5nGHWVHP WH 7(/(.20081,.$7,21 /X[HPEXUJGHQRNWREHU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5nGHWVHP WH 7(/(.20081,.$7,21 /X[HPEXUJGHQRNWREHU"

Transkript

1 &RQVHLO Luxemburg den 3 oktober /00 (Presse 348) 5nGHWVHP WH 7(/(.20081,.$7,21 /X[HPEXUJGHQRNWREHU Ordförande:&KULVWLDQ3,(55(7 Republiken Frankrikes statssekreterare åt ekonomi-, finans- och industriministern, med ansvar för industri

2 ,11(+c// '(/7$*$5(,,, 381.7(5620',6.87(5$'(6 TILLTRÄDE TILL ACCESSNÄT... IV YTTERLIGARE ÖKNING AV KONKURRENSEN INOM POSTSEKTORN... IV ELEKTRONISK KOMMUNIKATION... IV REGELVERK FÖR DEN ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONENS NÄT OCH TJÄNSTER I EUROPEISKA GEMENSKAPEN... IV ADMINISTRATION AV INTERNET... VI ORGANISERIG OCH FÖRVALTNING AV INTERNET Resolution... VI SKAPANDE AV TOPPDOMÄNNAMNET.EU... IX PROGRAMMET HINNEHÅLL... IX 381.7(5620$172*687$1'(%$77 7(/(.20081,.$7,21,; Revisionsrättens särskilda rapport om transeuropeiska nät telekommunikation... IX <775()g5%,1'(/6(5 ; Förbindelserna med AVS- och ULT-staterna... X BBBBBBBBBBBBBBBBB ) U\WWHUOLJDUHLQIRUPDWLRQ±ULQJHOOHU

3 '(/7$*$5( Medlemsstaternas regeringar och Europeiska gemenskapernas kommission företräddes av följande personer: %HOJLHQ Jean-Louis SIX Ställföreträdande ständig representant 'DQPDUN Knud LARSEN Statssekreterare för forskning och telekommunikation 7\VNODQG Siegmar MOSDORF Statssekreterare åt förbundsministern för ekonomi och teknik samt ledamot av förbundsdagen *UHNODQG Alexandros VOULGARIS Statssekreterare för transport och kommunikation 6SDQLHQ Ana Maria BIRULES Y BERTRAN Minister för vetenskap och teknik Baudilio TOME MUGURUZA Statssekreterare för telekommunikation informationssamhället )UDQNULNH Christian PIERRET Statssekreterare åt ekonomi-, finans- och industriministern, med ansvar för industri,uodqg Mary O'ROURKE Minister för offentligt företagande,wdolhq Michele LAURIA Statssekreterare för kommunikation /X[HPEXUJ François BILTGEN 1HGHUOlQGHUQD Monique DE VRIES gvwhuulnh Michael SCHMID Arbetsmarknadsminister samt minister med ansvar för kommunikationer Statssekreterare för kommunikation och offentliga arbeten Förbundsminister för transport, innovation och teknik 3RUWXJDO Guilhermino RODRIGUES Statssekreterare för transport )LQODQG Olli-Pekka HEINONEN Kommunikationsminister Juhani KORPELA Statssekreterare för transport och kommunikation 6YHULJH Björn ROSENGREN Näringsminister Birgitta HEIJER Statssekreterare vid Näringsdepartementet 6WRUEULWDQQLHQ Patricia HEWITT Biträdande minister vid Handels- och industriministeriet, minister för småföretag och elektronisk handel.rpplvvlrqhq Frits BOLKESTEIN Ledamot Erkki LIIKANEN Ledamot

4 7,//75b'(7,//$&&(661b7 Rådet uttryckte enhälligt sitt principiella samtycke till kommissionens förslag till förordning om tillträde till accessnät vars syfte är att införa sund konkurrens inom de lokala accessnäten. Rådet gav Coreper i uppgift att även fortsättningsvis göra sitt yttersta i samråd med Europaparlamentet för att förordningen skall kunna antas vid första behandlingen före årets slut. Uttrycket "accessnät" avser den fysiska förbindelse som förbinder abonnentens lokaler med telekommunikationsoperatörens lokalstation eller med en likvärdig anläggning i det lokala accessnätet. Utkastet till förordning är ett svar på slutsatserna från Europeiska rådet i Lissabon och Feira som lyfte fram detta ärende som en kortfristig prioritering och framhöll behovet av att införa ökad konkurrens i accessnäten till slutet av Bristen på konkurrens i denna del av marknaden anses som ett betydande hinder för en bred spridning av billig tillgång till Internet. Förordningen är relativt kort och enkelt med inriktning på vad som är absolut nödvändigt för att uppnå ökad konkurrens. Det innehåller grundläggande skyldigheter för befintliga operatörer att före den 31 december 2000 ge gemensamt tillträde och tillträde med ensamrätt till accessnätet tillsammans med ett referensanbud. Av de nationella tillsynsmyndigheterna krävs det att de skall se till att priserna för tillträde till accessnät följer principen om kostnadsorientering och de har behörighet att påtvinga ändringar i referensanbudet där det är motiverat samt en funktion när det gäller att lösa tvister. <77(5/,*$5(g.1,1*$ (16(1, (.7251 Rådet noterade föredragningen av kommissionens förslag som syftar till att ändra vissa bestämmelser i direktivet av den 15 december 1997 om att öka konkurrensen inom postsektorn i gemenskapen. Rådet övergick till en preliminär diskussion av detta förslag. Denna diskussion, vid vilken medlemsstaterna ibland ännu visade sig ha skilda åsikter, handlade huvudsakligen om de viktigaste bestämmelserna när det gäller att säkerställa en kontinuerlig och kontrollerad ökning av konkurrensen inom postsektorn i enlighet med kommissionens förslag, nämligen införande av nya definitioner, särskilt för speciella tjänster, en begränsning till 50 g och till 2,5 gång grundavgiften när det gäller vikt- och prisgränser för reserverade tjänster år 2003, och en ny fas föreslås till 2007 vilken kommer att fastställas vid en senare tidpunkt. Rådet gav Coreper i uppgift att snabbt behandla detta ärende så att en mer ingående diskussion kan inledas i syfte att uppnå politisk enighet vid mötet i december. (/(.7521, ,.$7,21 5(*(/9(5.)g5'(1(/(.7521,6.$.20081,.$7,21(161b72&+7-b167(5, (8523(,6.$*(0(16.$3(1 Rådet betonade betydelsen av att harmonisera regelverket och noterade ordförandeskapets lägesrapport om arbetet med det framtida regelverket för elektronisk kommunikation och gav Ständiga representanternas kommitté i uppgift att aktivt fortsätta arbetet med detta ärende så att en ingående diskussion kan äga rum vid mötet i december. Dessa förslag som antogs av kommissionen i juli 2000 syftar alla till att anpassa gemenskapens nuvarande regelverk om telekommunikationer till de djupgående förändringar som telekommunikation, media och informationsteknik genomgått. Konvergensen mellan dessa sektorer kräver enligt kommissionen att alla överföringsnät och tillhörande tjänster omfattas av samma regelverk för att den potential för tillväxt, konkurrens och skapande av sysselsättning som har anknytning till informationssamhället skall kunna utnyttjas på bästa sätt.

5 Det regelverk som kommissionen förordar består av ett paket på fem direktiv om harmonisering av lagstiftningarna som skall antas av Europaparlamentet och rådet och som innehåller ett ramdirektiv och fyra särdirektiv (auktorisation av näten och tjänsterna, tillträde och samtrafik, samhällsomfattande tjänster och skydd av uppgifter), Europaparlamentets och rådets förordning om tillträde till accessnätet; detta ärende skall med hänsyn till dess angelägenhetsgrad prioriteras och behandlas separat i förhållande till de andra förslagen och det kan därför inte anses ingå i det nya regelverket, ett direktiv som skall antas av kommissionen om konkurrensen på marknaden för elektroniska kommunikationstjänster, Europaparlamentets och rådets beslut om radiospektrumpolitiken i gemenskapen. Kortfattad redogörelse för de olika förslagen 5DPGLUHNWLY ) UVODJ WLOO (XURSDSDUODPHQWHWV RFK UnGHWV GLUHNWLY RP HWW JHPHQVDPW UHJHOYHUN I U HOHNWURQLVNDNRPPXQLNDWLRQVQlWRFKNRPPXQLNDWLRQVWMlQVWHU Detta direktiv syftar till att fastställa de principer som de nationella tillsynsmyndigheterna skall följa. I direktivet fastställs i synnerhet deras uppgifter i fråga om fördelning och tilldelning av radiofrekvenser och nummer samt tilldelning av ledningsrätter. I direktivet finns dessutom en sammanställning av de bestämmelser som är gemensamma för särdirektiven och i vilka följande fastställs: Begreppet "betydande inflytande på marknaden" och "förfarande i samband med marknadsanalys", som skall användas av nationella tillsynsmyndigheter, varigenom vissa företag åläggs särskilda skyldigheter. De förfaranden som skall följas för att genom harmonisering genomföra det nya regelverket, för att bilägga tvister mellan företag och för att lösa problem rörande tillträde till marknaden i tredje land. Kommittéförfarandena (inrättande av en kommunikationskommitté) och inrättande av en högnivågrupp med företrädarna för de nationella tillsynsmyndigheterna. 'LUHNWLYRPWLOOWUlGHRFKVDPWUDILN ) UVODJ WLOO (XURSDSDUODPHQWHWV RFK UnGHWV GLUHNWLY RP WLOOWUlGH WLOO RFK VDPWUDILN PHOODQ HOHNWURQLVNDNRPPXQLNDWLRQVQlWRFKWLOOK UDQGHXWUXVWQLQJ Detta särdirektiv syftar till att prioritera kommersiella förhandlingar mellan parterna om avtal om tillträde och samtrafik genom att det i detta fastställs exakta regler om de nationella tillsynsmyndigheternas ingripande om det är nödvändigt, till exempel för att rätta till brister i marknadens sätt att fungera. 'LUHNWLYRPDXNWRULVDWLRQ () UVODJ WLOO (XURSDSDUODPHQWHWV RFK UnGHWV GLUHNWLY RP DXNWRULVDWLRQ I U HOHNWURQLVND NRPPXQLNDWLRQVQlWRFKNRPPXQLNDWLRQVWMlQVWHU Detta direktiv är avsett att ersätta nuvarande direktiv 97/13/EG om auktorisation och tillstånd. I direktivet föreskrivs om användning av allmänna auktorisationer utom för tilldelning av radiofrekvenser och nummer, och det införs nya begränsningar av de villkor som kan åläggas tjänsteleverantörerna. Enligt direktivet förenklas förfarandena för erhållande av auktorisationer genom att kraven på information upphävs och omfattningen av överensstämmelsekontrollerna minskas.

6 'LUHNWLYRPVDPKlOOVRPIDWWDQGHWMlQVWHURFKDQYlQGDUHVUlWWLJKHWHU () UVODJ WLOO (XURSDSDUODPHQWHWV RFK UnGHWV GLUHNWLY RP VDPKlOOVRPIDWWDQGH WMlQVWHU RFK DQYlQGDUHV UlWWLJKHWHU DYVHHQGH HOHNWURQLVND NRPPXQLNDWLRQVQlW RFK NRPPXQLNDWLRQVWMlQVWHU I detta direktiv sammanställs de nuvarande gemenskapsbestämmelserna om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter. Det föreskrivs inte om någon utvidgning av de samhällsomfattande tjänsterna, men det införs ett omprövningsförfarande av dess tillämpningsområde. Dessutom preciseras användarnas rättigheter (till exempel telefonisttjänst, tillgång till nummerupplysningstjänst och nummerportabilitet) samt åtgärderna för att ersätta leverantörerna av samhällsomfattande tjänster. 'LUHNWLYRPVN\GGDYXSSJLIWHU () UVODJ WLOO (XURSDSDUODPHQWHWV RFK UnGHWV GLUHNWLY RP EHKDQGOLQJ DY SHUVRQXSSJLIWHU RFK VN\GGDYSULYDWOLYHWLQRPVHNWRUQI UHOHNWURQLVNNRPPXQLNDWLRQ Detta förslag syftar till att uppdatera direktiv 97/66/EG om skydd av uppgifter inom telekommunikationsområdet, som är mer anpassat till taltelefoni än till användningen av Internet. %HVOXWRPUDGLRVSHNWUXPDQYlQGQLQJHQ () UVODJ WLOO (XURSDSDUODPHQWHWV RFK UnGHWV EHVOXW RP HWW UHJHOYHUN I U UDGLRVSHNWUXPSROLWLNHQL(XURSHLVNDJHPHQVNDSHQ Avsikten med detta förslag till beslut är att inom ramen för ett lämpligt kommittéförfarande ge kommissionen fullmakt att föreslå åtgärder som syftar till att harmonisera användningen av radiospektrum, varvid medlemsstaterna är skyldiga att offentliggöra information om denna användning. Förslaget syftar även till att inrätta en rådgivande grupp (Högnivågruppen för spektrumpolitik), som skall ha till uppgift att ge kommissionen råd i frågor med anknytning till radiospektrum. Slutligen innehåller förslaget bestämmelser som är avsedda att underlätta antagandet av gemensamma ståndpunkter inför de internationella förhandlingarna om spektrum (till exempel Internationella teleunionen (ITU) och Världsradiokonferensen (WRC)). 8WNDVWWLOONRPPLVVLRQHQVGLUHNWLY 8WNDVW WLOO NRPPLVVLRQHQV GLUHNWLY RP NRQNXUUHQVHQ Sn PDUNQDGHUQD I U HOHNWURQLVND NRPPXQLNDWLRQVWMlQVWHU I detta förslag finns bestämmelserna i direktiv 90/388/EEG och de fem direktiven om ändring av detta direktiv samlade i en enda text. Det rör sig dock inte enbart om en enkel konsolidering av texterna eftersom ett antal bestämmelser som anses föråldrade efter liberaliseringen av telekommunikationssektorn även har strukits i detta förslag. Det bör noteras att denna text har antagits av kommissionen i form av ett utkast för att göra det möjligt att samråda med medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och allmänheten i vid bemärkelse före det slutgiltiga antagandet. $'0,1,675$7,21$9,17(51(7 25*$1,6(5,*2&+)g59$/71,1*$9,17(51(75HVROXWLRQ Rådet betonade hur viktigt det är att det på internationell nivå finns en rättvis organisering och förvaltning av Internet med hänsyn till denna kommunikationsinfrastrukturs nuvarande expansion och på den allt mer betydelsefulla roll den hädanefter kommer att spela i Europeiska unionen och i hela världen,

7 antog resolutionen vars text återges nedan, och enades om att offentliggöra resolutionen i Officiella tidningen. "EUROPEISKA UNIONENS RÅD 1. SOM ERINRAR OM slutförklaringen från den europeiska ministerkonferensen i Bonn (den 6 8 juli 1997) i vilken det särskilt hänvisas till inrättandet av ett "HUNlQW RFK SSHW LQWHUQDWLRQHOOW V\VWHP I U KDQWHULQJHQDYGRPlQQDPQV\VWHPHW" med "HQDGHNYDWHXURSHLVNUHSUHVHQWDWLRQ", det gemensamma uttalandet från EU och USA om elektronisk handel (den 5 december 1997) som särskilt betonar att regeringarnas roll är att "HUEMXGD HQ NRQVHNYHQW RFK I UXWVlJEDU UlWWVOLJ UDP «RFK VlNHUVWlOOD WLOOUlFNOLJW RPIDWWDQGH VN\GG DY VDPKlOOVLQWUHVVHQ VnVRP SULYDWOLYHW LPPDWHULHOOD UlWWLJKHWHU I UKLQGUDQGHW DY EHGUlJHUL NRQVXPHQWVN\GGRFKGHQDOOPlQQDVlNHUKHWHQ", att större hänsyn till den offentliga politiken och fortsatt globalisering i hanteringen av adresser och domännamn på Internet är väsentliga mål för Europeiska unionen, betydelsen av att den elektroniska handelns utveckling, vilket förutsätter en effektiv och öppen hantering av de tillgångar som domännamn och IP-adresser (Internet-protokollet) utgör, särskilt genom införande av nästa generation av adresser med IPv6-standard, 2. VÄLKOMNAR kommissionens meddelande av den 11 april 2000 om organisation och förvaltning av Internet, det samordnade arbete som medlemsstaterna och kommissionen redan har utfört inom ramen för denna process samt den aktiva medverkan av yrkesfolk som arbetar med Internet och sådana som kommer från den privata sektorn i Europa i samband med inrättandet av Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), det faktum att den mellanstatliga rådgivande kommittén (GAC) inom ICANN har godkänt att den offentliga politikens mål beaktas och har definierat en tydlig och väl avvägd ordning för landsdomännamn (country code Top Level Domain names, cctld), det arbete som utförts inom berörda internationella organisationer, som Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) och Internationella teleunionen (ITU), 3. KONSTATERAR att ett antal betydande framsteg har gjorts när det gäller hanteringen av adresser och domännamn, t.ex. den globala representationen i ICANN:s styrelse, skapande av konkurrens på registratornivå och inrättande av mekanismer för tvistlösning när det gäller generiska toppdomännamn (generic Level Domain names, gtld), att reformprocessen av förvaltningen av Internet emellertid fortfarande befinner sig i en övergångsfas och att det inte kan anses att de mål som Europeiska unionen har satt upp för hanteringen av domännamn har uppnåtts, att flera viktiga frågor för närvarande kvarstår olösta, särskilt beträffande a) arten och formerna för de offentliga myndigheternas väl avvägda och opartiska övervakning av viss verksamhet inom ICANN,

8 b) reglerna för generiska domäner, bland annat äganderätten till databaser och åtskiljandet av register- och registratorverksamhet, c) omdelegeringen av vissa cctld till en annan förvaltare på begäran av berörd regering, d) förbindelserna mellan de register som upprättas i gemenskapen och deras offentliga myndigheter, å ena sidan, samt med ICANN, å andra sidan, e) överflyttning av förvaltningen av rotserversystemet från Förenta staternas handelsministerium till ICANN, med lämplig internationell övervakning av de offentliga myndigheterna, att dessa frågor bör behandlas med vederbörlig hänsyn till både det internationella samfundets intressen som helhet och de viktiga offentliga politikområden som berörs, särskilt när det gäller konkurrens, skydd av personuppgifter och respekt för immateriella rättigheter, 4. UPPMUNTRAR att GAC:s principer genomförs, WIPO att fortsätta arbetet med erkännande av rättigheter och användande av namn inom domännamnsystemet; WIPO uppmanas dessutom att som stöd till cctld-administratörerna utveckla frivilliga riktlinjer för praxis och metoder för att hindra att skyddade namn registreras oriktigt och svekfullt, samt att lösa tvister i sådana sammanhang, ITU att även i fortsättningen delta aktivt i de internationella diskussionerna och initiativen för organisation och förvaltning av Internet, särskilt med avseende på frågor som rör Internetadresser och protokoll, 5. BESLUTAR ATT UPPMANA MEDLEMSSTATERNA att samråda med varandra för att utarbeta gemensamma europeiska ståndpunkter på detta område inom berörda internationella organ och säkerställa en verklig globalisering av förvaltningen av Internet, att vederbörligen beakta de politiska mål som anges i kommissionens meddelande i gemenskapens politik för informationssamhället och för forskning och utveckling, att med beaktande av nationella bestämmelser genomföra den mellanstatliga rådgivande kommitténs (GAC) principer beträffande hanteringen av domännamn, 6. BESLUTAR ATT GE KOMMISSIONEN I UPPDRAG att uppmuntra en samordning av politiken för förvaltningen av Internet, särskilt genom att fastställa en lämplig ram för att organisera och strukturera åtgärder på detta område, att i samråd med medlemsstaterna fortsätta sina ansträngningar för att åstadkomma en verklig globalisering av förvaltningen av Internet med vederbörlig hänsyn till de krav som ställs av den offentliga politiken och internationella avtal, att skapa ett europeiskt nätverk för att förena medlemsstaternas nuvarande vetenskapliga, tekniska och juridiska kompetens i hanteringen av domännamn, adresser och protokoll på Internet.

9 6.$3$1'($97233'20b11$01(7(8 Rådet noterade den information som kommissionen lämnat om resultatet av det offentliga samrådet om skapande av toppdomännamnet.eu på Internet samt de positiva inläggen i denna fråga från vissa delegationer. Rådet uppmanade kommissionen att till rådet skicka ett förslag till beslut om skapandet av domännamnet så snart som möjligt, åtminstone före början av november. Domänen.eu kommer att vara en tillgång för utvecklingen av den elektroniska handeln och för att öppet föra det europeiska informationssamhället vidare. Det erinras om att Europeiska rådet i Lissabon betonade att det är nödvändigt att företag och allmänhet mot ett rimligt pris får tillgång till en världsomspännande kommunikationsinfrastruktur och ett stort tjänsteutbud. Kommissionens handlingsplan HEuropa som Europeiska rådet i Feira godkände, anser att domännamnet.eu skall införas före utgången av år Toppdomänen.eu en europeisk identitet för tjänste- och informationsleverantörerna på Internet avses täcka behoven hos den elektroniska handeln, utbildningen, samhällstjänsterna, biblioteken, den offentliga förvaltningen, de vetenskapliga och kulturella institutionerna och skall tjäna slutanvändarnas intressen. 352*5$00(7H,11(+c// Rådet noterade hur arbetet gått framåt och inläggen från några delegationer om kommissionens förslag till beslut om antagande av ett flerårigt gemenskapsprogram för stimulans av utvecklingen och utnyttjandet av europeiskt digitalt innehåll i de globala näten samt för främjande av den språkliga mångfalden i informationssamhället. Rådet uppmanade Ständiga representanternas kommitté att aktivt föra arbetet framåt så att en politisk överenskommelse kan nås i ärendet vid nästa möte i rådet (telekommunikation). Genom att lägga fram detta förslag har kommissionen försökt ta itu med den situation som nu råder där det digitala innehållet får allt större betydelse i den framväxande nya ekonomin, men där mycket av den information som finns tillgänglig på Internet fortfarande kommer från USA. Det föreslagna programmet har därför som syfte att utveckla den avsevärda potential för digitalt innehåll som finns i Europa för att hämta in USA:s försprång. Det bör noteras att det redan i handlingsplanen för e-europa som Europeiska rådet i Feira enades om underströks hur viktigt det är att vidta åtgärder i detta avseende. Programmet som utarbetats på grundval av de erfarenheter som vunnits i samband med programmen Info 2000 och MLIS (språklig mångfald i informationssamhället), föreslår åtgärder på tre specifika områden informationen: inom den offentliga sektorn, språklig och kulturell anpassning samt stöd till marknadsaktörer. Dessa åtgärder syftar till att skapa ett klimat som är gynnsamt för affärsinitiativ där europeisk kreativitet, kulturell mångfald och teknologisk styrka kan utnyttjas kommersiellt (5620$172*687$1'(%$77 7(/(.20081,.$7,21 5HYLVLRQVUlWWHQVVlUVNLOGDUDSSRUWRPWUDQVHXURSHLVNDQlW±WHOHNRPPXQLNDWLRQ Rådet antog följande slutsatser om revisionsrättens särskilda rapport nr 9/2000 om transeuropeiska nät (TEN) telekommunikation

10 "Rådet har med intresse behandlat ovannämnda rapport och noterar de synpunkter och den kritik som revisionsrätten uttalat när det gäller utarbetandet och genomförandet av gemenskapens riktlinjer för programmet för transeuropeiska nät och telekommunikationer (TEN-telekom). Rådet samtycker allmänt till de rekommendationer som revisionsrätten gett i sin rapport för att förbättra situationen. Kommissionen bör särskilt förse rådet och parlamentet med utförliga uppgifter om TEN-telekom-åtgärderna och en bedömning av i vilken utsträckning målet för dem har uppnåtts och därvid lägga särskild vikt vid följderna för den framtida TEN-telekom-verksamheten och genomföra fler kontroller på plats i syfte att säkerställa att genomförandet av TEN-telekomprojekt och de resultat som uppnåtts stämmer överens med de regler och mål som fastställts i avtalen. Dessutom välkomnar rådet att kommissionen har utarbetat nya riktlinjer för strukturfondernas stöd på telekommunikationsområdet inom ramen för den nya programplaneringsperioden och lagt fram dem för medlemsstaterna. Slutligen välkomnar rådet den ingående utvärderingen av de åtgärder som vidtagits inom ramen för TEN-telekom-programmet som kommissionen för närvarande genomför och kommissionens åtagande att lägga fram förslag till översyn av riktlinjerna för TEN-telekom på grundval av denna utvärdering och den tekniska utvecklingen." <775()g5%,1'(/6(5 ) UELQGHOVHUQDPHG$96RFK8/7VWDWHUQD Brev till Europeiska investeringsbankens ordförande Rådet godkände ett utkast till brev från ordföranden för Europeiska unionens råd till Europeiska investeringsbankens ordförande om villkoren för ersättning till banken. Europeiska investeringsbanken utför på gemenskapens uppdrag vissa operationer med anknytning till det finansiella och tekniska samarbetet med AVS- och ULT-staterna. Villkoren för detta uppdrag, och i synnerhet den ersättning som banken skall ta ut, är vanligen föremål för en skriftväxling mellan ordföranden för Europeiska unionens råd och bankens ordförande. Provisorisk tillämpning av det interna avtalet om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd Medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, har enats om ett internt avtal om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd till AVS-staterna vilket överensstämmer med bestämmelserna om programplanering och genomförande i avtalet. Detta avtal kommer inte att träda i kraft förrän det har godkänts av varje medlemsstat i enlighet med dess konstitutionella bestämmelser. Meddelande från kommissionen om strukturfonderna och samordningen med Sammanhållningsfonden Riktlinjer för programmen för perioden EGT C 267, , s. 2.

11 I dag har företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, godkänt ett beslut om provisorisk tillämpning av det interna avtalet mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd inom ramen för finansprotokollet till partnerskapsavtalet mellan staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000, och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG-fördraget är tillämplig. Följande bestämmelser i det interna avtalet angående den nionde Europeiska utvecklingsfonden skall därför tillämpas provisoriskt från och med dagen för antagandet av detta beslut: 1. Artiklarna 14, 15, 16, angående genomförandet av programplaneringen. 2. Artiklarna för att genomföra programplaneringen. 3. Artiklarna 29 och 30 för att förbereda användningen av investeringsanslaget. 4. Artikel 31 för att anta budgetförordningen. Detta beslut skall fortsätta att gälla till dess att det interna avtalet träder i kraft, dock längst till den 1 juni 2002.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2007 Utgiven i Helsingfors den 16 april 2007 Nr 39 40 INNEHÅLL Nr Sidan 39 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.6.2012 2012/2030(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Angelika Niebler (PE491.093v01-00) Fullbordandet av den inre e-marknaden (2012/2030(INI)) AM\907170.doc

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 25.9.2017 JOIN(2017) 36 final 2017/0236 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 204-209 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 september 207 inför antagandet av

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT från: Coreper till: Rådet Föreg. dok. nr: 16642/09 TELECOM 254 AUDIO 55 MI 449 COMPET

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriutskottet 2012/0278(COD) 3.4.2013 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från fiskeriutskottet till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0031(COD) 24.6.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för internationell handel till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén.

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén. Europeiska unionens råd Bryssel den 29 oktober 2014 (OR. en) 13845/14 ECOFIN 874 STATIS 111 UEM 348 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Coreper II och rådet Utkast till rådets slutsatser

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2014 COM(2014) 518 final 2014/0238 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/sv 1 FA/TR/EU/HR/sv 2 I. SLUTAKTENS TEXT 1. De befullmäktigade ombuden för HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2016 COM(2016) 28 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt Europeiska unionen ska inta i AVS EU-ambassadörskommittén SV SV BILAGA

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 RAPPORT från: till: Ordförandeskapet Rådet Föreg. dok. nr: 16120/1/14

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE

KOMMISSIONENS YTTRANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2011 KOM(2011) 533 slutlig 2008/0062 (COD) KOMMISSIONENS YTTRANDE enligt artikel 294.7 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om Europaparlamentets ändring[ar]

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

15505/16 abr/hg/ub 1 DGG 2B

15505/16 abr/hg/ub 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 16 december 2016 (OR. en) 15505/16 FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.3.2016 COM(2016) 149 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tilldelning av medel som frigjorts från projekt inom ramen för tionde Europeiska utvecklingsfonden

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2016/0278(COD) 5.12.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för rättsliga

Läs mer

10729/16 ADD 1 tf/son/ub 1 DGB 2C

10729/16 ADD 1 tf/son/ub 1 DGB 2C Europeiska unionens råd Bryssel den 22 februari 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2012/0267 (COD) 10729/16 ADD 1 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2012 C(2012) 3011 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 30.4.2012 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10.6 i direktiv 2009/72/EG Sverige

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 5 november 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2011/0039 (COD) 13283/13 ADD 1 COMER 200 WTO 186 COWEB 118 USA 43 ACP 135 COEST 247 NIS 43 SPG 12 UD 217 CODEC

Läs mer

Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) EUROPEISKA UNIONENS RÅD 17217/2/10 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD)

Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) EUROPEISKA UNIONENS RÅD 17217/2/10 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD) 17217/2/10 REV 2 ENV 824 MI 510 CODEC 1413 REVIDERAD NOT från: Generalsekretariatet till:

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.3.2011 KOM(2011) 148 slutlig 2008/0062 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 BILAGA till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i det stabiliserings-

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva Europaparlamentet 2014-2019 ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva P8_TA-PROV(2017)0313 Gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra skyddade

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM13. Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM13. Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten Justitiedepartementet 2016-10-18 Dokumentbeteckning KOM(2016) 595 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING MELLANSTATLIGA BESLUTSFÖRFARANDEN Inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, liksom på flera andra områden såsom fördjupat samarbete, vissa utnämningar och översyn av fördragen, ser beslutsförfarandet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

RESTREINT UE/EU RESTRICTED EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2017 COM(2017) 670 final This document was downgraded/declassified Date 27.11.2017 By Matthias Petschke Authority DG/GROW Rekommendation till RÅDETS BESLUT om

Läs mer

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter PM till riksdagen 2005-10-21 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ekofinrådets möte den 8 november 2005 Dagordningspunkt: MOMS: En enda kontaktpunkt. Lägesrapport Dokument: Tidigare dokument

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11/12/2003 K(2003) 4639 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 11/12/2003 om genomförandet och användningen av Eurokoder för byggnadsverk och byggprodukter

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1992R3577 SV 01.01.1993 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FÖRORDNING (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.7.2016 C(2016) 4172 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 8.7.2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 1999 Utskottet för framställningar 2004 13 september 2004 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 163/99, ingiven av Michel Robert, fransk medborgare, om den ojämlikhet som råder i

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 204 (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Rådets

Läs mer

7010/12 abr/bl/mg 1 DG H 1B

7010/12 abr/bl/mg 1 DG H 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 2 mars 2012 (6.3) (OR. en) 7010/12 ASILE 36 CODEC 505 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Det gemensamma europeiska

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.7.2013 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0073/2013) Ärende: Motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2010 KOM(2010)280 slutlig 2010/0168 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om obligatorisk tillämpning av föreskrifter nr 100 från Förenta nationernas ekonomiska kommission

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för kultur och utbildning

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för kultur och utbildning EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2007/0174(COD) 20.12.2007 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0016 (NLE) 5760/15 NT 4 UD 15 FÖRSLAG från: inkom den: 29 januari 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/51 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige P7_TA-PROV(2012)0488 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Konsoliderat lagstiftningsdokument 18 januari 2000 1998/0106(COD) PE2 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 18 januari 2000 inför antagandet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-11-21 Dokumentbeteckning KOM (2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

RP 12/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av en ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

RP 12/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av en ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt RP 12/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av en ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.1.2006 KOM(2006) 2 slutlig 2003/0165 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer