Kravspecifikation för kommunala företagslotsar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kravspecifikation för kommunala företagslotsar"

Transkript

1 SIS, Swedish Standards Institute Kravspecifikation för kommunala företagslotsar Det här dokumentet innehåller ett förslag till kravspecifikation för kommunala företagslotsar som på sikt är tänkt att vidareutvecklas och fastställas som svensk standard. Vi på SIS, Swedish Standards Institute, skulle uppskatta om ni hade möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Inledningsvis ger vi en bakgrund till förslaget samt ger några korta anvisningar. Anledning till att vi skapat förslaget Idag finns inom många svenska kommuner en person eller funktion med uppgift att vägleda företagarna igenom kommunal administration och beslutsgång. Företagarna kan exempelvis få hjälp med information, snabba beslut och samordning av ärendehantering genom en och samma person eller funktion (ofta kallad företagslots). Det föreslagna utkastet till en gemensam kravspecifikation för kommunal företagslotsning syftar till att fungera som ett verktyg för att öka kvaliteten i kommunernas näringslivstjänster och minska den administrativa bördan för företagarna. Se vidare i dokumentets orienteringsavsnitt. Hur de kommuner som önskar leva upp till kravspecifikationen ska verifiera att de gör detta ligger utanför uppdraget. Kraven ska dock vara ställda så att de möjliggör såväl intern verifiering som extern certifiering. Synpunkter välkomnas Detta utkast är framtaget inom SIS arbetsgrupp för kommunala näringslivstjänster. Enligt vad som gäller för huvuddelen av de svenska standarddokument som utvecklas inom SIS är dokumentet normativt och innehåller en rad krav som ska uppfyllas samtidigt som tillämpningen är frivillig. Gruppen som består av representanter från Hultsfred, Högsby och Vimmerby kommun samt SIS önskar nu få in kommentarer från relevanta organisationer för att kunna kvalitetssäkra dokumentet och få det användbart för svenska kommuner oavsett läge och storlek. Vi välkomnar synpunkter rörande alla aspekter och avsnitt. Vi skulle särskilt uppskatta era synpunkter gällande följande områden: Är kravspecifikationen relevant? Har den potential att uppnå syftet att fungera som ett verktyg för att öka kvaliteten i kommunernas näringslivstjänster och minska den administrativa bördan för företagarna? Processen: Är beskrivningen och kraven applicerbara på din organisation (gäller främst kommuner)? Ställs tydliga krav som säkerställer kvalitet i tjänsterna samtidigt som de är praktiskt möjliga att uppnå? Ser ni några problem som skulle kunna uppstå vid en eventuell framtida certifiering? Är vissa krav för långtgående, i så fall vilka? Saknas krav som ni anser vara centrala för att tjänsten ska hålla hög kvalité?

2 Anvisningar När vi mottagit och behandlat era och övrigas kommentarer kommer SIS att fastställa dokumentet som en SIS Workshop Agreement under hösten Det slutgiltiga dokumentet kan i vissa delar komma att avvika från detta utkast beroende på resultatet av de synpunkter SIS arbetsgrupp får in från er och andra organisationer. Vi ber att få återkomma med eventuella frågor som kan dyka upp under slutförandefasen. Om det råder enighet om att det finns ett behov av tydliga gemensamt framtagna krav planerar SIS att genom en öppen process utveckla dokumentet till en formell Svensk standard under Dessa organisationer får utkastet Vi har vänt oss till ett urval av organisationer som bör se ett värde av en gemensam kravspecifikation och som kan ge oss värdefulla synpunkter. I detta skede har vi vänt oss till: 20 utvalda kommuner 5 utvalda myndigheter/rikstäckande organisationer Behandling av inkomna synpunkter SIS arbetsgrupp kommer att gå igenom och behandla alla inkomna kommentarer för att få ett så kvalitativt och ett så välförankrat dokument som möjligt. Vid behov ber arbetsgruppen om möjlighet att få återkomma med frågor och funderingar. Frågor kring utkastet besvaras av Aneta Radon, SIS, telefon: , epost: Svarstid Senast den 30 september önskar vi ha era synpunkter till

3 SIS WA-[beteckning] Dokument N016, Utkast: Kommunal företagslotsning Organisation, ledning och personal ICS Språk: svenska Publicerad: Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. 1

4 Innehåll Sida Förord...3 Orientering Omfattning Normativa hänvisningar Termer och definitioner Krav på systematiskt kvalitetsarbete Organisation och ansvar Offentlighet och sekretess Dokumentation av företagsärenden Kompetens Resursallokering Uppföljning och utvärdering Krav på tjänsten företagslotsning Generella krav på tjänsten företagslotsning Process för tjänsten företagslotsning Generella krav på processen Kontakt och uppstartsfas Genomförandefas Leverans och återkoppling Krav på innehåll i tjänsten företagslotsning Generella krav på innehåll i tjänsten företagslotsning Information Samordning Beslut Personkrav företagslots Kompetens Personliga egenskaper Kunskaper Krav på kunskaper Rekommenderade kunskaper Meriterande kunskaper Färdigheter Krav på färdigheter Meriterande färdigheter Bevarande och vidareutveckling av kompetens Rapportering Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

5 Förord Detta utkast till SIS Workshop agreement har utarbetats av SIS Workshop Kommunala näringslivstjänster. Följande personer och organisationer har deltagit i utarbetandet: Malin Albertsson, Hultsfreds kommun Jonas Högquist, Högsby kommun Carina Östh, Vimmerby kommun Henning Törner, SIS Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. 3

6 Orientering Idag finns inom många svenska kommuner en person eller funktion med uppgift att vägleda företagarna igenom kommunal administration och beslutsgång. Företagarna kan exempelvis få hjälp med information, snabba beslut och samordning av ärendehantering genom en och samma person eller funktion (ofta kallad företagslots). Det är viktigt för företagarna att dessa tjänster är anpassade till deras behov, har hög kvalitet och har ett likartat innehåll i de kommuner företagaren verkar. Syftet med denna SIS WA är att Sveriges kommuner ska öka kvaliteten i sina näringslivstjänster och minska den administrativa bördan för företagare för att skapa ett attraktivare kommunalt företagsklimat. Korrekt myndighetsutövning vid exempelvis tillståndsgivningar ska kombineras med en hög och effektiv servicenivå gentemot företagen, främst med avseende på information och samordning. Företagare ska också bli likartat bemötta oavsett vilken kommun de vänder sig till. Detta dokument ger underlag för att säkerställa att kommuners företagslotsning utförs på ett kvalitativt och effektivt sätt genom att ställa krav på ledning, process och personal. Detta dokument ger underlag för att säkerställa att de personer som arbetar med kommunala näringslivstjänster har nödvändiga förutsättningar och kunskaper för att kunna leva upp till företagens behov och förväntningar på svenska kommuners företagslotsning. 4 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

7 1 Omfattning Denna workshop agreement ställer krav på kommunerna och deras anställda gällande kommunal företagslotsning. Den är avsedd för kommunledningar och alla som inom en kommun eller på uppdrag av en kommun hanterar företagsärenden. Den innehåller: krav på kommunledningen att säkerställa ett systematiserat kvalitetsarbete krav på tjänsten företagslotsning inklusive process och uppgifter personkrav Den är tillämpbar på alla svenska kommuner. 2 Normativa hänvisningar Kommunallagen, SFS 1991:900 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL 30 kap. 27 OSL 31 kap. 12 OSL Tryckfrihetsförordningen, TF 2 kap. 6-7 TF 3 Termer och definitioner För tillämpningen av detta dokument gäller de termer och definitioner som följer nedan. 3.1 företagare företrädare för företag eller blivande företag ANM. Med företag avses samtliga bolagsformer inklusive föreningar 3.2 företagslots organisatorisk enhet styrd av kommuner som tillhandahåller företagslotsning ANM. 1 ANM. 2 även person som är anställd på enheten kan benämnas företagslots den organisatoriska enheten kan vara flexibelt sammansatt 3.3 företagslotsning kommunal tjänst som hanterar företagsärenden genom att tillhandahålla information, ombesörja samordning och driva fram beslut 3.4 företagsärende ett ärende initierat av en företagare eller företagslots som kräver en aktiv återkoppling Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. 5

8 ANM företagsärenden hanteras av företagslotsen 3.5 kvalitetsansvarig person ansvarig på kommunen för bevakning och omsättning av kvalitetskrav 3.6 kvalitetsarbete metod för verksamhetsutveckling som bygger på ständig förbättring 3.7 lotsmöte möte som berör ett eller flera företagsärenden där företagslotsen deltar ANM. Företagaren delta ofta vid lotsmöte 4 Krav på systematiskt kvalitetsarbete 4.1 Organisation och ansvar Kommunledningen ska tillämpa ett system för kvalitetsarbete som täcker in alla krav i denna SIS Workshop Agreement. Kommunledningen ska: aktivt engagera sig för att kommunens företagslotsning ska hålla hög kvalitet vara ansvarig för utveckling, implementering och ständig förbättring av systemet för kvalitetsarbete säkerställa tillräckliga resurser och information till kvalitetssystemet säkerställa att rutiner och processer inom kvalitetsarbetet är dokumenterade skapa förutsättningar för ett gott samarbete och god serviceanda mellan och inom kommunens förvaltningar arbeta för samverkan med andra kommuners företagslots eller motsvarande besluta om och dokumentera kommunens organisation och de anställdas ansvar för företagslotsning säkerställa att medarbetare som utför företagslotsning är insatta i kommunens näringslivsstrategier, styrmodeller, policies, värdegrunder och kommunikationspolicies säkerställa att medarbetare som utför företagslotsning är insatta i tillämpliga nationella och internationella lagar och regler samt de dokumenterade procedurer, instruktioner och metoder som påverkar deras arbete uppmuntra delegering av beslutsrätt om detta kan ske utan att rättssäkerheten äventyras ta ansvar för att uppfylla de åtaganden som gjorts gentemot företagaren utse en kvalitetsansvarig med tillräckliga befogenheter för att säkerställa att kraven i denna SIS-WA efterlevs se till att procedurer, instruktioner och metoder som behövs för fullföljande av olika uppgifter inom ramen för denna SIS-WA dokumenteras, implementeras, underhålls samt att dessa är uppföljningsbara. 6 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

9 4.2 Offentlighet och sekretess Kommunledningen ska säkerställa att medarbetare som utför företagslotsning känner till och kan förhålla sig till Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL och den svenska offentlighetsprincipen som finns reglerad i tryckfrihetsförordningen, TF. 4.3 Dokumentation av företagsärenden Kommunledningen ska säkerställa att alla företagsärenden registreras och dokumenteras i ett ärendehanteringssystem tillgängligt för berörda. 4.4 Kompetens Kommunledningen ska ha procedurer för att säkerställa att medarbetare som utför företagslotsning har relevant kompetens, erfarenhet och utbildning. Kommunledningen ska säkerställa att medarbetare som utför företagslotsning har nödvändig kompetens för det ansvar och det arbete som ska utföras. 4.5 Resursallokering Kommunledningen ska säkerställa att tillräckliga personella och finansiella resurser finns tillgängliga för att företagslotsen ska kunna tillhandahålla företagslotsning enligt vad som krävs av denna standard. 4.6 Uppföljning och utvärdering Kommunen ska övervaka och hantera systemet för kvalitetsarbete inom företagslotsning genom att: analysera processen för företagslotsning med förutbestämda intervall genomföra interna eller externa revisioner av systemet för kvalitetsarbete för att kontrollera dess funktion analysera orsaken till eventuella problem dokumentera vidtagna orsaker för att förhindra upprepning av uppkomna problem säkerställa att vidtagna åtgärder är effektiva för att lösa problem upprätta och underhålla en granskningsmekanism för att bekräfta att vidtagna aktiviteter på ett effektivt sätt kommit till rätta med klagomål eller förslag till förbättringar utifrån regelbundna mätningar analysera och dokumentera företagens nöjdhet i syfte att få ett underlag till förbättringar av kvaliteten i de kommunala näringslivstjänsterna Kommunen ska upprätta och underhålla ett system för att dokumentera, granska och hantera företagares klagomål och förslag till förbättringar. Systemet ska inkludera: identifiering och dokumentation av bakomliggande orsaker till varje klagomål samt förslag till förbättring aktiviteter för att lösa problemen och förhindra upprepningar av dessa Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. 7

10 säkerställande av att vidtagna åtgärder är effektiva för att åtgärda klagomålen samt förslagen till förbättringar säkerställande av åtgärder för effektiv återkoppling till den klagande/förslagsställaren. 5 Krav på tjänsten företagslotsning 5.1 Generella krav på tjänsten företagslotsning Företagslotsning är en kommunal tjänst som ska hantera företagsärenden genom att tillhandahålla information, ombesörja samordning och driva fram beslut. Företagslotsning ska följa de krav på process som anges under avsnitt 5.2 och de krav på uppgifter som anges under 5.3 utföras på ett proaktivt, sakkunnigt och omdömesgillt sätt med företagarens behov i fokus utföras så att företagare bemöts med en jämn och likartad servicenivå oavsett vem företagaren är och oavsett vem inom kommunen företagaren kontaktar i ett företagsärende utföras med hög integritet. Kontakter med och uppdrag från företag med personlig anknytning ska undvikas vara tillgänglig för företagare inom och utom den egna kommunen utföras i enlighet med kommunens värdegrunder och kommunikationspolicies vara tillgänglig för företagare oavsett om de har: sensorisk nedsättning EXEMPEL nedsatt syn eller hörsel fysisk nedsättning EXEMPEL talsvårigheter, svårighet att gå i trappor kognitiv nedsättning EXEMPEL nedsatt minnesförmåga eller annat modersmål än svenska 5.2 Process för tjänsten företagslotsning Generella krav på processen Processen ska börja med en kontakt och uppstartsfas där företagaren eller företagslotsen initierar ett företagsärende som kräver en återkoppling till företagaren eller kommunen. Processen ska fortsätta med en genomförandefas där frågor och ärenden behandlas. Processen ska avslutas med en leverans och återkoppling. Därefter är processen avslutad. Vid ny kontakt ska ny process starta. Processen för ett enskilt företagsärende som hanteras inom företagslotsning behöver inte omfatta samtliga ansvarsområden som innefattas av tjänsten företagslotsning. Processen kan se olika ut beroende på typ av ärende. Processen för företagslotsning ska innehålla möjlighet till flexibilitet och prioritering. 8 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

11 Figur 1 Företagslotsningens processmodell Kontakt och uppstartsfas När kommunen blir kontaktad av en företagare ska företagslotsen göra en första bedömning angående: huruvida det är ett företagsärende Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. 9

12 vilka funktioner som ska vara inblandade, internt och externt för att kunna hantera ärendet. ANM. 1 ANM. 2 Den första kontakten kan ske via olika vägar och på olika sätt, dock ska ärendet alltid ägas av en viss person. Detta sker ofta genom ett samordningsmöte där företagaren eventuellt deltar. Är ärendet ett företagsärende ska ärendet hanteras enligt kraven i detta dokument. Företagsärenden ska registreras och göras tillgänglig för samtliga berörda medarbetare inom kommunen. Företagslotsning ska vara tillgänglig för företagare oavsett vilken medarbetare eller funktion han/hon kontaktar inom kommunen Genomförandefas När företagsärendet är registrerat och bedömt enligt kontakt och uppstartsfasen ska företagslotsen inhämta och hantera nödvändig information, ombesörja samordning och driva fram beslut. Företagsärendets status ska dokumenteras och göras tillgängligt för behörig personal inom kommunen genom systemet för ärendehantering. Under ärendets gång ska företagaren hållas informerad över aktuell status. ANM. Enskilda företagsärenden som hanteras inom företagslotsning kan innehålla en eller flera deltjänster inom ett eller flera av kommunens ansvarsområden Leverans och återkoppling Processen ska avslutas med en leverans och återkoppling till företagaren. Detta kan ske i form av information eller som beslut. Leverans och återkoppling kan ske såväl muntligt som skriftligt men det ska klart framgå för företagaren att företagsärendet är avslutat från kommunens sida. När ett företagsärende är avslutat ska detta registreras i ärendehanteringssystemet. 5.3 Krav på innehåll i tjänsten företagslotsning Generella krav på innehåll i tjänsten företagslotsning Företagslotsen ska tillhandahålla information, ombesörja samordning och driva fram beslut inom kommunala ansvarsområden illustrerade i figur 1. Företagslotsning ska innehålla följande ansvarsområden: lokaler och mark bygglov företagsetablering miljö och hälsa finansiering livsmedel kompetensförsörjning upphandling alkohol säkerhet 10 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

13 Utöver dessa ansvarsområden kan kommuner välja att inkludera andra kommunala tjänster i genomförandet av företagslotsningen. Företagslotsen ska vid kontakt med företagare agera och kommunicera som företrädare för hela kommunen verka för ett gott samarbete mellan kommunens förvaltningar genom omvärldsbevakning tillgodogöra sig lokala förutsättningar för näringslivet. Företagslotsen ska i ett ärendehanteringssystem registrera och dokumentera alla ärenden som motsvarar definitionen av ett företagsärende och som därmed kräver återkoppling. Företagslotsen ska åsätta samtliga dokument en versionsidentifikation så att gällande version lätt kan identifieras. Arkivering av företagsärenden ska ske enligt arkivlagen och vidare hanteras med hjälp av dokumenthanteringsplan samt gallringsråd. Företagslotsen ska agera enligt offentlighetsprincipen och enligt gällande sekretessregler. ANM. 1 Handlingar som skickas till eller från ärendet, även internt mellan olika förvaltningar, blir genast allmänna handlingar, medan övriga handlingar blir allmänna först när handlingen är upprättad. Detta innebär att handlingen är offentlig om ingen sekretessregel medför att sekretess gäller. ANM. 2 Enligt offentlighetsprincipen är en handling allmän när den inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. E-post likställs med skriftliga handlingar. Huvudregeln om offentlighetsprincipen finns reglerad i tryckfrihetsförordningen, TF, och undantagen från detta regleras i offentlighets- och sekretesslagen. ANM. 3 Sekretess gäller bland annat för enskild som lämnat uppgifter till myndigheten inom bland annat myndighetens stödverksamhet där det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. ANM. 4 Sekretess gäller när företagslotsen på uppdrag av den enskilde genomför undersökningar och rådgivning. ANM. 5 Vid hantering av anbud gäller särskilda regler enligt lagen om offentlig upphandling samt offentlighets- och sekretesslagen Information Generella krav på information Företagslotsen ska tillhandahålla information som tydliggör förutsättningar för att effektivt få ett företagsärende behandlat hos kommunen ge information som vägleder företagaren genom företagsärendeprocessen när detta efterfrågas av företagaren ge korrekt och tydlig information ge daterad och uppdaterad information tillhandahålla information i informationskanaler som är lätta att hitta och lätta att tillgå för företagare tillhandahålla information i ett format och språk som underlättar för företagaren att ta till sig och använda informationen. För att underlätta för företagare med sensorisk, fysisk och/eller kognitiv nedsättning ska företagslotsen så långt det är möjligt tillhandahålla information i kanaler och format som underlättar för dessa företagare att tillgodogöra sig informationen. EXEMPEL 1 publikationer anpassade till hjälpmedelsprogram som bland annat kan öka kontrasten i texterna, skapa punktskrift eller läsa upp innehållet på en webbsida. EXEMPEL 2 information översatt till företagarens modersmål Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. 11

14 Tydliggörande information Företagslotsen ska underlätta för företagare genom att tillgängliggöra information av faktakaraktär som företagare normalt efterfrågar. Denna tydliggörande information ska tillhandahållas på kommunens webbplats och ska normalt även vara tillgänglig via e-post, telefon och personliga besök. Företagslotsen ska tillhandahålla tydliggörande information som minst ska bestå av: information om vad kommunen har för ansvar och befogenheter gentemot företagare information om vilka ärendeslag kommunen hanterar och vad kommunens uppgift är inom dessa information om beräknad handläggningstid för vanliga ärendeslag svar på vanliga frågor inom företagsärenden information om avgifter företagslotsen ska via kommunens webbplats informera om påbörjade kommunala upphandlingar information om vad företagaren behöver tillstånd för tydlig kontaktinformation inklusive fullständig e-postadress och telefonnummer Vägledande information Företagslotsen är ansvarig för att kontrollera att företagarens önskemål uppfattas korrekt i varje steg av processen för näringslivstjänster. Grund för beslut ska framgå och vara förståeligt för företagaren. Företagslotsen ska: vägleda företagaren genom att tillhandahålla lättillgänglig information. Vägledande information ska så långt det är möjligt tillhandahållas via kommunens webbplats men kan också ges vid personliga kontakter via telefon, e-post och möten ge företagare information som ska verka för att företagaren får korrekta förväntningar på kommunens tjänst och de resultat företagaren kan vänta sig underlätta för företagare att finna nödvändiga blanketter och vid behov instruera företagaren om hur blanketten ska fyllas i. Relevanta blanketter ska finnas tillgängliga elektroniskt och i pappersform i de fall kommunen inte hanterar eller ansvarar för ett ärende eller del av ärende, hänvisa till annan organisation om denna är känd uppdatera företagaren om förseningar som kommunen kan anta är väsentliga för företagaren när det är lämpligt informera företaget om konsekvenserna av offentlighetsprincipen verka för att minimera arbete för företagare genom att proaktivt tillhandahålla information. EXEMPEL Proaktiv information kan förhindra att företagare ansöker om tillstånd som inte behövs eller som inte har förutsättningar att beviljas Samordning Företagslotsen ska kunna tillhandahålla en person med huvudansvar för företagets alla ärenden. Denna kontaktperson ska samordna företagarens ärenden och kunna utgöra företagets enda kontaktperson hos kommunen. Företagslotsen ska i ett tidigt skede analysera och planera företagsärendet samt informera och involvera berörda interna och externa funktioner. De processer som kan pågå parallellt ska därefter initieras omgående. 12 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

15 EXEMPEL Processer inom kommunala förvaltningar, länsstyrelsen, regionförbund, myndigheter och organisationer. Företagslotsen ska gentemot företagaren kunna motivera kommunens agerande i ett företagsärende. Företagslotsen ska ha ett utvecklat samarbete med de regionala och centrala myndigheter som har tydlig inverkan på resultatet av företagslotsningen. Företagslotsen ska när det är relevant kalla till lotsmöte. Företagslotsen ska protokollföra de lotsmöten som genomförs. Företagslotsen ska ge inblandade parter tillgång till relevant uppdaterad information genom användande av ärendehanteringssystem. Ärendehanteringssystemet ska vara tydligt och användas för att lokalisera och återkoppla information såväl inom funktionen företagslots som gentemot företagaren Beslut Företagslotsen ska säkerställa fullständiga och korrekta underlag för beslut skyndsamt anmäla och bereda ärendet för beslut till berörd instans säkerställa att beslut fattas på tillräckliga underlag och en korrekt bild av företagarens behov ha tillgång till en förteckning över eventuell beslutsdelegation verka för att beslutet omsätts och kommuniceras snarast informera om grund för eventuellt avslag, överklagansrätt och tillvägagångssätt för överklagan ska ges i samband med beslut prioritera ett företagsärende framför andra om särskilda omständigheter föreligger. 6 Personkrav företagslots 6.1 Kompetens Här definieras minimikravet på kompetensen hos en företagslots. Dessa krav är en grundförutsättning för att lotsen ska kunna utföra företagslotsning enligt kraven i detta dokument. Den detaljerade specifikationen av kompetenser är sammanställd för att täcka samtliga aktiviteter i detta dokument. Tjänsten företagslotsning kan vara uppdelat på flera personer. Sammantaget ska kompetensen hos personen eller personerna motsvara kraven för tjänsten företagslotsning så som anges i avsnitt 5. Kompetensen hos företagslotsen bestäms av personliga egenskaper, kunskaper och färdigheter. 6.2 Personliga egenskaper Företagslotsen ska vara serviceinriktad samt ha en tillmötesgående och professionell attityd vara initiativtagande och proaktiv vara noggrann och ansvarsfull vara nyfiken och lyhörd vara öppen för diskussion och ha stor integritet. Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. 13

16 6.3 Kunskaper Företagslotsen ska ha för tjänsten relevanta kunskaper. Dessa delas in i tre kravnivåer: Kunskaper som är krav, rekommenderade kunskaper och meriterande kunskaper Krav på kunskaper Företagslotsen ska ha grundläggande kunskap om processer inom de ansvarsområden som presenteras i figur 1. Dessutom ska företagslotsen ha kunskaper om följande: tillämpliga nationella och internationella lagar och regler samt de dokumenterade procedurer, instruktioner och metoder som påverkar hans/hennes arbete EXEMPEL Kommunallagen, EU's tjänstedirektiv, näringslivsstrategier, styrmodeller, policies, kommunala värdegrunder den interna arbetsprocessen (organisationsstruktur) för företagsärenden allmän företagarkunskap grundläggande företagsjuridik det engelska språket, företagslotsen ska behärska engelska i tal och skrift ungefärlig handläggningstid offentlighetsprincip och sekretessregler EXEMPEL skillnad på offentliga dokument och arbetsdokument lagen om offentlig upphandling (LoU) krav på dokumentation och arkivering Rekommenderade kunskaper Det rekommenderas att företagslotsen har: IT-kunskap kunskap om omvärldsbevakning, dvs ska ha förståelse för var information finns tillgänglig och analysera/bedöma informationen analytisk förmåga, förmåga att se helheten samt troliga konsekvenser kunskap om skatter och avgifter (moms, sociala avgifter m.m.) kunskap om förutsättningar av arbetet i en politiskt styrd organisation kunskap om nationella, regionala och lokala organisationer kunskap i tillgänglighetsfrågor EXEMPEL kunskap om hur kommunikation effektivt kan ske med människor som har reducerad syn eller hörsel kunskap i miljöfrågor Meriterande kunskaper Det är meriterande om företagslotsen har: kunskap inom import/export 14 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

17 ytterligare språkkunskaper utöver engelska personlig erfarenhet av företagande kunskap om ledningssystem EXEMPEL kunskap om syfte och användning av kvalitetsledningssystem, exempelvis SS-ISO 9000-serien erfarenhet från kommunal verksamhet 6.4 Färdigheter Företagslotsen ska ha för tjänsten relevanta färdigheter. Dessa delas in i två kravnivåer: Färdigheter som är krav och meriterande kunskaper Krav på färdigheter Företagslotsen ska ha grundläggande färdigheter för att hantera processerna presenterade i figur 1. Dessutom ska företagslotsen kunna: tillämpa lagar och regler förhålla sig till den svenska offentlighetsprincipen, samt proaktivt kunna informera företagaren om gällande regler vid kontakt med en offentlig myndighet hantera att ett företagsärende kan innehålla både allmänna och icke allmänna handlingar kommunicera och vara en länk mellan såväl myndigheter, företag som medborgare samarbeta tillgodogöra sig lokala förutsättningar för näringslivet sätta sig in i företagarens behov och situation hitta och ta till sig relevant information upprätthålla en pågående dialog med näringslivet driva fram beslut på ett diplomatiskt sätt arbeta självständigt betrakta ett ärende ur olika synvinklar Meriterande färdigheter Det är meriterande om företagslotsen kan: hantera en webbsida 6.5 Bevarande och vidareutveckling av kompetens Kompetensen hos företagslotsen måste bevaras och utvecklas kontinuerligt. Det övergripande ansvaret för kompetensen ligger på kommunledningen, se punkt 4.4. Företagslotsen ska kontinuerligt och självkritiskt utvärdera sin kompetens och att ta eget initiativ till vidareutbildning i olika former. Företagslotsen ska: delta i utbildningar och kurser som kommunalledningen kräver EXEMPEL Värdskapsutbildning, starta-eget-kurs, personlig effektivitetskurs, servicekurs Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. 15

18 kontinuerligt genomföra företagsbesök samt delta på möten med grupper av företag, företagarnätverk och regionala/nationella organisationer/myndigheter praktisera eller genomföra besök i lärande syfte hos relevanta kommunala funktioner följa den politiska utvecklingen. 7 Rapportering Företagslotsen ska kontinuerligt rapportera skriftligen om verksamheten till kommunledningen. 16 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Riktlinjer för service och tillgänglighet

Riktlinjer för service och tillgänglighet Kommunstyrelsen Datum Kommunledningskontoret 2015-09-15 KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 KSKF/2015:451 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för service och tillgänglighet Förslag till beslut 1.

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisors uppgifter Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 Ärendehanteringsprojektet 2011-01-01 infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare

Läs mer

Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt Sekretess och tystnadsplikt tryckfrihetsförordningen offentlighets- och sekretesslagen patientdatalagen HU 2013-09-04 Susan Ols Landstingsjurist Översikt Offentlighetsprincipen Allmänna handlingar Sjukvårdssekretessen

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialförvaltningen Foto: Karolina Edgren Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Utgångspunkter, principer och ansvar

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet

Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Välj dokumenttyp

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Checklista för köp av tjänster mellan företag

Checklista för köp av tjänster mellan företag Checklista för köp av tjänster mellan företag Vilka behov har ditt företag? Vad ligger bakom ditt beslut att söka hjälp? Vilka leverantörer finns att välja på? Det finns några saker att ha i minnet när

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2012-06-12 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2012-06-12, 91. Sociala medier är ett sätt att kommunicera, föra dialog och dela kunskap på. Exempel på sociala medier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun

Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för familjerådgivning i Varbergs kommun är antagna av socialnämnden 2015-01-29 14. Dessa ersätter tidigare kvalitetskrav

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Rutiner vid synpunkter och klagomål

Rutiner vid synpunkter och klagomål Sida 1(5) Rutin vid synpunkter, klagomål Version 2011-03-24 Socialförvaltningen Rutiner vid synpunkter och klagomål Sida 2(5) Synpunkt och klagomålshantering Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2006:11

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer. Kvalitetsarbete

Riktlinjer. Kvalitetsarbete Riktlinjer Kvalitetsarbete Riktlinjer för kvalitetsarbete inom Luleå kommun 1. Inledning Riktlinjer för kvalitetsarbete omfattar samtliga verksamheter inom Luleå kommun och är vägledande för de majoritetsägda

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58)

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret Martina Manneh, 016-710 55 05 Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Sociala medier är interaktiva kommunikationskanaler mötesplatser som skapar

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (7) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 5 2.4 Rapporter

Läs mer

Kvalitets- och Nyckeltalshantering i Orust kommun

Kvalitets- och Nyckeltalshantering i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.27) Kvalitets- och Nyckeltalshantering i Orust kommun Delrapport 2 Klagomålshantering Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Kvalitet och uppföljning Ägare/ansvarig Arkivarie Antagen

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala media

Strategi och riktlinjer för sociala media Strategi och riktlinjer för sociala media Godkänd av chefgruppen 2011-01-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Strategi... 3 1.1 Vad är sociala medier?... 3 1.2 Ånge kommuns syfte och mål med medverkan i sociala

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad?

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Välkommen till en fördjupningskurs om arkiv- och ärendehantering. Program: 13:00-14:00 Ansvarsfördelning, utlämnande och PUL 14:00-14:30 Paus 14:30-15:30 Informationssäkerhet

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer