Nyteckning/Utökning. Premiebaserad. provision kr 3% 1% - Nya Tradförvaltning 0,10% - Nya Tradförvaltning 0,10%

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyteckning/Utökning. Premiebaserad. provision 2. 50 kr 3% 1% - Nya Tradförvaltning 0,10% - Nya Tradförvaltning 0,10%"

Transkript

1 PROVISIONSREGLER Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Fondliv Produktgrupp Produkt / Förvaltning Nyteckning/Utökning Engångsavtal Premiebaserad provision 2 Inflyttat kapital Annullationsansvarstid Löpandeavtal Kapitalbaserad provision Årlig styckeprovision Tjänstepensionsplan Friplan - Nya Tradförvaltning 4% 16% 4% 3 år 4% 100 kr Avtalspension Avtalspension 110 kr 1 Kapitalpension Privat Pension Försäkrad Pension 50 kr 3% 6% 3% Privat Pension 1% Reflex Pension Övrig Pension Reflex Pension 25 kr 2% Övrig Pension 25 kr 2% Reflex Livränta 2% Reflex Kapital Reflex Livränta i kombination med Reflex Spar 4% 100 kr Reflex Spar 4% Chefspension 16% 4% 100 kr 3 år Reflex Fondkapital Reflex Fondkapital 0,55% 3 år Övrig Kapital Övrig Kapital 3% 100 kr Dödsfallsförsäkring Försäkrad Familj Livsskydd 75 kr 1 Sjukförsäkring SINO 4% 1) Engångsbelopp vid nyteckning 2) Premiebaserad provision utgår från år 2 vid utbetald up-frontprovision Gruppliv och Hälsa Vid provisionsfrågor kring Gruppliv och Hälsaprodukter vänligen kontakta Joakim Heving 1 (5)

2 Definitioner Nytecknings och utökningsprovision Med nyteckning menas att kunden tecknar en försäkring som denne inte haft tidigare. Nytecknings- och utökningsprovision utgår för lösta försäkringar med löpande avtal överstigande tillämpad miniminivå. En utökning är en höjning av försäkringens avtalade premie i ett löpande avtal från den tidigare högsta avtalade nivån. Löpande avtal Om den avtalade premiebetalningstiden understiger tio år, görs en reduktion med 1/10 per år, dvs. för en avtalad premiebetalningstid på sju år blir reduktionen 3/10. För vissa produkter utgår nyteckningsprovision endast som styckeprovision. Premiebaserad provision Premiebaserad provision utgår för inbetalda premier under varje avräkningsperiod. För löpande avtal utgår premiebaserad provision utgår från försäkringens andra år där nyteckningsprovision utgår som up-front. Premiebaserad provision utgår till den försäkringsförmedlare som har skötselfullmakt för kunden och är kodad på försäkringen med sin mäklarkod då inbetalda premier registreras. Premiebaserad provision för såväl fond- som traditionell försäkring gäller endast försäkringar tecknade från och med 1 januari Styckeprovision Styckeprovision utgår på antalet försäkringar med sparande. Styckeprovision utgår på både löpande och engångsbetalda avtal, för såväl nytecknad som befintlig affär. Provision utgår till den mäklare som har skötselfullmakt för kunden och som är kodad på försäkringen med sin mäklarkod den månad styckeprovisionen avser. Utbetalning av provisionen görs med 1/12 varje månad. Kapitalbaserad provision Kapitalbaserad provision utgår månadsvis till den försäkringsförmedlare som har skötselfullmakt för kunden och är kodad på försäkringen med sin mäklarkod den sista dagen i månaden. Provision utgår som en andel av kapitalet på försäkringar med ett positivt sparande under försäkringens avtalstid. Med kapital avses värdet per den sista varje kalendermånad. Utbetalning av kapitalbaserad provision görs med 1/12 varje månad. För kapital som återköps från försäkring inom Länsförsäkringar Liv och i samband därmed tillförs Reflex Fondkapital, utgår kapitalbaserad provision om återköpet och överföringen av kapitalet sker tidigast efter tio (10) år. 2 (5)

3 Engångspremier Provision utgår med angiven procentsats av varje betald engångspremie. För engångsbetald försäkring där uppskovstiden är kortare än fem år reduceras provisionen med 1/10 per år. Särskilda regler för vissa produkter Livränta Nyteckningsprovision utgår för separat engångsbetald försäkring med för engångspremien angiven procentsats. Vid försäljning av kombination med Reflex Livränta och en eller flera Reflex Spar utgår sammanlagd nyteckningsprovision med angiven procentsats för engångspremien på Reflex. Någon nyteckningsprovision utgår inte härutöver på premier som via utbetalning från Reflex Livränta tillförs de i kombinationen ingående försäkringarna (Reflex Spar). Engångsprovision vid inflytt av pensionsförsäkringskapital Engångsprovision utgår vid inflytt av pensionsförsäkring med tillhörande kapital från annan försäkringsgivare än Länsförsäkringar Liv respektive Länsförsäkringar Fondliv. Provisionen baseras på värdet av det inflyttade kapitalet enligt tabell Inflyttat kapital ovan. Är uppskovstiden kortare än fem år reduceras provisionen med 1/8 per år. Annullationsansvaret är etthundra procent om försäkringen upphör eller flyttas ut under de första tolv månaderna. Provision vid förlängning av K-försäkring och Reflex Spar (K), (gäller ej Reflex Livränta) Vid förlängning av försäkringstiden på en engångsbetald eller slutbetald K-försäkring, som ej ligger under utbetalning, utgår provision. Är förlängningstiden kortare än tio år reduceras provisionen med 1/10 per år. Provision utgår som vid respektive produkts nyteckning vid engångsavtal, beräknat på försäkringen kapitalvärde vid förlängningstidpunkten. Annullationsansvar Annullationsansvar innebär återbetalningsskyldighet för utbetalad nytecknings- och utökningsprovision på grund av att inbetald premie understiger avtalad premie eller sänkning av försäkringens avtalade premienivå under annullationsansvarsperioden. Annullationsansvarsperioden påbörjas då nytt avtal tecknas eller utökning registreras. För liv- och pensionsförsäkring gäller treårigt annullationsansvar för nytecknad eller utökad försäkring. Försäkringsförmedlarbolag, som erhållit nytecknings- eller utökningsprovision, ansvarar för annullationer. Nyteckning annullationsåtertag sker efter tredje året. Vid fribrevläggning, annullation eller återköp, flytt e dyl, sker annullationsåtertag direkt. Utökning annullationsavstämning och eventuella provisionsåtertag sker årsvis under tre år, vid utökningar större än femhundra kronor. Provisionsåtertaget uppgår härvid till maximalt 1/3 per år. 3 (5)

4 Vid fribrevläggning, annullationer etcetera gäller samma förfarande som beskrivs för nyteckningar ovan. Avstämning görs alltid mot försäkringens totala avtalade årspremie. Rätt till provision Länsförsäkringar Mäklarservice har en ensidig rätt att utbetala provision och kan vägra försäkringsförmedlarbolag som åsidosätter de krav man har rätt att ställa på en försäkringsförmedlare avseende yrkeskunskap, yrkesskicklighet och moral. Provision utbetalas endast till försäkringsförmedlarer med f-skattesedel. Provision som utbetalas är en totalprovision inklusive eventuell mervärdesskatt. Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Tillägg med anledning av Lag(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som gäller från 15 mars 2009, omskriven från 1 december 2009). Försäkringsförmedlare är skyldiga att efterleva lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2009:62) samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Avseende försäkringslösningar där Länsförsäkringar är försäkringsgivare har Länsförsäkringar rätt att förlita sig på de åtgärder för att uppnå kundkännedom som har utförts av en försäkringsförmedlare samt har även rätt att på begäran, och utan dröjsmål, få ta del av de uppgifter om kunden för att uppnå kundkännedom, som försäkringsförmedlaren har inhämtat. Betalningsvillkor Annullationsåtertag kvittas normalt mot utgående provision. Om annullationsåtertaget är större än utgående provision uppstår ett minussaldo. Avräkningen utgör en faktura om avräkningssaldot är negativt till följd av annullationsåtertag. Betalningsvillkor är trettio dagar från fakturadatum. Erläggs betalning ej i rätt tid, ska dröjsmålsränta utgå enligt räntelagen på den del av fakturabeloppet som ej kommit länsförsäkringar tillhanda på förfallodagen. Annullationsansvar kvarstår även efter att registrering av förmedlarverksamhet är återkallad från Finansinspektionen. Avräkning Försäkringsförmedlarbolag erhåller månadsvis sammanställning på totalnivå via post. Detaljinformation per provisionspost finns tillgänglig på MIS. Filer lagras månadsvis på MIS i både excel- och xml-format rullande i trettiosex månader. Försäkringsförmedlarbolag anmäler genom firmatecknare till Länsförsäkringar Mäklarservice en eller ett fåtal personer som ska ha behörighet till provisionsinformationen. 4 (5)

5 Kvittning Förutsättning för kvittning är att försäkring är tecknande på samma försäkrad eller att försäkring är tecknade på samma försäkringstagare eller om försäkringstagaren är ett företag, den nya försäkringstagaren ingår i en företagsgrupp, som är besläktad via ägande eller dylikt med den förstnämnde försäkringstagaren. Om försäkring återköps och därefter ny premie betalas på försäkring enligt ovan utgår endast provision till den del den nya premien överstiger det återköpta beloppet. Vidare ska kvittning göras om nyteckning, utökning eller återupplivning av fribrev sker inom tolv månader före, respektive efter, det att premie lämnats obetald för ikraftvarande försäkring därvid ska provisionsunderlaget reduceras med den obetalda premien. Rabatter, specialavtal och upphandlingar I de fall avtal tecknas där provisionen inte ska vara i enlighet med reglerna i detta dokument ska särskild överenskommelse träffas om provisionens storlek. Giltighet Dessa provisionsregler gäller till dess Länsförsäkringar Mäklarservice beslutar annat (5)

ERSÄTTNINGSREGLER Gäller från och med 1 januari 2008

ERSÄTTNINGSREGLER Gäller från och med 1 januari 2008 ERSÄTTNINGSREGLER Produktgrupp Produkt Nyteckning/utökning Beståndsersättning Värde Kapitalersättning Årlig Annullationsansvarstid Engångs Löpande från år 2 Inflyttat kapital Styckeersätt- ning Friplan

Läs mer

Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version 7.0. Reviderad 2014-08-01

Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version 7.0. Reviderad 2014-08-01 Folksam Partneraffär Finans Ersättningsavtal för förmedlad affär Version 7.0 Reviderad 2014-08-01 gäller från och med 1 september, 2009 Innehåll 0 Nyheter... 4 1 Dokumentet innehåller... 5 2 Fondförsäkring...

Läs mer

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2003 för TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension & Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB Pension

Läs mer

Pensionsförsäkring med fondförvaltning

Pensionsförsäkring med fondförvaltning Förk fond 1404 Förköpsinformation Pensionsförsäkring med fondförvaltning Svensk Handel Fondförsäkring AB är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel Pensionskassan som är en del av Svensk Handel Försäkringar,

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3)

Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3) Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3) 1. FÖRSÄKRINGSAVTALET 1.1 ALLMÄNT Nordnet Pensionsförsäkring AB, org. nr. 516406-0286, ( Försäkringsbolaget

Läs mer

221.082 14 04. Samarbetsavtal. mellan AMF och försäkringsförmedlare.

221.082 14 04. Samarbetsavtal. mellan AMF och försäkringsförmedlare. 221.082 14 04 Samarbetsavtal mellan AMF och försäkringsförmedlare. Samarbetsavtal mellan AMF och försäkringsförmedlare. Försäkringsförmedlaren... org nr/pnr:... Adress:... härefter benämnd Förmedlaren

Läs mer

SPPs PTP-försäkring. Försäkringsvillkor 2014:1

SPPs PTP-försäkring. Försäkringsvillkor 2014:1 SPPs PTP-försäkring Försäkringsvillkor 2014:1 Dessa villkor gäller från och med den 1 januari 2014. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal som ingåtts före detta

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Gäller från 2010-04-01 LFAB 04690 utg 03 2010-03 Form & Profil PP2331 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Försäkringen börjar gälla.... 2 3 Premiebetalning...

Läs mer

friplan Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01

friplan Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01 friplan Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01 Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoren... 3 1.1 Pensionsplan... 3 1.2 Försäkringstagare... 3 1.3 Försäkrad...

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att trygga

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor för Traditionell Livförsäkring Har du frågor ring 077-11 11 800 eller besök oss på www.seb.se/tryggliv Tecknad före 2002-01-01 i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade

Läs mer

Avtalspension KAP-KL. Försäkringsvillkor

Avtalspension KAP-KL. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor Avtalspension KAP-KL Avgiftsbestämd ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell Försäkring med premiegaranti Gäller försäkringar tecknade från och med 2012-01-01

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Inledande bestämmelser. 2. Definitioner

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Inledande bestämmelser. 2. Definitioner FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP-PLAN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2014-05-13) (Bilaga 11 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2012 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1

försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2012 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2012 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 försäkringens syfte Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 innehåller flera olika försäkringar

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION TILL FÖRSÄKRINGSTAGAREN...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid

Läs mer

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta 1/5 Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta Försäkringsinformation Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig livförsäkring, organisationsnummer 502006-1585, nedan kallat Folksam. Att Folksam

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor av 2010 för kapitalförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 1. Gemensamma bestämmelser 4 1.1 OM GRUPPAVTALET SAMT

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION

Läs mer

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Tjänstepension

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Tjänstepension Checklista för dig som förmedlar Nordnet Tjänstepension 5 eller fler anställda Använd denna checklista även som försättsblad till de handlingar du skickar in till oss. Förmedlarkod: Användare Client Manager:

Läs mer

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension Försäkringsvillkor 2015:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2015. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal

Läs mer