Inledning... 2 Förutsättningar... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 4 Beslutade mål och förbättringsåtgärder... 6 Slutord...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning... 2 Förutsättningar... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 4 Beslutade mål och förbättringsåtgärder... 6 Slutord..."

Transkript

1 1 Sjöfruskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll Inledning... 2 Förutsättningar... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 4 Beslutade mål och förbättringsåtgärder... 6 Slutord... 7 Bilaga 1: Resultat - senaste kommungemensamma elevenkäten (obligatorisk) Bilaga 2: Studieresultat (obligatorisk) Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Sjöfruskolan Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Dokumentansvarig Petter Lundberg, Ulrika Holm, rektorer Fastställd/Upprättad Reviderad -- Dokumentinformation Upprättad med utgångspunkt från skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete Version 01 Giltighetstid

2 2 Inledning Sjöfruskolan öppnades i januari Hösten 2009 nyöppnade Sjöfruskolan efter ut- och ombyggnad för att rymma elever upp till åk 9. Vision Sjöfruskolan Vi lär, samarbetar och tar ansvar för en hållbar livsstil och värld Vi trivs och bygger framtiden tillsammans Organisation Sjöfruskolan har fyra skolavdelningar för yngre elever, Aqua (åk 1-3), Luxus (åk 1-3), Ventus (åk 3-5) och Terra (åk 3-4) med tillsammans 12 klasser. Totalt har det varit 14 klasser i åldrarna åk 1-5 på Sjöfruskolan. Dock rymdes bara 12 stycken av dessa på skolan, vilket innebar att två klasser (3A och 4B) var utlokaliserade till gamla Ålidhemsskolan under läsåret För de äldre eleverna finns två avdelningar Stella och Nova. De har tillsammans 8 klasser i åk 6-9. Samverkan för utveckling och lärande är den gemensamma verksamhetsidén. Samverkan sker på både organisations- personal- och elevnivå. Ett tydligt 1-16-årsperspektiv genomsyrar såväl värdegrundsarbete som lärande. Alla barn/elever är allas barn/elever är inte enbart en vision utan en realitet i vardagen. Ansvaret för att alla barn och elever når målen, har alla pedagoger sin del i, hela vägen genom förskolan och skolan. Skolan Alla elever i förskoleklass börjar på Tomtebogårdsskolan. Där får de en gemensam ingång. När ombyggnaden av Tomtebogårdsskolan är klar (Inflyttning ht-2014) kommer alla elever att gå åk F-2 där, för att sedan flytta över till Sjöfruskolan för att gå där till årskurs nio. Antal elever Sjöfruskolan Åk 1 Sjöfruskolan 43 elever 18 fl, 25 p 2 klasser Åk 2 Sjöfruskolan 90 elever 51 fl, 39 p 4 klasser Åk 3 Sjöfruskolan 72 elever 41 fl, 31 p 3 klasser Åk 4 Sjöfruskolan 81 elever 39 fl, 42 p 4 klasser Åk 5 Sjöfruskolan 57 elever 23 fl, 34 p 2 klasser Åk 6 Sjöfruskolan 64 elever 36 fl, 28 p 3 klasser Åk 7 Sjöfruskolan 44 elever 25 fl, 19 p 2 klasser Åk 8 Sjöfruskolan 50 elever 28 fl, 22 p 2 klass Åk 9 Sjöfruskolan 3 elever 16 fl, 14 p 1 klasser Fritidshemmet Fritids har haft öppet mellan kl och

3 3 Antal barn inskrivna på fritids/fritidsklubb Sjöfruskolans fritidshem Födelseår Antal Flickor/pojkar / / / / / / /1 Summa 262 Ledning Skolan leds av två rektorer. I Sjöfruskolan ledningsgrupp ingår arbetslagsledare från skola och fritids. Arbetsplan och kvalitetsarbete Sjöfruskolan och Tomtebogård har en gemensam arbetsplan, STAP (Sjöfruskolans och Tomtebogårds ArbetsPlan). Alla arbetslag, utvecklings- och ansvarsgrupper skriver egna arbetsplaner med utgångspunkt i den gemensamma. I arbetsplanerna planeras och utvärderas årets arbete under rubrikerna, förutsättningar, mål och planering, processer och dokumentation, analys tolkning och värdering av resultat och åtgärder för utveckling och förbättring. Dessa utgör underlag för årets kvalitetsredovisning och nästa års arbetsplan. Barnen och eleverna medverkar genom interjuver och elevenkäter. Förutsättningar Yttre förutsättningar Sjöfruskolan ligger i bostadsområdet Tomtebo i Umeås östra del. Området har successivt byggts ut de senaste 20 åren och består av både flerfamiljshus, radhus och villor. Eftersom området fortfarande växer har nya förskolor och en utbyggnad av Sjöfruskolan till åk 9 genomförts under senare år. Sjöfruskolans lokaler som de ser ut idag stod färdiga inför höstterminen Skolan har goda socioekonomiska förutsättningar. Sjöfruskolan har en trevlig och inspirerande skolgård med bl.a. ett antal lekredskap, stora lekytor och en konstgräsplan. Närheten till sjön, en äventyrslekplats och naturen runt omkring ger stora möjligheter till lek och lärande. Skolan har även en skolskog att tillgå. I Sjöfruskolan finns även en fritidsgård som använder delar av skolans lokaler under kvällar och helger.

4 4 Inre förutsättningar Personal På Sjöfruskolan ligger 41,4 heltidstjänst i skolan (varav 3.5 specialpedagog), 17 tjänster på fritids. Några fritidspedagoger har haft viss del av tjänst som stöd till elev under skoldagen. Sjöfruskolan har även 0.8 IT-pedagog, 0,25 SYV, 0,5 skolbibliotekarie, skolsköterska och kurator. Utrustning och läromedel I Sjöfruskolan finns skolbibliotek, salar för bild, musik, hemkunskap och slöjd samt NO. I anslutning till skolan finns även en modern och fullt utrustad idrottshall. Alla skolans klassrum är utrustade med interaktiva skrivtavlor. På Sjöfruskolan har eleverna i åk 6-9 tillgång till egen dator i enlighet med kommunens IT-strategiska satsning. För övriga årskurser finns cirka 50 bärbara elevdatorer. Några elever i åk 1-5 disponerar egen dator som kompensatoriskt stöd i inlärningen. Några Ipads har också funnits med under läsåret som kompensatoriska hjälpmedel. Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Vår utgångspunkt generellt sett är att vår skolas olika verksamheter minst bör erbjuda en kvalitet och måluppfyllelse som ligger i nivå med de bästa skolorna i Sverige. Vi har höga ambitioner och förväntningar på vår verksamhet och dess måluppfyllelse, både kunskapsmässigt och socialt. Skolan ligger i ett närområde som enligt Salsa ska ge goda förutsättningar för hög måluppfyllelse. Vi definierar styrkor som de verktyg som leder våra barn och elever till hög måluppfyllelse. Vi definierar svagheter/utvecklingsområden som brister vi måste åtgärda för att nå högsta möjlig måluppfyllelse kunskapsmässigt och socialt. Elevers arbetsmiljö Enligt Umeå kommuns elevenkät åk F-6 visar åk 1-3 på Sjöfruskolan på ett högre resultat än snittet i Umeå kommun vad det gäller arbetsmiljön. Trygghet och trivsel, inflytande, arbetsklimat och arbetsbelastning visar på en positiv utveckling för Sjöfruskolans åk 1-3, vi ligger högre än Umeå kommuns genomsnittliga värden. På motsvarande frågeställningar för åk 4-6 ligger vi lite lägre, men dock på Umeå kommuns snitt. Ett stort arbete har gjorts på skolan under året för att säkerställa en kränkningsfri miljö, utvecklingen är positiv i åk 1-6, detta beroende på att rutiner och ärendehantering har kvalitetssäkrats. Svaghet: Vi är inte en skola helt utan kränkningar. Kränkningar tas på största allvar, vi har nolltolerans mot kränkningar. Under läsåret har vi arbetet mycket medvetet med detta som ett utvecklingsområde. Utvecklingen är positiv då rutiner och ärendehantering har kvalitetssäkrats, dock är vi inte nöjda förrän vi är en skola utan kränkningar. Styrka: Sjöfruskolan har nya och välplanerade lokaler som stödjer och underlättar att bygga och upprätthålla en god psykosocial miljö för elever och personal. Det råder en välkomnande och öppen atmosfär i huset, både bland elever och bland personal. Nästan alla elever känner sig trygga på skolan. All personal i huset äter pedagogisk lunch och vi eftersträvar i allmänhet

5 5 hög vuxennärvaro där vi har stor elevtäthet. Rutiner för likabehandlingsarbetet har stärkts och det är en tydligare ärendegång vid incidenter och kränkningar. Elevers lärande och skolans studieresultat Åk9: I all jämförelse med tidigare år ska man beakta att 2014 är andra år med Lgr11 och nya betygsystemet för åk % av eleverna i åk 9 vt 2014 har betyg i alla ämnen och 97 % är behöriga att söka till gymnasiet. Genomsnittligt meritvärde var 249. Jämfört med 2013 har både meritvärdet och andelen med betyg i alla ämnen ökat. ( %). Den genomsnittliga betygspoängen var 14,7 pojkar 12,8 och flickor 16,3. Glädjande nog är det kommunala skolornas bästa resultat. Kommunens totala resultat visar att flickor har högre betyg än pojkar i alla ämnen (flickor 14,3, pojkar 12.4, totalt 13,2). Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat är stora och något som ska analyseras och följas över tid. Resultaten på de nationella proven är högre än eller lika som betygen i alla ämnen. Åk6: Andra året med betyg för åk 6 med avstämning mot kunskapskrav för åk 6. Jämförelse över tid blir därför fortfarande svåra. 94 % av eleverna har betyg i alla ämnen, en liten försämring jämfört med 2013 då siffran var 96 %. Meritvärdet har höjts från 218 till 226. Medelbetygspoängen har dock ökat och är 14,1 (flickor 14,7 och pojkar 13,4). Jämförande siffror från förra året var 13,5 (flickor 14,6 och pojkar 12,3). Årets siffror ligger alla över kommunens genomsnitt. Flickornas medelbetygspoäng är högre än pojkarnas i alla ämnen utom idrott. Skillnaderna är störst i slöjd. Skillnaderna mellan pojkars och flickor resultat är mindre i åk 6 än i åk 9. Åk3: De flesta når målen i alla ämnen i årskurs tre med vissa undantag. 95 % förväntas nå målen i matematik, musik och slöjd. 90 % förväntas nå målen i svenska. På ämnesproven i matematik åk 3 klarade 73 % av eleverna godkänt på alla delprov, det motsvarade kommungenomsnittet. På ämnesprovet i svenska åk 3 klarade 65 % av eleverna godkänt på alla delprov vilket är under kommunens genomsnitt. Resultaten på ämnesproven är en tillbakagång både i matematik och i svenska jämfört med vårterminen Styrka: Måluppfyllelsen i alla ämnen i årskurs 3 förbättrades något Meritvärdet för både åk 6 och 9 har förbättrats. Skillnaderna mellan pojkars och flickor resultat är mindre i åk 6 än i åk 9 och har minskat i åk 6 jämfört med Svaghet: Vi behöver arbeta för att nå en högre måluppfyllelse i svenska i åk 3 och 4. Vi är inte nöjda med resultaten på ÄP i svenska i årskurs 3, och vi vill att det ska vara 100 % i måluppfyllelse i ämnet svenska i årskurs 3. Vi kommer att följa dessa elevers utveckling i svenskämnet nära. Vi kommer att arbeta med metoden Reciprocal Teaching under läsåret för att förbättra läsförståelsen i alla ämnen. Vi strävar efter hundraprocentig måluppfyllelse i alla ämnen i årskurs 3. Elevers personliga och sociala utveckling Planlösningen är öppen och ljus för att undvika skymda och undangömda platser. Skolan är fri från ytterskor och det har en positiv inverkan på inomhusmiljö och klimat. Klasserna har ansvarsområden som de hjälps åt att hålla rena och snygga med jämna mellanrum, ex sudda bort pennstreck och kludd från allmänna ytor. Arbetslagen är sammansatta av klasser i olika årskurser och ett medvetet arbete läggs ner på att samarbeta och möta elever och lärare från andra årskurser och arbetslag. Elever på

6 6 högstadiet delar café och kaffeautomat med personalen. Caféet bemannas och sköts av elever tillsammans med fritidsgården, som har viss personal på skolan under dagtid. Mycket av elevernas kläder och tillhörigheter hänger framme under skoldagen även om eleverna på högstadiet har tillgång till egna skåp. Det råder bra acceptans för detta bland eleverna och det är sällan något försvinner. Nästan samtliga elever i åk 1-3 går på fritids som erbjuder en rad gemensamma aktiviteter. Vi har även en fritidsklubb för elever i åk 4-5 med gemensamma eftermiddagsaktiviteter. Enligt Umeå kommuns enkät VT-14 trivs 92 % av eleverna bra eller mycket bra på fritids i åk 1-3, de känner också att de har inflytande över sin fritidstid (94 % av eleverna). 92 % trivs mycket bra i fritidsmiljön åk 1-3. Alla resultaten ligger på eller över kommunens genomsnitt. Motsvarande resultat för elever i åk 4-5 ligger på kommunens genomsnittliga resultat för respektive kategori. En satsning på utökat inflytande under året på elevinflytande på fritids har gett en positiv utveckling inom det området. Övriga områden t ex lärande för hållbar utveckling Inom lärande för hållbar utveckling har skolan haft ett internationellt utbyte med Hanoi under läsåret 13-14, detta kommer att fortsätta i ett år till. I åk 1-5 har ett LHU-råd med representanter från varje klass samt två lärare träffats under läsårets gång, för att diskutera frågor kring hållbar utveckling. Detta arbete fortsätter under läsåret I åk 6-9 provade vi under detta läsår att sortera in LHU-frågor under elevrådets ansvar då det många gånger är svårt att tydligt adressera frågorna till rätt instans. Det visade sig inte underlätta arbetet. Tiden för elevrådet blev för knapp för att kunna driva alla frågor på ett bra sätt. Beslutade mål och förbättringsåtgärder Sjöfruskolan ska vara en trygg skola med arbetsro för barn och ungdom med nolltolerans mot diskriminering och kränkningar. Delmål: Likabehandlingsplan, skolgårdarna, ordningsregler, tema jag-du-vi-tillsammans. Våra rutiner i likabehandlingsarbetet förbättrades och förtydligades under Vi fortsätter vår satsning på att vara en kränkningsfri skola under läsåret Vi kommer att utveckla Sjöfruskolans likabehandlingsgrupp. Alla elever på Tomtebo skolområde når så långt som möjligt i sitt lärande. Delmål: System för att följa elevers kunskaper över tid. Processerna för stöd, individanpassning och särskilt stöd skall ständigt utvärderas och utvecklas. Vi ska arbeta för att minska skillnader mellan pojkars och flickors resultat. Vi kommer att arbeta för en ökad måluppfyllelse i ämnet svenska åk 3 och 4. Vi kommer att arbeta med Reciprocal Teaching under läsåret för en ökad läsförståelse i alla ämnen. Alla barn och elever upplever att de har inflytande och ansvar över sitt lärande och sin arbetsmiljö i förskolan och skolan. Delmål: Formellt inflytande Råd, Informellt inflytande - inflytande på undervisningen. Vi fortsätter vårt elevinflytandeprojekt i åk 7-9 tillsammans med ungdomsombudet.

7 7 Slutord Vi befinner oss i en fortsatt expansion av Tomtebo skolområde som ställer stora krav på ledare och medarbetare. Att ha överblick när skolan växer blir en av våra utmaningar de år som följer. Vi har egna system för att följa våra elevers resultat-, och sociala utveckling. Vi lägger ner mycket arbete för att vi, trots de rörelser i en organisation som följer med en expansion, ska ha god kontroll på våra grupper och enskilda individer. Sjöfruskolan ska vara en trygg skola med arbetsro för barn och ungdomar med nolltolerans mot diskriminering och kränkningar. Vi fortsätter våra satsningar mot att bli en kränkningsfri skola. Vi har mycket engagerade och kompetenta medarbetare och vi har härliga elever som är rädda om sin skola. Våra elever uppskattar sina lärare och tvärt om, det råder ett bra arbetsklimat för både elever och vuxna på skolan. Med det som bakgrundsfaktorer har vi stora möjligheter att nå mycket goda resultat framåt. Umeå den 15 september 2014 Ulrika Holm, rektor Petter Lundberg, rektor

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14 Kunskaper i åk 3 Nationella prov årskurs 3 Vt-14

15 15 Årskurs 3 Skolans namn Sjöfruskolan Andel elever (%) i årskurs 3 som har nått målen i de nationella ämnesproven Svenska Svenska som andraspråk Matematik Resultaten på det nationella provet i svenska försämrades jämfört med 2013 års resultat. Om man tittar på delprov för delprov i ÄP Sv åk 3 är det egentligen endast delprovet Faktatext som faller utanför ramen. Övriga delprov har en uppklarningsprocent mellan %. Att det totala resultatet ändå blir så lågt som 65% är olyckligt och något vi tar tag i inför På det nationella provet i Matematik åk 3 syns en liten tillbakagång resultatmässigt. Delprov för delprov ligger det på en godkänd nivå, men det totala resultatet är vi inte nöjda med utan fokuserar på förbättringar inför Andel elever som inte uppnått kravnivån för godtagbara kunskaper i respektive ämnen i åk 3. Ej uppnått mål i % Bl Eng Hk Id Ma Mu No So Sl Sv Tk Åk 3 5% 5% 5% 10% Här ser vi en förbättringspotential i Ma och Sv. Detta är något som vi tar med oss och fortsätter jobba långsiktigt på att hitta metoder för en god måluppfyllelse i dessa ämnen. Totalt sätt är det en liten förbättring jämfört med läsåret

16 16 Kunskaper i åk 6 Genomsnittlig betygspoäng åk 6 Provbetygspoäng. Andel elever som inte uppnått kravnivån för godtagbara kunskaper på nationella prov.

17 17 Årskurs 5, åk 6 Sjöfruskolan Andel elever (%) i årskurs 5, 6 som har nått målen i de nationella ämnesproven 2010 åk åk åk åk åk 6 Engelska Matematik Svenska Svenska som andraspråk Andel elever som inte uppnått kravnivån för godtagbara kunskaper i respektive ämnen i åk 6. Andel som saknar betyg årskurs 6 vårterminen 2013 Sjöfruskolan EN MA KE GE HI SH SL TK Sjöfruskolan BL HKK ID MU BI FY RE SH

18 18 Kunskaper i åk 9 Genomsnittlig betygspoäng åk 9. Behörighet till olika gymnasieprogram

19 Jämförelse mellan resultat i nationella proven och slutbetyg i åk 9. 19

20 20 Modersmålsundervisning, SvA och studiehandledning i åk 1-9 Antal elever som deltar i modersmålsundervisning 50 Antal elever som läser Sv 2. 4 Antal elever med studiehandledning i modersmål

21 21

22 22

23 23

24 24

Västangård skola åk 7-9 Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/12

Västangård skola åk 7-9 Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/12 1 Västangård skola åk 7-9 Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/12 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2-3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-6 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 6 Bilaga

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden Samverkan

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Mariaskolan. Läsåret 2013/2014

KVALITETSRAPPORT. Mariaskolan. Läsåret 2013/2014 KVALITETSRAPPORT Mariaskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit grundskolans uppföljningar och dokumentation under läsåret 2013/2014 samt arbetslagens utvärdering

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012/13 skall sändas in till Bu-kansliet senast 30 juni resp 30 sept

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012/13 skall sändas in till Bu-kansliet senast 30 juni resp 30 sept SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012/13 skall sändas in till Bu-kansliet senast 30 juni resp 30 sept för förskoleklass- grundskola grundsärskola år 2012/13. Resultatuppföljning på sid 1 samt på separata blanketter,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Utvärdering av Sturebyskolan Förskoleklass, grundskola fritidshem och fritidsklubb

Utvärdering av Sturebyskolan Förskoleklass, grundskola fritidshem och fritidsklubb UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN 2012 Utvärdering av Sturebyskolan Förskoleklass, grundskola fritidshem och fritidsklubb Gunnel Eriksson, Jonas Flodmark och Ann-Christine

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Förskoleklass Fritidshem Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Habyskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Kyrkskolan Läsåret 2012-2013 Hur blev det? Verksamhetsmål för Kyrkskolan 2011-2012 Alla elever i behov av särskilt

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan Sida 1 av 12 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser 32 Blomstermåla fkl/grundskola/fritids Intäkter -2 150 000-2 567 826 119,4% Personalkostnader 19 262 037

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer

Arbetsplan för Grundskola Årskurs 1-5 på Körfältsskolan

Arbetsplan för Grundskola Årskurs 1-5 på Körfältsskolan Arbetsplan för Grundskola Årskurs 1-5 på Körfältsskolan Läsåret -11/12 HÄNSYN ANSVAR RESPEKT - KUNSKAP FÖRUTSÄTTNINGAR Lokaler Skolan har mer än tillräckligt med lokaler, detta eftersom elevantalet krympt.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentägare Agneta Forsvik Lundmark Dokumentnamn Verktyg för arbetet med digitalt lärande i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Kyrkskolan Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Ljungnässkolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Ljungnäs fkl/grundskola/fritids/öppen förskola Intäkter -30 000-820 418 2734,7% Personalkostnader 16 415 546 15 836 314

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Tingvallaskolan Upprättad av

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/2014

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/2014 Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/2014 Stiftelsen Umeå Waldorfskola Grundskola Dokumenttyp Redovisning Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Fastställd/Upprättad 2014-08-25 Version I Dokumentägare

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Lugnviksskolan 6-9 Annika Lööf-Sjölund Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15 1 Varje

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Krungårdsskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Blomstermåla fkl/grundskola/fritids Intäkter -2 369 450-2 911 608 122,9% Personalkostnader 18 611 070 19 526 714 104,9%

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN. Familje- och utbildningsförvaltningen Rektor Åsa Strömberg. version 2

SMEDJEBACKENS KOMMUN. Familje- och utbildningsförvaltningen Rektor Åsa Strömberg. version 2 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Rektor Åsa Strömberg version 2 Systematiskt kvalitetsarbete 212/213 Innehållsförteckning Elevers utveckling mot målen 3 Betygsstatistik 3 Betygsfördelning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kalmar kommun Södermöre kommundelsförvaltning Södermöreskolan

Kalmar kommun Södermöre kommundelsförvaltning Södermöreskolan Handläggare Kalmar kommun Södermöre kommundelsförvaltning Södermöreskolan Datum Ulf Nilsson 2015-08-26 ÅRSPLANERING FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Januari som riskerar att inte få betyg AL-ledare AL-ledarna

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Skolutvecklingsplan. Tibble- Romfartunaenheten

Skolutvecklingsplan. Tibble- Romfartunaenheten Skolutvecklingsplan för Tibble- Romfartunaenheten Läsåret 2014-2015 Ansvarig: Peter Håkansson en är relaterade till Västerås stads Utbildningsplan 2011-2015 Enhetens ledord är: KUNSKAP, LUST, TILLIT KUNSKAPS-

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Namn på rektor/förskolechef. User: jukis001, Printdate: 2014-11-20 11:54 1

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Namn på rektor/förskolechef. User: jukis001, Printdate: 2014-11-20 11:54 1 År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Ulvsättraskolan Kvalitetsredovisning Grundskola F-5 Uppgifter om enheten Uppgift Namn på rektor/förskolechef Verksamhetens namn och inriktning Kommentar P-O Wigsén

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Enhet Ljungsbackenskolans Fritidshem. Läsår

KVALITETSREDOVISNING. Enhet Ljungsbackenskolans Fritidshem. Läsår KVALITETSREDOVISNING Enhet Ljungsbackenskolans Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Ljungsbackenskolans Fritidshem TIDSPERIOD 2011-2012 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Ljungsbackenskolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Kvalitetsrapport för grundsärskolan läsåret 2013-14

Kvalitetsrapport för grundsärskolan läsåret 2013-14 Kvalitetsrapport för grundsärskolan läsåret 2013-14 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundsärskolan åk 1-9 samt inriktning träning Ansvarig rektor Lena Risberg Innehåll Styrkort 2014-2015... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Nödingeskolan skolåret 2008-2009

Kvalitetsredovisning för Nödingeskolan skolåret 2008-2009 Kvalitetsredovisning för Nödingeskolan skolåret 2008-2009 KR Nödingeskolan 2009 1 1. Innehåll 1. Innehåll 2 2. Ansvarig för kvalitetsredovisningen och tidsintervall. 3 3. Rutiner för framtagande. 3 4.

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer