Kravspecifikation för kommunala företagslotsar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kravspecifikation för kommunala företagslotsar"

Transkript

1 SIS, Swedish Standards Institute Kravspecifikation för kommunala företagslotsar Det här dokumentet innehåller ett förslag till kravspecifikation för kommunala företagslotsar som på sikt är tänkt att vidareutvecklas och fastställas som svensk standard. Vi på SIS, Swedish Standards Institute, skulle uppskatta om ni hade möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Inledningsvis ger vi en bakgrund till förslaget samt ger några korta anvisningar. Anledning till att vi skapat förslaget Idag finns inom många svenska kommuner en person eller funktion med uppgift att vägleda företagarna igenom kommunal administration och beslutsgång. Företagarna kan exempelvis få hjälp med information, snabba beslut och samordning av ärendehantering genom en och samma person eller funktion (ofta kallad företagslots). Det föreslagna utkastet till en gemensam kravspecifikation för kommunal företagslotsning syftar till att fungera som ett verktyg för att öka kvaliteten i kommunernas näringslivstjänster och minska den administrativa bördan för företagarna. Se vidare i dokumentets orienteringsavsnitt. Hur de kommuner som önskar leva upp till kravspecifikationen ska verifiera att de gör detta ligger utanför uppdraget. Kraven ska dock vara ställda så att de möjliggör såväl intern verifiering som extern certifiering. Synpunkter välkomnas Detta utkast är framtaget inom SIS arbetsgrupp för kommunala näringslivstjänster. Enligt vad som gäller för huvuddelen av de svenska standarddokument som utvecklas inom SIS är dokumentet normativt och innehåller en rad krav som ska uppfyllas samtidigt som tillämpningen är frivillig. Gruppen som består av representanter från Hultsfred, Högsby och Vimmerby kommun samt SIS önskar nu få in kommentarer från relevanta organisationer för att kunna kvalitetssäkra dokumentet och få det användbart för svenska kommuner oavsett läge och storlek. Vi välkomnar synpunkter rörande alla aspekter och avsnitt. Vi skulle särskilt uppskatta era synpunkter gällande följande områden: Är kravspecifikationen relevant? Har den potential att uppnå syftet att fungera som ett verktyg för att öka kvaliteten i kommunernas näringslivstjänster och minska den administrativa bördan för företagarna? Processen: Är beskrivningen och kraven applicerbara på din organisation (gäller främst kommuner)? Ställs tydliga krav som säkerställer kvalitet i tjänsterna samtidigt som de är praktiskt möjliga att uppnå? Ser ni några problem som skulle kunna uppstå vid en eventuell framtida certifiering? Är vissa krav för långtgående, i så fall vilka? Saknas krav som ni anser vara centrala för att tjänsten ska hålla hög kvalité?

2 Anvisningar När vi mottagit och behandlat era och övrigas kommentarer kommer SIS att fastställa dokumentet som en SIS Workshop Agreement under hösten Det slutgiltiga dokumentet kan i vissa delar komma att avvika från detta utkast beroende på resultatet av de synpunkter SIS arbetsgrupp får in från er och andra organisationer. Vi ber att få återkomma med eventuella frågor som kan dyka upp under slutförandefasen. Om det råder enighet om att det finns ett behov av tydliga gemensamt framtagna krav planerar SIS att genom en öppen process utveckla dokumentet till en formell Svensk standard under Dessa organisationer får utkastet Vi har vänt oss till ett urval av organisationer som bör se ett värde av en gemensam kravspecifikation och som kan ge oss värdefulla synpunkter. I detta skede har vi vänt oss till: 20 utvalda kommuner 5 utvalda myndigheter/rikstäckande organisationer Behandling av inkomna synpunkter SIS arbetsgrupp kommer att gå igenom och behandla alla inkomna kommentarer för att få ett så kvalitativt och ett så välförankrat dokument som möjligt. Vid behov ber arbetsgruppen om möjlighet att få återkomma med frågor och funderingar. Frågor kring utkastet besvaras av Aneta Radon, SIS, telefon: , epost: Svarstid Senast den 30 september önskar vi ha era synpunkter till

3 SIS WA-[beteckning] Dokument N016, Utkast: Kommunal företagslotsning Organisation, ledning och personal ICS Språk: svenska Publicerad: Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. 1

4 Innehåll Sida Förord...3 Orientering Omfattning Normativa hänvisningar Termer och definitioner Krav på systematiskt kvalitetsarbete Organisation och ansvar Offentlighet och sekretess Dokumentation av företagsärenden Kompetens Resursallokering Uppföljning och utvärdering Krav på tjänsten företagslotsning Generella krav på tjänsten företagslotsning Process för tjänsten företagslotsning Generella krav på processen Kontakt och uppstartsfas Genomförandefas Leverans och återkoppling Krav på innehåll i tjänsten företagslotsning Generella krav på innehåll i tjänsten företagslotsning Information Samordning Beslut Personkrav företagslots Kompetens Personliga egenskaper Kunskaper Krav på kunskaper Rekommenderade kunskaper Meriterande kunskaper Färdigheter Krav på färdigheter Meriterande färdigheter Bevarande och vidareutveckling av kompetens Rapportering Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

5 Förord Detta utkast till SIS Workshop agreement har utarbetats av SIS Workshop Kommunala näringslivstjänster. Följande personer och organisationer har deltagit i utarbetandet: Malin Albertsson, Hultsfreds kommun Jonas Högquist, Högsby kommun Carina Östh, Vimmerby kommun Henning Törner, SIS Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. 3

6 Orientering Idag finns inom många svenska kommuner en person eller funktion med uppgift att vägleda företagarna igenom kommunal administration och beslutsgång. Företagarna kan exempelvis få hjälp med information, snabba beslut och samordning av ärendehantering genom en och samma person eller funktion (ofta kallad företagslots). Det är viktigt för företagarna att dessa tjänster är anpassade till deras behov, har hög kvalitet och har ett likartat innehåll i de kommuner företagaren verkar. Syftet med denna SIS WA är att Sveriges kommuner ska öka kvaliteten i sina näringslivstjänster och minska den administrativa bördan för företagare för att skapa ett attraktivare kommunalt företagsklimat. Korrekt myndighetsutövning vid exempelvis tillståndsgivningar ska kombineras med en hög och effektiv servicenivå gentemot företagen, främst med avseende på information och samordning. Företagare ska också bli likartat bemötta oavsett vilken kommun de vänder sig till. Detta dokument ger underlag för att säkerställa att kommuners företagslotsning utförs på ett kvalitativt och effektivt sätt genom att ställa krav på ledning, process och personal. Detta dokument ger underlag för att säkerställa att de personer som arbetar med kommunala näringslivstjänster har nödvändiga förutsättningar och kunskaper för att kunna leva upp till företagens behov och förväntningar på svenska kommuners företagslotsning. 4 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

7 1 Omfattning Denna workshop agreement ställer krav på kommunerna och deras anställda gällande kommunal företagslotsning. Den är avsedd för kommunledningar och alla som inom en kommun eller på uppdrag av en kommun hanterar företagsärenden. Den innehåller: krav på kommunledningen att säkerställa ett systematiserat kvalitetsarbete krav på tjänsten företagslotsning inklusive process och uppgifter personkrav Den är tillämpbar på alla svenska kommuner. 2 Normativa hänvisningar Kommunallagen, SFS 1991:900 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL 30 kap. 27 OSL 31 kap. 12 OSL Tryckfrihetsförordningen, TF 2 kap. 6-7 TF 3 Termer och definitioner För tillämpningen av detta dokument gäller de termer och definitioner som följer nedan. 3.1 företagare företrädare för företag eller blivande företag ANM. Med företag avses samtliga bolagsformer inklusive föreningar 3.2 företagslots organisatorisk enhet styrd av kommuner som tillhandahåller företagslotsning ANM. 1 ANM. 2 även person som är anställd på enheten kan benämnas företagslots den organisatoriska enheten kan vara flexibelt sammansatt 3.3 företagslotsning kommunal tjänst som hanterar företagsärenden genom att tillhandahålla information, ombesörja samordning och driva fram beslut 3.4 företagsärende ett ärende initierat av en företagare eller företagslots som kräver en aktiv återkoppling Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. 5

8 ANM företagsärenden hanteras av företagslotsen 3.5 kvalitetsansvarig person ansvarig på kommunen för bevakning och omsättning av kvalitetskrav 3.6 kvalitetsarbete metod för verksamhetsutveckling som bygger på ständig förbättring 3.7 lotsmöte möte som berör ett eller flera företagsärenden där företagslotsen deltar ANM. Företagaren delta ofta vid lotsmöte 4 Krav på systematiskt kvalitetsarbete 4.1 Organisation och ansvar Kommunledningen ska tillämpa ett system för kvalitetsarbete som täcker in alla krav i denna SIS Workshop Agreement. Kommunledningen ska: aktivt engagera sig för att kommunens företagslotsning ska hålla hög kvalitet vara ansvarig för utveckling, implementering och ständig förbättring av systemet för kvalitetsarbete säkerställa tillräckliga resurser och information till kvalitetssystemet säkerställa att rutiner och processer inom kvalitetsarbetet är dokumenterade skapa förutsättningar för ett gott samarbete och god serviceanda mellan och inom kommunens förvaltningar arbeta för samverkan med andra kommuners företagslots eller motsvarande besluta om och dokumentera kommunens organisation och de anställdas ansvar för företagslotsning säkerställa att medarbetare som utför företagslotsning är insatta i kommunens näringslivsstrategier, styrmodeller, policies, värdegrunder och kommunikationspolicies säkerställa att medarbetare som utför företagslotsning är insatta i tillämpliga nationella och internationella lagar och regler samt de dokumenterade procedurer, instruktioner och metoder som påverkar deras arbete uppmuntra delegering av beslutsrätt om detta kan ske utan att rättssäkerheten äventyras ta ansvar för att uppfylla de åtaganden som gjorts gentemot företagaren utse en kvalitetsansvarig med tillräckliga befogenheter för att säkerställa att kraven i denna SIS-WA efterlevs se till att procedurer, instruktioner och metoder som behövs för fullföljande av olika uppgifter inom ramen för denna SIS-WA dokumenteras, implementeras, underhålls samt att dessa är uppföljningsbara. 6 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

9 4.2 Offentlighet och sekretess Kommunledningen ska säkerställa att medarbetare som utför företagslotsning känner till och kan förhålla sig till Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL och den svenska offentlighetsprincipen som finns reglerad i tryckfrihetsförordningen, TF. 4.3 Dokumentation av företagsärenden Kommunledningen ska säkerställa att alla företagsärenden registreras och dokumenteras i ett ärendehanteringssystem tillgängligt för berörda. 4.4 Kompetens Kommunledningen ska ha procedurer för att säkerställa att medarbetare som utför företagslotsning har relevant kompetens, erfarenhet och utbildning. Kommunledningen ska säkerställa att medarbetare som utför företagslotsning har nödvändig kompetens för det ansvar och det arbete som ska utföras. 4.5 Resursallokering Kommunledningen ska säkerställa att tillräckliga personella och finansiella resurser finns tillgängliga för att företagslotsen ska kunna tillhandahålla företagslotsning enligt vad som krävs av denna standard. 4.6 Uppföljning och utvärdering Kommunen ska övervaka och hantera systemet för kvalitetsarbete inom företagslotsning genom att: analysera processen för företagslotsning med förutbestämda intervall genomföra interna eller externa revisioner av systemet för kvalitetsarbete för att kontrollera dess funktion analysera orsaken till eventuella problem dokumentera vidtagna orsaker för att förhindra upprepning av uppkomna problem säkerställa att vidtagna åtgärder är effektiva för att lösa problem upprätta och underhålla en granskningsmekanism för att bekräfta att vidtagna aktiviteter på ett effektivt sätt kommit till rätta med klagomål eller förslag till förbättringar utifrån regelbundna mätningar analysera och dokumentera företagens nöjdhet i syfte att få ett underlag till förbättringar av kvaliteten i de kommunala näringslivstjänsterna Kommunen ska upprätta och underhålla ett system för att dokumentera, granska och hantera företagares klagomål och förslag till förbättringar. Systemet ska inkludera: identifiering och dokumentation av bakomliggande orsaker till varje klagomål samt förslag till förbättring aktiviteter för att lösa problemen och förhindra upprepningar av dessa Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. 7

10 säkerställande av att vidtagna åtgärder är effektiva för att åtgärda klagomålen samt förslagen till förbättringar säkerställande av åtgärder för effektiv återkoppling till den klagande/förslagsställaren. 5 Krav på tjänsten företagslotsning 5.1 Generella krav på tjänsten företagslotsning Företagslotsning är en kommunal tjänst som ska hantera företagsärenden genom att tillhandahålla information, ombesörja samordning och driva fram beslut. Företagslotsning ska följa de krav på process som anges under avsnitt 5.2 och de krav på uppgifter som anges under 5.3 utföras på ett proaktivt, sakkunnigt och omdömesgillt sätt med företagarens behov i fokus utföras så att företagare bemöts med en jämn och likartad servicenivå oavsett vem företagaren är och oavsett vem inom kommunen företagaren kontaktar i ett företagsärende utföras med hög integritet. Kontakter med och uppdrag från företag med personlig anknytning ska undvikas vara tillgänglig för företagare inom och utom den egna kommunen utföras i enlighet med kommunens värdegrunder och kommunikationspolicies vara tillgänglig för företagare oavsett om de har: sensorisk nedsättning EXEMPEL nedsatt syn eller hörsel fysisk nedsättning EXEMPEL talsvårigheter, svårighet att gå i trappor kognitiv nedsättning EXEMPEL nedsatt minnesförmåga eller annat modersmål än svenska 5.2 Process för tjänsten företagslotsning Generella krav på processen Processen ska börja med en kontakt och uppstartsfas där företagaren eller företagslotsen initierar ett företagsärende som kräver en återkoppling till företagaren eller kommunen. Processen ska fortsätta med en genomförandefas där frågor och ärenden behandlas. Processen ska avslutas med en leverans och återkoppling. Därefter är processen avslutad. Vid ny kontakt ska ny process starta. Processen för ett enskilt företagsärende som hanteras inom företagslotsning behöver inte omfatta samtliga ansvarsområden som innefattas av tjänsten företagslotsning. Processen kan se olika ut beroende på typ av ärende. Processen för företagslotsning ska innehålla möjlighet till flexibilitet och prioritering. 8 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

11 Figur 1 Företagslotsningens processmodell Kontakt och uppstartsfas När kommunen blir kontaktad av en företagare ska företagslotsen göra en första bedömning angående: huruvida det är ett företagsärende Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. 9

12 vilka funktioner som ska vara inblandade, internt och externt för att kunna hantera ärendet. ANM. 1 ANM. 2 Den första kontakten kan ske via olika vägar och på olika sätt, dock ska ärendet alltid ägas av en viss person. Detta sker ofta genom ett samordningsmöte där företagaren eventuellt deltar. Är ärendet ett företagsärende ska ärendet hanteras enligt kraven i detta dokument. Företagsärenden ska registreras och göras tillgänglig för samtliga berörda medarbetare inom kommunen. Företagslotsning ska vara tillgänglig för företagare oavsett vilken medarbetare eller funktion han/hon kontaktar inom kommunen Genomförandefas När företagsärendet är registrerat och bedömt enligt kontakt och uppstartsfasen ska företagslotsen inhämta och hantera nödvändig information, ombesörja samordning och driva fram beslut. Företagsärendets status ska dokumenteras och göras tillgängligt för behörig personal inom kommunen genom systemet för ärendehantering. Under ärendets gång ska företagaren hållas informerad över aktuell status. ANM. Enskilda företagsärenden som hanteras inom företagslotsning kan innehålla en eller flera deltjänster inom ett eller flera av kommunens ansvarsområden Leverans och återkoppling Processen ska avslutas med en leverans och återkoppling till företagaren. Detta kan ske i form av information eller som beslut. Leverans och återkoppling kan ske såväl muntligt som skriftligt men det ska klart framgå för företagaren att företagsärendet är avslutat från kommunens sida. När ett företagsärende är avslutat ska detta registreras i ärendehanteringssystemet. 5.3 Krav på innehåll i tjänsten företagslotsning Generella krav på innehåll i tjänsten företagslotsning Företagslotsen ska tillhandahålla information, ombesörja samordning och driva fram beslut inom kommunala ansvarsområden illustrerade i figur 1. Företagslotsning ska innehålla följande ansvarsområden: lokaler och mark bygglov företagsetablering miljö och hälsa finansiering livsmedel kompetensförsörjning upphandling alkohol säkerhet 10 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

13 Utöver dessa ansvarsområden kan kommuner välja att inkludera andra kommunala tjänster i genomförandet av företagslotsningen. Företagslotsen ska vid kontakt med företagare agera och kommunicera som företrädare för hela kommunen verka för ett gott samarbete mellan kommunens förvaltningar genom omvärldsbevakning tillgodogöra sig lokala förutsättningar för näringslivet. Företagslotsen ska i ett ärendehanteringssystem registrera och dokumentera alla ärenden som motsvarar definitionen av ett företagsärende och som därmed kräver återkoppling. Företagslotsen ska åsätta samtliga dokument en versionsidentifikation så att gällande version lätt kan identifieras. Arkivering av företagsärenden ska ske enligt arkivlagen och vidare hanteras med hjälp av dokumenthanteringsplan samt gallringsråd. Företagslotsen ska agera enligt offentlighetsprincipen och enligt gällande sekretessregler. ANM. 1 Handlingar som skickas till eller från ärendet, även internt mellan olika förvaltningar, blir genast allmänna handlingar, medan övriga handlingar blir allmänna först när handlingen är upprättad. Detta innebär att handlingen är offentlig om ingen sekretessregel medför att sekretess gäller. ANM. 2 Enligt offentlighetsprincipen är en handling allmän när den inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. E-post likställs med skriftliga handlingar. Huvudregeln om offentlighetsprincipen finns reglerad i tryckfrihetsförordningen, TF, och undantagen från detta regleras i offentlighets- och sekretesslagen. ANM. 3 Sekretess gäller bland annat för enskild som lämnat uppgifter till myndigheten inom bland annat myndighetens stödverksamhet där det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. ANM. 4 Sekretess gäller när företagslotsen på uppdrag av den enskilde genomför undersökningar och rådgivning. ANM. 5 Vid hantering av anbud gäller särskilda regler enligt lagen om offentlig upphandling samt offentlighets- och sekretesslagen Information Generella krav på information Företagslotsen ska tillhandahålla information som tydliggör förutsättningar för att effektivt få ett företagsärende behandlat hos kommunen ge information som vägleder företagaren genom företagsärendeprocessen när detta efterfrågas av företagaren ge korrekt och tydlig information ge daterad och uppdaterad information tillhandahålla information i informationskanaler som är lätta att hitta och lätta att tillgå för företagare tillhandahålla information i ett format och språk som underlättar för företagaren att ta till sig och använda informationen. För att underlätta för företagare med sensorisk, fysisk och/eller kognitiv nedsättning ska företagslotsen så långt det är möjligt tillhandahålla information i kanaler och format som underlättar för dessa företagare att tillgodogöra sig informationen. EXEMPEL 1 publikationer anpassade till hjälpmedelsprogram som bland annat kan öka kontrasten i texterna, skapa punktskrift eller läsa upp innehållet på en webbsida. EXEMPEL 2 information översatt till företagarens modersmål Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. 11

14 Tydliggörande information Företagslotsen ska underlätta för företagare genom att tillgängliggöra information av faktakaraktär som företagare normalt efterfrågar. Denna tydliggörande information ska tillhandahållas på kommunens webbplats och ska normalt även vara tillgänglig via e-post, telefon och personliga besök. Företagslotsen ska tillhandahålla tydliggörande information som minst ska bestå av: information om vad kommunen har för ansvar och befogenheter gentemot företagare information om vilka ärendeslag kommunen hanterar och vad kommunens uppgift är inom dessa information om beräknad handläggningstid för vanliga ärendeslag svar på vanliga frågor inom företagsärenden information om avgifter företagslotsen ska via kommunens webbplats informera om påbörjade kommunala upphandlingar information om vad företagaren behöver tillstånd för tydlig kontaktinformation inklusive fullständig e-postadress och telefonnummer Vägledande information Företagslotsen är ansvarig för att kontrollera att företagarens önskemål uppfattas korrekt i varje steg av processen för näringslivstjänster. Grund för beslut ska framgå och vara förståeligt för företagaren. Företagslotsen ska: vägleda företagaren genom att tillhandahålla lättillgänglig information. Vägledande information ska så långt det är möjligt tillhandahållas via kommunens webbplats men kan också ges vid personliga kontakter via telefon, e-post och möten ge företagare information som ska verka för att företagaren får korrekta förväntningar på kommunens tjänst och de resultat företagaren kan vänta sig underlätta för företagare att finna nödvändiga blanketter och vid behov instruera företagaren om hur blanketten ska fyllas i. Relevanta blanketter ska finnas tillgängliga elektroniskt och i pappersform i de fall kommunen inte hanterar eller ansvarar för ett ärende eller del av ärende, hänvisa till annan organisation om denna är känd uppdatera företagaren om förseningar som kommunen kan anta är väsentliga för företagaren när det är lämpligt informera företaget om konsekvenserna av offentlighetsprincipen verka för att minimera arbete för företagare genom att proaktivt tillhandahålla information. EXEMPEL Proaktiv information kan förhindra att företagare ansöker om tillstånd som inte behövs eller som inte har förutsättningar att beviljas Samordning Företagslotsen ska kunna tillhandahålla en person med huvudansvar för företagets alla ärenden. Denna kontaktperson ska samordna företagarens ärenden och kunna utgöra företagets enda kontaktperson hos kommunen. Företagslotsen ska i ett tidigt skede analysera och planera företagsärendet samt informera och involvera berörda interna och externa funktioner. De processer som kan pågå parallellt ska därefter initieras omgående. 12 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

15 EXEMPEL Processer inom kommunala förvaltningar, länsstyrelsen, regionförbund, myndigheter och organisationer. Företagslotsen ska gentemot företagaren kunna motivera kommunens agerande i ett företagsärende. Företagslotsen ska ha ett utvecklat samarbete med de regionala och centrala myndigheter som har tydlig inverkan på resultatet av företagslotsningen. Företagslotsen ska när det är relevant kalla till lotsmöte. Företagslotsen ska protokollföra de lotsmöten som genomförs. Företagslotsen ska ge inblandade parter tillgång till relevant uppdaterad information genom användande av ärendehanteringssystem. Ärendehanteringssystemet ska vara tydligt och användas för att lokalisera och återkoppla information såväl inom funktionen företagslots som gentemot företagaren Beslut Företagslotsen ska säkerställa fullständiga och korrekta underlag för beslut skyndsamt anmäla och bereda ärendet för beslut till berörd instans säkerställa att beslut fattas på tillräckliga underlag och en korrekt bild av företagarens behov ha tillgång till en förteckning över eventuell beslutsdelegation verka för att beslutet omsätts och kommuniceras snarast informera om grund för eventuellt avslag, överklagansrätt och tillvägagångssätt för överklagan ska ges i samband med beslut prioritera ett företagsärende framför andra om särskilda omständigheter föreligger. 6 Personkrav företagslots 6.1 Kompetens Här definieras minimikravet på kompetensen hos en företagslots. Dessa krav är en grundförutsättning för att lotsen ska kunna utföra företagslotsning enligt kraven i detta dokument. Den detaljerade specifikationen av kompetenser är sammanställd för att täcka samtliga aktiviteter i detta dokument. Tjänsten företagslotsning kan vara uppdelat på flera personer. Sammantaget ska kompetensen hos personen eller personerna motsvara kraven för tjänsten företagslotsning så som anges i avsnitt 5. Kompetensen hos företagslotsen bestäms av personliga egenskaper, kunskaper och färdigheter. 6.2 Personliga egenskaper Företagslotsen ska vara serviceinriktad samt ha en tillmötesgående och professionell attityd vara initiativtagande och proaktiv vara noggrann och ansvarsfull vara nyfiken och lyhörd vara öppen för diskussion och ha stor integritet. Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. 13

16 6.3 Kunskaper Företagslotsen ska ha för tjänsten relevanta kunskaper. Dessa delas in i tre kravnivåer: Kunskaper som är krav, rekommenderade kunskaper och meriterande kunskaper Krav på kunskaper Företagslotsen ska ha grundläggande kunskap om processer inom de ansvarsområden som presenteras i figur 1. Dessutom ska företagslotsen ha kunskaper om följande: tillämpliga nationella och internationella lagar och regler samt de dokumenterade procedurer, instruktioner och metoder som påverkar hans/hennes arbete EXEMPEL Kommunallagen, EU's tjänstedirektiv, näringslivsstrategier, styrmodeller, policies, kommunala värdegrunder den interna arbetsprocessen (organisationsstruktur) för företagsärenden allmän företagarkunskap grundläggande företagsjuridik det engelska språket, företagslotsen ska behärska engelska i tal och skrift ungefärlig handläggningstid offentlighetsprincip och sekretessregler EXEMPEL skillnad på offentliga dokument och arbetsdokument lagen om offentlig upphandling (LoU) krav på dokumentation och arkivering Rekommenderade kunskaper Det rekommenderas att företagslotsen har: IT-kunskap kunskap om omvärldsbevakning, dvs ska ha förståelse för var information finns tillgänglig och analysera/bedöma informationen analytisk förmåga, förmåga att se helheten samt troliga konsekvenser kunskap om skatter och avgifter (moms, sociala avgifter m.m.) kunskap om förutsättningar av arbetet i en politiskt styrd organisation kunskap om nationella, regionala och lokala organisationer kunskap i tillgänglighetsfrågor EXEMPEL kunskap om hur kommunikation effektivt kan ske med människor som har reducerad syn eller hörsel kunskap i miljöfrågor Meriterande kunskaper Det är meriterande om företagslotsen har: kunskap inom import/export 14 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

17 ytterligare språkkunskaper utöver engelska personlig erfarenhet av företagande kunskap om ledningssystem EXEMPEL kunskap om syfte och användning av kvalitetsledningssystem, exempelvis SS-ISO 9000-serien erfarenhet från kommunal verksamhet 6.4 Färdigheter Företagslotsen ska ha för tjänsten relevanta färdigheter. Dessa delas in i två kravnivåer: Färdigheter som är krav och meriterande kunskaper Krav på färdigheter Företagslotsen ska ha grundläggande färdigheter för att hantera processerna presenterade i figur 1. Dessutom ska företagslotsen kunna: tillämpa lagar och regler förhålla sig till den svenska offentlighetsprincipen, samt proaktivt kunna informera företagaren om gällande regler vid kontakt med en offentlig myndighet hantera att ett företagsärende kan innehålla både allmänna och icke allmänna handlingar kommunicera och vara en länk mellan såväl myndigheter, företag som medborgare samarbeta tillgodogöra sig lokala förutsättningar för näringslivet sätta sig in i företagarens behov och situation hitta och ta till sig relevant information upprätthålla en pågående dialog med näringslivet driva fram beslut på ett diplomatiskt sätt arbeta självständigt betrakta ett ärende ur olika synvinklar Meriterande färdigheter Det är meriterande om företagslotsen kan: hantera en webbsida 6.5 Bevarande och vidareutveckling av kompetens Kompetensen hos företagslotsen måste bevaras och utvecklas kontinuerligt. Det övergripande ansvaret för kompetensen ligger på kommunledningen, se punkt 4.4. Företagslotsen ska kontinuerligt och självkritiskt utvärdera sin kompetens och att ta eget initiativ till vidareutbildning i olika former. Företagslotsen ska: delta i utbildningar och kurser som kommunalledningen kräver EXEMPEL Värdskapsutbildning, starta-eget-kurs, personlig effektivitetskurs, servicekurs Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. 15

18 kontinuerligt genomföra företagsbesök samt delta på möten med grupper av företag, företagarnätverk och regionala/nationella organisationer/myndigheter praktisera eller genomföra besök i lärande syfte hos relevanta kommunala funktioner följa den politiska utvecklingen. 7 Rapportering Företagslotsen ska kontinuerligt rapportera skriftligen om verksamheten till kommunledningen. 16 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013)

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013) Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting (utkast/november 2013) Förord till vägledning i redovisningsrevision i kommuner och landsting SKYREV har som ett led i sin strävan att säkra

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(31) Upphandling av hemtjänst enligt Lag om Valfrihetssystem Beslutad av socialnämnd Gäller från och med 2015-06-01 2(31) Innehåll 1 ALLMÄN ORIENTERING 5 1.1 BESKRIVNING AV UPPHANDLINGEN 5 1.2 DEN UPPHANDLANDE

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun.

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. April 2015 0 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 3 1.1 Upphandlande myndighet... 3

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Strategi för användning av Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Innehåll 1. Inledning 1.1 Vad är sociala medier? 1.2 Beskrivning av de mediekanaler vi medverkar i idag 1.3

Läs mer

Projekt Ledning och samverkan

Projekt Ledning och samverkan ARBETSMATERIAL 1 (15) Datum 2013-11-29, vers 2 Projekt Ledning och samverkan - Sammanställning av arbetsläget november 2013 Denna text innehåller en sammanställning av huvuddragen i det arbete som nu pågår

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området.

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området. Om vägledningen Funktion och syfte Dokumentet är utformat som en checklista och syftar till att vara en vägledning för upphandlande myndigheter vid utformande av förfrågningsunderlag för upphandling enligt

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN 1(30) STYRDOKUMENT DATUM 2013-06-17 RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN Dokumentet innehåller en beskrivning av de rutiner och regler som styr ärendehanteringen i Älvsbyns kommun. Begrepp och

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer