Nämndernas verksamhetsberättelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndernas verksamhetsberättelser"

Transkript

1 Ariom Linköpings kommun Nämndernas verksamhetsberättelser 2012 Nämndernas verksamhetsberättelser 2012 Linköpings kommun linkoping.se linkoping.se

2 INNEHÅLL Sidnr Kommunfullmäktige 3 Kommunens revisorer 7 Kommunstyrelsen 13 Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 43 Överförmyndarnämnden 57 Valnämnden 63 Äldrenämnden 65 Omsorgsnämnden 85 Barn- och ungdomsnämnden 119 Bildningsnämnden 161 Kultur- och fritidsnämnden 187 Samhällsbyggnadsnämnden 213 Socialnämnden 247 Bygg- och miljönämnden 279 Intern finansiering, resursmedel 297 Pensionsenheten 299 Utförarstyrelsen 303 Teckenförklaring - = Inget belopp finns 0 (noll) = Det finns ett belopp som avrundat blir mindre än 0,1

3

4 3 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommentarer från ordförande Kommunfullmäktige har under året genomfört 10 fullmäktigemöten varav 1 temamöte i februari med tema Mänskliga Rättigheter. Temamötet var ett led i att diskutera och medvetandegöra vad som faller under begreppet och hur det påverkar våra kommuninnevånare samt vilka prioriteringar fullmäktiges ledamöter har att ta ställning till. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) medverkade inledningsvis, därefter arbetade kommunfullmäktige i mindre dialoggrupper för att över partigränserna diskutera exempel på när frågan om mänskliga rättigheter ställs på sin spets. År 2012 var antalet motioner och interpellationer 39 till antalet. 2 frågor har under året inkommit från allmänheten. Många avgörande beslut har tagits av fullmäktiges 79 ledamöter. Som exempel kan nämnas att ett samverkansprogram mellan Linköpings kommun och idéburna sektorn tagits fram, ett arbete som utmynnat i ett avtal med idéburna sektorn, den sk. Överenskommelsen. Kommunens revisorer har inrättat ett kommunalt revisionskontor med två fasta tjänster för sakkunniga biträden, I maj genomfördes den s.k. 100-dagen och kommunfullmäktiges 79 ledamöter träffade flera av Linköpings företagare och gjorde samtidigt arbetsplatsbesök på olika Linköpingsföretag. Kommunens näringslivsbolag Nulink anordnade traditionsenligt dagen. Europadagen firades 2012 i Passagens konsthall med en dialog mellan ungdomar, ungdomsombud, skolan, politiker, konstnärer och en historiker. En ungdomsutställning från olika skolor visades samtidigt i Passagen. Nationaldagen firades med att nya svenska medborgare välkomnades till Linköpings Kommun. Ceremonin skedde i Linköpings Stadshus under trevliga former. Som gåva överlämnades ett bordstandar med svenska flaggan. Stadsfesten genomfördes under en delvis regning helg i augusti. Linköping & Co, en förening för samverkan mellan Linköpings näringsliv och kommunen (och som bildades under 2012), stod för merparten av inramningen. Traditionsenligt genomfördes firandet vid julkrubban på Stora Torget på julafton. Ann-Cathrine Hjerdt (M) Borgmästare - Kommunfullmäktige -

5 4 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanfattning Geografiska utskott Geografiska utskotten inrättades Syftet var att underlätta för befolkningen att komma i kontakt med förtroendevalda och att ge förtroendevalda möjlighet till dialog med invånare i olika delar av kommunen. Det finns 11 geografiska utskott i kommunen. I utskottsarbetet deltar 77 kommunfullmäktigeledamöter. I Vreta kloster finns ett närråd som består av 7 kommunfullmäktigeledamöter och 9 ledamöter som valts in av invånarna i utskottsområdet. Utskottens roll är att väcka medborgarnas engagemang, stödja lokalt och framtidsinriktat arbete och stödja dialogen mellan medborgare och beslutsfattare. Utskotten är representerade i 15 trygghetsråd, samt i lokala stadsdelsföreningar/samverkansråd/boendeföreningar. Under året så har ledamöterna deltagit vid ett flertal offentliga möten om översiktsplaner och detaljplaner, vid aktiviteter som Berga dag, Lambohovs dag, Skäggetorps dag och Ekängs dag. Utskotten i Berga, Lambohov, Skäggetorp och Åkerbo har träffat fritidsgårdsbesökare på respektive ort. Möten med företagare i Johannelunds centrum och Skäggetorps centrum har anordnats. Skäggetorpsutskottet har träffat IKANO- husets centrumledning. Utskotten har träffat Hjulsbro IK, BK Kenty och Linghems SK. På medborgarkontoren i city och Skäggetorp finns utskotten representerade. Under året träffade ledamöterna 778 elever från årskurs 8 i samband med öppet stadshus. Ekonomiutskott Ekonomiutskottets uppgift är att bevaka och lämna förslag till hur kommunens ekonomiska och finansiella behov på lång sikt kan tillgodoses övervaka kommunens långsiktiga förmögenhets- och bolagsfrågor analysera principer för resursfördelning inom kommunkoncernen och mellan kommunens verksamheter analysera om kommunal verksamhet skall drivas i egen regi eller om den skall konkurrensutsättas. Utskottet skall, i ärenden som hör till utskottets ansvarsområden, i förekommande fall ta initiativ till erforderliga ändringar genom att väcka ärenden i kommunstyrelsen eller berörd nämnd. I sådana ärenden kan utskottet även begära att fullmäktige utlyser ett s.k. temasammanträde. Utskottet skall informera fullmäktige och nämnderna om ekonomiska förhållanden som har betydelse för kommunen. Utskottet skall informera kommuninvånarna om ekonomiska förhållanden som har kommunal anknytning. Ekonomiutskottet har informerats om kommunkoncernens investeringar för Löpande under året har ledamöterna informerats om budget- och finansutvecklingen samt om kommunens långsiktiga placeringsriktlinjer. Utskottet har delgetts kommunens och nämndernas delårsrapporter med prognos för helår löpande under året. Utskottet har upplysts om hur lokalfrågorna hanteras i Linköpings kommun. Omsorgskontoret redovisade om nyckeltal och jämförelser med andra kommuner inom hemtjänstområdet. Ekonomiutskottet arrangerade och bjöd in kommunfullmäktiges ledamöter till en temautbildning om kommunens finansiella placeringar. Utskottet har underrättats om administrations- och konsultkostnader för förvaltningarna samt fått insyn i moms- och skattehanteringen i kommunen. De kommunala bolagen Näringslivsutveckling i Linköping (Nulink) och Mjärdevi Science Park (MSP), har i en presentation informerat utskottet om deras verksamheter. Utskottet har fått en redogörelse om de kommunala bolagens treårsplaner och tertialrapporter. - Kommunfullmäktige -

6 5 EKONOMI Driftredovisning netto, tkr Bokslut Budget Avvikelse/ Bokslut Bokslut Verksamhet Resultat Kommunfullm, arvoden m m Verksamhetsutskott, ekonomi Geografiska utskott Partistöd Representation, minnegåvor, KF s middag Utbildning förtroendevalda Summa varav kostnader varav intäkter Redovisning av arvoden under 2012, tkr Kommunfullmäktige Belopp tkr Varav fasta arvoden Borgmästare :e vice ordförande :e vice ordförande Ekonomisk analys Kommunfullmäktiges budget har under året förstärkts med 600 tkr, avseende underbudgetering av kontona för gruppledare och representation. Kontona för representation såg länge ut att inte räcka till, men sista halvåret uppvisar lägre kostnad än det första vilket gör att budgeten kan efterlevas gällande representation. Lägger man dock till minnesgåvorna till personal och politiker, så överskrids dock budgeten. Kontot minnesgåvor överskrids med knappt 400 tkr. Detta vägs till stor del upp av överskott på andra konton men nettoeffekten totalt blir ändå ett minus på 139 tkr. Budgeten för 2013 är till synes i balans men kostnadsposter som representation och framförallt minnesgåvor bör särskilt observeras. - Kommunfullmäktige -

7 6 KOMMUNFULLMÄKTIGE Måluppfyllelse Medborgare som kontaktar utskottsledamöter ska snabbt hänvisas till rätt instans. Ledamöterna i utskottet får ofta frågor och synpunkter på den kommunala verksamheten. Utskottsledamöternas uppgift är att snabbt hitta förvaltning/nämnd som kan svara på frågan. Kontinuerlig uppföljning av att ärendet hanteras snabbt genom att nämnden skickar en kopia av kontakten till utskottet eller att utskottet har kontakt med medborgaren. Målet är uppnått. Ta initiativ till offentliga möten kring olika frågor i utskottsområdena. Målet är uppfyllt om medborgarna som har synpunkter/förslag på dialog via utskotten kan få till stånd ett offentligt möte. Utskotten anordnar ofta offentliga möten i olika frågor. Oftast berörs frågor som teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för. Ibland vill invånarna ha information om ett pågående projekt eller möjlighet att påverka en fråga som inte är beslutad än. Målet är uppnått. Prioriterade aktiviteter Ta initiativ till offentliga möten kring olika frågor i utskottsområdena. Utskotten har varit representerade vid ett flertal samrådsmöten om översiktsplaner och detaljplaner. Möten med fritidsgårdsbesökare har anordnats i Berga, Skäggetorp, Ryd, Lambohov och Linghem efter synpunkter som framkommit vid Öppet stadshus om ungdomars fritidsaktiviteter. Kontakt har också tagits med föreningar. Vreta närråd har träffat ungdomar och diskuterat fritidsaktiviteter. - Kommunfullmäktige -

8 7 KOMMUNENS REVISORER Kommentarer från kommunens revisorer Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och främja den kommunala verksamheten. Uppdraget är reglerat i kommunallagen och utförs i enlighet med reglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Kommunens förtroendevalda revisorer är direkt ansvariga inför fullmäktige och därmed indirekt inför medborgarna. Kommunrevisionen genomför sin granskning så att den uppfyller kommunfullmäktiges och därmed medborgarnas krav på objektivitet, effektivitet och kompetens. Detta är av stor betydelse för medborgarnas tilltro till demokrati och rättssäkerhet. Kommunrevisionen slår vakt om sitt oberoende genom rätten att - självständigt välja vad som skall granskas - självständigt välja angreppssätt, metoder och sakkunniga för granskningen - självständigt göra analyser och bedömningar och föra fram dessa. En god intern kontroll i all kommunal verksamhet är viktigt för att förebygga fel och oegentligheter. Revisorerna bedömer att nämnderna haft en god utveckling av sin interna kontroll. - Kommunens Revisorer -

9 8 KOMMUNENS REVISORER Sammanfattning Vårt uppdrag är att med iakttagande av lagstiftning, god revisionssed och kommunens revisionsreglemente vidta de åtgärder som vi bedömer erforderliga för att kunna uttala oss i revisionsberättelse som underlag för kommunfullmäktiges beslut i ansvarsfrågan. Vi har formulerat följande vision: Revisionen vill både självständigt och tillsammans med kommunens nämnder och styrelser stärka och utveckla den politiska styrningen och kontrollen över verksamheterna samt pröva om verksamheterna lever upp till god ekonomisk hushållning enligt kommunens mål avseende detta. Revisionen vill utöver sin granskande roll arbeta rådgivande och stödjande så långt möjligt utan att äventyra oberoendet. I syfte att verka i visionens anda har följande aktiviteter prioriterats i planeringen av 2011 och 2012: Fortsätta att följa upp nämndernas arbete med intern kontroll och särskilt fokusera på aktiviteter för att minimera riskerna för korruption. Fördjupa redovisningsrevisionen och utöka substansgranskningen. Ett fortsatt fokus på kommunens finansiella placeringar och bolagens upplåning. Granskning av nämndernas och bolagens upphandlingsverksamhet med fokus på intern kontroll. Granskning av utvalda policy- och styrdokuments aktualitet och efterlevnad. Användning av den offentliga statistiken för att ta fram material som grund för fördjupade dialoger med olika verksamheter, främst avseende kvalitet och effektivitet. Följa upp bolagens arbete med intern kontroll. Fördjupa uppföljningen av bolagens efterlevnad av ägardirektiv och andra tillämpliga styrdokument. Fördjupa samverkan med Norrköpings kommunrevision och successivt genomföra gemensamma granskningar av de områden som de båda kommunerna beslutat samverka inom. Vi har under året fokuserat på att granska nämndernas genomförande av sitt av fullmäktige erhållna uppdrag. Revisionsarbetet har skett genom att vi granskat och verifierat nämndens egen styrning, uppföljning och kontroll. Revisionen har prövat om nämndernas redovisning av verksamhet och ekonomi gått att verifiera så att revisionen kunnat skriva att redogörelsen i väsentliga delar överensstämmer med redovisat underlag. Årets granskningsarbete har delvis bestått av träffar med nämndspresidier, internkontrollrepresentanter och ledande tjänstemän. Kommunen har stora likvidtillgångar som skall placeras för att erhålla god avkastning med rimliga risker. Hanteringen av detta i denna omfattning är ett tämligen nytt område inom kommunen och även för revisionen och är ett viktigt granskningsområde för kommunrevisionen samtidigt som vi känner en oro inför detta och anser oss inte ha tillräcklig erfarenhet och kompetens inom finansområdet för att fullt ut bedöma hanteringen och främst riskerna i denna. Detta innebär att vi måste anlita extern kompetens och samtidigt successivt skaffa oss djupare egna kunskaper. Under 2012 har vi fortsatt att följa upp arbetet med internkontroll inom samtliga nämnder och verksamheter vilket även i år till större delen utförts i samverkan med kommunstyrelsen och avrapporterats skriftligt. Vi har genomfört granskningar av Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet, Ledarskapets villkor på rektorsnivå inom grundskolan och Missbruksvården. Genomgången av moms och statsbidrag som pågått ett antal år har fortsatt och även årets granskning har medfört att kommunen kunnat återsöka ett större belopp. Denna granskning planeras att fortsätta även under Revisionen har även granskat den ekonomiska redovisningen och i sin berättelse uttalat sig om huruvida redovisningen i allt väsentligt är rättvisande, och även bedömt huruvida den interna kontroll som utförts inom nämnden varit tillräcklig. För revisionen är uppföljning av den kommunala verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen ett mer och mer prioriterat område. Ambitionen är att successivt utveckla granskningen av de kommunala bolagen till att genomföras på samma sätt som verksamhetsgranskningen av nämnderna. - Kommunens Revisorer -

10 9 EKONOMI Driftredovisning netto, tkr Bokslut Budget Avvikelse/ Bokslut Bokslut Verksamhet Resultat Intäkter bolag m.m Personalkostnader Adm.tjänster, lokaler Köp av tjänster Summa varav kostnader varav intäkter Ekonomisk analys Årets resultat är ett underskott på 13 tkr vilket är tillfredsställande i överensstämmelse med årets budget. Att det blev ett underskott beror på att rekryteringskostnader av personal till det nyinrättade kontoret har blivit väsentligt dyrare än beräknat. Kommunens revisorer anpassar sin verksamhet till fastställd budget och kommer att göra det även framåt. I det fall det skulle inträffa något alldeles speciellt som kräver insatser från revisionen som inte ryms inom budget kommer revisorerna att diskutera detta med fullmäktiges presidium och begära extra resurser innan åtgärder vidtas. - Kommunens Revisorer -

11 10 KOMMUNENS REVISORER Övergripande målsättning: Revisorerna skall arbeta långsiktigt, förebyggande och framåtsyftande för att nå största möjliga effekter. Måluppfyllelse Revisorerna skall träffa samtliga nämnders presidier och ledande tjänstemän minst en gång per år. I samband med nämndernas tertialrapporter har revisorerna överläggningar med nämndspresidierna och ledande tjänstemän. Vid överläggningarna diskuteras tertialrapporten, läget avseende nämndens arbete med intern kontroll samt prognosen för året. Finns det något som speciellt gläder eller oroar nämnden så diskuteras även det. Revisorerna har genomfört separata överläggningar med samtliga nämndspresidier, förutom Valnämndens, vid två tillfällen under året. Revisorernas bedömning Målet är uppnått. Revisorerna skall följa upp samtliga nämnders arbete med intern kontroll och ha erfarenhetsutbyte med nämndernas IK-representanter. Revisionen följer, i samverkan med kommunstyrelsen, upp samtliga nämnders arbete med intern kontroll och går igenom och diskuterar nämndernas egna rapporter över utfallet av detta arbete. Vid revisionens överläggningar med nämndspresidier och ledande tjänstemän tas även frågor om intern kontroll upp och nämnderna avrapporterar läget i dess egen uppföljning. Revisionen har genomfört en halvdags genomgång och erfarenhetsutbyte med nämndernas IKrepresentanter i början av året och skulle ha inbjudit till ytterligare en genomgång och erfarenhetsutbyte under hösten 2012 men detta fick ställas in. Revisorernas bedömning Målet är uppnått. Revisorerna skall träffa Stadshus AB s och dess dotterbolags styrelsers presidier och bolagsledningar minst en gång per år. Kommunens revisorer som även är lekmannarevisorer i de kommunala bolagen har genomfört överläggningar med bolagsledningar och styrelsepresidier två gånger under året. Revisorernas bedömning Målet är uppnått. Revisorerna skall följa upp samtliga bolags arbete med intern kontroll. I de gemensamma ägardirektiven finns inskrivet att i samband med årsredovisningen skall bolagen redovisa sitt genomförda arbete med intern kontroll. Alla bolag har inte uppmärksammat detta ännu men revisionen kommer att följa upp efterlevnaden av ägardirektivet i samband med granskning och genomgång av årsredovisningarna för Revisorernas bedömning Målet kommer att uppnås. - Kommunens Revisorer -

12 11 Prioriterade aktiviteter Kommunens revisorer väljer ut vilka aktiviteter som skall prioriteras under året utifrån sin väsentlighets- och riskanalys som uppdateras varje år. De årligen återkommande aktiviteterna tas inte upp här utan endast de fördjupade granskningarna av engångskaraktär. Nedanstående aktiviteter var inte beslutade när budgethandlingen skrevs så de finns inte med i budgeten. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsfråga: Säkerställer ansvariga nämnder att kommunen får del av de statliga ersättningar inom flyktingmottagandet som man har rätt till? Granskningen är genomförd. Ledarskapets villkor på enhetschefsnivå inom grundskolan. Revisionsfråga: Skapar Barn- och ungdomsnämnden tillräckligt goda förutsättningar för att enhetscheferna ska kunna utöva ett gott pedagogiskt ledarskap? Granskningen är nyss avslutad och avrapporteras under februari Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationer Revisorerna diskuterar vilka jämförelsetal som kan vara intressanta avseende revisionen men har ännu inte funnit dessa. Ibland jämförs kostnaden i kr/invånare men revisorerna anser inte att det är något bra mått då det inte går att bedöma om en revision som kostar färre kr/inv är bättre än en revision som kostar fler kr/inv eller motsatt. - Kommunens Revisorer -

13 12

14 13 KOMMUNSTYRELSEN Kommentarer från nämndens ordförande Ett händelserikt år 2012 med stora framtidsmöjligheter Det gångna året har varit mycket händelserikt. För staden och regionen har flera avgörande beslut tagits av regeringen. Under det senaste decenniet har vi bedrivit ett intensivt arbete med att förbereda och planera för framtidens resecentrum och för Ostlänkens förverkligande. Det arbetet kröntes med framgång, när regeringen gav beskedet Ostlänken skall byggas. Viktigt och av mycket stor betydelse för Linköpings och hela regionens tillväxt och utveckling. Det är säkerligen det viktigaste beslutet för Linköpings framtida utveckling sedan mitten av talet, då avgörande steg togs mot vad som skulle bli LiU (Linköpings universitet). Regeringens besked kom dagen efter det att kommunstyrelsen tog beslut om att gå ut med en stor arkitekttävlan för att förverkliga den nya stadsdelen som tillskapas när innerstaden växer över ån. Närmare 60 arkitektkontor med partners visade intresse av att delta i arkitekttävlan. Kommunstyrelsen beslutade att sex av dessa skulle få delta i den formella tävlingen. En omfattande process pågår också med att rekrytera medarbetare för att förverkliga allt det som följer av arbetet med en ny stadsdel, resecentrum och Ostlänkens förverkligande. Ett annat besked av stor betydelse som gavs under året var att regeringen beslutade att utveckla nya generationens Gripen (tillsammans med Schweiz och med nya plan till svenska försvaret). Ett utomordentligt viktigt besked för Linköping Sveriges Flyghuvudstad. Viktigt för jobben och för att kunna bevara det unika flygklustret i Linköping. En av årets höjdpunkter var Aerospace Forum som trots dåligt väder lockade massor av besökare (medborgare, näringslivsföreträdare, militärer och många internationella gäster). Genom byggandet av en ny stadsdel Vallastaden och genomförandet av LinköpingsBo16, knyter vi äntligen samman stad och universitet. En viktig framtidssatsning som redan väckt stor och berättigad uppmärksamhet. Viktiga översiktsplaner har tagit fram för bl.a. Ekängen och Sättuna. Ett omfattande arbete pågår också för att skapa förutsättningar för att hela landsbygden skall kunna leva. Samverkan med Norrköping har fortsatt att fördjupats genom en översyn av vår gemensamma utvecklingsplan och gemensamt arbete kring en rad frågor (flyg, järnväg, räddningstjänst, miljö- och klimat, inköp och lön, etc.). Kommunstyrelsen har under året förberett och planerat för Linköpings nya simhall. En ny simhall skall byggas, men mycket planeringsarbete återstår. En ny fotbollsarena håller på att byggas och det planeras för fullt inför Damfotbolls EM2013 i juli nu i sommar. Det gångna året redovisar ett rekordstort barnafödande i Linköping. Roligt! Linköping har regionens yngsta befolkning och aldrig tidigare har det fötts så många barn i Linköping. Det planeras för fullt för nya förskoleplatser. En överenskommelse har arbetats fram med de idéburna organisationerna. Flertalet av organisationerna har också undertecknat överenskommelsen. De idéburna organisationerna är av stor betydelse för kommunens utveckling. Förberedelserna för övertagandet av Hemsjukvården har inneburit ett omfattande arbete med att ta fram underlag och lösa gemensamma frågor. En överenskommelse har arbetats fram och som kommer att beslutas av berörda kommuner och av landstinget. Kommunstyrelsen har diskuterat och beslutat om olika åtgärder som är av betydelse för medborgarnas trygghet. En nära samverkan är väl etablerad med bl.a. polis, restaurangägare och olika ideella organisationer (ex nattvandrare). - Kommunstyrelsen -

15 14 År 2012 har präglats av en betydande osäkerhet i omvärlden. Detta påverkade också det gångna årets budgetarbete. Vi fastställde en tvåårsbudget med satsningar inför framtiden, men också med krav på återhållsamhet och prioriteringar i nämnder och styrelser. Vi har också avsatt reservmedel under KS som ger ett handlingsutrymme inför framtiden. Särskilda reserveringar har också lagts undan för stora satsningar på kompetensutveckling och fortbildning. Den närmaste framtiden är något osäker när det gäller ekonomin i världen, men framtiden för Linköping ser ljus ut! Det har varit ett händelserikt år 2012 med stora framtidsmöjligheter! Paul Lindvall (M) Kommunstyrelsens ordförande - Kommunstyrelsen -

16 15 KOMMUNSTYRELSEN Sammanfattning Verksamhetsområdena inom kommunstyrelsen är administration och säkerhet, mark- och översiktsplanering, näringsliv, ekonomi, kommunikation, personal, utveckling. Under dessa verksamhetsområden finns ett antal delområden. Till vart och ett av områden och delområden har fastställts mål och aktiviteter. De särskilt viktiga delområdena för kommunstyrelsen år 2012 var varumärket Linköpings kommun, näringslivsarbete, internationellt arbete samt arbetet för ett framtida koldioxidneutralt Linköping. VARUMÄRKET LINKÖPINGS KOMMUN Linköpings attraktionskraft skall öka både nationellt och internationellt genom strategiskt målinriktad kommunikation som långsiktigt bygger kommunens varumärke Linköping där idéer blir verklighet. Under 2012 har ett omfattande arbete genomförts med att ta fram en varumärkesplattform för Linköpings kommun. Arbetet har involverat medarbetare, medborgare, representanter för företag och organisationer samt Linköpings universitet. Varumärkesplattformen, som innehåller kärnvärden, varumärkeslöfte och position, utgör grunden för den fortsatta marknadsföringen av Linköping som geografisk plats, på såväl nationell som internationell nivå. Den nationella och internationella marknadsföringen sker i nära samarbete med East Sweden. Särskilda kommunikationsaktiviteter har genomförts i samband med viktiga händelser i Linköping både lokalt och nationellt. I kombination med bland annat aktiv mediabearbetning har det gett Linköping uppmärksamhet nationellt i positiva sammanhang. Den årliga attitydundersökningen bland Linköpingsbor år, visar att 86 % anser att Linköping är en attraktiv kommun att bo i. Detta är en ökning på 5 % sedan När det gäller kännedomen om devisen Linköping där idéer blir verklighet ligger den kvar på samma höga nivå som 2011, hela 93 %. Skillnaden här är att andelen Linköpingsbor som känner till vår devis mycket bra har ökat med 4 %. I likhet med tidigare år förknippas Linköping främst med flygteknik, utbildning, högteknologi, forskning och IT. NÄRINGSLIVSARBETE Linköping är en av Sveriges bästa kommuner att starta, driva och växa med sitt företag. Tillväxten vad gäller nyföretagandet i Linköping är lägre än riket. Bilden är dock en annan när det handlar om tillväxten i befintliga företag. Tillväxtbenägenheten generellt hos de östgötska företagen är högre än riksgenomsnittet när det handlar om tillväxt genom att öka antalet anställda. Utvecklingen av arbetsställen i Linköping har varit positiv under en lång tid, dvs. fler arbetsställen startas eller flyttar in i kommunen än vad som läggs ned eller flyttar ut. Sammantaget är bilden av företagande i Linköping övervägande positiv, även om nyföretagandet inte riktigt når upp till riksgenomsnittet. Ett stort antal aktiviteter har under år 2012 fokuserat på detta, däribland: Proaktiv uppsökande verksamhet riktad till företag i syfte att få dessa att etablera sig i Linköping. Fokuserade branschområden med stöd till klusteruppbyggnad och innovationssystem, exempelvis Flyg, Vreta Kluster och inkubatorn Wahlink. Vara en kommunikationskanal mellan näringsliv och Linköpings kommun samt verka för en positiv attityd till näringslivet och näringslivsutveckling inom Linköpings kommun. Profilering och marknadsföring av Linköping som en näringslivsvänlig kommun. Ett nära samarbete med utbildningsanordnare och studentorganisationer för att främja entreprenörskap i utbildning och ökad attraktivitet hos Linköping som studiestad. Mätningar av attityder till, och faktisk servicenivå hos, kommunens bemötande av näringslivet. - Kommunstyrelsen -

17 16 INTERNATIONELLT ARBETE Mål för det internationella arbetet var ännu inte definierat år Det internationella arbetet var dock intensivt och bedömdes likafullt som mycket viktigt. Ett antal aktiviteter har genomförts under år 2012: Stöd för EU-ansökningar har förstärkts. Ansökningar har arbetats fram inom bl.a. LinköpingsBo 2016, kommunstyrelsen, biblioteket, äldreomsorgen, Gamla Linköping och Jobbtorget m.fl. Medverkan i de europeiska nätverken har ökat och EU-inslagen blivit tydligare. Resultaten syns bl.a. genom fler EU-ansökningar genom SERN, högre grad av EU-relaterat arbete i MECINE, medverkan i ytterligare en kommission inom UBC samt deltagande i EU-satsningen implementering av Green Digital Charter via Knowledge Society Forum. Stimulansmedel har utvärderats under Revidering av kriterier för beviljande av medel pågår för närvarande inom ramen för det internationella nätverket. Under 2012 utarbetades en uppföljningsmodell för internationell verksamhet. En uppföljning av förvaltningarnas verksamhet 2012 genomfördes också. Strategier för att förbättra kommunens internationella besök har utarbetats av ensamverkans grupp bestående av kommunstyrelsens ordförande, borgmästare, ledning från Mjärdevi Science Park, Tekniska Verken, Nulink samt Cleantech Östergötland. Under 2012 initierades också en satsning på ökat utbyte med staden Palo Alto inom bl.a. näringslivsutveckling och miljö. KOLDIOXIDNEUTRALT LINKÖPING På samma sätt som för det internationella arbetet var mål ännu inte definierade år Arbetet för ett koldioxidneutralt Linköping bedömdes lika fullt som mycket viktigt. Ett antal aktiviteter har genomförts under år 2012: Arbetet med Linköpings kommuns Klimatinvesteringsprogram är avslutat, slutrapporterat och godkänt av Naturvårdsverket. Hela det av kommunen begärda bidraget beviljades. Arbetet med att färdigställa förslag till Klimat- och energistrategi med tillhörande handlingsplan pågår och beräknas vara klart under Inom ramen för kommunens klimatinvesteringsprogram har en bred informations- och kommunikationsinsats riktad till boende och verksamma i Linköping genomförts. Bland annat har publika föreläsningar och cykelkampanjer genomförts. Kommunen har också medverkat i de internationella klimatmanifestationerna Earth Hour och I stan utan min bil. Delar av TEMP verksamheten, Mobility Management kommer att permanentas. Linköpings kommun deltar aktivt i det nationella nätverket Klimatkommunerna och i Energimyndighetens program Uthållig kommun. Inom ramen för Uthållig kommun deltar kommun i tre fokusområden: Energieffektiv belysning, Fysisk planering (Mobility Management) samt Samverkan kommun/energibolag. - Kommunstyrelsen -

18 17 EKONOMI Driftredovisning netto, tkr Bokslut Budget Avvikelse/ Bokslut Bokslut Verksamhet Resultat Politik, gemensamma avgifter Administration och säkerhet Mark- och översiktsplanering Näringsliv Ekonomi Kommunikation Personal Utveckling Återbetalning AFA-medel Nämndens verksamhet Summa varav kostnader varav intäkter Redovisning av arvoden under 2012, tkr Kommunstyrelsen Belopp tkr Varav fasta arvoden *) Ordförande :e vice ordförande :e vice ordförande Kommundirektör**) *) inkl.förändring semesterlöneskuld **) t.o.m. augusti månad 2012 Ekonomisk analys Resultatet för kommunstyrelsen 2012 är ett överskott mot budget med 93,1 mnkr. Prognosen för årets resultat efter oktober månad var ett överskott med drygt 86,9 mnkr. Anledningen till att resultatet blev så mycket bättre än prognosen är resultatet generellt sett bedömdes bli mer negativt än vad som blev fallet. Bland de större positiva avvikelserna jämfört med prognos kan nämnas den uppdragsfinansierade verksamheten vars resultat blev knappt 1 mnkr bättre än prognostiserat. Förklaringen till resultatet är följande: Överskott; återbetalning av AFA-medel 82,7 mnkr. (Redovisas på egen rad ovan) Överskott; försäljning av aktier och andelar 2,1 mnkr. (Ekonomi) Överskott; fastighetsförsäljningar 10,9 mnkr. (Ekonomi) Överskott; försäljning av inventarier 1,1 mnkr. (Administration och säkerhet) Överskott; uppdragsfinansierad verksamhet 2,1 mnkr.(nämndens verksamhet) Nettoöverskott; samlad övrig verksamhet 7,7 mnkr. Underskott; kostnader flygplats 13,5 mnkr. (Näringsliv) När det gäller överskott från övrig verksamhet så återfinns de största avvikelserna inom verksamhetsområdena politik och gemensamma avgifter, personal, utveckling. De största förklaringsfaktorerna är för vart och ett av verksamhetsområdena: överskott i budgetutrymmen för utvecklingsmedel och utredningar (politik och gemensamma avgifter), aktiviteter som av olika skäl inte startat eller genomförts under en begränsad del av verksamhetsåret (personal), samt överskott i budgetutrymmen för t.ex. regional utveckling och programarbete (utveckling). - Kommunstyrelsen -

19 18 KOMMUNSTYRELSEN ADMINISTRATION OCH SÄKERHET Måluppfyllelse Linköpings kommun ska ha information lättillgänglig för medborgarna. W3D3 är kommunens gemensamma dokument- och ärendehanteringssystem. Visionen är att information från samtliga verksamhetssystem inom kommunen ska återfinnas i W3D3. Detta underlättar kommunens möjligheter att bl.a. via Medborgarkontoret ge god information till berörda medborgare. För att nå detta ska arbetet med att överföra information mellan olika verksamhetssystem och W3D3 uppmärksammas särskilt. Under 2012 ska minst 3 av kommunens verksamhetssystem kunna överföra information till W3D3. Vi befinner oss i slutskedet av två integrationer. Kommunens nya avvikelserapporteringssystem innehåller en integration till W3D3. Kommunen har sedan november 2012 infört ett nytt stöd för personalrekrytering, Netrecrutier. Även där finns en integration så att material från rekryteringsprocessen med automatik diarieförs i W3D3. I samarbete med omsorgskontoret har en funktion utvecklats i W3D3 som gör det möjligt att överföra avtalsbevakning från en manuell hantering till att hanteras i W3D3. Målet är delvis uppfyllt. Effektivare ärendehantering. Ärendehanteringssystemet W3D3 ska bidra till att kvalitetssäkra ärendehanteringen i kommunen och underlätta medborgarnas kontakter med Linköpings kommun. W3D3 utgör en viktig del i utvecklingen av e-tjänster och under 2012 ska samtliga nyutvecklade e-tjänster ha prövats för integrering med W3D3. Ärendehanteringen har effektiviserats genom W3D3, som inneburit snabbare kommunikation och minskat pappersflöde. Under 2012 är det främst Utbildningsförvaltningen som utvecklat e-tjänster. Dessa har alla prövats men inte bedömts lämpliga att integreras med W3D3. Målet är uppfyllt. Ökad trygghet i boendet inom kommunala verksamheter. Minimera antalet brandtillbud inom kommunens verksamheter genom att i samverkan med omsorgskontoret utbilda och informera om säkerhet med särskild inriktning på brandskydd för att ytterligare öka kunskapen inom detta område. Utbildning kommer att genomföras vid minst 5 enheter. För ett tryggare boende följs fastställda åtgärder upp enligt handlingsprogram LSO samt genomförda risk- och sårbarhetsanalyser. Vid möten med verksamheterna har bedömningen gjorts att medvetandet ökat som i sin tur inneburit att säkerhetshöjande åtgärder har vidtagits. Införandet av mobila sprinkler har höjt brandsäkerheten. Vid fyra tillfällen har sprinkler utlösts och har i väsentlig omfattning begränsat skadeverkningarna på så väl lokaler, egendom som personer. Samtliga enheter inom omsorg har fått erbjudande att delta i utbildning avseende brand, i samverkan med RTÖG. Flera utbildningstillfällen har erbjudits. 16 personer har genomfört utbildningen. Målet är uppnått. - Kommunstyrelsen -

20 19 Prioriterade aktiviteter Utveckla och kvalitetssäkra ärendeberedningen i kommunen. Kartlägga ärendeprocessen, informera och utbilda. I början av året genomfördes en internutbildning i ärendeberedning för flertalet handläggare inom de kommunala förvaltningarna. I anslutning till utbildningen utarbetades Handbok i ärendeberedning, som trycktes och delades ut till deltagarna. Samma handledning finns även i Administrativ handbok på Linweb (http://linweb.linkoping.se/var-kommun/administration/administrativ-handbok/). Processerna för ärendeberedning till de beslutande organen kartläggs, analyseras och kvalitetssäkras i samband med införande av W3D3 som verktyg för nämndadministrationen. Skapa förutsättning för införande av digitala handlingar till nämnd. Nämndadministrationen i W3D3, tillsammans med bärbara datorer och läsplattor, gör det möjligt att genomföra sammanträden med handlingar i endast digital form. Efter att ett pilotprojekt genomfördes inom Barn- och ungdomsnämnden har nu nästan alla kommunens nämnder samt kommunfullmäktige beslutat att övergå till helt digital hantering, varav flera nämnder också har enbart digitala nämndshandlingar idag. Kommunens befintliga verksamhetssystem ska integreras med W3D3 så att information från dessa system ska kunna hämtas via det gemensamma systemet W3D3. Under 2012 ska minst tre verksamhetssystem integreras med W3D3. Under året har tre kopplingar till verksamhetssystem påbörjats. Det gäller kommunens nya rekryteringsverktyg Netrecruiter där rekryteringsärenden kommer att diarieföras med automatik. Det är vidare en koppling till kommunens nya avvikelserapporteringssystem och slutligen en utveckling som gör det möjligt att integrera kommunens förteckning över samtliga kommunala förtroendevalda. För de två första befinner vi oss i slutskedet av arbetet. För utvecklingen av förtroendemannaregistret i W3D3 återstår en del arbete men det beräknas vara genomfört under det första halvåret Sprida användandet av det administrativa stödet för nämndprocessen i W3D3 till resterande nämnder och styrelser under Arbetet med spridning av nämndprocessen i W3D3 har tagit längre tid än beräknat. Vid årsskiftet är det fyra nämnder som använder rutinen. Verka för en utveckling av funktionen för dokumenthantering i W3D3. En funktion för dokumentflöde har införts i standardversionen av W3D3. Den gör det möjligt att skicka arbetsmaterial på remiss inom kommunorganisationen. Utreda förutsättningar för säker och effektiv elektronisk långtidsförvaring med ambitionen att övergå till e-arkiv. Under 2012 ska ett kommungemensamt arkivförteckningssystem införas innebar att vi började arbetet med att utreda förutsättningar för övergång till så kallad e-arkivering i Linköpings kommun. Projektet E-Lin har satts igång med inriktning mot just e-arkivsfrågan. Projektet är också nära knutet till pågående projekt kring både mallverktyg och dokumentstyrning eftersom frågorna bör vara väl sammanlänkade i ärendekedjan. Under året har också upphandling av ett gemensamt arkivförteckningsverktyg kommit igång. Utreda förutsättningarna för och om möjligt införa lagring av sekretesskyddade filer i W3D3. En riskbedömning har genomförts. Den visar på att systemet klarar av att hantera sekretesskyddade filer. Riskerna som identifierats gäller den s.k. mänskliga faktorn, dvs. fel i handhavandet. För att minska riskerna föreslås fortsatta utbildnings- och informationsinsatser till berörda personalgrupper. Utveckla och förvalta kommungemensamma projektstyrnings- och processkartläggningsmodeller. Planering av ny utformning av utbildning i den kommungemensamma projektstyrningsmodellen har genomförts under hösten. Utbildningen har delats in i två olika fristående kurser, "Projektstyrningsmodell för projektledare" samt "Praktiska tips och erfarenhetsutbyte för projektledare". En förvaltningsorganisation för den kommungemensamma processkartläggningsmodellen 2C8 är införd. Utbildningar och användarträffar har genomförts. Intresset för att delta och vara användare av systemet har varit över förväntan. - Kommunstyrelsen -

Kommunens revisorer 7. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39

Kommunens revisorer 7. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39 INNEHÅLL Sidnr Kommunfullmäktige 3 Kommunens revisorer 7 Kommunstyrelsen 11 Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39 Överförmyndarnämnden 61 Valnämnden 67 Äldrenämnden 71 Omsorgsnämnden 91 Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser 2013. linkoping.se

Nämndernas verksamhetsberättelser 2013. linkoping.se Nämndernas verksamhetsberättelser 2013 linkoping.se INNEHÅLL Sidnr Kommunfullmäktige 3 Kommunens revisorer 7 Kommunstyrelsen 11 Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 19 Överförmyndarnämnden 29 Valnämnden

Läs mer

Nämndernas. tertialrapporter. den 31 augusti med

Nämndernas. tertialrapporter. den 31 augusti med Nämndernas tertialrapporter den 31 augusti med prognos för helår 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Kommunfullmäktige -------------------------------------------------------------- 3 Kommunens revisorer ------------------------------------------------------------

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

KOMMUNSTYRELSEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 KOMMUNSTYRELSEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Årsredovisning 2013. Del 2 Nämndernas bokslut. Norrköpings kommun

Årsredovisning 2013. Del 2 Nämndernas bokslut. Norrköpings kommun Årsredovisning 2013 Del 2 Nämndernas bokslut Norrköpings kommun Årsredovisning 2013 Norrköpings kommun Del 2 Nämndernas bokslut Årsredovisningen är framtagen av kommunstyrelsens kontor. Kontorets kontaktpersoner

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Årsrapport 2009 Innehåll ÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009... 3 VIKTIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS... 5 JÄMFÖRELSER... 6 FRAMTIDEN...

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Kommunledningskontoret. Årsrapport 2011

Kommunledningskontoret. Årsrapport 2011 Kommunledningskontoret Årsrapport 2011 Innehåll ÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011... 3 VIKTIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS... 5 MÅL OCH MÅLUPPFÖLJNING...

Läs mer

Årsredovisning 2009. Lomma kommun

Årsredovisning 2009. Lomma kommun Årsredovisning 2009 Lomma kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011, då föddes noshörningsungen Zuri, med en födslovikt på ca 40 kg.

En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011, då föddes noshörningsungen Zuri, med en födslovikt på ca 40 kg. Borås Stad Årsredovisning 2011 Årsredvisning Borås Stad 2011 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Kommuntryckeriet, Borås Stad En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011,

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Borås Stad budget 2010

Borås Stad budget 2010 Borås Stad budget 2010 Budget Borås Stad 2010 Produktion: Kommunledningskansliet, Borås Stad Tryck: Borås Stads Kommuntryckeri Barnen är vår framtid. För deras skull tar vi ansvar i en turbulent tid. Genom

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer