SJUNDEÅ KOMMUN BALANSBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJUNDEÅ KOMMUN BALANSBOK"

Transkript

1 SJUNDEÅ KOMMUN BALANSBOK 2008

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT KOMMUNENS ORGANISATION DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN VERKSAMHETENS UTVECKLING INOM KOMMUNEN RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT FINANSIERING AV VERKSAMHETEN STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT BUDGETENS FÖRVERKLIGANDE DRIFTSEKONOMIDELEN ALLMÄN FÖRVALTNING GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN ÅLDRINGSVÅRD ÖVRIGA SOCIALA TJÄNSTER HÄLSOVÅRD SPECIALSJUKVÅRD BILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNENS SKOLVÄSENDE DE GEMENSAMMA SKOLORNA MATSERVICEENHETEN FRI BILDNING BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN LOGISTIKVERKSAMHET KOLLEKTIVTRAFIK SMÅBARNSFOSTRAN FRITIDSNÄMNDEN KULTURVERKSAMHET MOTIONSVERKSAMHET UNGDOMSARBETE TEKNISKA NÄMNDEN SAMHÄLLSPLANERING BYGGNADER OCH FASTIGHETSVERKSAMHET TEKNISK SERVICE AFFÄRSVERK TRAFIKSÄKERHET OCH -UPPLYSNING NÖDHJÄLPS -OCH BEREDSKAPSVÄSENDET STÄDENHETEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNADSTILLSYN MILJÖVÅRD MILJÖHÄLSOVÅRD LANDSBYGDSNÄMNDEN LANDSBYGDSVÄSENDET ENSKILDA VÄGAR INVESTERINGSDELEN RESULTATRÄKNING OCH BALANS VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKET BOKSLUTETS BILAGEUPPGIFTER FINANSIERINGSKALKYL ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER EKSTRAORDINÄRA INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖRÄNDRINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA ÖVERENSSTÄMMELSE MELLAN PLANAVSKRIVN. OCH INVESTERINGAR SOM ÄR FÖREMÅL FÖR AVSKRIVNING ÄNDRINGAR I EGET KAPITAL VÅRDTAGNAS MEDEL OCH UNDERHÅLLSFORDRINGAR ANSVAR SAMKOMMUNANDELAR LÅNGFRISTIGA LÅN SOM FÖRFALLER SENARE ÄN EFTER 5 ÅR FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BOKSLUTSBÖCKER FÖRVALTNINGSORGAN

3 3 1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET 1.1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Den snabba tillväxten i Sjundeå kommuns ekonomi fortsatte under år År 2008 visar ett litet underskott på Utan en behovsprövad statsandel på hade dock resultatet varit mycket sämre. Räntekostnaderna fortsatte att öka något och uppgick till 858 t. Avskrivningarna minskade, för en första gång på mycket länge, dock bara med några hundra euro och uppgick till strax under t. Årsbidraget uppgår till vilket är 1,600 miljoner lägre än det budgeterade årsbidraget. Årsbidraget är i alla fall nästan 600 t högre än föregående års årsbidrag. En kommunalskatt på 19,256 miljoner kunde redovisas 2008, vilket är 3,8 % mer än de budgeterade kommunalskatteinkomsterna. Jämfört med 2007 ökade kommunalskatteintäkterna med hela 11,1 %. Den slutligen redovisade samfundskatten var 56 t mindre än den budgeterade summan. Fastighetsskatt redovisades 10 t mer än den för året budgeterade summan. Verksamhetsutgifterna överskred den ursprungliga budgeten med t och den korrigerade budgeten med 435 t. Den största överskridningen, 148 t (7,2 %) bokförs inom hälsovården. Övriga större överskridningar bokfördes inom fastigheterna, 97 t (12,0 %), kommunens skolväsende, 113 t (3,0 %) och åldringsvården 93 t (3,9 %). Procentuellt skedde den största överskridningen inom de gemensamma skolorna (51 %) 64 t. Specialsjukvårdskostnaderna steg endast 0,8 % jämfört med året innan och underskred den budgeterade summan med 130 t. Årets underskott på innebär att det ackumulerade underskottet ökade och uppgick vid årsskiftet till t. De totala investeringskostnaderna under året uppgick till t, vilket var lägre än den budgeterade summan på t. Grundförbättringen av idrottsplanen kommuncentrum kunde äntligen genomföras till en kostnad på 253 t. Gatu- och kommunaltekniska investeringar gjordes för Anskaffningen av råmark fortsatte. För ändamålen användes 183 t. Den snabba befolkningsökningen i kommunen fortsatte. Befolkningen ökade med 1,6 % och uppgick till invånare vid årsskiftet 2008/2009. Befolkningsökningen var långsammare än under de föregående åren. Den kommunala ekonomin i Sjundeå förbättrades inte nämnvärt under Utan den extraordinära statsandelen hade resultatet varit betydligt sämre. De senaste åren har kommunens ekonomi inte gjort några direkta djupdykningar, men det ackumulerade underskottet har envist kvarstått trots upprepade skatteförhöjningar. Uppenbart är att det krävs striktare uppföljning av utgifterna och snabbare åtgärder när utgifterna tenderar att skena iväg. Med nuvarande inkomstnivå och snabba befolkningsökning är det knappast troligt att all befintlig service kan bibehållas varken om Sjundeå fortsätter som självständig kommun eller sammanslås med någon grannkommun. Jag vill till sist rikta ett varmt tack till personalen, som orkat arbeta på trots de många förändringar som vårt samhälle i dag genomgår. Den ekonomiska recessionen gör knappast detta arbete lättare i fortsättningen, snarare tvärt om. Dessa problem drabbar dock hela vårt samhälle och situationen i Sjundeå är knappast värre än på annat håll.

4 4 1.2 KOMMUNENS ORGANISATION Kommunens förtroendevaldaorganisation under år 2008 var organiserad enligt bifogade schema: KOMMUNFULLMÄKTIGE REVISIONSNÄMNDEN KOMMUNSTYRELSEN CENTRAL- VAL- NÄMN- DEN BILD- NINGS- NÄMNDEN FRITIDS- NÄMNDEN LANDS- BYGDS- NÄMNDEN MILJÖ- NÄMNDEN GRUND- TRYGGHETS- NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SKOL- VÄSENDET VÄG- SEKTION ÅLDRINGS- HEMS- SEKTION SMÅBARNS- FOSTRAN TJÄNSTER INOM FOST- RAN OCH UNDERVIS- NING De 27 kommunfullmäktigeplatserna fördelade sig partivis enligt följande: Svenska folkpartiet 10 platser Socialdemokratiska partiet 7 Samlingspartiet 5 Gröna förbundet 3 Sjundeå obundna gemensam lista 1 Centern i Finland 1 Vänsterförbundet - Rabbe Dahlqvist var kommunfullmäktiges ordförande, Thea Oinonen fullmäktiges I viceordförande och Arto Penttinen fullmäktiges II viceordförande. Kommunstyrelsen bestod av 11 medlemmar fördelade partivis enligt följande: Svenska folkpartiet 4 platser Socialdemokratiska partiet 3 Samlingspartiet 2 Gröna förbundet 1 Sjundeå obundna - Centern i Finland 1 Arja Alho var kommunstyrelsens ordförande, Merja Laaksonen dess I viceordförande och Jarmo Paasikivi dess II viceordförande.

5 5 Kommunens tjänstemannaorganisation under år 2008 var organiserad enligt följande schema: KOMMUNDIREKTÖREN LEDNINGSGRUPPEN ALLMÄNNA AVDELNINGEN EKONOMI- AVDELNINGEN BILDNINGS- AVDELNINGEN GRUNDTRYGGHETS- AVDELNINGEN TEKNISKA AVDELNINGEN Centralkansliet - kommunfullmäktiges ärenden - kommunstyrelsens ärenden - centrala kanslifunktioner - valärenden Ekonomikansliet - bokföring, - betalningsrörelse, - budgetering - ekonomiplanering - lantbruksärenden - personalärenden - adb Skolkansliet - förvaltning och ekonomi - skolskjutsar - två finskspråkiga lågstadieskolor och en svenskspråkig - idrotts- och friluftsliv - ungdomsarbete - kulturverksamhet - matservice - kollektivtrafik - logistikverksam- Småbarnsfostran Grundtrygghetskansliet - förvaltning och ekonomi - socialarbete - utkomststöd - handikappservice - boendeservice - missbrukarvård - övrig social service - barnskydd Åldringsvård - öppenvård (vård i hemmet) - anstaltsvård Byggnadskansliet - förvaltning och ekonomi - byggnadstillsyn - planläggning - vattenverk - avloppsverk - trafikleder - fastighetsskötsel - vägförvaltning - miljövård - förebyggande brandskydd - släcknings- och räddningsverksamhet - bekämpning av oljeskador - befolkningsskydd Biblioteket Hälsovård - öppen hälsovård - öppen sjukvård - köptjänster - bäddavdelning - munhälsovård - specialsjukvård Städenhet

6 6 1.3 DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Kommunens invånarantal ökade under år 2008 med 95 personer till personer. Befolkningsmängden växte således med 1,0 %. Befolkningsökningen under åren har i medeltal varit 2,4 %. Väestönkasvu Befolkningstillväxt ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Asukasta/Invånare Kasvu/Tillväxt-% Enligt uppgifter från TE-centralen har arbetslöshetsgraden sjunkit i hela landet. Työttömyysaste Arbetslöshetsgrad 12,0 10,0 8,0 % 6,0 4,0 2,0 0, Koko maa Hela landet Uuusimaa Nyland Siuntio Sjundeå

7 7 1.4 VERKSAMHETENS UTVECKLING INOM KOMMUNEN Årsbidraget för år 2008 var vilket är 1,600 miljoner lägre än det budgeterade årsbidraget. Årsbidraget är i alla fall nästan 600 t högre än föregående års årsbidrag. Verksamhetsutgifterna överskred den ursprungliga budgeten med t och den korrigerade budgeten med 435 t. Årets underskott på innebär att det ackumulerade underskottet ökade och uppgick vid årsskiftet till t. 2. RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN Talousarvio (sis. muutokset) Tilinpäätös Poikkeama RESULTATRÄKNINGENS FÖRVERKLIGANDE Budget (inneh. ändringarna) Bokslut Avvikelse Myyntituotot/Försäljningsintäkter , , ,95 Maksutuotot/Betalningsintäkter , , ,44 Tuet ja avustukset/stöd och bidrag , , ,46 Muut toimintatuotot/övriga verksamhetsintäkter , , ,38 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter , , ,23 Palkat ja palkkiot/löner och provisioner , , ,25 Henkilösivukulut/Personalkostnader , , ,70 Henkilöstökulut/Personalkostnader , , ,45 Palvelujen ostot/köp av tjänster , , ,29 Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material,förnödenheter och varor , , ,78 Avustukset/Bidrag , , ,43 Muut toimintakulut/övriga verksamhetskostnader , , ,07 Toimintakulut/Verksamhetsutgifter , , ,98 Toimintakate/Versamhetsbidrag , , ,21 Verotulot/Skatteinkomster , , ,01 Valtionosuudet/Statsbidrag , , ,00 Muut rahoitustuotot/övriga Finansieringsintäkter , , ,52 Korkokulut/Ränteutgifter , , ,90 Muut rahoituskulut/övriga finansieringsutgifter , , ,49 Rahoitustuotot ja -kulut/finansieringsintäkter och -utgifter , , ,87 Vuosikate/Årsbidrag , , ,93 Suunnitelmanmukaiset poistot/planenliga avskrivningar , , ,71 Poistot ja arvonalentumiset/avskrivningar och värdeminskningar , , ,71 Satunnaiset kulut/extraordinära utgifter 0, , ,16 Satunnaiset tuotot ja kulut/extraordinära intäkter och utgifter 0, , ,16 Tilikauden tulos/räkenskapsperiodens resultat , , ,48 Tilikauden yli-/alijäämä/räkenskapsperiodens över-/underskott , , ,48

8 8 KUNTA YHTEENSÄ / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ KOMMUNEN SAMMANLAGT Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2006 TA/Budget 2007 TP/Bokslut 2007 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring TOIMINTATUTOT / VERKSAMHETSINKOMSTER (EUR) TP/Bokslut 2006 TA/Budget 2007 TP/Bokslut 2007 Toimintatulot/Verksamhetsink. Talousarviomuutos/Budgetändring TOIMINTAMENOT/VERKSAMHETSUTGIFTER 2008 TA lop. Tilinpäätös Poikkeama Budget slutl. Bokslut Avvikelse Palkat ja palkkiot/löner och provisioner , , ,53 Henkilöstökorvaukset/Personalersättningar ,72 Henkilösivukulut/Personalkostnader Eläkekulut/Pensionskostnader , , ,13 Muut henkilösivukulut/övriga personalkostn , , ,85 Palveluiden ostot , , ,29 Asiakaspalvelujen ostot/köp av kundtjänster ,69 Muiden palvelujen ostot/köp av övriga tjänster ,60 Aineet,tarvikkeet ja tavarat/material,förnödenheter o. varor , , ,78 Avustukset/Bidrag , , ,43 Muut toimintakulut/övriga verksamhetskostnader , , ,07 Vuokrakulut/Hyresutgifter ,09 Muut toimintakulut/övriga verksamhetskostnader ,84 Yhteensä/Tillsammans , , ,98

9 9 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ / TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 VERKSAMHETSUTGIFTER SAMMANLAGT Palkat ja muut henkilöstökul./löner och övriga pers.kostn Palveluiden ostot/köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material, förnödenh. o. varor Avustukset/Bidrag Muut menot/övriga utgifter Toimintamenot yht./verksamhetsutg. tills TP/Bokslut % Palkat ja muut henkilöstökul./löner och övriga pers.kostn. 7 % 6 % 44 % 42 % Palveluiden ostot/köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material, förnödenh. o. varor Avustukset/Bidrag Muut menot/övriga utgifter TA/Budget % Palkat ja muut henkilöstökul./löner och övriga pers.kostn. 6 % 41 % 6 % 46 % Palveluiden ostot/köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material, förnödenh. o. varor Avustukset/Bidrag Muut menot/övriga utgifter TP/Bokslut % Palkat ja muut henkilöstökul./löner och övriga pers.kostn. 6 % 41 % 7 % 45 % Palveluiden ostot/köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material, förnödenh. o. varor Avustukset/Bidrag Muut menot/övriga utgifter TOIMINTATULOT/VERKSAMHETSINKOMSTER 2008 TA lop. Tilinpäätös Poikkeama Budget slutl. Bokslut Avvikelse Myyntituotot/Försäljningsintäkter , , ,95 Maksutuotot/Betalningsintäkter , , ,44 Tuet ja avustukset/stöd och bidrag , , ,46 Muut toimintatuotot/övriga verksamhetsintäkter , , ,38 Vuokratuotot/Hyresinkomster ,50 Käyttöomaisuuden myyntivoitot/försäljn.vinst av anläggn.tillg ,32 Muut toimintatuotot/övriga verksamhetsintäkter ,80 Yhteensä/Tillsammans , , ,23

10 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ / TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 VERKSAMHETSINTÄKTER SAMMANLAGT Myyntituotot/Försäljningsintäkter Maksutuotot/Betalningsintäkter Tuet ja avustukset/stöd och bidrag Muut toimintatuotot/övriga intäkter Toimintamenot yht./verksamhetsutg. tills TP/Bokslut % 10 % 35 % Myyntituotot/Försäljningsintäkter Maksutuotot/Betalningsintäkter Tuet ja avustukset/stöd och bidrag Muut toimintatuotot/övriga intäkter 29 % TA/Budget 2008 Myyntituotot/Försäljningsintäkter 23 % 9 % 36 % Maksutuotot/Betalningsintäkter Tuet ja avustukset/stöd och bidrag Muut toimintatuotot/övriga intäkter 32 % TP/Bokslut 2008 Myyntituotot/Försäljningsintäkter 22 % 9 % 33 % 36 % Maksutuotot/Betalningsintäkter Tuet ja avustukset/stöd och bidrag Muut toimintatuotot/övriga intäkter VEROTULOT/SKATTEINKOMSTER 2008 TA lop. Tilinpäätös Poikkeama Budget slutl. Bokslut Avvikelse Kunnallisvero/Kommunalskatt , , ,56 Kiinteistövero/Fastighetsskatt , , ,74 Yhteisövero/Samfundsskatt , , ,29 Yhteensä/Tillsammans , , ,01

11 Tilitetty kunnallisvero/redovisad kommunalskatt 2008 Verovuoden ennakonpidätykset/skatteårets förskottsinneh , , ,12 Verovuoden ennakonkanto/skatteårets förskottsuppbörd , , ,85 Ed. vuoden maksuunpanotilitys/föreg.års debiteringskonto , , ,53 Ed. vuoden lisäkanto/föreg.års tilläggsuppbörd , , ,53 Tilitykset edellisiltä vuosilta/redovisningar från tidigare år , , ,59 Yhteensä/Tillsammans , , ,56 11 Inkomstskatteprocenten var år ,75% (år ,50%). Kommunalskattebeloppet ökade från föregående år med t euro, dvs 11,1 %. Fastighetsskatteprocenterna för år 2008 var följande; den allmänna fastighetsskatten 0,80%, byggnader för stadigvarande boende 0,35%, byggnader för övrigt boende 0,95% och obebyggda bostadstomter 3,00% VALT IONOSUUDET/ST ATSANDELAR 2008 Yleinen valtionosuus/allmän statsandel , , ,00 Sosiaali- ja terveyshuollon valtiono./soc.o.hälsov.stastsand , , ,00 Opetus- ja kult.toimen valtiono./underv.o.kulturväs.statsand , , ,00 Harkinnanvarainen avustus/behovsprövat bidrag 0, , ,00 Yhteensä/Tillsammans , , ,00 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ SKATTEINKOMSTER OCH STATSAND Ändring Budget slutl Avvikelse Verotulot/Skatteinkomster Valtionosuudet/Statsandelar Yhteensä/Sammanlagt VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET / SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR TP/Bokslut 2006 TA/Budget 2007 TP/Bokslut 2007 Verotulot/Skatteinkomster Valtionosuudet/Statsandelar

12 12 3. FINANSIERING AV VERKSAMHETEN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN/FINANSIERINGSKALKYLENS UTFALL (1000 eur) Talousarvio (sis. muutokset) Tilinpäätös Poikkeama Budget (inneh. ändringarna) Bokslut Avvikelse Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta/ Kassaflödet från egentlig verksamhet och investeringar Tulorahoitus/Inkomstfinansiering + Vuosikate/Årsbidrag 977, ,98-400,57 - Satunnaiset kulut/extraordinära utgifter 0,00 99,78-99,78 Tulorahoituksen korjauserät/inkomstfinansieringens korrigeringsposter 0,00 977,41-354,88 923,32 354,88 54,08 Investoinnit/Investeringar Käyttöomaisuusinvestoinnit/Investeringar i anläggningstillgångar , ,74-295,76 - Aineettomat hyödykkeet (lisäykset)/immateriella nyttigheter (ökning) - Aineelliset hyödykkeet (lisäykset)/materiella nyttigheter (ökning) 1 949, ,49 200,01 - Osakkeet ja osuudet (lisäykset)/aktier och andelar (ökning) 0,00-95,75 95,75 + Rahoitusosuudet investointimenoihin/finansieringsandelarna av investeringsutgifterna 340,00 50,40 289,60 + Käyttöomaosuuden myyntihinnat (sis. myyntivoitot ja -tappiot)/ 510, ,50 476, ,83 33,48 27,33 Anläggningstillg.försäljningspris (inneh.försäljn.vinster och -förluster) Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta/ -122,09-203,50 81,41 Nettokassaflödet av den egentliga verksamheten och investeringarna Rahoitustoiminnan kassavirta/nettokassaflödet från finansieringsverksamheten Lainakannan muutokset/förändring i lånebeståndet + Pitkäaikaisten lainojen lisäys/ökning av långfristiga lån 1 000, ,00 0,00 - Pitkäaikaisten lainojen vähennys/minskning av långfristiga lån 1 981, ,58-25,00 + Lyhytaikaisten lainojen muutos/ökning av kortfristiga lån -400, ,58 896,82-109, , ,82 Muut maksuvalmiuden muutokset/övriga förändringar i likviditeten -13,12 764,88-778,00 Rahoitustoiminnan nettokassavirta/finansieringsverksamhetens nettokassaflöde ,70 655, ,82 Kassavarojen muutos/ändring i kassamedel ,79 451, ,41 PITKÄAIKAISET LAINAT/LÅNGFRISTIGA LÅN (1000 eur) Lainanotto/Låntagning Kuoletukset/Amorteringar Korot/Räntor Talousarviolainat/Budgetlån Lyhytaikaisiin siirretyt talousarviolainat/ Budgetlån konverterade till kortfristiga Pitkäaikaiset lainat yhteensä/ Långfristiga lån sammanlagt LYHYTAIKAISET LAINAT/KORTFRISTIGA LÅN (1000 eur) Kassalainat/Kassalån Lyhytaikaisiin siirretyt talousarviolainat/ Budgetlån konverterade till kortfristiga Lyhytaikaiset lainat yhteensä/ Kortfristiga lån sammanlagt NYCKELTAL Budgetlån/ invånare (eur) Lånebestånd/ invånare (eur)

13 13 4. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT Styrelsen föreslår att årets resultat, ett underskott på ,52 euro antecknas i balansen som en sänkning av det egna kapitalet. Vid uppgörandet av gällande ekonomiplan hösten 2008 uppskattades 2008 års resultat ge ett underskott på ca euro. Enligt ekonomiplanen skulle det ackumulerande underskottet övergå i ett överskott år Resultatet är bättre än den uppskattning som gjordes hösten Några positiva trender kan ses. Årsbidraget var klart bättre än föregående års årsbidrag trots en fortsatt ökning av ränteutgifterna. Kommunalskatten ökade märkbart och på utgiftssidan ökade inte avskrivningarna längre. Årets underskott blev mindre än föregående års även om vi inte räknar med det behovsprövade statsandelen. Då investeringarna under de följande åren minimeras kommer avskrivningarna att förbli på ungefär nuvarande nivå och ränteutgifterna kommer att minska.

14 14 5. BUDGETENS FÖRVERKLIGANDE 5.1 DRIFTSEKONOMIDELEN ALLMÄN FÖRVALTNING Målsättningar 2008 Åtgärder 2008 Utredningen av samarbetsmöjligheterna med grannkommunerna fortsätter. Speciell vikt fästs vid utredandet av kommunens framtida samarbetsmönster inom näringspolitiken. Fördelarna och nackdelarna med eventuella kommunsammanslagningar utreds också. Ekonomistyrningsprogrammets sektioner som berör indrivning och anläggningstillgångar tas i bruk under år Web-programmet som används för inmatning av löneuppgifter tas i bruk under år Likaså tas e-brevsservicen i bruk under år De kommunanställdas gemensamma datalagringssystem utvecklas. Den av kommunstyrelsen tillsatta framtidskommittén har fortsatt utredningen av samarbetsmöjligheterna med grannkommunerna. Kommunstyrelsen godkände en av kommundirektören uppgjord utredning Sjundeå kommuns framtidsalternativ. Kommitténs arbete utmynnade i en kommuninvånarenkät om kommunens framtidsalternativ. Kommuninvånarnas svar inlämnades i december och analysen av dem görs under år KESKUSVAALILAUTAKUNTA / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ CENTRALVALNÄMNDEN Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring TARKASTUSLAUTAKUNTA / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ REVISIONSNÄMNDEN Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter

15 15 TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring KUNNANHALLITUS / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ KOMMUNSTYRELSEN Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA SEKÄ KUNNANHALLITUS (toimintamenot) / CENTRALVAL- OCH REVISIONSNÄMNDEN SAMT KOMMUNSTYRELSEN (versamhetsutg.) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden Valtuusto,hallitus,toim.ku/Fullmäktige,styrelse,komit Keskustoimisto/Centralkansliet Henkilöstöhallinto/Personaladministration Muu yleishallinto/övrig allmänförvaltning Toimintamenot yht./verksamhetsutg. tills

16 16 TP/Bokslut % 27 % 9 % 1 % 10 % 52 % Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden Valtuusto,hallitus,toim.ku/Fullmäktige,styrelse,komit Keskustoimisto/Centralkansliet Henkilöstöhallinto/Personaladministration Muu yleishallinto/övrig allmänförvaltning TA/Budget % 11 % 1 % 2 % 11 % 51 % Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden Valtuusto,hallitus,toim.ku/Fullmäktige,styrelse,komit Keskustoimisto/Centralkansliet Henkilöstöhallinto/Personaladministration Muu yleishallinto/övrig allmänförvaltning TP/Bokslut % 12 % 1 % Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden 1 % 9 % Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden Valtuusto,hallitus,toim.ku/Fullmäktige,styrelse,komit 55 % Keskustoimisto/Centralkansliet Henkilöstöhallinto/Personaladministration Muu yleishallinto/övrig allmänförvaltning

17 GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN Grundtrygghetsnämndens nettoutgifter var euro enligt budgeten för Av detta är euro tilläggsanslag som beviljades enligt följande: Åldringsvård: Bäddavdelningen euro Hemvården euro Villa Charlotta euro Socialtjänster: Övriga tjänster för handikappade euro Hälsovård: Kompletterande tjänster euro Enligt bokslutssiffrorna har grundtryggheten i budgeten ett nettoöverskott på euro. Utgifterna har överskridits med euro och inkomsterna har underskridits med euro. Ett förebyggande, multiprofessionellt social- och hälsovårdsarbete uppställdes som en central målsättning för grundtrygghetsväsendet för år 2008 och vidare för ekonomiplaneringsperioden Grundandet av social- och hälsovårdens samarbetsområde tillsammans med Lojo, Ingå och Karislojo var i praktiken det största projektet under år De egna utvecklingsprojekt som uppställts som mål i budgeten har inte kunnat uppnås eftersom varje enhets verksamhetsmetoder och kriterier under året har jämförts och förenhetligats i en omfattande och tidsödande beredning för att få gemensamma kriterier för LOST-områdets fyra kommuner. Grundandet av samarbetsområdet har, förutom administrationen, speciellt sysselsatt resultatenheternas förmän och i synnerhet under slutet av år 2008 har även den övriga personalen deltagit i flera utbildningstillfällen. ÅLDRINGSVÅRD VANHUSTENHUOLTO / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ ÅLDRINGDSVÅRD Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring

18 18 Målsättningar 2008 Åtgärder 2008 Tjänsterna till åldringarna består av en friktionsfri och smidig servicekedja. Hemvården, Aleksis-hemmet, Charlottahemmet, hälsovårdscentralens bäddavdelning och Azalea-hemmet bildar en enhetlig helhet som har klara kriterier för erhållande av tjänster och där patienterna får god vård. I och med det nya grupphemmet produceras på hälsovårdscentralens bäddavdelning mera akutvårdsperioder för äldre och patientrotationen förbättras En rehabiliteringsplan uppgörs för patienterna i början av vårdperioden. Kommunens två egna fysioterapeuter står för rehabiliteringen. Genom att erbjuda hemvård, dagcenterverksamhet och genom att stöda närståendevårdarna stöds äldre personers möjligheter att bo hemma. Anstaltsvård köps externt endast i undantagsfall. De verkliga prisen för egna anstaltsdygn beräknas på basen av nuvarande läge. Grundtrygghetsnämnden godkände hösten 2007 servicekedjan inom åldringsvården och kriterierna för att få vård i de olika vårdenheterna. Villa Charlottas verksamhet utvidgades våren 2008 till ett hem med 12 platser i stället för 9 platser. Man har dock varit tvungen att köpa långtidsvårdsplatser för 4-5 sjundeå-åldringar och detta har lett till betydande tilläggskostnader. Man har inte kunnat vidta några åtgärder för bedömning av prisen på de egna anstaltsdygnen liksom inte heller då det gäller annan utveckling, utan förberedelserna för startandet av LOSTsamarbetsområdet har varit den viktigaste arbetsuppgiften. Tunnusluvut/ Relationstal TP/Bokslut TA/Budget TP/Bokslut Vuodeosastopaikat / Platser vid bäddavdelningen Vanhainkotipaikat / Platser i åldringshemmet Palveluasumispaikat / Platser i serviceboendet Vanhusten vuokra-asunnot / Hyresbostäder för åldringar Muut vuokra-asunnot / Övriga hyresbostäder Kotipalvelun asiakaskäynnit yhteensä Hemservicens besök sammanlagt Omaishoidontuen saajia vuoden aikana Personer som får stöd för närståendevård Päivätoimintaan osallistuvat / Dagcentralen, antal deltagare Dementiayksikön hoitopäivät/vårddagar vid demensenheten Ryhmäkotien hoitopäiviä ) varav vårddagar i Aleksis-grupphemmet och Villa Charlotta 3 876

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1 Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1 Kristinestads Stad Budget 2014 2 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4

Läs mer

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 LARSMO KOMMUN BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 sid. Inledning 1 Driftshushållning 14 Centralvalnämnden 15 Revisionsnämnden 16 Kommunstyrelsen 17 Nämnden för barnomsorg och bildning 31 Miljönämnden

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN BOKSLUT 2013

KYRKSLÄTTS KOMMUN BOKSLUT 2013 KYRKSLÄTTS KOMMUN BOKSLUT 2013 Kommunstyrelsen 14.4.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kommundirektörens översikt 1 Kommunens organisation 2 Allmän ekonomisk utveckling 3 Utveckling av verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 Stadsfullmäktige 16.6.2014 51 Pärmbild: Elina Paavola Uppnåendet av verksamhetsmålen REVISIONSNÄMNDEN 1.1.-30.4.2014 budget 1.1.-30.4.2013 BS 2013 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET...

DET EKONOMISKA LÄGET... UPPFÖLJNINGSRAPPORT FÖR EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/ 2 Innehåll UPPFÖLJNINGSRAPPORT FÖR EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/ 1. DET EKONOMISKA LÄGET... 3 2. TABELLER MED UPPGIFTER OM BUDGETUTFALLET... 5 2.1 RESULTATRÄKNING...5

Läs mer

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT 2010 Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt 5 Bestämmelser om bokslut 6 Kommunens organisation 7 Uppgifter om kommunens

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 Godkänd av fullmäktige 19.6.2013 Innehåll KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 Bokslutet 2012... 4 Ekonomi... 4 Vörå kommuns organisation... 5 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

BUDGETEN 2013 EKONOMIPLANEN 2014 2015

BUDGETEN 2013 EKONOMIPLANEN 2014 2015 BUDGETEN 2013 EKONOMIPLANEN 2014 2015 sfullmäktige 17.12.2012 117 INNEHÅLL Vision 2020: Karleby som bäst...1 MÅL FÖR VERKSAMHETEN...19 Centrala bolags mål...35 DRIFTSEKONOMI...41 Revisionsnämnden...46

Läs mer

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING del II 3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING 1 STADSSTYRELSEN 2 CENTRALVALNÄMNDEN 27 REVISIONSNÄMNDEN 28 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2013

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2013 KARLEBY STAD Revisionsnämnden Stadsfullmäktige UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2013 Karleby den 23 maj 2014 1 Innehållsförteckning 1. ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 2 2. REVISIONSNÄMNDEN 3 2.1 Revisionsnämndens uppgifter

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 Godkänd av stadsfullmäktige 15.12.2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 12 RESULTATRÄKNING 13 FINANSIERINGSKALKYL 15 BALANSRÄKNING

Läs mer

1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi...

1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi... 1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi... 3 2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR KIMITOÖNS KOMMUN... 4 2.1 Befolkningsutvecklingen...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 Stadsfullmäktige 15.6.2015 Pärmbild: Emmi Hyyppä REVISIONSNÄMNDEN BUDGET 2015 Uppnåendet av verksamhetsmålen 1.1.-30.4.2015 budget 1.1.-30.4.2014 BS 2014 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010 SIBBO KOMMUN Bokslut 2010 BALANSBOK 2010 INNEHÅLL sida I VERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT...1 1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN 1.1 Sibbo kommuns förvaltning...2 1.2 Den

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2013

VASA STADS BOKSLUT 2013 VASA STADS BOKSLUT 2 BOKSLUT Vasa stads ekonomisektor Stadsstyrelsen 31.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation

Läs mer

GETA KOMMUN BALANSBOK 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

GETA KOMMUN BALANSBOK 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT GETA KOMMUN BALANSBOK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT Godkänd av kommunfullmäktige den XX.6.2009 Geta kommun bokslut G E T A K O M M U N S B O K S L U T 2 0 0 8 B A L A N S B O K KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Läs mer

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä MeDdelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad 1.1.2013. Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä Bästa sjundeåbo Med

Läs mer

-2, BILDN 2015-03-04 16:00

-2, BILDN 2015-03-04 16:00 -2, BILDN 2015-03-04 16:00 Möteskallelse Onsdag 4.3.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Annica Haldin, ordförande Malin Henriksson Markku

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Berättelsen om Esbo är stadens strategi för åren 2014 2017. Den handlar om varifrån vi kommer, var vi är, vart vi är på väg och hur vi kommer dit. I Berättelsen om Esbo ingick 30

Läs mer

7. UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR... 240

7. UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR... 240 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

BUDGETEN 2015 EKONOMIPLANEN 2016 2017. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2015 EKONOMIPLANEN 2016 2017. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2015 EKONOMIPLANEN 2016 2017 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Utgångspunkter för budgeten för 2015 för Karleby stad...5 Sammanfattning av budgeten...7 Mål för verksamheten...14 Centrala

Läs mer

Pedersöre inför år 2014

Pedersöre inför år 2014 1(112) Pedersöre inför år 2014 Pedersöre kommuns budget för år 2014 utgör en stabil grund för fortsatt utveckling och fortsatt högklassig service till invånarna. Trots att kommunerna ur ett nationellt

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer