Kravspecifikation för kommunala företagslotsar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kravspecifikation för kommunala företagslotsar"

Transkript

1 SIS, Swedish Standards Institute Kravspecifikation för kommunala företagslotsar Det här dokumentet innehåller ett förslag till kravspecifikation för kommunala företagslotsar som på sikt är tänkt att vidareutvecklas och fastställas som svensk standard. Vi på SIS, Swedish Standards Institute, skulle uppskatta om ni hade möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Inledningsvis ger vi en bakgrund till förslaget samt ger några korta anvisningar. Anledning till att vi skapat förslaget Idag finns inom många svenska kommuner en person eller funktion med uppgift att vägleda företagarna igenom kommunal administration och beslutsgång. Företagarna kan exempelvis få hjälp med information, snabba beslut och samordning av ärendehantering genom en och samma person eller funktion (ofta kallad företagslots). Det föreslagna utkastet till en gemensam kravspecifikation för kommunal företagslotsning syftar till att fungera som ett verktyg för att öka kvaliteten i kommunernas näringslivstjänster och minska den administrativa bördan för företagarna. Se vidare i dokumentets orienteringsavsnitt. Hur de kommuner som önskar leva upp till kravspecifikationen ska verifiera att de gör detta ligger utanför uppdraget. Kraven ska dock vara ställda så att de möjliggör såväl intern verifiering som extern certifiering. Synpunkter välkomnas Detta utkast är framtaget inom SIS arbetsgrupp för kommunala näringslivstjänster. Enligt vad som gäller för huvuddelen av de svenska standarddokument som utvecklas inom SIS är dokumentet normativt och innehåller en rad krav som ska uppfyllas samtidigt som tillämpningen är frivillig. Gruppen som består av representanter från Hultsfred, Högsby och Vimmerby kommun samt SIS önskar nu få in kommentarer från relevanta organisationer för att kunna kvalitetssäkra dokumentet och få det användbart för svenska kommuner oavsett läge och storlek. Vi välkomnar synpunkter rörande alla aspekter och avsnitt. Vi skulle särskilt uppskatta era synpunkter gällande följande områden: Är kravspecifikationen relevant? Har den potential att uppnå syftet att fungera som ett verktyg för att öka kvaliteten i kommunernas näringslivstjänster och minska den administrativa bördan för företagarna? Processen: Är beskrivningen och kraven applicerbara på din organisation (gäller främst kommuner)? Ställs tydliga krav som säkerställer kvalitet i tjänsterna samtidigt som de är praktiskt möjliga att uppnå? Ser ni några problem som skulle kunna uppstå vid en eventuell framtida certifiering? Är vissa krav för långtgående, i så fall vilka? Saknas krav som ni anser vara centrala för att tjänsten ska hålla hög kvalité?

2 Anvisningar När vi mottagit och behandlat era och övrigas kommentarer kommer SIS att fastställa dokumentet som en SIS Workshop Agreement under hösten Det slutgiltiga dokumentet kan i vissa delar komma att avvika från detta utkast beroende på resultatet av de synpunkter SIS arbetsgrupp får in från er och andra organisationer. Vi ber att få återkomma med eventuella frågor som kan dyka upp under slutförandefasen. Om det råder enighet om att det finns ett behov av tydliga gemensamt framtagna krav planerar SIS att genom en öppen process utveckla dokumentet till en formell Svensk standard under Dessa organisationer får utkastet Vi har vänt oss till ett urval av organisationer som bör se ett värde av en gemensam kravspecifikation och som kan ge oss värdefulla synpunkter. I detta skede har vi vänt oss till: 20 utvalda kommuner 5 utvalda myndigheter/rikstäckande organisationer Behandling av inkomna synpunkter SIS arbetsgrupp kommer att gå igenom och behandla alla inkomna kommentarer för att få ett så kvalitativt och ett så välförankrat dokument som möjligt. Vid behov ber arbetsgruppen om möjlighet att få återkomma med frågor och funderingar. Frågor kring utkastet besvaras av Aneta Radon, SIS, telefon: , epost: Svarstid Senast den 30 september önskar vi ha era synpunkter till

3 SIS WA-[beteckning] Dokument N016, Utkast: Kommunal företagslotsning Organisation, ledning och personal ICS Språk: svenska Publicerad: Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. 1

4 Innehåll Sida Förord...3 Orientering Omfattning Normativa hänvisningar Termer och definitioner Krav på systematiskt kvalitetsarbete Organisation och ansvar Offentlighet och sekretess Dokumentation av företagsärenden Kompetens Resursallokering Uppföljning och utvärdering Krav på tjänsten företagslotsning Generella krav på tjänsten företagslotsning Process för tjänsten företagslotsning Generella krav på processen Kontakt och uppstartsfas Genomförandefas Leverans och återkoppling Krav på innehåll i tjänsten företagslotsning Generella krav på innehåll i tjänsten företagslotsning Information Samordning Beslut Personkrav företagslots Kompetens Personliga egenskaper Kunskaper Krav på kunskaper Rekommenderade kunskaper Meriterande kunskaper Färdigheter Krav på färdigheter Meriterande färdigheter Bevarande och vidareutveckling av kompetens Rapportering Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

5 Förord Detta utkast till SIS Workshop agreement har utarbetats av SIS Workshop Kommunala näringslivstjänster. Följande personer och organisationer har deltagit i utarbetandet: Malin Albertsson, Hultsfreds kommun Jonas Högquist, Högsby kommun Carina Östh, Vimmerby kommun Henning Törner, SIS Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. 3

6 Orientering Idag finns inom många svenska kommuner en person eller funktion med uppgift att vägleda företagarna igenom kommunal administration och beslutsgång. Företagarna kan exempelvis få hjälp med information, snabba beslut och samordning av ärendehantering genom en och samma person eller funktion (ofta kallad företagslots). Det är viktigt för företagarna att dessa tjänster är anpassade till deras behov, har hög kvalitet och har ett likartat innehåll i de kommuner företagaren verkar. Syftet med denna SIS WA är att Sveriges kommuner ska öka kvaliteten i sina näringslivstjänster och minska den administrativa bördan för företagare för att skapa ett attraktivare kommunalt företagsklimat. Korrekt myndighetsutövning vid exempelvis tillståndsgivningar ska kombineras med en hög och effektiv servicenivå gentemot företagen, främst med avseende på information och samordning. Företagare ska också bli likartat bemötta oavsett vilken kommun de vänder sig till. Detta dokument ger underlag för att säkerställa att kommuners företagslotsning utförs på ett kvalitativt och effektivt sätt genom att ställa krav på ledning, process och personal. Detta dokument ger underlag för att säkerställa att de personer som arbetar med kommunala näringslivstjänster har nödvändiga förutsättningar och kunskaper för att kunna leva upp till företagens behov och förväntningar på svenska kommuners företagslotsning. 4 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

7 1 Omfattning Denna workshop agreement ställer krav på kommunerna och deras anställda gällande kommunal företagslotsning. Den är avsedd för kommunledningar och alla som inom en kommun eller på uppdrag av en kommun hanterar företagsärenden. Den innehåller: krav på kommunledningen att säkerställa ett systematiserat kvalitetsarbete krav på tjänsten företagslotsning inklusive process och uppgifter personkrav Den är tillämpbar på alla svenska kommuner. 2 Normativa hänvisningar Kommunallagen, SFS 1991:900 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL 30 kap. 27 OSL 31 kap. 12 OSL Tryckfrihetsförordningen, TF 2 kap. 6-7 TF 3 Termer och definitioner För tillämpningen av detta dokument gäller de termer och definitioner som följer nedan. 3.1 företagare företrädare för företag eller blivande företag ANM. Med företag avses samtliga bolagsformer inklusive föreningar 3.2 företagslots organisatorisk enhet styrd av kommuner som tillhandahåller företagslotsning ANM. 1 ANM. 2 även person som är anställd på enheten kan benämnas företagslots den organisatoriska enheten kan vara flexibelt sammansatt 3.3 företagslotsning kommunal tjänst som hanterar företagsärenden genom att tillhandahålla information, ombesörja samordning och driva fram beslut 3.4 företagsärende ett ärende initierat av en företagare eller företagslots som kräver en aktiv återkoppling Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. 5

8 ANM företagsärenden hanteras av företagslotsen 3.5 kvalitetsansvarig person ansvarig på kommunen för bevakning och omsättning av kvalitetskrav 3.6 kvalitetsarbete metod för verksamhetsutveckling som bygger på ständig förbättring 3.7 lotsmöte möte som berör ett eller flera företagsärenden där företagslotsen deltar ANM. Företagaren delta ofta vid lotsmöte 4 Krav på systematiskt kvalitetsarbete 4.1 Organisation och ansvar Kommunledningen ska tillämpa ett system för kvalitetsarbete som täcker in alla krav i denna SIS Workshop Agreement. Kommunledningen ska: aktivt engagera sig för att kommunens företagslotsning ska hålla hög kvalitet vara ansvarig för utveckling, implementering och ständig förbättring av systemet för kvalitetsarbete säkerställa tillräckliga resurser och information till kvalitetssystemet säkerställa att rutiner och processer inom kvalitetsarbetet är dokumenterade skapa förutsättningar för ett gott samarbete och god serviceanda mellan och inom kommunens förvaltningar arbeta för samverkan med andra kommuners företagslots eller motsvarande besluta om och dokumentera kommunens organisation och de anställdas ansvar för företagslotsning säkerställa att medarbetare som utför företagslotsning är insatta i kommunens näringslivsstrategier, styrmodeller, policies, värdegrunder och kommunikationspolicies säkerställa att medarbetare som utför företagslotsning är insatta i tillämpliga nationella och internationella lagar och regler samt de dokumenterade procedurer, instruktioner och metoder som påverkar deras arbete uppmuntra delegering av beslutsrätt om detta kan ske utan att rättssäkerheten äventyras ta ansvar för att uppfylla de åtaganden som gjorts gentemot företagaren utse en kvalitetsansvarig med tillräckliga befogenheter för att säkerställa att kraven i denna SIS-WA efterlevs se till att procedurer, instruktioner och metoder som behövs för fullföljande av olika uppgifter inom ramen för denna SIS-WA dokumenteras, implementeras, underhålls samt att dessa är uppföljningsbara. 6 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

9 4.2 Offentlighet och sekretess Kommunledningen ska säkerställa att medarbetare som utför företagslotsning känner till och kan förhålla sig till Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL och den svenska offentlighetsprincipen som finns reglerad i tryckfrihetsförordningen, TF. 4.3 Dokumentation av företagsärenden Kommunledningen ska säkerställa att alla företagsärenden registreras och dokumenteras i ett ärendehanteringssystem tillgängligt för berörda. 4.4 Kompetens Kommunledningen ska ha procedurer för att säkerställa att medarbetare som utför företagslotsning har relevant kompetens, erfarenhet och utbildning. Kommunledningen ska säkerställa att medarbetare som utför företagslotsning har nödvändig kompetens för det ansvar och det arbete som ska utföras. 4.5 Resursallokering Kommunledningen ska säkerställa att tillräckliga personella och finansiella resurser finns tillgängliga för att företagslotsen ska kunna tillhandahålla företagslotsning enligt vad som krävs av denna standard. 4.6 Uppföljning och utvärdering Kommunen ska övervaka och hantera systemet för kvalitetsarbete inom företagslotsning genom att: analysera processen för företagslotsning med förutbestämda intervall genomföra interna eller externa revisioner av systemet för kvalitetsarbete för att kontrollera dess funktion analysera orsaken till eventuella problem dokumentera vidtagna orsaker för att förhindra upprepning av uppkomna problem säkerställa att vidtagna åtgärder är effektiva för att lösa problem upprätta och underhålla en granskningsmekanism för att bekräfta att vidtagna aktiviteter på ett effektivt sätt kommit till rätta med klagomål eller förslag till förbättringar utifrån regelbundna mätningar analysera och dokumentera företagens nöjdhet i syfte att få ett underlag till förbättringar av kvaliteten i de kommunala näringslivstjänsterna Kommunen ska upprätta och underhålla ett system för att dokumentera, granska och hantera företagares klagomål och förslag till förbättringar. Systemet ska inkludera: identifiering och dokumentation av bakomliggande orsaker till varje klagomål samt förslag till förbättring aktiviteter för att lösa problemen och förhindra upprepningar av dessa Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. 7

10 säkerställande av att vidtagna åtgärder är effektiva för att åtgärda klagomålen samt förslagen till förbättringar säkerställande av åtgärder för effektiv återkoppling till den klagande/förslagsställaren. 5 Krav på tjänsten företagslotsning 5.1 Generella krav på tjänsten företagslotsning Företagslotsning är en kommunal tjänst som ska hantera företagsärenden genom att tillhandahålla information, ombesörja samordning och driva fram beslut. Företagslotsning ska följa de krav på process som anges under avsnitt 5.2 och de krav på uppgifter som anges under 5.3 utföras på ett proaktivt, sakkunnigt och omdömesgillt sätt med företagarens behov i fokus utföras så att företagare bemöts med en jämn och likartad servicenivå oavsett vem företagaren är och oavsett vem inom kommunen företagaren kontaktar i ett företagsärende utföras med hög integritet. Kontakter med och uppdrag från företag med personlig anknytning ska undvikas vara tillgänglig för företagare inom och utom den egna kommunen utföras i enlighet med kommunens värdegrunder och kommunikationspolicies vara tillgänglig för företagare oavsett om de har: sensorisk nedsättning EXEMPEL nedsatt syn eller hörsel fysisk nedsättning EXEMPEL talsvårigheter, svårighet att gå i trappor kognitiv nedsättning EXEMPEL nedsatt minnesförmåga eller annat modersmål än svenska 5.2 Process för tjänsten företagslotsning Generella krav på processen Processen ska börja med en kontakt och uppstartsfas där företagaren eller företagslotsen initierar ett företagsärende som kräver en återkoppling till företagaren eller kommunen. Processen ska fortsätta med en genomförandefas där frågor och ärenden behandlas. Processen ska avslutas med en leverans och återkoppling. Därefter är processen avslutad. Vid ny kontakt ska ny process starta. Processen för ett enskilt företagsärende som hanteras inom företagslotsning behöver inte omfatta samtliga ansvarsområden som innefattas av tjänsten företagslotsning. Processen kan se olika ut beroende på typ av ärende. Processen för företagslotsning ska innehålla möjlighet till flexibilitet och prioritering. 8 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

11 Figur 1 Företagslotsningens processmodell Kontakt och uppstartsfas När kommunen blir kontaktad av en företagare ska företagslotsen göra en första bedömning angående: huruvida det är ett företagsärende Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. 9

12 vilka funktioner som ska vara inblandade, internt och externt för att kunna hantera ärendet. ANM. 1 ANM. 2 Den första kontakten kan ske via olika vägar och på olika sätt, dock ska ärendet alltid ägas av en viss person. Detta sker ofta genom ett samordningsmöte där företagaren eventuellt deltar. Är ärendet ett företagsärende ska ärendet hanteras enligt kraven i detta dokument. Företagsärenden ska registreras och göras tillgänglig för samtliga berörda medarbetare inom kommunen. Företagslotsning ska vara tillgänglig för företagare oavsett vilken medarbetare eller funktion han/hon kontaktar inom kommunen Genomförandefas När företagsärendet är registrerat och bedömt enligt kontakt och uppstartsfasen ska företagslotsen inhämta och hantera nödvändig information, ombesörja samordning och driva fram beslut. Företagsärendets status ska dokumenteras och göras tillgängligt för behörig personal inom kommunen genom systemet för ärendehantering. Under ärendets gång ska företagaren hållas informerad över aktuell status. ANM. Enskilda företagsärenden som hanteras inom företagslotsning kan innehålla en eller flera deltjänster inom ett eller flera av kommunens ansvarsområden Leverans och återkoppling Processen ska avslutas med en leverans och återkoppling till företagaren. Detta kan ske i form av information eller som beslut. Leverans och återkoppling kan ske såväl muntligt som skriftligt men det ska klart framgå för företagaren att företagsärendet är avslutat från kommunens sida. När ett företagsärende är avslutat ska detta registreras i ärendehanteringssystemet. 5.3 Krav på innehåll i tjänsten företagslotsning Generella krav på innehåll i tjänsten företagslotsning Företagslotsen ska tillhandahålla information, ombesörja samordning och driva fram beslut inom kommunala ansvarsområden illustrerade i figur 1. Företagslotsning ska innehålla följande ansvarsområden: lokaler och mark bygglov företagsetablering miljö och hälsa finansiering livsmedel kompetensförsörjning upphandling alkohol säkerhet 10 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

13 Utöver dessa ansvarsområden kan kommuner välja att inkludera andra kommunala tjänster i genomförandet av företagslotsningen. Företagslotsen ska vid kontakt med företagare agera och kommunicera som företrädare för hela kommunen verka för ett gott samarbete mellan kommunens förvaltningar genom omvärldsbevakning tillgodogöra sig lokala förutsättningar för näringslivet. Företagslotsen ska i ett ärendehanteringssystem registrera och dokumentera alla ärenden som motsvarar definitionen av ett företagsärende och som därmed kräver återkoppling. Företagslotsen ska åsätta samtliga dokument en versionsidentifikation så att gällande version lätt kan identifieras. Arkivering av företagsärenden ska ske enligt arkivlagen och vidare hanteras med hjälp av dokumenthanteringsplan samt gallringsråd. Företagslotsen ska agera enligt offentlighetsprincipen och enligt gällande sekretessregler. ANM. 1 Handlingar som skickas till eller från ärendet, även internt mellan olika förvaltningar, blir genast allmänna handlingar, medan övriga handlingar blir allmänna först när handlingen är upprättad. Detta innebär att handlingen är offentlig om ingen sekretessregel medför att sekretess gäller. ANM. 2 Enligt offentlighetsprincipen är en handling allmän när den inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. E-post likställs med skriftliga handlingar. Huvudregeln om offentlighetsprincipen finns reglerad i tryckfrihetsförordningen, TF, och undantagen från detta regleras i offentlighets- och sekretesslagen. ANM. 3 Sekretess gäller bland annat för enskild som lämnat uppgifter till myndigheten inom bland annat myndighetens stödverksamhet där det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. ANM. 4 Sekretess gäller när företagslotsen på uppdrag av den enskilde genomför undersökningar och rådgivning. ANM. 5 Vid hantering av anbud gäller särskilda regler enligt lagen om offentlig upphandling samt offentlighets- och sekretesslagen Information Generella krav på information Företagslotsen ska tillhandahålla information som tydliggör förutsättningar för att effektivt få ett företagsärende behandlat hos kommunen ge information som vägleder företagaren genom företagsärendeprocessen när detta efterfrågas av företagaren ge korrekt och tydlig information ge daterad och uppdaterad information tillhandahålla information i informationskanaler som är lätta att hitta och lätta att tillgå för företagare tillhandahålla information i ett format och språk som underlättar för företagaren att ta till sig och använda informationen. För att underlätta för företagare med sensorisk, fysisk och/eller kognitiv nedsättning ska företagslotsen så långt det är möjligt tillhandahålla information i kanaler och format som underlättar för dessa företagare att tillgodogöra sig informationen. EXEMPEL 1 publikationer anpassade till hjälpmedelsprogram som bland annat kan öka kontrasten i texterna, skapa punktskrift eller läsa upp innehållet på en webbsida. EXEMPEL 2 information översatt till företagarens modersmål Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. 11

14 Tydliggörande information Företagslotsen ska underlätta för företagare genom att tillgängliggöra information av faktakaraktär som företagare normalt efterfrågar. Denna tydliggörande information ska tillhandahållas på kommunens webbplats och ska normalt även vara tillgänglig via e-post, telefon och personliga besök. Företagslotsen ska tillhandahålla tydliggörande information som minst ska bestå av: information om vad kommunen har för ansvar och befogenheter gentemot företagare information om vilka ärendeslag kommunen hanterar och vad kommunens uppgift är inom dessa information om beräknad handläggningstid för vanliga ärendeslag svar på vanliga frågor inom företagsärenden information om avgifter företagslotsen ska via kommunens webbplats informera om påbörjade kommunala upphandlingar information om vad företagaren behöver tillstånd för tydlig kontaktinformation inklusive fullständig e-postadress och telefonnummer Vägledande information Företagslotsen är ansvarig för att kontrollera att företagarens önskemål uppfattas korrekt i varje steg av processen för näringslivstjänster. Grund för beslut ska framgå och vara förståeligt för företagaren. Företagslotsen ska: vägleda företagaren genom att tillhandahålla lättillgänglig information. Vägledande information ska så långt det är möjligt tillhandahållas via kommunens webbplats men kan också ges vid personliga kontakter via telefon, e-post och möten ge företagare information som ska verka för att företagaren får korrekta förväntningar på kommunens tjänst och de resultat företagaren kan vänta sig underlätta för företagare att finna nödvändiga blanketter och vid behov instruera företagaren om hur blanketten ska fyllas i. Relevanta blanketter ska finnas tillgängliga elektroniskt och i pappersform i de fall kommunen inte hanterar eller ansvarar för ett ärende eller del av ärende, hänvisa till annan organisation om denna är känd uppdatera företagaren om förseningar som kommunen kan anta är väsentliga för företagaren när det är lämpligt informera företaget om konsekvenserna av offentlighetsprincipen verka för att minimera arbete för företagare genom att proaktivt tillhandahålla information. EXEMPEL Proaktiv information kan förhindra att företagare ansöker om tillstånd som inte behövs eller som inte har förutsättningar att beviljas Samordning Företagslotsen ska kunna tillhandahålla en person med huvudansvar för företagets alla ärenden. Denna kontaktperson ska samordna företagarens ärenden och kunna utgöra företagets enda kontaktperson hos kommunen. Företagslotsen ska i ett tidigt skede analysera och planera företagsärendet samt informera och involvera berörda interna och externa funktioner. De processer som kan pågå parallellt ska därefter initieras omgående. 12 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

15 EXEMPEL Processer inom kommunala förvaltningar, länsstyrelsen, regionförbund, myndigheter och organisationer. Företagslotsen ska gentemot företagaren kunna motivera kommunens agerande i ett företagsärende. Företagslotsen ska ha ett utvecklat samarbete med de regionala och centrala myndigheter som har tydlig inverkan på resultatet av företagslotsningen. Företagslotsen ska när det är relevant kalla till lotsmöte. Företagslotsen ska protokollföra de lotsmöten som genomförs. Företagslotsen ska ge inblandade parter tillgång till relevant uppdaterad information genom användande av ärendehanteringssystem. Ärendehanteringssystemet ska vara tydligt och användas för att lokalisera och återkoppla information såväl inom funktionen företagslots som gentemot företagaren Beslut Företagslotsen ska säkerställa fullständiga och korrekta underlag för beslut skyndsamt anmäla och bereda ärendet för beslut till berörd instans säkerställa att beslut fattas på tillräckliga underlag och en korrekt bild av företagarens behov ha tillgång till en förteckning över eventuell beslutsdelegation verka för att beslutet omsätts och kommuniceras snarast informera om grund för eventuellt avslag, överklagansrätt och tillvägagångssätt för överklagan ska ges i samband med beslut prioritera ett företagsärende framför andra om särskilda omständigheter föreligger. 6 Personkrav företagslots 6.1 Kompetens Här definieras minimikravet på kompetensen hos en företagslots. Dessa krav är en grundförutsättning för att lotsen ska kunna utföra företagslotsning enligt kraven i detta dokument. Den detaljerade specifikationen av kompetenser är sammanställd för att täcka samtliga aktiviteter i detta dokument. Tjänsten företagslotsning kan vara uppdelat på flera personer. Sammantaget ska kompetensen hos personen eller personerna motsvara kraven för tjänsten företagslotsning så som anges i avsnitt 5. Kompetensen hos företagslotsen bestäms av personliga egenskaper, kunskaper och färdigheter. 6.2 Personliga egenskaper Företagslotsen ska vara serviceinriktad samt ha en tillmötesgående och professionell attityd vara initiativtagande och proaktiv vara noggrann och ansvarsfull vara nyfiken och lyhörd vara öppen för diskussion och ha stor integritet. Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. 13

16 6.3 Kunskaper Företagslotsen ska ha för tjänsten relevanta kunskaper. Dessa delas in i tre kravnivåer: Kunskaper som är krav, rekommenderade kunskaper och meriterande kunskaper Krav på kunskaper Företagslotsen ska ha grundläggande kunskap om processer inom de ansvarsområden som presenteras i figur 1. Dessutom ska företagslotsen ha kunskaper om följande: tillämpliga nationella och internationella lagar och regler samt de dokumenterade procedurer, instruktioner och metoder som påverkar hans/hennes arbete EXEMPEL Kommunallagen, EU's tjänstedirektiv, näringslivsstrategier, styrmodeller, policies, kommunala värdegrunder den interna arbetsprocessen (organisationsstruktur) för företagsärenden allmän företagarkunskap grundläggande företagsjuridik det engelska språket, företagslotsen ska behärska engelska i tal och skrift ungefärlig handläggningstid offentlighetsprincip och sekretessregler EXEMPEL skillnad på offentliga dokument och arbetsdokument lagen om offentlig upphandling (LoU) krav på dokumentation och arkivering Rekommenderade kunskaper Det rekommenderas att företagslotsen har: IT-kunskap kunskap om omvärldsbevakning, dvs ska ha förståelse för var information finns tillgänglig och analysera/bedöma informationen analytisk förmåga, förmåga att se helheten samt troliga konsekvenser kunskap om skatter och avgifter (moms, sociala avgifter m.m.) kunskap om förutsättningar av arbetet i en politiskt styrd organisation kunskap om nationella, regionala och lokala organisationer kunskap i tillgänglighetsfrågor EXEMPEL kunskap om hur kommunikation effektivt kan ske med människor som har reducerad syn eller hörsel kunskap i miljöfrågor Meriterande kunskaper Det är meriterande om företagslotsen har: kunskap inom import/export 14 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

17 ytterligare språkkunskaper utöver engelska personlig erfarenhet av företagande kunskap om ledningssystem EXEMPEL kunskap om syfte och användning av kvalitetsledningssystem, exempelvis SS-ISO 9000-serien erfarenhet från kommunal verksamhet 6.4 Färdigheter Företagslotsen ska ha för tjänsten relevanta färdigheter. Dessa delas in i två kravnivåer: Färdigheter som är krav och meriterande kunskaper Krav på färdigheter Företagslotsen ska ha grundläggande färdigheter för att hantera processerna presenterade i figur 1. Dessutom ska företagslotsen kunna: tillämpa lagar och regler förhålla sig till den svenska offentlighetsprincipen, samt proaktivt kunna informera företagaren om gällande regler vid kontakt med en offentlig myndighet hantera att ett företagsärende kan innehålla både allmänna och icke allmänna handlingar kommunicera och vara en länk mellan såväl myndigheter, företag som medborgare samarbeta tillgodogöra sig lokala förutsättningar för näringslivet sätta sig in i företagarens behov och situation hitta och ta till sig relevant information upprätthålla en pågående dialog med näringslivet driva fram beslut på ett diplomatiskt sätt arbeta självständigt betrakta ett ärende ur olika synvinklar Meriterande färdigheter Det är meriterande om företagslotsen kan: hantera en webbsida 6.5 Bevarande och vidareutveckling av kompetens Kompetensen hos företagslotsen måste bevaras och utvecklas kontinuerligt. Det övergripande ansvaret för kompetensen ligger på kommunledningen, se punkt 4.4. Företagslotsen ska kontinuerligt och självkritiskt utvärdera sin kompetens och att ta eget initiativ till vidareutbildning i olika former. Företagslotsen ska: delta i utbildningar och kurser som kommunalledningen kräver EXEMPEL Värdskapsutbildning, starta-eget-kurs, personlig effektivitetskurs, servicekurs Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. 15

18 kontinuerligt genomföra företagsbesök samt delta på möten med grupper av företag, företagarnätverk och regionala/nationella organisationer/myndigheter praktisera eller genomföra besök i lärande syfte hos relevanta kommunala funktioner följa den politiska utvecklingen. 7 Rapportering Företagslotsen ska kontinuerligt rapportera skriftligen om verksamheten till kommunledningen. 16 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Riktlinjer för service och tillgänglighet

Riktlinjer för service och tillgänglighet Kommunstyrelsen Datum 1 (7) Kommunledningskontoret 2015-09-15 KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 KSKF/2015:451 Riktlinjer för service och tillgänglighet Inledning Eskilstuna kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Rutin för hantering av synpunkter och klagomål inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

Rutin för hantering av synpunkter och klagomål inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde Beslutad av: Skolchef Dokumentansvarig: Dokumenttyp: Rutin/Instruktion Giltighetstid: Tillsvidare Gäller från: 20120901 Diarienr: Rutin för hantering av synpunkter och klagomål inom barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Borås Stads Rutin för hantering av synpunkter. Rutin för synpunkter 1

Borås Stads Rutin för hantering av synpunkter. Rutin för synpunkter 1 Borås Stads Rutin för hantering av synpunkter Rutin för synpunkter 1 Fastställt av: Kommunchefen Datum: September 2014 Dokumentet gäller för: Alla förvaltningar För revidering ansvarar: Stadskansliet För

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Rutiner vid synpunkter och klagomål

Rutiner vid synpunkter och klagomål Sida 1(5) Rutin vid synpunkter, klagomål Version 2011-03-24 Socialförvaltningen Rutiner vid synpunkter och klagomål Sida 2(5) Synpunkt och klagomålshantering Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2006:11

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1 Ks 82/2006 Dnr Ks 2013/68 Dnr Ks/K 2006.10109 Riktlinjer för information och kommunikation i Tomelilla kommun Detta dokument gäller all muntlig,

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Riktlinjer för service och tillgänglighet

Riktlinjer för service och tillgänglighet Kommunstyrelsen Datum Kommunledningskontoret 2015-09-15 KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 KSKF/2015:451 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för service och tillgänglighet Förslag till beslut 1.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 11-09-01 1(7) Antaget av sektorschef Lärande och Omsorg sept. 2011 Reviderade mars 2013 Rutiner enligt lex Sarah 2(7) Lex Sarah Lex Sarah kallas de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2012-06-12 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2012-06-12, 91. Sociala medier är ett sätt att kommunicera, föra dialog och dela kunskap på. Exempel på sociala medier

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa aaa Vård- och omsorgsförvaltningen aaa aaaa aaaa Dokumentnamn: Hantering av lex Sarah-ärenden Dnr: VOO 2017/0016 1(6) Skapad: 2013-11-06 Reviderad: 2017-01-10 Dokumenttyp: Rutin Skapad av: Kvalitetsstrateg

Läs mer

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 Riktlinje Sociala medier Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 2016 2019 sidan 1 av 6 Sociala medier definition Sociala medier avser aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering. Styrdokument

1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering. Styrdokument 1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-03-22 36 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad

Läs mer

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 1 (7) Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 2 (7) Innehåll 1 Utgångspunkter och förutsättningar...3 2 Syfte...3 3 Mål...3 4 Samordning och ansvar...4 5 Åtgärdskalender

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Riktlinjer. Kvalitetsarbete

Riktlinjer. Kvalitetsarbete Riktlinjer Kvalitetsarbete Riktlinjer för kvalitetsarbete inom Luleå kommun 1. Inledning Riktlinjer för kvalitetsarbete omfattar samtliga verksamheter inom Luleå kommun och är vägledande för de majoritetsägda

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den Riktlinjer sociala medier Riktlinjer - Användning av sociala medier Syftet med att använda sociala medier i Smedjebackens kommun är i första hand för att ha en plats för dialog, nå nya och redan etablerade

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro Nilsson-Holmesten

TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro Nilsson-Holmesten Rutin för avvikelser inom Socialtjänstens område inom vården och omsorgen om äldre enligt föreskriften SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 Ärendehanteringsprojektet 2011-01-01 infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (7) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 5 2.4 Rapporter

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning Dokumentansvarig: Kanslichef Antaget: 2017-09-07 RUTIN 2(10) Innehåll Rutin för utlämnande och sekretessbedömning

Läs mer

Uppföljning 2012-08-08 Ideal Vård och Service

Uppföljning 2012-08-08 Ideal Vård och Service SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120808 Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets representanter: Olga Yuen Cárdenas

Läs mer

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisors uppgifter Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier s riktlinjer för sociala medier 1 s riktlinjer för sociala medier ska hjälpa och stötta de som arbetar inom kommunen att kommunicera via sociala medier. Dokumentet behandlar bland annat förhållningssätt,

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd Arbetsordning 2016 2018 Fastställd 2015-12-12 1 Arbetsordning för perioden 2016-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer tillsammans.

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Överenskommelse om myndighetssamverkan

Överenskommelse om myndighetssamverkan Överenskommelse om myndighetssamverkan för effektiv informationsförsörjning inom området för ekonomiskt bistånd 2 1. PARTER Denna överenskommelse om myndighetssamverkan har ingåtts mellan de uppgiftslämnande

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 Fastställd/Approved: 2014-02-26 Publicerad/Published: 2014-02-27 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 01.140.30; 04.050; 33.040.40;

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet och service

Riktlinjer för tillgänglighet och service Riktlinjer för tillgänglighet och service Antagna av kommunstyrelsen den xx månad xx, 2016KS/0674 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel

Läs mer

Rapport Synpunkten. Anette Christoffersson Maria Jonsson

Rapport Synpunkten. Anette Christoffersson Maria Jonsson Rapport Synpunkten Anette Christoffersson Maria Jonsson 1 INLEDNING Synpunkten - från idé till verklighet Förbättrad medborgardialog var ett utvecklingsområde som framkom vid genomförandet av kommunkompassen

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Kvalitets- och Nyckeltalshantering i Orust kommun

Kvalitets- och Nyckeltalshantering i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.27) Kvalitets- och Nyckeltalshantering i Orust kommun Delrapport 2 Klagomålshantering Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Kvalitet och uppföljning Ägare/ansvarig Arkivarie Antagen

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

1(7) Riktlinjer för synpunktshantering. Styrdokument

1(7) Riktlinjer för synpunktshantering. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-11-10 203 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning...4 1 Inledning...4 1.1 Definition...4

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer