I den STenska delegationen ingick 18 fackliga representanter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I den STenska delegationen ingick 18 fackliga representanter."

Transkript

1 1 Rapport från 26 arbetarkonf'ereneen maj 1985 Gilleleje.Danmaxk. Torsdag 16/5 ' - I den STenska delegationen ingick 18 fackliga representanter. :Byggnads - Fabriks - Statsanställdas förbund - Milarf*orbundet Hotell orestauxang - HaJll'larbetart"'örbundet - SICl'F. Första dagen efter iruct&rterfn6på Dansk Folkeferies Seme~terby b8rjade aed landsdelegationsmöte. Transport + i Gilleleje På mötet fastslogs de olika delegationsuppgi!terna al som Tal av med.lem till den internationella redaktiol18komaitten soa skull utfärda appell dokumentet från 26 arbetarkonferensen.,medleamar i den interna redaktions kommitten,a9t Talberedning till nom.inering ay delegater till ständiga koraitten. Ingemar Noh.ren inledde delegationsmötet och fastslog i inledningen de 'riktiga frlgor so arbetarkonferenserna traa öter har att jobba med. Norden en kärntapen fri zon+ Produlctionsstopp!"dr!~ed. 24 okt.85 -Fredebudskapet/saaarbetet fackligt öter gränserna. Ingemar tog ookså upp att det Tar första glngen som arbetarkon.f'erenserna hölls utanför ett Sooia.liat!sk't. land ooh då ookså i ett NA.TO land., Inge11ar slog taet att Ti lcoamer!rån kapitalistiska och aooialiatiska länder, från neutrala länder, från l'iato och War1na.wapakilä.nder. Vi tillhör peraonligt olika partier inom arbet&rrtsrelsen.men vi trflff'a... tarhand.lar,tar beelut, som inte påttinga.r någon hlll.ning eller rc5rpliktelwe soa strider emot nationella eller partipolitiska intresser. Delegationaaötet atslutadea aed i.n!o~tion omkonferensens förlöpp,samt att delegationsled.ningen önskade oss en god kouf'erens. Pl ~len hh1la en Tii.lkoaat information till de olika delegationerna. talare Tar den danska kolllllittens ordtöra.nde Kaj :Bucb..' Etter inledningstalen underhöll den dans~ e&ngkören"olctoberköret" Alla delegater konstaterade att danskarna Terkligen ha.de gjort ett stort arbete fbr'tktt 261 arbetarkon!'erensen 1 bästa ordning.

2 2 :Fredag 17/5 PBrai4dagen f"drlöpte aed f' dretagsbeeök. Danakana hade anordnat besök för konfer nsdeltaga.rna på 10 olika företag. Den BTenaka delegationen besökte ttl företag samt I.0-akolan i Jlord. Själland SAS partner eeryice - 2. Philips elektronik illduatri. Man diskuterade 16n - ailjö arbetssituation - fredakampen -ideologiakskolning öppning av 26: arbetarkon.f'erensen i Cilleleje ballen. Kcnferensen öppnades aed en inled.ni.jlg &T viirtfolketa ord.förande Kaj Buch,saat d en hklanillg från borgmästaren!rln Gilleleje. I inledningen tog Kaj upp den &Tgijrande betydelsen ay att tack.fören111«aaktitiete1 frln öaterajöländerna Norge och Ialand trätfaa. Syaboliakt och konkret spränger Yi de blook:ringer,soa fhraöks uppställas aot illternationella förhandlinger och avtal. Atollkr1g kan f' orbind.ras aen bara,oa allt,tad soa!in.na av räclala tar k.rig,hat till a!litaria ooh T1lja till &Tspb.lling f'"orenas till aedyeten dlinri.ktad kamp aot krigets krafter. HuTUdtalen på konferensen hölls av ordrorande för atå.ndlga koaaitten Heinz Hanns. Heinz drog upp arbetarkonferensena 30 åriga historia och dess betydelse. Att kunna akriya historia krävs arbetande folk. Arbetarkonferenaernaa historia kan skrivas f"örst och :f'ruaat f"ör att de Talda delegerade frln företag ooh fack.liga organisati oner mellan Riga.,Roatock och ReykjaTik,aellan Raaburg ooh Helsini:i trots ~ nin«aakiljaktigheter och olika politiska uppfattnin«&r 1 sti.ndigt har satt den gemense..nme. ka11pen f"or :törstaret av arbetarna grund.intressen :tör freden och soc.ial sikerhet i företa raden. Heins slog fast Tiktigheten i att stärka fredskulpen, satsa pl ldirnn.pen fri zon i Norden - lcra.t till GoeTe törhandlingerna om att uppriktiga t"drhancllinger :alste päb6rjae - stop f"or ailitariaeringen av T&rd.sryaden. Krl.v nedskärning av de stora kärnt&p anlag.ren. Med kraft!rån T4r faokf<>rbund auktoritet ska Ti ta kontakt aed Sovjets och USAs f"drhandlingadelegationer i GeneTe i allas intresse!"dr att uppna några resultat till gagn för!reden.

3 3 Fredag 17/5 : Ställ krav till Stockholms konferensen om ett effektitt bidrag 1 överensstämmelse med slutdokumenten f'x'ån Helsingfors som undertecknades den 1 Aug. f"dr 10 år sedan. Heins kom ooksl in pl aktioner i saaband med FNs 40 - lradag. Han uppmanade alla tilla.tt aktivt ställa upp f"or ett produktionastopp för freden. Llt oas trots olika utg.1ngslägen samarbeta om den Tiktigaste av alla frlgor säkrandet &T freden. ~tte denna kon.terens bidraga till att Ti ko11111er närma.re Tårt stora Jlål.,soa genom er än ett k:tarte Arhund..r&de har Tarit motto :f"dr Tå.ra arbetarkonfereneer. Östersjön ska Tara f'x'edens hav. Etter hutudtalen :f'4dljde inlägg f~ån de olika delegationaledarna.från STerige prå.ta.de Ingemar llohren.' I sitt tal lade Ingemar stor Tikt Tid samarbetet mellan fackliga och kyrkliga f'x'edsalctitister.bare genom att alla deltager i en enad kamp får vårt agerande styrka till att stoppa den vansinniga kapprustningen. Fredagens :f"drhandling slutade vid 19 tiden. E!'ter kvällsmat f"dljde landsdelegationsmöten. Delegationsmötet inleddes med en rapport från arbetsplatsbesöken samt en inledn. från Internationella redationskommitten. Valberedningen kom fram med deras f'brslag till delegader till Ständiga kozudtten. Efter mötet hade vi en lång kväll fram f"or oss.vi hade själv inbjud.it konferensdeltagare f'x'ån Polen och Sovjet. Norge och Finland hade inbjudit konferensdeltagare trän Tår delegation. Diskussioner i de olika delega'tionerna Tar l ivliga.vi kom in pä många Tiktiga ~å.gor f'"ör Tårt Tidare samarbete.frän Polens delegation ville man diskutera den svenska faokföreni.ngs:rörelsene uppbyggnad då man menar att denna modellen kan passa in 1 den nya Polska fack.föreningen. Den svenska kolllllitten diskuterade ookaå studiebesöket 1 Polen som äger rum i juni månad. Kvällen avslutades med allsång,mueik ooh trevlig samvaro hos den finska delegationen.

4 4 Lördag 18/5. På lördagen fortsatte konferensen i Gillelejehallen. Samtliga länders delegater talade om fred och förståelse mellan länderna. Från Sverige framträdde Egon Johansson. Egon lade vikt vid konferensens betydande, då vi för närvarande är den enda konfer ens där företrädare för de:.' fackliga organisationerna såväl från FVF som FFI träffas och med olika politisk bakgrund kan enas i freds - och nedrustningsfrågorna. Egon lade också vikt v i d att kampen för fred och nedrustning är den viktigaste frågeställningen i dagens fackliga arbete och som fackföreningsaktivister måste vi med ännu större kraft kämpa för en förnuftig l ösning på denna vår tids s törsta ödesfråga. Från Nor ge fastslogs att konferensen är unik och att den borde vara modell för hur arbetarrörelsen över allt i hela världen borde jobba. t de flesta tal utrycktes oro inför ett atomkrig. Men en positiv anda låg i allas tal. Om vi gemensamt kämpar mot krigets krafter och om vi verkligen utnyttjar arbetarrörelsens krafter kommer freden1 också att segra. Fredsarbetet måste bedrivas bland de många och politikerna måste ställas till ansvar. Därefter antogs dokumentet till 26 : e arbetarkonferensen. Appel till arbetare och fackföreningsfolk i Östersjöländerna, Nor ge och Island Vi apellerar till alla att verka för denna ( se bil. ) Så följde val till Ständiga Kom.mitten 5 medlemmar från vart land. Från Sve~ig e hade nominerats: Ingemar Nor en, Henry Ljungkvist,Yngve Eriksson, EgonJohansson,Hans Broberg Samtliga valdes ~ed acklamation. Efter valet sjöngs inter nationalen unisont men på nio olika språk varefter den 26 : e ~betrkonferensen f ör klarades avslutad. På kvällen var det festmiddag med dans i Gilleleje folksemsterhem.

5 5 Sön dag 19/5 :, Under söndagen re~te de STenaka delegaterna hem från Gilleleje ooh nc.gta händelserika daga Tar till ända. Nu beror t'raag;ingarna i f'redsarbetet på att Tar ooh en av oss!"dr arbetet Tidare. Tillsammans är Ti stärka. Lycka till i ~edsarbetet. Interna red.a.lctionskomaitten Tid 261 arbetarkonferensen i Gilleleje maj 1985.

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Vad ska vi med facket till?

Vad ska vi med facket till? Vad ska vi med facket till? S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Vad ska vi med facket till? En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 Inledning Fackföreningarna

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

Den elektroniska versionen av boken skapades av http://www.enverhoxha.ru

Den elektroniska versionen av boken skapades av http://www.enverhoxha.ru Den elektroniska versionen av boken skapades av http://www.enverhoxha.ru Proletärer i alla länder, förena er! Albanien i kamp mot Chrusjtjov revisionismen Kamrat Enver Hoxha, förste sekreterare i Albanska

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 En idrottsrörelse redo för framtiden Arbetsunderlag för arbetet med en övergripande strategi att möta framtiden Inledning och bakgrund Framtiden pockar på,

Läs mer

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116 Riksdagens snabbprotokoll Måndagen den Kl. 09.00 00.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1 Justering av protokoll Protokollet för den 28 maj justerades. 2 Avsägelse Andre vice talmannen

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, som nu är internationell

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Besök flyktingarna.se för att läsa fler berättelser och hjälpa till att sprida dem. 33

Besök flyktingarna.se för att läsa fler berättelser och hjälpa till att sprida dem. 33 Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Flyktingarna.se: Jag vill leva mitt liv men tiden går, åren tas ifrån mig Flyktingarna.se är en partipolitiskt,

Läs mer

Fler. EU-medlemmar. önskas! av Walburga Habsburg Douglas. www.hjalmarsonstiftelsen.se

Fler. EU-medlemmar. önskas! av Walburga Habsburg Douglas. www.hjalmarsonstiftelsen.se Fler EU-medlemmar önskas! av Walburga Habsburg Douglas www.hjalmarsonstiftelsen.se Rapporten är skriven av Walburga Habsburg Douglas för Jarl Hjalmarson Stiftelsen Jarl Hjalmarson Stiftelsen 2009 Fler

Läs mer

Kommunisterna och 2:a världskriget 1939-40

Kommunisterna och 2:a världskriget 1939-40 Kommunisterna och 2:a världskriget 1939-40 Innehåll Introduktion... 1 1. Molotov-Ribbentrop-pakten... 2 Sovjetunionen tröttnar på Chamberlains sabotage... 2 Chamberlain hårt pressad... 3 Antikominternpakten

Läs mer

Det är inte ideologier som styr på kåren

Det är inte ideologier som styr på kåren Styrelsen. Mikaela Peltz, Zakarias Pante och Katarina Nilsson representerar Socialdemokraterna, Moderaterna och Pedagogerna. Det är inte ideologier som styr på kåren Medier och politiker på riksnivå har

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Efter Landsbygdsriksdagen

Efter Landsbygdsriksdagen D I G I T A LT N Y H E T S B R E V N R 4 J U N I 2 0 0 4 Helhetssyn, samverkan och nätverk är nyckeln till framgång i glesbygdsfrågor. Så sammanfattade Ystad Allehanda den åttonde Landsbygdsriksdagens

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp 2011 11 16 Innehållsförteckning Sid. 2...Arbetsgruppen för medlemsvärvning Sid. 3...Satsa på befintliga medlemmar Sid.

Läs mer

ALLT LÄR MAN SIG INTE I SKOLAN!

ALLT LÄR MAN SIG INTE I SKOLAN! FAKTAA EXPRESS 12/2011 JÄÄVÄTKÖ ULKOMAALAISET KORKEAKOULUOPISKELIJAT SUOMEEN VALMISTUTTUAAN? S. 1 NUMMER 3B/2014 ALLT LÄR MAN SIG INTE I SKOLAN! Vad och hur man lär sig inom Youth in Actionprojekt Den

Läs mer

Bilag 13. Erland Olauson. Reglering av arbetsrätten genom lag eller avtal?

Bilag 13. Erland Olauson. Reglering av arbetsrätten genom lag eller avtal? Bilag 13 Erland Olauson Reglering av arbetsrätten genom lag eller avtal? 1. Inledning REGLERING AV ARBETSRÄTTEN GENOM LAG ELLER AVTAL? Av chefsjurist Erland Olauson, Sverige Det påstås ofta att det finns

Läs mer

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt.

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt. Johan Strang Centrum för Norden Studier den 27 april 2012 Slutkommentarer vid seminariet om Helsingforsavtalet på Voksenåsen Tack så mycket till hela publiken, till alla talare, ambassadörer-moderatorer,

Läs mer