Ny Generaldirektör vid Elsäkerhetsverket» sid 3. elektriska produkter» sid 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny Generaldirektör vid Elsäkerhetsverket» sid 3. elektriska produkter» sid 7"

Transkript

1 aktuellt # Ny Generaldirektör vid Elsäkerhetsverket» sid 6 Ökad kännedom om Elsäkerhetsverket» sid 3 Marknadskontroll av elektriska produkter» sid 7

2 GD har ordet Både tradition och nytänkande En gråmulen förmiddag i början av april klev jag av tåget i Kristinehamn för att första gången möta mina medarbetare på Elsäkerhetsverket. Jag blev mycket väl mottagen och kände direkt att detta kommer att bli en rolig och utmanande uppgift att leda Elsäkerhetsverket, som har en oerhört viktig samhällsuppgift i en tid där el finns överallt. Några veckor senare har jag hunnit installera mig vid kontoret i Kris tinehamn, träffa de flesta medarbetarna runt om i Sverige och haft mitt första möte med Elsäkerhetsrådet. Hela tiden lär jag mig mer om verk samheten och lyssnar också på de åsikter som finns, ibland från lite olika per spektiv. Det är viktigt för mig att samla information och intryck och inte dundra in med förutbestämda uppfattningar och färdiga förslag. Utveckling är nödvändig för alla verksamheter, och i den processen krävs både förberedelser, målmedvetenhet och uthållighet. Det är som att springa ma ra ton, och det har jag gjort fyra gånger så jag vet hur det känns. Man är rätt sliten när man går i mål, men efteråt är det skönt. Elsäkerhetsverket har en lång histo ria och många traditioner, vilket är en styr ka. Tillsynsverksamheten gör att våra med arbetare möter verkligheten på nära håll, och den närvaron och verklighetskontakten ska vi fortsätta med. Statistiken över elolycksfall är ett sätt att mäta hur säkerheten utvecklas över tiden. Hur kan vi på bästa sätt skaffa och använda kunskapen om verkligheten och andras kunskap till nya insatser för att förbättra elsäkerheten och arbeta med EMC-frågor? Information och produktkontroll är också viktiga områden. Jag har redan fått massor av inspiration och tankar som jag kommer att pröva tillsammans med mina medarbetare framöver. Säkert har också du tänkt att något borde göras, eller göras på ett annorlunda sätt än tidigare. Låt oss tillsammans våga pröva nya vägar, göra kloka prioriteringar men också ta vara på det som är värdefullt! Frågan om regler för installa tions behörighet har blivit en het potatis, och vi har fått både kritiska och konstruktiva syn punkter på Elsäkerhetsverkets förslag om nytt system. Hur ska kraven se ut för att fastighets ägarna och andra som anlitar installa törer, och inte minst alla som arbetar med elanläggningar, ska känna sig tryg ga? Mitt intryck hittills är att de nuvarande reglerna har blivit föråldrade och att en fortsatt utredning kommer att behövas. Om några veckor åker några av oss till Grönland för att träffa de nordiska kollegorna, om det inte ligger kvar något elakt askmoln över vägen. Så är det ibland i livet, det inträffar saker som gör att vi måste ändra de ursprungliga planerna. Skön sommar önskar jag er alla! elisabet falemo generaldirektör A K T U E L LT E L S Ä K E R H E T S V E R K E T S N Y H E T S B R E V # TEL REDAKTÖR Sophia Hedmark ANSVARIG UTGIVARE Elisabet Falemo LAYOUT & PRODUKTION Blueprint

3 om EMC EMC i verkligheten Mobiltelefonnät utstört av aktiv TV-antenn Elsäkerhetsverket har handlagt ett ärende där en så kallad aktiv antenn har stört 3G-mobiltelefonnät i ett helt kvarter. Både mobilnätsoperatören och Post- och Telestyrelsen utredde störningen och kunde lokalisera störkällan till en pizzeria. Eftersom störkällan var en apparat enligt EMCdirektivet skickades anmälan vidare till Elsäkerhetsverket. Ägaren till pizzerian fick ett föreläggande att åtgärda störproblemet. Amerikanska myndigheter har tidigare varnat för att aktiva TV-antenner kan störa ut mottagning av GPS på båtar. Eftersom aktiva antenner tar lite plats är de populära främst på båtar och i husvagnar. Problemet uppkommer på grund av att aktiva antenner innehåller en förstärkare som under olyckliga omständigheter kan komma i självsvängning och då fungerar som en liten radiosändare. Det är värt att notera att frekvenserna för TV skiljer sig avsevärt från GPS- och 3G-frekvenser. Den som har plats rekommenderas att undvika aktiva antenner och i stället satsa på en traditionell TV-antenn och se till att både antenn och tillhörande kablar hålls i gott skick. text Henrik Olsson Elsäkerhetsverket har nyligen genomfört en mätning av allmänhetens kännedom och uppfattning om myndigheten. Undersökningen är en uppföljning på motsvarande mätning som genomfördes Ökad kännedom om Elsäkerhetsverket Resultatet från årets mätning visar tendenser på en positiv utveckling och att kännedomen om Elsäkerhetsverket har ökat. Bilden som allmänheten har av El säker hetsverket är fortsatt positiv med ett medelvärde på 3,4 på en femgradig skala. Undersökningen visar också att fler har besökt Elsäkerhetsverkets webb sida jämfört med förra mätningen. Respondenterna uppger i högre utsträckning att Internet och sökmotorer är det ställe där de söker information om elsäkerhet. Det är också fler respondenter i årets undersökning som tycker det är bra att Elsäkerhetsverket finns jämfört med 2008 års undersökning. Förtroendet för El säkerhetsverket har också ökat, från ett medelvärde på 3,7 till 3,8 på en femgra dig skala. Resultatet visar att vi är på rätt väg, säger verksam hetscontroller Elin Cederholm. De senaste åren har vi, förutom en ny webbplats, gjort en medveten satsning på planerad kommunikation vilket bland annat resulterat i ett ökat mediegenomslag. I årets undersökning fanns också en frå ga om upplevelsen av elsäkerheten i Sverige. Där ansåg majoriteten att elsäker heten var hög och medelvärdet var 4,2 på en femgradig skala. Den absolut största förändringen i årets undersökning är att fler anger att de tar hjälp av en elektriker, från 30 till 51 pro cent. Motsvarande sänkning noteras på frågan om man gör enklare saker själv, från 53 till 32 procent. Vad detta kan bero på ger inte un der sökningen svar på. Elsäker hets ver ket ser dock positivt på att fler anlitar fack män och får tro att det är behö riga el installatörer som avses när respon den terna svarar att de tar hjälp av en elek triker. text Ann-Charlotte Carlqvist a k t u e l l t # 2 j u n i

4 Elsäkerhetsverket driver sedan 2009 ett fyraårigt projekt som granskat elinstallatörer. Ny inriktning för projektet elinstallatörskontroll Elinstallatörskontrollen har hittills bestått av tillsyn av elanläggningar som en viss elinstallatör installerat samt systemtillsyn av elinstallatören. Urvalet av elinstallatörer har skett genom att verket bett nätägare om uppgifter på färdig anmälda elanläggningar vilket inneburit att endast elinstallatörer med behörigheterna AB och ABL har granskats. Från och med början av andra halvåret 2011 byter projektet inriktning och urvalet utökas till att även omfatta de begränsade behörigheterna. Vidare kommer fokus att läggas på vad den behörige elinstallatören gör. Elsäkerhetsverket kommer att kontakta utvalda elinstallatörer ur verkets behörighetsregister. Dessa får sedan redogöra för hur de utövar sitt överinseende och hur de utför kontroll före ibruktagandet. Genom elinstallatörskontrollen vill verket få kunskap i hur behörighetsregler fungerar och om gällande förordning och föreskrifter efterlevs. Ett annat syfte med projektet är att kartlägga under vilken form som den behöriga elinstallatören arbetar. Driver elinstallatören exempelvis ett eget företag eller arbetar han/hon kanske inom industrin? text Sophia Hedmark Rapport från Elinstallatörskontroll Nu finns rapporten för Elinstallatörskontrollen att läsa på Elsäkerhetsverkets webbplats. Projektet visar att 74 procent av elanläggningarna och 67 procent av elinstallatörerna hade brister. Den mest förekommande bristen hos elinstallatörerna var brister gällande den egna samt yrkesmännens fortbildning. En annan brist gällde kontroll före ibruktagning. a k t u e l l t # 2 j u n i

5 Nytt om framtida behörighetssystem Den 25 mars gick remisstiden ut för Elsäkerhetsverkets förslag till nytt behörighetssystem. Verket har fått in 54 remissvar och dessa svar har sammanställts i ett dokument som finns på verkets webbplats. Verket konstaterar att de flesta remissinstanser anser att det ska finnas ett statligt kompetenskontrollssystem och att det finns behov av en översyn av systemet. En stor del av de som svarat är kritiska till de kost nader som förslaget bedöms medföra. Verket har under maj och juni månad haft möten med de bran schorganisationer som svarat på remissen. Mötena har varit så kallade fokusgruppsmöten där deltagarna satts samman utifrån vilka frågor i förslaget som varit mest angelägna för dem. De minnesanteckningar som förts i samband med mötena finns att läsa på verkets webbplats. Efter att samtliga möten genomförts kommer verket att analysera innehållet i remissvaren och de eventuella synpunkter som tillkommit vid mötena som ett led i det fortsatta reformarbetet. text Carina Larsson Förslaget i korthet Förslaget innebär i korthet att det på samma sätt som idag ska finnas ett statligt kontrollerat och individuellt behörighetssystem. Alla som vill utföra elinstallationsarbete på elektriska anläggningar för lågspänning ska ha elinstallationsbehörighet. Den som även vill utföra elinstallationsarbete på elek triska an läggningar för högspänning ska ha fullständig elinstallatörs behörighet. Elinstallationsbehörighet ska meddelas den som avlagt godkänt elinstallatörsprov. Elsäkerhetsverket ska fatta beslut om att meddela behörighet på grundval av bevis om godkänt provresultat och i förekommande fall intyg om praktik på hög spänningsanläggningar. Yrkesmannainstitutet föreslås upphöra och därmed också kravet på att en yrkesman och den installatör som har överinseende över yrkesmannens arbete ska vara anställda i samma företag. Övergången från dagens system till det nya föreslås ske under relativt lång tid så att branschen inte störs och för att undvika problem för dem som innehar behörighet eller arbetar som yrkesman enligt dagens bestämmelser. a k t u e l l t # 2 j u n i

6 Från och med den 1 maj 2011 är Elisabet Falemo ny generaldirektör vid Elsäkerhetsverket. Ny generaldirektör vid Elsäkerhetsverket Jag är glad över att ha fått uppdraget att leda Elsäkerhetsverket. Hela vårt liv omges vi av elektriska anläggningar och produkter. För att undvika olyckor och skador är det viktigt med hög elsäkerhetsnivå och hög elkvalitet. Elsäkerhetsverket har en viktig roll för att uppnå detta, säger Elisabet Falemo. Den första månaden som generaldirektör har Elisabet ägnat åt att sätta sig in i verksamheten och lära känna verkets medarbetare samt branschens företag och organisationer. Jag ser fram emot att få bygga vidare på den grund som finns och utveckla verksamheten så att den även möter framtida krav och behov. Det är i bokstavlig mening ett spännande arbete, där vi kommer att bygga vidare på den goda samverkan som finns inom sektorn. Elisabet hade tidigt ett elintresse och läste elteknisk linje på gymnasiet. Hon är civilingenjör och har flera års erfarenhet från energi-, miljö- och samhällsplanering. Tidigare har hon bland annat arbetat som nätchef i Elverket Vallentuna AB och överingenjör vid Stor-Stockholms Energi AB. Närmast kommer Elisabet från en tjänst som statssekreterare i Miljödepartementet. Efter drygt en månad som generaldirektör vid huvudkontoret i Kristinehamn har Elisabet funnit sig väl tillrätta såväl på som utanför jobbet. Kristinehamn har fantastiska naturområden och som den naturälskande människa jag är ser jag fram emot att tillbringa en del av min lediga tid i den värmländska naturen. När det gäller Elsäkerhetsverkets framtida utveckling betonar generaldirektören vikten av att fokusera på områden som ger störst nytta. Dit hör bland annat arbetet med att öka medvetenheten om risker med el i samhället och vikten av yrkeskunskaper för elinstallationsarbete. Ett annat område som kommer att växa är elsäkerhet för barn och ungdomar. Detta kommer dels ske genom uppdraget om förslag för att minska antalet järnvägsolyckor, dels genom marknadskontroll av leksaker som Elsäkerhetsverket nu även fått tillsynsansvar för. Elisabet poängterar även betydelsen av att synas och aktivt påverka det internationella arbetet som sker inom elsäkerhetsområdet. text & foto Sophia Hedmark FEM SNABBA Bio Sommar Sushi Klassiskt Hund TV Vinter Köttbullar Pop/rock Katt Personligt Ålder: 52 år. Familj: Man och två vuxna barn. Intressen: Friluftsliv särskilt långfärdsskridskor, umgås med familjen och att påta i trädgården. Senast lästa bok: Bricken på Svartvik av Vibeke Olsson Bästa egenskap: Min bästa egenskap är att jag ser till att saker blir gjorda. Sämsta egenskap: Sjunger hellre än bra a k t u e l l t # 2 j u n i

7 En viktig del av Elsäkerhetsverkets arbete för trygg och störningsfri el är kontrollen av att elektriska produkter som säljs i Sverige är säkra. Marknadskontroll av elektriska produkter Arbetet sker bland annat genom marknadskontroll då verkets inspektörer besöker återförsäljare, importörer och tillverkare. Produkterna kontrolleras på plats och vid behov köper verket in de produkter som misstänks ha brister i konstruktion och/eller dokumentation för ytterligare tester. En vanlig arbetsdag för verkets åtta inspektörer vid avdelningen för elektriskt materiel kan bestå av marknads kontroll i några av Sveriges alla butiker som säljer elektriska produkter. Aktuellt har följt med elinspektör Martin Gustafsson vid en marknadskontrollresa till Örebro. Valet av butiker sker oftast slumpmässigt, men vi är noga med att göra marknadskontroller över hela landet och att besöka såväl större kedjor som mindre butiker, säger Martin Gustafsson. Martin, som arbetat vid Elsäkerhetsverket sedan 2007, inleder besöken med att se över butikernas elsortiment. Med vana ögon kontrollerar han att stickproppar, anslutningsladdar och uttag ser bra ut samt att produkterna har rätt märkning och dokumentation. Marknadskontrollen regleras av EU-lagstiftning, vilket innebär att den ska utföras på samma sätt och med samma krav i alla länder som omfattas av reglerna för CE-märkning. Vid marknadskontrollen vill inspektörerna gärna föra en dialog med butiksinnehavarna för att informera om Elsäkerhetsverkets arbete och om butiksinnehavarens ansvar vid försäljning av elektriska produkter. Alla butiksinnehavare känner inte till att de är ansvariga för produkterna de säljer, säger Martin. Detta är också ett bra tillfälle för butiksinnehavaren att ställa frågor. Under dagen hittar Martin flera produkter med misstänkta brister. Han hittar bland annat en terrarielampa och en reseadapter. I en av butikerna upptäcks dessutom ett allvarligt fel. Butiken säljer en dvd-spelare med engelsk stickpropp. Martin påpekar felet för butikssäljaren som blir ombedd att genast ta bort produkten ur sortimentet. Dagens besök i Örebro resulterade i sju inköpta produkter. När Martin kommer tillbaka till kontoret registrerar han de inköpta produkterna i ett ärendehanteringssystem. Därefter skickas produkterna till ett testningsinstitut för en omfattande analys. Bland annat kontrolleras IP-klass, skydd mot elchock och värmekänslighet. Efter några veckor får verket tillbaka ett forts sid 8 a k t u e l l t # 2 j u n i

8 forts från sid 7 protokoll från testningstillfället. Visar det sig att produkten inte uppfyller säkerhetskraven kan verket sätta försäljningsförbud på den. Verket kan också besluta om varningsannonsering för försäljningsförbud med återtagande av produkten från slutanvändare. Vid ett försäljningsförbud är det oftast försäljningsstället där produkten köptes in som faktureras för kostnaderna som verket haft för inköp och provning. Denna kostnad brukar ligga mellan kronor. Av de sju produkter som köptes in i Örebro hade en produkt, en reseadapter, så allvarliga fel att den fick försäljningsförbud. Några av de brister som reseadaptern har är att stickproppsdelen är felaktigt utformad. En annan brist är att adaptern möjliggör en enpolig isättning. Mer information om reseadaptern och andra produkter som Elsäkerhetsverket satt försäljningsförbud på hittar du på verkets webbplats. text & foto Sophia Hedmark FAKTA Försäljningsförbud Den svenska marknaden för elektrisk materiel omfattar mellan olika produkttyper. Av de produk ter som Elsäkerhetsverket har tillsynsansvar för tar verket ställning till cirka produkter genom sin mark nadskontroll. Cirka 100 av dessa brukar ha så allvar liga fel att de får försäljningsförbud. Försäljningsförbud kan kombineras med krav på åter tagande från återförsäljare, vilket innebär att impor tö ren ska ta tillbaka levererade produkter från sina åter försäljare. Om en produkt har så allvarliga brister att den är direkt farlig vid användning tas ett beslut om försälj ningsförbud med ett återtagande från konsument. Den ansvarige för produkten ska då se till att infor mera konsumenten om hur återtagandet av produkten kommer att gå till. Ny webbplats om marknadskontroll Marknadskontroll.se är en ny webbplats där aktuell information om marknadskontroll finns samlad. Webbplatsen är framtagen i ett samarbete mellan Elsäker hetsverket och andra myndigheter som deltar i Mark nadskontrollrådet. Syftet med webbplatsen är att informera näringsidkare och allmänhet om produktsäkerhet och marknadskontroll. Där finns bland annat information om vilka myndigheter som är ansvariga för olika produkter och EU-direktiv. På marknadskontroll.se publiceras även Elsäker hetsverkets försäljningsförbud och du kan ta del av information om CE-märkning och annan obligatorisk märkning på produkter. Få den senaste informationen först Med Elsäkerhetsverkets e-tjänst för pre numera tioner kan du prenumerera på verkets ny hetsbrev Aktuellt, pressmeddelanden och information om nya publikationer. Som prenumerant får du uppdaterad information inom res pektive område direkt till din e-postlåda. Nyhets bre vet Aktuellt kommer ut fyra gånger om året medan press meddelanden och information om nya publikationer skickas till din e-post samtidigt som de publiceras på Elsäker hets verkets webbplats. Prenumerationen är kostnadsfri och du anmäler dig på Elsäkerhetsverkets webbplats under Publikationer/ prenu meration. a k t u e l l t # 2 j u n i

9 Elsäkerhetsverket granskar solpaneler Elsäkerhetsverket kommer under 2011 att genomföra ett projekt för att få bättre kunskap om elsäkerhetsfrågor och EMC på området som rör solpaneler och tillhörande utrustning för inkoppling på elnätet. Intresset för småskalig solel ökar och vi ser ett behov av att kontrollera att frekvensomriktare för solpaneler är elsäkra och störningsfria, säger Martin Gustafsson vid Elsäkerhetsverket. Granskningen kommer att ske genom dokumentationskontroll av 15 solpaneler. Dessutom kommer tre av produkterna att skickas för utförlig kontroll vid ett testlabb. Efter att projektet avslutats i slutet av 2011 kommer verket att avgöra om ytterligare insatser behövs för att säkerställa elsäkerheten hos solpaneler. text Sophia Hedmark Avslutat projekt Mindre vattenkraftstationer Projektet har haft som mål att bedöma anläggningsstatus på ställverk och transformatorer för högspänning med avseende på personsäkerhet och innehavarens kontroll av starkströmsanläggning. Ett annat mål har varit att undersöka hur stor risken för oönskad ö-drift är. Ö-drift kan orsaka att frekvensen blir för låg eller hög. Onormal frekvens kan orsaka person- och sakskada. Sammanlagt har 29 kraftstationer runt om i landet besökts av elinspektörer. Flera av de äldre typerna av hög spänningsställverk upp fyller inte dagens krav på personsäker het. Skyddsutrustning för felbortkoppling vid oönskad ö-drift fungerar inte alltid tillfredsställande. Inte heller ellagstiftningens krav på dokumentation med anledning av särskild kontroll efterlevs alltid. För att förhindra oönskad ö-drift rekommenderas anläggningsinnehavarna att se över sina skyddsutrustningar. Vägledning för sådana åtgärder finns bland annat i branschens rekommendationer, AMP-Anslutning av mindre produktion till elnätet, utgåva 3. Anläggningsinnehavarna rekommenderas också att utföra riskhantering av ställverk, ställverksrum och tillhörande äldre skyddsutrustning. Huvudansvaret för elsäkerheten har innehavaren av starkströmsanläggningen. Kunskapen om lagstiftningen behöver för bättras. text Gunnel Nilsson bild Reino Lindberg a k t u e l l t # 2 j u n i

10 Elsäkerhetsverket värd för internationellt möte Den juni är Elsäkerhetsverket värd för ett internationellt möte inom ATEX-AdCo. Mötet hålls i Malmö och leds av Fredrik Kagerud från Elsäkerhetsverket som varit ordförande i arbetsgruppen de senaste två åren. ATEX-AdCo är ett europeiskt samarbete med medlemmar från alla marknadskontrollerande myndigheter i Europa. Gruppen arbetar med marknads kontroll av utrustningar och skydds system som är avsedda att användas i explosions farlig miljö, som exempelvis bensinpumpar eller produkter som förekommer där det finns farliga gaser. Vid mötena, som hålls två gånger per år, diskuteras direktivet EU 94/9/EG. Vid mötet i juni kommer medlemsländerna bland annat att diskutera dokumentationskontroll av produkter som omfattas av direktivet. text Sophia Hedmark a k t u e l l t # 2 j u n i

11 till sist... Förslag till ny kursplan Elsäkerhetsverket har tagit fram ett förslag till ny kursplan för påbyggnads utbildningen Elinstalla tion allmän behörig het. Myndigheten för yrkeshögskolan kommer att behandla förslaget och därefter ge ut en föreskrift innehållande kursplan som ska gälla för alla som utbildar till Allmän behörighet. I stort bygger förslaget på den tidigare kursplanen men följande förändringar har föreslagits: Fokus på elinstallatörens ansvar, mindre om miljö och entre prenör skap. Mer om kontroll av utförd anlägg ning. Mer om högspänningsanlägg ningar. Utökade krav på laborationer. Elsäkerhetsverket föreslår utöver detta en ändrad formulering av förkunskapskraven. I sak medför det ingen skillnad utan verket vill tydliggöra att förkunskapskravet på arbets livserfarenhet uteslutande ska ses som krav för att kunna söka kursen. Kravet har ingen koppling till Elsäkerhetsverkets krav på praktik för att få behörighet som elinstallatör. Verket föreslår även en ökad kurstid främst på grund av laborationer och en utökning av kraven på teori om högspänningsanläggningar. text Klas-Göran Sundvall Ny medarbetare Elisabet Falemo är sedan den 1 maj ny Generaldirektör vid Elsäkerhetsverket. Elisabet är civilingenjör och har tidigare arbetat som statssekreterare i Miljödepartementet, nätchef i Elverket Vallentuna AB och överingenjör vid Stor- Stockholms Energi AB. Följ oss på Facebook Du vet väl om att Elsäkerhetsverket finns på Facebook? Har du ett konto och vill följa oss tryck på gilla -knappen så får du del av verkets nyheter, försäljningsförbud och pressmeddelanden. Sara Månsson är ny jurist vid Elsäkerhetsverket. Sara kommer närmast från en juristtjänst vid Förvaltningsrätten i Karlstad. En riktigt trevlig sommar önskar vi på Elsäkerhetsverket! a k t u e l l t # 2 j u n i

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets

Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets Vår roll Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tekniska frågor inom områdena elsäkerhet och

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets

Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets Vår roll Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tekniska frågor inom områdena elsäkerhet och

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

När du har köpt en produkt som har brister

När du har köpt en produkt som har brister När du har köpt en produkt som har brister Innehåll Samarbete är nödvändigt när brister upptäckts 5 Du som upptäcker en brist ska alltid kontakta säljaren 5 Säljaren är skyldig att åtgärda de brister som

Läs mer

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

Framtiden utifrån behörighetsutredningen SSG Elansvarsträff 2014 Kim Reenaas

Framtiden utifrån behörighetsutredningen SSG Elansvarsträff 2014 Kim Reenaas Framtiden utifrån behörighetsutredningen SSG Elansvarsträff 2014 Kim Reenaas Inledning Vad gör en verksjurist? Vad gör Elsäkerhetsverket? Vad gör VI? PROPORTIONALITET OBJEKTIVITET LEGALITET SNABBT ENKELT

Läs mer

DLE Oslo Lars Hansson

DLE Oslo Lars Hansson DLE Oslo Lars Hansson Något om dagen Hur ser elsäkerhetsmyndigheten ut i Sverige Hur arbetar vi i Sverige Hur ser lagstiftningen ut i Sverige Hur ser hjälpmedlen ut i Sverige Hur når vi elsäkerhet i Sverige

Läs mer

BESLUT. Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

BESLUT. Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Thomas Nilson Avdelningen för produkter 010-168 05 28 2015-05-21 Dnr15EV951 Selek Sweden AB Ejdergatan 3 B 4 16 68 Göteborg Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

Nya regler för elarbete

Nya regler för elarbete Nya regler för elarbete Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället -

Läs mer

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23 Behörighet för elinstallationsarbete Vem har nyttan av ett behörighetssystem? Vad krävs av en yrkesman? Regeringen En särskild utredare ska föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en

Läs mer

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet ~ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Martin Gustafsson Inspektör Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2017-01 -03 Dnr 16EV1124 WePackAB Volframgatan 3 213 64 Malmö Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel.

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind- och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör får du här en

Läs mer

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Stockholm, 2015-05-26 Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd De regler och bestämmelser som berör elsäkerheten i samhället och som styr behörigheten

Läs mer

Elsäkerhet och effektiva och hållbara ellösningar Anders Engstedt

Elsäkerhet och effektiva och hållbara ellösningar Anders Engstedt Elsäkerhet och effektiva och hållbara ellösningar Anders Engstedt Agenda Kort intro information och introduktion Nya elsäkerhetslagen som gäller från 2017 Elsäkerhet Effektivitetsvinster inom elområdet

Läs mer

När du har sålt en produkt som har brister

När du har sålt en produkt som har brister När du har sålt en produkt som har brister Innehåll När brister upptäcks måste du agera 5 Du ska alltid åtgärda en produkt som är farlig 5 Du ska även åtgärda en produkt som inte uppfyller alla krav 5

Läs mer

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget.

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. 1 Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket har det övergripande ansvaret för elsäkerhet och

Läs mer

ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG

ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG Elsäkerhet en självklarhet Fastighetsägaren ansvarar för all ej synlig fast elinstallation. Ägare eller hyresgäst ansvarar för löpande underhåll av elutrustning och synlig del av

Läs mer

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag 2004-04-28 Bilaga 1 Förteckning över krav i författningssamling som innebär en administrativ börda för företag Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 ELSÄK-FS 1995:6 Om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö

Läs mer

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Thomas Nilson Avdelningen för produkter 010-168 05 28 2015-06-24 Dnr 15EV1498 Gekås Ullared AB 311 85 Ullared Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet Vårt

Läs mer

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar.

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. 2 Elsäkerhet i småbåtshamnar Ditt ansvar som innehavare DET ÄR MYCKET VIKTIGT att du som innehavare och ansvarig för en småbåtshamn utför kontroller av starkströmsanläggningen.

Läs mer

BESLUT. Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader

BESLUT. Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader @ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-09-14 Dnr 15EV1931 Motortinnan Holger Duell Aktiebolag Box 6093 400 60 Göteborg Försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Ansvarig utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer beslutade den 28 september 2007. Med stöd av 3,

Läs mer

Slutligt beslut om försäljningsförbud med vite och återtag m.m. följande försäljningsförbud och betalningsskyldighet för myndighetens kostnader för

Slutligt beslut om försäljningsförbud med vite och återtag m.m. följande försäljningsförbud och betalningsskyldighet för myndighetens kostnader för ~ ~ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Birgitta Andersson Inspektör Avdelningen för produkter 010-168 05 22 2017-06-13 Dnr 17EV5441 Slutligt beslut om försäljningsförbud med vite och återtag m.m. Vårt beslut

Läs mer

Bosse Johansson RPS 2010-11-01

Bosse Johansson RPS 2010-11-01 Bosse Johansson Vår organisation Generaldirektör Elsäkerhetsrådet Stab Verksamhetsstöd Elektrisk materiel Behörighet Elektriska anläggningar Regionkontor Nord, Syd, Väst, Öst VÅRA KONTOR Umeå Kristinehamn

Läs mer

Ny elsäkerhetslag den 1 juli en sammanställning av innehållet i det nya elsäkerhetsregelverket

Ny elsäkerhetslag den 1 juli en sammanställning av innehållet i det nya elsäkerhetsregelverket Ny elsäkerhetslag den 1 juli 2017 en sammanställning av innehållet i det nya elsäkerhetsregelverket Nya regler för att utföra elinstallationer! Den 1 juli 2017 kommer en ny elsäkerhetslag att träda i kraft!

Läs mer

Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader

Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-08-19 Dnr15EV2166 TattoSuperstore Per Eriks Gatan 25A 703 58 Örebro Försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

Konsekvensutredning. Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning

Konsekvensutredning. Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning Konsekvensutredning Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning 16EV1484 1 Allmänt 1.1 Inledning Denna konsekvensutredning

Läs mer

Nya direktiv Nya föreskrifter

Nya direktiv Nya föreskrifter Nya direktiv Nya föreskrifter Bakgrund Nya direktiv från EU som ska implementeras i svensk lagstiftning som föreskrifter. Lågspänningsdirektivet Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet ATEX-direktivet

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL. SSG Elsäkerhetskonferens 2011-11-30 GD Elisabet Falemo

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL. SSG Elsäkerhetskonferens 2011-11-30 GD Elisabet Falemo - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL SSG Elsäkerhetskonferens 2011-11-30 GD Elisabet Falemo Våra mål Förebygga skador på person och egendom orsakade av el. Upprätthålla och vidareutveckla en god säkerhetsnivå för

Läs mer

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Thomas Nilson Avdelningen för produkter 010-168 05 28 2015-07-30 Dnr 15EV1192 Star trading i Svenljunga AB Box 94 512 22 Svenljunga Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

Innehåll. Protokoll provning 45

Innehåll. Protokoll provning 45 Innehåll 1. Behovet av kontroll före idrifttagning 6 2. Vilka installationsarbeten ska kontrolleras 8 3. Utförande avinstallationsarbete 9 4. Ansvar 11 5. Arbeten som inte kräver formell behörighet 12

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kim Reenaas Utkom från trycket den 6 oktober 2015 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk beslutade den

Läs mer

Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader

Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader ~ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Martin Gustafsson Inspektör Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2016-04-14 Dnr 15EV2575 Husqvama Aktiebolag Drottninggatan 2 561 31 Huskvama Försäljningsförbud och

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1(6) Carina Larsson KONSEKVENSANALYS Generaldirektörens stab 2011-06-01 Dnr 11EV1250 0550-851 22 carina.larsson@elsakerhetsverket.se KONSEKVENSANALYS AVSEENDE ELSTÄNGSELAPPARATER OCH ELSTÄNGSEL 1. Beskrivning

Läs mer

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01 FÖRTECKNING 1 (10) Kim Reenaas Verksjurist Generaldirektörens stab 010-168 05 03 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2015-08-10 Dnr 15EV2503 Ersätter dnr 14EV2741 Beskrivning av

Läs mer

BESLUT. Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader

BESLUT. Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-08-19 Dnr 15EV1673 Swedmatt Aktiebolag INDUSTRIV ÄGEN 14 13 5 40 Tyresö Försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Thomas Nilson Inspektör Avdelningen för produkter 010-168 05 28 2016-08-15 Dnr16EV2088 Dockans AB Scheelegatan 5 212 28 Malmö Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

FÖRTECKNING 1 (5) ELSÄKERHETSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgivare: Kim Reenaas Dnr 16EV1415

FÖRTECKNING 1 (5) ELSÄKERHETSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgivare: Kim Reenaas Dnr 16EV1415 FÖRTECKNING 1 (5) Utgivare: Kim Reenaas 2016-06-01 Dnr 16EV1415 ELSÄKERHETSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Enligt 18 c författningssamlingsförordningen (1976:725) ska det hos varje myndighet finnas en förteckning

Läs mer

Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling. Välkommen. Lars Hedström Robin Alsterberg

Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling. Välkommen. Lars Hedström Robin Alsterberg Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling Välkommen Lars Hedström Robin Alsterberg Varför Svensk Uppdragsutbildning? Flexibla Kundanpassade lösningar Professionella utbildare för professionell rådgivning

Läs mer

Regelverk om elektriska anläggningar

Regelverk om elektriska anläggningar Regelverk om elektriska anläggningar Horst Blüchert / Elsäkerhetsverket 1 Ellagen (1997:857) 1 kap. 1 I denna lag ges föreskrifter om elektriska anläggningar, om handel med el i vissa fall samt om elsäkerhet.

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81 Kommittédirektiv Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer Dir. 2013:81 Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser

Läs mer

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete. för. Ängelholms Elduo AB

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete. för. Ängelholms Elduo AB Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete för Ängelholms Elduo AB Företagets uppgifter Juridiskt namn Ängelholms Elduo AB Adress Älvdalsgatan 7 Postnummer och ort 26273 Organisationsnummer 556943-6305

Läs mer

nytt förslag höjer elsäkerhet och kompetens » sid 7 vad säger branschen » sid 8 Temanummer om behörighet

nytt förslag höjer elsäkerhet och kompetens » sid 7 vad säger branschen » sid 8 Temanummer om behörighet aktuellt # 1 2 0 1 2 nytt förslag höjer elsäkerhet och kompetens» sid 7 vad säger branschen» sid 8 Temanummer om behörighet GD har ordet Behörighet i nytt ljus Visst är vi alla överens om att elinstallationer

Läs mer

Vilket ansvar har konsulten och elinstallatören för produkten vid en olycka?

Vilket ansvar har konsulten och elinstallatören för produkten vid en olycka? Vilket ansvar har konsulten och elinstallatören för produkten vid en olycka? Rolf Stenberg Intertek ETL SEMKO Förordning om elektrisk materiel (SFS 1993:1068) Gäller all elektrisk materiel Omfattar den

Läs mer

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 ELSÄK2000, v1.1, 2011-11-16 PM 1 (6) Horst Blüchert Generaldirektörens stab 08-508 905 51 2012-02-22 Dnr 12EV1004 Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 Elinstallatörsförordningens (1990:806)

Läs mer

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet (@ ELSÄKERHETSVERKET Thomas Nilson Avdelningen för produkter 010-168 05 28 Thomas.Nilson@Eisakerhetsverket.se BESLUT 2015-11 -30 Dnr 15EV2683 1 (3) Netto Marknad i Sverige AB 311 84 Falkenberg Beslut om

Läs mer

Elsäkerhet. för elektrisk utrustning

Elsäkerhet. för elektrisk utrustning Elsäkerhet för elektrisk utrustning Omslagsfoto: Matton Images Innehållsförteckning Regler för elektrisk utrustning 4 Omfattning och ansvar 9 Skydd för människor, husdjur och egendom 13 Villkor för marknadstillträde

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

PM 1 (16) Installatörsföretagens synpunkter är markerade med grått.

PM 1 (16) Installatörsföretagens synpunkter är markerade med grått. PM 1 (16) Johan Lidbaum Avdelningen för anläggningar 010-168 05 51 2016-12-14 Dnr 16EV2147-2150 Bilaga 1: Installatörsföretagens synpunkter på Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elinstallationsföretag

Läs mer

Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF,

Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF, Fredrik Kagerud Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF, Elsäkerhetsverket 2014-04-15 Produkten Användarens skyldigheter Installationen Produkten Säkerhetskraven är angivna i " Förordning

Läs mer

BESLUT. Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

BESLUT. Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet (@ ELSÄKERHETSVERKET Katarina Olofsson Inspektör Avdelningen för produkter 010-168 05 25 BESLUT 2016-08-19 Dnr15EV4145 1 (3) Beulco Armatur AB Box 15093 25015 Helsingborg Beslut om försäljningsförbud och

Läs mer

Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader

Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Martin Gustafsson Inspektör Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2016-03-21 Dnr 15EV2570 HPV SCHOU AB ÅSVÄGEN2 281 37 Hässleholm Försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter

och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter Behörighetsansvar och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter ELLAGSTIFTNINGEN Vad säger ellagstiftningen om ansvar för Vad säger ellagstiftningen om ansvar för utförande och skötsel av

Läs mer

Urklipp från Elinstallatören. Urklipp från Elinstallatören

Urklipp från Elinstallatören. Urklipp från Elinstallatören NY ELLAG I SVERIGE Den 1 juli 2017 börjar den nya elsäkerhetslagen att gälla. Det innebär att Sverige får ett helt nytt system för vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer. De nya reglerna

Läs mer

Föreskrifter och myndighetskrav Behörighetsregler ELR-utbildningar Diplomering/Certifiering ELSÄK-FS 2006:1 SS-EN 50110-1 SS-EN 50110-1 2012-09-23

Föreskrifter och myndighetskrav Behörighetsregler ELR-utbildningar Diplomering/Certifiering ELSÄK-FS 2006:1 SS-EN 50110-1 SS-EN 50110-1 2012-09-23 Föreskrifter och myndighetskrav Behörighetsregler ELR-utbildningar Diplomering/Certifiering ELSÄK-FS 2006:1 Gäller för: ARBETE I YRKESMÄSSIG VERKSAMHET där elektrisk fara kan förekomma Arbete skall utföras

Läs mer

Konsumenttrygghet och värdet av elektrikerlegitimation

Konsumenttrygghet och värdet av elektrikerlegitimation VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Elbehörighetsutredningen (N 2013:04) Departementsråd Bo Diczfalusy Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm, 2014-05- 23 Konsumenttrygghet och

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas ELSÄK-FS 2017:X Utkom från trycket den Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör beslutade den dd månad

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ( 2007:2) om behörighet för elinstallatörer Utkom från trycket den

Läs mer

Elsäkerhet. en ledningsfråga. Bo Diczfalusy. Särskild utredare. Näringsdepartementet

Elsäkerhet. en ledningsfråga. Bo Diczfalusy. Särskild utredare. Näringsdepartementet Elsäkerhet en ledningsfråga Bo Diczfalusy Särskild utredare Uppdraget Vad ska krävas för att utföra elektriska installationer? Avgränsningar mot specialreglerade områden, bl.a. fartyg, järnvägar, elfordon

Läs mer

Nils Weidstam hälsade alla välkomna och samtliga presenterade sig

Nils Weidstam hälsade alla välkomna och samtliga presenterade sig Anteckningar från möte med Kassaregisterrådet tisdag den 19 augusti 2014 Nils Weidstam hälsade alla välkomna och samtliga presenterade sig Agendapunkter Redovisning av hur försäljningen fungerat Tomer

Läs mer

VARFÖR GÖR VI EN ELOLYCKSFALLSRAPPORT?

VARFÖR GÖR VI EN ELOLYCKSFALLSRAPPORT? Elolycksfall 2015 VARFÖR GÖR VI EN ELOLYCKSFALLSRAPPORT? Elsäkerhetsverkets årliga rapport över elolycksfall bygger på händelser som rapporteras in till Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket. Syftet

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-03-10 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Elsäkerhet Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström 2014-05-14 Fyra frågeställningar: 1. Hur kan jag agera redan vid inköp för att undvika leksaker som inte

Läs mer

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen)

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Bo Diczfalusy Särskild utredare Regeringen tillsätter utredning Direktiv Problem uppmärksammas

Läs mer

Falun tar höjd med Smarta elnät» sid 4

Falun tar höjd med Smarta elnät» sid 4 aktuellt # 3 2 0 1 3 Falun tar höjd med Smarta elnät» sid 4 provverksamhet för behörighet» sid 3 Var försiktig om du köper elprodukter via internet» sid 7 GD har ordet Alla med reell kompetens ska kunna

Läs mer

Elsäkerhetsverkets deltagande i elektrotekniska standardiseringen 2015

Elsäkerhetsverkets deltagande i elektrotekniska standardiseringen 2015 BILAGA 1 1 (7) Horst Blüchert Generaldirektörens stab 2014-10-28 Sid 5 rev 1/3-15 (ARt) Dnr 15EV773 Elsäkerhetsverkets deltagande i elektrotekniska standardiseringen 2015 Elsäkerhetsverkets deltagande

Läs mer

För dig som behöver hjälp med elen

För dig som behöver hjälp med elen För dig som behöver hjälp med elen Känns tryggt att veta att allt blev rätt utfört Nyhet för dig som ska köpa eltjänster Varje år inträffar alldeles för många bränder i våra hem på grund av felaktigt utförda

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kerstin Risshytt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning;

Läs mer

Innehållsförteckning. 3 Trygg och störningsfri el 4 GD har ordet 5 Året i korthet 6 Elsäkerhetsverkets organisation

Innehållsförteckning. 3 Trygg och störningsfri el 4 GD har ordet 5 Året i korthet 6 Elsäkerhetsverkets organisation Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 3 Trygg och störningsfri el 4 GD har ordet 5 Året i korthet 6 Elsäkerhetsverkets organisation 7 Resultatredovisning 8 Verksamhetens kostnader 9 Normgivning och

Läs mer

Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB

Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens 2013 Hur Hur väl väl klarar klarar industrin Ni Ert sitt Elsäkerhetsarbete? Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB Fråga Ni som är elansvariga på den industri/anläggningen

Läs mer

Ändring av Högskoleverkets beslut om en anmälan mot Högskolan Väst om felaktiga besked i en kursplan

Ändring av Högskoleverkets beslut om en anmälan mot Högskolan Väst om felaktiga besked i en kursplan Högskolan Väst Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Juridiska avdelningen Anna Sandström BESLUT 2011-11-29

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer Dokumentet är en konsoliderad version av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2)om behörighet för elinstallatörer. Föreskrifterna beslutades den 28 september 2007och ändringar är införda till

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Karin Sjöberg Utkom från trycket den 5 april 2017 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete

Läs mer

Riktlinjer Elinstallationsarbete Företaget Energi AB

Riktlinjer Elinstallationsarbete Företaget Energi AB 1 (9) Dokument Fastställd 2015 XX XX Reviderad Riktlinjer Elinstallationsarbete Ansvarig Elsäkerhetssamordnare Utgåva 1 Riktlinjer Elinstallationsarbete Företaget Energi AB Detta är ett exempel på riktlinjer

Läs mer

god elsäkerhet i våra kommuner

god elsäkerhet i våra kommuner aktuellt # 1 2 0 1 1 avslutade tillsynsprojekt» sid 4-5 ha koll på din elanläggning» sid 11 god elsäkerhet i våra kommuner» sid 9 GD har ordet Ett år med nya utmaningar Som tillförordnad myndighetschef

Läs mer

Förstudie om prov. Regeringsuppdrag

Förstudie om prov. Regeringsuppdrag Förstudie om prov Regeringsuppdrag ELSÄKERHETSVERKET Författare: Carina Larsson Förord Härmed överlämnas Elsäkerhetsverkets förstudie avseende möjligheten att genomföra ett prov för att erhålla behörighet

Läs mer

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas ELSÄK-FS Utkom från trycket den Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande av elinstallationsarbete och om elinstallationsföretag

Läs mer

Konsekvensbedömning av ett nationellt krav på tillstånd att till Sverige föra in, använda m.m. starka laserpekare

Konsekvensbedömning av ett nationellt krav på tillstånd att till Sverige föra in, använda m.m. starka laserpekare Promemoria 2013-06-27 Miljödepartementet Konsekvensbedömning av ett nationellt krav på tillstånd att till Sverige föra in, använda m.m. starka laserpekare 1. Problem och målsättning Under de senaste åren

Läs mer

Elansvarsträff 2012 Fredrik Sjödin Överinspektör 0550-85190

Elansvarsträff 2012 Fredrik Sjödin Överinspektör 0550-85190 Elansvarsträff 2012 Fredrik Sjödin Överinspektör 0550-85190 Elansvarsträff 2012 Systemtillsyn Tillsyn av tillfälliga elanläggningar Ansvar Frågor Systemtillsyn Har utförts sedan mitten av 1990-talet Målet

Läs mer

CE-märkning och produktsäkerhet

CE-märkning och produktsäkerhet CE-märkning och produktsäkerhet Vad står CE-märket för? Att tillverkaren / importören försäkrar att varan överensstämmer med alla säkerhetskrav enligt direktiv med krav på CE-märkning. CE-märkningen står

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

Elbehörighetsreformen SSG Elansvarsträff 25-26 november 2015 Magnus Karlsson, Peter Lindberg, Kim Reenaas

Elbehörighetsreformen SSG Elansvarsträff 25-26 november 2015 Magnus Karlsson, Peter Lindberg, Kim Reenaas Elbehörighetsreformen SSG Elansvarsträff 25-26 november 2015 Magnus Karlsson, Peter Lindberg, Kim Reenaas Innehåll Inledning/nuläge Genomförandeprojektet Egenkontrollprogram vad är det? Andra aktuella

Läs mer

Säkrare jordfelsbrytare

Säkrare jordfelsbrytare Säkrare jordfelsbrytare Syftet med detta möte är att informera och diskutera åtgärder för att uppnå mer tillförlitliga jordfelsbrytare som används för personskydd. Namn www.elsakerhetsverket.se 2008-xx-xx

Läs mer

Förord Ellagstiftningen en översikt Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2008:3. Utförande av elektriska starkströmsanläggningar

Förord Ellagstiftningen en översikt Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2008:3. Utförande av elektriska starkströmsanläggningar Innehåll Förord 5 7 Elsäkerhet vid arbete 10 ELSÄK-FS 2006:1 12 Utförande av elektriska starkströmsanläggningar 17 ELSÄK-FS 2008:1 23 ELSÄK-FS 2008:2 52 Innehavarens kontroll 63 Starkströmsförordning (2009:22)

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (4) Katarina Olofsson Inspektör Avdelningen för produkter 010-168 05 25 2016-02-22 Dnr 15EV3837 T exa Design AB Fartygsgatan 25 261 35 Landskrona Beslut om försäljningsförbud

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Göran Beckert Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för elinstallatörer; beslutade den 4 juni 2013. ELSÄK-FS 2013:1

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar som uppfyller utbildningskraven för auktorisation

Läs mer

Datum: 2011-03-03 Dnr 10-1844-123. Marknadskontrollrapport 2010. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt

Datum: 2011-03-03 Dnr 10-1844-123. Marknadskontrollrapport 2010. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt Datum: 2011-03-03 Dnr 10-1844-123 Marknadskontrollrapport 2010 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Förord Swedac har bland annat till uppgift att skydda konsumenter från oriktiga mängduppgifter,

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:5 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Marknadskontroll av solglasögon

Marknadskontroll av solglasögon RAPPORT 1999:4 Marknadskontroll av solglasögon Innehåll Sida Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Säkerhetskrav för solglasögon 7 Lagen om personlig skyddsutrustning, PSU och CE-märket ( ) 7 Produktsäkerhetslagen

Läs mer