SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-19 Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 1/23 Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm, kl. 08: Beslutande Mimmi Pirttilä (S) ordförande Johan Liljegrahn (M) vice ordförande Anette Söderstedt (S) Ulla Johansson (S) Ann-Sofie Hagenvind (S) Ida Davidsson (M) Tetyana Zakrevska-Johansson (FP) Britt Norström (V) Tjänstgörande ersättare Monica Karlén (S) ersätter Per-Erik Thurén (S) Jesper Carlman (S) ersätter Marie Sjörén (S) Krister Rohman (KD, kom kl ) ersätter Ingela Johansson (C) Ersättare Niclas Österberg (S) Karin Olofsson (MP) Tjänstemän Utbildningschef Harald Lundkvist Förvaltningsekonom Ola Pettersson Nämndsekreterare Charlotte Daremark Övriga Kommunsekreterare Anna Eklund information om riktlinjer ärendehantering kl :45 Justering Utses att justera: Tetyana Zakrevska Johansson (FP) Justeringens tid: 20 mars kl Underskrift sekreterare Underskrift ordförande Underskrift justerare Charlotte Daremark / Alexandra Wollmar Mimmi Pirttilä (S) Tetyana Zakrevska Johansson (FP) Utdragsbestyrkande

2 2/23 Anslag/bevis Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag: Nämnd/styrelse Sammanträdesdatum Protokollet förvaras: Utbildningskontoret, Stadshuset, Tidaholm Underskrift Charlotte Daremark / Alexandra Wollmar Utdragsbestyrkande

3 3/23 Innehållsförteckning 25 Föredragningslista 26 Riktlinjer för ärendehantering 27 Rapporter 28 Delegationsbeslut 29 Inriktningsmål för prioriterade utvecklingsområden 30 Verksamhetsöversyn 31 Projektering, flytt av Kulturskola 32 Smedjegatans lokaler 33 Samfonden 34 Sommarskola Anpassning Rudbeck 36 Avveckling elevhemsboende 37 Verksamhetsberättelse Information 39 Övrigt 40 Sekretessärende elevärende Protokollsparagraf finns ej i inbundet protokoll, finns enbart i diariet p.g.a. sekretess. Utdragsbestyrkande

4 4/23 25 Godkännande av föredragningslista Ordförande informerar om utskickad föredragningslista. Följande tillägg görs: Britt Norström (V) vill att barnchecklistan används under 30. Karin Olofsson (MP) ställer en fråga under punkten övrigt 39 om studiebesök för förtroendevalda. Ordförande informerar om att det går bra att väcka frågor och ärenden under mötets gång.

5 5/ /55 26 Handbok/riktlinjer för ärendehantering Kommunsekreterare Anna Eklund informerar barn- och utbildningsnämnden om nya beslutade riktlinjer för ärendehantering. Nämnden tackar för informationen.

6 6-7/23 27 Rapporter Vård- och Omsorgscollege Dnr BUN 2013/128 Södra Skaraborg har uppfyllt gällande kvalitetskriterier för lokalt Vård- och omsorgscollege och är certifierad CNC-utbildning Dnr BUN 2013/106 Ida Davidsson (M) ställde frågan i nämnden 20 februari om CNC-utbildningen är igång. Rektor Daniel Larsson har svarat via mejl, att utbildningen är i gång och att det är 7 st som går utbildningen. Beslut i miljö- och byggnadsnämnden om åtgärder vid förskolan Ekedalen. Dnr BUN 2014/15 Förvaltningen har erhållit ett delegationsbeslut från miljö- och byggnadsnämnden (livsmedelsinspektion). Förelagda åtgärder är vidtagna. Avsägelse av samtliga politiska uppdrag BUN 2014/46 Protokoll från kommunfullmäktige , med beslut om att bevilja Bengt Andersson entledigande från sina politiska uppdrag i Tidaholms kommun från och med Möte med föreningar i Fröjered Dnr BUN 2014/31 Ordförande Mimmi Pirttilä (S), kommunalråd Anna-Karin Skatt och oppositionsråd Michael Brisman besökte den 3 mars Fröjered. Mötet initierades efter att föreningarna tillskrivit barn- och utbildningsnämnden och uttryckt oro efter att förslag presenterats i översynen, om att lägga ner ytterskolorna i Valstad och Fröjered. Mimmi Pirttilä och Harald Lundkvist informerar också från ett uppföljande möte med lärarna i Fröjered den 5 mars. Möte med boende i Valstad/Folkabo Ordförande Mimmi Pirttilä (S), kommunalråd Anna-Karin Skatt, oppositionsråd Michael Brisman, kommunchef Gunther Hähnert, vice ordförande Johan Liljegrahn (M) besökte den 4 mars Valstad. De boende har frågor kring dels oron för att att Valstad skola kommer att läggas ner, och dels att nya förskolor bara planeras in i Tidaholms tätort, då man upplever att behov även finns i Valstad av mer förskoleplatser. Förvaltningen får under mötet uppgift om att 8 barn ej fått önskad förskoleplats i Valstad p.g.a. platsbrist. Forts

7 6-7/23 27, forts Möte i Ekedalen med Samhällsföreningen och föräldraföreningen Ordförande Mimmi Pirttilä (S), vice ordförande Johan Liljegrahn, utbildningschef Harald Lundkvist, tekniska förvaltningens chef Kjell Jonsson, ordförande Lennart Rehn och vice ordförande Håkan Daremark i tekniska nämnden, kommunalråd Anna-Karin Skatt, oppositionsråd Michael Brisman, kommunchef Günther Hähnert, besökte den 17 februari Ekedalen, där bl.a. skola och utemiljön diskuterades. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Dnr BUN 2014/50 Verksamhetschef för elevhälsan Nina Kindbom och skolsköterska Carina Ögell har lämnat en skriftlig rapport om patientsäkerhet för vårdgivare 2013.

8 8/ /6 28 Delegationsbeslut /032 Beslut om lämplig sammansättning och storlek på barngrupperna. Utökat barnomsorgstimmar på Ekens förskola. 2014/033 Brådskande beslut av ordföranden i BUN (delegerat av nämnden) Carina Pettersson Mimmi Pirttilä 2014/ Beslut om bidrag till fristående Harald gymnasieskolor löpande under året (6 st). Lundkvist Ovanstående delegationsbeslut är rapporterade till nämnden och läggs till handlingarna.

9 9/ / Inriktningsmål för prioriterade utvecklingsområden Bakgrund Protokoll från kommunstyrelsen Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Aktuellt Utbildningschef Harald Lundkvist presenterar förvaltningens förslag till effektmål för respektive verksamhet utifrån kommunens beslutade inriktningsmål till följande målområden för kommunens utvecklingsarbete: Boende Näringsliv Medborgaren i fokus Attraktiv kommun Förvaltningen presenterar mätbara effektmål samt aktiviteter till respektive effektmål. Yrkande Johan Liljegrahn (M) yrkar på att en ändring görs under effektmålet för Inriktningsmål 4: Boende. Effektmål: Närhet till skola/förskola. Ansvar: Ändras från Miljö och Bygg till. s beslut beslutar, med tillägg av Johan Liljegrahns (M) yrkande på ändring av text enligt ovan, att anta samt lämna förvaltningens förslag till kommunstyrelsen, på effektmål som kopplas till de kommungemensamma inriktningsmålen. Sändlista KS

10 10-11/ /1 30 Verksamhetsöversyn Bakgrund Se protokoll från kommunstyrelsen Aktuellt Arbetsgruppen (presidiet i barn- och utbildningsnämnden, utbildningschef och förvaltningsekonom) har utarbetat ett förslag till utredning/åtgärder, utifrån verksamhetsöversynens olika anpassningsförslag. Förslag till åtgärder Utbildningschef Harald Lundkvist går igenom förslag till åtgärder inom de olika verksamheterna. Kostnadsanpassningar år Förvaltningsekonom Ola Pettersson presenterar en ekonomisk sammanfattning av barn- och utbildningsförvaltningens svar på verksamhetsöversynens förslag på kostnadsanpassningar perioden år Barnomsorgstaxa/anvisningar 2014 I verksamhetsöversynen har ett önskemål framkommit om att en komplettering/ett förtydligande bör göras i anvisningarna till barnomsorgstaxan. Följande förslag till ändring föreslås under punkten 3.3: Nuvarande text: Förskolan anvisar tid. Ändring till: Förskolan anvisar tid utifrån den pedagogiska verksamheten. Barnchecklista Barnchecklistan börjar fyllas i under ärendet, men avbryts då nämnden inte ansåg att den skulle göras nu, utan senare. Beslutet idag är inte ett formellt beslut gällande budget eller verksamhetsförändring. Yrkande Förslag 1: Ordförande Mimmi Pirttiläs (S) förslag till beslut: beslutar anta och överlämna till kommunstyrelsen förslaget/arbetsmaterialet på verksamhetsanpassningar samt kostnadsanpassningar för perioden år Förslag 2: Ida Davidssons (M) förslag till beslut: beslutar anta och överlämna till kommunstyrelsen förslaget/arbetsmaterialet på verksamhetsanpassningar samt kostnadsanpassningar för perioden år , samt att uppdra åt kommunstyrelsen att använda sig av barnchecklistan. Forts

11 10-11/23 30 forts Propositionsordning Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Mimmi Pirttiläs (S) Förslag 1. Votering begärs Följande röstar JA för förslag 1 (Mimmi Pirttiläs förslag): Mimmi Pirttilä (S), Anette Söderstedt (S), Ulla Johansson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Monica Karlén (S), Jesper Carlman (S) Följande röstade JA för förslag 2 (Ida Davidssons förslag): Johan Liljegrahn (M), Ida Davidsson (M), Tetyana Zakrevska Johansson (FP) Krister Rohman (KD), Britt Norström (V). Ordförande finner att resultatet av voteringen visar på 6 ledamöter röstar JA för ordförande Mimmi Pirttiläs (S) förslag (1) och 5 ledamöter röster JA för Ida Davidssons (M) förslag (2). Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Mimmi Pirttiläs (S) förslag (1). s beslut beslutar anta och överlämna till kommunstyrelsen förslaget/arbetsmaterialet på verksamhetsanpassningar samt kostnadsanpassningar för perioden år beslutar att anvisningarna till barnomsorgstaxan för 2014 kompletteras under punkt 3.3 med texten Förskolan anvisar tid utifrån den pedagogiska verksamheten. Reservationer Britt Norström (V) reserverarar sig skriftligt mot beslutet med följande motivering: I arbetsmaterialet till kommunstyrelsen finns inte med att nämnden redan 2013 minskat sin kostnad för barnomsorgen med ca 4 miljoner kronor. Därför behövs inte den stora förtätningen i barngrupperna ske. Ej heller någon tjänsteskrivelse inför förslag till beslut. Vidare reservation under samma punkt för att nämnden beslöt avbryta den påbörjade barnchecklistan gällande verksamhetsöversynen (arbetsmaterialet). Tetyana Zakrevska-Johansson (FP) reserverar sig skriftligt mot beslutet då nämnden valde att inte skicka med barnchecklistan till kommunstyrelsen. Ida Davidsson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet med då nämnden valde att inte skicka med FN:s barnchecklista till kommunstyrelsen. Sändlista KS/KF

12 12-13/ / Projektering flytt av Kulturskola. Bakgrund Se protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 6 november 2013, 193. Se protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 5 december 2013, 131. Sammanfattning Sammanfattning av tjänsteskrivelse från Kulturskolans chef Lars Paulsson: Kulturskolan upplever svårigheter i Kungsbroskolan, med slitna lokaler och dålig ljudisolering. Verksamheten har också utvecklats under åren och drama, dans och pop- och rockverksamhet har tillkommit, så utbudet på skolan är bredare än i början på 90-talet. Kulturskolan önskar mer ändamålsenliga lokaler. Kulturskolans ambition Ambitionen är att vara ett nav kring barn-och ungdomskultur i Tidaholm, och det finns en önskan är att få till ett hus där alla våra verksamheter ryms och som samtidigt är en tillgänglig mötesplats för barn-unga, äldre, amatörer och professionella kulturutövare. Idén har lyfts tidigare i kommunfullmäktige då ett samarbete mellan Kulturskolan och Godsmagasinet skulle beaktas. Var god se protokoll från Kommunfullmäktige Smedjegatan En flytt till Smedjegatan kan vara tänkbar om lokalerna anpassas för kulturskolans verksamheter. De rum som behöver anpassas är: Ett antal musikundervisningsrum Kringutrymmen Kontor Personalrum Replokaler Ensemblesal Dramasal Danssal En större sal för konserter, samlingar och föreställningar. Smedjegatan kan rymma alla kulturskolans verksamheter om nödvändiga ombyggnationer sker. Det finns stora fördelar med att Kulturskolans alla verksamheter finns i samma hus, d.v.s. att även dansen ryms i lokalerna. Detta medför att lokalerna utnyttjas mer, möjligheten till samarbetsprojekt ökar, då alla möts i samma lokaler, samt det finns en möjlighet att spara in lokalhyror på ca 200 tkr per år. En ytterligare fördel är närheten till Bruksvilleparken och scenen samt Turbinhusön och dess kulturbyggnader. Byggnaden ligger centralt och det finns bra parkeringsplatser i nära anslutning. Forts

13 12-13/23 31, forts Rektor Daniel Larsson, Rudbecksgymnasiet har i en tjänsteskrivelse yttrat sig vad gäller att Kulturskolans nuvarande verksamheter kan rymmas på Smedjegatan under följande förutsättningar: Hantverksprogrammet läggs ned. Lektionssalar, grupprum och arbetsrum för vår Språkintroduktion skapas i andra ytor på Smedjegatan. Utrymmen samutnyttjas av de båda verksamheterna. Fördelar med att Kulturskolan inryms på Smedjegatan: Effektivare lokalutnyttjande. Större möjlighet till samverkan mellan verksamheterna. Riskanalyser som måste göras: Flera verksamheter samordningsansvar. Ljudnivåer. Åldersskillnader på eleverna. Ökat antal elever i byggnaden. Lokaler på Smedjegatan för skolverksamhet för äldre ensamkommande flyktingbarn (ca år) samt ersättningslokaler för de elever som läser SVA på språkintroduktionen. Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om planeringen med en gemensam mottagning på Smedjegatan för äldre ensamkommande flyktingbarn. Information om aktuellt läge just nu när det gäller antal äldre ensamkommande flyktingbarn som finns i kommunen samt de ungdomar som är på väg in till kommunen. Ersättningslokaler behövs också för de elever som läser SVA på språkintroduktionen (dessa elever har haft tillgång till f.d. Heldagsskolans lokaler). Rudbecksgymnasiet på Ön, har inga lediga klassrum. Enligt lokalschemat bedrivs verksamhet i samtliga klassrum. s beslut beslutar anta förvaltningens förslag och motivering av de fördelar som en flytt av Kulturskolan Smedjan till Smedjegatans lokaler innebär. föreslår kommunstyrelsen besluta att ombyggnation av Smedjegatans lokaler för Kulturskolan sker efter förslaget från kulturskolans chef Lars Paulsson. Sändlista KS (protokoll + bilagor av tjänsteskrivelser). Lars Paulsson, Kulturskolan

14 14/ /47 32 Smedjegatans lokaler Aktuellt Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om planeringen med en gemensam mottagning på Smedjegatan för äldre ensamkommande flyktingbarn (14-18 år). Information om aktuellt läge just nu när det gäller antal äldre ensamkommande flyktingbarn som finns i kommunen samt de ungdomar som är på väg in till kommunen. Snart kommer lokaler att behövas för skolverksamhet för dessa ungdomar. På grund av kulturskolans inflyttning på Smedjegatan behövs även ersättningslokaler för de elever som läser SVA på språkintroduktionen (dessa elever har idag tillgång till f.d. Heldagsskolans lokaler). Rudbecksgymnasiet på Ön, har inga lediga klassrum. Enligt lokalschemat bedrivs verksamhet i samtliga lokaler lämpliga för undervisning. Rektor Daniel Larsson och rektor Christer Daggberg har undersökt möjligheten av ersättningslokaler inom fastigheten på Smedjegatan. Rektorernas förslag är att 2 klassrum och 3 grupprum inrättas inom utpekat område. För integrationens skull är det viktigt att de ensamkommande flyktingbarnen får en möjlighet att träffa jämnåriga svenska ungdomar. Detta är något som möjliggörs inom fastigheten Smedjegatan. s beslut beslutar föreslå kommunstyrelsen, att skyndsamt beakta kommande lokalbehov och besluta i enlighet med barnoch utbildningsnämnden förslag på lämpliga lokaler på Smedjegatan för skolverksamhet för äldre ensamkommande flyktingbarn samt ersättningslokaler för elever som läser SVA på språkintroduktion. Sändlista KS (protokoll + tjänsteskrivelser) TN

15 15/ /40 33 Samfonden Aktuellt Avkastningen från Samfonden år 2013 blev kr. Förvaltningen anser att avkastningen är så ringa att den inte bör delas ut till verksamheterna år 2014, utan utdelning bör avvaktas till nästkommande år. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden besluta avstå från utdelning s beslut Nämnden beslutar avstå från utdelning till verksamheterna år Sändlista Ekonomiavdelningen

16 16/ /36 34 Sommarskola 2014 Ärendet/aktuellt Rektor Tommy Järlström har tillskrivit nämnden och ber om medel för att kunna anordna sommarskola Utredning Hökensåsskolan och Forsenskolan har under några år bedrivit sommarskola tillsammans för elever i år 9 och även i år 8. Vi har erbjudit Engelska, Svenska och Matematik för elever som ej nått godkänt i några eller något av dessa ämnen. Denna har pågått i ca två veckor med tre pedagoger som ansvariga. Eleverna får intensivstudier i ett av dessa ämnen och i år 9 möjlighet att tenta upp till ett godkänt betyg. Utredningens slutsatser Det är mycket positivt om vi kan erbjuda sommarskola till våra elever i Tidaholm. Kostnad ca kr Förvaltningsekonom Ola Pettersson informerar om att det igen finns möjlighet att söka statsbidrag att söka för sommarskola Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden besluta ge förvaltningen i uppdrag att genomföra sommarskola s beslut Nämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att genomföra sommarskola 2014 samt att söka statsbidrag för sommarskola Sändlista Rektorer Hökensås och Forsen

17 17-18/ /30 35 Anpassning Rudbeck 2014 Rektor Daniel Larsson och rektor Christer Daggberg har lämnat förslag till att följande nationella program och inriktningar startas på Rudbecksgymnasiet läsåret 2014/2015: Beslutsunderlag Gymnasieutbildningar Barn och fritidsprogrammet BF inriktning Pedagogiskt arbete Ekonomiprogrammet EK inriktning Ekonomi El- och energiprogrammet EE inriktning Dator och kommunikationsteknik inriktning Elteknik Estetiska programmet ES inriktning Bild och formgivning Fordons- och transportprogrammet FT inriktning Lastbil och mobila maskiner, lärling FTLAS0L Inriktning Personbil Inriktning Transport Hantverksprogrammet HV inriktning Finsnickeri Industritekniska programmet, lärling IN inriktning Produkt- och maskinteknik INPRK0L inriktning Svetsteknik INSVE0L Antal platser som föreslås ht 2014 Ant 1:a handssökande Summa Naturvetenskapsprogrammet NA inriktning Naturvetenskap inriktning Naturvetenskap och samhälle Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL 8 4 inriktning Kök och servering Samhällsvetenskapsprogrammet SA 16 9 inriktning Samhällsvetenskap inriktning Beteendevetenskap Teknikprogrammet TE 10 9 inriktning Produktionsteknik inriktning Informations och medieteknik Vård och omsorgsprogrammet VO Gymnasiesärskolan Programmet för hantverk och produktion 5 0 Forts

18 17-18/23 35 forts Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden besluta att ovan föreslagna organisation med antal platser på nationella program och inriktningar startas på Rudbecksgymnasiet läsåret 2014/2015, enligt förvaltningens förslag, samt att nämnden beslutar att Hantverksprogrammet läggs ned från och med ht 2014 och att Hantverksprogrammet begärs utträde ur samverkansavtalet Gymnasium Skaraborg med. s beslut Nämnden beslutar att ovan föreslagna organisation med antal platser på nationella program och inriktningar startas på Rudbecksgymnasiet läsåret 2014/2015, enligt förvaltningens förslag. Nämnden beslutar att Hantverksprogrammet läggs ned från och med ht 2014 och att Hantverksprogrammet begärs utträde ur samverkansavtalet Gymnasium Skaraborg med. Sändlista Gymnasium Skaraborg Rektorerna Rudbeck

19 19/ /43 36 Avveckling av elevhemsboende - gymnasiesär Ärendet Rektor Daniel Larsson har tillskrivit nämnden med förslag till beslut att avveckla elevhemsboende. Elevhemmet som är ett 5-dagars boende för elever som går på Gymnasiesärskolan har under ett antal år haft vikande antal elever som sökt och beviljats boende. Höstterminen 2014 är det endast 2 elever kvar i verksamheten och i nuläget ser det inte ut som om det kommer några nya sökanden. Av denna anledning föreslås att boendet skall stängas för nya sökanden från och med höstterminen De 2 som finns kvar i verksamheten föreslås integreras i vår andra boendeverksamhet till dess de slutar sin utbildning. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden besluta att stänga Elevhemsboendet från nya sökanden från och med höstterminen s beslut Nämnden beslutar att stänga Elevhemsboendet (gymnasiesär) från nya sökanden från och med höstterminen Sändlista Rektorerna Rudbeck

20 20/ /4 37 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Vid nämndens sammanträde framkom önskemål om kompletteringar av nyckeltal, samt vissa tillägg i texten i verksamhetsberättelsen för Justeringar/tillägg i texten i verksamhetsberättelsen Johan Liljegran (M) yrkar på att följande tillägg görs i texten i verksamhetsberättelsen under rubriken Grundskolans effektmål (sid 32): Åtgärd: Förvaltningen kommer att genomföra kompetensutveckling för pedagogerna i betygssättning vt Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden besluta, att utöver Johan Liljegrahns (M) förslag till tillägg av text enligt ovan, även lägga till arbetsutskottets förslag till text, under rubriken framtid: ser ett stort behov av att göra en egen översyn av lokaler inför framtidens ökade storlekar på barngrupper. En enig nämnd föreslår också följande tillägg under rubriken Framtid : Nämnden ser positivt på att Kulturskolan får för verksamheten mer ändamålsenliga lokaler. Nämnden känner en oro för att eventuellt minskade resurser till förskolan kan leda till försämrad kvalitet. s beslut Nämnden beslutar att i verksamhetsberättelsen lägga till texten från Johan Liljegrahns (M) förslag, arbetsutskottets förslag, samt nämndens tillägg under rubriken Framtiden, enligt ovan. Sändlista KF

21 21/23 38 Information Ungdomscoacher Dnr BUN 2014/49 Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om att det fr.o.m. höstterminen kommer att finnas två stycken ungdomscoacher på Hökensås grundskola. Detta projekt drivs kostnadsfritt via en stiftelse. Kontaktperson är Gert Kindbom. Möjligheten till samma koncept på Forsenskolan undersöks. Nya riktlinjer för ekonomisk uppföljning Dnr BUN 2013/19 Förvaltningsekonom Ola Pettersson informerar om nya gemensamma riktlinjer för ekonomisk uppföljning. En ekonomisk uppföljning för januari februari 2014 presenterades. Hökensås semesterbyskola Dnr BUN 2014/45 Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om att flera barn och familjer har flyttat från Hökensås semesterby, vilket resulterat i att det nu bara finns ca 6 barn kvar i skolverksamheten. Migrationsverket har flyttat en del familjer i förtid. Gymnasieelever som vill studera utomlands Dnr BUN 2014/48 Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om att en elev, efter studieresan till Nairobi, har uttryckt önskemål om att få sitt tredje gymnasieår på Svenska skolan i Nairobi. Förvaltningen har eftersökt riktlinjer för detta, men ej funnit några. Utbildningschefens beslut är att denne elev naturligtvis ska ges denna möjlighet, varför skolpengen kommer att följa med eleven, övriga kostnader står elevens vårdnadshavare för. Incidentrapportering Utbildningschef Harald Lundkvist informerar nämnden om tre anmälda incidenter som handlagts på Forsenskolan: 1. Vassa knivblad som hittats på skolgården 2. Elev som upplevt ett negativt bemötande 3. Rapport om slagsmål mellan två elever 4. Mordbrand på Kungsbroskolan Elevärende information Dnr BUN 2012/116 Sekretessärende, Offentlighet- och sekretesslagen, 23 kap, 2.

22 22/23 39 Övriga frågor Karin Olofsson (MP) frågar om möjligheten fortfarande finns att förtroendevalda får göra studiebesök i verksamheten. Frågan går vidare till arbetsutskottet för beredning.

23 23/ /82 40 Föreläggande om vite - skyldighet att fullgöra skolgång Sekretessärende, Offentlighet- och sekretesslagen, 23 kap, 2.

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 103 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Torsö, kl 08.00-10.50 Beslutande Leif Jonegård (FP) ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice ordförande Leif Andersson (C) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1/2 Villan, 2014-01-27 18:00 20:00 3-18 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Rapportutkast 2013-12-03 VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Henrik Natt och Dag Anders Pettersson Karl Alfredsson Per Ahrenberg Firma/Regnr/VAT no. Adress/Adress Telefon/Telephone

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-04 101

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-04 101 Kommunstyrelsen 2007-04-04 101 Plats och tid Konferenshotell Lumber och Karle, Kvänum kl 09.00-14.00 Beslutande Per-Olof Graaf (s), ordförande Christer Johansson (s) Anna-Karin Skatt-Holmlind (s) Berndt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-28 Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2002-09-10 1-60 Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Bergaholm, kl. 19.00 22.32 Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m)

Läs mer

2015-03-11 1 (9) Barn- och utbildningsnämnden

2015-03-11 1 (9) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sid 2015-03-11 1 (9) KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2015-03-17 Kl. 08.30 Plats Närvarorätt Hälsoäventyret, Östhammar

Läs mer

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till arbetsutskott med barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 11 februari 2014 kl. 08.30. Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter Linda Svahn

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30

Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30 Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30 Paragrafer 146-165 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson

Läs mer

24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning

24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning Ärendeförteckning 53 Fastställande av dagordning 54 Studiehandledning på modersmål och digitala möjligheter - anmälan, Dnr BUN/2013:90 55 nför miljöplan 2014 2020 - anmälan, Dnr BUN/2013:115 56 Anmälan

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering vv,vv ===--=--~ ~ 1(2) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 92 Ändring av föredragningslistan 93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan 94 SKUIT 2014 95 Anmälan om kränkande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE VK300S v1.0 040416, Kallelse BoU nämnd 140129 bou.doc Datum 2014-01-22 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till: sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Tid: onsdagen den 29 januari 2014 kl. 16.00 Plats:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer