Förvaltningshandbok för IT-infrastruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningshandbok för IT-infrastruktur"

Transkript

1 Förvaltningshandbok för IT-infrastruktur Denna förvaltningshandbok beskriver arbetssätt och rutiner för förvaltningsarbetet inom området IT-infrastruktur på Chalmers. Du kan leta Dig fram i förvaltningshandboken genom att klicka på rubrikerna nedan. Det finns även en innehållsförteckning i form av bokmärken, om dessa ej syns, klicka på verktygsknappen för Navigeringsruta för att visa bokmärken. Förvaltningsorganisation - Bild och beskrivning - Roller - Bemanning Förvaltningsobjekt - Beskrivning över ingående tjänster Nätverk - Dokumentation Nätverk - Sambandskartor Nätverk - Beskrivning över ingående tjänster System - Dokumentation System - Sambandskartor System - Beskrivning över ingående tjänster Telefoni - Dokumentation Telefoni - Sambandskartor Telefoni Ärendehantering - Flödesbeskrivning bild - Textbeskrivning - Beslutsrutin - Ärendehantering processteam Förvaltningsuppdraget - Förvaltningsaktiviteter - Förvaltningsdirektiv - Uppföljning - Resursbehov

2 1. Organisation Huvudsyftet med att skapa ett forum för en förvaltningsgrupp är att få en bättre helhetssyn över området. Gruppens huvudsakliga uppgifter är att prioritera och planera inkomna ärenden. Det är också ett naturligt forum att vända sig till vid frågor om ITinfrastruktur. Förvaltningsgruppen IT-infrastruktur är indelat i 3 grupper, nätverk, dce och telefoni. Beställare till förvaltningen av IT-infrastruktur är ett processteam som ansvarar för att ställa krav på området. Förvaltningsgruppen behöver till sin hjälp en leverantör för att sköta driften. Nedanstående organisationsbild beskriver avtalsinformation. Förvaltningsobjekt IT-infrastruktur PR Rektor CIO HLG CA-chef Processteam Grundut Forskarutb Forskning Adm IT-chef Systemägare ITB 2. Förankra ITC B Sektion ITC L 3. Förvaltningsavtal (inklusive drift) 1. Sammanställning av: Drift Sektionsarb Vidareutv Rekommendationer Förvaltningsgrupp Ordf från delområden Teknisk kunnig om systemen Representant från verksamheten Nätverk DCE Telefoni Driftansvarig Teknisk kunnig om systemen Representanter från verksamheten Driftlev Driftlev 3. Driftsavtal IT-Infrastruktur Organisation Avtal Sidan 1 av 3

3 Förklaring bild: 1. Inför en kommande förvaltningsperiod skall ett helomfattande förvaltningsavtal tecknas. Då det är förvaltningsgruppen som har helhetssynen på området är det de som ställer samman ett underlag till beställaren (processteamet). Detta underlag innehåller kostnader för utfört arbete på sektion, kostnader för drift samt vidareutvecklingar. I underlaget ingår rekommendationer med. 2. Processteamet ansvarar därefter för att förankra och förhandla med IT-cheferna på sektionerna. 3. Efter förhandlingar tecknar systemägaren ett förvaltningsavtal med ordförande/budgetansvarig i förvaltningsgruppen. Förvaltningsgruppen tecknar ett driftsavtal med driftsleverantören. Detta avtal är en del av hela förvaltningsavtalet. Nedanstående organisationsbild beskriver det löpande arbetet. Förvaltningsobjekt IT-infrastruktur PR Rektor CIO HLG CA-chef ITB Processteam ITC B Sektion ITC L Driftsinformation Avstämning Driftlev Driftlev IT-Infrastruktur Löpande uppföljning Förvaltningsgrupp IT-infrastruktur Nätverk DCE Telefoni Organisation Löpande arbete Begäran om åtgärd 1 Rev Sidan 2 av 3

4 Förklaring bild: Ärenden kan komma in från olika håll till förvaltningsgruppen. Vissa av dessa måste åtgärdas av driftsleverantören. Dessa kan ingå i driftsavtalet, men kan även vara större ärenden då en beställning skall ske. De ändringar som driftsleverantören åtgärdar kan i sin tur innebära att sektionerna måste utföra ändringar (driftsinformation). Föreslagna lösningar skall förvaltningsgruppen stämma av med sektionerna Förvaltningsgruppen skall löpande lämna uppföljning till processteamet i syfte att säkerställa att avtalet följs. Sidan 3 av 3

5 Revision FÖRVALTNINGSMODELL Rollbeskrivningar 1 Sidan 1 av 12 ROLLBESKRIVNINGAR Följande roller beskrivs 1 Delområde Ordförande/Budgetansvarig - delområde Förvaltningsgrupp Ordförande/budgetansvarig i Förvaltningsgruppen Processteam Ordförande/Budgetansvarig - Processteam Systemägare Driftsleverantör IT-chef på sektion (Leverantör) IT-chef på sektion (Beställare) Referensgrupp till förvaltningsgruppen... 12

6 Revision FÖRVALTNINGSMODELL Rollbeskrivningar 1 Sidan 2 av 12 1 Delområde Syfte med rollen Säkerställa IT-infrastrukturens nytta i verksamheten samt ett forum för erfarenhetsutbyte Ansvar / arbetsuppgifter 1. Ansvarar för omvärldsbevakning inklusive behovsbevakning 2. Informerar berörda inom området 3. Analyserar, prioriterar, beslutar, planerar och ger direktiv om att genomföra aktiviteter inom ramen för budget och riktlinjer från Förvaltningsgruppen 4. Godkänner start av aktivitet där omfattningen är max SEK 5. Tar in offerter för driften av tjänsterna 6. Föreslår ordförande/budgetansvarig/delområdesansvarig i gruppen 7. Ansvarar för utvärdering av tjänster och system 8. Bereder beslutsunderlag till utveckling av tjänster/nya tjänster 9. Förbättrar/utvecklar metoder och rutiner 10. Godkänner moduler och nya funktioner Befogenheter Att agera inom budget och direktiv från Förvaltningsgrupp Bokade möten?? Gruppen träffas 1 gång / månad á 3 timmar Dokumentationsansvar Budgetunderlag Ärendelogg

7 Revision FÖRVALTNINGSMODELL Rollbeskrivningar 1 Sidan 3 av 12 2 Ordförande/Budgetansvarig - delområde Syfte med rollen Leda delområdets möten Ansvar / arbetsuppgifter 1. Ansvarar för att kravspecifikationer och kostnads- / intäktsanalyser tas fram 2. Ansvarar för att stöd och utbildning till systemadministratörer och IT-chefer ges 3. Ansvarar för att dokumentation finns och är korrekt: a. Användarstöd b. Krav och checklistor c. Systemdokumentation 4. Ansvarar för informera berörda vid nya versioner/ ändringar 5. Ansvarar för att kontakt hålls med systemleverantör 6. Ansvarar för att acceptanstester genomförs 7. Håller en aktuell förteckning över tillgängligt användarstöd 8. Ansvarar för att sätta upp den policy/kriterier som skall gälla för tilldelning av behörigheter, 9. Ansvarar för att kalla till möten inom området. 11. Ansvarar för att kalla extra personer till delområdets möten beroende på ärende 10. Ansvarar för att protokoll skrivs och distribueras 11. Ansvarar för att inkomna ärenden till delområdet tas om hand om 12. Är budgetansvarig 13. Ansvarar för att varje ärende inom delområdet får en ansvarig Befogenheter Arbetar efter mål och ramar från Förvaltningsgrupp Bokade möten?? Deltager i delområdets möten 1 gång per månad á 3 timmar samt förvaltningsgruppens möten. Dokumentationsansvar Användardokumentation / manual Testdokumentation / acceptanstest Utbildningsmaterial Systemhandbok Förteckning över alla användare

8 Revision FÖRVALTNINGSMODELL Rollbeskrivningar 1 Sidan 4 av 12 3 Förvaltningsgrupp Syfte med rollen Säkerställa IT-infrastrukturens nytta i verksamheten samt ett forum för erfarenhetsutbyte Ansvar / arbetsuppgifter 1. Tar beslut om och planerar införande och avveckling av tjänster och system 2. Ger direktiv om åtgärd till delområden 3. Godkänner start av aktivitet där omfattningen är max SEK 4. Ansvarar för att ge användarna information om det som berör området. Förankrar lösningsförslag (i referensgrupp) med IT-chefer på sektion 5. Har samordningsansvar för tekniska förändringar som påverkar system och tjänster. Förändringar skall planeras med tanke på användarnas verksamhet. 6. Ansvarar för kompetensinventering/utveckling för (användare) IT-chefer, systemadministratörer och förvaltningsorganisation 7. Föreslår ordförande/budgetansvarig i gruppen 8. Ansvarar för omvärldsbevakning inklusive behovsbevakning 9. Bereder beslutsunderlag till utveckling av tjänster/nya tjänster 10. Hittar samordningsvinster mellan delområden samt beroenden dem emellan Befogenheter Att agera inom budget och direktiv från processteam Bokade möten?? Gruppen träffas en halvdag 1 gång varannan månad Dokumentationsansvar Krav och checklista? Ändringslogg Förvaltningsrapport inklusive budgetuppföljning till processteamet Förvaltningshandbok

9 Revision FÖRVALTNINGSMODELL Rollbeskrivningar 1 Sidan 5 av 12 4 Ordförande/budgetansvarig i Förvaltningsgruppen Syfte med rollen Leda Förvaltningsmöten... Ansvar / arbetsuppgifter 1. Kallar till och leder möten i Förvaltningsgruppen 2. Sammanställer budgeten erhållen från respektive delområde 3. Följer upp budget och rapporterar till Processteamet 4. Ansvarar för att varje ärende som berör förvaltningsgruppen får en ansvarig 5. Ansvarar för att inkomna ärenden tas om hand om 6. Ansvarar för att protokoll skrivs och distribueras 7. Rapporterar från Förvaltningsgruppens möten till Systemägaren och Processteam 8. Ansvarar för att det existerar en fungerande Referensgrupp (grupper) representanter utses sammankallande utses ser till att gruppen möts regelbundet, kallar till extra möte vid behov samt ser till att lämplig person går på referensgruppen. 9. Godkänner delområdesansvarig 10. Ansvarar för att kalla extra personer till Förvaltningsgruppens möten beroende på ärende 11. Är budgetansvarig 12. Sammanställer driftsavtal (är det PT, FG?) 13. Tecknar förvaltningsavtal med Processteam 14. Håller förvaltningshandboken uppdaterad Befogenheter Bokade möten?? Förvaltningsgruppens möten 1 gång varannan månad?? Möten med referensgruppen (grupperna) 1 gång per termin eller vid behov Dokumentationsansvar Mötesprotokoll Budgetunderlag till processteamet

10 Revision FÖRVALTNINGSMODELL Rollbeskrivningar 1 Sidan 6 av 12 5 Processteam Syfte med rollen Att utveckla processen och med anledning av det också ange mål och riktlinjer för utvecklingen av IT-stödet. Gruppen säkerställer att utvecklingen av processen och utvecklingen av IT-stödet styrs av samma krafter och går åt samma håll. Ansvar / arbetsuppgifter 1. Bedriver omvärldsbevakning 2. Ansvarar för att prioritera och specificera krav på IT-infrastruktur 3. Ger riktlinjer till Förvaltningsgrupp 4. Godkänner budgetansvarig/ordförande i Förvaltningsgruppen 5. Formulerar visioner och mål för IT-infrastruktur 6. Utvecklar processen för IT-infrastruktur 7. Godkänner budget för systemområdet IT-infrastruktur erhållen från förvaltningsgruppen 8. Rapporterar och följer upp nådda resultat till Styrgrupp (ITB) 9. Utser systemägare för IT-infrastruktur 10. Ansvarar för förankring av processteamets arbete i hemorganisationen och referensgrupper 11. Ansvarar för att kalla extra personer till processteamets möten beroende på ärende 12. Godkänner start av aktivitet där omfattningen är max SEK 13. Beslutar om nya tjänster och/eller program där kostnaden ligger under SEK 14. Följer upp budget och rapporterar till ITB 15. Ställer krav på kompetens i förvaltningsgruppen 16. Är beställare av systemutvecklings- och systemförvaltningstjänster Befogenheter Arbetar efter mål och ramar från Styrgrupp (ITB) Bokade möten?? En halvdag varannan månad. Vid behov oftare. Dokumentationsansvar Vision till förvaltningsgrupp Mål till förvaltningsgrupp Direktiv till förvaltningsgrupp Budget till förvaltningsgrupp Rapportering till styrgrupp

11 Revision FÖRVALTNINGSMODELL Rollbeskrivningar 1 Sidan 7 av 12 6 Ordförande/Budgetansvarig - Processteam Syfte med rollen Verkställa förvaltningsobjektets (systemområde) nytta i verksamheten Ansvar / arbetsuppgifter 1. Ansvarar för att kalla till möten inom området. 2. Ansvarar för att kalla extra personer till Förvaltningsgruppens möten beroende på ärende 3. Ansvarar för att protokoll skrivs och distribueras 4. Tar kontinuerligt hand om inkomna ärenden och följer upp dessa 5. Ansvarar för att varje ärende får en ansvarig 6. Är budgetansvarig Befogenheter Arbetar efter mål och ramar från Styrgrupp Bokade möten?? Deltager i processteamet möten 1 gång varannan månad Dokumentationsansvar

12 Revision FÖRVALTNINGSMODELL Rollbeskrivningar 1 Sidan 8 av 12 9 Systemägare Syfte med rollen Att ange verksamhetskraven på systemet. Ansvar / arbetsuppgifter 1. Tecknar avtal om systemförvaltning 2. Fastställer mål för förvaltningsobjektet 3. Samarbetar med andra systemägare 4. Ansvarar för den totala ekonomin för objektet 5. Tar emot förvaltningsrapport från förvaltningsgruppen 6. Ansvarar för att lagar som berör objektet följs 7. Ansvarar för att IT-planen följs Befogenheter Verkar inom ramar från styrgrupp. Bokade möten?? Systemägaren deltager i möte med Processteamet en gång varannan månad.?? Systemägaren deltager i möte med Förvaltningsgruppen två gånger per år. Dokumentationsansvar Avtal Regler för behörighetstilldelning Mål för förvaltningsobjektet

13 Revision FÖRVALTNINGSMODELL Rollbeskrivningar 1 Sidan 9 av Driftsleverantör Syfte med rollen Ansvarar för att avtalade tjänster levereras.. Ansvar / arbetsuppgifter 1. Bedriver omvärldsbevakning 2. Planerar för genomförandet 3. Utvecklar och testar innan driftsättning 4. Informerar förvaltningsgrupp om åtgärder och ändringar 5. Informerar berörda enligt kontaktlista om driftsstörningar 6. Har driftsansvar 7. Ger stöd och utbildning till systemadministratörer på institutioner och sektioner 8. Ansvarar för sammanställning över tekniska krav på angränsande system 9. Utser kontaktperson gentemot förvaltningsgruppen 10. Tecknar driftsavtal med förvaltningsgrupp Befogenheter Befogenheter enligt linjeansvar. Bokade möten Dokumentationsansvar Instruktioner till IT-chef på sektioner och systemadministratörer Sammanställning över de åtgärder man begär att IT-chefer och systemadministratörer skall utföra Driftsinstruktioner Instruktioner om hur installationer kan utföras

14 Revision FÖRVALTNINGSMODELL Rollbeskrivningar 1 Sidan 10 av IT-chef på sektion (Leverantör) Syfte med rollen Implementera de åtgärder som krävs för att IT-infrastruktur skall fungera på sektion Ansvar / arbetsuppgifter 1. Utser kontaktperson gentemot förvaltningsgrupper 2. Rapporterar uppskattat förvaltningsarbete utfört av systemadministratörer, användare och IT-chef (budgetunderlag) Befogenheter Befogenheter enligt linjeansvar. Bokade möten Dokumentationsansvar Budgetunderlag

15 Revision FÖRVALTNINGSMODELL Rollbeskrivningar 1 Sidan 11 av IT-chef på sektion (Beställare) Syfte med rollen Se till att sektionernas krav på IT-infrastruktur behandlas. Ansvar / arbetsuppgifter 1. Ansvarar för att specificera krav på IT-infrastruktur Befogenheter Befogenheter enligt linjeansvar. Bokade möten Dokumentationsansvar

16 Revision FÖRVALTNINGSMODELL Rollbeskrivningar 1 Sidan 12 av Referensgrupp till förvaltningsgruppen Syfte med rollen Att användarna skall kunna ge synpunkter på Förvaltningsgruppens aktiviteter Ansvar / arbetsuppgifter 1. Ger ändringsförslag 2. Har åsikter om ändringsförslag 3. Håller sig själv och andra informerade i hemorganisation Befogenheter Befogenheter enligt linjeansvar. Bokade möten?? Referensgruppsmöte 1 gång per termin eller vid behov Dokumentationsansvar

17 Revision FÖRVALTNINGSMODELL Bemanning 1 Sidan 1 av 5 BEMANNING AV ROLLER INOM IT-INFRASTRUKTUR 1 Delområden Övergripande krav: Förslag till sammansättning av delområde DCE Förslag till sammansättning av delområde Nätverk Förslag till sammansättning av delområde Telefoni Förvaltningsgrupp Övergripande krav på sammansättning av förvaltningsgrupp Förslag till sammansättning av förvaltningsgrupp Processteam Övergripande krav på sammansättning av processteam: Förslag till sammansättning...5

18 Revision FÖRVALTNINGSMODELL Bemanning 1 Sidan 2 av 5 1 Delområden 1.1 Övergripande krav: Gruppen skall bestå av lika delar representanter från beställare och leverantör ca 5 personer. Representanter skall representera verksamheten och inte sektioner Ordförande bör vara en representant från beställaren, skall godkännas i förvaltningsgrupp. Roll Driftansvarig Teknisk kunnig om systemen Representanter från Verksamhet Kommentar Systemadminstratörer med kunskap om området Förslag till sammansättning av delområde DCE Namn Mail Tel.nr Christer Bernerus, CITES Erik Stenvall, CITES Erik Larsson, M Patrick Forsberg, MD Anna Stedt, F Förslag till sammansättning av delområde Nätverk Namn Mail Tel.nr Lisa Hallén, CITES Per Andersson, CITES Johan Rydholm, ED Olof Petrén, CHL Peter Rudling, I

19 Revision FÖRVALTNINGSMODELL Bemanning 1 Sidan 3 av Förslag till sammansättning av delområde Telefoni

20 Revision FÖRVALTNINGSMODELL Bemanning 1 Sidan 4 av 5 2 Förvaltningsgrupp 2.1 Övergripande krav på sammansättning av förvaltningsgrupp Gruppen skall bestå av lika delar representanter från verksamhet och teknik. Ordförande bör vara en representant från beställaren, skall godkännas av processteamet. Roll Teknisk kunnig om systemen Representanter från Verksamhet Kommentar Systemadminstratörer med kunskap om området Förslag till sammansättning av förvaltningsgrupp Namn Mail Tel.nr Erik Larsson, M Olof Petrén, CHL Christer Bernerus, CITES Lisa Hallén, CITES Görgen Olofsson, CITES Henrietta Wictorsson, CITES chalmers.se

21 Revision FÖRVALTNINGSMODELL Bemanning 1 Sidan 5 av 5 3 Processteam 3.1 Övergripande krav på sammansättning av processteam: Processteamet skall representera koncernen Chalmers. Skall täcka verksamhetens önskemål Skall kunna fatta beslut Ordförande skall godkännas i styrgrupp Roll Grundutbildning Forskarutbildning Forskning Administration IT-chef Ordförande Kommentar Förslag till sammansättning Namn IT-chefsringen Mail 4 Referensgrupp Förvaltningsgrupp Namn Runda Bordet Mail 5 Referensgrupp Processteam Namn Processteamet för ekonomiområdet Mail

22 Omfattning tjänster inom förvaltningsobjekt IT-infrastruktur - Nätverk Sidan 1 av Förvaltningsobjektet Infrastruktur 1.1 Verksamhet Leverera infrastrukturtjänster inom data och telefoni. 1.2 Omfattning Förvaltningsobjektet IT-infrastruktur består av 3 stycken delområden, DCE, Nätverk och Telefoni. Nedan beskrivs tjänsterna inom Nätverk Definitioner: Chalmersområdet = Chalmers Gibraltarområdet Chalmers campus = Chalmersområdet + Lindholmen + Råö 1.3 Beskrivning Nätverk - Tjänster Internetanslutning Fjärråtkomst Backbone Studenthem Katalogtjänster Kabelsystem NTP Avtal/Upphandling Anslutning av Chalmers datornät till Internet. Möjlighet att utanför Chalmers campus-område bli en del av Chalmers datornät. Att tillhandahålla datanät-anslutning fram till Chalmers olika enheter. Att i samarbete med Göteborgs universitet (GU) möjliggöra anslutning av studenthem till Chalmers och GU:s datanät. DNS: Förteckning över alla datorer anslutna till Chalmers datanät samt funktionalitet för att söka i DNS. Hanterar registrering i andra domäner. Whois och LDAP är tjänster som möjliggör åtkomst av Chalmers interna telefonkatalog. Data hämtas från Vakans på Telematik. Mellan byggnader på Chalmersområdet. Klocksynkronisering. Erbjuder konsulttjänster vid upphandlingar inom delområdet, i syfte att bibehålla Chalmers standard.

23 Revision DOKUMENTATION - NÄTVERK 1 Sidan 1 av 1 1 NÄTVERK Tjänst Beskrivning Sökväg Framtagen J/N Internet Ändringslogg för J routerkonfigurationer Fjärråtkomst Ändringslogg för J routerkonfigurationer Fjärråtkomst Enkel beskrivning över J användarkonfiguration, loggar mm Fjärråtkomst Användarbeskrivning mers.se/modempool/ J (behöver uppdateras) Backbone Ändringslogg för J routerkonfigurationer Studenthem Ändringslogg för routerkonfigurationer (beskrivning) mers.se/natverk/stu denthem/ J Ckoia DNS DNS Ändringslogg för routerkonfigurationer (beskrivning) Beskrivning över uppdateringsrutiner Regelverk kring registreringar mers.se/natverk/cko ia/ mers.se/cthnic/regler.sv.html mers.se/rekommen dationer/dnsnamngivning.sv.html Kabelsystem Kabeldokumentationssyst J em (kablar) NTP - N Alla Rutiner för? incidenthantering J J (behöver uppdateras) J

24 DNS Fjärråtkomst NTP Internet Backbone Studenthem Kabelsystem

25 konfiguration chalmers.se dialup1-gw konfiguration telelinjer chalmers.se dialup2-gw konfiguration chalmers.se dialup3-gw radiusserver gruppabonneman g (hämtas externt) användardatabas accountingdataba s generering av användardatabas chalmers.se enstaka konton radiusserver chalmers.se användardatabas accountingdataba s spider.chalmers.se

26 gpsmottagare konfiguration ntp1.chalmers.se externa ntpservrar spider.chalmers.se användare konfiguration ntp2.chalmers.se chalmers.se

27 Omfattning tjänster inom förvaltningsobjekt IT-infrastruktur - DCE Sidan 1 av Förvaltningsobjektet IT-Infrastruktur - System 1.1 Verksamhet Leverera infrastrukturtjänster inom data och telefoni. 1.2 Omfattning Förvaltningsobjektet IT-infrastruktur består av 3 stycken delområden, DCE, Nätverk och Telefoni. Nedan beskrivs tjänsterna inom DCE Definitioner: Chalmersområdet = Chalmers Gibraltarområdet Chalmers campus = Chalmersområdet + Lindholmen + Råö 1.3 Beskrivning System - Tjänster Autentisering Gemensamt filsystem Auktorisation Andra nivå kundtjänst Katalogtjänst Klocksynkronisering Y500 Katalog över samtliga DCE-anslutna datorer och datoranvändare på Chalmers samt en funktion för att användaren skall kunna styrka sin identitet. Gemensam namnrymd och struktur för filer, oberoende av operativsystem och administrativa gränser. Behörighetskontroll samt funktioner för att administrera denna. Centralt tekniskt stöd till systemadministratörerna. Förteckning över tjänster i DCE samt funktionalitet för att söka tjänster i DCE. Funktionalitet för att synkronisera samtliga DCE-anslutna datorers klockor. Förteckning över användarkonton på Chalmers.

28 DOKUMENTATION-DCE 1 1 SYSTEM Sökväg Beskrivning Dokumentation?? Dokumentationsförteckning?? Policy betr. dokumentation?? Procedurer för dokumetation Policies?? Säkerhet?? Namnkonventioner?? Hantering av förändringar?? Backup?? Samordning av användarnamn?? Servicenivå?? Krav på lokala administratörer Accesskoder?? Lösenord?? Övriga koder Extern support Centrala servers?? Fysisk uppbyggnad?? Programvarans installation?? Backup?? Felsökning?? Driftstatistik?? Katastrofrutiner?? Återskapande av tjänster från backup?? Prioritering av arbete?? Procedur vid uppgraderingar Administrativa rutiner?? Skapande av cab?? Utlämning av konton och lösenord Säkerhet Intern information Rutiner för incidenthantering

29 Delområde System Kontohantering Sync Y500 - LDAP (35) SYNC YP (NIS) Y500 ( ) Lösenordssynk Y500 (2) MANUELL SYNC NIS+ Y500 Automatiskt dataflöde Användarinfo Användarinfo UID Manuellt dataflöde Användarinfo DCE DFS (29) DCE

30 Omfattning tjänster inom förvaltningsobjekt IT-infrastruktur - Telefoni Sidan 1 av Förvaltningsobjektet Infrastruktur 1.1 Verksamhet Leverera infrastrukturtjänster inom data och telefoni. 1.2 Omfattning Förvaltningsobjektet IT-infrastruktur består av 3 stycken delområden, DCE, Nätverk och Telefoni. Nedan beskrivs tjänsterna inom Telefoni Definitioner: Chalmersområdet = Chalmers Gibraltarområdet Chalmers campus = Chalmersområdet + Lindholmen + Råö 1.3 Beskrivning Telefoni - Tjänster Anknytning Röstbrevlåda Nätändring Telefonisttjänst Katalogtjänst Hänvisning Kundtjänst Debiteringstjänst Avtal/Upphandling Uppkopplingston Telefonsvararfunktion Programmering av anknytningsdata samt teletekniskt arbete. Kopplingsfunktion samt ger upplysningar. Papperskatalog, webbaserad katalog + katalog för telefonisten Avstängning av telefonen för inkommande samtal eller vidarebefordran av samtalet. Hjälp och stöd vid telefonrelaterade problem. Fakturerar abonnemang, utfört arbete och markeringar mot kund - ingen tjänst som erbjuds, men som utförs. Erbjuder konsulttjänster vid upphandlingar inom delområdet, i syfte att bibehålla Chalmers standard.

31 Revision DOKUMENTATION TELEFONI 1 Sidan 1 av 2 1 TELEFONI Beskrivning Sökväg Format Framtagen Telefonens möjligheter i Chalmers växel. ( Anknytning, ton i luren ) /telefoner/index.html Webb J/N Ja Bruksanvisning över telefonens möjligheter i Chalmers växel. ( Anknytning, ton i luren ) Nätändringar, programmeringar och kunddata /helpdesk/index.html PDF-fil (svensk / engelsk) Webb-formulär Nej Ja Abonnemangstyper inom Chalmers växel /abonnemang/index.html Webb Ja Beskrivning över hänvisningsprogrammets möjligheter (Eiknes Vakans AB) Bruksanvisning över hänvisningssystemet (Eiknes Vakans AB) Hänvisningskoder för telefonen /talsvar/hnvisnin.htm Baksidan av Chalmers interna telefonkatalog Webb PDF-fil (svensk / engelsk) Papper Ja Nej Ja Beskrivning över röstbrevlådans möjligheter, VIP2000 /talsvar/rstbrevl.htm Webb Ja Bruksanvisning över röstbrevlådesystemet VIP2000 Kod och information beställs/fås genom Telematiks helpdesk och går automatiskt ut till alla nyuppsättningar Mail-mall med information Finns även i PDF-fil (svensk / engelsk) Ja Beskrivning av tjänsten driftansvarig Beskrivning av tjänsten systemman Beskrivning av tjänsten katalogförvaltning Beskrivning av tjänsten kundstöd Egna enskilda arbetsbeskrivningar kan finnas Egna enskilda arbetsbeskrivningar kan finnas Egna enskilda arbetsbeskrivningar kan finnas Egna enskilda arbetsbeskrivningar kan finnas Papper Papper Papper Papper Nej Nej Nej Nej

32 Revision DOKUMENTATION TELEFONI 1 Sidan 2 av 2 Telefoni fortsättning Beskrivning Sökväg Format Framtagen J/N Beskrivning av tjänsten Egna enskilda Papper Nej teleadministratör arbetsbeskrivningar kan finnas Telefonpolicy Nej Beskrivning av tjänsten telefonist Rutiner för incidenthantering

33 EXTERNA SAMBAND OLFI/ PROSIT ANVÄNDA R- TELEFON WWW SYSTEMSAMBAND - FÖRVALTNINGSOBJEKT TELEFONI Faktura underlag Spela in röstmeddelande Talsvar UNDERLAG TILL KUND FAKT. Telefon samtal Lämna röstbrev Lyssna av röstbrev Samtals specar WINTABS NT Beställa/avbeställa hänvisning Visa hänvisningar Hanteras TELEMATIKS SERVRAR Samtalsdata (serie, SMDR) VIP 2000 SCO-Unix Beställa/avbeställa hänvisning Sök/Visa hänvisningar SvarsOptim. (avvecklas 2001) NT Kolla röstmedd. Röstmeddlande (IP) Dokumentera utförda ändringar KABEL DOK EXCEL NT serie VÄXELN MD 110 Hänvisad VAKANS SCO-Unix TELETEKNIKER Hänvisa (serie) Gruppering av system NICE TELE MANAGEM. NT Sök anknytningar Ny/uppd. anknytning Ankn Inkommande samtal TELEFONIST- BORD Ändringen utförs Uppd. hänvis. info (IP) Abonnent info System Inkommande samtal Kolla hänvisningar (IP) Manuell rutin Ändringen utförs Manuellt info-flöde Anknytning, ny/uppd. Skapa arbetsorder WINFIOL NT VIP2000 NT Koppla ankn WEB/INTERN KATALOG Sök ankn info TELEFONIST PC Automatiskt info-flöde Arbetsorder fysisk nät ändring Dokumentera utförda ändringar Sök ankn. TELEFONIST SYSADM Röstbrevlåda, ny/uppd. Kopplar Osäkert flöde VAKANS REG. /TELNET NT Anknytning, ny/uppd

34 Användare och Referensgrupp 4. Diskutera/ stämma av 7. Diskutera/ stämma av 11. Test 15. Nyttja Drifts org. På sektioner 4. Diskutera/ stämma av 7. Diskutera/ stämma av 10. Realisera 11. Test 14. Driftsättning Ansvarig Förvaltningsgrupp II D É G I V A R E 2. Initiera ärende Första beredning 4. Beredning Stopp Lyfta Beslut 7. Utformning Stopp Lyfta Avstämning 10. Realisera 11. Test 13. Utb / Info 12. Godkänna 16. Uppföljning Mindre Ärenden Mindre Ärenden Driftleverantör 5. Beredning 8. Utformning 10. Realisera 11. Test 14. Driftsättning Rutin för ärendehantering

35 Användare och Referensgrupp 15. Nyttja Drifts org. På sektioner Områdesordförande Förvaltningsgrupp II D É G I V A R E 2. Initiera ärende Första beredning 4. Beredning Stopp Beslut 7. Utformning Stopp 10. Realisera 11. Test 13. Utb / Info 12. Godkänna Återremittering (Större Ärenden, Fas 3) Driftsleverantör 10. Realisera 14. Driftsättning Rutin för ändringshantering, mindre ärenden

36 ÄRENDEHANTERINGSRUTIN Denna rutin beskriver händelser och ansvar när förslag om ändring och andra ärenden skall behandlas och realiseras. I rutinen som följer nämns en logg. Detta är ett arbetsnamn för en förteckning över ändringsförslag där man kan följa alla ärenden från initiering till uppföljning. Förvaltningsgruppens ordförande är ansvarig att ärenden tas hand om och följs upp. Detta kan innebära att ansvaret delegeras, se definition av mottagare nedan. Definitioner: Mottagare Personen ansvarar för att alla inkomna ärenden tas om hand om, skickar vid behov vidare till delområdesansvarig. Ärendeansvarig - Ansvarar för att driva ett specifikt ärende. Grupp Förvaltningsgrupp eller delområde beroende på ärendets karaktär. Ärenden skall behandlas enligt samma rutin oberoende gruppering. Möte Förvaltningsgruppsmöte eller delområdesmöte beroende på ärendets tillhörighet Stopp Ett ärende kan stoppas, detta kan exempelvis bero på att ärendet är inte prioriterat inom området eller att ärendet inte tillhör förvaltningsobjektet Lyfta Ett ärende skall lyftas till processteam då det innebär en kostnad högre än eller att driftskostnader ökar. Ärendet skall då skickas till adressen: 1. Idégivare Idéer, förslag och önskemål om förändring eller annat ärende kan väckas av alla intressenter runt systemområdet, användare, andra förvaltningsgrupper, driftsorganisation på sektion och driftsleverantörer. Även yttre krav, t ex lagändringar kan leda till ändringsförslag. Den som vill lämna ett förslag till ändring skriver ett mail som skickas till Mottagaren kan, om han/hon vill, ta emot muntliga förslag, med då skall han/hon dokumentera förslaget i ett mail. I ett mail med förslag till ändring skall följande information finnas. 1 datum 2 namn på förslagsställaren 3 beskrivning av upplevt problem och/eller önskad ändring 4 motivering till varför man vill ha ändringen, denna kan uttryckas som besparing i tid eller pengar eller i andra termer som t ex kvalitet eller säkerhet 5 ev lösningsförslag 6 ev annan information, speciell prioritet, koppling till andra önskemål 7 ev krav på speciell tidpunkt för driftsättning 2. Initiera ärende När mottagaren har fått ett mail med ändringsförslag tar han/hon ställning till om det skall bli ett ärende eller ej. Mottagaren går tillbaka till förslagsställaren med information om ärendet stoppas. Mottagaren kan, om han/hon vill, ta emot muntliga förslag, med då skall han/hon dokumentera förslaget i ett mail, se rubriken 1, ovan. Ärenden skickas vid behov vidare till ansvarig för respektive delområde. Mottagaren lägger in ärendet i loggen. Mottagaren tar med förslagen om ändringar till nästa möte med gruppen. Sidan 1 av 1

Introduktion av CSFM- Chalmers Systemförvaltningsmodell

Introduktion av CSFM- Chalmers Systemförvaltningsmodell Introduktion av CSFM- Chalmers Systemförvaltningsmodell Denna sammanfattning beskriver de olika delarna i Chalmers Systemförvaltningsmodell (CSFM) samt hur den generella modellen anpassas och etableras

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 5

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 5 Styrgruppsmöte/arbetsmöte Sidan 1 av 10 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 5 Närvarande Ej närvarande Björn Eriksson Hans Lindgren Rolf Almelund Isabell Sandström, Sigma nbit AB

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma

Läs mer

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet Universitetsgemensam förvaltningsmodell 2016-02-21 IT-avdelningen, Stockholms universitet Syfte Förvaltningsmodellens syfte är att: säkerställa att IT-stöd ger avsedd nytta i verksamheten erhålla styrbarhet

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

Detaljering av vald lösning

Detaljering av vald lösning Detaljering av vald lösning Projektnamn: Säker roll- och behörighetsidentifikation Fastställt av: Lars Eriksson Dokumentansvarig Bo-Gunnar Johansson Dokumentidentitet Detaljering/pilot Version 1.3 Datum

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 07-05-24 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Ramverk för systemförvaltning

Ramverk för systemförvaltning Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 1 (8) Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 2 (8) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 FORUM OCH GRUPPER... 3 LANDSTINGETS LEDNINGSGRUPP... 3 IT-GRUPP... 3 PROGRAMSTYRGRUPP...

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Checklista för Driftsättning - Länsteknik

Checklista för Driftsättning - Länsteknik Styrande dokument Rutindokument Checklista Sida 1 (9) Checklista för Driftsättning - Länsteknik Sida 2 (9) Innehåll Checklista för Driftsättning - Länsteknik... 1 Syfte... 3 Omfattning... 3 Aktiviteter...

Läs mer

Förvaltningsplan för Selma

Förvaltningsplan för Selma Förvaltningsplan för Selma Dokumentnamn Förvaltningsplan för Selma Fastställt av Siv Olofsson Dokumentansvarig Ulf Pantzare Version 1,0 Datum 070516 Status Fastställd 1 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Processbeskrivning Telefoni

Processbeskrivning Telefoni ProcIT-P-007 Processbeskrivning Telefoni Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2011-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Telefoniprocessen

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Processbeskrivning Avveckling

Processbeskrivning Avveckling ProcIT-P-021 Processbeskrivning Avveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Avvecklingsprocessen

Läs mer

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (10) RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING Sida 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutin driftsättning... 3 Syfte... 3 Planera driftsättning... 3 Installera och testa... 5 Överföra

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011)

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 11-09-14 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning Läsanvisning och begreppsdefinition Förstå - Ansvarsområden

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 )

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 ) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 14-11-24 dnr V 2014/853 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum November 2014 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Slutrapport Central licenshantering

Slutrapport Central licenshantering Slutrapport Central licenshantering Författare: Ida Francke Datum: 2011-06-30 Innehåll Bakgrund... 2 Måluppfyllelse... 2 Kvarstående punkter... 3 Organisation... 4 Tidplan/Resursåtgång... 4 Tid... 4 Budget...

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD LÄSANVISNING OCH BEGREPPSDEFINITION Läsanvisning begreppsdefinition Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning

Läs mer

Uppföljning av driftssäkerhet och tillgänglighet i IT-systemen, statusrapport SMN-2017/9

Uppföljning av driftssäkerhet och tillgänglighet i IT-systemen, statusrapport SMN-2017/9 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Rojda Sjöö Datum SMN-2017/9 Verksamhetsutvecklare IT 2017-01-27 Samverkansnämnden Uppföljning av driftssäkerhet och tillgänglighet i IT-systemen, statusrapport

Läs mer

ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK

ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK 2015-03-13 1(10) ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK 2015-03-13 2(10) Innehållsförteckning 1. Ändringsprocessen inom Länsteknik... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Trigger... 3 1.3. Resultat... 3 1.4. Inflöde till ändringsprocessen...

Läs mer

Införandeplan. Handlingsplan. KA-system Version 1.0

Införandeplan. Handlingsplan. KA-system Version 1.0 Sidan: 1 (13) Införandeplan & Handlingsplan KA-system Version 1.0 Sidan: 2 (13) Innehåll 1 REVISIONSINFORMATION... 3 2 OM DETTA DOKUMENT... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Effektmål... 4 2.3 Omfattning... 4 3 CHECKLISTA

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning n av 7 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun april 2006 av IT-samverkansgruppen n 2 av 7 IT SÄKERHETSINSTRUKTION: FÖRVALTNING Innehållsförteckning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltnings roll i IT-säkerhetsarbetet...3

Läs mer

HSA Schemauppdateringsprocess. Version 1.2.1

HSA Schemauppdateringsprocess. Version 1.2.1 HSA Schemauppdateringsprocess Version 1.2.1 Innehåll Revisionshistorik... 2 1. Översikt schemauppdateringsprocess... 3 2. Planeringsfas... 3 2.1.1 Behovsanalys... 3 2.1.2 Interaktion med kravställare...

Läs mer

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014)

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014) Dokument: Tjänstekatalog för Ladok Version 1.1 Författare Sida 1 av 5 Malin Zingmark/Anders Sandström Förvaltningsstyrgruppen Datum 2014-10-13 INFORMATION Bil p 589: 4 Tjänstekatalog (Aktuell version,

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

Process IT-utveckling, översikt

Process IT-utveckling, översikt Process IT-utveckling, översikt Producent Externt Producent SLU Beslutsfattare Kund Användare Ide-utveckling Kravspec Resursanalys Offert Offert Upphandling Beslut kravspeccifikation uppdragsspecifikat

Läs mer

Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län

Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län Samverkansavtal drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län 1 Parter... 2 2 Bakgrund...2 3 Övergripande organisation... 2 Systemägarråd... 3 Central Systemägare/Systemägare... 4 Systemägaren...

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

Riktlinjer. Informationssäkerhet och systemförvaltning

Riktlinjer. Informationssäkerhet och systemförvaltning Riktlinjer Informationssäkerhet och systemförvaltning LULEÅ KOMMUN RIKTLINJER Dnr 1 (5) 2012-11-29 Riktlinjer för roller och ansvar inom informationssäkerhet och systemförvaltning En god systemförvaltning

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

Projekt KA Magnus Holmström. Chalmers gemensamma system för kursadministration

Projekt KA Magnus Holmström. Chalmers gemensamma system för kursadministration Chalmers gemensamma system för kursadministration - bakgrund 000225 Chalmers strategiska plan, kapitel 2.6 sidan 22 000427 Förstudie gällande Kursadministrativt System, CTK AB 010611 Godkännande i HLG

Läs mer

Kontrollera din mobila anläggning!

Kontrollera din mobila anläggning! Kontrollera din mobila anläggning! Mobil Styrning Partners Vår idé Erbjuda en driftad manageringslösning för kundens mobilanläggning vilket ger kontroll, styrning och besparingar Tjänsten köps per användare

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild. 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson

Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild. 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson Agenda»Om Förnyad förvaltning»förslag till drift och support Om Förnyad förvaltning Effektmål Beskriva en förvaltning som:

Läs mer

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 3

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 3 Sidan 1 av 5 Mötesanteckningar: fas 3, Närvarande Kopia för kännedom till Jan-Martin Löwendahl, CIO Inge Svensson, personaladministrationschef (CA) Göran Svensson, IT-ansvarig (K) Helle Sörensen, administrativ

Läs mer

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 1

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 1 Sidan 1 av 5 Mötesanteckningar: fas 3, 1 Närvarande Ej närvarande Kopia för kännedom till Jan-Martin Löwendahl, CIO Inge Svensson, personaladministrationschef (CA) Göran Svensson, IT-ansvarig (K) Börje

Läs mer

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6)

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6) Internt penetrationstest Tierps kommun Revisionsrapport Juni 2011 Erik Norman 1(6) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 2. Angreppssätt... 4 2.1. Omfattning

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Dnr UFV 2014/1308 Riktlinjer för informationssäkerhet Säkerhetskopiering och loggning Fastställda av Säkerhetschef 2014-11-25 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 2.1 Efterlevnad 3 2.2 Uppdatering

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3 IT-policy sid 2 av 9 Innehåll 1. Syfte... 3 2. Omfattning... 3 3. Ansvar... 3 4. ITpolicy... 3 4.1 Övergripande... 3 4.2 Styrning av IT... 3 4.3 Organisation av IT... 4 4.4 Användande av IT... 4 4.4.1

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Uppföljningsrapport IT-revision 2013

Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Solna Stad Raindance Fredrik Dreimanis November 2013 1 av 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS

Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS Sedan 2008 har arbetet med gemensamma, såväl regionala som nationella, ehälsotjänster pågått. Kommunförbundet Skåne i

Läs mer

Sjunet standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering... 5 1.3. Riskhantering... 5 SJUNET specifika regler... 6 2. Förutsättningar för avtal...

Läs mer

Inrättande av centralt ändringsråd (Change Advisory Board)

Inrättande av centralt ändringsråd (Change Advisory Board) Utlåtande 2008:90 RI (Dnr 033-800/2008) Inrättande av centralt ändringsråd (Change Advisory Board) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Ett centralt ändringsråd (Change Advisory

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Förvaltning av attribut och attributprofiler

Förvaltning av attribut och attributprofiler Förvaltning av och profiler Huvudprocesser inom Sambi Medlemshantering Metadatahantering Tillit Information Drift av infrastrukturen Attributförvaltning Förvaltningsprocesser för Attributförvaltning Kartlägga

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Hur du skapar en ansökan om ändring i Projektrummet

Hur du skapar en ansökan om ändring i Projektrummet Hur du skapar en ansökan om ändring Version: 1.0 Datum : 2016-04-05 Hur du skapar en ansökan om ändring i Projektrummet Innehållsförteckning Hur du skapar en ansökan om ändring... 1 Öppna Stödärendet...

Läs mer

Projektrapport till projektet Förstudie Persondatabas

Projektrapport till projektet Förstudie Persondatabas Sidan: 1 (5) Projektrapport till projektet Förstudie Persondatabas Sidan: 2 (5) 1 GENOMFÖRDA AKTIVITETER...3 2 LEVERANSER...3 2.1 NULÄGESBESKRIVNING...3 2.2 LÖSNINGSFÖRSLAG FÖR VERKSAMHETEN...4 2.2.1 Bedömning

Läs mer

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor!

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Kjell Rodenstedt, CMPG Workshop upplägg Introduktion 15:30-16:00 (denna lokal) Gruppövning 16:00-16:40 (Arkaden) 100 deltagare, 10 grupper,

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

Riktlinjer för telefoni

Riktlinjer för telefoni Innehåll rubrik Inledning 3 Växelfunktionen 3 Alla chefer 4 All personal 4 Personal med egen anknytning 4 Grupptelefon 4 Begränsning av räckvidd 5 Allmän handling 5 Nummerpresentation 5 Mobiltelefon 5

Läs mer

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina 1 IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skatteverket granskat IT-generella kontroller i ekonomisystemet Agresso,

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: /

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: / stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav på säkerhetsarbete

Läs mer

GRUND - SLA. Beslutsdatum Detta dokument syftar till att beskriva grund SLA vid Göteborgs universitet STYRDOKUMENT

GRUND - SLA. Beslutsdatum Detta dokument syftar till att beskriva grund SLA vid Göteborgs universitet STYRDOKUMENT STYRDOKUMENT GRUND - SLA Publicerad / version Beslutsfattare Handläggare 2016-04-20 / version B Magnus Nordell Magnus Nordell Beslutsdatum 2016-04-20 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare Detta dokument

Läs mer

Användarhandbok Trio hänvisningssystem

Användarhandbok Trio hänvisningssystem Användarhandbok Trio hänvisningssystem Uppdaterad 2012-09-11 Ansvar Växeln i Orsa kommun har en funktion för att hantera inkommande samtal och förmedla dessa på bästa sätt. Växelfunktionen kan också ta

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1 (7) Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Unicon 2011 Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2 (7) Innehåll: 1. PROJEKTLEDNING... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

IIII Trafikförvaltningen

IIII Trafikförvaltningen IIII Trafikförvaltningen SrWZ STOCKHOLMS LÅNS LANDSTING 1(8) Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen Bilaga 4B.6 Beskrivning av administrativa arbets- infosäk. klass uppgifter E24 Bilaga 4B.6 Beskrivning

Läs mer

Översiktlig beskrivning för applikationsägare

Översiktlig beskrivning för applikationsägare Tjänstebeskrivning Översiktlig beskrivning för applikationsägare Version 2.15 2006-10-24 Revisionshantering Vernr Datum Notering Ansvarig 2.0 061004 Något modifierat dokument Arne Fredholm 2.1 061020 Införda

Läs mer

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell informationssäkerhet... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering...

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange direktiv Sid 1 (6) PROJEKTDIREKTIV Uppgradering av epostsystemet Exchange Webbadress https://www.samarbetsyta.umu.se/adm/itenheten/projects/exchange2013/sitepages/start sida.aspx namn Uppgradering av epostsystemet

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Jönköpings län Kerem Kocaer Johan Elmerhag Jean Odgaard September 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen Kundtjänst 2008

Sjukvårdsrådgivningen Kundtjänst 2008 Sjukvårdsrådgivningen Kundtjänst 2008 Version 1.0 2 (5) Kundtjänst till Grundavtalet Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Kundtjänst... 3 1.2 Uppgifter... 3 2 Omfattning... 4 2.1 Etablering av värdetjänster

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (7) Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Sida 2 (7) Innehållsförteckning Roller och Ansvar

Läs mer

Processbeskrivning Test

Processbeskrivning Test ProcIT-P-017 Processbeskrivning Test Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Testprocessen 4 2.1

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2 2631-2013 Datum 2013-06-13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Systemförvaltningshandbok

Systemförvaltningshandbok Systemförvaltningshandbok Titel: Systemförvaltningshandbok Version: 1.3 Godkänd av: Joakim Jenhagen Datum: 2011-09-15 Systemförvaltningshandbok 1(12) Innehållsförteckning FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE

Läs mer

Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet

Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet BESLUT 1 2017-06-22 Dnr STYR 2017/946 Rektor Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet Bakgrund Universitetet genererar och hanterar stora mängder information. Denna information måste hanteras

Läs mer