Drömfabriken istallarholmen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drömfabriken istallarholmen"

Transkript

1 2201 2/ Drömfabriken istallarholmen En modell för mötesplats i Strängnäs kommun Utredning om mötesplats i Stallarholmen Beslutad av KS "Ett kreativt vardagsrum där gamla och unga kan mötas, inspireras, testa nya aktiviteter eller bara umgås" "Vi vill utmana praxisen att skapa skilda mötesplatser för kultur, hälsa, näringsliv och socialt engagemang och skapa ett forum där dessa funktioner finns på samma ställe" Kapitel 1 En modell i fyra punkter. sid 2 Kapitel 2 En mötesplats i Gula Industrihuset o sid 3 Kapitel 3 Utformningen av lokalen. sid 4 Kapitel 4 En verksamhet präglad av mångfald.. sid 5-6 KapitelS Organisation 0. o o o sid 7 Kapitel 6 Samarbetspartners o o o o o o. sid 8 Kapitel 7 Hyra & drift o o o o o. o. o sid 9 KapitelS Investeringar & Finansiering. sid 10 Kapitel 9 Bilaga: Källförteckning & Användare. sid 11

2 Q / Inledning Vid Kommunstyrelsens möte fattades beslut om att ge den idella föreningen Drömfabriken i Stallarholmen i uppdrag att utreda en mötesplats i Gula Industrihuset i Stallarholmen. De frågeställn ingar som skulle besvaras var bl a hur mötesplatsen skulle utformas, hur verksamheten på platsen ska bedrivas och organiseras, och att ge förslag på hur hyra och drift ska finansieras. I beslutet kan man också läsa att kommunstyrelsen "v ill stötta Drömfabrikens arbete med att skapa en modell för mötesplats i Stallarholmen." Vi börjar med den frågan : hur mötesp latsen i Stallarholmen skulle kunna bilda modell för Mariefred och Åker men även de mindre kommundelama. 1. En modell i fyra punkter A. Bredd Vi tänker oss att mötesplatsen utgör en motor i kommundelen och har en verksamhet som präglas av stor bredd. Kultur: här ska människor ha möjlighet att hålla på med musik, dans, teater, bild, media och andra kulturuttryck. Näringsliv: här kan ordnas företagarträffar, rådgivning, utbildningar mm. Hälsa: här kan finnas aktiviteter som gympa, yoga, och hälsoföreläsningar. Socialt engagemang: här kan mötesplatsen för frivilligbyrån vara (se nedan ). B. Samarbete Verksamheten på mötesp latsen ska bäras av många samarbetspartners. Den viktigaste är Strängnäs kommun där det ska finnas ett nära samarbete med skolan, kulturskolan, socialkontoret mm. Lokalt kan man bygga samarbeten med kyrkan, näringsl ivet och fören ingslivet. Bildningsförbunden är en given partner. Andra viktiga samarbetspartners kan vara myndigheter som Arbetsförmedlingen och Landstinget. C. Frivilligarbete I många kommuner i Sverige har man organ iserat frivilligbyråer som stöttas av kommunen. Här samlas frivilligkrafter som används i skola, vård, omsorg, kultur mm. Här ser vi en potential att göra mötesplatserna till en knutpunkt för den lokala frivillig byrån där man arbetar målmedvetet med att samla och utbilda frivilligkrafter som används inom nämnda områden. D. Personal För att skapa en kvalitativ och uthållig verksamhet på mötesplatserna behövs personal. De funktioner som behöver utföras professionellt är bland annat: att leda verksamheten med de kurser och evenemang som finns på platsen, kontakt med samarbetspartners, marknadsföring, att jobba med finansiering, att leda frivilligbyrån mm. 1.2 Drömfabrikens erfarenheter Föreningen Drömfabriken har under de senaste två åren byggt en hel del erfarenheter kring dessa fyra punkter. Redan idag finns en verksamhet som sträcker sig från kultur (musik, dans, teater, media, kulturevenemang som kreativa marknader och konserter), via hälsa (yoga, mindfulness, meditation), näringsliv (ungt entreprenörskap i skolan, rådgivn ing kring nyföretagande) till socialt engagemang (föreningen har startat en frivilligbyrå och bedriver bland annat läshjälp på Stallarholmssko lan). Samarbeten har etablerats med skolan, kulturskolan, Studiefrämjandet, kyrkan, mfl.

3 2. En mötesplats i Gula Industrihuset Gula Industrihuset i Stallarholmen har under de senaste åren kommit att bli ortens viktigaste nav. Har samlas numera en m ängd olika funktioner under samma tak. Har finns bageri och cate, restaurang, distriktssköterska, gym, veterin är, auktionskammare, butiker och företag. Totalt finns idag ca 35 hyresgaster i Gula Industrihuset. Den enda ytan som inte ar f ärdiqställd och uthyrd ligger på den andra våningen, ovanför Printz Bageri. Har finns ett rum på 450 kvm med utsikt över Malaren som skulle vara mycket l ämpliq att omvand las till den mötesplats som Stallarholmen idag saknar. Det finns många fördelar med att placera en mötesplats i Gula Industrihuset. Byggnaden ligger centralt i Stallarholmen med gångavstånd till skolan. Har finns en kreativ miljö praglad av framåtanda och entreprenörskap. De många verksamheterna gör att det alltid ar liv och rörelse i huset. En mötesplats skulle bidra ytterligare till den entreprenöriella och kreativa andan både i huset, Stallarholmen och regionen. Gula Industrihuset har god tillganglighet. Har finns ca 50 parkeringsplatser och drygt 100 meter från huset ligger den f d Coop-parkeringen med ca 100 platser. Även skolgården ca 300 meter från huset, anv änds som kompletterande parkeringsplats vid större helgevenemang. Den föreslagna mötesplatsen ar lattillganglig för funktionshindrade. Besökaren tar sig in i huset via huvudentren mellan flyglarna. I bottenplanet finns handikapptoalett och hiss, som kommer att EUanpassas under Inga trösklar stör framkomligheten till den t änkta mötesplatsen. 2.1 Andra lokaler i Stallarholmen Mötesplatsen i Gula Industrihuset skulle tillföra vasentliga kvaliteter till det utbud av lokaler som finns i Stallarholmen idag. Föreningsgården Vikingavallen anv änds framförallt för större evenemang, men byggnaden ligger utanför sarnh ätlet och kan inte bli det naturliga nav som en mötesp lats i Gula Industrihuset kan bli. Andra lokaler ar Loftet i Gula Industrihuset med ett maxtak på 80 besökare och skolans matsa l med ett 100-tal platser. Ingen av dessa platser har det som k ännetecknar mötesplatsen dar flera aktiviteter kan aga rum samtid igt och dar m änniskor kan tr äffas spontant. 3

4 2012/ Utformningen av lokalen Den utredda mötesplatsen i Gula Industrihuset är 450 kvm stor. För att illustrera hur rummet ~r tänkt att utformas har både arkitektskisser och 3D-visualiseringar tagits fram. Det genomgående ledordet för rummet ~r flexibilitet. Det illustreras med det stora rummet uppe till v änster på bild A nedan. Rummet ska kunna anv ändas för både dans och gympa, workshops och möten, filmvisning och som en plats för stillhet. Den öppna ytan i mitten av lokalen fungerar som husets hjärta: en plats där man sitter i mysiga soffgrupper, pratar, fikar, läser, lyssnar på musik mm. Men vid större evenemang rullas detta åt sidan och ger plats för en åskå darläktare med 150 sittplatser framför scenen. 3.1 En rundvandring S åhär ser en rundvandring på mötesplatsen ut: Besökaren landar i foajen (nere till v änster på bilden) som också fungerar som lokalens fik med en köksde l. Intill finns ett större rum på ca 70 kvm (omnämnt ovan) som är val isolerat och fungerar som lokal för dans, möten, filmvisning mm. Den del av v äqqen som vetter mot den öppna ytan görs till kl ätterv äqq. In mot gården (nedtill på bilden ) finns två ateljeer på ca 32 resp ca 18 kvm. Har kan olika skapande aktiviteter aga rum: bild, media, hantverk, men aven bildningskurser, föreningstraffar mm. Har finns också en musikstudio på ca 15 kvm. Det lilla rummet längst ner till höger på bilden ar teknikrum och förråd. Den öppna ytan i mitten huserar sittgrupper och pingisbord mm, men kan lätt möbleras om för andra funktioner. Har kan man möblera med ramper och ordna kickbikeåkning, och har kan enkelt byggas upp en scen för konserter, teater, dansuppvisning mm. (Scenen ar området markerat med rött under det vita taket). I lokalen till höger om scenen förvaras bord, stolar, ramper mm. A B Takhöjden ar t änkt att bli drygt 3 meter, förutom över åskådarutrymmet dar man tar upp i nock och skapar en takhöjd på ca 6,5 meter vilket aven möjliggör aktiviteter som cirkusskola. 3.2 Toaletter, hiss, brand Målet på lång sikt ar att rummet ska få en egen hiss och trapphus utifrån (mellan flyglarna) och toaletter (utrymme för toaletter finns vid foajen), Av kostnadsskal får detta steg v änta och ingången blir tills vidare via huset. Som tidigare nämnts finns handikapptoa och hiss i huset, och mötesplatsen hand ikappanpassas. Två toaletter finns strax utanför ingången, och ytterligare 9 toaletter finns i huset. Nar det galler brandsakerhet kommer förutom entredörren tillskapas en nödutgång i rummets andra del. (Trappa ner finns på v änstra bilden ovan, nedre högra hörnet). Med en entredörr på 120 cm och en nödutgång på 90 cm får lokalen husera 250 personer. Om detta kompletteras med en meter bred spiraltrapp på någon av långs idorna kan man plussa på ytterligare 150 personer och få en övre grans på 400 personer i lokalen. (Möte med stf raddn ingschef Mårten Eskilsson). 4

5 2/ En verksamhet präglad av mångfald Det är mångfalden som skulle vara mötesplatsens styrka. Vi vill utmana praxisen att skapa skilda mötesplatser för unga och gamla och istället skapa förutsättningar för generationerna att mötas. Vi vill även utmana praxisen att skapa skilda mötesplatser för kultur, hälsa, näringsliv och socialt engagemang och skapa ett kreativt forum där dessa funktioner finns på samma ställe. Drömfabriken i Stallarholmen har det senaste året byggt upp en verksa mhet som uppvisar den bredd som beskrivits ovan. Aktiviteterna äqer rum på olika stallen : sko lan. församlingshemmet. Brogården, Gula Industrihuset. En mötesplats dar dessa aktiviteter kunde samlas skulle göra stor skillnad. Dels skulle vi få andamålsen liga lokaler vilket sku lle innebara ett stort lyft för verksamhete rna. Men framförallt sku lle vi få till det som ar förledet i ordet mötesplatser - nam ligen möte n. Ett exempel. Idag tr äffas Om rådesstyrelsen på Loftet i Gula Industrihuset. oc h oftast ar anta let besökare lågt. Förestall er att styrelsen ist ället skulle tr äffas i ett rum på mötesplatsen. Har pågår andra aktivitete r samtidigt: en fören ingstraff i stora ate ljen, en fotokurs i lilla ate ljen, en kurs för ungdomar i mus ikstudion. Nar ar det ar paus i aktiviteterna sammanstrålar man kring fikadelen - det uppstår möten. Någon blir nyfiken och besöker nästa möte med Sta llarholmsstyrelsen. En styrelseledamot får upp ögonen för ungdomarnas situation på orten. Ett merv ärde har uppstått. Men låt oss titta på de verksamheter som ar redo att flyttas öve r idag och de som skulle kunna tillkomma imorgon. 4.1 Kultur Dans Musik Teater Film Skolan Cirklar Övrigt Idag ar tre fullbokade dansklasser igång, från 6-12 år. Med en b ättre anpassad dansloka l kommer sannolikt intresset att öka ytterligare. Idag har vi ett 30-tal musikelever: både sånggrupper och instrumentalister. Intresset ar stort och vi kommer från årsskiftet ha 2 musikl ärare, Stud ieframjandet har byggt upp en tyst reploka l i Drömfabrikens nuva rande loka l på ca 40 kvm. oc h den skulle flyttas in i den nya mus ikstudion. Har har Kulturskolan v älkomnat en ny lokal. istället för den skrubb på fritidsgården som anv änds idag. Idag har Kulturskolan en barnteatergrupp igång. i alltför små lokaler i Gula Industrihuset. Dessutom finns en teatersektion i Drömfabriken - Musikalfab riken - som idag ar hem lös. Den nya mötesplatsen skulle bli en bra plats för deras workshops i sång. mus ik. dans. Den t änkta scenen med ca 150 platser skulle bli den sj älvklara spe lplatsen för Mus ikalfabriken och deras återkommande produktioner. Idag huserar Drömfabrikens filmklubb i Spegelrummet i Gula Industrihuset. Utrymmet tillåter bara ca 35 sto lar, vilket visat sig bristtålliqt under hösten. Dansrummet i den nya mötesplatsen skulle bli en perfekt filmsa long med betyd ligt fler platser. Stallarholmsskolan har visat stort intresse för den nya mötesplatsen. En scen nara sko lan sku lle bli sko lprojekt som Engelsk afton och Djurmusikalen. som idag har den illa anpassade skolans matsal som spe lplats. Dessuom används idag sporthallen för besök av teater- och mus ikgrupper som kommer utifrån. med följden att sporthallen måste stangas av för ord inarie verksamhet. I höst görs en utst ällninq i den trånga foa ien utanför gymmet i Gula lndustrihuset, i avsaknad av utställninqsplats i Stallarholmen. Skolan har också påv isat avsaknaden av mötesplats för större sam lingar för både l ärare och elever. Vi har ordnat ett anta l bildn ingscirklar. bland annat kring örte r och fåglar. Fler kulturaktiviteter som kunde inrymmas på mötesplatsen: barnteaterförestallninga rna som idag ges på biblioteket. cirkusskola, med iautbildn ingar. körer. klattring mm. 5

6 22012/ Hälsa Gympa Den ljudisolerade danslokalen skulle också lampa sig va l för gympa. Idag ordnar föreningen SatsaFriskt aktiviteter flera dagar i veckan i industrihuset i mindre Andrum andamålsenliga lokaler. I danslokalen kunde också ordnas aktiviteter för ortens pensionärer. Stallarholmens församling har intresserat sig för att etablera ett så kallat Andrum i den nya mötesplatsen. En plats för eftertanke, samtal mm. Dansrummet skulle lampa sig väl för detta ändarnå l. Har kan man också ordna meditation och mindfu lness: kurser som givits i Drömfabrikens regi. Drömfabriken ger idag aven fem yogaklasser i veckan. 4.3 Näringsliv Rådgivning Företagarträffar Drömfabriken har i samarbete med NyföretagarCentrum under en per iod ordnat rådgivning för m änniskor som vill starta eget. Projektet föll val ut med god belaggning den kväll i veckan som rådg ivningen ordnades, och skulle kunna etableras igen. Idag finns inget naturligt forum för ortens företagare dar de kan träffas, lyssna på inspirerande föredrag, utbyta erfarenheter. Mötesplatsen skulle kunna innebara en ny arena för företagarna. 4.4 Socialt engagemang Frivilligbyrån 4.5 Övrigt Föreningar & Org. Ungdomar En av de tidigare skisserade grundtankarna i mötesplatsmodellen är Frivilligbyrån där man sam lar frivilligkrafter som kan vara verksamma inom skola, omsorg, kultur mm. En första målsättning för Drömfabriken ar att samla 5000 timmar årligen, och i dagslaget ar vi uppe i ca timmar. I projektet Lastanterna hj älper ett tiotal pensionerade kvinnor bam i åk 1-3 med täsninq. Vi erbjuder aven svenska för invandrare. Omräknat i pengar motsvarar 5000 timmar 1 miljon kronor, en ligt EU:s normer. Har ser vi en stor potential både i Stallarholmen och övriga orter. Den nya mötesplatsen skulle vara en given träffpunkt dar medlemmar i Frivilligbyrån kan tr äffas, få utb ildn ing, utbyta erfarenheter. På mötesplatsen finns flera lokaler som kunde hyras mycket förmånligt, både av ortens företagare och fören ingar. Det ga ller både för mindre tr äffar och större evenemang. Även Stallarholmsstyrelsen och andra organisationer skulle ha en given plats här. Även pensionarsföreningarna skulle kunna ha verksamhet på mötesplatsen. Fritidsgården Brogården ar inte länqre tillganglig för ungdomar +18. Mötesplatsen skulle vara ett gott alternativ dar man kunde erbjuda en mänqd skaparaktiviteter. En intressant utmaning vore även att skapa projekt dagtid där man i samarbete med Strängn äs kommun och Arbetsförmedlingen jobbade med arbetslösa ungdomar. 6

7 Organisation För att garantera en kvalitativ och uthållighet verksamhet på mötesplatsen behöver vissa funktioner skötas professionellt. Det är en av slutsatserna vi dragit under utredningens gång. För att det ska bli en bra dynamik är det även önskvärt att skapa en teamkänsla där två eller flera personer delar på arbetsuppgifterna. En kritik som flera gånger framförts under arbetets gång är: vad händer när eldsjälarna försvinner? Det är en berätt igad fråga. Vi har sett det bland annat när det gäller föreningen Aktivum i Biohuset i Mariefred, där engagemanget gått i vågor. Att knyta personal till mötesplatsen är ett sätt att skapa kontinuitet. Det kan ställas helt andra krav på en person som får betalt än på den som utför arbetet ideellt. Ett annat argument är att det är lättare att få männ iskor att engagera sig ideellt om man vet att vissa tidskrävande arbetsuppgifter utförs av profess ionell personal. Målsättningen är att skapa en blandform av professionellt och ideellt där båda formerna är lika viktiga. 5.1 Styrning Det krävs en organ isation som har huvudansvar för mötesplatsen. I vårt fall är det en ideell förening, Drömfabriken i Stallarholmen. Föreningen är kommunens motpart, eller samarbetspartner, och den instans som utvecklar verksamheten. Styrelsen tar fram en arbetsbeskrivning där arbetsuppgifterna noggrant definieras. '---'-:::=-~l" !.l-~_ 5.2 Arbetsuppgifter Här är några av de arbetsuppgifter som vi föreslår utförs professionellt: Verksamhetsledning Uthyrning Marknadsföring Finansiering Friviligbyrån 5.3 Summering Ansvarig för verksamheten: för kurser, evenemang, projekt, samarbeten med kommunen, studieförbund, arbetsförmedling, skola, kyrka, föreningar mm. Kontakt med hyresgäster, skriva avtal mm. Nyhetsbrev, hemsida, annonser, affischering, presskontakt mm. Ansvar för finansiering, bidrags- och projektansökningar, sponsring mm. Ansvar för Frivilligbyrån, hitta och samordna frivilligkrafter, ordna utbildningar mm. Den totala tiden för dessa arbetsuppgifter motsvarar enligt våra beräkn ingar en heltidstjänst, fördelad på en, men helst två eller flera personer. 7

8 20 2/ Samarbetspartners Den bredd som ska prägla verksamheten ska även finnas när det gäller samarbetet kring mötesplatsen. Samarbetet gäller både närsamhället, kommunen och regionen. 6.1 Strängnäs kommun Den viktigaste samarbetspartnern ar kommunen. Vi tanker oss mötesplatsen som en del av kommunens verksamhet, till stora delar aven kommunfinansierad. Tanken ar att flera kommunala verksamheter skulle dra nytta av mötesplatsen. Stallarholmsskolan (se avsnittet Skolan sid 5). Har jobbar Drömfabriken aven med entreprenörskap i skolan under armet Elevens val. Kulturskolan (se sid 5 under rubriken Kultur), Stallarholmsstyrelsen (möteslokal), Kulturförvaltningen (barnteater mm). Vi tror också att det skulle vara mycket fruktbart att samarbeta med liknande kraftcentrum på andra platser i kommunen. I nul äqet skulle det handla om Mikaelshuset i Str änqnäs, och i ett l änqre perspektiv aven med de mötesplatser som finns i Mariefred och Aker. Man kunde samarbeta kring olika aktiviteter, en och samma ledare kunde hålla i aktiviteter på alla orter, verksamhetsledarna kunde trattas för erfarenhetsutbyte mm. På så satt skulle det kunna uppstå kraftcentrum i alla kommundelar, som samspelar med kommunen centralt. Den lokala kraften skulle kunna tas tillvara och samordnas med kommunens intressen. 6.2 Studieförbunden Studieförbunden ligger nara till hands som samarbetspartner, kring kurser, evenemang mm. Drömfabriken har ett samarbete Studieframjandet. De betalar hyran för den lokal vi har idag i Gula Industrihuset (ca 40 kvm), de har utrustat den med tyst replokal, och flera kurser administreras via dem. Det samarbetet skulle starkas med den nya lokalen och vi har haft inledande samtal kring investeringar, hyra mm. 6.3 Närsamhället Vid sidan om Stallarholmsskolan (som skrivit in samarbetet med Drömfabriken i sin Arbetsplan), har aven Stallarholmens församl ing gjort tydligt att de vill finnas på mötesplatsen (inskrivet i församlingsinstruktionen, se aven Andrum sid 6). Föreningar som SatsaFriskt har visat intresse att ha verksamhet har. Lokalema skulle aven kunna vara en tillgång för pensionarsföreningama SPF och PRO. Ortens föreningar och aven företag skulle kunna hyra plats för aktiviteter och möten. 6.4 Flera samarbetspartners En annan möjlig partner ar Malardalens Högskola. Vi har fört samtal med Malardalens Högskola för att se om det finns möjlighet att knyta forskning till verksamhet med inriktning på begreppet "motivation". Landstinget ser vi som en annan potentiell partner, via till exempel Kultur på recept. 8

9 201 2 / Hyra & drift Mötesplatsen i Stallarholmen ligger i Gula Industrihuset som ägs av Gula Industrihuset AB. Det bud som vi har fått av fastighetsägarna är ett 5-årigt hyreskontrakt med en årlig hyra på ca kr exkl moms/år. Att vi bara kan ange en cirkakostnad hänger samman med att fastighetsagarna och hyresq ästerna behöver ta fram mer detaljerade uppgifter kring de olika rummens funktion, ljudisolering, el, kök mm. Dessa uppgifter tar lång tid att ta fram, ett jobb som kommer att göras nar finansie ringsfråga n ar löst. Sjalva ombyggnationen av lokalen ber äknas ta 6-9 månade r. (Som j ämförelseobjekt nar det galler hyresn ivån kan namnas en lokal på vårdcentralen i Mariefred som SFAB hyr ut till landstinget. Det rör sig om en lokal på 268 kvm som hyrs ut fullt utrustad med vitvaror, omkladningsrum mm. Hyreskostnaden ar 1100 kr exkl moms/kvm, dvs samma kvadratmeterpris som för mötesp latsen i Gula Industrihuset). stranqnas kommun har idag två hyreskontrakt med lokaler som kan jamföras med den skisserade mötesplatsen i Stallarholme n. Den ena ar Biohuset i Mariefred dar kommunen betala r kr/år på ett sjuårigt kontrakt som går ut Det andra ar Folket Hus i Aker dar kommunen betalar kr/år på ett sjuårigt kontrakt som löper ut Vad som ingår i hyran Den 450 kvm stora lokalen ar idag en rå industriyta. Fastighetsagarna gör i ordning skalet: golv, vaggar, fönste r, ventilation, el. De skapar aven rumsindelningen enligt de arkitektritningar som tagits fram. De bygger entredörren (vid pilen nedan) och nödutgång (till höger på ritningen), och de skape r det ljudisolerade dansrummet och köket, och rustar upp de två toaletterna utanför entren. I en loftdel ovanför trappan till höger skapas ett litet rum och en toalett. Varme ingår i hyran. ~ !.fo.~.~ j :- 11l "-;:;:.l 7.2 Drift Vi har landat på en total driftskostnad på ca kr exkl moms. Kostnaderna fördelar sig enligt nedan (alla summor per år exkl moms): El Ca kr (A rm aturer, pentry, datorer, scen mm) Teknikhyra Ca kr (Ljudanläggning, ljus mm) Underhåll Ca kr (M aterialkostnader för reparation, förstörda inventarier mm) Städning Ca kr (Mikaelshuset ca kr/år) Vaktmästeri Ca kr (Jämförelse med verksamhet i Gula Industrihuset) Övrigt Ca kr (Ek redovisning, förbrukningsmaterial, tfn, försäkring mm) Totalt: Ca kr exkl moms 9

10 2012/ Investeringar & Finansiering 8.1 Investering De ber äkninqar vi gjort landar i att det kravs investeringar på ca kr exkl moms för att utrusta lokalen (i ämförelser med bl a ungkulturhuset Perrongen i Katrineholm). Posterna förde las enligt följande (alla summor exkl moms). Teknik kr (Videokanon, duk, ljud, ljus, datorer, program mm) Möbler kr (Stolar, bord, övr möbler) Övrigt Totalt kr (Armatur, köks inredn ing, klätterv äqq, speglar, scenpodier, gradang mm) kr exkl moms 8.2 Finansiering - Förslag Hyra Str änqn äs kommun tecknar ett 5-årigt hyresavtal med Gula Industrihuset. Kommunala verksamheter som Stallarholmsskolan, Stallarholmsstyrelsen och Kulturskolan ar hyresbefriade. Start ca Kostnad: Ca kr exkl moms/år Drift Fören ingen Drömfabriken i Stallarholmen står för driftskostnader. Finans iering via uthyrn ing, medlemsintäkter. sponsring mm Investering Str änqn äs kommun står för kr ex moms av investeringsbudgeten. Resten tacks av Drömfabriken. Engångskostnad: kr exkl moms Personal Str ängnäs kommun står för personal under 3 år. En viss del av personalkostnaden laggs på 2014, för att bygga vidare på den befintliga verksamheten, utveckla nya verksamheter som kan flyttas in på mötesplatsen, och för att vara Drömfabrikens representant vid ombyggnationen. Kostnad: kr exkl moms/år under 3 år, varav ett av åren fördelas på år 2014 resp Kommunens åtagande kr (personal) kr (investeringar). Summa kr exkl moms kr (personal) + ca kr hyra. Totalt ca kr exkl moms kr (personal) + ca kr hyra. Totalt ca kr exkl moms kr (personal) + ca kr hyra. Tota lt kr exk l moms. Ev omförhandling personal Ca kr exkl moms hyra. Ev omförhandling personal Ca kr exkl moms hyra. Ev omförhandling personal. 10

11 201 2 / Bilaga - Källförteckning & Hyresgäster 9.1 Källförteckning Nedan följer en sammanställning av några av de kontakter som tagits i samband med utredningsarbetet. Arbetsförmedlingen, Christer Andersson, chef Strängnäs (samarbete mötesplats - arbetsförmedling) Bäckbysatsningen, Västerås, samord nare Ann-Cath rine Liner (studiebesök, ungdomssatsning) Dan Larsson, konstruktör (frågor kring konstrukt ionen av mötesplatsen) Eskilstuna kommun, Karin Zetterberg, verksamhetschef mötesplatser (mötesplatser E-tuna kommun ) Frivilligsamordnarna, Sonja Isaksson (om uppbyggnad av frivilligverksamhet) Gula Industrihuset AB, Magnus Eriksson, Erik Wallin, fastighetsägare (byggnation, hyresfrågor mm) Kavena Multimedia AB, Tim Jansson (investeringar teknisk utrustning på mötesplatsen ) Kersti Dahlbäck Olin, regissör, teaterledare (kring utformning av scen och åskådarutrymme) KFUM Eskilstuna, ordförande Ragnar Smittberg (om att arbeta med socialt fokus på mötesplatsen) Kruus Byggnads AB, Stefan Kruus, arkitekt (ritning av Drömfabriken) LN Akustikmiljö AB, konsult Johan Ekebergh (ljudmiljö, akustikfrågor) Matfors Aktivitetshus, Sundsva lis kommun (studiebesök, inspiration kring samhällsnyttig mötesplats) Mikaelshuset, verksamhetsledare Tina Qvinnström (inspiration om mötesplats, samarbete) Målarmästaren, konsult Johan Hultquist (verksamhet, samarbeten, utformning av lokal) Mälardalens Högskola, Carina Loeb, forskare (samarbete mötesplats - motivation - högskola) Områdessty relsen i Stallarholmen, vice ordförande Lena Rundberg, (löpande avrapportering) Räddningstjänsten, stf räddningschef Mårten Eskilsson (brandbestämmelser för mötesplatsen) Stallarholmens försam ling, Ola Orwinge r kyrkoherde (församlingens behov av mötesplats) Stallarholmsskolan, Mimmi Sandberg, Stephan Eriksson, skolledn ing (skolans behov av mötesplats) Strängnäs kommun, tillgänglighetsstrateg Agneta Silfver-Holst (tillgänglighetsfrågor) Strängnäs kommun, chefsutredare Arne Rutgersson (samarbete mötesplats - arbetsmarknadsfrågor) Strängnäs kommun, Agneta Klingberg, rektor Kultursko lan (Kulturskolans behov av mötesplats i Stall.) Strängnäs kommun, Annica Westling, enhetschef socialkontoret (socialkontorets behov) Strängnäs Bostads AB, fastighetsekonom Ellinor Natanaelsson (frågor kring hyresnivåer) Ulf Meijer, uppfinnare (3D-visualisering av mötesplatsen) Ungkulturhuset Perrongen, Katrineholm (studiebesök, ungdomssatsning, kultur, arbete) 9.2 Potentiella användare Nedan följer en sammanställning av potentiella användare av mötesplatsen i Gula Industrihuset istallarholmen. Drömfabriken i Stallarholmen (kurser, evenemang, filmstudio, konserter, teater, Frivilligbyrån mm) Stallarholmsskolan (musik- och teaterföreställningar, utställningar, lärarkonferenser mm) Områdesstyrelsen i Stallarholmen (möten, works hops) Bildningsförbunden (kursverksamhet, musikstudio, evenemang, föredrag mm) Kulturskolan, Strängnäs kommun (instrumentundervisning, cirkusskola, konsertlokal) Kulturförvaltningen, Strängnäs kommun (skolbio, barnteater mm) Stallarholmens Församling (samlingspunkt för socialt engagemang, s k "Andrum" mm) SatsaFriskt, ideell förening (rörelseaktiviteter) Föreningar i Stallarholmen (möten, studiecirklar, rörelseeaktiviteter, skapande aktiviteter mm) Näringslivet (näringslivsträffar, föredrag, workshops Socialförvaltningen, Strängnäs kommun (samarbete Frivilligbyrån, människor i utanförskap) Arbetsförmedlingen i Strängnäs (samarbete kring ungdomsarbetslöshet, människor i utanförskap) Landstinget i Sörmland (kultur på recept, hälsosatsn ingar) 11

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE KORPENS GRUPPTRÄNINGSGUIDE Den här guiden är tänkt som inspiration och kunskapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening

Läs mer

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Innehåll sida Inledning och bakgrund till kartläggningen... 2 Arrangörskap för scenkonst: Organisation

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna

Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2012-04-19 Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna Kallade tjänstemän Ola Brandell, tf fritidschef pkt

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

RAPPORT FÖRSTUDIE SPELENS HUS

RAPPORT FÖRSTUDIE SPELENS HUS RAPPORT FÖRSTUDIE SPELENS HUS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Bakgrund... 2 Spelens Hus i sverok... 2 Minislaget i Umeå... 2 Uppstart... 2 Uppdrag... 3 Mål... 3 Resultat... 4 Rapport medlemsworkshop...

Läs mer

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektperiod 2007-09-01 tom 2008-12-31 Agneta Anderzon projektledare Vård-

Läs mer

Drömmen om ett annat liv

Drömmen om ett annat liv Drömmen om ett annat liv UTREDNING AV KVARTERET VRÅKEN 2014 Sofia Fälth KINDA KOMMUN INNEHÅLL Inledning... 3 Utredningsuppdrag... 3 Referensgrupp... 3 Studieresor... 4 Konsulter... 4 Intervjuer... 4 Platsens

Läs mer

2009-01-14. Bakgrund. Målsättning

2009-01-14. Bakgrund. Målsättning 2009-01-14 Delrapport om hur arbetet fortgår med projektet: Utveckling av det sociala innehållet i vardagen för äldre personer Stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg för äldre i Linköpings kommun

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Lokalutredning 2012. Sammanfattning. Syftet med lokalanalysen. Metod

Lokalutredning 2012. Sammanfattning. Syftet med lokalanalysen. Metod Lokalutredning 2012 Sammanfattning Swingkatten har under tidigare år av överskott avsatt pengar till en lokalfond som i dagsläget uppgår till 560 000 kr. Det finns inget tvingande skäl att spendera pengarna

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

foto: mkb sabos bopris 2011 Tema: Boende för äldre Exempelsamling sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

foto: mkb sabos bopris 2011 Tema: Boende för äldre Exempelsamling sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag foto: mkb sabos bopris 2011 Tema: Boende för äldre Exempelsamling sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sabos bopris 3 vinnaren 4 5 hedersomnämnanden 6 10 övriga bidrag 11 19 Goda exempel

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

sabos bopris 2012 Tema: Förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

sabos bopris 2012 Tema: Förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabos bopris 2012 Tema: Förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag AB Gavlegårdarna, Gävle Goda exempel är till för att spridas! Här är bidragen till SABOs bopristävling

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

Teknikpool ett steg vidare

Teknikpool ett steg vidare Teknikpool ett steg vidare En förstudie och ett diskussionsunderlag Nätverkstan Kultur i Väst med stöd från Framtidens kultur Augusti 2004 INNEHÅLL 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 3. Syfte...4 4. Målgrupp...5

Läs mer

Dans i 16 kommuner. En kartläggning i Västra Götalandsregionen. Maj 2004.

Dans i 16 kommuner. En kartläggning i Västra Götalandsregionen. Maj 2004. . En kartläggning i Västra Götalandsregionen. Maj 2004. Av 1 Jag som skrivit den här rapporten heter. I två år har jag gått på Kulturverkstan, en projektledarutbildning med kulturinriktning i Göteborg.

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Genomförandeförslag Mötesplats Norrsidan Maj 2014 Magnus Olsson Projektledare Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Datum Magnus Olsson 2014-04-30 0480-45 01 97 GENOMFÖRANDEFÖRSLAG FÖRSTUDIERAPPORT

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2015-05-12 Vår referens. Maher Akob Planeringssekreterare Maher.Akob@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2015-05-12 Vår referens. Maher Akob Planeringssekreterare Maher.Akob@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2015-05-12 Vår referens Maher Akob Planeringssekreterare Maher.Akob@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte STK-2015-378 Sammanfattning

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer