Skolbild Falköping Sammanfattande resultatbilder 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolbild Falköping Sammanfattande resultatbilder 2013"

Transkript

1 2013 Skolbild Falköping Sammanfattande resultatbilder 2013 Uppföljning och analys av måluppfyllelse utifrån kommunens samlade grundskolbild 2013 och sammanställda förutsättningar för förskola och fritidshem Barn- och utbildningsförvaltningen Falköpings Kommun

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Elevernas utveckling mot målen Läs- och skrivutveckling i år 2, Lässcreening Nationella Prov och kunskapskrav i år Måluppfyllelse år Måluppfyllelse år Analys av elevers resultat i matematik Grundläggande värden Särskilt stöd Ledning och utveckling av utbildningen Nyckeltal Grundskola Nyckeltal Förskola Nyckeltal Fritidshem Nyckeltal Särskola Framtid och åtgärder på huvudmannanivå

3 1 Inledning Kommuner och dess skolor, förskolor och fritidshem är enligt Skollagen 2010:800 skyldiga att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. En bild av målstyrningsprocessen har varit till god hjälp i att synliggöra och skapa gemensamma bilder av kvalitetsarbetet på olika nivåer. Den kompletterats med ett antal verksamhetsbilder som respektive förskola eller skola ansvarar för och som består av en nyckeltalssida och en analys av verksamhetens resultat. Förvaltningen använder sedan några år tillbaka digitala verktyg för dokumentation av elevers kunskapsutveckling. Genom verktygen kan såväl enskilda elevers som gruppers, skolors och kommunens samlade måluppfyllelse i respektive ämne avläsas för politikerna utvalda resultatmått. På huvudmannanivå sammanställs varje verksamhetsforms resultat i övergripande kommunbilder för grundskola, förskola etc. Vid verksamhetsspecifika möten jämförs, analyseras och diskuteras kommunens sammantagna resultat kontinuerligt. Nationella och kommunala mål går ofta hand i hand men har olika tyngd i olika sammanhang. Det är viktigt att se sambanden men även att kunna särskilja dem. Målstyrningsprocessen visar också på vikten av varje elevs och verksamhets resultat för helheten. Falköpings kommuns flerårsplan och budget har med åren blivit ett inriktningsdokument som tydliggör och fokuserar vissa kommunala mål och beskriver önskade resultat. Arbetet med verksamhetsbilder och den nationella måluppfyllelsen är parallellprocesser med kommunens lokala mål i verksamhetsplan, flerårsplan och årsredovisning. I denna kunskapsuppföljning har Barn- och utbildningsförvaltningen försökt skapa en struktur som utgår från gällande styrdokument för att samla och visa på delar av de olika uppföljningar som huvudmannen gör på kommunnivå. Syftet är att skapa bilder över om eleverna ges möjlighet att nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål och att se behov av åtgärder. 2

4 Skolbild för 2013 Avser resultat i juni 2013 Falköpings kommun Grundskolan Antal grundskoleelever: 3179 Totalt antal elever med utl. bakgrund: 631 Antal förskoleklasselever: 398 Totalt antal flickor: 1751 Årskurser: F-9 Totalt antal pojkar: 1830 Måluppfyllelse Andel årsarbetare anställda som lärare med rätt behörighet 88 % Andel behöriga årsarbetare i förskoleklass 100 % Antal elever per årsarbetare anställda som lärare 12 Elever som har klarat kravninvån på Svenska Matematik Engelska Delprov C Delprov E Delprov F NP år 3 Andel: 90,5% 89 % 80 % Provbetyg NP år 6, minst E Andel: 93 % 89 % 88 % Provbetyg NP år 9, minst E Andel: 97 % 93 % 97 % Meritvärde årskurs 9: Aggr. MV: Genomsnittligt MV: 199,7 Flickor: Genomsnittligt MV för flickor: 206,7 Pojkar: Genomsnittligt MV för pojkar: 193,5 Lässcreeing år 2 Vilken bild är rätt - Elever med minst stanine 3 Andel: 95 % Elever i år 3 som uppnått kunskapskraven i svenska enligt skriftliga omdömen Andel: 90 % Elever i år 3 som uppnått kunskapskraven i matematik enligt skriftliga omdömen Andel: 88 % Elever i år 6 som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen Andel: 76 % Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen Andel: 74 % Elever behöriga till GY NP med minst 8 ämnen Andel: 82 % Elever behöriga till GY NP med minst 12 ämnen Andel: 80 % 3

5 2. Elevernas utveckling mot målen Uppföljning och analys av måluppfyllelse utifrån kommunens samlade grundskolbild Bilden visar hur den enskilde elevens resultat påverkar fortsatt planering och undervisning samt bidrar till verksamhetens samlade skolbild. 2.1 Läs- och skrivutveckling i år 2, Lässcreening 2013 Under våren 2013 genomfördes en lässcreening för åttonde året i rad. Tidigare har kommunen valt att göra screeningen i år 3 men sedan de nationella proven tillkom har kommunen valt att göra testet med samtliga elever i år 2. Både läsförståelsetest och ordavkodning har gjorts och arbetet har fungerat bra. De test som används för att svara på frågeställningen Hur läser våra elever? är dels ett avkodningstest ( H4 av fil.dr. Rikard Lindahl) och ett läsförståelsetest ( Vilken bild är rätt av professor Ingvar Lundberg). Resultat från läsförståelsetesten har överförts till en s.k. Stanineskala, vilken är en niogradig skala som bygger på normalfördelningskurvan, där 5 är medelvärde. Elevernas medelvärde för 2013 hamnar på 5,9 vilket är ett mycket bra värde. Gruppen elever som har godtagbar och god läsförståelse (3 till 9 på stanineskalan) är ca: 95 %, vilket är ett betydligt bättre resultat än vid starten av mätningarna. Provet är standardiserat för höstterminen men genomförs på vårterminen vilket kan vara en del i förklaringen av det positiva resultatet. Oavsett resultat ger screeningen en indikation på att flertalet elever i år 2 under våren 2013 hade en god läsförståelse. Nedan presenteras resultatet från läsförståelsetestet våren Ett diagram som visar utveckling avseende ordavkodning presenteras också. Flickornas värden på ordavkodningstestet ligger något under det framtagna genomsnittet medan pojkarnas värden ligger något över. Sammantaget visar även ordavkodningen på en positiv utveckling över tid även om man ser till de tre sista åren då resultaten varit mer stabila. 4

6 Diagram2. Resultat vid Lässcreening våren 2012 för elever i år 2 Falköpings kommun Diagram 1. Antal/andel elever i år 2 inom respektive steg på stanineskalan vid läsförståelsetest Diagram 2. Antal/andel elever i år 2 som klarar gränsvärdet vid ordavkodningstest Nationella Prov och kunskapskrav i år 3 De nationella proven för år 3 prövar inte samtliga kunskapskrav som finns för årskursen, men ger ändå en god bild över måluppfyllelsen. De områden inom ämnet där högst andel elever klarar kravnivån framgår tydligt liksom de områden som behöver förbättras. De följande bilderna visar på det sammantagna resultatet för deltagande elever, men en stor variation av måluppfyllelse finns mellan skolorna för några av delproven. Skolornas fokus på analys av kunskapsutvecklingen har 5

7 förbättrats de senaste åren, men fortfarande finns mycket kvar att förbättra vad gäller skolans insatser för att utveckla undervisningen. Det är viktigt att se de nationella proven som en möjlighet att främja lärandet och undervisningen och inte bara som en sätt att mäta elevers kunskaper. Skolans ansvar har fokuserats i högre grad än under tidigare år och även påverkat lärares kunskapssyn. Svenska ÄP år 3, vt 2013 Svenska, skriva - Sälars o fåglars dröm Svenska, skriva - Stavning och interpunktion Svenska, skriva - Drömmar om natten Svenska, läsa - Elevens textsamtal Svenska, läsa. Elevens högläsning Svenska, läsa - Om natten Svenska, läsa - Dröm el verklighet Svenska, tala 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ej klarat gränsvärde Klarat gränsvärde Diagram 3. Resultatet vid nationella prov i svenska för år 3 i Falköpings kommun Matematik ÄP3 vt 2013 Matte, tid och area Matte, enkla problem Matte, taluppfattning Matte, geometriska begrepp Matte, enkla bråk Matte, statistik Matte, muntliga prov, gruppuppgift 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ej klarat gränsvärde Klarat gränsvärde 6

