5nGHWVHP WH 7(/(.20081,.$7,21 /X[HPEXUJGHQRNWREHU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5nGHWVHP WH 7(/(.20081,.$7,21 /X[HPEXUJGHQRNWREHU"

Transkript

1 &RQVHLO Luxemburg den 3 oktober /00 (Presse 348) 5nGHWVHP WH 7(/(.20081,.$7,21 /X[HPEXUJGHQRNWREHU Ordförande:&KULVWLDQ3,(55(7 Republiken Frankrikes statssekreterare åt ekonomi-, finans- och industriministern, med ansvar för industri

2 ,11(+c// '(/7$*$5(,,, 381.7(5620',6.87(5$'(6 TILLTRÄDE TILL ACCESSNÄT... IV YTTERLIGARE ÖKNING AV KONKURRENSEN INOM POSTSEKTORN... IV ELEKTRONISK KOMMUNIKATION... IV REGELVERK FÖR DEN ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONENS NÄT OCH TJÄNSTER I EUROPEISKA GEMENSKAPEN... IV ADMINISTRATION AV INTERNET... VI ORGANISERIG OCH FÖRVALTNING AV INTERNET Resolution... VI SKAPANDE AV TOPPDOMÄNNAMNET.EU... IX PROGRAMMET HINNEHÅLL... IX 381.7(5620$172*687$1'(%$77 7(/(.20081,.$7,21,; Revisionsrättens särskilda rapport om transeuropeiska nät telekommunikation... IX <775()g5%,1'(/6(5 ; Förbindelserna med AVS- och ULT-staterna... X BBBBBBBBBBBBBBBBB ) U\WWHUOLJDUHLQIRUPDWLRQ±ULQJHOOHU

3 '(/7$*$5( Medlemsstaternas regeringar och Europeiska gemenskapernas kommission företräddes av följande personer: %HOJLHQ Jean-Louis SIX Ställföreträdande ständig representant 'DQPDUN Knud LARSEN Statssekreterare för forskning och telekommunikation 7\VNODQG Siegmar MOSDORF Statssekreterare åt förbundsministern för ekonomi och teknik samt ledamot av förbundsdagen *UHNODQG Alexandros VOULGARIS Statssekreterare för transport och kommunikation 6SDQLHQ Ana Maria BIRULES Y BERTRAN Minister för vetenskap och teknik Baudilio TOME MUGURUZA Statssekreterare för telekommunikation informationssamhället )UDQNULNH Christian PIERRET Statssekreterare åt ekonomi-, finans- och industriministern, med ansvar för industri,uodqg Mary O'ROURKE Minister för offentligt företagande,wdolhq Michele LAURIA Statssekreterare för kommunikation /X[HPEXUJ François BILTGEN 1HGHUOlQGHUQD Monique DE VRIES gvwhuulnh Michael SCHMID Arbetsmarknadsminister samt minister med ansvar för kommunikationer Statssekreterare för kommunikation och offentliga arbeten Förbundsminister för transport, innovation och teknik 3RUWXJDO Guilhermino RODRIGUES Statssekreterare för transport )LQODQG Olli-Pekka HEINONEN Kommunikationsminister Juhani KORPELA Statssekreterare för transport och kommunikation 6YHULJH Björn ROSENGREN Näringsminister Birgitta HEIJER Statssekreterare vid Näringsdepartementet 6WRUEULWDQQLHQ Patricia HEWITT Biträdande minister vid Handels- och industriministeriet, minister för småföretag och elektronisk handel.rpplvvlrqhq Frits BOLKESTEIN Ledamot Erkki LIIKANEN Ledamot

4 7,//75b'(7,//$&&(661b7 Rådet uttryckte enhälligt sitt principiella samtycke till kommissionens förslag till förordning om tillträde till accessnät vars syfte är att införa sund konkurrens inom de lokala accessnäten. Rådet gav Coreper i uppgift att även fortsättningsvis göra sitt yttersta i samråd med Europaparlamentet för att förordningen skall kunna antas vid första behandlingen före årets slut. Uttrycket "accessnät" avser den fysiska förbindelse som förbinder abonnentens lokaler med telekommunikationsoperatörens lokalstation eller med en likvärdig anläggning i det lokala accessnätet. Utkastet till förordning är ett svar på slutsatserna från Europeiska rådet i Lissabon och Feira som lyfte fram detta ärende som en kortfristig prioritering och framhöll behovet av att införa ökad konkurrens i accessnäten till slutet av Bristen på konkurrens i denna del av marknaden anses som ett betydande hinder för en bred spridning av billig tillgång till Internet. Förordningen är relativt kort och enkelt med inriktning på vad som är absolut nödvändigt för att uppnå ökad konkurrens. Det innehåller grundläggande skyldigheter för befintliga operatörer att före den 31 december 2000 ge gemensamt tillträde och tillträde med ensamrätt till accessnätet tillsammans med ett referensanbud. Av de nationella tillsynsmyndigheterna krävs det att de skall se till att priserna för tillträde till accessnät följer principen om kostnadsorientering och de har behörighet att påtvinga ändringar i referensanbudet där det är motiverat samt en funktion när det gäller att lösa tvister. <77(5/,*$5(g.1,1*$ (16(1, (.7251 Rådet noterade föredragningen av kommissionens förslag som syftar till att ändra vissa bestämmelser i direktivet av den 15 december 1997 om att öka konkurrensen inom postsektorn i gemenskapen. Rådet övergick till en preliminär diskussion av detta förslag. Denna diskussion, vid vilken medlemsstaterna ibland ännu visade sig ha skilda åsikter, handlade huvudsakligen om de viktigaste bestämmelserna när det gäller att säkerställa en kontinuerlig och kontrollerad ökning av konkurrensen inom postsektorn i enlighet med kommissionens förslag, nämligen införande av nya definitioner, särskilt för speciella tjänster, en begränsning till 50 g och till 2,5 gång grundavgiften när det gäller vikt- och prisgränser för reserverade tjänster år 2003, och en ny fas föreslås till 2007 vilken kommer att fastställas vid en senare tidpunkt. Rådet gav Coreper i uppgift att snabbt behandla detta ärende så att en mer ingående diskussion kan inledas i syfte att uppnå politisk enighet vid mötet i december. (/(.7521, ,.$7,21 5(*(/9(5.)g5'(1(/(.7521,6.$.20081,.$7,21(161b72&+7-b167(5, (8523(,6.$*(0(16.$3(1 Rådet betonade betydelsen av att harmonisera regelverket och noterade ordförandeskapets lägesrapport om arbetet med det framtida regelverket för elektronisk kommunikation och gav Ständiga representanternas kommitté i uppgift att aktivt fortsätta arbetet med detta ärende så att en ingående diskussion kan äga rum vid mötet i december. Dessa förslag som antogs av kommissionen i juli 2000 syftar alla till att anpassa gemenskapens nuvarande regelverk om telekommunikationer till de djupgående förändringar som telekommunikation, media och informationsteknik genomgått. Konvergensen mellan dessa sektorer kräver enligt kommissionen att alla överföringsnät och tillhörande tjänster omfattas av samma regelverk för att den potential för tillväxt, konkurrens och skapande av sysselsättning som har anknytning till informationssamhället skall kunna utnyttjas på bästa sätt.

5 Det regelverk som kommissionen förordar består av ett paket på fem direktiv om harmonisering av lagstiftningarna som skall antas av Europaparlamentet och rådet och som innehåller ett ramdirektiv och fyra särdirektiv (auktorisation av näten och tjänsterna, tillträde och samtrafik, samhällsomfattande tjänster och skydd av uppgifter), Europaparlamentets och rådets förordning om tillträde till accessnätet; detta ärende skall med hänsyn till dess angelägenhetsgrad prioriteras och behandlas separat i förhållande till de andra förslagen och det kan därför inte anses ingå i det nya regelverket, ett direktiv som skall antas av kommissionen om konkurrensen på marknaden för elektroniska kommunikationstjänster, Europaparlamentets och rådets beslut om radiospektrumpolitiken i gemenskapen. Kortfattad redogörelse för de olika förslagen 5DPGLUHNWLY ) UVODJ WLOO (XURSDSDUODPHQWHWV RFK UnGHWV GLUHNWLY RP HWW JHPHQVDPW UHJHOYHUN I U HOHNWURQLVNDNRPPXQLNDWLRQVQlWRFKNRPPXQLNDWLRQVWMlQVWHU Detta direktiv syftar till att fastställa de principer som de nationella tillsynsmyndigheterna skall följa. I direktivet fastställs i synnerhet deras uppgifter i fråga om fördelning och tilldelning av radiofrekvenser och nummer samt tilldelning av ledningsrätter. I direktivet finns dessutom en sammanställning av de bestämmelser som är gemensamma för särdirektiven och i vilka följande fastställs: Begreppet "betydande inflytande på marknaden" och "förfarande i samband med marknadsanalys", som skall användas av nationella tillsynsmyndigheter, varigenom vissa företag åläggs särskilda skyldigheter. De förfaranden som skall följas för att genom harmonisering genomföra det nya regelverket, för att bilägga tvister mellan företag och för att lösa problem rörande tillträde till marknaden i tredje land. Kommittéförfarandena (inrättande av en kommunikationskommitté) och inrättande av en högnivågrupp med företrädarna för de nationella tillsynsmyndigheterna. 'LUHNWLYRPWLOOWUlGHRFKVDPWUDILN ) UVODJ WLOO (XURSDSDUODPHQWHWV RFK UnGHWV GLUHNWLY RP WLOOWUlGH WLOO RFK VDPWUDILN PHOODQ HOHNWURQLVNDNRPPXQLNDWLRQVQlWRFKWLOOK UDQGHXWUXVWQLQJ Detta särdirektiv syftar till att prioritera kommersiella förhandlingar mellan parterna om avtal om tillträde och samtrafik genom att det i detta fastställs exakta regler om de nationella tillsynsmyndigheternas ingripande om det är nödvändigt, till exempel för att rätta till brister i marknadens sätt att fungera. 'LUHNWLYRPDXNWRULVDWLRQ () UVODJ WLOO (XURSDSDUODPHQWHWV RFK UnGHWV GLUHNWLY RP DXNWRULVDWLRQ I U HOHNWURQLVND NRPPXQLNDWLRQVQlWRFKNRPPXQLNDWLRQVWMlQVWHU Detta direktiv är avsett att ersätta nuvarande direktiv 97/13/EG om auktorisation och tillstånd. I direktivet föreskrivs om användning av allmänna auktorisationer utom för tilldelning av radiofrekvenser och nummer, och det införs nya begränsningar av de villkor som kan åläggas tjänsteleverantörerna. Enligt direktivet förenklas förfarandena för erhållande av auktorisationer genom att kraven på information upphävs och omfattningen av överensstämmelsekontrollerna minskas.

6 'LUHNWLYRPVDPKlOOVRPIDWWDQGHWMlQVWHURFKDQYlQGDUHVUlWWLJKHWHU () UVODJ WLOO (XURSDSDUODPHQWHWV RFK UnGHWV GLUHNWLY RP VDPKlOOVRPIDWWDQGH WMlQVWHU RFK DQYlQGDUHV UlWWLJKHWHU DYVHHQGH HOHNWURQLVND NRPPXQLNDWLRQVQlW RFK NRPPXQLNDWLRQVWMlQVWHU I detta direktiv sammanställs de nuvarande gemenskapsbestämmelserna om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter. Det föreskrivs inte om någon utvidgning av de samhällsomfattande tjänsterna, men det införs ett omprövningsförfarande av dess tillämpningsområde. Dessutom preciseras användarnas rättigheter (till exempel telefonisttjänst, tillgång till nummerupplysningstjänst och nummerportabilitet) samt åtgärderna för att ersätta leverantörerna av samhällsomfattande tjänster. 'LUHNWLYRPVN\GGDYXSSJLIWHU () UVODJ WLOO (XURSDSDUODPHQWHWV RFK UnGHWV GLUHNWLY RP EHKDQGOLQJ DY SHUVRQXSSJLIWHU RFK VN\GGDYSULYDWOLYHWLQRPVHNWRUQI UHOHNWURQLVNNRPPXQLNDWLRQ Detta förslag syftar till att uppdatera direktiv 97/66/EG om skydd av uppgifter inom telekommunikationsområdet, som är mer anpassat till taltelefoni än till användningen av Internet. %HVOXWRPUDGLRVSHNWUXPDQYlQGQLQJHQ () UVODJ WLOO (XURSDSDUODPHQWHWV RFK UnGHWV EHVOXW RP HWW UHJHOYHUN I U UDGLRVSHNWUXPSROLWLNHQL(XURSHLVNDJHPHQVNDSHQ Avsikten med detta förslag till beslut är att inom ramen för ett lämpligt kommittéförfarande ge kommissionen fullmakt att föreslå åtgärder som syftar till att harmonisera användningen av radiospektrum, varvid medlemsstaterna är skyldiga att offentliggöra information om denna användning. Förslaget syftar även till att inrätta en rådgivande grupp (Högnivågruppen för spektrumpolitik), som skall ha till uppgift att ge kommissionen råd i frågor med anknytning till radiospektrum. Slutligen innehåller förslaget bestämmelser som är avsedda att underlätta antagandet av gemensamma ståndpunkter inför de internationella förhandlingarna om spektrum (till exempel Internationella teleunionen (ITU) och Världsradiokonferensen (WRC)). 8WNDVWWLOONRPPLVVLRQHQVGLUHNWLY 8WNDVW WLOO NRPPLVVLRQHQV GLUHNWLY RP NRQNXUUHQVHQ Sn PDUNQDGHUQD I U HOHNWURQLVND NRPPXQLNDWLRQVWMlQVWHU I detta förslag finns bestämmelserna i direktiv 90/388/EEG och de fem direktiven om ändring av detta direktiv samlade i en enda text. Det rör sig dock inte enbart om en enkel konsolidering av texterna eftersom ett antal bestämmelser som anses föråldrade efter liberaliseringen av telekommunikationssektorn även har strukits i detta förslag. Det bör noteras att denna text har antagits av kommissionen i form av ett utkast för att göra det möjligt att samråda med medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och allmänheten i vid bemärkelse före det slutgiltiga antagandet. $'0,1,675$7,21$9,17(51(7 25*$1,6(5,*2&+)g59$/71,1*$9,17(51(75HVROXWLRQ Rådet betonade hur viktigt det är att det på internationell nivå finns en rättvis organisering och förvaltning av Internet med hänsyn till denna kommunikationsinfrastrukturs nuvarande expansion och på den allt mer betydelsefulla roll den hädanefter kommer att spela i Europeiska unionen och i hela världen,

7 antog resolutionen vars text återges nedan, och enades om att offentliggöra resolutionen i Officiella tidningen. "EUROPEISKA UNIONENS RÅD 1. SOM ERINRAR OM slutförklaringen från den europeiska ministerkonferensen i Bonn (den 6 8 juli 1997) i vilken det särskilt hänvisas till inrättandet av ett "HUNlQW RFK SSHW LQWHUQDWLRQHOOW V\VWHP I U KDQWHULQJHQDYGRPlQQDPQV\VWHPHW" med "HQDGHNYDWHXURSHLVNUHSUHVHQWDWLRQ", det gemensamma uttalandet från EU och USA om elektronisk handel (den 5 december 1997) som särskilt betonar att regeringarnas roll är att "HUEMXGD HQ NRQVHNYHQW RFK I UXWVlJEDU UlWWVOLJ UDP «RFK VlNHUVWlOOD WLOOUlFNOLJW RPIDWWDQGH VN\GG DY VDPKlOOVLQWUHVVHQ VnVRP SULYDWOLYHW LPPDWHULHOOD UlWWLJKHWHU I UKLQGUDQGHW DY EHGUlJHUL NRQVXPHQWVN\GGRFKGHQDOOPlQQDVlNHUKHWHQ", att större hänsyn till den offentliga politiken och fortsatt globalisering i hanteringen av adresser och domännamn på Internet är väsentliga mål för Europeiska unionen, betydelsen av att den elektroniska handelns utveckling, vilket förutsätter en effektiv och öppen hantering av de tillgångar som domännamn och IP-adresser (Internet-protokollet) utgör, särskilt genom införande av nästa generation av adresser med IPv6-standard, 2. VÄLKOMNAR kommissionens meddelande av den 11 april 2000 om organisation och förvaltning av Internet, det samordnade arbete som medlemsstaterna och kommissionen redan har utfört inom ramen för denna process samt den aktiva medverkan av yrkesfolk som arbetar med Internet och sådana som kommer från den privata sektorn i Europa i samband med inrättandet av Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), det faktum att den mellanstatliga rådgivande kommittén (GAC) inom ICANN har godkänt att den offentliga politikens mål beaktas och har definierat en tydlig och väl avvägd ordning för landsdomännamn (country code Top Level Domain names, cctld), det arbete som utförts inom berörda internationella organisationer, som Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) och Internationella teleunionen (ITU), 3. KONSTATERAR att ett antal betydande framsteg har gjorts när det gäller hanteringen av adresser och domännamn, t.ex. den globala representationen i ICANN:s styrelse, skapande av konkurrens på registratornivå och inrättande av mekanismer för tvistlösning när det gäller generiska toppdomännamn (generic Level Domain names, gtld), att reformprocessen av förvaltningen av Internet emellertid fortfarande befinner sig i en övergångsfas och att det inte kan anses att de mål som Europeiska unionen har satt upp för hanteringen av domännamn har uppnåtts, att flera viktiga frågor för närvarande kvarstår olösta, särskilt beträffande a) arten och formerna för de offentliga myndigheternas väl avvägda och opartiska övervakning av viss verksamhet inom ICANN,

8 b) reglerna för generiska domäner, bland annat äganderätten till databaser och åtskiljandet av register- och registratorverksamhet, c) omdelegeringen av vissa cctld till en annan förvaltare på begäran av berörd regering, d) förbindelserna mellan de register som upprättas i gemenskapen och deras offentliga myndigheter, å ena sidan, samt med ICANN, å andra sidan, e) överflyttning av förvaltningen av rotserversystemet från Förenta staternas handelsministerium till ICANN, med lämplig internationell övervakning av de offentliga myndigheterna, att dessa frågor bör behandlas med vederbörlig hänsyn till både det internationella samfundets intressen som helhet och de viktiga offentliga politikområden som berörs, särskilt när det gäller konkurrens, skydd av personuppgifter och respekt för immateriella rättigheter, 4. UPPMUNTRAR att GAC:s principer genomförs, WIPO att fortsätta arbetet med erkännande av rättigheter och användande av namn inom domännamnsystemet; WIPO uppmanas dessutom att som stöd till cctld-administratörerna utveckla frivilliga riktlinjer för praxis och metoder för att hindra att skyddade namn registreras oriktigt och svekfullt, samt att lösa tvister i sådana sammanhang, ITU att även i fortsättningen delta aktivt i de internationella diskussionerna och initiativen för organisation och förvaltning av Internet, särskilt med avseende på frågor som rör Internetadresser och protokoll, 5. BESLUTAR ATT UPPMANA MEDLEMSSTATERNA att samråda med varandra för att utarbeta gemensamma europeiska ståndpunkter på detta område inom berörda internationella organ och säkerställa en verklig globalisering av förvaltningen av Internet, att vederbörligen beakta de politiska mål som anges i kommissionens meddelande i gemenskapens politik för informationssamhället och för forskning och utveckling, att med beaktande av nationella bestämmelser genomföra den mellanstatliga rådgivande kommitténs (GAC) principer beträffande hanteringen av domännamn, 6. BESLUTAR ATT GE KOMMISSIONEN I UPPDRAG att uppmuntra en samordning av politiken för förvaltningen av Internet, särskilt genom att fastställa en lämplig ram för att organisera och strukturera åtgärder på detta område, att i samråd med medlemsstaterna fortsätta sina ansträngningar för att åstadkomma en verklig globalisering av förvaltningen av Internet med vederbörlig hänsyn till de krav som ställs av den offentliga politiken och internationella avtal, att skapa ett europeiskt nätverk för att förena medlemsstaternas nuvarande vetenskapliga, tekniska och juridiska kompetens i hanteringen av domännamn, adresser och protokoll på Internet.

9 6.$3$1'($97233'20b11$01(7(8 Rådet noterade den information som kommissionen lämnat om resultatet av det offentliga samrådet om skapande av toppdomännamnet.eu på Internet samt de positiva inläggen i denna fråga från vissa delegationer. Rådet uppmanade kommissionen att till rådet skicka ett förslag till beslut om skapandet av domännamnet så snart som möjligt, åtminstone före början av november. Domänen.eu kommer att vara en tillgång för utvecklingen av den elektroniska handeln och för att öppet föra det europeiska informationssamhället vidare. Det erinras om att Europeiska rådet i Lissabon betonade att det är nödvändigt att företag och allmänhet mot ett rimligt pris får tillgång till en världsomspännande kommunikationsinfrastruktur och ett stort tjänsteutbud. Kommissionens handlingsplan HEuropa som Europeiska rådet i Feira godkände, anser att domännamnet.eu skall införas före utgången av år Toppdomänen.eu en europeisk identitet för tjänste- och informationsleverantörerna på Internet avses täcka behoven hos den elektroniska handeln, utbildningen, samhällstjänsterna, biblioteken, den offentliga förvaltningen, de vetenskapliga och kulturella institutionerna och skall tjäna slutanvändarnas intressen. 352*5$00(7H,11(+c// Rådet noterade hur arbetet gått framåt och inläggen från några delegationer om kommissionens förslag till beslut om antagande av ett flerårigt gemenskapsprogram för stimulans av utvecklingen och utnyttjandet av europeiskt digitalt innehåll i de globala näten samt för främjande av den språkliga mångfalden i informationssamhället. Rådet uppmanade Ständiga representanternas kommitté att aktivt föra arbetet framåt så att en politisk överenskommelse kan nås i ärendet vid nästa möte i rådet (telekommunikation). Genom att lägga fram detta förslag har kommissionen försökt ta itu med den situation som nu råder där det digitala innehållet får allt större betydelse i den framväxande nya ekonomin, men där mycket av den information som finns tillgänglig på Internet fortfarande kommer från USA. Det föreslagna programmet har därför som syfte att utveckla den avsevärda potential för digitalt innehåll som finns i Europa för att hämta in USA:s försprång. Det bör noteras att det redan i handlingsplanen för e-europa som Europeiska rådet i Feira enades om underströks hur viktigt det är att vidta åtgärder i detta avseende. Programmet som utarbetats på grundval av de erfarenheter som vunnits i samband med programmen Info 2000 och MLIS (språklig mångfald i informationssamhället), föreslår åtgärder på tre specifika områden informationen: inom den offentliga sektorn, språklig och kulturell anpassning samt stöd till marknadsaktörer. Dessa åtgärder syftar till att skapa ett klimat som är gynnsamt för affärsinitiativ där europeisk kreativitet, kulturell mångfald och teknologisk styrka kan utnyttjas kommersiellt (5620$172*687$1'(%$77 7(/(.20081,.$7,21 5HYLVLRQVUlWWHQVVlUVNLOGDUDSSRUWRPWUDQVHXURSHLVNDQlW±WHOHNRPPXQLNDWLRQ Rådet antog följande slutsatser om revisionsrättens särskilda rapport nr 9/2000 om transeuropeiska nät (TEN) telekommunikation

10 "Rådet har med intresse behandlat ovannämnda rapport och noterar de synpunkter och den kritik som revisionsrätten uttalat när det gäller utarbetandet och genomförandet av gemenskapens riktlinjer för programmet för transeuropeiska nät och telekommunikationer (TEN-telekom). Rådet samtycker allmänt till de rekommendationer som revisionsrätten gett i sin rapport för att förbättra situationen. Kommissionen bör särskilt förse rådet och parlamentet med utförliga uppgifter om TEN-telekom-åtgärderna och en bedömning av i vilken utsträckning målet för dem har uppnåtts och därvid lägga särskild vikt vid följderna för den framtida TEN-telekom-verksamheten och genomföra fler kontroller på plats i syfte att säkerställa att genomförandet av TEN-telekomprojekt och de resultat som uppnåtts stämmer överens med de regler och mål som fastställts i avtalen. Dessutom välkomnar rådet att kommissionen har utarbetat nya riktlinjer för strukturfondernas stöd på telekommunikationsområdet inom ramen för den nya programplaneringsperioden och lagt fram dem för medlemsstaterna. Slutligen välkomnar rådet den ingående utvärderingen av de åtgärder som vidtagits inom ramen för TEN-telekom-programmet som kommissionen för närvarande genomför och kommissionens åtagande att lägga fram förslag till översyn av riktlinjerna för TEN-telekom på grundval av denna utvärdering och den tekniska utvecklingen." <775()g5%,1'(/6(5 ) UELQGHOVHUQDPHG$96RFK8/7VWDWHUQD Brev till Europeiska investeringsbankens ordförande Rådet godkände ett utkast till brev från ordföranden för Europeiska unionens råd till Europeiska investeringsbankens ordförande om villkoren för ersättning till banken. Europeiska investeringsbanken utför på gemenskapens uppdrag vissa operationer med anknytning till det finansiella och tekniska samarbetet med AVS- och ULT-staterna. Villkoren för detta uppdrag, och i synnerhet den ersättning som banken skall ta ut, är vanligen föremål för en skriftväxling mellan ordföranden för Europeiska unionens råd och bankens ordförande. Provisorisk tillämpning av det interna avtalet om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd Medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, har enats om ett internt avtal om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd till AVS-staterna vilket överensstämmer med bestämmelserna om programplanering och genomförande i avtalet. Detta avtal kommer inte att träda i kraft förrän det har godkänts av varje medlemsstat i enlighet med dess konstitutionella bestämmelser. Meddelande från kommissionen om strukturfonderna och samordningen med Sammanhållningsfonden Riktlinjer för programmen för perioden EGT C 267, , s. 2.

11 I dag har företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, godkänt ett beslut om provisorisk tillämpning av det interna avtalet mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd inom ramen för finansprotokollet till partnerskapsavtalet mellan staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000, och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG-fördraget är tillämplig. Följande bestämmelser i det interna avtalet angående den nionde Europeiska utvecklingsfonden skall därför tillämpas provisoriskt från och med dagen för antagandet av detta beslut: 1. Artiklarna 14, 15, 16, angående genomförandet av programplaneringen. 2. Artiklarna för att genomföra programplaneringen. 3. Artiklarna 29 och 30 för att förbereda användningen av investeringsanslaget. 4. Artikel 31 för att anta budgetförordningen. Detta beslut skall fortsätta att gälla till dess att det interna avtalet träder i kraft, dock längst till den 1 juni 2002.

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113 Avis juridique important 32004L0017 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240 Avis juridique important 32004L0018 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen Förslag till RÅDETS DIREKTIV om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen MOTIVERING I. INLEDNING Information till och samråd med arbetstagare

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) C7-0025/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd för enskilda personer med avseende på behandling

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.11.2011 KOM(2011) 794 slutlig 2011/0374 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tvistlösning online vid konsumenttvister MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

(Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 27.7.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 201/1 I (Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning) SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Förslag till Bryssel den 17.9.2010 KOM(2010) 475 slutlig 2010/0253 (COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 CO'CL 7 FÖLJE'OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 24 25 OKTOBER 2013 SLUTSATSER

Läs mer

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2005 Utgiven i Helsingfors den 19 juli 2005 Nr 68 69 INNEHÅLL Nr Sidan 68 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

PRESS EUROPEISKA UNIONENS RÅD. C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005. 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005

PRESS EUROPEISKA UNIONENS RÅD. C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005. 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005 EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005 12645/05 (Presse 247) PRESSMEDDELANDE 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005 Ordförande Charles CLARKE

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.9.2012 COM(2012) 511 final 2012/0242 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.5.2004 KOM(2004) 391 slutlig 2004/0127 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer. (présentée par la

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND,

Läs mer

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13 Innehåll Termer och förkortningar...9 1 Promemorians innehåll...13 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen...17 3 Tillkomsten av Lissabonfördraget...21

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI))

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) P6_TA(2009)0062 Social ekonomi Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av artiklarna 3,

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den... KOM (98)... ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET 1 I. FÖRETAGANDE EN UTMANING FÖR SYSSELSÄTTNINGEN

Läs mer

Handbok om. Genomförandet av. Tjänstedirektivet

Handbok om. Genomförandet av. Tjänstedirektivet Handbok om Genomförandet av Tjänstedirektivet Friskrivningsklausul Detta dokument, som har utarbetats av tjänsteavdelningarna vid Generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster, är inte bindande för

Läs mer