SJUNDEÅ KOMMUN BALANSBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJUNDEÅ KOMMUN BALANSBOK"

Transkript

1 SJUNDEÅ KOMMUN BALANSBOK 2008

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT KOMMUNENS ORGANISATION DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN VERKSAMHETENS UTVECKLING INOM KOMMUNEN RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT FINANSIERING AV VERKSAMHETEN STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT BUDGETENS FÖRVERKLIGANDE DRIFTSEKONOMIDELEN ALLMÄN FÖRVALTNING GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN ÅLDRINGSVÅRD ÖVRIGA SOCIALA TJÄNSTER HÄLSOVÅRD SPECIALSJUKVÅRD BILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNENS SKOLVÄSENDE DE GEMENSAMMA SKOLORNA MATSERVICEENHETEN FRI BILDNING BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN LOGISTIKVERKSAMHET KOLLEKTIVTRAFIK SMÅBARNSFOSTRAN FRITIDSNÄMNDEN KULTURVERKSAMHET MOTIONSVERKSAMHET UNGDOMSARBETE TEKNISKA NÄMNDEN SAMHÄLLSPLANERING BYGGNADER OCH FASTIGHETSVERKSAMHET TEKNISK SERVICE AFFÄRSVERK TRAFIKSÄKERHET OCH -UPPLYSNING NÖDHJÄLPS -OCH BEREDSKAPSVÄSENDET STÄDENHETEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNADSTILLSYN MILJÖVÅRD MILJÖHÄLSOVÅRD LANDSBYGDSNÄMNDEN LANDSBYGDSVÄSENDET ENSKILDA VÄGAR INVESTERINGSDELEN RESULTATRÄKNING OCH BALANS VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKET BOKSLUTETS BILAGEUPPGIFTER FINANSIERINGSKALKYL ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER EKSTRAORDINÄRA INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖRÄNDRINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA ÖVERENSSTÄMMELSE MELLAN PLANAVSKRIVN. OCH INVESTERINGAR SOM ÄR FÖREMÅL FÖR AVSKRIVNING ÄNDRINGAR I EGET KAPITAL VÅRDTAGNAS MEDEL OCH UNDERHÅLLSFORDRINGAR ANSVAR SAMKOMMUNANDELAR LÅNGFRISTIGA LÅN SOM FÖRFALLER SENARE ÄN EFTER 5 ÅR FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BOKSLUTSBÖCKER FÖRVALTNINGSORGAN

3 3 1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET 1.1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Den snabba tillväxten i Sjundeå kommuns ekonomi fortsatte under år År 2008 visar ett litet underskott på Utan en behovsprövad statsandel på hade dock resultatet varit mycket sämre. Räntekostnaderna fortsatte att öka något och uppgick till 858 t. Avskrivningarna minskade, för en första gång på mycket länge, dock bara med några hundra euro och uppgick till strax under t. Årsbidraget uppgår till vilket är 1,600 miljoner lägre än det budgeterade årsbidraget. Årsbidraget är i alla fall nästan 600 t högre än föregående års årsbidrag. En kommunalskatt på 19,256 miljoner kunde redovisas 2008, vilket är 3,8 % mer än de budgeterade kommunalskatteinkomsterna. Jämfört med 2007 ökade kommunalskatteintäkterna med hela 11,1 %. Den slutligen redovisade samfundskatten var 56 t mindre än den budgeterade summan. Fastighetsskatt redovisades 10 t mer än den för året budgeterade summan. Verksamhetsutgifterna överskred den ursprungliga budgeten med t och den korrigerade budgeten med 435 t. Den största överskridningen, 148 t (7,2 %) bokförs inom hälsovården. Övriga större överskridningar bokfördes inom fastigheterna, 97 t (12,0 %), kommunens skolväsende, 113 t (3,0 %) och åldringsvården 93 t (3,9 %). Procentuellt skedde den största överskridningen inom de gemensamma skolorna (51 %) 64 t. Specialsjukvårdskostnaderna steg endast 0,8 % jämfört med året innan och underskred den budgeterade summan med 130 t. Årets underskott på innebär att det ackumulerade underskottet ökade och uppgick vid årsskiftet till t. De totala investeringskostnaderna under året uppgick till t, vilket var lägre än den budgeterade summan på t. Grundförbättringen av idrottsplanen kommuncentrum kunde äntligen genomföras till en kostnad på 253 t. Gatu- och kommunaltekniska investeringar gjordes för Anskaffningen av råmark fortsatte. För ändamålen användes 183 t. Den snabba befolkningsökningen i kommunen fortsatte. Befolkningen ökade med 1,6 % och uppgick till invånare vid årsskiftet 2008/2009. Befolkningsökningen var långsammare än under de föregående åren. Den kommunala ekonomin i Sjundeå förbättrades inte nämnvärt under Utan den extraordinära statsandelen hade resultatet varit betydligt sämre. De senaste åren har kommunens ekonomi inte gjort några direkta djupdykningar, men det ackumulerade underskottet har envist kvarstått trots upprepade skatteförhöjningar. Uppenbart är att det krävs striktare uppföljning av utgifterna och snabbare åtgärder när utgifterna tenderar att skena iväg. Med nuvarande inkomstnivå och snabba befolkningsökning är det knappast troligt att all befintlig service kan bibehållas varken om Sjundeå fortsätter som självständig kommun eller sammanslås med någon grannkommun. Jag vill till sist rikta ett varmt tack till personalen, som orkat arbeta på trots de många förändringar som vårt samhälle i dag genomgår. Den ekonomiska recessionen gör knappast detta arbete lättare i fortsättningen, snarare tvärt om. Dessa problem drabbar dock hela vårt samhälle och situationen i Sjundeå är knappast värre än på annat håll.

4 4 1.2 KOMMUNENS ORGANISATION Kommunens förtroendevaldaorganisation under år 2008 var organiserad enligt bifogade schema: KOMMUNFULLMÄKTIGE REVISIONSNÄMNDEN KOMMUNSTYRELSEN CENTRAL- VAL- NÄMN- DEN BILD- NINGS- NÄMNDEN FRITIDS- NÄMNDEN LANDS- BYGDS- NÄMNDEN MILJÖ- NÄMNDEN GRUND- TRYGGHETS- NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SKOL- VÄSENDET VÄG- SEKTION ÅLDRINGS- HEMS- SEKTION SMÅBARNS- FOSTRAN TJÄNSTER INOM FOST- RAN OCH UNDERVIS- NING De 27 kommunfullmäktigeplatserna fördelade sig partivis enligt följande: Svenska folkpartiet 10 platser Socialdemokratiska partiet 7 Samlingspartiet 5 Gröna förbundet 3 Sjundeå obundna gemensam lista 1 Centern i Finland 1 Vänsterförbundet - Rabbe Dahlqvist var kommunfullmäktiges ordförande, Thea Oinonen fullmäktiges I viceordförande och Arto Penttinen fullmäktiges II viceordförande. Kommunstyrelsen bestod av 11 medlemmar fördelade partivis enligt följande: Svenska folkpartiet 4 platser Socialdemokratiska partiet 3 Samlingspartiet 2 Gröna förbundet 1 Sjundeå obundna - Centern i Finland 1 Arja Alho var kommunstyrelsens ordförande, Merja Laaksonen dess I viceordförande och Jarmo Paasikivi dess II viceordförande.

5 5 Kommunens tjänstemannaorganisation under år 2008 var organiserad enligt följande schema: KOMMUNDIREKTÖREN LEDNINGSGRUPPEN ALLMÄNNA AVDELNINGEN EKONOMI- AVDELNINGEN BILDNINGS- AVDELNINGEN GRUNDTRYGGHETS- AVDELNINGEN TEKNISKA AVDELNINGEN Centralkansliet - kommunfullmäktiges ärenden - kommunstyrelsens ärenden - centrala kanslifunktioner - valärenden Ekonomikansliet - bokföring, - betalningsrörelse, - budgetering - ekonomiplanering - lantbruksärenden - personalärenden - adb Skolkansliet - förvaltning och ekonomi - skolskjutsar - två finskspråkiga lågstadieskolor och en svenskspråkig - idrotts- och friluftsliv - ungdomsarbete - kulturverksamhet - matservice - kollektivtrafik - logistikverksam- Småbarnsfostran Grundtrygghetskansliet - förvaltning och ekonomi - socialarbete - utkomststöd - handikappservice - boendeservice - missbrukarvård - övrig social service - barnskydd Åldringsvård - öppenvård (vård i hemmet) - anstaltsvård Byggnadskansliet - förvaltning och ekonomi - byggnadstillsyn - planläggning - vattenverk - avloppsverk - trafikleder - fastighetsskötsel - vägförvaltning - miljövård - förebyggande brandskydd - släcknings- och räddningsverksamhet - bekämpning av oljeskador - befolkningsskydd Biblioteket Hälsovård - öppen hälsovård - öppen sjukvård - köptjänster - bäddavdelning - munhälsovård - specialsjukvård Städenhet

6 6 1.3 DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Kommunens invånarantal ökade under år 2008 med 95 personer till personer. Befolkningsmängden växte således med 1,0 %. Befolkningsökningen under åren har i medeltal varit 2,4 %. Väestönkasvu Befolkningstillväxt ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Asukasta/Invånare Kasvu/Tillväxt-% Enligt uppgifter från TE-centralen har arbetslöshetsgraden sjunkit i hela landet. Työttömyysaste Arbetslöshetsgrad 12,0 10,0 8,0 % 6,0 4,0 2,0 0, Koko maa Hela landet Uuusimaa Nyland Siuntio Sjundeå

7 7 1.4 VERKSAMHETENS UTVECKLING INOM KOMMUNEN Årsbidraget för år 2008 var vilket är 1,600 miljoner lägre än det budgeterade årsbidraget. Årsbidraget är i alla fall nästan 600 t högre än föregående års årsbidrag. Verksamhetsutgifterna överskred den ursprungliga budgeten med t och den korrigerade budgeten med 435 t. Årets underskott på innebär att det ackumulerade underskottet ökade och uppgick vid årsskiftet till t. 2. RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN Talousarvio (sis. muutokset) Tilinpäätös Poikkeama RESULTATRÄKNINGENS FÖRVERKLIGANDE Budget (inneh. ändringarna) Bokslut Avvikelse Myyntituotot/Försäljningsintäkter , , ,95 Maksutuotot/Betalningsintäkter , , ,44 Tuet ja avustukset/stöd och bidrag , , ,46 Muut toimintatuotot/övriga verksamhetsintäkter , , ,38 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter , , ,23 Palkat ja palkkiot/löner och provisioner , , ,25 Henkilösivukulut/Personalkostnader , , ,70 Henkilöstökulut/Personalkostnader , , ,45 Palvelujen ostot/köp av tjänster , , ,29 Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material,förnödenheter och varor , , ,78 Avustukset/Bidrag , , ,43 Muut toimintakulut/övriga verksamhetskostnader , , ,07 Toimintakulut/Verksamhetsutgifter , , ,98 Toimintakate/Versamhetsbidrag , , ,21 Verotulot/Skatteinkomster , , ,01 Valtionosuudet/Statsbidrag , , ,00 Muut rahoitustuotot/övriga Finansieringsintäkter , , ,52 Korkokulut/Ränteutgifter , , ,90 Muut rahoituskulut/övriga finansieringsutgifter , , ,49 Rahoitustuotot ja -kulut/finansieringsintäkter och -utgifter , , ,87 Vuosikate/Årsbidrag , , ,93 Suunnitelmanmukaiset poistot/planenliga avskrivningar , , ,71 Poistot ja arvonalentumiset/avskrivningar och värdeminskningar , , ,71 Satunnaiset kulut/extraordinära utgifter 0, , ,16 Satunnaiset tuotot ja kulut/extraordinära intäkter och utgifter 0, , ,16 Tilikauden tulos/räkenskapsperiodens resultat , , ,48 Tilikauden yli-/alijäämä/räkenskapsperiodens över-/underskott , , ,48

8 8 KUNTA YHTEENSÄ / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ KOMMUNEN SAMMANLAGT Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2006 TA/Budget 2007 TP/Bokslut 2007 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring TOIMINTATUTOT / VERKSAMHETSINKOMSTER (EUR) TP/Bokslut 2006 TA/Budget 2007 TP/Bokslut 2007 Toimintatulot/Verksamhetsink. Talousarviomuutos/Budgetändring TOIMINTAMENOT/VERKSAMHETSUTGIFTER 2008 TA lop. Tilinpäätös Poikkeama Budget slutl. Bokslut Avvikelse Palkat ja palkkiot/löner och provisioner , , ,53 Henkilöstökorvaukset/Personalersättningar ,72 Henkilösivukulut/Personalkostnader Eläkekulut/Pensionskostnader , , ,13 Muut henkilösivukulut/övriga personalkostn , , ,85 Palveluiden ostot , , ,29 Asiakaspalvelujen ostot/köp av kundtjänster ,69 Muiden palvelujen ostot/köp av övriga tjänster ,60 Aineet,tarvikkeet ja tavarat/material,förnödenheter o. varor , , ,78 Avustukset/Bidrag , , ,43 Muut toimintakulut/övriga verksamhetskostnader , , ,07 Vuokrakulut/Hyresutgifter ,09 Muut toimintakulut/övriga verksamhetskostnader ,84 Yhteensä/Tillsammans , , ,98

9 9 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ / TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 VERKSAMHETSUTGIFTER SAMMANLAGT Palkat ja muut henkilöstökul./löner och övriga pers.kostn Palveluiden ostot/köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material, förnödenh. o. varor Avustukset/Bidrag Muut menot/övriga utgifter Toimintamenot yht./verksamhetsutg. tills TP/Bokslut % Palkat ja muut henkilöstökul./löner och övriga pers.kostn. 7 % 6 % 44 % 42 % Palveluiden ostot/köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material, förnödenh. o. varor Avustukset/Bidrag Muut menot/övriga utgifter TA/Budget % Palkat ja muut henkilöstökul./löner och övriga pers.kostn. 6 % 41 % 6 % 46 % Palveluiden ostot/köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material, förnödenh. o. varor Avustukset/Bidrag Muut menot/övriga utgifter TP/Bokslut % Palkat ja muut henkilöstökul./löner och övriga pers.kostn. 6 % 41 % 7 % 45 % Palveluiden ostot/köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material, förnödenh. o. varor Avustukset/Bidrag Muut menot/övriga utgifter TOIMINTATULOT/VERKSAMHETSINKOMSTER 2008 TA lop. Tilinpäätös Poikkeama Budget slutl. Bokslut Avvikelse Myyntituotot/Försäljningsintäkter , , ,95 Maksutuotot/Betalningsintäkter , , ,44 Tuet ja avustukset/stöd och bidrag , , ,46 Muut toimintatuotot/övriga verksamhetsintäkter , , ,38 Vuokratuotot/Hyresinkomster ,50 Käyttöomaisuuden myyntivoitot/försäljn.vinst av anläggn.tillg ,32 Muut toimintatuotot/övriga verksamhetsintäkter ,80 Yhteensä/Tillsammans , , ,23

10 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ / TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 VERKSAMHETSINTÄKTER SAMMANLAGT Myyntituotot/Försäljningsintäkter Maksutuotot/Betalningsintäkter Tuet ja avustukset/stöd och bidrag Muut toimintatuotot/övriga intäkter Toimintamenot yht./verksamhetsutg. tills TP/Bokslut % 10 % 35 % Myyntituotot/Försäljningsintäkter Maksutuotot/Betalningsintäkter Tuet ja avustukset/stöd och bidrag Muut toimintatuotot/övriga intäkter 29 % TA/Budget 2008 Myyntituotot/Försäljningsintäkter 23 % 9 % 36 % Maksutuotot/Betalningsintäkter Tuet ja avustukset/stöd och bidrag Muut toimintatuotot/övriga intäkter 32 % TP/Bokslut 2008 Myyntituotot/Försäljningsintäkter 22 % 9 % 33 % 36 % Maksutuotot/Betalningsintäkter Tuet ja avustukset/stöd och bidrag Muut toimintatuotot/övriga intäkter VEROTULOT/SKATTEINKOMSTER 2008 TA lop. Tilinpäätös Poikkeama Budget slutl. Bokslut Avvikelse Kunnallisvero/Kommunalskatt , , ,56 Kiinteistövero/Fastighetsskatt , , ,74 Yhteisövero/Samfundsskatt , , ,29 Yhteensä/Tillsammans , , ,01

11 Tilitetty kunnallisvero/redovisad kommunalskatt 2008 Verovuoden ennakonpidätykset/skatteårets förskottsinneh , , ,12 Verovuoden ennakonkanto/skatteårets förskottsuppbörd , , ,85 Ed. vuoden maksuunpanotilitys/föreg.års debiteringskonto , , ,53 Ed. vuoden lisäkanto/föreg.års tilläggsuppbörd , , ,53 Tilitykset edellisiltä vuosilta/redovisningar från tidigare år , , ,59 Yhteensä/Tillsammans , , ,56 11 Inkomstskatteprocenten var år ,75% (år ,50%). Kommunalskattebeloppet ökade från föregående år med t euro, dvs 11,1 %. Fastighetsskatteprocenterna för år 2008 var följande; den allmänna fastighetsskatten 0,80%, byggnader för stadigvarande boende 0,35%, byggnader för övrigt boende 0,95% och obebyggda bostadstomter 3,00% VALT IONOSUUDET/ST ATSANDELAR 2008 Yleinen valtionosuus/allmän statsandel , , ,00 Sosiaali- ja terveyshuollon valtiono./soc.o.hälsov.stastsand , , ,00 Opetus- ja kult.toimen valtiono./underv.o.kulturväs.statsand , , ,00 Harkinnanvarainen avustus/behovsprövat bidrag 0, , ,00 Yhteensä/Tillsammans , , ,00 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ SKATTEINKOMSTER OCH STATSAND Ändring Budget slutl Avvikelse Verotulot/Skatteinkomster Valtionosuudet/Statsandelar Yhteensä/Sammanlagt VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET / SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR TP/Bokslut 2006 TA/Budget 2007 TP/Bokslut 2007 Verotulot/Skatteinkomster Valtionosuudet/Statsandelar

12 12 3. FINANSIERING AV VERKSAMHETEN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN/FINANSIERINGSKALKYLENS UTFALL (1000 eur) Talousarvio (sis. muutokset) Tilinpäätös Poikkeama Budget (inneh. ändringarna) Bokslut Avvikelse Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta/ Kassaflödet från egentlig verksamhet och investeringar Tulorahoitus/Inkomstfinansiering + Vuosikate/Årsbidrag 977, ,98-400,57 - Satunnaiset kulut/extraordinära utgifter 0,00 99,78-99,78 Tulorahoituksen korjauserät/inkomstfinansieringens korrigeringsposter 0,00 977,41-354,88 923,32 354,88 54,08 Investoinnit/Investeringar Käyttöomaisuusinvestoinnit/Investeringar i anläggningstillgångar , ,74-295,76 - Aineettomat hyödykkeet (lisäykset)/immateriella nyttigheter (ökning) - Aineelliset hyödykkeet (lisäykset)/materiella nyttigheter (ökning) 1 949, ,49 200,01 - Osakkeet ja osuudet (lisäykset)/aktier och andelar (ökning) 0,00-95,75 95,75 + Rahoitusosuudet investointimenoihin/finansieringsandelarna av investeringsutgifterna 340,00 50,40 289,60 + Käyttöomaosuuden myyntihinnat (sis. myyntivoitot ja -tappiot)/ 510, ,50 476, ,83 33,48 27,33 Anläggningstillg.försäljningspris (inneh.försäljn.vinster och -förluster) Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta/ -122,09-203,50 81,41 Nettokassaflödet av den egentliga verksamheten och investeringarna Rahoitustoiminnan kassavirta/nettokassaflödet från finansieringsverksamheten Lainakannan muutokset/förändring i lånebeståndet + Pitkäaikaisten lainojen lisäys/ökning av långfristiga lån 1 000, ,00 0,00 - Pitkäaikaisten lainojen vähennys/minskning av långfristiga lån 1 981, ,58-25,00 + Lyhytaikaisten lainojen muutos/ökning av kortfristiga lån -400, ,58 896,82-109, , ,82 Muut maksuvalmiuden muutokset/övriga förändringar i likviditeten -13,12 764,88-778,00 Rahoitustoiminnan nettokassavirta/finansieringsverksamhetens nettokassaflöde ,70 655, ,82 Kassavarojen muutos/ändring i kassamedel ,79 451, ,41 PITKÄAIKAISET LAINAT/LÅNGFRISTIGA LÅN (1000 eur) Lainanotto/Låntagning Kuoletukset/Amorteringar Korot/Räntor Talousarviolainat/Budgetlån Lyhytaikaisiin siirretyt talousarviolainat/ Budgetlån konverterade till kortfristiga Pitkäaikaiset lainat yhteensä/ Långfristiga lån sammanlagt LYHYTAIKAISET LAINAT/KORTFRISTIGA LÅN (1000 eur) Kassalainat/Kassalån Lyhytaikaisiin siirretyt talousarviolainat/ Budgetlån konverterade till kortfristiga Lyhytaikaiset lainat yhteensä/ Kortfristiga lån sammanlagt NYCKELTAL Budgetlån/ invånare (eur) Lånebestånd/ invånare (eur)

13 13 4. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT Styrelsen föreslår att årets resultat, ett underskott på ,52 euro antecknas i balansen som en sänkning av det egna kapitalet. Vid uppgörandet av gällande ekonomiplan hösten 2008 uppskattades 2008 års resultat ge ett underskott på ca euro. Enligt ekonomiplanen skulle det ackumulerande underskottet övergå i ett överskott år Resultatet är bättre än den uppskattning som gjordes hösten Några positiva trender kan ses. Årsbidraget var klart bättre än föregående års årsbidrag trots en fortsatt ökning av ränteutgifterna. Kommunalskatten ökade märkbart och på utgiftssidan ökade inte avskrivningarna längre. Årets underskott blev mindre än föregående års även om vi inte räknar med det behovsprövade statsandelen. Då investeringarna under de följande åren minimeras kommer avskrivningarna att förbli på ungefär nuvarande nivå och ränteutgifterna kommer att minska.

14 14 5. BUDGETENS FÖRVERKLIGANDE 5.1 DRIFTSEKONOMIDELEN ALLMÄN FÖRVALTNING Målsättningar 2008 Åtgärder 2008 Utredningen av samarbetsmöjligheterna med grannkommunerna fortsätter. Speciell vikt fästs vid utredandet av kommunens framtida samarbetsmönster inom näringspolitiken. Fördelarna och nackdelarna med eventuella kommunsammanslagningar utreds också. Ekonomistyrningsprogrammets sektioner som berör indrivning och anläggningstillgångar tas i bruk under år Web-programmet som används för inmatning av löneuppgifter tas i bruk under år Likaså tas e-brevsservicen i bruk under år De kommunanställdas gemensamma datalagringssystem utvecklas. Den av kommunstyrelsen tillsatta framtidskommittén har fortsatt utredningen av samarbetsmöjligheterna med grannkommunerna. Kommunstyrelsen godkände en av kommundirektören uppgjord utredning Sjundeå kommuns framtidsalternativ. Kommitténs arbete utmynnade i en kommuninvånarenkät om kommunens framtidsalternativ. Kommuninvånarnas svar inlämnades i december och analysen av dem görs under år KESKUSVAALILAUTAKUNTA / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ CENTRALVALNÄMNDEN Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring TARKASTUSLAUTAKUNTA / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ REVISIONSNÄMNDEN Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter

15 15 TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring KUNNANHALLITUS / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ KOMMUNSTYRELSEN Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA SEKÄ KUNNANHALLITUS (toimintamenot) / CENTRALVAL- OCH REVISIONSNÄMNDEN SAMT KOMMUNSTYRELSEN (versamhetsutg.) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden Valtuusto,hallitus,toim.ku/Fullmäktige,styrelse,komit Keskustoimisto/Centralkansliet Henkilöstöhallinto/Personaladministration Muu yleishallinto/övrig allmänförvaltning Toimintamenot yht./verksamhetsutg. tills

16 16 TP/Bokslut % 27 % 9 % 1 % 10 % 52 % Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden Valtuusto,hallitus,toim.ku/Fullmäktige,styrelse,komit Keskustoimisto/Centralkansliet Henkilöstöhallinto/Personaladministration Muu yleishallinto/övrig allmänförvaltning TA/Budget % 11 % 1 % 2 % 11 % 51 % Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden Valtuusto,hallitus,toim.ku/Fullmäktige,styrelse,komit Keskustoimisto/Centralkansliet Henkilöstöhallinto/Personaladministration Muu yleishallinto/övrig allmänförvaltning TP/Bokslut % 12 % 1 % Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden 1 % 9 % Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden Valtuusto,hallitus,toim.ku/Fullmäktige,styrelse,komit 55 % Keskustoimisto/Centralkansliet Henkilöstöhallinto/Personaladministration Muu yleishallinto/övrig allmänförvaltning

17 GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN Grundtrygghetsnämndens nettoutgifter var euro enligt budgeten för Av detta är euro tilläggsanslag som beviljades enligt följande: Åldringsvård: Bäddavdelningen euro Hemvården euro Villa Charlotta euro Socialtjänster: Övriga tjänster för handikappade euro Hälsovård: Kompletterande tjänster euro Enligt bokslutssiffrorna har grundtryggheten i budgeten ett nettoöverskott på euro. Utgifterna har överskridits med euro och inkomsterna har underskridits med euro. Ett förebyggande, multiprofessionellt social- och hälsovårdsarbete uppställdes som en central målsättning för grundtrygghetsväsendet för år 2008 och vidare för ekonomiplaneringsperioden Grundandet av social- och hälsovårdens samarbetsområde tillsammans med Lojo, Ingå och Karislojo var i praktiken det största projektet under år De egna utvecklingsprojekt som uppställts som mål i budgeten har inte kunnat uppnås eftersom varje enhets verksamhetsmetoder och kriterier under året har jämförts och förenhetligats i en omfattande och tidsödande beredning för att få gemensamma kriterier för LOST-områdets fyra kommuner. Grundandet av samarbetsområdet har, förutom administrationen, speciellt sysselsatt resultatenheternas förmän och i synnerhet under slutet av år 2008 har även den övriga personalen deltagit i flera utbildningstillfällen. ÅLDRINGSVÅRD VANHUSTENHUOLTO / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ ÅLDRINGDSVÅRD Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring

18 18 Målsättningar 2008 Åtgärder 2008 Tjänsterna till åldringarna består av en friktionsfri och smidig servicekedja. Hemvården, Aleksis-hemmet, Charlottahemmet, hälsovårdscentralens bäddavdelning och Azalea-hemmet bildar en enhetlig helhet som har klara kriterier för erhållande av tjänster och där patienterna får god vård. I och med det nya grupphemmet produceras på hälsovårdscentralens bäddavdelning mera akutvårdsperioder för äldre och patientrotationen förbättras En rehabiliteringsplan uppgörs för patienterna i början av vårdperioden. Kommunens två egna fysioterapeuter står för rehabiliteringen. Genom att erbjuda hemvård, dagcenterverksamhet och genom att stöda närståendevårdarna stöds äldre personers möjligheter att bo hemma. Anstaltsvård köps externt endast i undantagsfall. De verkliga prisen för egna anstaltsdygn beräknas på basen av nuvarande läge. Grundtrygghetsnämnden godkände hösten 2007 servicekedjan inom åldringsvården och kriterierna för att få vård i de olika vårdenheterna. Villa Charlottas verksamhet utvidgades våren 2008 till ett hem med 12 platser i stället för 9 platser. Man har dock varit tvungen att köpa långtidsvårdsplatser för 4-5 sjundeå-åldringar och detta har lett till betydande tilläggskostnader. Man har inte kunnat vidta några åtgärder för bedömning av prisen på de egna anstaltsdygnen liksom inte heller då det gäller annan utveckling, utan förberedelserna för startandet av LOSTsamarbetsområdet har varit den viktigaste arbetsuppgiften. Tunnusluvut/ Relationstal TP/Bokslut TA/Budget TP/Bokslut Vuodeosastopaikat / Platser vid bäddavdelningen Vanhainkotipaikat / Platser i åldringshemmet Palveluasumispaikat / Platser i serviceboendet Vanhusten vuokra-asunnot / Hyresbostäder för åldringar Muut vuokra-asunnot / Övriga hyresbostäder Kotipalvelun asiakaskäynnit yhteensä Hemservicens besök sammanlagt Omaishoidontuen saajia vuoden aikana Personer som får stöd för närståendevård Päivätoimintaan osallistuvat / Dagcentralen, antal deltagare Dementiayksikön hoitopäivät/vårddagar vid demensenheten Ryhmäkotien hoitopäiviä ) varav vårddagar i Aleksis-grupphemmet och Villa Charlotta 3 876

19 19 ÖVRIGA SOCIALA TJÄNSTER MUUT SOSIAALIPALVELUT / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ ÖVRIGT SOCIALVÄSENDE Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring Målsättningar 2008 Åtgärder 2008 År 2008 satsar man på förebyggande arbete. Med två familjearbetarresurser inom barnskyddet, familjearbetet och missbrukarvårdsarbetet kan man på ett nytt sätt fullfölja principerna om tidigt ingripande. Man strävar efter att hitta de barn och familjer som behöver stöd och erbjuda dem hjälp så tidigt som möjligt. Samarbetet med rådgivningen och skolorna fortsätter En plan uppgörs för förebyggande missbrukarvårdsarbete och en multiprofessionell arbetsgrupp tillsätts för att utveckla verksamheten. Man strävar efter att aktivera långtidsarbetslösa Förberedelserna görs för överföring av socialarbetet under Lojo stads administration så att flyttning kan ske Familjearbetarvakansen inom barnskyddet har varit obesatt under största delen av året och därför har målen inom det preventiva barnskyddet och missbrukarvården inte nåtts Överflyttandet av socialväsendet till LOSTområdet har beretts och socialarbetet har flyttat under Lojo stads administration. Tunnusluvut / Relationstal TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Lastensuojelun avohuollon asiakkaat Klienter inom barnskyddets öppenvård Lastensuojelun huostaan ottamat lapset Omhändertagna barn inom barnskyddet Lapset, jotka saavat elatustukea Barn som får underhållsstöd Ennaltaehkäisevän lapsi- ja perhetyön asiakasperheet (23) 30 Taloudet, jotka saavat toimeentulotukea Hushåll som får utkomststöd Päihdehuollon laitospotilaat (4) 5 4 Työttömille tehdyt aktivointisuunnitelmat Aktiveringsplaner för arbetslösa Vuoden aikana päivitetyt aktivointisuunnitelmat

20 20 HÄLSOVÅRD TERVEYDENHUOLTO / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ HÄLSOVÅRDEN Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring Målsättningar 2008 Åtgärder 2008 Vid ett akut sjukdomsfall får en klient komma till mottagningen samma dag, vid övriga brådskande fall inom två dagar och vid icke brådskande fall inom 10 dagar. Tjänsterna effektiveras och antalet klienter ökar, varvid kommuninvånarnas behov av att använda privata läkarstationer minskar. På det sättet får man överensstämmande kriterier för överföringen till specialsjukvård. Som mätare för att servicen effektiveras används det ökade antalet klienter och besök. En annan mätare är det minskade antalet remisser från privatsektorn till specialsjukvården. Vid hälsovårdscentralens mottagning har målen nåtts gällande servicetiderna i enlighet med vårdgarantin. Under hela året har det varit ett underskott på % i läkararbetskraften och därför har målen gällande läkarbesök inte nåtts Utgifterna för köptjänsterna inom den egna hälsovården har överskridits men specialsjukvårdsutgifterna har sjunkit Utvecklingsarbete gällande hälsovårdstjänsterna och arbetsfördelningen har gjorts för LOSTprojektet i enlighet med de utvecklingsmål för mottagningsverksamhet som beställts av STA- KES

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN PRESSMEDDELANDE: 24.3.2014 Till pressen Får publiceras kl. 10:00 PRESSMEDDELANDE: SJUNDEÅ KOMMUNS BOKSLUT 2013 Allmänt Räkenskapsperiodens resultat i Sjundeå för år 2013 visar ett överskott på 504 708,35

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 215 4,5 %, %,7 % 2, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 16,13 md Lönebikostnader 4,88 md

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 Kristdemokraternas kommunprogram 2012-2016 Innehåll 1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 3. SERVICEN SKALL PRODUCERAS NÄRA MÄNNISKAN...5 3.1. Ordnandet

Läs mer

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL ÅTGÄRDSFÖRSLAG 1. FÖREBYGGANDE ARBETE MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL 1.1 Effektivisera det förebyggande arbetet Åtgärderna indelas enligt åldern: 1) Spädbarn, 0 2 år 2) Barn i lekåldern, 3 5 år 3)

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten 2011-2015 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och försäkringar...

Läs mer

Den lokala utvecklingsplanen för utbildningsanordnaren för åren

Den lokala utvecklingsplanen för utbildningsanordnaren för åren Sjundeå kommun Den lokala utvecklingsplanen för utbildningsanordnaren för åren 2017-2018 I enlighet med bildningsnämndens beslut (BILDN 20, 18.3.2015) har det för Sjundeå kommun uppgjorts en Utvecklingsplan

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Namn Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kommun Lappträsk Skola Kapellby skola Träder i kraft Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 27.02.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan:

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 27.02.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan: NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 27.02.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VNSNAMND 4/2014 VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan: Nyckeltal 2012-2013 - 2014 euro i 1000-tal bsl 2012

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013 Offentlig ekonomi 04 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 0 Ökningen av kommunernas driftskostnader avtog år 0 Kommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk, ökade med,7 procent år 0,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN

LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN Utbildningsnämndens svenska sektion 10.12.2008 2 1. UTGÅNGSPUNKTER FÖR ORDNANDET AV VERKSAMHETEN... 3 1.1. Lagstiftning... 3

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet:

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet: Kommunförbundet Kommunens verksamhet: Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära uppgifter: Undervisning och kultur Social- och hälsovård Miljöfrågor och teknisk

Läs mer

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA Stfm 16.4.2007 33 Motionen: Bilaga 33 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA Eftermiddagsverksamheten skall stödja och förebygga barnets välmående, samt genom meningsfull och mångsidig verksamhet skapa förutsättningar för växande

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten från 1.8.2016 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och

Läs mer

ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER

ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER Dnro 32/83/2013 Vilken kommun eller annan organisation representerar du? * Vilken är din ställning? * Kommun-/stadsfullmäktigeledamot Annan förtroendevald i

Läs mer

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja Bakgrund Den omarbetade barnskyddslagen (417/2007, 12 ) ålägger kommunerna att varje fullmäktigeperiod

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

- En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande!

- En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande! - En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande! Pomoväst rf En stark del av det Västnyländska utvecklingsarbetet redan från år 1997! Verksamhetsområde Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD Syfte och mål Syftet med denna plan är att skapa gemensamma verksamhetsförutsättningar och principer för ordnande av handledning. Detta grundar sig på respekt för den handleddes

Läs mer

Raseborgs stad i ett nötskal Stefan Fri

Raseborgs stad i ett nötskal Stefan Fri Raseborgs stad i ett nötskal 1 Allmänt Raseborg skapades 1.1.2009 då Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun gick samman och bildade Raseborgs stad. Namnet härstammar från det medeltida slottet Raseborg

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN 2011-2012 1. ENHET Daghemmet Äppelgården Piennarlenkki 6 01840 Klaukkala tel. 040 317 2644 paivakoti.appelgarden@nurmijarvi.fi 2. TIDSPERIOD FÖR VERKSAMHETEN Verksamhetsplanen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 86 Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum 31.10.2015 Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel. 09 816 52161 Katja Hagman, tel. 09

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND Tid: Tisdag 26.2.2008 kl. 12.30-15.30 Plats: Järvenpää talo (Hallintokatu 4), mötesrum 3 Närvarande: Olli Laiho

Läs mer

Siuntion kunta Sjundeå kommun. Verksamhetsplan för eftermiddagsverksamhet. Sjundeå svenska skolas eftis

Siuntion kunta Sjundeå kommun. Verksamhetsplan för eftermiddagsverksamhet. Sjundeå svenska skolas eftis Siuntion kunta Sjundeå kommun Verksamhetsplan för eftermiddagsverksamhet Sjundeå svenska skolas eftis Uppdaterad senast 09/2015 Utgångspunkterna för att anordna eftermiddagsverksamhet inom grundläggande

Läs mer

MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD

MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD Korsholms familjedagvård erbjuder småbarnsfostran i en hemlik och trygg miljö. Målet med en kvalitativ vård och fostran är att ge barnen en lycklig

Läs mer

Den elektroniska studentexamen utvidgas under året att gälla flera ämnen.

Den elektroniska studentexamen utvidgas under året att gälla flera ämnen. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2017, NÄMNDEN SVENSKA RUM SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER Resultatenheten Svenska bildningstjänster (Svebi) erbjuder Esboborna en fungerande vardag på svenska. Genom att förena småbarnspedagogik,

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om barndagvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om barndagvård ändras. Ställningen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

Kommunernas nyckeltal 2010 efter Nyckeltal, År och Region

Kommunernas nyckeltal 2010 efter Nyckeltal, År och Region Tilastotietokannat Statistical databases Bruksanvisning PC-Axis / PX-Web Synpunkter Kontaktinformation Statistikcentralens PX-Web databaser Statistikdatabaser > Database: PX-Web StatFin på svenska > Offentlig

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång?

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? - 1 - Jag kan inte! Om ett barn har inlärningssvårigheter

Läs mer

Kulturskolans roll i samhället Ditte Winqvist Finlands Kommunförbund Sakkunnig i kulturfrågor

Kulturskolans roll i samhället Ditte Winqvist Finlands Kommunförbund Sakkunnig i kulturfrågor Kulturskolans roll i samhället 02.02.2016 Ditte Winqvist Finlands Kommunförbund Sakkunnig i kulturfrågor Grundtanken Kulturen är en del av alla människors vardag och alla har rätt till kulturservice oberoende

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans. Christoffer Masar, stadsdirektör

Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans. Christoffer Masar, stadsdirektör Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans Christoffer Masar, stadsdirektör 6.9.2016 Nationella social- och hälsovårds- och landskapsreformen 18 nya landskap inleder sin verksamhet 1.1.2019 Från

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla KASTE-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Ändringar i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2006

Ändringar i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2006 5.1.2007 Statistik över regional ekonomi Ändringar i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2006 Statistik över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet 2006, Del I

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD BILAGA 6/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande,

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? ELEVHÄLSA GENOM SAMARBETE OCH DELAKTIGHET Lag om elev- och studerandevård 1287/2013 Nationella dagar för elev- och studerandevård

Läs mer

Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014. Gymnasiernas IKT-strategier har delgetts nämnden (digabi) 8/2014. Pilottest

Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014. Gymnasiernas IKT-strategier har delgetts nämnden (digabi) 8/2014. Pilottest Föregångarskap Åtgärder 2014 2015 2016 KokoHelaGrani Projektet genomför under åren 2014 16 bildningssektorns andel i IT-strategin som fullmäktige godkände år 2013. Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014

Läs mer

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR KONCERNLEDNING OCH CENTRALEN FÖR FÖRVALTNINGSTJÄNSTER Beredning av stadens strategi och beslutsfattande. Uppdatering av principerna

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla Kaste-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området

Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området Utbildningsprogram > Arbetsplatser Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen i teckenspråkshandledning Grundexamen i barn- och familjearbete

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP 16.8.2007/rlö.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP Om lämnandet av de viktigaste uppgifterna i den utredning och den genomförandeplan som avses i 10 i lagen om en kommun- och servicestrukturreform till statsrådet.

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Källor: Bilaga 2. BILAGA 1 Utvecklingsobjekt BILAGA 2 Beskrivning av tjänsterna för barn, unga och barnfamiljer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Källor: Bilaga 2. BILAGA 1 Utvecklingsobjekt BILAGA 2 Beskrivning av tjänsterna för barn, unga och barnfamiljer KYRKSLÄTTS PLAN FÖR BARNS OCH UNGAS VÄLFÄRD 2009-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 1.1 Processarbetet för planen för barns och ungas välfärd 4 2. Kvalitativa kriterier som styr verksamheten 6 2.1

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion VERKSAMHETSSTADGA SERVICECENTRALEN FÖR SOCIALVÅRDSTJÄNSTER Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion 9. LEDNINGSGRUPP Vid servicecentralen

Läs mer

Vad innebär valfriheten för mig?

Vad innebär valfriheten för mig? Vad innebär valfriheten för mig? Regeringens propositon om valfrihet i vården 9.5.2017 1 Valfriheten i korthet Valfriheten inom social- och hälsovården blir större än i nuläget. Målet är att valfriheten

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 5226/05.10.00/2013 3 Utredning om principer för eftermiddagsverksamheten och framställan om ändringsbehov Beredning och upplysningar: Miia Loisa-Turunen, tel.

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Vård- och landskapsreformens ekonomiska verkningar på kommunerna

Vård- och landskapsreformens ekonomiska verkningar på kommunerna Vård- och landskapsreformens ekonomiska verkningar på kommunerna Kommunmarknaden, 14.9.2016 Kommunernas hus, Helsingfors Sakkunnig Benjamin Strandberg, Finlands Kommunförbund Fastslagna riktlinjer gällande

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN 2014-2015 1. ENHET Daghemmet Äppelgården Piennarlenkki 6 01840 Klaukkala tel. 040 317 4704 paivakoti.appelgarden@nurmijarvi.fi 2. TIDSPERIOD

Läs mer

Heidi Backman Barnen är framtiden! Vilket kunnande behövs inom dagvården samt inom barn- och familjeverksamheten i framtiden?

Heidi Backman Barnen är framtiden! Vilket kunnande behövs inom dagvården samt inom barn- och familjeverksamheten i framtiden? Heidi Backman Barnen är framtiden! Vilket kunnande behövs inom dagvården samt inom barn- och familjeverksamheten i framtiden? VOSE-projektet Utbildningsstyrelsens arbetsseminarium 25.3.2010 Syftet är att

Läs mer

SOCIALSEKTORN Administration 323 521 226 799 550 320 377 806 252 587 630 393 114,55 % 194 595-183 211 Socialarbete och handikappvård Socialarbete Missbrukarvård 23 000 0 23 000 21 087 0 21 087 91,68 %

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer