5nGHWVHP WH 7(/(.20081,.$7,21 /X[HPEXUJGHQRNWREHU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5nGHWVHP WH 7(/(.20081,.$7,21 /X[HPEXUJGHQRNWREHU"

Transkript

1 &RQVHLO Luxemburg den 3 oktober /00 (Presse 348) 5nGHWVHP WH 7(/(.20081,.$7,21 /X[HPEXUJGHQRNWREHU Ordförande:&KULVWLDQ3,(55(7 Republiken Frankrikes statssekreterare åt ekonomi-, finans- och industriministern, med ansvar för industri

2 ,11(+c// '(/7$*$5(,,, 381.7(5620',6.87(5$'(6 TILLTRÄDE TILL ACCESSNÄT... IV YTTERLIGARE ÖKNING AV KONKURRENSEN INOM POSTSEKTORN... IV ELEKTRONISK KOMMUNIKATION... IV REGELVERK FÖR DEN ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONENS NÄT OCH TJÄNSTER I EUROPEISKA GEMENSKAPEN... IV ADMINISTRATION AV INTERNET... VI ORGANISERIG OCH FÖRVALTNING AV INTERNET Resolution... VI SKAPANDE AV TOPPDOMÄNNAMNET.EU... IX PROGRAMMET HINNEHÅLL... IX 381.7(5620$172*687$1'(%$77 7(/(.20081,.$7,21,; Revisionsrättens särskilda rapport om transeuropeiska nät telekommunikation... IX <775()g5%,1'(/6(5 ; Förbindelserna med AVS- och ULT-staterna... X BBBBBBBBBBBBBBBBB ) U\WWHUOLJDUHLQIRUPDWLRQ±ULQJHOOHU

3 '(/7$*$5( Medlemsstaternas regeringar och Europeiska gemenskapernas kommission företräddes av följande personer: %HOJLHQ Jean-Louis SIX Ställföreträdande ständig representant 'DQPDUN Knud LARSEN Statssekreterare för forskning och telekommunikation 7\VNODQG Siegmar MOSDORF Statssekreterare åt förbundsministern för ekonomi och teknik samt ledamot av förbundsdagen *UHNODQG Alexandros VOULGARIS Statssekreterare för transport och kommunikation 6SDQLHQ Ana Maria BIRULES Y BERTRAN Minister för vetenskap och teknik Baudilio TOME MUGURUZA Statssekreterare för telekommunikation informationssamhället )UDQNULNH Christian PIERRET Statssekreterare åt ekonomi-, finans- och industriministern, med ansvar för industri,uodqg Mary O'ROURKE Minister för offentligt företagande,wdolhq Michele LAURIA Statssekreterare för kommunikation /X[HPEXUJ François BILTGEN 1HGHUOlQGHUQD Monique DE VRIES gvwhuulnh Michael SCHMID Arbetsmarknadsminister samt minister med ansvar för kommunikationer Statssekreterare för kommunikation och offentliga arbeten Förbundsminister för transport, innovation och teknik 3RUWXJDO Guilhermino RODRIGUES Statssekreterare för transport )LQODQG Olli-Pekka HEINONEN Kommunikationsminister Juhani KORPELA Statssekreterare för transport och kommunikation 6YHULJH Björn ROSENGREN Näringsminister Birgitta HEIJER Statssekreterare vid Näringsdepartementet 6WRUEULWDQQLHQ Patricia HEWITT Biträdande minister vid Handels- och industriministeriet, minister för småföretag och elektronisk handel.rpplvvlrqhq Frits BOLKESTEIN Ledamot Erkki LIIKANEN Ledamot

