter dnr 14EV2741 Beskrivning av

Läs mer

BESLUT. Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader

BESLUT. Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-08-19 Dnr 15EV1673 Swedmatt Aktiebolag INDUSTRIV ÄGEN 14 13 5 40 Tyresö Försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

Falun tar höjd med Smarta elnät» sid 4

Falun tar höjd med Smarta elnät» sid 4 aktuellt # 3 2 0 1 3 Falun tar höjd med Smarta elnät» sid 4 provverksamhet för behörighet» sid 3 Var försiktig om du köper elprodukter via internet» sid 7 GD har ordet Alla med reell kompetens ska kunna

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1(6) Carina Larsson KONSEKVENSANALYS Generaldirektörens stab 2011-06-01 Dnr 11EV1250 0550-851 22 carina.larsson@elsakerhetsverket.se KONSEKVENSANALYS AVSEENDE ELSTÄNGSELAPPARATER OCH ELSTÄNGSEL 1. Beskrivning

Läs mer

Regelverk om elektriska anläggningar

Regelverk om elektriska anläggningar Regelverk om elektriska anläggningar Horst Blüchert / Elsäkerhetsverket 1 Ellagen (1997:857) 1 kap. 1 I denna lag ges föreskrifter om elektriska anläggningar, om handel med el i vissa fall samt om elsäkerhet.

Läs mer

och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter

och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter Behörighetsansvar och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter ELLAGSTIFTNINGEN Vad säger ellagstiftningen om ansvar för Vad säger ellagstiftningen om ansvar för utförande och skötsel av

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ( 2007:2) om behörighet för elinstallatörer Utkom från trycket den

Läs mer

Innehållsförteckning. 3 Trygg och störningsfri el 4 GD har ordet 5 Året i korthet 6 Elsäkerhetsverkets organisation

Innehållsförteckning. 3 Trygg och störningsfri el 4 GD har ordet 5 Året i korthet 6 Elsäkerhetsverkets organisation Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 3 Trygg och störningsfri el 4 GD har ordet 5 Året i korthet 6 Elsäkerhetsverkets organisation 7 Resultatredovisning 8 Verksamhetens kostnader 9 Normgivning och

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81 Kommittédirektiv Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer Dir. 2013:81 Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser

Läs mer

Fiberomvandlare får försäljningsförbud. » sid 5. Elbesiktiga ditt hus. » sid 6. Detta gäller för. behörighet. » sid 3

Fiberomvandlare får försäljningsförbud. » sid 5. Elbesiktiga ditt hus. » sid 6. Detta gäller för. behörighet. » sid 3 aktuellt# 2 2 0 0 8 Fiberomvandlare får försäljningsförbud» sid 5 Elbesiktiga ditt hus» sid 6 Detta gäller för behörighet» sid 3 GD har ordet Från Beijing till Kristinehamn Så är jag tillbaka i Sverige

Läs mer

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen)

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Bo Diczfalusy Särskild utredare Regeringen tillsätter utredning Direktiv Problem uppmärksammas

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer Dokumentet är en konsoliderad version av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2)om behörighet för elinstallatörer. Föreskrifterna beslutades den 28 september 2007och ändringar är införda till

Läs mer

Dnr 14EV4508. Handlingsplan för marknadskontroll

Dnr 14EV4508. Handlingsplan för marknadskontroll Dnr 14EV4508 Handlingsplan för marknadskontroll December 2014 Dnr 14EV4508 ELSÄKERHETSVERKET Författare: Karl-Hugo Hult Sammanfattning Sammanfattning Ett av Sveriges åtaganden som medlem i EU är att bedriva

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MARKNADSKONTROLL

HANDLINGSPLAN FÖR MARKNADSKONTROLL FÖR MARKNADSKONTROLL Marknadskontrollmyndighet: Elsäkerhetsverket, Sverige Ansvarig person för den sektoriella marknadskontrollplanen: Karl-Hugo Hult, chef, avdelningen produkter E-post adress: karl-hugo.hult@elsakerhetsverket.se

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation..................................... 3 GD har ordet..................................... 4 Verksamhetens kostnader........................... 5 RESULTATREDOVISNING

Läs mer

NYHETSBREV FRÅN ELSÄKERHETSVERKET NR 1 MARS 2004 WWW.ELSAKERHETSVERKET.SE 08-508 905 00

NYHETSBREV FRÅN ELSÄKERHETSVERKET NR 1 MARS 2004 WWW.ELSAKERHETSVERKET.SE 08-508 905 00 NYHETSBREV FRÅN ELSÄKERHETSVERKET NR 1 MARS 2004 WWW.ELSAKERHETSVERKET.SE 08-508 905 00 Redaktör Helena Lundberg Ansvarig utgivare Gunnel Färm Produktion Journalistgruppen AB UR INNEHÅLLET Konsten att

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

Marknadskontroll av fönster

Marknadskontroll av fönster INFORMATION Datum 2015-05-07 Diarienummer 605/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av fönster Marknadskontroll av fönster Allmänt om marknadskontroll av fönster Boverket kommer under 2015

Läs mer

Tillsyn av campingplatser

Tillsyn av campingplatser aktuellt # 3 2 0 1 2 Ny förstudie om elbränder i äldre fastigheter» sid 7-8 Nya föreskrifter om anmälan av elolycka» sid 11 Tillsyn av campingplatser» sid 3 GD har ordet Världens bästa elsäkerhet Vem har

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2011 Ädelmetallarbeten

Marknadskontrollrapport 2011 Ädelmetallarbeten Datum: 2012-04-19 Dnr 11-1803-123 Marknadskontrollrapport 2011 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Förord Swedac har bland annat till uppgift att skydda konsumenter från oriktiga mängduppgifter,

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2012 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer

Elfack 2013 en mötesplats för alla elintresserade» sid 3

Elfack 2013 en mötesplats för alla elintresserade» sid 3 aktuellt #2 2013 Elfack 2013 en mötesplats för alla elintresserade» sid 3 så blir din sommar elsäker» sid 6-7 allvarliga brister i usb-laddare» sid 14 GD har ordet Det behövs fler behöriga installatörer!

Läs mer

Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014

Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014 Datum 2015-04-14 Diarienummer 1203/2015 1(5) Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014 Boverket utpekas som marknadskontrollmyndighet för byggprodukter i 8 kap. 3 plan- och byggförordningen (2011:338),

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Anders Kaukerat RAPPORT 55-851 77 KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Dnr/ref: 9EV836 E L S Ä K E R H E T S V E R K E T B E S Ö K S A D R E S S Södra Torget 3 T E L 55-851 E

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Kritik mot Elsäkerhetsverket för hanteringen av en begäran om utlämnande av handlingar

Kritik mot Elsäkerhetsverket för hanteringen av en begäran om utlämnande av handlingar BESLUT Datum Dnr Sid -JO- 2011-11" 1 1 1657-2011 1(5) Chefsjustitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt Kritik mot Elsäkerhetsverket för hanteringen av en begäran om utlämnande av handlingar Anmälan I en anmälan,

Läs mer

Jag älskar regler men jag vill inte ha fler!

Jag älskar regler men jag vill inte ha fler! Elsäkerhetsverkets nyhetsbrev Ser nyhetsbrevet konstigt ut, klicka här. Avprenumerera Jag älskar regler men jag vill inte ha fler! Alla jurister vill väl ha fler regler? Med mer regler styr vi ju upp alla

Läs mer

Avbrott hos Com Hem» sid 3. Årets tillsynsprojekt» sid 7.» sid 13

Avbrott hos Com Hem» sid 3. Årets tillsynsprojekt» sid 7.» sid 13 aktuellt# 4 2 0 0 9 Avbrott hos Com Hem» sid 3 Årets tillsynsprojekt» sid 7 Nyetablering i Umeå» sid 13 GD har ordet Gott Nytt 2010! Året närmar sig slutet och det är tid att summera det vi åstadkommit

Läs mer

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Marknadskontroll märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Konsumentverket 29 2 Sammanfattning Konsumentverket

Läs mer

EMC från verkligheten» sid 3. utreds» sid 6. Elavbrott. orsakade stora problem» sid 8

EMC från verkligheten» sid 3. utreds» sid 6. Elavbrott. orsakade stora problem» sid 8 aktuellt# 3 2 0 0 9 EMC från verkligheten» sid 3 Behörighetssystemet utreds» sid 6 Elavbrott orsakade stora problem» sid 8 GD har ordet Ett mycket högt betyg Under den årliga Almedalsveckan i Visby medverkade

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N E L S Ä K E R H E T S V E R K E T. » sid 4. i framkant. » sid 2. Marknadskontroll. för konsumentens bästa.

I N F O R M A T I O N F R Å N E L S Ä K E R H E T S V E R K E T. » sid 4. i framkant. » sid 2. Marknadskontroll. för konsumentens bästa. aktuellt# 2 2 0 0 9 I N F O R M A T I O N F R Å N E L S Ä K E R H E T S V E R K E T Sista tillsynsbesöket» sid 4 Skogsindustri i framkant» sid 2 Marknadskontroll för konsumentens bästa» sid 8 om EMC Skogsindustri

Läs mer

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! Dolda elfel kan visa sig vara livsfarliga Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att

Läs mer

Nedslående resultat när julbelysning testas» sid 10-11

Nedslående resultat när julbelysning testas» sid 10-11 aktuellt # 4 2 0 1 2 tord martinsen säger adjö till elsäkerhetsrådet» sid 8 säkra leksaker i säcken» sid 14-15 Nedslående resultat när julbelysning testas» sid 10-11 GD har ordet Våra tre grundpelare Elsäkerhetsverkets

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

El för Mekaniker 5 dagar

El för Mekaniker 5 dagar El för Mekaniker 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet.

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. OM EL Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. 2 EL El är en förädlad form av energi som dagens samhälle behöver för att fungera. För att ingen

Läs mer

Elhandskar. en tickande bomb! En tickande bomb! Donen blir bara sämre och sämre. Flera allvarliga

Elhandskar. en tickande bomb! En tickande bomb! Donen blir bara sämre och sämre. Flera allvarliga Elhandskar en tickande bomb! En tickande bomb! Donen blir bara sämre och sämre. Flera allvarliga elolyckor, en del med dödlig utgång, har redan inträffat. Risken för nya dödsfall är överhängande om ingenting

Läs mer

En ny princip för behörighetskravet

En ny princip för behörighetskravet VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Elbehörighetsutredningen (N 2013:04) Departementsråd Bo Diczfalusy Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm, 2014-03- 24 En ny princip för behörighetskravet

Läs mer

Ombyggnad av äldre hus

Ombyggnad av äldre hus aktuellt # 3 2 0 1 1 Mer resurser för EMC» sid 4 Statistik kring elolyckor 2010» sid 9 Nya föreskrifter för för leksaker och elstängsel» sid 11 Projekt om elstängsel» sid 12 Terminologirapport klar» sid

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017 1 Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017 Dokumenttyp: Marknadskontrollplan Dokumentnummer: 2014:10 Version: A Datum: 2014-12-22 Upprättat av: Maria Lindstedt Godkänt av:

Läs mer

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24 Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 1 Introduktion PED Sen den 30 maj 2002 har direktivet för tryckbärande anordningar (PED) varit obligatorisk i hela EU PED finns där

Läs mer

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens Praktisk elteknik Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning 1 Bygger din kompetens Praktisk elteknik STF har ett utbud av kurser i praktisk elteknik. Tillsammans ger de dig heltäckande

Läs mer

Kameratillsyn restauranger

Kameratillsyn restauranger Kameratillsyn restauranger December 2011 Kameratillsyn restauranger Inledning Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för allmän kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde. Syftet med Länsstyrelsens

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Luleå Energi Elnät AB Luleå Energi Elnät AB s huvudsakliga uppdrag är drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i

Läs mer

BARN OCH HEMMAFIXARE SKADAR SIG PÅ EL» sid 3. Nya broschyrer om innehavaransvaret för campingplatser och småbåtshamnar» sid 8

BARN OCH HEMMAFIXARE SKADAR SIG PÅ EL» sid 3. Nya broschyrer om innehavaransvaret för campingplatser och småbåtshamnar» sid 8 AKTUELLT #2 2014 Nya broschyrer om innehavaransvaret för campingplatser och småbåtshamnar» sid 8 Elbränder ökar i privatbostäder» sid 7 Marknadskontroll av växelriktare för solceller» sid 5 BARN OCH HEMMAFIXARE

Läs mer

Är din fastighet säker

Är din fastighet säker Är din fastighet säker Visste du att din villa, sommarstuga, affärsfastighet eller bostadsrättslägenhet också har en elanläggning? Det är innehavaren som ansvarar för att elen i fastigheten är säker och

Läs mer

Hitta förbättringsobjekten!

Hitta förbättringsobjekten! Hitta förbättringsobjekten! Checklista för elentreprenören SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN Egenvärdering av elsäkerhet Att sörja för säkerheten är en väsentlig del av verksamheten och kunnandet för alla fackpersoner

Läs mer

SÄKRA ELINSTALLATIONER ETT NYTT SYSTEM FÖR ELINSTALLATÖRER

SÄKRA ELINSTALLATIONER ETT NYTT SYSTEM FÖR ELINSTALLATÖRER SÄKRA ELINSTALLATIONER ETT NYTT SYSTEM FÖR ELINSTALLATÖRER E L S Ä K R 2 0 1 0 : 2 FÖRORD Nuvarande regler för behörighet för elektriska installationer har gamla anor och brukar härledas till år 1919.

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2013. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2013. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2013 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Remissvar 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2014-05-15 U2014/2885/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl och tobak till konsumenter

Läs mer

Vad är det som avgör?

Vad är det som avgör? Vad är det som avgör? Vad är det som avgör? Standarder avgör För repet gäller följande standarder: SS-EN 354 Kopplingslinor SS-EN 355 Falldämpare SS-EN 364 Provningsmetoder SS-EN 1891 Statiska kärnmantelrep

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

E.ON Elnät. Personlig service när ditt företag behöver kraft

E.ON Elnät. Personlig service när ditt företag behöver kraft E.ON Elnät Personlig service när ditt företag behöver kraft Thomas Thorkelsson, chef för avdelningen för stora kunder på E.ON Elnät. Hos E.ON Elnät får du en egen kontaktperson som du kan ringa om du får

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531

ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531 1 ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531 Peter Lindberg peter.lindberg@elsakerhetsverket.se RAPPORT Dnr/ref09EV841 2 3 Sammanfattning På söndagskvällen den 31 maj inträffade ett elavbrott som innebar att elförsörjningen

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500.

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500. December 2011 Europe Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EUkommissionen tillsammans med lokala och regionala partners. Inom Sverige finns 17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU

Läs mer

Konsekvensutredning om språkkrav för prestandadeklarationer och vissa andra handlingar om byggprodukter

Konsekvensutredning om språkkrav för prestandadeklarationer och vissa andra handlingar om byggprodukter Konsekvensutredning om språkkrav för prestandadeklarationer och vissa andra handlingar om byggprodukter Boverket juni 2013 Titel: Konsekvensutredning om språkkrav för prestandadeklarationer och vissa andra

Läs mer

Kartläggning av elinstallatörer och yrkesmän. Presentation Elbehörighetsutredningen den 6 mars 2014 Kim Reenaas

Kartläggning av elinstallatörer och yrkesmän. Presentation Elbehörighetsutredningen den 6 mars 2014 Kim Reenaas Kartläggning av elinstallatörer och yrkesmän Presentation Elbehörighetsutredningen den 6 mars 2014 Kim Reenaas Uppdraget En översiktlig kartläggning av elinstallatörerna (registrerade) och yrkesmän (ej

Läs mer

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer *

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer * Anmälan avser * * Obligatorisk uppgift Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak Innehavare/Firma Företagsnamn * Organisationsnummer * Typ av företag * Enskild Aktiebolag

Läs mer

Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när)

Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) - i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. 20 mars 2014 Maja Berggren och Margareta Söderstedt Sammanfattning Under 2013 och början

Läs mer

Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning

Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt

Läs mer