SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-19 Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 1/23 Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm, kl. 08: Beslutande Mimmi Pirttilä (S) ordförande Johan Liljegrahn (M) vice ordförande Anette Söderstedt (S) Ulla Johansson (S) Ann-Sofie Hagenvind (S) Ida Davidsson (M) Tetyana Zakrevska-Johansson (FP) Britt Norström (V) Tjänstgörande ersättare Monica Karlén (S) ersätter Per-Erik Thurén (S) Jesper Carlman (S) ersätter Marie Sjörén (S) Krister Rohman (KD, kom kl ) ersätter Ingela Johansson (C) Ersättare Niclas Österberg (S) Karin Olofsson (MP) Tjänstemän Utbildningschef Harald Lundkvist Förvaltningsekonom Ola Pettersson Nämndsekreterare Charlotte Daremark Övriga Kommunsekreterare Anna Eklund information om riktlinjer ärendehantering kl :45 Justering Utses att justera: Tetyana Zakrevska Johansson (FP) Justeringens tid: 20 mars kl Underskrift sekreterare Underskrift ordförande Underskrift justerare Charlotte Daremark / Alexandra Wollmar Mimmi Pirttilä (S) Tetyana Zakrevska Johansson (FP) Utdragsbestyrkande

2 2/23 Anslag/bevis Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag: Nämnd/styrelse Sammanträdesdatum Protokollet förvaras: Utbildningskontoret, Stadshuset, Tidaholm Underskrift Charlotte Daremark / Alexandra Wollmar Utdragsbestyrkande

3 3/23 Innehållsförteckning 25 Föredragningslista 26 Riktlinjer för ärendehantering 27 Rapporter 28 Delegationsbeslut 29 Inriktningsmål för prioriterade utvecklingsområden 30 Verksamhetsöversyn 31 Projektering, flytt av Kulturskola 32 Smedjegatans lokaler 33 Samfonden 34 Sommarskola Anpassning Rudbeck 36 Avveckling elevhemsboende 37 Verksamhetsberättelse Information 39 Övrigt 40 Sekretessärende elevärende Protokollsparagraf finns ej i inbundet protokoll, finns enbart i diariet p.g.a. sekretess. Utdragsbestyrkande

4 4/23 25 Godkännande av föredragningslista Ordförande informerar om utskickad föredragningslista. Följande tillägg görs: Britt Norström (V) vill att barnchecklistan används under 30. Karin Olofsson (MP) ställer en fråga under punkten övrigt 39 om studiebesök för förtroendevalda. Ordförande informerar om att det går bra att väcka frågor och ärenden under mötets gång.

5 5/ /55 26 Handbok/riktlinjer för ärendehantering Kommunsekreterare Anna Eklund informerar barn- och utbildningsnämnden om nya beslutade riktlinjer för ärendehantering. Nämnden tackar för informationen.

6 6-7/23 27 Rapporter Vård- och Omsorgscollege Dnr BUN 2013/128 Södra Skaraborg har uppfyllt gällande kvalitetskriterier för lokalt Vård- och omsorgscollege och är certifierad CNC-utbildning Dnr BUN 2013/106 Ida Davidsson (M) ställde frågan i nämnden 20 februari om CNC-utbildningen är igång. Rektor Daniel Larsson har svarat via mejl, att utbildningen är i gång och att det är 7 st som går utbildningen. Beslut i miljö- och byggnadsnämnden om åtgärder vid förskolan Ekedalen. Dnr BUN 2014/15 Förvaltningen har erhållit ett delegationsbeslut från miljö- och byggnadsnämnden (livsmedelsinspektion). Förelagda åtgärder är vidtagna. Avsägelse av samtliga politiska uppdrag BUN 2014/46 Protokoll från kommunfullmäktige , med beslut om att bevilja Bengt Andersson entledigande från sina politiska uppdrag i Tidaholms kommun från och med Möte med föreningar i Fröjered Dnr BUN 2014/31 Ordförande Mimmi Pirttilä (S), kommunalråd Anna-Karin Skatt och oppositionsråd Michael Brisman besökte den 3 mars Fröjered. Mötet initierades efter att föreningarna tillskrivit barn- och utbildningsnämnden och uttryckt oro efter att förslag presenterats i översynen, om att lägga ner ytterskolorna i Valstad och Fröjered. Mimmi Pirttilä och Harald Lundkvist informerar också från ett uppföljande möte med lärarna i Fröjered den 5 mars. Möte med boende i Valstad/Folkabo Ordförande Mimmi Pirttilä (S), kommunalråd Anna-Karin Skatt, oppositionsråd Michael Brisman, kommunchef Gunther Hähnert, vice ordförande Johan Liljegrahn (M) besökte den 4 mars Valstad. De boende har frågor kring dels oron för att att Valstad skola kommer att läggas ner, och dels att nya förskolor bara planeras in i Tidaholms tätort, då man upplever att behov även finns i Valstad av mer förskoleplatser. Förvaltningen får under mötet uppgift om att 8 barn ej fått önskad förskoleplats i Valstad p.g.a. platsbrist. Forts

7 6-7/23 27, forts Möte i Ekedalen med Samhällsföreningen och föräldraföreningen Ordförande Mimmi Pirttilä (S), vice ordförande Johan Liljegrahn, utbildningschef Harald Lundkvist, tekniska förvaltningens chef Kjell Jonsson, ordförande Lennart Rehn och vice ordförande Håkan Daremark i tekniska nämnden, kommunalråd Anna-Karin Skatt, oppositionsråd Michael Brisman, kommunchef Günther Hähnert, besökte den 17 februari Ekedalen, där bl.a. skola och utemiljön diskuterades. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Dnr BUN 2014/50 Verksamhetschef för elevhälsan Nina Kindbom och skolsköterska Carina Ögell har lämnat en skriftlig rapport om patientsäkerhet för vårdgivare 2013.

8 8/ /6 28 Delegationsbeslut /032 Beslut om lämplig sammansättning och storlek på barngrupperna. Utökat barnomsorgstimmar på Ekens förskola. 2014/033 Brådskande beslut av ordföranden i BUN (delegerat av nämnden) Carina Pettersson Mimmi Pirttilä 2014/ Beslut om bidrag till fristående Harald gymnasieskolor löpande under året (6 st). Lundkvist Ovanstående delegationsbeslut är rapporterade till nämnden och läggs till handlingarna.

9 9/ / Inriktningsmål för prioriterade utvecklingsområden Bakgrund Protokoll från kommunstyrelsen Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Aktuellt Utbildningschef Harald Lundkvist presenterar förvaltningens förslag till effektmål för respektive verksamhet utifrån kommunens beslutade inriktningsmål till följande målområden för kommunens utvecklingsarbete: Boende Näringsliv Medborgaren i fokus Attraktiv kommun Förvaltningen presenterar mätbara effektmål samt aktiviteter till respektive effektmål. Yrkande Johan Liljegrahn (M) yrkar på att en ändring görs under effektmålet för Inriktningsmål 4: Boende. Effektmål: Närhet till skola/förskola. Ansvar: Ändras från Miljö och Bygg till. s beslut beslutar, med tillägg av Johan Liljegrahns (M) yrkande på ändring av text enligt ovan, att anta samt lämna förvaltningens förslag till kommunstyrelsen, på effektmål som kopplas till de kommungemensamma inriktningsmålen. Sändlista KS

10 10-11/ /1 30 Verksamhetsöversyn Bakgrund Se protokoll från kommunstyrelsen Aktuellt Arbetsgruppen (presidiet i barn- och utbildningsnämnden, utbildningschef och förvaltningsekonom) har utarbetat ett förslag till utredning/åtgärder, utifrån verksamhetsöversynens olika anpassningsförslag. Förslag till åtgärder Utbildningschef Harald Lundkvist går igenom förslag till åtgärder inom de olika verksamheterna. Kostnadsanpassningar år Förvaltningsekonom Ola Pettersson presenterar en ekonomisk sammanfattning av barn- och utbildningsförvaltningens svar på verksamhetsöversynens förslag på kostnadsanpassningar perioden år Barnomsorgstaxa/anvisningar 2014 I verksamhetsöversynen har ett önskemål framkommit om att en komplettering/ett förtydligande bör göras i anvisningarna till barnomsorgstaxan. Följande förslag till ändring föreslås under punkten 3.3: Nuvarande text: Förskolan anvisar tid. Ändring till: Förskolan anvisar tid utifrån den pedagogiska verksamheten. Barnchecklista Barnchecklistan börjar fyllas i under ärendet, men avbryts då nämnden inte ansåg att den skulle göras nu, utan senare. Beslutet idag är inte ett formellt beslut gällande budget eller verksamhetsförändring. Yrkande Förslag 1: Ordförande Mimmi Pirttiläs (S) förslag till beslut: beslutar anta och överlämna till kommunstyrelsen förslaget/arbetsmaterialet på verksamhetsanpassningar samt kostnadsanpassningar för perioden år Förslag 2: Ida Davidssons (M) förslag till beslut: beslutar anta och överlämna till kommunstyrelsen förslaget/arbetsmaterialet på verksamhetsanpassningar samt kostnadsanpassningar för perioden år , samt att uppdra åt kommunstyrelsen att använda sig av barnchecklistan. Forts

11 10-11/23 30 forts Propositionsordning Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Mimmi Pirttiläs (S) Förslag 1. Votering begärs Följande röstar JA för förslag 1 (Mimmi Pirttiläs förslag): Mimmi Pirttilä (S), Anette Söderstedt (S), Ulla Johansson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Monica Karlén (S), Jesper Carlman (S) Följande röstade JA för förslag 2 (Ida Davidssons förslag): Johan Liljegrahn (M), Ida Davidsson (M), Tetyana Zakrevska Johansson (FP) Krister Rohman (KD), Britt Norström (V). Ordförande finner att resultatet av voteringen visar på 6 ledamöter röstar JA för ordförande Mimmi Pirttiläs (S) förslag (1) och 5 ledamöter röster JA för Ida Davidssons (M) förslag (2). Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Mimmi Pirttiläs (S) förslag (1). s beslut beslutar anta och överlämna till kommunstyrelsen förslaget/arbetsmaterialet på verksamhetsanpassningar samt kostnadsanpassningar för perioden år beslutar att anvisningarna till barnomsorgstaxan för 2014 kompletteras under punkt 3.3 med texten Förskolan anvisar tid utifrån den pedagogiska verksamheten. Reservationer Britt Norström (V) reserverarar sig skriftligt mot beslutet med följande motivering: I arbetsmaterialet till kommunstyrelsen finns inte med att nämnden redan 2013 minskat sin kostnad för barnomsorgen med ca 4 miljoner kronor. Därför behövs inte den stora förtätningen i barngrupperna ske. Ej heller någon tjänsteskrivelse inför förslag till beslut. Vidare reservation under samma punkt för att nämnden beslöt avbryta den påbörjade barnchecklistan gällande verksamhetsöversynen (arbetsmaterialet). Tetyana Zakrevska-Johansson (FP) reserverar sig skriftligt mot beslutet då nämnden valde att inte skicka med barnchecklistan till kommunstyrelsen. Ida Davidsson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet med då nämnden valde att inte skicka med FN:s barnchecklista till kommunstyrelsen. Sändlista KS/KF

12 12-13/ / Projektering flytt av Kulturskola. Bakgrund Se protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 6 november 2013, 193. Se protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 5 december 2013, 131. Sammanfattning Sammanfattning av tjänsteskrivelse från Kulturskolans chef Lars Paulsson: Kulturskolan upplever svårigheter i Kungsbroskolan, med slitna lokaler och dålig ljudisolering. Verksamheten har också utvecklats under åren och drama, dans och pop- och rockverksamhet har tillkommit, så utbudet på skolan är bredare än i början på 90-talet. Kulturskolan önskar mer ändamålsenliga lokaler. Kulturskolans ambition Ambitionen är att vara ett nav kring barn-och ungdomskultur i Tidaholm, och det finns en önskan är att få till ett hus där alla våra verksamheter ryms och som samtidigt är en tillgänglig mötesplats för barn-unga, äldre, amatörer och professionella kulturutövare. Idén har lyfts tidigare i kommunfullmäktige då ett samarbete mellan Kulturskolan och Godsmagasinet skulle beaktas. Var god se protokoll från Kommunfullmäktige Smedjegatan En flytt till Smedjegatan kan vara tänkbar om lokalerna anpassas för kulturskolans verksamheter. De rum som behöver anpassas är: Ett antal musikundervisningsrum Kringutrymmen Kontor Personalrum Replokaler Ensemblesal Dramasal Danssal En större sal för konserter, samlingar och föreställningar. Smedjegatan kan rymma alla kulturskolans verksamheter om nödvändiga ombyggnationer sker. Det finns stora fördelar med att Kulturskolans alla verksamheter finns i samma hus, d.v.s. att även dansen ryms i lokalerna. Detta medför att lokalerna utnyttjas mer, möjligheten till samarbetsprojekt ökar, då alla möts i samma lokaler, samt det finns en möjlighet att spara in lokalhyror på ca 200 tkr per år. En ytterligare fördel är närheten till Bruksvilleparken och scenen samt Turbinhusön och dess kulturbyggnader. Byggnaden ligger centralt och det finns bra parkeringsplatser i nära anslutning. Forts

13 12-13/23 31, forts Rektor Daniel Larsson, Rudbecksgymnasiet har i en tjänsteskrivelse yttrat sig vad gäller att Kulturskolans nuvarande verksamheter kan rymmas på Smedjegatan under följande förutsättningar: Hantverksprogrammet läggs ned. Lektionssalar, grupprum och arbetsrum för vår Språkintroduktion skapas i andra ytor på Smedjegatan. Utrymmen samutnyttjas av de båda verksamheterna. Fördelar med att Kulturskolan inryms på Smedjegatan: Effektivare lokalutnyttjande. Större möjlighet till samverkan mellan verksamheterna. Riskanalyser som måste göras: Flera verksamheter samordningsansvar. Ljudnivåer. Åldersskillnader på eleverna. Ökat antal elever i byggnaden. Lokaler på Smedjegatan för skolverksamhet för äldre ensamkommande flyktingbarn (ca år) samt ersättningslokaler för de elever som läser SVA på språkintroduktionen. Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om planeringen med en gemensam mottagning på Smedjegatan för äldre ensamkommande flyktingbarn. Information om aktuellt läge just nu när det gäller antal äldre ensamkommande flyktingbarn som finns i kommunen samt de ungdomar som är på väg in till kommunen. Ersättningslokaler behövs också för de elever som läser SVA på språkintroduktionen (dessa elever har haft tillgång till f.d. Heldagsskolans lokaler). Rudbecksgymnasiet på Ön, har inga lediga klassrum. Enligt lokalschemat bedrivs verksamhet i samtliga klassrum. s beslut beslutar anta förvaltningens förslag och motivering av de fördelar som en flytt av Kulturskolan Smedjan till Smedjegatans lokaler innebär. föreslår kommunstyrelsen besluta att ombyggnation av Smedjegatans lokaler för Kulturskolan sker efter förslaget från kulturskolans chef Lars Paulsson. Sändlista KS (protokoll + bilagor av tjänsteskrivelser). Lars Paulsson, Kulturskolan

14 14/ /47 32 Smedjegatans lokaler Aktuellt Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om planeringen med en gemensam mottagning på Smedjegatan för äldre ensamkommande flyktingbarn (14-18 år). Information om aktuellt läge just nu när det gäller antal äldre ensamkommande flyktingbarn som finns i kommunen samt de ungdomar som är på väg in till kommunen. Snart kommer lokaler att behövas för skolverksamhet för dessa ungdomar. På grund av kulturskolans inflyttning på Smedjegatan behövs även ersättningslokaler för de elever som läser SVA på språkintroduktionen (dessa elever har idag tillgång till f.d. Heldagsskolans lokaler). Rudbecksgymnasiet på Ön, har inga lediga klassrum. Enligt lokalschemat bedrivs verksamhet i samtliga lokaler lämpliga för undervisning. Rektor Daniel Larsson och rektor Christer Daggberg har undersökt möjligheten av ersättningslokaler inom fastigheten på Smedjegatan. Rektorernas förslag är att 2 klassrum och 3 grupprum inrättas inom utpekat område. För integrationens skull är det viktigt att de ensamkommande flyktingbarnen får en möjlighet att träffa jämnåriga svenska ungdomar. Detta är något som möjliggörs inom fastigheten Smedjegatan. s beslut beslutar föreslå kommunstyrelsen, att skyndsamt beakta kommande lokalbehov och besluta i enlighet med barnoch utbildningsnämnden förslag på lämpliga lokaler på Smedjegatan för skolverksamhet för äldre ensamkommande flyktingbarn samt ersättningslokaler för elever som läser SVA på språkintroduktion. Sändlista KS (protokoll + tjänsteskrivelser) TN

15 15/ /40 33 Samfonden Aktuellt Avkastningen från Samfonden år 2013 blev kr. Förvaltningen anser att avkastningen är så ringa att den inte bör delas ut till verksamheterna år 2014, utan utdelning bör avvaktas till nästkommande år. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden besluta avstå från utdelning s beslut Nämnden beslutar avstå från utdelning till verksamheterna år Sändlista Ekonomiavdelningen

16 16/ /36 34 Sommarskola 2014 Ärendet/aktuellt Rektor Tommy Järlström har tillskrivit nämnden och ber om medel för att kunna anordna sommarskola Utredning Hökensåsskolan och Forsenskolan har under några år bedrivit sommarskola tillsammans för elever i år 9 och även i år 8. Vi har erbjudit Engelska, Svenska och Matematik för elever som ej nått godkänt i några eller något av dessa ämnen. Denna har pågått i ca två veckor med tre pedagoger som ansvariga. Eleverna får intensivstudier i ett av dessa ämnen och i år 9 möjlighet att tenta upp till ett godkänt betyg. Utredningens slutsatser Det är mycket positivt om vi kan erbjuda sommarskola till våra elever i Tidaholm. Kostnad ca kr Förvaltningsekonom Ola Pettersson informerar om att det igen finns möjlighet att söka statsbidrag att söka för sommarskola Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden besluta ge förvaltningen i uppdrag att genomföra sommarskola s beslut Nämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att genomföra sommarskola 2014 samt att söka statsbidrag för sommarskola Sändlista Rektorer Hökensås och Forsen

17 17-18/ /30 35 Anpassning Rudbeck 2014 Rektor Daniel Larsson och rektor Christer Daggberg har lämnat förslag till att följande nationella program och inriktningar startas på Rudbecksgymnasiet läsåret 2014/2015: Beslutsunderlag Gymnasieutbildningar Barn och fritidsprogrammet BF inriktning Pedagogiskt arbete Ekonomiprogrammet EK inriktning Ekonomi El- och energiprogrammet EE inriktning Dator och kommunikationsteknik inriktning Elteknik Estetiska programmet ES inriktning Bild och formgivning Fordons- och transportprogrammet FT inriktning Lastbil och mobila maskiner, lärling FTLAS0L Inriktning Personbil Inriktning Transport Hantverksprogrammet HV inriktning Finsnickeri Industritekniska programmet, lärling IN inriktning Produkt- och maskinteknik INPRK0L inriktning Svetsteknik INSVE0L Antal platser som föreslås ht 2014 Ant 1:a handssökande Summa Naturvetenskapsprogrammet NA inriktning Naturvetenskap inriktning Naturvetenskap och samhälle Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL 8 4 inriktning Kök och servering Samhällsvetenskapsprogrammet SA 16 9 inriktning Samhällsvetenskap inriktning Beteendevetenskap Teknikprogrammet TE 10 9 inriktning Produktionsteknik inriktning Informations och medieteknik Vård och omsorgsprogrammet VO Gymnasiesärskolan Programmet för hantverk och produktion 5 0 Forts

18 17-18/23 35 forts Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden besluta att ovan föreslagna organisation med antal platser på nationella program och inriktningar startas på Rudbecksgymnasiet läsåret 2014/2015, enligt förvaltningens förslag, samt att nämnden beslutar att Hantverksprogrammet läggs ned från och med ht 2014 och att Hantverksprogrammet begärs utträde ur samverkansavtalet Gymnasium Skaraborg med. s beslut Nämnden beslutar att ovan föreslagna organisation med antal platser på nationella program och inriktningar startas på Rudbecksgymnasiet läsåret 2014/2015, enligt förvaltningens förslag. Nämnden beslutar att Hantverksprogrammet läggs ned från och med ht 2014 och att Hantverksprogrammet begärs utträde ur samverkansavtalet Gymnasium Skaraborg med. Sändlista Gymnasium Skaraborg Rektorerna Rudbeck

19 19/ /43 36 Avveckling av elevhemsboende - gymnasiesär Ärendet Rektor Daniel Larsson har tillskrivit nämnden med förslag till beslut att avveckla elevhemsboende. Elevhemmet som är ett 5-dagars boende för elever som går på Gymnasiesärskolan har under ett antal år haft vikande antal elever som sökt och beviljats boende. Höstterminen 2014 är det endast 2 elever kvar i verksamheten och i nuläget ser det inte ut som om det kommer några nya sökanden. Av denna anledning föreslås att boendet skall stängas för nya sökanden från och med höstterminen De 2 som finns kvar i verksamheten föreslås integreras i vår andra boendeverksamhet till dess de slutar sin utbildning. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden besluta att stänga Elevhemsboendet från nya sökanden från och med höstterminen s beslut Nämnden beslutar att stänga Elevhemsboendet (gymnasiesär) från nya sökanden från och med höstterminen Sändlista Rektorerna Rudbeck

20 20/ /4 37 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Vid nämndens sammanträde framkom önskemål om kompletteringar av nyckeltal, samt vissa tillägg i texten i verksamhetsberättelsen för Justeringar/tillägg i texten i verksamhetsberättelsen Johan Liljegran (M) yrkar på att följande tillägg görs i texten i verksamhetsberättelsen under rubriken Grundskolans effektmål (sid 32): Åtgärd: Förvaltningen kommer att genomföra kompetensutveckling för pedagogerna i betygssättning vt Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår nämnden besluta, att utöver Johan Liljegrahns (M) förslag till tillägg av text enligt ovan, även lägga till arbetsutskottets förslag till text, under rubriken framtid: ser ett stort behov av att göra en egen översyn av lokaler inför framtidens ökade storlekar på barngrupper. En enig nämnd föreslår också följande tillägg under rubriken Framtid : Nämnden ser positivt på att Kulturskolan får för verksamheten mer ändamålsenliga lokaler. Nämnden känner en oro för att eventuellt minskade resurser till förskolan kan leda till försämrad kvalitet. s beslut Nämnden beslutar att i verksamhetsberättelsen lägga till texten från Johan Liljegrahns (M) förslag, arbetsutskottets förslag, samt nämndens tillägg under rubriken Framtiden, enligt ovan. Sändlista KF

21 21/23 38 Information Ungdomscoacher Dnr BUN 2014/49 Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om att det fr.o.m. höstterminen kommer att finnas två stycken ungdomscoacher på Hökensås grundskola. Detta projekt drivs kostnadsfritt via en stiftelse. Kontaktperson är Gert Kindbom. Möjligheten till samma koncept på Forsenskolan undersöks. Nya riktlinjer för ekonomisk uppföljning Dnr BUN 2013/19 Förvaltningsekonom Ola Pettersson informerar om nya gemensamma riktlinjer för ekonomisk uppföljning. En ekonomisk uppföljning för januari februari 2014 presenterades. Hökensås semesterbyskola Dnr BUN 2014/45 Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om att flera barn och familjer har flyttat från Hökensås semesterby, vilket resulterat i att det nu bara finns ca 6 barn kvar i skolverksamheten. Migrationsverket har flyttat en del familjer i förtid. Gymnasieelever som vill studera utomlands Dnr BUN 2014/48 Utbildningschef Harald Lundkvist informerar om att en elev, efter studieresan till Nairobi, har uttryckt önskemål om att få sitt tredje gymnasieår på Svenska skolan i Nairobi. Förvaltningen har eftersökt riktlinjer för detta, men ej funnit några. Utbildningschefens beslut är att denne elev naturligtvis ska ges denna möjlighet, varför skolpengen kommer att följa med eleven, övriga kostnader står elevens vårdnadshavare för. Incidentrapportering Utbildningschef Harald Lundkvist informerar nämnden om tre anmälda incidenter som handlagts på Forsenskolan: 1. Vassa knivblad som hittats på skolgården 2. Elev som upplevt ett negativt bemötande 3. Rapport om slagsmål mellan två elever 4. Mordbrand på Kungsbroskolan Elevärende information Dnr BUN 2012/116 Sekretessärende, Offentlighet- och sekretesslagen, 23 kap, 2.

22 22/23 39 Övriga frågor Karin Olofsson (MP) frågar om möjligheten fortfarande finns att förtroendevalda får göra studiebesök i verksamheten. Frågan går vidare till arbetsutskottet för beredning.

23 23/ /82 40 Föreläggande om vite - skyldighet att fullgöra skolgång Sekretessärende, Offentlighet- och sekretesslagen, 23 kap, 2.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-24 kl. 08.00 13.30 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-24 kl. 08.00 13.30 Barn- och utbildningsnämnden 1/21 kl. 08.00 13.30 Sessionssalen (förmiddag), Folkabo (eftermiddag), Stadshuset, Tidaholm 2013-10-24 kl. 08.00 13.30 104-118 Beslutande Mimmi Pirttilä (S), ordförande Johan Liljegrahn (M), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-26 Sessionssalen, 2015-02-26 kl. 08:00 11.05 30-33 Nämndmötet 2015-02-19 ajournerades kl. 16.30 och fortsätter idag 2015-02-26. Beslutande Per-Erik Thurén (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-29 Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm, torsdag 29 augusti 2013 kl: 13:00-16:00 89-90 Beslutande Mimmi Pirttilä (S) Ordf Johan Liljegrahn (M) Vordf Anette Söderstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10

Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10 Paragrafer 49-58 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Pereric Gustafsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-01-24 1 (23) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2013-01-24, kl. 8-16.05

Barn- och utbildningsnämnden 2013-01-24 1 (23) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2013-01-24, kl. 8-16.05 Barn- och utbildningsnämnden 2013-01-24 1 (23) -Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2013-01-24, kl. 8-16.05 Paragrafer 1 17 Ajournering för gruppmöte kl. 11.45-12. Lunch kl. 12-13. BESLUTANDE

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/16 Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2013-11-21 kl. 08:00 11:15 119-131 Beslutande Mimmi Pirttilä (S) ordförande Johan Liljegrahn (M) vice ordförande Anette Söderstedt (S) Per-Erik Thurén (S) Ulla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2014-06-16 kl. 08:00 13:45 77-90 Beslutande Johan Liljegrahn (M) vice ordförande tjänstgör som ordförande under mötet Anette Söderstedt (S) Per-Erik Thurén (S) Ulla Johansson (S) Ann-Sofie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-19 Sessionssalen, 2015-02-19 kl. 08:30 16.30. 16-29 Lunch kl. 12:00 13:00. Ajournering gruppmöte 15:30 15.50. Sammanträdet ajourneras 2015-02-19 kl. 16.30 och fortsätter

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-11 1 (24) Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm 2013-04-11, kl. 8-11.30.

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-11 1 (24) Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm 2013-04-11, kl. 8-11.30. Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-11 1 (24) Plats och tid Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm 2013-04-11, kl. 8-11.30. Paragrafer 34-51 Namn BESLUTANDE Ledamöter Mimmi Pirttilä (S), ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) Plats och tid Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Paragrafer 38-39 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 1 (16) Sessionssalen Stadshuset, Tidaholm, 2012-12-10 kl. 8-15.10.

Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 1 (16) Sessionssalen Stadshuset, Tidaholm, 2012-12-10 kl. 8-15.10. Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 1 (16) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, Tidaholm, 2012-12-10 kl. 8-15.10. Paragrafer 146-155. Lunch 12-13. Ajournering för gruppmöte 14.40-15. BESLUTANDE

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-03-13 23

Sammanträdesdatum 2007-03-13 23 2007-03-13 23 Plats och tid Stadshuset sessionssalen kl 09.00-16.00 Beslutande Curt B Gustavsson ordf (s) Ersättare: Anette Söderstedt (s) Marie Frejd (s) Pereric Gustavsson (s) Georgos Moschos (s) Per-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2016-08-25 kl. 09:15-12:30 Ajournering för gruppmöte 11:15-11:30 90-102 Beslutande Per-Erik Thurén (S), ordförande Krister Rohman (KD), vice ordförande Arne Andersson (S) Anette Söderstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 Forsenskolan, 2016-09-15 kl. 08:30-11:15 103-110 Beslutande Ledamöter Per-Erik Thurén (S), ordförande Krister Rohman (KD), vice ordförande Arne Andersson (S) Monica Karlén (S) Ida Davidsson (M) Tetyana

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-23 1 (24) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-04-23 kl. 08-14.30

Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-23 1 (24) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-04-23 kl. 08-14.30 Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-23 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-04-23 kl. 08-14.30 Paragrafer 49-65 Lunch 12-13 Ajournering kl. 13-13.15 för gruppmöte före beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/19 Sessionssalen, 2014-04-24 kl. 08:00-13:00 (ajournering 10:40-11:00) 41-54 Beslutande Mimmi Pirttilä (S) ordförande Johan Liljegrahn (M) vice ordförande Anette Söderstedt (S) Per-Erik Thurén (S) Ulla

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-21 1 (20)

Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-21 1 (20) Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-21 1 (20) +Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-05-21 Mötestid kl. 8-15.45. Ajournering för gruppmöte13-13.20 Paragrafer 66-80 BESLUTANDE Ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (24) Sessionssalen/Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm , kl

Barn- och utbildningsnämnden (24) Sessionssalen/Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm , kl Barn- och utbildningsnämnden 2013-02-21 1 (24) Plats och tid Sessionssalen/Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm 2013-02-21, kl. 8-16.10. Paragrafer 18-33 Lunch kl. 12-13. BESLUTANDE Ledamöter Namn

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-08 1 (7) Madängsholm, Stadshuset, Tidaholm 2011-11-08, kl. 11:00 12:20

Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-08 1 (7) Madängsholm, Stadshuset, Tidaholm 2011-11-08, kl. 11:00 12:20 Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-08 1 (7) Plats och tid Madängsholm, Stadshuset, Tidaholm 2011-11-08, kl. 11:00 12:20 Paragrafer 168-169 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Pereric Gustafsson,

Läs mer

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Rektor Johan Lindell 135. Brith Nordström (v) Utbildningskontoret. Barn- och utbildningsnämnden

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Rektor Johan Lindell 135. Brith Nordström (v) Utbildningskontoret. Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 190 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 15:45 16:30 Beslutande Ersättare Beslutande Pereric Gustavsson, ordf (s) Alexander Lagerholm (s) 135 Anette Söderstedt (s) 135 Per-Erik Thurén

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-20 1 (21) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-02-20, kl. 8-13.

Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-20 1 (21) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-02-20, kl. 8-13. Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-20 1 (21) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-02-20, kl. 8-13. Paragrafer 17-29. BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

KALLELSE Barn- och utbildningsnämnden

KALLELSE Barn- och utbildningsnämnden 1/3 KALLELSE Barn- och utbildningsnämnden Dag och tid: 2016-03-31 kl. 08:30 Plats: Sessionssalen Justerare: Ida Davidsson (M) Gruppmöte M, KD, L, MP, C: kl. 08:00-08:30 i sessionssalen Gruppmöte S, V:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-04 1 (17) Gamla Köpstad, 2011-05-04 kl. 08:00 12:00

Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-04 1 (17) Gamla Köpstad, 2011-05-04 kl. 08:00 12:00 Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-04 1 (17) Plats och tid Gamla Köpstad, 2011-05-04 kl. 08:00 12:00 Paragrafer 82-91 BESLUTANDE Ledamöter Namn Pereric Gustafsson (S) ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-23 1 (23) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-01-23, kl. 8-13.15

Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-23 1 (23) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-01-23, kl. 8-13.15 Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-23 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-01-23, kl. 8-13.15 Paragrafer 1-16 Ajournering 13-13.10, för gruppdiskussioner, 10-11. BESLUTANDE

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-31 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-31 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-31 1 (22) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2011-05-31 kl. 08:00 14:00 Paragrafer 92-105 BESLUTANDE Ledamöter Namn Pereric Gustafsson (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-12 Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-12 Tekniska nämnden 1/2 Sessionssalen, 2013-12-12 kl 13:30-16.30 103-111 Beslutande Lennart Rehn (S) Håkan Daremark (KD) Helena Qvick (S) Christer Cunow (S) Kent Persson (S) Rolf Duhlén (S) Othmar Fiala (S) Gunilla Dverstorp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-04 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-04 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-04 Sessionssalen, 2014-09-04 kl. 09:00-17:00 ( gruppmöte 08.00 09.00) 91-108 Ajournering för lunch 12.15 13.15. Beslutande Per-Erik Thurén (S) ordförande Johan Liljegrahn

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-09-24 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 13:00-17:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Cajsa Branchetti Hallberg (S) Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-21 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-21 Barn- och utbildningsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-05-21 kl. 08:30-15:00 67-82 Gruppmöte KD, C, M, FP, MP kl. 08.00 08.30. Beslutande Per-Erik Thurén (S) ordförande Krister Rohman (KD) vice ordförande Anette Söderstedt (S) Ann-Sofie

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (19)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (19) 2016-09-29 1(19) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson (V) Linda

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2013-03-27 Gymnasienämnden Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.00-15.50 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Hans Ericsson (V) Lenita

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 10 Plats och tid Stadshuset sessionssalen kl 09.00-16.00 Beslutande Curt B Gustavsson ordf (s) Ersättare: Anette Söderstedt (s) Bengt Andersson (s) Pereric Gustavsson (s) Marie Frejd (s) Per-Erik Thurén

Läs mer

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2011-11-10 160 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 17.30-21.20 Beslutande Tommy Pettersson Friberg (S) ordförande Bernt Ekström (V) 1:e vice ordförande Arne Andersson (S) ledamot

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 13 oktober 2010

Barn- och utbildningsnämnden 13 oktober 2010 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 13 oktober 2010 Sid Justering...3 146 Allmänhetens frågestund...4 147 GY11-utbud i Sundsvalls gymnasium 2011/2012...5 148 Ärenden att lägga till

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön kl 13.00-15.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Per Landén Kerstin Jinghede. Anders Cargerman. Per Landén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Per Landén Kerstin Jinghede. Anders Cargerman. Per Landén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-01 Plats och tid Högskolecentrum hörsalen 13.15-15.50 Beslutande Övriga deltagare Anders Cargerman (L) ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Tommy Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Innehållsförteckning Vindkraftsetablering på fastigheterna Sparresäter 1:13 och Karlsfors 3:1... 3 Sommarlovsentreprenörer 2011... 5 Ansökan från YA Fri

Läs mer

Margaretha von Wachenfeldt

Margaretha von Wachenfeldt Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.30 Beslutande ledamöter Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15)

Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15) Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15) Plats och tid Villan klockan 18.00 20.30 Paragrafer 82-93 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; Information om Mons Backe. 2 Inslag från verksamheten; Information om Första linjen

1 Inslag från verksamheten; Information om Mons Backe. 2 Inslag från verksamheten; Information om Första linjen BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-04-15 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 15 april 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA Inbjudan till gemensamt möte med socialnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 Hellidshemmet Tidaholm, torsdag 2013-09-12, kl 08:00-15:40 91-103 Beslutande Mimmi Pirttilä (S), ordförande Anette Söderstedt (S) 91-97, delvis 98, 100-101, delvis 102, (utgår kl.12.15) Per-Erik Thurén

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Ola Johansson (mp) Lotta Andersson (s) Gill Bergh (m) Johan Liljegrahn (m) Birgitta Andersson (fp) Ingela Johansson (c) Johansson (fp)

Ola Johansson (mp) Lotta Andersson (s) Gill Bergh (m) Johan Liljegrahn (m) Birgitta Andersson (fp) Ingela Johansson (c) Johansson (fp) 2007-04-17 34 Plats och tid Stadshotellet kl 09.00 15.40 Beslutande Curt B Gustavsson ordf (s) Ersättare: Anette Söderstedt (s) Georgos Moschos (s) Pereric Gustavsson (s) Tetyana Zakrevska- Marie Frejd

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 2 0 6 8 212,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 5 0 3 8 202,5 Hotell- och turismprogrammet HT 9 7 0 5 12 97,5 Industritekniska

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Ekonomiprogrammet EK 18 5 1 0 13 1 15 192,50 Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 10 4 4 0 6 4 3 147,50 Estetiska programmet ES - Musik 10 4 4 0 6 4 0 232,50 Hotell-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11 Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11 Plats och tid Fävren, kl. 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson (C) Ing-Marie

Läs mer

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 Plats och tid Villan klockan 18.00 20.05 Beslutande Övriga deltagande Curt B Gustavsson (S), Michael Brisman (M), Sven Sandrén (M), Hajrudin Abdihodzic (V), Lars-Ove Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:00, rast klockan 14:50-15:10 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Urban Jernberg S Ann-Sofi Tureson KD

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.00-15.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) Anna-Lena Rehnman

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Musikskolan, kl 17.30-19.30 ande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) justerande Maria Maric (KD) tjänstgörande ersättare för T. Johansson Ann Hall Gustafsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (19) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, , kl

Barn- och utbildningsnämnden (19) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, , kl Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (19) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2011-12-13, kl. 08.30-13.00. Paragrafer 181-194 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Politiker

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Gymnasieorganisation 2015/2016. Förslag till beslut

Gymnasieorganisation 2015/2016. Förslag till beslut 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-06-01 Diarienummer: UAN 2014/0275 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz E-post: jorgen.krantz@halmstad.se Telefon: 0705 13 97 60 Gymnasieorganisation

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Hans Liljas (FP) Jan Bohlin (S), t o m kl 11:00, 15 Lars Östlund (V), fr o m kl 11:00, 16

Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Hans Liljas (FP) Jan Bohlin (S), t o m kl 11:00, 15 Lars Östlund (V), fr o m kl 11:00, 16 Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Fritidslokalen vid Råda skola (övre våningen i förskolehuset) kl 09:00 11:30 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Hans

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-03-10 28 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hemön, kl 13.00-15.45 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Bernt Ekström s ledamot Åsa Olsson v ledamot Leif Andersson c ledamot Siv Samuelsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Utbildningsnämnden (6)

Utbildningsnämnden (6) Utbildningsnämnden 2016-06-08 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 8 juni kl.8.30 10.05 Beslutande Stefan Jönsson (S), ordförande Håkan Pettersson (S), 1:e vice ordförande Birgitta Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 5 oktober kl. 13.15 15.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Peder André (C), ordförande

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Programutbud i Skaraborg 2016

Programutbud i Skaraborg 2016 Programutbud i Skaraborg 2016 Studievägsk od De la Gardiegymnasiet Fågelviksgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet; år 1 BF 30 12 32 16 24 10 16 30 Barn- och fritidsprogrammet; Fritid och hälsa BFFRI 16

Läs mer

Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-11 1 (19) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm 2011-01-11 kl 08:00 12:00

Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-11 1 (19) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm 2011-01-11 kl 08:00 12:00 Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-11 1 (19) Plats Tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm 2011-01-11 kl 08:00 12:00 Paragrafer 1-12 Ajournering för gruppmöte kl. 11.20 11.40 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-10-04 1 (19) Sessionssalen, Stadshuset, kl. 08:00 12.10

Barn- och utbildningsnämnden 2010-10-04 1 (19) Sessionssalen, Stadshuset, kl. 08:00 12.10 Barn- och utbildningsnämnden 2010-10-04 1 (19) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 08:00 12.10 Paragrafer 113-124 BESLUTANDE Ledamöter Namn Pereric Gustafsson (S) ordf Anette Söderstedt (S) Per-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30

Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30 Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30 ande Övriga deltagande Utses att justera Linda Svahn (S) ordf Linda Andersson (S) Anders Persson (C) vice ordförande Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2016-05-26 1(12) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 13:30-15:20 Beslutande Olof Eriksson (S) ordförande Sofia Karlsson (S) ersätter Fredrik Bengtsson (S) Lisa Malm (MP) Klas Häggström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl. 13: 3 0-15: 3 O Besllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Merja Wester (S)

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Beslutande: Ersättare: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken kl 11.35-12.15, 14.30-14.50 Mats-Olov Johansson (M), ersättare för Jonas Ahlström (M) Elisabet

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning 48 KS.2010.0187

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning 48 KS.2010.0187 Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Sammanträdesprotokoll Sida 32 (52) 2010-05-10 2010 48 KS.2010.0187 Yttrande över ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för den

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ersätter Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta t91 2 NOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kre,,d e. ( t-t Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-0852 Utbildningsnämnden Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-16:00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer