Nämndernas verksamhetsberättelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndernas verksamhetsberättelser"

Transkript

1 Ariom Linköpings kommun Nämndernas verksamhetsberättelser 2012 Nämndernas verksamhetsberättelser 2012 Linköpings kommun linkoping.se linkoping.se

2 INNEHÅLL Sidnr Kommunfullmäktige 3 Kommunens revisorer 7 Kommunstyrelsen 13 Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 43 Överförmyndarnämnden 57 Valnämnden 63 Äldrenämnden 65 Omsorgsnämnden 85 Barn- och ungdomsnämnden 119 Bildningsnämnden 161 Kultur- och fritidsnämnden 187 Samhällsbyggnadsnämnden 213 Socialnämnden 247 Bygg- och miljönämnden 279 Intern finansiering, resursmedel 297 Pensionsenheten 299 Utförarstyrelsen 303 Teckenförklaring - = Inget belopp finns 0 (noll) = Det finns ett belopp som avrundat blir mindre än 0,1

3

4 3 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommentarer från ordförande Kommunfullmäktige har under året genomfört 10 fullmäktigemöten varav 1 temamöte i februari med tema Mänskliga Rättigheter. Temamötet var ett led i att diskutera och medvetandegöra vad som faller under begreppet och hur det påverkar våra kommuninnevånare samt vilka prioriteringar fullmäktiges ledamöter har att ta ställning till. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) medverkade inledningsvis, därefter arbetade kommunfullmäktige i mindre dialoggrupper för att över partigränserna diskutera exempel på när frågan om mänskliga rättigheter ställs på sin spets. År 2012 var antalet motioner och interpellationer 39 till antalet. 2 frågor har under året inkommit från allmänheten. Många avgörande beslut har tagits av fullmäktiges 79 ledamöter. Som exempel kan nämnas att ett samverkansprogram mellan Linköpings kommun och idéburna sektorn tagits fram, ett arbete som utmynnat i ett avtal med idéburna sektorn, den sk. Överenskommelsen. Kommunens revisorer har inrättat ett kommunalt revisionskontor med två fasta tjänster för sakkunniga biträden, I maj genomfördes den s.k. 100-dagen och kommunfullmäktiges 79 ledamöter träffade flera av Linköpings företagare och gjorde samtidigt arbetsplatsbesök på olika Linköpingsföretag. Kommunens näringslivsbolag Nulink anordnade traditionsenligt dagen. Europadagen firades 2012 i Passagens konsthall med en dialog mellan ungdomar, ungdomsombud, skolan, politiker, konstnärer och en historiker. En ungdomsutställning från olika skolor visades samtidigt i Passagen. Nationaldagen firades med att nya svenska medborgare välkomnades till Linköpings Kommun. Ceremonin skedde i Linköpings Stadshus under trevliga former. Som gåva överlämnades ett bordstandar med svenska flaggan. Stadsfesten genomfördes under en delvis regning helg i augusti. Linköping & Co, en förening för samverkan mellan Linköpings näringsliv och kommunen (och som bildades under 2012), stod för merparten av inramningen. Traditionsenligt genomfördes firandet vid julkrubban på Stora Torget på julafton. Ann-Cathrine Hjerdt (M) Borgmästare - Kommunfullmäktige -

5 4 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanfattning Geografiska utskott Geografiska utskotten inrättades Syftet var att underlätta för befolkningen att komma i kontakt med förtroendevalda och att ge förtroendevalda möjlighet till dialog med invånare i olika delar av kommunen. Det finns 11 geografiska utskott i kommunen. I utskottsarbetet deltar 77 kommunfullmäktigeledamöter. I Vreta kloster finns ett närråd som består av 7 kommunfullmäktigeledamöter och 9 ledamöter som valts in av invånarna i utskottsområdet. Utskottens roll är att väcka medborgarnas engagemang, stödja lokalt och framtidsinriktat arbete och stödja dialogen mellan medborgare och beslutsfattare. Utskotten är representerade i 15 trygghetsråd, samt i lokala stadsdelsföreningar/samverkansråd/boendeföreningar. Under året så har ledamöterna deltagit vid ett flertal offentliga möten om översiktsplaner och detaljplaner, vid aktiviteter som Berga dag, Lambohovs dag, Skäggetorps dag och Ekängs dag. Utskotten i Berga, Lambohov, Skäggetorp och Åkerbo har träffat fritidsgårdsbesökare på respektive ort. Möten med företagare i Johannelunds centrum och Skäggetorps centrum har anordnats. Skäggetorpsutskottet har träffat IKANO- husets centrumledning. Utskotten har träffat Hjulsbro IK, BK Kenty och Linghems SK. På medborgarkontoren i city och Skäggetorp finns utskotten representerade. Under året träffade ledamöterna 778 elever från årskurs 8 i samband med öppet stadshus. Ekonomiutskott Ekonomiutskottets uppgift är att bevaka och lämna förslag till hur kommunens ekonomiska och finansiella behov på lång sikt kan tillgodoses övervaka kommunens långsiktiga förmögenhets- och bolagsfrågor analysera principer för resursfördelning inom kommunkoncernen och mellan kommunens verksamheter analysera om kommunal verksamhet skall drivas i egen regi eller om den skall konkurrensutsättas. Utskottet skall, i ärenden som hör till utskottets ansvarsområden, i förekommande fall ta initiativ till erforderliga ändringar genom att väcka ärenden i kommunstyrelsen eller berörd nämnd. I sådana ärenden kan utskottet även begära att fullmäktige utlyser ett s.k. temasammanträde. Utskottet skall informera fullmäktige och nämnderna om ekonomiska förhållanden som har betydelse för kommunen. Utskottet skall informera kommuninvånarna om ekonomiska förhållanden som har kommunal anknytning. Ekonomiutskottet har informerats om kommunkoncernens investeringar för Löpande under året har ledamöterna informerats om budget- och finansutvecklingen samt om kommunens långsiktiga placeringsriktlinjer. Utskottet har delgetts kommunens och nämndernas delårsrapporter med prognos för helår löpande under året. Utskottet har upplysts om hur lokalfrågorna hanteras i Linköpings kommun. Omsorgskontoret redovisade om nyckeltal och jämförelser med andra kommuner inom hemtjänstområdet. Ekonomiutskottet arrangerade och bjöd in kommunfullmäktiges ledamöter till en temautbildning om kommunens finansiella placeringar. Utskottet har underrättats om administrations- och konsultkostnader för förvaltningarna samt fått insyn i moms- och skattehanteringen i kommunen. De kommunala bolagen Näringslivsutveckling i Linköping (Nulink) och Mjärdevi Science Park (MSP), har i en presentation informerat utskottet om deras verksamheter. Utskottet har fått en redogörelse om de kommunala bolagens treårsplaner och tertialrapporter. - Kommunfullmäktige -

6 5 EKONOMI Driftredovisning netto, tkr Bokslut Budget Avvikelse/ Bokslut Bokslut Verksamhet Resultat Kommunfullm, arvoden m m Verksamhetsutskott, ekonomi Geografiska utskott Partistöd Representation, minnegåvor, KF s middag Utbildning förtroendevalda Summa varav kostnader varav intäkter Redovisning av arvoden under 2012, tkr Kommunfullmäktige Belopp tkr Varav fasta arvoden Borgmästare :e vice ordförande :e vice ordförande Ekonomisk analys Kommunfullmäktiges budget har under året förstärkts med 600 tkr, avseende underbudgetering av kontona för gruppledare och representation. Kontona för representation såg länge ut att inte räcka till, men sista halvåret uppvisar lägre kostnad än det första vilket gör att budgeten kan efterlevas gällande representation. Lägger man dock till minnesgåvorna till personal och politiker, så överskrids dock budgeten. Kontot minnesgåvor överskrids med knappt 400 tkr. Detta vägs till stor del upp av överskott på andra konton men nettoeffekten totalt blir ändå ett minus på 139 tkr. Budgeten för 2013 är till synes i balans men kostnadsposter som representation och framförallt minnesgåvor bör särskilt observeras. - Kommunfullmäktige -

7 6 KOMMUNFULLMÄKTIGE Måluppfyllelse Medborgare som kontaktar utskottsledamöter ska snabbt hänvisas till rätt instans. Ledamöterna i utskottet får ofta frågor och synpunkter på den kommunala verksamheten. Utskottsledamöternas uppgift är att snabbt hitta förvaltning/nämnd som kan svara på frågan. Kontinuerlig uppföljning av att ärendet hanteras snabbt genom att nämnden skickar en kopia av kontakten till utskottet eller att utskottet har kontakt med medborgaren. Målet är uppnått. Ta initiativ till offentliga möten kring olika frågor i utskottsområdena. Målet är uppfyllt om medborgarna som har synpunkter/förslag på dialog via utskotten kan få till stånd ett offentligt möte. Utskotten anordnar ofta offentliga möten i olika frågor. Oftast berörs frågor som teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för. Ibland vill invånarna ha information om ett pågående projekt eller möjlighet att påverka en fråga som inte är beslutad än. Målet är uppnått. Prioriterade aktiviteter Ta initiativ till offentliga möten kring olika frågor i utskottsområdena. Utskotten har varit representerade vid ett flertal samrådsmöten om översiktsplaner och detaljplaner. Möten med fritidsgårdsbesökare har anordnats i Berga, Skäggetorp, Ryd, Lambohov och Linghem efter synpunkter som framkommit vid Öppet stadshus om ungdomars fritidsaktiviteter. Kontakt har också tagits med föreningar. Vreta närråd har träffat ungdomar och diskuterat fritidsaktiviteter. - Kommunfullmäktige -

8 7 KOMMUNENS REVISORER Kommentarer från kommunens revisorer Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och främja den kommunala verksamheten. Uppdraget är reglerat i kommunallagen och utförs i enlighet med reglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Kommunens förtroendevalda revisorer är direkt ansvariga inför fullmäktige och därmed indirekt inför medborgarna. Kommunrevisionen genomför sin granskning så att den uppfyller kommunfullmäktiges och därmed medborgarnas krav på objektivitet, effektivitet och kompetens. Detta är av stor betydelse för medborgarnas tilltro till demokrati och rättssäkerhet. Kommunrevisionen slår vakt om sitt oberoende genom rätten att - självständigt välja vad som skall granskas - självständigt välja angreppssätt, metoder och sakkunniga för granskningen - självständigt göra analyser och bedömningar och föra fram dessa. En god intern kontroll i all kommunal verksamhet är viktigt för att förebygga fel och oegentligheter. Revisorerna bedömer att nämnderna haft en god utveckling av sin interna kontroll. - Kommunens Revisorer -

9 8 KOMMUNENS REVISORER Sammanfattning Vårt uppdrag är att med iakttagande av lagstiftning, god revisionssed och kommunens revisionsreglemente vidta de åtgärder som vi bedömer erforderliga för att kunna uttala oss i revisionsberättelse som underlag för kommunfullmäktiges beslut i ansvarsfrågan. Vi har formulerat följande vision: Revisionen vill både självständigt och tillsammans med kommunens nämnder och styrelser stärka och utveckla den politiska styrningen och kontrollen över verksamheterna samt pröva om verksamheterna lever upp till god ekonomisk hushållning enligt kommunens mål avseende detta. Revisionen vill utöver sin granskande roll arbeta rådgivande och stödjande så långt möjligt utan att äventyra oberoendet. I syfte att verka i visionens anda har följande aktiviteter prioriterats i planeringen av 2011 och 2012: Fortsätta att följa upp nämndernas arbete med intern kontroll och särskilt fokusera på aktiviteter för att minimera riskerna för korruption. Fördjupa redovisningsrevisionen och utöka substansgranskningen. Ett fortsatt fokus på kommunens finansiella placeringar och bolagens upplåning. Granskning av nämndernas och bolagens upphandlingsverksamhet med fokus på intern kontroll. Granskning av utvalda policy- och styrdokuments aktualitet och efterlevnad. Användning av den offentliga statistiken för att ta fram material som grund för fördjupade dialoger med olika verksamheter, främst avseende kvalitet och effektivitet. Följa upp bolagens arbete med intern kontroll. Fördjupa uppföljningen av bolagens efterlevnad av ägardirektiv och andra tillämpliga styrdokument. Fördjupa samverkan med Norrköpings kommunrevision och successivt genomföra gemensamma granskningar av de områden som de båda kommunerna beslutat samverka inom. Vi har under året fokuserat på att granska nämndernas genomförande av sitt av fullmäktige erhållna uppdrag. Revisionsarbetet har skett genom att vi granskat och verifierat nämndens egen styrning, uppföljning och kontroll. Revisionen har prövat om nämndernas redovisning av verksamhet och ekonomi gått att verifiera så att revisionen kunnat skriva att redogörelsen i väsentliga delar överensstämmer med redovisat underlag. Årets granskningsarbete har delvis bestått av träffar med nämndspresidier, internkontrollrepresentanter och ledande tjänstemän. Kommunen har stora likvidtillgångar som skall placeras för att erhålla god avkastning med rimliga risker. Hanteringen av detta i denna omfattning är ett tämligen nytt område inom kommunen och även för revisionen och är ett viktigt granskningsområde för kommunrevisionen samtidigt som vi känner en oro inför detta och anser oss inte ha tillräcklig erfarenhet och kompetens inom finansområdet för att fullt ut bedöma hanteringen och främst riskerna i denna. Detta innebär att vi måste anlita extern kompetens och samtidigt successivt skaffa oss djupare egna kunskaper. Under 2012 har vi fortsatt att följa upp arbetet med internkontroll inom samtliga nämnder och verksamheter vilket även i år till större delen utförts i samverkan med kommunstyrelsen och avrapporterats skriftligt. Vi har genomfört granskningar av Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet, Ledarskapets villkor på rektorsnivå inom grundskolan och Missbruksvården. Genomgången av moms och statsbidrag som pågått ett antal år har fortsatt och även årets granskning har medfört att kommunen kunnat återsöka ett större belopp. Denna granskning planeras att fortsätta även under Revisionen har även granskat den ekonomiska redovisningen och i sin berättelse uttalat sig om huruvida redovisningen i allt väsentligt är rättvisande, och även bedömt huruvida den interna kontroll som utförts inom nämnden varit tillräcklig. För revisionen är uppföljning av den kommunala verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen ett mer och mer prioriterat område. Ambitionen är att successivt utveckla granskningen av de kommunala bolagen till att genomföras på samma sätt som verksamhetsgranskningen av nämnderna. - Kommunens Revisorer -

10 9 EKONOMI Driftredovisning netto, tkr Bokslut Budget Avvikelse/ Bokslut Bokslut Verksamhet Resultat Intäkter bolag m.m Personalkostnader Adm.tjänster, lokaler Köp av tjänster Summa varav kostnader varav intäkter Ekonomisk analys Årets resultat är ett underskott på 13 tkr vilket är tillfredsställande i överensstämmelse med årets budget. Att det blev ett underskott beror på att rekryteringskostnader av personal till det nyinrättade kontoret har blivit väsentligt dyrare än beräknat. Kommunens revisorer anpassar sin verksamhet till fastställd budget och kommer att göra det även framåt. I det fall det skulle inträffa något alldeles speciellt som kräver insatser från revisionen som inte ryms inom budget kommer revisorerna att diskutera detta med fullmäktiges presidium och begära extra resurser innan åtgärder vidtas. - Kommunens Revisorer -

11 10 KOMMUNENS REVISORER Övergripande målsättning: Revisorerna skall arbeta långsiktigt, förebyggande och framåtsyftande för att nå största möjliga effekter. Måluppfyllelse Revisorerna skall träffa samtliga nämnders presidier och ledande tjänstemän minst en gång per år. I samband med nämndernas tertialrapporter har revisorerna överläggningar med nämndspresidierna och ledande tjänstemän. Vid överläggningarna diskuteras tertialrapporten, läget avseende nämndens arbete med intern kontroll samt prognosen för året. Finns det något som speciellt gläder eller oroar nämnden så diskuteras även det. Revisorerna har genomfört separata överläggningar med samtliga nämndspresidier, förutom Valnämndens, vid två tillfällen under året. Revisorernas bedömning Målet är uppnått. Revisorerna skall följa upp samtliga nämnders arbete med intern kontroll och ha erfarenhetsutbyte med nämndernas IK-representanter. Revisionen följer, i samverkan med kommunstyrelsen, upp samtliga nämnders arbete med intern kontroll och går igenom och diskuterar nämndernas egna rapporter över utfallet av detta arbete. Vid revisionens överläggningar med nämndspresidier och ledande tjänstemän tas även frågor om intern kontroll upp och nämnderna avrapporterar läget i dess egen uppföljning. Revisionen har genomfört en halvdags genomgång och erfarenhetsutbyte med nämndernas IKrepresentanter i början av året och skulle ha inbjudit till ytterligare en genomgång och erfarenhetsutbyte under hösten 2012 men detta fick ställas in. Revisorernas bedömning Målet är uppnått. Revisorerna skall träffa Stadshus AB s och dess dotterbolags styrelsers presidier och bolagsledningar minst en gång per år. Kommunens revisorer som även är lekmannarevisorer i de kommunala bolagen har genomfört överläggningar med bolagsledningar och styrelsepresidier två gånger under året. Revisorernas bedömning Målet är uppnått. Revisorerna skall följa upp samtliga bolags arbete med intern kontroll. I de gemensamma ägardirektiven finns inskrivet att i samband med årsredovisningen skall bolagen redovisa sitt genomförda arbete med intern kontroll. Alla bolag har inte uppmärksammat detta ännu men revisionen kommer att följa upp efterlevnaden av ägardirektivet i samband med granskning och genomgång av årsredovisningarna för Revisorernas bedömning Målet kommer att uppnås. - Kommunens Revisorer -

12 11 Prioriterade aktiviteter Kommunens revisorer väljer ut vilka aktiviteter som skall prioriteras under året utifrån sin väsentlighets- och riskanalys som uppdateras varje år. De årligen återkommande aktiviteterna tas inte upp här utan endast de fördjupade granskningarna av engångskaraktär. Nedanstående aktiviteter var inte beslutade när budgethandlingen skrevs så de finns inte med i budgeten. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsfråga: Säkerställer ansvariga nämnder att kommunen får del av de statliga ersättningar inom flyktingmottagandet som man har rätt till? Granskningen är genomförd. Ledarskapets villkor på enhetschefsnivå inom grundskolan. Revisionsfråga: Skapar Barn- och ungdomsnämnden tillräckligt goda förutsättningar för att enhetscheferna ska kunna utöva ett gott pedagogiskt ledarskap? Granskningen är nyss avslutad och avrapporteras under februari Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationer Revisorerna diskuterar vilka jämförelsetal som kan vara intressanta avseende revisionen men har ännu inte funnit dessa. Ibland jämförs kostnaden i kr/invånare men revisorerna anser inte att det är något bra mått då det inte går att bedöma om en revision som kostar färre kr/inv är bättre än en revision som kostar fler kr/inv eller motsatt. - Kommunens Revisorer -

13 12

14 13 KOMMUNSTYRELSEN Kommentarer från nämndens ordförande Ett händelserikt år 2012 med stora framtidsmöjligheter Det gångna året har varit mycket händelserikt. För staden och regionen har flera avgörande beslut tagits av regeringen. Under det senaste decenniet har vi bedrivit ett intensivt arbete med att förbereda och planera för framtidens resecentrum och för Ostlänkens förverkligande. Det arbetet kröntes med framgång, när regeringen gav beskedet Ostlänken skall byggas. Viktigt och av mycket stor betydelse för Linköpings och hela regionens tillväxt och utveckling. Det är säkerligen det viktigaste beslutet för Linköpings framtida utveckling sedan mitten av talet, då avgörande steg togs mot vad som skulle bli LiU (Linköpings universitet). Regeringens besked kom dagen efter det att kommunstyrelsen tog beslut om att gå ut med en stor arkitekttävlan för att förverkliga den nya stadsdelen som tillskapas när innerstaden växer över ån. Närmare 60 arkitektkontor med partners visade intresse av att delta i arkitekttävlan. Kommunstyrelsen beslutade att sex av dessa skulle få delta i den formella tävlingen. En omfattande process pågår också med att rekrytera medarbetare för att förverkliga allt det som följer av arbetet med en ny stadsdel, resecentrum och Ostlänkens förverkligande. Ett annat besked av stor betydelse som gavs under året var att regeringen beslutade att utveckla nya generationens Gripen (tillsammans med Schweiz och med nya plan till svenska försvaret). Ett utomordentligt viktigt besked för Linköping Sveriges Flyghuvudstad. Viktigt för jobben och för att kunna bevara det unika flygklustret i Linköping. En av årets höjdpunkter var Aerospace Forum som trots dåligt väder lockade massor av besökare (medborgare, näringslivsföreträdare, militärer och många internationella gäster). Genom byggandet av en ny stadsdel Vallastaden och genomförandet av LinköpingsBo16, knyter vi äntligen samman stad och universitet. En viktig framtidssatsning som redan väckt stor och berättigad uppmärksamhet. Viktiga översiktsplaner har tagit fram för bl.a. Ekängen och Sättuna. Ett omfattande arbete pågår också för att skapa förutsättningar för att hela landsbygden skall kunna leva. Samverkan med Norrköping har fortsatt att fördjupats genom en översyn av vår gemensamma utvecklingsplan och gemensamt arbete kring en rad frågor (flyg, järnväg, räddningstjänst, miljö- och klimat, inköp och lön, etc.). Kommunstyrelsen har under året förberett och planerat för Linköpings nya simhall. En ny simhall skall byggas, men mycket planeringsarbete återstår. En ny fotbollsarena håller på att byggas och det planeras för fullt inför Damfotbolls EM2013 i juli nu i sommar. Det gångna året redovisar ett rekordstort barnafödande i Linköping. Roligt! Linköping har regionens yngsta befolkning och aldrig tidigare har det fötts så många barn i Linköping. Det planeras för fullt för nya förskoleplatser. En överenskommelse har arbetats fram med de idéburna organisationerna. Flertalet av organisationerna har också undertecknat överenskommelsen. De idéburna organisationerna är av stor betydelse för kommunens utveckling. Förberedelserna för övertagandet av Hemsjukvården har inneburit ett omfattande arbete med att ta fram underlag och lösa gemensamma frågor. En överenskommelse har arbetats fram och som kommer att beslutas av berörda kommuner och av landstinget. Kommunstyrelsen har diskuterat och beslutat om olika åtgärder som är av betydelse för medborgarnas trygghet. En nära samverkan är väl etablerad med bl.a. polis, restaurangägare och olika ideella organisationer (ex nattvandrare). - Kommunstyrelsen -

15 14 År 2012 har präglats av en betydande osäkerhet i omvärlden. Detta påverkade också det gångna årets budgetarbete. Vi fastställde en tvåårsbudget med satsningar inför framtiden, men också med krav på återhållsamhet och prioriteringar i nämnder och styrelser. Vi har också avsatt reservmedel under KS som ger ett handlingsutrymme inför framtiden. Särskilda reserveringar har också lagts undan för stora satsningar på kompetensutveckling och fortbildning. Den närmaste framtiden är något osäker när det gäller ekonomin i världen, men framtiden för Linköping ser ljus ut! Det har varit ett händelserikt år 2012 med stora framtidsmöjligheter! Paul Lindvall (M) Kommunstyrelsens ordförande - Kommunstyrelsen -

16 15 KOMMUNSTYRELSEN Sammanfattning Verksamhetsområdena inom kommunstyrelsen är administration och säkerhet, mark- och översiktsplanering, näringsliv, ekonomi, kommunikation, personal, utveckling. Under dessa verksamhetsområden finns ett antal delområden. Till vart och ett av områden och delområden har fastställts mål och aktiviteter. De särskilt viktiga delområdena för kommunstyrelsen år 2012 var varumärket Linköpings kommun, näringslivsarbete, internationellt arbete samt arbetet för ett framtida koldioxidneutralt Linköping. VARUMÄRKET LINKÖPINGS KOMMUN Linköpings attraktionskraft skall öka både nationellt och internationellt genom strategiskt målinriktad kommunikation som långsiktigt bygger kommunens varumärke Linköping där idéer blir verklighet. Under 2012 har ett omfattande arbete genomförts med att ta fram en varumärkesplattform för Linköpings kommun. Arbetet har involverat medarbetare, medborgare, representanter för företag och organisationer samt Linköpings universitet. Varumärkesplattformen, som innehåller kärnvärden, varumärkeslöfte och position, utgör grunden för den fortsatta marknadsföringen av Linköping som geografisk plats, på såväl nationell som internationell nivå. Den nationella och internationella marknadsföringen sker i nära samarbete med East Sweden. Särskilda kommunikationsaktiviteter har genomförts i samband med viktiga händelser i Linköping både lokalt och nationellt. I kombination med bland annat aktiv mediabearbetning har det gett Linköping uppmärksamhet nationellt i positiva sammanhang. Den årliga attitydundersökningen bland Linköpingsbor år, visar att 86 % anser att Linköping är en attraktiv kommun att bo i. Detta är en ökning på 5 % sedan När det gäller kännedomen om devisen Linköping där idéer blir verklighet ligger den kvar på samma höga nivå som 2011, hela 93 %. Skillnaden här är att andelen Linköpingsbor som känner till vår devis mycket bra har ökat med 4 %. I likhet med tidigare år förknippas Linköping främst med flygteknik, utbildning, högteknologi, forskning och IT. NÄRINGSLIVSARBETE Linköping är en av Sveriges bästa kommuner att starta, driva och växa med sitt företag. Tillväxten vad gäller nyföretagandet i Linköping är lägre än riket. Bilden är dock en annan när det handlar om tillväxten i befintliga företag. Tillväxtbenägenheten generellt hos de östgötska företagen är högre än riksgenomsnittet när det handlar om tillväxt genom att öka antalet anställda. Utvecklingen av arbetsställen i Linköping har varit positiv under en lång tid, dvs. fler arbetsställen startas eller flyttar in i kommunen än vad som läggs ned eller flyttar ut. Sammantaget är bilden av företagande i Linköping övervägande positiv, även om nyföretagandet inte riktigt når upp till riksgenomsnittet. Ett stort antal aktiviteter har under år 2012 fokuserat på detta, däribland: Proaktiv uppsökande verksamhet riktad till företag i syfte att få dessa att etablera sig i Linköping. Fokuserade branschområden med stöd till klusteruppbyggnad och innovationssystem, exempelvis Flyg, Vreta Kluster och inkubatorn Wahlink. Vara en kommunikationskanal mellan näringsliv och Linköpings kommun samt verka för en positiv attityd till näringslivet och näringslivsutveckling inom Linköpings kommun. Profilering och marknadsföring av Linköping som en näringslivsvänlig kommun. Ett nära samarbete med utbildningsanordnare och studentorganisationer för att främja entreprenörskap i utbildning och ökad attraktivitet hos Linköping som studiestad. Mätningar av attityder till, och faktisk servicenivå hos, kommunens bemötande av näringslivet. - Kommunstyrelsen -

17 16 INTERNATIONELLT ARBETE Mål för det internationella arbetet var ännu inte definierat år Det internationella arbetet var dock intensivt och bedömdes likafullt som mycket viktigt. Ett antal aktiviteter har genomförts under år 2012: Stöd för EU-ansökningar har förstärkts. Ansökningar har arbetats fram inom bl.a. LinköpingsBo 2016, kommunstyrelsen, biblioteket, äldreomsorgen, Gamla Linköping och Jobbtorget m.fl. Medverkan i de europeiska nätverken har ökat och EU-inslagen blivit tydligare. Resultaten syns bl.a. genom fler EU-ansökningar genom SERN, högre grad av EU-relaterat arbete i MECINE, medverkan i ytterligare en kommission inom UBC samt deltagande i EU-satsningen implementering av Green Digital Charter via Knowledge Society Forum. Stimulansmedel har utvärderats under Revidering av kriterier för beviljande av medel pågår för närvarande inom ramen för det internationella nätverket. Under 2012 utarbetades en uppföljningsmodell för internationell verksamhet. En uppföljning av förvaltningarnas verksamhet 2012 genomfördes också. Strategier för att förbättra kommunens internationella besök har utarbetats av ensamverkans grupp bestående av kommunstyrelsens ordförande, borgmästare, ledning från Mjärdevi Science Park, Tekniska Verken, Nulink samt Cleantech Östergötland. Under 2012 initierades också en satsning på ökat utbyte med staden Palo Alto inom bl.a. näringslivsutveckling och miljö. KOLDIOXIDNEUTRALT LINKÖPING På samma sätt som för det internationella arbetet var mål ännu inte definierade år Arbetet för ett koldioxidneutralt Linköping bedömdes lika fullt som mycket viktigt. Ett antal aktiviteter har genomförts under år 2012: Arbetet med Linköpings kommuns Klimatinvesteringsprogram är avslutat, slutrapporterat och godkänt av Naturvårdsverket. Hela det av kommunen begärda bidraget beviljades. Arbetet med att färdigställa förslag till Klimat- och energistrategi med tillhörande handlingsplan pågår och beräknas vara klart under Inom ramen för kommunens klimatinvesteringsprogram har en bred informations- och kommunikationsinsats riktad till boende och verksamma i Linköping genomförts. Bland annat har publika föreläsningar och cykelkampanjer genomförts. Kommunen har också medverkat i de internationella klimatmanifestationerna Earth Hour och I stan utan min bil. Delar av TEMP verksamheten, Mobility Management kommer att permanentas. Linköpings kommun deltar aktivt i det nationella nätverket Klimatkommunerna och i Energimyndighetens program Uthållig kommun. Inom ramen för Uthållig kommun deltar kommun i tre fokusområden: Energieffektiv belysning, Fysisk planering (Mobility Management) samt Samverkan kommun/energibolag. - Kommunstyrelsen -

18 17 EKONOMI Driftredovisning netto, tkr Bokslut Budget Avvikelse/ Bokslut Bokslut Verksamhet Resultat Politik, gemensamma avgifter Administration och säkerhet Mark- och översiktsplanering Näringsliv Ekonomi Kommunikation Personal Utveckling Återbetalning AFA-medel Nämndens verksamhet Summa varav kostnader varav intäkter Redovisning av arvoden under 2012, tkr Kommunstyrelsen Belopp tkr Varav fasta arvoden *) Ordförande :e vice ordförande :e vice ordförande Kommundirektör**) *) inkl.förändring semesterlöneskuld **) t.o.m. augusti månad 2012 Ekonomisk analys Resultatet för kommunstyrelsen 2012 är ett överskott mot budget med 93,1 mnkr. Prognosen för årets resultat efter oktober månad var ett överskott med drygt 86,9 mnkr. Anledningen till att resultatet blev så mycket bättre än prognosen är resultatet generellt sett bedömdes bli mer negativt än vad som blev fallet. Bland de större positiva avvikelserna jämfört med prognos kan nämnas den uppdragsfinansierade verksamheten vars resultat blev knappt 1 mnkr bättre än prognostiserat. Förklaringen till resultatet är följande: Överskott; återbetalning av AFA-medel 82,7 mnkr. (Redovisas på egen rad ovan) Överskott; försäljning av aktier och andelar 2,1 mnkr. (Ekonomi) Överskott; fastighetsförsäljningar 10,9 mnkr. (Ekonomi) Överskott; försäljning av inventarier 1,1 mnkr. (Administration och säkerhet) Överskott; uppdragsfinansierad verksamhet 2,1 mnkr.(nämndens verksamhet) Nettoöverskott; samlad övrig verksamhet 7,7 mnkr. Underskott; kostnader flygplats 13,5 mnkr. (Näringsliv) När det gäller överskott från övrig verksamhet så återfinns de största avvikelserna inom verksamhetsområdena politik och gemensamma avgifter, personal, utveckling. De största förklaringsfaktorerna är för vart och ett av verksamhetsområdena: överskott i budgetutrymmen för utvecklingsmedel och utredningar (politik och gemensamma avgifter), aktiviteter som av olika skäl inte startat eller genomförts under en begränsad del av verksamhetsåret (personal), samt överskott i budgetutrymmen för t.ex. regional utveckling och programarbete (utveckling). - Kommunstyrelsen -

19 18 KOMMUNSTYRELSEN ADMINISTRATION OCH SÄKERHET Måluppfyllelse Linköpings kommun ska ha information lättillgänglig för medborgarna. W3D3 är kommunens gemensamma dokument- och ärendehanteringssystem. Visionen är att information från samtliga verksamhetssystem inom kommunen ska återfinnas i W3D3. Detta underlättar kommunens möjligheter att bl.a. via Medborgarkontoret ge god information till berörda medborgare. För att nå detta ska arbetet med att överföra information mellan olika verksamhetssystem och W3D3 uppmärksammas särskilt. Under 2012 ska minst 3 av kommunens verksamhetssystem kunna överföra information till W3D3. Vi befinner oss i slutskedet av två integrationer. Kommunens nya avvikelserapporteringssystem innehåller en integration till W3D3. Kommunen har sedan november 2012 infört ett nytt stöd för personalrekrytering, Netrecrutier. Även där finns en integration så att material från rekryteringsprocessen med automatik diarieförs i W3D3. I samarbete med omsorgskontoret har en funktion utvecklats i W3D3 som gör det möjligt att överföra avtalsbevakning från en manuell hantering till att hanteras i W3D3. Målet är delvis uppfyllt. Effektivare ärendehantering. Ärendehanteringssystemet W3D3 ska bidra till att kvalitetssäkra ärendehanteringen i kommunen och underlätta medborgarnas kontakter med Linköpings kommun. W3D3 utgör en viktig del i utvecklingen av e-tjänster och under 2012 ska samtliga nyutvecklade e-tjänster ha prövats för integrering med W3D3. Ärendehanteringen har effektiviserats genom W3D3, som inneburit snabbare kommunikation och minskat pappersflöde. Under 2012 är det främst Utbildningsförvaltningen som utvecklat e-tjänster. Dessa har alla prövats men inte bedömts lämpliga att integreras med W3D3. Målet är uppfyllt. Ökad trygghet i boendet inom kommunala verksamheter. Minimera antalet brandtillbud inom kommunens verksamheter genom att i samverkan med omsorgskontoret utbilda och informera om säkerhet med särskild inriktning på brandskydd för att ytterligare öka kunskapen inom detta område. Utbildning kommer att genomföras vid minst 5 enheter. För ett tryggare boende följs fastställda åtgärder upp enligt handlingsprogram LSO samt genomförda risk- och sårbarhetsanalyser. Vid möten med verksamheterna har bedömningen gjorts att medvetandet ökat som i sin tur inneburit att säkerhetshöjande åtgärder har vidtagits. Införandet av mobila sprinkler har höjt brandsäkerheten. Vid fyra tillfällen har sprinkler utlösts och har i väsentlig omfattning begränsat skadeverkningarna på så väl lokaler, egendom som personer. Samtliga enheter inom omsorg har fått erbjudande att delta i utbildning avseende brand, i samverkan med RTÖG. Flera utbildningstillfällen har erbjudits. 16 personer har genomfört utbildningen. Målet är uppnått. - Kommunstyrelsen -

20 19 Prioriterade aktiviteter Utveckla och kvalitetssäkra ärendeberedningen i kommunen. Kartlägga ärendeprocessen, informera och utbilda. I början av året genomfördes en internutbildning i ärendeberedning för flertalet handläggare inom de kommunala förvaltningarna. I anslutning till utbildningen utarbetades Handbok i ärendeberedning, som trycktes och delades ut till deltagarna. Samma handledning finns även i Administrativ handbok på Linweb (http://linweb.linkoping.se/var-kommun/administration/administrativ-handbok/). Processerna för ärendeberedning till de beslutande organen kartläggs, analyseras och kvalitetssäkras i samband med införande av W3D3 som verktyg för nämndadministrationen. Skapa förutsättning för införande av digitala handlingar till nämnd. Nämndadministrationen i W3D3, tillsammans med bärbara datorer och läsplattor, gör det möjligt att genomföra sammanträden med handlingar i endast digital form. Efter att ett pilotprojekt genomfördes inom Barn- och ungdomsnämnden har nu nästan alla kommunens nämnder samt kommunfullmäktige beslutat att övergå till helt digital hantering, varav flera nämnder också har enbart digitala nämndshandlingar idag. Kommunens befintliga verksamhetssystem ska integreras med W3D3 så att information från dessa system ska kunna hämtas via det gemensamma systemet W3D3. Under 2012 ska minst tre verksamhetssystem integreras med W3D3. Under året har tre kopplingar till verksamhetssystem påbörjats. Det gäller kommunens nya rekryteringsverktyg Netrecruiter där rekryteringsärenden kommer att diarieföras med automatik. Det är vidare en koppling till kommunens nya avvikelserapporteringssystem och slutligen en utveckling som gör det möjligt att integrera kommunens förteckning över samtliga kommunala förtroendevalda. För de två första befinner vi oss i slutskedet av arbetet. För utvecklingen av förtroendemannaregistret i W3D3 återstår en del arbete men det beräknas vara genomfört under det första halvåret Sprida användandet av det administrativa stödet för nämndprocessen i W3D3 till resterande nämnder och styrelser under Arbetet med spridning av nämndprocessen i W3D3 har tagit längre tid än beräknat. Vid årsskiftet är det fyra nämnder som använder rutinen. Verka för en utveckling av funktionen för dokumenthantering i W3D3. En funktion för dokumentflöde har införts i standardversionen av W3D3. Den gör det möjligt att skicka arbetsmaterial på remiss inom kommunorganisationen. Utreda förutsättningar för säker och effektiv elektronisk långtidsförvaring med ambitionen att övergå till e-arkiv. Under 2012 ska ett kommungemensamt arkivförteckningssystem införas innebar att vi började arbetet med att utreda förutsättningar för övergång till så kallad e-arkivering i Linköpings kommun. Projektet E-Lin har satts igång med inriktning mot just e-arkivsfrågan. Projektet är också nära knutet till pågående projekt kring både mallverktyg och dokumentstyrning eftersom frågorna bör vara väl sammanlänkade i ärendekedjan. Under året har också upphandling av ett gemensamt arkivförteckningsverktyg kommit igång. Utreda förutsättningarna för och om möjligt införa lagring av sekretesskyddade filer i W3D3. En riskbedömning har genomförts. Den visar på att systemet klarar av att hantera sekretesskyddade filer. Riskerna som identifierats gäller den s.k. mänskliga faktorn, dvs. fel i handhavandet. För att minska riskerna föreslås fortsatta utbildnings- och informationsinsatser till berörda personalgrupper. Utveckla och förvalta kommungemensamma projektstyrnings- och processkartläggningsmodeller. Planering av ny utformning av utbildning i den kommungemensamma projektstyrningsmodellen har genomförts under hösten. Utbildningen har delats in i två olika fristående kurser, "Projektstyrningsmodell för projektledare" samt "Praktiska tips och erfarenhetsutbyte för projektledare". En förvaltningsorganisation för den kommungemensamma processkartläggningsmodellen 2C8 är införd. Utbildningar och användarträffar har genomförts. Intresset för att delta och vara användare av systemet har varit över förväntan. - Kommunstyrelsen -

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Linköping har blivit 150 000 invånare

Linköping har blivit 150 000 invånare 2013-10-25 Pressmeddelande Linköping har blivit 150 000 invånare Nu är vi där! Linköping har passerat 150 000 invånare och befäster sin ställning som landets femte största kommun. En snabbare befolkningsökning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

KOMMUNREVISIONEN REVISIONSPLAN 2015-2016

KOMMUNREVISIONEN REVISIONSPLAN 2015-2016 REVISIONSPLAN 2015-2016 INNEHÅLL Sid Revisionens uppgift enligt lagstiftningen... 3 Öppenhet och kommunikation... 3 Revisionsprocessen... 4 Revisionsobjekt... 5 Finansiell revision... 5 Grundläggande granskning

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0 i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012 i kommunerna 0 Innehåll Inledning... 2 Ekonomiska förutsättningar... 3 Budgetberedning... 3 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 3 Otillräckliga resurser?...

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisorernas verksamhetsberättelse 2012

Revisorernas verksamhetsberättelse 2012 1 Revisorernas verksamhetsberättelse 2012 För uppföljning av revisionsplanen för verksamhetsåret 2012 överlämnas härmed vår berättelse. Vår revisionsberättelse för 2012 har avgivits den 9 april 2013. Förutsättningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

SOLNA STAD Revisorerna. Solna stad. Revisorerna

SOLNA STAD Revisorerna. Solna stad. Revisorerna SOLNA STAD Revisorerna Solna stad Revisorerna Revisionsplan 2009 Innehållsförteckning REVISIONENS ÖVERGRIPANDE INRIKTNING OCH ARBETSSÄTT...3 UTGÅNGSPUNKTER...3 REVISIONSUPPGIFTEN...3 REVISIONSPROCESSEN...4

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

2013-05-16 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

2013-05-16 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2013-05-16 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2013 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2013. Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2011

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 Revisionsplan 2017 Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 MÅL Ambitioner Att göra risk- och väsentlighetsanalyser före revisionsplanering Att visa på goda exempel, som kan vara till gagn för utvecklingen

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsplan Uppdrag. Öckerö Kommun REVISORERNA

Revisionsplan Uppdrag. Öckerö Kommun REVISORERNA Revisionsplan 2014 1. Uppdrag Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll av och stöd till kommunstyrelsen och nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Enligt

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: 2006-11-27 Reviderad senast: 2016-10-31 FÖRFATTNINGSSAMLING Revisionsreglemente 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionens roll...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd Arbetsordning 2016 2018 Fastställd 2015-12-12 1 Arbetsordning för perioden 2016-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer tillsammans.

Läs mer

Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2014 samt förändringar jämfört med prognosen per den 31 augusti

Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2014 samt förändringar jämfört med prognosen per den 31 augusti 1 KOMMUNSTYRELSEN Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2014 samt förändringar jämfört med prognosen per den 31 augusti Det ekonomiska resultatet för kommunstyrelsen per sista oktober visar

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Kommunens revisorer 7. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39

Kommunens revisorer 7. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39 INNEHÅLL Sidnr Kommunfullmäktige 3 Kommunens revisorer 7 Kommunstyrelsen 11 Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39 Överförmyndarnämnden 61 Valnämnden 67 Äldrenämnden 71 Omsorgsnämnden 91 Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Revisionsstrategi

Revisionsstrategi 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

S:t Erik Livförsäkrings AB

S:t Erik Livförsäkrings AB Granskningspromemoria 2014 S:t Erik Livförsäkrings AB Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 15, 2015 Dnr 3.1.2-16/2015 2015-02-04 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Styr- och ledningssystem

Styr- och ledningssystem Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och väljs av kommuninvånarna i allmänna val. Kommunfullmäktiges ansvar är att styra kommunkoncernens verksamhet. Detta gör Kommunfullmäktige genom

Läs mer

Revisionsplan 2011. Stenungsunds kommun Revisorerna

Revisionsplan 2011. Stenungsunds kommun Revisorerna Revisionsplan 2011 Stenungsunds kommun Revisorerna 1 1. Uppdrag Revisorernas uppgift är att på kommunfullmäktiges uppdrag granska den verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden.

Läs mer

Stockholm Business Region AB (Koncern)

Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria 2013 Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 13, 2014 Dnr 3.1.2-14/2014 2014-02-06 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Fastställd LERUMS KOMMUN REVISORERNA

Fastställd LERUMS KOMMUN REVISORERNA Fastställd 2016-04-21 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2016 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2016 Förslag till revisionsplan baseras på årets risk- och väsentlighetsanalys, genomförda granskningar

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2011 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders,

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut Granskningsplan för 2017

Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut Granskningsplan för 2017 Stadsrevisionen Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut Granskningsplan för 2017 goteborg.se/stadsrevisionen 2 GÖTEBORGS STADS RÄKENSKAPER OCH BOKSLUT 2017 Granskningsplan för 2017 Stadsrevisionens uppdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 2010-05-25 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Före dagens ordinarie kommunstyrelsesammanträde har kommunstyrelsen ett så kallat temasammanträde. Temat är Kommunens service

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter KF 11/96 Utbytt den Sign 1:5 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

REVISORERNA Bilaga till revisionsberättelsen

REVISORERNA Bilaga till revisionsberättelsen 2016-03-17 Bilaga till revisionsberättelsen Redogörelse för revisionen år 2015 Innehåll 1. Redogörelse för revisionen år 2015...2 1.1 Inledning... 2 1.2 Granskningsinriktning... 2 2. Årlig grundläggande

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för revisorerna i Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 1999 Ändringar införda till och med KF, 92/2011 1 För revisorerna gäller bestämmelser i lag, god revisionssed,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer