Delårsrapport jan-okt 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport jan-okt 2011"

Transkript

1 Delårsrapport jan-okt 2011 Närsjukvården i västra Östergötland Ohälsotalet i oktober 2011 Östergötland: 28,1 dagar (34,7/21,8) -33,1 33,2-36,4 26,7 (32,8/21,0) 36,5-40,0 40,1-41,8 (51,2/32,9) Finspång 29,3 (35,4/23,3) Motala 34,9 (42,3/27,8) Vadstena 31,3 21,7 Norrköping 30,0 (39,6/20,4) Söderköping 32,7 (37,6/28,1) (39,8/23,3) Mjölby 30,5 (39,1/22,5) (26,9/16,9) Linköping 28,9 (39,7/18,9) Åtvidaberg 36,8 (44,0/29,8) Valdemars- Ödeshög Boxholm vik 27,4 (34,5/20,9) Siffror inom parentes = Ohälsotalet för kvinnor resp. män 28,3 (35,6/21,6) Ydre Kinda Riket: 27,9 (33,0/22,9) Ohälsotal oktober Östergötland (källa: försäkringskassan)

2 sidan 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 7 EKONOMIPERSPEKTIVET... 7 EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING 2

3 sidan 3 av 9 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Organisationen omfattar följande verksamhet där PVV, MSK, PHE och Rehab utgör närsjukvård och övriga är länsövergripande verksamhet. Primärvården (PVV) Medicinska specialistkliniken (MSK) Psykiatri- och habiliteringsenheten (PHE) Rehab Väst (Rehab) Resurs ELSA och AT för US/LIM Länspsykiatrin i Östergötland omfattande Rättspsykiatrin (RPR), Ätstörningsenheten (ÄT) och Flyktingmedicinskt centrum (FMC) Sjukvårdsrådgivningen 1177 (SVR) Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC) FoU-enheten för närsjukvård i Östergötland (FoU) NSV:s resultat till oktober är -0,8 mkr (+0,8 mkr föreg år). I HÅ10 beräknas ett årsresultat på -3 mkr (-4,1 mkr), en förbättring med 3 mkr från HÅ08. Förhållande till budget, helårsbedömning och förra året framgår nedan. Ack resultat NSV (tkr) Budget 2011 inkl akt helårsbedömning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget (svart), resultat och prognos (röd), resultat föreg. år (blå) 3

4 sidan 4 av 9 NSV:s ekonomiska ställning inklusive helårsbedömning framgår av tabell. (mkr) 2011 Ing eget kapital +19,5 Resultat enl HÅ10-3,0 Utg eget kapital +16,5 Ekonomin har under året försvagats av högre volymer i slutenvård och vid akuten. Åtgärderna i budget omfattar 24 mkr som har genomförts och produktivitet förbättras med sänkt kostnad per producerad DRG-poäng kontinuerligt. Förra helårsbedömningen var -6 mkr. Med ytterligare åtgärder försöker NSV hejda och minska underskottet, t ex genom att vakanshålla tjänster, öka intäkter där det är möjligt, hejda utbildning som inte redan är planerad, begränsa kostnader för julgåva, uttag av semester utan vikarie, minska akutprover. Såväl AHS som ALMA har startat och ska minska antalet besök och därmed rörliga kostnader. Inom områden där det finns målrelaterade ersättningarna har NSV lyckats väl. Uppföljning utbetalade målrelaterade ersättningar (mkr) 9,0 8,3 8,0 7,6 7,0 6,0 5,5 (mkr) 5,0 4,0 4,3 5,0 Mål Utfall 3,0 2,0 1,0 0,0 Vårdgaranti ÖV 0,3 0,3 0,5 0,0 0,4 0,2 0,9 0,6 1,3 1,2 1,6 0,4 0,0 1,5 1,3 Patientfokus Senior alert Artrosskola MMR Äldre NP TNF-A Ohälsa PVV Mål&Mått PVV Målrelaterade intäkter, mål respektive utfall under jan-okt 2011 Kostnaderna bevakas noga. Läkemedelskostnaden är känslig. Att lönekostnader avviker mot budget har sina främsta förklaringar i ett extra vårdlag p g a ökat behov och i tilläggsuppdrag som åtföljts av intäkter. 4

5 sidan 5 av 9 Uppföljning särskilda kostnader (% resp avvikelse i mkr) Hjälpmedelskostnader 85% 100% 2,3 Tolkkostnader 117% -0,2 80% 60% 40% Lab.kostnader 102% -0,6 20% 0% Utfall Mål Röntgenkostnader 106% -1,8 Lokaler och energi 102% -0,8 Lönekostnader (exkl utfall och budget sem.uttag) 102% -7,7 Läkemedelskostnader 104% -7,0 Avvikelser för urval av kostnader, jan-okt 2011 Läkemedelsresultatet försämras med PVV:s reducerade kapitering (-2 %) vilken inte kunnat pareras helt. Kostnader ökar för klinikläkemedel, bl a neuroleptika och läkemedel för NP-behandling inom PHE samt för neurologiska sjukdomar, främst MS, inom MSK. Ökningen på PHE och MSK är % jämfört med föreg. år och läkemedel avviker -7 mkr mot budget. Fortsatt köp av hyrläkare till kirurglinje vid akuten blir 3,1 mkr dyrare än planerat. Också andra verksamheter har behövt hyra personal tidvis, t ex RPR, PVV, PHE. Inom PVV förändras inte helårsbedömningen. Åtgärdsplaner föreligger men bedöms inte kunna påverka mer än det som redan inkluderats i HÅ08. Åtgärdsplaner finns generellt på VE-nivå. Kontinuerliga möten hålls med verksamhetschefer. Läkemedelsråd som inrättats är aktivt och effekter kan skönjas i både engagemang och ekonomin. Ett trendbrott med minskande kostnader inom PVV syns och arbetet kommer att fortsätta NSV fortsätter arbeta strukturerat med LEAN för att med patientens perspektiv klara målbild 2012, åtgärder inom akutprocessen fortlöper, såsom utveckling inom 1-4 på akutmottagningen, ALMA-central som startat i oktober och team för aktiv hälsostyrning för hela LIÖ, finansierat med projektmedel vilket sker inom ramen för SVR, som ingår i NSV. Flera ansökningar är inlämnade till migrationsverket avseende varaktig vård av flyktingar men kommer sannolikt inte att hinna behandlas före årsskiftet. Sjuksköterskebrist har inneburit oro angående patientsäkerheten i slutenvården. Antalet vårdplatser reducerades stegvis under sommaren och i höst har antalet vårdplatser inte ökats upp igen. Platserna inom MSK kommer att ses över, omfördelas och bättre koordineras för jämnare beläggning. Inom hygienområdet ser vi under hösten förbättringar inom tidigare problemområden. 5

6 sidan 6 av 9 Tid för bedömning, kontakter och besök har kunnat erbjudas enligt vårdgarantin och ohälsotalet har förbättrats något varje månad enligt försäkringskassans statistik (senaste figur på försättsblad) men är likväl högst i länet. För våra äldre fortsätter både vårdtillfällen och återinläggningar att öka. Inom neuropsykiatriområdet finns en kö med ett litet patientantal och det ska vara avklarat till årsskiftet. Tillgänglighetsproblemen inom SVR (1177) har tyvärr ökat med den pågående nationella kampanjen som pågår för att göra 1177 mera känt vilken de senaste två månaderna höjt volymerna med omkring samtal per månad. Närsjukvården i västra Östergötland Gerd Sandgren Lundström Produktionsenhetschef 6

7 sidan 7 av 9 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategiskt mål 1: Långsiktigt hållbar ekonomi Målet är delvis uppfyllt. Förbättring har skett sedan HÅ08. Strategiskt mål 2: Ekonomi som ger handlingsfrihet Målet är inte uppfyllt. Utfallet är oförändrat. Strategiskt mål 3: Kostnadseffektiv verksamhet Målet är uppfyllt. Kostnad per producerad DRG-poäng minskar. Strategiska målen 1-2 bedöms ej nås i år då bakomliggande volymökningar höjer kostnader, t ex för läkemedel och röntgen, och då den högre produktionen inte medför högre intäkter. Väsentliga insatser och resultat Strategiskt mål 1: Långsiktigt hållbar ekonomi För en långsiktigt hållbar ekonomi behöver nya uppdrag vara finansierade. NSV har flera nya finansierade uppdrag men ser parallellt en volymökning i bl a slutenvården, vilken lett till att sju extra vårdplatser inrättades under fem månader. Det belastar MSK och Rehab Väst ekonomiskt. Extraplatserna har avvecklats, främst på grund av sjuksköterskebrist, vilket reducerar ekonomisk belastning resten av året. Målet för lönekostnader har dock redan påverkats av förstärkningen och av övertidskostnader och kommer därför inte att nå målet. Produktionsökning sker även via 1177 och som läkarbesök vid kliniker och i primärvård. Inom läkemedelsområdet har stort engagemang lett till att ett läkemedelsråd inrättats som forum för effektiv förskrivning. För lab och hjälpmedel är prisutvecklingen gynnsam, men volymerna gör att budgeterad prissänkning på lab märks mindre än planerat. Strategiskt mål 2: Ekonomi som ger handlingsfrihet Produktionsenheten har positivt eget kapital och målet är att alla ingående verksamheter ska ha det. Det egna kapitalets utveckling är avhängig resultatet, som inte utvecklats åt rätt håll. Strategiskt mål 3: Kostnadseffektiv verksamhet NSV uppvisar fortsatt positiv produktivitet. Kostnad per producerad DRGpoäng sjunker. Produktionen har ökat i högre grad än kostnaderna. 7

8 sidan 8 av 9 Analys och reflektion Verksamheterna arbetar med sina åtgärdsplaner som kommer att redovisas i resultatdialog med landstingsledningen i november. Arbetet har och kommer att ge effekt. Men volymökningarna har parallellt givit omvänd effekt. Verksamhetens huvudintäkter är inte kopplade till volym utan till befolkning och med ett högt ohälsotal har efterfrågan ökat. I primärvård finns stordriftsfördelar som inte föreligger för små vårdcentraler. En särskild utredning om har på begäran lämnats till styrgrupp för primärvårdens ersättningar. Inom NSV bedömer primärvården att ersättningsmodell ACG (adjusted clinical groups) skulle vara positiv att införa, då den i högre grad ersätter gjorda insatser bättre kopplade till befolkningen i västra länsdelen. En av vårdcentralerna klarar inte att ha ekonomin i balans trots att man har förbättrat sina resultat med sina ekonomiska handlingsplaner, vilket inte är förenligt med ägarprinciperna för vårdval. Övriga enheter inom primärvården täcker i nuläget upp delar av detta underskott. På sikt behöver beslut om åtgärder fattas eller ersättningen till aktuell enhet ses över för att uppnå balans. Trots PVV:s obalans och oförändrade helårsbedömning är resultatet bättre än budget. Läkemedelskapiteringen har reducerats, vilket återspeglas i målet för läkemedelskostnadsutveckling, men klinikläkemedelskostnaderna har ökat mera än primärvårdens minskning. Läkartjänster har i vissa fall hållits vakanta och, lite kontraproduktivt, förbättrat ekonomin. Oönskade vakanser har i några fall tvingat fram hyrlösningar som försämrat ekonomin. En planerad besparing omintetgjordes vid akuten när MSK fortsatt kommer att behöva hyra kirurgisk specialistkompetens. På lång sikt ska bemannas med internt utbildade akutläkare. Men lång tid återstår med nuvarande situation. Under året har medelvårdtider inom MSK minskat något, men återinläggning bland de äldre har ökat. MSK har därför efter delårsbokslut 06 och med analyser med hjälp av KPP-information beslutat utvärdera om återinläggningar kan reduceras. Vidare har även i november genomlysning av kommunernas nyttjande av planeringsdagar genomförts och rapporterats till ledningsstaben. 8

9 sidan 9 av 9 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Långsiktigt hållbar ekonomi Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 1 Utfall 2 Senast föreg. utfall Mättidpunkt 3 Ny verksamhet ska vara finansierad Balans mellan kostnader och intäkter Verksamhet anpassad till intäktsutveckling Realistisk planering och god uppföljning Andel nya åtaganden som är finansierade Andel enheter med positivt resultat Lönekostnadsutveckling jämfört med motsvarande period föregående år Läkemedelskostnadsutveckling totalt varav allmän- (minska 1 %) fokus- (minska 20 %) klinik- (minska 4 %) rekv.läkem. (minska 1 %) Andel enheter med läkemedelskostnader i nivå med budget Andel enheter med medicinska servicekostnader i nivå med budget Andel enheter med hjälpmedelskostnader i nivå med budget 100 % 88 % 82 % 2011 okt 72 % 63 % 55 % 2011 dec prognos 2 % 2,6 % 2 % 2011 okt -2 % +1,9 % -0,8 % -31,7 % +17,5 % +8,9 % +2,9 % -0,4 % -29,8 % +20,4 % +10,4 % 2011 okt 100 % 50 % 25 % 2011 okt 100 % 25 % 25 % 2011 okt 100 % 100 % 100 % 2011 okt Strategi 2: Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Enheterna får bära Andel enheter med positivt med sig del av eget eget kapital kapital 100 % 82 % 82 % 2011 dec prognos Strategi 3: Kostnadseffektiv verksamhet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Mättidpunkt Produktivitetsökning Kostnad/DRG-poäng (målvärde enl ledningsrapport ) *Blå färg = Obligatorisk indikator = Når mål/grön, förbättras/gul, når ej mål/röd < kr kr kr 2011 okt 1 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 9

10 Blankett Närsjukvård i västra Österg Helårsbedömning 10 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 10 Budget 2011 Bokslut 2010 Not Intäkter Koncernbidrag Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1. Tilläggsavtal NP-utredningar psykiatri + 4 mkr, omfördelningskonferens akutprocess +3,5 mkr, beh.hemsbudget omfördelas från Ätstörning till psykiatri netto -1,7 mkr, sänkt prognos för ersättning för multimodal behandling -0,4 mkr 2. Samordningsförbundet obudgeterat netto +5 mkr, stimulansbidrag barn och unga +1,5 mkr 3. Statsbidrag momskompensation +0,5 mkr 4. Lönebidragstjänster +1 mkr 5. Tilläggsavtal -2 mkr, generationsskifte primärvård och sjukvårdsrådgivningen -1 mkr, vakanta tjänster +3 mkr, extra vårdlag för sju vårdplatser MSK avd 13, -1,8 mkr 6. Arbetsgivaravgift för ovan avvikelser -1 mkr samt reducerad arbetsgivaravgift pensionärer och ungdomar +4 mkr 7. Ökad volym och därmed även kostnad för övriga röntgenkostnader +1,5 mkr, sänkt pris för lab balanserar mot ökad volym, ökad volym p g a högre kompetenskrav och nytt avtal hyrläkare kirurgi-/ortopedilinje akuten +4 mkr, läkare övrigt +2 mkr, även köpt hyrsjuksköterska förekommer. 8. Ökad läkemedelskostnad +6,4 mkr, materialkostnad +0,4 mkr lägre kostnad hjälpmedel -2,3 mkr 9. Ökad kostnad datautrustning +1 mkr, fastighetsservice +0,5 mkr, utrustning +1,5 mkr

11 Blankett Närsjukvård i västra Österg Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -287 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -163 Ökning/minskning förråd och varulager 163 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Investeringsredovisning Nettoinvestering Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Budget 2011 Bokslut 2010 Inventarier Medicinteknisk apparatur Summa Närsjukvård i västra Österg Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2011 IB Bokslut 2010 TILLGÅNGAR Inventarier Datautrustning 0 6 Medicinteknisk apparatur Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Övriga kortfristiga fordringar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 2 Produktionsenhetschefens kommentar 3 Uppdrag

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Delårsrapport Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum Årsredovisning 2011 506 IT-centrum 2012-02 -29 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5

Läs mer

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012-11-09 Dnr FC 2012-226 FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning 1. VISION 3 2. KUNDPERSPEKTIVET 5 3. PROCESSPERSPEKTIVET 8 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET 11 5. EKONOMIPERSPEKTIVET

Läs mer

Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget

Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget FC 2009-1619 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 5 3. Förnyelseperspektivet 7 4. Processperspektivet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 Närsjukvården i Finspång www.lio.se Närsjukvården i Finspång 2002 1 Presentation Närsjukvården i Finspång består av både öppen och sluten vård i samma organisation. Inom denna finns

Läs mer

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91 Närsjukvården i centrala Östergötland www.regionostergotland.se Dnr 2015-91 Bild Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 5 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid för

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 31 oktober 2002 152 176 Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1

Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1 Delårsrapport per augusti Resultaträkning (mkr) Utfall Utfall Årsprognos Utfall 0308 0208 Verksamhetens intäkter 770 787 1 166 1 196 Verksamhetens kostnader -3 544-3 337-5 420-5 116 Avskrivningar -140-149

Läs mer

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx Finansplan - Landstingets finansiella mål 6 Årets resultat i relation till skatt & statsbidrag 40 Soliditet procent 4 2 0-2 2007 2008 2009 Progn procent 0-40 -80-120 2007 2008 2009 Progn -4-160 Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18)

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18) Sida 1(18) Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31

Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31 Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31 PROGNOS RESULTAT 2007 tkr 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000-25 000-30 000-35 000-765 -53 255-11 1 927 200-30 337-685 KS BN ON

Läs mer

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-325 78 Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april 2008.

Läs mer