Föreläsning 2. Transmissionslänk. Repetition: Internetprotokollens skikt. Mål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsning 2. Transmissionslänk. Repetition: Internetprotokollens skikt. Mål"

Transkript

1 Föreläsning Mål Behandla utbredningsmedium Förstå störningar som kan påverka signalen Förstå hur man digitaliserar information Förse exempel av digitala dataformat Förstå varför källkodning är nyttigt Förstå källkodningens grundprinciper Behandla grundläggande källkodningsförfaranden Repetition: Internetprotokollens skikt tillämpning transport nät länk Medium (fysisk) Transmissionslänk T Vågledare Vågledare R Sändare Förstärkare, signalregenerator Mottagare Elektromagnetiska vågor kan fortplanta sig i vågledare Vågorna kan formas med linjekodning eller modulering för att representera bitvärden Vågformen dämpas, störs och förvrängs under utbredningen Mottagaren avkodar eller demodulerar för att erhålla en bitföljd Krav på transmissionslänken: antal bitar i sekunden (transmissionskapacitet) sannolikheten för bitfel 1

2 Störningar (1/) Dämpning (Attenuation) signalens amplitud minskar när signalen propagerar förstärkare (repeaters) P1 dämpning = 10 log 10 db P P förstärkni ng = 10 log 10 db P1 Begränsad bandbredd leder till begränsad kapacitet C = W log M W = bandbredd M = antal nivåer för signalelementet Förvrängning (distorsion) Dispersion: olika frekvenskomponenter blir olika försenade i överföringen Brus termiskt brus impulsbrus överhörning (crosstalk) SNR S = 10 log 10 db N Teoretiskt maximum för kapacitet S C = W log 1 + b / s N Störningar (/) S = signal (effekt) N = brus (effekt) Signal Dämpning Begränsad bandbredd Förvrängning Bitfel Brus Kombinerad effekt Sampel

3 Utbredningsmedium (1/) Parledare two-wire open line kopplar ihop t. ex. en dator och ett modem korta sträckor (< 50 m), 19, kb/s twisted-pair lines LANs, telefonledningar 1 Mb/s (< 100 m) Koaxialkabel LANs och TV, några Mb/s Optisk fiber LANs, WANs, hundratals-tusentals Mb/s, långa sträckor Utbredningmedium (/3) Satellit TV-signaler, dataöverföring från kontinent till annan långa sträckor, hundratals-tusentals Mb/s Mikrovågor svår terräng 50 km, hundratals Mb/s Radiovågor öar längre sträckor, tiotals kb/s Utbredningmedium (3/3) fördelar nackdelar Parkabel billig, lätt att reparera hög dämpning känslig för störningar Koaxial kabel längre sträckor känslig för störningar högre hastighet dyrare än parkabel Optisk fiber snabb och säker svår att reparera låg störningskänslighet Satellit hög bandbredd fördöjning, dyrt Mikrovågor svår terräng störningar Radiovågor längre sträckor än för störningar mikrovågor 3

4 Diskret och kontinuerlig Diskret variabel: kan anta värden från en uppräkningsbar mängd oändlig mängder naturliga talen: 0, 1,, 3, rationella talen: 1/1, 1/, 1/3,, /3,... ändliga mängder boolesk: 0, 1 GF(q): 0, 1, q-1 svenska: a, b, c, å, ä, ö Kontinuerlig variabel: kan anta alla värden inom ett intervall oändliga intervall: reella tal (R) ändliga intervall: a x < b, a, b R Datakodning (Data encoding) analog ~ kontinuerlig diskret ~ digital data propageras med eletriska signaler analog signal: kontinuerlig variabel elektromagnetisk signal digital signal: en serie spänningspulser Fyra möjligheter: analog data, analog signal analog data, digital signal (digitalisering, codec) digital data, analog signal (modulering, modem) digital data, digital signal Klassificering av informationstyper tidsberoende information diskret eller kontinuerlig variabel som beror på tiden: s(t) video: generell benämning på alla typer av rörliga bilder (3-dim.) film television animerad grafik audio: generell benämning på alla typer av ljud röst musik tidsoberoende information diskret eller kontinuerlig spatiellt beroende variabel: s(x, y) stillbilder: fotografi, grafik, röntgen- och ultraljudsbilder och dylikt numeriska data: beräknade och uppmätta text: naturliga och formella språk, samt programmeringsspråk 4

5 Digitalisering i två steg (PCM) Pulse Code Modulation (PCM) Antag en tids- och amplitudkontinuerlig signal 1. Sampling: från tidskontinuerlig till tidsdiskret (alternativt från rumskontinuerlig till rumsdiskret) samplingsteoremet enligt Nyquist-Shannon en reversibel process. Kvantisering: från amplitudkontinuerlig till amplituddiskret ger avrundningsfel i sampelvärdena; ej reversibel Resultat signalen består av en uppräkningsbar (i verkligheten ändlig) serie av värden från ett ändligt alfabet (amplitudvärden) M sampel och N amplitudnivåer Informationsmängden utgörs av : M logn bitar Samplingsteoremet En tidskontinuerlig signal x(t) med bandbredden B Hz måste samplas med frekvensen f s B för att den ska gå återskapa Några kommentarer översampling, f > B, ger ingen (teoretisk) kvalitetsvinst undersampling förvränger signalens spektrum sampling visad i tidplanet x(t) Illustration x s (nt) t T n 5

6 Kvantisering Sampelvärdena x s (nt) är kontinuerliga (reella tal) inom något intervall Kvantisering (eller kvantifiering) rundar av sampelvärdena till ett ändligt antal nivåer (N) Kvantiseringsnivåerna kan representeras av olika bitmönster med logn bitar x s (nt) x s (nt) x s x s avrundningsfel Bandbredd och bittakt En signal med bandbredden B Hz har efter digitalisering bittakten f s Lbitar i sekunden [b/s], om L är antal bitar per sampel Digitala signal- och dataformat Ljud: endimensionell signal sampelfrekvens och -kvantisering exempel röst för telefoni: frekvensband Hz, sampling 8kHz med 8 bitar per sampel, bittakt 64 kb/s musik, kompaktskiva: frekvensband Hz stereofont, sampling 44,1 khz med 16 bitar per sampel, bittakt 1,4 Mb/s 6

7 Bild: tvådimensionell signal, tre färgkomponenter per sampel färgbaser: RGB, YIQ och YUV olika samplingsfrekvenser (upplösning) förekommer för Y och IQ 4:4:4 innebär att Y:I:Q har samma upplösning 4:: ljusstyrkan har dubbla upplösningen horisontellt mot färgkomponenterna 4:1:1 färgkomponenterna har en fjärdedel av ljusstyrkans upplösning ett bildsampel kallas ofta pixel eller pel 8 bitar per komponent vanligt; fax har enbart en bit per pixel Video: tredimensionell signal temporal och spatiell sampling, samt kvantisering för varje färgkomponent temporal samplingsfrekvens i Europa: 5 bilder i sekunden i USA och Japan: 30 bilder i sekunden spatiell samplings frekvens europeiskt TV-format (ITU-R BT.601): 70 sampel per rad och 576 rader per bild högupplösnings-tv (IYU-R BT.709): sampel kvantisering enligt bildformaten med basen YIQ (alt YUV) tempo-spatiella mönster sekventiell sampling: rad för rad, från vänster till höger, över hela bilden uppifrån och ner interfolierad sampling: först bildens jämna rader, uppifrån och ner, sedan dess udda rader uppifrån och ner ger avvägning mellan vertikal och temporal upplösning försvårar bildbehandling, t.ex. vid komprimering Text representation av skriv- och skiljetecken ASCII: sjubitar per tecken, A-Z och a-z (extended ASCII: 8 bitar) EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) ISO Latin-1 Unicode formatering ny rad, ny sida, kursiveringar, fet stil mm Numeriska data binär, oktal, decimal eller hexadecimal representation heltal eller flyttal (decimaltal) skalärer, vektorer, matriser 7

8 Källkodning av digitala data Huvudidé representera data mer effektivt genom att uttnyttja relativa symbolfrekvenser: olika symbol förekommer inte lika ofta i datat beroenden mellan symboler (ex. efter efter tre konsonanter följer vokal) ökad förvrängning för att ändra symbolfrekvenser och -beroenden Minska datamängden för tidsoberoende data mindre lagringsutrymme snabbare överföring för en given kapacitet Minska bittakten för tidsberoende data anpassa källans bittakt till kanalens kapacitet Översikt av kodning Tre byggblock energikompaktering kvantisering datakomprimering Endast kvantiseringen ger informationsförlust energikompakteringen helt eller perceptuellt reversibel datakomprimeringen helt reversibel fel i överföringen kan dock leda till obegränsad felutbredning Datakomprimeringen ger variabelt antal bitar per kodat värde resulterande datamängden för ett meddelande svårt att förutsäga bittakten för en dataström varierar med tiden variationerna kan jämnas ut med hjälp av en buffert kvantiseringen kan regleras dynamiskt för en jämnare bittakt kan ge varierande kvalitet i den överföra signalen 8

9 Energikompaktering Energikompakteringens egenskap: signalenergin koncentrerad i några få komponenter Dessa komponenter kvantiseras fint, de övriga grovt Användningar kodning med förluster: signalen ges en form där den mänskliga förnimmelsen av kvantiseringsfelen minimeras förutsägande kompaktering delbandsanalys ortogonal transformering förlustfri kodning: informationen får en mer kompressibel form förutsägande kompaktering Förutsägande kompaktering Använd tidigare värden för att förutsäga det aktuella värdet e = x N i i w x n i n, w = n = n 1 1 n förutsägelsefelet kvantiseras och skickas kvantiserade värden används i förutsägelsen sändare och mottagaren ska basera förutsägelsen på samma värden utan att fel ackumuleras förutsägelsefelets fördelning skev fördelning litet kvantiseringsfel av flertalet värden större fel mindre vanligt Stort intervall Litet intervall avrundning Delbandsanalys och -syntes Dela insignalens spektrum i olika delband (N stycken) varje delband kan nedsamplas med en faktor N ett och samma sampel behålls i varje grupp om N sampel filterdesign möjliggör att analys följd av syntes inte ger spektralförvrängning ( alias free ) är helt reversibelt (endast fördröjning) kvantiseringen kan anpassas till perceptionen av olika banden 9

10 Uppdelning i tid och frekvens f H 1 (z) HP H 0 (z) LP T 10T t f H 1 (z) H 0 (z) HP H 1 (z) H 0 (z) LP-HP LP-LP 4T 1T t Ortogonaltransform Transformera samplen till en spektral domän (likt delband) Vanliga transformer Fourier sinus och cosinus Walsh-Haddamard Appliceras ofta på en liten grupp av värden åt gången (8 eller 16) Viktigaste transformen: diskreta cosinustransformen y = N 1 1 x N 0 n n = 0 y = N 1 π i ( n + 1) x n cos, N N i = 1, Κ N 1 i n = 0 Skalär- och vektorkvantisering Skalärkvantisering enligt tidigare beskrivning Vektorkvantisering en grupp invärden representeras av en grupp utvärden välj den utvektor som bäst representerar invektorn minsta absoluta felet minsta perceptuella felet skicka index på den valda vektorn frågeställningar att beakta: hur väljer man storlek på vektorerna och antal utvektorer mest representativa utvektorer för visst indata (video, stillbilder, ljud) sökmetod för att minska antalet jämförelser felkriterium för minsta förnimmelse av avrundningsfel 10

11 Datakomprimering Representera vanligt förekommande värden med få bitar och vice versa värdenas sannolikheter eller relativa frekvenser kända, eller uppskattas under kodningen (adaptiv kodning) Vanliga tekniker Huffmankodning Ziv-Lempel kodning Löplängdskodning Huffmankodning Utgår från symbolernas relativa frekvenser eller sannolikheter Lista symbolerna efter fallande sannolikhet, en symbol per nod Slå ihop de två noderna med minsta sannolikheter till en ny nod med sammanlagda sannolikheten, sortera in i listan Representera den övre grenen till nya noden med 0, och den undre med 1 Upprepa tills listan består av endast en nod Följ varje gren från sista noden tillbaka mot ursprungsnoden. Grenens 0:or och 1:or utgör nodens kodord Exempel 0 A (0,60) 0 1,00 0 In: bitar per kodord 1 B (0,0) 0 0,40 10 Ut: 1,6 bitar per 1 kodord C (0,15) 1 0,0 110 (i snitt, max 3) D (0,05)

12 Lempel-Ziv Komprimering utan att behöva veta sannolikhetsfördelningen en mängd bitar - en fras - från indata representeras med ett fast kodord varje fas utgör av den kortaste strängen som inte setts tidigare ger en kompression som närmar sig entropin för informationen ju längre sekvens av värden som kodas Lempel-Ziv Plats Fras Kodord Kortaste kodordet är en bit långt: använd löplängdskodning Representera löpor av lika symboler med deras värde och antal Exempel: = (0,16); (,8); (3,3) Representera eventuellt löplängderna med en lämplig Huffmankod Huffmankodning används för ljud-, bild- och videokodning förlustfri kodning för data kodas bättre med Lempel-Ziv kodning 1

MASTER'S THESIS. Avståndskamera för utomhusbruk. Mats Hägg. Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik

MASTER'S THESIS. Avståndskamera för utomhusbruk. Mats Hägg. Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik 2000:317 MASTER'S THESIS Avståndskamera för utomhusbruk Mats Hägg Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik Institutionen för Systemteknik Avdelningen för Signalbehandling 2000:317 ISSN: 1402-1617 ISRN: LTU-EX--00/317--SE

Läs mer

Metod för manipulation av prosodi i naturligt tal. Christer Ahlström

Metod för manipulation av prosodi i naturligt tal. Christer Ahlström Examensarbete Metod för manipulation av prosodi i naturligt tal av Christer Ahlström LiTH-IDA-Ex-2/52 22-4-23 Linköpings universitet Institutionen för datavetenskap Examensarbete Metod för manipulation

Läs mer

'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ

'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ 'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ Nyckelord: Sampling, kvantisering, upplösning, geometriska operationer, fotometriska operationer, målning, filtrering 'LJLWDOUHSUHVHQWDWLRQR KODJULQJDYELOGHU En

Läs mer

AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1

AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1 AD-DA-omvandlare Mätteknik Ville Jalkanen ville.jalkanen@tfe.umu.se Inledning Analog-digital (AD)-omvandling Digital-analog (DA)-omvandling Varför AD-omvandling? analog, tidskontinuerlig signal Givare/

Läs mer

School of Mathematics and Systems Engineering. Reports from MSI - Rapporter från MSI. Video on Demand. Martin Gustavsson Johnny Renegård

School of Mathematics and Systems Engineering. Reports from MSI - Rapporter från MSI. Video on Demand. Martin Gustavsson Johnny Renegård School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Video on Demand Martin Gustavsson Johnny Renegård Jun 2002 MSI Report 02065 Växjö University ISSN 1650-2647 SE-351 95

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2005/11/15 12:54:07 $ Copyright 2003-2005 Marcus Rejås Denna bok är anpassad för gymnasieskolans

Läs mer

Har du betalat 30 kr?

Har du betalat 30 kr? INNEHÅLL Har du betalat 30 kr? Du får ladda ner boken för att titta på den, men om du läser skall du betala 30 kr till plusgiro 28 24 66-2. Ange ditt e-mail som avsändare så skickar jag kvitto med specificerad

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult AB. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult AB. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult AB marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2011-01-19 20:09:27 $ Copyright 2003,2004,2005,2007,2008,2009,2010 Marcus Rejås

Läs mer

Mjukvaruradiobaserad SIMO-demonstrator

Mjukvaruradiobaserad SIMO-demonstrator Mjukvaruradiobaserad SIMO-demonstrator Maria Asplund FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling till nytta

Läs mer

Höghastighetskommunikation över TV nätet med inriktning på kabel-tv-näten

Höghastighetskommunikation över TV nätet med inriktning på kabel-tv-näten Höghastighetskommunikation över TV nätet med inriktning på kabel-tv-näten Ett arbete under våren 2002 i Kommunikationssystem SMS005 Framställt av: Fredrik Lindström frelin-9@student.luth.se Mikael Larsson

Läs mer

SCAM (Secure Compression Algorithm for Multimedia) - Utveckling och Implementation LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Datateknik

SCAM (Secure Compression Algorithm for Multimedia) - Utveckling och Implementation LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Datateknik SCAM (Secure Compression Algorithm for Multimedia) - Utveckling och Implementation LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Datateknik Examensarbete: Joel Lovén Einar Persson Copyright Joel Lovén,

Läs mer

Audioteknik och akustik

Audioteknik och akustik Audioteknik och akustik Mendel Kleiner Institutionen för teknisk akustik Chalmers Tekniska Högskola Göteborg 2000 Sjunde upplagan M. Kleiner 2000 Förord Kompendiet Audioteknik och akustik utgör kurslitteratur

Läs mer

IP-telefoni -en teknisk undersökning

IP-telefoni -en teknisk undersökning Examensarbete Våren 2011 Sektionen för Hälsa och Samhälle Avdelning Computer Science IT-drifttekniker inriktning System Management IP-telefoni -en teknisk undersökning Författare Joakim Bergqvist Daniel

Läs mer

Glas istället för koppar

Glas istället för koppar TOM SIDA Bredband Bredband betyder inte en väldigt bred kabel. Istället handlar det om hur mycket information som kan överföras via en förbindelse mellan t.ex. en dator och ett nätverk. Med bredband får

Läs mer

Igenkänning och klassificering av trafikskyltar

Igenkänning och klassificering av trafikskyltar Igenkänning och klassificering av trafikskyltar med hjälp av maskininlärning Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammet HELMER FUNDIN ANTON JOHANNESSON PERHAM SHAMS Institutionen för Signal och system

Läs mer

DNS DNS. IP-baserade kommunikationsprotokoll

DNS DNS. IP-baserade kommunikationsprotokoll DNS DNS IP-baserade kommunikationsprotokoll IP-baserade kommunikationsprotokoll Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported Licens. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.sv

Läs mer

Snabb introduktion till Fjärranalys

Snabb introduktion till Fjärranalys Snabb introduktion till Fjärranalys Hernán De Angelis 3 maj 2015 Den här texten är en mycket kortfattad guide till fjärranalys. Syftet är att lägga grund till diskussioner under inlärningstillfälle och

Läs mer

Studie DRx Bredbandiga digitalmottagare för radarsignalspaning

Studie DRx Bredbandiga digitalmottagare för radarsignalspaning Studie DRx Bredbandiga digitalmottagare för radarsignalspaning Börje Andersson, David Eklund, Andreas Gustafsson, Daniel Henriksson, Björn Lindgren FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet

Läs mer

Metoder i syntes och signalbehandling (hovedoppgave i musikkvitenskap, universitetet i Oslo 2001) av Risto Holopainen. pdf-version: februari 2007

Metoder i syntes och signalbehandling (hovedoppgave i musikkvitenskap, universitetet i Oslo 2001) av Risto Holopainen. pdf-version: februari 2007 PERCEPTION OCH LJUDMODELLER Utdrag från Metoder i syntes och signalbehandling (hovedoppgave i musikkvitenskap, universitetet i Oslo 2001) av Risto Holopainen. pdf-version: februari 2007 Écoutez les sons

Läs mer

Nätverk, terminologi och beskrivningar 2005-10-17

Nätverk, terminologi och beskrivningar 2005-10-17 2005-10-17 Ingen del av detta dokument får återges eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt., för något som helst ändamål utan uttryckligt medgivande från Honeywell

Läs mer

Framtidens mobilnät - Hur interferensen mellan antenner i ett MIMO-system påverkar linjärriseringen av effektförstärkare

Framtidens mobilnät - Hur interferensen mellan antenner i ett MIMO-system påverkar linjärriseringen av effektförstärkare Framtidens mobilnät - Hur interferensen mellan antenner i ett MIMO-system påverkar linjärriseringen av effektförstärkare Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammen Teknisk Fysik samt Elektroteknik DAVID

Läs mer

EXAMENSARBETE IP-TELEFONI STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE IP-TELEFONI STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ 2002:209 SHU EXAMENSARBETE IP-TELEFONI Framtiden för telekommunikation? STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell

Läs mer

RAPPORTNUMMER 13 november 2003 PTS-ER-2003:40 ISSN 1650-9862. Elnätskommunikation. En teknisk marknadsrapport

RAPPORTNUMMER 13 november 2003 PTS-ER-2003:40 ISSN 1650-9862. Elnätskommunikation. En teknisk marknadsrapport DATUM RAPPORTNUMMER 13 november 2003 PTS-ER-2003:40 ISSN 1650-9862 Elnätskommunikation En teknisk marknadsrapport Förord Förord PTS hanterar idag frågor inom ett stort antal teknikområden, såsom telefoni,

Läs mer

1. TV-sändning med mångkanalsljud i 5.1-format

1. TV-sändning med mångkanalsljud i 5.1-format 1. TV-sändning med mångkanalsljud i 5.1-format I denna uppgift är Erik Lundbeck på SVT källa om inget annat anges. a) Rundgång: Eftersom högtalare används finns risk för rundgång där mikrofonerna på scen

Läs mer

Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna

Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna TeliaSonera Tele2 Telenor Hi3G G (Sundsvall) AllTele (Sollefteå och Örnsköldsvik) En teknisk sammanfattning och analys 2012-11-06 Network

Läs mer

Taligenkänning. Hur datorer känner igen talat språk. 729G43 Artificiell Intelligens. Charlie Forsgren, Linköpings Universitet. chafo246 2014-01-09

Taligenkänning. Hur datorer känner igen talat språk. 729G43 Artificiell Intelligens. Charlie Forsgren, Linköpings Universitet. chafo246 2014-01-09 Taligenkänning Hur datorer känner igen talat språk 729G43 Artificiell Intelligens Charlie Forsgren, chafo246 2014-01-09 Charlie Forsgren Innehållsförteckning Inledning..3 Språk och Ljud 4 Elektronisk Inspelning

Läs mer

Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader

Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader Examensarbete D, 2 20 p. Institutionen för Datavetenskap, Umeå universitet 2004-02-19 Författare: Markus Jusslin, c98mjn@cs.umu.se Per Lundqvist,

Läs mer

Slump och sannolikheter

Slump och sannolikheter Slump och sannolikheter JOHAN WÄSTLUND, LINKÖPINGS UNIVERSITET N är man nämner sannolikhetsteori, tänker väl de flesta på metoder för att besvara frågor om just sannolikheter. Med hjälp av statistik och

Läs mer

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Bollkoll Avståndsanalys med en webkamera Sammanfattning

Läs mer

Mobila Nätverk. Zdenek Becvar, Pavel Mach, Ivan Pravda

Mobila Nätverk. Zdenek Becvar, Pavel Mach, Ivan Pravda Mobila Nätverk Zdenek Becvar, Pavel Mach, Ivan Pravda Författarna: Zdenek Becvar, Pavel Mach, Ivan Pravda Titel: Mobila Nätverk Översatt av: Dalibor Svoboda Publicerad av: České vysoké učení technické

Läs mer