4 7,//75b'(7,//$&&(661b7 Rådet uttryckte enhälligt sitt principiella samtycke till kommissionens förslag till förordning om tillträde till accessnät vars syfte är att införa sund konkurrens inom de lokala accessnäten. Rådet gav Coreper i uppgift att även fortsättningsvis göra sitt yttersta i samråd med Europaparlamentet för att förordningen skall kunna antas vid första behandlingen före årets slut. Uttrycket "accessnät" avser den fysiska förbindelse som förbinder abonnentens lokaler med telekommunikationsoperatörens lokalstation eller med en likvärdig anläggning i det lokala accessnätet. Utkastet till förordning är ett svar på slutsatserna från Europeiska rådet i Lissabon och Feira som lyfte fram detta ärende som en kortfristig prioritering och framhöll behovet av att införa ökad konkurrens i accessnäten till slutet av Bristen på konkurrens i denna del av marknaden anses som ett betydande hinder för en bred spridning av billig tillgång till Internet. Förordningen är relativt kort och enkelt med inriktning på vad som är absolut nödvändigt för att uppnå ökad konkurrens. Det innehåller grundläggande skyldigheter för befintliga operatörer att före den 31 december 2000 ge gemensamt tillträde och tillträde med ensamrätt till accessnätet tillsammans med ett referensanbud. Av de nationella tillsynsmyndigheterna krävs det att de skall se till att priserna för tillträde till accessnät följer principen om kostnadsorientering och de har behörighet att påtvinga ändringar i referensanbudet där det är motiverat samt en funktion när det gäller att lösa tvister. <77(5/,*$5(g.1,1*$ (16(1, (.7251 Rådet noterade föredragningen av kommissionens förslag som syftar till att ändra vissa bestämmelser i direktivet av den 15 december 1997 om att öka konkurrensen inom postsektorn i gemenskapen. Rådet övergick till en preliminär diskussion av detta förslag. Denna diskussion, vid vilken medlemsstaterna ibland ännu visade sig ha skilda åsikter, handlade huvudsakligen om de viktigaste bestämmelserna när det gäller att säkerställa en kontinuerlig och kontrollerad ökning av konkurrensen inom postsektorn i enlighet med kommissionens förslag, nämligen införande av nya definitioner, särskilt för speciella tjänster, en begränsning till 50 g och till 2,5 gång grundavgiften när det gäller vikt- och prisgränser för reserverade tjänster år 2003, och en ny fas föreslås till 2007 vilken kommer att fastställas vid en senare tidpunkt. Rådet gav Coreper i uppgift att snabbt behandla detta ärende så att en mer ingående diskussion kan inledas i syfte att uppnå politisk enighet vid mötet i december. (/(.7521, ,.$7,21 5(*(/9(5.)g5'(1(/(.7521,6.$.20081,.$7,21(161b72&+7-b167(5, (8523(,6.$*(0(16.$3(1 Rådet betonade betydelsen av att harmonisera regelverket och noterade ordförandeskapets lägesrapport om arbetet med det framtida regelverket för elektronisk kommunikation och gav Ständiga representanternas kommitté i uppgift att aktivt fortsätta arbetet med detta ärende så att en ingående diskussion kan äga rum vid mötet i december. Dessa förslag som antogs av kommissionen i juli 2000 syftar alla till att anpassa gemenskapens nuvarande regelverk om telekommunikationer till de djupgående förändringar som telekommunikation, media och informationsteknik genomgått. Konvergensen mellan dessa sektorer kräver enligt kommissionen att alla överföringsnät och tillhörande tjänster omfattas av samma regelverk för att den potential för tillväxt, konkurrens och skapande av sysselsättning som har anknytning till informationssamhället skall kunna utnyttjas på bästa sätt.

5 Det regelverk som kommissionen förordar består av ett paket på fem direktiv om harmonisering av lagstiftningarna som skall antas av Europaparlamentet och rådet och som innehåller ett ramdirektiv och fyra särdirektiv (auktorisation av näten och tjänsterna, tillträde och samtrafik, samhällsomfattande tjänster och skydd av uppgifter), Europaparlamentets och rådets förordning om tillträde till accessnätet; detta ärende skall med hänsyn till dess angelägenhetsgrad prioriteras och behandlas separat i förhållande till de andra förslagen och det kan därför inte anses ingå i det nya regelverket, ett direktiv som skall antas av kommissionen om konkurrensen på marknaden för elektroniska kommunikationstjänster, Europaparlamentets och rådets beslut om radiospektrumpolitiken i gemenskapen. Kortfattad redogörelse för de olika förslagen 5DPGLUHNWLY ) UVODJ WLOO (XURSDSDUODPHQWHWV RFK UnGHWV GLUHNWLY RP HWW JHPHQVDPW UHJHOYHUN I U HOHNWURQLVNDNRPPXQLNDWLRQVQlWRFKNRPPXQLNDWLRQVWMlQVWHU Detta direktiv syftar till att fastställa de principer som de nationella tillsynsmyndigheterna skall följa. I direktivet fastställs i synnerhet deras uppgifter i fråga om fördelning och tilldelning av radiofrekvenser och nummer samt tilldelning av ledningsrätter. I direktivet finns dessutom en sammanställning av de bestämmelser som är gemensamma för särdirektiven och i vilka följande fastställs: Begreppet "betydande inflytande på marknaden" och "förfarande i samband med marknadsanalys", som skall användas av nationella tillsynsmyndigheter, varigenom vissa företag åläggs särskilda skyldigheter. De förfaranden som skall följas för att genom harmonisering genomföra det nya regelverket, för att bilägga tvister mellan företag och för att lösa problem rörande tillträde till marknaden i tredje land. Kommittéförfarandena (inrättande av en kommunikationskommitté) och inrättande av en högnivågrupp med företrädarna för de nationella tillsynsmyndigheterna. 'LUHNWLYRPWLOOWUlGHRFKVDPWUDILN ) UVODJ WLOO (XURSDSDUODPHQWHWV RFK UnGHWV GLUHNWLY RP WLOOWUlGH WLOO RFK VDPWUDILN PHOODQ HOHNWURQLVNDNRPPXQLNDWLRQVQlWRFKWLOOK UDQGHXWUXVWQLQJ Detta särdirektiv syftar till att prioritera kommersiella förhandlingar mellan parterna om avtal om tillträde och samtrafik genom att det i detta fastställs exakta regler om de nationella tillsynsmyndigheternas ingripande om det är nödvändigt, till exempel för att rätta till brister i marknadens sätt att fungera. 'LUHNWLYRPDXNWRULVDWLRQ () UVODJ WLOO (XURSDSDUODPHQWHWV RFK UnGHWV GLUHNWLY RP DXNWRULVDWLRQ I U HOHNWURQLVND NRPPXQLNDWLRQVQlWRFKNRPPXQLNDWLRQVWMlQVWHU Detta direktiv är avsett att ersätta nuvarande direktiv 97/13/EG om auktorisation och tillstånd. I direktivet föreskrivs om användning av allmänna auktorisationer utom för tilldelning av radiofrekvenser och nummer, och det införs nya begränsningar av de villkor som kan åläggas tjänsteleverantörerna. Enligt direktivet förenklas förfarandena för erhållande av auktorisationer genom att kraven på information upphävs och omfattningen av överensstämmelsekontrollerna minskas.

6 'LUHNWLYRPVDPKlOOVRPIDWWDQGHWMlQVWHURFKDQYlQGDUHVUlWWLJKHWHU () UVODJ WLOO (XURSDSDUODPHQWHWV RFK UnGHWV GLUHNWLY RP VDPKlOOVRPIDWWDQGH WMlQVWHU RFK DQYlQGDUHV UlWWLJKHWHU DYVHHQGH HOHNWURQLVND NRPPXQLNDWLRQVQlW RFK NRPPXQLNDWLRQVWMlQVWHU I detta direktiv sammanställs de nuvarande gemenskapsbestämmelserna om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter. Det föreskrivs inte om någon utvidgning av de samhällsomfattande tjänsterna, men det införs ett omprövningsförfarande av dess tillämpningsområde. Dessutom preciseras användarnas rättigheter (till exempel telefonisttjänst, tillgång till nummerupplysningstjänst och nummerportabilitet) samt åtgärderna för att ersätta leverantörerna av samhällsomfattande tjänster. 'LUHNWLYRPVN\GGDYXSSJLIWHU () UVODJ WLOO (XURSDSDUODPHQWHWV RFK UnGHWV GLUHNWLY RP EHKDQGOLQJ DY SHUVRQXSSJLIWHU RFK VN\GGDYSULYDWOLYHWLQRPVHNWRUQI UHOHNWURQLVNNRPPXQLNDWLRQ Detta förslag syftar till att uppdatera direktiv 97/66/EG om skydd av uppgifter inom telekommunikationsområdet, som är mer anpassat till taltelefoni än till användningen av Internet. %HVOXWRPUDGLRVSHNWUXPDQYlQGQLQJHQ () UVODJ WLOO (XURSDSDUODPHQWHWV RFK UnGHWV EHVOXW RP HWW UHJHOYHUN I U UDGLRVSHNWUXPSROLWLNHQL(XURSHLVNDJHPHQVNDSHQ Avsikten med detta förslag till beslut är att inom ramen för ett lämpligt kommittéförfarande ge kommissionen fullmakt att föreslå åtgärder som syftar till att harmonisera användningen av radiospektrum, varvid medlemsstaterna är skyldiga att offentliggöra information om denna användning. Förslaget syftar även till att inrätta en rådgivande grupp (Högnivågruppen för spektrumpolitik), som skall ha till uppgift att ge kommissionen råd i frågor med anknytning till radiospektrum. Slutligen innehåller förslaget bestämmelser som är avsedda att underlätta antagandet av gemensamma ståndpunkter inför de internationella förhandlingarna om spektrum (till exempel Internationella teleunionen (ITU) och Världsradiokonferensen (WRC)). 8WNDVWWLOONRPPLVVLRQHQVGLUHNWLY 8WNDVW WLOO NRPPLVVLRQHQV GLUHNWLY RP NRQNXUUHQVHQ Sn PDUNQDGHUQD I U HOHNWURQLVND NRPPXQLNDWLRQVWMlQVWHU I detta förslag finns bestämmelserna i direktiv 90/388/EEG och de fem direktiven om ändring av detta direktiv samlade i en enda text. Det rör sig dock inte enbart om en enkel konsolidering av texterna eftersom ett antal bestämmelser som anses föråldrade efter liberaliseringen av telekommunikationssektorn även har strukits i detta förslag. Det bör noteras att denna text har antagits av kommissionen i form av ett utkast för att göra det möjligt att samråda med medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och allmänheten i vid bemärkelse före det slutgiltiga antagandet. $'0,1,675$7,21$9,17(51(7 25*$1,6(5,*2&+)g59$/71,1*$9,17(51(75HVROXWLRQ Rådet betonade hur viktigt det är att det på internationell nivå finns en rättvis organisering och förvaltning av Internet med hänsyn till denna kommunikationsinfrastrukturs nuvarande expansion och på den allt mer betydelsefulla roll den hädanefter kommer att spela i Europeiska unionen och i hela världen,

7 antog resolutionen vars text återges nedan, och enades om att offentliggöra resolutionen i Officiella tidningen. "EUROPEISKA UNIONENS RÅD 1. SOM ERINRAR OM slutförklaringen från den europeiska ministerkonferensen i Bonn (den 6 8 juli 1997) i vilken det särskilt hänvisas till inrättandet av ett "HUNlQW RFK SSHW LQWHUQDWLRQHOOW V\VWHP I U KDQWHULQJHQDYGRPlQQDPQV\VWHPHW" med "HQDGHNYDWHXURSHLVNUHSUHVHQWDWLRQ", det gemensamma uttalandet från EU och USA om elektronisk handel (den 5 december 1997) som särskilt betonar att regeringarnas roll är att "HUEMXGD HQ NRQVHNYHQW RFK I UXWVlJEDU UlWWVOLJ UDP «RFK VlNHUVWlOOD WLOOUlFNOLJW RPIDWWDQGH VN\GG DY VDPKlOOVLQWUHVVHQ VnVRP SULYDWOLYHW LPPDWHULHOOD UlWWLJKHWHU I UKLQGUDQGHW DY EHGUlJHUL NRQVXPHQWVN\GGRFKGHQDOOPlQQDVlNHUKHWHQ", att större hänsyn till den offentliga politiken och fortsatt globalisering i hanteringen av adresser och domännamn på Internet är väsentliga mål för Europeiska unionen, betydelsen av att den elektroniska handelns utveckling, vilket förutsätter en effektiv och öppen hantering av de tillgångar som domännamn och IP-adresser (Internet-protokollet) utgör, särskilt genom införande av nästa generation av adresser med IPv6-standard, 2. VÄLKOMNAR kommissionens meddelande av den 11 april 2000 om organisation och förvaltning av Internet, det samordnade arbete som medlemsstaterna och kommissionen redan har utfört inom ramen för denna process samt den aktiva medverkan av yrkesfolk som arbetar med Internet och sådana som kommer från den privata sektorn i Europa i samband med inrättandet av Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), det faktum att den mellanstatliga rådgivande kommittén (GAC) inom ICANN har godkänt att den offentliga politikens mål beaktas och har definierat en tydlig och väl avvägd ordning för landsdomännamn (country code Top Level Domain names, cctld), det arbete som utförts inom berörda internationella organisationer, som Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) och Internationella teleunionen (ITU), 3. KONSTATERAR att ett antal betydande framsteg har gjorts när det gäller hanteringen av adresser och domännamn, t.ex. den globala representationen i ICANN:s styrelse, skapande av konkurrens på registratornivå och inrättande av mekanismer för tvistlösning när det gäller generiska toppdomännamn (generic Level Domain names, gtld), att reformprocessen av förvaltningen av Internet emellertid fortfarande befinner sig i en övergångsfas och att det inte kan anses att de mål som Europeiska unionen har satt upp för hanteringen av domännamn har uppnåtts, att flera viktiga frågor för närvarande kvarstår olösta, särskilt beträffande a) arten och formerna för de offentliga myndigheternas väl avvägda och opartiska övervakning av viss verksamhet inom ICANN,

8 b) reglerna för generiska domäner, bland annat äganderätten till databaser och åtskiljandet av register- och registratorverksamhet, c) omdelegeringen av vissa cctld till en annan förvaltare på begäran av berörd regering, d) förbindelserna mellan de register som upprättas i gemenskapen och deras offentliga myndigheter, å ena sidan, samt med ICANN, å andra sidan, e) överflyttning av förvaltningen av rotserversystemet från Förenta staternas handelsministerium till ICANN, med lämplig internationell övervakning av de offentliga myndigheterna, att dessa frågor bör behandlas med vederbörlig hänsyn till både det internationella samfundets intressen som helhet och de viktiga offentliga politikområden som berörs, särskilt när det gäller konkurrens, skydd av personuppgifter och respekt för immateriella rättigheter, 4. UPPMUNTRAR att GAC:s principer genomförs, WIPO att fortsätta arbetet med erkännande av rättigheter och användande av namn inom domännamnsystemet; WIPO uppmanas dessutom att som stöd till cctld-administratörerna utveckla frivilliga riktlinjer för praxis och metoder för att hindra att skyddade namn registreras oriktigt och svekfullt, samt att lösa tvister i sådana sammanhang, ITU att även i fortsättningen delta aktivt i de internationella diskussionerna och initiativen för organisation och förvaltning av Internet, särskilt med avseende på frågor som rör Internetadresser och protokoll, 5. BESLUTAR ATT UPPMANA MEDLEMSSTATERNA att samråda med varandra för att utarbeta gemensamma europeiska ståndpunkter på detta område inom berörda internationella organ och säkerställa en verklig globalisering av förvaltningen av Internet, att vederbörligen beakta de politiska mål som anges i kommissionens meddelande i gemenskapens politik för informationssamhället och för forskning och utveckling, att med beaktande av nationella bestämmelser genomföra den mellanstatliga rådgivande kommitténs (GAC) principer beträffande hanteringen av domännamn, 6. BESLUTAR ATT GE KOMMISSIONEN I UPPDRAG att uppmuntra en samordning av politiken för förvaltningen av Internet, särskilt genom att fastställa en lämplig ram för att organisera och strukturera åtgärder på detta område, att i samråd med medlemsstaterna fortsätta sina ansträngningar för att åstadkomma en verklig globalisering av förvaltningen av Internet med vederbörlig hänsyn till de krav som ställs av den offentliga politiken och internationella avtal, att skapa ett europeiskt nätverk för att förena medlemsstaternas nuvarande vetenskapliga, tekniska och juridiska kompetens i hanteringen av domännamn, adresser och protokoll på Internet.

9 6.$3$1'($97233'20b11$01(7(8 Rådet noterade den information som kommissionen lämnat om resultatet av det offentliga samrådet om skapande av toppdomännamnet.eu på Internet samt de positiva inläggen i denna fråga från vissa delegationer. Rådet uppmanade kommissionen att till rådet skicka ett förslag till beslut om skapandet av domännamnet så snart som möjligt, åtminstone före början av november. Domänen.eu kommer att vara en tillgång för utvecklingen av den elektroniska handeln och för att öppet föra det europeiska informationssamhället vidare. Det erinras om att Europeiska rådet i Lissabon betonade att det är nödvändigt att företag och allmänhet mot ett rimligt pris får tillgång till en världsomspännande kommunikationsinfrastruktur och ett stort tjänsteutbud. Kommissionens handlingsplan HEuropa som Europeiska rådet i Feira godkände, anser att domännamnet.eu skall införas före utgången av år Toppdomänen.eu en europeisk identitet för tjänste- och informationsleverantörerna på Internet avses täcka behoven hos den elektroniska handeln, utbildningen, samhällstjänsterna, biblioteken, den offentliga förvaltningen, de vetenskapliga och kulturella institutionerna och skall tjäna slutanvändarnas intressen. 352*5$00(7H,11(+c// Rådet noterade hur arbetet gått framåt och inläggen från några delegationer om kommissionens förslag till beslut om antagande av ett flerårigt gemenskapsprogram för stimulans av utvecklingen och utnyttjandet av europeiskt digitalt innehåll i de globala näten samt för främjande av den språkliga mångfalden i informationssamhället. Rådet uppmanade Ständiga representanternas kommitté att aktivt föra arbetet framåt så att en politisk överenskommelse kan nås i ärendet vid nästa möte i rådet (telekommunikation). Genom att lägga fram detta förslag har kommissionen försökt ta itu med den situation som nu råder där det digitala innehållet får allt större betydelse i den framväxande nya ekonomin, men där mycket av den information som finns tillgänglig på Internet fortfarande kommer från USA. Det föreslagna programmet har därför som syfte att utveckla den avsevärda potential för digitalt innehåll som finns i Europa för att hämta in USA:s försprång. Det bör noteras att det redan i handlingsplanen för e-europa som Europeiska rådet i Feira enades om underströks hur viktigt det är att vidta åtgärder i detta avseende. Programmet som utarbetats på grundval av de erfarenheter som vunnits i samband med programmen Info 2000 och MLIS (språklig mångfald i informationssamhället), föreslår åtgärder på tre specifika områden informationen: inom den offentliga sektorn, språklig och kulturell anpassning samt stöd till marknadsaktörer. Dessa åtgärder syftar till att skapa ett klimat som är gynnsamt för affärsinitiativ där europeisk kreativitet, kulturell mångfald och teknologisk styrka kan utnyttjas kommersiellt (5620$172*687$1'(%$77 7(/(.20081,.$7,21 5HYLVLRQVUlWWHQVVlUVNLOGDUDSSRUWRPWUDQVHXURSHLVNDQlW±WHOHNRPPXQLNDWLRQ Rådet antog följande slutsatser om revisionsrättens särskilda rapport nr 9/2000 om transeuropeiska nät (TEN) telekommunikation

10 "Rådet har med intresse behandlat ovannämnda rapport och noterar de synpunkter och den kritik som revisionsrätten uttalat när det gäller utarbetandet och genomförandet av gemenskapens riktlinjer för programmet för transeuropeiska nät och telekommunikationer (TEN-telekom). Rådet samtycker allmänt till de rekommendationer som revisionsrätten gett i sin rapport för att förbättra situationen. Kommissionen bör särskilt förse rådet och parlamentet med utförliga uppgifter om TEN-telekom-åtgärderna och en bedömning av i vilken utsträckning målet för dem har uppnåtts och därvid lägga särskild vikt vid följderna för den framtida TEN-telekom-verksamheten och genomföra fler kontroller på plats i syfte att säkerställa att genomförandet av TEN-telekomprojekt och de resultat som uppnåtts stämmer överens med de regler och mål som fastställts i avtalen. Dessutom välkomnar rådet att kommissionen har utarbetat nya riktlinjer för strukturfondernas stöd på telekommunikationsområdet inom ramen för den nya programplaneringsperioden och lagt fram dem för medlemsstaterna. Slutligen välkomnar rådet den ingående utvärderingen av de åtgärder som vidtagits inom ramen för TEN-telekom-programmet som kommissionen för närvarande genomför och kommissionens åtagande att lägga fram förslag till översyn av riktlinjerna för TEN-telekom på grundval av denna utvärdering och den tekniska utvecklingen." <775()g5%,1'(/6(5 ) UELQGHOVHUQDPHG$96RFK8/7VWDWHUQD Brev till Europeiska investeringsbankens ordförande Rådet godkände ett utkast till brev från ordföranden för Europeiska unionens råd till Europeiska investeringsbankens ordförande om villkoren för ersättning till banken. Europeiska investeringsbanken utför på gemenskapens uppdrag vissa operationer med anknytning till det finansiella och tekniska samarbetet med AVS- och ULT-staterna. Villkoren för detta uppdrag, och i synnerhet den ersättning som banken skall ta ut, är vanligen föremål för en skriftväxling mellan ordföranden för Europeiska unionens råd och bankens ordförande. Provisorisk tillämpning av det interna avtalet om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd Medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, har enats om ett internt avtal om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd till AVS-staterna vilket överensstämmer med bestämmelserna om programplanering och genomförande i avtalet. Detta avtal kommer inte att träda i kraft förrän det har godkänts av varje medlemsstat i enlighet med dess konstitutionella bestämmelser. Meddelande från kommissionen om strukturfonderna och samordningen med Sammanhållningsfonden Riktlinjer för programmen för perioden EGT C 267, , s. 2.

11 I dag har företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, godkänt ett beslut om provisorisk tillämpning av det interna avtalet mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd inom ramen för finansprotokollet till partnerskapsavtalet mellan staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000, och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG-fördraget är tillämplig. Följande bestämmelser i det interna avtalet angående den nionde Europeiska utvecklingsfonden skall därför tillämpas provisoriskt från och med dagen för antagandet av detta beslut: 1. Artiklarna 14, 15, 16, angående genomförandet av programplaneringen. 2. Artiklarna för att genomföra programplaneringen. 3. Artiklarna 29 och 30 för att förbereda användningen av investeringsanslaget. 4. Artikel 31 för att anta budgetförordningen. Detta beslut skall fortsätta att gälla till dess att det interna avtalet träder i kraft, dock längst till den 1 juni 2002.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN 3.9.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 253/3 EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens meddelande Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Förslag till direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

Förslag till direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället IP/97/1100 Bryssel den 10 december 1997 Förslag till direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället Europeiska kommissionen har på initiativ av kommissionsledamoten med ansvar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

Yttrande. Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

Yttrande. Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Malmö stad Tekniska nämnden 1 (5) Datum 2015-04-1302 Adress August Palms plats 1 Diarienummer TN-2015-786 Yttrande Till Kommunstyrelsen Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

MARKT/2513/02 SV Orig. EN. UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE

MARKT/2513/02 SV Orig. EN. UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE MARKT/2513/02 SV Orig. EN UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE Bryssel den 16 april 2002 1. Dagordning Dagordningen för sammanträdet antogs. 2. Protokoll för det

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 12 december 2001 PE 305.728/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Marie-Thérèse Hermange (PE 305.728) RESULTATTAVLAN

Läs mer

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden)

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) 15.3.2005 C 63 E/1 I (Meddelanden) RÅDET GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) nr 11/2005 antagen av rådet den 9 december 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/ /EG av den om minimivillkor

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari 2008 (kl. 15.

PRELIMINÄR DAGORDNING 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari 2008 (kl. 15. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 7 januari 2008 (15.1) (OR. en) 5247/08 OJ/CRP1 2 PRELIMINÄR DAGORDNING Möte: 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Svar senast 5 juni 2015

Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Svar senast 5 juni 2015 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (5) Datum 2015-05-27 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-325 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0079 SV 01.12.2000 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Förvaltning av Internet framtida åtgärder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Förvaltning av Internet framtida åtgärder SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.6.2009 KOM(2009) 277 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Förvaltning av Internet framtida åtgärder SV SV MEDDELANDE

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Lag om flygplatsavgifter Enligt

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 17477/10

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1, P5_TA-PROV(2003)0446 Ansvarsförsäkring för motorfordon ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 72/166/EEG,

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

1. Godkännande av den preliminära dagordningen

1. Godkännande av den preliminära dagordningen Kommenterad dagordning 2015-06-01 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor TTE-rådet (transport) den 11 juni 2015 1. Godkännande av den preliminära dagordningen Icke lagstiftande

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning nr 1285/2007, ingiven av Giovanni Maria Turra, (italiensk medborgare), för Società

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD 11601/SV WP 90 Yttrande 5/2004 om icke begärd kommunikation i marknadsföringssyfte enligt artikel 13 i direktiv 2002/58/EG Antaget den 27 februari 2004 Denna

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 Förslag till yttrande Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tillgängligheten till offentliga myndigheters

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. EU:s insolvensreglering Enligt

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för rättsliga frågor 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0137(COD) 10.1.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. om en översyn av metoden för fastställande av referensränta

UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. om en översyn av metoden för fastställande av referensränta SV SV SV UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSION om en översyn av metoden för fastställande av referensränta 1. REFERS- OCH DISKONTERINGSRÄNTA Inom ramen för gemenskapens kontroll av statligt stöd

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer Yttrande 2012-04-26 Dnr 3.4.1-2012/00531-1 För kännedom (via e-post) Christina Andersson Backman (UD-FIM) Sara Bratberg (SB-EU-kansliet) Ewa Wennberg (Representationen, Bryssel) Ann Lindh (Utbildningsdep)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.9.2002 KOM(2002) 464 slutlig 2001/0199 (COD) Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer