Enköping Privat: Årsredovisning 2010 Företag: Bålsta: Bro: Kungsängen: Telefon Telefonbanken Huvudkontor: Internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enköping Privat: Årsredovisning 2010 Företag: Bålsta: Bro: Kungsängen: Telefon Telefonbanken Huvudkontor: Internet www.sparbankenenkoping."

Transkript

1 175 år Årsredovisning 2010

2 Innehållsförteckning Ordförande och VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition av årets resultat 11 Resultaträkning 12 Rapport över totalresultat 12 Balansräkning 13 Rapport över förändringar i eget kapital 14 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 15 Noter till de finansiella raporterna 16 Utgående mandatperioder 56 Revisionsberättelse 57 Företagsstyrning 58 Huvudmän, styrelse, revisorer m.fl. 59 2

3 Ekonomisk utveckling Global ekonomisk utveckling men på bräcklig grund Den globala ekonomin återhämtade sig snabbare än förväntat under 2010 efter finanskrisen och dess efterföljande effekter på den reala ekonomin. Bedömningen är att världsekonomin växte med 4,6% under förra året. Konjunkturuppgången drivs dock av flera tillfälliga effekter, varför den höga tillväxten vilar på en bräcklig grund. Låga nominella räntor och en omfattande lageruppbyggnad har gett positiva bidrag till den stigande ekonomiska aktiviteten. Till detta har finanspolitiken varit expansiv i flertalet industriländer, men har samtidigt skapat snabbt försämrade offentliga finanser som på sikt inte är uthålligt. Risken för ett konjunkturbakslag har präglat de globala finansmarknaderna, vilket bland annat har drivit upp priset på guld till rekordhöga nivåer. Den expansiva penningpolitiken tenderar också att driva upp andra råvarupriser samtidigt har råvaruutbudet begränsats av ogynnsamma väderförhållanden och otillräcklig produktionskapacitet. Även om den globala tillväxten har stärkts det senaste året finns det stora regionala skillnader. Den starkaste expansionen sker i tillväxtekonomierna med Kina, Indien och Brasilien i spetsen, vilka drivs av en kraftig strukturell förnyelse, växande köpkraft och som samtidigt inte är lika skuldsatta som de västerländska ekonomierna. Den höga tillväxten och ett växande inflöde av utländskt kapital innebär dock en ökad risk för överhettning och prisbubblor på fastigheter. De nordiska länderna och Tyskland har också uppvisat en återhämtning som varit väsentligt högre än genomsnittet för EU. I länder med stora privata eller offentliga skuldberg, såsom Irland, Grekland och Portugal har tillväxten varit modest och kommer även framgent att vara svag när omfattande utgiftsnedskärningar kommer att implementeras under 2011 i syfte att minska underskotten i de offentliga finanserna. Skillnaden i räntenivåer har ökat mellan länder när kreditvärdigheten har skrivits ned och farhågorna för betalningsinställelse har ökat. Det allvarliga statsfinansiella läget har bidragit till att både Grekland och Irland har fått internationellt stöd från IMF och EU, för att undvika en betalningsinställelse. Eftersom det finns flera och större ekonomier med stora budgetunderskott kvarstår det alltjämt en osäkerhet om styrkan i den globala konjunkturen med risk för förnyad oro på de internationella finansmarknaderna. Obalanserna i de offentliga finanserna har satt avtryck på valutamarknaden. Euron försvagades både gentemot dollarn och den svenska kronan när eurosamarbetet pressades av växande statsfinansiella obalanser med risk att statsskuldskrisen kan sprida sig till de större euroländerna såsom Spanien och Italien. Robust svensk ekonomi Den svenska ekonomin har stärkts påtagligt och var ifjol bland de snabbaste växande ekonomierna i Europa. BNP växte med drygt 5% 2010, vilket innebär att en stor del av produktionsfallet under 2009 är återhämtat. Industrin, som gynnas av en tilltagande global efterfrågan på insats- och investeringsvaror, svarar för den största förbättringen. En stark exportvolymökning med i storleksordningen 10-15% under 2010 och en kraftig industriproduktionsökning har även satt igång företagens nyinvesteringar. Den högre aktivitetsnivån i näringslivet har följts av ett ökat nyanställningsbehov både inom den privata tjänstesektorn och i industrin, vilket har pressat ned den öppna arbetslösheten. Nedgången i arbetslösheten begränsas dock av ett ökat arbetskraftsutbud, som delvis drivs av det förbättrade arbetsmarknadsläget men också av regeringens ekonomiska politik för att stimulera till ett högre arbetskraftsdeltagande. Svårigheter att nyrekrytera personal har samtidigt blivit vanligare inte minst inom byggsektorn och IT, vilket tyder på bristande matchning mellan lediga platser och arbetssökande. Ljusare arbetsmarknadsutsikter, låga räntor och ett minskat sparande bidrog till att hushållens konsumtion växte med drygt 3,5% under 2010, inte minst på sällanköpsvaror såsom bilar. Konsumtionsökningen sker samtidigt som hushållens skuldsättningsgrad växer i snabb takt. Det är framför allt hushållens bostadslån som ökar kraftigt vilket reser frågor huruvida Riksbanken borde agera mer proaktivt för att förhindra bubblor i tillgångspriserna. 3

4 Den snabba återhämtningen i svensk ekonomi har även inneburit minskade regionala skillnader, vilket bland annat Småföretagsbarometern i höstas visade. Län som tidigare drabbades hårt av nedgången inom industrin, till exempel i västra Sverige och i Smålandslänen, har uppvisat en påtaglig konjunkturförstärkning under det senaste året. De offentliga statsfinanserna har stärkts under 2010 och är bland de starkaste i EU-länderna delvis på grund av det förbättrade arbetsmarknadsläget och färre personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Statsskulden, som i fjol beräknas ha sjunkit till strax under 40% av BNP, förväntas sjunka ytterligare de närmaste två åren. Istället för budgetnedskärningar som flertalet EMU-länder tvingas genomföra under 2011 finns det således utrymme för fler svenska finanspolitiska stimulansåtgärder om den globala konjunkturen skulle bli sämre än förväntat. En penningpolitisk åtstramning har inletts efter den djupa konjunkturnedgången Riksbanken har höjt styrräntan vid fyra tillfällen under 2010 från 0,25% till 1,25% och fler räntehöjningar förväntas under Samtidigt kan den högre skuldsättningsgraden bland hushållen på sikt leda till en lägre framtida konsumtion när ränteläget gradvis höjs. En penningpolitisk åtstramning i Sverige innebär att räntedifferensen gentemot EMU-länderna vidgas, vilket tenderar att stärka den svenska kronan, med risk för negativa effekter för landets exportföretag. Bankens utveckling Sparbanken i Enköping har, i skuggan av den globala finanskrisen och dess efterverkningar, fortsatt positiv utveckling men med en något lägre tillväxt än vad som varit vanligt de senaste åren. Minskningen av tillväxten beror främst på en avsevärt lägre ekonomisk aktivitet framför allt inom företagssektorn. Även bostadsmarknaden har visat lägre tillväxtpotential än tidigare år. Det ekonomiska resultatet ökade kraftigt tack vare det successivt ökande ränteläget under året, men framför allt beroende på lägre kreditförluster och en kraftig ökning av försäljningen av bankens produkter och tjänster. Kreditförlustnivån är nu tillbaks på de mycket låga nivåer som rådde före finanskrisen. Nettoresultatet innebär att banken kan förstärka sin finansiella bas med ytterligare 35 miljoner kronor och bankens egna kapital uppgick vid årsskiftet till 469 miljoner kronor. Offensiva satsningar Nya kundkoncept skapar mervärde Under det gångna året har ytterligare steg tagits för utvecklingen av kundanpassade leveranskoncept för privatmarknaden. Inledningen av det förändrade förhållningssättet gjordes med inrättande av Private Banking under 2008 och 2009 har nu efterföljts med helhetslösningar för Premiumkunder och Nyckelkunder. Bankens konceptstruktur förtydligar de mervärden som banken erbjuder kunden och har rönt stor uppskattning. Målet för 2011 är att fokusera på denna struktur och därmed skapa ytterligare mervärden inom ramen för servicelöftet mellan kund och bank. Inom området företagsmarknad har också en ny konceptstruktur inrättats. Detta innebar lansering av erbjudandet Bättre affärer för våra företagskunder som ger en högre servicenivå och en bättre effektivitet i bankaffären. För våra företagskunder med stora likvida överskott erbjuder vi från 2010 också en tjänst för kapitalförvaltning. Tjänsten ger våra företagskunder möjlighet att optimera avkastningen på sin likviditet. Försäkringsaffären Försäkringsaffären blir allt viktigare för banken och för bankens kunder. Vi erbjuder nu ett komplett försäkringssortiment för såväl privatmarknad som företag. Sortimentet innehåller alla försäkringslösningar inom områdena sak-, liv-, och företagsförsäkring samt pension. Vid årets utgång hade över 2000 kunder valt våra försäkringar för villa hem och fordon. Samarbetsavtal med Swedbank Under 2010 har banken tecknat ett nytt långsiktigt samarbetsavtal med Swedbank AB. Avtalet träder i kraft den 1/ och löper fram till den 30/ Avtalet säkerställer bankens tillgång till nödvändiga lösningar inom bland annat IT området. Avtalet medför också att banken fortsättningsvis kan leverera marknadsledande produkter inom ett flertal områden till våra kunder. Som exempel kan nämnas kvalificerade produkter för spara-, försäkrings- och betalningstjänster. Banken har under året ökat sitt aktieinnehav i Swedbank AB och innehavet uppgick vid årets slut till A-aktier. Styrelsens arbete under året Styrelsens arbete under året har präglats av flera viktiga aktiviteter inom olika områden. Avtalet med Swedbank AB har varit ett av dessa och som nu framgångsrikt kan läggas till handlingarna. Finanskrisens efterverkningar har medfört att en lång rad nya krav och regleringar riktas mot den finansiella sektorn. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att anpassa och förbereda banken på att möta dessa krav. Arbetet med anpassningen till nya regelverk kommer att accelerera under 2011 men också påverka styrelsens arbete under flera år framöver. 4

5 Utsikter för 2011 Möjligheterna till ett bra bankår 2011 synes goda. Den svenska ekonomin utvecklas väl och det stigande ränteläget medför en stabilisering av bankens intjäningsförmåga. Tillväxten i bankens balansräkning beräknas återgå till de nivåer som rådde före finanskrisen då investeringsviljan hos bankens kunder förväntas öka. Världsekonomin under 2011 prognostiseras också en god tillväxt. Det hot som kan rubba en fortfarande skör återhämtning av världsekonomin är den europeiska krisen med länder som Grekland, Italien, Irland, Portugal och Spanien i fokus. En snabb försämring i förtroendet för dessa länders återhämtningsförmåga kan snabbt förändra scenariot även för Sverige. Utvecklingen i Nordafrika och Mellersta östern med bland annat stigande oljepriser kan också komma att påverka den globala återhämtningen och då också svensk ekonomi. Avslutningsvis vill vi tacka bankens medarbetare för en stark och engagerad insats under det gångna året. Vi vill också rikta ett tack till bankens kunder för en förtroendefull relation under Vi ser fram mot 2011 och en nära kontakt med våra kunder och samarbetspartner. Välkommen till Sparbanken i Enköping en, i verklig mening, lokal bank. Göran Olsson Styrelsens ordförande Göran Hedman Verkställande direktör 5

6 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Allmänt Allmänt om om verksamheten Sparbanken i i Enköping verkar inom Enköping, Håbo Håbo och och Upplands-Bro kommuner. Bankens vision vision är att är att vara vara den den naturliga bankpartnern och och den den enda enda bank bank våra våra kunder behöver. Affärsidén är att att vara vara en en spar- sparbank med uppgift att skapa ett uthålligt värde för för banken och kunderna. Utveckling av sparbankens av verksamhet, resultat resultat och och ställning Allmänt Allmänt Under Under har har Sparbanken Sparbanken i Enköping i Enköping haft haft en god en god tillväxt tillväxt i affärsvolym. i affärsvolym. Den Den ligger ligger i nivå i nivå med med de de senastnaste åren åren med med undantag undantag för för 2008 som kan kan ses ses som se- som ett ett mellanår. Under Under 2010 har sparbanken fortsatt med med att att hålla en en hög hög nivå nivå på på sina sina marknadsaktivite- marknadsak- fortsatt tiviteter ter inom verksamhetsområdet. Om Om och och utbyggnad av kontoren av som som inleddes inleddes har har avslutats under under Detta Detta har har medfört medfört ett ett avslutandslutande av av ombyggnaderna i Kungsängen, i an- an- avpassningapassningar av lokalerna av lokalerna i Bålsta i Bålsta och och avslutande avslutande av större större ombyggnader i Enköping. i Enköping. Bankens Bankens samarbetsavtal samarbetsavtal med med Swedbank Swedbank AB AB har har förnyats förnyats under under året året och och gäller gäller från från och och med med till och till och med med Balansomslutningen 2010 ökade med 7 % (2 %) 1 jämfört med Balansomslutningen föregående år och 2010 uppgick ökade till 4 med (4 % 563) (2 %) Mkr. jämfört med föregående år och uppgick till (4 563) Mkr. Inlåningen från allmänheten uppgick till (4 088) Mkr, Inlåningen vilket var från en ökning allmänheten med uppgick 7 % (2 %) till 4 eller (4 088) (89) Mkr, Mkr. vilket Förmedlat var en sparande ökning med till Swedbank 7 % (2 %) Robur eller 290 har (89) ökat Mkr. med Förmedlat 22 % eller sparande 491 Mkr till till Swedbank skillnad från Robur föregående har ökat år med då 22 det % ökade eller 491 med Mkr 42 % till eller skillnad 663 från Mkr föregående 748 Mkr. år Nettosparandet då ökade med i fonder 42 % och eller försäk- 663 Mkr till 2 ringar till 2 har 748 visat Mkr. på Nettosparandet en ökning med i fonder 91 (159) och Mkr. försäkringar har visat inlåning på en och ökning förmedlade 91 (159) sparande- Mkr. Spar- Sparbankens volymer bankens uppgick inlåning till totalt och 7,8 förmedlade (6,9) miljarder sparandevolymer kronor. Utlåningen uppgick till till allmänheten, totalt 7,8 (6,9) brutto, miljarder var kronor. vid årsskiftet Utlåningen (3 468) till Mkr, allmänheten, en ökning med brutto, 3 % var (7 vid %) årsskiftet eller 1113 (222) 577 (3 Mkr. 468) Mkr, Förmedlade en ökning krediter med 3 till % (7 Swedbank %) eller 111 Hypotek (222) Mkr. ökade Förmedlade med 383 (686) krediter Mkr till och Swedbank uppgick Hypotek vid årets slut ökade till 7 med (6 (686) 910) Mkr. Mkr och Av den uppgick sammanlagda utlåningsökningen på 494 (910) Mkr hänförs vid årets slut till (6 910) Mkr. Av den sammanlagda utlåningsökningen på 494 (910) Mkr hänförs till hushåll till hushåll 457 (734) Mkr och företag -35 (168) Mkr. Sparbankens utlåning och förmedlade kreditvolymer 457 (734) Mkr och företag -35 (168) Mkr. Sparbankens utlåning och förmedlade kreditvolymer var vid var vid årsskiftet totalt 11,5 (11,0) miljarder kronor. Sparbankens årsskiftet totalt likviditet 11,5 har (11,0) 2010 miljarder ökat, kronor. speciellt mot slutet av rapportperioden. Under året har strategin Sparbankens likviditet har 2010 ökat, speciellt mot slutet av rapportperioden. Under året har strategin 1 Uppgifter inom parentes avser 2009 varit varit att att utöver utöver checkräkningen checkräkningen ha ha placerat placerat i i likviditetsreserver likviditetsreserver hos hos Swedbank. Swedbank. Vid Vid ingången ingången av av har banken bytt strategi på grund av begränsningen har banken bytt strategi på grund av begränsningen av placeringen hos en part enligt nytt regelverk om av placeringen hos en part enligt nytt regelverk om stora exponeringar. stora exponeringar Antal årsarb Mkr/årsarbetare Antal årsarbetare och affärsvolym per årsarbetare Antal årsarbetare och affärsvolym per årsarbetare Sparbankens insättare har visat ett fortsatt stort förtroende Sparbankens och insättare inlåningen har har visat varit ett stabil fortsatt under stort hela förtroende och inlåningen har varit stabil under hela året. året. Banken köpte i slutet av året ytterligare Swedbankaktier. Banken köpte i slutet av året ytterligare Swedbankaktier. Kapitaltäckningskvoten för sparbanken blev 1,68 (1,78). Kapitaltäckningskvoten Kapitalbasen har för minskat sparbanken till 412 (426) blev 1,68 Mkr och (1,78). minimikapitalkravet Kapitalbasen har har minskat ökat till från (426) Mkr Mkr till 245 och Mkr. minimikapitalkravet har ökat från 240 Mkr till 245 Mkr. Sparbankens resultat Räntenettot Sparbankens uppgick resultat till 110 (96) Mkr, en ökning med Räntenettot 15 % till uppgick skillnad till från 110 föregående (96) Mkr, en års ökning minskning med med 15 % 21 till %. skillnad Ökningen från föregående beror på större års minskning volymer med och bättre 21 %. marginaler Ökningen under beror på året. större volymer och bättre marginaler under året. Provisionsnettot var i stor sett lika med föregående års Provisionsnettot utfall, 65 Mkr. var Det i kan stor jämföras sett lika med med föregående föregående års års ökning utfall, 65 med Mkr. 9 Mkr Det kan eller jämföras 16 %. I årets med utfall föregående minskade års ökning utlåningsprovisionerna med 9 Mkr eller 16 med %. I drygt årets 5 utfall Mkr minskade värdepappers- utlåningsprovisionerna och övriga med provisioner drygt 5 Mkr ökade me- medan med dan drygt värdepappers- 4 Mkr. och övriga provisioner ökade med drygt 4 Mkr. Nettoresultatet av finansiella transaktioner består av realiserade förluster på 1,8 mkr och icke realiserade vinster på 0,2 Mkr. Därutöver redovisas valutakursvinster på 0,4 Mkr. I I övriga rörelseintäkter ingår till till största delen hyresintäkter. 1 Uppgifter inom parentes avser

7 Rörelsekostnaderna exklusive kreditförluster har Rörelsekostnaderna exklusive kreditförluster har minskat med 0,2 % (3 %) inklusive avskrivningar på totalt 3 Rörelsekostnaderna minskat med 0,2 % (3 exklusive %) inklusive kreditförluster avskrivningar har på minskat totalt 3 (3) med Mkr. 0,2 Övriga % (3 %) administrations- inklusive avskrivningar och rörelsekostnader totalt 3 (3) uppgick Mkr. Övriga till 123 administrations- (124) Mkr, en och minskning rörelse- på (3) Mkr. Övriga administrations- och rörelsekostnader kostnader med uppgick 1 Mkr till att 123 uppgick jämföra (124) Mkr, till med en 123 fjolårets minskning med 1 Mkr att (124) Mkr, ökning en med minskning 4 Mkr. med jämföra 1 Mkr med att fjolårets jämföra med ökning fjolårets med ökning 4 Mkr. med 4 Mkr Självbetjäning Personlig service 10 Självbetjäning Personlig service Utveckling av självbetjäning och personlig service telefonbank Utveckling av självbetjäning och personlig service telefonbank Kreditförluster har medfört en nettokostnad på 4 (11) Mkr Kreditförluster och omfattar har har såväl medfört konstaterade en en nettokostnad som på befarade på 44 (11) (11) förluster, Mkr och omfattar samt återföringar såväl konstaterade av tidigare som befarade förluster. förluster, samt Sparbankens återföringar reserveringsgrad av av tidigare tidigare befarade är befarade 54 för- % förluster. (72 %) Sparbankens och andelen osäkra reserveringsgrad fordringar av är 54 nettoutlåningen %) och %) 0,50 och andelen andelen % (0,25 osäkra %). osäkra fordringar fordringar av nettoutlåningen av nettoutlå- är % 54 (72 % (72 ningen 0,50 % 0,50 (0,25% %). (0,25 %). Rörelseresultatet före kreditförluster ökade under Rörelseresultatet året Rörelseresultatet till 51 (48) Mkr. före före Rörelseresultatet kreditförluster kreditförluster efter ökade ökade kreditförluster året under under året till till blev (48) 47 (48) (37) Mkr. Mkr. Mkr. Rörelseresultatet Rörelseresultatet efter efter kreditför- kreditförluster blev 47 (37) Mkr Giro 07 - privat 08 Internet Giro - privat Internet Utveckling av av Internet mot Giro -- privat Utveckling av Internet mot Giro - privat Personal Personal Under året har medelantalet anställda legat still på Under 94 personer, året har beräknat medelantalet efter arbetstidsmåttet anställda legat still på 94 timmar personer, år. beräknat Utbildning efter har arbetstidsmåttet genomförts under året timmar med per år. (2 (2401) Utbildning timmar. timmar. har Sparbanken genomförts Sparbanken hade under hade 25 året (18) 25 (18) med SwedSeclicensierade 2 SwedSec-licensierade 420 (2 timmar. medarbetare medarbetare Sparbanken och 35 (30) hade och certifierade certifierade SwedSec-licensierade rådgivare rådgivare vid utgången vid medarbetare utgången av av och (18) (30) (30) certifierade rådgivare vid utgången av Investeringar Investeringar Investeringar Maskiner och inventarier har införskaffats för 2 (2) Maskiner Mkr. Maskiner Investeringarna och inventarier och inventarier avser har har införskaffats tjänstebilar införskaffats 975 för 2 för 2 kkr, (2) (2) Mkr. Mkr. Investeringarna Investeringarna avser avser tjänstebilar tjänstebilar kkr, kkr, sä- säkerhetssystem 437 kkr, arbetsplatsutrustning 271 kkr kerhetssystem 437 kkr, arbetsplatsutrustning 271 säkerhetssystem och övriga inventarier 437 kkr, 427 arbetsplatsutrustning kkr. 271 kkr kkr och övriga inventarier 427 kkr. och övriga inventarier 427 kkr. Finansiella instrument och riskhantering Finansiella instrument och riskhantering I sparbankens verksamhet uppstår olika typer av Finansiella instrument och riskhantering risker I sparbankens som indelas verksamhet i kredit-, finansiella uppstår och olika operativa typer av risker. risker I sparbankens För som att begränsa indelas verksamhet i kredit-, och kontrollera finansiella uppstår risktagandet olika och operativa typer i av verksamheten risker. som För att indelas fastställer begränsa i kredit-, sparbankens och finansiella kontrollera styrelse, och risktagandet operativa som är risker. i ytterst verksamheten För ansvarig att begränsa för fastställer den och interna kontrollera sparbankens kontrollen risktagandet i styrelse, sparbanken, i som verksamheten är policies ytterst och ansvarig fastställer instruktioner för den sparbankens för interna kreditgivning, kontrollen styrelse, i finansverksamhet sparbanken, som är ytterst policies ansvarig samt övrig och för verksamhet. instruktioner den interna kontrollen för kredit-givning, finansverksamhet policies och samt instruktioner övrig verksamhet. för kredit- sparbanken, Bankens givning, finansiella finansverksamhet utveckling samt följs övrig dagligen verksamhet. och stäms Bankens löpande finansiella av mot mål utveckling för till exempel följs dagligen likviditetsreserver, Bankens stäms löpande duration finansiella av på mot in- utveckling mål och för utlåning, till följs exempel räntekänslig- dagligen likviditets- och och het stäms reserver, och kreditutveckling. löpande duration av mot på in- mål och för utlåning, till exempel räntekänslighet och kreditutveckling. duration på in- och utlåning, räntekänslig- likviditetsreserver, Årligen het och revideras kreditutveckling. den övergripande riskpolicyn, kreditpolicyn, finanspolicyn och policyn för operativa Årligen revideras den övergripande riskpolicyn, kreditpolicyn, risker Årligen samt därtill revideras finanspolicyn hörande instruktioner. den övergripande och policyn De riskpolicyn, för tre operativa områdena, kreditpolicyn, risker kreditrisk, samt finanspolicyn därtill finansiell hörande och risk instruktioner. policyn och säkerhetsrisk, för De operativa tre områdena, löpande samt kreditrisk, därtill genom hörande finansiell kommittéarbete. instruktioner. risk och Styrelsen säkerhetsrisk, De tre får om- styrs risker därefter rådena, styrs löpande rapportering kreditrisk, genom om finansiell kommitté-arbete. utvecklingen. risk och säkerhetsrisk, Styrelsen får Enligt därefter styrs lagen löpande rapportering om genom kapitaltäckning kommitté-arbete. utvecklingen. och stora Styrelsen exponeringar får därefter ska sparbanken rapportering årligen om utvecklingen. visa att det egna kapitalet Enligt är tillräckligt lagen om stort kapitaltäckning för att möta de och risker stora som exponeringar lagen ska kan uppkomma Enligt i verksamheten. sparbanken om kapitaltäckning årligen Detta ställer och visa stora att krav det exponeringar kapitalet ska är tillräckligt sparbanken stort årligen för att möta visa de att risker det egna som på egna att sparbanken har en väl fungerande riskhantering som kapitalet kan uppkomma är tillräckligt i verksamheten. stort för att möta Detta de ställer risker som krav kontrollerar och följer upp utvecklingen av kreditrisker, finansiella risker samt operativa risker. kan på att uppkomma sparbanken i verksamheten. har en väl fungerande Detta ställer riskhantering att som sparbanken kontrollerar har och en följer väl fungerande upp utvecklingen riskhanter- av krav på Sparbankens ing kreditrisker, som kontrollerar organisation finansiella och risker är följer anpassad samt upp operativa utvecklingen efter dessa risker. av krav. kreditrisker, Kontroll och finansiella uppföljning risker av samt risker operativa ligger på risker. avdelningen Sparbankens Risk & organisation Compliance, är anpassad som är oberoende efter dessa gentemot Sparbankens krav. Kontroll sparbankens organisation och uppföljning affärsverksamhet. anpassad av risker efter ligger Denna dessa på avdelning krav. avdelningen Kontroll har även Risk och & ansvar uppföljning Compliance, för beräkning av som risker är av oberoende ligger spar-pbankens avdelningen gentemot kapitalbehov sparbankens Risk & Compliance, i en intern affärsverksamhet. kapitalutvärdering som oberoende Denna som gentemot avdelning ska tillställas har sparbankens även Finansinspektionen ansvar affärsverksamhet. för beräkning för deras av Denna bedömning. avdelning bankens kapitalbehov har även ansvar i en intern för beräkning kapitalutvärdering av spar- sparbankens som ska kapitalbehov tillställas Finansinspektionen i en intern kapitalutvärdering för deras Övrigt som bedömning. beträffande ska tillställas riskexponering Finansinspektionen se not 3. för deras bedömning. Byte Övrigt av redovisningsprinciper beträffande riskexponering se not 3. Övrigt beträffande riskexponering se not 3. Under 2010 har banken ändrat redovisningsprinciper beträffande avstämning av eget kapital. Detta Byte av redovisningsprinciper Byte av redovisningsprinciper innebär Under att 2010 totalresultatet har banken specificeras ändrat redovisningsprinciper resultaträkning beträffande 2010 har och avstämning banken övrigt ändrat resultat. av eget redovisningsprinci- kapital. Detta i resultat enligt Under per innebär beträffande att totalresultatet avstämning specificeras av eget kapital. i resultat Detta enligt resultaträkning och att totalresultatet processer och övrigt för specificeras ersättningar resultat. i resultat och för- en- Principer innebär måner ligt resultaträkning till ledande befattningshavare och övrigt resultat. Principer och processer för ersättningar och I januari Principer förmåner 2010 och till antog ledande processer styrelsen befattningshavare för den ersättningar nya ersättningspolicyn förmåner som till följde ledande av Finansinspektionens befattningshavare FFFS och I januari 2010 antog styrelsen den nya ersättningspolicyn januari som 2010 följde antog av styrelsen Finansinspektionens den nya ersättnings- FFFS 2009:6 om ersättningssystem. Styrelsen har inom I sig utsett ordföranden som särskilt ansvarig styrelseledamopolicyn 2009:6 som ersättningssystem. följde av Finansinspektionens Styrelsen har FFFS inom 2009:6 sig utsett för om ordföranden ersättning till ersättningssystem. som anställda. särskilt Styrelsen ansvarig Ersättning har styrelseledamot utsett ordföranden direktören till inom verkställande sig ersättning beslutas som till anställda. särskilt av styrelsen ansvarig Ersättning styrelseledamot för ersättning till anställda. Ersättning och till till 7 7 7

8 verkställande direktören beslutas av styrelsen och ersättning till andra ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktören. I övrigt beträffande ersättning till andra och ledande förmåner befattningshavare hänvisas till not 10. be- ersättning slutas av verkställande direktören. I övrigt beträffande Förväntningar ersättning och avseende förmåner den hänvisas framtida till not 10. utvecklingen Förväntningar avseende den framtida utvecklingen I prognosen för 2011 förväntas räntenettot öka något. Pressen på räntemarginalerna fortsätter medan I volymerna prognosen beräknas för 2011 förväntas växa. Övriga räntenettot rörelseintäkter öka något. förväntas Pressen bli på något räntemarginalerna lägre. Sammantaget fortsätter beräknas medan volymerna en något högre beräknas intäktsnivå växa. Övriga än rörelseintäkter förväntas bli något lägre. Sammantaget beräknas en något högre intäktsnivå än Rörelsekostnaderna totalt förväntas öka något under 2011 jämfört med Kostnaderna för personal kommer att öka då genomförda rekryteringar Rörelsekostnaderna och ett nytt löneavtal totalt kommer förväntas att öka få effekt. något Övriga under kostnader 2011 jämfört beräknas med bli högre Kostnaderna då en för allmän personanadsökning kommer att kommer öka då genomförda att slå igenom. rekryteringar och kost- ett nytt löneavtal kommer att få effekt. Övriga kostnader Utvecklingen beräknas bli för högre placeringen då en allmän i Swedbankaktier kostnadsök-haning fortsatt kommer varit att mer slå stabil igenom. under Den nuvarande kursnivån medför att banken för närvarande inte Utvecklingen behöver överväga för placeringen ytterligare i Swedbankaktier nedskrivning av värdet har fortsatt under varit mer stabil under Den nuvarande kursnivån medför att banken för närvarande inte behöver överväga ytterligare nedskrivning av värdet under Sparbanken i Enköpings aktuella organisationsschema Sparbanken i Enköpings aktuella organisationsschema 8 8

9 Fem år i sammandrag Nyckeltal År * Volym Affärsvolym ultimo, Mkr förändring under året, % 8,1 % 11,5 % 6,0 % 11,0 % 11,9 % Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet 9,6 % 9,4 % 8,3 % 9,8 % 9,7 % Beskattat eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen Kapitaltäckningskvot 1,68 1,78 1,68 1,96 Kapitalbas/minimikapitalkrav Primärkapitalrelation** 14,6 % 15,1 % 13,8 % 16,2 % 15,4 % risk Primärkapital/riskvägda placeringar exklusive operativ Resultat Placeringsmarginal 2,14 % 2,14 % 2,94 % 2,84 % 2,82 % Räntenetto i % av MO Rörelseintäkter/affärsvolym 0,94 % 1,01 % 1,20 % 1,18 % 1,24 % Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym Rörelseresultat/affärsvolym 0,26 % 0,19 % 0,23 % 0,39 % 0,46 % Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym Räntabilitet på eget kapital 7,76 % 5,63 % 7,99 % 11,81 % 14,51 % Årets resultat i % av genomsnittligt eget kapital K/I-tal före kreditförluster 0,71 0,73 0,65 0,64 0,62 Summa kostnader exkl kreditförluster och värde- förändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter K/I-tal efter kreditförluster 0,73 0,79 0,69 0,65 0,63 Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeför- ändr ingar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar 54 % 72 % 43 % 39 % 50 % Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto Andel osäkra fordringar 0,50 % 0,25 % 0,48 % 0,31 % 0,43 % Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) Kreditförlustnivå 0,11 % 0,35 % 0,29 % 0,04 % 0,10 % Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) Övriga uppgifter Medelantalet anställda Antal kontor * Enligt lagbegränsad IFRS, med undantag för IAS 39 och IFRS 7. ** beräknade enligt de nya kapitaltäckningsreglerna och de övriga åren enligt de tidigare kapitaltäckningsreglerna. 9 9

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2009-01-01-2009-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2009-01-01 2009-06-30 Uppgifter inom parentes avser föregående år. Verkställande direktören för Sparbanken i Enköping får härmed på uppdrag av styrelsen lämna delårsrapport för sparbankens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Bank & Försäkring. Årsredovisning. Sparbanken i Enköping goda möten sedan 1835.

Bank & Försäkring. Årsredovisning. Sparbanken i Enköping goda möten sedan 1835. Bank & Försäkring Årsredovisning 2012 Sparbanken i Enköping goda möten sedan 1835. Innehållsförteckning VD och ordförande har ordet 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag 9 Resultaträkning 12 Rapport

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01 2010-06-30 Uppgifter inom parentes avser föregående år. Verkställande direktören för Sparbanken i Enköping får härmed på uppdrag av styrelsen lämna delårsrapport för sparbankens

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring

Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring Årsredovisning 2011 Bank & Försäkring Innehållsförteckning Ekonomisk utveckling 3 Förvaltningsberättelse 5 5 år i sammandrag 8 Resultaträkning 11 Rapport över totalresultat 11 Balansräkning 12 Rapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( )

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( ) DELÅRSBOKSLUT 2014-01-01 2014-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, (533200-5247) lämnar härmed delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2014.01.01 2014.06.30.

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten redovisar ett rörelseresultat som är ca 5 mkr lägre (-51 %)jämfört med 30 juni förra året. Räntenettot är 1 % högre, provisionsnettot

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2016 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

Delårsrapport per 2010-06-30

Delårsrapport per 2010-06-30 Delårsrapport per 2010-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VD har ordet. Lekebergs Sparbank 2010. Under året har verksamheten präglats av tre mycket stora och för banken viktiga händelser.

VD har ordet. Lekebergs Sparbank 2010. Under året har verksamheten präglats av tre mycket stora och för banken viktiga händelser. Årsredovisning 2010 VD har ordet Lekebergs Sparbank 2010 Under året har verksamheten präglats av tre mycket stora och för banken viktiga händelser. Det första är den ombyggnad som vi genomförde under

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer