SJUNDEÅ KOMMUN BALANSBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJUNDEÅ KOMMUN BALANSBOK"

Transkript

1 SJUNDEÅ KOMMUN BALANSBOK 2008

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT KOMMUNENS ORGANISATION DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN VERKSAMHETENS UTVECKLING INOM KOMMUNEN RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT FINANSIERING AV VERKSAMHETEN STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT BUDGETENS FÖRVERKLIGANDE DRIFTSEKONOMIDELEN ALLMÄN FÖRVALTNING GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN ÅLDRINGSVÅRD ÖVRIGA SOCIALA TJÄNSTER HÄLSOVÅRD SPECIALSJUKVÅRD BILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNENS SKOLVÄSENDE DE GEMENSAMMA SKOLORNA MATSERVICEENHETEN FRI BILDNING BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN LOGISTIKVERKSAMHET KOLLEKTIVTRAFIK SMÅBARNSFOSTRAN FRITIDSNÄMNDEN KULTURVERKSAMHET MOTIONSVERKSAMHET UNGDOMSARBETE TEKNISKA NÄMNDEN SAMHÄLLSPLANERING BYGGNADER OCH FASTIGHETSVERKSAMHET TEKNISK SERVICE AFFÄRSVERK TRAFIKSÄKERHET OCH -UPPLYSNING NÖDHJÄLPS -OCH BEREDSKAPSVÄSENDET STÄDENHETEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNADSTILLSYN MILJÖVÅRD MILJÖHÄLSOVÅRD LANDSBYGDSNÄMNDEN LANDSBYGDSVÄSENDET ENSKILDA VÄGAR INVESTERINGSDELEN RESULTATRÄKNING OCH BALANS VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKET BOKSLUTETS BILAGEUPPGIFTER FINANSIERINGSKALKYL ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER EKSTRAORDINÄRA INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖRÄNDRINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA ÖVERENSSTÄMMELSE MELLAN PLANAVSKRIVN. OCH INVESTERINGAR SOM ÄR FÖREMÅL FÖR AVSKRIVNING ÄNDRINGAR I EGET KAPITAL VÅRDTAGNAS MEDEL OCH UNDERHÅLLSFORDRINGAR ANSVAR SAMKOMMUNANDELAR LÅNGFRISTIGA LÅN SOM FÖRFALLER SENARE ÄN EFTER 5 ÅR FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BOKSLUTSBÖCKER FÖRVALTNINGSORGAN

3 3 1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET 1.1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Den snabba tillväxten i Sjundeå kommuns ekonomi fortsatte under år År 2008 visar ett litet underskott på Utan en behovsprövad statsandel på hade dock resultatet varit mycket sämre. Räntekostnaderna fortsatte att öka något och uppgick till 858 t. Avskrivningarna minskade, för en första gång på mycket länge, dock bara med några hundra euro och uppgick till strax under t. Årsbidraget uppgår till vilket är 1,600 miljoner lägre än det budgeterade årsbidraget. Årsbidraget är i alla fall nästan 600 t högre än föregående års årsbidrag. En kommunalskatt på 19,256 miljoner kunde redovisas 2008, vilket är 3,8 % mer än de budgeterade kommunalskatteinkomsterna. Jämfört med 2007 ökade kommunalskatteintäkterna med hela 11,1 %. Den slutligen redovisade samfundskatten var 56 t mindre än den budgeterade summan. Fastighetsskatt redovisades 10 t mer än den för året budgeterade summan. Verksamhetsutgifterna överskred den ursprungliga budgeten med t och den korrigerade budgeten med 435 t. Den största överskridningen, 148 t (7,2 %) bokförs inom hälsovården. Övriga större överskridningar bokfördes inom fastigheterna, 97 t (12,0 %), kommunens skolväsende, 113 t (3,0 %) och åldringsvården 93 t (3,9 %). Procentuellt skedde den största överskridningen inom de gemensamma skolorna (51 %) 64 t. Specialsjukvårdskostnaderna steg endast 0,8 % jämfört med året innan och underskred den budgeterade summan med 130 t. Årets underskott på innebär att det ackumulerade underskottet ökade och uppgick vid årsskiftet till t. De totala investeringskostnaderna under året uppgick till t, vilket var lägre än den budgeterade summan på t. Grundförbättringen av idrottsplanen kommuncentrum kunde äntligen genomföras till en kostnad på 253 t. Gatu- och kommunaltekniska investeringar gjordes för Anskaffningen av råmark fortsatte. För ändamålen användes 183 t. Den snabba befolkningsökningen i kommunen fortsatte. Befolkningen ökade med 1,6 % och uppgick till invånare vid årsskiftet 2008/2009. Befolkningsökningen var långsammare än under de föregående åren. Den kommunala ekonomin i Sjundeå förbättrades inte nämnvärt under Utan den extraordinära statsandelen hade resultatet varit betydligt sämre. De senaste åren har kommunens ekonomi inte gjort några direkta djupdykningar, men det ackumulerade underskottet har envist kvarstått trots upprepade skatteförhöjningar. Uppenbart är att det krävs striktare uppföljning av utgifterna och snabbare åtgärder när utgifterna tenderar att skena iväg. Med nuvarande inkomstnivå och snabba befolkningsökning är det knappast troligt att all befintlig service kan bibehållas varken om Sjundeå fortsätter som självständig kommun eller sammanslås med någon grannkommun. Jag vill till sist rikta ett varmt tack till personalen, som orkat arbeta på trots de många förändringar som vårt samhälle i dag genomgår. Den ekonomiska recessionen gör knappast detta arbete lättare i fortsättningen, snarare tvärt om. Dessa problem drabbar dock hela vårt samhälle och situationen i Sjundeå är knappast värre än på annat håll.

4 4 1.2 KOMMUNENS ORGANISATION Kommunens förtroendevaldaorganisation under år 2008 var organiserad enligt bifogade schema: KOMMUNFULLMÄKTIGE REVISIONSNÄMNDEN KOMMUNSTYRELSEN CENTRAL- VAL- NÄMN- DEN BILD- NINGS- NÄMNDEN FRITIDS- NÄMNDEN LANDS- BYGDS- NÄMNDEN MILJÖ- NÄMNDEN GRUND- TRYGGHETS- NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SKOL- VÄSENDET VÄG- SEKTION ÅLDRINGS- HEMS- SEKTION SMÅBARNS- FOSTRAN TJÄNSTER INOM FOST- RAN OCH UNDERVIS- NING De 27 kommunfullmäktigeplatserna fördelade sig partivis enligt följande: Svenska folkpartiet 10 platser Socialdemokratiska partiet 7 Samlingspartiet 5 Gröna förbundet 3 Sjundeå obundna gemensam lista 1 Centern i Finland 1 Vänsterförbundet - Rabbe Dahlqvist var kommunfullmäktiges ordförande, Thea Oinonen fullmäktiges I viceordförande och Arto Penttinen fullmäktiges II viceordförande. Kommunstyrelsen bestod av 11 medlemmar fördelade partivis enligt följande: Svenska folkpartiet 4 platser Socialdemokratiska partiet 3 Samlingspartiet 2 Gröna förbundet 1 Sjundeå obundna - Centern i Finland 1 Arja Alho var kommunstyrelsens ordförande, Merja Laaksonen dess I viceordförande och Jarmo Paasikivi dess II viceordförande.

5 5 Kommunens tjänstemannaorganisation under år 2008 var organiserad enligt följande schema: KOMMUNDIREKTÖREN LEDNINGSGRUPPEN ALLMÄNNA AVDELNINGEN EKONOMI- AVDELNINGEN BILDNINGS- AVDELNINGEN GRUNDTRYGGHETS- AVDELNINGEN TEKNISKA AVDELNINGEN Centralkansliet - kommunfullmäktiges ärenden - kommunstyrelsens ärenden - centrala kanslifunktioner - valärenden Ekonomikansliet - bokföring, - betalningsrörelse, - budgetering - ekonomiplanering - lantbruksärenden - personalärenden - adb Skolkansliet - förvaltning och ekonomi - skolskjutsar - två finskspråkiga lågstadieskolor och en svenskspråkig - idrotts- och friluftsliv - ungdomsarbete - kulturverksamhet - matservice - kollektivtrafik - logistikverksam- Småbarnsfostran Grundtrygghetskansliet - förvaltning och ekonomi - socialarbete - utkomststöd - handikappservice - boendeservice - missbrukarvård - övrig social service - barnskydd Åldringsvård - öppenvård (vård i hemmet) - anstaltsvård Byggnadskansliet - förvaltning och ekonomi - byggnadstillsyn - planläggning - vattenverk - avloppsverk - trafikleder - fastighetsskötsel - vägförvaltning - miljövård - förebyggande brandskydd - släcknings- och räddningsverksamhet - bekämpning av oljeskador - befolkningsskydd Biblioteket Hälsovård - öppen hälsovård - öppen sjukvård - köptjänster - bäddavdelning - munhälsovård - specialsjukvård Städenhet

6 6 1.3 DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Kommunens invånarantal ökade under år 2008 med 95 personer till personer. Befolkningsmängden växte således med 1,0 %. Befolkningsökningen under åren har i medeltal varit 2,4 %. Väestönkasvu Befolkningstillväxt ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Asukasta/Invånare Kasvu/Tillväxt-% Enligt uppgifter från TE-centralen har arbetslöshetsgraden sjunkit i hela landet. Työttömyysaste Arbetslöshetsgrad 12,0 10,0 8,0 % 6,0 4,0 2,0 0, Koko maa Hela landet Uuusimaa Nyland Siuntio Sjundeå

7 7 1.4 VERKSAMHETENS UTVECKLING INOM KOMMUNEN Årsbidraget för år 2008 var vilket är 1,600 miljoner lägre än det budgeterade årsbidraget. Årsbidraget är i alla fall nästan 600 t högre än föregående års årsbidrag. Verksamhetsutgifterna överskred den ursprungliga budgeten med t och den korrigerade budgeten med 435 t. Årets underskott på innebär att det ackumulerade underskottet ökade och uppgick vid årsskiftet till t. 2. RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN Talousarvio (sis. muutokset) Tilinpäätös Poikkeama RESULTATRÄKNINGENS FÖRVERKLIGANDE Budget (inneh. ändringarna) Bokslut Avvikelse Myyntituotot/Försäljningsintäkter , , ,95 Maksutuotot/Betalningsintäkter , , ,44 Tuet ja avustukset/stöd och bidrag , , ,46 Muut toimintatuotot/övriga verksamhetsintäkter , , ,38 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter , , ,23 Palkat ja palkkiot/löner och provisioner , , ,25 Henkilösivukulut/Personalkostnader , , ,70 Henkilöstökulut/Personalkostnader , , ,45 Palvelujen ostot/köp av tjänster , , ,29 Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material,förnödenheter och varor , , ,78 Avustukset/Bidrag , , ,43 Muut toimintakulut/övriga verksamhetskostnader , , ,07 Toimintakulut/Verksamhetsutgifter , , ,98 Toimintakate/Versamhetsbidrag , , ,21 Verotulot/Skatteinkomster , , ,01 Valtionosuudet/Statsbidrag , , ,00 Muut rahoitustuotot/övriga Finansieringsintäkter , , ,52 Korkokulut/Ränteutgifter , , ,90 Muut rahoituskulut/övriga finansieringsutgifter , , ,49 Rahoitustuotot ja -kulut/finansieringsintäkter och -utgifter , , ,87 Vuosikate/Årsbidrag , , ,93 Suunnitelmanmukaiset poistot/planenliga avskrivningar , , ,71 Poistot ja arvonalentumiset/avskrivningar och värdeminskningar , , ,71 Satunnaiset kulut/extraordinära utgifter 0, , ,16 Satunnaiset tuotot ja kulut/extraordinära intäkter och utgifter 0, , ,16 Tilikauden tulos/räkenskapsperiodens resultat , , ,48 Tilikauden yli-/alijäämä/räkenskapsperiodens över-/underskott , , ,48

8 8 KUNTA YHTEENSÄ / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ KOMMUNEN SAMMANLAGT Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2006 TA/Budget 2007 TP/Bokslut 2007 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring TOIMINTATUTOT / VERKSAMHETSINKOMSTER (EUR) TP/Bokslut 2006 TA/Budget 2007 TP/Bokslut 2007 Toimintatulot/Verksamhetsink. Talousarviomuutos/Budgetändring TOIMINTAMENOT/VERKSAMHETSUTGIFTER 2008 TA lop. Tilinpäätös Poikkeama Budget slutl. Bokslut Avvikelse Palkat ja palkkiot/löner och provisioner , , ,53 Henkilöstökorvaukset/Personalersättningar ,72 Henkilösivukulut/Personalkostnader Eläkekulut/Pensionskostnader , , ,13 Muut henkilösivukulut/övriga personalkostn , , ,85 Palveluiden ostot , , ,29 Asiakaspalvelujen ostot/köp av kundtjänster ,69 Muiden palvelujen ostot/köp av övriga tjänster ,60 Aineet,tarvikkeet ja tavarat/material,förnödenheter o. varor , , ,78 Avustukset/Bidrag , , ,43 Muut toimintakulut/övriga verksamhetskostnader , , ,07 Vuokrakulut/Hyresutgifter ,09 Muut toimintakulut/övriga verksamhetskostnader ,84 Yhteensä/Tillsammans , , ,98

9 9 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ / TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 VERKSAMHETSUTGIFTER SAMMANLAGT Palkat ja muut henkilöstökul./löner och övriga pers.kostn Palveluiden ostot/köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material, förnödenh. o. varor Avustukset/Bidrag Muut menot/övriga utgifter Toimintamenot yht./verksamhetsutg. tills TP/Bokslut % Palkat ja muut henkilöstökul./löner och övriga pers.kostn. 7 % 6 % 44 % 42 % Palveluiden ostot/köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material, förnödenh. o. varor Avustukset/Bidrag Muut menot/övriga utgifter TA/Budget % Palkat ja muut henkilöstökul./löner och övriga pers.kostn. 6 % 41 % 6 % 46 % Palveluiden ostot/köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material, förnödenh. o. varor Avustukset/Bidrag Muut menot/övriga utgifter TP/Bokslut % Palkat ja muut henkilöstökul./löner och övriga pers.kostn. 6 % 41 % 7 % 45 % Palveluiden ostot/köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material, förnödenh. o. varor Avustukset/Bidrag Muut menot/övriga utgifter TOIMINTATULOT/VERKSAMHETSINKOMSTER 2008 TA lop. Tilinpäätös Poikkeama Budget slutl. Bokslut Avvikelse Myyntituotot/Försäljningsintäkter , , ,95 Maksutuotot/Betalningsintäkter , , ,44 Tuet ja avustukset/stöd och bidrag , , ,46 Muut toimintatuotot/övriga verksamhetsintäkter , , ,38 Vuokratuotot/Hyresinkomster ,50 Käyttöomaisuuden myyntivoitot/försäljn.vinst av anläggn.tillg ,32 Muut toimintatuotot/övriga verksamhetsintäkter ,80 Yhteensä/Tillsammans , , ,23

10 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ / TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 VERKSAMHETSINTÄKTER SAMMANLAGT Myyntituotot/Försäljningsintäkter Maksutuotot/Betalningsintäkter Tuet ja avustukset/stöd och bidrag Muut toimintatuotot/övriga intäkter Toimintamenot yht./verksamhetsutg. tills TP/Bokslut % 10 % 35 % Myyntituotot/Försäljningsintäkter Maksutuotot/Betalningsintäkter Tuet ja avustukset/stöd och bidrag Muut toimintatuotot/övriga intäkter 29 % TA/Budget 2008 Myyntituotot/Försäljningsintäkter 23 % 9 % 36 % Maksutuotot/Betalningsintäkter Tuet ja avustukset/stöd och bidrag Muut toimintatuotot/övriga intäkter 32 % TP/Bokslut 2008 Myyntituotot/Försäljningsintäkter 22 % 9 % 33 % 36 % Maksutuotot/Betalningsintäkter Tuet ja avustukset/stöd och bidrag Muut toimintatuotot/övriga intäkter VEROTULOT/SKATTEINKOMSTER 2008 TA lop. Tilinpäätös Poikkeama Budget slutl. Bokslut Avvikelse Kunnallisvero/Kommunalskatt , , ,56 Kiinteistövero/Fastighetsskatt , , ,74 Yhteisövero/Samfundsskatt , , ,29 Yhteensä/Tillsammans , , ,01

11 Tilitetty kunnallisvero/redovisad kommunalskatt 2008 Verovuoden ennakonpidätykset/skatteårets förskottsinneh , , ,12 Verovuoden ennakonkanto/skatteårets förskottsuppbörd , , ,85 Ed. vuoden maksuunpanotilitys/föreg.års debiteringskonto , , ,53 Ed. vuoden lisäkanto/föreg.års tilläggsuppbörd , , ,53 Tilitykset edellisiltä vuosilta/redovisningar från tidigare år , , ,59 Yhteensä/Tillsammans , , ,56 11 Inkomstskatteprocenten var år ,75% (år ,50%). Kommunalskattebeloppet ökade från föregående år med t euro, dvs 11,1 %. Fastighetsskatteprocenterna för år 2008 var följande; den allmänna fastighetsskatten 0,80%, byggnader för stadigvarande boende 0,35%, byggnader för övrigt boende 0,95% och obebyggda bostadstomter 3,00% VALT IONOSUUDET/ST ATSANDELAR 2008 Yleinen valtionosuus/allmän statsandel , , ,00 Sosiaali- ja terveyshuollon valtiono./soc.o.hälsov.stastsand , , ,00 Opetus- ja kult.toimen valtiono./underv.o.kulturväs.statsand , , ,00 Harkinnanvarainen avustus/behovsprövat bidrag 0, , ,00 Yhteensä/Tillsammans , , ,00 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ SKATTEINKOMSTER OCH STATSAND Ändring Budget slutl Avvikelse Verotulot/Skatteinkomster Valtionosuudet/Statsandelar Yhteensä/Sammanlagt VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET / SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR TP/Bokslut 2006 TA/Budget 2007 TP/Bokslut 2007 Verotulot/Skatteinkomster Valtionosuudet/Statsandelar

12 12 3. FINANSIERING AV VERKSAMHETEN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN/FINANSIERINGSKALKYLENS UTFALL (1000 eur) Talousarvio (sis. muutokset) Tilinpäätös Poikkeama Budget (inneh. ändringarna) Bokslut Avvikelse Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta/ Kassaflödet från egentlig verksamhet och investeringar Tulorahoitus/Inkomstfinansiering + Vuosikate/Årsbidrag 977, ,98-400,57 - Satunnaiset kulut/extraordinära utgifter 0,00 99,78-99,78 Tulorahoituksen korjauserät/inkomstfinansieringens korrigeringsposter 0,00 977,41-354,88 923,32 354,88 54,08 Investoinnit/Investeringar Käyttöomaisuusinvestoinnit/Investeringar i anläggningstillgångar , ,74-295,76 - Aineettomat hyödykkeet (lisäykset)/immateriella nyttigheter (ökning) - Aineelliset hyödykkeet (lisäykset)/materiella nyttigheter (ökning) 1 949, ,49 200,01 - Osakkeet ja osuudet (lisäykset)/aktier och andelar (ökning) 0,00-95,75 95,75 + Rahoitusosuudet investointimenoihin/finansieringsandelarna av investeringsutgifterna 340,00 50,40 289,60 + Käyttöomaosuuden myyntihinnat (sis. myyntivoitot ja -tappiot)/ 510, ,50 476, ,83 33,48 27,33 Anläggningstillg.försäljningspris (inneh.försäljn.vinster och -förluster) Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta/ -122,09-203,50 81,41 Nettokassaflödet av den egentliga verksamheten och investeringarna Rahoitustoiminnan kassavirta/nettokassaflödet från finansieringsverksamheten Lainakannan muutokset/förändring i lånebeståndet + Pitkäaikaisten lainojen lisäys/ökning av långfristiga lån 1 000, ,00 0,00 - Pitkäaikaisten lainojen vähennys/minskning av långfristiga lån 1 981, ,58-25,00 + Lyhytaikaisten lainojen muutos/ökning av kortfristiga lån -400, ,58 896,82-109, , ,82 Muut maksuvalmiuden muutokset/övriga förändringar i likviditeten -13,12 764,88-778,00 Rahoitustoiminnan nettokassavirta/finansieringsverksamhetens nettokassaflöde ,70 655, ,82 Kassavarojen muutos/ändring i kassamedel ,79 451, ,41 PITKÄAIKAISET LAINAT/LÅNGFRISTIGA LÅN (1000 eur) Lainanotto/Låntagning Kuoletukset/Amorteringar Korot/Räntor Talousarviolainat/Budgetlån Lyhytaikaisiin siirretyt talousarviolainat/ Budgetlån konverterade till kortfristiga Pitkäaikaiset lainat yhteensä/ Långfristiga lån sammanlagt LYHYTAIKAISET LAINAT/KORTFRISTIGA LÅN (1000 eur) Kassalainat/Kassalån Lyhytaikaisiin siirretyt talousarviolainat/ Budgetlån konverterade till kortfristiga Lyhytaikaiset lainat yhteensä/ Kortfristiga lån sammanlagt NYCKELTAL Budgetlån/ invånare (eur) Lånebestånd/ invånare (eur)

13 13 4. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT Styrelsen föreslår att årets resultat, ett underskott på ,52 euro antecknas i balansen som en sänkning av det egna kapitalet. Vid uppgörandet av gällande ekonomiplan hösten 2008 uppskattades 2008 års resultat ge ett underskott på ca euro. Enligt ekonomiplanen skulle det ackumulerande underskottet övergå i ett överskott år Resultatet är bättre än den uppskattning som gjordes hösten Några positiva trender kan ses. Årsbidraget var klart bättre än föregående års årsbidrag trots en fortsatt ökning av ränteutgifterna. Kommunalskatten ökade märkbart och på utgiftssidan ökade inte avskrivningarna längre. Årets underskott blev mindre än föregående års även om vi inte räknar med det behovsprövade statsandelen. Då investeringarna under de följande åren minimeras kommer avskrivningarna att förbli på ungefär nuvarande nivå och ränteutgifterna kommer att minska.

14 14 5. BUDGETENS FÖRVERKLIGANDE 5.1 DRIFTSEKONOMIDELEN ALLMÄN FÖRVALTNING Målsättningar 2008 Åtgärder 2008 Utredningen av samarbetsmöjligheterna med grannkommunerna fortsätter. Speciell vikt fästs vid utredandet av kommunens framtida samarbetsmönster inom näringspolitiken. Fördelarna och nackdelarna med eventuella kommunsammanslagningar utreds också. Ekonomistyrningsprogrammets sektioner som berör indrivning och anläggningstillgångar tas i bruk under år Web-programmet som används för inmatning av löneuppgifter tas i bruk under år Likaså tas e-brevsservicen i bruk under år De kommunanställdas gemensamma datalagringssystem utvecklas. Den av kommunstyrelsen tillsatta framtidskommittén har fortsatt utredningen av samarbetsmöjligheterna med grannkommunerna. Kommunstyrelsen godkände en av kommundirektören uppgjord utredning Sjundeå kommuns framtidsalternativ. Kommitténs arbete utmynnade i en kommuninvånarenkät om kommunens framtidsalternativ. Kommuninvånarnas svar inlämnades i december och analysen av dem görs under år KESKUSVAALILAUTAKUNTA / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ CENTRALVALNÄMNDEN Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring TARKASTUSLAUTAKUNTA / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ REVISIONSNÄMNDEN Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter

15 15 TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring KUNNANHALLITUS / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ KOMMUNSTYRELSEN Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA SEKÄ KUNNANHALLITUS (toimintamenot) / CENTRALVAL- OCH REVISIONSNÄMNDEN SAMT KOMMUNSTYRELSEN (versamhetsutg.) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden Valtuusto,hallitus,toim.ku/Fullmäktige,styrelse,komit Keskustoimisto/Centralkansliet Henkilöstöhallinto/Personaladministration Muu yleishallinto/övrig allmänförvaltning Toimintamenot yht./verksamhetsutg. tills

16 16 TP/Bokslut % 27 % 9 % 1 % 10 % 52 % Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden Valtuusto,hallitus,toim.ku/Fullmäktige,styrelse,komit Keskustoimisto/Centralkansliet Henkilöstöhallinto/Personaladministration Muu yleishallinto/övrig allmänförvaltning TA/Budget % 11 % 1 % 2 % 11 % 51 % Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden Valtuusto,hallitus,toim.ku/Fullmäktige,styrelse,komit Keskustoimisto/Centralkansliet Henkilöstöhallinto/Personaladministration Muu yleishallinto/övrig allmänförvaltning TP/Bokslut % 12 % 1 % Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden 1 % 9 % Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden Valtuusto,hallitus,toim.ku/Fullmäktige,styrelse,komit 55 % Keskustoimisto/Centralkansliet Henkilöstöhallinto/Personaladministration Muu yleishallinto/övrig allmänförvaltning

17 GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN Grundtrygghetsnämndens nettoutgifter var euro enligt budgeten för Av detta är euro tilläggsanslag som beviljades enligt följande: Åldringsvård: Bäddavdelningen euro Hemvården euro Villa Charlotta euro Socialtjänster: Övriga tjänster för handikappade euro Hälsovård: Kompletterande tjänster euro Enligt bokslutssiffrorna har grundtryggheten i budgeten ett nettoöverskott på euro. Utgifterna har överskridits med euro och inkomsterna har underskridits med euro. Ett förebyggande, multiprofessionellt social- och hälsovårdsarbete uppställdes som en central målsättning för grundtrygghetsväsendet för år 2008 och vidare för ekonomiplaneringsperioden Grundandet av social- och hälsovårdens samarbetsområde tillsammans med Lojo, Ingå och Karislojo var i praktiken det största projektet under år De egna utvecklingsprojekt som uppställts som mål i budgeten har inte kunnat uppnås eftersom varje enhets verksamhetsmetoder och kriterier under året har jämförts och förenhetligats i en omfattande och tidsödande beredning för att få gemensamma kriterier för LOST-områdets fyra kommuner. Grundandet av samarbetsområdet har, förutom administrationen, speciellt sysselsatt resultatenheternas förmän och i synnerhet under slutet av år 2008 har även den övriga personalen deltagit i flera utbildningstillfällen. ÅLDRINGSVÅRD VANHUSTENHUOLTO / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ ÅLDRINGDSVÅRD Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring

18 18 Målsättningar 2008 Åtgärder 2008 Tjänsterna till åldringarna består av en friktionsfri och smidig servicekedja. Hemvården, Aleksis-hemmet, Charlottahemmet, hälsovårdscentralens bäddavdelning och Azalea-hemmet bildar en enhetlig helhet som har klara kriterier för erhållande av tjänster och där patienterna får god vård. I och med det nya grupphemmet produceras på hälsovårdscentralens bäddavdelning mera akutvårdsperioder för äldre och patientrotationen förbättras En rehabiliteringsplan uppgörs för patienterna i början av vårdperioden. Kommunens två egna fysioterapeuter står för rehabiliteringen. Genom att erbjuda hemvård, dagcenterverksamhet och genom att stöda närståendevårdarna stöds äldre personers möjligheter att bo hemma. Anstaltsvård köps externt endast i undantagsfall. De verkliga prisen för egna anstaltsdygn beräknas på basen av nuvarande läge. Grundtrygghetsnämnden godkände hösten 2007 servicekedjan inom åldringsvården och kriterierna för att få vård i de olika vårdenheterna. Villa Charlottas verksamhet utvidgades våren 2008 till ett hem med 12 platser i stället för 9 platser. Man har dock varit tvungen att köpa långtidsvårdsplatser för 4-5 sjundeå-åldringar och detta har lett till betydande tilläggskostnader. Man har inte kunnat vidta några åtgärder för bedömning av prisen på de egna anstaltsdygnen liksom inte heller då det gäller annan utveckling, utan förberedelserna för startandet av LOSTsamarbetsområdet har varit den viktigaste arbetsuppgiften. Tunnusluvut/ Relationstal TP/Bokslut TA/Budget TP/Bokslut Vuodeosastopaikat / Platser vid bäddavdelningen Vanhainkotipaikat / Platser i åldringshemmet Palveluasumispaikat / Platser i serviceboendet Vanhusten vuokra-asunnot / Hyresbostäder för åldringar Muut vuokra-asunnot / Övriga hyresbostäder Kotipalvelun asiakaskäynnit yhteensä Hemservicens besök sammanlagt Omaishoidontuen saajia vuoden aikana Personer som får stöd för närståendevård Päivätoimintaan osallistuvat / Dagcentralen, antal deltagare Dementiayksikön hoitopäivät/vårddagar vid demensenheten Ryhmäkotien hoitopäiviä ) varav vårddagar i Aleksis-grupphemmet och Villa Charlotta 3 876

19 19 ÖVRIGA SOCIALA TJÄNSTER MUUT SOSIAALIPALVELUT / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ ÖVRIGT SOCIALVÄSENDE Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring Målsättningar 2008 Åtgärder 2008 År 2008 satsar man på förebyggande arbete. Med två familjearbetarresurser inom barnskyddet, familjearbetet och missbrukarvårdsarbetet kan man på ett nytt sätt fullfölja principerna om tidigt ingripande. Man strävar efter att hitta de barn och familjer som behöver stöd och erbjuda dem hjälp så tidigt som möjligt. Samarbetet med rådgivningen och skolorna fortsätter En plan uppgörs för förebyggande missbrukarvårdsarbete och en multiprofessionell arbetsgrupp tillsätts för att utveckla verksamheten. Man strävar efter att aktivera långtidsarbetslösa Förberedelserna görs för överföring av socialarbetet under Lojo stads administration så att flyttning kan ske Familjearbetarvakansen inom barnskyddet har varit obesatt under största delen av året och därför har målen inom det preventiva barnskyddet och missbrukarvården inte nåtts Överflyttandet av socialväsendet till LOSTområdet har beretts och socialarbetet har flyttat under Lojo stads administration. Tunnusluvut / Relationstal TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Lastensuojelun avohuollon asiakkaat Klienter inom barnskyddets öppenvård Lastensuojelun huostaan ottamat lapset Omhändertagna barn inom barnskyddet Lapset, jotka saavat elatustukea Barn som får underhållsstöd Ennaltaehkäisevän lapsi- ja perhetyön asiakasperheet (23) 30 Taloudet, jotka saavat toimeentulotukea Hushåll som får utkomststöd Päihdehuollon laitospotilaat (4) 5 4 Työttömille tehdyt aktivointisuunnitelmat Aktiveringsplaner för arbetslösa Vuoden aikana päivitetyt aktivointisuunnitelmat

20 20 HÄLSOVÅRD TERVEYDENHUOLTO / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ HÄLSOVÅRDEN Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring Målsättningar 2008 Åtgärder 2008 Vid ett akut sjukdomsfall får en klient komma till mottagningen samma dag, vid övriga brådskande fall inom två dagar och vid icke brådskande fall inom 10 dagar. Tjänsterna effektiveras och antalet klienter ökar, varvid kommuninvånarnas behov av att använda privata läkarstationer minskar. På det sättet får man överensstämmande kriterier för överföringen till specialsjukvård. Som mätare för att servicen effektiveras används det ökade antalet klienter och besök. En annan mätare är det minskade antalet remisser från privatsektorn till specialsjukvården. Vid hälsovårdscentralens mottagning har målen nåtts gällande servicetiderna i enlighet med vårdgarantin. Under hela året har det varit ett underskott på % i läkararbetskraften och därför har målen gällande läkarbesök inte nåtts Utgifterna för köptjänsterna inom den egna hälsovården har överskridits men specialsjukvårdsutgifterna har sjunkit Utvecklingsarbete gällande hälsovårdstjänsterna och arbetsfördelningen har gjorts för LOSTprojektet i enlighet med de utvecklingsmål för mottagningsverksamhet som beställts av STA- KES

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN PRESSMEDDELANDE: 24.3.2014 Till pressen Får publiceras kl. 10:00 PRESSMEDDELANDE: SJUNDEÅ KOMMUNS BOKSLUT 2013 Allmänt Räkenskapsperiodens resultat i Sjundeå för år 2013 visar ett överskott på 504 708,35

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 Kristdemokraternas kommunprogram 2012-2016 Innehåll 1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 3. SERVICEN SKALL PRODUCERAS NÄRA MÄNNISKAN...5 3.1. Ordnandet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013 Offentlig ekonomi 04 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 0 Ökningen av kommunernas driftskostnader avtog år 0 Kommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk, ökade med,7 procent år 0,

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

SOCIALSEKTORN Administration 323 521 226 799 550 320 377 806 252 587 630 393 114,55 % 194 595-183 211 Socialarbete och handikappvård Socialarbete Missbrukarvård 23 000 0 23 000 21 087 0 21 087 91,68 %

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja Bakgrund Den omarbetade barnskyddslagen (417/2007, 12 ) ålägger kommunerna att varje fullmäktigeperiod

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg Statsandelar statsbidrag statsunderstöd Statsandelsreform Mars 2013 Mikael Enberg Skattefinansiering år 2011, md Ersättning för lagstadgade uppgifter Statsandelar 7,7 KOMMUNER skatteink. 19,1 1,7 STATEN

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

1. Bildning. Bilaga 2: Kommunal service

1. Bildning. Bilaga 2: Kommunal service Bilaga 2: Kommunal service 1. Bildning Verksamheten inom bildningssektorn är med undantag av andra stadiets utbildning närservice. Genom specialisering, samordning och gemensam förvaltning uppnås fördelar

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla

Läs mer

- på väg mot något nytt -

- på väg mot något nytt - - på väg mot något nytt - Kyrkslätt i siffror 2010 En framgångsrik havskommun Kyrkslätt utvecklas ständigt. Här möts det rika kulturarvet och dagens utmaningar. Kommunen erbjuder utmärkta tjänster och

Läs mer

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND Tid: Tisdag 26.2.2008 kl. 12.30-15.30 Plats: Järvenpää talo (Hallintokatu 4), mötesrum 3 Närvarande: Olli Laiho

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

REGLEMENTE FÖR I FÖGLÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR I FÖGLÖ KOMMUN REGLEMENTE FÖR BARNDAGVÅRDSVERKSAMHETEN I FÖGLÖ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 82/06-12-14 att gälla fr.o.m. 1.1.2007. Allmänt om barndagvård Enligt BarnomsorgsL för landskapet Åland 1997/14 har

Läs mer

Nya vindar inom omsorgen

Nya vindar inom omsorgen Nya vindar inom omsorgen Handikappservicen i Svenskfinland en förundersökning ur kommunens synvinkel Ann-Marie Lindqvist politices licentiat Vad? En förundersökning om handikappservice på svenska för personer

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Till kommunfullmäktige i Lappträsk

Till kommunfullmäktige i Lappträsk Lappträsk kommun Utvärderingsberättelse för år 2012 1 (9) Till kommunfullmäktige i Lappträsk REVISIONSNÄMNDENS I LAPPTRÄSK UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 1. s verksamhet skall i enlighet med 71 i kommunallagen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 11/2013 30.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 11/2013 30.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 11/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 173 Mötets konstituering KST 174 Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut KST 175 Anlända skrivelser, anmälningar och beslut KST 176 Revisionsnämndens

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund Ekonomi i balans Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi Ålands kommunförbund FÖRORD Syftet med detta dokument är att föra fram användbara nyckeltal för att underlätta bedömningen av huruvida en

Läs mer

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2010 25.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2010 25.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 232 KST 233 KST 234 KST 235 KST 236 KST 237 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen, Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2013 14.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2013 14.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 Mötets konstituering GRTRN 2 Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut GRTRN 3 Beslutsdelegering i social- och hälsovården GRTRN 4 Godkännande av grundtrygghetsnämndens

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

ZEF Report - generated on 20.02.2009

ZEF Report - generated on 20.02.2009 ZEF Report - generated on 20.02.2009 Namn Antal deltagare Påbörjade (%) Avslutade (%) fullmäktige 20 13 (65.0) 10 (50.0) valtuusto 27 19 (70.4) 16 (59.3) Sammanlagt 47 32 (68.1) 26 (55.3) A. Dina egna

Läs mer

Lovisa stads plan för småbarnsfostran

Lovisa stads plan för småbarnsfostran Det här är Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på de riksomfattande grunderna för småbarnsfostran. Planen uppdateras vart annat år och godkänns av bildningsnämnden. Dagvårdsenheterna

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN BOKSLUT 2007

KYRKSLÄTTS KOMMUN BOKSLUT 2007 KYRKSLÄTTS KOMMUN BOKSLUT 2007 Kommunstyrelsen 31.3.2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kommundirektörens översikt 1 Kommunens organisation 2007 2 Förverkligande av Kyrkslätts kommuns verksamhetsstrategi

Läs mer

9 03.03.2011 BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDES VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2010

9 03.03.2011 BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDES VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2010 NÄMNDEN FÖR BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDE 9 03.03.2011 BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDES VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2010 BORGÅNÄM 9 Genom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts tidsbestämda direktiv 11/2010 har

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Kommunekonomi övriga ekonomiuppgifter INNEHÅLLSBESKRIVNING

Kommunekonomi övriga ekonomiuppgifter INNEHÅLLSBESKRIVNING 2015 Kommunekonomi övriga ekonomiuppgifter INNEHÅLLSBESKRIVNING 1(84) Innehåll Inledning 6 Innehållet i insamlingen av uppgifter för statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi fr.o.m. statistikåret

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

SMÅBARNSFOSTRAN. Information till småbarnsföräldrar. Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje?

SMÅBARNSFOSTRAN. Information till småbarnsföräldrar. Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje? Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje? Vad ligger bakom lek och rörelse? Varifrån glädje i delaktighet? SMÅBARNSFOSTRAN Information till småbarnsföräldrar Syftet med detta häfte är att informera föräldrar

Läs mer

Vanda. en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning

Vanda. en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning 2 Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Utgivare: Vanda stad,

Läs mer

Borgå stads strategi 2010 2013

Borgå stads strategi 2010 2013 Borgå stads strategi 2010 2013 Stadsfullmäktige 31.3.2010 Innehåll 1 Inledning... 1 I bakgrunden till strategin är stadens ekonomiska situation... 1 Välfärd har byggts med lånepengar... 2 Skuldsättning

Läs mer

Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Social- och hälsovårdsbranschen, dagvård och annan barn- och familjeverksamhet

Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Social- och hälsovårdsbranschen, dagvård och annan barn- och familjeverksamhet Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Social- och hälsovårdsbranschen, dagvård och annan barn- och familjeverksamhet Vad är VOSE-projektet? Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 12.06.2014 Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 Kommunerna kan själva fastställa avgiftsgrunder

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

Ålands vårdinstitut. Läroplan för utbildningsprogrammet Vård och fostran av barn och unga 40 sv

Ålands vårdinstitut. Läroplan för utbildningsprogrammet Vård och fostran av barn och unga 40 sv Ålands vårdinstitut Läroplan för utbildningsprogrammet Vård och fostran av barn och unga 40 sv Fastställd av direktionen 7.6.2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRORD... 3 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET UTARBETANDET AV EN STUDERANDEVÅRDSPLAN Föreskrift 94, 101/011/2014 INNEHÅLL

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2014-2015. Godkänd av fullmäktige 13.12.2012 79

VÖRÅ KOMMUN BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2014-2015. Godkänd av fullmäktige 13.12.2012 79 VÖRÅ KOMMUN BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2014-2015 Godkänd av fullmäktige 13.12.2012 79 INNEHÅLL KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 5 Vörå kommuns ekonomi under åren

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2015 Nr 28 Nr 28 LANDSKAPSFÖRORDNING om rådgivning för gravida och barn, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN BOKSLUT 2013

KYRKSLÄTTS KOMMUN BOKSLUT 2013 KYRKSLÄTTS KOMMUN BOKSLUT 2013 Kommunstyrelsen 14.4.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kommundirektörens översikt 1 Kommunens organisation 2 Allmän ekonomisk utveckling 3 Utveckling av verksamhet

Läs mer

Plan för hållbar utveckling

Plan för hållbar utveckling Sjundeå kommuns bildningsavdelning Att rädda världen är en barnlek 1. INLEDNING... 3 2. VAD ÄR HÅLLBAR UTVECKLING?... 4 2.1 Ekologiskt hållbar utveckling... 4 2.2 Ekonomiskt hållbar utveckling... 5 2.3

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare -2, KST 2011-03-31 18:00 Tid 31.03.2011 kl. 18.00 20.32 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Landsrapport Finland. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem.

Landsrapport Finland. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem. Stockholm 11 12.10.2011 Aila Puustinen-Korhonen sakkunnig Finlands Kommunförbund Landsrapport Finland

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012

Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012 Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012 Finlands Kommunförbund Helsingfors 2012 REDAKTÖRER Mikko Mehtonen Anneli Heinonen PÄRMBILD Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-897-2

Läs mer

Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014

Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014 Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014 Serviceområdet för svenskspråkig fostran och undervisning Inom resultatområdet

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer