Bilaga 2 Nya klasslistor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2 Nya klasslistor"

Transkript

1 Bilaga 2 Nya klasslistor Nya klasslistor behöver tillföras fi2xml för att stödja ändringar i områdena avtal, dokumenthantering, miljö/vara och ärendehantering. Avtal Avtalsparter En ny klasslista skapas för klassificering av avtalsparternas roller. Klasslistan används för att specificera vilken roll en part i ett avtal tillhör. Klasslistan föreslås ha följande klasser: Klasskod (code) Benämning (name) 01 Hyresvärd 02 Hyresgäst 03 Betalningsansvarig 04 Utfärdare 05 Säljare 06 Köpare 07 Leverantör 08 Kund 09 Arbetsgivare 10 Arbetstagare Dokumenthantering Omvandling av klasslistan Dokumentklass Klasslistan beskriver dokumentklasser för användning i skilda tillämpningar. Listan följer ett äldre xml-schema som beskriver hierarkier på ett sätt som inte är entydigt. Fi2:s standardformat för klassoch värdelistor tillåter en hierarkisk indelning av klasser som är entydig och stabil. Dokumentklasserna i värdelistan har egenskaperna värde, beskrivning och id. Följande är egenskaper för den första klassen i listan: Egenskap XML-tag Värde Värde item-value Dokumentadministration Beskrivning item-description Dokument avsedda att stöda hantering av dokument. Id item-id 1A Egenskapsdefinitionerna korrelerar inte helt med hur klass- och värdelistor i fi2 är uppbyggda. Därför föreslås följande transformeringar göras: XML-tag i metadata.se item-value XML-tag i fi2xml item-description

2 item-description item-id item-definition item-value Transformeringen ger en klasslista med följande utseende (kolumnen Beskrivning har utelämnats). Klasskod (code) 1A 1A01 1A02 1A03 1A04 1A05 1A06 1A07 1B 1B01 1B02 1C 1C01 1C02 1C03 1C04 1D 1D01 1D02 1D03 1D04 1E 1E01 1E02 1E03 1E04 1E05 1E06 1E07 1F 1F01 1F02 1F03 1F04 2A 2A01 2A02 2A03 Benämning (name) Dokumentadministration Adresslista Distributionslista Dokumentförteckning Ritningsförteckning Filförteckning Ändrings-PM Innehållsförteckning Meddelande Brev Följebrev Mötesdokument Kallelse Dagordning Mötesprotokoll Minnesanteckningar Ledningsdokument Rutinbeskrivning Informationshandbok Policy Ledningssystem Planeringsdokument Tidplan Administrativa föreskrifter Miljöplan Kvalitetsplan Organisationsplan Aktvitetsplan Arbetsmiljöplan Uppföljande dokument Dagbok Periodrapport Avvikelserapport Tillbudsrapport Program Verksamhetsbeskrivning Utrymmesprogram Utrymmesfunktionsprogram 2A04 2A05 2A06 2B 2B01 2B02 2B03 2B04 2B05 2C 2C01 2C02 2C03 2D 2D01 2D02 2D03 2D04 2D05 2D06 2D07 2D08 2E 2E01 2E02 2E03 2E04 2E05 2E06 2E07 2E08 2E09 2E10 2E11 2E12 2F 2G 2G01 2G02 Byggnadsprogram Funktionsprogram Tekniskt program Förteckning Produktförteckning Systemförteckning Mängdbeskrivning Mängdförteckning Utrymmesförteckning Kvalitetsdokument Gränsdragningslista Kontrollplan Checklista Beskrivning Rumsbeskrivning Typrumsbeskrivning Teknisk beskrivning Kulörbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Teknisk rapport Brandskyddsdokumentation Bofaktablad Ritning Karta Situationsplan Planritning Fasadritning Sektionsritning Profilritning Uppställningsritning Förteckningsritning Detaljritning Schema Sammansatt ritning Presentationsritning Ritningsdefinition Komplementfil Ritningskomplement Batchfil

3 2G03 Inställningsfil 2H Modell 2H01 2D-modell 2H02 3D-modell 2H03 Produktmodell 2J Mätning och beräkning 2J01 Geoteknisk redovisning 2J02 Beräkning 2J03 Mätrapport 2K Besiktningsdokument 2K01 OVK-dokument 2K02 Entreprenadbesiktningsutlåta nde 2K03 Termograferingsdokument 2K04 Skickbesiktningsdokument 2K05 Injusteringsdokument 2K06 Provningsdokument 2K07 Brandsäkerhetsdokument 2K08 Hissbesiktningsdokument 2K09 Säkerhetsdokument kyla värme 2K10 Sotningsdokument 2L Drift- och underhållsanvisning 2L01 Funktionsöversikt 2L02 Driftinstruktion 2L03 Driftkort 2L04 Skötselanvisning 2L05 Underhållsplan 2L06 Underhållsinstruktion 2L07 Underhållskort 2M Bild 2M01 Fotografi 2M02 Handritad bild 2M03 Fotomontage 2M04 Datorgenererad bild 2M05 Film 2M06 VR-presentation 2M07 Bildspel 3A Strategiskt affärsdokument 3A01 Affärsplan 3A02 Marknadskartläggning 3B Legalt dokument 3B01 Garanti 3B02 Skattedeklaration 3C Finansiellt säkerhetsdokument 3C01 Investeringsanalys 3C02 Värderingsintyg 3C03 Försäkringshandling 3C04 Förvaltningsplan 3C05 Ekonomisk plan 3C06 Budgetinstruktion 3C07 Budget 3D Finansiellt transaktionsdokument 3D01 Skuldebrev 3D02 Borgensförbindelse 3D03 Köpebrev 3D04 Kundreskontrajournal 3D05 Leverantörreskontrajournal 3D06 Påminnelsebrev 3D07 Kravbrev 3D08 Ekonomirapport 3D09 Kvittens 3E Tillståndsrelaterat dokument 3E01 Ansökan 3E02 Anmälan 3E03 Tillstånd 3E04 Intyg 3F Avtal 3F01 Tomträttskontrakt 3F02 Fastighetsbildningsavtal 3F03 Servitutsavtal 3F04 Köpehandling 3F05 Kreditavtal 3F06 Entreprenadavtal 3F07 Avtal om tjänsteköp 3F08 Samfällighetsavtal 3F09 Genomförandeavtal 3F10 Hyresavtal 3F11 Försäkringsavtal 3G Inköpsdokument 3G01 Inköpsunderlag 3G02 Inbjudan 3G03 Förfrågningsunderlag 3G04 Anbud 3G05 Beställning 3G06 Faktura 3G07 ÄTA 3G08 Arbetsorder 3H Kalkyl

4 3H01 3H02 3H03 3H04 3H05 3J 3J01 3J02 3J03 3K 4A 4A01 4A02 4A03 4A04 4B 4B01 Förkalkyl Anbudskalkyl Produktionskalkyl Översiktskalkyl Detaljkalkyl Fastighetsjuridiskt dokument Lagfartsbevis Pantbrev Gravationsbevis Marknadsföringsdokument Regelverk Lag Författning Standard Standardavtal Myndighetsinformation Fastighetsuppgifter 4B02 4C 4C01 4C02 4C03 4C04 4C05 4C06 4D 4D01 4D02 4D03 4D04 4E 4E01 4E02 4F Skatteuppgifter Planinformation Detaljplan Översiktsplan Regionplan Nybyggnadskarta Tomtkarta Registerkarta Arbetsunderlag Dokumentmall Standardtext Kvalitetssystem Handbok Produktinformation Byggvarudeklaration Produktbeskrivning Prislista Omvandling av klasslistorna handlingstyper och dokumentstatus Båda klasslistorna saknar koder, endast namn och beskrivning finns angivet. Listorna transformeras så att namnet blir både klasskod och -benämning. Värdet för benämning har utelämnats i redovisningen nedan. Handlingstyp Klasskod (code) Programhandling Förslagshandling Huvudhandling Bygglovshandling Bygghandling Relationshandling Projektplanering Förfrågningsunderlag Kontraktshandling Drift- och underhållshandling Ekonomisk förvaltningshandling Beskrivning (trans desc) Redovisning av verksamhets- och byggnadsprogram. Förslag till utformning, som underlag för fortsatt projektering. Utformning på systemnivå, som underlag för fortsatt projektering eller tidig upphandling. Ansökningshandling för bygglov. Detaljutformning, för uppförande av byggnad eller anläggning. Dokumentation av faktiskt utförande. Underlag för planering av projektprocesser. Underlag för förfrågan vid upphandling av entreprenad. Avtalad utformning och omfattning för entrepranad. Dokumentation att användas för drift och underhåll. Dokumentation att användas för ekonomisk förvaltning - administration av hyresavtal etc. Dokumentstatus Klasskod (code) För information Preliminär Beskrivning (trans desc) Dokumentet är avsett som internt arbetsmaterial och ska inte ingå i externt presenterade handlingar Dokumentet är under färdigställande och inte klart för granskning

5 För kommentarer För granskning För godkännande Kommenterat Granskat Granskat med kommentarer Godkänt Godkänt med kommentarer Ej godkänt Fastställt för användning Ej giltigt Utgånget Ersatt Dokumentet är överlämnat av författaren till andra för synpunkter. Dokumentet är överlämnet av författaren för granskning av sakinnehållet. Dokumentet är överlämnat för godkännande av innehållet. Kommentarer på dokumentets innehåll har givits. Kommentarerna anges i särskilt metadata, direkt eller som referens till annat dokument. Dokumentets sakinnehåll är granskat utan kommentarer. Dokumentets sakinnehåll är granskat och kommentarer har givits. Dokumentets innehåll är godkänt. Dokumentets innehåll är godkänt men kommentarer har givits. Dokumentets innehåll är icke godkänt. Dokumentet är fastställt för användning. Ändamålet med användningen ska anges som separat metadata. Dokumentet är inte giltigt för användning för något ändamål. Dokumentets giltighet för användning har avslutats. Dokumentet har ersatts av ett annat dokument. Det ersättande dokumentet ska anges som separat metadata. Miljö/vara Området innehåller fyra klasslistor och en värdelista som specificerats i projektrapporten och sedan refererats i förstudien. Klasslista Service life type Actual service life The service life that an asset has given Expected service life The service life that an artefact is expected to have under current operating conditions Optimistic reference service life The best or most optimistic estimate of service life that is quoted for an artefact under reference operating conditions Pessimistic reference service life The least or most pessimistic estimate of service life that is quoted for an artefact under reference operating conditions Reference service life The typical service life that is quoted for an artefact under reference operating conditions Other Not known Unset Klasslista Service life context Very High

6 High Normal Low Very Low Not Defined Klasslista Estimated service life factors type A Inherent performance level B Design level C Work execution level D Indoor environment E Outdoor environment F Usage conditions G Maintenance level Klasslistan Confidence statistical distribution models normal normal log-normal log-normal Gumbel Gumbel triangular triangular Värdelista för produktegenskaper Värdelistan beskriver de egenskaper för byggvaror som inte är fast definierade i entiteten byggvara. Egenskaperna anges istället på via elementet fi2product_value, med användande av värdekoden från listan. I listan nedan är kolumnen Beskrivning en sammanslagning av svenska och engelska beskrivningstexter. INF.CRY Country manufacturing Ursprungsland(-länder) för tillverkning INF.CTY City manufacturing For whom the EPD is representative: The site(s) INF.IUS Intended product use The description of the construction product s use INF.SDS Safety data sheet Finns säkerhetsdatablad INF.SDL Link to safety data sheet Länk till säkerhetsdatablad INF.HZC Product hazardous class Ange enligt Kemikalieinspektionens regelverk: klassificering INF.HZL Product hazardous labelling Ange enligt Kemikalieinspektionens regelverk: märkning INF.BTA BVD Basta registration Är varan registrerad i BASTA INF.BTR BVD Fulfils Basta Uppfyller varan BASTAs egenskapskrav requirements INF.EL1 Environmetal label typ I Är varan miljömärkt INF.EL2 Environmetal label typ II Finns en byggvarudeklartion (BVD) för varan (self claims) INF.BDT BVD date Upprättad/ändrad den INF.BST BVD status Status INF.BRE BVD revision Ändringen avser

7 INF.BRI BVD revision identification Ändrad vara identifieras genom INF.BDL Link to building declaration type II Länk till BVD. Notera att det bara på detta sättet kapitel 5 görs tillgängligt i formatet samt enligt nedan. INF.EL3 Environmental label typ III Finns miljödeklaration typ III för varan (LCA) INF.BS5 Section 5 in BVD3 INF.FUN The functional unit INF.DUN The declared unit INF.WPU Kg per declared unit INF.EAP EPD average products INF.PRO Name program operator Name of the programme used and the programme operator s name and address and, if relevant the logo and website INF.PRA Address program operator Name of the programme used and the... INF.PRL Logo program operator Name of the programme used and the... INF.PCR PCR used INF.EIS EPD issued The date the declaration was issued INF.EVD EPD valid until The end of the 5 year period of validity INF.LSO Life cycle stages omitted INF.REG EPD registration number EPD Registration No. xxx INF.EST EPD statement A statement that EPDs of construction products may not be comparable if they do not comply with this European Standard" INF.VRT Type of verification Type of verification INF.VRN Verifier name Verification performed by INF.IVF Inventory figure Figure 3 of pren 15804:- a shall be completed and reproduced INF.EDL Link to EPD Länk till publicerad EPD INF.OTI Other product information Övriga upplysningar (varuinformation) DST.TBS Take back system lastbärare Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan? DST.RUS Reuse packaging materials Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan? DST.REC Recycling packaging Återtar leverantören emballage för varan? materials DST.OPS Operative take back system Är leverantören ansluten till REPA? Name (n) DST.OPC Operative take back system Valid country(-ies) (n) DST.APM Average packaging materials Ange de förpackningsmaterial som normalt följer med varan: CON.STO Storage Ställer varan särskilda krav vid lagring? CON.SUR Surrounding materials Ställer varan särskilda krav på omgivande material? CON.AUX Auxiliary installation Åtgår några insatsvaror för byggproduktion/montering? materials CON.WST Generic installation waste Uppstår vanligtvis spill vid byggproduktion/montering? CON.OTI Other information construction process Other information installation of the product in the building

8 USE.AUX Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll? USE.ERG Ställer varan krav på energitillförsel för drift? USE.RSL Uppskattad teknisk livslängd för varan USE.CMT Comment reference service Comment to reference service life prediction life USE.OTI Other information service Övriga upplysningar life prediction EOL.PRT Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering? EOL.DEM Är varan förberedd för demontering (isärtagning)? EOL.RUS Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? EOL.REC Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? EOL.ERC Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? EOL.EMS Finns det risk för miljöbelastande emissioner vid energiutvinning? EOL.RER Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? EOL.DWC Ange avfallskod för spill från varan i den form den levereras EOL.DHZ Är detta spill klassat som farligt avfall? EOL.IWC Ange avfallskod för den inbyggda (ev. härdade) varan, om den skiljer från den levererade varan (enligt ovan) EOL.IHZ Är detta spill klassat som farligt avfall? EOL.OTI Other information end of Övriga upplysningar life LCC.RCA Real cost time adjusted The cost when recalculated the real cost from a base date to the scenario case, typically by using index figures. LCC.RCD Real cost time adjusted The new date the unit price is valid for date LCC.PDI Unit price discounted The recalculated unit price when it is discounted to a reference year. LCC.PDE Unit price discounted description Description of aspects taken into account when discounted LCC.UDY Unit price discounted year The reference year the price is discounted to LCC.CTY Cost type A classification description of the cost LCC.CID Cost ID An identity used in the calculations for the specific cost LCC.CIS Cost ID system The name of the cost identity system applied LCC.CDE Cost description Description of what the cost activity comprise LCC.UCO Unit cost Default cost for the activity LCC.UCC Unit cost currency The currency the unit cost is given in LCC.UCA Unit cost with object The cost including after object related adjustments is made adjustments LCC.UAD Unit cost adjustment date The date the adjusted unit cost was made LCC.UDI Unit cost discounted The recalculated unit cost when it is discounted to a reference year. LCC.UDE Unit cost discounted description Description of aspects taken into account when discounted

9 LCC.UDY Unit cost discounted year The reference year the cost is discounted to LCC.UAI Unit activity environmental ID to a potential EPD that describes the environmental specification ID impact related to the activity. This EPD may be given in this LCC.URI Unit activity resource specification ID xml format. ID to a resource specification that describes the environmental impact related to the activity. This resource specification may be given in this xml format. LCC.UPY Unit cost periodicity year The normal interval between the unit activities. A unit cost a generic activity but could accounts for usage, maintenance, repair, replacement, refurbishment etc. LCC.UPF Unit cost periodicity first year The time to the first unit cost appear if it differs from a generalised periodicity (given in Unit cost periodicity year ). Ärendehantering Nya klasslistor behövs för ärendehanteringsområdet. I förstudien togs behovet av en lista för ärendestatus upp. Sedan dess har även en klasslista för ärendetyp efterfrågats. Ett utkast till listan för ärendestatus presenteras här, för listan ärendetyp finns inte tillräckligt underlag för att lämna förslag. Ärendestatus Listan beskriver ärendets status eller aktuell fas. Värden har hämtats från förstudiens genomgång av ärenden. 01 Initierat Ärendet har initierats 02 Registrerat Ärendet har registrerats i ärendehanteringssystem 03 Behandlat Ärendet har behandlats och lagts ut för utförande 04 Genomfört Ärendet är slutfört hos utförare 05 Kontrollerat Genomförandet har kontrollerats 06 Avslutat Ärendet är avslutat 07 Avbrutet Ärendet har avslutats i förtid 08 Vilande Ärendet är vilande Ärendetyp???

tillämpningsanvisning Ange eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Ange eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1

tillämpningsanvisning Ange eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Ange eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1 ilaga 1, remissversion 090612 Checklista för IT-samordning Namn aserad på mall från www.bygghandlingar90.se, anpassad till tillämpningsanvisning version 2009:FFi Upprättad av FFi/J Datum 090612 Detta är

Läs mer

Ritnings- och beskrivningsmanual

Ritnings- och beskrivningsmanual Ritnings- och beskrivningsmanual för Bostads AB Poseidon Gällande ny- och ombyggnad 2006-10-24 Version 6.1 Denna ritningsmanual är upprättad av Rit & Cad AB och SWECO Projektledning. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Del 3: Bakgrund. Arkiveringsrekommendationer. fi2 förvaltningsinformation informationsleveranser

Del 3: Bakgrund. Arkiveringsrekommendationer. fi2 förvaltningsinformation informationsleveranser Arkiveringsrekommendationer Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinformation informationsleveranser Projektet Arkiveringsrekommendationer syftar till att ge en genomlysning av konsekvenser för dagens vägval

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2003 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2010 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

Utvecklingsprojekt Kapellskär

Utvecklingsprojekt Kapellskär Utvecklingsprojekt Kapellskär IT Anvisning Tabeller och bilagor Krav och riktlinjer för dokumenthantering Delprojekt Övergripande Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt Innehållsförteckning 1... 4 2... 4

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Brandventilator - Ljusgenomsläpp Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LK Golvvärme-/ Värme och Universalrör PE-X Ny deklaration Ändrad deklaration Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

NYA STANDARDER FÖR SYFTE

NYA STANDARDER FÖR SYFTE ID: 12640 NYA STANDARDER FÖR SYFTE OCH STATUS Slutrapport Klas Eckerberg, Projektengagemang 2014-04-29 Förord Utvecklingsprojektet Nya standarder för syfte och status beviljades anslag av SBUF 2012-04-06.

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION. Dokument-ID Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp Se nedan

BYGGVARUDEKLARATION. Dokument-ID Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp Se nedan BYGGVARUDEKLARATION 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Se nedan Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den Dokument-ID Artikel-nr/ID-begrepp Varugrupp Se nedan Vippor Vid ändrad deklaration

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft

BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft PLATS FÖR LEVERANTÖRENS LOGOTYP BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft Läsinstruktioner G sfält beskriver förändringar som har gjorts efter diskussioner i arbetsgruppen jämfört med tidigare BVD Lila fält

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 2214:2 Varunamn weber.floor 140 nova Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering

IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Stockholms Hamnar 2015-08-12 RADMILA PARADZIK, SPARAT 2015-08-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 2 Allmänt... 6 2.1 IT Organisation... 6 2.2

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn C6 Artikel-nr/ID-begrepp SBSL040107190598581 Varugrupp 04201 Kökssnickerier

Läs mer

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SPCR 095 Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification November

Läs mer

MOE Compliance check list

MOE Compliance check list Allmänt Detta är en användarguide som är avsedd att användas som stöd för; Del 145 organisationer vid produktionen av deras egen MOE. För myndigheten som ett jämförelsedokument till MOE som ska godkännas

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1001 Varunamn Ventilationskåpor Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den

Läs mer

HANDBOK fi2xml version 1.3

HANDBOK fi2xml version 1.3 HANDBOK fi2xml version 1.3 Ny version Del 1 Översikt Handboken kan beställas från: fi2 Förvaltningsinformation www.fi2.se 2012 fi2 Förvaltningsinformation Omslagsfoto: Asif Akbar Tryck: GML Print on Demand

Läs mer

EXAMENSARBETE. VDC i husbyggnadsprojekt. Matilda Liljemark Mattsson 2014. Civilingenjörsexamen Arkitektur

EXAMENSARBETE. VDC i husbyggnadsprojekt. Matilda Liljemark Mattsson 2014. Civilingenjörsexamen Arkitektur EXAMENSARBETE VDC i husbyggnadsprojekt Matilda Liljemark Mattsson 2014 Civilingenjörsexamen Arkitektur Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad naturresurser FÖRORD Examensarbetet

Läs mer

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN Underavdelning B - auktoriserade underhållsorganisationer för andra luftfartsprodukter än luftfartyg med komponenter Subpart B - authorised organisations for maintenance of aeronautical products other

Läs mer

Trafikverkets granskningsprocess vid totalentreprenader Erfarenhet och fallstudie av broprojekt

Trafikverkets granskningsprocess vid totalentreprenader Erfarenhet och fallstudie av broprojekt Trafikverkets granskningsprocess vid totalentreprenader Erfarenhet och fallstudie av broprojekt Examensarbete inom Design and Construction Project Management SARA ENGSTRÖM SARA JOHANSSON Department of

Läs mer

erhse krav Entreprenörer

erhse krav Entreprenörer HSE-krav entre prenör er E.ON Värmekraft Sverige AB Dokumentslag Sida Verksamhetsstyrande 1 (21) Datum Dokumentid 2014-03-10 D14-0003653 Ersätter tidigare dokument Utgåva Skapat av Sekretessklass Godkänt

Läs mer

Utveckling av en metod för att övervaka tillämpningen av den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter

Utveckling av en metod för att övervaka tillämpningen av den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter Utveckling av en metod för att övervaka tillämpningen av den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter Riktlinjer för långivare Referens: CCI 2012 CE160 AT 047 Version 1.0 September

Läs mer

Riskhantering i stora anläggningsprojekt

Riskhantering i stora anläggningsprojekt Riskhantering i stora anläggningsprojekt En fallstudie av projekt Kiruna Ny Järnväg Karin Jonasson Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi Institutionen för Ekonomi, Teknik

Läs mer

Livscykelperspektiv i byggprocessen

Livscykelperspektiv i byggprocessen EXAMENSARBETE 2006:163 CIV Livscykelperspektiv i byggprocessen En undersökning av dagens användning CHRISTIAN CARLSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Väg- och vattenbyggnadsteknik Luleå tekniska universitet

Läs mer

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Förslag till handelssystem med sänkkrediter 2011-10-04 Sammanfattning Denna rapport presenterar ett förslag till system för handel med sänkkrediter.

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

EXAMENSARBETE. Inköp i Virtual Design and Construction. En fallstudie. Pär Gustavsson. Civilingenjörsexamen Väg- och vattenbyggnadsteknik

EXAMENSARBETE. Inköp i Virtual Design and Construction. En fallstudie. Pär Gustavsson. Civilingenjörsexamen Väg- och vattenbyggnadsteknik EXAMENSARBETE Inköp i Virtual Design and Construction En fallstudie Pär Gustavsson Civilingenjörsexamen Väg- och vattenbyggnadsteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Guidelines för deponigas (Landfill gas guidelines)

Guidelines för deponigas (Landfill gas guidelines) Guidelines för deponigas (Landfill gas guidelines) Sami Serti, Håkan Rosqvist Catalyzing energygas development for sustainable solutions Guidelines för deponigas (Landfill gas guidelines) Sami Serti, Håkan

Läs mer