Årsredovisning Bilaga 2. Verksamhetsberättelse. Nämnder och Bolag. Projektplan kommunen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011. Bilaga 2. Verksamhetsberättelse. Nämnder och Bolag. Projektplan kommunen"

Transkript

1 Årsredovisning 2011 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse Nämnder och Bolag Projektplan kommunen

2 NÄMNDER

3 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro KOMMUNSTYRELSEN Verksamhetsberättelse Redovisning av nämndens verksamhet 2011

4 Kommunstyrelsen VIKTIGA HÄNDELSER En ny fastighetsavdelning bildades under kommunstyrelsekontoret den 1 juli Avdelningen innefattar lokalförsörjning, lokalförvaltning samt mark- och exploatering. Arbetet med att centralisera stödfunktioner för personal, ekonomi, information/kommunikation och kansli har pågått under året. Kommunens översiktsplanearbete har intensifierats under året och fler workshops med deltagare från verksamheter som barn och skola, social, kultur och fritid, bygg och miljö samt kommunstyrelsens verksamhetsområden. Omvandlingen av hamnen till en ny stadsdel har påbörjats och ett dialogmöte med kommuninvånarna har hållits för att förankra tankegångar och ge möjligheter till nya idéer. En fördjupad översiktsplan för Rådmansö har tagits fram och varit ute för samråd. En revidering av gång- och cykelprogrammet har genomförts. Under 2011 har 17 detaljplaner antagits vilket är ovanligt många. Dessa detaljplaner möjliggör 428 nya bostäder. Ett omfattande arbete med att upprätta förfrågningsunderlag för upphandling av driftentreprenad för gata-park och hamnverksamhet har genomförts. Upphandlingen avbröts under sommaren, på grund av att vid utvärderingen av inkomna anbudsansökningar kunde konstateras att ingen anbudsansökan var komplett. Ny upphandling startade omgående som öppen upphandling Försköning av tätorterna Norrtälje, Rimbo och Hallstavik har skett genom att utsmycka dessa med extra sommarblommor. Två nya parker har tillkommit i Norrtälje under året, Billborgsparken och Gustav II Adolfs park. Vid södra infarten till Norrtälje tätort har en ny pendlarparkering (300 p-platser) och nya busshållplatser byggts. Stockholmsvägen i Norrtälje har genom ombyggnad försetts med två körfiler Nytt uppdaterat program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp fram till 2030, har antagits Norrvattenledningens första etapp påbörjades, Anslutningen av dåliga avlopp i Midsjö påbörjades Inkoppling av fastigheter till det kommunalava-nätet i Gräddö och Räfsnäs startade. Framdragningen av VA-ledningar till Stämmarsund på Blidö och Björnö färdigställdes. Ny Renhållningsordningen har varit utställd och kommer att beslutas i kommunfullmäktige våren 2012 Finansiell oro som något dämpat förväntningarna. Fortsatt intresse för företagsetableringar, främst inom handel och i Norrtälje. Bildande av Visit Roslagen AB med stort antal privata aktieägare. Upphandling av turistverksamheten. Norrtälje kommun är numera medlem i Kommuninvest. Ett första lån upptogs genom Kommuninvest i juni vid omsättning av ett tidigare lån. Upphandling av vindkraftverk pågår med stöd av Norrtälje Energi. Utbildning i arbetsmiljö har påbörjats för chefer, målet är att alla chefer ska ha en grundutbildning i arbetsmiljö. Kommunfullmäktige har beslutat att Norrtälj kommun ska arbeta strategiskt med trygghetsfrågor med samtliga förvaltningar, det beslutades att Trygg i Norrtälje kommun ansvarar och samordnar ett kommunövergripande drog- brott- och hälsoförebyggande arbete.

5 Räddningstjänstens samverkansavtal (larm & ledning) med Södertörns Brandförsvarsförbund har sägas upp. Nytt samverkansavtal om larm och ledning har tecknas med StorStockholms brandförsvarsförbund med start 16 jan Samtidigt beslutades också att ett nytt samverkansavtal med Södertörns brandförsvarsförbund skall tecknas gällande larmmottagning av automatiska brandlarm. Den nya mandatperioden innebar att ett nytt 4 -årigt handlingsprogram som beskriver kommunens arbete med skydd mot olyckor som kan föranleda en räddningsinsats skall upprättas. Under 2011 har ett beslutsunderlag som passerat olika remissinstanser jobbats fram och ligger nu färdigt för beslut hos kommunfullmäktige under feb Under 2011 genomfördes den första systematiska analysen RSA (risk och sårbarhetsanalys) i kommunen och resultatet har sammanställts och åtgärderplaner är implementerade. RSA kommer i framtiden att ske löpande och systematisk i den dagliga och årliga verksamheten. MÅLUPPFYLLELSE KUNDER/MEDBORGARE Av genomförda Nöjd-Kund-Index mätningar 2011 når ingen enhet uppsatta mål. Resultatet är en sänkning av 2010 års resultat med undantag av VA-enheten. SBA (Stockholm Business Alliance): Norrtälje kommun placerar sig på plats 34 av 50 kommuner med ett genomsnittligt index på 64 vilket är en oförändrad nivå jämfört med Det godkända intervallet ligger mellan på NKI-skalan. Störst förändring jämfört med 2009 års mätning är området markupplåtelse som ligger på index 77. System för att mäta ledtider saknas. Ärendehanteringssystem under upphandling. För schakt i allmän plats är målet uppnått. då ett medeltal på 6 arbetsdagar har uppmätts. Även för VA- anslutningar är målet uppnått. Kvällsöppet en kväll i veckan har införts för VA frågor. En fortsatt utveckling av planeringsprocessen pågår på grund av ny PBL från 2 maj Alla inlämnade planbesked har besvarats inom lagreglerad tid MILJÖ Ett omfattande arbete med att aktualisera VA-utvecklingsplanen har genomförts. Arbeten pågår enligt plan. Vissa förseningar har dock inträffat då entreprenörer har svårigheter att utföra arbeten inom utsatt tidsplan. BYGGA OCH BO Planberedskapen har förbättrats genom att ytterligare 17 detaljplaner har antagits under året. Dessutom har fördjupade översiktsplanen för Rådmansö varit på samråd. Den planen gör det möjligt att fler kan anslutas till det kommunala va-nätet. NÄRINGSLIV Liten tillbakagång i Svenskt Näringslivs rankning från 78 till 82. Aktiviteter genomförda enligt plan. Bildandet av gemensamt destinationsbolag för hela Roslagen genomfört. Upphandling av hela turistverksamheten genomförd. Planerad avtalsstart 1 jan 2012 uppskjuten p.g.a. överklagad upphandling. Kvalitet och kapacitet i kommunikationen har ökat som följd av centralisering av stödresurser och kompetensväxling.

6 PERSONAL Kommunstyrelsekontoret skall vara en attraktiv arbetsplats där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, möjlighet att utvecklas både i arbetet och som individ. I den kompetensoch generationsväxling som sker genom pensionsavgångar och annan personalomsättning är det viktigt att säkerställa kontorets funktion och resurser, samt att stärka kompetensen för att klara de krav som ställs. Åldersfördelning Ksk Antal kvinnor Antal män Tabellen visar åldersfördelningen hos de tillsvidareanställda vid kommunstyrelsekontoret.. Lodrät axel visar antal medarbetare, vågrät axel visar ålder. Det finns totalt 198 medarbetare inom kommunstyrelsekontoret i december 2011, varav 93 kvinnor och 105 män. Detta är 5 personer färre än december Som framgår av tabellen är ca 20% 60 år eller äldre vilket ställer stora krav på förmågan att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. En obligatorisk fortlöpande chefsutbildning planeras där flera delar ingår, såsom till exempel rekrytering, arbetsrätt, förhandling och samverkan. Kursserie för blivande pensionärer har genomförts och varit mycket uppskattad av deltagarna.

7 EKONOMI Driftbudget Driftbudget tkr Utfall 2011 Budget 2011 Avvikelse utfall/budget Utfall 2010 Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommentarer och analys Kommunstyrelsekontoret visar en positiv avvikelse med 21,9 mkr, vilket är en ökning från prognos i delår 2 med 17,5 mkr. Stor anledning till detta är en varm nederbördsfattig höst/vinter, lägre kostnader för snöröjning el och värmekostnader med ca 5 mkr. Ej tidigare planerade om budgeteringar av medel för elevdatorer och förvaltningsövergripande utbildning med ca 7 mkr. Den taxefinansierade verksamheterna VA och Renhållningens överskott om 3,6 mkr föreslås dessa avsättas dels till renhållningens fond för avslutnings- och återställningsarbeten med 1,3 mkr och dels till VA-verksamhetens driftsfond med 2,3 mkr. Investeringsbudget Investeringar tkr Utfall 2011 Utfall 2010 Skolor & Förskolor Omsorgslokaler (TioHundra) Gymnasielokaler Övriga Fastigheter och anläggningar Gata/Park verksamhet VA-verksamhet Renhållningsverksamhet Räddningstjänst IT-investeringar Inventarier Inköp Fastigheter Total Kommentarer och analys Den totala investeringsvolymen är i stort oförändrad. VA investeringar har minskat och fastighetsinköp har ökat.

8 FRAMTID Arbetet med att centralisera stödfunktioner fortsätter. Den 1 mars planeras sammanslagningen av ekonomifunktionen att genomföras i steg 1. Den ska följas av en utredning av gemensamma stödfunktioner steg 2, dvs. det lokala administrativa stödet på enheterna. I den processen planeras även för ett E-handelssystem med bättre rutiner för inköp och därmed för leverantörsfakturahantering. Ett tätare samarbete med Campus Roslagen kring ekonomiadministration planeras också. Kraven på innehållet i detaljplaner har utökats och komplexiteten är betydligt större nu än tidigare. Ett arbete med att effektivisera rutiner pågår så att utrymme finns för att möta kraven. Stora krav ställs på underhåll, förnyelse och utveckling av den kommunala VA-försörjningen. En tröskelsituation finns när det gäller Norrtäljes vattentillgång och avloppsreningskapacitet vilket innebär att stora utbyggnader planeras. Inom området gata/park fortsätter också byggnation och förbättringar, tex kommer Trafikverket att påbörja byggandet av Västra vägen etapp 2 under 2012, En plan för trygghet och upplevelsebelysning på utsatta platser i Norrtälje stad, kommer att tas fram Trafikmiljön ska förbättras med semibevakade övergångsställen (två platser i Norrtälje stad) och genom skyltning information Norrtälje stad. Inventering kommer att ske av samtliga övergångsställen i Norrtälje Rimbo och Hallstavik. Ny driftentreprenad för skötsel av kommunens gator och parker kommer att startas upp under hösten Den nya driftentreprenaden medför att gata/park tar tillbaka administrativa uppgifter där det inte fungerat i tidigare driftentreprenad. Utvecklingen av KontaktCenter fortsätter för att kunna hjälpa kommunens alla kunder och medborgare i ett stort antal vanligen förekommande frågor, t ex kommer ärenden som rör gata-parkverksamheten hanteras via kundtjänsten en väg in för att förbättra och förenkla för medborgarna. Den nya Renhållningsordningen beräknas antas av kommunfullmäktige under våren 2012 I Avfallsplanen (som är en del av renhållningsordningen) finns ett antal mål som renhållningsavdelningen kommer att arbeta efter. Ett omfattande arbete att förbättra arbetsmiljön och logistiken i kommunens skärgård kommer att påbörjas Fortsatt centralisering av stödresurserna inom information och kommunikation. Övertagande av uppgifter från förvaltningar och övriga kontor. Utveckla och uppgradera webben och nya kanaler. Bistå i utvecklandet av medborgardialogen. Inleda varumärkesarbete. Utveckla samverkan med andra funktioner vad gäller mark- och etableringsfrågor. Arbetet med insatser för att höja NKI i nästa mätning. Frågor om säkerhet och trygghet blir allt viktigare och påtagliga. I många sammanhang benämns frågorna som nya välfärdsfrågor. En kommun som är säker och trygg är en attraktiv kommun. Under 2012 planerar Räddningstjänsten kris övningar för att öka förmågan att hantera en påfrestande händelse. Användningen av IT inom de pedagogiska verksamheterna ska ses över. En översyn av kvalitet i kommunens geografiska information (GIS) ska genomföras

9 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro ÖVERFÖRMYNDAREN Verksamhetsberättelse

10 2 INLEDNING Överförmyndarverksamheten har sedan 2009 varit i kraftig förändring med ökat antal ärenden, nya typer av ärenden samt ökad informationsmängd till allmänhet och ställföreträdare. VIKTIGA HÄNDELSER Kommunfullmäktige beslutade den 7 november 2011 att i samverkan med Täby, Vallentuna och Österåker skapa en gemensam överförmyndarorganisation. Syftet med samverkan är att gemensamt nyttja resurserna för att få en organisation som långsiktigt klarar av såväl ärendetillströmning som skärpta lagkrav samt upprätthålla erforderlig kontinuitet, kompetens och rättssäkerhet. Den gemensamma överförmyndarorganisationen gäller från och med den 1 januari 2012 med placering i Täby kommun. Verksamheten flyttas den 23 januari Överförmyndarkansliet har medverkat i projektgrupper som bland annat beredde sammanslagningen samt planera hur det löpande arbetet ska samorganiseras. Kansliet har dessutom under året deltagit i dialogseminarium samt utbildningsseminarium angående ensamkommande flyktingbarn, överförmyndarpraxis, överförmyndarens myndighetsroll och relation till övriga kommunala organ samt deltagit i FSÖ:s tre studiedagar i Växjö, överförmyndarnas länsmöte i Lidingö och Nordostkommunernas överförmyndarmöte i Danderyd. Under året har 101 ansökningar om god man inkommit jämfört med 61 ansökningar under Myndigheten har för närvarande 781aktiva akter registrerade. Överförmyndaren anordnade under hösten 2011 en heldagsutbildning i Norrtälje för befintliga gode män och förvaltare samt för personer som är intresserade av att få uppdrag som god man eller förvaltare. Förmiddagspasset var avsatt för frågor kring ensamkommande barn och inbjudna var gode män, socialförvaltningen, sjukvården, boenden, BUP och skolan. PERSONAL Hans Engblom förordnades till överförmyndare den 20 juni 2011 och arbetar heltid med överförmyndarfrågor. Utöver överförmyndare finns även en handläggare på heltid samt att ersättare till överförmyndaren och extrapersonal tas in vid behov.

11 3 EKONOMI EKONOMISK RAPPORT PER DECEMBER 2011 Avdelning: Överförmyndare Förklaring till avvikelsekolumner: inget tecken = positivt resultat; - = negativt resultat A. Utfall per december 2011 DRIFTBUDGET (tkr) Fördelning av kostnader och intäkter Budget Jan - Dec Utfall Jan - Dec Budgetavvikelse Jan - Dec Avgifter Statsbidrag Övrigt EU - bidrag Verksamhetsintäkter Lönekostnader (inkl arvoden mm) Lokalhyror Avskrivning + intern ränta Köpta tjänster Övriga kostnader Verksamhetskostnader Nettokostnader DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet Budget Jan - Dec A. Utfall per december 2011 Utfall Jan - Dec Budgetavvikelse Jan - Dec Överförmyndare Summa

12 4 Överförmyndare Årsbokslut, budgetuppföljning 2011 Budgeterat resultat Avvikelser: 1 Nettokostnader ensamkommande barn Heldagsutbildning Arvoden och ersättningar till gode män Arvode till överförmyndarens ersättare Övrigt -25 Summa avvikelser -396 Årets utfall Kommentarer till avvikelser mot helårsbudget, enligt numrering: 1 Tolkkostnader kan ej återsökas från Migrationsverket 2 Heldagsutbildning har anordnats under hösten för befintliga gode män och förvaltare. 3 Antal uppdrag har ökat under året. 4 Högre kostnader än budgeterat

13 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro Val- och förtroendemannanämnd Årsbokslut 2011

14 VAL- OCH FÖRTROENDEMANNANÄMND EKONOMISK RAPPORT PER DECEMBER 2011 Avdelning: Val- och förtroendemannanämnd Förklaring till avvikelsekolumner: inget tecken = positivt resultat; - = negativt resultat A. Utfall per december 2011 DRIFTBUDGET (tkr) Fördelning av kostnader och intäkter Budget Jan - Dec Utfall Jan - Dec Budgetavvikelse Jan - Dec Avgifter Statsbidrag Övrigt EU - bidrag Verksamhetsintäkter Lönekostnader (inkl arvoden mm) Lokalhyror Avskrivning + intern ränta Köpta tjänster Övriga kostnader Verksamhetskostnader Nettokostnader DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet Budget Jan - Dec A. Utfall per december 2011 Utfall Jan - Dec Budgetavvikelse Jan - Dec Val- och förtroendemannanämnd Summa

15 Val- och förtroendemannanämnd Årsbokslut, budgetuppföljning 2011 Budgeterat resultat Avvikelser: 1 Utbildningsmedel 36 2 Övriga främmande tjänster Arvoden och ersättningar Övrigt 6 Summa avvikelser 647 Årets utfall -726 Kommentarer till avvikelser mot helårsbudget, enligt numrering: 1 Lägre kostnader för utbildning för de förtroendevalda än budgeterat 2 Budgeterade medel för övriga tjänster är ej förbrukade. 3 Lägre kostnader för arvoden och ersättningar i förhållande till budget

16 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro BYGG- OCH MILJÖNÄMND Verksamhetsberättelse Redovisning av nämndens verksamhet 2011

17 BYGG- OCH MILJÖNÄMND VIKTIGA HÄNDELSER En av de viktigaste händelserna hittills under året har varit förberedelser för den nya Plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj Lagstiftningen innebär en fundamentalt förändrad arbetsprocess för Bygg- och miljönämndens verksamhet i sin helhet. Samtliga ärenden med koppling mellan Plan- och bygglagen samt Miljöbalken skall samberedas vilket t ex medför att sakägare skall höras samtidigt i de fall ett bygglov kräver en enskild va-lösning. Lagstiftningen innebär också att Bygg- och miljönämndens uppgifter utökats med krav på arbetsplatsbesök och slutbesiktning på plats samt nya administrativa uppgifter. För att finansiera de utökade arbetsuppgifterna har taxan för ärenden enligt Plan- och bygglagen kraftigt ökat. Samtliga bygglovshandläggare har under året påbörjat utbildning i den nya lagstiftningen och all kontorsövergripande information (skriftlig, webb mm) och blanketter har förändrats vilket har tagit stora resurser i anspråk. De tjänstegarantier som gäller för bygglov har uppfyllts och tillgängligheten på enheten har förbättrats genom utökad telefontid samt längre kvällsöppet på torsdagar. Kontorets årliga kundundersökning genomfördes under delår 1 som planerat. Resultatet medförde totalt ett oförändrat index på 92 för VA-ärenden men en ökning i index för bygglov från 93 till 96. Målet om index minst 88 har uppfyllts. Inventering av enskilda avlopp har genomförts i områdena Västanvik, Åkerö, Gräddö-Asken, Djursnäs, Håtöviken, Baltora/Nötviken, Gräskö. Kontoret har under året deltagit i det fortsatta arbetet med och information till fastighetsägare om utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i områdena Rådmansö och Bergshamra m.fl. samt i planeringen för utbyggnaden av Kapellskärs avloppsreningsverk. Trots den långa snörika vintern har tjänstegarantin kunnat hållas för ca 88 % av avloppsärenden vilket är bättre än föregående år. Tjänstegarantin bedöms som uppfylld. Under 2011 har antalet registreringar på livsmedelssidan ökat från 95 stycken för 2010 till 148 stycken. Följande projekt har genomförts: kunskapsprojektet, märkningsprojektet, haccpprojektet, vårdprojektet, provtagningsprojektet (examensarbete) samt dricksvatteninventering. Ett omfattande arbete har påbörjats med att mäta in gränspunkter utanför kommunens tätorter för omräkning till ett länstäckande koordinatsystem. All lägesbunden information i kommunens övriga förvaltningar kommer inom något år att redovisas i samma system. Kontoret har dessutom, i enlighet med uppdrag, tagit fram en handlingsplan för kraftigt ökad kartproduktion. Projektet med belägenhetsadresser inom kommunen fortgår planenligt. Vid slutet av året har totalt adressplatser registrerats efter samråd med väghållare och enskilda fastighetsägare. Målet om att bokslutet skall visa ett överskott om 1 % har uppfyllts för Bygg- och miljökontoret. Förberedelser inför centralisering av stödfunktioner har pågått under sista halvan av året.

18 MÅLUPPFYLLELSE Stab Förutom sedvanligt löpande arbete har resurser lagts på att rensa och skicka iväg ärendeakter till inskanning, samt ett projekt med att ta fram en uppdaterad att arkivbeskrivning. Den nya plan- och bygglagen har inneburit fokus på att, tillsammans med främst bygglovenheten, ta fram nya beslutsmallar och upprättande av information till allmänheten. Förberedelser inför centralisering av stödfunktioner har pågått under sista halvan av året. I staben berörs en person av övergången till kommunstyrelsekontorets näringsliv- och kommunikationsavdelningen. Vad gäller ekonomifunktion berörs ingen fysisk person av övergången däremot kommer arbetsuppgifter att förflyttas till stödorganisationen. Arbetet fortgår vad gäller övergång för registratur och nämndsfunktioner. Bygglovsenheten Under året har arbetet med ny plan- och bygglag prioriterats. Samtliga handläggare har deltagit i ett flertal utbildningar, arbetssättet har förändrats i grunden, nya mallar och nytt informationsmaterial har sjösatts. Med tanke på det merarbete som den nya lagstiftningen fört med sig och antalet ärenden som är fortsatt högt så kommer behov av ytterligare förstärkning på enheten initieras. Bygglovenheten har under 2011 fått in ca 2300 ärenden. Ett antal större ärenden har hanterats under året bla flerbostadshuset Församlingshemmet bredvid Terrassen, Balder och Frej är påbörjade, Färsna är i gång med flerbostadshus, radhus, dagis och villor och Storsten industriområde hanteras kontinuerligt. Utöver detta etableras Volvo lastbilar i Görla. De tjänstegarantier som gäller för bygglov har uppfyllts och tillgängligheten på enheten har förbättrats genom utökad telefontid samt längre kvällsöppet på torsdagar. Livsmedelsenheten Under 2011 har antalet registreringar ökat från 95 stycken för 2010 till 148 stycken, varav 16 stycken var årligen återkommande tillfälliga registreringar. Under året har 64 verksamheter upphört. Antalet kontrollobjekt ligger nu på 536 stycken, vilket likt föregående år är en ökning med 9 objekt. Kontroll Under året har följande projekt genomförts: - kunskapsprojektet, - märkningsprojektet, - haccp-projektet, - vårdprojektet, - provtagningsprojektet (examensarbete) samt - dricksvatteninventering. Norrtälje har även i samarbete med Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och Stockholms stad deltagit i ett färjeprojekt. Syftet var att skapa samsyn gällande livsmedelskontrollen på passagerarfartyg.

19 Antal verksamheter som fått kontrollbesök under året uppgår till 376 stycken. Totala antalet kontrollbesök uppgår till 412 stycken, vilket likt föregående år visar på en fortsatt bra kontrollfrekvens. 27 stycken av besöken är uppföljningsbesök i samband med att verksamheten fått omdömet underkänd vid den årliga kontrollen. Antalet åtalsanmälningar har uppgått till 15 stycken under året och har mestadels berört företag som drivit verksamhet utan att ha registrerat sin verksamhet till bygg- och miljönämnden. Klagomål /misstänkt matförgiftning I den oplanerade kontrollen inkom sammanlagt 18 ärenden varav 9 stycken verksamheter erhöll kontrollbesök. Antal klagomål som inkom var 10 stycken, vilket är i linje med föregående år. Resterande 8 ärenden var anmälan om misstänkt matförgiftning, där provtagning utförde i ett fall. Miljö- och hälsoskyddsenheten Under året startades ett projekt där kommunen ville Revaq-certifiera slammet från Lindholmens avloppsreningsverk Som en del av uppströmsarbetet startade Bygg- och miljökontoret ett tillsynsprojekt. På grund av att projektledaren avslutade sin anställning hos vatten- och avloppsenheten på Kommunstyrelsekontoret samt på grund av bristande reningsresultat lades projektet med att REVAQ-certifiera slammet från Lindholmens avloppsreningsverk på is under andra halvåret Detta ledde till att inte alla planerad besök hos och utvärderingar av verksamheter inom Lindholmens upptagningsområde blev genomförda. Den pågående inventeringen av lantbruk har lett till att 336 lantbruk har fått sitt klassificeringsbeslut. För verksamhetsåret var målet att 60 stycken C- och U-verksamheter skulle få ett tillsynsbesök. Endast ca hälften av dessa besök blev genomförda. Utöver tillsynsbesöken har tillsyn bedrivits genom granskning av årliga miljörapporter, rapporter av resultat från provtagningar enligt kontrollprogram och redovisade kemikalieförteckningar i samband med Revaq-projektet. Inga större olje- eller kemikalieolyckor skedde under året. Några mindre olyckor och utsläpp har rapporterats och diarieförts. Dessa har inte medfört någon större arbetsinsats. Vid ingången av året fanns 750 pågående ärenden. Den siffran har vid slutet av 2011 sjunkit till 571 ärenden, en minskning med 179 ärenden. Tjänstegarantin har uppfyllts för avloppsärenden, för BDT till 89 %, WC sl 85 % och för WC inf till 88,5 %. Då Bygg- och miljönämnden tidigare beslutat att undanta ärenden som initierats under perioder med t ex långvarig snötäckning bedöms tjänstegarantierna som väl uppfyllda. Inkommande ärenden Inkommande ärenden Nyckeltal Utfall 2011 Budget 2011 Utfall 2010 WC inf WC sl

20 BDT V-pump Antalet tillsynsärenden avseende avloppsanläggningar är betydligt fler än tidigare år. Detta beror främst på att Bygg- och miljökontoret under 2011 inventerat 7st områden som är aktuella för att ansluta till kommunalt vatten och avlopp via en VA-samfällighet. Inventeringen har främst skett på de fastigheter som avböjt att vara med i VA-samfälligheten. Fler avloppsärenden avslutats under 2011 jämfört med 2010, totalt ca116st, vilket beror på att enheten prioriterat tid för att avsluta äldre ärenden. Projekt/riktad tillsyn Radon i skolor och förskolor Under 2011 har uppföljande radonmätningar gjorts på flera av de skolor som haft förhöjda radonvärden och där åtgärder som justeringar av ventilationssystemet utförts. I dagsläget finns det 7 skolor kvar som behöver genomföra en radonsanering och fyra skolor som ännu inte utfört mätningar. Två av skolorna som inte hunnit utföra radonmätningar är nyetablerade. Projekt dricksvatten, fastställande av provtagningsprogram för privata vattenverk Under 2011 har 34 anmälningar för registrering av vattenverk inkommit till Bygg- och miljökontoret, 32 vattenverk har registrerats och 11 inspektioner av vattenverk har utförts. 1 provtagningsprogram inkom, 4 provtagningsprogram fastställdes och 3 vattenverk riskklassades under året. Tillsyn bassängbad Under året har tillsynsbesök utförts på alla bassängbad förutom Envikens samfällighet och Hallstaviks plaskdamm. Dessa två ska besökas under våren/sommaren De kommunala bassängbaden och Johannesbergs slott, Rånäs slott och Skebo herrgård kommer inte att behöva besökas På de verksamheter där egenkontrollprogram saknas ska uppföljning ske i form av förelägganden. Inventering av avlopp I samarbete med VA-enheten, Teknik & Service har Bygg- och miljökontoret under 2011 inventerat 7st områden som är aktuella för att ansluta till kommunalt vatten och avlopp via en VA-samfällighet. Inventeringen har skett på de fastigheter som avböjt att vara med i VAsamfälligheten. Syftet med denna inventering var att säkerställa att de som inte gått med i VA-samfälligheten har ett godkänt avlopp. De fastigheter som har undermåliga avlopp har fått ett förbud eller ett föreläggande. Områdena och antalet inventerade fastigheter är Västanvik 89st, Åkerö 43st, Gräddö-Asken 9st, Djursnäs 15st, Baltora/Nötviken 61st, Håtöviken 11st, Gräskö 29st, Riksviken 2st. Tre områden har inventerats för underlag till beslut om kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. De inventerade områdena är Västanvik 90st, Håtö 50st och Köpmanholm 26st. Inventeringsresultaten för dessa områden har redovisats i rapporter. EU-projekt Act 4 My Baltic Sea Miljö- och hälsoskyddsenheten har under 2011 fortsatt arbetet med EU-projektet Act 4 My Baltic Sea. Projektet är ett samarbete kring Östersjöns miljö. Under 2011 har två metoder för

21 att förbättra enskilda avlopp testats. Totalt ska tre metoder testas men den tredje kommer att utföras under De två testade metoderna är inventering av enskilda avlopp från Byggoch miljökontoret samt information från en change-agent. I Norrtälje anställdes en student som change-agent och under sommaren informerade hon intresserade fastighetsägare i Norra och Södra Rörvik om snålspolande toaletter. I den tredje metoden ska fastighetsägarna själva göra en självscanning av sitt avlopp. Utöver de tre metoderna har ett frågeformulär om Östersjöns miljö skickats till 288 fastigheter och miljö- och hälsoskyddsenheten har haft ett informationsmöte för allmänheten om enskilda avlopp. Miljösamverkan Stockholms län ( MSL) Enheten har under år 2011 deltagit med två handläggare i miljösamverkansprojektet Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning. Syftet har i första hand varit att under fyra halvdagsträffar ta fram ett dokument som ska fungera som handläggarstöd vid prövning av anmälnings-/tillståndsärenden avseende bergvärme och borrade vattentäkter (vissa kommuner), samt som bedömningsstöd vid förhandsbesked för bygglov. I ett första steg skickades en enkät ut till länets kommuner för få en uppfattning om problembilden och hur handläggningen samt kunskapsbehovet ser ut ute i kommunerna. Det slutgiltiga dokumentet Vägledning vid ärendehantering för att minska risken för saltvatteninträngning har remitterats till SGU som expertmyndighet och till Geotech för branschsynpunkter. Mätnings- och kartenheten Framställning av nybyggnadskartor och utsättning av nybyggnad har verkställts inom bl.a. kv Balder, Glasmästaren och Gnejsen för bostäder, kv Storsten och Flygfyren för industri/handel samt i Hallstavik för LSS-boende och i Svanberga för tillbyggnad av skolan. Grundkartor till detaljplan har upprättats i Norrtälje över bl.a. Solbacka trädgård för bostäder, Södra Bergen för nytt badhus samt över Societetsparken och Havspiren. Även en grundkarta över Malsta by har tagits fram. Flygfotografering från helikopter har genomförts under våren för ajourhållning av primärkartan över Görla industriområde med godkänt resultat. Normal flygfotografering från flygplan genomfördes inte under året. Ett omfattande arbete har påbörjats med att mäta in gränspunkter utanför kommunens tätorter för omräkning till ett länstäckande koordinatsystem. All lägesbunden information i kommunens övriga förvaltningar kommer inom något år att redovisas i samma system. Stöd till externa konsulter och myndigheter vid val av koordinatsystem för projektering och/eller relationsredovisning eller att erhålla mätpunkter med hjälp av GPS-teknik har även under 2011 varit omfattande. Målet för kundnöjdhet har uppfyllts med dels ökad tillgänglighet genom fasta telefontider och dels ökad flexibilitet genom fler fasta dagar med valbara bokningstider för fältbesök. Målet för tidsgaranti har uppfyllts vad gäller handläggningstiden för nybyggnadskartor. Målet för kartförsörjning inom tätorter med primärkarta har kunnat uppnås medan kartförsörjningen över fritidshusområden för möjlighet till utökad byggrätt och kommunal VAanslutning inte har kunnat levereras i samma utsträckning som efterfrågats. Skälet har bland annat varit avsaknad av lämpliga flygbilder och det starkt ökade behovet av kartlagda områden. Detta kommer att åtgärdas under 2012.

Årsre dovisning 2012

Årsre dovisning 2012 Årsredovisning 2012 Bilaga 1 Kommunfullmäktigess mål Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning Revision... 3 Valnämnd... 5 Jävsnämnd... 7 Lönenämnd... 9 It-nämnd... 11 Kommunchef... 13 Gemensam service...

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Stenungsunds kommun Årsredovisning 2012 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 6 Måluppfyllelse 8 Ekonomisk analys kommunen 14 Ekonomisk analys

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Mål och indikatorer...

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N 2009 2009 ÅRSREDOVISNING Viktiga händelser under 2009 Tyresöborna kan nu träffa även Försäkringskassan och tekniska kontorets kundtjänst i servicecentret i kommunhusets entré i Tyresö centrum. Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8-37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 38-65 -

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer