Referat från styrelsemöte den 6 december 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från styrelsemöte den 6 december 2014"

Transkript

1 Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Prognostiserade siffror per 31 oktober visar ett positivt resultat före kreditförluster om ca 158 tkr. Budgetuppföljning per 31 oktober finns med i underlaget till mötet. Fokus under hösten har legat på 2015 års budget. Administrationens prioritering framöver kommer att utöver det löpande att vara införandet av dataclearing/swift samt införandet av nytt ekonomisystem med automatisering av rapportering till Finansinspektionen och de processer det medför. Uppdraget från stämman att ta fram ett material som beskriver vår värdegrund och jämför oss med andra banker avrapporterades på styrelsemötet i augusti. Återkoppling utifrån detta har gjorts och materialet kommer att visas för godkännande av styrelsen vid januarimötet. Bankverksamheten Miljölån och sparfria lån har varit positivt för oss i goodwill, men har hittills inte gett så många lån. Förra veckan inkom rekordmånga låneansökningar. Lånestocken ligger dock still, dvs att medlemmar amorterar ungefär lika mycket som vi har i nyutlåning. Vi har för närvarande gett ut ca 550 kort med en total kreditsumma på ca 9 miljoner kronor. Medlemmarna använder ungefär 3 miljoner kronor av detta belopp. Medlemsverksamheten Medlemsutvecklingen ser positiv ut och vi kan landa på en nettoutveckling på 1000 personer under året. En omfattande medlemsundersökning har genomförts under hösten och kommer att presenteras vid nästa styrelsemöte. Många aktiviteter är på gång runtom i landet. Det är svårt att få tag i moderatorer till vårt diskussionsforum schyst ekonomi, men sökandet fortsätter. Arbetet med en portal för lokal ekonomi på hemsidan är påbörjat. IT-verksamheten Ett nytt ekonomisystem kommer att införas vid årsskiftet och Internetbanken kommer då att vara stängd för betalningar de sista dagarna. Information om detta finns på hemsidan. Nyckeltal Utlåningen landar under budget och nyutlåningen ligger strax över föregående års nivå. Medlemsutvecklingen ser bra ut och antalet medlemmar är nu stycken. Fråga ställdes angående förtidsinlösta lån, där det står att vi får in en ifyllnadsbetalning. Svaret blev att vi hade en ifyllnadsbetalning under Denna finns inte längre. Demokratiprojektet För att komma vidare med demokratiprojektet och planera för testning och implementering har en projektledare anställts på halvtid. Projektledaren var den november observatör på riksmötet för Sverok med syfta att studera hur de använder VoteIT och organiserar sitt 1

2 årsmöte. Utvecklingen av JAKs demokratiforum är igång. Fråga ställdes angående kostnaderna för projektet. Vi behöver göra löpande avstämningar så att vi landar rätt. Kreditförluster Vad gäller kreditförluster har vi en ökad exponering mot blanco som inte nödvändigtvis innebär att de är sämre betalare, men att vi måste vara snabbare med att skriva av dem när medlemmar får svårt att betala, eftersom det inte finns någon säkerhet. Extern likvidförvaltning VD föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade vid oktobermötet möjligheten att lägga ut förvaltningen av vår likviditet externt genom så kallad diskretionär förvaltning. För att genomföra detta krävs en justering av JAKs placeringsinstruktion. Det justerade förslaget till instruktion finns i underlaget. Tidigare har vi resonerat kring såväl negativa som positiva kriterier för detta, där de negativa anger en lägsta nivå och de positiva pekar på vad vi i största möjliga utsträckning vill söka efter. Dokumentet bör kompletteras med en uppdragsbeskrivning som preciserar den senare delen. Fråga ställdes angående möjligheten att göra reala placeringar. Svaret blev att det är en intressant inriktning som av olika skäl föll senast vi diskuterade ärendet. Vi bör vara mer precisa i vilka typer av företag vi placerar i och det ska följas upp löpande. Någon formulering om svenska företag/lokala placeringar bör eventuellt ingå, men det viktigaste är tydliga formulerar om vilka placeringar som är möjliga och inte. Det bör vidare framgå att det ska rapporteras löpande för uppföljning. Styrelsen beslutade att justera instruktionen genom att inkludera de föreslagna förändringarna under rubriken banker och finansinstitut i underlaget, samt att uppdra åt VD att återkomma med förslag till ny instruktion till januarimötet. Orsakontoret VD föredrog ärendet. Att behålla Orsakontoret är inte en avgörande ekonomisk fråga. Men det har funnits en diskussion kring kontoret sedan tidigare. Fråga ställdes angående katastrof/avbrottsplan när inte Orsakontoret finns som backup. Svaret blev att det inte finns ett färdigt alternativ, men idéer kring hur vi löser detta. Styrelsen beslutade att avveckla JAK Medlemsbanks kontor i Orsa vid lämplig tidpunkt under Budget 2015 VD inledde med att föredra budgeten. Bakgrunden är att budgetförslaget i oktober återremitterades av styrelsen, med hänvisning till att det inte var realistiskt, varken på intäkts- eller på kostnadssidan. Budskapet var vidare att inriktningen mot helbank ligger fast, samt att banken, mot bakgrund av tidigare beslut, bör generera ett överskott. Därmed saknades 3,5-4 miljoner kronor i budgeten, nivåer som inte går att osthyvla bort. Det krävs genomgripande åtgärder. 2

3 Budgetförslaget utgår ifrån att vi behåller IT i huset och att de under en begränsad period får resurser att genomföra de projekt som ryms inom helbanksstrategin. Alternativet att köpa in ett banksystem är inte en framkomlig väg i nuläget, då det skulle innebära omfattande behov av utbildning och omorganisering. I budgetförslaget ingår en utvecklingskarta där ett antal projekt finns inlagda och ska vara införda på 2-3 års sikt. Parallellt med detta behöver en översyn av intäkter ske där prissättning ingår som en viktig del. En omvärldsanalys ger att räntenivån sannolikt kommer att fortsätta att ligga lågt under många år framöver. Det bidrar till låg efterfrågan på våra lån och är något som vi behöver hantera. Utifrån detta har en budget tagits fram där en stor del av aktiviteterna inom medlemsverksamheten sätts på sparlåga under 2 år för att genomföra helbanksstrategin. Dvs att medlemmarna ska erbjudas de tjänster och den kvalitet som de kan förvänta sig av JAK som sin första bank. Där ingår att aktiviteter ska återupptas Tanken är att bättre system, mindre manuella rutiner samt bättre prissättning ska generera en bättre och mer effektiv organisation som ger utrymme att återanställa personal inom medlemsverksamheten efter 2 år. Omorganisationen påverkar alla avdelningar och förväntas i övrigt leda till minskad övertid och minskade revisionskostnader samt förbättrade stödsystem, snabbare handläggningstider och stabilare system. Prognosen mot 2020 ger att det bör finnas möjlighet att generera överskott från 2017 och framåt. Det förutsätter dock ett antal strategiska beslut i styrelsen vad gäller inriktning och mål för JAK på kort och på lång sikt. Styrelsen diskuterade ärendet. Fråga ställdes angående hur vi hanterar att IMS som står för vår marknadsföring försvinner? Svaret blev att vi dels har bättre stöd centralt idag än tidigare i form av material, hemsida och nyhetsbrev. Medarbetare på andra avdelningar kommer också att behöva gå in och täcka upp. Synpunkt framfördes om att vi genom den föreslagna omprioriteringen under några år kommer att ha förändrat vår kommunikation till att bli mer av information och mindre av kommunikation 3.0. Svaret blev att det inte är en långsiktig inriktning att avbryta vår folkbildningsinriktning. En annan farhåga är att bristen på riksträffar kommer att innebära större diskussioner på stämmor, där vi har svårare att nå fram till varandra. Här kan utvecklingen av demokratisystemet komma att bli en viktig del. Vidare är det angeläget att se över sparpoängssystemet så att vi blir en konkurrenskraftig bank. Detta visas också tydligt av medlemsundersökningen. Fråga ställdes om helbanksstrategin kommer att generera de intäkter vi behöver. Svaret blev att vi behöver se över sparpoängssystemet för att nå det målet. Alternativet är dock svårt att se. Vidare är det viktigt att upprätthålla en grundläggande medlemsaktivitet och förbereda för en ökad aktivitet efter de två åren. Synpunkt framfördes om att det kan vara idé att lägga extra medel för lokalavdelningarna att söka. Fråga ställdes angående om utveckling av IT-system hittills har följt budget. Svaret blev att IT idag ligger något över budget. Det har flaggats för under många år och det finns inte längre någon buffert och styrelsen behöver bli hårdare i sina prioriteringar. Helbankssatsningen ska alltid vara möjlig att utvärdera. Det är vår ideologiska bas och utveckling som är viktig att upprätthålla. Det är angeläget att styrelsen i direkt samband med detta beslut fastställer inte bara målet om en helbank på 2 år, utan också vad målet är därefter. I det målet måste IMS 2.0 finnas med som en central del. Signalen till alla som jobbar med medlemsverksamheten ska vara att den ska finnas kvar och kunna bli ännu bättre. 3

4 Under året har idén om IT 2.0 diskuterats och att lägga ut verksamheten. Det framstår nu som att det inte är en framkomlig väg. Det är dock viktigt att vi har en avstämning efter 1 år, där vi direkt vidtar kraftfulla åtgärder om vi inte är framme där vi behöver. Styrelsens strategiworkshop i januari kommer att vara mycket central för att jobba vidare med inriktningen för verksamheten framöver. Det kommer att uppstå ett vakuum för många aktiva medlemmar som vi måste hantera och kommunicera samt kunna stötta alla initiativ som innebär större lokalt ansvar. Synpunkt framfördes om att föreslagen budget innehåller den inriktning som är nödvändig för de kommande åren. IT måste följas noga och styrelsen behöver nu fokusera på utlåningen genom vårt sparlånesystem, förslagsvis genom en utsedd grupp. Vi har stora möjligheter i våra medlemmar. Målbilden från 2017 och framåt ska vara kommunikation 3.0. Styrelsen beslutade att fastställa budget enligt underlag med följande tillägg: - att uppdra åt VD att återkomma med halvårsvis uppföljning av status på förändringskartan för helbanken, - att uppdra åt VD att påbörja utvecklingen av IMS 2.0 som ska vara klar att implementera 2017, - att målbilden från 2017 och framåt ska vara klar att presenteras till stämman 2015, - att VD söker stöd hos lokalavdelningar och aktiva för att kommunicera inriktningen i budgeten och strategin för de kommande åren, - att projektanställningen för demokratiuppdraget går ner från 50 % till 25 % från 1 juli, samt - att den tillkommande anställningen på IT ska vara tillfällig under max 2 år. Förtidsinlösen Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. Förslag har framförts om att ta ut en kostnad när medlemmen förtidsinlöser sitt lån. Skulle det bli aktuellt behöver vi göra en större utredning kring hur detta ska utformas utifrån konsumentkreditlagen och formuleras i kreditavtalet. Ett antal frågetecken behöver redas ut, varav storleken på en sådan avgift är en del. Synpunkt framfördes om att vi har avtal som löper på lång tid och det är angeläget att kunna bygga in en tröskel för att avbryta detta avtal i förtid. Det är dock angeläget att en sådan avgift inte får konsekvensen att färre väljer att låna hos oss. Det är viktigt att poängtera att vi erbjuder en lång bindningstid som andra banker tar mycket betalt för. Detta behöver vi bli bättre på att kommunicera. Synpunkt framfördes om att det är viktigt att se till att människors olika livssituationer kan göra det nödvändigt att lösa ett lån och där behöver vi hitta lösningar. Ärendet återkommer i styrelsen. Företagslån Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. Kreditutskottet har haft en diskussion kring vår utlåning till företag och organisationer. Bakgrunden är att vi idag i vår kreditgivning till juridiska personer lånar ut både mot fastigheter som företagen köper och rörelsekrediter. Vi har idag inga regler beträffande vilka branscher vi lånar ut till. Det är det enskilda företagets förutsättningar som avgör utlåningen. Vi har dock i nuläget inte produkterna som företagen behöver för att styra kassaflödet via oss utan det får de göra via någon annan bank. Frågan är 4

5 därmed om vi ska avstå rörelsekrediter eller fortsätta som vi gör idag att ge rörelsekrediter med den risk det innebär. Ärendet behöver ses över vidare. Återkommer till styrelsen. Lånesamarbete Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. Ekobanken har kommit med ett förslag att samarbeta kring två olika krediter. Ärendet kommer upp i styrelsen för ett avgörande om det är frågor som vi bör gå vidare med. Styrelsen diskuterade ärendet och konstaterade att båda krediterna på olika sätt skulle innebära avsteg från våra interna regler för kreditgivning. Styrelsen konstaterade att vi utifrån nuvarande förutsättningar inte bör gå in i något av projekten. Justering av kreditinstruktion Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. Förslaget är att rutinen för lånelöfte ändras så att låneprocessen blir snabbare och enklare. Detta genom att ändra så att kreditutskottet beviljar lånelöfte, medan lånehandläggaren beviljar krediten istället för tvärtom som det är idag. Styrelsen beslutade att komplettera JAKs instruktioner vid kreditgivning enligt underlag, med syftet att förenkla låneprocessen. Förvaltningsberättelsen 2014 Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet. Förvaltningsberättelsen är en del av den årsredovisning som styrelsen årligen lämnar till föreningsstämman. Planen är att satsa på en kort och läsvänlig redovisning där vi lyfter centrala händelser under året. Synpunkt framfördes om att vi bör kommunicera de prioriteringar som gjorts i och med dagens budgetbeslut. Ärendet återkommer till styrelsen. Internrevision 2015 VD föredrog ärendet. Syftet med internrevisionen är att på styrelsens uppdrag granska och utvärdera den interna kontrollen hos JAK Medlemsbank. Styrelsen styr inriktningen genom instruktionen för internrevision. Utifrån denna lägger revisorerna fram en revisionsplan som visar vad som bör prioriteras i deras granskning under året. Styrelsen diskuterade ärendet. Synpunkt framfördes om att kapitaltäckningsriskerna och IKU-processen bör granskas. JAK 50 år Ordförande föredrog ärendet. Nästa år fyller JAK 50 år. En extra pott finns avsatt för särskilt uppmärksammande i samband med stämman. Lokalavdelningarna har möjlighet att fira som de önskar och i samband med JAK-dagen den 18 september planerar vi att göra något extra. Ärendet diskuteras vidare i styrelsens diskussionsforum. Val av ombud till Hela Sverige ska Levas höstmöte Stf VD föredrog ärendet. Organisationen Hela Sverige ska Leva höll förenings- och höstmöte den 4 december. JAK var som medlemsorganisation kallad till mötet. 5

6 Styrelsen beslutade att utse Lotta Friberg till ombud för JAK Medlemsbank vid Hela Sverige ska Levas höstmöte den 4 december JAKs stipendium Stf VD föredrog ärendet. Till följd av ett stämmobeslut delar JAK Medlemsbank ut stipendier för studier i uthållig ekonomi. Styrelsen beslutade att dela ut stipendium: på kr till Myron Koster på kr till Privoz Medved Ny lokalavdelning Stf VD föredrog ärendet. Medlemmar i Skaraborgs kommuner ansöker om att bli lokalavdelning i JAK Medlemsbank under namnet JAK Skaraborg. Styrelsen beslutade att JAK Skaraborg lokalavdelning för medlemsverksamhet i JAK Medlemsbank ansluts som lokalavdelning i JAK Medlemsbank för att verka i Skaraborg enligt JAKs arbetsordning för lokalavdelningar. 6

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Årsredovisning 2014 Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet. Årsredovisningen inkl. förvaltningsberättelsen skrivs under i sin helhet av styrelsens ordinarie ledamöter

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian,

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 År sr edovi sni ng JAKMedl emsbank 2008 JAK Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 Förvaltningsberättelse... 3 Fem år i sammandrag... 5 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11 Kassaflödesanalys... 12 Noter

Läs mer

JAK Medlemsbank Årsredovisning 2010

JAK Medlemsbank Årsredovisning 2010 JAK Medlemsbank Årsredovisning 2010 En droppe droppad i livets älv Har ingen kraft att flyta själv Det ställs ett krav på varenda droppe Hjälp till att hålla de andra oppe Tage Danielsson Foto: Omslag,

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer