BILDBEHANDLINGSMETOD INNEFATTANDE BRUSREDUCERING I BILD MED LOKALT ADAPTIV FILTERKÄRNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILDBEHANDLINGSMETOD INNEFATTANDE BRUSREDUCERING I BILD MED LOKALT ADAPTIV FILTERKÄRNA"

Transkript

1 BILDBEHANDLINGSMETOD INNEFATTANDE BRUSREDUCERING I BILD MED LOKALT ADAPTIV FILTERKÄRNA Author: Stefan Olsson Published on IPQ website: April 10, 2015 Föreliggande uppfinning avser en metod för bildbehandling innefattande brusreducering med lågpassfilter med lokalt adaptiva filterkoefficienter. Därtill avser uppfinningen en anordning för bildbehandling innefattande registreringsanordning för bild, bildbehandlingsenhet, samt bildvisningsenhet för bild. Uppfinningen avser därtill datorprogram innefattande programkod. Uppfinningen avser därtill en datorprogramprodukt innefattande ett datorläsbart medium och ett datorprogram där det datorläsbara mediet innefattar datorprogrammet. Olika lösningar för bildbehandling som exempelvis olika former av filtrering eller förstärkning av detaljer är välkända tekniker får att förbättra en registrerad bilds visualisering. Även olika typer av komprimering av bildinformation är kända, dels för att minska bildens informationsinnehåll, och därmed skapa bilder med mindre informationsmängd, men även för att anpassa bilden för bildens betraktare. En människa har som betraktare en begränsad förmåga att särskilja såväl detaljer som olika färger och gråskalor. Bilder ämnade att visa får människor behöver således enbart en begränsad mängd informationsinnehåll. System för att registrera och visa bilder tagna i förhållanden då dagsljus inte föreligger använder olika former av bildbehandling för att förbättra den registrerade bildens informationsinnehåll Bildbehandling sker företrädesvis genom matematiska metoder på en digital representation av den registrerade bildens informationsinnehåll Vanligt förekommande är att detaljer och kanter i den registrerade bilden förstärks. Ett exempel på bildregistrering då ljusförhållandena är sådana att det är svårt att använda normal optisk utrustning är användandet av JR-video eller JR-fotografering

2 där IR står för infraröd. Detaljer och struktur i R-video utgörs normalt av små variationer i signalstyrka inom ett lokalt område. Samtidigt kan det totala dynamikomfånget i en enskild bild vara stort. Skillnaden i signalnivå mellan ett kallt område och ett varmt område kan ge upphov till att ca grå nivåer kan registreras. Typiskt skall denna signal komprimeras så att dess totala dynamikomfång blir 8 bitar eller 256 distinkta grånivåer från svart till vitt för att passa videoformatet och bättre lämpa sig för presentation för operatör eller annan användare av bildinformationen. Orsaken till detta är en anpassning till olika videostandarder samt att en människa enbart kan särskilja runt 100 grånivåer. En ren linjär komprimering av signalen är nästan alltid olämplig då ett litet område med starkt avvikande signalnivå riskerar att använda allt dynamikomfång varpå en bild med i princip ett fåtal färg-och gråskalenivåer fås. Ett vanligt sätt att komma runt detta är att utnyttja bildens histogram (fördelning av signalnivåer) och utifrån detta fastställa lämplig konvertering från t.ex. 16 till 8 bitar så att tillgänglig dynamik inte förbrukas eller används på nivåer där det inte finns någon signal. Även om histogramutjämning är mycket effektiv i många sammanhang så är det i regel svårt att förutse om rätt detaljer verkligen framhävs. Därför används andra metoder som ger mer robusta resultat. En sådan metod är att använda ett kantbevarande lågpassfilter för att ta fram en bakgrundsbild utan detaljer eller struktur och subtrahera denna bild från originalbilden för att på så sätt ta fram de små signalvariationerna där de små signalvariationerna utgörs av detaljerna. Kantbevarande lågpassfilter är kända och ett exempel på ett sådant filter beskrivs i C. Tomasi och R. Manduchi, Bilateral Filtering for Gray and Color Images, Proc IEEE 6th Int. Conf.on Computer Vison, Bombay India. Genom att ersätta varje bildpunkts värde med medelvärdet av närliggande bildpunkters värden erhålles en slät bild. Om icke kantbevarande filter används kommer bildpunkter med grannar med kraftigt avvikande signalintensitet att påverkas så att de hamnar på en högre eller lägre nivå än de egentligen borde. En bild som anpassats för visualisering med olika former av bildbehandling har tillförts brus dels genom bildbehandlingsmetoderna samt dels vid registrering av bilden. Det tillförda bruset är oönskat och olika former av metoder för filtrering av

3 brus förekommer. En välkänd metod är Gaussisk oskärpa där störningar i en bild reduceras genom en matematiskt införd oskärpa genom att pixelvärden, det vill säga bildens minsta enskilda informationsbärare, ersätts med en viktad summa bestämd av en normalfördelning utifrån omgivande pixelvärden. Filter för lokalt eller spatialt anpassad brusreduktion är även känt i exempelvis patentdokument US 2005/ Al som beskriver en metod för brusreduktion baserad på en första och en andra filtrerin av bilden där den första filtreringen nyttjar ett högpassfilter på delar av bilden utifrån en vertikal, horisontell och diagonal gruppering av bildens pixlar och den andra filtreringen är en lågpassfiltrering utifrån en ve1iikal grupperingar om tre rader. Även filter med adaptiv filterkärna är kända och ett exempel på ett sådant filter beskrivs i patentdokument SE där den adaptiva filterkärnan används för att eliminera ljusringar i bild. Det i patendokument SE beskrivna filtret visar ej att storleken på filterkärnan anpassas utifrån nivån på kantdetektering för att brusreducera bilden. Problem med de idag kända metoderna för filter för brusreduktion av bildinformation är att uppnå effektiv borttagande av brus samtidigt som de små detaljerna bevaras i de filtrerade bilderna. Ett syfte med föreliggande uppfinning är att föreslå en metod för filtrering av bildinformation så att då en bild kantförstärks så kommer filtreringen att ske med lokalt adaptiva filterkoefficienter för att bevara detaljer i områden i bilden med stor detaljrikedom och ge en hög brusreduktion i områden i bilden med låg detaljrikedom. Genom att filterkärnstorleken är liten i områden med starka kanter kan detaljnivån bevaras och genom att filterkärnstorleken är stor i områden där kanter saknas kan brus undertryckas.

4 Andra syften med uppfinningen beskrivs mer i detalj i samband med den detaljerade beskrivningen av uppfinningen. Uppfinningen avser en bildbehandlingsmetod för brusreducering med lågpassfilter med lokalt adaptiva filterkoefficienter där följande steg innefattas; 1. en originalbild skaffas, 2. ett kantinformationsmått beräknas för varje bildelement i originalbilden 3. en filterkärnstorlek beräknas utifrån kantinformationsmåttet 4. ett bildelement i originalbilden lågpassfiltreras med ett adaptivt lågpassilter med den beräknade filterkärnstorleken till ett lågpassfiltrerat bildelement, 5. en brusreducerad bild fås av att samtliga av de lågpassfiltrerade bildelementen sammanförs till en bild. Enligt ytterligare aspekter för det förbättrade bildbehandlingsmetoden får brusreducering med lågpassfilter med lokalt adaptiva filterkoefficienter gäller; att ett bildelement utgörs av minst en pixel. att lågpassfiltret är ett gaussiskt filter. att filterkärnstorleken väljs utifrån en uppslagstabell med indata från kantinformationsmåttet. att filterkärnstorleken beräknas utifrån en kärnstorleksalgoritm med indata från kantinformationsmåttet.

5 att kantinformationsmåttet beräknas med en Sobel-operator. Vidare utgörs uppfinningen av ett datorprogram innefattande programkod där programkoden då den exekveras i en dator åstadkommer att datorn utför bildbehandlingsmetod enligt ovan. Vidare utgörs uppfinningen av en datorprogramprodukt innefattande ett datorläsbart medium och ett datorprogram där det datorläsbara mediet innefattar datorprogrammet. Vidare utgörs uppfinningen av en anordning för bildbehandling innefattande registreringsanordning för bild, bildbehandlingsenhet, samt bildvisningsenhet för bild där; 1. registreringsanordningen skaffar en originalbild, 2. bildbehandlingsenhet beräknar ett kantinformationsmått för vmje bildelement av original bilden, 3. bildbehandlingsenhet beräknar en filterkärnstorlek utifrån kantinformationsmåttet, bildbehandlingsenheten lågpassfiltrerar varje bildelement av originalbilden med ett adaptivt lågpassfilter med filterkärnstorlek till ett lågpassfiltrerat bildelement, 4. bildbehandlingsenheten beräknar en brusreducerad bild genom att sammanföra de från originalbilden lågpassfiltrerade bildelementen, 5. bildvisningsenheten visualiserar den brusreducerade Enligt ytterligare aspekter får det förbättrade anordning får bildbehandling enligt uppfinningen gäller; att ett bildelement utgörs av minst en pixel.

6 att registreringsanordningen för bild är en IR-kamera. att filterkärnstorleken väljs i bildbehandlingsenheten utifrån en uppslagstabell med indata från kantinformationsmåttet att filterkärnstorleken beräknas i bildbehandlingsenheten utifrån en kärnstorleksalgoritm med indata från kantinformationsmåttet Uppfinningen kommer i det följande att beskrivas närmare under hänvisning till de bifogade figurerna där: Fig. l visar blockschema för bildbehandlingsmetod för brusreducering av bild med lokalt adaptiv filterkärna enligt en utförandeform av uppfinningen. Fig. 2 visar blockschema för komponenter i ett bildbehandlingssystem enligt en utförandeform av uppfinningen. Ett blockschema för bildbehandlingsmetod för brusreducering av bild med lokalt adaptiv filterkärna l enligt uppfinningen visas i fig. l. Bildbehandlingsmetoden utgår från en gruppering av bildinformation till delar av den kompletta digitala bilden vidare kallad originalbild 2. Grupperingen av bildinformation sker företrädesvis i form av en 16 bit ram där ram definierar en uppsättning av digital information i form av ett antal digitala bit. En komplett digital bild delas upp i ett stort antal mindre grupper eller ramar för att enklare kunna bildbehandlas. Bildbehandlingsmetoden får brusreducering med lokalt adaptiv filterkärna 1 utgår ifrån en originalbild 2 som skaffats med lämplig registreringsutrustning, ej vidare beskriven i denna ansökan. Ett block med en kantdetekterande funktion 3 beräknar ett kantinformationsmått utifrån varje bildelement av originalbilden 2. Bildelementet

7 är företrädesvis en pixel men varje bildelement kan även utgöras av flera pixlar, exempelvis 2, 4, 6 eller 9 pixlar. Kantinformationsmåttet beskriver placering och nivå av en kant i originalbilden 2 eller andra värden relaterat till förändringar i originalbilden 2. Resultaten från den kantdetekterande funktionen 3 behandlas vidare av det adaptiva lågpassfiltret eller LP-filtret 4. Invärden eller styrvärden till det adaptiva lågpassfiltret 4 är en av den kantdetekterande funktionen 3 skapat informationsmått, ett kantinformationsmått, samt bildinformation från originalbilden 2. Resultatet av det adaptiva lågpassfiltret 4 är en lågpassfiltrerad bild 5. Den lågpassfiltrerade bilden skapas genom en signalbehandling eller på andra sätt modifiering av originalbilden 2 utifrån innehållet i kantinformationsmåttet och originalbilden 2 i lågpassfiltret 4. Bilden delas upp i ett antal enheter som därefter lågpassfiltreras i LP-filtret 4. Storleken på de enheter som bilden uppdelas i är företrädesvis en pixel, det vill säga en enskild bildinformationsbärare och den minsta delen av en digital bild. Kantinformationsmåttet bestämmer storleken på det adaptiva lågpassfiltret 4. storleken på det adaptiva lågpassfiltret 4 benämns även kärnstorlek där kärnan har en uppsättning filterkoefficienter. Kärnstorleken, eller filterkoefficienterna, bestäms utifrån distansen från kanten och/eller med intensiteten på kanten. Bestämning av kärnstorleken, eller filterkoefficienterna, sker utifrån kantinformationsmåttet genom en beräkning eller genom uppslag i tabell. I fallet att värdet slås upp i en tabell, även benämnd uppslagstabell eller på engelska look-up-table, så identifieras ett värde i uppslagstabellen utifrån kantinformationsmåttet Uppslagstabellen är sedan tidigare beräknad och anpassad utifrån applikationen och uppslagstabellen lagras i bildbehandlingsutrustningen, exempelvis i en bildbehandlingsenhet 12. Alternativt kan kärnstorleken beräknas med en för ändamålet anpassad algoritm benämnd kärnstorleksalgoritm med kantinformationsmåttet som indata till kärnstorleksalgoritmen. Kärnstorleksalgoritmen kan även benämnas filterkoefficientalgoritm. I områden i bilden med hög andel kanter, och därmed detaljer, blir kärnstorleken liten och detaljerna i bilden bevaras. I områden i bilden med låg andel kanter eller helt i avsaknad av kanter, och därmed med få registrerade detaljer, blir kärnstorleken stor. Den lågpassfiltrerade bilden 5 är kantförstärkt och filtrerad med ett adaptivt filter vilket medfört att bilden har väl definierade konturer utan att brus eller andra störande formationer eller andra avvikelser förekommer i bilden. Den lågpassfiltrerade bilden 5 är en brusreducerad bild av originalbilden 2 där bruset reducerats i områden där detaljrikedomen är låg samtidigt som områden med hög detaljrikedom bevarats. Den lågpassfiltrerade bilden 5 kan komprimeras med lämplig algoritm, exempelvis histogramutjämning, huvudsakligen för att minska informationsinnehållet i den filtrerade lågpassbilden och därmed även reducera

8 mängden information från originalbilden. Den filtrerade och komprimerade lågpassbilden innehåller företrädesvis mindre information än originalbilden 2 och är anpassad för den aktuella tillämpningen och/eller utrustningen. Exempelvis genom att antalet gråtoner har minskats. Komprimering sker med standardalgoritmer som inte vidare berörs i denna ansökan. I fig. 2 visas ett blockschema för komponenter i ett bildbehandlingssystem l O enligt uppfinningen. Bildbehandlingssystemet l O består av en registreringsanordning 11 som är en bildhämtningsenhet och kan vara en kamera eller bildsensor, en bildbehandlingsenhet 12 samt en bildvisningsenhet 13. Registreringsanordningen 11 registrerar en bild på det mål eller område mot vilket bildhämtningsenheten riktats. Registreringsanordningen 11 är företrädesvis i detta fall en IR-kamera men kan även vara andra typer av bildhämtande utrustning så som kameror eller sensorer. Bildbehandlingsenheten 12 behandlar bilden från registreringsanordningen 11 med för ändamålet lämpliga algoritmer. Exempel på lämpliga algoritmer är kantförstärkning, komprimering, brusreducering och andra typer av filtreringsalgoritmer respektive bildmodifieringsalgoritmer. Dä1till kan filtreringsalgoritmerna vara skalbara och filterkärnan eller filterkärnorna kan vara modifierbara. Bildbehandlingen utförs företrädesvis i programmerbar elektronik innefattande mikroprocessorer och/eller signalprocessorer. Bildbehandlingsenheten 12 utgörs således av anordning för hantering, av bildinformation från registreringsanordningen 11, anordning för att bildbehandla bildinformationen från bildhämtningsenheten samt anordning för att överföra den bildbehandlade bildinformationen till en bildvisningsenhet 13. Bildvisningsenheten 13 kan utgöras av en display eller annan optisk visualiseringsutrustning anpassad utifrån bildbehandlingssystemets l O användning och installation. Uppfinningen är inte begränsad till de speciellt visade utföringsformerna utan kan varieras på olika sätt inom patentkravens ram. Det inses att ovan beskrivna metoden för bildbehandling och/eller den anordning för registrering av bild, bildbehandling och presentation av

9 bildbehandlad bild kan tillämpas för i princip alla bildbehandlingssystem som IRkameror, kameror eller andra optiska sensorer för alla tänkbara våglängdsområden. PATENTKRAV 1. Bildbehandlingsmetod för brusreducering med lågpassfilter med lokalt adaptiva filterkoefficienter kännetecknad av att följande steg innefattas; 1. en originalbild skaffas, 2. ett kantinformationsmått beräknas för varje bildelement originalbilden, 3. en filterkärnstorlek beräknas utifrån kantinformationsmåttet, 4. ett bildelement i originalbilden lågpassfiltreras med ett adaptivt lågpassfilter med den beräknade filterkärnstorleken till ett lågpassfiltrerat bildelement 5. en brusreducerad bild fås av att samtliga av de lågpassfiltrerade bildelementen sammanförs till en bild. 2. Bildbehandlingsmetod enligt krav 1 kännetecknad av att ett bildelement utgörs av minst en 3. Bildbehandlingsmetod enligt något av krav 1 till 2 kännetecknad av att lågpassfiltret är ett gaussiskt 4. Bildbehandlingsmetod enligt något av krav l till 3 kännetecknad av att filterkärnstorleken väljs utifrån en uppslagstabell med indata från kantinformationsmåttet. 5. Bildbehandlingsmetod enligt något av krav 1 till 3 kännetecknad av att filterkärnstorleken beräknas utifrån en kärnstorleksalgoritm med indata från kantinformationsmåttet.

10 6. Bildbehandlingsmetod enligt något av krav 1 till 5 kännetecknad av att kantinformationsmåttet beräknas med en Sobel-operator. 7. Datorprogram innefattande programkod där programkoden då den exekveras i en dator åstadkommer att datorn utför bildbehandlingsmetod enligt något av patentkrav Datorprogramprodukt innefattande ett datorläsbart medium och ett datorprogram enligt patentkrav 7 där det datorläsbara mediet innefattar datorprogrammet. 9. Anordning för bildbehandling innefattande registreringsanordning (11) för bild, bildbehandlingsenhet (12), samt bildvisningsenhet (13) för bild kännetecknad av att; 1. registreringsanordningen (11)skaffar en originalbild, 2. bildbehandlingsenhet (12) beräknar ett kantinformationsmått för varje bildelement av originalbilden, 3. bildbehandlingsenhet (12) beräknar en filterkärnstorlek utifrån kantinformationsmåttet, 4. bildbehandlingsenheten (12) lågpassfiltrerar varje bildelement av originalbilden med ett adaptivt lågpassfilter med filterkärnstorlek till ett lågpassfiltrerat bildelement, 5. bildbehandlingsenheten (12) beräknar en brusreducerad bild genom att sammanföra de från originalbilden lågpassfiltrerade bildelementen, 6. bildvisningsenheten (13) visualiserar den brusreducerade 10. Anordning för bildbehandling enligt krav 9 kännetecknad av att ett bildelement utgörs av minst en

11 11. Anordning för bildbehandling enligt något av krav 9 till 10 kännetecknad av att registreringsanordningen (11) för bild är en IR-kamera. 12. Anordning för bildbehandling enligt något av krav 9 till 11 kännetecknad av att filterkärnstorleken väljs i bildbehandlingsenheten (12) utifrån en uppslagstabell med indata från kantinformationsmåttet. 13. Anordning för bildbehandling enligt något av krav 9 till 11 kännetecknad av att filterkärnstorleken beräknas i bildbehandlingsenheten (12) utifrån en kärnstorleksalgoritm med indata från kantinformationsmåttet SAMMANFATTNING Uppfinningen avser en bildbehandlingsmetod för brusreducering med lågpassfilter med lokalt adaptiva filterkoefficienter där följande steg innefattas; (a) en originalbild skaffas, (b) ett kantinformationsmått beräknas får varje bildelement i originalbilden, (c) en filterkärnstorlek beräknas utifrån kantinformationsmåttet, (d) ett bildelement i originalbilden lågpassfiltreras med ett adaptivt lågpassfilter med den beräknade filterkärnstorleken till ett lågpassfiltrerat bildelement, (e) en brusreducerad bild fås av att samtliga av de lågpassfiltrerade bildelementen sammanförs till en bild. Uppfinningen avser därtill datorprogram innefattande programkod. Uppfilmingen avser därtilll en datorprogramprodukt innefattande ett datorläsbart medium och ett datorprogram där det datorläsbara mediet innefattar datorprogrammet. Uppfinningen avser därtill en anordning för bildbehandling innefattande registreringsanordning för bild, bildbehandlingsenhet, samt bildvisningsenhet för bild kännetecknad av att; (a) registreringsanordningen skaffar en originalbild, (b) bildbehandlingsenhet beräknar ett kantinformationsmått for varje bildelement av

12 originalbilden, (c) bildbehandlingsenhet beräknar en filterkärnstorlek utifrån kantinformationsmåttet, (d) bildbehandlingsenheten lågpassfiltrerar varje bildelement av originalbilden med ett adaptivt lågpassfilter med filterkärnstorlek till ett lågpassfiltrerat bildelement, (e) bildbehandlingsenheten beräknar en brusreducerad bild genom att sammanföra de från originalbilden lågpassfiltrerade bildelementen, (f) bildvisningsenheten visualiserar den brusreducerade bilden.

Bildförbättring i spatial domänen (kap. 3) Bildförbättring (enhancement) Spatial domän. Operatorer. Tröskling (threshold) Gråskale-transformationer

Bildförbättring i spatial domänen (kap. 3) Bildförbättring (enhancement) Spatial domän. Operatorer. Tröskling (threshold) Gråskale-transformationer Bildförbättring i spatial domänen (kap. 3) Punktoperationer Gråskaletransformationer Logiska & aritmetiska operationer Filtrering Faltning Lågpassfilter Högpassfilter Bildförbättring (enhancement) Förbättra

Läs mer

Projekt 2 (P2) Problembeskrivning och uppdragsspecifikation

Projekt 2 (P2) Problembeskrivning och uppdragsspecifikation Projekt 2 (P2) Problembeskrivning och uppdragsspecifikation Projekt 2 Möjligheter/Problem med 2-dimensionella mätdata Uppstart: Se planen (kursens hemsida) Etapp 1 Mätdata i 2 dimensioner behöver utredas/signalbehandlas

Läs mer

Laboration 4: Digitala bilder

Laboration 4: Digitala bilder Objektorienterad programmering, Z : Digitala bilder Syfte I denna laboration skall vi återigen behandla transformering av data, denna gång avseende digitala bilder. Syftet med laborationen är att få förståelse

Läs mer

Digital bild enligt Nationalencyklopedin, band 4. Digitala röntgenbilder. Vad menas med digital radiologi?

Digital bild enligt Nationalencyklopedin, band 4. Digitala röntgenbilder. Vad menas med digital radiologi? Digitala röntgenbilder Charlotta Lundh Sjukhusfysiker, MFT Digital bild enligt Nationalencyklopedin, band 4.. bild som endast är definierad i ett bestämt antal punkter i vilka den endast kan anta ett begränsat

Läs mer

Ett enkelt OCR-system

Ett enkelt OCR-system P r o j e k t i B i l d a n a l y s Ett enkelt OCR-system av Anders Fredriksson F98 Fredrik Rosqvist F98 Handledare: Magnus Oskarsson Lunds Tekniska Högskola 2001-11-29 - Sida 1 - 1.Inledning Många människor

Läs mer

'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ

'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ 'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ Nyckelord: Sampling, kvantisering, upplösning, geometriska operationer, fotometriska operationer, målning, filtrering 'LJLWDOUHSUHVHQWDWLRQR KODJULQJDYELOGHU En

Läs mer

Laboration i Fourieroptik

Laboration i Fourieroptik Laboration i Fourieroptik David Winge Uppdaterad 30 januari 2015 1 Introduktion I detta experiment ska vi titta på en verklig avbildning av Fouriertransformen. Detta ska ske med hjälp av en bild som projiceras

Läs mer

Att bevara historiska bilder. Digitalisera, beskriva, söka, visa, långtidslagra

Att bevara historiska bilder. Digitalisera, beskriva, söka, visa, långtidslagra Att bevara historiska bilder Digitalisera, beskriva, söka, visa, långtidslagra Fokus Att bevara bildinformation i oftast lånade bilder genom att överföra informationen i digital form. i digital form. Bättre

Läs mer

Så skapas färgbilder i datorn

Så skapas färgbilder i datorn Så skapas färgbilder i datorn 31 I datorn skapas såväl text som bilder på skärmen av små fyrkantiga punkter, pixlar, som bygger upp bilden. Varje punkt har sin unika färg som erhålls genom blandning med

Läs mer

Grunderna i. Digital kamerateknik. SM3GDT Hans Sodenkamp SK3BG 2014-01-29

Grunderna i. Digital kamerateknik. SM3GDT Hans Sodenkamp SK3BG 2014-01-29 Grunderna i SM3GDT Hans Sodenkamp SK3BG 2014-01-29 Min resa genom Mpixel världen 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 3 2MP Nanozoomer 4 Scanner 1,5GP Kamera20,5MP Kamera 3,6GP5 Iphone 8MP Serie1

Läs mer

Medicinska Bilder, TSBB31. Lab: Mätvärden på Medicinska Bilder

Medicinska Bilder, TSBB31. Lab: Mätvärden på Medicinska Bilder Medicinska Bilder, TSBB3 Lab: Mätvärden på Medicinska Bilder Maria Magnusson, 22 Senaste updatering: september 25 Avdelningen för Datorseende, Institutionen för Systemteknik Linköpings Universitet Introduktion

Läs mer

DIGITAL KOMMUNIKATION

DIGITAL KOMMUNIKATION EN KOR SAMMANFANING AV EORIN INOM DIGIAL KOMMUNIKAION Linjär kod En binär linjär kod kännetecknas av att summan av två kodord också är ett kodord. Ett specialfall är summan av ett kodord med sig själv

Läs mer

Så får du perfekt skärpa i dina bilder del 1

Så får du perfekt skärpa i dina bilder del 1 Så får du perfekt skärpa i dina bilder del 1 Skärpning av digitala bilder är för många fotografer synonymt med att använda en oskarp mask precis innan bilderna ska skrivas ut. Men skärpning är så mycket

Läs mer

QosmioEngine För avancerad video

QosmioEngine För avancerad video QosmioEngine För avancerad video Qosmio förenar QosmioEngines och QosmioPlayers högkvalitativa videofunktioner, Harman Kardon högtalare och SRS TruSurround XT: s funktioner för surroundljud och digital

Läs mer

Torstens Digitalbildguide

Torstens Digitalbildguide Thor Stone Education Torstens Digitalbildguide 1 Det finns två huvudtyper av digital bild, vektorbaserad och pixelbaserad. - Vektorbaserade bilder bygger på en matematisk formel och kan storlekförändras

Läs mer

TNM030 -Sammanfattning Nathalie Ek, 2011. Sammanfattning. TNM030 - Bildbehandling och bildanalys

TNM030 -Sammanfattning Nathalie Ek, 2011. Sammanfattning. TNM030 - Bildbehandling och bildanalys Sammanfattning TNM030 - Bildbehandling och bildanalys Nathalie Ek (natek725), MT -07 2011, LIU Campus Norrköping Bildbehandling och bildanalys - Bildbehandling Kan kort sammanfattas som signalbehandling

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

Cédric Cano Uppsala 25-11-99 701005-0693 Mätsystem F4Sys. Pulsmätare med IR-sensor

Cédric Cano Uppsala 25-11-99 701005-0693 Mätsystem F4Sys. Pulsmätare med IR-sensor édric ano Uppsala 51199 010050693 Mätsystem F4Sys Pulsmätare med Isensor Sammanfattning Jag har valt att konstruera en pulsmätare som arbetar genom att utnyttja Iteknik. Då ett finger placeras på Isensorn

Läs mer

A N D E R S 2 0. En liten informationsbroschyr om RASTRERING VÄND

A N D E R S 2 0. En liten informationsbroschyr om RASTRERING VÄND A N D E R S 2 0 En liten informationsbroschyr om RASTRERING VÄND Varför används rastrering? Inom nästan all tryckeri- och skrivarteknik idag används någon form av rastrering för att göra tryckningen möjlig.

Läs mer

Brusreducering och Skärpning av bilder. Kalle Prorok Okt 2010

Brusreducering och Skärpning av bilder. Kalle Prorok Okt 2010 Brusreducering och Skärpning av bilder Kalle Prorok Okt 2010 Varför blir det brus? Termiskt brus i sensorn Statistiska avvikelser Ökar med känsligheten (ISO) Högre med små pixlar Syns mest i röda o blå

Läs mer

Föreläsning 7: Bild- och videokodning

Föreläsning 7: Bild- och videokodning Föreläsning 7: Bild- och videokodning Inledning - varför bildkodning - tillämpningar - grundprinciper Förlustfri kodning - Variabellängdskodning - Skurländskodning - Huffmankodning Irreversibla kodningsmetoder

Läs mer

QosmioEngine: För avancerad video

QosmioEngine: För avancerad video tech-rapport qosmioengine QosmioEngine: För avancerad video 02 03 06 09 10 Qosmio förenar de avancerade videofunktionerna i QosmioEngine och QosmioPlayer, Harman Kardon- högtalare och äkta Dolby Home Theatre

Läs mer

På en dataskärm går det inte att rita

På en dataskärm går det inte att rita gunilla borgefors Räta linjer på dataskärmen En illustration av rekursivitet På en dataskärm är alla linjer prickade eftersom bilden byggs upp av små lysande punkter. Artikeln beskriver problematiken med

Läs mer

Laboration ( ELEKTRO

Laboration ( ELEKTRO UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker ohansson ohan Pålsson 21-2-16 Rev 1.1 $.7,9$),/7(5 Laboration ( ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer

Läs mer

Optik Samverkan mellan atomer/molekyler och ljus elektroner atomkärna Föreläsning 7/3 200 Elektronmolnet svänger i takt med ljuset och skickar ut nytt ljus Ljustransmission i material Absorption elektroner

Läs mer

Grafiska system. Färgblandning. Samspel mellan ytor. Ögats. fysionomi. Ljusenergi. Signalbehandling och aliasing

Grafiska system. Färgblandning. Samspel mellan ytor. Ögats. fysionomi. Ljusenergi. Signalbehandling och aliasing Grafiska system Signalbehandling och aliasing Gustav Taxén gustavt@nada.kth.se Processor Minne Frame buffer 2D1640 Grafik och Interaktionsprogrammering VT 2006 Färgblandning Pigmentblandning för f att

Läs mer

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik IE06 Inbyggd Elektronik F F3 F4 F Ö Ö PIC-block Dokumentation, Seriecom Pulsgivare I,, R, P, serie och parallell KK LAB Pulsgivare, Menyprogram Start för programmeringsgruppuppgift Kirchoffs lagar Nodanalys

Läs mer

CT bilddata, bildbearbetning och bildkvalitet Brus & Upplösning

CT bilddata, bildbearbetning och bildkvalitet Brus & Upplösning CT bilddata, bildbearbetning och bildkvalitet Brus & Upplösning Strålning & Teknik I 2013-09-12 Mikael Gunnarsson Sjukhusfysiker Strålningsfysik, SuS Malmö Vad är bildkvalitet? Bildkvalitet Högkontrast

Läs mer

Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning

Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning 1(11) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2014-12-12 1.0 1.0 Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning Förändringsförteckning Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 2 1.1

Läs mer

Anvisningar för passfoto

Anvisningar för passfoto sidan 1(7) Anvisningar för passfoto Polisens anvisningar för passfoton bygger i enlighet med EU-förordningen på internationella standarder. De allmänna egenskaperna hos pass och övriga resedokument fastställs

Läs mer

Projekt i bildanalys Trafikövervakning

Projekt i bildanalys Trafikövervakning Projekt i danalys Trafikövervakning F 99 F 00 Handledare : Håkan Ardö Hösten 3 vid Lunds Tekniska Högskola Abstract Using traffic surveillance cameras the authorities can get information about the traffic

Läs mer

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS UNDER EMBARGO TILL 22 AUGUSTI 2013 KL 06 Världens minsta kamera* med f/1.8, 24 mm vidvinkel, 5x optisk zoom (PowerShot

Läs mer

Digital bildteknik. Thor Stone Education. Digital bildteknik. Copyright Torsten Nilsson

Digital bildteknik. Thor Stone Education. Digital bildteknik. Copyright Torsten Nilsson Thor Stone Education 1 Digitala bilder och upplösning Bildupplösning Upplösningen av en bild från en digitalkamera begränsas ofta av kamerans sensor (vanligen en CCD- eller CMOS-sensor) som omvandlar ljus

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

Photoshopfilter är det verkligen något för

Photoshopfilter är det verkligen något för text Anders jensen 7 Photoshop du inte visste att du behövde Bland Photoshops inbyggda finns inte bara skumma konsteffekter. I den här artikeln visar vi dig sju gömda funktioner som både fotografer och

Läs mer

1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken

1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken 2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker 3. Ämnesområde Bildbehandling inom

Läs mer

(44) Ansökan utlagd och utlägg- 7 9-0 7-2 3 Publicerings- 409 058. ningsskriften publicerad nummer TUö UvU

(44) Ansökan utlagd och utlägg- 7 9-0 7-2 3 Publicerings- 409 058. ningsskriften publicerad nummer TUö UvU SVERIGE [B] (11)UTLÄGGNINGSSKRIFT 7711902-2 (19) S E (51) Internationell klass 2 G 0 1 T 1 / 0 2 / / G 0 1 T 7 / 1 2 (44) Ansökan utlagd och utlägg- 7 9-0 7-2 3 Publicerings- 409 058 ningsskriften publicerad

Läs mer

Det första du behöver göra är att ta reda på vilken storlek bilden har. Öppna en bild i Photoshop. Välj Bild; Bildstorlek i övre menyn

Det första du behöver göra är att ta reda på vilken storlek bilden har. Öppna en bild i Photoshop. Välj Bild; Bildstorlek i övre menyn Ändra bildstorlek (Photoshop CS 3) Sid. 1 1. Minska en bild När man jobbar med bilder vill man ibland ändra storlek, eller minska antal pixlar, eftersom bildfilen blir för stor och för tung (i kb) om den

Läs mer

Projekt 3: Diskret fouriertransform

Projekt 3: Diskret fouriertransform Projekt 3: Diskret fouriertransform Diskreta fouriertransformer har stor praktisk användning inom en mängd olika områden, från analys av mätdata till behandling av digital information som ljud och bildfiler.

Läs mer

Ordlista för dej med digikamera

Ordlista för dej med digikamera Ordlista för dej med digikamera 3x, 5x, 10x Avser hur mycket kamerans lins kan förstora. Detta är optisk, ej digital zoom. Se även Digital Zoom nedan. Version 1.0 13 Sep 2007 8-bitars bild Bild som har

Läs mer

Mätningar med avancerade metoder

Mätningar med avancerade metoder Svante Granqvist 2008-11-12 13:41 Laboration i DT2420/DT242V Högtalarkonstruktion Mätningar på högtalare med avancerade metoder Med datorerna och signalprocessningens intåg har det utvecklats nya effektivare

Läs mer

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia Konstruktion av en radiostyrd legobil Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia 1 1.Innehållsförtäckning Rapport Radiostyrd LEGO bil...1 1. Innehållsförtäckning...2 2.0 Inledning...3

Läs mer

Att få in bilder i datorn

Att få in bilder i datorn Att få in bilder i datorn 32 Första steget är att skapa bilden och få in den i datorn. Har du en digitalkamera känner du redan till hur man gör. Har du bilder på papper eller film kan dessa skannas och

Läs mer

Yrkeshögskolan Novia Utbildningsprogrammet i elektroteknik

Yrkeshögskolan Novia Utbildningsprogrammet i elektroteknik Grunderna i programmeringsteknik 1. Vad är Känna till nämnda programmering, begrepp. Kunna kompilera högnivå språk, och köra program i det i kompilering, kursen använda tolkning, virtuella programmeringsspråket.

Läs mer

Optik, F2 FFY091 TENTAKIT

Optik, F2 FFY091 TENTAKIT Optik, F2 FFY091 TENTAKIT Datum Tenta Lösning Svar 2005-01-11 X X 2004-08-27 X X 2004-03-11 X X 2004-01-13 X 2003-08-29 X 2003-03-14 X 2003-01-14 X X 2002-08-30 X X 2002-03-15 X X 2002-01-15 X X 2001-08-31

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Digital bildhantering

Digital bildhantering Digital bildhantering En analog bild blir digital när den scannas. Bilden delas upp i småbitar, fyrkanter, pixlar. En pixel = den digitala bildens minsta byggsten. Hur detaljrik bilden blir beror på upplösningen

Läs mer

Perfekt skärpa i Photoshop

Perfekt skärpa i Photoshop Perfekt skärpa i Photoshop Lathunden innehåller viktiga nyckelbegrepp från kursen och alla riktvärden du behöver. Dessutom finns ett antal tips och förtydliganden som inte nämndes i kursen. Alla värden

Läs mer

Teori... SME118 - Mätteknik & Signalbehandling SME118. Johan Carlson 2. Teori... Dagens meny

Teori... SME118 - Mätteknik & Signalbehandling SME118. Johan Carlson 2. Teori... Dagens meny Tidigare har vi gått igenom Fourierserierepresentation av periodiska signaler och Fouriertransform av icke-periodiska signaler. Fourierserierepresentationen av x(t) ges av: där a k = 1 T + T a k e jkω

Läs mer

Grafisk Teknik. Rastrering. Övningar med lösningar/svar. Sasan Gooran (HT 2013)

Grafisk Teknik. Rastrering. Övningar med lösningar/svar. Sasan Gooran (HT 2013) Grafisk Teknik Rastrering Övningar med lösningar/svar Det här lilla häftet innehåller ett antal räkneuppgifter med svar och i vissa fall med fullständiga lösningar. Uppgifterna är för det mesta hämtade

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild Övergripande Mål: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, undersöka

Läs mer

DIGITAL BILDBEHANDLING GRUNDKURS. Sammanställd av

DIGITAL BILDBEHANDLING GRUNDKURS. Sammanställd av DIGITAL BILDBEHANDLING GRUNDKURS Sammanställd av INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion... 3 Några olika bildkällor... 3 Inladdning av fotografier från digitalkamera till dator... 3 Bildbehandlingsprogram...

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda Ingen situation är för svår Tror du att din situation är för krävande för en domkamera? Dags att tänka

Läs mer

design & layout Distansskolan 1

design & layout Distansskolan 1 design & layout Distansskolan 1 Grundelementen Varje komposition är summan av dess grundelement. Om du tittar på en annons eller broschyr kommer du hitta både enkla och komplexa kompositioner. En del kompositioner

Läs mer

Så här använder du de enklaste funktionerna i programmet: Starta programmet. Programmet startas från ikonen på skrivbordet.

Så här använder du de enklaste funktionerna i programmet: Starta programmet. Programmet startas från ikonen på skrivbordet. PhotoFiltre 1 Innehåll Starta programmet... 3 Rotera bilden... 4 Beskära bilden... 4 Ljusa upp en bild... 5 Förminska bilden... 6 Skärpa i bilden... 7 Spara och komprimera bilden... 7 Ta bort röda ögon...

Läs mer

Bildhantering i OEW. Vi ska arbeta med följande bilder:

Bildhantering i OEW. Vi ska arbeta med följande bilder: Bildhantering i OEW Bilder på webben Bilder som man ser på olika hemsidor bör ha dessa egenskaper: 1 Klara färger 2 Skärpa 3 Snabbladdade 4 Rätt storlek för syftet Vi ska arbeta med följande bilder: Program

Läs mer

Manual SVT:s Testbild

Manual SVT:s Testbild Manual SVT:s Testbild Ver. 1.1 2013-05-30 Bildinställningar Förberedelser Innan man börjar justera bildinställningarna på teven bör den ha varit påslagen under minst 20 minuter. Detta gäller i synnerhet

Läs mer

Signaler och System Höstterminen -02 IT3 Rasha Alshammari Andreas Nissemark Zakai kass-saliba Pavel Carballo

Signaler och System Höstterminen -02 IT3 Rasha Alshammari Andreas Nissemark Zakai kass-saliba Pavel Carballo Finn Fem Fel - ett försök att hitta skillander i bilder Signaler och System Höstterminen -02 IT3 Rasha Alshammari Andreas Nissemark Zakai kass-saliba Pavel Carballo Innehållsförteckning Introduktion 3

Läs mer

Redigera. Rotera bild

Redigera. Rotera bild Redigera Ofta tar man bilder på höjden, d v s håller kameran vertikalt när man fotograferar. Några digitalkameror känner av detta och lägger bilden rätt, men oftast får man gå in i ett program och rotera

Läs mer

Kort lektion i skannerteknik

Kort lektion i skannerteknik Sammanställd av Jan Borgfelt Vad är en skanner? En skanner är en bildläsare, som läser in bilder till Din dator. Det finns 2 typer av skanners som Du kan koppla till Din dator: 1. Flatbäddskanner. Läser

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB Sid 1 Överföring av bilder från kamera Så här kommer kamerabilderna in i datorn: Koppla in datasladden som följer med kameran. Det är oftast en s.k. USB-sladd (änden som ska in i datorn ser ut ungefär

Läs mer

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Den digitala bilden. Det finns två huvudtyper av digitala bilder på datorn. Den ena bildtypen är uppbyggd av pixlar. Vill man göra det lätt för sig, översätter

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

T1-modulen Lektionerna 19-21. Radioamatörkurs OH6AG - 2011

T1-modulen Lektionerna 19-21. Radioamatörkurs OH6AG - 2011 T1-modulen Lektionerna 19-21 Radioamatörkurs - 2011 Bearbetning och översättning: Thomas Anderssén, OH6NT, Tomas Tallkvist, OH6NVQ Original: Heikki Lahtivirta, OH2LH 1 Blockdiagram En apparats uppbyggnad

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

Hur fungerar en radiografi- och genomlysningsapparat? Hur kan man minska patientstråldoserna inom projektionsradiologi?

Hur fungerar en radiografi- och genomlysningsapparat? Hur kan man minska patientstråldoserna inom projektionsradiologi? Hur fungerar en radiografi- och genomlysningsapparat? Hur kan man minska patientstråldoserna inom projektionsradiologi? 1 Jonas Söderberg Sjukhusfysiker 0340 64 69 35 0705 71 19 69 jonas.soderberg@regionhalland.se

Läs mer

Profilen Kommunikation för Y, Yi, D & IT

Profilen Kommunikation för Y, Yi, D & IT Profilen Kommunikation för Y, Yi, D & IT Mikael Olofsson Profilansvarig: Erik G. Larsson Professor, ISY/Kommunikationssystem www.commsys.isy.liu.se Kommunikation - vardagstillämpningar Mobilt bredband/telefoni

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Produktgrupp Avancerad A

Produktgrupp Avancerad A Produktgrupp Avancerad A Anbudsgivare Pos 1 Samma hörapparatserie kan inte offereras i produktgrupp Avancerad A och Avancerad B. Krav hörapparat SKALL/ BÖR Kravet uppfylls JA/NEJ Avdrag * Utvärdering Maxavdrag

Läs mer

Bildlagring och kommunikation

Bildlagring och kommunikation Bildlagring och kommunikation Struktur Digital bild Lagring av insamlad data Nödvändig information för att kunna återskapa en bild Nödvändig patientinformation Nödvändig information om studien Behovet

Läs mer

Välkommen till vår värld.

Välkommen till vår värld. Fixturlaser NXA Pro Välkommen till vår värld. Sedan 1984 har ELOS Fixturlaser hjälpt företag över hela världen att uppnå en mer lönsam och hållbar produktion. Vi har lyckats komma dit vi står idag genom

Läs mer

Beräkning med ord. -hur en dator hanterar perception. Linköpings universitet Artificiell intelligens 2 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692

Beräkning med ord. -hur en dator hanterar perception. Linköpings universitet Artificiell intelligens 2 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692 Beräkning med ord -hur en dator hanterar perception 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kan datorer hantera perception?... 4 Naturligt språk... 4 Fuzzy Granulation...

Läs mer

Typ av LCD och dess användningsområde

Typ av LCD och dess användningsområde Typ av LCD och dess användningsområde Displayer kan definieras med avseende på i tre kategorier enligt tabellen nedan: Storlekskategor Skärm Upplösningsförmågan hos panel ier Smal Mindre än 3-tum Mindre

Läs mer

1. Mätning av gammaspektra

1. Mätning av gammaspektra 1. Mätning av gammaspektra 1.1 Laborationens syfte Att undersöka några egenskaper hos en NaI-detektor. Att bestämma energin för okänd gammastrålning. Att bestämma den isotop som ger upphov till gammastrålningen.

Läs mer

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning 1 PTS Att: 800-bandet@pts.se Diarienummer 09-9526 Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning Boxer TV-Access AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer

ICC-profiler och färginställningar

ICC-profiler och färginställningar ICC-profiler och färginställningar FÖR DAGSPRESS Innehåll Introduktion... 3 Betraktningsmiljö... 4 Skärmkalibrering... 5 ICC-profiler... 6 Färginställningar... 7 Bildbehandling... 9 Tryckanpassning...

Läs mer

Approximation av funktioner

Approximation av funktioner Vetenskapliga beräkningar III 8 Kapitel Approximation av funktioner Vi skall nu övergå till att beskriva, hur man i praktiken numeriskt beräknar funktioner I allmänhet kan inte ens elementära funktioner

Läs mer

SNABBT OCH SNYGGT MER KONTROLL FÖR DIG MED PHOTOSHOP CS3 SMIDIGT MED BRA KONTROLL. photoshop Trendiga bilder med Photoshop sid 61

SNABBT OCH SNYGGT MER KONTROLL FÖR DIG MED PHOTOSHOP CS3 SMIDIGT MED BRA KONTROLL. photoshop Trendiga bilder med Photoshop sid 61 Svartvitt dominerar fortfarande För några år sedan spådde en del experter att den stora boomen med svartvita foton snart skulle nå sin kulmen och börja avta. I dag vet vi att den profetian aldrig slog

Läs mer

Pedagogisk planering aritmetik (räkning)

Pedagogisk planering aritmetik (räkning) Pedagogisk planering aritmetik (räkning) Vi kommer att arbeta med de fyra räknesätten i matematik. Syfte (ur Skolverkets kursplan) Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med att utveckla följande

Läs mer

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet Att välja rätt PROGRESSIVDESIGN har aldrig varit enklare BBGR:s breda sortiment av progressiva glas har utformats för att passa olika behov och önskemål om pris och prestanda. För första gången har vi

Läs mer

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84 Inledning Det som är viktigt att förstå när det gäller grafräknare, och TI s grafräknare i synnerhet, är att de inte bara är räknare, dvs beräkningsmaskiner som underlättar beräkningar, utan att de framför

Läs mer

Mer om slumpvariabler

Mer om slumpvariabler 1/20 Mer om slumpvariabler Måns Thulin Uppsala universitet thulin@math.uu.se Statistik för ingenjörer 4/2 2013 2/20 Dagens föreläsning Diskreta slumpvariabler Vilket kretskort ska man välja? Väntevärde

Läs mer

Bildskärmar och synergonomi

Bildskärmar och synergonomi OptoNordic 2009 Bildskärmar och synergonomi Föreläsare: Niclas Rydell Email: rydell.niclas@gmail.com Syftet med föreläsningen En hjälp till er i arbetet men även privat Bildskärmen är länken mellan människa

Läs mer

Analoga och Digitala Signaler. Analogt och Digitalt. Analogt. Digitalt. Analogt få komponenter låg effektförbrukning

Analoga och Digitala Signaler. Analogt och Digitalt. Analogt. Digitalt. Analogt få komponenter låg effektförbrukning Analoga och Digitala Signaler Analogt och Digitalt Analogt 00000000000000000000000000000000000 t Digitalt Analogt kontra Digitalt Analogt å komponenter låg eektörbrukning verkliga signaler Digitalt Hög

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

TNSL011 Kvantitativ Logistik

TNSL011 Kvantitativ Logistik TENTAMEN TNSL011 Kvantitativ Logistik Datum: 24 augusti 2010 Tid: 08-12 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner, datorer, och andra saker som kan ta emot signaler

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för pedagoger Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com Innehållsförteckning Inledning... 3 Planering LPP... 4 Presentationsfilm - Startnyckel... 5 Från kamera till

Läs mer

Martin Burström [dit02mbm] Robert Eriksson [dit02ren] Filip Sjögren [dit02fsn] Handledare: Therese Edvall Daniel Ölvebrink 2009-07-06 22:13

Martin Burström [dit02mbm] Robert Eriksson [dit02ren] Filip Sjögren [dit02fsn] Handledare: Therese Edvall Daniel Ölvebrink 2009-07-06 22:13 Artificiell intelligens I, 5p Laboration 2 Fördjupning i perception och objektigenkänning Martin Burström [dit02mbm] Robert Eriksson [] Filip Sjögren [dit02fsn] Handledare: Therese Edvall Daniel Ölvebrink

Läs mer

Systemskiss. LiTH Autonom bandvagn med stereokamera 2010-09-24. Gustav Hanning Version 1.0. Status. TSRT10 8Yare LIPs. Granskad

Systemskiss. LiTH Autonom bandvagn med stereokamera 2010-09-24. Gustav Hanning Version 1.0. Status. TSRT10 8Yare LIPs. Granskad Gustav Hanning Version 1.0 Status Granskad Godkänd Jonas Callmer 2010-09-24 1 PROJEKTIDENTITET 2010/HT, 8Yare Linköpings tekniska högskola, institutionen för systemteknik (ISY) Namn Ansvar Telefon E-post

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

AD-/DA-omvandlare. Digitala signaler, Sampling och Sample-Hold

AD-/DA-omvandlare. Digitala signaler, Sampling och Sample-Hold AD-/DA-omvandlare Digitala signaler, Sampling och Sample-Hold Analoga och Digitala Signaler Analogt Digitalt 001100101010100000111110000100101010001011100010001000100 t Analogt - Digitalt Analogt få komponenter

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14 Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

NODA Smart Heat Building. Hur funkar det? - En teknisk översikt

NODA Smart Heat Building. Hur funkar det? - En teknisk översikt NODA Smart Heat Building Hur funkar det? - En teknisk översikt Vad är NODA? NODA grundades 2005 baserat på forskning på Blekinge Tekniska Högskola Bygger på en stark vetenskaplig grund inom datavetenskap,

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

FÅ FRAM INDATA. När inga data finns!? Beslutsfattarens dilemma är att det är svårt att spå! Särskilt om framtiden!

FÅ FRAM INDATA. När inga data finns!? Beslutsfattarens dilemma är att det är svårt att spå! Särskilt om framtiden! FÅ FRAM INDATA När inga data finns!? Beslutsfattarens dilemma är att det är svårt att spå! Särskilt om framtiden! (Falstaff Fakir) Svårigheter att få fram bra information - en liten konversation Ge mig

Läs mer

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook.

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook. CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2009-01-13 Teknisk Fysik 14.00-18.00 Sal: V Tentamen i Optik för F2 (FFY091) Lärare: Bengt-Erik Mellander, tel. 772 3340 Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics

Läs mer