FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG"

Transkript

1 Diarienr: XXXXXX Sida: 1 (33) Datum Sista anbudsdag Diarienummer 2013/64 Anbudets giltighet Upphandling förenklat förfarande FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Tredje AP-fonden (AP3) avser upphandla Brandväggar, Mailfilter samt SSL Portal enlighet med angivna förutsättningar i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX

2 Sida: 2 (33) Innehållsförteckning 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Inledning Mål, syfte Omfattning Definitioner m.m Upphandlande myndighet Kontaktpersoner Förfrågningsunderlag Upphandlingsform Formella krav på anbud Prövning och utvärdering av anbud Upphandlingssekretess Kommersiell sekretess Tilldelningsbeslut 12 2 KRAV PÅ ANBUDSGIVARE Uteslutning av anbudsgivare Anbudsgivares ekonomiska och finansiella ställning Underleverantörer Teknisk och yrkesmässig kapacitet 16 3 KRAVSPECIFIKATION Omfattning Funktionalitet, ansvarsgränser Inledning Nuläge 20

3 Sida: 3 (33) 3.5 Funktion Installation SLA 27 Support Incidentrapport Övriga krav 30 4 PRIS 32 5 KOMMERSIELLA VILLKOR 32 6 UNDERTECKNANDE AV ANBUD 33

4 Sida: 4 (33) 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1.1 Inledning AP3 är en av fem buffertfonder i det svenska allmänna pensionssystemet som består av Första, Andra, Tredje, Fjärde och Sjätte AP-fonden. AP-fonderna är statliga pensionsfonder vars styrelser tillsätts av regeringen. Fonderna har en mer självständig ställning än vanliga myndigheter eftersom styrelsen har fullt ansvar och AP-fonderna endast styrs av lag och inte av direktiv från regeringen. AP-fonderna utvärderas varje år av Finansdepartementet. Första-Fjärde AP-fonderna har samma placeringsregler. Riksdagen har givit fonderna samma entydiga uppdrag: att skapa bästa möjliga långsiktiga avkastning i relation till vårt åtagande i pensionssystemet. :AP3s mål :AP3s mål är att långsiktigt skapa en real avkastning, dvs. inflationsrensad avkastning, om minst 4 procent per år över tiden. AP3 investerar i en diversifierad portfölj AP3 förvaltar en globalt diversifierad portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar. Fondens alternativa investeringar består av onoterade aktier, fastigheter, skog, infrastrukturtillgångar och nya strategier. Värdet på AP3s portfölj uppgick per 30 juni 2012 till 222,3 mdkr. 1.2 Mål, syfte Målet med upphandlingen är att teckna avtal med en (1) leverantör som uppfyller de behov som AP3 har i dagsläget och som även har förmåga att under avtalsperioden utveckla och förfina tjänsterna som under avtalsperioden ger en säker och tillförlitlig lösning. 1.3 Omfattning Denna upphandling genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling, nedan benämnt LOU och avser tjänster i form av brandväggar, mailfilter molnlösning, SSL portal samt övriga närliggande tjänster som anses komma att behövas under avtalsperioden. Se vidare detaljerad beskrivning under kap. 3. Upphandlingen kan inte delas upp. Avtalet kommer att gälla i två (2) år från och med avtalstecknandet med möjlighet för AP3 att förlänga avtalet med ett (1) år i taget vid två (2) tillfällen, dvs. maximalt fyra (4) år.

5 Sida: 5 (33) 1.4 Definitioner m.m. Förfrågningsunderlaget består av en allmän del innehållande grundläggande administrativa bestämmelser för anbudet samt bestämmelser för utvärdering m.m. (kapitel 1). Utöver detta finns ett avsnitt som behandlar krav på Anbudsgivaren (kapitel 2), ett avsnitt som behandlar krav på varan/tjänsten (kapitel 3,) samt kommersiella villkor (kapitel 5). I förfrågningsunderlaget finns ett antal krav formulerade. De krav som är uttryckta genom att ordet ska används är s.k. ska-krav. Ska-krav är ovillkorliga krav som måste uppfyllas för att anbudet ska prövas och utvärderas. För det fall ett ska-krav inte är besvarat kommer anbudet att förkastas. Ett otydligt besvarat ska-krav kan endast förtydligas i de fall det är möjligt i enlighet med 9 kap 8 i LOU. Det är därför viktigt att Anbudsgivaren besvarar ställda frågor och krav i enlighet med vad som efterfrågas. Om anbudsgivaren finner att en fråga eller ett krav är otydligt, uppmanas anbudsgivaren att snarast ställa en fråga om kravet. Utöver ska-kraven finns även krav som är angivna med ordet bör. Dessa är s.k. bör-krav och används i samband med tillämpning av utvärderingskriterier. Bör-krav behöver inte vara uppfyllda för att anbudet ska prövas och utvärderas, men utgör ett mervärde i enlighet med instruktionerna i och i anslutning till respektive bör-krav. I anslutning till ett ska- eller bör-krav finns angivet hur kravet bevisas. Bevis presenteras på det sätt och vid den tidpunkt som anges i anslutning till kravet. Om inget annat anges bifogas beviset till anbudet i samband med inlämnandet. 1.5 Upphandlande myndighet Tredje AP-fonden Box 1176 Org. nr: Kontaktpersoner Eventuella frågor ställs via Sentensia Q AB, till de som anges som kontaktpersoner nedan. Frågor ställs skriftligen och senast tio (10) kalenderdagar innan sista dag att lämna anbud. Annons samt frågor och svar som har betydelse för alla anbudslämnande kommer att publiceras via Anbudsgivare är skyldiga att själva hålla sig uppdaterade under anbudstiden. Det som sagts om frågor och svar gäller även eventuella tillägg eller ändringar av förfrågningsunderlaget. Notera att information som berör denna upphandling kommer att skickas ut till den e-postadress som angetts vid registrering av användarkonto hos OPIC. Sentensia Q AB Sören Jellheden Sentensia Q AB Göran Norlén Tel: Tel: e-post: e-post:

6 Sida: 6 (33) 1.7 Förfrågningsunderlag Förteckning Detta förfrågningsunderlag består av: Denna skrift upphandlingsföreskrifter, krav på anbudsgivare och kravspecifikation med integrerat svarsformulär. Avtalsutkast, bilaga 1 Priser, bilaga 2 Begreppsdefinitioner, bilaga 3 Det åligger anbudsgivarna att kontrollera att samtliga dokument enligt denna förteckning har erhållits. 1.8 Upphandlingsform Detta är en upphandling som sker enligt ett förenklat förfarande enligt 15 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Vid en sådan upphandling kan ett anbud komma att antas utan föregående förhandling. 1.9 Formella krav på anbud Anbuds giltighet och form Anbudet ska vara skrivet på svenska samt vara bindande till och med , vilket ska bekräftas nedan. Fördjupande beskrivningar, certifikat, intyg, bevis etc. kan vara på engelska. Fyll i uppgifter om företag och kontaktperson. Företagsnamn (obl.) Organisationsnummer (obl.) Adress (obl.) Kontaktperson 1 (obl.) Telefonnummer (obl.) E-postadress (obl.) Kontaktperson 2 Telefonnummer E-postadress Anbudets giltighetstid bekräftas: Ja Nej

7 Sida: 7 (33) Anbudsinlämnande Anbudet inlämnas i enlighet med nedanstående anvisningar. Om anbudet inte går att identifiera till följd av att anbudsgivaren inte följer anvisningarna, kommer anbudet att förkastas. Anbudet skickas med e-post till Sentensia Q AB märkt Anbud och DNR: 2013/64 E-post: AP3DNR Observera att Anbudet ska vara undertecknat av behörig/a företrädare för anbudsgivaren, vilket ska göras i slutet av detta dokument. E-postadress enligt kan inte användas för frågeställningar eller fråga om information under anbudstiden. E-postlådan öppnas först och endast en timme vid anbudsöppning. För frågor eller annan kontakt, använd den e-postadress angivitsangiven i punkten 1.6 ovan Datum och tid för inlämning av anbud Anbudet ska finnas på e-postkonto enligt senast klockan Anbud som ankommer till e-postlådan efter ovanstående tid kommer inte att beaktas. Serversystemets tid är den tid som gäller vid avgörande av huruvida anbud har inkommit i tid eller inte Disposition av anbud Bifoga inte i anbudet uppgifter som inte uttryckligen efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Bifoga således inte t ex allmänna beskrivningar av anbudsgivarens verksamhet, organisation eller tjänster såvida detta inte uttryckligen efterfrågats i förfrågningsunderlaget eller det görs med direkt syfte att besvara ett specifikt i förfrågningsunderlaget ställt krav Instruktioner för ifyllande av svarsformulär I svarsrutorna i detta dokument är endast ett svarsalternativ per krav tillåtet. Om bägge kryssrutor eller ingen av dem har markerats äger AP3 rätt att tolka detta som att kravet inte är uppfyllt. Kryss i ruta görs med mellanslagstangenten eller musklick. Om valt kryssalternativ inte överensstämmer med eventuell text som anbudsgivaren angivit i direkt anslutning till kryssruta (där sådan text efterfrågas), så kommer texten att bedömas i första hand. I vissa punkter förekommer flera olika ska-krav i ett och samma stycke/avsnitt. Markering av kryssruta Ja eller Nej som svar på frågan Är kraven uppfyllda? avser i dessa fall samtliga i punkten förekommande krav.

8 Sida: 8 (33) 1.10 Prövning och utvärdering av anbud Prövning av anbud Prövningen sker med avseende på de ska-krav som finns uppställda i underlaget. Ska-kraven avser formella krav på anbudet, krav på leverantören och krav på varan/tjänsten. För det fall en anbudsgivare inte uppfyller ett ska-krav kommer anbudet inte att prövas vidare Utvärdering av anbud De anbud som kvarstår efter den inledande prövningen kommer att utvärderas enligt nedan. Utvärderingen sker efter värderingsprincipen ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn tagen till nedanstående kriterier. Kriterierna är kort definierade nedan samt inbördes rangordnade och viktade efter den betydelse varje enskilt kriterium tillmäts i förhållande till varandra. Utvärderingskriterier Viktning 1. Lösningsfunktion 40 % 2. Pris 20 % 3. Support 40 % Definition av kriterier: 1. Utvärderingskriterium 1: Lösningsfunktion (punkt 3.5) Anbudsgivarens svar på bör-kraven utvärderas och poängsätts utifrån angivna poängskalor. Poängen summeras och ligger till grund för kriteriets betyg. I kriteriet ingår följande bör-krav med inbördes vikt enligt nedan. Punkt , ger 9 poäng Punkt , ger 5 poäng Punkt 3.5.5, ger 5 poäng Maxpoäng för kriterium 1 är 19 poäng 2. Utvärderingskriterium 2: Pris (punkt 4) Anbudsgivarens offererade pris/-er kommer att ligga till grund för utvärderingen. 3. Utvärderingskriterium 3: Support (punkt 3.8 ) Punkt 3.8.3, ger 15 poäng Punkt 3.8.4, ger 8 poäng Punkt 3.8.5, ger 2 poäng Maxpoäng för kriterium 3 är 25 poäng

9 Sida: 9 (33)

10 Sida: 10 (33) Anbud med den högsta poängsumma inom respektive utvärderingskriterium respektive lägsta pris erhåller betyget 5,00 inom respektive utvärderingskriterium. Övriga anbud erhåller betyg inom respektive utvärderingskriterium i relation till högsta erhållna poängsumma respektive lägsta offererade pris. Anbudets erhållna poängsumma Högsta erhållna poängsumma x 5 Lägsta offererade pris Anbudets pris x Upphandlingssekretess Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till dess att upphandlingen har offentliggjorts, beslut har fattats eller upphandlingen på annat sätt har avslutats. Detta innebär att uppgifter inte får lämnas till annan än den som behöver informationen för att kunna fullgöra uppdrag med anledning av upphandlingen. Efter upphandlingens offentliggörande är i normalfallet samtliga handlingar i upphandlingen offentliga handlingar Kommersiell sekretess Uppgifter kan omfattas av sekretess även efter ovan nämnda tidpunkt. För att kommersiell sekretess ska föreligga med hänsyn till en anbudsgivares uppgifter erfordras att uppgifterna avser anbudsgivarens affärs- eller driftförhållanden, samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. För det fall anbudsgivaren anser att de uppgifter som lämnats i upphandlingsärendet uppfyller vad som erfordras för kommersiell sekretess, kan anbudsgivaren skriftligen inkomma med begäran om att uppgifterna ska behandlas med sekretessen sådan begäran ska innehålla en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som skulle åsamkas anbudsgivaren om uppgifterna röjs. Observera dock att uppgifter som rör utvärderingen endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas av kommersiella skäl. I det fall anbudsgivare vill begära kommersiell sekretess ska tillämpas avseende delar av sitt anbud, ska detta anges i utrymmet nedan.

11 Sida: 11 (33) Begäran om kommersiell sekretess Uppgifter i rubricerad upphandling begärs sekretessbelagda med hänvisning till 31 kap. 16 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgifter som begärs sekretessbelagda är (hänvisning till sidor, punkter i anbud etc.): Motivering (Beskriv vilken skada som kan uppstå om uppgifterna röjs): Prövning av sekretessbegäran sker i samband med att handling begärs ut. Observera dock att uppgifter som rör utvärderingskriterierna endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas av kommersiella skäl.

12 Sida: 12 (33) 1.13 Tilldelningsbeslut Beslut i upphandlingen fattas av AP3 och kommer att skriftligen meddelas samtliga anbudsgivare innan upphandlingskontrakt tecknas. Tilldelningsbeslutet innebär inte att ett civilrättsligt bindande avtal uppkommer, utan detta förutsätter att avtalsparterna undertecknar avtalet och att eventuella i avtalet uppställda villkor för ikraftträdande är uppfyllda. När en upphandlande myndighet eller enhet har meddelat ett tilldelningsbeslut inträder en avtalsspärr, vilket innebär ett förbud mot att ingå ett avtal under viss tid. När avtalsspärren har upphört kan avtalet undertecknas

13 Sida: 13 (33) 2 KRAV PÅ ANBUDSGIVARE Detta avsnitt innehåller krav på anbudsgivaren i egenskap av leverantör. Syftet med dessa krav är att säkerställa att kontraktet blir utfört i enlighet med de behov den upphandlande myndigheten har. 2.1 Uteslutning av anbudsgivare 10 kap 1 LOU är tillämplig på upphandlingen. För det fall AP3 får kännedom om däri beskrivna omständigheter som avser anbudsgivaren, kommer sådana omständigheter att beaktas. Enligt LOU 10 kap. 2 får en anbudsgivare uteslutas från upphandlingen om denne: 1. är försatt i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning, är föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud; 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande; 3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt laga kraftvunnen dom; 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen; 5. har underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende skatter eller sociala avgifter; eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämna felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 eller 11 kap LOU. Paragraf. Vidare kommer AP3 att kontrollera att anbudsgivaren: är registrerad i aktiebolagsregister, handelsregister eller liknande register är registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter, om registreringsskyldighet föreligger Observera att för utländska anbudsgivare ställs motsvarande krav. Dessa ska till sitt anbud bifoga intyg från behöriga myndigheter i det egna landet som visar: att omständigheter enligt LOU 10 kap. 1-2 enligt ovan inte föreligger; att registrering i yrkes- eller handelsregister föreligger; samt att föreskrivna skatter och sociala avgifter är erlagda Anbudsgivare ska på heder och samvete genom kryssmarkering till höger intyga att samtliga krav enligt ovan är uppfyllda och att uteslutningsgrund enligt ovan inte föreligger. Ja Nej AP3 kommer att kontrollera att anbudsgivaren uppfyller ovanstående krav genom att inhämta uppgifter från ett kreditupplysningsföretag och företagsuppgifter genom e-4820 från Skatteverket.

14 Sida: 14 (33) 2.2 Anbudsgivares ekonomiska och finansiella ställning Krav på ekonomisk stabilitet Anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning ska vara tillräckligt god och stabil så att uppdraget med rimlig sannolikhet kan genomföras utan risk för störningar p.g.a. ekonomiska problem. Som bevis för detta ska följande bifogas: Handlingar som visar Anbudsgivarens ekonomiska styrka, t ex den senaste årsredovisningen med balans- och resultaträkning. Anbudsgivare med nystartad verksamhet kan istället redovisa sina ekonomiska resurser Handlingar som visar att anbudsgivaren har en Kassalikviditet om minst 80 %, en Soliditet om minst 10 % samt en omsättning inom området som inte understiger 10 milj. kronor per år under de senaste två åren. Associationsformer som genom sin natur inte tillhandahåller ovanstående nyckeltal kan ändå anses motsvara dessa krav om denne lämnat en sådan förklaring/intyg att det kan anses klarlagt att denne ändå innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. Sådan förklaring ska bifogas anbudet. Förutom ovanstående krav ska Anbudsgivaren uppfylla krav enligt nedan. En kreditbedömning kommer att göras av Anbudsgivarens ekonomiska ställning med stöd av Businesscheck ratingmodell. Anbudsgivaren ska uppfylla minimum riskklass 3 hos businesscheck. För anbudsgivare som uppfyller riskklass 2 kommer särskild prövning att göras. (Definition: Businesscheck är ett företag som utför kreditbedömningar enligt egen ratingmodell.) Ej fastställd rating I de fall tillräckligt med information saknas eller då den är bristfällig fastställs ingen rating på företaget och anbudet förkastas. Exempel på detta är när företaget inte bedriver någon verksamhet eller om företaget har lämnat ett fel summerat bokslut. 2.3 Underleverantörer Detta krav gäller endast om underleverantörer ingår i anbudet. Utelämna svar om underleverantörer inte ingår i anbudet. För det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att fullgöra de tjänster som anbudet avser ska dessa anges nedan. Anbudsgivaren ska ange namn och organisationsnummer för varje underleverantör. Anbudsgivaren ska även Beskriva vilken del av tjänsterna som respektive underleverantör kommer att anlitas för. Namn Org. nr Beskrivning

15 Sida: 15 (33)

16 Sida: 16 (33) 2.4 Teknisk och yrkesmässig kapacitet Leveranskapacitet Anbudsgivaren ska erbjuda erforderligt antal resurser för att kunna genomföra uppdrag med den kunskap och erfarenhet som efterfrågas enligt detta förfrågningsunderlag. Anbudsgivaren ska bifoga en kortfattad beskrivning av sin kapacitet att tillgodose det behov som AP3 har. Av beskrivningen ska framgå: Anbudsgivarens organisationsstruktur Anbudsgivarens leverans och utförande av i anbudet efterfrågade funktioner och tjänster Anbudsgivarens personalstyrka med olika IT-kompetenser som krävs inom efterfrågade områden Leveransförmåga Vilken beredskap som anbudsgivaren har vid exempelvis sjukdom, arbetstoppar eller semester. Anbudsgivarens leverans och utförande av support och underhåll Ange beskrivning av kapacitet alternativt hänvisning till bilaga i anbudet: Referensuppdrag För att säkerställa att anbudsgivaren är verksam inom efterfrågat område, ska anbudsgivaren ange två (2) referensuppdrag som avser uppdrag av liknande omfattning genomförda de senaste tre (3) åren. Med liknande omfattning avses beskrivning av tjänsten under kap 3 i detta dokument. Ange i utrymmet nedan: uppdragets omfattning och karaktär; den tidsperiod då uppdraget utfördes, samt uppdragets beställare samt kontaktperson med kontaktuppgifter Redovisa referenser alternativt hänvisning till bilaga i anbudet:

17 Sida: 17 (33) Kvalitetssystem/kvalitetsplan Anbudsgivaren ska ha ett kvalitetssäkringssystem. För att verifiera att ovanstående krav uppfylls ska anbudsgivaren redovisa intyg om certifiering alternativt redovisa egen kvalitetssäkring enligt nedan. Intyget ska vara giltigt vid tidpunkten för anbudets undertecknande. Vidimerad kopia går bra. Anbudsgivaren ska redovisa den egna kvalitetssäkringen av verksamheten i en handling som minst innehåller följande information: Ansvarig person. Senaste uppdatering av styrande dokument. En beskrivning av de metoder som används för att fortlöpande verifiera och validera organisationens processers/tjänsters prestanda så att de motsvarar kundernas behov och krav. Svar eller hänvisning till bilaga i anbudet: Kvalitetssäkring av underleverantörer (i det fall underleverantörer används) Anbudsgivaren ska beskriva: Hur denne fortlöpande kvalitetssäkrar underleverantörer och leveranser från underleverantörer. Hur denne kontrollerar att underleverantörer utför tjänster i enlighet med anbudssökandes kvalitetssäkringssystem. Svar eller hänvisning till bilaga i anbudet: Certifiering Anbudsgivare ska redovisa nuvarande status på certifieringar, vilka certifieringar som idag finns samt plan i närtid för nya certifieringar. Svar eller hänvisning till bilaga i anbudet:

18 Sida: 18 (33) Miljöledningssystem AP3 arbetar med att bidra till en hållbar miljöutveckling. I samma anda ställer AP3 likartat krav på sina leverantörer. Avsikten är att tillsammans med leverantörer höja ambitionsnivån i arbete för en hållbar miljö. Anbudsgivare ska ha ett dokumenterat system som beskriver hur anbudsgivaren på ett systematiskt sätt arbetar med miljöfrågor. För att verifiera att ovanstående krav är uppfyllt ska Anbudsgivaren i anbudet bifoga: Ett giltigt intyg om certifiering enligt SS EN-ISO (Intyget ska vara giltigt vid tidpunkten för anbudets undertecknande). eller Ett dokument som minst bör innehålla: En miljöpolicy, d v s en redogörelse för de grundprinciper och den inriktning som styr anbudsgivarens handlande inom miljöområdet Beskrivningar av de rutiner som anbudsgivaren tillämpar för att säkerställa att anbudsgivaren uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning Svar eller hänvisning till bilaga i anbudet:

19 Sida: 19 (33) 3 KRAVSPECIFIKATION 3.1 Omfattning Upphandlingen omfattar följande teknik- och tjänsteområden: 1. brandväggsfunktioner inklusive management-system 2. mailfilter (molntjänst) 3. SLL-portal för extern åtkomst inklusive Management-system 4. support inklusive uppgraderingar 5. service inklusive ärendehantering 6. Ett service level agreement omfattande SLA på systemens tekniska driftstid (felfria tid), hårdvara och programvara 3.2 Funktionalitet, ansvarsgränser Enligt punkt 6 ovan ska leveransen omfatta SLA på teknisk tillgänglighet. Med detta avses att AP3 själva kommer att ansvara för regelverk och konfiguration i de delar som inte avser teknisk konfiguration såsom användarkonton, regelverk osv. för hantering av användarnas funktionalitet och åtkomst. SLA kommer således inte att omfattas av att systemen fungerar fullt ut och ansvaret fördelas som: Leverantören: Inom ramen för tjänsten - systemens tekniska funktionalitet AP3 - användarnas funktionalitet och åtkomst 3.3 Inledning Leverantören ska under hela avtalsperioden ansvara för att kraven på tjänstefunktioner uppfyller de behov som redovisas i detta dokument, förutom detta ska Leverantören erbjuda förbättringar för att AP3 alltid ska ha tillräckligt bra funktioner för att erhålla hög kapacitet, funktion och säkerhet.

20 Sida: 20 (33) 3.4 Nuläge Brandväggar (fw) AP3:s brandväggar är uppbyggda i ett cluster för att tillgodose maximal tillgänglighet. Det är ett aktivt passivt kluster som är fysiskt placerade i hall A respektive hall B med automatisk Failover, se skiss på nästa sida. Brandväggsfunktionen har en koppling mot befintligt Active Directory i Windowsmiljön för att kunna sätta regler på användarnivå. Brandväggen är ansluten till 7st. olika nät, LAN/WAN Hårdvara 3 st. HP DL360 servrar (2 fw + 1 mgmt) 1st. Checkpoint UTM Mjukvara Klustrad Checkpoint FW 1 R75.30 med följande blad (+HA licens på samtliga blad): FireWall Identity Awareness VPN Blade Advanced Networking Acceleration and Clustering URL filtrering Application Control IPSec VPN-tunnlar mot en utländsk bank och en svensk mäklare. UTM270 används endast som gästnät samt backup för internet och är fysiskt placerad på HQ Mailfilter Molnlösning Mailfiltret syftar till att rensa bort virus, skadlig kod och spam innan det kommer in i AP3:s nät. Websense TRITON cloud security: Cloud Security and Content Control (Antivirus, Antispam, Content Filter, Standard Encryption) 100 users

21 Sida: 21 (33) Mailfiltret har en IP-adress ur Leverantörens IP-serie (IPv4) och efter filtrering och kontroll skickas mail till en dedicerad IP-adress i AP3-adresserie (en virtuell adress i fw) för vidarebefordran till Exchange. Mailfiltrets IP-adress är angiven i AP3:s DNS (MX) SSL Portal - Juniper SA-2500 SSL-portalen har som uppgift att: Möjliggöra uppkoppling av ActiveSync till samtliga mobila enheter Möjliggöra åtkomst till Webmail, Nätverksdiskar, Intranet, rapportportal dvs. interna resurser möjliggöra uppkoppling mot lokal dator via RDP möjliggöra uppkoppling mot resurser på specifika nätverk via RDP möjliggöra skapande av olika konsultprofiler för distans support mot specifika servrar möjliggöra inloggning på AP3s nätverk förutom ActiveDirectory krävs autentisering via en RSA dosa möjliggöra olika inloggningsprofiler beroende på vilken dator eller vilka tjänster som är startade på den dator man kopplar upp sig ifrån (s.k. Hostchecker, möjlighet till kontroll av rätt antivirus, personlig brandvägg eller att andra, valfria program är installerade korrekt)

22 Sida: 22 (33) FW-C Internet Guest-Net LAN HQ LAN - Fiber LAN - Fiber Site A FW-A ClusterNode SAN/LAN - Fiber SAN Replication - Fiber FW-B ClusterNode Site B SSL Portal HSRP RSA Authentication Internet Mailfilter Websense Hosted Skiss på nuvarande och förväntad lösning.

23 Sida: 23 (33) 3.5 Funktion Allmänna krav 1) Tjänsten som Leverantören erbjuder ska omfatta både mjukvara och kundplacerad hårdvara. 2) AP3 ska ha full möjlighet att kunna managera samtliga funktioner som t ex fw regler och SSL portal-profiler samt regelverk och policys i mailtvätten. 3) Leverantören ska ansvara för större förändringar i hård- och mjukvara såsom versionsuppgraderingar och patchning (felkorrigering), osv. 4) CheckPoints management verktyg bör erbjudas till brandväggarna då investeringar i form av utbildning och verktyg skett samt att kunskapen idag finns inom AP3. Svar eller hänvisning i anbudet: Uppfyllt krav ger max 9 poäng, Uppfyllt krav på brandväggar ger 3 poäng, mailfilter ger 3 poäng, och SSL-portal ger 3 poäng. 5) SSL-plattformen eller motsvarande funktioner enligt punkt bör integreras i samma plattform som brandväggsfunktionen. Beskriv lösning samt managementverktyg. Svar eller hänvisning i anbudet: Uppfyllt krav ger 5 poäng, alternativ lösning inkl. HA funktion ger max 5 poäng.

24 Sida: 24 (33) 6) Lösningen ska under implementationen kompletteras med IPV6 och DNSec enligt den digitala agendan Brandväggar Brandväggar ska klara av samma säkerhet och funktioner som idag (enligt nulägesbeskrivning under 3.2) Mailfilter Mailfilter Lösningen ska klara av samma funktioner som idag (enligt nulägesbeskrivning under 3.2) SSL Portal SSL Portal ska klara av samma funktioner som idag (enligt nulägesbeskrivning under 3.2) Säker inloggning för SSL portal Säker inloggning som tjänst. Säkerhetsprogramvaran som används ska vara en app (applikation) i mobila enheten för alla anställda. Anbudsgivaren ska ange en lösning för externa resurser så som konsulter och helpdesk där appen inte är personlig. Anbudsgivaren bör ange en alternativ lösning. Redogör för eventuell alternativ lösning i nedan angivet fält. Mjukvarulösning ger max 5 poäng.

25 Sida: 25 (33) 3.6 Installation Implementering Leverantören ska erbjuda tjänsten i AP3:s lokaler och driftsätta tjänsten samt under implementering genomföra nödvändig utbildning av AP3:s personal. Ovanstående krav accepteras: Ja Nej Leverantören ska till AP3 anmäla när installation är genomförd och klar för testperiod. Ovanstående krav accepteras: Ja Nej Senast trettio (30) dagar efter avtalstecknandet ska Leverantören ta fram en detaljerad implementeringsplan som ska godkännas av AP3. Installationen ska vara helt genomförd senast 90 dagar efter det att avtalet är undertecknat. Ovanstående krav accepteras: Ja Nej Redogör för hur installationsprojektet kommer att organiseras och genomföras samt bifoga en preliminär tid- och projektplan inklusive tidsåtgång för de olika aktiviteterna. Ange också de krav som ställs på AP3:s medverkan. Ange svar i fältet nedan.

26 Sida: 26 (33) Testperiod En testperiod om två dagar ska påbörjas efter att installation är slutförd. Anbudsgivaren ska redogöra för omfattning av test och hur den genomförs. I det fall AP3 godkänner detta, startar testperioden. Skulle det visa sig under testperioden att AP3 inte kan godkänna funktionerna påbörjas en ny testperiod om två dagar. Ovanstående krav accepteras: Ja Nej Redogör för testperiod i nedan angivet fält Driftsättning/driftsättningsperiod Efter att testperioden är godkänd ska driftsättning ske med en driftsättningsperiod för att säkerställa att funktionerna klarar ett skarpt läge. Skulle det visa sig att problem uppstår ska rättning ske omedelbart, i det fall återgång till tidigare systemlösning måste ske, så ska det vara möjligt. Ovanstående krav accepteras: Ja Nej Leverantörens arbete på plats Vid driftsättning ska en resurs från Leverantören finnas på plats hos AP3 för att förhindra och korrigera eventuella fel.. Ovanstående krav accepteras: Ja Nej

27 Sida: 27 (33) 3.7 SLA Servicenivå SLA Leverantören ska teckna ett Service Level Agreement SLA för tjänsten med AP3. Åtgärdande av fel ska pågå från åtgärdsstart och kontinuerligt (även utanför garanterad öppettid ) fram tills dess att felet är avhjälpt om inte annat överenskoms med AP3 i det specifika fallet. SLA ska vara på minst följande nivå: tillgänglighet för brandväggs-klustret ska vara 100 %. övriga funktioner ska inte understiga 99,5 % maximalt antal avbrott per månad får inte överstiga 4 st. maximal avbrottstid får inte vara mer än 4,25 timmar per månad felsökning ska påbörjas inom 2 timmar. Ovanstående krav accepteras: Ja Nej Vite Vite utgår med tio (10) % av månadskostnaden för varje månad som tillgängligheten underskrider SLA-nivåerna enligt ovan. I det fall servicenivån underskrider 96 % ökar vitet med en procent(1 )% för varje procentenhet understigande 96 %. I det fall antal avbrott per månad är fler än 4 eller maximal avbrottstid överskriver 4,25 timmar utgår dessutom ett vite på tio procent(10 )% av månadskostnaden. Ovanstående krav accepteras: Ja Nej Servicefönster Planerad service, uppgraderingar etc. får ske vardagar mellan klockan , samt helger mellan klockan Sådan service ska meddelas skriftligen, senast fjorton dagar i förväg, samt godkännas av AP3. Mellan mitten av december och mitten av januari varje år är det förändringsstop. Under denna period får inget planerat arbete genomföras.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Anna Nessen 10075 Sista anbudsdag: 2012-10-04 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-03-12 Upphandlingsansvarig SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Upphandling Rekryteringstjänster 2013, Vård och omsorg Annelie Dufva 5824-1 Sista anbudsdag: 2013-04-12 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag 2015-03-23

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag 2015-03-23 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-03-23 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Taxitjänster Aida Colakovic 96-105-2014 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND

UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND Förfrågningsunderlag: Revision 0,99 2014-11-18 UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND Till kommunen Detta förfrågningsunderlag innehåller

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD SAMT DRIFT & UNDERHÅLL I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT

UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD SAMT DRIFT & UNDERHÅLL I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT www.faglebodafiber.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-03-28 UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD SAMT DRIFT & UNDERHÅLL I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT 1 Allmänt 1.1 Beställare

Läs mer