Delårsrapport jan-okt 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport jan-okt 2011"

Transkript

1 Delårsrapport jan-okt 2011 Närsjukvården i västra Östergötland Ohälsotalet i oktober 2011 Östergötland: 28,1 dagar (34,7/21,8) -33,1 33,2-36,4 26,7 (32,8/21,0) 36,5-40,0 40,1-41,8 (51,2/32,9) Finspång 29,3 (35,4/23,3) Motala 34,9 (42,3/27,8) Vadstena 31,3 21,7 Norrköping 30,0 (39,6/20,4) Söderköping 32,7 (37,6/28,1) (39,8/23,3) Mjölby 30,5 (39,1/22,5) (26,9/16,9) Linköping 28,9 (39,7/18,9) Åtvidaberg 36,8 (44,0/29,8) Valdemars- Ödeshög Boxholm vik 27,4 (34,5/20,9) Siffror inom parentes = Ohälsotalet för kvinnor resp. män 28,3 (35,6/21,6) Ydre Kinda Riket: 27,9 (33,0/22,9) Ohälsotal oktober Östergötland (källa: försäkringskassan)

2 sidan 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 7 EKONOMIPERSPEKTIVET... 7 EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING 2

3 sidan 3 av 9 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Organisationen omfattar följande verksamhet där PVV, MSK, PHE och Rehab utgör närsjukvård och övriga är länsövergripande verksamhet. Primärvården (PVV) Medicinska specialistkliniken (MSK) Psykiatri- och habiliteringsenheten (PHE) Rehab Väst (Rehab) Resurs ELSA och AT för US/LIM Länspsykiatrin i Östergötland omfattande Rättspsykiatrin (RPR), Ätstörningsenheten (ÄT) och Flyktingmedicinskt centrum (FMC) Sjukvårdsrådgivningen 1177 (SVR) Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC) FoU-enheten för närsjukvård i Östergötland (FoU) NSV:s resultat till oktober är -0,8 mkr (+0,8 mkr föreg år). I HÅ10 beräknas ett årsresultat på -3 mkr (-4,1 mkr), en förbättring med 3 mkr från HÅ08. Förhållande till budget, helårsbedömning och förra året framgår nedan. Ack resultat NSV (tkr) Budget 2011 inkl akt helårsbedömning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget (svart), resultat och prognos (röd), resultat föreg. år (blå) 3

4 sidan 4 av 9 NSV:s ekonomiska ställning inklusive helårsbedömning framgår av tabell. (mkr) 2011 Ing eget kapital +19,5 Resultat enl HÅ10-3,0 Utg eget kapital +16,5 Ekonomin har under året försvagats av högre volymer i slutenvård och vid akuten. Åtgärderna i budget omfattar 24 mkr som har genomförts och produktivitet förbättras med sänkt kostnad per producerad DRG-poäng kontinuerligt. Förra helårsbedömningen var -6 mkr. Med ytterligare åtgärder försöker NSV hejda och minska underskottet, t ex genom att vakanshålla tjänster, öka intäkter där det är möjligt, hejda utbildning som inte redan är planerad, begränsa kostnader för julgåva, uttag av semester utan vikarie, minska akutprover. Såväl AHS som ALMA har startat och ska minska antalet besök och därmed rörliga kostnader. Inom områden där det finns målrelaterade ersättningarna har NSV lyckats väl. Uppföljning utbetalade målrelaterade ersättningar (mkr) 9,0 8,3 8,0 7,6 7,0 6,0 5,5 (mkr) 5,0 4,0 4,3 5,0 Mål Utfall 3,0 2,0 1,0 0,0 Vårdgaranti ÖV 0,3 0,3 0,5 0,0 0,4 0,2 0,9 0,6 1,3 1,2 1,6 0,4 0,0 1,5 1,3 Patientfokus Senior alert Artrosskola MMR Äldre NP TNF-A Ohälsa PVV Mål&Mått PVV Målrelaterade intäkter, mål respektive utfall under jan-okt 2011 Kostnaderna bevakas noga. Läkemedelskostnaden är känslig. Att lönekostnader avviker mot budget har sina främsta förklaringar i ett extra vårdlag p g a ökat behov och i tilläggsuppdrag som åtföljts av intäkter. 4

5 sidan 5 av 9 Uppföljning särskilda kostnader (% resp avvikelse i mkr) Hjälpmedelskostnader 85% 100% 2,3 Tolkkostnader 117% -0,2 80% 60% 40% Lab.kostnader 102% -0,6 20% 0% Utfall Mål Röntgenkostnader 106% -1,8 Lokaler och energi 102% -0,8 Lönekostnader (exkl utfall och budget sem.uttag) 102% -7,7 Läkemedelskostnader 104% -7,0 Avvikelser för urval av kostnader, jan-okt 2011 Läkemedelsresultatet försämras med PVV:s reducerade kapitering (-2 %) vilken inte kunnat pareras helt. Kostnader ökar för klinikläkemedel, bl a neuroleptika och läkemedel för NP-behandling inom PHE samt för neurologiska sjukdomar, främst MS, inom MSK. Ökningen på PHE och MSK är % jämfört med föreg. år och läkemedel avviker -7 mkr mot budget. Fortsatt köp av hyrläkare till kirurglinje vid akuten blir 3,1 mkr dyrare än planerat. Också andra verksamheter har behövt hyra personal tidvis, t ex RPR, PVV, PHE. Inom PVV förändras inte helårsbedömningen. Åtgärdsplaner föreligger men bedöms inte kunna påverka mer än det som redan inkluderats i HÅ08. Åtgärdsplaner finns generellt på VE-nivå. Kontinuerliga möten hålls med verksamhetschefer. Läkemedelsråd som inrättats är aktivt och effekter kan skönjas i både engagemang och ekonomin. Ett trendbrott med minskande kostnader inom PVV syns och arbetet kommer att fortsätta NSV fortsätter arbeta strukturerat med LEAN för att med patientens perspektiv klara målbild 2012, åtgärder inom akutprocessen fortlöper, såsom utveckling inom 1-4 på akutmottagningen, ALMA-central som startat i oktober och team för aktiv hälsostyrning för hela LIÖ, finansierat med projektmedel vilket sker inom ramen för SVR, som ingår i NSV. Flera ansökningar är inlämnade till migrationsverket avseende varaktig vård av flyktingar men kommer sannolikt inte att hinna behandlas före årsskiftet. Sjuksköterskebrist har inneburit oro angående patientsäkerheten i slutenvården. Antalet vårdplatser reducerades stegvis under sommaren och i höst har antalet vårdplatser inte ökats upp igen. Platserna inom MSK kommer att ses över, omfördelas och bättre koordineras för jämnare beläggning. Inom hygienområdet ser vi under hösten förbättringar inom tidigare problemområden. 5

6 sidan 6 av 9 Tid för bedömning, kontakter och besök har kunnat erbjudas enligt vårdgarantin och ohälsotalet har förbättrats något varje månad enligt försäkringskassans statistik (senaste figur på försättsblad) men är likväl högst i länet. För våra äldre fortsätter både vårdtillfällen och återinläggningar att öka. Inom neuropsykiatriområdet finns en kö med ett litet patientantal och det ska vara avklarat till årsskiftet. Tillgänglighetsproblemen inom SVR (1177) har tyvärr ökat med den pågående nationella kampanjen som pågår för att göra 1177 mera känt vilken de senaste två månaderna höjt volymerna med omkring samtal per månad. Närsjukvården i västra Östergötland Gerd Sandgren Lundström Produktionsenhetschef 6

7 sidan 7 av 9 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategiskt mål 1: Långsiktigt hållbar ekonomi Målet är delvis uppfyllt. Förbättring har skett sedan HÅ08. Strategiskt mål 2: Ekonomi som ger handlingsfrihet Målet är inte uppfyllt. Utfallet är oförändrat. Strategiskt mål 3: Kostnadseffektiv verksamhet Målet är uppfyllt. Kostnad per producerad DRG-poäng minskar. Strategiska målen 1-2 bedöms ej nås i år då bakomliggande volymökningar höjer kostnader, t ex för läkemedel och röntgen, och då den högre produktionen inte medför högre intäkter. Väsentliga insatser och resultat Strategiskt mål 1: Långsiktigt hållbar ekonomi För en långsiktigt hållbar ekonomi behöver nya uppdrag vara finansierade. NSV har flera nya finansierade uppdrag men ser parallellt en volymökning i bl a slutenvården, vilken lett till att sju extra vårdplatser inrättades under fem månader. Det belastar MSK och Rehab Väst ekonomiskt. Extraplatserna har avvecklats, främst på grund av sjuksköterskebrist, vilket reducerar ekonomisk belastning resten av året. Målet för lönekostnader har dock redan påverkats av förstärkningen och av övertidskostnader och kommer därför inte att nå målet. Produktionsökning sker även via 1177 och som läkarbesök vid kliniker och i primärvård. Inom läkemedelsområdet har stort engagemang lett till att ett läkemedelsråd inrättats som forum för effektiv förskrivning. För lab och hjälpmedel är prisutvecklingen gynnsam, men volymerna gör att budgeterad prissänkning på lab märks mindre än planerat. Strategiskt mål 2: Ekonomi som ger handlingsfrihet Produktionsenheten har positivt eget kapital och målet är att alla ingående verksamheter ska ha det. Det egna kapitalets utveckling är avhängig resultatet, som inte utvecklats åt rätt håll. Strategiskt mål 3: Kostnadseffektiv verksamhet NSV uppvisar fortsatt positiv produktivitet. Kostnad per producerad DRGpoäng sjunker. Produktionen har ökat i högre grad än kostnaderna. 7

8 sidan 8 av 9 Analys och reflektion Verksamheterna arbetar med sina åtgärdsplaner som kommer att redovisas i resultatdialog med landstingsledningen i november. Arbetet har och kommer att ge effekt. Men volymökningarna har parallellt givit omvänd effekt. Verksamhetens huvudintäkter är inte kopplade till volym utan till befolkning och med ett högt ohälsotal har efterfrågan ökat. I primärvård finns stordriftsfördelar som inte föreligger för små vårdcentraler. En särskild utredning om har på begäran lämnats till styrgrupp för primärvårdens ersättningar. Inom NSV bedömer primärvården att ersättningsmodell ACG (adjusted clinical groups) skulle vara positiv att införa, då den i högre grad ersätter gjorda insatser bättre kopplade till befolkningen i västra länsdelen. En av vårdcentralerna klarar inte att ha ekonomin i balans trots att man har förbättrat sina resultat med sina ekonomiska handlingsplaner, vilket inte är förenligt med ägarprinciperna för vårdval. Övriga enheter inom primärvården täcker i nuläget upp delar av detta underskott. På sikt behöver beslut om åtgärder fattas eller ersättningen till aktuell enhet ses över för att uppnå balans. Trots PVV:s obalans och oförändrade helårsbedömning är resultatet bättre än budget. Läkemedelskapiteringen har reducerats, vilket återspeglas i målet för läkemedelskostnadsutveckling, men klinikläkemedelskostnaderna har ökat mera än primärvårdens minskning. Läkartjänster har i vissa fall hållits vakanta och, lite kontraproduktivt, förbättrat ekonomin. Oönskade vakanser har i några fall tvingat fram hyrlösningar som försämrat ekonomin. En planerad besparing omintetgjordes vid akuten när MSK fortsatt kommer att behöva hyra kirurgisk specialistkompetens. På lång sikt ska bemannas med internt utbildade akutläkare. Men lång tid återstår med nuvarande situation. Under året har medelvårdtider inom MSK minskat något, men återinläggning bland de äldre har ökat. MSK har därför efter delårsbokslut 06 och med analyser med hjälp av KPP-information beslutat utvärdera om återinläggningar kan reduceras. Vidare har även i november genomlysning av kommunernas nyttjande av planeringsdagar genomförts och rapporterats till ledningsstaben. 8

9 sidan 9 av 9 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Långsiktigt hållbar ekonomi Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 1 Utfall 2 Senast föreg. utfall Mättidpunkt 3 Ny verksamhet ska vara finansierad Balans mellan kostnader och intäkter Verksamhet anpassad till intäktsutveckling Realistisk planering och god uppföljning Andel nya åtaganden som är finansierade Andel enheter med positivt resultat Lönekostnadsutveckling jämfört med motsvarande period föregående år Läkemedelskostnadsutveckling totalt varav allmän- (minska 1 %) fokus- (minska 20 %) klinik- (minska 4 %) rekv.läkem. (minska 1 %) Andel enheter med läkemedelskostnader i nivå med budget Andel enheter med medicinska servicekostnader i nivå med budget Andel enheter med hjälpmedelskostnader i nivå med budget 100 % 88 % 82 % 2011 okt 72 % 63 % 55 % 2011 dec prognos 2 % 2,6 % 2 % 2011 okt -2 % +1,9 % -0,8 % -31,7 % +17,5 % +8,9 % +2,9 % -0,4 % -29,8 % +20,4 % +10,4 % 2011 okt 100 % 50 % 25 % 2011 okt 100 % 25 % 25 % 2011 okt 100 % 100 % 100 % 2011 okt Strategi 2: Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Enheterna får bära Andel enheter med positivt med sig del av eget eget kapital kapital 100 % 82 % 82 % 2011 dec prognos Strategi 3: Kostnadseffektiv verksamhet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Mättidpunkt Produktivitetsökning Kostnad/DRG-poäng (målvärde enl ledningsrapport ) *Blå färg = Obligatorisk indikator = Når mål/grön, förbättras/gul, når ej mål/röd < kr kr kr 2011 okt 1 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 9

10 Blankett Närsjukvård i västra Österg Helårsbedömning 10 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 10 Budget 2011 Bokslut 2010 Not Intäkter Koncernbidrag Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1. Tilläggsavtal NP-utredningar psykiatri + 4 mkr, omfördelningskonferens akutprocess +3,5 mkr, beh.hemsbudget omfördelas från Ätstörning till psykiatri netto -1,7 mkr, sänkt prognos för ersättning för multimodal behandling -0,4 mkr 2. Samordningsförbundet obudgeterat netto +5 mkr, stimulansbidrag barn och unga +1,5 mkr 3. Statsbidrag momskompensation +0,5 mkr 4. Lönebidragstjänster +1 mkr 5. Tilläggsavtal -2 mkr, generationsskifte primärvård och sjukvårdsrådgivningen -1 mkr, vakanta tjänster +3 mkr, extra vårdlag för sju vårdplatser MSK avd 13, -1,8 mkr 6. Arbetsgivaravgift för ovan avvikelser -1 mkr samt reducerad arbetsgivaravgift pensionärer och ungdomar +4 mkr 7. Ökad volym och därmed även kostnad för övriga röntgenkostnader +1,5 mkr, sänkt pris för lab balanserar mot ökad volym, ökad volym p g a högre kompetenskrav och nytt avtal hyrläkare kirurgi-/ortopedilinje akuten +4 mkr, läkare övrigt +2 mkr, även köpt hyrsjuksköterska förekommer. 8. Ökad läkemedelskostnad +6,4 mkr, materialkostnad +0,4 mkr lägre kostnad hjälpmedel -2,3 mkr 9. Ökad kostnad datautrustning +1 mkr, fastighetsservice +0,5 mkr, utrustning +1,5 mkr

11 Blankett Närsjukvård i västra Österg Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -287 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -163 Ökning/minskning förråd och varulager 163 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Investeringsredovisning Nettoinvestering Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Budget 2011 Bokslut 2010 Inventarier Medicinteknisk apparatur Summa Närsjukvård i västra Österg Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2011 IB Bokslut 2010 TILLGÅNGAR Inventarier Datautrustning 0 6 Medicinteknisk apparatur Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Övriga kortfristiga fordringar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER

Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland

Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Delårsrapport januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport jan - mars 2011. Närsjukvården i västra Östergötland

Delårsrapport jan - mars 2011. Närsjukvården i västra Östergötland Delårsrapport jan - mars 2011 Närsjukvården i västra Östergötland 2011-04 -27 sidan 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

DNR Delårsrapport Januari oktober 2013 Närsjukvården i östra Östergötland

DNR Delårsrapport Januari oktober 2013 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport DNR 2013 158 Januari oktober 2013 Närsjukvården i östra Östergötlandd 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 2 Fördjupad ekonomisk analys 3 Fördjupad

Läs mer

Dnr2014-XX Delårsrapport Jan-okt 2014 Närsjukvården i västra Östergötland

Dnr2014-XX Delårsrapport Jan-okt 2014 Närsjukvården i västra Östergötland Delårsrapport Jan-okt 214 Närsjukvården i västra Östergötland Dnr214-XX Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Fördjupad ekonomisk analys KPP 3 Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Hjärt- och medicincentrum i Östergötland 2011-11-24 sidan 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden

Delårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden Delårsrapport Dnr TN 2014-00002 Jan-Feb 2014 Trafiknämnden Delårsrapport 02 2014 2 I Trafiknämndens verksamhetsplan 2014 finns två strategiska mål inom ekonomiperspektivet, ekonomi som ger handlingsfrihet

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 Folktandvården

Delårsrapport jan-aug 2011 Folktandvården Delårsrapport jan-aug 2011 Folktandvården 2011-04-18 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapporten utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i ekonomiperspektivet. Övriga nyckeltal

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

DNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum

DNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum DNR Upph-2013-75 Delårsrapport Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3

Läs mer

Delårsrapport Januari-Oktober , Resurscentrum. Dnr REC

Delårsrapport Januari-Oktober , Resurscentrum. Dnr REC Delårsrapport Januari-Oktober 2014 572, Resurscentrum Dnr REC-2014-00282 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Bilaga 1: Helårsbedömning 2014 1 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU

Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Camilla Paananen 2008-11-19 Dnr: LiÖ 2008-38 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) årsbudget för

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands län Linköping 10581967 2013-07-12 560 000 3 SOLEL Östergötlands

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum 2006-04-21 VPC 2006-22 1 (8) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTSUNDERLAG 1(5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden De månatliga delårsrapporterna utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum SinnesCentrum i Östergötland 2011-04 -20 sidan 2 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12 Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-11-18./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056 Halvårsrapport för Towork Sverige AB (publ) 5567131056 20090101 20090630 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella händelser 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Årsredovisning 2002. www.lio.se

Årsredovisning 2002. www.lio.se Årsredovisning 2002 www.lio.se PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p)

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Namn: Tentamensdatum: 150603 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg krävs:

Läs mer