8 Diagram 4. Resultatet vid nationella prov i matematik för år 3 i Falköpings kommun Nedan visas variationen av måluppfyllelse mellan skolorna för andelen elever som nått kunskapskraven i år 3 i svenska och matematik enligt lärares bedömning i skriftliga omdömen under vårterminen Skolornas resultat varierar mellan 50 och 100% måluppfyllelse. Genomsnittet i kommunen ligger på 90% för svenska och 88% matematik. Diagram 5.visar andel elever som når kunskapskraven i år3 i svenska och matematik. Ämnet matematik har under flera år fokuserats för att kunna möta elevers behov och stödja deras kunskapsutveckling. Trots alla insatser är fortfarande matematik ett av de ämnen där eleverna har svårast att klara kunskapskraven. I år 3 har under flera år delprovet skriftliga räknemetoder / problemlösning visat sig vara det område som högst andel elever har svårigheter att klara. Även årets resultat visar på att problemlösningen har lägre måluppfyllelse. Att också lärares bedömningsförmåga påverkar resultaten är känt men i vilken utsträckning det får genomslag är svårt att konstatera. Kompetensutvecklingsinsatser och studiecirklar i ämnet Att förstå och använda tal har genomförts på alla skolor. Flera forskningsstudier i Learning Study har genomförts med hjälp av matematikbidragssatsningen Under 2012 har en utvärdering genomförts från PRIMgruppen vid Stockholms Universitet för att skapa en gemensam utgångspunkt för kommunen och alla undervisande lärare. Denna utvärdering rapporterades i december 2012 och visade på samma variation som de nationella proven. Generellt framkommer från ledningsperspektiv att skolorna ytterligare behöver utveckla den formativa bedömningen och skapa större samsyn och likvärdighet i bedömningsfrågor. Att frigöra krafter i klassrummen är också viktigt. Lärare behöver låta elever vara med och göra självbedömning och kamratbedömning i vardagen. Lärare tar del av olika kompetensutvecklingsinsatser och aktuell litteratur men behöver tid att reflektera. Många lärare känner otrygghet om de inte har prov att luta sig mot. 7

9 2.3 Måluppfyllelse år 6 Årets uppföljningar visar att måluppfyllelsen avseende andel elever som nått kunskapskraven i samtliga ämnen i år 6 var 76% vilket är ett mindre bra resultat även om måluppfyllelsen är något högre än i år 9. Generellt har elever lägst måluppfyllelse i modersmål, matematik och engelska. Det är dock även i engelska och matte som flest elever lyckats nå de högsta betygen och där det synliggörs en jämnare fördelning mellan betygsstegen. Den fördelningen synliggörs även i de nationella proven där engelska och matematik är de ämnen som flest elever fått provbetyget A. Fler elever än tidigare når inte upp till kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa. Hur stor andel som beror på att inte simkunnigheten nås går inte att utläsa. I betygsstatistiken framkommer att 92 procent av eleverna klarar måluppfyllelsen i svenska och 85 % i ämnet matematik medan 87 % av eleverna når kunskapskraven i engelska. Falköpings kommun har under det sista året tagit emot ett stort antal nyanlända elever vilket kan komma att påverka måluppfyllelsen i framtiden. Enligt skolverkets nyaste statistik har elever som invandrat till Sverige efter ordinarie skolstart lägre genomsnittligt betyg och uppnådde i lägre grad kunskapskraven än övriga elever i samtliga ämnen. Samma mönster gäller även för elever som har föräldrar med låg utbildningsnivå. Nedan visas den variation mellan skolor som finns avseende måluppfyllelse i samtliga ämnen i år 6. Diagram 6. Måluppfyllelse i samtliga ämnen i år 6 redovisas här skolvis enligt egen statistik Skolverkets nyhetsbrev skriver att Betygen ska ge en återkoppling till elever, vårdnadshavare och beslutsfattare om elevernas kunskapsutveckling. Betygen ska bidra till att forma lärarens undervisning och elevernas fortsatta lärande. Detta skiljer sig från slutbetyget i årskurs 9 som framförallt syftar till att summera ihop elevernas kunskaper. Resultaten från de nationella proven i år 6 kan jämföras med måluppfyllelse avseende betygen för samma årskurs. Betygssättningen vid nationella prov och terminsbetyg i engelska, svenska och matematik är samstämmig. 8

10 Diagram 7 Andel/ antal elever som nått de olika provstegsbetygen vid nationella prov i år 6. Diagram 8. Andel/ antal elever som nått de olika betygsstegen vid terminsbetyget vårterminen i år 6. 9

11 2.4 Måluppfyllelse år 9 Merit- och Salsavärde i år 9 Slutbetyget sätts utifrån de kunskapskrav som eleverna enligt kursplanerna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Från och med våren 2013 anges slutbetygen med betygsskalan A-F där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne, på grund av att eleven varit frånvarande, ska betyg inte sättas i ämnet. Det markeras med ett streck (-) i betygskatalogen. I och med en ny betygsskala och flera betygssteg har ett nytt resultatmått tagits fram, betygspoäng. Meritvärdet utgörs av summan av betygspoängen för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (F=0, E=10, D=12,5 C=15, B=17,5 och A=20 poäng). Det möjliga maxvärdet är 320 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått betyg i minst ett ämne. Elevernas sammanlagda poäng divideras med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Eleverna som slutade grundskolan i juni 2013 var den första grupp elever som fick slutbetyg enligt den nya betygsskalan. I tabell 1. redovisas en jämförelse av meritvärdet över tid i Falköping jämfört med riket. Tabell 1. Jämförelse av meritvärdet över tid i Falköping och snittet i riket. 2008/ / / / /13 Falköping, flickor 207,2 211,9 215,7 215,0 206,4 Falköping pojkar 190,6 194,5 185,4 187,1 193,3 Falköping totalt 198,8 203,3 199,7 202,6 199,4 Rikssnittet 209,6 208,8 210,6 211,4 212,8 Källa: Skolverkets statistik Meritvärdet för år 9 i Falköping har tidigare legat i linje med rikets nivå men de sista sex åren har resultaten försämrats. Det är framförallt flickornas resultat som har en negativ trend medan pojkarnas håller en mer konstant nivå. Skillnaderna mellan kommunens olika skolor är påtaglig och på vissa skolor har flickor och pojkar ett jämförbart resultat medan andra skolor vissa på stora differenser mellan könen. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan har också minskat rejält de sista åren. Elevers kunskapsnivå är ena sidan av bedömningen men lärares förmåga till likvärdig bedömning påverkar också resultaten. Vi har nog aldrig tidigare haft lärare med bättre bedömningsförmåga än idag, vilket också kan påverka resultatet. Kanske har det tidigare varit lättare att fria än att fälla än det är idag. Andelen elever med utländsk bakgrund har under perioden ökat i kommunen. Enligt Skolverkets rapport Slutbetyg i grundskolan våren 2013 framgår som ett riksgenomsnitt att De nyinvandrade elevernas betygsresultat skiljer sig påtagligt från övriga elever. Generellt i Sverige når 80% av de nyinvandrade eleverna inte kunskapskraven i ett eller fler ämnen. Nyinvandrade elever som invandrat under de senaste fyra åren till Sverige utgjorde vid slutbetyget 2013 sammantaget 6,4% procent av det totala antalet elever i årskurs 9 i Falköpings kommun. Skolverket redovisar årligen en prognos, ett modellberäknat meritvärde som grundar sig på föräldrars utbildningsbakgrund och härkomst. Detta värde benämns SALSA-värde och finns att hitta i Skolverkets databas. Nedan i tabell 2 redovisas hur Falköpings kommuns SALSA-värde korrelerat jämfört med faktiskt meritvärde genom åren. Det faktiska meritvärdet överensstämmer bra med det modellberäknade i de sista årens jämförelser. 10

12 Tabell 2. Jämförelse mellan faktiskt meritvärde och modellberäknat SALSA-värde för Falköping. 2007/ / / / / /13 Faktiskt meritvärde 203,6 198,8 203,3 199,7 202,6 199,4 SALSA-värde Källa: Skolverkets statistik Resultatet för kommunens salsamått 2013 är inte redovisade på Skolverkets sida ännu. Meritvärdet för år 9 i Falköpings kommun 2013 är fortsatt lägre än genomsnittet för riket men jämfört med SALSA-värdet 1 ligger Falköpings kommun nära det prognostiserade resultatet under tidsperioden. Det faktiska resultatet jämfört med SALSA-värdet skiljer mycket mellan kommunens olika grundskolor. Föräldrars utbildningsnivå, elevers bakgrund och könsfördelning är faktorer som avgör det prognostiserade SALSA-värdet. Skolverket skriver att skillnaderna mellan elevers måluppfyllelse ökar markant beroende på föräldrars utbildningsbakgrund. Det går att utläsa även i statistiken för Falköpings kommun. Meritvärdet skiljer med mer än 100 betygspoäng mellan gruppen elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning och gruppen elever, med föräldrar med förgymnasial utbildning. Diagram 9 och 10 nedan visar på skillnaderna och även på en samstämmighet i resultat mellan elevers härkomst och föräldrars utbildningsnivå. Vid analys framkommer att det sammanlagda meritvärdet vid kommunens små skolenheter varierar stort mellan åren vid samma skolor. Det går även att se samband mellan årsgruppens resultat och föräldrars utbildningsnivå. Vid de små skolenheterna påverkas resultaten och procentandelarna snabbt. Diagram 9 visar elevers meritvärde beroende på föräldrars utbildningsbakgrund 1 SALSA - Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser. Den bygger på en statistikmodell med vars hjälp du kan analysera kommuners och skolors betygsresultat när viss hänsyn tagits till skolors elevsammansättning. 11

13 Diagram 10 visar elevers meritvärde beroende på bakgrund Nationella prov år 9 Nedan redovisas provbetygen vid nationella ämnesproven i år 9 och andelen elever i skolår 9 som fått de olika provbetygen i de olika betygsstegen. Andelen höga betyg skiljer stort mellan olika ämnen liksom andelen icke godkända betyg. Det finns även en variation i måluppfyllelsen mellan de olika skolorna som delvis framkommer i nästkommande diagram. Ämnesprov total åk 9 vt 2013 A B C D E F Svenska Samhällskunskap Religion Matematik Kemi Historia Geografi Fysik Engelska Biologi % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%. 12

14 Diagram 11.visa resultat från nationella ämnesprov 2013 för årskurs 9. Diagram 12. Variation mellan de olika grundskolornas resultat av måluppfyllelse vid nationella prov i år 9. Betygsutveckling över tid Andelen elever som inte når kunskapskraven i slutbetyget i ämnet matematik har varit hög de sista åren och ännu högre avseende provbetygen vid nationella prov. Under 2013 är de mer jämförbara än de varit under tidigare år. Resultaten har försämrats trots flera kompetensutvecklingsinsatser och matematikprojekt inom ämnet. Från och med 2013 deltar samtliga lärare i mattelyftet vilket förhoppningsvis ska generera högre måluppfyllelse. Nedan visas andelen elever som inte når kunskapskraven i matematik vid slutbetyg i åk. 9. Diagram 13 visar elevers måluppfyllelse i matematik 13

15 Slutbetygsresultaten i svenska ligger på en ganska jämn nivå och knappt 5% av eleverna når inte kunskapskraven över tid. Måluppfyllelsen 2012 skiljer mellan pojkars och flickors resultat och en betydligt högre andel av pojkarna når inte kunskapskraven jämfört med flickorna. Fortsatt fokus och analys av resultat krävs. Diagram 14 visar elevers måluppfyllelse i svenska Slutbetygsresultaten i ämnet engelska varier något över tid och pendlar på mellan 90 95% måluppfyllelse. Resultaten avviker inte stort mellan könen. Diagram 15 visar elevers måluppfyllelse i engelska 14

16 Betygsresultaten skiljer sig åt mellan flickor och pojkar. Flickorna har en högre måluppfyllelse och får högre betyg än pojkarna rent generellt. Resultatet stämmer väl överens med den nationella bild som Skolverket ger. Störst andel elever som inte når målen ses i ämnet matematik. Jämförelse mellan åren av andel elever som når målen i samtliga ämnen Elever i Falköping håller sig knappt i linje med genomsnittet för riket i jämförelsen av hur man når kunskapskraven i minst 16 ämnen och skillnaden i måluppfyllelse mellan kommunens olika grundskolor är fortfarande stor. Vid granskning av måluppfyllelse i samtliga ämnen framgår att kommunens elever har hög måluppfyllelse i praktiskt-estetiska ämnen. Resultatet beror troligen på olika orsaker där grunden för bedömningen spelar in. För dessa ämnen finns inte heller nationella prov som jämförelseinstrument. Betygen i svenska, matematik och engelska höjs från år 8 till år 9. I matematik skiljer sig resultaten från nationella prov i jämförelse med betygen i år 9 betydligt mindre i år än tidigare år. Behörighet till gymnasiet I år 9 var det 2013 totalt 66 elever, dvs. 18 % som saknade betyg i ett eller flera av ämnen som krävs för behörighet till nationellt program. Årets resultat är sämre än föregående års och betydligt sämre än tidigare års resultat. Det är inte heller jämförbart med rikets resultat. Andelen obehöriga elever har ökat kraftigt och skiljer mellan skolorna, vilket synliggörs i diagram 16. Att kraven för att vara behörig till Nationellt program har ändrats kan ha påverkat resultatet delvis men Falköping avviker rejält från rikets snitt på drygt 12%. Under de sista åren har kommunen tagit emot en stor grupp anhöriginvandrare vilket givetvis påverkar de resultat vi kan avläsa i statstiken. Diagram16. Andelen elever som når behörighet per skola. 15

17 2.5 Analys av elevers resultat i matematik Nedan redovisas en kommunövergripande analys av matematikresultat för Falköpings kommuns grundskolor läsåret 2012/2013 utifrån skolbilder, resultatredovisning, bildspel och rektorsgruppens samlade och gemensamma analys. Elevers kunskapsresultat skiftar inom kommunen, mellan skolor och mellan klassrum, från en riktigt hög måluppfyllelse till en mycket låg. Många och olika insatser har genomförts under de sista åren utan märkbart resultat. Falköpings kommun känner igen sig i vad som utmärker svenska kommuners matematikresultat i genomsnitt. Undervisningen och lärarens engagemang har en avgörande betydelse för eleverna. Lärarkåren behöver ökad matematikdidaktisk kompetens och handledning i större utsträckning än vad som erbjuds i dag. Tid att diskutera och analysera undervisning och resultat behövs på alla skolor och för alla lärare generellt. Att våga analysera undervisningen i syfte att se vilken skillnad läraren kan göra, sker i för liten utsträckning. Där studier pågått inom matematiksatsningen i form av Learning studies har goda resultat påvisats. Förutsättningar för kollegialt lärande och samarbete är små. Särskilt på mindre skolenheter. Skolans organisation och tidsanvändning är inte alltid optimal. Den nya läroplanen ställer helt andra krav på planering av undervisningen och det är lärarkåren fortfarande ovan vid. Idag utgår stor del av undervisningen från läromedlet och på så sätt styr läromedlet vad eleven undervisas om. Att lägga upp undervisningen så att den ger svar på i vilken utsträckning eleven har utvecklat aktuella förmågor, kräver en helt annan insikt än att lämna ansvaret för undervisningen till läromedelsförfattaren. Det är inte antalet sidor i matteboken som ska vara vägledande för eleven eller fokus för formativ bedömning utan i vilken grad eleven fått möjlighet att träna och öva sina förmågor för att nå så långt som möjligt enligt kursplanens krav. Förändringsbehov, stöd till lärargruppen och förslag till åtgärder: Organisationen påverkar också undervisning och resultat och det är av yttersta vikt att lärare med rätt behörighet undervisar i klasserna. Det är också viktigt att stöd ges i tidigt skede av skolgången till de lärare och elever som har behov av detta. Schemastrukturen måste också kunna erbjuda längre arbetspass. Hela skolan behöver i större utsträckning koppla resultaten till undervisning och utveckling av lärarinsatser än till eleverna själva. Ämnet behöver i högre grad verklighetsförankring i vardagen. Elever behöver högre förväntningar och större utmaningar än i dag! Innehåll och planering av undervisningen behöver förändras generellt även om också goda exempel finns. Mer tid för kollegialt utbyte och handledning krävs liksom kompetensutvecklingsinsatser för att bidra till samsyn. Eleven ska alltid kunna känna sig trygg i vad som krävs och vad som bedöms. Eleven ska kunna se sin egen utveckling. Bedömningen är kärnfrågan för att kunna förändra upplägget på undervisningen. Ökade förutsättningar för sambedömning, erfarenhetsutbyte och diskussion krävs för att skapa förutsättningar för lärare att känna sig trygga i bedömning. Lärargruppen behöver riktat stöd i analysarbetet, bla av rektorerna. Skolorna behöver skapa gemensamma teorigrunder och bilder av lärandet. Planering och undervisning måste utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i mycket större utsträckning än i dag. Goda exempel måste spridas inom och mellan kommuner och skolor. Elevuppföljning, dokumentation och statistik behöver förenklas för att underlätta uppföljningsarbetet för rektorer, lärare och elever. Högre måluppfyllelse i matematik kräver medveten styrning från rektor och huvudman. Vi behöver gemensamma tankemodeller på olika sätt och en satsning på kommande matematiklyft ger förhoppningsvis bättre resultat än tidigare försök. 16

18 25% Betyg åk 6 Matematik vt % 22% 20% 19% 15% 16% 10% 13% 9% 5% 0% A B C D E F Diagram 17. Andel elever i åk. 6 med betyg i de olika betygsstegen i ämnet matematik juni 2013 A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg Diagram 18. Antal elever som fått betyg i ämnet matematik inom de olika betygsstegen på respektive grundskola under

19 2.6 Grundläggande värden Uppföljning på huvudmannanivå av verksamheternas främjande och förebyggande arbete för att motverka diskriminering och kränkning Via kommunens ärendehanteringssystem rapporteras anmälda kränkningar och diskrimineringsärenden till huvudmannen som kan följa statistiken över tid. I en enkätuppföljning får förvaltningen kännedom om enheternas arbete och behov av stöd rent generellt. Det framkommer vid uppföljning i augusti 2013 att: Alla enheter och verksamheter har fyllt i enkäten som visar att alla verksamheter har en likabehandlingsplan alla har upprättade rutiner som fungerar enligt rektor/förskolechef De allra flesta har även rutiner för hur uppföljningen går till och analyserar sina svar. Ungefär 20 % av verksamheterna behöver förbättra arbetet med att kartlägga verksamheten inför en revidering av planen. Förskolorna är något sämre än övriga verksamheter. Ungefär hälften av verksamheterna behöver göra barn och elever mer delaktiga i arbetet Ungefär 65% av verksamheterna behöver göra vårdnadshavarna mer delaktiga i arbetet. På gymnasiet är föräldrarna välinformerade men inte delaktiga i arbetet. Ungefär 80% av planerna finns på webben, resterande behöver publicera sina. På två av 7 grundskolor med senare år saknas elevskyddsombud. På gymnasiet finns däremot många utsedda elevskyddsombud. Flertalet elever trivs och känner sig trygga på sin skola/gymnasieskola. Det sammantagna resultatet för grundskolorna visar att 94 % av eleverna trivs och 95 % känner sig trygga. För gymnasieskolan visar mätningar ännu något högre siffror. Givetvis finns ändå förbättringsarbete att göra för att nå än högre måluppfyllelse och trivsel. Genom enkäten har huvudmannen fått en bild av inom vilka områden förbättringar behöver ske. Några verksamheter uttrycker också att stöd från huvudmannen behövs. Det stödet uttrycks tex. som behov av tolk, kurator eller specialpedagogstöd vid vissa händelser/insatser. Grundskolor i tidiga år har periodvis behov av kuratorsinsatser. 2.7 Särskilt stöd Uppföljning på huvudmannanivå av verksamheternas arbete med elevers rätt till stöd Förvaltningen fick för några år sedan i uppdrag av nämnden att kartlägga grundskolornas arbete med elevens rätt till stöd. Samtliga rektorer intervjuades för att kartlägga rektors syn på elevstöd, sin organisation och sin verksamhet. Arbetet avslutades med en rapport där det bl.a. framkom att grundskolorna arbetar såväl inkluderande som exkluderande. De resurser som avsätts för elever med behov av särskilt stöd utförs av en mängd olika professioner. Andelen tid som avsätts till direkt arbete med eleverna skiljer stort mellan professionerna. Ett år senare gjordes en revision av arbetet med elevers rätt till stöd i grundskolan av PwC. Denna rapport visade på och stärkte den bild som framkommit tidigare. En organisationsförändring genomfördes efter granskningen och platser inom de s.k. särskilda undervisningsgrupperna minskades och ett extra budgettillskott tillsköts enheterna. 18

20 I samband med genomgång av vårdnadshavares anmälningar till Skolinspektionen framkom under hösten 2013 att flertalet anmälningar har sin grund i att inte elevers behov av stöd har kartlagts inför upprättande av åtgärdsprogram. Ett arbete har nu påbörjats för att återupprätta nytt stödmaterial och mallar som utgångspunkt och stöd för rektors ansvar. Under 2013 har förvaltningen också fått i uppdrag att följa upp hur grundskolorna ser och mäter effekten av det stöd som ges till elever. Antal elever med åtgärdsprogram Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd då eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Av programmet ska framgå vilka behoven, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Från och med 2013 finns tillgänglig statistik hos Skolverket om särskilt stöd. Den statistik som skolor blev ombedda att skicka under oktober 2013 har sammanställts på huvudmannanivå och delar av den visas i nedanstående diagram. Andelen elever med åtgärdsprogram i kommunen är jämförbar med rikets siffror, 14%. Andel elever placerade i särskild undervisningsgrupp den 15 oktober 2013 var 0,7% vilket är något lägre än rikets genomsnitt på 1,4 % av eleverna. Diagrammet nedan visar inte andel utan antal elever inom respektive grupp. Diagram 19 visar antal elever med olika form av stöd 19

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Tjänsteskrivelse 1 (12) Handläggare Lena Öijen Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Sammanfattning Ingen uppföljning och analys av skriftliga omdömen årskurs

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Rudolf Steinerskolan Göteborg Tallhöjdsgatan 1 474 GÖTEBORG Tel Fax wwwsteinerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Waldorf Göteborg 1480 Skolform Grundskola Skolenhetskod

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016 PM Enheten för förskole- och grundskolestatistik Dokumentdatum: 16-09-9 0 (16) Slutbetyg i grundskolan, våren 16 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn.

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn. Verksamheter Beskrivning av verksamheter för barn/elever 1-16 år Förskola Förskoleverksamheten vänder sig till barn i åldern 1-5 år och bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg (1-12 år). Förskolan

Läs mer

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Resultatutvecklingen i landets kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat. Det sammanvägda resultatet

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Orsa kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014.

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014. LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 1 (16) Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren. Göran Haag LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 2 (16) Sammanfattning Meritvärdet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Ekhammarskolan Skolvägen 20 19634 KUNGSÄNGEN Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands-Bro 0139 Grundskola 92284588 http://wwwupplands-brose/barn-och-utbildning/barn-och-unga-6-16-ar/kom

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

Beslut för Östra Göinge kommun

Beslut för Östra Göinge kommun esn Skolinspektionen Beslut Östra Göinge kommun kommun@ostragoinge.se Beslut för Östra Göinge kommun efter tillsyn av utbildningen i Östra Göinge kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Översyn av modellen för kompletteringsresurser och viktat bidrag

Översyn av modellen för kompletteringsresurser och viktat bidrag Översyn av modellen för kompletteringsresurser och viktat bidrag Ewa Franzén maj 2013 2013-05-13 1 (8) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 3 3. METOD... 3 4. REDOVISNING... 3 4.1.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9517 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Atheneskolan belägen i Gotlands kommun 2 (8) Tillsyn i Atheneskolan har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors.

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors. Skolblad avseende Grämestaskolan Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kramfors Kommunkod 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 76249351 http://www.kramfors.se Skolbladet presenterar

Läs mer

Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014

Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Datum: 140322 Handläggare: Rachel Törnell Direktnr: 0322-61 70 67 Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Nytt betygssystem I och med att ett nytt betygssystem har införts i svensk skola

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon 08-706 82 17 eller monica.vesterlund.olsson@sundbyberg.se Fokus på måluppfyllelse grundskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Beslut 2011-12-20 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid Kumlaby 6-9 viktoria.holmgren@kumla.se Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn i Kumlaby skola 6 9 Kumla kommun

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen Skolblad avseende Gudmundråskolan Kungsgatan 23 87230 KRAMFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Kramfors 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 11159060 http://wwwkramforsse Skolbladet presenterar

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola en Beslut Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Centrina utbildning Aktiebolag Beslut 2 (7) Tillsyn av Centrina utbildning Aktiebolag

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Fritidshemmet Hästens AB Org.nr. 556585-8536 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Friskolan Hästens belägen i Stockholms kommun Tillsyn i Friskolan Hästens Beslut 2 (4) har genomfört

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Fritidshemmets måluppfyllelse

Fritidshemmets måluppfyllelse Fritidshemmets måluppfyllelse fokusområde matematik Läsåret 2012-2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Bakgrund Utifrån kraven i den nya skollagen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg

Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2016-01-12 Skolverket publicerade i december 2015 resultat från de nationella proven

Läs mer

Kompletterande analys av utredningsuppdrag. Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden

Kompletterande analys av utredningsuppdrag. Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden Kompletterande analys av utredningsuppdrag Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden Kompletterande utredning angående avgångsbetyg i grundskolan och gymnasieskolan Inledning Utbildningsnämnden

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 67,7 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 67,7 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Kyrkbyns skola Skolgatan 4 79430 ORSA Tel Fax www.orsa.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Orsa 2034 Skolform Grundskola Skolenhetskod 203400201 Skolid 03945 Skolbladet presenterar

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2016:4570 Malmö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Karl Johansskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Skolverket publicerade i november 2014 resultat från de nationella proven för grundskolans årskurs 9. Nationella

Läs mer

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs.

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs. Under vårterminen 2014 genomfördes nationella prov i grundskolans åk 3, 6 och 9 liksom betygssättning i grundskolans åk 6 och 9, gymnasieskolan. Här redovisas skolkommunens resultat på nämnds- och verksamhetsnivå

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska tillgodoses inom

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Bergsjö Centralskola Skolvägen 9 820 70 Bergsjö 2010-11-04 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Bergsjö Centralskola i Nordanstigs kommun 2010-11-05 Skolbeslut Tillsyn i Bergsjö Centralskola

Läs mer

Skolblad avseende Unnaryds skola. Faktaruta. Norra vägen UNNARYD Tel Fax. Hylte Kommunen. Kommunkod. Skolenhetskod

Skolblad avseende Unnaryds skola. Faktaruta. Norra vägen UNNARYD Tel Fax. Hylte Kommunen. Kommunkod. Skolenhetskod Skolblad avseende Unnaryds skola Norra vägen 22 31083 UNNARYD Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 15 Skolform Grundskola Skolenhetskod 28921911 http://www.hylte.se/unnaryd Skolbladet presenterar

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Annbritt Öqvist 2012-01-27 Rev 2012-02-08 BUN-2012-0065 Barn- och ungdomsnämnden Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Hågadalsskolan Granitvägen 14 C 752 UPPSALA Tel Fax www.hagadalsskolan.uppsala.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Uppsala 0380 Skolform Grundskola Skolkod 038000403 Skolid 00789 Skolbladet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2016:4579 Malmö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Örtagårdsskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer