Ingrid Noord Silversten (s) Stefan Arnoldsson (s) Agneta Bode (s) Jonna Lindman (m) Göran Edlund (fp)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingrid Noord Silversten (s) Stefan Arnoldsson (s) Agneta Bode (s) Jonna Lindman (m) Göran Edlund (fp)"

Transkript

1 Personalutskottet Plats och tid Engelbrektsrummet Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord Silversten (s) Stefan Arnoldsson (s) Agneta Bode (s) Jonna Lindman (m) Göran Edlund (fp) Anita Höglund-Eriksson (s) Bo Wendt personalchef Liisa Pettersson personalsekreterare Utses att justera Stefan Arnoldsson Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare... Annika Wasséll Protokollet omfattar Ordförande... Ingrid Noord-Silversten Justerande Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Personalutskottet Datum för anslagets uppsättande... Datum för anslagets nedtagande... ARB600 v Underskrift... Utdragsbestyrkande

2 Personalutskottet Blad 1 Innehåll Tema 2009 Kommunen som arbetsgivare 2 Rekryteringsenheten 4 Hälsoutvecklaren informerar 5 Sjukstatistik 7 Pris för personalkost år Förtroendevaldas arvoden år Pandemi 10 Varsel 11 Klämdagar år

3 Personalutskottet Blad 2 PU 34 Dnr 8/ Tema 2009 Kommunen som arbetsgivare Tekniska förvaltningens chef Bo Antonsson deltog och redogjorde för förvaltningen som arbetsgivare. Tillsvidareanställd personal på grund av nya LAS-reglerna Inom förvaltningen har en kock 100%, en kock 50% och ett köksbiträde 62,5% anställts inom kostenheten på grund av de nya LAS-reglerna. Utökad tjänstgöringsgrad För att bereda deltidsanställda utökad tjänstgöringsgrad försöker driftgruppen att skapa kombinationstjänster för säsongsanställd personal och kostenheten erbjuder sina anställda lediga lång- och korttidsvikariat. Inom övriga enheter finns inget önskemål om utökad tjänstgöringsgrad. Förvaltningens långsiktliga utvecklings- och effektiviseringsarbete Förvaltningskansliet: Personalen deltar fortlöpande i utbildningar. För närvarande går en person aspirantutbildningen. Möjlighet till samarbete inom KAK undersöks. I övrigt arbetar förvaltningen mot fastställda mål. Driftgruppen: All personal utbildas löpande för att kunna rotera och bli flexiblare. Maskinparken anpassas för att kunna utföra fler arbetsmoment. Arbetsmiljön samt miljön i övrigt står i fokus vid nyinvesteringar. Kostenheten: Personalen deltar fortlöpande i utbildningar. En utredning pågår om produktions- respektive mottagningsköken ska tillhöra samma förvaltning. Upphandlingar görs tillsammans med flera kommuner för att få ner kostnaderna. Stadsarkitektavdelningen: Personalen deltar fortlöpande i utvecklande utbildningar, anpassningar och uppdateringar görs inom teknik- och programområdet. En utredning pågår avseende utvecklingen inom GISområdet. Gatu- och parkgruppen: Personalen deltar i utbildningar i bland annat LTF-program och uppdateringar i CAD. Personalen uppdateras kontinuerligt i nyheter inom trafiksäkerhetsområdet. Vatten- och renhållningsgruppen: Personalen utbildas inom arbetarskyddskrav, livsmedelsverkets krav, miljötillsynskrav, energieffektivisering med mera.

4 Personalutskottet Blad 3 Långsiktligt rekryteringsarbete Inom driftgruppen kommer rekrytering av en arbetsledare och en parkarbetare att ske inom tre år. Stadsarkitektavdelningen undersöker möjligheten för samarbete inom KAK gällande mätning och GIS. Gatuoch parkgruppen kommer att behöva rekrytera en projekteringsingenjör. Inom de närmsta åren finns även behov av att rekrytera personal för medarbetare som går i pension. Inom vatten- och renhållningsgruppen har generationsväxling redan skett vad gäller driftingenjör och driftteknikerna. Sjukfrånvaro Inom de flesta enheter är korttids- och långtidsfrånvaron låg. Inom kostenheten finns sjukskrivningar på grund av ryggont och problem med axlar med mera. Antalet sjukdagar till och med september 2009 är 16 dagar per person. Övertidsarbete Inom förvaltningen förekommer en del övertidsarbete, men ambitionen är att försöka reducera detta kraftigt. Inom driftgruppen och vatten- och renhållningsgruppen utför beredskapen övertidsarbete. Hälsoinspiratörer Totalt inom förvaltningen finns fyra hälsoinspiratörer. Dessa finns inom driftgruppen, kostenheten och stadsarkitektavdelningen. Personalutskottet tackar för informationen. Arkivet

5 Personalutskottet Blad 4 PU 35 Rekryteringsenheten Personalsekreterare Carina Jansson deltog och redogjorde för genomförda, pågående och kommande rekryteringar och för resursgruppen inom socialförvaltningens. Tekniska förvaltningen Planarkitekt, vikariat Planchef/Arkitekt Projekterare Karttekniker Slutprocess Annonsering pågår Annonsframtagning pågår Provanställning Miljö- och byggförvaltningen Miljöhandläggare Projektanställning (samverkan med Kungsör) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare Kravprofil Förskollärare, vikarier Kravprofil (kompetensväxling) Fritidspedagoger Kravprofil Lärare, grundskolan Kravprofil Personal till resurs- Verkställs eventuell januari 2010, arbetsgrupp enhet inom BUF tillsatt som ser över detta. Skolchef Verkställs sommar/höst 2010 Socialförvaltningen Undersköterska Tillsatt Undersköterska Verkställs januari 2010 (eventuell indragning) Äldreomsorgschef Verkställs juni 2010 Kommunstyrelseförvaltningen Ekonom Annonsering pågår Fritids- och kulturförvaltningen Musikledare Verkställs 2010 Den resursenhet som skapades inom socialförvaltningen för att minska antalet vikarier har nu påbörjat sitt arbete. Samtliga medarbetare inom enheten introducerades under september månad. Under en mätperiod av tre veckor konstaterades att endast 3 arbetspass av 200 var obokade. Vid obokade pass arbetar berörd medarbetare på sin basplacering. Personalutskottet tackar för informationen.

6 Personalutskottet Blad 5 PU 36 Hälsoutvecklaren informerar Hälsoutvecklare Helena Sjöberg deltog och redogjorde för resultatet av hälsoveckan samt pågående och kommande aktiviteter. Hälsoveckan Hälsoveckan har efter tre år blivit ett förankrat koncept, som upplevs som positivt hos lokala föreningar och företagare. Hälsoveckan inleddes med en hälsomässa som engagerade 32 utställare. Besöksantalet var 450 personer och det var en ökning med 150 personer jämfört med första året hälsomässan arrangerades. Enligt utvärderingar som kommit in har utställarna varit nöjda, knutit nya kontakter och fått möjlighet till marknadsföring. Hälsoveckan fortsatte sedan enligt programmet där 36 arrangörer fördelade på 48 programpunkter deltog. Enligt uppgift var programmets bredd uppskattat, både vad gäller aktiviteter och åldersgrupper. De utvärderingar som kommit in har redovisat ett bra deltagande på aktiviteterna. Kommunens personal erbjöds taktil massage, röstyoga, öppet hus på Kosthälsan, må-bra-grupper, vandring på säterboleden med mera. Avslutningskvällen, med Ernst lockad över 200 besökare och upplevdes av samtliga som mycket rolig, inspirerande och lyckad. Föreläsningen med Ernst sponsrades av Arboga kommuns fritidsklubb. Hälsoveckan ger, enligt kontakter i kommunen, grannkommuner och från kontakter längre ifrån, en bra reklam för kommunen. Den visar att Arboga satsar på ett hälsofrämjande arbete i stort och att det händer mycket inom hälsoområdet i Arboga. Hälsoinspiratörer Det finns snart 90 utbildade hälsoinspiratörer ute på förvaltningarna som gör ett mycket bra arbete. Nämnas kan att barn- och utbildningsförvaltningens södra skolområde har ett väl fungerade hälsonätverk både för elever och anställda. Det är också snart dags att utse årets hälsoinspiratör, nomineringar pågår.

7 Personalutskottet Blad 6 Att välja glädje Kay Pollaks studiematerial Att välja glädje handlar om att se sig själv med öppna ögon och vad mitt sätt får för konsekvenser för arbetslaget. Utbildningen startar många spännande processer och diskussioner i arbetslagen och ska mynna ut i hur de på bästa sätt kan hjälpas åt att få en öppen och rak kommunikation och rutiner som stödjer detta. Materialet har använts i flera arbetsgrupper under våren och hösten. Många enheter och förvaltningar står dessutom i kö för att genomföra utbildningen. Projekt Ett riktat hälsoprojekt är under genomförande inom kostenheten. Under det år som projektet pågår kommer medarbetarna att genomgå en hälsoprofilbedömning och få ett individuellt träningsprogram, få en förbättrad kommunikation genom att arbeta med Att välja glädje, en hel hälsodag, få utbildning i stresshantering och sömn via Mälarhälsan, ergonomi på arbetsplatsen. Utvärdering kommer att göras efter genomförandet. Viktreducering Viktreduceringsgrupper har under många år genomförts genom samarbete med Viktväktarna. Som ett annat alternativ istället för vanliga viktreduceringsgrupper ses ett nätbaserat verktyg, Energibalans, över. Övrigt Inför Vårruset år 2010 är det tänkt att Arboga kommun ska gå med i nystartade Kommunkampen, som arrangeras av KFUM Örebro. Målet är att få kommunanställda att röra på sig tillsammans inför Vårruset och vissa tävlingar med tillhörande priser ingår i kampen. Arboga-klassikern som startades upp under våren pågår för fullt men är snart inne i slutskedet. Hälsoutvecklare Helena Sjöberg och rehabansvariga Liisa Pettersson ska under hösten genomgå utbildning i psykosociala skyddsronder. Personalutskottet tackar för informationen. Arkivet

8 Personalutskottet Blad 7 PU 37 Dnr 2/ Sjukstatistik Personalkontoret redogjorde för sjukstatistiken till och med tredje kvartalet Förvaltning Sjukdagar jan-sept Barn- och utbildningsförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 363 Kommunstyrelseförvaltningen 163 Miljö- och byggförvaltningen 35 Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen/ Fastighetsförvaltningen Totalt Antalet sjukdagar per anställd ligger efter tre kvartal på 13 dagar per anställd. Målet med högst 27 sjukdagar per anställd och år ser ut att kunna uppfyllas. Personalutskottet tackar för informationen. Barn- och utbildningsförvaltningen Fastighetsförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Akten

9 Personalutskottet Blad 8 PU 38 Dnr 25/ Pris för personalkost år 2010 Enligt personalutskottets beslut PU 30/2008 fastställdes priset för personallunch för år 2009 inom skola till 45 kronor, lunch inom förskolan 47 kronor, middag inom äldreomsorgen med dessert 55 kronor och middag utan dessert 50 kronor samt kvällsmat inom äldreomsorgen till 37 kronor. Skatteverkets schablonmässiga genomsnittspris för en lunchmåltid år 2009 är 74 kronor vilket är en höjning med 4 kronor från föregående år. Genomsnittspriset för år 2010 är ännu inte fastställt. Kostchefen skriver i ett yttrande till personalutskottet att Arboga kommuns kostnader för livsmedel, hyra, personal, transporter och utrustning har ökat. Kostchefens förslag till beslut: Lunch inom skolan, 50 kronor. Lunch inom förskolan, 52 kronor. Middag inom äldreomsorgen med dessert, 55 kronor. Middag inom äldreomsorgen utan dessert, 50 kronor. Kvällsmat inom äldreomsorgen, 40 kronor. Maten är anpassad efter varje kundgrupp där av skillnaden i prissättning mellan skola, barnomsorg och äldreomsorg. Personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att fastställa priset för personalkost till: Lunch inom skolan, 50 kronor. Lunch inom förskolan, 52 kronor. Middag inom äldreomsorgen med dessert, 55 kronor. Middag inom äldreomsorgen utan dessert, 50 kronor. Kvällsmat inom äldreomsorgen, 40 kronor. Kommunstyrelsen Akten

10 Personalutskottet Blad 9 PU 39 Dnr 30/ Förtroendevaldas arvoden år 2010 Årsarvoden och ersättningar ska, i enlighet med Arboga kommuns gällande arvodesbestämmelser och efter beslut av personalutskottet, justeras årligen från den 1 januari med samma procentuella tal som för riksdagsmännens arvoden. Dessa höjs för år 2010 med 1 procent. Göran Edlund, fp, yrkade på att ingen höjning av förtroendevaldas arvoden för år 2010 ska ske. Ordförande yrkade bifall för att förtroendevaldas arvoden höjs, enligt gällande arvodesbestämmelser, med 1 procent från och med den 1 januari Ordförande ställer yrkandena under proposition och finner att personalutskottet beslutat enligt ordförandens yrkande. Personalutskottet beslutar att höja det fasta arvodet för år 2010 med 1 procent från och med den 1 januari Göran Edlund, fp, anmäler skriftlig reservation. Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Miljö- och byggnämnden Fritids- och kulturnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Lönekontoret/V Hagman Ekonomikontoret Arkivet

11 Personalutskottet Blad 10 PU 40 Dnr 22/ Pandemi Personalsekreterare Liisa Pettersson rapporterade att det finns en pandemigrupp i kommunen bestående av Lena Mäenpää beredskapssamordnare i kommunalförbundet, Anders Svensson medicinsk ansvarig sjuksköterska, Eva Antonsson ansvarig för skolhälsovården, Maria Windås informatör och Liisa Pettersson från personalkontoret. Pandemigruppen träffas regelbundet och stämmer av läget. Förutom pandemiplanen som finns framtagen för hela KAK så har också en del enheter tagit fram egna pandemiplaner. Prioriterade grupper förutom landstingets prioritering är inom kommunen: - vatten- och avloppsverkets personal - kostpersonal - förskolepersonal - övrig personal inom förskolan - transportpersonal - personalkontoret - krisledningsgrupp - krisledningsnämnd - delar av personalen inom lokalvårdare - delar av personalen inom fastighetsförvaltningen - delar av personalen inom individ och familjeomsorgen - delar av personalen ekonomikontoret - delar av personalen inom IT - delar av personalen inom arbetsmarknadsenheten - delar av personalen inom miljö- och byggförvaltningen Vaccination av personal inom VA-enheten och förskolan har påbörjats. När nästa omgång vaccin kommer och vaccinationen kan fortsätta med övrig prioriterad personal bestäms av smittskyddsläkaren i Västerås. Personalutskottet tackar för informationen. Arkivet

12 Personalutskottet Blad 11 PU 41 Dnr 20/ Varsel Personalchefen informerade om att MBL-förhandlingarna enligt 11 angående övertalighet vid barn- och utbildningsförvaltningen har avslutats i oenighet. Kommunal avser att uppta centrala förhandlingar enligt MBL 14. Personalutskottet tackar för informationen. Arkivet

13 Personalutskottet Blad 12 PU 42 Dnr 31/ Klämdagar år 2010 Under år 2010 infaller en klämdag, fredagen den 14 maj. Inom Arboga kommun brukar klämdagar inarbetas av personal som har flexibel arbetstid om arbetet så tillåter och erforderlig service till allmänheten kan upprätthållas. I riktlinjer för arbetstidens förläggning i samband med helger beskrivs att Förvaltningscheferna i samråd med den egna nämnden ska klargöra vad som är lägsta godtagbara bemanning för att allmänheten ska kunna nå förvaltningen. Under år 2010 kan fredagen den 14 maj inarbetas av personal med flexibel arbetstid under förutsättning att erforderlig service till allmänheten kan upprätthållas. Förvaltningscheferna ska i samråd med den egna nämnden klargöra vad som är lägsta godtagbara bemanning för att allmänheten ska kunna nå förvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningen Fastighetsförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen VMKFB/Växeln Arboga VMKFB/Växeln Kungsör Lönekontoret It-enheten/J Holmberg Akten

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.55. Beslutande

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.55. Beslutande Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Ingrid Noord Silversten (s) Stefan Arnoldsson (s) Catrin Strömvall (s) Magnar Sivertsen (s)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet!

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsobokslut med Personalekonomisk redovisning 24 FALKENBERGS KOMMUN Förord Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsokrafts uppdrag liknades vid ett vattenfall redan 22. Denna liknelse är

Läs mer

STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION

STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 9 September 2009 DNR 420-140/09 Revisionsrapport STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION Stadens kommunikationspolicy är känd på ledningsnivå och efterlevs i stort inom

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Heltidsprojektet i Avesta

Heltidsprojektet i Avesta Datum 2011-04-15 Heltidsprojektet i Avesta Heltid och Kvalité Författare Sven Fernlund Skagerud Enhet: Personalenheten Besök: Corneliusg 16 Post: 774 81 Avesta Telefon: 0226-64 56 61 E-post: sven.fernlund-skagerud@avesta.se

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Tekniska nämnden 2009-10-07

Tekniska nämnden 2009-10-07 Tekniska nämnden 2009-10-07 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Rådhuset 13.15-17.00 Ajournering 16.15-16.25 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Mikael Olsson (s) Annette Eriksson (s) Börje

Läs mer

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen Utvärdering av verksamhetsutvecklingen 2005 Utvärdering Sidan 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Inledning...2 Internatet...3 Bakgrund...3 Mål...3 Förväntade effekter...4 Utgångspunkter...4 Målgrupp...4

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 12 SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA.

Läs mer

Bemanningsekonomi. en studie av äldreomsorgen i Forshaga och Falköping från Kommunals arbetstidsprojekt av Eva Johansson. www.kommunal.

Bemanningsekonomi. en studie av äldreomsorgen i Forshaga och Falköping från Kommunals arbetstidsprojekt av Eva Johansson. www.kommunal. 1 Bemanningsekonomi en studie av äldreomsorgen i Forshaga och Falköping från Kommunals arbetstidsprojekt av Eva Johansson www.kommunal.se 2 Produktion: Kommunals medlemsutvecklingsenhet och Starck Design

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011

PERSONALBOKSLUT 2011 PERSONALBOKSLUT 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 PERSONALSTRATEGISKT ARBETE... 4 Utveckling av medarbetarskapet... 4 Strategisk kompetensplanering... 5 Projekt Heltid en rättighet och deltid en möjlighet...

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Heltidsprojektet. Slutrapport. Datum 11-09-30. Författare Sven Fernlund Skagerud

Heltidsprojektet. Slutrapport. Datum 11-09-30. Författare Sven Fernlund Skagerud Datum 11-09-30 Heltidsprojektet Slutrapport Författare Sven Fernlund Skagerud Enhet: Personalenheten Besök: Corneliusgatan 16 Post: 774 81 Avesta Telefon: 0226-64 50 00 www.avesta.se Orgnr: 2120002262

Läs mer

1 1 1 1 11 Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten 2014-10-29. Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK

1 1 1 1 11 Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten 2014-10-29. Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK I o f i Q r 1 Q r i Q r la r 1 1 i 1 1 1 1 1 11 Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten 2014-10-29 Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK Dag: Onsdagen den 29 oktober 2014 Parter:

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut. Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut. Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1 Torsdagen den 15 maj 2008, kl. 08.00-17.30 ande Rita Poromaa (s), ordf. Iris Dimitri (v) Valborg Fältholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Oktober 2014 Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Granskningsresultat 7 3. Bedömning och rekommendationer 15 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer