Planbeskrivning Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING"

Transkript

1 Handläggare: Job van Eldijk, tfn Dnr SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen Planbeskrivning

2 Syfte Planhandlingar Läge och areal Markägare 1. Inledning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en kompletterande utbyggnad av Skår med ca 30 bostäder i form av både friliggande villor och i mindre flerbostadshus. Avstyckning av ett flertal fastigheter i Skår prövas också. Den juridiskt bindande handlingen är plankarta med bestämmelser. Till detaljplanen fogas en planbeskrivning som innehåller en beskrivning av planens genomförande och en illustrationskarta. Dessa har ingen rättsverkan utan ska underlätta förståelsen av planen och vara vägledande vid tolkningen av den. Efter granskning av planen upprättas också ett utlåtande. Planområdet ligger vid Mjörns strand, ca 4 km från Alingsås stadskärna. Planområdet är ca 10 ha och är uppdelat i tre områden. Ett på 9,5 ha och två mindre på 0,5 ha. Kommunen äger Lövekulle 1:102, 1:147, 1:153, 1:154 och 1:187. Övrig mark inom planområdet är i privat ägo. 2. Tidigare ställningstaganden Uppdrag Detaljplaner Kommunstyrelsen beslutade om en detaljplanebeställning där uppdraget att upprätta denna detaljplan ingår. Uppdraget kommer från kommunen som största markägare men flera privata fastighetsägare är angelägna att planen tas fram. För området gäller följande detaljplan: Detaljplan för Alingsås, Skår (lagakraft ), Dp 81. Genomförandetiden har gått ut för ovanstående plan. När den nya detaljplanen vunnit laga kraft kommer den att upphäva den äldre planen i berörda delar. Vision Flerårsstrategi Alingsås kommun har antagit Vision 2019 som en ledstjärna för all planering. Bl.a. anges att Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Alingsås har invånare år En av tre huvudstrategier för genomförandet är Boende och i en bostadspolicy anges att bostadsformerna ska vara strandnära boende, innerstadsboende, lågbudgetboende, marknära boende samt boende på landet. I flerårsstrategi (budget) anges bl.a. följande prioriterade mål: I Alingsås kommun: finns det attraktiva boendemöjligheter skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling Alingsås miljömål Kommunen har också antagit Alingsås miljömål De är grupperade i de tre huvudområdena Rik natur, Friskt vatten och Det goda samhället. Inom det sistnämnda området är det främst följande nationella miljökvalitetsmål som är aktuella för detaljplaneringen: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och Frisk luft. Energimålen beskrivs närmare nedan under rubriken Teknisk försörjning. Ett övrigt övergripande mål är att de nationella miljömålen avseende luftföroreningar ska klaras i 2

3 hela kommunen. De aktuella detaljerade miljömålen beskrivs nedan under lämpliga rubriker. Miljökvalitetsnormer för vatten Vattenmyndigheterna har tagit fram ett förslag till vattenförvaltning som bl.a. innehåller miljökvalitetsnormer för vatten. Mjörn har klassificerats som "God ekologisk status" år 2009 och miljökvalitetsnormen är att "God ekologisk status" ska kvarstå år Den andra miljökvalitetsnormen är att uppnå "God kemisk ytvattenstatus" (exklusive kvicksilver) år 2015 och detta var redan uppnått år Översiktliga planer och avvägningar Området är utpekat som ett utbyggnadsområde för blandstaden i Fördjupad översiktsplan Staden Alingsås 2008 (antagen ). I den fördjupade översiktsplanen anges att eftersom bebyggelsen i Lövekulle är tämligen homogen bör tillkommande bebyggelse komplettera den befintliga i fråga om upplåtelseformer. Vid exploatering ska hänsyn tas till de två nyckelbiotoperna med ädellövskog inom och i angränsning till området. En knutpunkt för kollektivtrafik föreslås i höjd med bron vid Stadsskogsgatan. Vidare föreslås en ny gång- och cykelväg längs Lövekullevägen och Skårsvägen. I kommunens översiktsplan, ÖP95, pekas planområdet ut som lämpligt för Ny sammanhållen bebyggelse/större anläggning. Planförslaget överensstämmer med Fördjupad översiktsplan för Staden Alingsås och översiktsplanen ÖP95. Program Enligt plan- och bygglagen 5:10 kan kommunen, om man bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program. Kommunen bedömer att nu aktuell detaljplan inte är så komplicerad att ett särskilt program behövs. Bostadsprogram Kommunstyrelsen beslutade att anta Bostadsprogram för bostadsbyggandet i kommunen. Enligt detta ska planering ske för ca 15 bostäder i Skår. Den anger även att Kommunens boendeplanering utgår från Vision 2019 och syftar till att Alingsås ska vara en attraktiv kommun att bo i. Alingsås ska därför bevara sin småstadskaraktär och landsbygden vara levande. Vid nybyggnad inom kommundelar eller stadsdelar eftersträvas en komplettering av sådana bostadstyper som saknas inom det aktuella området. Varje större utbyggnadsområde bör redan från början planeras så att efterfrågan på olika typer av boende med skilda upplåtelseformer kan tillgodoses. Detta för att nå en blandad åldersstruktur och ge förutsättningar för integrerade områden. Bostadsplaneringen ska genomföras så att man uppnår största möjliga hållbarhet. Detta åstadkoms genom att först och främst förtäta med mindre enheter i befintlig bebyggelse. En utbyggnad genom förtätning minimerar behovet av ny infrastruktur och förbättrar befolkningsunderlaget för befintlig närservice och kollektivtrafik. 3

4 Riksintresse för naturvård En betydande del av området är beläget inom Riksintresseområdet Anten- Mjörn. Anten-Mjörns viktigaste värden (de så kallade riksvärdena) utgörs av odlingslandskapet (naturbetesmarker och ängar), geovetenskapliga värden (sprickdal, jättegrytor, drumlin), lövskogar (flora och fauna) och själva sjöns värden (fauna). Av riksintressebeskrivningen framgår speciella platser som är särskilt viktiga inom riksintresseområdet, dock utpekas inte Skår som en sådan speciell plats. Värdetrakt lövskogar och grova lövträd Området är beläget mitt i ett landskapsutsnitt som i flera sammanhang identifierats som en viktig värdetrakt för naturvärden knutna till lövskogar och grova lövträd (Strategi för formellt skydd av skog i Västra Götalands län, Rapport 2006:41; Landskapsanalys av lövträdsmiljöer i Västra Götalands län, Rapport 2011:42). Lövskogstrakten vid Mjörn och Anten pekas ut som ett av de 6 viktigaste områdena i Västra Götalands län för områden med värden knutna till åldriga lövträd. I dessa värdetrakter är ambitionen hos naturvårdande myndigheter inte bara att bevara naturvärden i befintliga värdekärnor, utan även att skapa möjligheter för expansion av naturvärden genom att på olika sätt stimulera uppkomst av framtida lövskogs/lövträdsmiljöer av hög kvalitet. Inom det inventerade området finns dels värdekärnor i form av två avgränsade nyckelbiotoper med äldre hedekskog men också en betydande areal yngre ekskogsmiljöer som på sikt skulle kunna utgöra expansionsområden för naturvärden knutna till ek. Strandskydd En betydande del av området är beläget inom strandskyddat område. Strandskyddet, som här gäller 300 meter från strandkanten både ut i vattnet och upp på land, har som syfte att trygga allmänhetens tillgång till strandmiljöer samt att värna växt- och djurliv på land och i vatten. 3. Förutsättningar och förändringar Natur och kultur Naturvärden Pro Natura har genomfört en naturvärdesbedömning av planområdet (Pro Natura, ). Det inventerade området delades in i delområden vilka samtliga besöktes i fält. Av de 23 delområdena bedömdes 6 hysa höga naturvärden, 7 måttliga naturvärden och 10 begränsade naturvärden (se karta sidan 5). Områden med höga naturvärden utgörs av åldriga lövskogar, brynmiljöer på/intill äldre åkermark, grundvattenområde, källkärr samt klibbalkärr. I relation till planerad bebyggelse är det särskilt de två områdena med åldrig lövskog (delområde 9 och 10, utpekade som nyckelbiotoper), brynzonen intill dessa (delområde 5) samt det lilla källkärret (delområde 6) bör utpekas. Tillsammans bär dessa en stor del av biodiversiteten i det inventerade området och vid en eventuell byggnation är det viktigt att största möjliga hänsyn tas till naturvärdena i dessa ytor. För att minimera negativ inverkan på lövskogsmiljöerna lämnas en zon på ca 30 meter mellan skogsbrynens trädstammar (här avses stammar av åldriga träd) och tomtgränserna. Denna zon kan med fördel skötas genom att vegetationen slås av en eller ett par gånger om året. För att minimera risken för negativ inverkan på det lilla källkärret bör olika typer av dräneringsåtgärder undvikas i markavsnitt som ligger i nivå med, eller högre än källkärret. Vidare kan man, om exempelvis promenadstigar tangerar kärrmiljöerna, konstruera små spänger som minskar risken för alltför stort markslitage. Om det är praktiskt möjligt bör även vegetationen i kärrmiljöerna slås av med jämna mellanrum. 4

5 Naturvärdesbedömning 5

6 Landskap Området ligger i ett småbrutet landskap där skogsmiljöer, ofta på tunna, steniga jordar, bryter av mot åkermark i grunda dalgångar. Skogsmiljöerna består främst av hedekskogar, men inslag av planterad barrskog, både gran och tall finns också. Merparten av området är beläget på torr till frisk mark men smärre partier av våtmarker förekommer här och var. Mindre samlingar med bebyggelse ligger utspridda i området. Intentionen med utbyggnaden kring Skårsvägen är att kunna expandera bebyggelsen på ett sådant sätt att både landskapets karaktärskvalité samt ekologiska värde bevaras. Åkermarken vid Skårsvägen har idag inte brukats på ett tag och håller ett måttligt naturvärde, vilket ger området goda förutsättningar för utbyggnad. Genom en förlängning av kvarteret Knopen norr om Höjdvägen (Den utveckling som beskrivs centralt på kartan ovan.) tas en del av den tidigare åkersmarken i anspråk, dock kan en viktig grön korridor lämnas orörd norr om området. Med denna korridor kan en del av landskapskaraktären samt en visuell och ekologiskt viktig förbindelse bevaras. Bebyggelsen tar stöd i den skogsbeklädda kullen i söder. Kommunens intention med åkern norr om området är att arrendera ut denna för jordbruksändamål. Genom att placera den nya bebyggelsen på åkersområdets västra del störs inte det värdefulla källkärret på östra sidan. Norr om Höjdvägen i sydöstra delen av planområdet (nere till höger på kartan på sida 6) tillåts bebyggelsen kompletteras åt norr. Detta delområde är skymt av skog och bedöms inte påverka landskapsbilden. Med den nya byggnationen finns även möjligheter att förstärka områdets landskapskvalitéer för både de boende och för flora och fauna. Nyplantering av träd och buskar utmed och genom byggnationsområdet kan öka biodiversiteten på åkern och kringliggande område. Vandringsstigar och motionsleder genom området kan öka tillgängligheten till kringliggande natur för de boende. Den föreslagna bostadsbebyggelsen norr om kv. Knopen sedd från Skårsvägen. Kulturmiljö Västarvet/Lödöse Museum har på uppdrag från kommunen inventerat området 2010, i samband med uppdateringen av kommunens kulturmiljövårdsprogram daterad Under tidigt 1900-tal bebyggdes Lövekulle med några stora sommarvillor i utpräglad sekelskiftesarkitektur med rika snickeridetaljer. Området har senare förtätats i hög grad under slutet av 1900-talet med villor. Området pekas i kulturmiljöinventeringen ut med motivet att bebyggelsemiljön bestående av stora villor från tidigt 1900-tal i tidstypisk sekelskiftes-arkitektur omgivna av lövträdsbestånd, alléer och betesmarker. Miljön som helhet har ett högt kulturhistoriskt värde. Idag 6

7 finns inga gällande skydd för kulturmiljön. De rekommendationer som lyftes i kulturmiljösinventeringen är att betesmarkerna bör betas även i fortsättningen och stor hänsyn till den befintliga miljön bör tas vid eventuell nybyggnation. Rapporten visar på att den bebyggelse som bör skyddas i detaljplan är: Lövekulle 1:137 (Ekudden), Lövekulle 1:134 (Ekebacken) Lövekulle 1:19 och Lövekulle 1:14, Stadsskogen 2:161och 2:162. Inom planområdet ingår ingen av ovanstående byggnader. I planområdet finns dock två objekt som är tidstypiska och bidrar till helhetsmiljön som är bevarandevärd. Dessa två trävillor som finns på Lövekulle 1:193 och 1:196 skyddas genom att en bevarandebestämmelse lilla q införs för fastigheterna. Geotekniska förhållanden Norconsult har utfört en geoteknisk utredning av planområdet (Norconsult ). Planområdet består av lermark. Leran är nordost om planområdet löst till halvfast lagrad och sättningskänslig. Ett lager av sediment (sand/silt) finns vid markytan inom delar av planområdet. Norconsult har genomfört en komplettering till ovanstående utredning som omfattar hela detaljplanens utbredningsområde där följande konstateras. Totalstabiliteten bedöms vara betryggande. I det sydöstra delen av planområdet återfinns stora höjdskillnader och markytan sluttar lokalt kraftigt. Risken för blocknedfall bedöms dock som liten eftersom berget generellt är massivt och endast har mindre sprickor. Inom våtmarken i sydost måste organiska jordar vid markytan bortschaktas för grundläggning och markanläggningar. Geotekniska undersökningar behövs för att klargöra geotekniska förhållanden inför detaljprojektering av grundläggning och markanläggningar. Inom åkermarken kan sättningsproblem uppstå. Byggnader med stora laster eller byggnader känsliga för sättningar ska grundläggas med stödpålar. Byggnader med små laster och mindre känsliga för sättningar kan grundläggas med platta på mark. Mindre sättningar kan inte uteslutas. Alternativt kan belastningen av byggnader helt eller delvis kompenseras med cellplast under grundplattan. Vid uppfyllnad mer än ca 1 m bör lerans sättningsegenskaper undersökas för att bedöma risken för sättningar. Risk för översvämning Länsstyrelsen i Västra Götalands och Värmlands län har tagit fram handboken Stigande vatten där rekommendationer för hantering av översvämningsproblematik behandlas. Handboken anger rekommenderade markanvändningar för olika nivåer och var vissa markanvändningar bör undvikas. Handboken pekar även på att det vid vissa nivåer kan bli lämpligt med en markanvändning om vissa sannolikhetsreduceringar och konsekvenslindringar genomförs. I området kring vattendrag finns rekommendationer samlade i ett faktablad. I denna anges att nivåerna mellan 100- och 200-årsnivån ska helårsboende undvikas och sannolikhetsreduceringar och konsekvenslindringar ska undersökas för t.ex. delårsboende. Inom zonen mellan 200-årsnivån och högsta beräknade flöde kan helårsboende vara aktuellt om sannolikhetsreduceringar och konsekvenslindringar genomförs. Alingsås kommun lät under 2012 Sweco utföra en översvämningsutredning för Mjörn - bedömning av framtida klimatpåverakad vattennivå i Mjörn. Syftet med uppdraget var att beräkna 7

8 framtida vattenstånd med hänsyn till ett klimatscenario med 60 % ökade vattenflöden under den närmaste 100- årsperioden och beakta vindpåverkan (pålandsvind) samt vågpåverkan. Mjörns högsta vattennivå med klimatanpassade flöden (+60 %) blir +60,5 meter. För området ligger den föreslagna bebyggelsen över 100 årsnivån. Några beräkningar för 200 årsflöden är inte genomförd så rekommendationerna i stigande vatten kan inte användas fullt ut då det inte är klarlagt om en del byggrätter ligger under ett 200-årsflöde. För de mest låglänta fastigheterna genomförs konsekvenslindring genom en planbestämmelse. Detta val av åtgärd har resonerats fram enligt följande. - Vall och barriär vid Mjörn bedöms som olämpligt. - En större höjning av marknivån ses som olämplig. - Vattnet kan inte ledas till annan plats. - Konsekvenserna kan minskas genom att en vattentät konstruktion väljs upp till en nivå över 100-årsnivån. Den angivna nivån för 100-årsflödet är + 60,5 meter. En planbestämmelse finns för att skydda konstruktionen. Denna reglerar så att huvudbyggnadens konstruktion ska vara vattentät till en nivå på + 61,5 meter. D.v.s. 1 meter över det beräknade 100 årsflödet. I Stigande vatten anges att funktionen helårsboende ska fungera vid en översvämning. En del i detta är att byggnaden går att ta sig till och från under översvämningen samt att den inte skadas. Marknivåerna intill de föreslagna bostadsfastigheternas gränser ligger på + 62 meter över havet eller mer. Det bedöms som att en utrymningssäker väg från byggnaden/fastigheten går att finna på en nivå som ligger 1,5 meter högre än 100-årsflödet. I de delar som vetter mot Mjörn finns som en riskreducerande åtgärd, prickmark, för att förhindra att det uppförs byggnader i låglänta miljöer. Det finns dock några sjöbodar på en nivå som löper relativt stor risk att översvämmas. Kommunen avviker därmed från stigande vattens rekommendationer som visar på att förrådbyggnader, dit sjöbodar räknas ska ligga på en nivå som är avsevärt mycket högre än det normala vattenståndet. Det finns en pumpstation på en höjd på ca +60,0 m. Kommunens tekniska förvaltning bedömer dock att konsekvenser på denna pumpstation och VAnätet av framtida översvämningar kan hanteras med tekniskt och ekonomiskt rimliga medel. Radon Planområdet ligger inom låg- till normalriskområde för radon. Bostadsbyggnad inom lågriskområde kan normalt utföras utan särskilda skyddsåtgärder utan att högsta tillåtna radonhalt kommer att överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga. Inget byggnadsmaterial får användas som är radongenererande. Kunskap måste finnas om varifrån makadamfyllningen till grundläggningen, ballasten i betongen etc. härrör. Frågan om radonmätning på schaktbotten tas upp på byggsamrådet. På plankartan finns en upplysning om detta. 8

9 Fornlämningar/kulturminnen genomförde Riksantikvarieämbetet UV Väst en arkeologisk utredning av planområdet. Under utredningsarbetet kunde inga fornlämningar konstateras inom planområdet. Om man vid grävning eller annat arbete påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt Lag om kulturminnen m.m. (2 kap. Fornminnen). Bebyggelseområden Bostäder Befintliga bostäder inom och kring planområdet utgörs av friliggande villor på stora ( kvm) till mycket stora tomter ( kvm). På åkern planeras för ca femton villor och två mindre flerbostadshus om sammanlagt ca tio lägenheter. De tillkommande tomterna ligger strax över 700 kvadratmeter och de planerade mindre flerbostadshus ligger på en stor fastighet vilken vid kan delas i tomter på minst 400 kvadratmeter. Genom avstyckning och utökning av byggrätt inom privata fastigheter skapas ytterligare 14 tomter som är lämpliga för bostadsbebyggelse. De blivande fastigheterna regleras med en bestämmelse om minsta fastighetstorlek och varierar mellan 700 m 2 för majoriteten av i området till 7000 m 2 för en fastighet i väster. Den tillkommande bebyggelsens fastighetsstorlek skiljer sig därmed från den typ av fastigheter som idag finns i Skår. Motiv för detta finns i viljan att skapa ett effektivt utnyttjande marken och i enlighet med Bostadsprogrammet bredda boendeformerna i stadsdelen. Den största byggnadshöjden tillåts för bebyggelsen vid Höjdvägen, vid den södra delen i det nya bostadskvarteret på åkern och för tomterna som innehåller stora befintliga bostadshus vid stranden som är reglerad till 6,0 meter vilken motsvarar ett 2-våningshus. Inom övriga planområdet tillåts en byggnadshöjd på 5,0 meter som motsvarar ett 1½ våningshus. I detaljplanen regleras största tillåtna area för bostäder men däremot inte antal lägenheter. Beroende på vilka lägenhetsstorlekar som slutgiltigt väljs kan därför det totala antalet komma att variera. Upplåtelseform regleras inte heller i detaljplanen vilket innebär att ägande-, bostads- eller hyresrätt kan bli aktuellt. Byte av upplåtelseform kan också komma att ske senare. Befintlig service och verksamheter Det finns ingen offentlig eller kommersiell service i Skår utan närmsta handelsområde med mataffär och vårdcentral m.m. är Alingsås centrum, ca 4 km nordost om Skår. Söder om Östboviksvägen finns Scoutstugan Östbovik. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Skår tillhör Kullingsbergsskolans (förskola - år 6) och Noltorpsskolans (år 7- år 9) upptagningsområde. Västarvet/Lödöse Museum har på uppdrag från kommunen inventerat området 2010, i samband med uppdateringen av kommunens kulturmiljövårdsprogram. Byggnader inom följande fastigheter inom och i anslutning till planområdet har pekats ut för sina kulturhistoriska värden: Lövekulle 1:14, 1:16, 1:19, 1:131, 1:134, 1:193 och 1:196 och Stadsskogen 1:204, 2:161 och 2:162. För huvudbyggnaderna inom Lövekulle 1:193 och 1:196 har planbestämmelse q införts på plankartan. Dessa byggnader bedöms vara kulturhistoriskt eller miljömässigt värdefulla och får ej förvanskas till sin yttre eller allmänna karaktär. Varsamhetsbestämmelsen hänvisar till planoch bygglagen kap

10 Gestaltning Utseendet För att se till att den nya bebyggelsen passar in i sin omgivning regleras fasadmaterial, takform och takfärg för villabebyggelsen. Inom planområdet ska byggnaders fasader i huvudsak utföras i trä eller puts. Tak ska vara sadeltak. Terränganpassning Friggebodar Tillgänglighet Höjdskillnader inom Lövekulle 1:196, 1:162 vid Höjdvägen samt bostadskvarteret norr om kv Knopen är stora till mycket stora. Om olämpliga hustyper byggs inom dessa fastigheter eller olämpliga infartslösningar anordnas kan stora stödmurar eller omfattande schakteller utfyllnadsingrepp krävas, vilka kan ha mycket negativ påverkan på kringliggande fastigheter. För att undvika dessa påverkningar får marken inom dessa fastigheter inte ändras mer än 1 meter uppåt eller nedåt och tillåts här endast terränganpassade hus eller grundläggning på plintar. Detta är reglerat genom planbestämmelserna n 1 och b 1. Vad gäller en- och tvåbostadshus får man i bostadshusets omedelbara närhet utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader (så kallade friggebodar), även på mark som enligt planbestämmelse inte får bebyggas (så kallad prickmark), men inte närmare tomtgräns än 4 meter. De grannar som berörs kan dock medge att friggebodar får placeras närmare gränsen. Se plan- och bygglagen för aktuella regler för dessa byggnader. Markplaneringen ska utföras så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan nå målpunkter som entréer m.m. utan problem. Föreskrifter finns i Boverkets Byggregler, BBR. Tillgänglighet till enbostadshus kan undantas med hänsyn till besvärliga terrängförhållanden på tomten. Ramp med maximal lutning 1:12 ska dock kunna anordnas till entré. Policy för funktionshinderfrågor i Alingsås kommun (antagen av kommunfullmäktige den 23 mars 2011, 34) har upprättats och är vägledande för arbetet med tillgänglighetsfrågor. Trygghet Ljussättning Trygghetsskapande aspekter är viktiga, som god belysning utomhus på allmänna ytor. God överblick över olika delområden ska finnas vilket t.ex. innebär att höga buskar, plank eller murar inte får skymma sikten längs gångstråk. Bilar som inte står i garage bör kunna ses från bostäderna. Trafikflöden med fordon och människor som rör sig ger också trygghet. Manualen BoTryggt05 ger mer detaljerade anvisningar för planeringen (se Riktlinjer för ljussättning finns i Alingsås ljusguide (antagen av kommunstyrelsen 2004) samt i rapporten Tryggt och jämställt ljus (Alingsås kommun 2010). Ljussättningen bör gestalta rummet, framhäva karakteristiska detaljer/miljöer och underlätta orientering. Gång- och cykelstråk mellan olika målpunkter som entréer, busshållplatser etc. ska vara väl ljussatta. För belysning på kvartersmark och längs gång- och cykelstråk används stolpar med max 4 meter höjd till armaturen, alternativt låga pollare eller vägghängning på byggnader. Samtliga armaturer inom kvarteret bör ha en enhetlig karaktär för att upplevelsemässigt hålla samman området. Ljuskällor ska ha god färgåtergivning och neutral färgtemperatur. 10

11 En planbestämmelse anger att belysningsarmaturer ska vara helt avbländade. Att armaturerna är helt avbländade är viktigt för att inte förstöra människors mörkerseende så att delområden med lägre ljusnivåer upplevs som alltför mörka och otrygga. Enligt plan- och bygglagen 8:3 krävs bygglov för att sätta upp ljusanordningar inom områden med detaljplan. Byggnadsnämnden kan kräva att bygglov söks för vissa ljusanordningar och om de har en bländningseffekt kommer troligen bygglov att nekas. Samlingsplatser och aktivitetsytor Naturliga samlingsplatser och områden för lek är de gemensamma strandoch grönområdena i området. Det finns flera promenadstigar i omgivningarna. En lekplats placeras även på åkerns sydöstra del. Friytor Naturområden Följande mål finns med i Alingsås miljömål : Boende i tätorterna ska ha maximalt ca 500 meter promenadavstånd mellan bostad och sammanhängande grönområde. Inom planområdet ligger de flesta bostäderna i direkt anslutning till naturen, med undantag för några som har mindre än ca 150 meter till närmsta grönområde. Lövskogen i planområdets södra del och öster om planområdet är mycket uppskattat och används intensivt för promenader. Planområdet ligger vid Mjörn som har stort värde för vatten- och strandrekreation. I planområdets nordvästra hörn finns en brygga som på sommaren används för småbåtar. 11

12 Gator och trafik Gator Kommunfullmäktige har antagit en Trafikplan för Alingsås Stad (antagen ). Bl.a. innehåller planen mål för olika trafikslag, beskrivning av olika gators funktioner samt ett antal förslag till åtgärder. Ändrad utformning av gator, nya gång- och cykelvägar m.m. föreslås. Bild från föreslagna åtgärder, källa Trafikplan för Alingsås stad antagen För nu aktuellt planområde anges att Lövekullevägen är enda vägen in i området och oskyddade trafikanter färdas i blandtrafik. Trafikplanen anger att en gång- och cykelväg Lövkullevägen ska anläggas väster om stadsskogsgatan. För det nya bostadsområdets trafikförsörjning föreslås en gata med rundkörning för att undvika behov av vändplats. Skårsvägen är mellan 3,0 och 3,6 meter bredd. För att klara den trafikökning som planen innebär måste vägen breddas. För detta ändamål har mark reserverats i detaljplanen. För infart till de nya tomterna vid slutet av Höjdvägen används ett skaft mellan Lövekulle 1:163, 1:164, 1:166, 1:167. Detta kommer att försörja två fastigheter. Infart till Lövekulle 1:193, 1:191 och delen av Lövekulle 1:192 vid vattnet sker över naturområdet norr om fastigheterna. Detta infartsstråk har betecknats med tillfart på plankartan. Trafik Som bilaga till fördjupning av översiktsplanen för staden Alingsås (antagen 2008) finns en Trafiktaktik. Som lokala mål anges bl.a. att trafikstrukturen ska vara väl utbyggd, att kollektivtrafiken ska vara god och möjliggöra ett miljöanpassat resande samt att gång- och cykeltrafiken ska utvecklas. Mellan Lövekulle och väg E20 har en ny gata anlagts. Gatan löper över järnvägen i en ny bro till Lövekulle. Till den nya stadsdelen Norra Stadsskogen har också en ny gång- och cykelförbindelse skapats under järnvägen i höjd med befintlig båtuppläggningsplats i Alfhem. Förbindelse mellan planområdet och Alingsås stadskärna med bl.a. affärer, vårdcentral, skolor och station, går via Skårsvägen-Lövekullevägen- Viktoriagatan. 12

13 Förbindelse med väg E20 går via Skårsvägen-Lövekullevägen- Stadsskogsvägen-Hedvigsbergsvägen, denna väg kan även användas för resa till centrum. Gång-, cykeloch mopedtrafik Kollektivtrafik Skolvägar Kommunfullmäktige har antagit som lokalt miljömål att cykel- och gångtrafikens andel av trafikytorna ska öka. Gång- och cykelväg finns utbyggd utmed Viktoriagatan och en del av Lövekullevägen. Förslag för kompletterade gång- och cykelbana vid Lövekullevägen finns med i kommunens trafikplan. Inom planområdet har mark reserverats för utbyggnad av gång- och cykelnätet utmed Skårsvägen. Gröna släpp i kvartersmarken finns inlagda vid Höjdvägens och Östboviksvägens slut för att möjliggöra allmänhetens tillträde ut i naturmarken. Området försörjs med kollektivtrafik genom busslinje 2 som kör mellan Talludden, direkt norr om planområdet och Alingsås terminal. Flertalet av bostäderna inom planområdet har mindre än 500 meter till busshållplatsen vid Talludden. Skår tillhör Kullingsbergsskolans (förskola - år 6) och Noltorpsskolans (år 7- år 9) upptagningsområde. Avståndet till dessa skolor samt till Alströmergymnasiet är ca 4 km. Busslinje 2 stannar nära Kullingsbergsskolan och Noltorpsskolan och avgår 4 gånger per timme på morgonen från Talludden. Parkering Parkeringsnormen som tillämpas vid bygglovgivning är 2 p-platser för enbostadshus. Som en av dessa p-platser godtas uppfart framför garage/carport. Vad gäller för flerbostadshusen? Teknisk försörjning Vatten/avlopp Området ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anslutning av Lövekulle 1:129 sker via Lövekulle 1:128 vid förbindelsepunkt för fastigheten Lövekulle 1:209. Lövekulle 1:129 har ingen väganslutning idag och angörs via väg över Lövekulle 1:209 och gångstig över Lövekulle 1:128. För verksamhetsområdena Röhult och Lövekulle-Skår gäller förhöjd anläggningstaxa (+50%). Dagvatten Dagvatten ska alltid tas omhand lokalt eller om så behövs genomgå rening innan det avleds till recipient. Kommunfullmäktige har i oktober 2010 antagit Dagvattenstrategi för Alingsås tätort (en bilaga till Strategi för vatten & avlopp i Alingsås kommun ). Tekniska nämnden har också i mars 2011 godkänt Dagvattenplan för Alingsås tätort, Del I. I enlighet med dessa handlingar ska dagvattnet inom varje fastighet ledas till ett fördröjningsmagasin med bräddavlopp till närmsta dike eller naturområde. 13

14 Energitillförsel Kommunfullmäktige har antagit Alingsås miljömål Målen är i huvudsak att energianvändningen per invånare och utsläppen av växthusgaser per invånare ska minska, andelen förnyelsebar energi ska öka samt att nya byggnader ska kännetecknas av en mycket hög energieffektivitet. Utsläppskraven på eldstäder för ved jämställs med de som gäller för pelletseldstäder avseende partiklar och kolväten. Sårbarhets/beredskapsaspekter med avseende på elförsörjning ska beaktas. Lokala eldstäder som uppfyller utsläppskraven i Boverkets Byggregler får installeras. Energieffektiva byggnader För att uppmuntra till ett mer energieffektivt byggande finns en bestämmelse om att energieffektiva byggnader får ha ytterligare 10 m 2 byggnadsarea. Syftet är att bostadens area inte ska behöva minskas för att man väljer ytterväggar med extra tjock isolering. Ett förslag kallat Riktlinjer för energieffektiva byggnader har tagits fram inom Alingsås kommun. Det övergripande målet är att begränsa kommunens klimatpåverkan. Ett av kommunens miljömål är att skapa förutsättningar för att bli den mest energieffektiva kommunen i regionen när det gäller elanvändning per invånare. Byggnadens behov av köpt energi av olika slag ska räknas samman (för värme, varmvatten och driftel men exklusive hushållsel) och olika energislag viktas beroende på deras miljöpåverkan. Eftersom tillkommande el i Sveriges energisystem huvudsakligen kommer från kolkondenskraftverk ska köpt el till byggnaden räknas upp med en faktor 2,5. Grundprincip: Byggnaden har ett behov av köpt energi, viktat enligt beräkningsmodellen, av maximalt 90 kwh/m 2 och år, eller uppfyller kriterierna för passivhus enligt kravspecifikation från Forum för energieffektiva byggnader. Exempel småhus med pelletseldning: Högst ca 65 kwh/m 2 biobränsle + ca 10 kwh/m 2 driftel (10 x 2,5 = 25) Exempel småhus med värmepump: Högst ca 36 kwh/m 2 el Arean som avses är golvarean i temperaturreglerade utrymmen avsedda att värmas till mer än 10 o C, begränsade av klimatskärmens insida (definition enligt BBR 9:12). Instruktioner för energiberäkningen finns i Fördjupningsmaterial till Riktlinjer för energieffektiva byggnader. Energikrav för kommunala tomter El Restprodukter/avfall Ett villkor för att få köpa en kommunal tomt är att byggnaden blir mer energieffektiv än vad gällande byggnorm kräver. Detta redovisas i den energibehovsberäkning som ska lämnas till byggnadsnämnden innan byggstart. I avvaktan på att ovanstående riktlinjer antas gäller tekniska nämndens beslut att energianvändningen för uppvärmning och varmvatten får vara högst 80 kwh/m 2 och år. Nätstation finns söder om Lövekulle 1:156. Skår tillhör Alingsås Energis distributionsområde. Det finns en transformatorstation vid Lövekullevägen. I byggnaderna bör femledaresystem installeras för att minska elektromagnetiska fält. Ett område för en ny teknisk anläggning ( E ) finns i detaljplanens sydöstra del invid lekplatsen. Förpacknings- och tidningsinsamling finns i Stadsskogen vid Rubingatan och i Alingsås centrum. 14

15 4. Konsekvenser Hållbar utveckling och miljö Hållbar utveckling Trafikmiljö Bebyggelsens energianvändning minimeras genom att kommunen har strängare krav än Boverkets byggregler. Uppskattningsvis genererar varje hushåll sex fordonsrörelser per dygn. Genom planen tillkommer ca 41 hushåll till de ca 48 befintliga hushåll i Skår. Detta innebär att trafiken från och till Skår ökar från dagens ca 300 till ca 550 fordonsrörelser per dygn. För att hantera den ökade trafikmängden på Skårsvägen kommer vägen inom planområdet att breddas och en gång- och cykelväg anordnas. För utbyggnaden av gång- och cykelbanan på den resterande sträckan mellan planområdet och Lövekullevägen, har kommunen ansökt om medfinansiering via statliga medel. Idag trafikeras Lövekullevägen, öster om Badplatsvägen, av cirka 900 fordon/dygn (år 2011). Viktoriagatan, vid Oxelgatan, trafikeras av fordon/dygn (år 2012). Stadsskogsgatan, norr om Rubingatan, trafikeras av cirka fordon/dygn (år 2011) och Hedvigsbergsvägen, väster om Svedenborgsgatan, av cirka fordon/dygn (2011). En uppskattning är att trafiken från och till Skår kommer att fördela sig på de två alternativa vägarna från området, Viktoriagatan-Lövekullevägen- Skårsvägen och Hedvigsbergsvägen-Stadsskogsvägen-Lövkullevägen- Skårsvägen, vilket innebär att trafikmängderna på dessa vägar kommer att öka med ca 125 fordonrörelser/dygn var. Det befintliga gatusystemet med de trafikmängder vilka redovisats ovan, bedöms klara den tillkommande trafikmängden. Strandskydd I samband med tidigare detaljplanering har strandskyddet upphävts inom delar av planområdet. När en äldre detaljplan ersätts av en ny, återinträder dock strandskyddet och en ny bedömning ska göras om strandskyddet ska upphävas för de delar av strandområdet som kommer att tas i anspråk. För upphävandet ska det finnas särskilda skäl i enlighet med bestämmelserna i 7 kap 18 c-d miljöbalken. Inom följande områden upphävs strandskyddet (siffrorna hänvisar till kartan på sida 17): 1. Lövekulle 1:129. Fastigheten får utökad byggrätt och det befintliga fritidshuset kan ersättas av en större, åretruntbebodd bostad. Fastigheten skils från vattnet av annan fastighet. 2. Lövekulle 1:142. Genom planen kan fastigheten delas och ett bostadshus kan uppföras nordost om den befintliga huvudbyggnaden. 3. Lövekulle 1:192, 1:193 och 194. Inom fastigheterna finns följande byggnader (bokstäverna hänvisar till kartan på sidan 15): A. Huvudbyggnad, 210 kvm, ansluten till kommunal VA, uppförd ca 1920, avstånd till strandlinje 55 meter. B. Sommarbostad och snickarbod, 35 kvm, ansluten till kommunal VA, uppförd ca 1920, bebodd april-oktober, avstånd till strandlinje 18 meter. C. Sommarbostad, 35 kvm, ansluten till kommunal VA, uppförd ca 15

16 1980, bebodd april-september, avstånd till strandlinje 35 meter. D. Garage, 21 kvm, uppfört ca 1920, avstånd till strandlinje 20 meter. E. Vedbod/utedass/trädgårdsbod, 25 kvm, uppfört ca 1920, avstånd till strandlinje 25 meter. F. Garage, 32 kvm, uppfört ca 1920, avstånd till strandlinje 36 meter. G. Bastu/badhus, 6 kvm, avstånd till strandlinje 13 meter. H. Båthus, 25 kvm, avstånd till strandlinje 0 meter. Vid strandlinjen finns en pir och en brygga. Området vid Skårsvägen utgörs av en trädgård avgränsad genom en häck. 4. Lövekulle 1:196. Inom fastigheten finns två bostäder som bebos året runt. Bostadshuset närmast vattnet (23 meter från strandlinjen) kan ersättas med ett större hus. Hemfridszonen bedöms inte utökas. Norr om bostaden vid vattnet finns ett pumphus på 12 kvm. Området vid Skårsvägen utgörs även här av en trädgård avgränsad genom ett 2 meter hög häck. Strandskyddet upphävs inom områden 1-4 på grund av att områdena redan idag är i anspråkstagna på ett sätt som gör att de saknar betydelse för strandskyddets syften. Den bebyggelse som planen möjliggör, kommer inte att leda till att hemfridszonen utökas. För området inom Lövekulle 1:192 vid Skårsvägen och 1:196 gäller även att det är väl avskilt från området närmast strandlinjen genom bebyggelsen. Även områden 5, och 7 (Lövekulle 1:147, 1:153, 1:154 och 1:162) är väl avskilda från området närmast strandlinjen genom bebyggelse. För dessa områden gäller att passage till stranden finns. För all utpekad bebyggelse finns byggrätt i gällande plan. Inom planområdet upphävs strandskyddet inom kvartersmarken och lokalgator samtidigt som detaljplanen antas. 16

17 Översikt upphävandet av strandskydd. Naturmiljö Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden och skydd av naturen i miljöbalken, kapitel 3 och 7. En del av de föreslagna bostadskvarteren hamnar inom område som är av riksintresse för naturvård. Kommunen gör dock bedömningen att denna exploatering inte innebär någon påtaglig skada på riksintresset. Den aktuella marken är tidigare åkermark och ianspråktagandet av mark som ligger inom riksintresse är marginellt. Den tidigare åkermarken ingår inte i de värden som berörs av riksintresset för området. De delar av lövskogen som har höga naturvärden skyddas genom en 30 meter brett området mellan skogsbrynet och bostadskvarteren. Kulturmiljö Planen innebär ett tillägg i en kulturhistoriskt värdefull miljö. Miljön är inte av riksintresse för kulturmiljövården. Detaljplanen tar hänsyn till värden som finns i byggnader som bidrar till helhetsmiljön som en bebyggelsemiljö bestående av stora villor från tidigt 1900-tal i tidstypisk sekelskiftesarkitektur. Detta genomförs genom att en bevarandebestämmelse lilla q införs för Lövekulle 1:193 och 1:

18 Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer finns för kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft. Under 2010 har luftmätningar av kvävedioxid, svaveldioxid, bensen, xylen och toluen gjorts i Alingsås som visar att inget överskridande skett. Olika luftvårdsförbund samt SMHI har gjort mätningar och beräkningar av andra ämnen över Alingsås. Slutsatsen är att miljökvalitetsnormerna inte överskrids. Den ökning av trafiken som den nya exploateringen innebär, medför inte att buller och avgaser kommer att öka nämnvärt. Tillskottet av bostäder kommer att innebära en viss ökad belastning av dagvatten från hårdgjorda ytor. Det är viktigt att skydda både de närliggande vattenmiljöerna och nedströms liggande vatten, då Mjörn har en rik flora och fauna vars värden utgör en del av riksvärdena i riksintresseområdet för naturvård. Rening av dagvatten sker genom lokalt omhändertagande. Med dessa åtgärder bedöms påverkan på de närliggande vattenmiljöerna bli liten. Detaljplanen bedöms inte ge påverka möjligheterna att uppnå de fastställda miljökvalitetsnormerna. Planen kommer inte att innebära att någon miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken överträds. Buller Riksdagen har 1997 fattat beslut om riktvärden för bullernivåer från trafik. Enligt Boverkets allmänna råd 2008:1, Buller i Planeringen, är huvudregeln att följande ljudnivåer ska klaras: - 30 dba ekvivalentnivå inomhus - 55 dba ekvivalentnivå utomhus vid fasad och på uteplats - 45 dba maximalnivå inomhus nattetid (kl 22-06) - 70 dba maximalnivå på uteplats Planområdet ligger väster om Västra Stambanan. Trafikbullerutredningen, genomfört av Soundcon, , visar att avståndet till järnvägen är så stort att inga bullerstörningar enligt ovanstående riktvärden uppstår inom planområdet. Vibrationer Västra Stambanan trafikeras av ca 225 gods- och persontåg per dygn. Abesiktning Väst AB utförde mars 2010 en mätning av vibrationsstörning i en bostad inom Lövekulle 1:143, som ligger 350 meter från Västra Stambanans banvall. Mätningens slutsats är att fastigheten inte utsätts för störande eller skadebringande vibrationsnivåer. Planområdet bedöms inte störas av vibrationer. 18

19 Behovsbedömning Ställningstagande Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34 och Miljöbalken 6 kap 7 för aktuell detaljplan. Kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Kommunen har därmed bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planområde. 5. Administrativa frågor Genomförandetid Handläggning Planavgift Planens genomförandetid är femton år från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft. Planläggningen sker med normalt planförfarande och planen antas av samhällsbyggnadsnämnden. Kostnaderna för upprättandet av detaljplanen tas ut som planavgift enligt gällande taxa i samband med bygglov/bygganmälan. Bilagor Komplettering geoteknings undersökning, Norconsult Geoteknisk undersökning, Norconsult Vibrationsutredning, Metron Miljökonsult, Riskutredning, COWI, Trafikbullerutredning, Soundcon, Naturvärdesbedömning, Pro Natura, Arkeologisk utredning Lövekulle 1:147 m.fl., , Riksantikvarieämbetet UV Väst Medverkande Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en plangrupp med representanter från samhällsbyggnadskontoret, tekniska kontoret, miljöskyddskontoret, Job van Eldijk från Ramböll Sverige samt Eva Engman från Explo AB. 6. Genomförande Organisatoriska frågor Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för merparten av den allmänna platsen. På områden där det på plankartan angivits en a 1-2 -bestämmelse är fastighetsägarna tillsammans huvudman för den allmänna platsen (enskilt huvudmannaskap). Huvudmannaskapet innebär ansvar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats. Den sydligaste delen av Skårsvägen som omfattas av detaljplanen samt den föreslagna förlängningen av Östboviksvägen och förlängningen av grenvägen från Höjdvägen i planområdets södra del får enskilt huvudmannaskap(a 2 ). Det gäller också tillfart över naturområde (a 1 ). Anledningen att dessa delar av planområdet har enskilt huvudmannaskap är att de ansluter till områden med befintligt enskilt huvudmannaskap. Anslutning till dessa områden med enskilt huvudmannaskap möjliggör en 19

20 tydlig ansvarsfördelning och effektiv drift och underhåll. Ansvarsfördelning Alingsås kommun projekterar och utför samtliga åtgärder på allmän platsmark där kommunen är huvudman och för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp. Inom allmän plats med enskilt huvudmannaskap ansvarar berörda fastighetsägare gemensamt för projektering och utförande av den allmänna platsen. Alingsås Energi nät ansvarar för kompletterande utbyggnad av elnätet. Respektive fastighetsägare ansvarar för genomförandet av nya byggrätter och andra åtgärder på sin kvartersmark. Avtal Kommunala tomter förmedlas genom kommunens tomtkö eller genom mäklare på den öppna marknaden. Kommunala tomter för flerbostadshus fördelas till exploatör enligt kommunens gällande riktlinjer för tilldelning av tomtmark. Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för miljöanpassat byggande i Alingsås, tomtköpare/exploatörer ombes inför byggnation av tomterna att ta del av riktlinjerna. Kommunen avser att träffa exploateringsavtal med de fastighetsägare som får avstyckningsmöjligheter. Avtalet behandlar, utöver marköverlåtelser, de nya byggrätternas andel i kostnader för exploateringsåtgärder som förbättring av gatunätet, utbyggnad av gångoch cykelväg m.m. Exploateringsavtalet ska vara undertecknat av exploatörerna innan detaljplanen ställs ut för granskning. Avtal med ägaren till Lövekulle 1:126 om överlåtelse av mark, som utgör allmän plats i detaljplanen (gång- och cykelväg), ska träffas mellan kommunen och fastighetsägaren. Avtalet ska träffas innan byggnationen av gång- och cykelvägen startar. Avtal med ägaren till Lövekulle 1:129 om villkoren för en anslutning till det allmänna VA-nätet ska träffas innan detaljplanen antas. Se också servitut för VA till Lövekulle 1:129 nedan. Mellan kommunen och ägarna till Lägret 3 och Lövekulle 1:156 har avtal träffats om överlåtelse av mark som ska tillföras fastigheterna. Se också kvartersmark, utökning av tomt nedan. Fastighetsrättsliga frågor Allmän platsmark Utöver kommunal mark föreslås mark tas i anspråk från Lövekulle 1:126, 1:162, 1:188, 1:190 och del av 1:191 för att skapa allmän plats (NATUR) med kommunalt huvudmannaskap. Lövekulle 1:102, 1:127, 1:189 och del av 1:191 berörs av allmän plats (NATUR, tillfart, a 1 ) med enskilt huvudmannaskap. Inom den allmänna platsen får en tillfart för bostäder inom Lövekulle 1:193, 1:194, 1:195 (Lotten (A)) och Lövekulle 1:191, 1:192, 1:193 (Lotten (B)) samt befintlig pumpstation anordnas. Tillfartsområdet upplåts i en förrättning enligt anläggningslagen till en gemensamhetsanläggning för de berörda bostadsfastigheterna. Lövekulle 1:162 berörs av mark för allmän plats (LOKALGATA, a 2 ) med enskilt huvudmannaskap. Marken upplåts i en förrättning enligt anläggningslagen till en gemensamhetsanläggning, förslagsvis den befintliga Lövekulle ga:3. 20

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Tillägg nr 2 till planbeskrivning 2015-03-04. Ändring av detaljplan för Hemsjö, Bostad vid Källåkersvägen 6. Dnr 2014.397 211 Antagandehandling

Tillägg nr 2 till planbeskrivning 2015-03-04. Ändring av detaljplan för Hemsjö, Bostad vid Källåkersvägen 6. Dnr 2014.397 211 Antagandehandling Handläggare: Hans Nerstu, tfn 0322-61 62 58 Dnr 2014.397 211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Hemsjö, Bostad vid Källåkersvägen 6 Tillägg nr 2 till planbeskrivning 2015-03-04 1 1. Inledning

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25. Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14. Dnr 2014.062 211 Antagandehandling

Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25. Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14. Dnr 2014.062 211 Antagandehandling Handläggare: Emil Hjalmarsson, tfn 0322-616367 Dnr 2014.062 211 Antagandehandling Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14 Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25 1 1. Inledning

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hålabäcksstigen. Dnr Antagandehandling

Planbeskrivning Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hålabäcksstigen. Dnr Antagandehandling Handläggare: Nermina Ombasic, tfn 0322-61 71 60 Dnr 2015.016 211 Antagandehandling Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hålabäcksstigen Planbeskrivning 2016-12-12 1 1. Inledning Syfte Allmänt Planhandlingar

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [7] Plannummer: 10-38x Referens Åsa Hansson LAGA KRAFT den 2015-07-16 Botkyrka kommun Stadsbyggnadsenheten DETALJPLAN FÖR Yrkesskolan 2 och del av 3 m.fl. Tumba, Botkyrka kommun... GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning samrådshandling Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2014/00386 Datum: 2015-11-25 Handläggare: Sandra Thomée Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Flåghult 1:51 m fl 2008-05-29 Strömstads kommun, Västra Götalands län Reviderad 2008-10-06 Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7 Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. i Tranås stad, Tranås kommun Upprättad i september 2008 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 68/08 Planområde Byggnadsnämndens beslut om samråd

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Enkelt planförfarande 2012-02-07 Handlingar Plankarta med bestämmelser

Läs mer

DNR Sida 1 av 5

DNR Sida 1 av 5 DNR 2012-1346 Sida 1 av 5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mogaskolan, omfattande fastigheten Moga 5:1 och del av Moga 1:4 med flera, i Svenljunga tätort, Svenljunga kommun, Västra

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling SAMHÄLLSBYGGNAD Ändring av detaljplan för Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2016-12-01 Innehåll Förutsättningar 3 Planförslag 4 Plankarta med bestämmelser 6 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

Detaljplan för fastigheten KLUBBEN 3:9 m.fl. samt upphävande för del av fastigheten KLUBBEN 3:1, inom Yttersjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten KLUBBEN 3:9 m.fl. samt upphävande för del av fastigheten KLUBBEN 3:1, inom Yttersjö i Umeå kommun, Västerbottens län Antagandehandling Handläggare: 1 (5) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten KLUBBEN 3:9 m.fl. samt upphävande för del av fastigheten KLUBBEN 3:1, inom Yttersjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun Planbeskrivning Antagandehandling Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun HANDLINGAR -

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer