Bilaga 2 Nya klasslistor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2 Nya klasslistor"

Transkript

1 Bilaga 2 Nya klasslistor Nya klasslistor behöver tillföras fi2xml för att stödja ändringar i områdena avtal, dokumenthantering, miljö/vara och ärendehantering. Avtal Avtalsparter En ny klasslista skapas för klassificering av avtalsparternas roller. Klasslistan används för att specificera vilken roll en part i ett avtal tillhör. Klasslistan föreslås ha följande klasser: Klasskod (code) Benämning (name) 01 Hyresvärd 02 Hyresgäst 03 Betalningsansvarig 04 Utfärdare 05 Säljare 06 Köpare 07 Leverantör 08 Kund 09 Arbetsgivare 10 Arbetstagare Dokumenthantering Omvandling av klasslistan Dokumentklass Klasslistan beskriver dokumentklasser för användning i skilda tillämpningar. Listan följer ett äldre xml-schema som beskriver hierarkier på ett sätt som inte är entydigt. Fi2:s standardformat för klassoch värdelistor tillåter en hierarkisk indelning av klasser som är entydig och stabil. Dokumentklasserna i värdelistan har egenskaperna värde, beskrivning och id. Följande är egenskaper för den första klassen i listan: Egenskap XML-tag Värde Värde item-value Dokumentadministration Beskrivning item-description Dokument avsedda att stöda hantering av dokument. Id item-id 1A Egenskapsdefinitionerna korrelerar inte helt med hur klass- och värdelistor i fi2 är uppbyggda. Därför föreslås följande transformeringar göras: XML-tag i metadata.se item-value XML-tag i fi2xml item-description

2 item-description item-id item-definition item-value Transformeringen ger en klasslista med följande utseende (kolumnen Beskrivning har utelämnats). Klasskod (code) 1A 1A01 1A02 1A03 1A04 1A05 1A06 1A07 1B 1B01 1B02 1C 1C01 1C02 1C03 1C04 1D 1D01 1D02 1D03 1D04 1E 1E01 1E02 1E03 1E04 1E05 1E06 1E07 1F 1F01 1F02 1F03 1F04 2A 2A01 2A02 2A03 Benämning (name) Dokumentadministration Adresslista Distributionslista Dokumentförteckning Ritningsförteckning Filförteckning Ändrings-PM Innehållsförteckning Meddelande Brev Följebrev Mötesdokument Kallelse Dagordning Mötesprotokoll Minnesanteckningar Ledningsdokument Rutinbeskrivning Informationshandbok Policy Ledningssystem Planeringsdokument Tidplan Administrativa föreskrifter Miljöplan Kvalitetsplan Organisationsplan Aktvitetsplan Arbetsmiljöplan Uppföljande dokument Dagbok Periodrapport Avvikelserapport Tillbudsrapport Program Verksamhetsbeskrivning Utrymmesprogram Utrymmesfunktionsprogram 2A04 2A05 2A06 2B 2B01 2B02 2B03 2B04 2B05 2C 2C01 2C02 2C03 2D 2D01 2D02 2D03 2D04 2D05 2D06 2D07 2D08 2E 2E01 2E02 2E03 2E04 2E05 2E06 2E07 2E08 2E09 2E10 2E11 2E12 2F 2G 2G01 2G02 Byggnadsprogram Funktionsprogram Tekniskt program Förteckning Produktförteckning Systemförteckning Mängdbeskrivning Mängdförteckning Utrymmesförteckning Kvalitetsdokument Gränsdragningslista Kontrollplan Checklista Beskrivning Rumsbeskrivning Typrumsbeskrivning Teknisk beskrivning Kulörbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Teknisk rapport Brandskyddsdokumentation Bofaktablad Ritning Karta Situationsplan Planritning Fasadritning Sektionsritning Profilritning Uppställningsritning Förteckningsritning Detaljritning Schema Sammansatt ritning Presentationsritning Ritningsdefinition Komplementfil Ritningskomplement Batchfil

3 2G03 Inställningsfil 2H Modell 2H01 2D-modell 2H02 3D-modell 2H03 Produktmodell 2J Mätning och beräkning 2J01 Geoteknisk redovisning 2J02 Beräkning 2J03 Mätrapport 2K Besiktningsdokument 2K01 OVK-dokument 2K02 Entreprenadbesiktningsutlåta nde 2K03 Termograferingsdokument 2K04 Skickbesiktningsdokument 2K05 Injusteringsdokument 2K06 Provningsdokument 2K07 Brandsäkerhetsdokument 2K08 Hissbesiktningsdokument 2K09 Säkerhetsdokument kyla värme 2K10 Sotningsdokument 2L Drift- och underhållsanvisning 2L01 Funktionsöversikt 2L02 Driftinstruktion 2L03 Driftkort 2L04 Skötselanvisning 2L05 Underhållsplan 2L06 Underhållsinstruktion 2L07 Underhållskort 2M Bild 2M01 Fotografi 2M02 Handritad bild 2M03 Fotomontage 2M04 Datorgenererad bild 2M05 Film 2M06 VR-presentation 2M07 Bildspel 3A Strategiskt affärsdokument 3A01 Affärsplan 3A02 Marknadskartläggning 3B Legalt dokument 3B01 Garanti 3B02 Skattedeklaration 3C Finansiellt säkerhetsdokument 3C01 Investeringsanalys 3C02 Värderingsintyg 3C03 Försäkringshandling 3C04 Förvaltningsplan 3C05 Ekonomisk plan 3C06 Budgetinstruktion 3C07 Budget 3D Finansiellt transaktionsdokument 3D01 Skuldebrev 3D02 Borgensförbindelse 3D03 Köpebrev 3D04 Kundreskontrajournal 3D05 Leverantörreskontrajournal 3D06 Påminnelsebrev 3D07 Kravbrev 3D08 Ekonomirapport 3D09 Kvittens 3E Tillståndsrelaterat dokument 3E01 Ansökan 3E02 Anmälan 3E03 Tillstånd 3E04 Intyg 3F Avtal 3F01 Tomträttskontrakt 3F02 Fastighetsbildningsavtal 3F03 Servitutsavtal 3F04 Köpehandling 3F05 Kreditavtal 3F06 Entreprenadavtal 3F07 Avtal om tjänsteköp 3F08 Samfällighetsavtal 3F09 Genomförandeavtal 3F10 Hyresavtal 3F11 Försäkringsavtal 3G Inköpsdokument 3G01 Inköpsunderlag 3G02 Inbjudan 3G03 Förfrågningsunderlag 3G04 Anbud 3G05 Beställning 3G06 Faktura 3G07 ÄTA 3G08 Arbetsorder 3H Kalkyl

4 3H01 3H02 3H03 3H04 3H05 3J 3J01 3J02 3J03 3K 4A 4A01 4A02 4A03 4A04 4B 4B01 Förkalkyl Anbudskalkyl Produktionskalkyl Översiktskalkyl Detaljkalkyl Fastighetsjuridiskt dokument Lagfartsbevis Pantbrev Gravationsbevis Marknadsföringsdokument Regelverk Lag Författning Standard Standardavtal Myndighetsinformation Fastighetsuppgifter 4B02 4C 4C01 4C02 4C03 4C04 4C05 4C06 4D 4D01 4D02 4D03 4D04 4E 4E01 4E02 4F Skatteuppgifter Planinformation Detaljplan Översiktsplan Regionplan Nybyggnadskarta Tomtkarta Registerkarta Arbetsunderlag Dokumentmall Standardtext Kvalitetssystem Handbok Produktinformation Byggvarudeklaration Produktbeskrivning Prislista Omvandling av klasslistorna handlingstyper och dokumentstatus Båda klasslistorna saknar koder, endast namn och beskrivning finns angivet. Listorna transformeras så att namnet blir både klasskod och -benämning. Värdet för benämning har utelämnats i redovisningen nedan. Handlingstyp Klasskod (code) Programhandling Förslagshandling Huvudhandling Bygglovshandling Bygghandling Relationshandling Projektplanering Förfrågningsunderlag Kontraktshandling Drift- och underhållshandling Ekonomisk förvaltningshandling Beskrivning (trans desc) Redovisning av verksamhets- och byggnadsprogram. Förslag till utformning, som underlag för fortsatt projektering. Utformning på systemnivå, som underlag för fortsatt projektering eller tidig upphandling. Ansökningshandling för bygglov. Detaljutformning, för uppförande av byggnad eller anläggning. Dokumentation av faktiskt utförande. Underlag för planering av projektprocesser. Underlag för förfrågan vid upphandling av entreprenad. Avtalad utformning och omfattning för entrepranad. Dokumentation att användas för drift och underhåll. Dokumentation att användas för ekonomisk förvaltning - administration av hyresavtal etc. Dokumentstatus Klasskod (code) För information Preliminär Beskrivning (trans desc) Dokumentet är avsett som internt arbetsmaterial och ska inte ingå i externt presenterade handlingar Dokumentet är under färdigställande och inte klart för granskning

5 För kommentarer För granskning För godkännande Kommenterat Granskat Granskat med kommentarer Godkänt Godkänt med kommentarer Ej godkänt Fastställt för användning Ej giltigt Utgånget Ersatt Dokumentet är överlämnat av författaren till andra för synpunkter. Dokumentet är överlämnet av författaren för granskning av sakinnehållet. Dokumentet är överlämnat för godkännande av innehållet. Kommentarer på dokumentets innehåll har givits. Kommentarerna anges i särskilt metadata, direkt eller som referens till annat dokument. Dokumentets sakinnehåll är granskat utan kommentarer. Dokumentets sakinnehåll är granskat och kommentarer har givits. Dokumentets innehåll är godkänt. Dokumentets innehåll är godkänt men kommentarer har givits. Dokumentets innehåll är icke godkänt. Dokumentet är fastställt för användning. Ändamålet med användningen ska anges som separat metadata. Dokumentet är inte giltigt för användning för något ändamål. Dokumentets giltighet för användning har avslutats. Dokumentet har ersatts av ett annat dokument. Det ersättande dokumentet ska anges som separat metadata. Miljö/vara Området innehåller fyra klasslistor och en värdelista som specificerats i projektrapporten och sedan refererats i förstudien. Klasslista Service life type Actual service life The service life that an asset has given Expected service life The service life that an artefact is expected to have under current operating conditions Optimistic reference service life The best or most optimistic estimate of service life that is quoted for an artefact under reference operating conditions Pessimistic reference service life The least or most pessimistic estimate of service life that is quoted for an artefact under reference operating conditions Reference service life The typical service life that is quoted for an artefact under reference operating conditions Other Not known Unset Klasslista Service life context Very High

6 High Normal Low Very Low Not Defined Klasslista Estimated service life factors type A Inherent performance level B Design level C Work execution level D Indoor environment E Outdoor environment F Usage conditions G Maintenance level Klasslistan Confidence statistical distribution models normal normal log-normal log-normal Gumbel Gumbel triangular triangular Värdelista för produktegenskaper Värdelistan beskriver de egenskaper för byggvaror som inte är fast definierade i entiteten byggvara. Egenskaperna anges istället på via elementet fi2product_value, med användande av värdekoden från listan. I listan nedan är kolumnen Beskrivning en sammanslagning av svenska och engelska beskrivningstexter. INF.CRY Country manufacturing Ursprungsland(-länder) för tillverkning INF.CTY City manufacturing For whom the EPD is representative: The site(s) INF.IUS Intended product use The description of the construction product s use INF.SDS Safety data sheet Finns säkerhetsdatablad INF.SDL Link to safety data sheet Länk till säkerhetsdatablad INF.HZC Product hazardous class Ange enligt Kemikalieinspektionens regelverk: klassificering INF.HZL Product hazardous labelling Ange enligt Kemikalieinspektionens regelverk: märkning INF.BTA BVD Basta registration Är varan registrerad i BASTA INF.BTR BVD Fulfils Basta Uppfyller varan BASTAs egenskapskrav requirements INF.EL1 Environmetal label typ I Är varan miljömärkt INF.EL2 Environmetal label typ II Finns en byggvarudeklartion (BVD) för varan (self claims) INF.BDT BVD date Upprättad/ändrad den INF.BST BVD status Status INF.BRE BVD revision Ändringen avser

7 INF.BRI BVD revision identification Ändrad vara identifieras genom INF.BDL Link to building declaration type II Länk till BVD. Notera att det bara på detta sättet kapitel 5 görs tillgängligt i formatet samt enligt nedan. INF.EL3 Environmental label typ III Finns miljödeklaration typ III för varan (LCA) INF.BS5 Section 5 in BVD3 INF.FUN The functional unit INF.DUN The declared unit INF.WPU Kg per declared unit INF.EAP EPD average products INF.PRO Name program operator Name of the programme used and the programme operator s name and address and, if relevant the logo and website INF.PRA Address program operator Name of the programme used and the... INF.PRL Logo program operator Name of the programme used and the... INF.PCR PCR used INF.EIS EPD issued The date the declaration was issued INF.EVD EPD valid until The end of the 5 year period of validity INF.LSO Life cycle stages omitted INF.REG EPD registration number EPD Registration No. xxx INF.EST EPD statement A statement that EPDs of construction products may not be comparable if they do not comply with this European Standard" INF.VRT Type of verification Type of verification INF.VRN Verifier name Verification performed by INF.IVF Inventory figure Figure 3 of pren 15804:- a shall be completed and reproduced INF.EDL Link to EPD Länk till publicerad EPD INF.OTI Other product information Övriga upplysningar (varuinformation) DST.TBS Take back system lastbärare Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan? DST.RUS Reuse packaging materials Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan? DST.REC Recycling packaging Återtar leverantören emballage för varan? materials DST.OPS Operative take back system Är leverantören ansluten till REPA? Name (n) DST.OPC Operative take back system Valid country(-ies) (n) DST.APM Average packaging materials Ange de förpackningsmaterial som normalt följer med varan: CON.STO Storage Ställer varan särskilda krav vid lagring? CON.SUR Surrounding materials Ställer varan särskilda krav på omgivande material? CON.AUX Auxiliary installation Åtgår några insatsvaror för byggproduktion/montering? materials CON.WST Generic installation waste Uppstår vanligtvis spill vid byggproduktion/montering? CON.OTI Other information construction process Other information installation of the product in the building

8 USE.AUX Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll? USE.ERG Ställer varan krav på energitillförsel för drift? USE.RSL Uppskattad teknisk livslängd för varan USE.CMT Comment reference service Comment to reference service life prediction life USE.OTI Other information service Övriga upplysningar life prediction EOL.PRT Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering? EOL.DEM Är varan förberedd för demontering (isärtagning)? EOL.RUS Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? EOL.REC Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? EOL.ERC Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? EOL.EMS Finns det risk för miljöbelastande emissioner vid energiutvinning? EOL.RER Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? EOL.DWC Ange avfallskod för spill från varan i den form den levereras EOL.DHZ Är detta spill klassat som farligt avfall? EOL.IWC Ange avfallskod för den inbyggda (ev. härdade) varan, om den skiljer från den levererade varan (enligt ovan) EOL.IHZ Är detta spill klassat som farligt avfall? EOL.OTI Other information end of Övriga upplysningar life LCC.RCA Real cost time adjusted The cost when recalculated the real cost from a base date to the scenario case, typically by using index figures. LCC.RCD Real cost time adjusted The new date the unit price is valid for date LCC.PDI Unit price discounted The recalculated unit price when it is discounted to a reference year. LCC.PDE Unit price discounted description Description of aspects taken into account when discounted LCC.UDY Unit price discounted year The reference year the price is discounted to LCC.CTY Cost type A classification description of the cost LCC.CID Cost ID An identity used in the calculations for the specific cost LCC.CIS Cost ID system The name of the cost identity system applied LCC.CDE Cost description Description of what the cost activity comprise LCC.UCO Unit cost Default cost for the activity LCC.UCC Unit cost currency The currency the unit cost is given in LCC.UCA Unit cost with object The cost including after object related adjustments is made adjustments LCC.UAD Unit cost adjustment date The date the adjusted unit cost was made LCC.UDI Unit cost discounted The recalculated unit cost when it is discounted to a reference year. LCC.UDE Unit cost discounted description Description of aspects taken into account when discounted

9 LCC.UDY Unit cost discounted year The reference year the cost is discounted to LCC.UAI Unit activity environmental ID to a potential EPD that describes the environmental specification ID impact related to the activity. This EPD may be given in this LCC.URI Unit activity resource specification ID xml format. ID to a resource specification that describes the environmental impact related to the activity. This resource specification may be given in this xml format. LCC.UPY Unit cost periodicity year The normal interval between the unit activities. A unit cost a generic activity but could accounts for usage, maintenance, repair, replacement, refurbishment etc. LCC.UPF Unit cost periodicity first year The time to the first unit cost appear if it differs from a generalised periodicity (given in Unit cost periodicity year ). Ärendehantering Nya klasslistor behövs för ärendehanteringsområdet. I förstudien togs behovet av en lista för ärendestatus upp. Sedan dess har även en klasslista för ärendetyp efterfrågats. Ett utkast till listan för ärendestatus presenteras här, för listan ärendetyp finns inte tillräckligt underlag för att lämna förslag. Ärendestatus Listan beskriver ärendets status eller aktuell fas. Värden har hämtats från förstudiens genomgång av ärenden. 01 Initierat Ärendet har initierats 02 Registrerat Ärendet har registrerats i ärendehanteringssystem 03 Behandlat Ärendet har behandlats och lagts ut för utförande 04 Genomfört Ärendet är slutfört hos utförare 05 Kontrollerat Genomförandet har kontrollerats 06 Avslutat Ärendet är avslutat 07 Avbrutet Ärendet har avslutats i förtid 08 Vilande Ärendet är vilande Ärendetyp???

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LK Golvvärme-/ Värme och Universalrör PE-X Ny deklaration Ändrad deklaration Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Art Mosaik Ny deklaration Ändrad deklaration BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Artikel-nr/ID-begrepp 3A0000 Vid ändrad deklaration

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation DokumentID ARTISANT4 Varunamn Bolon Artikelnr/IDbegrepp

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LINC Modell 2-62 Artikel-nr/ID-begrepp 502-562 --- -- Dokument-ID BVD 3-INR-030 Varugrupp

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID ESSVE 2013 Varunamn ECM Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-05-22

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD 313 Varunamn Byggträ Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-02-18

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION. Dokument-ID Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp Se nedan

BYGGVARUDEKLARATION. Dokument-ID Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp Se nedan BYGGVARUDEKLARATION 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Se nedan Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den Dokument-ID Artikel-nr/ID-begrepp Varugrupp Se nedan Vippor Vid ändrad deklaration

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1030 Varunamn Konstruktionsplywood Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn C6 Artikel-nr/ID-begrepp SBSL040107190598581 Varugrupp 04201 Kökssnickerier

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 2214:2 Varunamn weber.floor 140 nova Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Granit Acoustic Ny deklaration Ändrad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Toro SC Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD Ehrenborg Checker Varunamn

Läs mer

tillämpningsanvisning Ange eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Ange eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1

tillämpningsanvisning Ange eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Ange eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1 ilaga 1, remissversion 090612 Checklista för IT-samordning Namn aserad på mall från www.bygghandlingar90.se, anpassad till tillämpningsanvisning version 2009:FFi Upprättad av FFi/J Datum 090612 Detta är

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning tabeller och bilagor Krav och riktlinjer för dokumenthantering , Stora Projekt [] Innehållsförteckning 1... 4 2... 4 3... 5 4 er... 5 5 Teknikområde... 10 6 Tekniskt system

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD 3 - Macro - 03 Varunamn Skagen rund Glans Skagen rund Natur Skagen rund Vit Skagen

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LLENTAB Högprofilplåt Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-01-10

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Lineo 1 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2012-11-01 Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft

BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft PLATS FÖR LEVERANTÖRENS LOGOTYP BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft Läsinstruktioner G sfält beskriver förändringar som har gjorts efter diskussioner i arbetsgruppen jämfört med tidigare BVD Lila fält

Läs mer

Utvecklingsprojekt Kapellskär

Utvecklingsprojekt Kapellskär Utvecklingsprojekt Kapellskär IT Anvisning Tabeller och bilagor Krav och riktlinjer för dokumenthantering Delprojekt Övergripande Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt Innehållsförteckning 1... 4 2... 4

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation DokumentID 1:1 Varunamn Stockholm (LIB Direktlaminerad laserkantad kökslucka och stomme) Ny deklaration

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer meningen och skillnader Tomas Rydberg Att deklarera dina transporters klimatpåverkan Trafikverket/NTM 2010-10-05 Miljövarudeklaration Klimatdeklaration SO 2

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

VERDION LOGISTIK PARK

VERDION LOGISTIK PARK VERDION LOGISTIK PARK Ö R E S U N D ATT HYRA ELLER ÄGA VI BYGGER FÖR ATT PASSA ER FRÅN 4,000 M 2-35,000 M 2 EXPERTER INOM LOGISTIK FASTIGHETER 1. 2. EN UTVECKLARE MED GEDIGEN BAKGRUND Verdion är en stor

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Del 3: Bakgrund. Arkiveringsrekommendationer. fi2 förvaltningsinformation informationsleveranser

Del 3: Bakgrund. Arkiveringsrekommendationer. fi2 förvaltningsinformation informationsleveranser Arkiveringsrekommendationer Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinformation informationsleveranser Projektet Arkiveringsrekommendationer syftar till att ge en genomlysning av konsekvenser för dagens vägval

Läs mer

Metoder för Produktutveckling Erfarenheter från Bombardier Transportation. Åsa Ander, 22 Oktober 2002

Metoder för Produktutveckling Erfarenheter från Bombardier Transportation. Åsa Ander, 22 Oktober 2002 Metoder för Produktutveckling Erfarenheter från Bombardier Transportation Åsa Ander, 22 Oktober 2002 Bombardier Transportation Recreational 7% Capital 3% Aerospace 52% Transportation equipment 38% Globalt

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Certifiering (godkännandemärkning av system).

Certifiering (godkännandemärkning av system). Certifiering (godkännandemärkning av system). 20090505 Innehåll Bakgrund... 2 Principer... 3 Fi2 informationsmodell... 3 Fi2 s olika delmodeller... 4 Certifieringens olika nivåer... 5 Metod för Godkännandemärkning...

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Rättvis bedömning av byggmaterial med LCA. Lars-Gunnar Lindfors IVL Svenska Miljöinstitutet 2013-04-23

Rättvis bedömning av byggmaterial med LCA. Lars-Gunnar Lindfors IVL Svenska Miljöinstitutet 2013-04-23 Rättvis bedömning av byggmaterial med LCA Lars-Gunnar Lindfors IVL Svenska Miljöinstitutet 2013-04-23 Hur används LCA? Underlag för produktförbättringar /dokumentation av produktförbättring Stora systemstudier,

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål.

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Bengt Wånggren, Vd 131024 Sweden Green Building Council 1 Sweden Green Building Council hanterar miljösystemen för byggnader Ideell förening för företag

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2003 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

Fi2xml-meddelande Arkitektur

Fi2xml-meddelande Arkitektur Innehåll 4 Inledning 2 4.1 Process certifiering 2 4.1.1 Projektdefinition 3 4.1.2 Konstruktion 3 4.1.3 Godkännande och certifiering 4 4.1.4 Publicering 4 4.2 Scenarier 4 4.2.1 Behov av integrationer mellan

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4

arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4 arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4 Sommar 2010 Vi kallar oss bussexperter nu genomför vi en nysatsning på Arver i Katrineholm och startar upp något vi valt att kalla Arver Buss. I företaget

Läs mer

Bygghandlingar 90 Del 8 Informationshandbok för bygg och fastighet. Kurt Löwnertz kurt.lownertz@sweco.se

Bygghandlingar 90 Del 8 Informationshandbok för bygg och fastighet. Kurt Löwnertz kurt.lownertz@sweco.se Bygghandlingar 90 Del 8 Informationshandbok för bygg och fastighet Kurt Löwnertz kurt.lownertz@sweco.se Del 8 idag Redovisning med CAD Precisering: begrepp, grafik Utvidgning till CAD-modell Komplettering

Läs mer

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB ISO 9001 CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som planerar

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå.

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå. MAGENTO 3.3.4.5 SVEAWEBPAY MAGENTO INSTALLATION INFORMATION Detta dokument är framtaget i syfte att beskriva hur SveaWebPays Betalmodul för Magento (version 3.3.4.5) uppgraderas, installeraras och konfigureras.

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Implementationsstrategier för PLCS

Implementationsstrategier för PLCS Implementationsstrategier för PLCS Dr Mattias Johansson Director Software Products Eurostep AB Typically complex systems environment Point to Point Integration Operational Objectives CM CM CM CM 5. Requirements

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES DMAN - Departure Management Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES Departure Management Effekten av att använda DMAN DMAN procedurer och informationsflöden

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar

Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Michael Andersson Svalövs Kommun Anders Nilsson PMCG Helsingborg...bättre kommunikation

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22 NoSoy - 1 Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter NoSoy - 2 Exempel på lagstiftning som styr foder & utfodring: (EG) nr 178/2002 om allm. principer

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Naturgipsbaserad justerspackel, för justering av t.ex. TM Gipsavjämning i bostäder, sjukhus, kontor mm. Hemsida: www.tmprogress.se

Naturgipsbaserad justerspackel, för justering av t.ex. TM Gipsavjämning i bostäder, sjukhus, kontor mm. Hemsida: www.tmprogress.se (1/5) BYGGVARUDEKLARATION Varugrupp: Kort varubeskrivning Golv: Handspackel Naturgipsbaserad justerspackel, för justering av t.ex. TM Gipsavjämning i bostäder, sjukhus, kontor mm. A. Produktnamn: TM Justerspackel

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006 L 396/850 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.12.2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006 av den 18 december 2006 om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Begrepp för elektroniska arkiv och digitalt bevarande. Översättning av OAIS & Begrepp för arkivenheter i olika standarder

Begrepp för elektroniska arkiv och digitalt bevarande. Översättning av OAIS & Begrepp för arkivenheter i olika standarder Nordiskt Arkivakademi Boden 0- november 2009 Begrepp för elektroniska arkiv och digitalt bevarande Översättning av OAIS & Begrepp för arkivenheter i olika standarder 2009-- Magnus Geber OAIS på svenska

Läs mer

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Karin Bredenberg & Mats Berggren IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 2.0 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BILAGA 1: METS...3 1.1 INTRODUKTION...3

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR

URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags finansiella rapporter inte beskrivas

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

BIM i Förvaltning Samverkanforum

BIM i Förvaltning Samverkanforum BIM i Förvaltning Samverkanforum 19 Maj 2008 Bo Tyrefors ordförande Bo Johansson v ordförande Anna Brita Krakenberger Arkitekt Sweco 1 Program 13.00 13.15 Begreppet BIM Bo Tyrefors 13.15 13.45 Byggnadsverksinformation

Läs mer

Quality and Environmental Management System

Quality and Environmental Management System B4: This section contains trade secrets and details the processes, descriptions, procedures and protocols of Swedish Match's hygiene and environmental control program. Document Title Valid From Page 1(2)

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SPCR 095 Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification November

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar: ESKILSTUNA KOMMUN Checklista, Projekteringsskedet Stadsbyggnadsförvaltningen Projektnamn: Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör Ekonomi: Ange Kalkylsumma + oförutsett och

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer