Årsredovisning Bilaga 2. Verksamhetsberättelse. Nämnder och Bolag. Projektplan kommunen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011. Bilaga 2. Verksamhetsberättelse. Nämnder och Bolag. Projektplan kommunen"

Transkript

1 Årsredovisning 2011 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse Nämnder och Bolag Projektplan kommunen

2 NÄMNDER

3 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro KOMMUNSTYRELSEN Verksamhetsberättelse Redovisning av nämndens verksamhet 2011

4 Kommunstyrelsen VIKTIGA HÄNDELSER En ny fastighetsavdelning bildades under kommunstyrelsekontoret den 1 juli Avdelningen innefattar lokalförsörjning, lokalförvaltning samt mark- och exploatering. Arbetet med att centralisera stödfunktioner för personal, ekonomi, information/kommunikation och kansli har pågått under året. Kommunens översiktsplanearbete har intensifierats under året och fler workshops med deltagare från verksamheter som barn och skola, social, kultur och fritid, bygg och miljö samt kommunstyrelsens verksamhetsområden. Omvandlingen av hamnen till en ny stadsdel har påbörjats och ett dialogmöte med kommuninvånarna har hållits för att förankra tankegångar och ge möjligheter till nya idéer. En fördjupad översiktsplan för Rådmansö har tagits fram och varit ute för samråd. En revidering av gång- och cykelprogrammet har genomförts. Under 2011 har 17 detaljplaner antagits vilket är ovanligt många. Dessa detaljplaner möjliggör 428 nya bostäder. Ett omfattande arbete med att upprätta förfrågningsunderlag för upphandling av driftentreprenad för gata-park och hamnverksamhet har genomförts. Upphandlingen avbröts under sommaren, på grund av att vid utvärderingen av inkomna anbudsansökningar kunde konstateras att ingen anbudsansökan var komplett. Ny upphandling startade omgående som öppen upphandling Försköning av tätorterna Norrtälje, Rimbo och Hallstavik har skett genom att utsmycka dessa med extra sommarblommor. Två nya parker har tillkommit i Norrtälje under året, Billborgsparken och Gustav II Adolfs park. Vid södra infarten till Norrtälje tätort har en ny pendlarparkering (300 p-platser) och nya busshållplatser byggts. Stockholmsvägen i Norrtälje har genom ombyggnad försetts med två körfiler Nytt uppdaterat program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp fram till 2030, har antagits Norrvattenledningens första etapp påbörjades, Anslutningen av dåliga avlopp i Midsjö påbörjades Inkoppling av fastigheter till det kommunalava-nätet i Gräddö och Räfsnäs startade. Framdragningen av VA-ledningar till Stämmarsund på Blidö och Björnö färdigställdes. Ny Renhållningsordningen har varit utställd och kommer att beslutas i kommunfullmäktige våren 2012 Finansiell oro som något dämpat förväntningarna. Fortsatt intresse för företagsetableringar, främst inom handel och i Norrtälje. Bildande av Visit Roslagen AB med stort antal privata aktieägare. Upphandling av turistverksamheten. Norrtälje kommun är numera medlem i Kommuninvest. Ett första lån upptogs genom Kommuninvest i juni vid omsättning av ett tidigare lån. Upphandling av vindkraftverk pågår med stöd av Norrtälje Energi. Utbildning i arbetsmiljö har påbörjats för chefer, målet är att alla chefer ska ha en grundutbildning i arbetsmiljö. Kommunfullmäktige har beslutat att Norrtälj kommun ska arbeta strategiskt med trygghetsfrågor med samtliga förvaltningar, det beslutades att Trygg i Norrtälje kommun ansvarar och samordnar ett kommunövergripande drog- brott- och hälsoförebyggande arbete.

5 Räddningstjänstens samverkansavtal (larm & ledning) med Södertörns Brandförsvarsförbund har sägas upp. Nytt samverkansavtal om larm och ledning har tecknas med StorStockholms brandförsvarsförbund med start 16 jan Samtidigt beslutades också att ett nytt samverkansavtal med Södertörns brandförsvarsförbund skall tecknas gällande larmmottagning av automatiska brandlarm. Den nya mandatperioden innebar att ett nytt 4 -årigt handlingsprogram som beskriver kommunens arbete med skydd mot olyckor som kan föranleda en räddningsinsats skall upprättas. Under 2011 har ett beslutsunderlag som passerat olika remissinstanser jobbats fram och ligger nu färdigt för beslut hos kommunfullmäktige under feb Under 2011 genomfördes den första systematiska analysen RSA (risk och sårbarhetsanalys) i kommunen och resultatet har sammanställts och åtgärderplaner är implementerade. RSA kommer i framtiden att ske löpande och systematisk i den dagliga och årliga verksamheten. MÅLUPPFYLLELSE KUNDER/MEDBORGARE Av genomförda Nöjd-Kund-Index mätningar 2011 når ingen enhet uppsatta mål. Resultatet är en sänkning av 2010 års resultat med undantag av VA-enheten. SBA (Stockholm Business Alliance): Norrtälje kommun placerar sig på plats 34 av 50 kommuner med ett genomsnittligt index på 64 vilket är en oförändrad nivå jämfört med Det godkända intervallet ligger mellan på NKI-skalan. Störst förändring jämfört med 2009 års mätning är området markupplåtelse som ligger på index 77. System för att mäta ledtider saknas. Ärendehanteringssystem under upphandling. För schakt i allmän plats är målet uppnått. då ett medeltal på 6 arbetsdagar har uppmätts. Även för VA- anslutningar är målet uppnått. Kvällsöppet en kväll i veckan har införts för VA frågor. En fortsatt utveckling av planeringsprocessen pågår på grund av ny PBL från 2 maj Alla inlämnade planbesked har besvarats inom lagreglerad tid MILJÖ Ett omfattande arbete med att aktualisera VA-utvecklingsplanen har genomförts. Arbeten pågår enligt plan. Vissa förseningar har dock inträffat då entreprenörer har svårigheter att utföra arbeten inom utsatt tidsplan. BYGGA OCH BO Planberedskapen har förbättrats genom att ytterligare 17 detaljplaner har antagits under året. Dessutom har fördjupade översiktsplanen för Rådmansö varit på samråd. Den planen gör det möjligt att fler kan anslutas till det kommunala va-nätet. NÄRINGSLIV Liten tillbakagång i Svenskt Näringslivs rankning från 78 till 82. Aktiviteter genomförda enligt plan. Bildandet av gemensamt destinationsbolag för hela Roslagen genomfört. Upphandling av hela turistverksamheten genomförd. Planerad avtalsstart 1 jan 2012 uppskjuten p.g.a. överklagad upphandling. Kvalitet och kapacitet i kommunikationen har ökat som följd av centralisering av stödresurser och kompetensväxling.

6 PERSONAL Kommunstyrelsekontoret skall vara en attraktiv arbetsplats där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, möjlighet att utvecklas både i arbetet och som individ. I den kompetensoch generationsväxling som sker genom pensionsavgångar och annan personalomsättning är det viktigt att säkerställa kontorets funktion och resurser, samt att stärka kompetensen för att klara de krav som ställs. Åldersfördelning Ksk Antal kvinnor Antal män Tabellen visar åldersfördelningen hos de tillsvidareanställda vid kommunstyrelsekontoret.. Lodrät axel visar antal medarbetare, vågrät axel visar ålder. Det finns totalt 198 medarbetare inom kommunstyrelsekontoret i december 2011, varav 93 kvinnor och 105 män. Detta är 5 personer färre än december Som framgår av tabellen är ca 20% 60 år eller äldre vilket ställer stora krav på förmågan att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. En obligatorisk fortlöpande chefsutbildning planeras där flera delar ingår, såsom till exempel rekrytering, arbetsrätt, förhandling och samverkan. Kursserie för blivande pensionärer har genomförts och varit mycket uppskattad av deltagarna.

7 EKONOMI Driftbudget Driftbudget tkr Utfall 2011 Budget 2011 Avvikelse utfall/budget Utfall 2010 Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommentarer och analys Kommunstyrelsekontoret visar en positiv avvikelse med 21,9 mkr, vilket är en ökning från prognos i delår 2 med 17,5 mkr. Stor anledning till detta är en varm nederbördsfattig höst/vinter, lägre kostnader för snöröjning el och värmekostnader med ca 5 mkr. Ej tidigare planerade om budgeteringar av medel för elevdatorer och förvaltningsövergripande utbildning med ca 7 mkr. Den taxefinansierade verksamheterna VA och Renhållningens överskott om 3,6 mkr föreslås dessa avsättas dels till renhållningens fond för avslutnings- och återställningsarbeten med 1,3 mkr och dels till VA-verksamhetens driftsfond med 2,3 mkr. Investeringsbudget Investeringar tkr Utfall 2011 Utfall 2010 Skolor & Förskolor Omsorgslokaler (TioHundra) Gymnasielokaler Övriga Fastigheter och anläggningar Gata/Park verksamhet VA-verksamhet Renhållningsverksamhet Räddningstjänst IT-investeringar Inventarier Inköp Fastigheter Total Kommentarer och analys Den totala investeringsvolymen är i stort oförändrad. VA investeringar har minskat och fastighetsinköp har ökat.

8 FRAMTID Arbetet med att centralisera stödfunktioner fortsätter. Den 1 mars planeras sammanslagningen av ekonomifunktionen att genomföras i steg 1. Den ska följas av en utredning av gemensamma stödfunktioner steg 2, dvs. det lokala administrativa stödet på enheterna. I den processen planeras även för ett E-handelssystem med bättre rutiner för inköp och därmed för leverantörsfakturahantering. Ett tätare samarbete med Campus Roslagen kring ekonomiadministration planeras också. Kraven på innehållet i detaljplaner har utökats och komplexiteten är betydligt större nu än tidigare. Ett arbete med att effektivisera rutiner pågår så att utrymme finns för att möta kraven. Stora krav ställs på underhåll, förnyelse och utveckling av den kommunala VA-försörjningen. En tröskelsituation finns när det gäller Norrtäljes vattentillgång och avloppsreningskapacitet vilket innebär att stora utbyggnader planeras. Inom området gata/park fortsätter också byggnation och förbättringar, tex kommer Trafikverket att påbörja byggandet av Västra vägen etapp 2 under 2012, En plan för trygghet och upplevelsebelysning på utsatta platser i Norrtälje stad, kommer att tas fram Trafikmiljön ska förbättras med semibevakade övergångsställen (två platser i Norrtälje stad) och genom skyltning information Norrtälje stad. Inventering kommer att ske av samtliga övergångsställen i Norrtälje Rimbo och Hallstavik. Ny driftentreprenad för skötsel av kommunens gator och parker kommer att startas upp under hösten Den nya driftentreprenaden medför att gata/park tar tillbaka administrativa uppgifter där det inte fungerat i tidigare driftentreprenad. Utvecklingen av KontaktCenter fortsätter för att kunna hjälpa kommunens alla kunder och medborgare i ett stort antal vanligen förekommande frågor, t ex kommer ärenden som rör gata-parkverksamheten hanteras via kundtjänsten en väg in för att förbättra och förenkla för medborgarna. Den nya Renhållningsordningen beräknas antas av kommunfullmäktige under våren 2012 I Avfallsplanen (som är en del av renhållningsordningen) finns ett antal mål som renhållningsavdelningen kommer att arbeta efter. Ett omfattande arbete att förbättra arbetsmiljön och logistiken i kommunens skärgård kommer att påbörjas Fortsatt centralisering av stödresurserna inom information och kommunikation. Övertagande av uppgifter från förvaltningar och övriga kontor. Utveckla och uppgradera webben och nya kanaler. Bistå i utvecklandet av medborgardialogen. Inleda varumärkesarbete. Utveckla samverkan med andra funktioner vad gäller mark- och etableringsfrågor. Arbetet med insatser för att höja NKI i nästa mätning. Frågor om säkerhet och trygghet blir allt viktigare och påtagliga. I många sammanhang benämns frågorna som nya välfärdsfrågor. En kommun som är säker och trygg är en attraktiv kommun. Under 2012 planerar Räddningstjänsten kris övningar för att öka förmågan att hantera en påfrestande händelse. Användningen av IT inom de pedagogiska verksamheterna ska ses över. En översyn av kvalitet i kommunens geografiska information (GIS) ska genomföras

9 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro ÖVERFÖRMYNDAREN Verksamhetsberättelse

10 2 INLEDNING Överförmyndarverksamheten har sedan 2009 varit i kraftig förändring med ökat antal ärenden, nya typer av ärenden samt ökad informationsmängd till allmänhet och ställföreträdare. VIKTIGA HÄNDELSER Kommunfullmäktige beslutade den 7 november 2011 att i samverkan med Täby, Vallentuna och Österåker skapa en gemensam överförmyndarorganisation. Syftet med samverkan är att gemensamt nyttja resurserna för att få en organisation som långsiktigt klarar av såväl ärendetillströmning som skärpta lagkrav samt upprätthålla erforderlig kontinuitet, kompetens och rättssäkerhet. Den gemensamma överförmyndarorganisationen gäller från och med den 1 januari 2012 med placering i Täby kommun. Verksamheten flyttas den 23 januari Överförmyndarkansliet har medverkat i projektgrupper som bland annat beredde sammanslagningen samt planera hur det löpande arbetet ska samorganiseras. Kansliet har dessutom under året deltagit i dialogseminarium samt utbildningsseminarium angående ensamkommande flyktingbarn, överförmyndarpraxis, överförmyndarens myndighetsroll och relation till övriga kommunala organ samt deltagit i FSÖ:s tre studiedagar i Växjö, överförmyndarnas länsmöte i Lidingö och Nordostkommunernas överförmyndarmöte i Danderyd. Under året har 101 ansökningar om god man inkommit jämfört med 61 ansökningar under Myndigheten har för närvarande 781aktiva akter registrerade. Överförmyndaren anordnade under hösten 2011 en heldagsutbildning i Norrtälje för befintliga gode män och förvaltare samt för personer som är intresserade av att få uppdrag som god man eller förvaltare. Förmiddagspasset var avsatt för frågor kring ensamkommande barn och inbjudna var gode män, socialförvaltningen, sjukvården, boenden, BUP och skolan. PERSONAL Hans Engblom förordnades till överförmyndare den 20 juni 2011 och arbetar heltid med överförmyndarfrågor. Utöver överförmyndare finns även en handläggare på heltid samt att ersättare till överförmyndaren och extrapersonal tas in vid behov.

11 3 EKONOMI EKONOMISK RAPPORT PER DECEMBER 2011 Avdelning: Överförmyndare Förklaring till avvikelsekolumner: inget tecken = positivt resultat; - = negativt resultat A. Utfall per december 2011 DRIFTBUDGET (tkr) Fördelning av kostnader och intäkter Budget Jan - Dec Utfall Jan - Dec Budgetavvikelse Jan - Dec Avgifter Statsbidrag Övrigt EU - bidrag Verksamhetsintäkter Lönekostnader (inkl arvoden mm) Lokalhyror Avskrivning + intern ränta Köpta tjänster Övriga kostnader Verksamhetskostnader Nettokostnader DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet Budget Jan - Dec A. Utfall per december 2011 Utfall Jan - Dec Budgetavvikelse Jan - Dec Överförmyndare Summa

12 4 Överförmyndare Årsbokslut, budgetuppföljning 2011 Budgeterat resultat Avvikelser: 1 Nettokostnader ensamkommande barn Heldagsutbildning Arvoden och ersättningar till gode män Arvode till överförmyndarens ersättare Övrigt -25 Summa avvikelser -396 Årets utfall Kommentarer till avvikelser mot helårsbudget, enligt numrering: 1 Tolkkostnader kan ej återsökas från Migrationsverket 2 Heldagsutbildning har anordnats under hösten för befintliga gode män och förvaltare. 3 Antal uppdrag har ökat under året. 4 Högre kostnader än budgeterat

13 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro Val- och förtroendemannanämnd Årsbokslut 2011

14 VAL- OCH FÖRTROENDEMANNANÄMND EKONOMISK RAPPORT PER DECEMBER 2011 Avdelning: Val- och förtroendemannanämnd Förklaring till avvikelsekolumner: inget tecken = positivt resultat; - = negativt resultat A. Utfall per december 2011 DRIFTBUDGET (tkr) Fördelning av kostnader och intäkter Budget Jan - Dec Utfall Jan - Dec Budgetavvikelse Jan - Dec Avgifter Statsbidrag Övrigt EU - bidrag Verksamhetsintäkter Lönekostnader (inkl arvoden mm) Lokalhyror Avskrivning + intern ränta Köpta tjänster Övriga kostnader Verksamhetskostnader Nettokostnader DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet Budget Jan - Dec A. Utfall per december 2011 Utfall Jan - Dec Budgetavvikelse Jan - Dec Val- och förtroendemannanämnd Summa

15 Val- och förtroendemannanämnd Årsbokslut, budgetuppföljning 2011 Budgeterat resultat Avvikelser: 1 Utbildningsmedel 36 2 Övriga främmande tjänster Arvoden och ersättningar Övrigt 6 Summa avvikelser 647 Årets utfall -726 Kommentarer till avvikelser mot helårsbudget, enligt numrering: 1 Lägre kostnader för utbildning för de förtroendevalda än budgeterat 2 Budgeterade medel för övriga tjänster är ej förbrukade. 3 Lägre kostnader för arvoden och ersättningar i förhållande till budget

16 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro BYGG- OCH MILJÖNÄMND Verksamhetsberättelse Redovisning av nämndens verksamhet 2011

17 BYGG- OCH MILJÖNÄMND VIKTIGA HÄNDELSER En av de viktigaste händelserna hittills under året har varit förberedelser för den nya Plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj Lagstiftningen innebär en fundamentalt förändrad arbetsprocess för Bygg- och miljönämndens verksamhet i sin helhet. Samtliga ärenden med koppling mellan Plan- och bygglagen samt Miljöbalken skall samberedas vilket t ex medför att sakägare skall höras samtidigt i de fall ett bygglov kräver en enskild va-lösning. Lagstiftningen innebär också att Bygg- och miljönämndens uppgifter utökats med krav på arbetsplatsbesök och slutbesiktning på plats samt nya administrativa uppgifter. För att finansiera de utökade arbetsuppgifterna har taxan för ärenden enligt Plan- och bygglagen kraftigt ökat. Samtliga bygglovshandläggare har under året påbörjat utbildning i den nya lagstiftningen och all kontorsövergripande information (skriftlig, webb mm) och blanketter har förändrats vilket har tagit stora resurser i anspråk. De tjänstegarantier som gäller för bygglov har uppfyllts och tillgängligheten på enheten har förbättrats genom utökad telefontid samt längre kvällsöppet på torsdagar. Kontorets årliga kundundersökning genomfördes under delår 1 som planerat. Resultatet medförde totalt ett oförändrat index på 92 för VA-ärenden men en ökning i index för bygglov från 93 till 96. Målet om index minst 88 har uppfyllts. Inventering av enskilda avlopp har genomförts i områdena Västanvik, Åkerö, Gräddö-Asken, Djursnäs, Håtöviken, Baltora/Nötviken, Gräskö. Kontoret har under året deltagit i det fortsatta arbetet med och information till fastighetsägare om utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i områdena Rådmansö och Bergshamra m.fl. samt i planeringen för utbyggnaden av Kapellskärs avloppsreningsverk. Trots den långa snörika vintern har tjänstegarantin kunnat hållas för ca 88 % av avloppsärenden vilket är bättre än föregående år. Tjänstegarantin bedöms som uppfylld. Under 2011 har antalet registreringar på livsmedelssidan ökat från 95 stycken för 2010 till 148 stycken. Följande projekt har genomförts: kunskapsprojektet, märkningsprojektet, haccpprojektet, vårdprojektet, provtagningsprojektet (examensarbete) samt dricksvatteninventering. Ett omfattande arbete har påbörjats med att mäta in gränspunkter utanför kommunens tätorter för omräkning till ett länstäckande koordinatsystem. All lägesbunden information i kommunens övriga förvaltningar kommer inom något år att redovisas i samma system. Kontoret har dessutom, i enlighet med uppdrag, tagit fram en handlingsplan för kraftigt ökad kartproduktion. Projektet med belägenhetsadresser inom kommunen fortgår planenligt. Vid slutet av året har totalt adressplatser registrerats efter samråd med väghållare och enskilda fastighetsägare. Målet om att bokslutet skall visa ett överskott om 1 % har uppfyllts för Bygg- och miljökontoret. Förberedelser inför centralisering av stödfunktioner har pågått under sista halvan av året.

18 MÅLUPPFYLLELSE Stab Förutom sedvanligt löpande arbete har resurser lagts på att rensa och skicka iväg ärendeakter till inskanning, samt ett projekt med att ta fram en uppdaterad att arkivbeskrivning. Den nya plan- och bygglagen har inneburit fokus på att, tillsammans med främst bygglovenheten, ta fram nya beslutsmallar och upprättande av information till allmänheten. Förberedelser inför centralisering av stödfunktioner har pågått under sista halvan av året. I staben berörs en person av övergången till kommunstyrelsekontorets näringsliv- och kommunikationsavdelningen. Vad gäller ekonomifunktion berörs ingen fysisk person av övergången däremot kommer arbetsuppgifter att förflyttas till stödorganisationen. Arbetet fortgår vad gäller övergång för registratur och nämndsfunktioner. Bygglovsenheten Under året har arbetet med ny plan- och bygglag prioriterats. Samtliga handläggare har deltagit i ett flertal utbildningar, arbetssättet har förändrats i grunden, nya mallar och nytt informationsmaterial har sjösatts. Med tanke på det merarbete som den nya lagstiftningen fört med sig och antalet ärenden som är fortsatt högt så kommer behov av ytterligare förstärkning på enheten initieras. Bygglovenheten har under 2011 fått in ca 2300 ärenden. Ett antal större ärenden har hanterats under året bla flerbostadshuset Församlingshemmet bredvid Terrassen, Balder och Frej är påbörjade, Färsna är i gång med flerbostadshus, radhus, dagis och villor och Storsten industriområde hanteras kontinuerligt. Utöver detta etableras Volvo lastbilar i Görla. De tjänstegarantier som gäller för bygglov har uppfyllts och tillgängligheten på enheten har förbättrats genom utökad telefontid samt längre kvällsöppet på torsdagar. Livsmedelsenheten Under 2011 har antalet registreringar ökat från 95 stycken för 2010 till 148 stycken, varav 16 stycken var årligen återkommande tillfälliga registreringar. Under året har 64 verksamheter upphört. Antalet kontrollobjekt ligger nu på 536 stycken, vilket likt föregående år är en ökning med 9 objekt. Kontroll Under året har följande projekt genomförts: - kunskapsprojektet, - märkningsprojektet, - haccp-projektet, - vårdprojektet, - provtagningsprojektet (examensarbete) samt - dricksvatteninventering. Norrtälje har även i samarbete med Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och Stockholms stad deltagit i ett färjeprojekt. Syftet var att skapa samsyn gällande livsmedelskontrollen på passagerarfartyg.

19 Antal verksamheter som fått kontrollbesök under året uppgår till 376 stycken. Totala antalet kontrollbesök uppgår till 412 stycken, vilket likt föregående år visar på en fortsatt bra kontrollfrekvens. 27 stycken av besöken är uppföljningsbesök i samband med att verksamheten fått omdömet underkänd vid den årliga kontrollen. Antalet åtalsanmälningar har uppgått till 15 stycken under året och har mestadels berört företag som drivit verksamhet utan att ha registrerat sin verksamhet till bygg- och miljönämnden. Klagomål /misstänkt matförgiftning I den oplanerade kontrollen inkom sammanlagt 18 ärenden varav 9 stycken verksamheter erhöll kontrollbesök. Antal klagomål som inkom var 10 stycken, vilket är i linje med föregående år. Resterande 8 ärenden var anmälan om misstänkt matförgiftning, där provtagning utförde i ett fall. Miljö- och hälsoskyddsenheten Under året startades ett projekt där kommunen ville Revaq-certifiera slammet från Lindholmens avloppsreningsverk Som en del av uppströmsarbetet startade Bygg- och miljökontoret ett tillsynsprojekt. På grund av att projektledaren avslutade sin anställning hos vatten- och avloppsenheten på Kommunstyrelsekontoret samt på grund av bristande reningsresultat lades projektet med att REVAQ-certifiera slammet från Lindholmens avloppsreningsverk på is under andra halvåret Detta ledde till att inte alla planerad besök hos och utvärderingar av verksamheter inom Lindholmens upptagningsområde blev genomförda. Den pågående inventeringen av lantbruk har lett till att 336 lantbruk har fått sitt klassificeringsbeslut. För verksamhetsåret var målet att 60 stycken C- och U-verksamheter skulle få ett tillsynsbesök. Endast ca hälften av dessa besök blev genomförda. Utöver tillsynsbesöken har tillsyn bedrivits genom granskning av årliga miljörapporter, rapporter av resultat från provtagningar enligt kontrollprogram och redovisade kemikalieförteckningar i samband med Revaq-projektet. Inga större olje- eller kemikalieolyckor skedde under året. Några mindre olyckor och utsläpp har rapporterats och diarieförts. Dessa har inte medfört någon större arbetsinsats. Vid ingången av året fanns 750 pågående ärenden. Den siffran har vid slutet av 2011 sjunkit till 571 ärenden, en minskning med 179 ärenden. Tjänstegarantin har uppfyllts för avloppsärenden, för BDT till 89 %, WC sl 85 % och för WC inf till 88,5 %. Då Bygg- och miljönämnden tidigare beslutat att undanta ärenden som initierats under perioder med t ex långvarig snötäckning bedöms tjänstegarantierna som väl uppfyllda. Inkommande ärenden Inkommande ärenden Nyckeltal Utfall 2011 Budget 2011 Utfall 2010 WC inf WC sl

20 BDT V-pump Antalet tillsynsärenden avseende avloppsanläggningar är betydligt fler än tidigare år. Detta beror främst på att Bygg- och miljökontoret under 2011 inventerat 7st områden som är aktuella för att ansluta till kommunalt vatten och avlopp via en VA-samfällighet. Inventeringen har främst skett på de fastigheter som avböjt att vara med i VA-samfälligheten. Fler avloppsärenden avslutats under 2011 jämfört med 2010, totalt ca116st, vilket beror på att enheten prioriterat tid för att avsluta äldre ärenden. Projekt/riktad tillsyn Radon i skolor och förskolor Under 2011 har uppföljande radonmätningar gjorts på flera av de skolor som haft förhöjda radonvärden och där åtgärder som justeringar av ventilationssystemet utförts. I dagsläget finns det 7 skolor kvar som behöver genomföra en radonsanering och fyra skolor som ännu inte utfört mätningar. Två av skolorna som inte hunnit utföra radonmätningar är nyetablerade. Projekt dricksvatten, fastställande av provtagningsprogram för privata vattenverk Under 2011 har 34 anmälningar för registrering av vattenverk inkommit till Bygg- och miljökontoret, 32 vattenverk har registrerats och 11 inspektioner av vattenverk har utförts. 1 provtagningsprogram inkom, 4 provtagningsprogram fastställdes och 3 vattenverk riskklassades under året. Tillsyn bassängbad Under året har tillsynsbesök utförts på alla bassängbad förutom Envikens samfällighet och Hallstaviks plaskdamm. Dessa två ska besökas under våren/sommaren De kommunala bassängbaden och Johannesbergs slott, Rånäs slott och Skebo herrgård kommer inte att behöva besökas På de verksamheter där egenkontrollprogram saknas ska uppföljning ske i form av förelägganden. Inventering av avlopp I samarbete med VA-enheten, Teknik & Service har Bygg- och miljökontoret under 2011 inventerat 7st områden som är aktuella för att ansluta till kommunalt vatten och avlopp via en VA-samfällighet. Inventeringen har skett på de fastigheter som avböjt att vara med i VAsamfälligheten. Syftet med denna inventering var att säkerställa att de som inte gått med i VA-samfälligheten har ett godkänt avlopp. De fastigheter som har undermåliga avlopp har fått ett förbud eller ett föreläggande. Områdena och antalet inventerade fastigheter är Västanvik 89st, Åkerö 43st, Gräddö-Asken 9st, Djursnäs 15st, Baltora/Nötviken 61st, Håtöviken 11st, Gräskö 29st, Riksviken 2st. Tre områden har inventerats för underlag till beslut om kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. De inventerade områdena är Västanvik 90st, Håtö 50st och Köpmanholm 26st. Inventeringsresultaten för dessa områden har redovisats i rapporter. EU-projekt Act 4 My Baltic Sea Miljö- och hälsoskyddsenheten har under 2011 fortsatt arbetet med EU-projektet Act 4 My Baltic Sea. Projektet är ett samarbete kring Östersjöns miljö. Under 2011 har två metoder för

21 att förbättra enskilda avlopp testats. Totalt ska tre metoder testas men den tredje kommer att utföras under De två testade metoderna är inventering av enskilda avlopp från Byggoch miljökontoret samt information från en change-agent. I Norrtälje anställdes en student som change-agent och under sommaren informerade hon intresserade fastighetsägare i Norra och Södra Rörvik om snålspolande toaletter. I den tredje metoden ska fastighetsägarna själva göra en självscanning av sitt avlopp. Utöver de tre metoderna har ett frågeformulär om Östersjöns miljö skickats till 288 fastigheter och miljö- och hälsoskyddsenheten har haft ett informationsmöte för allmänheten om enskilda avlopp. Miljösamverkan Stockholms län ( MSL) Enheten har under år 2011 deltagit med två handläggare i miljösamverkansprojektet Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning. Syftet har i första hand varit att under fyra halvdagsträffar ta fram ett dokument som ska fungera som handläggarstöd vid prövning av anmälnings-/tillståndsärenden avseende bergvärme och borrade vattentäkter (vissa kommuner), samt som bedömningsstöd vid förhandsbesked för bygglov. I ett första steg skickades en enkät ut till länets kommuner för få en uppfattning om problembilden och hur handläggningen samt kunskapsbehovet ser ut ute i kommunerna. Det slutgiltiga dokumentet Vägledning vid ärendehantering för att minska risken för saltvatteninträngning har remitterats till SGU som expertmyndighet och till Geotech för branschsynpunkter. Mätnings- och kartenheten Framställning av nybyggnadskartor och utsättning av nybyggnad har verkställts inom bl.a. kv Balder, Glasmästaren och Gnejsen för bostäder, kv Storsten och Flygfyren för industri/handel samt i Hallstavik för LSS-boende och i Svanberga för tillbyggnad av skolan. Grundkartor till detaljplan har upprättats i Norrtälje över bl.a. Solbacka trädgård för bostäder, Södra Bergen för nytt badhus samt över Societetsparken och Havspiren. Även en grundkarta över Malsta by har tagits fram. Flygfotografering från helikopter har genomförts under våren för ajourhållning av primärkartan över Görla industriområde med godkänt resultat. Normal flygfotografering från flygplan genomfördes inte under året. Ett omfattande arbete har påbörjats med att mäta in gränspunkter utanför kommunens tätorter för omräkning till ett länstäckande koordinatsystem. All lägesbunden information i kommunens övriga förvaltningar kommer inom något år att redovisas i samma system. Stöd till externa konsulter och myndigheter vid val av koordinatsystem för projektering och/eller relationsredovisning eller att erhålla mätpunkter med hjälp av GPS-teknik har även under 2011 varit omfattande. Målet för kundnöjdhet har uppfyllts med dels ökad tillgänglighet genom fasta telefontider och dels ökad flexibilitet genom fler fasta dagar med valbara bokningstider för fältbesök. Målet för tidsgaranti har uppfyllts vad gäller handläggningstiden för nybyggnadskartor. Målet för kartförsörjning inom tätorter med primärkarta har kunnat uppnås medan kartförsörjningen över fritidshusområden för möjlighet till utökad byggrätt och kommunal VAanslutning inte har kunnat levereras i samma utsträckning som efterfrågats. Skälet har bland annat varit avsaknad av lämpliga flygbilder och det starkt ökade behovet av kartlagda områden. Detta kommer att åtgärdas under 2012.

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos

Månadsuppföljning och prognos Månadsuppföljning och prognos februari 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-22 Väsentliga händelser Arbetet med att implementera den nya organisationen på samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer

Årsrapport Överförmyndarnämnden 2015

Årsrapport Överförmyndarnämnden 2015 Årsrapport Överförmyndarnämnden 1 Verksamhet 1.1 Uppföljning av uppdrag Kommunfullmäktige har fastställt grunduppdrag för varje nämnd/styrelse. Dessa följs upp utifrån hur nämnden/styrelsen bedömer att

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2009 Plan- och byggnadsnämnden 1 Plan- och byggnadsnämnden Verksamhet Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet: Bygglov och detaljplaner Grunduppdrag Plan- och byggnadsnämnden ska svara för

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa

Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa ! " # $ % & ' ( ) * ' ' +, Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa de politiska målsättningar

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun

Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun Utredningsenheten 2014-03-01 1(7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1. Inledning... 2 1.1 Ansökan och godkännande...

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

INNEHÅLL. Bilagor. 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget

INNEHÅLL. Bilagor. 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2014 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat 1 KOMMENTAR TILL PROGNOS 2 Prognos driftbudget

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat.

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Sektor samhällsbyggnad, 2015-02-26 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Gemensamma utvecklingsområden för Skövde kommun och företagarna

Läs mer

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central

Läs mer

Norrtälje i siffror. Globala siffror. Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp. Norrtäljemodellen

Norrtälje i siffror. Globala siffror. Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp. Norrtäljemodellen 2 Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp Norrtäljemodellen 3 4 Norrtälje i siffror Globala siffror 56.600 invånare 23.000 pe anslutna till VA 150.000 turister 27.000 fritidsfastigheter 40.000

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2013 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 2.1 Handläggningstider... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 6 3.1 Resultat... 6 3.2 Budgetavvikelse...

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Valsaren

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Valsaren STORFORS KOMMUN Datum 2016-03-07 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Onsdag den 16 mars 2016, kl. 18.00. Plats: Sammanträdesrum Valsaren,

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan Datum 2014-08-11 Verksamhetsplan 2015-2017 Överförmyndarnämnden Antagen i Överförmyndarnämnden 2014-09-03 Inledning Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över ställföreträdare

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

godkänna och till kommunfullmäktige överlämna årsbokslut for år 2012. Anneli Andersson controller

godkänna och till kommunfullmäktige överlämna årsbokslut for år 2012. Anneli Andersson controller NORRTÄLJE KOMMUN TJÄNTEUTLÅTANDE 2013-01-31 Handläggare: Anneli Andersson Dm-: 2013-000005 Till Kultur- och fritidsnämnden Årsbokslut 2012 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Överförmyndaren Verksamhetsplan Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

Överförmyndaren Verksamhetsplan Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender Överförmyndare: Christer Fjordevik (kd) Verksamhetschef: Anna Thorèn Starby Sidnr Innehållsförteckning Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender 1 Mål och uppföljning

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-14 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2012 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 5 3.1 Resultat... 5 3.2 Budgetavvikelse... 6 3.3 Verksamhetsanalys...

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-02-16 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 16 februari 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Bokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV

Bokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (10) 2011-01-24 MISSIV JAKOB FJELLANDER DIREKT: 0224-556 27 DNR 2011/7 UAN NR 11/6 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Bokslut 2010 FÖRSLAG TILL

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD Ansökan om föreningsstöd ska vara inlämnad senast 15 maj året innan verksamhetsåret inleds och ska innehålla: föregående års verksamhetsberättelse

Läs mer

Handlingsplan för att nå NKI 70 på bygglovenheten 2016

Handlingsplan för att nå NKI 70 på bygglovenheten 2016 2015-12-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE B 2015-002156 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Handlingsplan för att nå NKI 70 på bygglovenheten 2016 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden noterar informationen

Läs mer

Årsredovisning 2011. Bilaga 1. Måluppfyllelse sammanställning per nämnd

Årsredovisning 2011. Bilaga 1. Måluppfyllelse sammanställning per nämnd ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro Årsredovisning 2011 Bilaga 1 Måluppfyllelse sammanställning per nämnd ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro KOMMUNSTYRELSEN Bilaga 1, Måluppfyllelse 2011 KUNDER/MEDBORGARE

Läs mer

Överförmyndaren i Värnamo kommun

Överförmyndaren i Värnamo kommun Verksamhetsplan 2012-201 Överförmyndare: Verksamhetschef: Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Administrativt stöd Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-11 INNEHÅLL SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE MED PILAR 2 SAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Överförmyndare: Verksamhetsplan 2015. Sidnr. Innehållsförteckning

Överförmyndare: Verksamhetsplan 2015. Sidnr. Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2015 Överförmyndare: Verksamhetschef: Innehållsförteckning Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 är en myndighetsnämnd som arbetar med Miljöskydd Hälsoskydd Livsmedelskontroll inklusive kontroll av animaliska biprodukter Tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt kontroll

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

Övergripande plan med budget 2013-2015

Övergripande plan med budget 2013-2015 s handling 8/2012 Övergripande plan med budget 2013-2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta 1.1 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-04 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Fritidsgårdarnas utvecklingsarbete och nya organisation

Fritidsgårdarnas utvecklingsarbete och nya organisation Kultur- och fritidskontoret Fritidsgårdarnas utvecklingsarbete och nya organisation 10 maj 2010 Bakgrund I Kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan för 2009 återfinns följande uppdrag: Fritidsgårdarna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten

Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten 2015-12-30 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2015/111-409 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden noterar

Läs mer

Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Bygg- och miljönämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Anordnat Solenergi-seminarie

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer