UPPHANDLING AV. Prioritering och dirigering av prehospitala enheter SLL Bilaga 1 Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPHANDLING AV. Prioritering och dirigering av prehospitala enheter SLL 1140. Bilaga 1 Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning"

Transkript

1 1(54) UPPHANDLING AV Prioritering och dirigering av prehospitala enheter SLL 1140 Bilaga 1 Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning

2 2(54) Innehållsförteckning 1. Allmän orientering Uppdraget Långsiktiga mål för hälso- och sjukvården i SLL Inriktningsmål för den prehospitala vården i SLL Sjukvårdsstrukturen i SLL Framtidens hälso- och sjukvård i SLL Rätt vårdnivå Prehospitala enheter i SLL Dimensionering av prehospitala enheter Geografisk lokalisering Terminologi Kvalitetsområde 1, Samverkan och verksamhetsutveckling Mål Samverkan med Beställaren Samverkan med Stockholms prehospitala centrum ambulans (SPC-A) och chefläkarfunktionen Samverkan med ambulanssjukvården Samverkan med SLL:s Kris- och katastrofenhet, REK Samverkan med SLL:s RAKEL-förvaltning och RAKEL-support Samverkan med Vårdguiden Mina vårdkontakter Samverkan med 112-funktionen Samverkan med larmcentraler och samhälleliga organisationer Kvalitetsområde 2, Egenkontroll och patientsäkerhet Mål Avvikelser och klagomål Medicinskt beslutstödsystem Uppföljning av bedömningar - prioriteringar och medicinskt beslutstöd Tillgänglighet - svarstider Kvalitetsområde 3, Personalens kompetens Mål Medicinsk kompetens - Läkare... 20

3 3(54) 4.3. Medicinsk kompetens för prioritering Kompetens för dirigering Kompetens inom RAKEL-systemet Genomförandet av uppdraget Kapacitet Ansvarsfördelning under uppdragsprocessen Prioritering Beställning av ej akuta ambulansuppdrag Dirigering Tekniskt stöd för dirigeringsarbetet Dokumentation Framtida Prehospital Plattform IT i SLL (FRAPP IT i SLL) Ärendehanteringssystem Överföring av information från prioriterings- och dirigeringsfunktionen till ambulansjournalsystemet CAK-net:s avvikelsedatabas Teknik Allmänt Primär kommunikationsteknik RAKEL-tillstånd Generella krav för kommunikation i RAKEL Gruppkombinering och samverkan Övriga kommunikationstekniker Positionering Kartstöd Sambandsutrustning Överföring av statusinformation och patientinformation Ambulansjournalsystemet CAK-net Fasta anläggningar och lokaler Tillträdesskydd och funktionssäkerhet Brandskydd Åskskydd RKML:s stabsrum... 41

4 4(54) 8.5. Personal till RKML:s stabsrum Utrustning i RKML:s stabsrum (A och B) Överflyttning Telefoni och samband Telefoniutrustning i RKML:s stabsrum (A och B) Kris- och katastrofberedskap Allmänt Allvarlig händelse Lagar och förordningar Mål Tjänsteman i beredskap Samverkan vid allvarlig händelse Lokal krishanteringsplan Utbildning Deltagande i övningar Miljö Uppföljning Omgående rapportering Månatlig redovisning av tjänstens utförande Kvartalsvis redovisning av tjänstens utförande Årlig redovisning av tjänstens utförande Miljöredovisning Årlig bedömning av avtalsuppfyllelse Revision Redovisning av statistik Uppdrag Samtal Nyttjandegrad Uppdragsperiod Överlämnings- och klargörningsintervall Belastning Svarstider Startintervall... 54

5 5(54) 1. Allmän orientering 1.1. Uppdraget Vårdgivaren ska året runt, under dygnets alla timmar, ta emot samtliga inkommande samtal och anrop som förmedlas från nödnumret 112 eller andra vägar och prioritera och dirigera SLL:s samtliga prehospitala enheter på ett optimalt sätt i såväl i normalläge som vid allvarlig händelse samt vid behov ge rådgivning och ge rätt hänvisning. Vårdgivaren ska med helhetsperspektiv ta ansvar för och aktivt arbeta med utveckling av det medicinska innehållet i prioriterings- och dirigeringstjänsten, personalens kompetens, kommunikation, vårdkedjor och samarbete med olika samverkande aktörer. Vårdgivarens ska enligt direktiv från SLL medverka i SLL:s kris- och katastroforganisation och arbete. Prioriterings- och dirigeringsfunktionen ska vara samlokaliserad med SLL:s ledningsfunktion RKML, Regional katastrofmedicinsk ledning. Vårdgivaren har totalansvar för sin verksamhet och för tjänstens utförande. Detta innebär ansvar för såväl personal, utrustning, lokaler som det medicinska ansvaret samt för att det medicinska innehållet ansluter till aktuella vårdkedjor på sjukhus och vårdinrättningar enligt direktiv från SLL. Uppdraget förutsätter aktiv samverkan med bl a andra vårdgivare och samhälleliga organisationer. Vårdgivaren ska aktivt medverka och anpassa verksamheten till fastställda mål inom SLL Långsiktiga mål för hälso- och sjukvården i SLL Landstingsfullmäktige har beslutat att de långsiktiga målen för hälso- och sjukvården i landstinget är: Förbättrad tillgänglighet och kvalitet inom hälso- och sjukvården En ekonomi i balans

6 6(54) 1.3. Inriktningsmål för den prehospitala vården i SLL Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om följande inriktningsmål för den prehospitala vården: Den prehospitala vården ska präglas av hög tillgänglighet, säkerhet och gott omhändertagande av akut sjuka eller skadade Inriktningsmålet ska uppnås genom följande strategier: Sjuksköterskerollen i ambulanssjukvården ska utvecklas Väntetiden för patienten i den prehospitala vården ska förkortas Patienterna ska styras till rätt vårdnivå 1.4. Sjukvårdsstrukturen i SLL Sjukvårdsstrukturen i Stockholms län består för närvarande av: Vårdguiden: Konceptet Vårdguiden består av rådgivning och information via telefon, tidningen Vårdguiden och Sjukvård utanför akutsjukhus: Husläkarmottagningar, primärvårdsrehabilitering, barnhälsovård, mödrahälsovård, psykiatri och beroendevård, barnpsykiatri, vårdcentraler, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), geriatrik, jourmottagningar, närakuter och somatiska specialistmottagningar. Akutsjukhusvård: Länets akutsjukhus erbjuder akut, planerad, specialiserad och högspecialiserad vård. Akutsjukhus: Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus, Norrtälje sjukhus, Capio S:t Görans sjukhus, Astrid Lindgrens barnsjukhus och Sachska barnsjukhuset. Högspecialiserad vård finns på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge Framtidens hälso- och sjukvård i SLL Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2011, Framtidsplan för hälso- och sjukvården, som anger inriktningen för den framtida hälso- och sjukvården i SLL. En viktig del i den nya vårdstrukturen är renodling av vård vid akut- och

7 7(54) universitetssjukhus, utveckling av den somatiska vården utanför akutsjukhusen, med både öppen och sluten vård och utvecklande av e-tjänster och ehälsa. Framtidens hälso- och sjukvård omfattar följande mål: hög tillgänglighet hög kvalitet delaktighet hög effektivitet Dessa mål ska uppnås genom att: Den somatiska specialiserade vården utanför akutsjukhusen utvecklas. Mottagningar och dagvård inom specialistsjukvården, för barn och vuxna, och i vissa fall vårdplatser med slutenvård utvecklas utanför akutsjukhusen. Vissa verksamheter ges ett särskilt uppdrag med möjlighet till utbildning, patientnära forskning och utveckling. De viktigaste strategierna för att bygga ut denna vård är införandet av vårdval och utveckling av ersättningssystemen samt de investeringar som genomförs. För att säkerställa tillgång till lokaler för vården utanför akutsjukhusen planeras under kommande år stora investeringar. Det geriatriska vårduppdraget utvecklas och fler patienter ska kunna föras från hemmet direkt till geriatriken. Akutsjukhusens verksamhet koncentreras till de fall som kräver akutsjukhusens kompetens och enheter. Medborgarna ska i högre utsträckning kunna kommunicera och interagera med hälso- och sjukvården och ta del av förebyggande insatser och vård i hemmet, eller där man vistas. Det ska bland annat ske genom utveckling av ehälsocoachning, stödtjänster och via exempelvis Vårdguiden och Mina Vårdkontakter, se punkt 2.7 och 2.8. Vårdgivare ska arbeta med riktade hälso- och sjukdomsförebyggande insatser för grupper där ohälsan är stor. Husläkaren ska stödja patient som är i behov av annan specialiserad vård vidare; genom bred samverkan gentemot övriga aktörer. Den förändrade vårdstrukturen kommer att innebära ett utökat antal avlämningsadresser för ambulanssjukvården. Det ställer ännu högre krav på Vårdgivaren att ha goda kunskaper om sjukvårdsutbudet i länet. Vårdgivaren ska kontinuerligt följa utvecklingen av sjukvårdsstrukturen i länet, säkerställa att

8 8(54) personalen har erforderlig kunskap för att styra patienten till rätt vårdnivå och vårdsinrättning samt anpassa sina tekniska system till förändringar. Framtidsplanen för hälso- och sjukvården i SLL finns på Rätt vårdnivå Prioriterings- och dirigeringsfunktionen får en allt viktigare roll att se till att den höga medicinska kompetens som finns inom ambulanssjukvården nyttjas optimalt. Ambulanssjukvården kommer under avtalsperioden i ökad omfattning att användas för bedömning, behandling och patientstyrning. Patienter ska kunna bedömas och behandlas på plats i de fall ambulanstransport inte bedöms nödvändig. Vårdgivaren ska i samråd med ambulansleverantörerna arbeta för att styra patienten till andra mottagande vårdinstanser än akutsjukhusens, exempelvis direkt till geriatrik, husläkarverksamhet eller annan specialistvård utanför akutsjukhusen. Det är SLL:s inriktning att vidareutveckla och stärka vårdkedjan genom samverkan mellan chefläkaren inom ambulanssjukvården, ambulansläkarna, läkaren på prioriterings- och dirigeringsfunktionen och mottagande sjukvårdsenheter på olika vårdnivåer. Syftet är att ge patienterna rätt vård och omvårdnad samt att minimera tiden för hela vårdkedjan, d v s från första kontakt med prioriterings- och dirigeringsfunktionen till mottagandet vid rätt vårdinstans. Information om SLL:s utbud av vårdgivare på olika vårdnivåer finns på Vårdguiden på Internet, Prehospitala enheter i SLL Vårdgivaren ska ansvara för att dirigera samtliga prehospitala enheter i SLL. De är för närvarande: Ambulans, (61 stycken) Intensivvårdsambulans, Mobile Intensive Care Unit (MICU) (1 stycken) Ambulans för utomlänsuppdrag (1 stycken) Ambulanshelikopter (1 stycken, sommartid 2 stycken) Akutläkarbil (1 stycken) Enheter vid katastrofmedicinsk insats ex sjukvårdsgrupper katastrofsjukvårdsenhet, saneringsenhet, ledningsenhet

9 9(54) Antalet prehospitala enheter kan komma att förändras under avtalsperioden. I bilaga 1A, Beskrivning av prehospitala enheter i SLL, finns information om enheternas placering, drifttid, startintervall och besättningens kompetens. Vårdgivare inom ambulanssjukvården är: Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) Falck Ambulans AB Samariten Ambulans AB Scandinavian Medicopter AB (ambulanshelikopter- och akutläkarbiltjänst) Vårdgivaren rekommenderas ta del av förfrågningsunderlagen för respektive upphandling som kan beställas hos SLL Upphandling. Regional katastrofmedicinsk plan för SLL finns på Ambulanssjukvårdstjänst, LS , HSN Ambulanshelikopter- och akutläkarbiltjänst, LS , HSN Regional Katastrofmedicinsk plan för SLL, LS Avtal med Stockholms Prehospitala Centrum, SPC, HSN Avtal finns med Sirius Färdtjänst AB för utförande av liggande persontransporter och AISAB för transport av avlidna. I deras respektive uppdrag ingår att ta emot beställning och dirigera dessa transporter varför dessa tjänster inte omfattas av denna upphandling Dimensionering av prehospitala enheter SLL har behov av att löpande följa dimensioneringen av de prehospitala enheterna och att dimensioneringen och beredskapen är rätt. Vårdgivaren ska ha system för att följa upp, utvärdera, analysera och prognostisera belastning och nyttjandet av prehospitala enheter. Vårdgivaren ska ge förslag på förändringar av dimensioneringen om Vårdgivarens uppföljning visar behov av detta.

10 10(54) 1.9. Geografisk lokalisering Vid en allvarlig händelse är det viktigt att personal från SLL:s ledningsorganisation har en geografisk närhet till viktiga samverkansaktörers ledningscentraler, t ex polisens, länsstyrelsens, Storstockholms brandförsvars och SLL:s krisledningsnämnds ledningscentraler. Prioriterings- och dirigeringsfunktionen ska därför vara lokaliserad i något av följande geografiska områden: Stockholms kommun, Sundbybergs kommun, Solna kommun, Danderyds kommun eller kommundelen Sicklaön i Nacka kommun Terminologi Inom ambulanssjukvården används en gemensam terminologi bl a för att säkerställa att uppföljningar som genomförs ska vara möjliga att jämföra. Se bilaga 1B, Terminologi. Vårdgivaren ska tillämpa denna terminologi. 2. Kvalitetsområde 1, Samverkan och verksamhetsutveckling 2.1. Mål Samverkan ska bedrivas kontinuerligt, utvärderas och utvecklas över tid. Samverkan ska bidra till ökad patientsäkerhet, gemensamt lärande, verksamhetsutveckling och effektivt nyttjande av resurser. Vårdgivaren ska identifiera vilka samverkanspartner och processer som är avgörande för kvaliteten i tjänsten, analysera resultatet av samverkan och förmedla kunskap och erfarenheter till andra samverkanspartner Samverkan med Beställaren Behovet av samverkan mellan Beställaren och Vårdgivaren är stort. Samverkan mellan Beställaren och Vårdgivaren ska liksom samverkan med andra samverkanspartner, bygga på ömsesidig respekt och öppen kommunikation. Kontakter mellan parterna ska kunna upprättas med kort varsel om frågor av akut karaktär uppstår.

11 11(54) Vårdgivaren ska aktivt samverka med Beställaren 2.3. Samverkan med Stockholms prehospitala centrum ambulans (SPC-A) och chefläkarfunktionen SPC-A har på Beställarens uppdrag att ansvara för chefläkarfunktionen för ambulanssjukvården i SLL. SPC-A:s uppdrag omfattar även samordning av samtliga leverantörer inom den prehospitala vården, att leda det gemensamma arbetet med kompetensutveckling och arbetssätt samt att följa upp delar av verksamheten inom den prehospitala vården, i syfte att säkerställa tillgänglig och säker vård med patientens behov i centrum. I chefläkarfunktionen ingår ansvar för bland annat: ordförandeskap och sammankallande till det medicinska rådet och verksamhetsrådet medicinsk samordning av den prehospitala verksamheten att i samråd med ambulansleverantörer och deras ambulansläkare bedöma om den samlade medicinska kompetensen och kvaliteten är adekvat inom ambulanssjukvården samt att denna vidmakthålls och anpassas till rådande och framtida krav t ex patientstyrning, triage och omhändertagande av specifika patientgrupper utfärdande av anvisningar och allmänna riktlinjer för den prehospitala verksamheten medicinska riktlinjer och journalföringsrutiner att utifrån ambulansläkarens redovisade åtgärder och uppföljning av medicinska avvikelser, klagomål och allvarliga händelser, analysera och sammanställa resultat för att förebygga och åtgärda brister i organisationen som kan medföra patientrisker Prioriterings- och dirigeringsfunktionens läkare ska arbeta såväl med övergripande vårdstrategiska frågor, behandlingsriktlinjer och vårdprogram som med medicinsk kvalitetssäkring, generella direktiv och utbildning inom den prehospitala vården tillsammans med chefläkaren och ambulansläkarna. Vårdgivaren ska samverka med SPC-A och andra aktörer inom den prehospitala vården. Vårdgivaren ska medverka i medicinska rådet, verksamhetsrådet och andra samverkansmöten som Vårdgivaren kallas till.

12 12(54) Vårdgivaren ska medverka i arbetet med att utveckla vårdkedjor samt medverka i patientstyrningsarbetet under ledning av SLL:s anvisade chefläkare. Vårdgivaren ska medverka till att vårdkedjan är sammanhängande och uppfattas som en helhet av patient och närstående. Mer information om SPC-A finns på Medicinska riktlinjer för ambulanssjukvården i SLL finns på Samverkan med ambulanssjukvården Vårdgivaren och ambulansleverantörerna har ett gemensamt ansvar att samarbeta och etablera samverkansformer för att lösa gemensamma frågeställningar gällande den löpande driften. Detta samarbete ska ske utan att beredskap eller drift påverkas negativt samt i överensstämmelse med respektive parts avtal med SLL Samverkan med SLL:s Kris- och katastrofenhet, REK Vårdgivaren är en viktig samverkanspartner för SLL:s Kris- och katastrofenhet, (REK). I SLL:s kris- och katastrofberedskapsorganisation har prioriterings- och dirigeringsfunktionen en viktig funktion. Vårdgivaren ska tillhandahålla lokaler för Regional Katastrofmedicinsk Ledning (RKML) som är SLL:s stabsfunktion vid kris- och katastrofsituationer. Vårdgivaren ska också bemanna RKML med personal vid allvarliga händelser. Vårdgivaren har ett löpande ansvar att larma SLL:s tjänsteman i beredskap (Tib) enligt särskilda riktlinjer. Tib är SLL:s katastrofmedicinska beredskapsjour och har befogenheter att i ett inledningsskede utöva särskild sjukvårdsledning på regional nivå vid allvarliga händelser. Vårdgivaren ska säkerställa att larm även förmedlas till Tib i andra län samt andra samverkande aktörer på lokal, regional och nationell nivå enligt särskild instruktion. Vårdgivarens personal på prioriterings- och dirigeringsfunktionen ska delta i övningar och utbildning som REK anordnar. Vårdgivaren ska samverka med SLL:s Kris- och katastrofenhet, REK.

13 13(54) Mer information om prioriterings- och dirigeringsfunktionens roll i SLL:s kris- och katastrofberedskapsorganisation finns i avsnitt 8, Fasta anläggningar och lokaler, punkt 8.4 till 8.9, avsnitt 9, Kris- och katastrofberedskap, samt i bilaga 1G, Larmning av Tib, och i bilaga 1H, Katastrofmedicinska resurser i SLL Samverkan med SLL:s RAKEL-förvaltning och RAKEL-support SLL har beslutat att det digitala radiokommunikationssystemet RAKEL (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) ska användas som första alternativ för kommunikation inom ambulanssjukvården i SLL. Vårdgivaren ska bidra till att skapa rutiner för samverkan med SLL:s RAKELförvaltning och den RAKEL-support som finns inom SLL. RAKEL-supporten är en funktion som ska stötta i praktiska frågor rörande aktivering och deaktivering av abonnenter med mera, samt handlägga frågor om RAKEL inom SLL. Prioriteringsoch dirigeringsfunktionen har möjlighet att vända sig till supporten, då supporten fungerar som ett stöd mellan prioriterings- och dirigeringsfunktionen och ambulansleverantörerna i tekniska och praktiska frågor i både vardag och i krisoch katastrofsituationer. RAKEL-supporten stöttar främst regional och lokal ledning, akutsjukhusens akutmottagningar, ambulanssjukvården och prioriteringsoch dirigeringsfunktionen. RAKEL-supporten är tillgänglig dygnet runt utan kostnad för Vårdgivaren Samverkan med Vårdguiden Vårdguiden är SLL:s vägvisare till länets landstingsfinansierade hälso- och sjukvård. Vårdguiden ska betraktas som landstingets första vårdnivå. Det ska vara lätt för invånarna inom länet att dygnet runt få information om vilka vårdenheter som finns, om sjukdomar, skador och behandlingar, om friskvård, hälsovård och egenvård och om avgifter, högkostnadsskydd, försäkringar och andra praktiska upplysningar. Vårdguiden är ett samlat koncept för fyra kompletterande informationskanaler. Vårdguiden på Internet, Vårdguiden på telefon Vårdguiden på telefon nås även på det nationella kortnumret 1177 parallellt med Tidningen Vårdguiden

14 14(54) Tryckt material och annonser Vårdgivaren ska koppla över samtal eller hänvisa till Vårdguiden på telefon där sjukvårdsrådgivning finns att tillgå för hjälpsökande som inte är i behov av ambulanssjukvård. Beställning av liggande persontransporter, sjukresor och transport av avlidna ska hänvisas till leverantören av dessa tjänster. Vid de tillfällen då Vårdgivaren bedömer att den hjälpsökande ej bör hänvisas till Vårdguiden på telefon med knappval, ska Vårdgivaren vidarekoppla samtalet till rätt mottagare direkt enligt nedan: till sjukvårdsrådgivning för barn till sjukvårdsrådgivning för vuxna till förmedling av jourverksamhet, t ex jourläkarbilar och jourhavande distriktssköterska I de fall Vårdgivaren bedömer att den hjälpsökande har behov av direkt personlig kontakt med Vårdguiden ska ärendet överrapporteras genom personlig telefonkontakt med sjuksköterska hos Vårdguiden och därefter kopplas samtalet över. Vårdgivaren ska ta emot samtal från Vårdguiden gällande beställningar avseende ambulansbehov. Bedömningen ska ske utifrån de medicinska riktlinjer som tas fram i samverkan mellan ambulanssjukvårdens chefläkare och medicinskt ansvariga hos prioriterings- och dirigeringsfunktionen och Vårdguiden på telefon. Vid behov kan sjuksköterskan på Vårdguiden konsultera prioriteringstjänsten. SLL är ansluten till det nationella nätverket för sjukvårdsrådgivning och följer de nationella kvalitetsnormerna som nätverket har beslutat om. SLL har möjlighet att samverka och få hjälp av nätverket vid behov. Genom anslutningen till 1177 har sjukvårdsrådgivningen tillgång till och krav på att använda det nationella rådgivningsstödet (RGS webb). Vårdgivaren ska samverka med Vårdguiden.

15 15(54) 2.8. Mina vårdkontakter Genom Vårdguidens e-tjänst Mina vårdkontakter kan invånare säkert kommunicera med hälso- och sjukvården i Stockholms län samt utföra e-tjänster, till exempel boka en tid hos en mottagning, förnya recept, ställa frågor till sjukvårdsrådgivningen eller beställa tester och hjälpmedel. För närvarade pågår en nationell gemensam utveckling av koncept för e-tjänster på uppdrag av Center för ehälsa i samverkan, CeHis. Exempel på e-tjänster som ingår är att kunna följa sin remiss, ta del av provsvar och registrera egen information samt möjliggöra åtkomst till tjänsterna i mobilen. Vårdgivaren ska medverka i den kontinuerliga utvecklingen av Mina vårdkontakter, om utvecklingen under avtalsperioden på något sätt skulle komma att påverka prioriterings- och dirigeringsfunktionen Samverkan med 112-funktionen SOS Alarm Sverige AB har på uppdrag av staten ansvar för nödnumret 112 inom Sverige. 112-funktionen har en stor betydelse för den vardagliga tryggheten för alla invånare i Sverige. Genom ett enda samtal når den hjälpsökande samhällets hjälpresurser. Vårdgivaren ska ta emot samtal från 112, information om A-nummer och annan patientinformation elektroniskt. Vårdgivaren ska medverka i utarbetandet av riktlinjer för händelser som kräver åtaganden och samordning från 112 och andra aktörer, till exempel vid gemensamhetslarm med polis och, eller räddningstjänst. Vårdgivaren ska säkerställa att larm även förmedlas till Tib i SLL och i andra län. Vårdgivaren ska samverka med 112-funktionen Samverkan med larmcentraler och samhälleliga organisationer SLL samverkar med räddningstjänsten om transport till farbar väg, bärhjälp och SALSA (Saving Lives in Stockholm Area) samt med Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS) för sjötransporter. Andra samverkansparter är polisen, kustbevakningen, läkarbåtar, Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) m fl. Vårdgivaren ska vid behov nyttja dessa samverkansmöjligheter.

16 16(54) Vårdgivaren ska samverka med alla landsting, regioner och larmcentraler gällande exempelvis ambulansenheter vid situationer där samverkan så kräver. Vårdgivaren ska ansvara för att träffa en överenskommelse med berörda parter att primärt ta emot och handlägga samtliga så kallade gemensamhetslarm. Vårdgivaren ansvarar för att med hjälp av medlyssning och översändning av uppgifter till övriga inblandade centraler samordna utlarmningen. Anbudsgivare ska i anbudet utifrån avsnitt 2, Kvalitetsområde 1, Samverkan och verksamhetsutveckling beskriva: - hur Vårdgivaren avser att medverka till att utveckla vårdkedjor och patientstyrning - hur Vårdgivaren avser att samverka med nyckelaktörer som 112, SPC-A, REK, ambulansleverantörer, Vårdguiden, polis, räddningstjänst, m fl som är avgörande för tjänstens utförande och kvalitet - hur Vårdgivaren avser att samverka med andra landsting och regioner Svaret kommer att utvärderas, se punkt 1.16 i anbudsinbjudan 3. Kvalitetsområde 2, Egenkontroll och patientsäkerhet 3.1. Mål Vårdgivaren ska genom ett systematiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete, som utvärderas fortlöpande, säkerställa kvalificerade bedömningar, hög tillgänglighet och hög patientsäkerhet. Vårdgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrolla verksamheten för att säkerställa att kvaliteten i tjänsten följs upp och att eventuella brister åtgärdas. Arbetet ska vara en integrerad del av det övergripande ledningssystemet. Vårdgivaren ska arbeta förebyggande och fortlöpande undersöka vilka risker som finns i verksamheten samt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att undanröja riskerna.

17 17(54) Vårdgivarens skyldighet att bedriva systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete framgår av Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), föreskrift om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28) samt Patientsäkerhetslagen 2010: Avvikelser och klagomål En viktig del i kvalitetsarbetet är systematisk uppföljning av avvikelser. En avvikelse ska alltid följas upp och analyseras. Chefläkare för ambulanssjukvården i SLL ska omgående informeras om avvikelse med ett bedömt innehåll som kan vara ett eventuellt Lex Maria ärende och eller som kan medföra risker för patientsäkerheten. Övriga avvikelser ska redovisas enligt chefläkarens anvisningar. Vårdgivaren ska tillsammans med läkarna inom ambulanssjukvården och chefläkaren analysera avvikelser och klagomål för gemensamt lärande och för att förebygga och åtgärda brister som kan medföra patientrisker. SLL/REK ska informeras om avvikelse som berör den katastrofmedicinska beredskapen i SLL enligt REK:s direktiv. Vårdgivarens fortlöpande uppföljning av avvikelser och klagomål ska redovisas för Beställaren enligt avsnitt 11, Uppföljning i detta dokument Medicinskt beslutstödsystem Vårdgivaren ska ha ett kvalitetssäkrat beslutstödssystem som säkerställer att intervju och medicinsk bedömning genomförs på ett optimalt och patientsäkert sätt. Beslutstödsystemet ska följa den medicinska utvecklingen, överensstämma med bedömda tillstånd 1 och de Medicinska riktlinjer som används inom ambulanssjukvården. Syftet med en sådan anpassning är att möjliggöra för 1 kvalitetssäkras avseende överensstämmelse med egna riktlinjer/beslutstöd och uppföljning av medicinska bedömningar i Vårdgivarens verksamhet i förhållande till de bedömda tillstånd som används inom ambulanssjukvården

18 18(54) Vårdgivaren att tillsammans med andra vårdgivare i olika vårdkedjor, följa upp och utveckla kvaliteten i bedömningar och utlarmning. Beslutstödsystemet ska vara anpassat till den medicinska kompetens som anges i punkt 4.3 i detta dokument för personal i prioriteringsfunktionen. Vårdgivarens beslutsystem ska vara anpassat till SLL:s triagesystem; för närvarande triagesystemet RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System). Det medicinska beslutstödsystemet ska fortlöpande följas upp, analyseras och vid behov kunna förändras. Anbudsgivare ska i anbudet beskriva: det medicinska beslutstödsystem som ska användas samt hur det bidrar till att säkerställa att medicinska bedömningar sker på patientsäkert sätt 3.4. Uppföljning av bedömningar - prioriteringar och medicinskt beslutstöd Vårdgivaren ska systematiskt följa upp bedömningar - prioriteringar och medicinskt beslutstöd, analysera resultatet och vid behov vidta åtgärder. Det gäller samtliga typer av bedömningar, även bedömningar som inneburit att ambulansbehov inte bedömts föreligga. I denna uppföljning ingår även uppföljning av handläggningstid, dvs tid från samtal inkommit till prioriteringsfunktionen till dess att enhet larmas. Vårdgivarens fortlöpande uppföljning av bedömningar prioriteringar och medicinskt beslutstöd ska redovisas för Beställaren enligt avsnitt 11, Uppföljning, i detta dokument Tillgänglighet - svarstider Det är av avgörande vikt för patientsäkerheten att Vårdgivaren snabbt svarar på inkommande samtal. Det gäller året om, dygnets alla timmar.

19 19(54) Högprioriterade samtal Högprioriterade samtal ska i 90 procent av samtalen ha en svarstid på högst 8 sekunder från påringning till prioriteringsfunktionen. För resterande samtal ska svarstiden ej överstiga 15 sekunder. Exempel på högprioriterade samtal: - överkopplade 112-samtal - akuta samtal från vårdgivare - sjukvårdsrådgivningen - akuta samtal från ambulanssjukvården Normalprioriterade samtal Normalprioriterade samtal ska i 90 procent av samtalen ha en svarstid på högst 60 sekunder från påringning. För resterande samtal ska svarstiden ej överstiga 90 sekunder. Vårdgivaren ska fortlöpande följa upp och redovisa svarstider till Beställaren enligt avsnitt 11, Uppföljning och avsnitt 12, Redovisning av statistik, i detta dokument Anbudsgivare ska i anbudet beskriva: - hur Vårdgivaren avser att identifiera inkommande hög- och normalprioriterade samtal - hur Vårdgivaren avser att bemanna prioriteringsfunktionen över dygnet för att uppfylla kraven på svarstider för hög- och normalprioriterade samtal - hur Vårdgivaren inför driftsstart och under avtalsperioden kommer att informera användarna om de olika prioritetsnivåerna för inkommande samtal

20 20(54) Anbudsgivare ska i anbudet utifrån avsnitt 3, Kvalitetsområde 2, Egenkontroll och patientsäkerhet beskriva: hur Vårdgivaren avser att bedriva systematisk egenkontroll och patientsäkerhetsarbete som uppföljning av avvikelser och klagomål, uppföljning av bedömningar prioriteringar, medicinskt beslutstödsystem och svarstider Svaret kommer att utvärderas, se punkt 1.16 i anbudsinbjudan 4. Kvalitetsområde 3, Personalens kompetens 4.1. Mål Vårdgivaren ska genom systematiskt kompetensutvecklingsarbete säkerställa att personalen har erforderlig kompetens och lämplighet för att garantera patientsäkra bedömningar, gott bemötande och effektivt nyttjande av prehospitala resurser. Vårdgivaren ska systematiskt följa upp behovet av kompetensutveckling, identifiera personalens kompetensutvecklingsbehov och vidta åtgärder så att Vårdgivaren klarar de krav som ställs på verksamheten. Vårdgivaren ska ansvara för att det fortlöpande finns bemanning med den kompetens som erfordras för att vid varje tillfälle, dygnet runt, årets alla dagar, kunna utföra uppdraget Medicinsk kompetens - Läkare Läkare med specialistkompetens, som är medicinskt ledningsansvarig, ska ansvara för att följa upp, utvärdera och förbättra den medicinska kvaliteten i verksamheten. En viktig uppgift för läkare är att sammanställa avvikelser, följa upp och analysera dessa och vidta åtgärder. Läkare ska tillsammans med ambulanssjukvårdens chefläkare, ambulansläkarna och i förekommande fall REK göra gemensam uppföljning av avvikelser och riskanalyser.

Upphandling av ambulanssjukvården. Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

Upphandling av ambulanssjukvården. Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 1 Upphandling av ambulanssjukvården Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2 Fakta om ambulanssjukvård idag Under 2010 fanns i länet 55 ambulanser och två akutbilar. Ytterligare

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-14 1 (5) HSN 1301-0051 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2014-06-17 P 19 Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Årsrapport 2014 Prehospitala verksamheter i SLL

Årsrapport 2014 Prehospitala verksamheter i SLL Årsrapport 2014 Prehospitala verksamheter i SLL Ambulanssjukvård Prioritering och dirigering Sjukresor Liggande persontransporter 2015-03-17 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 134 99 Datum: 2015-03-17

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om personalbrist och gammal utrustning i ambulanssjukvården

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om personalbrist och gammal utrustning i ambulanssjukvården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2106-10-11 1 (4) HSN 2016-4458 Handläggare: Birgitta Rosengren Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om personalbrist

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av

Antagande av leverantör - upphandling av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Nils Edsmalm TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-03-11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-04-19, p 32 1 (4) HSN 2016-0754 Antagande av leverantör - upphandling av ambulanshelikoptertjänst

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-27 1 (2) HSN 1301-0051 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-12-01 P 28 Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av

Läs mer

Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om nyttjande av ambulansresurser

Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om nyttjande av ambulansresurser Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Anki Eriksson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-29 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P 25 1 (4) HSN 1504-0493 Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om nyttjande

Läs mer

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang Instruktion för sjukvård vid publika evenemang i Kalmar län Arrangörsversion Giltighet Tills vidare. Målgrupp Arrangörer av publika evenemang i Kalmar län Ansvarig för dokumentet Kris och beredskapsenheten

Läs mer

Plan för Ambulanssjukvården I Östergötland

Plan för Ambulanssjukvården I Östergötland DNR NSC 2014-52 Plan för Ambulanssjukvården I Östergötland Enheten för Prehospital vård 2014-02-01 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsmål... 3 1.1 Samordnad vårdkedja... 3 1.2 Övergripande mål... 3 Patientfokuserad

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen 2011-04-11 Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen Inledning Under de senaste åren har akutsjukvården varit i starkt fokus i Västra Götalandsregionen. En av orsakerna till detta är att politiken

Läs mer

Driftinformation Liggande sjuktransporter

Driftinformation Liggande sjuktransporter Amb VGR, SOS Alarm Gbg RR:08A 1.8 1.7 Sidan 1 av 6 1. Beskrivning Denna instruktion gäller för enheter avsedda för liggande och sittande sjuktransporter. Liggande sjuktransporter förkortas nedan LST. Ambulanschef

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Tf. chefsjurist Eleonore Källstrand Nord Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m.; beslutade den 25 juni 2009. (M) Utkom från trycket

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2013-01-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Samverkansrutinen är uppdaterad enligt gällande lag och föreskrifter.

Läs mer

SOS Alarm Första länken i vårdkedjan. Från 112-samtal till dess ambulans är på plats

SOS Alarm Första länken i vårdkedjan. Från 112-samtal till dess ambulans är på plats Andreas Petersson SOS Alarm Första länken i vårdkedjan Från 112-samtal till dess ambulans är på plats De närmaste 40 minuterna Företaget SOS Alarm Sveriges nödnummer 112 SOS-centralen i Stockholm Prioriterings-

Läs mer

MAS Riktlinje Åtgärder vid dödsfall

MAS Riktlinje Åtgärder vid dödsfall MAS Riktlinje Åtgärder vid dödsfall 1 Inledning I hälso- och sjukvårdslagens (HSL)1 första paragraf regleras att omhändertagande av avlidna tillhör hälso- och sjukvården och i 2d HSL regleras att När någon

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 1 av 8 Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm... 1 1 Revisionshistorik... 3 2 Inledning... 4 3 Talgrupper för

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen på Södersjukhusets akutmottagning

Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen på Södersjukhusets akutmottagning Sjukvårdslandstingsråd Marie Ljungberg Schött (M) INTERPELLATIONSSVAR 2017-02-09 1 (5) LS 2016-1544 Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2010-10-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Rutinen är gemensam för Västra Götalandsregionen och alla kommuner

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Redovisa vilka skillnader som finns beträffande hur verksamheterna bedrivs jämfört med hur de bedrevs innan

Redovisa vilka skillnader som finns beträffande hur verksamheterna bedrivs jämfört med hur de bedrevs innan Socialstyrelsen T/Regionala tillsynsenheten nord/sek2 Krister Lundström krister.lundstrom@socialstyrelsen.se BESLUT 2012-06-18 Dnr 9. l-42646/2011 Västerbottens läns landsting Landstingsdirektör J. Rastad

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Marie Andersson 2009-11-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA Samverkansavtalet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Regional riktlinje för överföring av vuxen patient mellan sjukhus

Regional riktlinje för överföring av vuxen patient mellan sjukhus Regional riktlinje för överföring av vuxen patient mellan sjukhus Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjen

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av Samariten Ambulans AB. Personalbyte under pågående ambulansuppdrag.

BESLUT. Tillsyn av Samariten Ambulans AB. Personalbyte under pågående ambulansuppdrag. BESLUT 2016-04-22 Dnr 8.5-35689/2015-18 1(5) Avdelning öst Niklas Haglund niklas.haglund@ivo.se Vårdgivare Samariten Ambulans AB Hälso- och sjukvårdspersonal Leg. Sjuksköterskan NN Ärendet Tillsyn av Samariten

Läs mer

Diagnos och delaktighet. Använd 1177.se i mötet med patienten.

Diagnos och delaktighet. Använd 1177.se i mötet med patienten. Diagnos och delaktighet Använd 1177.se i mötet med patienten. Använd 1177.se i mötet med patienten Det är mycket som ska förmedlas i mötet med patienten. Patienten ska kunna förstå informationen, vara

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr Utvecklingsavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 1 (5) HSN 2016-4461 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna

Läs mer

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Regelverket för remisshantering Definitionen av en remiss är, enligt SOSFs 2004:11, ett dokument angående en patient som innehåller en beställning av en

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om planering för informationskampanj

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om planering för informationskampanj Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Anette Karlsson (LSF) Charlotta Munter (HSF) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-06-20 1 (4) HSN 2017-0622 Svar på skrivelse från

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Prehospitalt triage av äldre patienter -

Prehospitalt triage av äldre patienter - Prehospitalt triage av äldre patienter - Från forskning till implementering! Veronica Vicente Rn, MSN, PhD student. Karolinska Institutet, Department of Clinical Science and Education and Stockholm Prehospital

Läs mer

Hackathon 23-24 May Utmaningars beskrivning

Hackathon 23-24 May Utmaningars beskrivning Hackathon 2324 May Utmaningars beskrivning Innehåll Dirigera ambulanser: Grunden för dirigering... 2 Begränsade resurser... 2 Prioritet... 2 Medicinskt index... 2 Ambulansernas tillstånd... 2 Utmaningar

Läs mer

Haveriövning ARN 08 Utvärdering

Haveriövning ARN 08 Utvärdering Landstingsstyrelsens förvaltning Regionala enheten för Kris- och katastrofberedskap RAPPORT 1 (6) 2009-03-23 Rapporten har utarbetats av Roger Bolling Haveriövning ARN 08 Utvärdering Regionala Enheten

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2016-02-28 Av Mona Andersson Verksamhetschef Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och

Läs mer

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter 5 november 2012 En vanlig dag i Örebro län föds 9 barn och dör 9 människor görs 66 ambulansutryckningar opereras 200 patienter

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Antagande av leverantörer upphandling av närakut

Antagande av leverantörer upphandling av närakut Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-19 1 (8) HSN 1506-0854 Handläggare: Peter Lundqvist Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-06-20 Antagande av leverantörer upphandling av närakut Ärendebeskrivning

Läs mer

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 1 (7) Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 2 (7) Innehåll 1 Utgångspunkter och förutsättningar...3 2 Syfte...3 3 Mål...3 4 Samordning och ansvar...4 5 Åtgärdskalender

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen Det bästa för i Västra Götalandsregionen Akutsjukvård och infrastruktur är två viktiga områden för medborgarna i inför omvalet i Västra Götaland den 15 maj. Akutsjukvården i måste utvecklas och förstärkas.

Läs mer

Förslag till framtida närakutstruktur

Förslag till framtida närakutstruktur Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-07-01 1 (9) HSN 1506-0854 Handläggare: Peter Lundqvist Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 5 Förslag till framtida närakutstruktur Ärendebeskrivning

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering, SOU 2013:33

Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering, SOU 2013:33 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Nils Edsmalm TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-08 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 7 1 (7) HSN 1305-0577 Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering,

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Sökord i diariet: Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Målgrupp: Giltig fr.o.m. 2015-09-01 Utvärderas

Läs mer

Malin Åberg, Kommunikationsstaben. Utgångsläget

Malin Åberg, Kommunikationsstaben. Utgångsläget Västerbottens län 1 Utgångsläget Nov 2011. Stor utmaning att klara ekonomin. För att fortsatt kunna erbjuda en utvecklad hälso- och sjukvård som också ger utrymme för viktiga satsningar påbörjades en översyn

Läs mer

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården Informationshantering och journalföring nya krav på informationssäkerhet i vården Sammanhållen journalföring! Förklaring av symbolerna Patient Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga befattningshavare

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4)

Stockholms läns landsting 1 (4) Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Handläggare: Anders Olsson Landstingsstyrelsens ägarutskott Skrivelse av Tomas Eriksson (MP) angående kapaciteten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse MedHelp AB 2011

Patientsäkerhetsberättelse MedHelp AB 2011 1 Patientsäkerhetsberättelse MedHelp AB 2011 Verksamhetschef Charlotte Björkman Avdelningen för Patientsäkerhet och Kvalitetsutveckling 2 1. Inledning MedHelp AB är en enskild vårdgivare med verksamhet

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan

SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan 1 Grafisk form och produktion: Incitera, www.incitera.se Foto: Daniel Jeminen Tryckt av EO Grafiska Stockholm 2008 SOS Alarm en strategisk partner till vården VI PÅ SOS

Läs mer

Motion 2013:16 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förnya ambulanssjukvården

Motion 2013:16 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förnya ambulanssjukvården Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1309-1152 Landstingsstyrelsen Motion 2013:16 av Helene Öberg m.fl. (MP) om förnya ambulanssjukvården Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Nationell satsning på ökad patientsäkerhet Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Vägledning för vårdgivare enligt kraven i patientsäkerhetslagen Förord Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 2013-02-28 1(12) Patientsäkerhetsberättelse SOS Alarm 2012 Sylvia Myrsell Patientsäkerhetsenheten Inledning SOS Alarm är en vårdgivare med verksamhet vid 15 centraler från Luleå i norr till Malmö i söder.

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

MAS Riktlinje Åtgärder vid dödsfall

MAS Riktlinje Åtgärder vid dödsfall MAS Riktlinje Åtgärder vid dödsfall 1 Inledning I hälso- och sjukvårdslagens (HSL)1 första paragraf regleras att omhändertagande av avlidna tillhör hälso- och sjukvården och i 2d HSL regleras att När någon

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

ehälsa invånarperspektivet

ehälsa invånarperspektivet Ehälsa och stategisk IT ehälsa invånarperspektivet Ewa Printz ehälsa är. de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen,

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi.

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-14 1 (6) HSN 2016-0778 Handläggare: Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p [xx] Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 2014-03-01 Patientsäkerhetsberättelse SOS Alarm 2014 Patientsäkerhetsenheten Sylvia Myrsell Inledning SOS Alarm är en enskild vårdgivare med verksamhet vid 14 SOS-centraler från Luleå i norr till Malmö

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2016-06-28 Beslutad av SN 84 2016-08-31 Sammanhållen journalföring Via nationella e-tjänster, t.ex. NPÖ, Pascal eller Svevac Gäller för

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Ett perfekt system för att slippa ta ansvar

Ett perfekt system för att slippa ta ansvar Stockholms läns landsting Ett perfekt system för att slippa ta ansvar - en rapport om bristerna i ambulansverksamheten i Stockholms län 2 (16) Innehållsförteckning Förord... 3 Bakgrund... 5 Begreppsförklaring

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Utmaningar avseende Ambulanssjukvården i StorStockholm AB

Utmaningar avseende Ambulanssjukvården i StorStockholm AB 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning 2008-06-13 LS 0707-0744 LS 0710-1139 Handläggare: Elisabet Wallin Landstingsstyrelsens allmänna utskott Utmaningar avseende Ambulanssjukvården i StorStockholm AB

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-14 1 (5) HSN 1109-0965 Handläggare: Irma Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 3 Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer