FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG"

Transkript

1 Diarienr: XXXXXX Sida: 1 (33) Datum Sista anbudsdag Diarienummer 2013/64 Anbudets giltighet Upphandling förenklat förfarande FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Tredje AP-fonden (AP3) avser upphandla Brandväggar, Mailfilter samt SSL Portal enlighet med angivna förutsättningar i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX

2 Sida: 2 (33) Innehållsförteckning 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Inledning Mål, syfte Omfattning Definitioner m.m Upphandlande myndighet Kontaktpersoner Förfrågningsunderlag Upphandlingsform Formella krav på anbud Prövning och utvärdering av anbud Upphandlingssekretess Kommersiell sekretess Tilldelningsbeslut 12 2 KRAV PÅ ANBUDSGIVARE Uteslutning av anbudsgivare Anbudsgivares ekonomiska och finansiella ställning Underleverantörer Teknisk och yrkesmässig kapacitet 16 3 KRAVSPECIFIKATION Omfattning Funktionalitet, ansvarsgränser Inledning Nuläge 20

3 Sida: 3 (33) 3.5 Funktion Installation SLA 27 Support Incidentrapport Övriga krav 30 4 PRIS 32 5 KOMMERSIELLA VILLKOR 32 6 UNDERTECKNANDE AV ANBUD 33

4 Sida: 4 (33) 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1.1 Inledning AP3 är en av fem buffertfonder i det svenska allmänna pensionssystemet som består av Första, Andra, Tredje, Fjärde och Sjätte AP-fonden. AP-fonderna är statliga pensionsfonder vars styrelser tillsätts av regeringen. Fonderna har en mer självständig ställning än vanliga myndigheter eftersom styrelsen har fullt ansvar och AP-fonderna endast styrs av lag och inte av direktiv från regeringen. AP-fonderna utvärderas varje år av Finansdepartementet. Första-Fjärde AP-fonderna har samma placeringsregler. Riksdagen har givit fonderna samma entydiga uppdrag: att skapa bästa möjliga långsiktiga avkastning i relation till vårt åtagande i pensionssystemet. :AP3s mål :AP3s mål är att långsiktigt skapa en real avkastning, dvs. inflationsrensad avkastning, om minst 4 procent per år över tiden. AP3 investerar i en diversifierad portfölj AP3 förvaltar en globalt diversifierad portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar. Fondens alternativa investeringar består av onoterade aktier, fastigheter, skog, infrastrukturtillgångar och nya strategier. Värdet på AP3s portfölj uppgick per 30 juni 2012 till 222,3 mdkr. 1.2 Mål, syfte Målet med upphandlingen är att teckna avtal med en (1) leverantör som uppfyller de behov som AP3 har i dagsläget och som även har förmåga att under avtalsperioden utveckla och förfina tjänsterna som under avtalsperioden ger en säker och tillförlitlig lösning. 1.3 Omfattning Denna upphandling genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling, nedan benämnt LOU och avser tjänster i form av brandväggar, mailfilter molnlösning, SSL portal samt övriga närliggande tjänster som anses komma att behövas under avtalsperioden. Se vidare detaljerad beskrivning under kap. 3. Upphandlingen kan inte delas upp. Avtalet kommer att gälla i två (2) år från och med avtalstecknandet med möjlighet för AP3 att förlänga avtalet med ett (1) år i taget vid två (2) tillfällen, dvs. maximalt fyra (4) år.

5 Sida: 5 (33) 1.4 Definitioner m.m. Förfrågningsunderlaget består av en allmän del innehållande grundläggande administrativa bestämmelser för anbudet samt bestämmelser för utvärdering m.m. (kapitel 1). Utöver detta finns ett avsnitt som behandlar krav på Anbudsgivaren (kapitel 2), ett avsnitt som behandlar krav på varan/tjänsten (kapitel 3,) samt kommersiella villkor (kapitel 5). I förfrågningsunderlaget finns ett antal krav formulerade. De krav som är uttryckta genom att ordet ska används är s.k. ska-krav. Ska-krav är ovillkorliga krav som måste uppfyllas för att anbudet ska prövas och utvärderas. För det fall ett ska-krav inte är besvarat kommer anbudet att förkastas. Ett otydligt besvarat ska-krav kan endast förtydligas i de fall det är möjligt i enlighet med 9 kap 8 i LOU. Det är därför viktigt att Anbudsgivaren besvarar ställda frågor och krav i enlighet med vad som efterfrågas. Om anbudsgivaren finner att en fråga eller ett krav är otydligt, uppmanas anbudsgivaren att snarast ställa en fråga om kravet. Utöver ska-kraven finns även krav som är angivna med ordet bör. Dessa är s.k. bör-krav och används i samband med tillämpning av utvärderingskriterier. Bör-krav behöver inte vara uppfyllda för att anbudet ska prövas och utvärderas, men utgör ett mervärde i enlighet med instruktionerna i och i anslutning till respektive bör-krav. I anslutning till ett ska- eller bör-krav finns angivet hur kravet bevisas. Bevis presenteras på det sätt och vid den tidpunkt som anges i anslutning till kravet. Om inget annat anges bifogas beviset till anbudet i samband med inlämnandet. 1.5 Upphandlande myndighet Tredje AP-fonden Box 1176 Org. nr: Kontaktpersoner Eventuella frågor ställs via Sentensia Q AB, till de som anges som kontaktpersoner nedan. Frågor ställs skriftligen och senast tio (10) kalenderdagar innan sista dag att lämna anbud. Annons samt frågor och svar som har betydelse för alla anbudslämnande kommer att publiceras via Anbudsgivare är skyldiga att själva hålla sig uppdaterade under anbudstiden. Det som sagts om frågor och svar gäller även eventuella tillägg eller ändringar av förfrågningsunderlaget. Notera att information som berör denna upphandling kommer att skickas ut till den e-postadress som angetts vid registrering av användarkonto hos OPIC. Sentensia Q AB Sören Jellheden Sentensia Q AB Göran Norlén Tel: Tel: e-post: e-post:

6 Sida: 6 (33) 1.7 Förfrågningsunderlag Förteckning Detta förfrågningsunderlag består av: Denna skrift upphandlingsföreskrifter, krav på anbudsgivare och kravspecifikation med integrerat svarsformulär. Avtalsutkast, bilaga 1 Priser, bilaga 2 Begreppsdefinitioner, bilaga 3 Det åligger anbudsgivarna att kontrollera att samtliga dokument enligt denna förteckning har erhållits. 1.8 Upphandlingsform Detta är en upphandling som sker enligt ett förenklat förfarande enligt 15 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Vid en sådan upphandling kan ett anbud komma att antas utan föregående förhandling. 1.9 Formella krav på anbud Anbuds giltighet och form Anbudet ska vara skrivet på svenska samt vara bindande till och med , vilket ska bekräftas nedan. Fördjupande beskrivningar, certifikat, intyg, bevis etc. kan vara på engelska. Fyll i uppgifter om företag och kontaktperson. Företagsnamn (obl.) Organisationsnummer (obl.) Adress (obl.) Kontaktperson 1 (obl.) Telefonnummer (obl.) E-postadress (obl.) Kontaktperson 2 Telefonnummer E-postadress Anbudets giltighetstid bekräftas: Ja Nej

7 Sida: 7 (33) Anbudsinlämnande Anbudet inlämnas i enlighet med nedanstående anvisningar. Om anbudet inte går att identifiera till följd av att anbudsgivaren inte följer anvisningarna, kommer anbudet att förkastas. Anbudet skickas med e-post till Sentensia Q AB märkt Anbud och DNR: 2013/64 E-post: AP3DNR Observera att Anbudet ska vara undertecknat av behörig/a företrädare för anbudsgivaren, vilket ska göras i slutet av detta dokument. E-postadress enligt kan inte användas för frågeställningar eller fråga om information under anbudstiden. E-postlådan öppnas först och endast en timme vid anbudsöppning. För frågor eller annan kontakt, använd den e-postadress angivitsangiven i punkten 1.6 ovan Datum och tid för inlämning av anbud Anbudet ska finnas på e-postkonto enligt senast klockan Anbud som ankommer till e-postlådan efter ovanstående tid kommer inte att beaktas. Serversystemets tid är den tid som gäller vid avgörande av huruvida anbud har inkommit i tid eller inte Disposition av anbud Bifoga inte i anbudet uppgifter som inte uttryckligen efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Bifoga således inte t ex allmänna beskrivningar av anbudsgivarens verksamhet, organisation eller tjänster såvida detta inte uttryckligen efterfrågats i förfrågningsunderlaget eller det görs med direkt syfte att besvara ett specifikt i förfrågningsunderlaget ställt krav Instruktioner för ifyllande av svarsformulär I svarsrutorna i detta dokument är endast ett svarsalternativ per krav tillåtet. Om bägge kryssrutor eller ingen av dem har markerats äger AP3 rätt att tolka detta som att kravet inte är uppfyllt. Kryss i ruta görs med mellanslagstangenten eller musklick. Om valt kryssalternativ inte överensstämmer med eventuell text som anbudsgivaren angivit i direkt anslutning till kryssruta (där sådan text efterfrågas), så kommer texten att bedömas i första hand. I vissa punkter förekommer flera olika ska-krav i ett och samma stycke/avsnitt. Markering av kryssruta Ja eller Nej som svar på frågan Är kraven uppfyllda? avser i dessa fall samtliga i punkten förekommande krav.

8 Sida: 8 (33) 1.10 Prövning och utvärdering av anbud Prövning av anbud Prövningen sker med avseende på de ska-krav som finns uppställda i underlaget. Ska-kraven avser formella krav på anbudet, krav på leverantören och krav på varan/tjänsten. För det fall en anbudsgivare inte uppfyller ett ska-krav kommer anbudet inte att prövas vidare Utvärdering av anbud De anbud som kvarstår efter den inledande prövningen kommer att utvärderas enligt nedan. Utvärderingen sker efter värderingsprincipen ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn tagen till nedanstående kriterier. Kriterierna är kort definierade nedan samt inbördes rangordnade och viktade efter den betydelse varje enskilt kriterium tillmäts i förhållande till varandra. Utvärderingskriterier Viktning 1. Lösningsfunktion 40 % 2. Pris 20 % 3. Support 40 % Definition av kriterier: 1. Utvärderingskriterium 1: Lösningsfunktion (punkt 3.5) Anbudsgivarens svar på bör-kraven utvärderas och poängsätts utifrån angivna poängskalor. Poängen summeras och ligger till grund för kriteriets betyg. I kriteriet ingår följande bör-krav med inbördes vikt enligt nedan. Punkt , ger 9 poäng Punkt , ger 5 poäng Punkt 3.5.5, ger 5 poäng Maxpoäng för kriterium 1 är 19 poäng 2. Utvärderingskriterium 2: Pris (punkt 4) Anbudsgivarens offererade pris/-er kommer att ligga till grund för utvärderingen. 3. Utvärderingskriterium 3: Support (punkt 3.8 ) Punkt 3.8.3, ger 15 poäng Punkt 3.8.4, ger 8 poäng Punkt 3.8.5, ger 2 poäng Maxpoäng för kriterium 3 är 25 poäng

9 Sida: 9 (33)

10 Sida: 10 (33) Anbud med den högsta poängsumma inom respektive utvärderingskriterium respektive lägsta pris erhåller betyget 5,00 inom respektive utvärderingskriterium. Övriga anbud erhåller betyg inom respektive utvärderingskriterium i relation till högsta erhållna poängsumma respektive lägsta offererade pris. Anbudets erhållna poängsumma Högsta erhållna poängsumma x 5 Lägsta offererade pris Anbudets pris x Upphandlingssekretess Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till dess att upphandlingen har offentliggjorts, beslut har fattats eller upphandlingen på annat sätt har avslutats. Detta innebär att uppgifter inte får lämnas till annan än den som behöver informationen för att kunna fullgöra uppdrag med anledning av upphandlingen. Efter upphandlingens offentliggörande är i normalfallet samtliga handlingar i upphandlingen offentliga handlingar Kommersiell sekretess Uppgifter kan omfattas av sekretess även efter ovan nämnda tidpunkt. För att kommersiell sekretess ska föreligga med hänsyn till en anbudsgivares uppgifter erfordras att uppgifterna avser anbudsgivarens affärs- eller driftförhållanden, samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. För det fall anbudsgivaren anser att de uppgifter som lämnats i upphandlingsärendet uppfyller vad som erfordras för kommersiell sekretess, kan anbudsgivaren skriftligen inkomma med begäran om att uppgifterna ska behandlas med sekretessen sådan begäran ska innehålla en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som skulle åsamkas anbudsgivaren om uppgifterna röjs. Observera dock att uppgifter som rör utvärderingen endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas av kommersiella skäl. I det fall anbudsgivare vill begära kommersiell sekretess ska tillämpas avseende delar av sitt anbud, ska detta anges i utrymmet nedan.

11 Sida: 11 (33) Begäran om kommersiell sekretess Uppgifter i rubricerad upphandling begärs sekretessbelagda med hänvisning till 31 kap. 16 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgifter som begärs sekretessbelagda är (hänvisning till sidor, punkter i anbud etc.): Motivering (Beskriv vilken skada som kan uppstå om uppgifterna röjs): Prövning av sekretessbegäran sker i samband med att handling begärs ut. Observera dock att uppgifter som rör utvärderingskriterierna endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas av kommersiella skäl.

12 Sida: 12 (33) 1.13 Tilldelningsbeslut Beslut i upphandlingen fattas av AP3 och kommer att skriftligen meddelas samtliga anbudsgivare innan upphandlingskontrakt tecknas. Tilldelningsbeslutet innebär inte att ett civilrättsligt bindande avtal uppkommer, utan detta förutsätter att avtalsparterna undertecknar avtalet och att eventuella i avtalet uppställda villkor för ikraftträdande är uppfyllda. När en upphandlande myndighet eller enhet har meddelat ett tilldelningsbeslut inträder en avtalsspärr, vilket innebär ett förbud mot att ingå ett avtal under viss tid. När avtalsspärren har upphört kan avtalet undertecknas

13 Sida: 13 (33) 2 KRAV PÅ ANBUDSGIVARE Detta avsnitt innehåller krav på anbudsgivaren i egenskap av leverantör. Syftet med dessa krav är att säkerställa att kontraktet blir utfört i enlighet med de behov den upphandlande myndigheten har. 2.1 Uteslutning av anbudsgivare 10 kap 1 LOU är tillämplig på upphandlingen. För det fall AP3 får kännedom om däri beskrivna omständigheter som avser anbudsgivaren, kommer sådana omständigheter att beaktas. Enligt LOU 10 kap. 2 får en anbudsgivare uteslutas från upphandlingen om denne: 1. är försatt i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning, är föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud; 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande; 3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt laga kraftvunnen dom; 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen; 5. har underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende skatter eller sociala avgifter; eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämna felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 eller 11 kap LOU. Paragraf. Vidare kommer AP3 att kontrollera att anbudsgivaren: är registrerad i aktiebolagsregister, handelsregister eller liknande register är registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter, om registreringsskyldighet föreligger Observera att för utländska anbudsgivare ställs motsvarande krav. Dessa ska till sitt anbud bifoga intyg från behöriga myndigheter i det egna landet som visar: att omständigheter enligt LOU 10 kap. 1-2 enligt ovan inte föreligger; att registrering i yrkes- eller handelsregister föreligger; samt att föreskrivna skatter och sociala avgifter är erlagda Anbudsgivare ska på heder och samvete genom kryssmarkering till höger intyga att samtliga krav enligt ovan är uppfyllda och att uteslutningsgrund enligt ovan inte föreligger. Ja Nej AP3 kommer att kontrollera att anbudsgivaren uppfyller ovanstående krav genom att inhämta uppgifter från ett kreditupplysningsföretag och företagsuppgifter genom e-4820 från Skatteverket.

14 Sida: 14 (33) 2.2 Anbudsgivares ekonomiska och finansiella ställning Krav på ekonomisk stabilitet Anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning ska vara tillräckligt god och stabil så att uppdraget med rimlig sannolikhet kan genomföras utan risk för störningar p.g.a. ekonomiska problem. Som bevis för detta ska följande bifogas: Handlingar som visar Anbudsgivarens ekonomiska styrka, t ex den senaste årsredovisningen med balans- och resultaträkning. Anbudsgivare med nystartad verksamhet kan istället redovisa sina ekonomiska resurser Handlingar som visar att anbudsgivaren har en Kassalikviditet om minst 80 %, en Soliditet om minst 10 % samt en omsättning inom området som inte understiger 10 milj. kronor per år under de senaste två åren. Associationsformer som genom sin natur inte tillhandahåller ovanstående nyckeltal kan ändå anses motsvara dessa krav om denne lämnat en sådan förklaring/intyg att det kan anses klarlagt att denne ändå innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. Sådan förklaring ska bifogas anbudet. Förutom ovanstående krav ska Anbudsgivaren uppfylla krav enligt nedan. En kreditbedömning kommer att göras av Anbudsgivarens ekonomiska ställning med stöd av Businesscheck ratingmodell. Anbudsgivaren ska uppfylla minimum riskklass 3 hos businesscheck. För anbudsgivare som uppfyller riskklass 2 kommer särskild prövning att göras. (Definition: Businesscheck är ett företag som utför kreditbedömningar enligt egen ratingmodell.) Ej fastställd rating I de fall tillräckligt med information saknas eller då den är bristfällig fastställs ingen rating på företaget och anbudet förkastas. Exempel på detta är när företaget inte bedriver någon verksamhet eller om företaget har lämnat ett fel summerat bokslut. 2.3 Underleverantörer Detta krav gäller endast om underleverantörer ingår i anbudet. Utelämna svar om underleverantörer inte ingår i anbudet. För det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att fullgöra de tjänster som anbudet avser ska dessa anges nedan. Anbudsgivaren ska ange namn och organisationsnummer för varje underleverantör. Anbudsgivaren ska även Beskriva vilken del av tjänsterna som respektive underleverantör kommer att anlitas för. Namn Org. nr Beskrivning

15 Sida: 15 (33)

16 Sida: 16 (33) 2.4 Teknisk och yrkesmässig kapacitet Leveranskapacitet Anbudsgivaren ska erbjuda erforderligt antal resurser för att kunna genomföra uppdrag med den kunskap och erfarenhet som efterfrågas enligt detta förfrågningsunderlag. Anbudsgivaren ska bifoga en kortfattad beskrivning av sin kapacitet att tillgodose det behov som AP3 har. Av beskrivningen ska framgå: Anbudsgivarens organisationsstruktur Anbudsgivarens leverans och utförande av i anbudet efterfrågade funktioner och tjänster Anbudsgivarens personalstyrka med olika IT-kompetenser som krävs inom efterfrågade områden Leveransförmåga Vilken beredskap som anbudsgivaren har vid exempelvis sjukdom, arbetstoppar eller semester. Anbudsgivarens leverans och utförande av support och underhåll Ange beskrivning av kapacitet alternativt hänvisning till bilaga i anbudet: Referensuppdrag För att säkerställa att anbudsgivaren är verksam inom efterfrågat område, ska anbudsgivaren ange två (2) referensuppdrag som avser uppdrag av liknande omfattning genomförda de senaste tre (3) åren. Med liknande omfattning avses beskrivning av tjänsten under kap 3 i detta dokument. Ange i utrymmet nedan: uppdragets omfattning och karaktär; den tidsperiod då uppdraget utfördes, samt uppdragets beställare samt kontaktperson med kontaktuppgifter Redovisa referenser alternativt hänvisning till bilaga i anbudet:

17 Sida: 17 (33) Kvalitetssystem/kvalitetsplan Anbudsgivaren ska ha ett kvalitetssäkringssystem. För att verifiera att ovanstående krav uppfylls ska anbudsgivaren redovisa intyg om certifiering alternativt redovisa egen kvalitetssäkring enligt nedan. Intyget ska vara giltigt vid tidpunkten för anbudets undertecknande. Vidimerad kopia går bra. Anbudsgivaren ska redovisa den egna kvalitetssäkringen av verksamheten i en handling som minst innehåller följande information: Ansvarig person. Senaste uppdatering av styrande dokument. En beskrivning av de metoder som används för att fortlöpande verifiera och validera organisationens processers/tjänsters prestanda så att de motsvarar kundernas behov och krav. Svar eller hänvisning till bilaga i anbudet: Kvalitetssäkring av underleverantörer (i det fall underleverantörer används) Anbudsgivaren ska beskriva: Hur denne fortlöpande kvalitetssäkrar underleverantörer och leveranser från underleverantörer. Hur denne kontrollerar att underleverantörer utför tjänster i enlighet med anbudssökandes kvalitetssäkringssystem. Svar eller hänvisning till bilaga i anbudet: Certifiering Anbudsgivare ska redovisa nuvarande status på certifieringar, vilka certifieringar som idag finns samt plan i närtid för nya certifieringar. Svar eller hänvisning till bilaga i anbudet:

18 Sida: 18 (33) Miljöledningssystem AP3 arbetar med att bidra till en hållbar miljöutveckling. I samma anda ställer AP3 likartat krav på sina leverantörer. Avsikten är att tillsammans med leverantörer höja ambitionsnivån i arbete för en hållbar miljö. Anbudsgivare ska ha ett dokumenterat system som beskriver hur anbudsgivaren på ett systematiskt sätt arbetar med miljöfrågor. För att verifiera att ovanstående krav är uppfyllt ska Anbudsgivaren i anbudet bifoga: Ett giltigt intyg om certifiering enligt SS EN-ISO (Intyget ska vara giltigt vid tidpunkten för anbudets undertecknande). eller Ett dokument som minst bör innehålla: En miljöpolicy, d v s en redogörelse för de grundprinciper och den inriktning som styr anbudsgivarens handlande inom miljöområdet Beskrivningar av de rutiner som anbudsgivaren tillämpar för att säkerställa att anbudsgivaren uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning Svar eller hänvisning till bilaga i anbudet:

19 Sida: 19 (33) 3 KRAVSPECIFIKATION 3.1 Omfattning Upphandlingen omfattar följande teknik- och tjänsteområden: 1. brandväggsfunktioner inklusive management-system 2. mailfilter (molntjänst) 3. SLL-portal för extern åtkomst inklusive Management-system 4. support inklusive uppgraderingar 5. service inklusive ärendehantering 6. Ett service level agreement omfattande SLA på systemens tekniska driftstid (felfria tid), hårdvara och programvara 3.2 Funktionalitet, ansvarsgränser Enligt punkt 6 ovan ska leveransen omfatta SLA på teknisk tillgänglighet. Med detta avses att AP3 själva kommer att ansvara för regelverk och konfiguration i de delar som inte avser teknisk konfiguration såsom användarkonton, regelverk osv. för hantering av användarnas funktionalitet och åtkomst. SLA kommer således inte att omfattas av att systemen fungerar fullt ut och ansvaret fördelas som: Leverantören: Inom ramen för tjänsten - systemens tekniska funktionalitet AP3 - användarnas funktionalitet och åtkomst 3.3 Inledning Leverantören ska under hela avtalsperioden ansvara för att kraven på tjänstefunktioner uppfyller de behov som redovisas i detta dokument, förutom detta ska Leverantören erbjuda förbättringar för att AP3 alltid ska ha tillräckligt bra funktioner för att erhålla hög kapacitet, funktion och säkerhet.

20 Sida: 20 (33) 3.4 Nuläge Brandväggar (fw) AP3:s brandväggar är uppbyggda i ett cluster för att tillgodose maximal tillgänglighet. Det är ett aktivt passivt kluster som är fysiskt placerade i hall A respektive hall B med automatisk Failover, se skiss på nästa sida. Brandväggsfunktionen har en koppling mot befintligt Active Directory i Windowsmiljön för att kunna sätta regler på användarnivå. Brandväggen är ansluten till 7st. olika nät, LAN/WAN Hårdvara 3 st. HP DL360 servrar (2 fw + 1 mgmt) 1st. Checkpoint UTM Mjukvara Klustrad Checkpoint FW 1 R75.30 med följande blad (+HA licens på samtliga blad): FireWall Identity Awareness VPN Blade Advanced Networking Acceleration and Clustering URL filtrering Application Control IPSec VPN-tunnlar mot en utländsk bank och en svensk mäklare. UTM270 används endast som gästnät samt backup för internet och är fysiskt placerad på HQ Mailfilter Molnlösning Mailfiltret syftar till att rensa bort virus, skadlig kod och spam innan det kommer in i AP3:s nät. Websense TRITON cloud security: Cloud Security and Content Control (Antivirus, Antispam, Content Filter, Standard Encryption) 100 users

21 Sida: 21 (33) Mailfiltret har en IP-adress ur Leverantörens IP-serie (IPv4) och efter filtrering och kontroll skickas mail till en dedicerad IP-adress i AP3-adresserie (en virtuell adress i fw) för vidarebefordran till Exchange. Mailfiltrets IP-adress är angiven i AP3:s DNS (MX) SSL Portal - Juniper SA-2500 SSL-portalen har som uppgift att: Möjliggöra uppkoppling av ActiveSync till samtliga mobila enheter Möjliggöra åtkomst till Webmail, Nätverksdiskar, Intranet, rapportportal dvs. interna resurser möjliggöra uppkoppling mot lokal dator via RDP möjliggöra uppkoppling mot resurser på specifika nätverk via RDP möjliggöra skapande av olika konsultprofiler för distans support mot specifika servrar möjliggöra inloggning på AP3s nätverk förutom ActiveDirectory krävs autentisering via en RSA dosa möjliggöra olika inloggningsprofiler beroende på vilken dator eller vilka tjänster som är startade på den dator man kopplar upp sig ifrån (s.k. Hostchecker, möjlighet till kontroll av rätt antivirus, personlig brandvägg eller att andra, valfria program är installerade korrekt)

22 Sida: 22 (33) FW-C Internet Guest-Net LAN HQ LAN - Fiber LAN - Fiber Site A FW-A ClusterNode SAN/LAN - Fiber SAN Replication - Fiber FW-B ClusterNode Site B SSL Portal HSRP RSA Authentication Internet Mailfilter Websense Hosted Skiss på nuvarande och förväntad lösning.

23 Sida: 23 (33) 3.5 Funktion Allmänna krav 1) Tjänsten som Leverantören erbjuder ska omfatta både mjukvara och kundplacerad hårdvara. 2) AP3 ska ha full möjlighet att kunna managera samtliga funktioner som t ex fw regler och SSL portal-profiler samt regelverk och policys i mailtvätten. 3) Leverantören ska ansvara för större förändringar i hård- och mjukvara såsom versionsuppgraderingar och patchning (felkorrigering), osv. 4) CheckPoints management verktyg bör erbjudas till brandväggarna då investeringar i form av utbildning och verktyg skett samt att kunskapen idag finns inom AP3. Svar eller hänvisning i anbudet: Uppfyllt krav ger max 9 poäng, Uppfyllt krav på brandväggar ger 3 poäng, mailfilter ger 3 poäng, och SSL-portal ger 3 poäng. 5) SSL-plattformen eller motsvarande funktioner enligt punkt bör integreras i samma plattform som brandväggsfunktionen. Beskriv lösning samt managementverktyg. Svar eller hänvisning i anbudet: Uppfyllt krav ger 5 poäng, alternativ lösning inkl. HA funktion ger max 5 poäng.

24 Sida: 24 (33) 6) Lösningen ska under implementationen kompletteras med IPV6 och DNSec enligt den digitala agendan Brandväggar Brandväggar ska klara av samma säkerhet och funktioner som idag (enligt nulägesbeskrivning under 3.2) Mailfilter Mailfilter Lösningen ska klara av samma funktioner som idag (enligt nulägesbeskrivning under 3.2) SSL Portal SSL Portal ska klara av samma funktioner som idag (enligt nulägesbeskrivning under 3.2) Säker inloggning för SSL portal Säker inloggning som tjänst. Säkerhetsprogramvaran som används ska vara en app (applikation) i mobila enheten för alla anställda. Anbudsgivaren ska ange en lösning för externa resurser så som konsulter och helpdesk där appen inte är personlig. Anbudsgivaren bör ange en alternativ lösning. Redogör för eventuell alternativ lösning i nedan angivet fält. Mjukvarulösning ger max 5 poäng.

25 Sida: 25 (33) 3.6 Installation Implementering Leverantören ska erbjuda tjänsten i AP3:s lokaler och driftsätta tjänsten samt under implementering genomföra nödvändig utbildning av AP3:s personal. Ovanstående krav accepteras: Ja Nej Leverantören ska till AP3 anmäla när installation är genomförd och klar för testperiod. Ovanstående krav accepteras: Ja Nej Senast trettio (30) dagar efter avtalstecknandet ska Leverantören ta fram en detaljerad implementeringsplan som ska godkännas av AP3. Installationen ska vara helt genomförd senast 90 dagar efter det att avtalet är undertecknat. Ovanstående krav accepteras: Ja Nej Redogör för hur installationsprojektet kommer att organiseras och genomföras samt bifoga en preliminär tid- och projektplan inklusive tidsåtgång för de olika aktiviteterna. Ange också de krav som ställs på AP3:s medverkan. Ange svar i fältet nedan.

26 Sida: 26 (33) Testperiod En testperiod om två dagar ska påbörjas efter att installation är slutförd. Anbudsgivaren ska redogöra för omfattning av test och hur den genomförs. I det fall AP3 godkänner detta, startar testperioden. Skulle det visa sig under testperioden att AP3 inte kan godkänna funktionerna påbörjas en ny testperiod om två dagar. Ovanstående krav accepteras: Ja Nej Redogör för testperiod i nedan angivet fält Driftsättning/driftsättningsperiod Efter att testperioden är godkänd ska driftsättning ske med en driftsättningsperiod för att säkerställa att funktionerna klarar ett skarpt läge. Skulle det visa sig att problem uppstår ska rättning ske omedelbart, i det fall återgång till tidigare systemlösning måste ske, så ska det vara möjligt. Ovanstående krav accepteras: Ja Nej Leverantörens arbete på plats Vid driftsättning ska en resurs från Leverantören finnas på plats hos AP3 för att förhindra och korrigera eventuella fel.. Ovanstående krav accepteras: Ja Nej

27 Sida: 27 (33) 3.7 SLA Servicenivå SLA Leverantören ska teckna ett Service Level Agreement SLA för tjänsten med AP3. Åtgärdande av fel ska pågå från åtgärdsstart och kontinuerligt (även utanför garanterad öppettid ) fram tills dess att felet är avhjälpt om inte annat överenskoms med AP3 i det specifika fallet. SLA ska vara på minst följande nivå: tillgänglighet för brandväggs-klustret ska vara 100 %. övriga funktioner ska inte understiga 99,5 % maximalt antal avbrott per månad får inte överstiga 4 st. maximal avbrottstid får inte vara mer än 4,25 timmar per månad felsökning ska påbörjas inom 2 timmar. Ovanstående krav accepteras: Ja Nej Vite Vite utgår med tio (10) % av månadskostnaden för varje månad som tillgängligheten underskrider SLA-nivåerna enligt ovan. I det fall servicenivån underskrider 96 % ökar vitet med en procent(1 )% för varje procentenhet understigande 96 %. I det fall antal avbrott per månad är fler än 4 eller maximal avbrottstid överskriver 4,25 timmar utgår dessutom ett vite på tio procent(10 )% av månadskostnaden. Ovanstående krav accepteras: Ja Nej Servicefönster Planerad service, uppgraderingar etc. får ske vardagar mellan klockan , samt helger mellan klockan Sådan service ska meddelas skriftligen, senast fjorton dagar i förväg, samt godkännas av AP3. Mellan mitten av december och mitten av januari varje år är det förändringsstop. Under denna period får inget planerat arbete genomföras.

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki

ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki 1(7) Bilaga 3 Diarienummer 512-6670-2012 ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki Anbudsformulärets syfte är att tydliggöra för anbudslämnaren

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie nummer Tony Sahlberg 2014-04-23 582-3126-2014 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Biotoprestaurering Halgån Dnr: 582-3126-2014 Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans.

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. 1(12) Innehåll INNEHÅLL... 2 1ALLMÄNT... 3 1.1Instruktioner för ifyllnad av detta svarsformulär... 3 2KRAV... 3 2.1Anbudsgivarens

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

3. Uppdragsbeskrivning Generell del

3. Uppdragsbeskrivning Generell del Förfrågningsunderlag 2014-09-19 Upphandlande organisation Landstinget Västmanland Annica Johansson Upphandling Ledning och Ledarskap DU-UPP14-055 Sista anbudsdag: 2014-10-29 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej Entreprenad särskild boende mm sida 1 (8) Anbud särskilda boende mm Anbudsformulär Uppgifter om anbudsgivaren Anbudsgivare: Företagsform: Kontaktperson: E-post: Organisationsnummer: Behörig företrädare:

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning Första AP-fonden (dnr 2006:40 001.LED ) Andra AP-fonden (dnr AP2 2006/0022) Tredje AP-fonden (dnr 2006/0153 ) Fjärde AP-fonden

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Steg 1 Om leverantören är ett standardformulär där uppgifter om anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Upphandling av bemanningstjänst psykolog till rättspsykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

Upphandling av bemanningstjänst psykolog till rättspsykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg Servicecentrum Upphandling av bemanningstjänst psykolog till rättspsykiatriska regionkliniken, Förfrågningsunderlag Dnr B49-10-174 I underlaget ingående handlingar: Administrativa föreskrifter Uppdragsspecifikation

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

3. Kvalificeringskrav på leverantör

3. Kvalificeringskrav på leverantör Förfrågningsunderlag 2016-01-28 Upphandlande organisation Kungsbacka kommun Upphandling Webbaserade psykometriska tester Jennifer Johansson 16/2 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-02-25 Texten/frågan

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor)

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor) 1 (8) Datum 04.00 Diarienummer (åberopas) A503.931/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Saknummer 930 Handläggare Sara-Maj Nielsen Sista anbudsdag E-post 2015-04-28 sara-maj.nielsen@polisen.se

Läs mer

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0 Sida: 1 av 14 Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster Dnr Af 2012/060444 Ver 1.0 Sida: 2 av 14 1. Utvärdering upphandling av avtal avseende IT- juristtjänster...3 1.1 Allmän information...3

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område.

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område. Förfrågningsunderlag 09-02-26 PM 1 Skötsel av Utemiljö Ändringar mot förfrågningsunderlag daterat 2009-02-09 Komplettering av UF3.31 Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner BILAGA 4A TILL CIRKULÄR 09:86 1 (8) ANBUDSINBJUDAN Upphandling av leverantörsinspektioner 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 Avtalsform...3 1.2 Avtalsperiod...3 1.3 Avropsordning...3

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

5. Utvärdering av anbud

5. Utvärdering av anbud Förfrågningsunderlag 2013-07-12 Upphandlande organisation Upphandling Socialstyrelsen Konsulter för utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg Kristina Lundin 13/28 Sista anbudsdag: 2013-08-22 Symbolförklaring:

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093. Upphandling Internettjänst Danderyds kommun

UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093. Upphandling Internettjänst Danderyds kommun UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093 Upphandling Danderyds kommun Sidan: 2 (5) 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Danderyds kommun har givit Sentensia Q AB i uppdrag att bistå vid denna upphandling.

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER... Anbudsformulär 1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...3 2 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN...3 2.2 REGISTRERINGS-, SKATTE-

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer