Inledning... 2 Förutsättningar... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 4 Beslutade mål och förbättringsåtgärder... 6 Slutord...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning... 2 Förutsättningar... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 4 Beslutade mål och förbättringsåtgärder... 6 Slutord..."

Transkript

1 1 Sjöfruskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll Inledning... 2 Förutsättningar... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 4 Beslutade mål och förbättringsåtgärder... 6 Slutord... 7 Bilaga 1: Resultat - senaste kommungemensamma elevenkäten (obligatorisk) Bilaga 2: Studieresultat (obligatorisk) Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Sjöfruskolan Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Dokumentansvarig Petter Lundberg, Ulrika Holm, rektorer Fastställd/Upprättad Reviderad -- Dokumentinformation Upprättad med utgångspunkt från skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete Version 01 Giltighetstid

2 2 Inledning Sjöfruskolan öppnades i januari Hösten 2009 nyöppnade Sjöfruskolan efter ut- och ombyggnad för att rymma elever upp till åk 9. Vision Sjöfruskolan Vi lär, samarbetar och tar ansvar för en hållbar livsstil och värld Vi trivs och bygger framtiden tillsammans Organisation Sjöfruskolan har fyra skolavdelningar för yngre elever, Aqua (åk 1-3), Luxus (åk 1-3), Ventus (åk 3-5) och Terra (åk 3-4) med tillsammans 12 klasser. Totalt har det varit 14 klasser i åldrarna åk 1-5 på Sjöfruskolan. Dock rymdes bara 12 stycken av dessa på skolan, vilket innebar att två klasser (3A och 4B) var utlokaliserade till gamla Ålidhemsskolan under läsåret För de äldre eleverna finns två avdelningar Stella och Nova. De har tillsammans 8 klasser i åk 6-9. Samverkan för utveckling och lärande är den gemensamma verksamhetsidén. Samverkan sker på både organisations- personal- och elevnivå. Ett tydligt 1-16-årsperspektiv genomsyrar såväl värdegrundsarbete som lärande. Alla barn/elever är allas barn/elever är inte enbart en vision utan en realitet i vardagen. Ansvaret för att alla barn och elever når målen, har alla pedagoger sin del i, hela vägen genom förskolan och skolan. Skolan Alla elever i förskoleklass börjar på Tomtebogårdsskolan. Där får de en gemensam ingång. När ombyggnaden av Tomtebogårdsskolan är klar (Inflyttning ht-2014) kommer alla elever att gå åk F-2 där, för att sedan flytta över till Sjöfruskolan för att gå där till årskurs nio. Antal elever Sjöfruskolan Åk 1 Sjöfruskolan 43 elever 18 fl, 25 p 2 klasser Åk 2 Sjöfruskolan 90 elever 51 fl, 39 p 4 klasser Åk 3 Sjöfruskolan 72 elever 41 fl, 31 p 3 klasser Åk 4 Sjöfruskolan 81 elever 39 fl, 42 p 4 klasser Åk 5 Sjöfruskolan 57 elever 23 fl, 34 p 2 klasser Åk 6 Sjöfruskolan 64 elever 36 fl, 28 p 3 klasser Åk 7 Sjöfruskolan 44 elever 25 fl, 19 p 2 klasser Åk 8 Sjöfruskolan 50 elever 28 fl, 22 p 2 klass Åk 9 Sjöfruskolan 3 elever 16 fl, 14 p 1 klasser Fritidshemmet Fritids har haft öppet mellan kl och

3 3 Antal barn inskrivna på fritids/fritidsklubb Sjöfruskolans fritidshem Födelseår Antal Flickor/pojkar / / / / / / /1 Summa 262 Ledning Skolan leds av två rektorer. I Sjöfruskolan ledningsgrupp ingår arbetslagsledare från skola och fritids. Arbetsplan och kvalitetsarbete Sjöfruskolan och Tomtebogård har en gemensam arbetsplan, STAP (Sjöfruskolans och Tomtebogårds ArbetsPlan). Alla arbetslag, utvecklings- och ansvarsgrupper skriver egna arbetsplaner med utgångspunkt i den gemensamma. I arbetsplanerna planeras och utvärderas årets arbete under rubrikerna, förutsättningar, mål och planering, processer och dokumentation, analys tolkning och värdering av resultat och åtgärder för utveckling och förbättring. Dessa utgör underlag för årets kvalitetsredovisning och nästa års arbetsplan. Barnen och eleverna medverkar genom interjuver och elevenkäter. Förutsättningar Yttre förutsättningar Sjöfruskolan ligger i bostadsområdet Tomtebo i Umeås östra del. Området har successivt byggts ut de senaste 20 åren och består av både flerfamiljshus, radhus och villor. Eftersom området fortfarande växer har nya förskolor och en utbyggnad av Sjöfruskolan till åk 9 genomförts under senare år. Sjöfruskolans lokaler som de ser ut idag stod färdiga inför höstterminen Skolan har goda socioekonomiska förutsättningar. Sjöfruskolan har en trevlig och inspirerande skolgård med bl.a. ett antal lekredskap, stora lekytor och en konstgräsplan. Närheten till sjön, en äventyrslekplats och naturen runt omkring ger stora möjligheter till lek och lärande. Skolan har även en skolskog att tillgå. I Sjöfruskolan finns även en fritidsgård som använder delar av skolans lokaler under kvällar och helger.

4 4 Inre förutsättningar Personal På Sjöfruskolan ligger 41,4 heltidstjänst i skolan (varav 3.5 specialpedagog), 17 tjänster på fritids. Några fritidspedagoger har haft viss del av tjänst som stöd till elev under skoldagen. Sjöfruskolan har även 0.8 IT-pedagog, 0,25 SYV, 0,5 skolbibliotekarie, skolsköterska och kurator. Utrustning och läromedel I Sjöfruskolan finns skolbibliotek, salar för bild, musik, hemkunskap och slöjd samt NO. I anslutning till skolan finns även en modern och fullt utrustad idrottshall. Alla skolans klassrum är utrustade med interaktiva skrivtavlor. På Sjöfruskolan har eleverna i åk 6-9 tillgång till egen dator i enlighet med kommunens IT-strategiska satsning. För övriga årskurser finns cirka 50 bärbara elevdatorer. Några elever i åk 1-5 disponerar egen dator som kompensatoriskt stöd i inlärningen. Några Ipads har också funnits med under läsåret som kompensatoriska hjälpmedel. Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Vår utgångspunkt generellt sett är att vår skolas olika verksamheter minst bör erbjuda en kvalitet och måluppfyllelse som ligger i nivå med de bästa skolorna i Sverige. Vi har höga ambitioner och förväntningar på vår verksamhet och dess måluppfyllelse, både kunskapsmässigt och socialt. Skolan ligger i ett närområde som enligt Salsa ska ge goda förutsättningar för hög måluppfyllelse. Vi definierar styrkor som de verktyg som leder våra barn och elever till hög måluppfyllelse. Vi definierar svagheter/utvecklingsområden som brister vi måste åtgärda för att nå högsta möjlig måluppfyllelse kunskapsmässigt och socialt. Elevers arbetsmiljö Enligt Umeå kommuns elevenkät åk F-6 visar åk 1-3 på Sjöfruskolan på ett högre resultat än snittet i Umeå kommun vad det gäller arbetsmiljön. Trygghet och trivsel, inflytande, arbetsklimat och arbetsbelastning visar på en positiv utveckling för Sjöfruskolans åk 1-3, vi ligger högre än Umeå kommuns genomsnittliga värden. På motsvarande frågeställningar för åk 4-6 ligger vi lite lägre, men dock på Umeå kommuns snitt. Ett stort arbete har gjorts på skolan under året för att säkerställa en kränkningsfri miljö, utvecklingen är positiv i åk 1-6, detta beroende på att rutiner och ärendehantering har kvalitetssäkrats. Svaghet: Vi är inte en skola helt utan kränkningar. Kränkningar tas på största allvar, vi har nolltolerans mot kränkningar. Under läsåret har vi arbetet mycket medvetet med detta som ett utvecklingsområde. Utvecklingen är positiv då rutiner och ärendehantering har kvalitetssäkrats, dock är vi inte nöjda förrän vi är en skola utan kränkningar. Styrka: Sjöfruskolan har nya och välplanerade lokaler som stödjer och underlättar att bygga och upprätthålla en god psykosocial miljö för elever och personal. Det råder en välkomnande och öppen atmosfär i huset, både bland elever och bland personal. Nästan alla elever känner sig trygga på skolan. All personal i huset äter pedagogisk lunch och vi eftersträvar i allmänhet

5 5 hög vuxennärvaro där vi har stor elevtäthet. Rutiner för likabehandlingsarbetet har stärkts och det är en tydligare ärendegång vid incidenter och kränkningar. Elevers lärande och skolans studieresultat Åk9: I all jämförelse med tidigare år ska man beakta att 2014 är andra år med Lgr11 och nya betygsystemet för åk % av eleverna i åk 9 vt 2014 har betyg i alla ämnen och 97 % är behöriga att söka till gymnasiet. Genomsnittligt meritvärde var 249. Jämfört med 2013 har både meritvärdet och andelen med betyg i alla ämnen ökat. ( %). Den genomsnittliga betygspoängen var 14,7 pojkar 12,8 och flickor 16,3. Glädjande nog är det kommunala skolornas bästa resultat. Kommunens totala resultat visar att flickor har högre betyg än pojkar i alla ämnen (flickor 14,3, pojkar 12.4, totalt 13,2). Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat är stora och något som ska analyseras och följas över tid. Resultaten på de nationella proven är högre än eller lika som betygen i alla ämnen. Åk6: Andra året med betyg för åk 6 med avstämning mot kunskapskrav för åk 6. Jämförelse över tid blir därför fortfarande svåra. 94 % av eleverna har betyg i alla ämnen, en liten försämring jämfört med 2013 då siffran var 96 %. Meritvärdet har höjts från 218 till 226. Medelbetygspoängen har dock ökat och är 14,1 (flickor 14,7 och pojkar 13,4). Jämförande siffror från förra året var 13,5 (flickor 14,6 och pojkar 12,3). Årets siffror ligger alla över kommunens genomsnitt. Flickornas medelbetygspoäng är högre än pojkarnas i alla ämnen utom idrott. Skillnaderna är störst i slöjd. Skillnaderna mellan pojkars och flickor resultat är mindre i åk 6 än i åk 9. Åk3: De flesta når målen i alla ämnen i årskurs tre med vissa undantag. 95 % förväntas nå målen i matematik, musik och slöjd. 90 % förväntas nå målen i svenska. På ämnesproven i matematik åk 3 klarade 73 % av eleverna godkänt på alla delprov, det motsvarade kommungenomsnittet. På ämnesprovet i svenska åk 3 klarade 65 % av eleverna godkänt på alla delprov vilket är under kommunens genomsnitt. Resultaten på ämnesproven är en tillbakagång både i matematik och i svenska jämfört med vårterminen Styrka: Måluppfyllelsen i alla ämnen i årskurs 3 förbättrades något Meritvärdet för både åk 6 och 9 har förbättrats. Skillnaderna mellan pojkars och flickor resultat är mindre i åk 6 än i åk 9 och har minskat i åk 6 jämfört med Svaghet: Vi behöver arbeta för att nå en högre måluppfyllelse i svenska i åk 3 och 4. Vi är inte nöjda med resultaten på ÄP i svenska i årskurs 3, och vi vill att det ska vara 100 % i måluppfyllelse i ämnet svenska i årskurs 3. Vi kommer att följa dessa elevers utveckling i svenskämnet nära. Vi kommer att arbeta med metoden Reciprocal Teaching under läsåret för att förbättra läsförståelsen i alla ämnen. Vi strävar efter hundraprocentig måluppfyllelse i alla ämnen i årskurs 3. Elevers personliga och sociala utveckling Planlösningen är öppen och ljus för att undvika skymda och undangömda platser. Skolan är fri från ytterskor och det har en positiv inverkan på inomhusmiljö och klimat. Klasserna har ansvarsområden som de hjälps åt att hålla rena och snygga med jämna mellanrum, ex sudda bort pennstreck och kludd från allmänna ytor. Arbetslagen är sammansatta av klasser i olika årskurser och ett medvetet arbete läggs ner på att samarbeta och möta elever och lärare från andra årskurser och arbetslag. Elever på

6 6 högstadiet delar café och kaffeautomat med personalen. Caféet bemannas och sköts av elever tillsammans med fritidsgården, som har viss personal på skolan under dagtid. Mycket av elevernas kläder och tillhörigheter hänger framme under skoldagen även om eleverna på högstadiet har tillgång till egna skåp. Det råder bra acceptans för detta bland eleverna och det är sällan något försvinner. Nästan samtliga elever i åk 1-3 går på fritids som erbjuder en rad gemensamma aktiviteter. Vi har även en fritidsklubb för elever i åk 4-5 med gemensamma eftermiddagsaktiviteter. Enligt Umeå kommuns enkät VT-14 trivs 92 % av eleverna bra eller mycket bra på fritids i åk 1-3, de känner också att de har inflytande över sin fritidstid (94 % av eleverna). 92 % trivs mycket bra i fritidsmiljön åk 1-3. Alla resultaten ligger på eller över kommunens genomsnitt. Motsvarande resultat för elever i åk 4-5 ligger på kommunens genomsnittliga resultat för respektive kategori. En satsning på utökat inflytande under året på elevinflytande på fritids har gett en positiv utveckling inom det området. Övriga områden t ex lärande för hållbar utveckling Inom lärande för hållbar utveckling har skolan haft ett internationellt utbyte med Hanoi under läsåret 13-14, detta kommer att fortsätta i ett år till. I åk 1-5 har ett LHU-råd med representanter från varje klass samt två lärare träffats under läsårets gång, för att diskutera frågor kring hållbar utveckling. Detta arbete fortsätter under läsåret I åk 6-9 provade vi under detta läsår att sortera in LHU-frågor under elevrådets ansvar då det många gånger är svårt att tydligt adressera frågorna till rätt instans. Det visade sig inte underlätta arbetet. Tiden för elevrådet blev för knapp för att kunna driva alla frågor på ett bra sätt. Beslutade mål och förbättringsåtgärder Sjöfruskolan ska vara en trygg skola med arbetsro för barn och ungdom med nolltolerans mot diskriminering och kränkningar. Delmål: Likabehandlingsplan, skolgårdarna, ordningsregler, tema jag-du-vi-tillsammans. Våra rutiner i likabehandlingsarbetet förbättrades och förtydligades under Vi fortsätter vår satsning på att vara en kränkningsfri skola under läsåret Vi kommer att utveckla Sjöfruskolans likabehandlingsgrupp. Alla elever på Tomtebo skolområde når så långt som möjligt i sitt lärande. Delmål: System för att följa elevers kunskaper över tid. Processerna för stöd, individanpassning och särskilt stöd skall ständigt utvärderas och utvecklas. Vi ska arbeta för att minska skillnader mellan pojkars och flickors resultat. Vi kommer att arbeta för en ökad måluppfyllelse i ämnet svenska åk 3 och 4. Vi kommer att arbeta med Reciprocal Teaching under läsåret för en ökad läsförståelse i alla ämnen. Alla barn och elever upplever att de har inflytande och ansvar över sitt lärande och sin arbetsmiljö i förskolan och skolan. Delmål: Formellt inflytande Råd, Informellt inflytande - inflytande på undervisningen. Vi fortsätter vårt elevinflytandeprojekt i åk 7-9 tillsammans med ungdomsombudet.

7 7 Slutord Vi befinner oss i en fortsatt expansion av Tomtebo skolområde som ställer stora krav på ledare och medarbetare. Att ha överblick när skolan växer blir en av våra utmaningar de år som följer. Vi har egna system för att följa våra elevers resultat-, och sociala utveckling. Vi lägger ner mycket arbete för att vi, trots de rörelser i en organisation som följer med en expansion, ska ha god kontroll på våra grupper och enskilda individer. Sjöfruskolan ska vara en trygg skola med arbetsro för barn och ungdomar med nolltolerans mot diskriminering och kränkningar. Vi fortsätter våra satsningar mot att bli en kränkningsfri skola. Vi har mycket engagerade och kompetenta medarbetare och vi har härliga elever som är rädda om sin skola. Våra elever uppskattar sina lärare och tvärt om, det råder ett bra arbetsklimat för både elever och vuxna på skolan. Med det som bakgrundsfaktorer har vi stora möjligheter att nå mycket goda resultat framåt. Umeå den 15 september 2014 Ulrika Holm, rektor Petter Lundberg, rektor

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14 Kunskaper i åk 3 Nationella prov årskurs 3 Vt-14

15 15 Årskurs 3 Skolans namn Sjöfruskolan Andel elever (%) i årskurs 3 som har nått målen i de nationella ämnesproven Svenska Svenska som andraspråk Matematik Resultaten på det nationella provet i svenska försämrades jämfört med 2013 års resultat. Om man tittar på delprov för delprov i ÄP Sv åk 3 är det egentligen endast delprovet Faktatext som faller utanför ramen. Övriga delprov har en uppklarningsprocent mellan %. Att det totala resultatet ändå blir så lågt som 65% är olyckligt och något vi tar tag i inför På det nationella provet i Matematik åk 3 syns en liten tillbakagång resultatmässigt. Delprov för delprov ligger det på en godkänd nivå, men det totala resultatet är vi inte nöjda med utan fokuserar på förbättringar inför Andel elever som inte uppnått kravnivån för godtagbara kunskaper i respektive ämnen i åk 3. Ej uppnått mål i % Bl Eng Hk Id Ma Mu No So Sl Sv Tk Åk 3 5% 5% 5% 10% Här ser vi en förbättringspotential i Ma och Sv. Detta är något som vi tar med oss och fortsätter jobba långsiktigt på att hitta metoder för en god måluppfyllelse i dessa ämnen. Totalt sätt är det en liten förbättring jämfört med läsåret

16 16 Kunskaper i åk 6 Genomsnittlig betygspoäng åk 6 Provbetygspoäng. Andel elever som inte uppnått kravnivån för godtagbara kunskaper på nationella prov.

17 17 Årskurs 5, åk 6 Sjöfruskolan Andel elever (%) i årskurs 5, 6 som har nått målen i de nationella ämnesproven 2010 åk åk åk åk åk 6 Engelska Matematik Svenska Svenska som andraspråk Andel elever som inte uppnått kravnivån för godtagbara kunskaper i respektive ämnen i åk 6. Andel som saknar betyg årskurs 6 vårterminen 2013 Sjöfruskolan EN MA KE GE HI SH SL TK Sjöfruskolan BL HKK ID MU BI FY RE SH

18 18 Kunskaper i åk 9 Genomsnittlig betygspoäng åk 9. Behörighet till olika gymnasieprogram

19 Jämförelse mellan resultat i nationella proven och slutbetyg i åk 9. 19

20 20 Modersmålsundervisning, SvA och studiehandledning i åk 1-9 Antal elever som deltar i modersmålsundervisning 50 Antal elever som läser Sv 2. 4 Antal elever med studiehandledning i modersmål

21 21

22 22

23 23

24 24

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Thunmanskolan Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation... 4 2. Kontinuitet av elever...

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21)

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21) Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 3-2011 Utbildningsförvaltningen A. Uppföljning av nationella mål Ämnesprov årskurs 3 Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån 100 90 80 70 ma

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14

Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Berghemsskolan Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Dokumentansvarig Lennart Olofsson rektor Dokumentinformation

Läs mer

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar Elever med godkänt per ämnesprov åk 9 Årskurs: 9 Pojkar den 27 juni 2014 Andel (%) elever med godkänt Engelska åk 9 - EN 55 55 100 (90,9) Matematik åk 9 - MA 58 51 87,9 (71,7) NO-ämnen åk 9 - KE 56 43

Läs mer

1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009

1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009 1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009 1 30) VK100S v1.0 040416, kvalitetsredovisning ro 1 2008-2009 Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 214-21 Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/2013

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/2013 1 Röbäcks skola Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/2013 Innehåll: Inledning... 2 Förutsättningar 2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 4 Beslutade mål och åtgärder 12 Slutord 13 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012 Karsby International School Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 2100-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7 Meritvärden VT åk9 2014 2015 2013 2014 2015 flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt AO 204,7 182,4 193,2 172,5 158,8 166,8 217,7 192,3

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012 Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 6 www.botkyrka.se Org.nr 212-2882 Bankgiro 624-61 Resultat- och indikapalett Trädgårdsstadsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR HAGGE SKOLA LÄSÅRET

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR HAGGE SKOLA LÄSÅRET SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR HAGGE SKOLA LÄSÅRET 13-1 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Vi har arbetat med att upprätta ett elevkontrakt under läsåret. Detta är

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Västangård skola åk 7-9 Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/12

Västangård skola åk 7-9 Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/12 1 Västangård skola åk 7-9 Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/12 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2-3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-6 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 6 Bilaga

Läs mer

Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Berghemsskolan Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Dokumentansvarig Birgitta Edlund rektor/lennart Olofsson

Läs mer

Resultatprofil. Läsåret 2014-2015. Alsike skola

Resultatprofil. Läsåret 2014-2015. Alsike skola Resultatprofil Läsåret 2014-2015 Alsike skola Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 2 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation... 3 2. Kontinuitet av elever...

Läs mer

Kvalitetsrapport grundskola Avseende läsåret 2013/2014

Kvalitetsrapport grundskola Avseende läsåret 2013/2014 2014-08- 14 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport grundskola Avseende läsåret 2013/2014 Skiljeboskolan Ansvarig: Lars Nordin 1 Kvalitetsrapport grundskola och särskola 2 Områden att redovisa: 1. Normer och värden

Läs mer

Arbetsplan. Läsåret Myrsjöskolan, Nacka kommun. Vår vision

Arbetsplan. Läsåret Myrsjöskolan, Nacka kommun. Vår vision Arbetsplan Läsåret 2016-2017 Myrsjöskolan, Nacka kommun Vår vision Myrsjöskolan ska vara en skola dit alla går med glädje både elever och personal; en skola som eleverna lämnar optimalt rustade både kunskapsmässigt

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ektorpsringen 2013/14

Kvalitetsredovisning Ektorpsringen 2013/14 Kvalitetsredovisning Ektorpsringen 2013/14 Norrköping 2014-06-23 1 Verksamhetens förutsättningar Ektorpsringen har verksamhet i fyra hus bestående av i ca 62 barn i förskoleklass 190 elever inskrivna på

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 LÄRANDESEKTIONEN AMBJÖRNARPSKOLAN Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete [Skriv text] Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundsärskolan Rektor 2 Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Ramshyttans skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016.

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 Resultat i grundskolans årskurs 9 2016 Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. Våren 2016 avslutade 105 513

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR KYRKSKOLAN LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR KYRKSKOLAN LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR KYRKSKOLAN LÄSÅRET 2014/2015 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: -Trygghetsteamet ska ha tid gemensamt, detta ska planeras in på vårt

Läs mer

Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan

Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan Förskoleklass år 6 Fritidshemmet Läsåret 2013-2014 1. Kunskaps- och utvecklingsuppdrag Förskoleklass I Västerås stad ska övergången mellan förskola och skola leda

Läs mer

Sofiehemsskolan. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011-2012. Fastställd/Upprättad 2012-09-15. Dokumentnamn Redovisning. Dokumenttyp. Version 1.

Sofiehemsskolan. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011-2012. Fastställd/Upprättad 2012-09-15. Dokumentnamn Redovisning. Dokumenttyp. Version 1. 1 Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011-2012 Dokumenttyp Dokumentnamn Redovisning Kvalitetssammanställning Dokumentägare Dokumentansvarig Bengt Olander, rektor Dokumentinformation Upprättad med utgångspunkt

Läs mer

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping. Dnr: 43-2010:5179 Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.se Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan Foto BananaStock 2 (9) Skola: Fjärdhundraskolan Dnr: 43-2010:5179

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010 Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 1, 2011 A. av de nationella målen Måluppfyllelse alla ämnen alla årskurser Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9 Andel elever i 1-6 och 7-9 som

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Stöcksjö skola. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16

Stöcksjö skola. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16 Stöcksjö skola Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16 Sammanfattning I början av läsåret har undertecknat tillträtt som rektor för Stöcksjö skola vilket inneburit att jag har lärt känna en ny skola

Läs mer

Kvalitetsrapport Frövi F-6

Kvalitetsrapport Frövi F-6 2015-06-18 Kvalitetsrapport Frövi F-6 Läsåret 2014-2015 2015-06-18 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2014-2015 1. GRUNDFAKTA 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Mål: BUN:s prioriterade

Läs mer

Banslättsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011

Banslättsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Banslättsskolan Resultat- och indikatorpalett 211 Post kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 61 www.botkyrka.se Org.nr 212-2882 Bankgiro 624-161 Resultatpalett 211 Banslättsskolan Andel

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan 2014/15 Resultat- och indikatorpalett

Trädgårdsstadsskolan 2014/15 Resultat- och indikatorpalett 214/15 Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 61 www.botkyrka.se Org.nr 212-2882 Bankgiro 624-161 sid 1 Resultat- och indikatorpalett 214/15 Föräldrars

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2014/2015 1 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2014/2015, samt arbetslagens

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Visättraskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete När man ser till en för läsåret 2014/2015 kan man se att en överlag ligger högre än vad de gjorde föregående

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR RÖDA BERGASKOLAN

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR RÖDA BERGASKOLAN SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR RÖDA BERGASKOLAN LÄSÅRET 13/14 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Resultatet av elev- och föräldraenkäterna visade ett mycket bra resultat.

Läs mer

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15. Mariehemsskolan

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15. Mariehemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15 Mariehemsskolan Sammanfattning Den sammanfattande bedömningen av verksamheterna på skolan, förskoleklass, grundskola och fritidshem, är att de håller god kvalitet.

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Kållekärrs och Långekärrs skolor

Kållekärrs och Långekärrs skolor Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Grundskola 1-5 Kållekärrs och Långekärrs skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Ansvarig rektor Hans Persson 150814 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011

Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN

FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN LÄSÅRET 2016 17 KARLSTADS KOMMUN Ansvarig samt giltighetstid: Mikael Nilsson Rektor, Läsåret 16/17 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014/2015. Gångvikens skola, en. En trygg, positiv och kunskapsgivande skola med framtidstro.

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014/2015. Gångvikens skola, en. En trygg, positiv och kunskapsgivande skola med framtidstro. Verksamhetsplan Gångvikens skola, en En trygg, positiv och kunskapsgivande skola med framtidstro. Verksamhetsplan Grundskolan Petra Carlsvärd Verksamhetsplan Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 3 2 Analys

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Fårösundsskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Uppföljning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Fördelning mellan kommunens skolor, antal elever per årskurs som inte har nått kunskapskraven i ett eller flera ämnen ht11:

Fördelning mellan kommunens skolor, antal elever per årskurs som inte har nått kunskapskraven i ett eller flera ämnen ht11: Elever som ht11 inte nådde kunskapskraven Barn- och utbildningsförvaltningen har, utifrån skolornas inskickade underlag sammanställt andel och antal elever som i år 8 och 9 inte nådde kunskapskraven Då

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

LÄRANDESEKTIONEN. Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011

LÄRANDESEKTIONEN. Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 LÄRANDESEKTIONEN SJÖTOFTASKOLAN Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 5 1.1.1 Beskrivning hur ni organiserar arbetet...5 Vi har haft en grupp år 4, och

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN 1. Artediskolan. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14

NORDMALINGS KOMMUN 1. Artediskolan. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 NORDMALINGS KOMMUN 1 Artediskolan Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 NORDMALINGS KOMMUN 2 Innehåll Inledning sid 2 Förutsättningar sid 2 Elevernas arbetsmiljö sid 3 Elevernas lärande och skolans studieresultat

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Mörtviksskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete Skola I Mörtviksskolan pågår ett aktivt arbete för att främja alla elevers trygghet och lärande. Genom att

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Verksamhetsrapport för Mjälgamontessori läsår et

Verksamhetsrapport för Mjälgamontessori läsår et Verksamhetsrapport för Mjälgamontessori läsår et 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2. Organisation...

Läs mer

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 2011-06-28 Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ängbyskolan är omgiven av fina grönområden och har ca 350 elever samt ca 50 personal. Skolan är byggd 1983 och är mycket välbehållen men är i behov

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 1 (juli-sept), läsåret

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 1 (juli-sept), läsåret 2013-10-21 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Tomtbergaskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete Vår skolsköterska skriver i sin verksamhetsberättelse: En mycket trevlig skola där det är lätt att samarbeta

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

1. INLEDNING BESKRIVNING AV ENHETENS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE FÖRUTSÄTTNINGAR... 4

1. INLEDNING BESKRIVNING AV ENHETENS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 Verksamhetsrapport för Kvarnsvedens skola läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. BESKRIVNING AV ENHETENS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.1. Pedagogisk personal...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Ekhammarskolan Skolvägen 20 19634 KUNGSÄNGEN Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands-Bro 0139 Grundskola 92284588 http://wwwupplands-brose/barn-och-utbildning/barn-och-unga-6-16-ar/kom

Läs mer

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/2014

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/2014 1 Förskolan Skattelden Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/2014 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 5 Bilaga 1:

Läs mer

Grundskolans resultat

Grundskolans resultat Grundskolans resultat Innehåll: Resultat Falkenberg och riket över tid: Meritvärde, elever som når mål i alla ämnen, nationella prov, behöriga till gymnasiet. Sid 2 7. Resultat Falkenberg 2011: Meritvärde,

Läs mer