Bilaga 13 Faktureringsrutiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 13 Faktureringsrutiner"

Transkript

1 Bilaga 13 Faktureringsrutiner stockholm.se Stadsledningskontoret It-avdelningen Ragnar Östbergs Plan Stockholm Växel

2 Innehåll 1 Inledning 3 2 Faktureringsrutiner Inköpsorder Leveransgodkännande Fakturering Kontonummer Automatisk fakturamatchning Rapportering (13) Upphandling GSIT 2.0

3 1 Inledning Definitioner som används i detta dokument har den betydelse som anges i Bilaga 1 (Begrepp och definitioner). 2 Faktureringsrutiner Ansvaret för att göra merparten av Stadens it-beställningar ligger decentraliserat hos Stadens förvaltningar, bolag och stiftelser. Vissa av Stadens förvaltningar, bolag och stiftelser har valt att samordna sina beställningar, medan andra har beställningsansvaret nära verksamheten. Staden har en decentraliserad fakturahantering där de olika verksamheterna ansvarar för sin egen fakturahantering. I dagsläget sker denna hantering i flera olika ekonomisystem, men vid införandetidpunkten för detta Avtal kommer all fakturahantering att ske i Stadens gemensamma ekonomisystem, Agresso. Stadens faktureringsrutin ska främja god internkontroll, effektiva administrativa processer samt möjlighet till transparent uppföljning av gjorda beställningar och kostnader. I takt med att Stadens ekonomisystem och inköpsverktyg utvecklas är det viktigt att Leverantörens faktureringsrutin anpassas till denna utveckling. Bilden nedan illustrerar hur en tänkt process initialt kan se ut. Alla godkända beställningar ska generera en eller flera inköpsorder. Inköpsorder är grunden i Stadens uppföljningsarbete och ska följa kraven som anges i denna bilaga. Vid leverans av Tjänster ska ett Leveransgodkännande skapas, se avsnitt 2.2 Leveransgodkännande. Upphandling GSIT (13)

4 Vid skapande av ett Leveransgodkännande ska motsvarande inköpsorder uppdateras med information om detta. Slutligen när kraven för fakturering har uppnåtts enligt inköpsordern, ska en faktura skickas till Staden. Då en faktura har skickats ska motsvarande inköpsorder uppdateras med information om detta. Samtliga behöriga i Staden ska kunna följa sina inköpsordrar under hela leverans- och faktureringsprocessen. Målet med processen är att möjliggöra för Staden att få en helhetsbild från skapad inköpsorder till leverans och fakturering av samtliga it-beställningar i Staden enligt beskrivningen i Bilaga 8C (Service Desk). Då anställda på Staden hanterar en stor mängd information dagligen är det viktigt att Leverantören presenterar en lättförståelig, tydlig och heltäckande information samtidigt som informationsmängden ska möjliggöra en detaljerad analys. 2.1 Inköpsorder Rutin Då en Behörig Godkännare har attesterat en beställning gjord av en Behörig Beställare ska detta resultera i skapandet av en eller flera inköpsorder. Leverantören ska för alla godkända beställningar ansvara för att skapa inköpsorder enligt kraven i detta Avtal. Varje beställning ska av Leverantören, förutom en uppdelning per Behörig Beställare, KST och aktivitet (samtliga tre förmedlas av Staden vid Införande) delas upp i unika inköpsorder enligt av Staden valda kostnadskategorier. Dessa kostnadskategorier ska kunna ändras fritt av Staden under Avtalstiden, initialt gäller följande: Grundersättning Engångskostnader Fasta löpande kostnader Volym eller händelsebaserade kostnader All justering av rutinen för inköpsorder ska vara kostnadsfri under hela Avtalstiden Innehåll Alla inköpsorder ska vara lättförståeliga, tydliga och anpassade till informationsmängden. Minst följande information ska inkluderas i varje inköpsorder: Bolag eller förvaltning 4 (13) Upphandling GSIT 2.0

5 Inköpsordernummer KST Aktivitet Artikelnummer Artikelbeskrivning Behörig Beställare (namn och användarnamn) Beställningsdatum Förvaltningsnummer/bolagsnummer Användare, om tillämpbart (namn och användarnamn) Dator-id, skrivare-id eller skrivar-kö, om tillämpbart Artikelvolym Artikelpris Belopp (nettobelopp, momsbelopp samt bruttobelopp) Förslag på kontonummer (för mer information se avsnitt 2.4 Kontonummer i denna bilaga) Godkännandedatum Behörig Godkännare (namn och användarnamn) Diarienummer, om angett vid beställning Leveransadress, om tillämpbart Överenskommen leveranstidpunkt, om tillämpbart Leverantör Kommentar angett av Behörig Beställare vid beställning, om angett vid beställning. Första faktureringsdatum Planerad sista faktureringsdatum Kostnadskategori Information om kostnaden ska faktureras som periodisk fakturera eller inte Staden ska under Införandet per faktureringsbar tjänst kunna definiera strukturen på informationen ovan. Exempel på en sådan definition är ifall det ska vara obligatoriskt med diarienummer för samtliga Tjänster eller enbart vissa Tillgänglighet Leverantören ska göra alla inköpsorder tillgängliga via Portalen. I Portalen ska Behöriga Beställare och Behöriga Godkännare samt annan av Staden utsedd personal få åtkomst till inköpsorder kopplade till den eller de KST:er de har behörighet för. Portalen ska möjliggöra för sökning och filtrering enligt samtliga parametrar definierade i avsnitt Innehåll. Upphandling GSIT (13)

6 2.2 Leveransgodkännande Rutin Då leverans av en beställning sker ska detta resultera i skapande av Leveransgodkännande. Leverantören ska för alla leveranser ansvara för att skapa underlag för Leveransgodkännande enligt kraven i detta Avtal. Ett Leveransgodkännande innebär att Behörig Beställaren kontrollerar att mottagen leverans stämmer överens med Avtalad Specifikation. Den exakta processen för hur Leveransgodkännande bör ske för varje Tjänst ska definieras av Staden i samband med Införandet. Leverantören ska därefter ha ansvar för hela processen för varje Tjänst. All justering av rutinen för Leveransgodkännande ska vara kostnadsfri under hela Avtalstiden Innehåll Alla Leveransgodkännanden ska vara lättförståeliga, tydliga och anpassade till informationsmängden. Innehållet i varje Leveransgodkännande ska matcha innehållet i motsvarande inköpsorder, där tillämpbart. De slutgiltiga kraven kring innehåll ska definieras i samband men införandet Tillgänglighet Leverantören ska göra alla Leveransgodkännanden tillgängliga via Portalen. I Portalen ska Behöriga Beställare och Behöriga Godkännare samt annan av Staden utsedd personal få åtkomst till samtliga Leveransgodkännanden kopplade till den eller de KST:er de har behörighet för. Portalen ska även kunna redovisa samtliga beställningar och tillhörande Leveransgodkännande, för en specifik period och/eller KST eller grupp av KST om Staden efterfrågar det. 2.3 Fakturering All fakturering ska ske elektroniskt via det format som definieras av Staden. Leverantören är införstådd med att formatet för fakturering kan komma att förändras under Avtalstiden. Staden tar i dagsläget emot fakturor via formatet Svefaktura enligt SFTI standard. Instruktioner för hur Leverantören ansluter sig till e-faktura samt en uppdaterad version av kraven kopplade till elektronisk fakturering, se avsnitt Innehåll i elektronisk faktura, Adresseringsmöjligheter samt Referenser i denna bilaga kommer att tillhandahållas Leverantören i samband med Införandet. Huvudregeln är att all väsentlig information ska finnas på fakturan. Informationen ska vara lätt och tydlig att förstå. Om fakturan inte 6 (13) Upphandling GSIT 2.0

7 kan uppfylla dessa krav ska fakturamottagaren kontaktas för vidare diskussion. Leverantören ska om Staden så önskar skicka bilaga till Svefaktura enligt SFTI-standard, det vill säga SFTI- ObjectEnvelope. Bilagan ska syfta till att underlätta för Stadens fakturahanteringsprocess. Information som ska ingå i bilagan förmedlas i samband med införandet. En mer teknisk beskrivning över de olika fälten i Svefakturan, utifrån Stadens krav, förmedlas i samband med att Leverantören ansluter sig till Svefaktura under Införandet. Fakturering ska ske månadsvis i efterskott och efter det att leveranser som omfattas av fakturan fullgjorts. Betalningstiden ska vara trettio (30) dagar från fakturadatum. Faktureringsavgifter eller liknande påslag ska inte utgå. För undvikande av tvivel, villkor som anges i faktura, men som inte omfattas av avtalade villkor är inte bindande för Staden. Vid försenad betalning har Leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Betalningspåminnelser ska skickas digitalt om Staden så önskar. Betalningspåminnelser ska skickas till aktuell förvaltnings/bolags angivna e-postadress, e-postadress för respektive förvaltning/bolag förmedlas i samband med anslutningsprocessen för Svefaktura. Det ska tydligt framgå vilken förvaltning/bolag betalningspåminnelsen avser. Fordran som inte ställts till Staden senast sex (6) månader efter utförd leverans ska anses förfallen. Alla kostnader ska faktureras på ett sådant sätt att det underlättar Stadens administrativa processer. Kostnader ska grupperas i fakturor per Behörig Beställare, KST och aktivitet. Förutom detta ska Leverantören därtill gruppera fakturor enligt av Staden valda kostnadskategorier, initialt gäller följande: Grundersättning Engångskostnader Fasta löpande kostnader Volym eller händelsebaserade kostnader Kostnadskategorierna ska kunna ändras fritt av Staden under Avtalstiden. Leverantören ska kunna tillgodose att Stadens olika verksamheter själva fritt kan styra hur de vill gruppera sina kostnader i fakturor enligt ovan beskrivna kostnadsgrupper och kostnadskategorier. Vissa kan exempelvis vilja ha en faktura per Behörig Beställare, Upphandling GSIT (13)

8 KST och aktivitet samt alla kostnadskategorier, medan andra kan vilja ha en samlingsfaktura med alla kostnader på en och samma faktura. Leverantören ska skicka periodisk faktura till de bolag, förvaltningar och stiftelse som så önskar (avser periodiska kostnader, där automatisk attest då sker om frekvens och belopp hålls inom uppsatt regelverk). Leverantören ska ansvara för att informera Stadens verksamheter kring möjligheterna för val av gruppering av kostnadsgrupperna och kostnadskategorierna. All justering av faktureringsrutiner ska vara kostnadsfri under hela Avtalstiden Innehåll i elektronisk faktura En Svefaktura ställd till Staden ska innehålla: Avtal (Anges i attributet CT för element AdditionalDocumentReference) Fakturadatum Unikt fakturanummer Förvaltningsnummer/bolagsnummer KST Aktivitet Beställarens namn och fakturaadress (förvaltningens eller bolagets namn och adress) GLN-kod till aktuell förvaltning eller bolag (förmedlas i samband med att Leverantören ansluter sig till e-faktura) Referens (Se mer information om referens under nedan rubrik Referens ) Leverantörens namn och adress Leverantörens säte (kan utelämnas om postorten i Leverantörens adress är densamma som Leverantörens säte) Leverantörens organisationsnummer Leverantörens momsregistreringsnummer Uppgift om Leverantörens F-skattebevis Kostnadskategori Artikelnummer Artikelbeskrivning Artikelpris Artikelvolym När Tjänsten eller utrustningen levererades Betalningsvillkor, förfallodatum Bank- och eller plusgiro Belopp (nettobelopp, momsbelopp samt bruttobelopp) Valuta Momssats 8 (13) Upphandling GSIT 2.0

9 Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslag, momsdirektiv eller annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad anges Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. Vid eventuell kreditfaktura ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. (Vid hänvisning till fler debetfakturor är det ok med hänvisning till fakturerad period för aktuella debetfakturor) Behörig Beställare (namn och användarnamn) Behörig Godkännare (namn och användarnamn) Användare, om tillämpbart (namn och användarnamn) Inköpsordernummer Förslag på kontonummer (för mer information se avsnitt 2.4 Kontonummer) Diarienummer, om angett vid beställning Vid periodisk faktura ska objekt/referens anges i Attributet ACD för element AdditionalDocumentReference, värden förmedlas i samband med beställningar. Samtliga fakturor som omfattas av sekretess ska kodas enligt särskild anvisning frän Staden och alla belopp ska avrundas till två decimaler. Staden ska under Införandet per faktureringsbar Tjänst kunna definiera strukturen på informationen ovan. Exempel på en sådan definition är om det ska vara obligatoriskt med diarienummer för samtliga Tjänster eller enbart vissa Adresseringsmöjligheter Det finns två olika möjligheter för Leverantörer att adressera elektroniska fakturor till Staden. Leverantören väljer vilket av nedan alternativ de vill använda: Alternativ 1: Fakturan adresseras direkt till respektive förvaltning eller bolag, via aktuell GLN-kod för respektive förvaltning eller bolag. Förteckning över GLN-koder anges nedan. Alternativ 2: Adress används för att adressera en grupp av bolag eller förvaltningar, det vill säga en e-fakturaadress används för att kuvertera fakturan till flera förvaltningar eller bolag, som en grupp. Oavsett alternativ så är det alltid förvaltningen eller bolagets GLNkod som används som köparens identitet i fakturan. Upphandling GSIT (13)

10 Adressering utan kuvert (Alternativ 1) Varje förvaltning och bolag inom Staden har en unik GLN-kod för adressering av e-fakturor. Denna adress anges i den elektroniska fakturan för att kunna dirigera fakturan mellan e-fakturaväxlar och till aktuell förvaltning eller bolag. Leverantören ska därav meddela sin e-fakturaväxel respektive förvaltnings/bolags e-fakturaadress (GLN-kod). Observera att för alternativ 1 används inte Stadens organisationsnummer som adress på fakturan Adressering med kuvert (Alternativ 2) Om Leverantörens ekonomisystem stödjer adressering av elektroniska fakturor med kuvert där identiteten i fakturan kan skilja sig från den i kuvertet är detta alternativ att föredra. Fördelen med alternativ två är att Leverantörens e-fakturaväxel endast behöver känna till ett färre antal identiteter för Staden, därmed förenklas konfigurationsarbete. Observera att detta enbart gäller e- fakturaväxeln, Behörig Beställares identitet ska alltid identifieras med en GLN-kod. Exempel på kuvert som Stadens e-fakturaväxel kan ta emot är: SBDH och SOAP i Svefakturan Om alternativ 2 adressering med hjälp av kuvert används ska organisationsnumret användas som mottagarens identitet i kuvertet. Stadens e-fakturaväxel har operatörsadress TIETOSE Referenser Beställarreferens används för att distribuera fakturan till korrekt mottagare i Stadens ekonomisystem. Referensen ska alltid uppges av Behörig Beställare i samband med beställning. Saknas aktuell referens finns det risk att fakturan betalas efter förfallodatum då det är omständigt att identifiera aktuell mottagare, och Leverantören ska i sådant fall inte ha rätt att kräva dröjsmålsränta eller göra gällande någon som helst annan påföljd som en följd av att faktura betalas efter förfallodatum på grund av att referens saknas. Beställarreferens (Beställarens referens, eller andra variabler som exempelvis kundnummer, kontraktsnummer, objektnummer etcetera) omfattande maximalt tjugofem (25) positioner och alfanumeriskt (inte punkt (.), kommatecken (,), bindestreck (-) etcetera). 10 (13) Upphandling GSIT 2.0

11 2.4 Kontonummer För att effektivisera fakturahanteringen i Staden ska Leverantören möjliggöra en koppling mellan varje Tjänst i samtliga Tjänstekataloger som ingår i detta Avtal och specifika konton i Stadens kontoplan. Denna information ska sedan redovisas som förslag på kontonummer i såväl inköpsorder som faktura enligt kraven ovan. En förteckning över vilka konton i Stadens kontoplan som ska matchas mot vilka Tjänster i Tjänstekatalogerna förmedlas till Leverantören i samband med Införandet. 2.5 Automatisk fakturamatchning I nuläget pågår ett arbete i Staden kring införande av elektronisk handel vilket möjliggör automatisk fakturamatchning. Visionen är att utvidga detta till samtliga inköp inom Staden. I dagsläget pågår ett arbete för att automatisk matchning ska kunna tillämpas på inköp av Tjänster som omfattar gemensam it-service. För periodisk fakturering ska data för periodisk faktura kunna överföras till Staden, aktuella format är textfil eller xml-fil. Beställaren ska i samband med beställning på Portalen kunna ange bland annat nedan data för att den därefter ska kunna exporteras till Stadens ekonomisystem. Respektive bolag och förvaltning ska kunna lägga in förslagsvärden alternativt fasta värden per hela förvaltningen/bolaget eller per beställare. Data för periodiska fakturor: Avtalsnummer Referens/objekt Beskrivning Leverantörsnummer (förmedlas av staden) Stadens kod/kontoplan (förmedlas av staden) Frekvens Maximibelopp Minimibelopp Förväntat belopp Förväntat max i procent (%) Förväntat min i procent (%) Resurs Artikel Konteringsmall Periodiseringsnycklar Upphandling GSIT (13)

12 Ytterligare specifikation inklusive frekvens för periodisk fakturering tas fram i samband med Införandet. Leverantören ska åta sig att under Avtalstiden utveckla fakturahanteringsprocessen för att möjliggöra automatisk fakturamatchning i Staden. I dagsläget antas detta i huvudsak innebära förändrade krav på utformningen och rutinen för inköpsorder. En integration mellan Portalen och Stadens ekonomisystem kommer att krävas. Detta kan förändras allt eftersom behoven i Staden blir mer kända. 3 Rapportering Leverantören ska möjliggöra en rapport för uppföljning över hela inköpsprocessen från skapad inköpsorder till Leveransgodkännande och faktura. Syftet är att stödja fakturakontroll och avstämning. Rapporten ska därför baseras på skapad inköpsorder och uppdateras kontinuerligt allt eftersom Leveransgodkännande och fakturering sker. Rapporten ska minst innehålla: Bolag eller förvaltning Inköpsordernummer KST Aktivitet Tjänstekatalog Artikelnummer Artikelbeskrivning Behörig Beställare (namn och användarnamn) Beställningsdatum Användare, om tillämpbart (namn och användarnamn) Dator-id, skrivare-id eller skrivar-kö, om tillämpbart Beställd volym Levererad volym Pris Belopp (nettobelopp, momsbelopp samt bruttobelopp) Förslag på kontonummer (för mer information se avsnitt 2.4 Kontonummer) Godkännandedatum Behörig Godkännare (namn och användarnamn) Användare, om tillämpbart Diarienummer, om angett vid beställning Leveransadress, om tillämpbart Överenskommen leveranstidpunkt, om tillämpbart 12 (13) Upphandling GSIT 2.0

13 Leveransstatus Leveransgodkännande, om tillämpbart Fakturanummer Första faktureringsdatum Planerad sista faktureringsdatum Leverantör Kommentar angett av Behörig Beställare vid beställning Kostnadskategori Leverantören ska tillhandahålla ett verktyg åtkomligt via Portalen där rapporten ska publiceras. Verktyget ska vara behörighetsstyrt där Staden ska kunna tilldela läsbehörigheter baserat på KST eller grupp av KST:er. Staden ska även ha rätt till att definiera tio (10) standardrapporter som baseras på data tillgängligt i huvudrapporten samt även ha möjlighet att själva bygga sina egna smarta rapporter i verktyget. Slutliga krav på rapporten och specifikationer ska verifieras under Införandet. Leverantören ansvarar för att data som finns tillgänglig i rapporten ska finnas tillgängligt på läsbart media, så att det tydligt går att se vad som gällde vid en given tidpunkt under en tio-årsperiod (till och med det tionde året efter utgången av räkenskapsåret). Aktuell data ska överlämnas på begäran av Staden, överlämnandet ska hanteras skyndsamt. Leverantören ska redovisa hur stor andel av Leverantörens fakturor till Staden som är felaktiga och aktivt arbeta för att minska andelen felaktiga fakturor. Utöver ovan ska Leverantören också möjliggöra automatisk överföring av all data till Stadens datalager. Detaljerade krav för denna överföring verifieras under Införandet. Upphandling GSIT (13)

Bilaga 3 Faktureringsrutiner Dnr: /

Bilaga 3 Faktureringsrutiner Dnr: / Bilaga 3 Faktureringsrutiner stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Bilaga 12 Faktureringsrutiner Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 12 Faktureringsrutiner Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Bilaga 12 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se

Läs mer

Bilaga 8 Faktureringsrutiner Dnr: /

Bilaga 8 Faktureringsrutiner Dnr: / Bilaga 8 Faktureringsrutiner stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 10 Faktureringsrutiner SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version. Gröna fält = Obligatiorisk information Gråa fält - obligatioriska endast om de bär relevant information relaterat till fakturan eller varuslagets art Stockholms stad kan ta emot Svefakturor i Utökad version.

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Via eprinter Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad eprinter Sida 2 av 12 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad efaktura Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-17

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB Så skickar ni elektroniska fakturor till Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware. Det här dokumentet innehåller viktig information för

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till. LRF Konsult AB

Så skickar ni elektroniska fakturor till. LRF Konsult AB Så skickar ni elektroniska fakturor till AB Information till leverantörer 2 (6) Bästa leverantör, AB kan nu ta emot e-fakturor via. Det här dokumentet innehåller viktig information för dig och din e-fakturaoperatör

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Hasselfors Garden AB

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Hasselfors Garden AB Så skickar ni elektroniska fakturor till Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, For English see How to send e-invoice to. har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware. Det här dokumentet

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, kan ta emot e-fakturor via Basware.

Läs mer

E-faktura. Instruktion hur Ni som leverantör skickar elektroniska fakturor till bolag inom Coop.

E-faktura. Instruktion hur Ni som leverantör skickar elektroniska fakturor till bolag inom Coop. E-faktura Instruktion hur Ni som leverantör skickar elektroniska fakturor till bolag inom Coop. Instruktion till leverantörer 2 (8) Bästa leverantör, Coop har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware.

Läs mer

3. Kvalificeringskrav på leverantör

3. Kvalificeringskrav på leverantör Förfrågningsunderlag 2016-01-28 Upphandlande organisation Kungsbacka kommun Upphandling Webbaserade psykometriska tester Jennifer Johansson 16/2 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-02-25 Texten/frågan

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Så skickar ni elektroniska fakturor till Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, kan ta emot e-fakturor via Basware.

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Så skickar ni elektroniska fakturor till Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) ställer krav mot ramavtalsleverantörer att skicka e-faktura

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT

J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT Ekonomistyrningsverkets foreskrifter och allmänna råd till forordningen (2003:770) om statliga

Läs mer

Agresso AB Tillämpning SFTI

Agresso AB Tillämpning SFTI Agresso AB Tillämpning SFTI Enligt SFTI Affärsprocess 6 Tillämpningsanvisning för Agresso SFTI Affärsprocess 6. Version 2.7 Avrop mot Ramavtal Datum: 2010-03-12 Status: Version 0.2 Senast ändrad: 2010-05-23

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten

Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten Vad skickar jag till skanningscentralen? Skicka endast ett originalexemplar av varje faktura till en enda skanningscentral. Om du även skickar

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Bilaga 12 Benchmarking

Bilaga 12 Benchmarking Bilaga 12 Benchmarking stockholm.se Stadsledningskontoret It-avdelningen Ragnar Östbergs Plan 1 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Samarbete och skyldigheter

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Kom igång med E-faktura till Kungsbacka kommun. Torbjörn Eriksson 2015-09-22

Kom igång med E-faktura till Kungsbacka kommun. Torbjörn Eriksson 2015-09-22 Kom igång med E-faktura till Kom igång med E-faktura till Torbjörn Eriksson 2015-09-22 Utges av Sep 2015 1 Kom igång med E-faktura till Innehåll 1 Så här kan du skicka e-faktura 3 1.1 Enkel webbportal

Läs mer

DHL subset av SFTI Svefaktura

DHL subset av SFTI Svefaktura DHL Freight (Sweden) AB DHL subset av SFTI Svefaktura Fakturaspecifikation xml message Version 1.1 Uppdaterad 2013-06-03 Message implementation guideline DHL Freight (Sweden) AB subset av SFTI Svefaktura

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter

Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter stockholm.se Stadsledningskontoret It-avdelningen Ragnar Östbergs Plan 1 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning

Läs mer

6. Kommersiella villkor

6. Kommersiella villkor Förfrågningsunderlag 2011-03-03 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Eddie Salgado Upphandling Upphandling av PC & Tjänster U-10-52 Sista anbudsdag: 2011-04-12 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Handledning anslutning till E-handel Inköpsfunktionen

Handledning anslutning till E-handel Inköpsfunktionen 0(10) Handledning anslutning till E-handel Inköpsfunktionen 2016-01-01 Innehåll 1 Elektronisk Handel... 1 1.1 Kontakt avseende e-andelsanslutning.... 1 1.2 Inköpsorder... 1 1.3 Abonnemang... 2 2 Faktura...

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Så sänder ni elektroniska fakturor till Lantmännen

Så sänder ni elektroniska fakturor till Lantmännen Informationspaket för leverantörer Så sänder ni elektroniska fakturor till Lantmännen Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved 2 (6) Bästa leverantör till Lantmännen, Lantmännen

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Landstinget Dalarna

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Landstinget Dalarna Så skickar ni elektroniska fakturor till Landstinget Dalarna Information till leverantörer 2 (6) Landstinget Dalarna har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware BT (Business Transactions) tjänst.

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Annonsförmedlingstjänster

Avropsstöd. Vägledning för Annonsförmedlingstjänster Avropsstöd Vägledning för Annonsförmedlingstjänster 2014-2 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Fakturaskanning -processen ver 1.1 Fakturaskanning -processen ver 1.1 Faktura ankommer postbox 1. Posthantering 2. Postöppning, sortering, preparering 3. Skanning, tolkning, verifiering 5. Fysisk lagring Klicka på rutan du vill veta mer

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Senast uppdaterat: Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18

Senast uppdaterat: Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 06-10-26 Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18 Innehållsförteckning FAKTURAPORTALENS ADMINISTRATIONSGRÄNSSNITT...2 INLOGGNING...2 PARTNERS...4 FLIKEN ADRESSER...4 Standardadresser...6

Läs mer

Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28

Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28 Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Tillgång till Rapportgenerator... 4 3 Rapportgeneratorn... 4 3.1 Standard rapporter... 4 3.2 Bygga egna rapporter... 5

Läs mer

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ] för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar.

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. 1 Inledning Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. Ellevio använder Basware system och erbjuder en Cloud lösning för leverantörer via Basware - Supplier Portal - där

Läs mer

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt. 2005-10-19 16:20:57 1 AT 9.2.1 Orderlös faktura, baserad på avtal/kontrakt eller abonnemang -meddelande MS 48 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för regelbunden fakturering av produkter

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL Logga in på ert konto genom att gå till https://portal.basware.com och fylla i era användaruppgifter (emailadress + lösenord) som ni skapade vid

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Göteborgs stads krav för elektronisk handel

Göteborgs stads krav för elektronisk handel Göteborgs stads krav för elektronisk handel Innehållsförteckning 1 Elektronisk kommunikation... 2 1.1 Elektronisk faktura... 2 1.2 Katalog och Ordermeddelanden... 2 2 Produkter... 3 2.1 Katalog... 3 2.2

Läs mer

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör FMV-2807-14 1(6) RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets materielverk org. nr 202100-0340 115 80 Stockholm (lokalt

Läs mer

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING 30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Att alla beställningar görs

Läs mer

RAMAVTAL Vårdsängar 2012

RAMAVTAL Vårdsängar 2012 AVTAL 1 (7) RAMAVTAL Vårdsängar 2012 1. Parter Beställare: 641 80 Katrineholm 643 80 Vingåker Leverantör: Invacare AB Box 66 163 91 Spång Tfn 08-761 70 90 Org nr: 556050-1313 Kontaktperson avtal: Per Sandahl

Läs mer

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) För utgående beställningsmeddelanden (ORDERS) Elektroniska beställningar skickas via FTP ut från Elektroskandias affärssystem till av leverantören

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

Handledning för efakturering

Handledning för efakturering Handledning för efakturering Handledningen beskriver hur ni skickar elektroniska fakturor till olika fakturamottagare och hur deras respektive krav på innehåll och kontroller ser ut. Det inledande avsnittet

Läs mer

Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp

Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp Fakturering Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp Beräkningar visar att de verkliga kostnaderna för den interna hanteringen av varje faktura är 400 700 kronor för kontroll,

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: Katrineholms kommun Katrineholm

AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: Katrineholms kommun Katrineholm AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: 641 80 Katrineholm Katrineholms Fastighets AB, KFAB OCH Katrineholms Industrihus AB, KIAB Box 7 641 21 KATRINEHOLM Västra Sörmlands Räddningstjänst

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L FMV-2801-14 1(7) BILAGA 1 UTKAST RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets

Läs mer

Handledning för Exder eprinter

Handledning för Exder eprinter Handledning för Exder eprinter Innehållsförteckning Den här handledningen beskriver vad Exder eprinter är för något, hur ni installerar och hur ni kommer igång. Alla fakturamottagare har olika krav på

Läs mer

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(6) Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Charlotte Rafsten DNR 2012/00408 BILAGA 2 Avtalsmall 1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Rollanalys INKA- och EL-projektet

Rollanalys INKA- och EL-projektet 1 (8) IT-avdelningen 2008-02-15 Rollanalys INKA- och EL-projektet Nuläge Administratör Avnämare Beställare Betalningsinstitut Budgetansvarig Godsmottagare Handläggare leverantörsfunktionen person som hjälper

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar Bilaga Tjänsteutlåtande Sida 3 (8) kontroll, attest och utbetalning av Dessa anvisningar ersätter kommunstyrelsens tidigare attestinstruktion. Anvisningar för följer stadens Regler för ekonomisk förvaltning

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

ATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD...

ATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD... ATA 37 HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY INKOM.&.t..-o.JJO.... BEDÖMD....... REGLERAD..... Nec Construction Sverige AB Underrättelse nr: 37 Projekt Skogs-Ekeby Projektnummer 4403090 Ort Beställarens telefon

Läs mer

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering InExchange Web En handledning för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer