NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006"

Transkript

1 Innehållsförteckning Befria 2006 Vi är utmanarna som revolutionerar dina pengar sparandet 2006 i korthet VD-ord Mission och affärsidé Mål Strategi Företagskultur och organisation IT Konkurrens och omvärldsfaktorer Kunder Tjänster Sverige Norge Danmark Finland Tyskland Luxemburg Övriga verksamheter Medarbetare Styrelse Bolagsstyrning Aktien Innehåll förvaltningsberättelse och räkenskaper Förvaltningsberättelse Räkenskaper Noter Flerårsöversikt Nyckeltal Förslag till vinstdisposition Revisionsberättelse Definitioner Adresser Utmärkelser och priser Läsanvisningar Nordnet är ett svenskt aktiebolag som lyder under svenska lagar. Alla värden uttrycks i svenska kronor. Miljoner kronor förkortas MSEK. Sifferuppgifter inom parentes avser 2005 om inte annat uppges. Data om marknader och konkurrenssituation är Nordnets egna bedömningar, om inte en specifik källa anges. Dessa bedömningar baserar sig på bästa och senaste tillgängliga faktaunderlag från publicerade källor inom finansbranschen och bland konkurrenter. De finansiella rapporterna, som har varit föremål för revision, omfattar sidorna Mer information och nyheter finns på

2 Nordnet aktier, fonder och pensioner Nordnet erbjuder användarvänliga och kostnadseffektiva tjänster till privatpersoner och företag som sparar i aktier, fonder och pensioner. Nordnet är Nordens största privatmäklare med cirka depåkunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Mission Vi är utmanaren som revolutionerar sparandet. Affärsidé Genom innovation och service förbättra och förenkla det privata aktie-, fond- och pensionssparandet med valfrihet och tillgänglighet till bästa möjliga villkor. Strategi Nordnets strategi för att nå målen för kundnöjdhet, tillväxt och finansiell utveckling är att: Förbättra och förenkla för kunderna Vår strävan att förbättra och förenkla för kunderna kan sammanfattas i fyra huvudpunkter: Valfrihet Tillgänglighet Innovation och nytänkande Bästa möjliga villkor. Driva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt Vi bygger vår verksamhet på Nordnet-modellen, som innebär att verksamheten är koncentrerad till Stockholm med en enda organisation och infrastruktur. Samtidigt agerar vi på marknaderna i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Nordnet-modellen är uppbyggd så att det är relativt enkelt att lägga till nya kunder, tjänster och marknader till låga kostnader. Den kostnadseffektiva strukturen ger unika möjligheter att konkurrera med tjänster, kundnytta och pris. Skapa tillväxt i flera dimensioner Vår strategi är att skapa tillväxt på flera olika sätt: Fler kunder och större volymer i existerande tjänster Nya tjänster på befintliga marknader Geografisk expansion till nya marknader Kontinuerlig innovation. Tillväxtpyramiden Det går naturligtvis inte att genomföra en revolution utan innovation. Vi frågar oss alltid om något går att göra annorlunda och bättre. Allt ska hela tiden bli enklare, smartare och billigare. För kundens bästa! Nordnets resultat fördelat på de geografiska marknaderna Sverige Norge Danmark Finland Tyskland Luxemburg Totalt Andel avslut, 2006 Sverige Norge Danmark Finland Tyskland Luxemburg Totalt ,0% 6,9% 1,4% 7,0% 0,6% Nordnets verksamhet fördelad på de geografiska marknaderna En dag på Nordnet 134 nya depåer öppnas användare loggar in avslut görs i aktier och derivat på börserna i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, USA och Kanada besök på fondsidan 810 samtal på svenska, norska, danska, finska och tyska besvaras 786 från svenska, norska, danska, finska och tyska kunder besvaras SMS skickas ut nyheter från 12 nyhetskällor publiceras webbförfrågningar tas emot. Störst i Norden på aktiehandel Procenttalen anger Nordnets marknadsandel för 2006 av antal avslut på respektive lands huvudbörs avslut Kalender Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 24 april 2007 Delårsrapport januari mars april 2007 Delårsrapport januari juni juli 2007 Delårsrapport januari september oktober 2007 Bokslutskommuniké för 2007 februari 2008 Andel intäkter, ,9 MSEK 191,2 MSEK 82,4 MSEK 5,6 MSEK 18,1 MSEK 21,8 MSEK 661,1 MSEK Andel aktiva depåer, per 31 dec depåer Andel av rörelseresultat, ,4 MSEK 102,0 MSEK 47,2 MSEK Neg. -6,3 MSEK Neg. -15,7 MSEK 14,5 MSEK 292,1 MSEK Andel depåvärde, per 31 dec MSEK MSEK MSEK 500 MSEK MSEK MSEK MSEK Text, grafisk form och produktion: Hallvarsson & Halvarsson Foto: Christoffer Edling Illustrationer: Niklas Elmehed, Nordnet, och Klas Fahlén Fotoretusch: Bildrepro Stockholm Tryck: Elanders, 2007

3 2006 i korthet 2006 i korthet Rörelseintäkterna ökade med 52 procent till 661,1 (434,1) MSEK Rörelseresultatet ökade med 46 procent till 292,1 (200,1) MSEK Resultatet efter skatt ökade med 42 procent till 206,7 (145,7) MSEK Resultatet per aktie ökade med 42 procent till 1,25 (0,88) SEK. Nordnet erhöll flera utmärkelser och priser Stark tillväxt inom aktier, fonder och pensioner: Antalet aktiva depåer ökade med 27 procent till Totala depåvärdet ökade med 36 procent till 49,4 miljarder SEK Antal avslut ökade med 42 procent till Depåvärdet i fonder ökade med 46 procent till 5,2 miljarder SEK Depåvärdet för Nordnet Pension ökade med 200 procent till 3,6 miljarder SEK. Utmärkelser och priser Resultat- och nyckeltalstabell Förändring Rörelseintäkter, MSEK 661,1 434,1 52% Rörelseresultat, MSEK 292,1 200,1 46% Rörelsemarginal, % Resultat efter skatt, MSEK 206,7 145,7 42% Vinstmarginal, % Resultat per aktie, SEK 1,25 0,88 42% Eget kapital, MSEK 691,4 514,4 34% Eget kapital per aktie, SEK 4,19 3,12 34% Kapitaltäckningsgrad, % 10,3 10,9 Antal aktiva depåer % Depåvärde, miljarder SEK 49,4 36,3 36% Inlåning, miljarder SEK 5,9 4,1 40% Utlåning, miljarder SEK 3,3 2,6 27% Antal avslut % Antal anställda % Rörelseintäkter Rörelseresultat Antal aktiva depåer Depåvärde MSEK 800 MSEK , ,5 434,1 661, ,4 200,

4 VD-ord Bästa aktieägare, Återigen skriver jag ett VD-ord efter ett makalöst rekordår: 27 procent fler depåer, depåvärdet ökade med 36 procent, bästa resultatet någonsin, jättenöjda kunder, Årets Bank, stora fram - gångar inom pension och stark internationell tillväxt. Vi be håller vårt tillväxtmål om lägst 25 procent fler depåer per år för de kommande åren. Det betyder att vi har som mål att med organisk tillväxt fördubbla vår kundbas på tre år. Vi erbjuder maximal valfrihet i placeringarna, ledande internettjänster och bästa möjliga villkor för att ditt sparande ska utvecklas så bra som möjligt. En vinnande formel tycker vi, och uppenbarligen också många sparare. Vad kan vara roligare och mer stimulerande än att köra Nordnet i full fart på framgångens motorväg? Ingenting. Det är mina medarbetares förtjänst att det går så bra för oss. De lever våra värderingar: ärliga, engagerade, okonventionella och omtänksamma, på ett alldeles fantastiskt sätt. Lutar vi oss tillbaka och slår oss för bröstet nu när det går så bra? Nej, vi kommer alltid att vara en utmanare med ett extraordinärt engagemang. Nu är en av våra största utmaningar att anpassa, förändra och utveckla oss själva, eftersom vi har blivit ett större företag som därmed behöver ett mer strukturerat arbetssätt. Samtidigt måste vi bevara och förstärka vårt entreprenörskap och vår innovationskraft. Nordnet är ett värderingsstyrt tillväxtföretag som under 2006 växte i antal medarbetare med 45 procent. Det är viktigt att man som ny på Nordnet snabbt blir ett med företagskulturen, så att vi tillsammans drar åt samma håll, på samma sätt. Vi har jobbat mycket med våra värderingar, ledarskapsutbildning och organisationsutveckling under året och fortsätter med det också under Utan att ha jobbat på IKEA eller ha någon djupare insikt i verksamheten där, så brukar jag lyfta fram det företaget som ett exempel på just det vi är i färd med att skapa men vårt 2

5 VD-ord område är sparandet. Ett internationellt tillväxtföretag med ett institutionaliserat entreprenörskap där innovation, valfrihet, ständiga förbättringar och förenklingar till bästa möjliga villkor är framgångsreceptet. rullar vidare! Befria dina pengar! Revolutionen Vi tar ett större och större ansvar för våra kunder och deras sparande. När vi erbjuder valfrihet ska vi också hjälpa våra kunder att utnyttja möjligheterna. I annat fall kan valfriheten för vissa bli något krångligt och negativt. Det bästa exemplet på vårt ökade ansvarstagande är NordnetSkolan och dess framgång. Efterfrågan på kunskap om hur man sparar och använder våra tjänster inom aktier, fonder och pensioner är större än vad vi kunnat ana. På vårt kontor i Oslo har vi under året hållit 75 kurstillfällen med totalt deltagare. I Sverige lanserade vi NordnetSkolan mot slutet av året och vi har redan behövt utöka antalet kurstillfällen. Vi har en stor tillväxtpotential precis runt hörnet eftersom det endast är i Sverige som vårt kunderbjudande är komplett med tjänster förutom inom aktier, också inom fonder och pensioner. Under de kommande åren ska vi därför lansera fonder och pensioner på fler av våra befintliga marknader. Vår utveckling i Norge har varit enastående, men potentialen är ännu större och därför börjar vi där. Näst på tur är Danmark där vi också haft en god utveckling och där pensionsområdet är speciellt intressant. I Finland ser det väldigt spännande ut efter att vi mot slutet av året fått igång tillväxten ordentligt. Där är det viktigt att vid sidan om aktier först lägga till fonder. I Tyskland ska vi mot slutet av 2007 lansera handel på derivatbörsen Eurex. Detta och ytterligare förbättringar av kunderbjudandet är viktigt för att öka tillväxten i Tyskland. Vi kommer också att försöka etablera oss på en eller flera marknader i Östeuropa. Det finns många frågor att lösa för att vår strategi ska kunna appliceras där, men min förhoppning är att vi senast under första halvåret 2008 ska finnas på en östeuropeisk marknad var ett år med stora investeringar i fler medarbetare, utökad infrastruktur och marknadsföring. Vi kommer under 2007 att fortsätta bli fler men jag räknar med att det blir i en lägre takt. Jag räknar med att marknadsföringen kommer att kvarstå på motsvarande eller något högre nivå. I en god marknad ger vår marknadsföring bra resultat, samtidigt som det är viktigt att öka kännedo- men om vårt varumärke när vi breddar vårt kunderbjudande med fonder och pensioner. Under 2006 såg vi att kännedomen om vårt varumärke ökade markant i Sverige. Jag brukar kommentera pris- och marginalpressen. Det är ett viktigt område så jag berör det också här. Inom aktiehandeln, avseende själva utförandet av en aktieaffär, är det helt klart att prispressen kommer att fortsätta. Men totalbilden är lite mer komplex. Om courtaget fortsätter nedåt så kan det medföra att depåtjänster, informationstjänster och annat, som än så länge till vissa delar avgiftsbeläggs indirekt genom courtaget, kommer att avgiftsbeläggas mer direkt. Hos vissa marknadsaktörer kan man se denna utveckling. Inom fonder och pensioner ser jag för närvarande ingen marginalpress i förhållande till våra nuvarande nivåer. Först med det senaste är lika aktuell idag som för tio år sedan när vi som nystartad uppstickare använde den i vår marknadsföring. Priser och utmärkelser haglade över oss under Både i Norge, Danmark och Tyskland har vi blivit utnämnda till bäst och billigast i olika sammanhang. I Sverige blev det storslam med två av de allra mest prestigefyllda priserna. Vi blev utsedda till Årets Bank av tidningen Privata Affärer och till Sveriges bästa sajt inom kategorin Bank & Finans av tidningen Internetworld. I Danmark blev vi utsedda till Årets Bank/Børsmægler För oss är det självklart mycket stimulerande med dessa utmärkelser. Trots allt beröm kommer vi under 2007 att lansera en helt ny sajt. För att bli Årets Bank räcker det dock inte med en bra sajt. Vi måste också erbjuda det bästa tjänsteutbudet till de bästa villkoren. Vi genomförde en kundundersökning strax innan årsskiftet som visade att vi har 95 procent nöjda kunder. Men vi nöjer oss inte med detta. Under 2007 kommer vi att lansera en rad olika nya tjänster som ska förbättra och förenkla våra kunders sparande ytterligare. Och självklart också öka vår tillväxtpotential. Bland annat tar vi steget mot att bli en fullservicebank på nätet genom att under 2007 lansera fler banktjänster i Sverige, såsom möjligheten att betala räkningar, göra överföringar och få sin lön till Nordnet. Allt kopplat till depån förstås. Befria dina pengar! Börja spara hos oss. Klas Danielsson VD 3

6 Mission och affärsidé Vi revolutionerar sparandet På Nordnet har vi en ledstjärna för allt vi gör, vår mission: Vi är utmanaren som revolutionerar sparandet. Det går naturligtvis inte att genomföra en revolution utan innovation. Vi frågar oss alltid om något går att göra annorlunda och bättre. Allt ska hela tiden bli enklare, smartare och billigare. För kundens bästa. Ett annat nyckelord är valfrihet, som ofta saknas på finansmarknaden där många aktörer helst vill sälja sina egna prod ukter till höga marginaler. För oss är objektivitet viktigt. För kundens bästa. Det sätt på vilket vi genomför revolutionen beskrivs i vår affärsidé: Genom innovation och service förbättra och förenkla det privata aktie-, fond- och pensionssparandet med valfrihet och tillgänglighet till bästa möjliga villkor. Det som driver oss är att hela tiden förbättra och förenkla för våra kunder. Vi hjälper privatpersoner att få en bättre ekonomi genom lägre avgifter, bättre tjänster och större valfrihet. Vi gör folk rikare, helt enkelt. Det har vi nu gjort i mer än tio år, och det är ingen tvekan om att vi har åstadkommit en revolution. Fram till mitten av 1990-talet utfördes alla aktieaffärer av en mellanhand och därmed med tidsfördröjning. Kunden lämnade sin order till banken eller mäklaren, och fick sedan invänta besked om när och till vilken kurs affären genomförts. Hanteringen var till stor del manuell, vilket betydde höga kostnader för kunden. Sedan kom internet och Nordnet. Den tekniska utvecklingen gjorde det plötsligt möjligt att dramatiskt effektivisera hela processen för aktiehandel. Men bland befintliga storbanker och traditionella fondkommissionärer fanns inget större intresse för att förbättra tjänster och sänka priser. För att revolutionen skulle bli av krävdes en utmanare. Nordnet blev den utmanaren. Revolution kräver innovation. Och revolutionen fortsätter. Det finns hela tiden förbättringar att göra och innovationer att skapa. Listan på revolutionerande tjänster som vi lanserat inom aktiehandel och finansiell information är lång. Och den kommer att bli längre. Nästa område inom sparandet som vi vill revolutionera är pensionsområdet. Historiskt har det präglats av höga avgifter och liten valfrihet. Under 2004 tog vi första steget i revolutionen av pensionssparandet då vi lanserade Individuellt Pensionssparande (IPS) till marknadens bästa villkor. Sedan dess har vi lanserat ett komplett utbud av pensionsprodukter med revolutionerande villkor och möjligheter. Att förbättra och förenkla för kunderna är grunden i vår verksamhet. Lyckas vi med det får vi nöjdare kunder, vilket bidrar till att antalet kunder ökar. Det skapar alltså tillväxt. Och många nöjda kunder ger förutsättningar för ett gott ekonomiskt resultat. Det skapar alltså lönsamhet under förutsättning att vi driver verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. Tio år av revolution Nordnets sparrevolution har pågått i tio år. Här är några exempel på hur sparandet blivit enklare, smartare och billigare Lansering av Tjänstepension till marknadens bästa villkor och av ett Spartorg för strukturerade produkter. Försäkrings- och pensionsprodukter lanseras, som Kapitalpension, utan försäkringsavgifter och med full placeringsfrihet i aktier och fonder, och Kapitalförsäkring med möjlighet till löpande uttag. Det första steget i revolutionen av pensionssparandet med marknadens bästa villkor för Individuellt Pensionssparande (IPS) lanseras med endast 39 SEK i minimicourtage. Aktiedirekt lanseras med ett extremt lågt minimicourtage om 9 SEK. Nordnet Hedge Sveriges första marknadsplats för hedgefonder lanseras. Den Windowsbaserade handlarapplikationen WinTrade lanseras. Lanserar möjligheten att blanka aktier online. Första internetmäklare att erbjuda handel i fondandelar på ett fondtorg och utan extra avgifter. Först med handel i optioner och terminer i realtid, samt med handel i amerikanska aktier via internet. Första internetmäklare som lanserar en applikation med realtidskurser. En av de första mäklarna i Norden som lanserar aktiehandel på nätet. 4

7 Mål Nöjda kunder blir ambassadörer Resultat av webbenkät Hur nöjd är du som helhet med att vara kund hos Nordnet? Skulle du rekommendera Nordnet till vänner och bekanta? Om du kontaktar Nordnet, får du då utmärkt service? Ja 86% 2. Nej 3% 3. Vet ej 11% % 4. 38% 3. 18% 2. 8% 1. 4% 1 5 Servicenivå 1-5 1=lägst betyg 5=högst betyg 4 Nordnets mål är uppdelade i tre kategorier; kunderna, tillväxten och den finansiella utvecklingen. Med kunden i fokus Nöjda kunder blir ambassadörer Nöjda kunder är det mest centrala för tillväxt och framgång. Det ger ett kvitto på att det vi gör är rätt och det skapar samtidigt ambassadörer det vill säga kunder som rekommenderar Nordnet. Därför har vi mycket högt ställda kundmål och genomför årligen en uppföljning av hur kunderna uppfattar oss. procent gav betyget tre eller bättre. 95 I november 2006 svarade av Nordnets kunder på en webbenkät riktad till användarna av vår webbtjänst. Användare av handlarapplikationen WinTrade deltog endast i undantagsfall i undersökningen. Diagrammen i marginalen visar resultaten från undersökningen. Senast 2008 ska 90 procent av kunderna som använder webbtjänsten vara nöjda eller mycket nöjda med att vara kund hos Nordnet (betyg 4 eller bättre) gav 82 procent betyget fyra eller bättre. 95 procent gav betyget tre eller bättre. Senast 2008 ska 90 procent av kunderna som använder webbtjänsten vilja rekommendera Nordnet. I 2006 års undersökning svarade 86 procent att de skulle rekommendera Nordnet. 11 procent svarade Vet ej, ett svar som nya kunder ofta ger när de ännu inte bildat sig en bestämd uppfattning. Endast 3 procent svarade Nej. Det betyder att av de kunder som svarat Ja eller Nej på frågan skulle 96 procent rekommendera Nordnet. För Nordnet innebär service bland annat användarvänliga tjänster, tillgänglighet till tjänsterna och Vår analyschef Peter Malmqvist har hållit många uppskattade föredrag för våra kunder under året. service i traditionell bemärkelse avseende telefon, och handläggning. Målet är att senast 2008 ska 90 procent av kunderna ge Nordnet betyget fyra eller bättre när det gäller service gav 88 procent av kunderna Nordnet betyget tre eller bättre och 70 procent gav fyra eller bättre. Bäst var resultatet i Danmark där 83 procent av kunderna gav betyget fyra eller bättre. Målet för Kundservice är att senast 2007 ska 95 procent av alla inkommande samtal besvaras inom 1,5 minut. Under 2006 besvarades 92 procent av samtalen inom tre minuter. Under andra halvåret 2006 besvarades 95 procent av alla inkommande samtal inom 2,5 minuter. Under Kundservices öppettider ska 95 procent av inkommade frågor till Nordnets meddelandecentral och mail vara besvarade inom 30 minuter. 95 procent av mail och meddelanden som inkommit under natten och helgen ska vara besvarade till klockan 09:00 nästföljande bankdag. 5

8 Mål Tillväxt Depåtillväxt Målsättningen är att uppnå en organisk tillväxt om lägst 25 procent i antal depåer under Under 2006 var den organiska tillväxten 27 procent, att jämföra med målet på 25 procent. Nysparande Målsättningen är att nysparandet i depåvärde från nya och befintliga depåkunder ska uppgå till lägst depåtillväxten, det vill säga till lägst 25 procent för För 2006 uppgick nysparandet till ca 16,5 procent, att jämföra med målet på 25 procent. Störst i Norden. Marknadsandelar Målet är att marknadsandelen (med avseende på privathandeln) av antalet avslut på samtliga börser där Nordnet är medlem långsiktigt ska öka. Detta ska ske genom att Nordnet erhåller en växande andel av privatpersoners handel i aktier, warranter, optioner och futures genom organisk tillväxt och förvärv. Under 2006 utvecklades Nordnets marknadsandelar sammantaget positivt och i Norden hade Nordnet den högsta sammanlagda marknadsandelen av antalet avslut av samtliga mäklarfirmor, Nordnets marknadsandelar av antal avslut (%) även inräknat de med institutionella kunder. Se sid 15 för mer information om marknadsandelar. Finansiell utveckling Kapitaltäckning Kapitaltäckningen är relationen mellan kapitalbasen (förenklat uttryckt eget kapital efter avdrag för immateriella tillgångar) och det riskvägda beloppet (förenklat uttryckt främst utlåningen enligt olika riskklasser och motpartsrisker). Målsättningen är att kapitaltäckningen för koncernen och banken inte ska understiga 10,0 procent. Vid årsskiftet 2006/2007 uppgick kapitaltäckningen till 10,3 procent för koncernen och 10,5 procent för banken. Nya kapitaltäckningsregler infördes den 1 februari För mer information om vad de nya kapitaltäckningsreglerna innebär se sid 51 i förvaltningsberättelsen. Solvenskvot Solvenskvoten är för dotterbolaget Nordnet Pensionsförsäkring AB relationen mellan eget kapital efter avdrag för immateriella tillgångar och de försäkrades (kundernas) tillgångar. Målsättningen är att solvenskvoten alltid med god marginal ska överstiga 1,00. Vid årsskiftet uppgick solvenskvoten till 1,76. Enligt lag ska den uppgå till lägst 1,00. Rörelsekostnader För 2007 bedöms rörelsekostnaderna exklusive direkta kostnader för marknadsföring och försäljning komma att öka med ca 25 procent. Under 2006 uppgick rörelsekostnaderna till 279,6 MSEK, att jämföra med målet på MSEK. Under 2006 motsvarande det 23,3 MSEK i rörelsekostnader exklusive marknadsföring per månad. Ackvisitionskostnad per ny nettodepå Målsättningen är att den genomsnittliga ackvisitionskostnaden per ny nettodepå under 2007 inte ska överstiga SEK av seende direkta marknadsförings- och försäljningskostnader. 6

9 Mål föringskostnader uppgick kostnadstäckningen under 2006 till 97 procent. Breakeven Breakeven avser det antal registrerade transaktioner/ - avslut som behövs för att ge courtageintäkter som täcker den resterande andelen av rörelsekostnaderna efter kostnadstäckningen från andra intäkter. För 2007 bedöms breakevennivån i antal avslut per börsdag komma att uppgå till Eftersom det långsiktiga målet avseende kostnadstäckning är 100 procent är det långsiktiga målet för breakeven noll avslut per dag. Lennart representerar Nordnet vid Stora Aktiedagen i Stockholm. För 2006 uppgick breakevennivån per börsdag till 7 800, jämfört med bedömningen om Under 2006 uppgick den genomsnittliga ackvisitionskostnaden per depå till SEK, att jämföra med målet på SEK. Kostnadstäckning per år Kostnadstäckning Kostnadstäckningen avser den andel av de totala rörelsekostnaderna som täcks av icke direkt transaktionsrelaterade courtageintäkter. % Målet för 2007 är att kostnadstäckningen ska uppgå till procent. Marknadsföringskostnader påverkar kostnadstäckningen negativt. Långsiktigt är målet att nå 100 procents kostnadstäckning Under 2006 uppgick kostnadstäckningen till 74 procent, att jämföra med målet på procent. Exklusive marknads- Rörelseintäkter exklusive transaktionsrelaterade intäkter i förhållande till rörelsekostnader. Breakevenanalys per månad kvartalsvis Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 05 Q2 05 Q3 05 Q4 05 Kostnader, MSEK 28,7 30,1 29,2 36,2 18,5 19,5 19,7 22,9 Rörelseintäkter exklusive courtage, MSEK 21,6 23,3 21,5 25,6 12,4 13,2 14,7 17,6 Kostnadstäckning, % Courtageintäktskrav för breakeven, MSEK 7,1 6,8 7,7 10,6 6,1 6,3 5,0 5,3 Nettointäkt per avslut, SEK Antal avslut per dag för breakeven Antal avslut per handelsdag NORDNET ÅRSREDOVISNING

10 Strategi Förbättring och förenkling en självklar grundstrategi För att nå våra mål har vi en strategi i tre delar: att förbättra och förenkla för kunderna att skapa tillväxt i flera dimensioner att driva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. Förbättra och förenkla Att förbättra och förenkla för kunderna är den självklara grundbulten i vår strategi. Lyckas vi med det får vi allt nöjdare kunder, vilket bidrar till att antalet kunder ökar. Och många nöjda kunder ger förutsättningar för ett gott ekonomiskt resultat. Alltså just de tre områden som vi delade upp våra mål i på de föregående sidorna; kunder, tillväxt och finansiell utveckling. Vår strävan att förbättra och förenkla för kunderna kan sammanfattas i fyra huvudpunkter. Nordnet-modellen ger kostnadseffektivitet. Den första är valfrihet. Vi erbjuder ett så komplett utbud som möjligt av det som finns på marknaden för sparande i aktier, fonder och pensioner. Verklig valfrihet kräver också att vi är oberoende, det vill säga att vi inte säljer egna produkter som fonder eller förvaltning. Istället är vi objektiva. Vår roll är att paketera och förmedla marknadens utbud på bästa möjliga sätt. Vi anser att det är bäst för kunden att få möjlighet att utveckla sitt sparande utan att vara hänvisad till aktörens egna produkter. Där skiljer vi oss från de flesta på marknaden, inklusive några av våra mer direkta konkurrenter som förutom att vara nätmäklare också börjat utveckla egna produkter. Tillgänglighet är den andra huvudpunkten. Vi har ett tekniskt och administrativt system som är snabbt, säkert och enkelt att använda. Handeln sker i realtid, utan mellanhänder. Det går också att kommunicera med Nordnet på ett flertal olika sätt. Det krävs innovation och nytänkande för att skapa något som förbättrar och förenklar. Vi arbetar hela tiden med att göra våra tjänster ännu bättre. Innovativa tjänster gör att kunden verkligen kan dra nytta av den stora valfriheten. Till sist erbjuder vi allt detta till bästa möjliga villkor. Det kan vi göra eftersom verksamheten drivs med hög kostnadseffektivitet. Villkoren i övrigt är också viktiga. Det finns till exempel aldrig inlåsningsregler eller andra villkor som hindrar kundens flexibilitet. Skapa tillväxt Den tekniska utvecklingen i kombination med konkurrensen inom finansiella tjänster gör att pressen på priser och marginaler fortsätter. Det innebär att det blir allt viktigare att öka volymerna för att kompensera för sjunkande marginaler. Samtidigt blir det allt svårare för kunden att se tydliga skillnader mellan olika aktörers tjänster, vilket ökar kraven på att särskilja sig och innovation blir avgörande för framtida framgångar. Tillväxtpyramiden Nordnets strategi är att skapa tillväxt på flera olika sätt, som vi illustrerar med tillväxtpyramiden ovan. Vår tillväxt har fyra dimensioner: Fler kunder och större volymer i befintliga tjänster, vilket bland annat syftar på den löpande tillväxten. Vi skapar även volymer genom våra samarbeten med partners såsom kapitalförvaltare och rådgivare. Fler tjänster introduceras på våra befintliga marknader. Ett exempel är att fonder och pensioner under 2007 börjar introduceras i övriga Norden. Vi ger oss in på helt nya geografiska marknader. Målet är att etablera oss på en eller flera marknader i Östeuropa de kommande åren. Innovation. Vi arbetar hårt för att fortsätta särskilja oss som den mest innovativa aktören i branschen som den som hela tiden skapar nya mervärden för kunden. Under 2007 blir vår nya webbtjänst ett bra exempel på innovation. 8

11 Strategi Andel av antal avslut som görs av kunder utanför Sverige % Kostnadseffektivitet För att kundnöjdhet och tillväxt ska leda till ett gott finansiellt resultat krävs också att vi sköter vår verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. Det gör vi genom att använda Nordnet-modellen. Modellen innebär att verksamheten är koncentrerad till Stockholm, samtidigt som vi agerar på marknaderna i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Kunden möter Nordnet lokalt på sin dataskärm Systemet är uppbyggt på ett sätt som gör det enkelt att lägga till nya kunder, tjänster och marknader. Därför kan kundbasen växa, tjänsteutbudet breddas och antalet geografiska marknader öka till låga kostnader. Modellen är alltså mycket väl lämpad för snabb internationell expansion. Vi kan ge oss in i ett nytt land utan att vare sig skaffa lokaler eller rekrytera personal i det aktuella landet. Genom att Nordnet-modellen underlättar etablering på nya marknader bidrar den också till riskspridningen i koncernen. Nordnet har betydande verksamheter i flera länder, och är därmed väl rustat för att under en tid klara hård konkurrens på någon av dessa marknader. Stordriftsfördelar och kostnadseffektivitet är avgörande framgångsfaktorer. Nordnets kostnads effektiva struktur ger unika möjligheter att konkurrera med tjänster, kundnytta och pris. Det finns åtskilliga företag som talar om EU som en marknad. Nordnet är på väg att realisera den visionen. Storleken ger oss också resurser att utveckla och förbättra ett brett tjänsteutbud. Lokala aktörer kan i längden få svårt att göra de investeringar som krävs. Nordnet-modellen är unik i relation till konkurrenterna, som i varierande grad har ett större inslag av självständiga enheter i olika länder eller är fokuserade på i huvudsak en marknad. Nordnet-modellen Nordnet Sverige www Nordnet Norge Nordnet Danmark Nordnet Finland Nordnet Tyskland Nordnet Luxemburg Aktiedirekt Partners www www www www www www www Administration Infrastruktur Utveckling Drift Fondbolag Börser i i i i Informationsleverantörer Clearingcentraler 9

12 Företagskultur och organisation Fyra värdeord och en företagskultur Företagskultur Nordnets ledstjärna är att vara utmanaren som revolutionerar sparandet. Denna ledstjärna har tillsammans med vår affärsidé skapat vår företagskultur. Företagskulturen utgör vårt sätt att arbeta och fungera på bästa sätt. Den är avgörande för fortsatta framgångar. Kulturen kan beskrivas som de gemensamma värderingarna och beteendena hos våra medarbetare. Den är summan av de erfarenheter som organisationen gjort under sin livstid. Den är en gemensam historia, som avgör vad som är passande och vad som är opassande, vad som leder till framgång och vad som leder till misslyckande. Nordnets företagskultur sammanfattas i fyra värdeord och vad dessa betyder för oss. Vi är: Ärliga. Vi säger som det är och det är OK Vi är prestigelösa Vi är direkta och tydliga Vi sätter etik och moral högt Vi lovar inte mer än vi kan hålla. Engagerade. Vi driver och tar ansvar, hela vägen Vi söker information och kunskap Vi lyfter blicken och ser till helheten Vi gör det lilla extra. Okonventionella. Vi söker bättre lösningar Vi vågar pröva, ingenting är omöjligt Vi gör det andra inte tror är möjligt Vi är snabbfotade Vi gillar förändring. Omtänksamma. Vi bryr oss om och visar respekt Vi lär av varandra Vi lyckas tillsammans Vi har respekt för pengar Vi är öppna och delar med oss Vi ställer upp. En stark företagskultur är ett kännetecken för framgångsrika företag. Därför är kulturen något som vi prioriterar högt. Vi anstränger oss för att göra den så tydlig som möjligt, så snabbt som möjligt. Det är inte minst viktigt under en snabb expansion då det tillkommer väldigt många nya medarbetare. Vi tar inte för givet att nyanställda omedelbart lyckas ta in det som sitter i väggarna. Ju mer vi växer, desto viktigare blir en tydlig företagskultur, för att så effektivt som möjligt arbeta tillsammans under vår ledstjärna: att vara utmanaren som revolutionerar sparandet. Vår företagskultur är en framgångsfaktor. De fyra värdeorden finns med som bakgrund i allt vi gör. I vårt kunderbjudande, i vårt servicearbete, i vår affärsutveckling, i rekryteringen av nya medarbetare, i ledarutbildning och i utvecklingsamtal. Inte minst viktigt är att värdeorden genomsyrar våra kontakter med kunderna. Konkret innebär det bland annat att priser och villkor ska vara de bästa möjliga och att vi är oberoende och erbjuder stor valfrihet. För oss är små och stora kunder lika mycket värda. Vi tar till vara på alla tillfällen att göra kunden nöjd och ska alltid kunna möta kunden rakryggad och stolt. Vi förbättrar och förenklar hela tiden våra tjänster. Organisation Nordnet arbetar enligt en matrisorganisation där avdelningsansvar och process- och funktionsansvar fungerar tillsammans. Några exempel: Kundbordschefen ansvarar för all kundservice och svarskontakt med kunderna, men har olika grupper med ansvariga för olika länder och tjänster under sig. Vid behov arbetar man över gränserna. Försäljningsansvariga för varje land samarbetar med varandra och med länderoberoende process- och funktionsansvariga. Inom IT arbetar Nordnet med en plattform och ett system för alla länder och tjänster. De största avdelningarna var vid årsskiftet IT- och produktutveckling med 49 medarbetare, backoffice med 46 medarbetare och kundbordet med 38 medarbetare. Övriga större avdelningar är mäklarbordet, ekonomi och redovisning, marknad, kredit och stabsfunktioner. Inom IT- och produktutvecklingsavdelningen ligger utveckling, projekt, drift och underhåll av Nordnets samtliga system. Där 10

13 Företagskultur och organisation ingår handelssystemet med webbtjänster och handlarapplikationer för kunderna och bakomliggande system, samt administrativa system för efterhantering, administration, kommunikation och kontroll. Systemdrift samt tjänste- och applikationsutveckling gentemot kund sköts internt. Vissa systemkomponenter köps in externt. Rina hjälper en deltagare i NordnetSkolan till rätta. Inom Backoffice sker upplägg av nya kunder, efterhantering av värdepappersaffärer samt andra bokningar och händelser på kundernas depåkonton. Förutom att aktieaffärer, fondaffärer, likvidinsättningar och uttag, värdepappersflyttar, avräkningsnotor, kortuttag, utdelningar, nyemissioner, valutaväxlingar med mera ska bokas korrekt och visas på varje enskild kunds depåkonto så ska dessa händelser bokas och stämmas av gentemot börser, clearingorganisationer, fondbolag och andra banker och mäklare. Kundbordet består av kundservice och teknisk support. Telefonsamtal, kommunikation genom den så kallade meddelandecentralen och från alla marknader på samtliga länders språk hanteras av Kundbordet. Ärendena kan vara allt från enklare frågor om tjänster och priser, till kvalificerad information om pensionsprodukter eller användarutbildning i handelsapplikationen WinTrade. Vid mäklarbordet arbetar licensierade mäklare. Det finns alltid möjlighet att ringa in en order om man inte har tillgång till internet, mobila tjänster eller röstigenkänningstjänsten. Mäklarna skö- ter också komplicerade kombinationsorder som inte går att lägga via internet. Nordnet har ett stort antal samarbetspartners i form av mindre mäklarfirmor, mindre fristående banker, kapitalförvaltare, finansiella rådgivare och försäkringsförmedlare. Mäklarna assisterar dessa samarbetspartners med exempelvis orderläggning. Nordnets Private Banking-kunder och andra mycket aktiva kunder erhåller personlig service av mäklarna. Organisationsschema Risk VD & koncernchef Luxemburg Personal Övrig verksamhet Information Sverige Norge Danmark Finland Tyskland Pension Partners IT Produktutveckling Marknad Kundbordet Mäklarbordet Admin & finans Backoffice, ekonomi, juridik 11

14 IT Fler affärer på Nordens börser än någon annan mäklare Nordnets IT-system är mycket avancerat. Med tanke på de enorma mängder finansiell information som oavbrutet flödar över internet mellan inloggade kunder och Nordnets system, är kraven höga på tillgänglighet, snabbhet, tillförlitlighet och säkerhet. Våra kunder har möjlighet att handla och spara i mer än olika värdepapper på sju marknader. Ett tiotal börser är sammankopplade åt mer än kunder (vid årsskiftet 2006/2007). Systemet måste fungera 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året utan avbrott och med mycket hög säkerhet. Dessutom ska mycket av det som utförs av kunderna arkiveras i många år. Det faktum att Nordnet gör fler affärer på Nordens börser än någon annan mäklare, innebär att kraven på oss är höga. Går något fel drabbas inte bara Nordnet och våra kunder utan hela det finansiella systemet påverkas. Det är därför av avgörande betydelse för Nordnet att ha en infrastruktur med de absolut bästa och mest tillförlitliga tekniska lösningarna. Men samtidigt lägger vi stor vikt vid att dessa lösningar ska vara enkla ur kundens perspektiv. Teknik är som bäst när den inte syns. Investeringar Under 2006 genomfördes och påbörjades flera större investeringar för att ytterligare utöka kapaciteten och säkerheten i ITsystemen. Skälet är att handeln ökar och Nordnet förmedlar mer och mer information från fler och fler marknader och andra källor till fler och fler kunder. Det behövs en betydande marginal för extrema belastningar. Vi breddar motorvägen och minskar risken för trafikstockningar. Dessutom ökar flexibiliteten för framtida behov. Under året gjordes även löpande investeringar i form av program- och systemutveckling internt och externt, uppgraderingar och optimeringar samt utbyte av komponenter till ny bättre teknik. Under 2006 uppgick de totala investeringarna i programvara, utveckling, licenser och hårdvara till cirka 70 MSEK. Teknik är som bäst när den inte syns. Tillgänglighet Tillgänglighet är en av de viktigaste egenskaperna hos Nordnets IT-system. Det innebär att systemet ska fungera utan avbrott, vara snabbt, kunna hantera stora informationsmängder, samt ha sådan back-up att om problem ändå skulle uppstå så ska kunderna inte drabbas. Ibland händer det att saker går sönder. Det är oundvikligt. Vi lägger därför mycket stor vikt vid att det i sådana lägen alltid finns omedelbara alternativ, ett annat delsystem att koppla in, Johan testar en ny funktionalitet i WinTrade, Nordnets realtidsprogram där kunden bland annat får information från sju marknader och nyheter från tolv nyhetskällor. 12

15 IT annan hårdvara och andra komponenter som tar över så snabbt att kunden inte märker detta. En viktig faktor för att minska avbrottsrisken är att vi är vår egen internetleverantör, det vill säga har samma status inom internet som andra internetleverantörer (till exempel Telia). Det betyder att vi inte löper risk att drabbas på grund av att det uppstår problem hos en internetleverantör. Säkerhet Säkerheten är helt central för en internetbaserad aktör. Under året påbörjades en uppgradering från en redan mycket hög nivå. Enkelt uttryckt kan man säga att vi drar ännu tydligare säkerhetsgränser mellan olika delar av vårt system. Ständiga förbättringar av säkerheten är nödvändiga, dels i takt med att vi växer och tillför nya tjänster, dels i takt med att hoten från omvärlden ökar och förändras. Egen utveckling I stort sett all IT-utveckling drivs av Nordnets egen utvecklingsavdelning. Det ger många viktiga fördelar jämfört med att anlita Full kontroll över hela kedjan. utomstående konsulter. Eftersom hela processen i en värdepappersaffär tillhör kärnverksamheten, krävs full kontroll över hela kedjan för att uppnå lägsta möjliga marginalkostnader. Den kontrollen ger oss hög flexibilitet och det går snabbare att ta fram och lansera nya tjänster. Dessutom, och inte minst viktigt, är att vi själva finns närmast kunden och därför har störst möjlighet att se till att utvecklingen sker för kundens bästa. Genom egen utveckling har vi kontroll över våra processer och förstår dem bättre, vilket är viktigt för att snabbt kunna åtgärda problem som dyker upp. Dessutom är det billigare, åtminstone så länge den egna utvecklingsavdelningen har full beläggning och det har den ständigt på Nordnet. Sist, men inte minst, ger egen utveckling en större innovationskraft som gör det lättare för oss att expandera och skapa nytt. På utvecklingsavdelningen finns bred kompetens inom bland annat design, säkerhet, nätverk, databaser och programmering. Produktiviteten är hög. Varför valde du att bli kund hos Nordnet? Niels Haack Josefsen, Danmark Hávard Evensen, Norge Mats Lundberg, Sverige Mette Hansgaard, Danmark Matti Kannasoja, Finland Jag gjorde en prisjämförelse och fann att Nordnet är den billigaste aktören. Jag blev nyfiken på NordnetSkolan när jag såg reklam på Oslobörsens hemsida. Jag blev imponerad av den kvällskurs som jag gick i Oslo och det ledde till att jag blev kund hos Nordnet. Det goda mottagandet i kontakterna med Nordnet har också bidragit. Jag ville ha en depå med bra service och lågt courtage. Jag hade en annan mäklare tidigare men de motsvarande inte mina krav. På Nordnet har jag fått precis vad jag vill ha med lågt courtage, bra tillgänglighet och mycket god service. Nordnet har en mycket användarvänlig hemsida som är enkel och flexibel. Jag började handla aktivt i början av 2000-talet. Tidigare var jag kund hos en traditionell bank men bytte till Nordnet på grund av ett större utbud, förmånliga priser och en väl fungerande handelstjänst. Jag är mycket nöjd med tjänstens funktionalitet och mångsidighet. 13

16 Konkurrens och omvärldsfaktorer Hårdare konkurrens skärper kraven på innovation Vår tillväxt och lönsamhet påverkas i första hand av hur bra vi själva lyckas förbättra och förenkla för kunderna och samtidigt vara kostnadseffektiva. Men vår utveckling påverkas också av andra faktorer som vi har mer begränsad möjlighet att påverka. Den viktigaste av dessa är hur våra konkurrenter beter sig. Nordnet är den största privatmäklaren på den nordiska aktiemarknaden. Konkurrens En långsiktig generell trend inom finansiella tjänster är att intäkten per avslut sjunker. Det hänger samman med att den tekniska utvecklingen gör det möjligt att driva värdepappershandel till lägre kostnader, och att allt fler aktörer lär sig och använder den nya tekniken. Konkurrensen blir alltså hårdare. Därmed ökar kraven Internetmäklarnas andel Antal avslut Volym Källa: Officiell statistik från respektive börs sammanställd av Nordnet. på innovation för att skapa tjänster som har tydliga fördelar för kunden. Aktier Inom aktiehandel konkurrerar Nordnet med ett antal internetmäklare samt med storbanker och nischbanker som erbjuder värdepappershandel via internet. De flesta av konkurrenterna inriktar sig i huvudsak på ett enda land. Nordnet har den bredaste täckningen över hela Norden. Totalt sett var Nordnet under 2006 den största mäklarfirman på den nordiska aktiemarknaden (Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors), mätt i antal avslut, med en marknadsandel om 7,1 procent. Utifrån denna styrkeposition är den pågående trenden mot ökat intresse för aktiehandel över gränserna i Norden mycket intressant. En central komponent i denna trend är den gemensamma nordiska börslistan som OMX startade den 2 oktober Vi bedömer att intresset för nordiska placeringar kommer att öka, bland annat som en följd av medias ökade bevakning, vilket borde gynna Nordnet mer än någon av konkurrenterna. Bland renodlade internetmäklare i Norden finns Avanza och E*trade i Sverige, NetFonds i Norge, E*trade i Danmark, eq Online och E*trade i Finland. E*trade, som är dotterbolag till den amerikanska bank- och internetmäklarkoncernen med samma namn, finns alltså representerat i flera länder, men verkar genom etableringar i Stockholm och Köpenhamn. Nordnet har en stark marknadsposition i Sverige, Norge och Danmark. I Finland och Tyskland är verksamheterna fortfarande i en uppbyggnadsfas och marknadsandelarna lägre. Nordnets viktigaste konkurrensfördelar är ett bredare och mer kvalificerat tjänsteutbud, hög tillgänglighet i handelssystemet, ett försprång i utvecklingen av nya tjänster, samt mycket konkurrenskraftiga villkor. På vissa marknader används priset som ett starkt konkurrensmedel. På Stockholmsbörsen var Nordnet fjärde största mäklare under 2006, med en marknadsandel på 6,9 procent av antalet avslut. I Oslo var Nordnet den största mäklaren, med en marknadsandel om 13 procent av antalet avslut. I Köpenhamn var Nordnet den klart största internetmäklaren, och den tredje största av alla mäklare, med en marknadsandel på 7 procent. I Finland uppgick marknadsandelen till 1,4 procent. I Tyskland är Nordnet en mindre aktör och marknadsandelen uppgår till ungefär 0,6 procent på Xetra, som är den största börsen. 14

17 Konkurrens och omvärldsfaktorer Priskonkurrensen var fortsatt hård. Allra hårdast i Danmark där det under året närmast rådde priskrig. Under hösten gick det så långt att en aktör marknadsförde gratis handel. Erbjudandet var dock förknippat med vissa förbehåll. I Sverige ökade prispressen, men inte riktigt i samma utsträckning som i Danmark. I Finland var priskonkurrensen även under 2006 något mindre än på övriga marknader. I Tyskland tilltog priskonkurrensen. Under året sjönk den tyska marknadens genomsnittliga courtage med 7 procent enligt en sammanställning av Broker Test, bland annat som en följd av relativt stora prissänkningar från storbankerna. Marknadsandelarna av antal avslut på de nordiska börserna har de senaste åren påverkats på grund av att marknadsandelarna har stigit relativt kraftigt för flera internationella investmentbanker. Nordnets bedömning är att deras stigande antal avslut till stor del är betydande nytillkommen volym från främst den internationella marknaden och egen trading. Det betyder att trots stark tillväxt inom privatkundssegmentet för Nordnet och vissa andra internetmäklare så kan marknadsandelen ha sjunkit de senaste åren. I tabellen över den sammanlagda marknadsandelen för de 10 största mäklarna i Norden framgår denna utveckling tydligt. Vi erbjuder valfrihet, kontroll och låga priser i linje med kundernas önskemål. Fonder Inom fondhandel ser konkurrensen delvis annorlunda ut. Den främsta skillnaden är att många av aktörerna säljer sina egna fonder, snarare än att förmedla det breda utbud som finns på marknaden. Nordnet ger kunden valfrihet genom cirka 800 fonder från mer än 50 förvaltare. Marknadsandelar i Norden Mäklare 2006, % 2005, % 1. Nordnet 7,08% 7,66% 2. SEB 5,70% 6,34% 3. Morgan Stanley 5,51% 4,18% 4. Nordea 5,34% 6,43% 5. Fischer Partners 5,03% 4,57% 6. Handelsbanken 4,55% 4,84% 7. Lehman Brothers 4,43% 2,90% 8. Deutsche Bank 4,22% 2,96% 9. Avanza 4,03% 4,23% 10. Danske Bank 3,40% 4,14% De 10 största mäklarna i Norden med avseende på antal aktieaffärer på Stockholmsbörsen, Oslobörsen, Helsingforsbörsen och Köpenhamnsbörsen under 2006, samt respektive aktörs siffror under Källa: Officiell statistik från de olika börserna sammanställd av Nordnet. Trenden på marknaden är att fler aktörer tillåter kunderna att välja mellan fonder från flera olika förvaltare. Detta skapar mer konkurrens för Nordnet, men ökar samtidigt insikten hos spararna för att valfrihet är viktigt. Fondsparandet är mycket utbrett i Sverige. 77 procent av svenskarna sparar i fonder. Inklusive PPM-sparandet har hela 94 procent ett fondsparande. Mätt i andel av det totala förvaltade kapitalet dominerar fortfarande de svenska storbankerna, men deras andel sjunker stadigt och är nere i cirka 65 procent. Istället ökar andelarna för fristående förvaltare och internationella fondbolag. I början av 2007 lanserar Nordnet ett fondtorg i Norge. I Finland växer fondsparandet snabbt, men från en låg nivå. I Danmark är i princip alla fonder med danska förvaltare börsnoterade, vilket gör att handeln fungerar på samma sätt som med aktier. De fem största mäklarna 2006 avseende marknadsandel av antal avslut Stockholmsbörsen Oslobörsen Köpenhamnsbörsen Helsingforsbörsen Mäklare % Mäklare % Mäklare % Mäklare % 1. Avanza 9,27 Nordnet 12,95 Danske Bank 14,38 Nordea 8,19 2. SEB 8,33 DnB Nor 9,86 Nordea 9,02 Morgan Stanley 7,35 3. Handelsbanken 6,98 Morgan Stanley 5,75 Nordnet 7,00 eq 6,35 4. Nordnet 6,91 Net Fonds 5,55 Sydbank 4,49 Deutsche Bank 6,33 5. Fischer Partners 6,90 Deutsche Bank 4,90 Jyske Bank 4,61 Lehman Brothers 6,06 15

18 Konkurrens och omvärldsfaktorer Pensioner Inom aktiehandel har de traditionella aktörerna efter hand anpassat sina priser till den revolution som Nordnet och andra internetmäklare genomfört, men tjänsterna skiljer sig fortfarande väsentligt åt. Något liknande märks ännu inte på pensionsområdet. Inom pensioner konkurrerar Nordnet i första hand med de traditionella försäkringsbolagen, men även med ett antal nya aktörer. Gentemot de traditionella försäkringsbolagen är konkurrenssituationen mycket gynnsam, eftersom Nordnets erbjudande till kunderna är påtagligt mycket bättre vad gäller avgifter, valfrihet och egen kontroll. Låt oss ta ett exempel. Eva är 35 år och har 30 år kvar tills hon går i pension. Hon har idag en månadslön på SEK och hennes arbetsgivare sätter av SEK per månad till hennes tjänstepension. Om Evas pension förvaltas av något av de stora traditionella försäkringsbolagen kommer hon att ha betalat avgifter på SEK fram till sin pensionsdag. Väljer Eva istället att ha sitt pensionssparande hos Nordnet slipper hon dessa avgifter, och de SEK kommer istället att ingå i hennes totala tjänstepension. Det innebär att när Eva går i pension får hon cirka SEK mer per månad under fem år från sin pension i Nordnet. Detta bygger på antagandet att den genomsnittliga avkastningen på Evas tjänstepension är 5 procent per år under de 30 år hon har kvar till sin pension. Övriga omvärldsfaktorer Förutom konkurrensen finns också ett antal andra omvärldsfaktorer som påverkar vår tillväxt och lönsamhet. Några av de viktigaste är: Breakevenanalys per kvartal år 2004 till 2006 Antal Börsomsättning Våra kostnader är till stor del fasta, vilket ger mycket låga marginalkostnader per ny kund och transaktion. En effekt av detta är att ökad börsomsättning får en starkt positiv inverkan på vårt resultat. Närmare 100 procent av de nettointäkter som ett ökat antal transaktioner ger går rakt in i resultatet. Nettointäkten är vår intäkt från kunden minus de provisionskostnader vi betalar till respektive börs och clearingorganisation. Å andra sidan kan vårt resultat snabbt påverkas negativt om börsomsättningen sjunker. Nordnet Antal gjorda avslut per dag Antal avslut som ger resultatet före skatt Antal avslut per dag som krävs för ett breakeven resultat Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q erbjuder 800 fonder från mer än 50 förvaltare. Börstrend På kort sikt är det bra för Nordnet när börsen svänger. Det ökar den kortsiktiga handeln och stimulerar optionsmarknaden. De aktiva investerarna blir ännu mer aktiva. Samtidigt finns en motsatt, men svagare, effekt genom att stora svängningar skrämmer bort vissa investerare och aktiesparare. Stigande kurser lockar nya sparare och ökar riskviljan och belåningen hos de befintliga, medan sjunkande kurser skrämmer bort investerare och drar ner riskviljan hos de kvarvarande. Anna-Lena testar det nya fondtorget i Norge. Stillastående kurser leder till minskad aktivitet och lägre courtageintäkter, samt ger med viss fördröjning även en minskning av andra intäkter när kunderna drar ner på tjänsteanvänd- 16

19 Konkurrens och omvärldsfaktorer ning och belåning. Kortsiktigt är det bättre för våra intäkter om kurserna går ner än om de står stilla. Långsiktigt är det bäst både för kunderna och för Nordnet om kurserna visar en stabil och stigande trend. Ränteläge Ett lågt ränteläge är positivt eftersom det ökar riskvilligheten och därmed kundernas aktivitet och belåning. I allmänhet påverkas inte Nordnets räntemarginal i någon väsentlig grad av räntenivån. Men vid mycket låga räntelägen minskar räntemarginalen och därmed räntenettot. Internationalisering Den ökade internationaliseringen förbättrar Nordnets möjligheter att ta sig in på nya marknader. I takt med att skillnaderna mellan olika marknader och mellan kundernas beteende på dessa marknader minskar, blir det lättare att lokalanpassa tjänster. Omvänt öppnar samma trender för att utländska aktörer i ökad utsträckning kan ge sig in på de nordiska marknaderna. Lagar och regler Nya lagar och regler kan både underlätta och försvåra Nordnets verksamhet. Men den generella trenden är att de tenderar att öppna nya möjligheter. I Sverige diskuteras att tillåta skattefria fondbyten, vilket skulle stimulera fondhandeln och vara mycket positivt. Fri flytträtt på pensionsmedel har föreslagits av bland annat Finansinspektionen. En sådan rätt för pensionssparare skulle få mycket positiva effekter för Nordnet. Den 1 februari 2007 införde den svenska regeringen dessvärre ett tillsvidare stopp för flytträtt. Frågan är på remiss när detta skrivs. En negativ effekt av nya regler är att våra administrativa kostnader höjs av nya EU-direktiv som innehåller skärpta krav på flera områden. Å andra sidan är det positivt med ett enhetligt finansiellt regel - Tommi och Linda arbetar med att förbättra tjänsterna för en av våra partners. verk inom EU, eftersom vi verkar på flera marknader inom EU och sannolikt kommer att etablera oss på ännu fler. Teknisk utveckling Den tekniska utvecklingen är mycket positiv för Nordnet eftersom vi skapar konkurrensfördelar genom att snabbt dra nytta av ny teknik. Samtidigt finns ett riskmoment i att konkurrenter i framtiden kan lyckas skaffa sig tekniska försprång. Efter hand som fler aktörer tar till sig den nya tekniken ökar också prispressen. Kundbeteende En tydlig trend inom finansiella tjänster är att kunderna lägger stor vikt vid förhållandet mellan pris och kvalitet, samtidigt vill de ha mer valfrihet och kontroll över sitt eget sparande. Denna trend är klart positiv för Nordnet eftersom vi erbjuder just valfrihet, kontroll och låga priser. Känslighetsanalys Drivkraft Förändring Intäktsförändring per år, MSEK Kommentar Inlåning +/- 100 MSEK 1,2 Givet genomsnittliga räntemarginalen under 2006 Utlåning +/- 100 MSEK 4,0 Givet genomsnittliga räntemarginalen under 2006 Räntemarginal, inlåning +/- 0,25%-enheter 12,6 Givet genomsnittliga inlåningsvolymen under 2006 Räntemarginal, utlåning +/- 0,25%-enheter 7,3 Givet genomsnittliga utlåningsvolymen under 2006 Antal avslut +/ /dag 12,0 Givet genomsnittliga intäkten per avslut under 2006 Nettointäkt per avslut +/- 1 SEK/avslut 8,0 Givet totalt antal avslut under 2006 Antal aktiva depåer +/ depåer 5,0 Givet genomsnittliga intäkten per depå under 2006 Depåvärde värdepapper +/- 1 Mdr SEK 15,4 Givet intäkterna i förhållande till depåvärde i genomsnitt under

20 Kunder Allt fler kvinnor som kunder I en nyskapande verksamhet som Nordnets är det naturligt att kunderna i början består av personer med stort intresse för och kunskap om både teknik och aktier. I nästa fas breddas gruppen, men det handlar fortfarande främst om kunder med kunskap och intresse över genomsnittet. Våra kunder är alla som har tillgång till internet. Under 2006 blev det tydligt att vi nu definitivt är inne i en tredje fas. De kunder som nu strömmar till är helt enkelt, om uttrycket tillåts, vanligt folk. Att sköta sitt sparande över internet har blivit så naturligt att vi hittar våra kunder i hela den stora grupp som har tillgång till internet i sin bostad. Tillväxten i nya kundgrupper avspeglas bland annat i att vi får allt fler kvinnor som kunder. Andelen kvinnor var 18 procent per 31 december Av de nya kunder som tillkom under 2006 var 23 procent kvinnor. Inom pensionssparandet är den kvinnliga andelen högre. I Sverige, där Nordnet funnits under längst tid, var per årsskiftet 22 procent av kunderna kvinnor och av årets nya kunder var 29 procent kvinnor. Den genomsnittliga åldern på Nordnets kunder var 42 år vid årsskiftet. En viktig trend under året var den ökade fokuseringen på den nordiska marknaden, inte minst i media. En starkt bidragande orsak till detta var naturligtvis att OMX införde en gemensam nordisk börslista från den 2 oktober Utvecklingen är positiv för Nordnet eftersom vi är den största mäklaren i Norden mätt i antal avslut och har hela Norden som vår hemmamarknad. Under fjärde kvartalet, det vill säga efter att den nordiska listan lanserades, gjordes 8 procent av affärerna på andra marknader än kundens hemmamarknad. Det är samma andel som under årets nio första månader. Vi är dock övertygade om att intresset för handel i utländska värdepapper kommer att öka på längre sikt. De kundundersökningar som vi genomförde visade tydligt att kunderna vill ha kontroll över sitt eget sparande och bestämma själva. Den inställningen fanns redan tidigare men förstärktes ytterligare under året. Framför allt inom pensionssparande vill många kunder dels ha lägre kostnader, dels bättre kontroll över hur stora kostnaderna egentligen är. Att spararna vill ha mer Land Andel utlandshandel, % Populäraste utlandsaktie Sverige 5,0 DNO, Norge Norge 5,0 Canargo, USA Danmark 24,0 DNO, Norge Finland 7,0 Genta Incorporated, USA Tyskland 4,0 Generex Biotechnology, USA Totalt 8,0 Mest handlade aktierna i: Sverige Ericsson, Boliden, Vostok Nafta Norge DNO, Pan Fish, Int Gold Exploration Danmark Vestas Wind Systems, Maersk, GN Store Nord Finland Nokia, Fortum, Metso Tyskland Solarworld, Premiere, Vivacon Störst fondinnehav per 31 dec 2006: 1. Catella Hedge 2. Helios (Brummer & Partners) 3. ODIN Sverige 4. ODIN Offshore 5. East Capital Rysslandsfonden kontroll och valfrihet är en trend som gynnar Nordnet eftersom det är just detta som vi erbjuder. Under året märkte vi ett stort behov av utbildning i sparande och värdepappershandel. Den NordnetSkola som vi startade i Norge blev snabbt oerhört populär. I slutet av året drog vi igång NordnetSkolan i Sverige. Ett bidrag i utbildningen av våra kunder är den nya omarbetade versionen av boken Spara smartare, som innehåller allt man behöver veta om sparande i aktier, fonder och pensioner på internet. Inklusive tidigare upplagor har boken nu spridits i exemplar. Intresset för Nordnets fondtorg ökade ytterligare under året. Antalet kunder som hade fonder i sina depåer ökade med 51 procent till Vid årsskiftet svarade fonder för cirka 10 procent av det totala depåvärdet. Inom pensionssparandet var fondandelen betydligt högre. Det är tre olika kategorier av fonder som drar till sig störst intresse hedgefonder, tillväxtmarknadsfonder och svenska aktiefonder. Inriktningen är fortfarande att en stor del av investeringarna går till nischförvaltare som är specialiserade på ett eller ett par områden. Detta avspeglas i de populäraste fondinnehaven som vid årsskiftet var Catella Hedge, Helios och ODIN Sverige. Det som gläder oss allra mest är att våra kunder är så nöjda. De blev faktiskt ännu nöjdare under Den kundundersökning 18

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004 2004 ÅRET 2004 Innehållsförteckning 2004 i korthet 1 VD ord 2 Affärsidé, vision, strategi och mål 4 Nordnet-modellen 6 IT 8 Omvärldsfaktorer 10 Tjänster 12 Sverige 15 Norge 18 Danmark 20 Tyskland 22 Luxemburg

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 005 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 Året i korthet < Stark tillväxt under året. < Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. < Rörelseresultatet ökade till 146,7 (101,2) MSEK.

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 007 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 22 (60) procent till 557 (455) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 307 (244) MSEK. Resultat per aktie förbättrades till 8,51 (6,85)

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2009

Avanza bank Årsredovisning 2009 009 Avanza bank Årsredovisning 2009 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 1 ( 9) procent till 515 (509) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 280 (239) MSEK. Resultat per aktie ökade till 8,27 (6,78)

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

Nordnet AB (publ) Årsredovisning 2002

Nordnet AB (publ) Årsredovisning 2002 Nordnet AB (publ) Årsredovisning 2002 Den kompletta Internetmäklaren

Läs mer

NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk

NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk NEONET ÅRSREDOVISNING 2001 NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk Vår utveckling mot ett globalt börsnätverk fortsätter i snabb takt. Genom NeoNet kan våra kunder idag handla elektroniskt och

Läs mer

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel NEONET ÅRSREDOVISNING 2000 NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel Vårt mål är att våra kunder år 2003 ska kunna handla åttio procent av det globala börsvärdet i NeoNets handelsnätverk. Den nivån

Läs mer

136 (104) 8,7 (6,9) 5,4 (4,7)

136 (104) 8,7 (6,9) 5,4 (4,7) nordnet årsredovisning 2013 Nordnet är en nordisk nätbank. Vi erbjuder smarta tjänster som gör det enkelt att spara och låna. Du når oss genom webben, mobilen, läsplattan eller någon av våra handelsapplikationer.

Läs mer

revisionsberättelse... 96 definitioner... 97 adresser... 98

revisionsberättelse... 96 definitioner... 97 adresser... 98 nordnets årsredovisning 2009 innehållsförteckning Nordnet 2009 ekonomisk översikt 2009... 3 vd har ordet... 5 vårt erbjudande... 6 aktien... 7 om nordnet... 10 strategi... 12 marknad och konkurrens...

Läs mer

årsredovisning 2009 erik penser ab

årsredovisning 2009 erik penser ab årsredovisning 2009 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

teletrade årsredovisning 2000

teletrade årsredovisning 2000 teletrade årsredovisning 2000 kalender Ordinarie bolagsstämma den 24 april 2001. Delårsrapport för 3 månader 2001 publiceras den 24 april 2001. Delårsrapport för 6 månader publiceras den 19 juli 2001.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2006

Delårsrapport januari-mars 2006 Delårsrapport januari-mars 2006 Aktier, fonder och pensioner på Internet Resultat och kundtillväxt på rekordnivåer Resultatutveckling Rörelseintäkterna ökade med 94% till 174,1 (89,7) mkr Resultatet (efter

Läs mer

166 (136) 16,3 (8,7) 5,6 (5,4)

166 (136) 16,3 (8,7) 5,6 (5,4) Nordnet årsredovisning 2014 Nordnet är en nordisk bank. Vi erbjuder privatpersoner och företag tjänster som gör det möjligt att ta kontroll över sin finansiella framtid. Vi vänder oss till medvetna sparare

Läs mer

Carnegie i korthet. Innehåll

Carnegie i korthet. Innehåll Årsredovisning 2005 Innehåll Koncernchefens kommentar... 2 Detta är Carnegie... 7 Om vår strategi... 8 Om våra anställda... 10 Om att skapa värde för våra kunder... 12 Om att leverera resultat... 14 Våra

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

Så blir du en aktievinnare på nätet

Så blir du en aktievinnare på nätet Så blir du en aktievinnare på nätet vi ställer internetmäklarna mot väggen Aktiehandel på internet är vårt nya folknöje. En halv miljon svenskar köper och säljer i dag aktier och andra värdepapper på nätet.

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43

Läs mer

Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den

Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den Årsredovisning 2014 Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den starka utveckling som sker i Borås

Läs mer

verksamhetsöversikt unbank yourself

verksamhetsöversikt unbank yourself verksamhetsöversikt unbank yourself innehåll 1 vd har ordet 2 ekonomisk översikt 4 tänk modernt 6 om nordnet 8 gör det enkelt 10 vårt erbjudande 11 case: börsrum 12 var aktiv 14 case: nordnetskolan 15

Läs mer

Eniro i korthet. Offline Media Offline Media är fortsatt ett viktigt affärsområde för Eniro. Papper är fortfarande en stark informationsbärare

Eniro i korthet. Offline Media Offline Media är fortsatt ett viktigt affärsområde för Eniro. Papper är fortfarande en stark informationsbärare Årsredovisning 2008 Innehåll 2008 i korthet 1 VD Jesper Kärrbrink 2 Marknad och trender 7 Online 10 Offline Media 14 Voice 18 Geografisk närvaro 22 Eniros ansvar 31 Bolagsstyrningsrapport 2008 39 Aktien

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer