Brf. Stensunda. Årsredovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf. Stensunda. Årsredovisning 2010"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 LOKALKONTOR STOCKHOLM UPPSALA VÄSTERÅS GÖTEBORG MALMÖ SUNDSVALL KUNDTJÄNST MÅNDAG FREDAG KL HUVUDKONTOR STOCKHOLM Brf. Stensunda

2 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Stensunda Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Rotfrukten Sollentuna Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom IF. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes 1987 och består av 3 flerbostadshus. Fastighetens värdeår är Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 5612 kvadratmeter, varav 4912 kvadratmeter utgör lägenhetsyta och 700 kvadratmeter utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 60 lägenheter med bostadsrätt. Lägenhetsfördelning: rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Sida 1 av 14

3 Byggnadens tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2010 och sträcker sig fram till Underhållsplanen uppdaterades Nedanstående åtgärder har genomförts eller planeras: Genomförd åtgärd År Kommentar Takfotsplåt Nya takfotsplåtar monterade Stänkskydd Stänkskydd för hängrännor på terrass monterade Lås, garage Elektroniska brickor har ersatt nycklar Rörelsevakter, garage Rörelsevakter för belysning. minskar energiförbrukning Omputsning av fasad 2008 Tätning av fasad samt förbättringsmålning Fönster 2008 Förbättringsmålning samt lagning av fönsterkarmar Ytterbelysning Samtliga lampor utbytta till lågenergilampor Nyinstallation hiss 2007 Uppgradering till EU standard Planerad åtgärd År Kommentar Takvärme 2011 Installation av takvärme Fönster 2012 Kompletering av utvändig förbättringsmålningmålning Garagegolv 2013 Ytskiktet på golvet och väggliv nedtill måste tätas för att inte armeringen i betongen ska skadas Tak 2013 Omläggning av takduk Förvaltning Avtal Internetleverantör Internet uppkopplingstyp Teknisk förvaltning Lägenhetsförteckning Ekonomisk förvaltning Markskötsel o Snöröjnig Trappstädning Ventilation Leverantör Sollentuna Energi, Com Hem Bredband SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB J E Mark AB Renik, Rolf Niklasson J O Vent Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är 60 st. Av föreningens medlemslägenheter har 2 överlåtits under året. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Sida 2 av 14

4 Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Karl-Olov Tage Sidebeck Ledamot Leif Gustaf Jansson Ledamot Gerd Astrid Forsberg Ledamot Bo Isidor Westin Ledamot Eva Birgitta Müller Ledamot Bengt Åke Sköld Inger Elisabeth Kronfeld Björn Johan Iversen Suppleant Suppleant Suppleant Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Björn Johan Iversen, Eva Birgitta Müller, Karl-Olov Tage Sidebeck och Inger Elisabeth Kronfeld Styrelsen har under året avhållit 11 protokollförda sammanträden. Revisor Ralf Toresson Ordinarie Extern Ralf Toresson Revision AB Valberedning Gunnar Örneus Helena Sundling Inger Gustavsson Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten: Nytt avtal avseende teknisk förvaltning av fastigheterna har tecknats med SBC. En ny underhållsplan har tagits fram som täcker tiden fram till Planen ger oss en god uppfattning om vilka underhållsåtgärder som behöver göras och kostnaderna för dessa. Fastigheterna har försetts med nya lägenhetsnummer i enlighet med kraven från Lantmäteriverket. De lägenheter som ligger i markplanet har fått egen adress. Utrustning har installerats för att mäta eventuell fukt i garagegolv och väggar. Syftet är att få underlag för beslut om vad som behöver göras för att skydda fastigheten mot salt och smältvatten som dras in med bilarna. Nya takfotsplåtar har monterats och dörrarna ut på taket har bytts ut mot ståldörrar. Avvattningen på terrasserna har försetts med stänkskydd. Trivselgruppen som finns inom föreningen ordnade under hösten en visafton som var mycket uppskattad av de som deltog. 1:a advent serverades glögg och kaffe till medlemmarna i samband med att adventsgranen tändes. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten: Innevarande vinter har hittills varit mycket sträng, med stora mängder snö. Vi har därför installerat takvärme för att säkerställa avrinning och undvika läckage. Vi kommer att se över styrsystemet för värmen i fastigheterna i syfte att försöka sänka värmekostnaden. Det nuvarande styrsystemet medger inte den flexibilitet som vi önskar. Övrig information Information till medlemmarna sker genom Stensundanytt som skickas ut minst 4 gånger/år. Föreningen har också en hemsida: Där intresserade kan följa vad som sker i föreningen. Hemsidan är en service till mäklare och övriga samarbetspartner, medlemmar kan genom att logga in på hemsidan få tillgång till utökad information. Grundpaketet av TV kanaler från ComHem ingår i avgiften, utöver detta kan medlemmarna teckna avtal med ComHem om tilläggstjänster. Uppföljning av budgeten samt hantering av fakturor, såsom attest och betalning sker nu helt elektroniskt. Hanteringen ställer ökade krav på styrelseledamöternas tillgång till datorer och programvara. Två ledamöter har deltagit i en kurs " Brandsäkerhet i fastighet" anordnad av Attunda Räddningstjänst. Sida 3 av 14

5 Enligt underhållsplanen bör gummiduken på taken läggas om år Styrelsen jobbar för att minska föreningens miljöpåverkan och som ett led i denna strävan vill vi utreda: Går det att installera solceller/värmeväxlare för varmvatten i samband med att duken läggs om. Kan vi ersätta de platta taken med ett röstat tak för att minska riskerna för läckage. Är det möjligt att bygga på en våning med takvåningar som kan finansera påbyggnaden. Föreningens ekonomi Enligt tidigare antagen policy är 2/3 av föreningens lån placerade med rörlig ränta och 1/3 med bunden ränta. Den kraftiga prisökningen på el och den ökade förbrukningen av fjärrvärme gör att vi måste höja avgifterna från och med 2:a kvartalet Enligt styrelsens beslut höjs årsavgifterna med 3 %. Alla upptagna fordringar gällande avgifter och hyror är ännu inte reglerade Fördelning intäkter och kostnader: Intäktsfördelning 2010 Kostnadsfördelning 2010 Hyror 5% Kapitalkostnader 19% Reparationer 17% Avskrivningar 19% Taxebundna kostnader 23% Årsavgifter 95% Övrig drift 20% Fastighetsskatt 2% Intäkter per kvadratmeter Kostnader per kvadratmeter Hyror 326 kr Reparationer 129 kr Årsavgifter 816 kr Taxebundna kostnader 173 kr Ränta och utdelning 2 kr Fastighetsskatt 16 kr Övrig drift 154 kr Avskrivningar 143 kr Kapitalkostnader 140 kr Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 4912 kvm bostäder och 700 kvm lokaler Nyckeltal Årsavgift/kvm bostadsrättsyta Lån/kvm bostadsrättsyta Elkostnad/kvm totalyta Värmekostnad/kvm totalyta Vattenkostnad/kvm totalyta Skatter och avgifter Hyreshus har fått nya taxeringsvärden vid fastighetstaxeringen 2010, och dessa värden gäller fram till nästa fastighetstaxering som sker För hyreshus blir avgiften kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet för bostadshuset med tillhörande tomtmark. Skatteverket har återkallat sitt tidigare ställningstagande, daterat , angående ränteintäkter i privatbostadsföretag. Därav utgår ingen skatt på ränteinkomster som kan anses vara hänförlig till föreningens fastighet från och med 2011 års taxering. Sida 4 av 14

6 Dispositionsförslag Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat ansamlad förlust före reservering till yttre fond reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa ansamlad förlust Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: av fond för yttre underhåll ianspråktas att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 5 av 14

7 RESULTATRÄKNING JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Nedskrivning av långfristiga placeringar Ränteintäkter Räntekostnader ÅRETS RESULTAT Sida 6 av 14

8 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Långfristiga värdepappersinnehav Not Reversfordringar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not KORTFRISTIGA PLACERINGAR Not 6 Kortfristiga placeringar KASSA OCH BANK Kassa, PlusGiro och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sida 7 av 14

9 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 7 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Reservfond Fond för yttre underhåll Not Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar som säkerheter för skulder till kreditinstitut Ansvarsförbindelser inga inga Sida 8 av 14

10 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Medlemmarnas reparationsfond är från och med år 2004 flyttad från reservationer till kortfristiga skulder. Fonden avslutades under år 2008 då de sista pengarna betalades ut. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar tillämpas; AVSKRIVNINGAR Byggnader kr kr Balkong/terrass 10 % 10 % Avsättning till medlemmarnas reparationsfond har gjorts till och med Enligt stämmobeslut samt nya stadgar görs däreter ingen avsättning. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Not ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Årsavgifter Hyresintäkter Not 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel, entreprenad Fastighetsskötsel enl beställn Fastighetsskötsel gård entrepr Fastighetsskötsel gård beställ Snöröjning/sandning Städning entreprenad Städning enligt beställning Mattvätt/Hyrmattor Hissbesiktning Bevakning Gemensamma utrymmen Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Brandskydd Sida 9 av 14

11 Reparationer Fastighet förbättringar Tvättstuga Sophantering/återvinning Entré/trapphus Lås VVS Ventilation Elinstallationer Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon Hiss Huskropp utvändigt Tak Balkonger/altaner Garage/parkering Vattenskada Övrigt Periodiskt underhåll Byggnad Ventilation Tele/TV/kabel-TV/porttelefon Huskropp utvändigt Mark/gård/utemiljö Garage/parkering Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Grovsopor Övriga driftskostnader Försäkring Självrisk Kabel-TV Fastighetsskatt/Kommunal avgift Sida 10 av 14

12 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Tele och datakommunikation Juridiska åtgärder Hyresförluster Övriga förluster Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Fritids och Trivselkostnader Förvaltningsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Medlemsavgift SBC ek för Övriga driftskostnader Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Sociala kostnader Avskrivningar Byggnad Förbättringar TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER Not BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler Sida 11 av 14

13 Not 4 LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Bokfört värde Verkligt värde Bokfört värde Nominellt värde SBC aktier Värdereglering Not FÖRUTBETALDA KOSTNADER Försäkring Försäkring - skadedjur Kabel-TV Service Carl lamm Förvaltningsarvode kvartal 1, Tele och datakommunikation Sida 12 av 14

14 Bokfört värde Verkligt värde Bokfört värde Not 6 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Nominellt värde Stabil Lux räntefond Värdereglering Not 7 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Reservfond Fond för yttre underhåll enligt not nedan Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat Summa ansamlad förlust Summa eget kapital Not FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Reservering enligt stämmobeslut 0 0 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt styrelsebeslut 0 0 Vid årets slut Not 9 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkorsändringsdag Stadshypotek AB 5,900 % Stadshypotek AB 2,360 % Stadshypotek AB 3,340 % Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till Kr. Sida 13 av 14

15

16

17 BUDGET Budget 2011 Utfall 2010 Budget 2010 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Hyror parkering Hyror garage Öresutjämning Övriga intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel, entreprenad Fastighetsskötsel enl beställn Fastighetsskötsel gård entrepr Fastighetsskötsel gård beställ Snöröjning/sandning Städning entreprenad Städning enligt beställning Mattvätt/Hyrmattor Hissbesiktning Bevakning Gemensamma utrymmen Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Brandskydd Reparationer Fastighet förbättringar Tvättstuga Sophantering/återvinning Entré/trapphus Lås VVS Ventilation Elinstallationer Hiss Huskropp utvändigt Tak Garage/parkering Vattenskada Övrigt Periodiskt underhåll Byggnad Ventilation Tele/TV/kabel-TV/porttelefon Huskropp utvändigt Fönster Mark/gård/utemiljö Garage/parkering Sida 1 av 3

18 Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Grovsopor Övriga driftskostnader Försäkring Kabel-TV Fastighetsskatt Fastighetsskatt/kommunal avg Administrativa kostnader Tele och datakommunikation Hyresförluster Övriga förluster Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Fritids och Trivselkostnader Förvaltningsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Medlemsavgift SBC ek för Personalkostnader Lön - övrigt Styrelsearvode Arbetsgivaravgifter Avskrivningar och nedskrivningar Byggnad Förbättringar SA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT Sida 2 av 3

19 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Nedskrivning långa placeringar Ränteintäkter Dröjsmålsränta avgifter/hyror Skatteränta ej skattepliktig Övriga ränteintäkter Vinst försäljn korta värdep Låneräntor Övriga räntekostnader Övriga finansiella kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SKATT Statlig inkomstskatt RESULTAT Sida 3 av 3

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Eken 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Lerlåset Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen JÄRNÅLDERN Årsredovisning

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VRIDMASKINEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINDORMEN 4. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINDORMEN 4. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINDORMEN 4

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Ratten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 HJORTHAGSHÖJDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HJORTHAGSHÖJDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HJORTHAGSHÖJDEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MINNET NR 7

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Topasgården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Topasgården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Topasgården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Rörsjöhus upa

Årsredovisning. Bostadsföreningen Rörsjöhus upa Årsredovisning Bostadsföreningen Rörsjöhus upa Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer