Planbeskrivning Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING"

Transkript

1 Handläggare: Job van Eldijk, tfn Dnr SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen Planbeskrivning

2 Syfte Planhandlingar Läge och areal Markägare 1. Inledning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en kompletterande utbyggnad av Skår med ca 30 bostäder i form av både friliggande villor och i mindre flerbostadshus. Avstyckning av ett flertal fastigheter i Skår prövas också. Den juridiskt bindande handlingen är plankarta med bestämmelser. Till detaljplanen fogas en planbeskrivning som innehåller en beskrivning av planens genomförande och en illustrationskarta. Dessa har ingen rättsverkan utan ska underlätta förståelsen av planen och vara vägledande vid tolkningen av den. Efter granskning av planen upprättas också ett utlåtande. Planområdet ligger vid Mjörns strand, ca 4 km från Alingsås stadskärna. Planområdet är ca 10 ha och är uppdelat i tre områden. Ett på 9,5 ha och två mindre på 0,5 ha. Kommunen äger Lövekulle 1:102, 1:147, 1:153, 1:154 och 1:187. Övrig mark inom planområdet är i privat ägo. 2. Tidigare ställningstaganden Uppdrag Detaljplaner Kommunstyrelsen beslutade om en detaljplanebeställning där uppdraget att upprätta denna detaljplan ingår. Uppdraget kommer från kommunen som största markägare men flera privata fastighetsägare är angelägna att planen tas fram. För området gäller följande detaljplan: Detaljplan för Alingsås, Skår (lagakraft ), Dp 81. Genomförandetiden har gått ut för ovanstående plan. När den nya detaljplanen vunnit laga kraft kommer den att upphäva den äldre planen i berörda delar. Vision Flerårsstrategi Alingsås kommun har antagit Vision 2019 som en ledstjärna för all planering. Bl.a. anges att Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Alingsås har invånare år En av tre huvudstrategier för genomförandet är Boende och i en bostadspolicy anges att bostadsformerna ska vara strandnära boende, innerstadsboende, lågbudgetboende, marknära boende samt boende på landet. I flerårsstrategi (budget) anges bl.a. följande prioriterade mål: I Alingsås kommun: finns det attraktiva boendemöjligheter skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling Alingsås miljömål Kommunen har också antagit Alingsås miljömål De är grupperade i de tre huvudområdena Rik natur, Friskt vatten och Det goda samhället. Inom det sistnämnda området är det främst följande nationella miljökvalitetsmål som är aktuella för detaljplaneringen: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och Frisk luft. Energimålen beskrivs närmare nedan under rubriken Teknisk försörjning. Ett övrigt övergripande mål är att de nationella miljömålen avseende luftföroreningar ska klaras i 2

3 hela kommunen. De aktuella detaljerade miljömålen beskrivs nedan under lämpliga rubriker. Miljökvalitetsnormer för vatten Vattenmyndigheterna har tagit fram ett förslag till vattenförvaltning som bl.a. innehåller miljökvalitetsnormer för vatten. Mjörn har klassificerats som "God ekologisk status" år 2009 och miljökvalitetsnormen är att "God ekologisk status" ska kvarstå år Den andra miljökvalitetsnormen är att uppnå "God kemisk ytvattenstatus" (exklusive kvicksilver) år 2015 och detta var redan uppnått år Översiktliga planer och avvägningar Området är utpekat som ett utbyggnadsområde för blandstaden i Fördjupad översiktsplan Staden Alingsås 2008 (antagen ). I den fördjupade översiktsplanen anges att eftersom bebyggelsen i Lövekulle är tämligen homogen bör tillkommande bebyggelse komplettera den befintliga i fråga om upplåtelseformer. Vid exploatering ska hänsyn tas till de två nyckelbiotoperna med ädellövskog inom och i angränsning till området. En knutpunkt för kollektivtrafik föreslås i höjd med bron vid Stadsskogsgatan. Vidare föreslås en ny gång- och cykelväg längs Lövekullevägen och Skårsvägen. I kommunens översiktsplan, ÖP95, pekas planområdet ut som lämpligt för Ny sammanhållen bebyggelse/större anläggning. Planförslaget överensstämmer med Fördjupad översiktsplan för Staden Alingsås och översiktsplanen ÖP95. Program Enligt plan- och bygglagen 5:10 kan kommunen, om man bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program. Kommunen bedömer att nu aktuell detaljplan inte är så komplicerad att ett särskilt program behövs. Bostadsprogram Kommunstyrelsen beslutade att anta Bostadsprogram för bostadsbyggandet i kommunen. Enligt detta ska planering ske för ca 15 bostäder i Skår. Den anger även att Kommunens boendeplanering utgår från Vision 2019 och syftar till att Alingsås ska vara en attraktiv kommun att bo i. Alingsås ska därför bevara sin småstadskaraktär och landsbygden vara levande. Vid nybyggnad inom kommundelar eller stadsdelar eftersträvas en komplettering av sådana bostadstyper som saknas inom det aktuella området. Varje större utbyggnadsområde bör redan från början planeras så att efterfrågan på olika typer av boende med skilda upplåtelseformer kan tillgodoses. Detta för att nå en blandad åldersstruktur och ge förutsättningar för integrerade områden. Bostadsplaneringen ska genomföras så att man uppnår största möjliga hållbarhet. Detta åstadkoms genom att först och främst förtäta med mindre enheter i befintlig bebyggelse. En utbyggnad genom förtätning minimerar behovet av ny infrastruktur och förbättrar befolkningsunderlaget för befintlig närservice och kollektivtrafik. 3

4 Riksintresse för naturvård En betydande del av området är beläget inom Riksintresseområdet Anten- Mjörn. Anten-Mjörns viktigaste värden (de så kallade riksvärdena) utgörs av odlingslandskapet (naturbetesmarker och ängar), geovetenskapliga värden (sprickdal, jättegrytor, drumlin), lövskogar (flora och fauna) och själva sjöns värden (fauna). Av riksintressebeskrivningen framgår speciella platser som är särskilt viktiga inom riksintresseområdet, dock utpekas inte Skår som en sådan speciell plats. Värdetrakt lövskogar och grova lövträd Området är beläget mitt i ett landskapsutsnitt som i flera sammanhang identifierats som en viktig värdetrakt för naturvärden knutna till lövskogar och grova lövträd (Strategi för formellt skydd av skog i Västra Götalands län, Rapport 2006:41; Landskapsanalys av lövträdsmiljöer i Västra Götalands län, Rapport 2011:42). Lövskogstrakten vid Mjörn och Anten pekas ut som ett av de 6 viktigaste områdena i Västra Götalands län för områden med värden knutna till åldriga lövträd. I dessa värdetrakter är ambitionen hos naturvårdande myndigheter inte bara att bevara naturvärden i befintliga värdekärnor, utan även att skapa möjligheter för expansion av naturvärden genom att på olika sätt stimulera uppkomst av framtida lövskogs/lövträdsmiljöer av hög kvalitet. Inom det inventerade området finns dels värdekärnor i form av två avgränsade nyckelbiotoper med äldre hedekskog men också en betydande areal yngre ekskogsmiljöer som på sikt skulle kunna utgöra expansionsområden för naturvärden knutna till ek. Strandskydd En betydande del av området är beläget inom strandskyddat område. Strandskyddet, som här gäller 300 meter från strandkanten både ut i vattnet och upp på land, har som syfte att trygga allmänhetens tillgång till strandmiljöer samt att värna växt- och djurliv på land och i vatten. 3. Förutsättningar och förändringar Natur och kultur Naturvärden Pro Natura har genomfört en naturvärdesbedömning av planområdet (Pro Natura, ). Det inventerade området delades in i delområden vilka samtliga besöktes i fält. Av de 23 delområdena bedömdes 6 hysa höga naturvärden, 7 måttliga naturvärden och 10 begränsade naturvärden (se karta sidan 5). Områden med höga naturvärden utgörs av åldriga lövskogar, brynmiljöer på/intill äldre åkermark, grundvattenområde, källkärr samt klibbalkärr. I relation till planerad bebyggelse är det särskilt de två områdena med åldrig lövskog (delområde 9 och 10, utpekade som nyckelbiotoper), brynzonen intill dessa (delområde 5) samt det lilla källkärret (delområde 6) bör utpekas. Tillsammans bär dessa en stor del av biodiversiteten i det inventerade området och vid en eventuell byggnation är det viktigt att största möjliga hänsyn tas till naturvärdena i dessa ytor. För att minimera negativ inverkan på lövskogsmiljöerna lämnas en zon på ca 30 meter mellan skogsbrynens trädstammar (här avses stammar av åldriga träd) och tomtgränserna. Denna zon kan med fördel skötas genom att vegetationen slås av en eller ett par gånger om året. För att minimera risken för negativ inverkan på det lilla källkärret bör olika typer av dräneringsåtgärder undvikas i markavsnitt som ligger i nivå med, eller högre än källkärret. Vidare kan man, om exempelvis promenadstigar tangerar kärrmiljöerna, konstruera små spänger som minskar risken för alltför stort markslitage. Om det är praktiskt möjligt bör även vegetationen i kärrmiljöerna slås av med jämna mellanrum. 4

5 Naturvärdesbedömning 5

6 Landskap Området ligger i ett småbrutet landskap där skogsmiljöer, ofta på tunna, steniga jordar, bryter av mot åkermark i grunda dalgångar. Skogsmiljöerna består främst av hedekskogar, men inslag av planterad barrskog, både gran och tall finns också. Merparten av området är beläget på torr till frisk mark men smärre partier av våtmarker förekommer här och var. Mindre samlingar med bebyggelse ligger utspridda i området. Intentionen med utbyggnaden kring Skårsvägen är att kunna expandera bebyggelsen på ett sådant sätt att både landskapets karaktärskvalité samt ekologiska värde bevaras. Åkermarken vid Skårsvägen har idag inte brukats på ett tag och håller ett måttligt naturvärde, vilket ger området goda förutsättningar för utbyggnad. Genom en förlängning av kvarteret Knopen norr om Höjdvägen (Den utveckling som beskrivs centralt på kartan ovan.) tas en del av den tidigare åkersmarken i anspråk, dock kan en viktig grön korridor lämnas orörd norr om området. Med denna korridor kan en del av landskapskaraktären samt en visuell och ekologiskt viktig förbindelse bevaras. Bebyggelsen tar stöd i den skogsbeklädda kullen i söder. Kommunens intention med åkern norr om området är att arrendera ut denna för jordbruksändamål. Genom att placera den nya bebyggelsen på åkersområdets västra del störs inte det värdefulla källkärret på östra sidan. Norr om Höjdvägen i sydöstra delen av planområdet (nere till höger på kartan på sida 6) tillåts bebyggelsen kompletteras åt norr. Detta delområde är skymt av skog och bedöms inte påverka landskapsbilden. Med den nya byggnationen finns även möjligheter att förstärka områdets landskapskvalitéer för både de boende och för flora och fauna. Nyplantering av träd och buskar utmed och genom byggnationsområdet kan öka biodiversiteten på åkern och kringliggande område. Vandringsstigar och motionsleder genom området kan öka tillgängligheten till kringliggande natur för de boende. Den föreslagna bostadsbebyggelsen norr om kv. Knopen sedd från Skårsvägen. Kulturmiljö Västarvet/Lödöse Museum har på uppdrag från kommunen inventerat området 2010, i samband med uppdateringen av kommunens kulturmiljövårdsprogram daterad Under tidigt 1900-tal bebyggdes Lövekulle med några stora sommarvillor i utpräglad sekelskiftesarkitektur med rika snickeridetaljer. Området har senare förtätats i hög grad under slutet av 1900-talet med villor. Området pekas i kulturmiljöinventeringen ut med motivet att bebyggelsemiljön bestående av stora villor från tidigt 1900-tal i tidstypisk sekelskiftes-arkitektur omgivna av lövträdsbestånd, alléer och betesmarker. Miljön som helhet har ett högt kulturhistoriskt värde. Idag 6

7 finns inga gällande skydd för kulturmiljön. De rekommendationer som lyftes i kulturmiljösinventeringen är att betesmarkerna bör betas även i fortsättningen och stor hänsyn till den befintliga miljön bör tas vid eventuell nybyggnation. Rapporten visar på att den bebyggelse som bör skyddas i detaljplan är: Lövekulle 1:137 (Ekudden), Lövekulle 1:134 (Ekebacken) Lövekulle 1:19 och Lövekulle 1:14, Stadsskogen 2:161och 2:162. Inom planområdet ingår ingen av ovanstående byggnader. I planområdet finns dock två objekt som är tidstypiska och bidrar till helhetsmiljön som är bevarandevärd. Dessa två trävillor som finns på Lövekulle 1:193 och 1:196 skyddas genom att en bevarandebestämmelse lilla q införs för fastigheterna. Geotekniska förhållanden Norconsult har utfört en geoteknisk utredning av planområdet (Norconsult ). Planområdet består av lermark. Leran är nordost om planområdet löst till halvfast lagrad och sättningskänslig. Ett lager av sediment (sand/silt) finns vid markytan inom delar av planområdet. Norconsult har genomfört en komplettering till ovanstående utredning som omfattar hela detaljplanens utbredningsområde där följande konstateras. Totalstabiliteten bedöms vara betryggande. I det sydöstra delen av planområdet återfinns stora höjdskillnader och markytan sluttar lokalt kraftigt. Risken för blocknedfall bedöms dock som liten eftersom berget generellt är massivt och endast har mindre sprickor. Inom våtmarken i sydost måste organiska jordar vid markytan bortschaktas för grundläggning och markanläggningar. Geotekniska undersökningar behövs för att klargöra geotekniska förhållanden inför detaljprojektering av grundläggning och markanläggningar. Inom åkermarken kan sättningsproblem uppstå. Byggnader med stora laster eller byggnader känsliga för sättningar ska grundläggas med stödpålar. Byggnader med små laster och mindre känsliga för sättningar kan grundläggas med platta på mark. Mindre sättningar kan inte uteslutas. Alternativt kan belastningen av byggnader helt eller delvis kompenseras med cellplast under grundplattan. Vid uppfyllnad mer än ca 1 m bör lerans sättningsegenskaper undersökas för att bedöma risken för sättningar. Risk för översvämning Länsstyrelsen i Västra Götalands och Värmlands län har tagit fram handboken Stigande vatten där rekommendationer för hantering av översvämningsproblematik behandlas. Handboken anger rekommenderade markanvändningar för olika nivåer och var vissa markanvändningar bör undvikas. Handboken pekar även på att det vid vissa nivåer kan bli lämpligt med en markanvändning om vissa sannolikhetsreduceringar och konsekvenslindringar genomförs. I området kring vattendrag finns rekommendationer samlade i ett faktablad. I denna anges att nivåerna mellan 100- och 200-årsnivån ska helårsboende undvikas och sannolikhetsreduceringar och konsekvenslindringar ska undersökas för t.ex. delårsboende. Inom zonen mellan 200-årsnivån och högsta beräknade flöde kan helårsboende vara aktuellt om sannolikhetsreduceringar och konsekvenslindringar genomförs. Alingsås kommun lät under 2012 Sweco utföra en översvämningsutredning för Mjörn - bedömning av framtida klimatpåverakad vattennivå i Mjörn. Syftet med uppdraget var att beräkna 7

8 framtida vattenstånd med hänsyn till ett klimatscenario med 60 % ökade vattenflöden under den närmaste 100- årsperioden och beakta vindpåverkan (pålandsvind) samt vågpåverkan. Mjörns högsta vattennivå med klimatanpassade flöden (+60 %) blir +60,5 meter. För området ligger den föreslagna bebyggelsen över 100 årsnivån. Några beräkningar för 200 årsflöden är inte genomförd så rekommendationerna i stigande vatten kan inte användas fullt ut då det inte är klarlagt om en del byggrätter ligger under ett 200-årsflöde. För de mest låglänta fastigheterna genomförs konsekvenslindring genom en planbestämmelse. Detta val av åtgärd har resonerats fram enligt följande. - Vall och barriär vid Mjörn bedöms som olämpligt. - En större höjning av marknivån ses som olämplig. - Vattnet kan inte ledas till annan plats. - Konsekvenserna kan minskas genom att en vattentät konstruktion väljs upp till en nivå över 100-årsnivån. Den angivna nivån för 100-årsflödet är + 60,5 meter. En planbestämmelse finns för att skydda konstruktionen. Denna reglerar så att huvudbyggnadens konstruktion ska vara vattentät till en nivå på + 61,5 meter. D.v.s. 1 meter över det beräknade 100 årsflödet. I Stigande vatten anges att funktionen helårsboende ska fungera vid en översvämning. En del i detta är att byggnaden går att ta sig till och från under översvämningen samt att den inte skadas. Marknivåerna intill de föreslagna bostadsfastigheternas gränser ligger på + 62 meter över havet eller mer. Det bedöms som att en utrymningssäker väg från byggnaden/fastigheten går att finna på en nivå som ligger 1,5 meter högre än 100-årsflödet. I de delar som vetter mot Mjörn finns som en riskreducerande åtgärd, prickmark, för att förhindra att det uppförs byggnader i låglänta miljöer. Det finns dock några sjöbodar på en nivå som löper relativt stor risk att översvämmas. Kommunen avviker därmed från stigande vattens rekommendationer som visar på att förrådbyggnader, dit sjöbodar räknas ska ligga på en nivå som är avsevärt mycket högre än det normala vattenståndet. Det finns en pumpstation på en höjd på ca +60,0 m. Kommunens tekniska förvaltning bedömer dock att konsekvenser på denna pumpstation och VAnätet av framtida översvämningar kan hanteras med tekniskt och ekonomiskt rimliga medel. Radon Planområdet ligger inom låg- till normalriskområde för radon. Bostadsbyggnad inom lågriskområde kan normalt utföras utan särskilda skyddsåtgärder utan att högsta tillåtna radonhalt kommer att överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga. Inget byggnadsmaterial får användas som är radongenererande. Kunskap måste finnas om varifrån makadamfyllningen till grundläggningen, ballasten i betongen etc. härrör. Frågan om radonmätning på schaktbotten tas upp på byggsamrådet. På plankartan finns en upplysning om detta. 8

9 Fornlämningar/kulturminnen genomförde Riksantikvarieämbetet UV Väst en arkeologisk utredning av planområdet. Under utredningsarbetet kunde inga fornlämningar konstateras inom planområdet. Om man vid grävning eller annat arbete påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt Lag om kulturminnen m.m. (2 kap. Fornminnen). Bebyggelseområden Bostäder Befintliga bostäder inom och kring planområdet utgörs av friliggande villor på stora ( kvm) till mycket stora tomter ( kvm). På åkern planeras för ca femton villor och två mindre flerbostadshus om sammanlagt ca tio lägenheter. De tillkommande tomterna ligger strax över 700 kvadratmeter och de planerade mindre flerbostadshus ligger på en stor fastighet vilken vid kan delas i tomter på minst 400 kvadratmeter. Genom avstyckning och utökning av byggrätt inom privata fastigheter skapas ytterligare 14 tomter som är lämpliga för bostadsbebyggelse. De blivande fastigheterna regleras med en bestämmelse om minsta fastighetstorlek och varierar mellan 700 m 2 för majoriteten av i området till 7000 m 2 för en fastighet i väster. Den tillkommande bebyggelsens fastighetsstorlek skiljer sig därmed från den typ av fastigheter som idag finns i Skår. Motiv för detta finns i viljan att skapa ett effektivt utnyttjande marken och i enlighet med Bostadsprogrammet bredda boendeformerna i stadsdelen. Den största byggnadshöjden tillåts för bebyggelsen vid Höjdvägen, vid den södra delen i det nya bostadskvarteret på åkern och för tomterna som innehåller stora befintliga bostadshus vid stranden som är reglerad till 6,0 meter vilken motsvarar ett 2-våningshus. Inom övriga planområdet tillåts en byggnadshöjd på 5,0 meter som motsvarar ett 1½ våningshus. I detaljplanen regleras största tillåtna area för bostäder men däremot inte antal lägenheter. Beroende på vilka lägenhetsstorlekar som slutgiltigt väljs kan därför det totala antalet komma att variera. Upplåtelseform regleras inte heller i detaljplanen vilket innebär att ägande-, bostads- eller hyresrätt kan bli aktuellt. Byte av upplåtelseform kan också komma att ske senare. Befintlig service och verksamheter Det finns ingen offentlig eller kommersiell service i Skår utan närmsta handelsområde med mataffär och vårdcentral m.m. är Alingsås centrum, ca 4 km nordost om Skår. Söder om Östboviksvägen finns Scoutstugan Östbovik. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Skår tillhör Kullingsbergsskolans (förskola - år 6) och Noltorpsskolans (år 7- år 9) upptagningsområde. Västarvet/Lödöse Museum har på uppdrag från kommunen inventerat området 2010, i samband med uppdateringen av kommunens kulturmiljövårdsprogram. Byggnader inom följande fastigheter inom och i anslutning till planområdet har pekats ut för sina kulturhistoriska värden: Lövekulle 1:14, 1:16, 1:19, 1:131, 1:134, 1:193 och 1:196 och Stadsskogen 1:204, 2:161 och 2:162. För huvudbyggnaderna inom Lövekulle 1:193 och 1:196 har planbestämmelse q införts på plankartan. Dessa byggnader bedöms vara kulturhistoriskt eller miljömässigt värdefulla och får ej förvanskas till sin yttre eller allmänna karaktär. Varsamhetsbestämmelsen hänvisar till planoch bygglagen kap

10 Gestaltning Utseendet För att se till att den nya bebyggelsen passar in i sin omgivning regleras fasadmaterial, takform och takfärg för villabebyggelsen. Inom planområdet ska byggnaders fasader i huvudsak utföras i trä eller puts. Tak ska vara sadeltak. Terränganpassning Friggebodar Tillgänglighet Höjdskillnader inom Lövekulle 1:196, 1:162 vid Höjdvägen samt bostadskvarteret norr om kv Knopen är stora till mycket stora. Om olämpliga hustyper byggs inom dessa fastigheter eller olämpliga infartslösningar anordnas kan stora stödmurar eller omfattande schakteller utfyllnadsingrepp krävas, vilka kan ha mycket negativ påverkan på kringliggande fastigheter. För att undvika dessa påverkningar får marken inom dessa fastigheter inte ändras mer än 1 meter uppåt eller nedåt och tillåts här endast terränganpassade hus eller grundläggning på plintar. Detta är reglerat genom planbestämmelserna n 1 och b 1. Vad gäller en- och tvåbostadshus får man i bostadshusets omedelbara närhet utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader (så kallade friggebodar), även på mark som enligt planbestämmelse inte får bebyggas (så kallad prickmark), men inte närmare tomtgräns än 4 meter. De grannar som berörs kan dock medge att friggebodar får placeras närmare gränsen. Se plan- och bygglagen för aktuella regler för dessa byggnader. Markplaneringen ska utföras så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan nå målpunkter som entréer m.m. utan problem. Föreskrifter finns i Boverkets Byggregler, BBR. Tillgänglighet till enbostadshus kan undantas med hänsyn till besvärliga terrängförhållanden på tomten. Ramp med maximal lutning 1:12 ska dock kunna anordnas till entré. Policy för funktionshinderfrågor i Alingsås kommun (antagen av kommunfullmäktige den 23 mars 2011, 34) har upprättats och är vägledande för arbetet med tillgänglighetsfrågor. Trygghet Ljussättning Trygghetsskapande aspekter är viktiga, som god belysning utomhus på allmänna ytor. God överblick över olika delområden ska finnas vilket t.ex. innebär att höga buskar, plank eller murar inte får skymma sikten längs gångstråk. Bilar som inte står i garage bör kunna ses från bostäderna. Trafikflöden med fordon och människor som rör sig ger också trygghet. Manualen BoTryggt05 ger mer detaljerade anvisningar för planeringen (se Riktlinjer för ljussättning finns i Alingsås ljusguide (antagen av kommunstyrelsen 2004) samt i rapporten Tryggt och jämställt ljus (Alingsås kommun 2010). Ljussättningen bör gestalta rummet, framhäva karakteristiska detaljer/miljöer och underlätta orientering. Gång- och cykelstråk mellan olika målpunkter som entréer, busshållplatser etc. ska vara väl ljussatta. För belysning på kvartersmark och längs gång- och cykelstråk används stolpar med max 4 meter höjd till armaturen, alternativt låga pollare eller vägghängning på byggnader. Samtliga armaturer inom kvarteret bör ha en enhetlig karaktär för att upplevelsemässigt hålla samman området. Ljuskällor ska ha god färgåtergivning och neutral färgtemperatur. 10

11 En planbestämmelse anger att belysningsarmaturer ska vara helt avbländade. Att armaturerna är helt avbländade är viktigt för att inte förstöra människors mörkerseende så att delområden med lägre ljusnivåer upplevs som alltför mörka och otrygga. Enligt plan- och bygglagen 8:3 krävs bygglov för att sätta upp ljusanordningar inom områden med detaljplan. Byggnadsnämnden kan kräva att bygglov söks för vissa ljusanordningar och om de har en bländningseffekt kommer troligen bygglov att nekas. Samlingsplatser och aktivitetsytor Naturliga samlingsplatser och områden för lek är de gemensamma strandoch grönområdena i området. Det finns flera promenadstigar i omgivningarna. En lekplats placeras även på åkerns sydöstra del. Friytor Naturområden Följande mål finns med i Alingsås miljömål : Boende i tätorterna ska ha maximalt ca 500 meter promenadavstånd mellan bostad och sammanhängande grönområde. Inom planområdet ligger de flesta bostäderna i direkt anslutning till naturen, med undantag för några som har mindre än ca 150 meter till närmsta grönområde. Lövskogen i planområdets södra del och öster om planområdet är mycket uppskattat och används intensivt för promenader. Planområdet ligger vid Mjörn som har stort värde för vatten- och strandrekreation. I planområdets nordvästra hörn finns en brygga som på sommaren används för småbåtar. 11

12 Gator och trafik Gator Kommunfullmäktige har antagit en Trafikplan för Alingsås Stad (antagen ). Bl.a. innehåller planen mål för olika trafikslag, beskrivning av olika gators funktioner samt ett antal förslag till åtgärder. Ändrad utformning av gator, nya gång- och cykelvägar m.m. föreslås. Bild från föreslagna åtgärder, källa Trafikplan för Alingsås stad antagen För nu aktuellt planområde anges att Lövekullevägen är enda vägen in i området och oskyddade trafikanter färdas i blandtrafik. Trafikplanen anger att en gång- och cykelväg Lövkullevägen ska anläggas väster om stadsskogsgatan. För det nya bostadsområdets trafikförsörjning föreslås en gata med rundkörning för att undvika behov av vändplats. Skårsvägen är mellan 3,0 och 3,6 meter bredd. För att klara den trafikökning som planen innebär måste vägen breddas. För detta ändamål har mark reserverats i detaljplanen. För infart till de nya tomterna vid slutet av Höjdvägen används ett skaft mellan Lövekulle 1:163, 1:164, 1:166, 1:167. Detta kommer att försörja två fastigheter. Infart till Lövekulle 1:193, 1:191 och delen av Lövekulle 1:192 vid vattnet sker över naturområdet norr om fastigheterna. Detta infartsstråk har betecknats med tillfart på plankartan. Trafik Som bilaga till fördjupning av översiktsplanen för staden Alingsås (antagen 2008) finns en Trafiktaktik. Som lokala mål anges bl.a. att trafikstrukturen ska vara väl utbyggd, att kollektivtrafiken ska vara god och möjliggöra ett miljöanpassat resande samt att gång- och cykeltrafiken ska utvecklas. Mellan Lövekulle och väg E20 har en ny gata anlagts. Gatan löper över järnvägen i en ny bro till Lövekulle. Till den nya stadsdelen Norra Stadsskogen har också en ny gång- och cykelförbindelse skapats under järnvägen i höjd med befintlig båtuppläggningsplats i Alfhem. Förbindelse mellan planområdet och Alingsås stadskärna med bl.a. affärer, vårdcentral, skolor och station, går via Skårsvägen-Lövekullevägen- Viktoriagatan. 12

13 Förbindelse med väg E20 går via Skårsvägen-Lövekullevägen- Stadsskogsvägen-Hedvigsbergsvägen, denna väg kan även användas för resa till centrum. Gång-, cykeloch mopedtrafik Kollektivtrafik Skolvägar Kommunfullmäktige har antagit som lokalt miljömål att cykel- och gångtrafikens andel av trafikytorna ska öka. Gång- och cykelväg finns utbyggd utmed Viktoriagatan och en del av Lövekullevägen. Förslag för kompletterade gång- och cykelbana vid Lövekullevägen finns med i kommunens trafikplan. Inom planområdet har mark reserverats för utbyggnad av gång- och cykelnätet utmed Skårsvägen. Gröna släpp i kvartersmarken finns inlagda vid Höjdvägens och Östboviksvägens slut för att möjliggöra allmänhetens tillträde ut i naturmarken. Området försörjs med kollektivtrafik genom busslinje 2 som kör mellan Talludden, direkt norr om planområdet och Alingsås terminal. Flertalet av bostäderna inom planområdet har mindre än 500 meter till busshållplatsen vid Talludden. Skår tillhör Kullingsbergsskolans (förskola - år 6) och Noltorpsskolans (år 7- år 9) upptagningsområde. Avståndet till dessa skolor samt till Alströmergymnasiet är ca 4 km. Busslinje 2 stannar nära Kullingsbergsskolan och Noltorpsskolan och avgår 4 gånger per timme på morgonen från Talludden. Parkering Parkeringsnormen som tillämpas vid bygglovgivning är 2 p-platser för enbostadshus. Som en av dessa p-platser godtas uppfart framför garage/carport. Vad gäller för flerbostadshusen? Teknisk försörjning Vatten/avlopp Området ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anslutning av Lövekulle 1:129 sker via Lövekulle 1:128 vid förbindelsepunkt för fastigheten Lövekulle 1:209. Lövekulle 1:129 har ingen väganslutning idag och angörs via väg över Lövekulle 1:209 och gångstig över Lövekulle 1:128. För verksamhetsområdena Röhult och Lövekulle-Skår gäller förhöjd anläggningstaxa (+50%). Dagvatten Dagvatten ska alltid tas omhand lokalt eller om så behövs genomgå rening innan det avleds till recipient. Kommunfullmäktige har i oktober 2010 antagit Dagvattenstrategi för Alingsås tätort (en bilaga till Strategi för vatten & avlopp i Alingsås kommun ). Tekniska nämnden har också i mars 2011 godkänt Dagvattenplan för Alingsås tätort, Del I. I enlighet med dessa handlingar ska dagvattnet inom varje fastighet ledas till ett fördröjningsmagasin med bräddavlopp till närmsta dike eller naturområde. 13

14 Energitillförsel Kommunfullmäktige har antagit Alingsås miljömål Målen är i huvudsak att energianvändningen per invånare och utsläppen av växthusgaser per invånare ska minska, andelen förnyelsebar energi ska öka samt att nya byggnader ska kännetecknas av en mycket hög energieffektivitet. Utsläppskraven på eldstäder för ved jämställs med de som gäller för pelletseldstäder avseende partiklar och kolväten. Sårbarhets/beredskapsaspekter med avseende på elförsörjning ska beaktas. Lokala eldstäder som uppfyller utsläppskraven i Boverkets Byggregler får installeras. Energieffektiva byggnader För att uppmuntra till ett mer energieffektivt byggande finns en bestämmelse om att energieffektiva byggnader får ha ytterligare 10 m 2 byggnadsarea. Syftet är att bostadens area inte ska behöva minskas för att man väljer ytterväggar med extra tjock isolering. Ett förslag kallat Riktlinjer för energieffektiva byggnader har tagits fram inom Alingsås kommun. Det övergripande målet är att begränsa kommunens klimatpåverkan. Ett av kommunens miljömål är att skapa förutsättningar för att bli den mest energieffektiva kommunen i regionen när det gäller elanvändning per invånare. Byggnadens behov av köpt energi av olika slag ska räknas samman (för värme, varmvatten och driftel men exklusive hushållsel) och olika energislag viktas beroende på deras miljöpåverkan. Eftersom tillkommande el i Sveriges energisystem huvudsakligen kommer från kolkondenskraftverk ska köpt el till byggnaden räknas upp med en faktor 2,5. Grundprincip: Byggnaden har ett behov av köpt energi, viktat enligt beräkningsmodellen, av maximalt 90 kwh/m 2 och år, eller uppfyller kriterierna för passivhus enligt kravspecifikation från Forum för energieffektiva byggnader. Exempel småhus med pelletseldning: Högst ca 65 kwh/m 2 biobränsle + ca 10 kwh/m 2 driftel (10 x 2,5 = 25) Exempel småhus med värmepump: Högst ca 36 kwh/m 2 el Arean som avses är golvarean i temperaturreglerade utrymmen avsedda att värmas till mer än 10 o C, begränsade av klimatskärmens insida (definition enligt BBR 9:12). Instruktioner för energiberäkningen finns i Fördjupningsmaterial till Riktlinjer för energieffektiva byggnader. Energikrav för kommunala tomter El Restprodukter/avfall Ett villkor för att få köpa en kommunal tomt är att byggnaden blir mer energieffektiv än vad gällande byggnorm kräver. Detta redovisas i den energibehovsberäkning som ska lämnas till byggnadsnämnden innan byggstart. I avvaktan på att ovanstående riktlinjer antas gäller tekniska nämndens beslut att energianvändningen för uppvärmning och varmvatten får vara högst 80 kwh/m 2 och år. Nätstation finns söder om Lövekulle 1:156. Skår tillhör Alingsås Energis distributionsområde. Det finns en transformatorstation vid Lövekullevägen. I byggnaderna bör femledaresystem installeras för att minska elektromagnetiska fält. Ett område för en ny teknisk anläggning ( E ) finns i detaljplanens sydöstra del invid lekplatsen. Förpacknings- och tidningsinsamling finns i Stadsskogen vid Rubingatan och i Alingsås centrum. 14

15 4. Konsekvenser Hållbar utveckling och miljö Hållbar utveckling Trafikmiljö Bebyggelsens energianvändning minimeras genom att kommunen har strängare krav än Boverkets byggregler. Uppskattningsvis genererar varje hushåll sex fordonsrörelser per dygn. Genom planen tillkommer ca 41 hushåll till de ca 48 befintliga hushåll i Skår. Detta innebär att trafiken från och till Skår ökar från dagens ca 300 till ca 550 fordonsrörelser per dygn. För att hantera den ökade trafikmängden på Skårsvägen kommer vägen inom planområdet att breddas och en gång- och cykelväg anordnas. För utbyggnaden av gång- och cykelbanan på den resterande sträckan mellan planområdet och Lövekullevägen, har kommunen ansökt om medfinansiering via statliga medel. Idag trafikeras Lövekullevägen, öster om Badplatsvägen, av cirka 900 fordon/dygn (år 2011). Viktoriagatan, vid Oxelgatan, trafikeras av fordon/dygn (år 2012). Stadsskogsgatan, norr om Rubingatan, trafikeras av cirka fordon/dygn (år 2011) och Hedvigsbergsvägen, väster om Svedenborgsgatan, av cirka fordon/dygn (2011). En uppskattning är att trafiken från och till Skår kommer att fördela sig på de två alternativa vägarna från området, Viktoriagatan-Lövekullevägen- Skårsvägen och Hedvigsbergsvägen-Stadsskogsvägen-Lövkullevägen- Skårsvägen, vilket innebär att trafikmängderna på dessa vägar kommer att öka med ca 125 fordonrörelser/dygn var. Det befintliga gatusystemet med de trafikmängder vilka redovisats ovan, bedöms klara den tillkommande trafikmängden. Strandskydd I samband med tidigare detaljplanering har strandskyddet upphävts inom delar av planområdet. När en äldre detaljplan ersätts av en ny, återinträder dock strandskyddet och en ny bedömning ska göras om strandskyddet ska upphävas för de delar av strandområdet som kommer att tas i anspråk. För upphävandet ska det finnas särskilda skäl i enlighet med bestämmelserna i 7 kap 18 c-d miljöbalken. Inom följande områden upphävs strandskyddet (siffrorna hänvisar till kartan på sida 17): 1. Lövekulle 1:129. Fastigheten får utökad byggrätt och det befintliga fritidshuset kan ersättas av en större, åretruntbebodd bostad. Fastigheten skils från vattnet av annan fastighet. 2. Lövekulle 1:142. Genom planen kan fastigheten delas och ett bostadshus kan uppföras nordost om den befintliga huvudbyggnaden. 3. Lövekulle 1:192, 1:193 och 194. Inom fastigheterna finns följande byggnader (bokstäverna hänvisar till kartan på sidan 15): A. Huvudbyggnad, 210 kvm, ansluten till kommunal VA, uppförd ca 1920, avstånd till strandlinje 55 meter. B. Sommarbostad och snickarbod, 35 kvm, ansluten till kommunal VA, uppförd ca 1920, bebodd april-oktober, avstånd till strandlinje 18 meter. C. Sommarbostad, 35 kvm, ansluten till kommunal VA, uppförd ca 15

16 1980, bebodd april-september, avstånd till strandlinje 35 meter. D. Garage, 21 kvm, uppfört ca 1920, avstånd till strandlinje 20 meter. E. Vedbod/utedass/trädgårdsbod, 25 kvm, uppfört ca 1920, avstånd till strandlinje 25 meter. F. Garage, 32 kvm, uppfört ca 1920, avstånd till strandlinje 36 meter. G. Bastu/badhus, 6 kvm, avstånd till strandlinje 13 meter. H. Båthus, 25 kvm, avstånd till strandlinje 0 meter. Vid strandlinjen finns en pir och en brygga. Området vid Skårsvägen utgörs av en trädgård avgränsad genom en häck. 4. Lövekulle 1:196. Inom fastigheten finns två bostäder som bebos året runt. Bostadshuset närmast vattnet (23 meter från strandlinjen) kan ersättas med ett större hus. Hemfridszonen bedöms inte utökas. Norr om bostaden vid vattnet finns ett pumphus på 12 kvm. Området vid Skårsvägen utgörs även här av en trädgård avgränsad genom ett 2 meter hög häck. Strandskyddet upphävs inom områden 1-4 på grund av att områdena redan idag är i anspråkstagna på ett sätt som gör att de saknar betydelse för strandskyddets syften. Den bebyggelse som planen möjliggör, kommer inte att leda till att hemfridszonen utökas. För området inom Lövekulle 1:192 vid Skårsvägen och 1:196 gäller även att det är väl avskilt från området närmast strandlinjen genom bebyggelsen. Även områden 5, och 7 (Lövekulle 1:147, 1:153, 1:154 och 1:162) är väl avskilda från området närmast strandlinjen genom bebyggelse. För dessa områden gäller att passage till stranden finns. För all utpekad bebyggelse finns byggrätt i gällande plan. Inom planområdet upphävs strandskyddet inom kvartersmarken och lokalgator samtidigt som detaljplanen antas. 16

17 Översikt upphävandet av strandskydd. Naturmiljö Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden och skydd av naturen i miljöbalken, kapitel 3 och 7. En del av de föreslagna bostadskvarteren hamnar inom område som är av riksintresse för naturvård. Kommunen gör dock bedömningen att denna exploatering inte innebär någon påtaglig skada på riksintresset. Den aktuella marken är tidigare åkermark och ianspråktagandet av mark som ligger inom riksintresse är marginellt. Den tidigare åkermarken ingår inte i de värden som berörs av riksintresset för området. De delar av lövskogen som har höga naturvärden skyddas genom en 30 meter brett området mellan skogsbrynet och bostadskvarteren. Kulturmiljö Planen innebär ett tillägg i en kulturhistoriskt värdefull miljö. Miljön är inte av riksintresse för kulturmiljövården. Detaljplanen tar hänsyn till värden som finns i byggnader som bidrar till helhetsmiljön som en bebyggelsemiljö bestående av stora villor från tidigt 1900-tal i tidstypisk sekelskiftesarkitektur. Detta genomförs genom att en bevarandebestämmelse lilla q införs för Lövekulle 1:193 och 1:

18 Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer finns för kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft. Under 2010 har luftmätningar av kvävedioxid, svaveldioxid, bensen, xylen och toluen gjorts i Alingsås som visar att inget överskridande skett. Olika luftvårdsförbund samt SMHI har gjort mätningar och beräkningar av andra ämnen över Alingsås. Slutsatsen är att miljökvalitetsnormerna inte överskrids. Den ökning av trafiken som den nya exploateringen innebär, medför inte att buller och avgaser kommer att öka nämnvärt. Tillskottet av bostäder kommer att innebära en viss ökad belastning av dagvatten från hårdgjorda ytor. Det är viktigt att skydda både de närliggande vattenmiljöerna och nedströms liggande vatten, då Mjörn har en rik flora och fauna vars värden utgör en del av riksvärdena i riksintresseområdet för naturvård. Rening av dagvatten sker genom lokalt omhändertagande. Med dessa åtgärder bedöms påverkan på de närliggande vattenmiljöerna bli liten. Detaljplanen bedöms inte ge påverka möjligheterna att uppnå de fastställda miljökvalitetsnormerna. Planen kommer inte att innebära att någon miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken överträds. Buller Riksdagen har 1997 fattat beslut om riktvärden för bullernivåer från trafik. Enligt Boverkets allmänna råd 2008:1, Buller i Planeringen, är huvudregeln att följande ljudnivåer ska klaras: - 30 dba ekvivalentnivå inomhus - 55 dba ekvivalentnivå utomhus vid fasad och på uteplats - 45 dba maximalnivå inomhus nattetid (kl 22-06) - 70 dba maximalnivå på uteplats Planområdet ligger väster om Västra Stambanan. Trafikbullerutredningen, genomfört av Soundcon, , visar att avståndet till järnvägen är så stort att inga bullerstörningar enligt ovanstående riktvärden uppstår inom planområdet. Vibrationer Västra Stambanan trafikeras av ca 225 gods- och persontåg per dygn. Abesiktning Väst AB utförde mars 2010 en mätning av vibrationsstörning i en bostad inom Lövekulle 1:143, som ligger 350 meter från Västra Stambanans banvall. Mätningens slutsats är att fastigheten inte utsätts för störande eller skadebringande vibrationsnivåer. Planområdet bedöms inte störas av vibrationer. 18

19 Behovsbedömning Ställningstagande Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34 och Miljöbalken 6 kap 7 för aktuell detaljplan. Kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Kommunen har därmed bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planområde. 5. Administrativa frågor Genomförandetid Handläggning Planavgift Planens genomförandetid är femton år från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft. Planläggningen sker med normalt planförfarande och planen antas av samhällsbyggnadsnämnden. Kostnaderna för upprättandet av detaljplanen tas ut som planavgift enligt gällande taxa i samband med bygglov/bygganmälan. Bilagor Komplettering geoteknings undersökning, Norconsult Geoteknisk undersökning, Norconsult Vibrationsutredning, Metron Miljökonsult, Riskutredning, COWI, Trafikbullerutredning, Soundcon, Naturvärdesbedömning, Pro Natura, Arkeologisk utredning Lövekulle 1:147 m.fl., , Riksantikvarieämbetet UV Väst Medverkande Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en plangrupp med representanter från samhällsbyggnadskontoret, tekniska kontoret, miljöskyddskontoret, Job van Eldijk från Ramböll Sverige samt Eva Engman från Explo AB. 6. Genomförande Organisatoriska frågor Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för merparten av den allmänna platsen. På områden där det på plankartan angivits en a 1-2 -bestämmelse är fastighetsägarna tillsammans huvudman för den allmänna platsen (enskilt huvudmannaskap). Huvudmannaskapet innebär ansvar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats. Den sydligaste delen av Skårsvägen som omfattas av detaljplanen samt den föreslagna förlängningen av Östboviksvägen och förlängningen av grenvägen från Höjdvägen i planområdets södra del får enskilt huvudmannaskap(a 2 ). Det gäller också tillfart över naturområde (a 1 ). Anledningen att dessa delar av planområdet har enskilt huvudmannaskap är att de ansluter till områden med befintligt enskilt huvudmannaskap. Anslutning till dessa områden med enskilt huvudmannaskap möjliggör en 19

20 tydlig ansvarsfördelning och effektiv drift och underhåll. Ansvarsfördelning Alingsås kommun projekterar och utför samtliga åtgärder på allmän platsmark där kommunen är huvudman och för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp. Inom allmän plats med enskilt huvudmannaskap ansvarar berörda fastighetsägare gemensamt för projektering och utförande av den allmänna platsen. Alingsås Energi nät ansvarar för kompletterande utbyggnad av elnätet. Respektive fastighetsägare ansvarar för genomförandet av nya byggrätter och andra åtgärder på sin kvartersmark. Avtal Kommunala tomter förmedlas genom kommunens tomtkö eller genom mäklare på den öppna marknaden. Kommunala tomter för flerbostadshus fördelas till exploatör enligt kommunens gällande riktlinjer för tilldelning av tomtmark. Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för miljöanpassat byggande i Alingsås, tomtköpare/exploatörer ombes inför byggnation av tomterna att ta del av riktlinjerna. Kommunen avser att träffa exploateringsavtal med de fastighetsägare som får avstyckningsmöjligheter. Avtalet behandlar, utöver marköverlåtelser, de nya byggrätternas andel i kostnader för exploateringsåtgärder som förbättring av gatunätet, utbyggnad av gångoch cykelväg m.m. Exploateringsavtalet ska vara undertecknat av exploatörerna innan detaljplanen ställs ut för granskning. Avtal med ägaren till Lövekulle 1:126 om överlåtelse av mark, som utgör allmän plats i detaljplanen (gång- och cykelväg), ska träffas mellan kommunen och fastighetsägaren. Avtalet ska träffas innan byggnationen av gång- och cykelvägen startar. Avtal med ägaren till Lövekulle 1:129 om villkoren för en anslutning till det allmänna VA-nätet ska träffas innan detaljplanen antas. Se också servitut för VA till Lövekulle 1:129 nedan. Mellan kommunen och ägarna till Lägret 3 och Lövekulle 1:156 har avtal träffats om överlåtelse av mark som ska tillföras fastigheterna. Se också kvartersmark, utökning av tomt nedan. Fastighetsrättsliga frågor Allmän platsmark Utöver kommunal mark föreslås mark tas i anspråk från Lövekulle 1:126, 1:162, 1:188, 1:190 och del av 1:191 för att skapa allmän plats (NATUR) med kommunalt huvudmannaskap. Lövekulle 1:102, 1:127, 1:189 och del av 1:191 berörs av allmän plats (NATUR, tillfart, a 1 ) med enskilt huvudmannaskap. Inom den allmänna platsen får en tillfart för bostäder inom Lövekulle 1:193, 1:194, 1:195 (Lotten (A)) och Lövekulle 1:191, 1:192, 1:193 (Lotten (B)) samt befintlig pumpstation anordnas. Tillfartsområdet upplåts i en förrättning enligt anläggningslagen till en gemensamhetsanläggning för de berörda bostadsfastigheterna. Lövekulle 1:162 berörs av mark för allmän plats (LOKALGATA, a 2 ) med enskilt huvudmannaskap. Marken upplåts i en förrättning enligt anläggningslagen till en gemensamhetsanläggning, förslagsvis den befintliga Lövekulle ga:3. 20

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Planbeskrivning 2012-06-19. Detaljplan för Alingsås, Verksamheter vid Sveagatan 8 C. Dnr 2011.046 211 Antagandehandling

Planbeskrivning 2012-06-19. Detaljplan för Alingsås, Verksamheter vid Sveagatan 8 C. Dnr 2011.046 211 Antagandehandling Handläggare: Katja Saranka, tfn 0322-61 62 64 Dnr 2011.046 211 Antagandehandling Detaljplan för Alingsås, Verksamheter vid Sveagatan 8 C Planbeskrivning 2012-06-19 1. Inledning Syfte Planhandlingar Syftet

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANTAGANDEHANDLING detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANSATSEN 1, LUFTFÄRDEN 1, NEDSLAGET 1, UTHOPPET 1, 2, OCH 3 samt del av ARVIKA-VIK 2:14 och BACKHOPPAREN 1 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

= aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= =

= aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= = Diarienummer PLAN 2012.14 = aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= = = = = OMNQJMRJNV= p^joüape^kaifkd= = Landskrona stad Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer