SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-19 Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 1/23 Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm, kl. 08: Beslutande Mimmi Pirttilä (S) ordförande Johan Liljegrahn (M) vice ordförande Anette Söderstedt (S) Ulla Johansson (S) Ann-Sofie Hagenvind (S) Ida Davidsson (M) Tetyana Zakrevska-Johansson (FP) Britt Norström (V) Tjänstgörande ersättare Monica Karlén (S) ersätter Per-Erik Thurén (S) Jesper Carlman (S) ersätter Marie Sjörén (S) Krister Rohman (KD, kom kl ) ersätter Ingela Johansson (C) Ersättare Niclas Österberg (S) Karin Olofsson (MP) Tjänstemän Utbildningschef Harald Lundkvist Förvaltningsekonom Ola Pettersson Nämndsekreterare Charlotte Daremark Övriga Kommunsekreterare Anna Eklund information om riktlinjer ärendehantering kl :45 Justering Utses att justera: Tetyana Zakrevska Johansson (FP) Justeringens tid: 20 mars kl Underskrift sekreterare Underskrift ordförande Underskrift justerare Charlotte Daremark / Alexandra Wollmar Mimmi Pirttilä (S) Tetyana Zakrevska Johansson (FP) Utdragsbestyrkande

2 2/23 Anslag/bevis Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag: Nämnd/styrelse Sammanträdesdatum Protokollet förvaras: Utbildningskontoret, Stadshuset, Tidaholm Underskrift Charlotte Daremark / Alexandra Wollmar Utdragsbestyrkande

3 3/23 Innehållsförteckning 25 Föredragningslista 26 Riktlinjer för ärendehantering 27 Rapporter 28 Delegationsbeslut 29 Inriktningsmål för prioriterade utvecklingsområden 30 Verksamhetsöversyn 31 Projektering, flytt av Kulturskola 32 Smedjegatans lokaler 33 Samfonden 34 Sommarskola Anpassning Rudbeck 36 Avveckling elevhemsboende 37 Verksamhetsberättelse Information 39 Övrigt 40 Sekretessärende elevärende Protokollsparagraf finns ej i inbundet protokoll, finns enbart i diariet p.g.a. sekretess. Utdragsbestyrkande

4 4/23 25 Godkännande av föredragningslista Ordförande informerar om utskickad föredragningslista. Följande tillägg görs: Britt Norström (V) vill att barnchecklistan används under 30. Karin Olofsson (MP) ställer en fråga under punkten övrigt 39 om studiebesök för förtroendevalda. Ordförande informerar om att det går bra att väcka frågor och ärenden under mötets gång.

5 5/ /55 26 Handbok/riktlinjer för ärendehantering Kommunsekreterare Anna Eklund informerar barn- och utbildningsnämnden om nya beslutade riktlinjer för ärendehantering. Nämnden tackar för informationen.

6 6-7/23 27 Rapporter Vård- och Omsorgscollege Dnr BUN 2013/128 Södra Skaraborg har uppfyllt gällande kvalitetskriterier för lokalt Vård- och omsorgscollege och är certifierad CNC-utbildning Dnr BUN 2013/106 Ida Davidsson (M) ställde frågan i nämnden 20 februari om CNC-utbildningen är igång. Rektor Daniel Larsson har svarat via mejl, att utbildningen är i gång och att det är 7 st som går utbildningen. Beslut i miljö- och byggnadsnämnden om åtgärder vid förskolan Ekedalen. Dnr BUN 2014/15 Förvaltningen har erhållit ett delegationsbeslut från miljö- och byggnadsnämnden (livsmedelsinspektion). Förelagda åtgärder är vidtagna. Avsägelse av samtliga politiska uppdrag BUN 2014/46 Protokoll från kommunfullmäktige , med beslut om att bevilja Bengt Andersson entledigande från sina politiska uppdrag i Tidaholms kommun från och med Möte med föreningar i Fröjered Dnr BUN 2014/31 Ordförande Mimmi Pirttilä (S), kommunalråd Anna-Karin Skatt och oppositionsråd Michael Brisman besökte den 3 mars Fröjered. Mötet initierades efter att föreningarna tillskrivit barn- och utbildningsnämnden och uttryckt oro efter att förslag presenterats i översynen, om att lägga ner ytterskolorna i Valstad och Fröjered. Mimmi Pirttilä och Harald Lundkvist informerar också från ett uppföljande möte med lärarna i Fröjered den 5 mars. Möte med boende i Valstad/Folkabo Ordförande Mimmi Pirttilä (S), kommunalråd Anna-Karin Skatt, oppositionsråd Michael Brisman, kommunchef Gunther Hähnert, vice ordförande Johan Liljegrahn (M) besökte den 4 mars Valstad. De boende har frågor kring dels oron för att att Valstad skola kommer att läggas ner, och dels att nya förskolor bara planeras in i Tidaholms tätort, då man upplever att behov även finns i Valstad av mer förskoleplatser. Förvaltningen får under mötet uppgift om att 8 barn ej fått önskad förskoleplats i Valstad p.g.a. platsbrist. Forts

7 6-7/23 27, forts Möte i Ekedalen med Samhällsföreningen och föräldraföreningen Ordförande Mimmi Pirttilä (S), vice ordförande Johan Liljegrahn, utbildningschef Harald Lundkvist, tekniska förvaltningens chef Kjell Jonsson, ordförande Lennart Rehn och vice ordförande Håkan Daremark i tekniska nämnden, kommunalråd Anna-Karin Skatt, oppositionsråd Michael Brisman, kommunchef Günther Hähnert, besökte den 17 februari Ekedalen, där bl.a. skola och utemiljön diskuterades. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Dnr BUN 2014/50 Verksamhetschef för elevhälsan Nina Kindbom och skolsköterska Carina Ögell har lämnat en skriftlig rapport om patientsäkerhet för vårdgivare 2013.

8 8/ /6 28 Delegationsbeslut /032 Beslut om lämplig sammansättning och storlek på barngrupperna. Utökat barnomsorgstimmar på Ekens förskola. 2014/033 Brådskande beslut av ordföranden i BUN (delegerat av nämnden) Carina Pettersson Mimmi Pirttilä 2014/ Beslut om bidrag till fristående Harald gymnasieskolor löpande under året (6 st). Lundkvist Ovanstående delegationsbeslut är rapporterade till nämnden och läggs till handlingarna.

9 9/ / Inriktningsmål för prioriterade utvecklingsområden Bakgrund Protokoll från kommunstyrelsen Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Aktuellt Utbildningschef Harald Lundkvist presenterar förvaltningens förslag till effektmål för respektive verksamhet utifrån kommunens beslutade inriktningsmål till följande målområden för kommunens utvecklingsarbete: Boende Näringsliv Medborgaren i fokus Attraktiv kommun Förvaltningen presenterar mätbara effektmål samt aktiviteter till respektive effektmål. Yrkande Johan Liljegrahn (M) yrkar på att en ändring görs under effektmålet för Inriktningsmål 4: Boende. Effektmål: Närhet till skola/förskola. Ansvar: Ändras från Miljö och Bygg till. s beslut beslutar, med tillägg av Johan Liljegrahns (M) yrkande på ändring av text enligt ovan, att anta samt lämna förvaltningens förslag till kommunstyrelsen, på effektmål som kopplas till de kommungemensamma inriktningsmålen. Sändlista KS

10 10-11/ /1 30 Verksamhetsöversyn Bakgrund Se protokoll från kommunstyrelsen Aktuellt Arbetsgruppen (presidiet i barn- och utbildningsnämnden, utbildningschef och förvaltningsekonom) har utarbetat ett förslag till utredning/åtgärder, utifrån verksamhetsöversynens olika anpassningsförslag. Förslag till åtgärder Utbildningschef Harald Lundkvist går igenom förslag till åtgärder inom de olika verksamheterna. Kostnadsanpassningar år Förvaltningsekonom Ola Pettersson presenterar en ekonomisk sammanfattning av barn- och utbildningsförvaltningens svar på verksamhetsöversynens förslag på kostnadsanpassningar perioden år Barnomsorgstaxa/anvisningar 2014 I verksamhetsöversynen har ett önskemål framkommit om att en komplettering/ett förtydligande bör göras i anvisningarna till barnomsorgstaxan. Följande förslag till ändring föreslås under punkten 3.3: Nuvarande text: Förskolan anvisar tid. Ändring till: Förskolan anvisar tid utifrån den pedagogiska verksamheten. Barnchecklista Barnchecklistan börjar fyllas i under ärendet, men avbryts då nämnden inte ansåg att den skulle göras nu, utan senare. Beslutet idag är inte ett formellt beslut gällande budget eller verksamhetsförändring. Yrkande Förslag 1: Ordförande Mimmi Pirttiläs (S) förslag till beslut: beslutar anta och överlämna till kommunstyrelsen förslaget/arbetsmaterialet på verksamhetsanpassningar samt kostnadsanpassningar för perioden år Förslag 2: Ida Davidssons (M) förslag till beslut: beslutar anta och överlämna till kommunstyrelsen förslaget/arbetsmaterialet på verksamhetsanpassningar samt kostnadsanpassningar för perioden år , samt att uppdra åt kommunstyrelsen att använda sig av barnchecklistan. Forts

11 10-11/23 30 forts Propositionsordning Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Mimmi Pirttiläs (S) Förslag 1. Votering begärs Följande röstar JA för förslag 1 (Mimmi Pirttiläs förslag): Mimmi Pirttilä (S), Anette Söderstedt (S), Ulla Johansson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Monica Karlén (S), Jesper Carlman (S) Följande röstade JA för förslag 2 (Ida Davidssons förslag): Johan Liljegrahn (M), Ida Davidsson (M), Tetyana Zakrevska Johansson (FP) Krister Rohman (KD), Britt Norström (V). Ordförande finner att resultatet av voteringen visar på 6 ledamöter röstar JA för ordförande Mimmi Pirttiläs (S) förslag (1) och 5 ledamöter röster JA för Ida Davidssons (M) förslag (2). Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Mimmi Pirttiläs (S) förslag (1). s beslut beslutar anta och överlämna till kommunstyrelsen förslaget/arbetsmaterialet på verksamhetsanpassningar samt kostnadsanpassningar för perioden år beslutar att anvisningarna till barnomsorgstaxan för 2014 kompletteras under punkt 3.3 med texten Förskolan anvisar tid utifrån den pedagogiska verksamheten. Reservationer Britt Norström (V) reserverarar sig skriftligt mot beslutet med följande motivering: I arbetsmaterialet till kommunstyrelsen finns inte med att nämnden redan 2013 minskat sin kostnad för barnomsorgen med ca 4 miljoner kronor. Därför behövs inte den stora förtätningen i barngrupperna ske. Ej heller någon tjänsteskrivelse inför förslag till beslut. Vidare reservation under samma punkt för att nämnden beslöt avbryta den påbörjade barnchecklistan gällande verksamhetsöversynen (arbetsmaterialet). Tetyana Zakrevska-Johansson (FP) reserverar sig skriftligt mot beslutet då nämnden valde att inte skicka med barnchecklistan till kommunstyrelsen. Ida Davidsson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet med då nämnden valde att inte skicka med FN:s barnchecklista till kommunstyrelsen. Sändlista KS/KF

12 12-13/ / Projektering flytt av Kulturskola. Bakgrund Se protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 6 november 2013, 193. Se protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 5 december 2013, 131. Sammanfattning Sammanfattning av tjänsteskrivelse från Kulturskolans chef Lars Paulsson: Kulturskolan upplever svårigheter i Kungsbroskolan, med slitna lokaler och dålig ljudisolering. Verksamheten har också utvecklats under åren och drama, dans och pop- och rockverksamhet har tillkommit, så utbudet på skolan är bredare än i början på 90-talet. Kulturskolan önskar mer ändamålsenliga lokaler. Kulturskolans ambition Ambitionen är att vara ett nav kring barn-och ungdomskultur i Tidaholm, och det finns en önskan är att få till ett hus där alla våra verksamheter ryms och som samtidigt är en tillgänglig mötesplats för barn-unga, äldre, amatörer och professionella kulturutövare. Idén har lyfts tidigare i kommunfullmäktige då ett samarbete mellan Kulturskolan och Godsmagasinet skulle beaktas. Var god se protokoll från Kommunfullmäktige Smedjegatan En flytt till Smedjegatan kan vara tänkbar om lokalerna anpassas för kulturskolans verksamheter. De rum som behöver anpassas är: Ett antal musikundervisningsrum Kringutrymmen Kontor Personalrum Replokaler Ensemblesal Dramasal Danssal En större sal för konserter, samlingar och föreställningar. Smedjegatan kan rymma alla kulturskolans verksamheter om nödvändiga ombyggnationer sker. Det finns stora fördelar med att Kulturskolans alla verksamheter finns i samma hus, d.v.s. att även dansen ryms i lokalerna. Detta medför att lokalerna utnyttjas mer, möjligheten till samarbetsprojekt ökar, då alla möts i samma lokaler, samt det finns en möjlighet att spara in lokalhyror på ca 200 tkr per år. En ytterligare fördel är närheten till Bruksvilleparken och scenen samt Turbinhusön och dess kulturbyggnader. Byggnaden ligger centralt och det finns bra parkeringsplatser i nära anslutning. Forts

13 12-13/23 31, forts Rektor Daniel Larsson, Rudbecksgymnasiet har i en tjänsteskrivelse yttrat sig vad gäller att Kulturskolans nuvarande verksamheter kan rymmas på Smedjegatan under följande förutsättningar: Hantverksprogrammet läggs ned. Lektionssalar, grupprum och arbetsrum för vår Språkintroduktion skapas i andra ytor på Smedjegatan. Utrymmen samutnyttjas av de båda verksamheterna. Fördelar med att Kulturskolan inryms på Smedjegatan: Effektivare lokalutnyttjande. Större möjlighet till samverkan mellan verksamheterna. Riskanalyser som måste göras: Flera verksamheter samordningsansvar. Ljudnivåer. Åldersskillnader på eleverna. Ökat antal elever i byggnaden. Lokaler på Smedjegatan för skolverksamhet för äldre ensamkommande flyktingbarn (ca år) samt ersättningslokaler för de elever som läser SVA på språkintroduktionen. Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om planeringen med en gemensam mottagning på Smedjegatan för äldre ensamkommande flyktingbarn. Information om aktuellt läge just nu när det gäller antal äldre ensamkommande flyktingbarn som finns i kommunen samt de ungdomar som är på väg in till kommunen. Ersättningslokaler behövs också för de elever som läser SVA på språkintroduktionen (dessa elever har haft tillgång till f.d. Heldagsskolans lokaler). Rudbecksgymnasiet på Ön, har inga lediga klassrum. Enligt lokalschemat bedrivs verksamhet i samtliga klassrum. s beslut beslutar anta förvaltningens förslag och motivering av de fördelar som en flytt av Kulturskolan Smedjan till Smedjegatans lokaler innebär. föreslår kommunstyrelsen besluta att ombyggnation av Smedjegatans lokaler för Kulturskolan sker efter förslaget från kulturskolans chef Lars Paulsson. Sändlista KS (protokoll + bilagor av tjänsteskrivelser). Lars Paulsson, Kulturskolan

14 14/ /47 32 Smedjegatans lokaler Aktuellt Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om planeringen med en gemensam mottagning på Smedjegatan för äldre ensamkommande flyktingbarn (14-18 år). Information om aktuellt läge just nu när det gäller antal äldre ensamkommande flyktingbarn som finns i kommunen samt de ungdomar som är på väg in till kommunen. Snart kommer lokaler att behövas för skolverksamhet för dessa ungdomar. På grund av kulturskolans inflyttning på Smedjegatan behövs även ersättningslokaler för de elever som läser SVA på språkintroduktionen (dessa elever har idag tillgång till f.d. Heldagsskolans lokaler). Rudbecksgymnasiet på Ön, har inga lediga klassrum. Enligt lokalschemat bedrivs verksamhet i samtliga lokaler lämpliga för undervisning. Rektor Daniel Larsson och rektor Christer Daggberg har undersökt möjligheten av ersättningslokaler inom fastigheten på Smedjegatan. Rektorernas förslag är att 2 klassrum och 3 grupprum inrättas inom utpekat område. För integrationens skull är det viktigt att de ensamkommande flyktingbarnen får en möjlighet att träffa jämnåriga svenska ungdomar. Detta är något som möjliggörs inom fastigheten Smedjegatan. s beslut beslutar föreslå kommunstyrelsen, att skyndsamt beakta kommande lokalbehov och besluta i enlighet med barnoch utbildningsnämnden förslag på lämpliga lokaler på Smedjegatan för skolverksamhet för äldre ensamkommande flyktingbarn samt ersättningslokaler för elever som läser SVA på språkintroduktion. Sändlista KS (protokoll + tjänsteskrivelser) TN

15 15/ /40 33 Samfonden Aktuellt Avkastningen från Samfonden år 2013 blev kr. Förvaltningen anser att avkastningen är så ringa att den inte bör delas ut till verksamheterna år 2014, utan utdelning bör avvaktas till nästkommande år. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden besluta avstå från utdelning s beslut Nämnden beslutar avstå från utdelning till verksamheterna år Sändlista Ekonomiavdelningen

16 16/ /36 34 Sommarskola 2014 Ärendet/aktuellt Rektor Tommy Järlström har tillskrivit nämnden och ber om medel för att kunna anordna sommarskola Utredning Hökensåsskolan och Forsenskolan har under några år bedrivit sommarskola tillsammans för elever i år 9 och även i år 8. Vi har erbjudit Engelska, Svenska och Matematik för elever som ej nått godkänt i några eller något av dessa ämnen. Denna har pågått i ca två veckor med tre pedagoger som ansvariga. Eleverna får intensivstudier i ett av dessa ämnen och i år 9 möjlighet att tenta upp till ett godkänt betyg. Utredningens slutsatser Det är mycket positivt om vi kan erbjuda sommarskola till våra elever i Tidaholm. Kostnad ca kr Förvaltningsekonom Ola Pettersson informerar om att det igen finns möjlighet att söka statsbidrag att söka för sommarskola Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden besluta ge förvaltningen i uppdrag att genomföra sommarskola s beslut Nämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att genomföra sommarskola 2014 samt att söka statsbidrag för sommarskola Sändlista Rektorer Hökensås och Forsen

17 17-18/ /30 35 Anpassning Rudbeck 2014 Rektor Daniel Larsson och rektor Christer Daggberg har lämnat förslag till att följande nationella program och inriktningar startas på Rudbecksgymnasiet läsåret 2014/2015: Beslutsunderlag Gymnasieutbildningar Barn och fritidsprogrammet BF inriktning Pedagogiskt arbete Ekonomiprogrammet EK inriktning Ekonomi El- och energiprogrammet EE inriktning Dator och kommunikationsteknik inriktning Elteknik Estetiska programmet ES inriktning Bild och formgivning Fordons- och transportprogrammet FT inriktning Lastbil och mobila maskiner, lärling FTLAS0L Inriktning Personbil Inriktning Transport Hantverksprogrammet HV inriktning Finsnickeri Industritekniska programmet, lärling IN inriktning Produkt- och maskinteknik INPRK0L inriktning Svetsteknik INSVE0L Antal platser som föreslås ht 2014 Ant 1:a handssökande Summa Naturvetenskapsprogrammet NA inriktning Naturvetenskap inriktning Naturvetenskap och samhälle Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL 8 4 inriktning Kök och servering Samhällsvetenskapsprogrammet SA 16 9 inriktning Samhällsvetenskap inriktning Beteendevetenskap Teknikprogrammet TE 10 9 inriktning Produktionsteknik inriktning Informations och medieteknik Vård och omsorgsprogrammet VO Gymnasiesärskolan Programmet för hantverk och produktion 5 0 Forts

18 17-18/23 35 forts Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden besluta att ovan föreslagna organisation med antal platser på nationella program och inriktningar startas på Rudbecksgymnasiet läsåret 2014/2015, enligt förvaltningens förslag, samt att nämnden beslutar att Hantverksprogrammet läggs ned från och med ht 2014 och att Hantverksprogrammet begärs utträde ur samverkansavtalet Gymnasium Skaraborg med. s beslut Nämnden beslutar att ovan föreslagna organisation med antal platser på nationella program och inriktningar startas på Rudbecksgymnasiet läsåret 2014/2015, enligt förvaltningens förslag. Nämnden beslutar att Hantverksprogrammet läggs ned från och med ht 2014 och att Hantverksprogrammet begärs utträde ur samverkansavtalet Gymnasium Skaraborg med. Sändlista Gymnasium Skaraborg Rektorerna Rudbeck

19 19/ /43 36 Avveckling av elevhemsboende - gymnasiesär Ärendet Rektor Daniel Larsson har tillskrivit nämnden med förslag till beslut att avveckla elevhemsboende. Elevhemmet som är ett 5-dagars boende för elever som går på Gymnasiesärskolan har under ett antal år haft vikande antal elever som sökt och beviljats boende. Höstterminen 2014 är det endast 2 elever kvar i verksamheten och i nuläget ser det inte ut som om det kommer några nya sökanden. Av denna anledning föreslås att boendet skall stängas för nya sökanden från och med höstterminen De 2 som finns kvar i verksamheten föreslås integreras i vår andra boendeverksamhet till dess de slutar sin utbildning. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden besluta att stänga Elevhemsboendet från nya sökanden från och med höstterminen s beslut Nämnden beslutar att stänga Elevhemsboendet (gymnasiesär) från nya sökanden från och med höstterminen Sändlista Rektorerna Rudbeck

20 20/ /4 37 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Vid nämndens sammanträde framkom önskemål om kompletteringar av nyckeltal, samt vissa tillägg i texten i verksamhetsberättelsen för Justeringar/tillägg i texten i verksamhetsberättelsen Johan Liljegran (M) yrkar på att följande tillägg görs i texten i verksamhetsberättelsen under rubriken Grundskolans effektmål (sid 32): Åtgärd: Förvaltningen kommer att genomföra kompetensutveckling för pedagogerna i betygssättning vt Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden besluta, att utöver Johan Liljegrahns (M) förslag till tillägg av text enligt ovan, även lägga till arbetsutskottets förslag till text, under rubriken framtid: ser ett stort behov av att göra en egen översyn av lokaler inför framtidens ökade storlekar på barngrupper. En enig nämnd föreslår också följande tillägg under rubriken Framtid : Nämnden ser positivt på att Kulturskolan får för verksamheten mer ändamålsenliga lokaler. Nämnden känner en oro för att eventuellt minskade resurser till förskolan kan leda till försämrad kvalitet. s beslut Nämnden beslutar att i verksamhetsberättelsen lägga till texten från Johan Liljegrahns (M) förslag, arbetsutskottets förslag, samt nämndens tillägg under rubriken Framtiden, enligt ovan. Sändlista KF

21 21/23 38 Information Ungdomscoacher Dnr BUN 2014/49 Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om att det fr.o.m. höstterminen kommer att finnas två stycken ungdomscoacher på Hökensås grundskola. Detta projekt drivs kostnadsfritt via en stiftelse. Kontaktperson är Gert Kindbom. Möjligheten till samma koncept på Forsenskolan undersöks. Nya riktlinjer för ekonomisk uppföljning Dnr BUN 2013/19 Förvaltningsekonom Ola Pettersson informerar om nya gemensamma riktlinjer för ekonomisk uppföljning. En ekonomisk uppföljning för januari februari 2014 presenterades. Hökensås semesterbyskola Dnr BUN 2014/45 Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om att flera barn och familjer har flyttat från Hökensås semesterby, vilket resulterat i att det nu bara finns ca 6 barn kvar i skolverksamheten. Migrationsverket har flyttat en del familjer i förtid. Gymnasieelever som vill studera utomlands Dnr BUN 2014/48 Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om att en elev, efter studieresan till Nairobi, har uttryckt önskemål om att få sitt tredje gymnasieår på Svenska skolan i Nairobi. Förvaltningen har eftersökt riktlinjer för detta, men ej funnit några. Utbildningschefens beslut är att denne elev naturligtvis ska ges denna möjlighet, varför skolpengen kommer att följa med eleven, övriga kostnader står elevens vårdnadshavare för. Incidentrapportering Utbildningschef Harald Lundkvist informerar nämnden om tre anmälda incidenter som handlagts på Forsenskolan: 1. Vassa knivblad som hittats på skolgården 2. Elev som upplevt ett negativt bemötande 3. Rapport om slagsmål mellan två elever 4. Mordbrand på Kungsbroskolan Elevärende information Dnr BUN 2012/116 Sekretessärende, Offentlighet- och sekretesslagen, 23 kap, 2.

22 22/23 39 Övriga frågor Karin Olofsson (MP) frågar om möjligheten fortfarande finns att förtroendevalda får göra studiebesök i verksamheten. Frågan går vidare till arbetsutskottet för beredning.

23 23/ /82 40 Föreläggande om vite - skyldighet att fullgöra skolgång Sekretessärende, Offentlighet- och sekretesslagen, 23 kap, 2.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-23 1 (24) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-04-23 kl. 08-14.30

Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-23 1 (24) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-04-23 kl. 08-14.30 Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-23 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-04-23 kl. 08-14.30 Paragrafer 49-65 Lunch 12-13 Ajournering kl. 13-13.15 för gruppmöte före beslut

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) Plats och tid Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Paragrafer 38-39 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-21 1 (20)

Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-21 1 (20) Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-21 1 (20) +Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-05-21 Mötestid kl. 8-15.45. Ajournering för gruppmöte13-13.20 Paragrafer 66-80 BESLUTANDE Ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-23 1 (23) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-01-23, kl. 8-13.15

Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-23 1 (23) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-01-23, kl. 8-13.15 Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-23 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-01-23, kl. 8-13.15 Paragrafer 1-16 Ajournering 13-13.10, för gruppdiskussioner, 10-11. BESLUTANDE

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-21 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-21 Barn- och utbildningsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-05-21 kl. 08:30-15:00 67-82 Gruppmöte KD, C, M, FP, MP kl. 08.00 08.30. Beslutande Per-Erik Thurén (S) ordförande Krister Rohman (KD) vice ordförande Anette Söderstedt (S) Ann-Sofie

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15)

Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15) Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15) Plats och tid Villan klockan 18.00 20.30 Paragrafer 82-93 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl. 13: 3 0-15: 3 O Besllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Merja Wester (S)

Läs mer

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ersätter Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 25 mars 2014 1(5) Göran Andersson, Bengt Sjöberg, Jerry Rothin. Utses att justera: Henric Forsberg Paragrafer: 17-20

Barn- och utbildningsnämnden 25 mars 2014 1(5) Göran Andersson, Bengt Sjöberg, Jerry Rothin. Utses att justera: Henric Forsberg Paragrafer: 17-20 Barn- och utbildningsnämnden 25 mars 2014 1(5) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-14.25 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-03-05 1 (13) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Förvaltningschefens kontor, Kommunalkontoret, Skillingaryd 5 mars 2013 klockan 13.00 16.50 Roger Ödebrink

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren, kl. 13.30-16.45 ande Anne-Marie Wahlström (S) Ordförande Andreas Rännare (S) Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson (C) Erik Lundgren (MP) Ann Ohlsson (Fp) Maria Maric

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Paragrafer 56-65 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45

Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45 Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45 Paragrafer 1-9 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052 Förvaltning Anders Gabell GoV.2013.0052 2013-02-20 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Program och inriktningar på Bergagymnasiet Höstterminen 2013 Ärendebeskrivning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03)

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BFFRI) 25 Lediga platser 215,1 Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Gymnasieprogram i Västerbottens län

Gymnasieprogram i Västerbottens län Gymnasieprogram i Västerbottens län Storuman Luspengymnasiet 51 77 BF 8 8 Barn- och fritidsprogrammet BFFRI Fritid och hälsa EE 4 10 El- och energiprogrammet BFPED Pedagogiskt arbete FT 4 8 Fordons- och

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-25 1 (31) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm 2011-10-25, kl. 08:00 14.45

Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-25 1 (31) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm 2011-10-25, kl. 08:00 14.45 Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-25 1 (31) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm 2011-10-25, kl. 08:00 14.45 Paragrafer 152 167 Ajournering för gruppmöte 14:15 14:30, (innan beslut 155,

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-10-04 1 (14) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 4 oktober 2011 klockan 13.00 15.30 Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD),

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Utbildningsnämnden 2009-03-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Utbildningsnämnden 2009-03-18 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Sal B207, Kunskapens hus, Skene, klockan 13.00-17.20. Paus klockan 14.50-15.10. Ajournering klockan 15.10-15.40. Beslutande s Peter Landgren s Jonny Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.00-14.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 34-38 och

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och bildningsnämndens arbetsutskott 2010-11-02 1 (10) 27-33

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och bildningsnämndens arbetsutskott 2010-11-02 1 (10) 27-33 2010-11-02 1 (10) 27-33 PLATS OCH TID Barn- och ungdomsenheten, Hagfors, kl 14.00-16.50 BESLUTANDE Anita Fridberg (S), ordförande Göran Eriksson (S) Magnus Hynell (FP), utsedd justerare ÖVRIGA NÄRVARANDE

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12)

Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12) Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 3 september kl.9.00 12.20 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande 67-76 Jan Fagerberg(MP), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Lärare Rolf Fläring 131 Rektor Tommy Nilsson 131 Utredningssekreterare Ulla Brissman 119, 125

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Lärare Rolf Fläring 131 Rektor Tommy Nilsson 131 Utredningssekreterare Ulla Brissman 119, 125 2008-11-11 166 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 09:00 16:00 Beslutande Ersättare Beslutande Pereric Gustavsson, ordf (s) Marie Sjörén (s) 115-126 Anette Söderstedt (s) Ann-Sofie Hagenvind (s)

Läs mer

Antagningsstatistik 2011

Antagningsstatistik 2011 Jenningsskolan, Robertsfors HT 12 0 0 Hotell- och turismprogrammet HU 12 0 0 Humanistiska programmet IMPROHT 3 0 0 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Hotell- och turismprogrammet

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Björskogsskolan, Valskog, klockan 16.00, onsdagen den 20 maj 2015, mötet avslutades klockan 18.30. Ajournering klockan 17.35-17.45.

Björskogsskolan, Valskog, klockan 16.00, onsdagen den 20 maj 2015, mötet avslutades klockan 18.30. Ajournering klockan 17.35-17.45. Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Beslutande Björskogsskolan, Valskog, klockan 16.00, onsdagen den 20 maj 2015, mötet avslutades klockan 18.30. Ajournering klockan 17.35-17.45. Monica Lindgren

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer