Inledning... 2 Förutsättningar... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 4 Beslutade mål och förbättringsåtgärder... 6 Slutord...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning... 2 Förutsättningar... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 4 Beslutade mål och förbättringsåtgärder... 6 Slutord..."

Transkript

1 1 Sjöfruskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll Inledning... 2 Förutsättningar... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 4 Beslutade mål och förbättringsåtgärder... 6 Slutord... 7 Bilaga 1: Resultat - senaste kommungemensamma elevenkäten (obligatorisk) Bilaga 2: Studieresultat (obligatorisk) Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Sjöfruskolan Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Dokumentansvarig Petter Lundberg, Ulrika Holm, rektorer Fastställd/Upprättad Reviderad -- Dokumentinformation Upprättad med utgångspunkt från skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete Version 01 Giltighetstid

2 2 Inledning Sjöfruskolan öppnades i januari Hösten 2009 nyöppnade Sjöfruskolan efter ut- och ombyggnad för att rymma elever upp till åk 9. Vision Sjöfruskolan Vi lär, samarbetar och tar ansvar för en hållbar livsstil och värld Vi trivs och bygger framtiden tillsammans Organisation Sjöfruskolan har fyra skolavdelningar för yngre elever, Aqua (åk 1-3), Luxus (åk 1-3), Ventus (åk 3-5) och Terra (åk 3-4) med tillsammans 12 klasser. Totalt har det varit 14 klasser i åldrarna åk 1-5 på Sjöfruskolan. Dock rymdes bara 12 stycken av dessa på skolan, vilket innebar att två klasser (3A och 4B) var utlokaliserade till gamla Ålidhemsskolan under läsåret För de äldre eleverna finns två avdelningar Stella och Nova. De har tillsammans 8 klasser i åk 6-9. Samverkan för utveckling och lärande är den gemensamma verksamhetsidén. Samverkan sker på både organisations- personal- och elevnivå. Ett tydligt 1-16-årsperspektiv genomsyrar såväl värdegrundsarbete som lärande. Alla barn/elever är allas barn/elever är inte enbart en vision utan en realitet i vardagen. Ansvaret för att alla barn och elever når målen, har alla pedagoger sin del i, hela vägen genom förskolan och skolan. Skolan Alla elever i förskoleklass börjar på Tomtebogårdsskolan. Där får de en gemensam ingång. När ombyggnaden av Tomtebogårdsskolan är klar (Inflyttning ht-2014) kommer alla elever att gå åk F-2 där, för att sedan flytta över till Sjöfruskolan för att gå där till årskurs nio. Antal elever Sjöfruskolan Åk 1 Sjöfruskolan 43 elever 18 fl, 25 p 2 klasser Åk 2 Sjöfruskolan 90 elever 51 fl, 39 p 4 klasser Åk 3 Sjöfruskolan 72 elever 41 fl, 31 p 3 klasser Åk 4 Sjöfruskolan 81 elever 39 fl, 42 p 4 klasser Åk 5 Sjöfruskolan 57 elever 23 fl, 34 p 2 klasser Åk 6 Sjöfruskolan 64 elever 36 fl, 28 p 3 klasser Åk 7 Sjöfruskolan 44 elever 25 fl, 19 p 2 klasser Åk 8 Sjöfruskolan 50 elever 28 fl, 22 p 2 klass Åk 9 Sjöfruskolan 3 elever 16 fl, 14 p 1 klasser Fritidshemmet Fritids har haft öppet mellan kl och

3 3 Antal barn inskrivna på fritids/fritidsklubb Sjöfruskolans fritidshem Födelseår Antal Flickor/pojkar / / / / / / /1 Summa 262 Ledning Skolan leds av två rektorer. I Sjöfruskolan ledningsgrupp ingår arbetslagsledare från skola och fritids. Arbetsplan och kvalitetsarbete Sjöfruskolan och Tomtebogård har en gemensam arbetsplan, STAP (Sjöfruskolans och Tomtebogårds ArbetsPlan). Alla arbetslag, utvecklings- och ansvarsgrupper skriver egna arbetsplaner med utgångspunkt i den gemensamma. I arbetsplanerna planeras och utvärderas årets arbete under rubrikerna, förutsättningar, mål och planering, processer och dokumentation, analys tolkning och värdering av resultat och åtgärder för utveckling och förbättring. Dessa utgör underlag för årets kvalitetsredovisning och nästa års arbetsplan. Barnen och eleverna medverkar genom interjuver och elevenkäter. Förutsättningar Yttre förutsättningar Sjöfruskolan ligger i bostadsområdet Tomtebo i Umeås östra del. Området har successivt byggts ut de senaste 20 åren och består av både flerfamiljshus, radhus och villor. Eftersom området fortfarande växer har nya förskolor och en utbyggnad av Sjöfruskolan till åk 9 genomförts under senare år. Sjöfruskolans lokaler som de ser ut idag stod färdiga inför höstterminen Skolan har goda socioekonomiska förutsättningar. Sjöfruskolan har en trevlig och inspirerande skolgård med bl.a. ett antal lekredskap, stora lekytor och en konstgräsplan. Närheten till sjön, en äventyrslekplats och naturen runt omkring ger stora möjligheter till lek och lärande. Skolan har även en skolskog att tillgå. I Sjöfruskolan finns även en fritidsgård som använder delar av skolans lokaler under kvällar och helger.

4 4 Inre förutsättningar Personal På Sjöfruskolan ligger 41,4 heltidstjänst i skolan (varav 3.5 specialpedagog), 17 tjänster på fritids. Några fritidspedagoger har haft viss del av tjänst som stöd till elev under skoldagen. Sjöfruskolan har även 0.8 IT-pedagog, 0,25 SYV, 0,5 skolbibliotekarie, skolsköterska och kurator. Utrustning och läromedel I Sjöfruskolan finns skolbibliotek, salar för bild, musik, hemkunskap och slöjd samt NO. I anslutning till skolan finns även en modern och fullt utrustad idrottshall. Alla skolans klassrum är utrustade med interaktiva skrivtavlor. På Sjöfruskolan har eleverna i åk 6-9 tillgång till egen dator i enlighet med kommunens IT-strategiska satsning. För övriga årskurser finns cirka 50 bärbara elevdatorer. Några elever i åk 1-5 disponerar egen dator som kompensatoriskt stöd i inlärningen. Några Ipads har också funnits med under läsåret som kompensatoriska hjälpmedel. Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Vår utgångspunkt generellt sett är att vår skolas olika verksamheter minst bör erbjuda en kvalitet och måluppfyllelse som ligger i nivå med de bästa skolorna i Sverige. Vi har höga ambitioner och förväntningar på vår verksamhet och dess måluppfyllelse, både kunskapsmässigt och socialt. Skolan ligger i ett närområde som enligt Salsa ska ge goda förutsättningar för hög måluppfyllelse. Vi definierar styrkor som de verktyg som leder våra barn och elever till hög måluppfyllelse. Vi definierar svagheter/utvecklingsområden som brister vi måste åtgärda för att nå högsta möjlig måluppfyllelse kunskapsmässigt och socialt. Elevers arbetsmiljö Enligt Umeå kommuns elevenkät åk F-6 visar åk 1-3 på Sjöfruskolan på ett högre resultat än snittet i Umeå kommun vad det gäller arbetsmiljön. Trygghet och trivsel, inflytande, arbetsklimat och arbetsbelastning visar på en positiv utveckling för Sjöfruskolans åk 1-3, vi ligger högre än Umeå kommuns genomsnittliga värden. På motsvarande frågeställningar för åk 4-6 ligger vi lite lägre, men dock på Umeå kommuns snitt. Ett stort arbete har gjorts på skolan under året för att säkerställa en kränkningsfri miljö, utvecklingen är positiv i åk 1-6, detta beroende på att rutiner och ärendehantering har kvalitetssäkrats. Svaghet: Vi är inte en skola helt utan kränkningar. Kränkningar tas på största allvar, vi har nolltolerans mot kränkningar. Under läsåret har vi arbetet mycket medvetet med detta som ett utvecklingsområde. Utvecklingen är positiv då rutiner och ärendehantering har kvalitetssäkrats, dock är vi inte nöjda förrän vi är en skola utan kränkningar. Styrka: Sjöfruskolan har nya och välplanerade lokaler som stödjer och underlättar att bygga och upprätthålla en god psykosocial miljö för elever och personal. Det råder en välkomnande och öppen atmosfär i huset, både bland elever och bland personal. Nästan alla elever känner sig trygga på skolan. All personal i huset äter pedagogisk lunch och vi eftersträvar i allmänhet

5 5 hög vuxennärvaro där vi har stor elevtäthet. Rutiner för likabehandlingsarbetet har stärkts och det är en tydligare ärendegång vid incidenter och kränkningar. Elevers lärande och skolans studieresultat Åk9: I all jämförelse med tidigare år ska man beakta att 2014 är andra år med Lgr11 och nya betygsystemet för åk % av eleverna i åk 9 vt 2014 har betyg i alla ämnen och 97 % är behöriga att söka till gymnasiet. Genomsnittligt meritvärde var 249. Jämfört med 2013 har både meritvärdet och andelen med betyg i alla ämnen ökat. ( %). Den genomsnittliga betygspoängen var 14,7 pojkar 12,8 och flickor 16,3. Glädjande nog är det kommunala skolornas bästa resultat. Kommunens totala resultat visar att flickor har högre betyg än pojkar i alla ämnen (flickor 14,3, pojkar 12.4, totalt 13,2). Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat är stora och något som ska analyseras och följas över tid. Resultaten på de nationella proven är högre än eller lika som betygen i alla ämnen. Åk6: Andra året med betyg för åk 6 med avstämning mot kunskapskrav för åk 6. Jämförelse över tid blir därför fortfarande svåra. 94 % av eleverna har betyg i alla ämnen, en liten försämring jämfört med 2013 då siffran var 96 %. Meritvärdet har höjts från 218 till 226. Medelbetygspoängen har dock ökat och är 14,1 (flickor 14,7 och pojkar 13,4). Jämförande siffror från förra året var 13,5 (flickor 14,6 och pojkar 12,3). Årets siffror ligger alla över kommunens genomsnitt. Flickornas medelbetygspoäng är högre än pojkarnas i alla ämnen utom idrott. Skillnaderna är störst i slöjd. Skillnaderna mellan pojkars och flickor resultat är mindre i åk 6 än i åk 9. Åk3: De flesta når målen i alla ämnen i årskurs tre med vissa undantag. 95 % förväntas nå målen i matematik, musik och slöjd. 90 % förväntas nå målen i svenska. På ämnesproven i matematik åk 3 klarade 73 % av eleverna godkänt på alla delprov, det motsvarade kommungenomsnittet. På ämnesprovet i svenska åk 3 klarade 65 % av eleverna godkänt på alla delprov vilket är under kommunens genomsnitt. Resultaten på ämnesproven är en tillbakagång både i matematik och i svenska jämfört med vårterminen Styrka: Måluppfyllelsen i alla ämnen i årskurs 3 förbättrades något Meritvärdet för både åk 6 och 9 har förbättrats. Skillnaderna mellan pojkars och flickor resultat är mindre i åk 6 än i åk 9 och har minskat i åk 6 jämfört med Svaghet: Vi behöver arbeta för att nå en högre måluppfyllelse i svenska i åk 3 och 4. Vi är inte nöjda med resultaten på ÄP i svenska i årskurs 3, och vi vill att det ska vara 100 % i måluppfyllelse i ämnet svenska i årskurs 3. Vi kommer att följa dessa elevers utveckling i svenskämnet nära. Vi kommer att arbeta med metoden Reciprocal Teaching under läsåret för att förbättra läsförståelsen i alla ämnen. Vi strävar efter hundraprocentig måluppfyllelse i alla ämnen i årskurs 3. Elevers personliga och sociala utveckling Planlösningen är öppen och ljus för att undvika skymda och undangömda platser. Skolan är fri från ytterskor och det har en positiv inverkan på inomhusmiljö och klimat. Klasserna har ansvarsområden som de hjälps åt att hålla rena och snygga med jämna mellanrum, ex sudda bort pennstreck och kludd från allmänna ytor. Arbetslagen är sammansatta av klasser i olika årskurser och ett medvetet arbete läggs ner på att samarbeta och möta elever och lärare från andra årskurser och arbetslag. Elever på

6 6 högstadiet delar café och kaffeautomat med personalen. Caféet bemannas och sköts av elever tillsammans med fritidsgården, som har viss personal på skolan under dagtid. Mycket av elevernas kläder och tillhörigheter hänger framme under skoldagen även om eleverna på högstadiet har tillgång till egna skåp. Det råder bra acceptans för detta bland eleverna och det är sällan något försvinner. Nästan samtliga elever i åk 1-3 går på fritids som erbjuder en rad gemensamma aktiviteter. Vi har även en fritidsklubb för elever i åk 4-5 med gemensamma eftermiddagsaktiviteter. Enligt Umeå kommuns enkät VT-14 trivs 92 % av eleverna bra eller mycket bra på fritids i åk 1-3, de känner också att de har inflytande över sin fritidstid (94 % av eleverna). 92 % trivs mycket bra i fritidsmiljön åk 1-3. Alla resultaten ligger på eller över kommunens genomsnitt. Motsvarande resultat för elever i åk 4-5 ligger på kommunens genomsnittliga resultat för respektive kategori. En satsning på utökat inflytande under året på elevinflytande på fritids har gett en positiv utveckling inom det området. Övriga områden t ex lärande för hållbar utveckling Inom lärande för hållbar utveckling har skolan haft ett internationellt utbyte med Hanoi under läsåret 13-14, detta kommer att fortsätta i ett år till. I åk 1-5 har ett LHU-råd med representanter från varje klass samt två lärare träffats under läsårets gång, för att diskutera frågor kring hållbar utveckling. Detta arbete fortsätter under läsåret I åk 6-9 provade vi under detta läsår att sortera in LHU-frågor under elevrådets ansvar då det många gånger är svårt att tydligt adressera frågorna till rätt instans. Det visade sig inte underlätta arbetet. Tiden för elevrådet blev för knapp för att kunna driva alla frågor på ett bra sätt. Beslutade mål och förbättringsåtgärder Sjöfruskolan ska vara en trygg skola med arbetsro för barn och ungdom med nolltolerans mot diskriminering och kränkningar. Delmål: Likabehandlingsplan, skolgårdarna, ordningsregler, tema jag-du-vi-tillsammans. Våra rutiner i likabehandlingsarbetet förbättrades och förtydligades under Vi fortsätter vår satsning på att vara en kränkningsfri skola under läsåret Vi kommer att utveckla Sjöfruskolans likabehandlingsgrupp. Alla elever på Tomtebo skolområde når så långt som möjligt i sitt lärande. Delmål: System för att följa elevers kunskaper över tid. Processerna för stöd, individanpassning och särskilt stöd skall ständigt utvärderas och utvecklas. Vi ska arbeta för att minska skillnader mellan pojkars och flickors resultat. Vi kommer att arbeta för en ökad måluppfyllelse i ämnet svenska åk 3 och 4. Vi kommer att arbeta med Reciprocal Teaching under läsåret för en ökad läsförståelse i alla ämnen. Alla barn och elever upplever att de har inflytande och ansvar över sitt lärande och sin arbetsmiljö i förskolan och skolan. Delmål: Formellt inflytande Råd, Informellt inflytande - inflytande på undervisningen. Vi fortsätter vårt elevinflytandeprojekt i åk 7-9 tillsammans med ungdomsombudet.

7 7 Slutord Vi befinner oss i en fortsatt expansion av Tomtebo skolområde som ställer stora krav på ledare och medarbetare. Att ha överblick när skolan växer blir en av våra utmaningar de år som följer. Vi har egna system för att följa våra elevers resultat-, och sociala utveckling. Vi lägger ner mycket arbete för att vi, trots de rörelser i en organisation som följer med en expansion, ska ha god kontroll på våra grupper och enskilda individer. Sjöfruskolan ska vara en trygg skola med arbetsro för barn och ungdomar med nolltolerans mot diskriminering och kränkningar. Vi fortsätter våra satsningar mot att bli en kränkningsfri skola. Vi har mycket engagerade och kompetenta medarbetare och vi har härliga elever som är rädda om sin skola. Våra elever uppskattar sina lärare och tvärt om, det råder ett bra arbetsklimat för både elever och vuxna på skolan. Med det som bakgrundsfaktorer har vi stora möjligheter att nå mycket goda resultat framåt. Umeå den 15 september 2014 Ulrika Holm, rektor Petter Lundberg, rektor

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14 Kunskaper i åk 3 Nationella prov årskurs 3 Vt-14

15 15 Årskurs 3 Skolans namn Sjöfruskolan Andel elever (%) i årskurs 3 som har nått målen i de nationella ämnesproven Svenska Svenska som andraspråk Matematik Resultaten på det nationella provet i svenska försämrades jämfört med 2013 års resultat. Om man tittar på delprov för delprov i ÄP Sv åk 3 är det egentligen endast delprovet Faktatext som faller utanför ramen. Övriga delprov har en uppklarningsprocent mellan %. Att det totala resultatet ändå blir så lågt som 65% är olyckligt och något vi tar tag i inför På det nationella provet i Matematik åk 3 syns en liten tillbakagång resultatmässigt. Delprov för delprov ligger det på en godkänd nivå, men det totala resultatet är vi inte nöjda med utan fokuserar på förbättringar inför Andel elever som inte uppnått kravnivån för godtagbara kunskaper i respektive ämnen i åk 3. Ej uppnått mål i % Bl Eng Hk Id Ma Mu No So Sl Sv Tk Åk 3 5% 5% 5% 10% Här ser vi en förbättringspotential i Ma och Sv. Detta är något som vi tar med oss och fortsätter jobba långsiktigt på att hitta metoder för en god måluppfyllelse i dessa ämnen. Totalt sätt är det en liten förbättring jämfört med läsåret

16 16 Kunskaper i åk 6 Genomsnittlig betygspoäng åk 6 Provbetygspoäng. Andel elever som inte uppnått kravnivån för godtagbara kunskaper på nationella prov.

17 17 Årskurs 5, åk 6 Sjöfruskolan Andel elever (%) i årskurs 5, 6 som har nått målen i de nationella ämnesproven 2010 åk åk åk åk åk 6 Engelska Matematik Svenska Svenska som andraspråk Andel elever som inte uppnått kravnivån för godtagbara kunskaper i respektive ämnen i åk 6. Andel som saknar betyg årskurs 6 vårterminen 2013 Sjöfruskolan EN MA KE GE HI SH SL TK Sjöfruskolan BL HKK ID MU BI FY RE SH

18 18 Kunskaper i åk 9 Genomsnittlig betygspoäng åk 9. Behörighet till olika gymnasieprogram

19 Jämförelse mellan resultat i nationella proven och slutbetyg i åk 9. 19

20 20 Modersmålsundervisning, SvA och studiehandledning i åk 1-9 Antal elever som deltar i modersmålsundervisning 50 Antal elever som läser Sv 2. 4 Antal elever med studiehandledning i modersmål

21 21

22 22

23 23

24 24

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/2014

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/2014 Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/2014 Stiftelsen Umeå Waldorfskola Grundskola Dokumenttyp Redovisning Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Fastställd/Upprättad 2014-08-25 Version I Dokumentägare

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN. Förskoleklass skolår 6

KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN. Förskoleklass skolår 6 KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN 2009 Förskoleklass skolår 6 Anneli Hultin Januari 2010 Inledning Nationella styrdokument Verksamheten i grundskola, grundsärskola och fritidshem regleras av olika styrdokument

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Högstorps skola. Läsåret 2009-2010. 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se

Kvalitetsredovisning Högstorps skola. Läsåret 2009-2010. 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se Kvalitetsredovisning Högstorps skola Läsåret 2009-2010 Rektor: Tel: E-post: Björn Nilsson 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se 1 Sammanfattning hhhhjhkh Högstorps skola har haft ett år med bra resultat och

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN Grundskola och skolbarnsomsorg Innehållsförteckning Sammanfattning av läsåret 2010/2011... 3 Grundfakta om verksamheten (inkl. skolbarnsomsorg)... 4 Förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 för grundskola: Väsby skola

Kvalitetsredovisning 2007 för grundskola: Väsby skola Kvalitetsredovisning 2007 för grundskola: Väsby skola 1. Grundfakta om skolan Väsby skola är en del av enheten Centrala Väsby skolor som består av Väsby skola med Språkcentret, Smedby skola F-9 med Smedby

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Tillingeskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Timmernabben fkl/grundskola/fritids Intäkter 0-90 459 0,0% Personalkostnader 6 472 556 6 543 013 101,1% Övriga kostnader

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Systematiskt. Kvalitetsarbete

Systematiskt. Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete Förskoleklass, grundskola, fritidshem Läsåret 2013/2014 Hummelstaskolan 1. Fakta om skolan Hummelstaskolan är en F-6 skola belägen ca 8 km väster om Enköping. Bebyggelsen i

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3

Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3 Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Tillvägagångssätt... 3 4. Bakgrundsfaktorer... 3 Elev/barnantal... 3 Bemanning...

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

Carlssons Skola 2010

Carlssons Skola 2010 siq översikt Carlssons Skola 2010 Carlssons Skola. Kommendörsgatan 1, 114 58 Stockholm. Tel 08-662 77 68. info@carlssonsskola.se www.carlssonsskola.se Innehåll allmän del 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Verksamhetsidé

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer