Fria strategier för skollokaler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fria strategier för skollokaler"

Transkript

1 Fria strategier för skollokaler Fallstudie med fem fristående skolföretags lokalförsörjning Syftet med denna skrift är att nyansera och fördjupa bilden av hur några utvalda friskolor prioriterar sina lokalresurser och hur olika ekonomiska styrsystem inom den fristående skolan påverkar lokalfrågornas hantering. Vi vill förmedla erfarenheter från fem fristående skolföretags arbete med sina respektive verksamhetslokaler samt hur pedagogik och lokaleffektivitet uttrycks i olika lokalkoncept. ISBN Stockholm. Besök: Hornsgatan 20 Tfn: Webbplats: Fler exemplar av denna skrift kan beställas på tfn , fax , eller på förbundens webbplats Fria strategier för skollokaler Sveriges Kommuner och Landsting Fria strategier för skollokaler Fallstudie med fem fristående skolföretags lokalförsörjning

2 Förord Syftet med denna skrift är att nyansera och fördjupa bilden av hur några utvalda fristående skolor prioriterar sina lokalresurser och hur olika ekonomiska styrsystem inom den fristående skolan påverkar lokalfrågornas hantering. Vi vill förmedla erfarenheter från fem fristående skolföretags arbete med sina respektive verksamhetslokaler samt hur pedagogik och lokaleffektivitet uttrycks i olika lokalkoncept. Studien avser i första hand fristående skolor på grundskolenivå. Målgrupperna är såväl fastighetsansvariga som ansvariga inom skolverksamheten i kommunerna. Vi vill särskilt tacka följande kunskapsföretag som ställt upp och informerat om sin verksamhet: Kunskapsskolan, Pysslingen, Vittra, Täby Friskola och Cybergymnasiet. Projektet har initierats och finansierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för fastighetsfrågor. Skriften är författad av Ted Lindqvist och Rickard Berg von Linde, Tyréns Temaplan AB. I styrgruppen för projektet har följande personer deltagit med egna erfarenheter och synpunkter: Lena Boman Norrtälje kommun, Margareta Anjou Örebro kommun, Lena Magnusson Härryda kommun, Maria Flodin Nacka kommun och Lena Lundqvist Uppsala kommun. Ulf Sandgren och Fredrik Jönsson vid Sveriges Kommuner och Landsting har varit projektledare. Stockholm i oktober 2007 Sveriges kommuner och Landsting Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Ulf Johansson och Bengt Westman Bundsförvanter Förord i Bergslagen

3 Innehåll Förord... 1 Sammanfattning Inledning... 5 Avgränsningar och val av företag i fallstudien 5 Begreppet lokaleffektivitet 6 2. Om fristående skolor och deras villkor... 8 Krav på lokaler i ansökan 12 Finansiering av fristående skolor 12 Momsproblematiken 14 Konkurrensneutralitet när kommunen hyr ut Beskrivning av fem fristående skolföretag Exempel 1 Kunskapsskolan 17 Exempel 2 Pysslingen 22 Exempel 3 Vittra 25 Exempel 4 Täby Friskola 29 Exempel 5 Cybergymnasiet Slutsatser...35 Lokalernas strategiska betydelse 36 Investeringsprocessen 38 Lokaleffektivitet och lokalkostnader 39 Referenser...42 Bilagor...43 Sveriges Kommuner och Landsting 2007 Adress: Stockholm, tfn ISBN: Text: Ted Lindqvist och Rickard Berg von Linde Omslagsfoto: Björn Hårdstedt och Anette Andersson Projektledare: Ulf Sandgren och Fredrik Jönsson Tryck: Katarina Tryck, Stockholm-Hammarby Grafisk form: Xerox Redigering och produktion: Björn Hårdstedt Distribution: tfn , fax , eller Fria strategier för skollokaler

4 Sammanfattning Fallstudien omfattar Sveriges tre största företag som driver fristående grundskolor samt två mindre aktörer. Syftet är att söka kunskap om lokalresursernas hantering bland ledande fristående skolor och förmedla detta till dem som arbetar med kommunala skolors lokalresurser. Lokaler är av flera anledningar en högst strategisk fråga för fristående skolor: Lokalkostnader är efter personalkostnader den största kostnadsposten för en fristående skola. Främsta orsaken till att etablering av nya fristående skolor inte kan genomföras är svårigheter att hitta ändamålsenliga lokaler som kan disponeras på rimliga ekonomiska villkor. Lokalernas utformning är för flera fristående skolor en viktig del av den pedagogiska modellen, verksamheten kräver eller underlättas av att lokalerna har en viss utformning. Lokalerna ses av vissa av de fristående skolorna som en bärare av skolans varumärke och anses vara en konkurrensfördel när elever ska rekryteras. Alla företag i studien arbetar mer eller mindre systematiskt för att hålla lokalkostnaderna så låga som möjligt samtidigt som kvalitet och attraktivitet inte får äventyras. Metoderna för att åstadkomma yteffektivitet och hitta besparingar är många. Några exempel hämtade från företagen i studien: Överlappande eller multipla användningsområden för alla utrymmen. Minimering av korridorsytor eller skolor helt utan korridorer. Inga speciella rum avsedda för endast personal. Hyra lokaler som inte går att belägga på effektivt sätt, till exempel idrottshallar och slöjdsalar. Skapa alternativa lösningar för undervisning som kräver specialsalar, till exempel genom att koncentrera undervisningen till längre sammanhängande tillfällen på en anläggning som delas av flera skolor. Sammanfattning

5 Förlägga skoldagen enligt tidssystem med för- och eftermiddagsundervisning, vilket ger ett högre nyttjande av lokalerna under dagen (har visat sig möjligt att genomföra under vissa förutsättningar i gymnasieskolan men inte i grundskolan). Omsorgsfull och kreativ hantering av inköp, som bl a kan innebära inköp av begagnat byggmaterial och import av inredning från andra länder. Behov av särskilt måltidsrum undviks genom att lunch intas i klassrummen. Ansvar för enklare skötsel av lokalerna fördelas ut till lärare. Det ska understrykas att lösningarna i flera fall har sitt ursprung i andra mål än att söka kostnadseffektivitet, inte minst kan det vara sätt att realisera delar av ett pedagogiskt koncept. En annan observation är att de exempel som nämns här ofta innebär stora förändringar i attityder och arbetssätt. Ett av företagen i studien konstaterar att det inte är intressant att ta över befintliga verksamheter eftersom risken för svårhanterliga hinder under förändringsarbetets genomförande bedöms vara för stor. De tre stora fristående skolföretagen har under drygt tio år etablerat ett femtiotal grundskolor, lika många förskolor och ett tiotal gymnasieskolor. En styrka som företagen delar är väl fungerande processer för erfarenhetsåterföring. Företagen gör misstag, men menar att de upprepar dem i liten omfattning. Fria strategier för skollokaler

6 1. Inledning Ombyggda inustrilokaler på Kvarnholmen i Nacka är hem för flera friskolor. Foto: Björn Hårdstedt Denna studie syftar till att nyansera och fördjupa bilden av hur några utvalda fristående skolor prioriterar sina lokalresurser och hur olika ekonomiska styrsystem inom den fristående skolan påverkar lokalfrågornas hantering. Med ekonomiskt styrsystem menas formerna för hur ersättning utgår med peng per elev och hur detta bl a leder till strävan att minimera fasta kostnader. En annan förutsättning i det ekonomiska styrsystemet är att privat kapital riskeras och att konkurs och personliga förluster kan vara en realitet för dem som driver fristående skolor. Syftet är även att förmedla erfarenheter från fristående skolors arbete med sina verksamhetslokaler, hur pedagogik och lokaleffektivitet (se nedan för diskussion av begreppet lokaleffektivitet och dess innebörd i denna rapport) kan ta sig uttryck i olika lokalkoncept. Villkoren är olika, men syftet är ändå att söka kunskap som är intressant att sprida. 1. Inledning

7 Avgränsningar och val av företag i fallstudien Studien avser i första hand fristående skolor på grundskolenivå. Förskolor och gymnasieskolor har delvis helt andra villkor för sitt lokalutnyttjande och diskuteras inte direkt i denna rapport. Studien har genomförts som en fallstudie med fem företag som driver fristående skolor. Intervjuer har genomförts med vd och/eller lokalansvariga för företagen. Det är bara drygt 50 av Sveriges 600 fristående grundskolor som ägs av något av de tre stora skolföretagen Kunskapsskolan, Pysslingen och Vittra. Det stora flertalet fristående grundskolor har alltså huvudmän, som bara äger någon eller några enstaka skolor. De större företagen både kan och måste hantera lokalfrågorna på ett systematiskt och genomtänkt sätt. Näst efter kostnader för personal är kostnaderna för lokaler den största kostnadsposten för fristående skolor. Svårigheter att hitta lämpliga lokaler är, enligt Friskolornas riksförbund, den vanligaste orsaken till att huvudmän inte utnyttjar det tillstånd som de fått för att starta fristående skola. Problemen kan till exempel vara att hitta lokaler med rätt fysiska förutsättningar som kan disponeras till rimlig kostnad. För de enstaka fristående skolorna är det sällan möjligt att hantera lokalfrågorna lika systematiskt och strategiskt medvetet som de större skolföretagen. Ett sätt att kompensera för bristande resurser inom lokalplanering är att tillämpa ett utpräglat entreprenöriellt arbetssätt, dvs med hög grad av uppfinningsrikedom och utan rädsla för unika och okonventionella lösningar. I den här studien bedömdes det som mest intressant att lyfta fram de stora skolföretagen och deras mer systematiska och professionella arbetssätt vad gäller lokalfrågor. Kunskapsskolan, Pysslingen och Vittra har genom intervjuer ställt upp på ett förtjänstfullt sätt och delat med sig av sina erfarenheter. Två ytterligare friskoleföretag valdes för att visa hur mer småskaliga aktörer arbetar. Cybergymnasiet valdes, trots att studien i huvudsak är avgränsad till grundskolan, eftersom de arbetar på ett utpräglat entreprenöriellt sätt och har ett pedagogiskt koncept som möjliggör effektivare nyttjande av lokaler genom kortare skoldagar fördelade över ett längre läsår. Cybergymnasiet har totalt cirka elever i fyra gymnasieskolor och en grundskola. Den andra mindre aktören, Täby Friskolor, har bedrivit skolverksamhet sedan 1994 och består idag av sju skolor med totalt cirka 600 elever. Fria strategier för skollokaler

8 Begreppet lokaleffektivitet Lokaleffektivitet kan definieras som att kärnverksamheten ska ha rätt mängd lokaler i förhållande till andra resurser, givet ekonomin på kort och på lång sikt (Svenska Kommunförbundet, 1995). Den här rapporten diskuterar i första hand resursutnyttjande, inte allmänna kvalitetsaspekter på lokaler. Yteffektivitet är en kvalitetsaspekt, som är direkt kopplad till resursutnyttjande och uppmärksammas därför på olika sätt i de fallstudier som återges i denna rapport. Övriga kvalitetsaspekter som kan vara värda att studera när lokaler eller lokalkoncept ska värderas eller jämföras är (Svenska Kommunförbundet, 1995): Utnyttjande Hur fastigheten/lokalerna idag utnyttjas och i framtiden förväntas kunna utnyttjas av den primära verksamheten. Standard Standarden i relation till nystandard för motsvarande funktioner. Arbetsmiljö Arbetsmiljön med hänsyn till inomhusklimat, temperatur, luftomsättning, belysning, frihet från allergiframkallande emissioner etc. Underhållsbehov Underhållsstatus i dagsläget. Ombyggbarhet Möjlighet att till låga kostnader anpassa för annan verksamhet. Mediaförbrukning Nivån för mediaförbrukning i relation till normtal. Alternativ användning Möjlighet att med eller utan investeringar utnyttja för internt eller externt ändamål. Läge Geografiskt läge med hänsyn till den verksamhet som faktiskt bedrivs och alternativt kan bedrivas i fastigheten. Skal- och synergieffekter Hur lokalerna kan samutnyttjas och samförvaltas med andra lokaler på ett sätt som ger mervärde och låga totalkostnader. Det är dock utanför denna studies avgränsningar att utvärdera de lokalkoncept, som de studerade fristående skolorna tillämpar, liksom att jämföra med kommunala skolor detta överlämnas till läsaren att reflektera över. 1. Inledning

9 2. Om fristående skolor och deras villkor Cybergymnasiet på Kvarnholmen i Nacka. Foto: Björn Hårdstedt Jämsides med det offentliga skolväsendet i Sverige finns s k fristående skolor. Kännetecknande för dessa skolor är att de har en annan huvudman än de som anordnas av kommun eller landsting. Fristående skolor finns på såväl grundskole- som gymnasienivå. Det finns också fristående särskolor, vilka oftast är integrerade med en fristående grundskola samt fristående gymnasiesärskolor. Fristående förskoleklass kan också bedrivas i anslutning till fristående grundskola eller särskola. De fristående skolorna är öppna för alla, men det är tillåtet att tillämpa olika intagningsregler när det är fler sökande än platser. Oavsett vilken profil eller inriktning den fristående skolan har följs i allmänhet Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) eller läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) samt de nationella kursplanerna. (I vissa fall har skolorna egna ämnen/ kurser med egna kursplaner vilka utgör skolans profil. Ett annat sätt för en fristående skola att profilera sig är att avsätta mer tid för ett eller flera ämnen. Waldorfsskolor följer också en egen läroplan och kursplaner.) Fristående skolor är riksrekryterande och finansieras genom kommunala Fria strategier för skollokaler

10 bidrag från elevernas hemkommuner. Fristående skolor får inte ta ut elevavgifter. Anmälnings-, kö- eller registreringsavgifter får inte heller tas ut. Utvecklingen har gått snabbt sedan det nya systemet med kommunala bidrag till fristående skolor infördes Enligt SCB fanns år 2005 cirka 600 fristående grundskolor (en fördubbling sedan 1997) och cirka 250 fristående gymnasieskolor. Cirka åtta procent av grundskolans elever och drygt tio procent av gymnasieskolans återfanns i fristående skolor. En viss mättnad verkar ha uppstått i flera av kommunerna och även totalt sett. Samtidigt har det totala elevunderlaget minskat under de senaste åren. Från 1997 till 2005 minskade antalet elever i årskurs 1 totalt i landet med 28 procent, från till elever (SCB, 2006). Antalet ansökningar om att få starta fristående skolor har de senaste fem åren varit cirka 120 stycken. Inledningsvis var andelen fristående skolor med konfessionell eller språklig/etnisk inriktning stor, men idag är skolor med allmän inriktning tillsammans med dem som har en speciell pedagogisk inriktning klart dominerande, se figur nedan Antal elever Allmän inriktning Speciell pedagogik Konfessionell Speciell ämnesprofil Språklig/etnisk Antal elever inom respektive typ av fristående grundskola under perioden Drygt 70 procent av de fristående skolornas elever tillhör skolor med allmän inriktning eller med speciell pedagogik (Montessori, Waldorf m fl). Eleverna i de fristående skolorna återfinns geografiskt till stor del i Stockholms län, Västra Götalands region och Region Skåne. I Stockholms län utgör eleverna i de fristående skolorna drygt 17 procent av länets totala antal elever. I Värmlands län är det mindre än två procent av grundskoleeleverna som går i fristående skolor. Tabell 1 visar en sammanställning av antalet grundskoleelever i kommunal respektive fristående skola i varje län. Tabellen ger en bild av fristående skolor som en storstadsföreteelse, men samtidigt finns det kommuner i till exempel Norrbottens län där cirka 10 procent av grundskoleeleverna går i fristående skolor. (I kom- 2. Om fristående skolor och deras villkor

11 munerna Överkalix, Övertorneå och Pajala var andelen elever i fristående skolor 12, 12 respektive 10 procent år Källa: SCB). De tre stora friskoleföretagen Kunskapsskolan, Pysslingen och Vittra, är alla etablerade enligt detta mönster, med koncentration på Stockholm, Mälardalsregionen, Skåne och Göteborg. Totalt antal grundskoleelever Fristående skola Antal elever Stockholms län ,0% Östergötlands län ,2% Västra Götalands region ,8% Uppsala län ,6% Region Skåne ,4% Örebro län ,9% Västmanlands län ,3% Blekinge län ,1% Hallands län ,6% Gotlands län ,5% Södermanlands län ,4% Gävleborgs län ,3% Jämtlands län ,1% Västerbottens län ,6% Västernorrlands län ,2% Jönköpings län ,0% Dalarnas län ,9% Norrbottens län ,1% Kronobergs län ,9% Kalmar län ,9% Värmlands län ,5% Totalt ,6% Procent Totalt antal grundskoleelever (alla huvudmän) och elever i fristående skola för respektive län i Sverige år Det klart största antalet elever i fristående skolor finns i Stockholms län. Där är även andelen av det totala elevunderlaget som tillhör fristående skolor störst i landet. Källa: Tyréns Temaplan AB, SCB. 10 Fria strategier för skollokaler

12 Rättslig reglering för fristående skolor Regler för fristående skolor (grundskolor, särskolor, gymnasieskolor, gymnasiesärskolor) finns i skollagens nionde kapitel (1985:1100) samt förordningen om fristående skolor (1996:1206). Resultatet av förarbetet som ligger till grund för dessa lagar och regler finns främst att läsa i två olika propositioner om fristående skolor, Proposition 1995/96:200 och Proposition 2001/02:35. Godkännande av en fristående skola regleras i skollagens nionde kapitel och beslutas av Skolverket. Skolverket beslutar även om rätten till bidrag. Nedan återges skollagens krav för att en fristående skola ska godkännas. 9 kap 2 skollagen En fristående skola, vars utbildning ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan, särskolan respektive specialskolan skall förmedla, skall godkännas, om skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, huvudmannen för skolan har förutsättningar att bedriva verksamheten i enlighet med ovan angivna villkor, skolan står öppen för alla barn som enligt denna lag har rätt till utbildning inom motsvarande skolform i det offentliga skolväsendet, med undantag för sådana barn vilkas mottagande skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för skolan, skolan har minst 20 elever, om det inte finns särskilda skäl för ett lägre elevantal, skolan, om den motsvarar särskolan eller specialskolan, bereder eleverna de omsorger som behövs, skolan för undervisningen använder lärare, förskollärare eller fritidspedagoger som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak skall bedriva, dock med undantag för fall då personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna, och skolan uppfyller de ytterligare villkor som regeringen föreskriver i fråga om utbildningen vid fristående skolor och om antagningen till och ledningen av sådana skolor. En fristående skola som avses i denna paragraf får inom ramen för vad som sägs i första stycket 1 ha en konfessionell inriktning. Ett godkännande kan avse vissa årskurser. 2. Om fristående skolor och deras villkor 11

13 Krav på lokaler i ansökan I ansökan till Skolverket om att få starta en fristående skola ska det redovisas hur tillgång på ändamålsenliga lokaler ska lösas. I en utredning av Skolverket (Skolverket 2006) på uppdrag av regeringen sägs att kraven bör skärpas på att den sökande kan visa att och hur lokalfrågan kan lösas. Förhandlingar om lokal ska ha påbörjats vid tid för beslut. Skolverket har hittills förlitat sig till sökandens beskrivning av lokalerna, men lokalernas ändamålsenlighet för verksamheten ska kontrolleras i större utsträckning än i dag. I sin beskrivning av skolans verksamhet ska den sökande uppmanas ange i vilken utsträckning lokaler och utrustning kommer att förhyras respektive köpas in. I första hand gäller det lokaler och utrustning för undervisning i naturvetenskapliga ämnen, idrott och hälsa, slöjd samt hem- och konsumentkunskap. Finansiering av fristående skolor Fristående skolor finansieras genom kommunala bidrag från elevernas hemkommuner. I skollagen anges att bidraget ska bestämmas med hänsyn till skolans åtagande och elevens behov efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna. Nedan återges ett utdrag från skollagen och regleringen av bidragets storlek. 9 kap 6 skollagen [---] För varje elev som genomgår utbildning motsvarande den som ges i grundskolan lämnas bidrag av hemkommunen. Bidraget skall bestämmas med hänsyn till skolans åtagande och elevens behov efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna. Om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd, är kommunen inte skyldig att lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. [---] Skolverket konstaterar i en utredning (Skolverket 2004) att de fristående skolorna i mycket hög grad är beroende av kommunernas tolkning av bestämmelserna. Kommunens beslut är ett myndighetsbeslut. Den fristående skolan kan i princip inte överklaga ett beslut om bidrag som fattats av annan kommun än den där skolan har sitt säte. 12 Fria strategier för skollokaler

14 Vid ett antal tillfällen har tvister om bidragsnivåer avgjorts i domstol. Ett exempel gäller en fristående grundskola i Botkyrka. Ärendet avgjordes i Kammarrätten mål nr Kammarrätten gjorde i detta fall samma bedömning som länsrätten gjort tidigare. Överklagandet gällde Botkyrka kommuns beslut att minska ersättningen i den del som avser lokalbidrag till den fristående grundskolan. Justeringen var föranledd av kommunstyrelsens beslut om en sänkning av internräntan, vilket medförde minskade hyreskostnader för kommunens grundskolelokaler. Länsrätten gjorde följande bedömning: Den resursfördelningsmodell för grundskolan som man beslutat att tilllämpa i Botkyrka kommun innebär att de kommunala grundskolorna får ersättning för sina faktiska lokalkostnader medan de fristående skolornas ersättning för samma kostnad utges som den genomsnittliga kostnaden för de kommunala skolorna. De fristående skolornas ersättning är således schablonmässigt beräknad till skillnad från ersättningen till de kommunala skolorna som utgår för de faktiska kostnaderna. [---] Då [ ] beslut i den del det avser principerna för ersättning till fristående skolor innebär att bidraget till bl a lokalkostnader inte bestäms efter samma grund som för kommunens egna skolor finner länsrätten att beslutet strider mot 9 kap. 6 tredje stycket skollagen [ ]. Av domen framgår att kommunen inte anses ha följt bestämmelserna. Kommunen har inte ersatt den fristående grundskolan på samma grunder som man ersatt sina egna skolor. Momsproblematiken Eftersom fristående skolor inte är momspliktiga, kan de inte lyfta av ingående moms. Det innebär att deras kostnader för köpta tjänster är cirka 25 procent högre än en kommunal skolas. Fristående skolor erhåller därför momskompensation från kommunerna. Det framhålls av vissa fristående skolor att denna momskompensation inte är tillräcklig för att kompensera för momskostnader vid investeringar. Exempelvis kan nämnas att inventariekostnader vid nystart av en skola med cirka 400 elever uppgår till cirka 3,5 mkr exklusive moms samt anskaffningskostnaden för datorer till cirka 1 mkr exklusive moms. Den fristående skolan har således i detta fall kostnader på mer än 1,5 mkr som inte täcks av den schabloniserade momsersättningen, eftersom den endast täcker löpande inköp. 2. Om fristående skolor och deras villkor 13

15 Ett annat problem är att hyresnivån blir högre eftersom andra fastighetsägare än kommunerna inte kan lyfta av byggmomsen. Det innebär att hyran får sättas med utgångspunkt i en kostnad som är 25 procent högre än i de fall kommunen är fastighetsägare. Hyran blir således 25 procent högre per elev. Den generella momskompensationen är 6 procent. Lagstiftningen innebär dock att kommunen kan välja att betala 18 procent på hyresdelen och 5 procent på den övriga delen. Det ska påpekas att momskompensationen inte innebär någon direkt kostnad för kommunen eftersom den avräknas i det skatteutjämningssystem som finns mellan stat och kommuner. Syftet med momskompensationen är att bidra till att kommunerna ska kunna låta olika aktörer bedriva verksamhet som traditionellt varit kommunal. Konkurrensneutralitet när kommunen hyr ut När fristående skolor hyr lokaler av kommunen kan konkurrensneutralitet åstadkommas på ett antal olika sätt: När kommunen hyr ut till privata aktörer sätts hyran till samma nivå som de kommunala verksamheterna betalar. Därigenom får dessa två typer av aktörer samma villkor. Kommunen anpassar internhyrorna till nivån på den externa marknaden, vilket gör att olika aktörer ges samma lokalkostnader. Om fastighetsenheten får ett överskott med en sådan hyressättning betalas det in till den centrala ekonomiförvaltningen och om det blir ett underskott ges ett anslag därifrån. Privata aktörer som måste betala marknadshyror som är högre än kommunens internhyra ges extra stöd för att täcka merkostnaderna. Kommunen försöker i detta fall skapa konkurrensneutralitet genom anslagssystemet och inte genom hyressättningen. 4. Kommunen kan också välja att skapa konkurrensneutralitet vad gäller lokalkostnader mellan olika privata aktörer men inte nödvändigtvis mellan privata och offentliga. Detta kan göras genom att kommunen tar ut en hyra motsvarande marknadshyra när den hyr ut till privata aktörer. 14 Fria strategier för skollokaler

16 I en jämförande studie av fem kommuners internhyressystem och specifikt för skolverksamhet (Svenska Kommunförbundet, 2002), visades hur hyror för privata huvudmän förhöll sig till hyror för offentliga huvudmän. Studien visade på ett antal olika upplägg. I kommun A följer inte hyran vid extern uthyrning internhyressättningen. Istället ska hyran ge täckning för självkostnader samt för administrativa kostnader. Hyran bestäms vid en hyresförhandling och den fristående skolan får en hyrespeng av kommunen för att täcka lokalkostnaderna. Maxbeloppet för hyrespengen baseras på de genomsnittliga lokalkostnaderna per elev och år inom kommunen. I kommun B betalar fristående skolor samma hyra som den kommunala verksamheten. Alla skolor får samma skolpeng oavsett lokalkostnader och om en fristående skola hyr lokaler på den externa marknaden kommer hyresnivån där att påverka hur mycket pengar som blir över till annat. Kommun C har ett system där fristående skolor betalar en hyra motsvarande självkostnaden för lokalen. Den fristående skolan kompenseras för sina hyreskostnader genom anslag på samma sätt som de kommunala skolorna. Systemet gäller även om de fristående skolorna hyr lokaler på den externa hyresmarknaden, vilket kan leda till att fristående skolor väljer att hyra bättre och dyrare lokaler eftersom de ersätts för den faktiska hyreskostnaden. Vittra i Sollentuna. Foto: Patrik Cederman 2. Om fristående skolor och deras villkor 15

17 I kommun D ges fristående skolor samma hyresvillkor som kommunala skolor. Systemet uppfattas dock inte som konkurrensneutralt av vissa tjänstemän i kommunen, eftersom kommunen inte är skyldig att hjälpa fristående skolor att hitta lokaler, vilket innebär att fristående skolor får högre hyreskostnader än de kommunala skolorna och därmed mindre resurser över till verksamheten. Slutligen i kommun E ges ett särskilt bidrag för att täcka lokalkostnaderna. Lokalbidraget kan jämställas med det anslag som de kommunala skolorna får för att täcka sina lokalkostnader. En kommentar till denna bild av kommunernas olika system för att skapa konkurrensneutralitet, är att det bara är i två kommuner, C och E, som de fristående skolorna kompenseras för sina faktiska kostnader. Detta kan dock leda till orättvisor om de fristående skolorna skaffar sig bättre lokaler än vad de kommunala skolorna har. Samtidigt betyder det även att en fristående skola med sämre och billigare lokaler inte får mer pengar över till annat. Ett sätt att motverka att fristående skolor får sådana fördelar som påstås finnas i kommun C, är att kompensera för lokalkostnaderna så länge de understiger kostnaderna i de kommunala skolorna, dvs göra ungefär som i kommun A. Detta resonemang visar i någon mån hur svårt det är att konstruera internhyressystem som ger helt konkurrensneutrala villkor mellan privata och offentliga huvudmän. 16 Fria strategier för skollokaler

18 3. Beskrivning av fem fristående skolföretag Kunskapsskolan i Nyköping. Foto: Anette Andersson Exempel 1 Kunskapsskolan Kunskapsskolan grundades drev företaget 18 grundskolor, åtta gymnasieskolor, en resursskola och två s k kunskapsgårdar. Kunskapsskolan är Sveriges största friskola och har totalt elever och 600 anställda. Huvudägare är Peje Emilsson (styrelseordförande i Kunskapsskolan) och Investor. Kunskapsskolans vision är att Kunskapsskolan ska vara Sveriges bästa skola där varje elev genom en personligt utformad utbildning mot tydliga kunskapsmål lockas att tänja sina gränser och lära sig mer än vad han eller hon trodde var möjligt. Mål för verksamheten är formulerade avseende elevernas uppnådda kunskaper, nöjda elever, föräldrar och lärare samt långsiktig rörelsemarginal om fem till sju procent. Kunskapsskolan har en egen pedagogisk metod för en personligt utformad utbildning. Inför varje skolår bestäms, utifrån en individuell studieplan, vilka mål som ska uppnås under året och om de långsiktiga målen bör höjas eller sänkas. Målen bryts sedan ner till halvårsmål och veckomål Kunskapsskolan i Nyköping 3. Beskrivning av fem fristående skolföretag 17

19 som följs upp vid varje veckas handledningssamtal. I planeringen ingår också att ta reda på hur det egna lärandet fungerar vilka lärstrategierna är för att nå målen. Det kan handla om var eleven behöver sitta för att få arbetsro eller vilka tekniker som hjälper hjärnan att förstå och att komma ihåg. Det kan också avse om eleven föredrar att arbeta i grupp, ensam eller i närheten av en lärare. Enligt Kunskapsskolan har den vanliga skolans traditionella strukturer, i form av klasser, klassrum och ett gemensamt schema för alla, ersatts med nya strukturer som ska styra och stödja individer bättre. Det pedagogiska konceptet ställer speciella krav på lokalerna. För att kunna utveckla lämpliga lokaler och även för att kunna hantera Kunskapsskolans tillväxtmål, var det nödvändigt att tillföra specialkompetens i form av en arkitekt. Kenneth Gärdestad har sedan starten av Kunskapsskolan varit ansvarig för att bygga och anpassa lokaler som stämmer överens med den pedagogiska idén. Gärdestad menar att den gamla skolans uttryck med likformiga klassrum utlagda på rad längs en utsträckt anonym korridor, på intet sätt motsvarar den följsamhet som krävs för den nya skolans uppdrag. Han beskriver den gamla skolan som en hierarkisk värld. Kunskapen finns hos läraren. Klassrummet och dess inredning är riktat fram mot katedern och ljuset faller in från vänster för att inte skugga pappret för de högerhänta eleverna. Längst fram finns en stor tavla och katedern är upphöjd. Den elev som trivs med att stå framme vid tavlan hittar en drivkraft för lärande, de övriga gör det inte. I Kunskapsskolan finns en övertygelse om att lokalernas utformning påverkar lärandet. Ett litet rum behövs för intima, lågmälda samtal. Ett stort rum kan ge uttryck för mer konkreta presentationer och idédebatter. Ett högt rum tål mer. Ett runt rum har inga gränser, men är ändå samlande. En öppen dörr inbjuder till möten. En stängd dörr ger signaler om det privata. Kunskapsskolan har utvecklat ett koncept med ett antal speciella rum: redaktionen, studierummet och arenan. Dessutom finns rum som tillför naturliga mötesplatser i form av caféet, foajén och utställningsytor för elevernas eget arbete. Kunskapsskolan beskriver de olika rummen på följande sätt: Redaktionen Redaktionen är ett öppet rum som aldrig är tyst eller stilla. Här bearbetas insamlade fakta, dels individuellt, dels i grupp. Här läggs också strategier upp för fortsatt arbete. Ett fritt samtal förs med handledarna i små grupper runt ett bord, vid en datorskärm eller kring en liten mobil eller fast skrivtavla. 18 Fria strategier för skollokaler

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut

Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut Förord Under senare tid har det skett ett antal transaktioner där kommuner sålt verksamhetsfastigheter inom t ex sjukvård

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Gymnasieskolors hemsidor på Internet samhällsinformation eller reklam?

Gymnasieskolors hemsidor på Internet samhällsinformation eller reklam? Gymnasieskolors hemsidor på Internet samhällsinformation eller reklam? En undersökning av gymnasieskolornas hemsidor inom Göteborgsregionen (GR). Maria Johannessen LAU690 Handledare: Jan Strid Examinator:

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S.) Hur det är tänkt, och hur det kan fung r

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S.) Hur det är tänkt, och hur det kan fung r Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S.) n ern I SAMMA DRAG Hur det är tänkt, och hur det kan fung r Minirapport om offentligt fastighetsföretagande från U.F.G.S. Rapportserien

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4 Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

Trygga lokaler. Säkerhet i kultur- och fritidslokaler

Trygga lokaler. Säkerhet i kultur- och fritidslokaler Trygga lokaler Säkerhet i kultur- och fritidslokaler Trygga lokaler Säkerhet i kultur- och fritidslokaler Upplysningar om innehållet: Magnus Kristianssonn, SKL 08-452 79 33, magnus.kristiansson@skl.se

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer