Ny Generaldirektör vid Elsäkerhetsverket» sid 3. elektriska produkter» sid 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny Generaldirektör vid Elsäkerhetsverket» sid 3. elektriska produkter» sid 7"

Transkript

1 aktuellt # Ny Generaldirektör vid Elsäkerhetsverket» sid 6 Ökad kännedom om Elsäkerhetsverket» sid 3 Marknadskontroll av elektriska produkter» sid 7

2 GD har ordet Både tradition och nytänkande En gråmulen förmiddag i början av april klev jag av tåget i Kristinehamn för att första gången möta mina medarbetare på Elsäkerhetsverket. Jag blev mycket väl mottagen och kände direkt att detta kommer att bli en rolig och utmanande uppgift att leda Elsäkerhetsverket, som har en oerhört viktig samhällsuppgift i en tid där el finns överallt. Några veckor senare har jag hunnit installera mig vid kontoret i Kris tinehamn, träffa de flesta medarbetarna runt om i Sverige och haft mitt första möte med Elsäkerhetsrådet. Hela tiden lär jag mig mer om verk samheten och lyssnar också på de åsikter som finns, ibland från lite olika per spektiv. Det är viktigt för mig att samla information och intryck och inte dundra in med förutbestämda uppfattningar och färdiga förslag. Utveckling är nödvändig för alla verksamheter, och i den processen krävs både förberedelser, målmedvetenhet och uthållighet. Det är som att springa ma ra ton, och det har jag gjort fyra gånger så jag vet hur det känns. Man är rätt sliten när man går i mål, men efteråt är det skönt. Elsäkerhetsverket har en lång histo ria och många traditioner, vilket är en styr ka. Tillsynsverksamheten gör att våra med arbetare möter verkligheten på nära håll, och den närvaron och verklighetskontakten ska vi fortsätta med. Statistiken över elolycksfall är ett sätt att mäta hur säkerheten utvecklas över tiden. Hur kan vi på bästa sätt skaffa och använda kunskapen om verkligheten och andras kunskap till nya insatser för att förbättra elsäkerheten och arbeta med EMC-frågor? Information och produktkontroll är också viktiga områden. Jag har redan fått massor av inspiration och tankar som jag kommer att pröva tillsammans med mina medarbetare framöver. Säkert har också du tänkt att något borde göras, eller göras på ett annorlunda sätt än tidigare. Låt oss tillsammans våga pröva nya vägar, göra kloka prioriteringar men också ta vara på det som är värdefullt! Frågan om regler för installa tions behörighet har blivit en het potatis, och vi har fått både kritiska och konstruktiva syn punkter på Elsäkerhetsverkets förslag om nytt system. Hur ska kraven se ut för att fastighets ägarna och andra som anlitar installa törer, och inte minst alla som arbetar med elanläggningar, ska känna sig tryg ga? Mitt intryck hittills är att de nuvarande reglerna har blivit föråldrade och att en fortsatt utredning kommer att behövas. Om några veckor åker några av oss till Grönland för att träffa de nordiska kollegorna, om det inte ligger kvar något elakt askmoln över vägen. Så är det ibland i livet, det inträffar saker som gör att vi måste ändra de ursprungliga planerna. Skön sommar önskar jag er alla! elisabet falemo generaldirektör A K T U E L LT E L S Ä K E R H E T S V E R K E T S N Y H E T S B R E V # TEL REDAKTÖR Sophia Hedmark ANSVARIG UTGIVARE Elisabet Falemo LAYOUT & PRODUKTION Blueprint

3 om EMC EMC i verkligheten Mobiltelefonnät utstört av aktiv TV-antenn Elsäkerhetsverket har handlagt ett ärende där en så kallad aktiv antenn har stört 3G-mobiltelefonnät i ett helt kvarter. Både mobilnätsoperatören och Post- och Telestyrelsen utredde störningen och kunde lokalisera störkällan till en pizzeria. Eftersom störkällan var en apparat enligt EMCdirektivet skickades anmälan vidare till Elsäkerhetsverket. Ägaren till pizzerian fick ett föreläggande att åtgärda störproblemet. Amerikanska myndigheter har tidigare varnat för att aktiva TV-antenner kan störa ut mottagning av GPS på båtar. Eftersom aktiva antenner tar lite plats är de populära främst på båtar och i husvagnar. Problemet uppkommer på grund av att aktiva antenner innehåller en förstärkare som under olyckliga omständigheter kan komma i självsvängning och då fungerar som en liten radiosändare. Det är värt att notera att frekvenserna för TV skiljer sig avsevärt från GPS- och 3G-frekvenser. Den som har plats rekommenderas att undvika aktiva antenner och i stället satsa på en traditionell TV-antenn och se till att både antenn och tillhörande kablar hålls i gott skick. text Henrik Olsson Elsäkerhetsverket har nyligen genomfört en mätning av allmänhetens kännedom och uppfattning om myndigheten. Undersökningen är en uppföljning på motsvarande mätning som genomfördes Ökad kännedom om Elsäkerhetsverket Resultatet från årets mätning visar tendenser på en positiv utveckling och att kännedomen om Elsäkerhetsverket har ökat. Bilden som allmänheten har av El säker hetsverket är fortsatt positiv med ett medelvärde på 3,4 på en femgradig skala. Undersökningen visar också att fler har besökt Elsäkerhetsverkets webb sida jämfört med förra mätningen. Respondenterna uppger i högre utsträckning att Internet och sökmotorer är det ställe där de söker information om elsäkerhet. Det är också fler respondenter i årets undersökning som tycker det är bra att Elsäkerhetsverket finns jämfört med 2008 års undersökning. Förtroendet för El säkerhetsverket har också ökat, från ett medelvärde på 3,7 till 3,8 på en femgra dig skala. Resultatet visar att vi är på rätt väg, säger verksam hetscontroller Elin Cederholm. De senaste åren har vi, förutom en ny webbplats, gjort en medveten satsning på planerad kommunikation vilket bland annat resulterat i ett ökat mediegenomslag. I årets undersökning fanns också en frå ga om upplevelsen av elsäkerheten i Sverige. Där ansåg majoriteten att elsäker heten var hög och medelvärdet var 4,2 på en femgradig skala. Den absolut största förändringen i årets undersökning är att fler anger att de tar hjälp av en elektriker, från 30 till 51 pro cent. Motsvarande sänkning noteras på frågan om man gör enklare saker själv, från 53 till 32 procent. Vad detta kan bero på ger inte un der sökningen svar på. Elsäker hets ver ket ser dock positivt på att fler anlitar fack män och får tro att det är behö riga el installatörer som avses när respon den terna svarar att de tar hjälp av en elek triker. text Ann-Charlotte Carlqvist a k t u e l l t # 2 j u n i

4 Elsäkerhetsverket driver sedan 2009 ett fyraårigt projekt som granskat elinstallatörer. Ny inriktning för projektet elinstallatörskontroll Elinstallatörskontrollen har hittills bestått av tillsyn av elanläggningar som en viss elinstallatör installerat samt systemtillsyn av elinstallatören. Urvalet av elinstallatörer har skett genom att verket bett nätägare om uppgifter på färdig anmälda elanläggningar vilket inneburit att endast elinstallatörer med behörigheterna AB och ABL har granskats. Från och med början av andra halvåret 2011 byter projektet inriktning och urvalet utökas till att även omfatta de begränsade behörigheterna. Vidare kommer fokus att läggas på vad den behörige elinstallatören gör. Elsäkerhetsverket kommer att kontakta utvalda elinstallatörer ur verkets behörighetsregister. Dessa får sedan redogöra för hur de utövar sitt överinseende och hur de utför kontroll före ibruktagandet. Genom elinstallatörskontrollen vill verket få kunskap i hur behörighetsregler fungerar och om gällande förordning och föreskrifter efterlevs. Ett annat syfte med projektet är att kartlägga under vilken form som den behöriga elinstallatören arbetar. Driver elinstallatören exempelvis ett eget företag eller arbetar han/hon kanske inom industrin? text Sophia Hedmark Rapport från Elinstallatörskontroll Nu finns rapporten för Elinstallatörskontrollen att läsa på Elsäkerhetsverkets webbplats. Projektet visar att 74 procent av elanläggningarna och 67 procent av elinstallatörerna hade brister. Den mest förekommande bristen hos elinstallatörerna var brister gällande den egna samt yrkesmännens fortbildning. En annan brist gällde kontroll före ibruktagning. a k t u e l l t # 2 j u n i

5 Nytt om framtida behörighetssystem Den 25 mars gick remisstiden ut för Elsäkerhetsverkets förslag till nytt behörighetssystem. Verket har fått in 54 remissvar och dessa svar har sammanställts i ett dokument som finns på verkets webbplats. Verket konstaterar att de flesta remissinstanser anser att det ska finnas ett statligt kompetenskontrollssystem och att det finns behov av en översyn av systemet. En stor del av de som svarat är kritiska till de kost nader som förslaget bedöms medföra. Verket har under maj och juni månad haft möten med de bran schorganisationer som svarat på remissen. Mötena har varit så kallade fokusgruppsmöten där deltagarna satts samman utifrån vilka frågor i förslaget som varit mest angelägna för dem. De minnesanteckningar som förts i samband med mötena finns att läsa på verkets webbplats. Efter att samtliga möten genomförts kommer verket att analysera innehållet i remissvaren och de eventuella synpunkter som tillkommit vid mötena som ett led i det fortsatta reformarbetet. text Carina Larsson Förslaget i korthet Förslaget innebär i korthet att det på samma sätt som idag ska finnas ett statligt kontrollerat och individuellt behörighetssystem. Alla som vill utföra elinstallationsarbete på elektriska anläggningar för lågspänning ska ha elinstallationsbehörighet. Den som även vill utföra elinstallationsarbete på elek triska an läggningar för högspänning ska ha fullständig elinstallatörs behörighet. Elinstallationsbehörighet ska meddelas den som avlagt godkänt elinstallatörsprov. Elsäkerhetsverket ska fatta beslut om att meddela behörighet på grundval av bevis om godkänt provresultat och i förekommande fall intyg om praktik på hög spänningsanläggningar. Yrkesmannainstitutet föreslås upphöra och därmed också kravet på att en yrkesman och den installatör som har överinseende över yrkesmannens arbete ska vara anställda i samma företag. Övergången från dagens system till det nya föreslås ske under relativt lång tid så att branschen inte störs och för att undvika problem för dem som innehar behörighet eller arbetar som yrkesman enligt dagens bestämmelser. a k t u e l l t # 2 j u n i

6 Från och med den 1 maj 2011 är Elisabet Falemo ny generaldirektör vid Elsäkerhetsverket. Ny generaldirektör vid Elsäkerhetsverket Jag är glad över att ha fått uppdraget att leda Elsäkerhetsverket. Hela vårt liv omges vi av elektriska anläggningar och produkter. För att undvika olyckor och skador är det viktigt med hög elsäkerhetsnivå och hög elkvalitet. Elsäkerhetsverket har en viktig roll för att uppnå detta, säger Elisabet Falemo. Den första månaden som generaldirektör har Elisabet ägnat åt att sätta sig in i verksamheten och lära känna verkets medarbetare samt branschens företag och organisationer. Jag ser fram emot att få bygga vidare på den grund som finns och utveckla verksamheten så att den även möter framtida krav och behov. Det är i bokstavlig mening ett spännande arbete, där vi kommer att bygga vidare på den goda samverkan som finns inom sektorn. Elisabet hade tidigt ett elintresse och läste elteknisk linje på gymnasiet. Hon är civilingenjör och har flera års erfarenhet från energi-, miljö- och samhällsplanering. Tidigare har hon bland annat arbetat som nätchef i Elverket Vallentuna AB och överingenjör vid Stor-Stockholms Energi AB. Närmast kommer Elisabet från en tjänst som statssekreterare i Miljödepartementet. Efter drygt en månad som generaldirektör vid huvudkontoret i Kristinehamn har Elisabet funnit sig väl tillrätta såväl på som utanför jobbet. Kristinehamn har fantastiska naturområden och som den naturälskande människa jag är ser jag fram emot att tillbringa en del av min lediga tid i den värmländska naturen. När det gäller Elsäkerhetsverkets framtida utveckling betonar generaldirektören vikten av att fokusera på områden som ger störst nytta. Dit hör bland annat arbetet med att öka medvetenheten om risker med el i samhället och vikten av yrkeskunskaper för elinstallationsarbete. Ett annat område som kommer att växa är elsäkerhet för barn och ungdomar. Detta kommer dels ske genom uppdraget om förslag för att minska antalet järnvägsolyckor, dels genom marknadskontroll av leksaker som Elsäkerhetsverket nu även fått tillsynsansvar för. Elisabet poängterar även betydelsen av att synas och aktivt påverka det internationella arbetet som sker inom elsäkerhetsområdet. text & foto Sophia Hedmark FEM SNABBA Bio Sommar Sushi Klassiskt Hund TV Vinter Köttbullar Pop/rock Katt Personligt Ålder: 52 år. Familj: Man och två vuxna barn. Intressen: Friluftsliv särskilt långfärdsskridskor, umgås med familjen och att påta i trädgården. Senast lästa bok: Bricken på Svartvik av Vibeke Olsson Bästa egenskap: Min bästa egenskap är att jag ser till att saker blir gjorda. Sämsta egenskap: Sjunger hellre än bra a k t u e l l t # 2 j u n i

7 En viktig del av Elsäkerhetsverkets arbete för trygg och störningsfri el är kontrollen av att elektriska produkter som säljs i Sverige är säkra. Marknadskontroll av elektriska produkter Arbetet sker bland annat genom marknadskontroll då verkets inspektörer besöker återförsäljare, importörer och tillverkare. Produkterna kontrolleras på plats och vid behov köper verket in de produkter som misstänks ha brister i konstruktion och/eller dokumentation för ytterligare tester. En vanlig arbetsdag för verkets åtta inspektörer vid avdelningen för elektriskt materiel kan bestå av marknads kontroll i några av Sveriges alla butiker som säljer elektriska produkter. Aktuellt har följt med elinspektör Martin Gustafsson vid en marknadskontrollresa till Örebro. Valet av butiker sker oftast slumpmässigt, men vi är noga med att göra marknadskontroller över hela landet och att besöka såväl större kedjor som mindre butiker, säger Martin Gustafsson. Martin, som arbetat vid Elsäkerhetsverket sedan 2007, inleder besöken med att se över butikernas elsortiment. Med vana ögon kontrollerar han att stickproppar, anslutningsladdar och uttag ser bra ut samt att produkterna har rätt märkning och dokumentation. Marknadskontrollen regleras av EU-lagstiftning, vilket innebär att den ska utföras på samma sätt och med samma krav i alla länder som omfattas av reglerna för CE-märkning. Vid marknadskontrollen vill inspektörerna gärna föra en dialog med butiksinnehavarna för att informera om Elsäkerhetsverkets arbete och om butiksinnehavarens ansvar vid försäljning av elektriska produkter. Alla butiksinnehavare känner inte till att de är ansvariga för produkterna de säljer, säger Martin. Detta är också ett bra tillfälle för butiksinnehavaren att ställa frågor. Under dagen hittar Martin flera produkter med misstänkta brister. Han hittar bland annat en terrarielampa och en reseadapter. I en av butikerna upptäcks dessutom ett allvarligt fel. Butiken säljer en dvd-spelare med engelsk stickpropp. Martin påpekar felet för butikssäljaren som blir ombedd att genast ta bort produkten ur sortimentet. Dagens besök i Örebro resulterade i sju inköpta produkter. När Martin kommer tillbaka till kontoret registrerar han de inköpta produkterna i ett ärendehanteringssystem. Därefter skickas produkterna till ett testningsinstitut för en omfattande analys. Bland annat kontrolleras IP-klass, skydd mot elchock och värmekänslighet. Efter några veckor får verket tillbaka ett forts sid 8 a k t u e l l t # 2 j u n i

8 forts från sid 7 protokoll från testningstillfället. Visar det sig att produkten inte uppfyller säkerhetskraven kan verket sätta försäljningsförbud på den. Verket kan också besluta om varningsannonsering för försäljningsförbud med återtagande av produkten från slutanvändare. Vid ett försäljningsförbud är det oftast försäljningsstället där produkten köptes in som faktureras för kostnaderna som verket haft för inköp och provning. Denna kostnad brukar ligga mellan kronor. Av de sju produkter som köptes in i Örebro hade en produkt, en reseadapter, så allvarliga fel att den fick försäljningsförbud. Några av de brister som reseadaptern har är att stickproppsdelen är felaktigt utformad. En annan brist är att adaptern möjliggör en enpolig isättning. Mer information om reseadaptern och andra produkter som Elsäkerhetsverket satt försäljningsförbud på hittar du på verkets webbplats. text & foto Sophia Hedmark FAKTA Försäljningsförbud Den svenska marknaden för elektrisk materiel omfattar mellan olika produkttyper. Av de produk ter som Elsäkerhetsverket har tillsynsansvar för tar verket ställning till cirka produkter genom sin mark nadskontroll. Cirka 100 av dessa brukar ha så allvar liga fel att de får försäljningsförbud. Försäljningsförbud kan kombineras med krav på åter tagande från återförsäljare, vilket innebär att impor tö ren ska ta tillbaka levererade produkter från sina åter försäljare. Om en produkt har så allvarliga brister att den är direkt farlig vid användning tas ett beslut om försälj ningsförbud med ett återtagande från konsument. Den ansvarige för produkten ska då se till att infor mera konsumenten om hur återtagandet av produkten kommer att gå till. Ny webbplats om marknadskontroll Marknadskontroll.se är en ny webbplats där aktuell information om marknadskontroll finns samlad. Webbplatsen är framtagen i ett samarbete mellan Elsäker hetsverket och andra myndigheter som deltar i Mark nadskontrollrådet. Syftet med webbplatsen är att informera näringsidkare och allmänhet om produktsäkerhet och marknadskontroll. Där finns bland annat information om vilka myndigheter som är ansvariga för olika produkter och EU-direktiv. På marknadskontroll.se publiceras även Elsäker hetsverkets försäljningsförbud och du kan ta del av information om CE-märkning och annan obligatorisk märkning på produkter. Få den senaste informationen först Med Elsäkerhetsverkets e-tjänst för pre numera tioner kan du prenumerera på verkets ny hetsbrev Aktuellt, pressmeddelanden och information om nya publikationer. Som prenumerant får du uppdaterad information inom res pektive område direkt till din e-postlåda. Nyhets bre vet Aktuellt kommer ut fyra gånger om året medan press meddelanden och information om nya publikationer skickas till din e-post samtidigt som de publiceras på Elsäker hets verkets webbplats. Prenumerationen är kostnadsfri och du anmäler dig på Elsäkerhetsverkets webbplats under Publikationer/ prenu meration. a k t u e l l t # 2 j u n i

9 Elsäkerhetsverket granskar solpaneler Elsäkerhetsverket kommer under 2011 att genomföra ett projekt för att få bättre kunskap om elsäkerhetsfrågor och EMC på området som rör solpaneler och tillhörande utrustning för inkoppling på elnätet. Intresset för småskalig solel ökar och vi ser ett behov av att kontrollera att frekvensomriktare för solpaneler är elsäkra och störningsfria, säger Martin Gustafsson vid Elsäkerhetsverket. Granskningen kommer att ske genom dokumentationskontroll av 15 solpaneler. Dessutom kommer tre av produkterna att skickas för utförlig kontroll vid ett testlabb. Efter att projektet avslutats i slutet av 2011 kommer verket att avgöra om ytterligare insatser behövs för att säkerställa elsäkerheten hos solpaneler. text Sophia Hedmark Avslutat projekt Mindre vattenkraftstationer Projektet har haft som mål att bedöma anläggningsstatus på ställverk och transformatorer för högspänning med avseende på personsäkerhet och innehavarens kontroll av starkströmsanläggning. Ett annat mål har varit att undersöka hur stor risken för oönskad ö-drift är. Ö-drift kan orsaka att frekvensen blir för låg eller hög. Onormal frekvens kan orsaka person- och sakskada. Sammanlagt har 29 kraftstationer runt om i landet besökts av elinspektörer. Flera av de äldre typerna av hög spänningsställverk upp fyller inte dagens krav på personsäker het. Skyddsutrustning för felbortkoppling vid oönskad ö-drift fungerar inte alltid tillfredsställande. Inte heller ellagstiftningens krav på dokumentation med anledning av särskild kontroll efterlevs alltid. För att förhindra oönskad ö-drift rekommenderas anläggningsinnehavarna att se över sina skyddsutrustningar. Vägledning för sådana åtgärder finns bland annat i branschens rekommendationer, AMP-Anslutning av mindre produktion till elnätet, utgåva 3. Anläggningsinnehavarna rekommenderas också att utföra riskhantering av ställverk, ställverksrum och tillhörande äldre skyddsutrustning. Huvudansvaret för elsäkerheten har innehavaren av starkströmsanläggningen. Kunskapen om lagstiftningen behöver för bättras. text Gunnel Nilsson bild Reino Lindberg a k t u e l l t # 2 j u n i

10 Elsäkerhetsverket värd för internationellt möte Den juni är Elsäkerhetsverket värd för ett internationellt möte inom ATEX-AdCo. Mötet hålls i Malmö och leds av Fredrik Kagerud från Elsäkerhetsverket som varit ordförande i arbetsgruppen de senaste två åren. ATEX-AdCo är ett europeiskt samarbete med medlemmar från alla marknadskontrollerande myndigheter i Europa. Gruppen arbetar med marknads kontroll av utrustningar och skydds system som är avsedda att användas i explosions farlig miljö, som exempelvis bensinpumpar eller produkter som förekommer där det finns farliga gaser. Vid mötena, som hålls två gånger per år, diskuteras direktivet EU 94/9/EG. Vid mötet i juni kommer medlemsländerna bland annat att diskutera dokumentationskontroll av produkter som omfattas av direktivet. text Sophia Hedmark a k t u e l l t # 2 j u n i

11 till sist... Förslag till ny kursplan Elsäkerhetsverket har tagit fram ett förslag till ny kursplan för påbyggnads utbildningen Elinstalla tion allmän behörig het. Myndigheten för yrkeshögskolan kommer att behandla förslaget och därefter ge ut en föreskrift innehållande kursplan som ska gälla för alla som utbildar till Allmän behörighet. I stort bygger förslaget på den tidigare kursplanen men följande förändringar har föreslagits: Fokus på elinstallatörens ansvar, mindre om miljö och entre prenör skap. Mer om kontroll av utförd anlägg ning. Mer om högspänningsanlägg ningar. Utökade krav på laborationer. Elsäkerhetsverket föreslår utöver detta en ändrad formulering av förkunskapskraven. I sak medför det ingen skillnad utan verket vill tydliggöra att förkunskapskravet på arbets livserfarenhet uteslutande ska ses som krav för att kunna söka kursen. Kravet har ingen koppling till Elsäkerhetsverkets krav på praktik för att få behörighet som elinstallatör. Verket föreslår även en ökad kurstid främst på grund av laborationer och en utökning av kraven på teori om högspänningsanläggningar. text Klas-Göran Sundvall Ny medarbetare Elisabet Falemo är sedan den 1 maj ny Generaldirektör vid Elsäkerhetsverket. Elisabet är civilingenjör och har tidigare arbetat som statssekreterare i Miljödepartementet, nätchef i Elverket Vallentuna AB och överingenjör vid Stor- Stockholms Energi AB. Följ oss på Facebook Du vet väl om att Elsäkerhetsverket finns på Facebook? Har du ett konto och vill följa oss tryck på gilla -knappen så får du del av verkets nyheter, försäljningsförbud och pressmeddelanden. Sara Månsson är ny jurist vid Elsäkerhetsverket. Sara kommer närmast från en juristtjänst vid Förvaltningsrätten i Karlstad. En riktigt trevlig sommar önskar vi på Elsäkerhetsverket! a k t u e l l t # 2 j u n i

Fiberomvandlare får försäljningsförbud. » sid 5. Elbesiktiga ditt hus. » sid 6. Detta gäller för. behörighet. » sid 3

Fiberomvandlare får försäljningsförbud. » sid 5. Elbesiktiga ditt hus. » sid 6. Detta gäller för. behörighet. » sid 3 aktuellt# 2 2 0 0 8 Fiberomvandlare får försäljningsförbud» sid 5 Elbesiktiga ditt hus» sid 6 Detta gäller för behörighet» sid 3 GD har ordet Från Beijing till Kristinehamn Så är jag tillbaka i Sverige

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N E L S Ä K E R H E T S V E R K E T. » sid 4. i framkant. » sid 2. Marknadskontroll. för konsumentens bästa.

I N F O R M A T I O N F R Å N E L S Ä K E R H E T S V E R K E T. » sid 4. i framkant. » sid 2. Marknadskontroll. för konsumentens bästa. aktuellt# 2 2 0 0 9 I N F O R M A T I O N F R Å N E L S Ä K E R H E T S V E R K E T Sista tillsynsbesöket» sid 4 Skogsindustri i framkant» sid 2 Marknadskontroll för konsumentens bästa» sid 8 om EMC Skogsindustri

Läs mer

BARN OCH HEMMAFIXARE SKADAR SIG PÅ EL» sid 3. Nya broschyrer om innehavaransvaret för campingplatser och småbåtshamnar» sid 8

BARN OCH HEMMAFIXARE SKADAR SIG PÅ EL» sid 3. Nya broschyrer om innehavaransvaret för campingplatser och småbåtshamnar» sid 8 AKTUELLT #2 2014 Nya broschyrer om innehavaransvaret för campingplatser och småbåtshamnar» sid 8 Elbränder ökar i privatbostäder» sid 7 Marknadskontroll av växelriktare för solceller» sid 5 BARN OCH HEMMAFIXARE

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation..................................... 3 GD har ordet..................................... 4 Verksamhetens kostnader........................... 5 RESULTATREDOVISNING

Läs mer

VÄRD SIN VIKT I KOPPAR

VÄRD SIN VIKT I KOPPAR Från Elsäkerhetsverket Nr 1 maj 2007 VÄRD SIN VIKT I KOPPAR Stölder av kopparkablar ett växande problem. Sidan 4 Elbranschens framtid: Ljus men risk för kompetensbrist Elsäkerhet: Norge bättre än Sverige?

Läs mer

Dnr 14EV4508. Handlingsplan för marknadskontroll

Dnr 14EV4508. Handlingsplan för marknadskontroll Dnr 14EV4508 Handlingsplan för marknadskontroll December 2014 Dnr 14EV4508 ELSÄKERHETSVERKET Författare: Karl-Hugo Hult Sammanfattning Sammanfattning Ett av Sveriges åtaganden som medlem i EU är att bedriva

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

SÄKRA ELINSTALLATIONER ETT NYTT SYSTEM FÖR ELINSTALLATÖRER

SÄKRA ELINSTALLATIONER ETT NYTT SYSTEM FÖR ELINSTALLATÖRER SÄKRA ELINSTALLATIONER ETT NYTT SYSTEM FÖR ELINSTALLATÖRER E L S Ä K R 2 0 1 0 : 2 FÖRORD Nuvarande regler för behörighet för elektriska installationer har gamla anor och brukar härledas till år 1919.

Läs mer

bransch.nytt Nya avgifter inkl. moms fr.o.m 2012-05-01

bransch.nytt Nya avgifter inkl. moms fr.o.m 2012-05-01 1.2012 bransch.nytt Idéer och energinyheter för elinstallatörer E.ON Elnät Ny avgiftsmodell för nyanslutningar mer rättvis och logisk Den 1 maj inför E.ON Elnät en ny modell för nyanslutningsavgifter.

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

domkretsen Samarbete och dialog i Malmö Öppnare domarbana Ny domarskola Migrationsdomstolen ett år:

domkretsen Samarbete och dialog i Malmö Öppnare domarbana Ny domarskola Migrationsdomstolen ett år: nr 2 2007 Tester, tester, tester Domarspecialisering Vässad förtroendestatistik domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR Migrationsdomstolen ett år: Samarbete och dialog i Malmö Öppnare domarbana

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden 30 MAJ 2008 DNR 08-5342 2008:13

Konsumentskyddet på finansmarknaden 30 MAJ 2008 DNR 08-5342 2008:13 Konsumentskyddet på finansmarknaden 30 MAJ 2008 DNR 08-5342 2008:13 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 UTGÅNGSPUNKTER 3 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FINANSIELL VERKSAMHET 11 FINANSIELL RÅDGIVNING 15 SPARA 18 KONTOSPARANDE

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 Foto: Clas Göran Carlsson EIO:s elteknikpris till Gottsundaskolan Gottsundaskolan i Uppsala med fr v Sara Johansson,

Läs mer

Kartläggning av elinstallatörer och yrkesmän

Kartläggning av elinstallatörer och yrkesmän Kartläggning av elinstallatörer och yrkesmän 3EV376 ELSÄKERHETSVERKET TEL 5585 E POST registrator@elsakerhetsverket.se ORG.NR 224466 Box 4, 68 2 Kristinehamn FAX 5585 WEBB www.elsakerhetsverket.se ELSÄKERHETSVERKET

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden 29 MAJ 2009 DNR 09-1321 2009:10

Konsumentskyddet på finansmarknaden 29 MAJ 2009 DNR 09-1321 2009:10 Konsumentskyddet på finansmarknaden 29 MAJ 2009 DNR 09-1321 2009:10 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 UTGÅNGSPUNKTER 4 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FINANSIELL VERKSAMHET 12 FINANSIELL RÅDGIVNING 16 SPARA 23 KONTOSPARANDE

Läs mer

Jämställd medborgarservice

Jämställd medborgarservice Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering En idébok för chefer och strateger SOU 2007:15 Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering. En idébok för chefer och

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

Konsumentverkets årsredovisning 2008

Konsumentverkets årsredovisning 2008 Konsumentverkets årsredovisning 2008 Innehåll GD har ordet 3 Ordlista 5 1. Resursfördelning på verksamhetsområden 7 2. Politikområde Konsumentpolitik 11 3. Politikområde Regional tillväxtpolitik 53 4.

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

I N F O R M AT I O N F R Å N E U R O PA S S T Ö R S TA E L P O RTA L

I N F O R M AT I O N F R Å N E U R O PA S S T Ö R S TA E L P O RTA L magazine I N F O R M AT I O N F R Å N E U R O PA S S T Ö R S TA E L P O RTA L Från elinstallationsbransch till elteknikbransch Klarar vi oss utan ett nätverk i hemmet? Varning för riskabla kopior Luncher

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer