Notiser. Nr 2/2007. Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro. Årgång 34. Tema Mät mera ställ samman siffrorna!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Notiser. Nr 2/2007. Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro. Årgång 34. Tema Mät mera ställ samman siffrorna!"

Transkript

1 Notiser Nr 2/2007 Årgång 34 DataRAM Personburen direktvisande mätutrustning för dammätning Tema Mät mera ställ samman siffrorna! Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro

2 Innehåll Notiser från Arbets- och miljömedicinska kliniken är ett informationsblad som kommer ut 2-4 gånger om året. Det vänder sig i första hand till personer som arbetar med arbetsmiljöfrågor och andra frågor som rör samband mellan miljö och hälsa, t.ex.företagshälsovårdens olika personalkategorier, miljö- och hälsoskyddsansvariga i kommuner och länsstyrelser m.fl. I Notiser tar vi upp aktuella och intressanta artiklar, anvisningar om analysmetoder, nya mätinstrument, viktiga utvecklingstendenser, egna erfarenheter etc. Vi lämnar vanligen referenser till våra källor. Vi kan inte stå till tjänst med kopior av återgivna artiklar, dessa kan sökas på exempelvis biblioteket. Arbets- och miljömedicinska klinikens egna arbeten, som vi ibland refererar till, kan dock erhållas från kliniken. Arbets- och miljömedicinska kliniken Telefon: Fax: E-post: Hemsida: Adress: Universitetssjukhuset Örebro Örebro Ansvarig utgivare: Lars-Gunnar Gunnarsson, Klinikchef Redaktör: Carl-Göran Ohlson Kontaktperson: Marita Nyström Tema Mät mera ställ samman siffrorna!...4 Notiser Röksignal om cancerrisk Passiv rökning på jobbet ökar risk för lungcancer... 6 Växtolja med feminin verkan Östrogeneffekt av lavendelolja...6 Ett försäkringsmedicinskt pain in the neck? Svårbedömda samband mellan nackbesvär och ergonomi... 6 Krom på låg nivå Ny metod att mäta krom i luft...7 Varningens finger för vibrerande verktyg 18 av 53 på gjuteri hade symtom på vibrationsskada...8 Etnisk spirometri Svenska referensvärden för lungvolymer passar inte alla...8 Mer än en pump i protokollet Välj rätt luftpump vid dammprovtagning...9 Skärpt analys av skärvätskor Finsk metod för mätning av alla skärvätskor...10 Lågt betyg för friskintyg Friskintygen har lågt prediktivt värde för framtida arbetsförmåga...10 SUB-skribera ALI-litteraturen! Stockholms universitetsbibliotek tar över ALI-biblioteket...11 Hälsan befrämjar arbete och välstånd... Hälsofrämjande är bra för småföretagens verksamhet...11 Utbildningar Stressforumseminarium torsdag 13 september...12 SAM-utbildning torsdag 18 oktober...12 Regionseminarium Tisdag 2 oktober, Centrallasarettet Västerås Tisdag 9 oktober, Universitetssjukhuset Örebro Torsdag 11 oktober, Centralsjukhuset Karlstad Måndag 15 oktober, Mälarsjukhuset Eskilstuna...13 Kemikalieinformation Krom...14 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Arbets- och miljömedicinska kliniken 2

3 Svensk arbetsmiljö är nu bland den säkraste i världen, mycket tack vare forskning och kunskap som utgått från landets arbets- och miljömedicinska kliniker i samarbete med företagshälsovård, arbetsmarknadens parter och lagstiftande myndigheter. På 1950-talet utgjorde bl.a. kvartsdamm och metaller (framförallt bly, kvicksilver och kadmium) hot mot arbetarnas hälsa, exponeringar som under senare decennier varit låga genom Arbetsmiljöverkets författningar och tillsyn. Under slutet av 1960-talet påvisade Töres Theorell att höga arbetskrav och låga möjligheter till kontroll/medbestämmande kunde bidra till hjärtkärlsjukdom och 1980 inrättades IPM (Institutet för Psykosocial Medicin) i Stockholm avskaffades statsbidragen till företagshälsovård och 1995 bildades Arbetslivsinstitutet genom en sammanslagning av Arbetsmiljöinstitutet med Centrum för Arbetslivsforskning och delar av Arbetsmiljöfonden. I år blåser åter förändringens vindar med betydande konsekvenser för svensk arbetsmiljö. Arbetslivsinstitutet läggs ner 1 juli och en del av dess verksamhet överförs till andra. Göteborgskliniken tar över ansvaret för tidskriften Arbete och Hälsa. En kommitté med GD Anna Hedborg som ordförande har bildats Dess uppdrag är att utreda och senast den 14 december 2007 lämna förslag till regeringen angående framtida huvudmannaskap och bedrivande av företagshälsovårdsutbildningar. I samarbete med Örebro universitet genomför vår klinik för andra gången en 40 poängs utbildning för företagssköterskor och har precis fått klartecken till att starta en tredje kurs hösten Arbetsmiljöverkets anslag minskar med 30%, vilket gör att Örebrodistriktet ska spara 20%, och centrala förvaltningen med 50%. Ledare IPM läggs ner men uppstår 1 juli med väsentligen oförändrad verksamhet som Stressforskningsinstitutet vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms Universitet. Nytt telefonnummer är och webbadress: Ett större ansvar för arbetsmiljön vilar nu på de arbets- och miljömedicinska klinikerna. Vi intensifierar vårt arbete med att utbilda kring olika arbetsmiljöfrågor och erbjuda bra verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) I detta nummer av Notiser lägger vi fokus på behovet av mätningar, sammanställningar och rätt tolkning av informationen. Detta är viktiga moment för att bevara en god arbetsmiljö och undvika framtida arbetsrelaterad ohälsa. Med tillönskan om en skön sommar! Lars-Gunnar Gunnarsson klinikchef arbets- och miljömedicinska kliniken Patientmottagningar/länsansvariga Adressera remissen till (vanlig konsultationsremiss används) Landstinget i Värmland Landstinget Västmanland Överläkare: Carl-Göran Ohlson Överläkare: Håkan Löfstedt Yrkeshygieniker: Håkan Westberg Yrkeshygieniker: Peter Berg Regionmiljösköterska: Anne-Marie Porat Arbets- och miljömedicinska länsmottagningen Arbets- och miljömedicinska länsenheten Lungmottagningen Centralsjukhuset Centrallasarettet KARLSTAD VÄSTERÅS Örebro läns landsting Landstinget Sörmland Avdelningsläkare: Nina Gritsko Överläkare: Lars-Gunnar Gunnarsson Yrkeshygieniker: Katja Hagström Yrkeshygieniker: Lennart Andersson Arbets- och miljömedicinska kliniken Arbets- och miljömedicinska länsmottagningen Universitetssjukhuset Örebro Lungmottagningen ÖREBRO Mälarsjukhuset ESKILSTUNA Besök vår hemsida: 3

4 Tema Mät mera ställ samman siffrorna! Det görs för få mätningar inom företagshälsovården. De undersökningar som genomförs blir ofta inte sammanställda. Brister av detta slag leder till sämre grepp om arbetsförhållanden, miljöer och risker. Bättre underlag för bedömningar behövs inom företagshälsovården på tre nivåer: obligatoriska mätningar och hälsokontroller, arbetsplatskartläggningar och utredningar av enskilda arbetstagare med symtom på ohälsa. När det gäller de obligatoriska mätningarna har vi fått synpunkter från Arbetsmiljöverket i Örebro, som ofta får hålla till godo med ofullständiga rapporter. Några exempel kan gälla beskrivning av: - kvartsmätningar, där det händer att man som arbetsbeskrivning endast anger tillverkning av cement då vet inte Arbetsmiljöverket hur uppmätta kvartsdammshalter skall relateras till produktionen, hur mycket som produceras, vilka arbetsmoment som utförs etc - användning av skyddsutrustning - temperatur och relativ fuktighet inomhus, då en uppgift om utomhusvärden kan vara av intresse - ventilation i en lokal, t.ex. typ av ventilation (uppgift om ventilationsflöden vore rent önsketänkande!) - punktutsug - skälen till varför enbart halvdagsmätning gjorts (ibland kan det faktiskt bero på låg produktion) - antal arbetstagare som arbetade i lokalen utöver de som man mätte på När det gäller vibrationsmätningar hade vår uppgiftslämnare på Arbetsmiljöverket ännu inte sett någon sådan. Uppskattning av den dagliga exponeringen för vibrationer är en obligatorisk åtgärd och man måste då fråga sig varför så få vibrationsmätningar görs. Maskinparken kan vara rätt sliten på företag där man slipar och bearbetar diverse material med handhållna maskiner. Maskiner som har en rimlig vibrationsnivå när de är nya kan snabbt försämras om underhållet inte är bra. Svan 948, en digital-4-kanals vibrationsanalysator för mätning av hel- och delkroppsvibrationer. Instrumentet kan du hyra från klinikens Instrumentpool. TSI VelociCalc modell 8360, inklusive skrivare, ett instrument som mäter ventilation, mäter och lagrar lufttemperatur, lufthastighet, RF %, tryck och daggpunkt samt flöde i kanal l/s. 4

5 Tema Många mätningar och rapporter är således ofullständiga och sammanställningar över tid saknas ofta. Det kan vara svårt att på Arbetsmiljöverket gå tillbaka i registren för att få en bild av utvecklingen. Det som brukar fungera bra är underlagen för läkarundersökning vid exponering för kvartsdamm, bly, kadmium och fibrer (asbest m.fl.), som brukar skickas in till Arbetsmiljöverket på ett adekvat sätt. Informativa sammanställningar över tid brukar också biläggas till ansökningar om dispens för årliga mätningar. Även vissa blykontroller kan åtföljas av snygga sammanställningar av blodblyvärden upp till 10 år bakåt i tiden ( kanonbra enligt vår uppgiftslämnare på Arbetsmiljöverket!). Ett annat exempel gäller krom i urin där några arbetstagare hade värden i överkant. Krom i urin är inte det lättaste att tolka och det finns inget etablerat övre referensvärde för exponerade (som torde ligga mellan nmol/l för att motsvara gränsvärdet för 6- värt krom). Finska institutet skiljer mellan ytbehandling, som har övre referensvärdet 100 nmol/l, och svetsning i rostfritt, som har 600 nmol/l. I detta exempel måste därför rekommendationen vara att göra en luftmätning med bestämning av 6-värt krom. Mätningarna håller inte måttet! var en av rubrikerna under vårmötet för svensk Yrkesoch miljömedicinsk förening Då konstaterades att antalet arbetsmiljöingenjörer halverats under en 10-årsperiod och att kundernas efterfrågan på exponeringsutredningar minskat under senare år. Årligen återkommande utbildningar i mätmetodik ger dock möjligheter för kompetensutveckling i detta avseende inom företagshälsovården. Vissa obligatoriska hälsokontroller behöver inte redovisas till Arbetsmiljöverket men detta får inte hindra företagshälsovården att sammanställa gruppdata över tid. Spirometrier, t.ex. som ett led i isocyanatkontroller, sammanställs ofta inte. Dock är företagshälsovården bra på att fånga upp en försämring hos individ som kanske är på väg in i en rökningsbetingad obstruktiv lungsjukdom. Men gör man inga medelvärdesjämförelser bakåt i tiden kan man inte upptäcka en gruppmässig försämring över tid, särskilt då de flesta värdena fortfarande ligger över nedre referensgränsen. Ljudnivåmätare Bruel & Kjaer 2260 för byggakustik 2260 med Byggakustikprogram är ett smidigt system för mätning av byggakustik. Efterklangstid kan mätas med brusgenerator eller pistol. Luftljudsisolering och stegljud kan mätas enligt svensk standard. Instrumentet administrerar själv mätdata. Tömning, utvärdering och analys av mätdata sker i programmet Qualifier Carl-Göran Ohlson 5

6 Notiser Röksignal om cancerrisk Passiv rökning Environmental Tobacco Smoke innebär exponering för andras cigarettrök. Frågan om detta medför någon nämnvärd riskökning för lungcancer har varit aktuell i närmare två decennier. Ett problem har varit att observerade riskökningar varit klart större än de mycket låga exponeringarna mätt som nikotinupptag. En metaanalys, dvs samlad analys från 22 studier från olika delar av världen, har nu publicerats. Man fann en klart signifikant riskökning för lungcancer uppgående till 24%, dvs relativ risk = 1,24. Man fann även ökad risk med ökad exponering och duration för den passiva rökningen. I denna typ av epidemiologiska studier finns risk för systematiska fel och missklassifikationer. Man har dock med avancerad statistisk metodik så långt möjligt försökt eliminera sådana. Slutsatsen var att denna analys ger det starkaste stödet hittills för samband mellan passiv rökning på arbetsplatsen och ökning av lungcancerrisk. Referens: Am J Pub Health 2007;97: Carl-Göran Ohlson Växtolja med feminin verkan Begreppet hormonstörande ämnen (eng. endocrine disruptors) associeras vanligen med syntetiska industrikemikalier såsom persistenta organiska miljögifter (t.ex. DDT, PCB och bromerade flamskyddsmedel), industriella mjukgörare (ftalater) samt vissa läkemedel (1). Medan det syntetiska ofta omges av en aura av hälsofara anses det naturliga i motsvarande grad vara hälsobringande. Naturligt förekommande ämnen kan emellertid vara nog så hälsovådliga. Ett exempel på kraftigt hormonstörande effekter av s.k naturprodukter gavs nyligen i en amerikansk rapport om gynekomasti, onormal bröstkörteltillväxt, hos tre pojkar i åldrarna 4-10 år (2). Pojkarna hade av sina mödrar behandlats med hudvårdsprodukter såsom balsam, schampo eller hudkräm innehållande lavendelolja (från Lavandula angustifolia även kallad spikolja, som ingår i svenska läkemedel, bl.a. Algesalsalva) och/eller tea tree oil (från Melaleuca alternifolia även kallat melaleuca oil - svenskt namn saknas men produkten är godkänd som naturläkemedel i Sverige). Gynekomastin försvann ett par månader efter avslutad behandling med de aktuella preparaten. Experimentella studier visade att de båda oljorna hade både östrogenliknande och antiandrogena egenskaper. Nature is not benign, som Bruce Ames påminner oss om (3). Ytterligare synpunkter i samma anda framgår av Notis 881/01 ( Störande debattämne ). Referenser: 1. SOU 2000:53 2. New Engl J Med 2007;356: Science 1983;221: Anders Seldén Ett försäkringsmedicinskt pain in the neck? Besvär från nacke och axlar är mycket vanliga. Enligt SCB har cirka en tredjedel av Sveriges arbetande befolkning ont i nacken minst en dag i veckan, kvinnor i högre utsträckning än män och vissa yrken mer än andra (1). Sådana besvär ger dock sällan rätt till livränta enligt arbetsskadeförsäkringen eftersom sambanden är komplexa och arbetsmiljöfaktorerna svårvärderade (2, 3). 6

7 Notiser Det finns flera metodproblem i studiet av orsaksfaktorer för besvär i nacke-axlar. Ett gäller diagnostiken, ett annat exponeringen. En holländsk grupp har funnit en rad brister i existerande klassifikationssystem för besvär från nacke-axlar och armar och lanserat ett eget (4). Att mäta exponeringen för t.ex. ergonomisk belastning är också problematiskt, både ur ett longitudinellt perspektiv och i en tvärsnittsstudie, där allt från frågeformulär, fysikaliska undersökningar och visuella observationer till EMGelektroder och vinkelmätningar kan användas (5). Eftersom orsakssambanden är oklara verkar det löna sig dåligt med olika slags prevention respektive behandling. Ergonomisk intervention har inte visat övertygande resultat, enligt en färsk uppdatering av världslitteraturen (6). Det betyder dock inte att man bör kasta ut barnet med badvattnet och ge upp. Det finns varierande grader av evidens för värdet av en rad konkreta åtgärder, som bör prövas i både enskilda patientfall och på gruppnivå (3). Referenser: 1. Statistiska meddelanden AM 68 SM 0401, Arbete och Hälsa 2001:12 3. Läkartidningen 2007;104: Occup Environ Med 2007;64: Nordander C, akad. avhandl Occup Environ Med 2007;64: Anders Seldén Thomas Overmeer Krom på låg nivå Med anledning av sänkningen av nivågränsvärdet (NGV) för Cr6 + till 0,005 mg/m 3 pågår validering av ny analysmetod på laboratoriet. Med den metod vi använder idag (1) klarar vi precis av att bestämma lufthalter som är 10 % av NGV vid maximal provtagningsvolym. Den nya metoden bygger på jonkromatografisk separation av provet före komplexbildning med difenylkarbohydrazid vilket ger förbättrad känslighet och större selektivitet jämfört med den metod vi använder idag (2): Målsättningen är att kunna bestämma halter lägre än 10 % av NGV. Metoden beräknas vara i drift under hösten Referenser: 1) NIOSH Method No: 7600, Chromium, hexavalent 2) NIOSH Method No: 7605, Chromium, hexavalent by ion chromatography Sara Axelsson 7

8 Notiser Varningens finger för vibrerande verktyg En företagshälsovård skickade ut en enkät till vibrationsexponerade anställda på ett gjuteri svar inkom och av dessa uppgav 36 symtom från händer och armar som man ville relatera till vibrationsexponering. Företagssköterska gjorde en preliminärbedömning varvid 24 bedömdes ha arbetsrelaterade besvär. 23 av dessa gick vidare till företagsläkare som konstaterade 18 fall av vibrationsskada. Av dessa hade 5 en lätt, 6 en måttlig och 7 en allvarlig symtomatologi i händer och armar som kunde hänföras till vibrationsexponering. Detta visar hur angelägna reglerna angående exponering för vibrationer är, dvs AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet och AFS 2005:15 Vibrationer. Carl-Göran Ohlson Etnisk spirometri En tjänstbarhetsbedömning före anställning i arbete med härdplaster skulle göras. Undersökningen gällde en 22-årig man från Kurdistan. Mannen var kortväxt och hade ett BMIvärde på 34 men bedömdes inte som fet utan som vältränad och muskulös. Lungfunktionsundersökningen genomfördes med Vitalograf Bälgspirometer med god medverkan från mannen. Undersökningen hade genomförts enligt ATS-kriterierna och parametrarna såg normala ut. Med Berglunds Normalvärden för spirometri (1) erhölls 65% i Vitalkapacitet (VC) respektive 62% i Forcerad Expiratorisk Volym på en sekund ( FEV 1 ), av förväntade värden. Ny undersökning efter två dagar gav VC 67% respektive FEV 1 63%. Det är känt att människor med olika etnicitet också har olika kapacitet när det gäller lungvolym. En ny uträkning av hans uppmätta värden gjordes med hjälp av ett referensmaterial för Asian Indian Living in the United States (2) och då erhölls värden inom normalområdet, VC 90%, respektive FEV 1 84%. Med tanke på att fler och fler människor med bakgrund från andra delar av världen än Skandinavien kommer in i arbetslivet så bör vi lära oss att inte enbart värdera efter svenska mallar. Referenser: 1) Berglund ) Chest, 2004; 126: Sofia Loodh 8

9 Notiser Mer än en pump i protokollet Olika pumpar har olika kvalitéer. Vissa klarar höga mottryck och andra höga flöden. Vi har gjort en systematisk genomgång av de pumpar vi använder i Instrumentpoolen för att se till vilken provtagning de passar. Resultatet redovisas i följande tabell. Pump SKC MSA GSA Prov AirCheck Escort SG4000 Damm, 2-2,5 l/min X X X Damm, 3,5 l/min X Damm, 5-10 l/min GSA SG10 X Oljedimma X X (X) Krom (VI) X X X Damm-elementanalys X X X X Adsorbentrör X X X SKC AirCheck, MSA Escort och GSA SG400 fungerar alla för dammprovtagning 2-2,5 l/min men för 3,5 l/min kan endast GSA SG400 användas. Vi har köpt in en högflödespump GSA SG10 för provtagning i miljöer med väldigt låga koncentrationer som passar för en luftvolym på 5 till 10 l/min. Vid provtagning av oljedimma passar SKC AirCheck och MSA Escort bra. Parentesen för GSA SG4000 innebär att de äldre pumparna inte klarar motståndet över filtret i 8 timmar. På några av GSA SG4000 har ackumulatorerna bytts för att ge högre kapacitet och dessa klarar 8 timmars provtagning vid högt motstånd. För provtagning av krom(vi), damm-elementananlys (kvarts, metaller, fluorider, ftalater) och adsorbentrör (lösningsmedel, syror, aldehyder, VOC) passar alla de tre mindre pumparna och vid elementanalys där höga luftvolymer krävs på grund av låga koncentrationer av sökta ämnen går det bra att även använda GSA SG10. Inför mätning, ring oss gärna för en diskussion om vilka pumpar ni ska välja. Lena Andersson

10 Notiser Skärpt analys av skärvätskor NIOSH (amerikanska motsvarigheten till vårt nedlagda ALI) har gjort en omfattande genomgång av exponering och hälsorisker vid arbete med slip- och skärvätskor, från raka oljor (enbart petroleumbaserade) till helsyntetiska. I dokumentet slås fast att tillräckligt underlag finns för att exponering för skärvätskor i aktuella exponeringar kan ge upphov till icke maligna luftvägsbesvär och sjukdomar liksom hudpåverkan. Hygieniskt gränsvärde för totalaerosol på 0,5 mg/m 3 och 0,4 mg/m 3 i torakal fraktion, beräknat som tidsvägt dagsmedelvärde upp till 10 tim/ dag under en 40 timmars arbetsvecka, rekommenderas. Riskbedömning baserat på dessa gränsvärden innebär att en analysteknik som fångar upp alla kategorier skärvätska måste användas. Vid mätningen används 2 µm teflonfilter i 37 mm totaldammkassett med flöde 2-3 l/min. Filtret vägs vid ankomst till laboratoriet och sedan tvättas det med två olika lösningsmedelsblandningar, för att sedan vägas igen. Viktminskningen på filtret motsvarar mängden skärvätska. Mätområdet kommer att vara 0,1 2 mg/prov. Den nya metoden för total skärvätska kommer vi att erbjuda från och med i höst, med en kostnad av 1050 kr/prov. För mätning av de mer intressanta komponenterna i framför allt syntetiska oljor, etanolaminerna, kan man vända sig till Arbetshälsoinstitutet i Åbo, Finland. De utför analys av monoetanolamin, dietanolamin, metyldietanolamin och trietanolamin. Provtagning sker på syrabehandlat 37 mm glasfiberfilter med ett flöde på 2 l/min. Kontaktperson för dessa analyser är Maj-Len Henricks- Eckerman, e-post: Referens: Lågt betyg för friskintyg Liselott Egelrud Håkan Westberg I många anställningar eller yrken krävs så kallade friskintyg, vanligen utfärdade av läkare. Läkaren skall intyga att den arbetssökande/anställde inte har medicinska hinder för det aktuella arbetet, vare sig det gäller en nyanställning eller pågående exponering. Friskintygens validitet har med åren kommit att ifrågasättas allt mer. Krav på av läkare utfärdade friskintyg för alla körkortsaspiranter försvann t.ex. för många år sedan och har ersatts av en hälsodeklaration. En systematisk genomgång av de fyrtio senaste årens litteratur tyder inte på att friskintyg för arbetslivets krav har något starkt vetenskapligt stöd, det är, tvärtom, häpnadsväckande dåligt för att gälla ett så frekvent fenomen (1). Det saknas evidens för att dessa krav har något positivt värde för den enskilde, för arbetsgivaren eller för samhället. Kraven på friskintyg kan också kollidera med lagstiftning mot särbehandling i arbetslivet. Longitudinella uppföljningar av personer i riskyrken eller som är utsatta för riskabla exponeringar är något helt annat än friskintyg. Sådana medicinska undersökningar kan och bör utföras t.ex. i företagshälsovården. Syftet är då inte att rensa ut olämpliga individer ur arbetsstyrkan utan att skaffa underlag för arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Referens: 1. Occup Environ Med 2007;64: Anders Seldén 10

11 Notiser SUB-skribera ALIlitteraturen! Från maj månad 2007 finns samlingar av böcker, tidskrifter och rapporter från det nedlagda Arbetslivsbiblioteket på Stockholms universitetsbibliotek, SUB. Biblioteket har även övertagit driften av databasen Arbline, där bland annat rapporter, artiklar och annat arbetslivsrelaterat kan sökas fram. Observera att inget nytt material kommer att läggas in efter i databasen. Arbline finns i bibliotekets databaslista. Arbline och samlingen kommer inte att vidareutvecklas. SUB lånar däremot ut böcker, rapporter och annat material från samlingen enligt samma principer som för våra övriga samlingar. Arbline: arbline.sub.su.se Arbete och hälsa: avdelningar/ samhallsmedicin_folkhalsa/ amm/aoh/ Information kontakt: Margaretha Wikström, projektledare tel , mobil Hälsan befrämjar arbete och välstånd... Hälsofrämjande arbete kan ha stor påverkan på verksamutveckling, sjukfrånvaro, effektivitet och konkurrenskraft i småföretagen. Hinder är framförallt tidsbrist. Det är slutsatsen i Jenny Johanssons magisteruppsats med titeln Har storleken betydelse? Mikro- och småföretags hälsofrämjande arbete, Mälardalens högskola, Institutionen för Vård- och Folkhälsovetenskap. Femtio företag med 5-9 anställda (mikroföretag) och femtio företag med anställda (småföretag) fick via telefon besvara frågor om hälsofrämjande arbete, hinder för detta, betydelsen av hälsofrämjande arbete på företaget och samarbete med externa aktörer i de här frågorna. Ett urval från vardera storleksklassen deltog även i en personlig intervju. Skillnader fanns mellan mikrooch småföretagens hälsofrämjande arbete. Mikroföretag arbetar inte med friskvård och systematiskt arbetsmiljöarbete i samma utsträckning som de något större företagen. Mikroföretagen anlitar inte heller externa aktörer i samma utsträckning samtidigt som de behöver mer hjälp i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Mikroföretagen upplever dålig information och dåliga kunskaper som ett hinder för samarbete med externa aktörer. Överraskande många av de intervjuade upplevde att hälsofrämjande arbete har betydelse för verksamhetsutveckling och konkurrenskraft. Ungefär en tredjedel av de intervjuade i mikroföretagen och nästan hälften i småföretagen upplevde detta. För de flesta intervjupersonerna var det en självklarhet att en frisk människa som mår bra och ser att företaget bryr sig om individen producerar bättre än den som mår dåligt och som inte upplever något stöd från företaget skriver författaren. Sten Dankvardt 11

12 Utbildningar Inbjudan Det nya arbetslivet III Gränslösa arbeten Seminarium 13 september Plats: Wilandersalen, USÖ Pris: 300 kr - Anställningsbarhet - Spelregler/psykologiska kontrakt - Flexibilitet - Individualisering Mer information: Systematiskt arbetsmiljöarbete - utbildning i Arbets- och miljömedicinska klinikens metod Så får man det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) att fungera med hjälp av metoden SAM i företag och vården. Nästa kurs: 18 oktober 2007 Målgrupp: Chefer/arbetsledare, personal inom företagshälsovården, konsulter, skyddsombud, SAM-ordnare på arbetsplatsen, arbetsmiljöombud, ledningsgrupp, miljöansvariga m fl Mål: Kursdeltagarna får en introduktion i en väl beprövad metod som får det systematiska arbetsmiljöarbetet att fungera Tid: Kl Plats: Universitetssjukhuset Örebro Kursavgift: kr exkl moms (I kursavgiften ingår arbetsmaterial bestående av pärm och CD-skiva). För mer information kontakta Sten Dankvardt tfn , epost: 12

13 Välkommen till halvdags regionseminarium med Arbets- och miljömedicinska kliniken, Örebro Tema: Hjärna, muskler, luft och vatten Utbildningar Tisdag 2 oktober, Centrallasarettet Västerås Tisdag 9 oktober, Universitetssjukhuset Örebro Torsdag 11 oktober, Centralsjukhuset Karlstad Måndag 15 oktober, Mälarsjukhuset Eskilstuna Information och anmälan: 13

14 Kemikalieinformation Krom Förekomst och användning Krom har fått sitt namn från det grekiska ordet för färg (χρϖμα) på grund av kromföreningarnas många olika starka färger. Krom finns spritt i jordskorpan men förekommer sällan i brytvärd koncentration. Den viktigaste krommalmen är kromit (Cr 2 FeO 4 ). Framställning av krom från kromit sker genom att först oxidera kromet till vattenlösligt natriumkromat som lakas ut och reduceras till kromoxid (Cr 2 O 3 ) med hjälp av kol. Kromoxiden kan reduceras till metalliskt krom med hjälp av kisel eller aluminium (1). Krom är en av de viktigaste legeringsmetallerna för att öka hårdhet och ge ökad beständighet mot korrosion och oxidation av stål. Föreningar med trevärt krom (Cr 3+ ) är stabilast under normala förhållanden, föreningar med sexvärt krom (Cr 6+ ) är därför starkt oxiderande. Kromföreningar används för bland annat ytbehandling (förkromning, kromatering), textilfärgning, kromgarvning, träimpregnering samt för framställning av färgpigment, bläck och katalysatorer. Till viss del används även krom vid direkt framställning av eld- och slagfast tegel samt andra keramiska produkter (2, 3). Hälsoeffekter Trevärt krom är ett essentiellt spårämne. Det upptas i små mängder via vatten och kost och har en viktig roll i regleringen av kolhydrat- och fettmetabolismen (2, 3), samt är en förutsättning för att insulin skall kunna verka optimalt (4). Epidemiologiska studier har visat att Cr 6+ är en luftvägscarcinogen. Studier har också visat att långvarig exponering kan medföra nässeptumperforation, kroniska luftvägssjukdomar, njurpåverkan, hudirritation och allergiska kontaktexem (3, 4, 5). Gränsvärden i arbetsmiljö Nivågränsvärdet för Cr 6+ i luft är 0,005 mg/m 3. Det sänktes från 0,02 mg/m 3 (6). Provtagning och analys Provtagning av Cr 6+ i luft sker genom pumpad provtagning genom ett membranfilter. Filtret skall vara av PVC för att förhindra reduktion av Cr 6+ till Cr 3+. En vanligt förekommande analysmetodik använder basisk lakning av filtren och sedan tillsats av difenylkarbohydrazid som tillsammans med Cr 6+ ger ett rosafärgat komplex. Komplexet detekteras och mängdbestäms med hjälp av en spektrofotometer (7). En vidareutveckling av metoden använder sig av jonkromatografi för separation av Cr 6+ från övriga metalljoner i provet innan reaktion med difenyl- karbohydrazid, vilket ger högre känslighet och minskad risk för interferenser (8). Referenser: 1) Hägg G. Allmän och oorganisk kemi, nionde upplagan, Almqvist & Wiksell1989, kap 31. 2) Nationalencyklopedin Multimedia plus. DVD, version: maj Sökord: Krom. 3) Montelius J. Vetenskapliga underlag för hygieniska gränsvärden. Arbete och hälsa. Vetenskaplig skriftserie. Arbetslivsinstitutet 2000;21. s ) Shrivastava R., Upreti R. K., Seth P. K., Chaturvedi U. C. Effects of chromium on the immune system. FEMS Immunology and Medical Microbiology 2002; vol. 34; issue 1; p ) International Agency for Research on Cancer (IARC). Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans: Chromium, Nickel and Welding. World Health Organization, Geneva, 1997, vol ) Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2005:17. 7) National Institute for Occupational Saftey and Health, NIOSH Manual of Analytical Methods. ed. Ashely K. (NIOSH), Foote P. A., Perkins J. B., Wickman D. C. (DataChem), 4 th ed., Method No: 7600, Chromium, hexavalent. 8) National Institute for Occupational Saftey and Health, NIOSH Manual of Analytical Methods. ed. Ashely K. (NIOSH), Foote P. A., Perkins J. B., Wickman D. C. (DataChem), 4 th ed., Method No: 7605, Chromium,hexavalent by ion chromatography. Sara Axelsson Emma Norbäck 14

15 Personal Tfn: Fax: E-post: Namn Befattning Telefon E-post Andersson Kjell Överläkare Andersson Lena Kemist Andersson Lennart Yrkeshygieniker Arvidsson Helena Biomedicinsk analytiker Aslaksen Wenche Utvecklingssekreterare Axelsson Sara Kemist B-Dankvardt Sten Arbetsmiljöingenjör Berg Krister Avdelningschef Berg Peter Yrkeshygieniker Bergström Bernt Laboratorieingenjör Bryngelsson Ing-Liss Forskningsassistent Duberg Cecilia Psykolog Egelrud Liselott Analytisk kemist Fagerlund Inger Forskningsassistent Gritsko Nina Avdelningsläkare Gunnarsson Lars-Gunnar Klinikchef Hagström Katja Yrkeshygieniker Isaksson Britt-Marie Biomedicinsk analytiker Johansson Jessica Biomedicinsk analytiker Karlsson Leif Instrumenttekniker Keloushani Anahita Underläkare Klaesson Birgitta Klinikassistent Loodh Sofia Enhetschef, regionmiljösköterska Löfstedt Håkan Överläkare Norberg Carin Kemiingenjör Nyström Anita Assistent Nyström Marita Läkarsekreterare Ohlson Carl-Göran Överläkare Overmeer Thomas Ergonom Porat Anne-Marie Regionmiljösköterska Seldén Anders Överläkare Stridh Göran Fil dr Söderqvist Christina Läkarsekreterare Warg Lars-Erik Docent i psykologi Westberg Håkan Laboratoriechef Vihlborg Per Underläkare Viklund Lisbet Biomedicinsk analytiker Nilsson Anders Kemist

16 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Arbets- och miljömedicinska kliniken 16

Psykisk ohälsa, våld och trakasserier. Arbetsliv och hälsa. en kartläggning. Bengt Järvholm (red.)

Psykisk ohälsa, våld och trakasserier. Arbetsliv och hälsa. en kartläggning. Bengt Järvholm (red.) Psykisk ohälsa, våld och trakasserier Arbetsliv och hälsa en kartläggning Bengt Järvholm (red.) a Arbetsmiljöns påverkan på hälsan Produktionsgrupp Redaktör: Lars Grönkvist Omslag: Lena Karlsson Omslagsbild:

Läs mer

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2011. Holland förebild. för svensk företagshälsovård

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2011. Holland förebild. för svensk företagshälsovård En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2011 Foto: Torbjörn Uhlin Det gäller att börja tidigt i det förebyggande arbetet. Bilden är från Elmia-mässan 2010. Holland förebild för svensk företagshälsovård

Läs mer

Hälsa och utveckling i småföretag Programverksamhet 1997-2001 vid Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro.

Hälsa och utveckling i småföretag Programverksamhet 1997-2001 vid Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro. Hälsa och utveckling i småföretag Programverksamhet 1997-2001 vid Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro. Rapport S1/02 ISSN 1403-865X Programmet har pågått under fyra år från

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 3/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsoeffekter och förebyggande arbete vid vibrationsexponering i saneringsföretag Eva L Bergsten Helena Anundi Pia Rehfisch Peter Palm Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet

Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet 2015-05-26 2015/007002 Enheten för statistik och analys Peter Green arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet Postadress: 112 79 Stockholm Telefon:

Läs mer

Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 Bort med bullret

Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 Bort med bullret Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 Bort med bullret Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 BORT MED BULLRET! Christina Björkdahl Misse Wester-Herber Sven Ove Hansson Avdelningen för

Läs mer

ANALYSERAR 2004:13. Attityder till deltidssjukskrivning

ANALYSERAR 2004:13. Attityder till deltidssjukskrivning ANALYSERAR 2004:13 Attityder till deltidssjukskrivning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete I huvudsak är det frågan

Läs mer

FOKUS PÅ FHV. Företagshälsovården mäter. Företagshälsovårdskunskap 7,5 hp. Narkotikatester på arbetsplatsen

FOKUS PÅ FHV. Företagshälsovården mäter. Företagshälsovårdskunskap 7,5 hp. Narkotikatester på arbetsplatsen FOKUS PÅ FHV Aktuellt från bransch och profession 3/2008 Företagshälsovården mäter Vad håller oss friska? Om hurtbullar, motion, motivation mm. Sid 4 Företagshälsovårdskunskap 7,5 hp FSF startar en ny

Läs mer

Samhällsekonomiska kostnader för arbetsmiljöproblem. Kunskapsöversikt. Rapport 2010:2

Samhällsekonomiska kostnader för arbetsmiljöproblem. Kunskapsöversikt. Rapport 2010:2 Samhällsekonomiska kostnader för arbetsmiljöproblem Kunskapsöversikt Rapport 2010:2 Kunskapsöversikt Samhällsekonomiska kostnader för arbetsmiljöproblem Gabriella Sjögren Lindquist, filosofie doktor och

Läs mer

Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser inom vård och omsorg

Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser inom vård och omsorg Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser inom vård och omsorg - en kunskapssammanställning Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002: 2 Lena Backman, Ola Leijon, Magnus Lindberg, Gunilla Pernold, Inga-Lill

Läs mer

Arbetssjukdom skadlig inverkan samband med arbete

Arbetssjukdom skadlig inverkan samband med arbete nr 2002:15 Arbetssjukdom skadlig inverkan samband med arbete Ett vetenskapligt underlag för försäkringsmedicinska bedömningar (sju skadeområden) Andra, utökade och reviderade utgåvan Peter Westerholm (red)

Läs mer

AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) Innehåll Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller

Läs mer

INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006

INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006 INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006 Konferens i Örebro 14-15 mars 2006 1 Konferensen är den åttonde i en serie beträffande inomhusklimat. Den första hölls i september 1985 och har därefter återkommit vart tredje

Läs mer

HUS-projektet 2002-2005. Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun

HUS-projektet 2002-2005. Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun HUS-projektet 2002-2005 Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun Innehållsförteckning Sidan Inledning sammanfattning och framtid 3 Ledarutbildningen 6 Arbetsmiljödokument 9 Referensgruppen 11 Sjukhälsotalen

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Akten

Protokollsutdrag dokument till Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-05-19 LS-LED09-040 79 Slutrapport Programmet för arbetsmiljö och hälsa Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner föreliggande slutrapport

Läs mer

Kunskapsöversikt kring samhällsekonomiska kostnader för arbetsskador

Kunskapsöversikt kring samhällsekonomiska kostnader för arbetsskador nr 2012;46(3) Kunskapsöversikt kring samhällsekonomiska kostnader för arbetsskador Redaktörer: Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms univer arbete och

Läs mer

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng #1 Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag En sjuk försäkring i behov av friskpeng Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck:

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Miljöhälsorapport 2009

Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 ISBN 978-91-978065-7-2 Artikelnr 2009-126-70 Omslag Foto Illustrationer Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Matton, Björn Larsson Rosvall/Scanpix Jeppe Gustafsson/Scanpix Tobias Flygar,

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 3/2014 - Lösnummerpris: 30:-

HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 3/2014 - Lösnummerpris: 30:- HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 3/2014 - Lösnummerpris: 30:- E-cigarett - är det en bra rökavvänjningsmetod? Svårläkta sår Sötningsmedel - ny studie Annons Distriktssköterskeföreningen

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Påverkar chefens personalansvar kvaliteten i vården och omsorgen?

Påverkar chefens personalansvar kvaliteten i vården och omsorgen? Påverkar chefens personalansvar kvaliteten i vården och omsorgen? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete EXAMENSARETE 2005:06 P Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete Enheten funktionshindrade VIKTORIA KERTTU PÅYGGNADSUTILDNINGAR Arbetsmiljöledning Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

STs arbetsmiljörapport 2008. Är staten en attraktiv arbetsgivare?

STs arbetsmiljörapport 2008. Är staten en attraktiv arbetsgivare? STs arbetsmiljörapport 2008 Är staten en attraktiv arbetsgivare? Referens: Alf Andersson, SCB: 08-506 948 46 alf.andersson@scb.se Torbjörn Carlsson, Utredande ombudsman: 08-790 51 35 torbjorn.carlsson@st.org

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

Människokunskap för chefer - utvärdering av utbildningsprogram för chefer inom kriminalvården, 2003-2004

Människokunskap för chefer - utvärdering av utbildningsprogram för chefer inom kriminalvården, 2003-2004 Människokunskap för chefer - utvärdering av utbildningsprogram för chefer inom kriminalvården, 2003-2004 Rapport från Yrkesmedicin YM /05 Kristina Claesson Lars-Gunnar Gunnarsson Yrkes- och miljömedicinska

Läs mer