Drömfabriken istallarholmen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drömfabriken istallarholmen"

Transkript

1 2201 2/ Drömfabriken istallarholmen En modell för mötesplats i Strängnäs kommun Utredning om mötesplats i Stallarholmen Beslutad av KS "Ett kreativt vardagsrum där gamla och unga kan mötas, inspireras, testa nya aktiviteter eller bara umgås" "Vi vill utmana praxisen att skapa skilda mötesplatser för kultur, hälsa, näringsliv och socialt engagemang och skapa ett forum där dessa funktioner finns på samma ställe" Kapitel 1 En modell i fyra punkter. sid 2 Kapitel 2 En mötesplats i Gula Industrihuset o sid 3 Kapitel 3 Utformningen av lokalen. sid 4 Kapitel 4 En verksamhet präglad av mångfald.. sid 5-6 KapitelS Organisation 0. o o o sid 7 Kapitel 6 Samarbetspartners o o o o o o. sid 8 Kapitel 7 Hyra & drift o o o o o. o. o sid 9 KapitelS Investeringar & Finansiering. sid 10 Kapitel 9 Bilaga: Källförteckning & Användare. sid 11

2 Q / Inledning Vid Kommunstyrelsens möte fattades beslut om att ge den idella föreningen Drömfabriken i Stallarholmen i uppdrag att utreda en mötesplats i Gula Industrihuset i Stallarholmen. De frågeställn ingar som skulle besvaras var bl a hur mötesplatsen skulle utformas, hur verksamheten på platsen ska bedrivas och organiseras, och att ge förslag på hur hyra och drift ska finansieras. I beslutet kan man också läsa att kommunstyrelsen "v ill stötta Drömfabrikens arbete med att skapa en modell för mötesplats i Stallarholmen." Vi börjar med den frågan : hur mötesp latsen i Stallarholmen skulle kunna bilda modell för Mariefred och Åker men även de mindre kommundelama. 1. En modell i fyra punkter A. Bredd Vi tänker oss att mötesplatsen utgör en motor i kommundelen och har en verksamhet som präglas av stor bredd. Kultur: här ska människor ha möjlighet att hålla på med musik, dans, teater, bild, media och andra kulturuttryck. Näringsliv: här kan ordnas företagarträffar, rådgivning, utbildningar mm. Hälsa: här kan finnas aktiviteter som gympa, yoga, och hälsoföreläsningar. Socialt engagemang: här kan mötesplatsen för frivilligbyrån vara (se nedan ). B. Samarbete Verksamheten på mötesp latsen ska bäras av många samarbetspartners. Den viktigaste är Strängnäs kommun där det ska finnas ett nära samarbete med skolan, kulturskolan, socialkontoret mm. Lokalt kan man bygga samarbeten med kyrkan, näringsl ivet och fören ingslivet. Bildningsförbunden är en given partner. Andra viktiga samarbetspartners kan vara myndigheter som Arbetsförmedlingen och Landstinget. C. Frivilligarbete I många kommuner i Sverige har man organ iserat frivilligbyråer som stöttas av kommunen. Här samlas frivilligkrafter som används i skola, vård, omsorg, kultur mm. Här ser vi en potential att göra mötesplatserna till en knutpunkt för den lokala frivillig byrån där man arbetar målmedvetet med att samla och utbilda frivilligkrafter som används inom nämnda områden. D. Personal För att skapa en kvalitativ och uthållig verksamhet på mötesplatserna behövs personal. De funktioner som behöver utföras professionellt är bland annat: att leda verksamheten med de kurser och evenemang som finns på platsen, kontakt med samarbetspartners, marknadsföring, att jobba med finansiering, att leda frivilligbyrån mm. 1.2 Drömfabrikens erfarenheter Föreningen Drömfabriken har under de senaste två åren byggt en hel del erfarenheter kring dessa fyra punkter. Redan idag finns en verksamhet som sträcker sig från kultur (musik, dans, teater, media, kulturevenemang som kreativa marknader och konserter), via hälsa (yoga, mindfulness, meditation), näringsliv (ungt entreprenörskap i skolan, rådgivn ing kring nyföretagande) till socialt engagemang (föreningen har startat en frivilligbyrå och bedriver bland annat läshjälp på Stallarholmssko lan). Samarbeten har etablerats med skolan, kulturskolan, Studiefrämjandet, kyrkan, mfl.

3 2. En mötesplats i Gula Industrihuset Gula Industrihuset i Stallarholmen har under de senaste åren kommit att bli ortens viktigaste nav. Har samlas numera en m ängd olika funktioner under samma tak. Har finns bageri och cate, restaurang, distriktssköterska, gym, veterin är, auktionskammare, butiker och företag. Totalt finns idag ca 35 hyresgaster i Gula Industrihuset. Den enda ytan som inte ar f ärdiqställd och uthyrd ligger på den andra våningen, ovanför Printz Bageri. Har finns ett rum på 450 kvm med utsikt över Malaren som skulle vara mycket l ämpliq att omvand las till den mötesplats som Stallarholmen idag saknar. Det finns många fördelar med att placera en mötesplats i Gula Industrihuset. Byggnaden ligger centralt i Stallarholmen med gångavstånd till skolan. Har finns en kreativ miljö praglad av framåtanda och entreprenörskap. De många verksamheterna gör att det alltid ar liv och rörelse i huset. En mötesplats skulle bidra ytterligare till den entreprenöriella och kreativa andan både i huset, Stallarholmen och regionen. Gula Industrihuset har god tillganglighet. Har finns ca 50 parkeringsplatser och drygt 100 meter från huset ligger den f d Coop-parkeringen med ca 100 platser. Även skolgården ca 300 meter från huset, anv änds som kompletterande parkeringsplats vid större helgevenemang. Den föreslagna mötesplatsen ar lattillganglig för funktionshindrade. Besökaren tar sig in i huset via huvudentren mellan flyglarna. I bottenplanet finns handikapptoalett och hiss, som kommer att EUanpassas under Inga trösklar stör framkomligheten till den t änkta mötesplatsen. 2.1 Andra lokaler i Stallarholmen Mötesplatsen i Gula Industrihuset skulle tillföra vasentliga kvaliteter till det utbud av lokaler som finns i Stallarholmen idag. Föreningsgården Vikingavallen anv änds framförallt för större evenemang, men byggnaden ligger utanför sarnh ätlet och kan inte bli det naturliga nav som en mötesp lats i Gula Industrihuset kan bli. Andra lokaler ar Loftet i Gula Industrihuset med ett maxtak på 80 besökare och skolans matsa l med ett 100-tal platser. Ingen av dessa platser har det som k ännetecknar mötesplatsen dar flera aktiviteter kan aga rum samtid igt och dar m änniskor kan tr äffas spontant. 3

4 2012/ Utformningen av lokalen Den utredda mötesplatsen i Gula Industrihuset är 450 kvm stor. För att illustrera hur rummet ~r tänkt att utformas har både arkitektskisser och 3D-visualiseringar tagits fram. Det genomgående ledordet för rummet ~r flexibilitet. Det illustreras med det stora rummet uppe till v änster på bild A nedan. Rummet ska kunna anv ändas för både dans och gympa, workshops och möten, filmvisning och som en plats för stillhet. Den öppna ytan i mitten av lokalen fungerar som husets hjärta: en plats där man sitter i mysiga soffgrupper, pratar, fikar, läser, lyssnar på musik mm. Men vid större evenemang rullas detta åt sidan och ger plats för en åskå darläktare med 150 sittplatser framför scenen. 3.1 En rundvandring S åhär ser en rundvandring på mötesplatsen ut: Besökaren landar i foajen (nere till v änster på bilden) som också fungerar som lokalens fik med en köksde l. Intill finns ett större rum på ca 70 kvm (omnämnt ovan) som är val isolerat och fungerar som lokal för dans, möten, filmvisning mm. Den del av v äqqen som vetter mot den öppna ytan görs till kl ätterv äqq. In mot gården (nedtill på bilden ) finns två ateljeer på ca 32 resp ca 18 kvm. Har kan olika skapande aktiviteter aga rum: bild, media, hantverk, men aven bildningskurser, föreningstraffar mm. Har finns också en musikstudio på ca 15 kvm. Det lilla rummet längst ner till höger på bilden ar teknikrum och förråd. Den öppna ytan i mitten huserar sittgrupper och pingisbord mm, men kan lätt möbleras om för andra funktioner. Har kan man möblera med ramper och ordna kickbikeåkning, och har kan enkelt byggas upp en scen för konserter, teater, dansuppvisning mm. (Scenen ar området markerat med rött under det vita taket). I lokalen till höger om scenen förvaras bord, stolar, ramper mm. A B Takhöjden ar t änkt att bli drygt 3 meter, förutom över åskådarutrymmet dar man tar upp i nock och skapar en takhöjd på ca 6,5 meter vilket aven möjliggör aktiviteter som cirkusskola. 3.2 Toaletter, hiss, brand Målet på lång sikt ar att rummet ska få en egen hiss och trapphus utifrån (mellan flyglarna) och toaletter (utrymme för toaletter finns vid foajen), Av kostnadsskal får detta steg v änta och ingången blir tills vidare via huset. Som tidigare nämnts finns handikapptoa och hiss i huset, och mötesplatsen hand ikappanpassas. Två toaletter finns strax utanför ingången, och ytterligare 9 toaletter finns i huset. Nar det galler brandsakerhet kommer förutom entredörren tillskapas en nödutgång i rummets andra del. (Trappa ner finns på v änstra bilden ovan, nedre högra hörnet). Med en entredörr på 120 cm och en nödutgång på 90 cm får lokalen husera 250 personer. Om detta kompletteras med en meter bred spiraltrapp på någon av långs idorna kan man plussa på ytterligare 150 personer och få en övre grans på 400 personer i lokalen. (Möte med stf raddn ingschef Mårten Eskilsson). 4

5 2/ En verksamhet präglad av mångfald Det är mångfalden som skulle vara mötesplatsens styrka. Vi vill utmana praxisen att skapa skilda mötesplatser för unga och gamla och istället skapa förutsättningar för generationerna att mötas. Vi vill även utmana praxisen att skapa skilda mötesplatser för kultur, hälsa, näringsliv och socialt engagemang och skapa ett kreativt forum där dessa funktioner finns på samma ställe. Drömfabriken i Stallarholmen har det senaste året byggt upp en verksa mhet som uppvisar den bredd som beskrivits ovan. Aktiviteterna äqer rum på olika stallen : sko lan. församlingshemmet. Brogården, Gula Industrihuset. En mötesplats dar dessa aktiviteter kunde samlas skulle göra stor skillnad. Dels skulle vi få andamålsen liga lokaler vilket sku lle innebara ett stort lyft för verksamhete rna. Men framförallt sku lle vi få till det som ar förledet i ordet mötesplatser - nam ligen möte n. Ett exempel. Idag tr äffas Om rådesstyrelsen på Loftet i Gula Industrihuset. oc h oftast ar anta let besökare lågt. Förestall er att styrelsen ist ället skulle tr äffas i ett rum på mötesplatsen. Har pågår andra aktivitete r samtidigt: en fören ingstraff i stora ate ljen, en fotokurs i lilla ate ljen, en kurs för ungdomar i mus ikstudion. Nar ar det ar paus i aktiviteterna sammanstrålar man kring fikadelen - det uppstår möten. Någon blir nyfiken och besöker nästa möte med Sta llarholmsstyrelsen. En styrelseledamot får upp ögonen för ungdomarnas situation på orten. Ett merv ärde har uppstått. Men låt oss titta på de verksamheter som ar redo att flyttas öve r idag och de som skulle kunna tillkomma imorgon. 4.1 Kultur Dans Musik Teater Film Skolan Cirklar Övrigt Idag ar tre fullbokade dansklasser igång, från 6-12 år. Med en b ättre anpassad dansloka l kommer sannolikt intresset att öka ytterligare. Idag har vi ett 30-tal musikelever: både sånggrupper och instrumentalister. Intresset ar stort och vi kommer från årsskiftet ha 2 musikl ärare, Stud ieframjandet har byggt upp en tyst reploka l i Drömfabrikens nuva rande loka l på ca 40 kvm. oc h den skulle flyttas in i den nya mus ikstudion. Har har Kulturskolan v älkomnat en ny lokal. istället för den skrubb på fritidsgården som anv änds idag. Idag har Kulturskolan en barnteatergrupp igång. i alltför små lokaler i Gula Industrihuset. Dessutom finns en teatersektion i Drömfabriken - Musikalfab riken - som idag ar hem lös. Den nya mötesplatsen skulle bli en bra plats för deras workshops i sång. mus ik. dans. Den t änkta scenen med ca 150 platser skulle bli den sj älvklara spe lplatsen för Mus ikalfabriken och deras återkommande produktioner. Idag huserar Drömfabrikens filmklubb i Spegelrummet i Gula Industrihuset. Utrymmet tillåter bara ca 35 sto lar, vilket visat sig bristtålliqt under hösten. Dansrummet i den nya mötesplatsen skulle bli en perfekt filmsa long med betyd ligt fler platser. Stallarholmsskolan har visat stort intresse för den nya mötesplatsen. En scen nara sko lan sku lle bli sko lprojekt som Engelsk afton och Djurmusikalen. som idag har den illa anpassade skolans matsal som spe lplats. Dessuom används idag sporthallen för besök av teater- och mus ikgrupper som kommer utifrån. med följden att sporthallen måste stangas av för ord inarie verksamhet. I höst görs en utst ällninq i den trånga foa ien utanför gymmet i Gula lndustrihuset, i avsaknad av utställninqsplats i Stallarholmen. Skolan har också påv isat avsaknaden av mötesplats för större sam lingar för både l ärare och elever. Vi har ordnat ett anta l bildn ingscirklar. bland annat kring örte r och fåglar. Fler kulturaktiviteter som kunde inrymmas på mötesplatsen: barnteaterförestallninga rna som idag ges på biblioteket. cirkusskola, med iautbildn ingar. körer. klattring mm. 5

6 22012/ Hälsa Gympa Den ljudisolerade danslokalen skulle också lampa sig va l för gympa. Idag ordnar föreningen SatsaFriskt aktiviteter flera dagar i veckan i industrihuset i mindre Andrum andamålsenliga lokaler. I danslokalen kunde också ordnas aktiviteter för ortens pensionärer. Stallarholmens församling har intresserat sig för att etablera ett så kallat Andrum i den nya mötesplatsen. En plats för eftertanke, samtal mm. Dansrummet skulle lampa sig väl för detta ändarnå l. Har kan man också ordna meditation och mindfu lness: kurser som givits i Drömfabrikens regi. Drömfabriken ger idag aven fem yogaklasser i veckan. 4.3 Näringsliv Rådgivning Företagarträffar Drömfabriken har i samarbete med NyföretagarCentrum under en per iod ordnat rådgivning för m änniskor som vill starta eget. Projektet föll val ut med god belaggning den kväll i veckan som rådg ivningen ordnades, och skulle kunna etableras igen. Idag finns inget naturligt forum för ortens företagare dar de kan träffas, lyssna på inspirerande föredrag, utbyta erfarenheter. Mötesplatsen skulle kunna innebara en ny arena för företagarna. 4.4 Socialt engagemang Frivilligbyrån 4.5 Övrigt Föreningar & Org. Ungdomar En av de tidigare skisserade grundtankarna i mötesplatsmodellen är Frivilligbyrån där man sam lar frivilligkrafter som kan vara verksamma inom skola, omsorg, kultur mm. En första målsättning för Drömfabriken ar att samla 5000 timmar årligen, och i dagslaget ar vi uppe i ca timmar. I projektet Lastanterna hj älper ett tiotal pensionerade kvinnor bam i åk 1-3 med täsninq. Vi erbjuder aven svenska för invandrare. Omräknat i pengar motsvarar 5000 timmar 1 miljon kronor, en ligt EU:s normer. Har ser vi en stor potential både i Stallarholmen och övriga orter. Den nya mötesplatsen skulle vara en given träffpunkt dar medlemmar i Frivilligbyrån kan tr äffas, få utb ildn ing, utbyta erfarenheter. På mötesplatsen finns flera lokaler som kunde hyras mycket förmånligt, både av ortens företagare och fören ingar. Det ga ller både för mindre tr äffar och större evenemang. Även Stallarholmsstyrelsen och andra organisationer skulle ha en given plats här. Även pensionarsföreningarna skulle kunna ha verksamhet på mötesplatsen. Fritidsgården Brogården ar inte länqre tillganglig för ungdomar +18. Mötesplatsen skulle vara ett gott alternativ dar man kunde erbjuda en mänqd skaparaktiviteter. En intressant utmaning vore även att skapa projekt dagtid där man i samarbete med Strängn äs kommun och Arbetsförmedlingen jobbade med arbetslösa ungdomar. 6

7 Organisation För att garantera en kvalitativ och uthållighet verksamhet på mötesplatsen behöver vissa funktioner skötas professionellt. Det är en av slutsatserna vi dragit under utredningens gång. För att det ska bli en bra dynamik är det även önskvärt att skapa en teamkänsla där två eller flera personer delar på arbetsuppgifterna. En kritik som flera gånger framförts under arbetets gång är: vad händer när eldsjälarna försvinner? Det är en berätt igad fråga. Vi har sett det bland annat när det gäller föreningen Aktivum i Biohuset i Mariefred, där engagemanget gått i vågor. Att knyta personal till mötesplatsen är ett sätt att skapa kontinuitet. Det kan ställas helt andra krav på en person som får betalt än på den som utför arbetet ideellt. Ett annat argument är att det är lättare att få männ iskor att engagera sig ideellt om man vet att vissa tidskrävande arbetsuppgifter utförs av profess ionell personal. Målsättningen är att skapa en blandform av professionellt och ideellt där båda formerna är lika viktiga. 5.1 Styrning Det krävs en organ isation som har huvudansvar för mötesplatsen. I vårt fall är det en ideell förening, Drömfabriken i Stallarholmen. Föreningen är kommunens motpart, eller samarbetspartner, och den instans som utvecklar verksamheten. Styrelsen tar fram en arbetsbeskrivning där arbetsuppgifterna noggrant definieras. '---'-:::=-~l" !.l-~_ 5.2 Arbetsuppgifter Här är några av de arbetsuppgifter som vi föreslår utförs professionellt: Verksamhetsledning Uthyrning Marknadsföring Finansiering Friviligbyrån 5.3 Summering Ansvarig för verksamheten: för kurser, evenemang, projekt, samarbeten med kommunen, studieförbund, arbetsförmedling, skola, kyrka, föreningar mm. Kontakt med hyresgäster, skriva avtal mm. Nyhetsbrev, hemsida, annonser, affischering, presskontakt mm. Ansvar för finansiering, bidrags- och projektansökningar, sponsring mm. Ansvar för Frivilligbyrån, hitta och samordna frivilligkrafter, ordna utbildningar mm. Den totala tiden för dessa arbetsuppgifter motsvarar enligt våra beräkn ingar en heltidstjänst, fördelad på en, men helst två eller flera personer. 7

8 20 2/ Samarbetspartners Den bredd som ska prägla verksamheten ska även finnas när det gäller samarbetet kring mötesplatsen. Samarbetet gäller både närsamhället, kommunen och regionen. 6.1 Strängnäs kommun Den viktigaste samarbetspartnern ar kommunen. Vi tanker oss mötesplatsen som en del av kommunens verksamhet, till stora delar aven kommunfinansierad. Tanken ar att flera kommunala verksamheter skulle dra nytta av mötesplatsen. Stallarholmsskolan (se avsnittet Skolan sid 5). Har jobbar Drömfabriken aven med entreprenörskap i skolan under armet Elevens val. Kulturskolan (se sid 5 under rubriken Kultur), Stallarholmsstyrelsen (möteslokal), Kulturförvaltningen (barnteater mm). Vi tror också att det skulle vara mycket fruktbart att samarbeta med liknande kraftcentrum på andra platser i kommunen. I nul äqet skulle det handla om Mikaelshuset i Str änqnäs, och i ett l änqre perspektiv aven med de mötesplatser som finns i Mariefred och Aker. Man kunde samarbeta kring olika aktiviteter, en och samma ledare kunde hålla i aktiviteter på alla orter, verksamhetsledarna kunde trattas för erfarenhetsutbyte mm. På så satt skulle det kunna uppstå kraftcentrum i alla kommundelar, som samspelar med kommunen centralt. Den lokala kraften skulle kunna tas tillvara och samordnas med kommunens intressen. 6.2 Studieförbunden Studieförbunden ligger nara till hands som samarbetspartner, kring kurser, evenemang mm. Drömfabriken har ett samarbete Studieframjandet. De betalar hyran för den lokal vi har idag i Gula Industrihuset (ca 40 kvm), de har utrustat den med tyst replokal, och flera kurser administreras via dem. Det samarbetet skulle starkas med den nya lokalen och vi har haft inledande samtal kring investeringar, hyra mm. 6.3 Närsamhället Vid sidan om Stallarholmsskolan (som skrivit in samarbetet med Drömfabriken i sin Arbetsplan), har aven Stallarholmens församl ing gjort tydligt att de vill finnas på mötesplatsen (inskrivet i församlingsinstruktionen, se aven Andrum sid 6). Föreningar som SatsaFriskt har visat intresse att ha verksamhet har. Lokalema skulle aven kunna vara en tillgång för pensionarsföreningama SPF och PRO. Ortens föreningar och aven företag skulle kunna hyra plats för aktiviteter och möten. 6.4 Flera samarbetspartners En annan möjlig partner ar Malardalens Högskola. Vi har fört samtal med Malardalens Högskola för att se om det finns möjlighet att knyta forskning till verksamhet med inriktning på begreppet "motivation". Landstinget ser vi som en annan potentiell partner, via till exempel Kultur på recept. 8

9 201 2 / Hyra & drift Mötesplatsen i Stallarholmen ligger i Gula Industrihuset som ägs av Gula Industrihuset AB. Det bud som vi har fått av fastighetsägarna är ett 5-årigt hyreskontrakt med en årlig hyra på ca kr exkl moms/år. Att vi bara kan ange en cirkakostnad hänger samman med att fastighetsagarna och hyresq ästerna behöver ta fram mer detaljerade uppgifter kring de olika rummens funktion, ljudisolering, el, kök mm. Dessa uppgifter tar lång tid att ta fram, ett jobb som kommer att göras nar finansie ringsfråga n ar löst. Sjalva ombyggnationen av lokalen ber äknas ta 6-9 månade r. (Som j ämförelseobjekt nar det galler hyresn ivån kan namnas en lokal på vårdcentralen i Mariefred som SFAB hyr ut till landstinget. Det rör sig om en lokal på 268 kvm som hyrs ut fullt utrustad med vitvaror, omkladningsrum mm. Hyreskostnaden ar 1100 kr exkl moms/kvm, dvs samma kvadratmeterpris som för mötesp latsen i Gula Industrihuset). stranqnas kommun har idag två hyreskontrakt med lokaler som kan jamföras med den skisserade mötesplatsen i Stallarholme n. Den ena ar Biohuset i Mariefred dar kommunen betala r kr/år på ett sjuårigt kontrakt som går ut Det andra ar Folket Hus i Aker dar kommunen betalar kr/år på ett sjuårigt kontrakt som löper ut Vad som ingår i hyran Den 450 kvm stora lokalen ar idag en rå industriyta. Fastighetsagarna gör i ordning skalet: golv, vaggar, fönste r, ventilation, el. De skapar aven rumsindelningen enligt de arkitektritningar som tagits fram. De bygger entredörren (vid pilen nedan) och nödutgång (till höger på ritningen), och de skape r det ljudisolerade dansrummet och köket, och rustar upp de två toaletterna utanför entren. I en loftdel ovanför trappan till höger skapas ett litet rum och en toalett. Varme ingår i hyran. ~ !.fo.~.~ j :- 11l "-;:;:.l 7.2 Drift Vi har landat på en total driftskostnad på ca kr exkl moms. Kostnaderna fördelar sig enligt nedan (alla summor per år exkl moms): El Ca kr (A rm aturer, pentry, datorer, scen mm) Teknikhyra Ca kr (Ljudanläggning, ljus mm) Underhåll Ca kr (M aterialkostnader för reparation, förstörda inventarier mm) Städning Ca kr (Mikaelshuset ca kr/år) Vaktmästeri Ca kr (Jämförelse med verksamhet i Gula Industrihuset) Övrigt Ca kr (Ek redovisning, förbrukningsmaterial, tfn, försäkring mm) Totalt: Ca kr exkl moms 9

10 2012/ Investeringar & Finansiering 8.1 Investering De ber äkninqar vi gjort landar i att det kravs investeringar på ca kr exkl moms för att utrusta lokalen (i ämförelser med bl a ungkulturhuset Perrongen i Katrineholm). Posterna förde las enligt följande (alla summor exkl moms). Teknik kr (Videokanon, duk, ljud, ljus, datorer, program mm) Möbler kr (Stolar, bord, övr möbler) Övrigt Totalt kr (Armatur, köks inredn ing, klätterv äqq, speglar, scenpodier, gradang mm) kr exkl moms 8.2 Finansiering - Förslag Hyra Str änqn äs kommun tecknar ett 5-årigt hyresavtal med Gula Industrihuset. Kommunala verksamheter som Stallarholmsskolan, Stallarholmsstyrelsen och Kulturskolan ar hyresbefriade. Start ca Kostnad: Ca kr exkl moms/år Drift Fören ingen Drömfabriken i Stallarholmen står för driftskostnader. Finans iering via uthyrn ing, medlemsintäkter. sponsring mm Investering Str änqn äs kommun står för kr ex moms av investeringsbudgeten. Resten tacks av Drömfabriken. Engångskostnad: kr exkl moms Personal Str ängnäs kommun står för personal under 3 år. En viss del av personalkostnaden laggs på 2014, för att bygga vidare på den befintliga verksamheten, utveckla nya verksamheter som kan flyttas in på mötesplatsen, och för att vara Drömfabrikens representant vid ombyggnationen. Kostnad: kr exkl moms/år under 3 år, varav ett av åren fördelas på år 2014 resp Kommunens åtagande kr (personal) kr (investeringar). Summa kr exkl moms kr (personal) + ca kr hyra. Totalt ca kr exkl moms kr (personal) + ca kr hyra. Totalt ca kr exkl moms kr (personal) + ca kr hyra. Tota lt kr exk l moms. Ev omförhandling personal Ca kr exkl moms hyra. Ev omförhandling personal Ca kr exkl moms hyra. Ev omförhandling personal. 10

11 201 2 / Bilaga - Källförteckning & Hyresgäster 9.1 Källförteckning Nedan följer en sammanställning av några av de kontakter som tagits i samband med utredningsarbetet. Arbetsförmedlingen, Christer Andersson, chef Strängnäs (samarbete mötesplats - arbetsförmedling) Bäckbysatsningen, Västerås, samord nare Ann-Cath rine Liner (studiebesök, ungdomssatsning) Dan Larsson, konstruktör (frågor kring konstrukt ionen av mötesplatsen) Eskilstuna kommun, Karin Zetterberg, verksamhetschef mötesplatser (mötesplatser E-tuna kommun ) Frivilligsamordnarna, Sonja Isaksson (om uppbyggnad av frivilligverksamhet) Gula Industrihuset AB, Magnus Eriksson, Erik Wallin, fastighetsägare (byggnation, hyresfrågor mm) Kavena Multimedia AB, Tim Jansson (investeringar teknisk utrustning på mötesplatsen ) Kersti Dahlbäck Olin, regissör, teaterledare (kring utformning av scen och åskådarutrymme) KFUM Eskilstuna, ordförande Ragnar Smittberg (om att arbeta med socialt fokus på mötesplatsen) Kruus Byggnads AB, Stefan Kruus, arkitekt (ritning av Drömfabriken) LN Akustikmiljö AB, konsult Johan Ekebergh (ljudmiljö, akustikfrågor) Matfors Aktivitetshus, Sundsva lis kommun (studiebesök, inspiration kring samhällsnyttig mötesplats) Mikaelshuset, verksamhetsledare Tina Qvinnström (inspiration om mötesplats, samarbete) Målarmästaren, konsult Johan Hultquist (verksamhet, samarbeten, utformning av lokal) Mälardalens Högskola, Carina Loeb, forskare (samarbete mötesplats - motivation - högskola) Områdessty relsen i Stallarholmen, vice ordförande Lena Rundberg, (löpande avrapportering) Räddningstjänsten, stf räddningschef Mårten Eskilsson (brandbestämmelser för mötesplatsen) Stallarholmens försam ling, Ola Orwinge r kyrkoherde (församlingens behov av mötesplats) Stallarholmsskolan, Mimmi Sandberg, Stephan Eriksson, skolledn ing (skolans behov av mötesplats) Strängnäs kommun, tillgänglighetsstrateg Agneta Silfver-Holst (tillgänglighetsfrågor) Strängnäs kommun, chefsutredare Arne Rutgersson (samarbete mötesplats - arbetsmarknadsfrågor) Strängnäs kommun, Agneta Klingberg, rektor Kultursko lan (Kulturskolans behov av mötesplats i Stall.) Strängnäs kommun, Annica Westling, enhetschef socialkontoret (socialkontorets behov) Strängnäs Bostads AB, fastighetsekonom Ellinor Natanaelsson (frågor kring hyresnivåer) Ulf Meijer, uppfinnare (3D-visualisering av mötesplatsen) Ungkulturhuset Perrongen, Katrineholm (studiebesök, ungdomssatsning, kultur, arbete) 9.2 Potentiella användare Nedan följer en sammanställning av potentiella användare av mötesplatsen i Gula Industrihuset istallarholmen. Drömfabriken i Stallarholmen (kurser, evenemang, filmstudio, konserter, teater, Frivilligbyrån mm) Stallarholmsskolan (musik- och teaterföreställningar, utställningar, lärarkonferenser mm) Områdesstyrelsen i Stallarholmen (möten, works hops) Bildningsförbunden (kursverksamhet, musikstudio, evenemang, föredrag mm) Kulturskolan, Strängnäs kommun (instrumentundervisning, cirkusskola, konsertlokal) Kulturförvaltningen, Strängnäs kommun (skolbio, barnteater mm) Stallarholmens Församling (samlingspunkt för socialt engagemang, s k "Andrum" mm) SatsaFriskt, ideell förening (rörelseaktiviteter) Föreningar i Stallarholmen (möten, studiecirklar, rörelseeaktiviteter, skapande aktiviteter mm) Näringslivet (näringslivsträffar, föredrag, workshops Socialförvaltningen, Strängnäs kommun (samarbete Frivilligbyrån, människor i utanförskap) Arbetsförmedlingen i Strängnäs (samarbete kring ungdomsarbetslöshet, människor i utanförskap) Landstinget i Sörmland (kultur på recept, hälsosatsn ingar) 11

samhällsinformation öppnar hösten 20

samhällsinformation öppnar hösten 20 samhällsinformation öppnar hösten 20 Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga fria utövare ska utvecklas.

Läs mer

SÄKERHET och INFORMATION vid evenemang i SALONGEN, KARLSKRONA KONSTHALL

SÄKERHET och INFORMATION vid evenemang i SALONGEN, KARLSKRONA KONSTHALL SÄKERHET och INFORMATION vid evenemang i SALONGEN, KARLSKRONA KONSTHALL Innehållsförteckning Välkommen till Salongen, Karlskrona konsthall 1 Lokalinformation Salongen 2 Information till dig som hyresgäst,

Läs mer

VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG!

VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG! VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG! För er som letar efter funktionella lokaler mitt i city! KFUK-KFUM Centrals café är ett alldeles nyrenoverat och arkitektritat café på 170 km2 och har ett femtital sittplatser

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Område Nobel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset

Läs mer

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset är bra placerat

Läs mer

Produktions- och lagerlokaler. Kontor och kontorshotell. Nybyggda fräscha lokaler av hög kvalitet och låg energiförbrukning i naturskön miljö.

Produktions- och lagerlokaler. Kontor och kontorshotell. Nybyggda fräscha lokaler av hög kvalitet och låg energiförbrukning i naturskön miljö. Företagsby Nära 15 minuter till Uppsala 35 minuter till Stockholm Produktions- och lagerlokaler 650 kr/m 2 Kontorslokaler fr. 900 kr/m 2 Kontorshotell fr. 1800 kr/rum Konferens och fest för upp till 100

Läs mer

Västra Gatuadress Bratteråsbacken 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Bratteråsbacken 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Här njuter man av att bo mitt i en väletablerad stadsdel med

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

småindustri FRAMNÄS Lidköpings Näringslivsfastigheter För mer information: lidköpings kommun

småindustri FRAMNÄS Lidköpings Näringslivsfastigheter För mer information: lidköpings kommun FRAMNÄS småindustri Framnäs småindustri på Skogvaktarevägen/Älgvägen erbjuder små verkstäder med tillhörande personalutrymmen och kontor i varierande storlek. I lokalerna finns allt från mekaniska verkstäder

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31 Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77,5 m² Område Rinnbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns lugnt och tryggt. Det finns både grönområden med vackra promenadstråk

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Tellusgatan 6 C Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Tellusgatan 6 C Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Detta är den perfekta studentbostaden! Låg avgift ger ett billigt boende.

Läs mer

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 196 kvm Modern och rymlig lokal med högt i tak

Läs mer

Västra Gatuadress Östra Eriksbergsgatan 79 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57.6 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Östra Eriksbergsgatan 79 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57.6 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57.6 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En ljus, välplanerad och väl ljudisolerad lägenhet med härlig balkong i rätt

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Verkstadsgatan 1 A Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Davidhall Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Verkstadsgatan 1 A Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Davidhall Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Davidhall Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Välkomna in till denna fantastiska lägenhet på lugnt läge med gångavstånd

Läs mer

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Glashuset 2014 Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2 Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Målet med Umeå2014 stärka människorna stärka staden stärka kulturen stärka norra regionen stärka det europeiska samarbetet

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Företagsallén 2 Kommun Österåker Storlek 1 rum / 17 m² Område Åkers Runö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Företagsallén 2 Kommun Österåker Storlek 1 rum / 17 m² Område Åkers Runö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Österåker Storlek 1 rum / 17 m² Område Åkers Runö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Brf Runö Park har varit ett hotell som byggts om till fräscha bostadsrätter.

Läs mer

Så bygger vi: Trots att bottenplan är yteffektiv upplevs det inte trångt pga uterummet samt högt i tak

Så bygger vi: Trots att bottenplan är yteffektiv upplevs det inte trångt pga uterummet samt högt i tak Så bygger vi: Bottenvåningen är dyrast att bygga. Genom att göra den yteffektiv, så minskar vi byggkostnaderna rejält. Alla hus är fristående - inga grannar vägg-i-vägg! Planlösningsbehoven har ändrats

Läs mer

Län Kalmar Typ Hyresfastighet Kommun Nybro Storlek 500 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Silversparregatan 28

Län Kalmar Typ Hyresfastighet Kommun Nybro Storlek 500 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Silversparregatan 28 Silversparregatan 28 Län Kalmar Typ Hyresfastighet Kommun Nybro Storlek 500 m2 Område Tillträde tidigast Gatuadress Silversparregatan 28 Hyresfastighet med 8 lägenheter! Nu finns det möjlighet att värva

Läs mer

Såväl Östermalmssalen som Gibraltarsalen kan lätt omvandlas till kontorslandskap, butiksyta eller tillverkningslokal.

Såväl Östermalmssalen som Gibraltarsalen kan lätt omvandlas till kontorslandskap, butiksyta eller tillverkningslokal. OBJEKTSBESKRIVNING På ett centralt läge i Tingsryd ligger det Berggrenska gjuteriet, denna smakfullt och genomgående renoverade byggnad. En gång i tiden var det en smutsig och mörk industribyggnad där

Läs mer

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN GA SKOL HOUSE IN / UT TRSPORTER i n u n i v e r s e T GA LFS AR DO ER K VA STA N TV MILJÖHUS R VÄ AT R SÖD arkitekter FRAMTIDA STUDENTHEM GU HA PARKERING. GUSTAV ADOLFS FÖRSAMLINGSHEM: PARKERING - BYGGNAD

Läs mer

Västra Gatuadress Gyllenstensgatan 1 Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 66 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Gyllenstensgatan 1 Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 66 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 66 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det bästa med denna bostad är läget, med närhet till både natur med möjligheter

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Trillans väg 8

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Trillans väg 8 Län Stockholm Gatuadress Kommun Nacka Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Jarlaberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Välskött bostad med radhuskänsla och egen ingång i fristående byggnad

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trevliga omgivningar med stora gröna ytor

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Hannebergsgatan 28, 2tr

Hannebergsgatan 28, 2tr Län Stockholm Gatuadress Kommun Solna Storlek 2 rum (1 sovrum) / 44 m² Område Solna Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Toppfräsch och ljus 2:a med stor balkong, perfekt belägen intill

Läs mer

Län Östergötland Gatuadress Almstagatan 6 Kommun Norrköping Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Norr Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Östergötland Gatuadress Almstagatan 6 Kommun Norrköping Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Norr Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Östergötland Gatuadress Kommun Norrköping Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Norr Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och tyst läge centralt i Norrköping. Stor gemensam trädgård

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nobelvägen 82

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nobelvägen 82 Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2,5 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Värnhem Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget vid Värnhem är perfekt. Det ligger centralt och är en stor knutpunkt

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Östergatan 33 Kommun Trelleborg Storlek 1 rum / 32 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Östergatan 33 Kommun Trelleborg Storlek 1 rum / 32 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Trelleborg Storlek 1 rum / 32 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll lägenheten för att den har ett riktigt kök där man även får plats med ett

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Område Rosengården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi fastnade för lägenheten för den kändes ljus och fräsch med rymlig

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården.

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Yta: 1 280 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Mycket fin lokal på plan

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Sadelmakarebyn 4 A Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Sadelmakarebyn 4 A Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt med markplan på uteplatsen och hörnläge. Goda kommunikationer och cykelavstånd

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Barnvänligt med stora grönområden, perfekt för hundägare. Härlig utsikt över

Läs mer

LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014)

LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014) ALLIANSFÖRENINGEN FÖR BORGSTENA/TÄMTA/MOLLA ALLAKTIVITETSHALL LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014) ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Nordlinds väg 94C. Län Skåne Gatuadress Nordlinds väg 94C Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område. Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Nordlinds väg 94C. Län Skåne Gatuadress Nordlinds väg 94C Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område. Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område Slottsstaden/ Fridhem Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag upplever att lägenheten är mycket välplanerad. Sen tycker jag att läget

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Runslingan 12 B Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Linero Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Runslingan 12 B Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Linero Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Linero Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är en perfekt lägenhet när man pluggar, nära till Linero centrum där man

Läs mer

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast 2013-04-25 " Surtes bästa utsikt! Ljus och lättmöblerad bostad högst upp i huset utan insyn.

Läs mer

Res tillsammans. Gruppresor och charter

Res tillsammans. Gruppresor och charter Res tillsammans Gruppresor och charter Vi skräddarsyr den perfekta gruppresan Ska ni ut på äventyr eller bara resa iväg tillsammans? Om ni är fler än tio personer hjälper vi till med allt från tågresor

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Lötvägen 83 Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Lötvägen 83 Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket nära till bra kommunikationer och kommande station för pendeltåg.

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12 Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 732 kvm Stor rumsindelad lokal med mycket fönster

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12 Län Dalarna Gatuadress Kommun Leksand Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 200 m² Område Tällberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning UNIKT KONSTHUS PÅ EN AV VÄRLDENS

Läs mer

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2 Utgångspris 1 495 000 kr Avgift 4 300 kr/månad Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum och kök / 80 m² Område Slussen/Rörsjöparken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Rymlig sekelskifteslägenhet med

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26

Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26 Allégatan 26 Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26 Centralt på hörna! Välkommen till ett trivsamt hus placerat på

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Storgatan 52A Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (3 sovrum) / 109 m² Område Centralt Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Storgatan 52A Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (3 sovrum) / 109 m² Område Centralt Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (3 sovrum) / 109 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Centralt läge, toppfräsch lägenhet och hög standard med påkostade

Läs mer

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Våra idéer till ett nytt Stadsbibliotek av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Stockholms Stadsbibliotek är för litet. Det världsberömda biblioteket vid Odenplan i Stockholm ritades av Gunnar Asplund för 80 år sedan.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stadiongatan 55E

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stadiongatan 55E Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m² Område Lorensborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll direkt för den fria utsikten när jag kom in i lägenheten första

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4 Län Uppsala Gatuadress Kommun Tierp Storlek 11.0 rum (5 sovrum) / 134 m² Område Örbyhus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stor enplansvilla i vinkel med

Läs mer

Län Södermanland Gatuadress Pilos väg 3 Kommun Nyköping Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57 m² Område Nyköping Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Södermanland Gatuadress Pilos väg 3 Kommun Nyköping Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57 m² Område Nyköping Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Södermanland Gatuadress Kommun Nyköping Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57 m² Område Nyköping Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Praktisk planlösning och gott om förvaringsmöjligheter i fasta garderober.

Läs mer

Nya lägenheter i Forshaga

Nya lägenheter i Forshaga Nya lägenheter i Forshaga Forshagabostäder presenterar förslag på nybyggnation av 26 lägenheter. Tomterna för de nya husen ligger på Geijersgatan och Storgatan i Forshaga. I denna broschyr kan du läsa

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Bergagatan 22 A Kommun Ljungby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Bergagatan 22 A Kommun Ljungby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Ljungby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag fastnade för det generösa vardagsrummet med annorlunda vinkel och

Läs mer

Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ]

Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ] Alviks Kulturhus Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ] Ett K-märkt hus som ligger i stadsdelen Bromma Det K-märkta huset ägs idag av Stockholms stad Det K-märkta huset räknas som

Läs mer

1970 Kommunen upplät kårlokal hyresfritt i gamla Apotekshusets källare Brobackenlokalen (f.d. Röda huset, nu parkeringsplats).

1970 Kommunen upplät kårlokal hyresfritt i gamla Apotekshusets källare Brobackenlokalen (f.d. Röda huset, nu parkeringsplats). MÖTESPLATS KUPAN 1990 IDAG 1948 Fru Ellida Lagerman ville överlämna fastigheten Lilla Holmen, Lerum, till Överstyrelsen i Stockholm att användas som vilohem för sockersjuka. Överstyrelsen frågade Lerumskretsen

Läs mer

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15 Län Västmanland Gatuadress Kommun Köping Storlek 4 rum (3 sovrum) / 83.5 m² Område Nyckelberget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Inflyttningsklar fyrarummare i ett mycket gott skick! Välskött

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3.0 rum / 79.5 m² Område Söder Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har du möjlighet att förvärva denna

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Förrådsgatan 14 Kommun Solna Storlek 2 rum (1 sovrum) / 47.8 m². Tillträde tidigast

Län Stockholm Gatuadress Förrådsgatan 14 Kommun Solna Storlek 2 rum (1 sovrum) / 47.8 m². Tillträde tidigast Län Stockholm Gatuadress Kommun Solna Storlek 2 rum (1 sovrum) / 47.8 m² Område " Gamla Råsunda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Ljus lägenhet med stora fönster. Gott om ljusinsläpp. Varsamt renoverad.

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Skånegatan 18 B Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område Eneborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Skånegatan 18 B Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område Eneborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område Eneborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och trevligt område med gångavstånd till city och park endast

Läs mer

Arena Skövde - Mötesplatsen mitt i Skaraborg

Arena Skövde - Mötesplatsen mitt i Skaraborg 0500-49 87 50 arenaskovde@skovde.se www.arenaskovde.se www.facebook.com/arenaskovde Egnells Väg 1, Skövde Koordinater: 58.393858 N 13.839017 E Varför Arena Skövde? Närhet Placeringen centralt i Skövde

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

FÖRSÄLJNINGS-PM 2015-09-07

FÖRSÄLJNINGS-PM 2015-09-07 Underlag inför försäljning av fastigheten del av Ölmestad 21:2 Vårdcentralen och fd. Kastanjegårdens förskola i Gislaveds kommun FÖRSÄLJNINGS-PM 2015-09-07 1 BAKGRUND Fastigheten Ölmestad 21:2 ägs av Gislaveds

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Annebergsgatan 2 B Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81.5 m² Område Borgmästergården Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Annebergsgatan 2 B Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81.5 m² Område Borgmästergården Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81.5 m² Område Borgmästergården Tillträde tidigast " Enligt överenskommelse Lugnt område där man kan känna sig trygg. Både skola och affär finns

Läs mer

Nybohovsbacken 73. Nybohovsbacken 73. www.hemverket.se - Sida 1 av 13

Nybohovsbacken 73. Nybohovsbacken 73. www.hemverket.se - Sida 1 av 13 Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Nybohov Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Optimalt läge med nära till allt! Gångavstånd till flera badsjöar.

Läs mer

teaterkonferens.vastervik.se

teaterkonferens.vastervik.se Västerviks Teater & Konferens ligger mitt i skärgårdsstaden Västervik - helt nära restauranger, nöjen, hotell, resecentrum och parkering. Hos oss bokar du möten, konferenser och evenemang för upp till

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Lugna gatan 3 Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81 m² Område Lugnet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Lugna gatan 3 Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81 m² Område Lugnet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81 m² Område Lugnet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Man blir förvånad över hur tyst och lugnt det är här, trots det centrala läget.

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Valhallavägen 116 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 42 m² Område Östermalm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Valhallavägen 116 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 42 m² Område Östermalm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 42 m² Område Östermalm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett mycket fördelaktigt läge på Valhallavägens lugna del. Stabil förening med

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Reliefstigen 17

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Reliefstigen 17 Län Stockholm Gatuadress Kommun Södertälje Storlek 5 rum (4 sovrum) / 120 m² Område Lina hage Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett trivsamt radhus där du som tycker om sommaren kan njuta från

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Kadettgatan 68 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Kadettgatan 68 B Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 102 m² Område Västra Berga Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt för barnfamiljer, dagis och f9 skola i området. Lättskött

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Län Värmland Gatuadress Kanotvägen 10 Kommun Arvika Storlek 5 rum (2 sovrum) / 128,3 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Värmland Gatuadress Kanotvägen 10 Kommun Arvika Storlek 5 rum (2 sovrum) / 128,3 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Värmland Gatuadress Kommun Arvika Storlek 5 rum (2 sovrum) / 128,3 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Underbart läge med en utsikt man aldrig får nog av. Vill man ha närhet till vatten

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Norregårdsvägen 9C Kommun Växjö Storlek 1 rum / 43.5 m² Område Hov Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Norregårdsvägen 9C Kommun Växjö Storlek 1 rum / 43.5 m² Område Hov Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Växjö Storlek 1 rum / 43.5 m² Område Hov Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och trevligt område. Perfekt med månadsavgift där även hushållsel och parkering

Läs mer

KONTORSHOTELL - KUNGENS KURVA

KONTORSHOTELL - KUNGENS KURVA KONTORSHOTELL - KUNGENS KURVA Beskrivning Komplett utrustat företagscenter i nyrenoverade lokaler med härlig atmosfär! Komplett utrustat företagscenter i nyrenoverade lokaler med härlig atmosfär. Fullt

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Hagtornsvägen 11 Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Hagtornsvägen 11 Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenhet med unika fönster med fint ljusinsläpp. Insynsskyddat läge och

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Sibeliusgången 28 Kommun Stockholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 60 m² Område Akalla Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Sibeliusgången 28 Kommun Stockholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 60 m² Område Akalla Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 60 m² Område Akalla Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Högt och fritt läge med vidsträckt utsikt. Genomgående mycket bra skick.

Läs mer

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-31 AN-2015/146.730 1 (4) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning av förstudie för ombyggnad av

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

Län Norrbotten Gatuadress Villagatan 25 Kommun Älvsbyn Storlek 6 rum (4 sovrum) / 132 m² Område Vidsel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Norrbotten Gatuadress Villagatan 25 Kommun Älvsbyn Storlek 6 rum (4 sovrum) / 132 m² Område Vidsel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Norrbotten Gatuadress Kommun Älvsbyn Storlek 6 rum (4 sovrum) / 132 m² Område Vidsel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ljust och trevligt boende med öppen planlösning mellan kök och vardagsrum.

Läs mer

Långgatan 33. Län Skåne Gatuadress Långgatan 33 Kommun Svedala Storlek 4.0 rum / 105 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Långgatan 33. Län Skåne Gatuadress Långgatan 33 Kommun Svedala Storlek 4.0 rum / 105 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Svedala Storlek 4.0 rum / 105 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Lägenheten är en ljus modern bostadsrättslägenhet på bästa

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 KRONOHÄKTET - DISPONIBELT TILLFÄLLIG ANVÄNDNING KULTURSTRÅKET - ÄNGELHOLMS KULTURCENTRUM. Genom att öppna upp och sammanbinda flera byggander skapas förbättrade

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bokbindaregatan 2

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bokbindaregatan 2 Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 2.5 rum (1 sovrum) / 73 m² Område Väster Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt område med ändå nära till allt. Vacker utsikt från alla rummen och ett

Läs mer