Deltagarfrågor vid VINNOVAs Årskonferens 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Deltagarfrågor vid VINNOVAs Årskonferens 2006"

Transkript

1 Deltagarfrågor vid VINNOVAs Årskonferens 2006 Vid konferensen var deltagarna placerade i grupper vid totalt 23 bord. På varje bord stod en dator genom vilken deltagarna löpande hade möjlighet att ställa frågor och komma med kommentarer till den programpunkt som var aktuell. Systemet användes också för redovisning av de grupparbeten som gjordes bordsvis. Följande frågor, kommentarer och inlägg matades in under dagen. Alla frågor och kommentarer finns med och de är oförändrade med undantag för viss stavningskontroll. Observera att vi här inte kan redovisa föredragshållarnas svar på frågorna. Dessa framgår i stället av den dokumentation som gjorts genom videofilmning eller av den skriftliga rapporteringen. Inledning Per Eriksson, VINNOVA Frågor och reflektioner från deltagarna till Per Eriksson: 001 Finns resultatet från undersökningen av effekter i företagen av Forska & Väx publicerad? 002 Forska & Väx är ju populärt och med ett totalt söktryck på 1700 miljoner kr vs. en budget på 200 miljoner kr översökt. Det finns därför en risk att ett lyckat program har får mer karaktären av "lotteri" än ett väl anpassat program för att öka små och mellanstora företags FoU-investeringar. Fråga: Hur kan man balansera detta framöver? (utan att öka budgeten?) Policies to foster R&D and innovation, including in SMEs: Recent trends in OECD countries Mario Cervantes, OECD Frågor och reflektioner från deltagarna till Mario Cervantes: 001 Where would Sweden be on the Direct vs Tax incentives slide? 002 Where does the trend go internationally? Tax incentives or Direct Grants? 003 Can you elaborate your slide on "New R&D tax credits for labour charges"? Are there different models in Europe? 004 What kinds of effects can you see, caused by shifting R&D towards innovation? SkatteFUNN Ragnhild Rønneberg, Norges Forskningsråd Frågor och reflektioner från deltagarna till Ragnhild Rønneberg: 001 Hur många av de företag som söker SkatteFunn godkänns? 002 Varför stimulerar Skattefunn alla branscher och inte enbart de där man har bäst möjlighet att bygga värde? 003 Vilka styrkor/svagheter har SkatteFUNN jämfört med Forska&Väx? 004 Varför har SkatteFunn inte en SME fokusering i enlighet med EU-direktiven.

2 005 Skattefunn innebär lättnader för avslutat projekt, vem finansierar forskningsprojekten från början? 006 Varför har ni lagt er på en nivå på 20%. Jfr med Forska&Väx som ligger på 50%. 007 Hur mycket skulle investerats i FoU utan skatteavdrag? 008 Vilken är det största branscherna i SkatteFUNN? 009 Hur genomförs Forskningsrådets egen utvärdering av projekten, och vad gör Innovationsrådet i sin utvärdering? 010 Fråga: Hur stor andel av sökande till Skattefunn får avslag på ansökan? Gruppövning: Vilka bör finansiera FoU i små och medelstora företag? Motivera. Input från deltagarna: 001 Forskning med hög risk bör staten/forskningsråd/vinnova vara med att stötta. Men företagen bör så småningom själva kunna finansiera sin forskning. 002 Blandning av stat, företagen själva och kunder. 003 Företagen bör satsa merparten - men samhället bör totalt sett satsa minst på samma nivå som man gör i våra konkurrentländer. 004 Företaget, om det har kapaciteten. Om ej, finna offentliga medel t ex Skattefunn. EU-medel etc. Rimligt att företaget deltar med egen insats. Samma regler bör gälla för alla företag i en viss storleksklass Tänkbart sätta procentuellt mål, ex 3 %, av omsättningen att gå till FoU. Därefter återstår att se hur detta ska fördelas, om staten ska bidra med hälften etc, kanske mer till små företag etc. Allt bör styras av erfarenheterna, vinsten av tidigare satsningar, vilken inte är samma som skatteavdraget i Ragnhilds presentation. 005 Det behöver inte alltid vara pengar. Bra kontakter in på högskolan kan också vara en stor hjälp. Hyr en ingenjör/forskare, kanske även skattefinansierad! 006 Småföretag sysslar inte med forskning, fokus ligger på utveckling. Hur hittar företagen relevant kunskap/forskning? Hur får man del av forskningsresultaten för produktutveckling? Mötesplatser näringsliv/sme - akademiska världen! Staten ska leverera forskning kostnadsfritt. Småföretagen ges möjlighet att själva avsätta vinstmedel för framtida produktutveckling. Svenskt SkatteFUNN. Teknikutvecklingsprogram lika Forska & Väx. Skatteavdrag för den som går in med riskpengar. 007 En offentlig delfinansiering är nödvändig för att få tillräcklig FoU-volym i SME. Det behövs dock en modell för att få forskare och företag att mötas på en vardaglig nivå utan krångel och onödig byråkrati. FoU-kvalitet och inte ordinär konsulting! 008 De organisationer som idag svarar för finansiering av FoU kan fortsätta men det behövs 1. Nya och enklare modeller för ansökningar (hos svenska myndigheter men framförallt hos EU) 2. Samordning av program och finansieringsformer ("städa upp i former för ansökningar och modeller")

3 009 Huvudsakligen de enskilda bolagen själva. Underlätta genom enkla former av skatteavdrag. SkatteFUNN verkar ju bra som modell. Idéerna och incitamenten bör stödjas på plats. 010 Det bör vara nationen som finansierar men SMF som definierar behoven Är det viktigt med små och medelstora företag? Pontus Braunerhjelm, KTH Frågor och reflektioner från deltagarna till Pontus Braunerhjelm: 001 Sverige har ju aldrig gillat entreprenörer! De tjänar ju pengar! Hur kan vi ändra den synen? Det är först nu på den senaste tiden de har blivit accepterade (tänk Kamprad, Lundin, Stefan Persson etc) Visar vi inte offentligt att vi stöder dom, får vi inga fler! 002 sysselsättningsfaktorn kan ju inte vara mått på bra tillväxtmiljö - Scania är framgångsrikt genom att öka produktiviteten med oförändrad personal? 003 Sysselsättningen minska i stora företag, men: Outsourcing medför att skenbart minskar stora företag sin sysselsättning och nya små ökar. Och privat tjänstesektor skenbart ökar på bekostnad av tillverkningsindustri. Ex när Tetra-Lavals dataavdelning bolagiserades, satt kvar i samma lokaler. Tetra- Lavals anställda minskade. Litet ungt företag ökade. Tillverkning minskade och privat tjänstesektor ökade.? 004 Synpunkter till Pontus B Intressant skatteförslag men... om Sverige ska gå fram med denna typ av modell bör vi se till att EU genomför samma system. Annars kommer svenska SME att få ännu sämre utväxling på sin ev. medverkan i FP7 och andra EU program än idag! Rätta driven att få ny teknologi på plats Jan-Anders Månson, École Polytechniques Fédérale de Lausanne och Konstruktions-Bakelit AB Frågor och reflektioner från deltagarna till Jan-Anders Månson: 001 Vad är den stora skillnaden mellan svenska och schweiziska universitets förmåga att samarbeta med SME? Vad kan Sverige ta efter? 002 Varför ligger inte FoU-diskussionerna på högsta nivå inom företagen? Gruppövning: Vad behövs för att få små och medelstora företag att arbeta mer aktivt med FoU? Input från deltagarna: 001 Se det som en investering i stället för kostnad. 002 Det finns en vilja men man behöver någon att dela risken med. (se Norge satsning) 003 En nyfiken, insiktsfull och kompetent styrelse. 004 Hjälp att sätta upp projekt. Erbjuda akademiker som förhoppningsvis bär med sig en kultur av långsiktighet.

4 005 Högskolan kan skicka ut studenter och forskarstuderande i företagen. 006 Tillfredsställ kvalificerade kundbehov under lönsamhet genom exvis beställningar från krävande kund. Statlig finansiär stödjer beställaren. 007 Förkorta ledtiderna för upprättande av utvecklingskapital. 008 Visa upp bra förebilder och goda exempel och sprid denna information aktivt. 009 Avdramatisera begreppet forskning & utveckling genom betoning på mer utveckling i resonemang kring SMFs vilja till vidareförädling av verksamheten. 010 Uppsökande verksamhet, skapa forum för företag och UoH. 011 Månssons modell med högre overhead hos universitet mot att de inte tar ut royalty borde provas även i Sverige. Det ger SMF en tydligare kontroll över situationen. 012 För att samarbeta behövs en bra plattform eller ett bra nätverk. Innovationsförmågan hos småföretagen kan kombineras med stora företags resurser. 013 Företagen måste få möjlighet att bygga upp eget kapital Forskarna måste utgå från företagens behov, avdramatisera ordet "forskning" - snarare kalla det problemlösning På lokal nivå bygga förtroende mellan högskola/universitet och det lokala näringslivet - måste finnas en mottagare av idén som man litar på Hjälp med att hitta forskningskontakter - Översättare/Mäklare - Ekonomiskt stöd - Riskreducering - Mikrolån - Exploateringsstöd 015 kapital för att köpa tid Skattelättnad för mental omställning 016 Lägga upp och genomföra programmen så att dom med stor sannolikhet leder till tillväxt i bolaget. Detta fås genom att lyssna på företagens behov och kundanpassa F&U. Sätt upp klara avkastningsmål i enskilda projekt och sänk risktröskeln 017 akademins och institutens kunskaper om SME:s förutsättningar måste öka ökad insikt om FoU:n kan ge för företagets konkurrensförmåga långsiktig och innovationsdrivande kunder 018 Måste finnas drivkrafter - gäller att ha en rimligt stor sannolikhet att tjäna pengar och liten risk för att förlora pengar. Måste vara en investering och inte en utgift. Viktigt att se hela processen från början till slut - från idé till prototyp - inte en isolerad forskningsinsats. Behöver många olika kompetenser - inte bara forskarens. 019 Visa/sprida lyckade exempel, t ex från forska och väx. 020 Enklare kontaktvägar in mot högskola för mindre bolag. Svårt att skapa kopplingarna och nätverken mellan dessa. Små bolag utan tidigare kontaktvägar eller erfarenhet av FoU drar sig för att söka dessa kontakter, eller vet inte var man skall söka. Genom Högskola/Universitet kan SME och storbolag på ett enkelt sätt påbörja samverkan, och SME kan börja utveckla innovativa idéer och komma in i "forskningsvärlden". Högskolan saknar idag incitament att genomföra denna koppling, eftersom Högskolan inte har ngn finansiering för detta. Vilken tredjepart skulle kunna agera för detta istället? Att någon annan än företaget betalar (läs skattebetalarna eller riskkapitalister). 2. Att ansökningsförfarandet för att "få det betalt" inte är alltför komplicerad. 3. Att eventuella bidrag inte är förenat med större redovisningsinsatser. 4. Att på enkelt sätt hitta "rätt forskare" Tillräckligt välutbildade medarbetare såväl som finansiärer som förstår företagens behov - Gärna samverkan som även inkluderar större företag

5 - "Champions" i företaget som själva kan driva arbetet vidare en tro på att jobba med FoU är lönsamt och ökar konkurrenskraft, lite "best practice" - snabbare rådgivning (om allt) - vad handlar FoU om för SMF? - våga gå steget vidare - vem ska jag ringa? -bättre nätverksbygge - identitetsgrej, är det nåt för mitt företag? - det är viktigt att ha positiv erfarenhet av FoU - hur får jag goda exempel? - vill att det finns någon som lyssnar på företagens behov, klarar inte av (inte tid) att gå in i generella intressanta diskussioner - även om man kan se vinst kan det ändå inte finnas tillräckliga skäl för att genomföra något 024 Påvisa nyttan av samverkan med teknikledande kompetens 025 En fungerande och synlig "dörr" in till högskolan som också fungerar som mäklare av frågor och projektidéer. Hur får vi svensk tillväxt genom FoU-satsningar i små och medelstora företag? Paneldebatt Frågor och reflektioner från deltagarna till panelen: 001 Tjänstemän ska snarare bedöma personens förmåga/drive för att lyckas 002 Varför pratar alla om produkter/teknik och inte om behovet av FoU inom tjänste- och servicenäringen också? 003 De mest kreativa och nytänkande människorna behöver ofta stort svängrum och frihet i sin arbetsroll. Detta finner de sällan i storbolagens organisation, utan lockas istället till småbolagen. Därför är det också troligt att framtidens viktiga innovationer i stor omfattning kommer ske utifrån småbolagen. 004 Det finns förslag om investeringskonto (aktievinster beskattas först när pengarna tas ut för konsumtion i likhet med hur fonder beskattas). Skulle inte dessa vinstmedel kunna sättas in som ägarkapital i nya företag (riskkapital). Detta skulle skapa mängder av nya affärsänglar och en helt ny finansieríngskälla.

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Unionens näringspolitiska riktlinjer

Unionens näringspolitiska riktlinjer Unionens näringspolitiska riktlinjer Innehåll Förord... 5 Sammanfattning av Unionens förslag för fler och bättre jobb... 6 Inledning... 9 Utbildning grunden för fungerande kompetensförsörjning...13 Ta

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt 1 2 SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 5 SAMMANFATTNING

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

Små företags kapitalförsörjning på Åland Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik

Små företags kapitalförsörjning på Åland Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapport 2012:6 Små företags kapitalförsörjning på Åland Behövs offentligt riskkapital? Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport 1 Underrubrik De senaste rapporterna från

Läs mer

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Slutrapport 23 december 2013 Dr Tommy Bergkvist tommy.bergkvist@s-m-i.net www.s-m-i.net Förord Projektet CSES Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm,

Läs mer

Uppföljning av SamInvest

Uppföljning av SamInvest Uppföljning av SamInvest Intervjuundersökning bland samarbetspartners och portföljföretag 2007-06-19 Gun From Consult AB INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 2 2. SLUTSATSER... 3 3. ÖVERVÄGANDEN... 4 4. BAKGRUND...

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Frågeställningar med svar inför riksdagsvalet 2014

Frågeställningar med svar inför riksdagsvalet 2014 Inför det kommande riksdagsvalet har Svenska Uppfinnareföreningen sänt sju frågor ur vår programförklaring till representerade riksdagspartier. Syftet med aktiviteten är att förse Svenska Uppfinnareföreningens

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Innovationsupphandling: leverantörsperspektivet

Innovationsupphandling: leverantörsperspektivet Reglab: Nätverk för innovationsupphandling Innovationsupphandling: leverantörsperspektivet Anteckningar från seminarium 14 februari 2012, kl. 10-15, Scandic CH, Gävle Det första seminariet i serien om

Läs mer

Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007

Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007 Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007 Jag blev inbjuden till en intressant konferens nu i veckan av ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning). Jag fastnade för de viktiga frågor

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innovationspolitik en politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innehållsförteckning Förord................................................5

Läs mer