BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRVEN. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRVEN. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2003"

Transkript

1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRVEN Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kärven (org nr ) avger härmed VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2003 Bostadsrättföreningen Kärven är belägen på Råsundavägen 64 och 66 i Solna och omfattar kvadratmeter bostadsyta fördelade på 45 lägenheter. Föreningens två byggnader uppfördes åren 1949 och Ombildning till bostadsrätt skedde den 1 mars I föreningen inryms även fyra kommersiella lokaler om totalt 368 kvadratmeter. Föreningens tomt, som är friköpt, omfattar kvadratmeter. Innehåll: 1. Viktigare år och data rörande föreningen sid 1 2. Året i sammandrag sid 1 2. Förvaltningsberättelse sid Fem år i sammandrag sid 6 4. Resultaträkningar sid 7 5. Balansräkningar sid Kassaflödesanalys sid Eget kapital sid Redovisningsprinciper, noter och specifikationer sid Revisionsberättelse sid 20

2 Viktigare år och data rörande föreningen. 1 Fastighetens två byggnader uppfördes åren 1949 och Den 19 april 1988 bildades föreningen med syfte att, genom registrering hos Tingsrätten, tillförsäkra medlemmarna möjlighet till ombildning av fastigheten till bostadsrätt vid en eventuell framtida försäljning. Den 12 januari 1999 tecknades avtal med hyresvärden om att försälja fastigheten till bostadsrättsföreningen. Den 1 mars 1999 tillträdde föreningen som ägare till fastigheten varvid ombildningen till bostadsrätt fullbordades. Föreningen omfattar 45 bostäder varav 44 är upplåtna med bostadsrätt och en med hyresrätt. Total bostadsyta är kvm. Lokalytan är 368 kvm fördelade på fyra lokaler. Föreningens anskaffningsvärde på fastigheten är tkr inklusive förbättringsåtgärder. Per kvm lägenhetsyta utgör anskaffningsvärdet kronor. Efter tillträdet har föreningen under år genomfört följande förbättringar och moderniseringar: Byte av köks- och avloppsstammar. Renoveringar av badrum inklusive byte av all utrustning. Modernisering av tvättstugan och inköp av ny maskinutrustning. Ommålning av trapphus och entréer. Byte av entréportar. Ombyggnader av hissarna inklusive teknisk uppgradering. Förnyelse av trädgården. Året 2003 i sammandrag. Inga större reparationer eller ombyggnader har genomförts. Resultat efter finansiella poster blev vilket är en förbättring med från Resultat efter skatt blev (f.å ) Kassaflödet från löpande förvaltning blev (f.å ) Ekonomisk ställning och likviditet är fortsatt tillfredsställande. Fastigheterna löpande kostnader faller något jämfört med

3 Förvaltningsberättelse 2 1. Föreningens styrelse och övriga förtroendevalda funktionärer. Vid ordinarie föreningsstämman den 5 maj 2003 och därefter konstituerande styrelsemöte utsågs följande föreningsfunktionärer: Ordförande: Kassör: Styrelseledamöter: Suppleanter: Revisorer: Revisorssuppleant: Valberedning: Olle Westman Kjell Sandin Yngve Eriksson, Pernilla Widebrink, Håkan Dicander, Peter Forsman, Björn Högberg och Bille Cornelius Ingen utsedd Mona Halldeby och Barbro Ihrstedt Ingen utsedd Håkan Ekfeldt och Ulf Larsson-Flink Styrelsen har genomfört nio protokollförda sammanträden. I den ekonomiska och tekniska förvaltningen har styrelsen biträtts av Stockholms Fastighetsägareförenings Service AB, (SFF). 2. Redogörelse över styrelsens förvaltning. Förvaltningsåtgärder. Under 2002 avslutades den förnyelse och förbättring av fastigheterna som lades fast i samband med förvärvet och ombildningen Styrelsens arbete har därför under 2003 varit inriktat på att vidmakthålla fastighetens status och sänka kostnaderna för förvaltningen. Den kamerala förvaltningen har hanterats av Fastighetsägarna i Stockholm AB. Det har emellertid visat sig svårt för styrelsen att under löpande år följa föreningens resultat och ekonomiska ställning då räkenskapshandlingarna förvarats utanför föreningen. Av den orsaken har styrelsen från 1 oktober 2003 övertagit den kamerala förvaltningen i egen regi. Genom åtgärden har styrelsen erhållit bättre kontroll över ekonomin och föreningens administrativa kostnader minskar från Under 2004 kommer styrelsen att ytterligare försöka sänka driftskostnaderna i fastigheterna. Särskild uppmärksamhet riktas mot kostnaderna för energi och uppvärmning. Det kan konstateras att dessa kostnader påtagligt ökar då beskattningen på energiområdet kontinuerligt stiger. Styrelsen har vidare under 2004 påbörjat en översyn av ventilationen i bostäderna. I samband med garantibesiktning av stambytet luftkanalerna för avlopp har renspolats och filmats. I nuläget insamlar styrelsen information om vad som ytterligare kan göras för att förbättra ventilationen och driftsekonomin.

4 3 Personal Föreningen har inte haft någon anställd personal. Föreningen har upphandlat erforderliga tjänster rörande löpande underhåll och fastighetsservice från Allmän Fastighetsvård AB. Under tiden 1 januari 31 oktober har den kamerala servicen ombesörjts av Fastighetsägarna i Stockholm AB. Löner och andra ersättningar. Arvode till styrelsen beslöts av ordinarie stämma 2003 till kronor att fördelas efter styrelsens egen bedömning. Dessa arvoden har ännu inte utbetalats till styrelsen men kommer att verkställas före ordinarie föreningsstämma den 26 april Kassören svarar sedan den 1 oktober 2003 för de löpande arbetsuppgifterna inom ramen för den kamerala förvaltningen. I ersättning har kassören under 2003 erhållit kronor. Ersättningsnivån har beslutats till 75% av tidigare fakturerad kostnad från Fastighetsägarna i Stockholm AB. 3. Medlemmar och överlåtelser. Under året har två (f.å. fyra st) lägenhetsöverlåtelser registrerats. I nuläget är en lägenhet upplåten med hyresrätt och 44 med bostadsrätt. 4. Finansiering, ekonomisk ställning och resultat. Resultat och ekonomisk ställning år Anskaffningsutgiften, inklusive förbättringsåtgärder, för fastighetens två byggnader och mark har belöpt sig till 36,5 mkr. Finansieringen har skett enligt följande: Medlemsinsatser: Bankkrediter: Upplåtelseavgifter vid försäljning av lägenheter i föreningens ägo: 18,1 mkr 15,9 mkr 2,5 mkr Synlig soliditet är 55% (f.å. 55%) och styrelsen uttalade i årsredovisningen för 2001 att föreningens soliditet långsiktigt inte bör understiga 50%. Nuvarande ekonomiska ställning, kassaflöd och likvida reserver ger därför föreningen ett tillfredsställande finansiellt utrymme för framtida förbättringsåtgärder. Den likvida situationen är tillfredsställande. Utgående likvida medel per 31 december 2003 uppgår till tkr (f.å. 745 tkr). Likvida medel och kortfristiga fordringar utgör 212% ( f.å.136%) av kortfristiga skulder. Årets resultat efter finansiella poster uppgår till kronor (f.å ). Resultat efter skatter uppgår till kronor (f.å kronor). Årsavgifterna och kostnaden för boendet framöver Mot bakgrund av årets underskott efter finansiella poster beslöt styrelsen att från och med 1 januari 2004 höja årsavgifterna med 17 kronor per kvm (3,0%) från 572 kronor till 589 kronor per kvm. Avgifterna kommer under successivt att höjas till sådan nivå att föreningen från och med

5 uppnår nollresultat. Det är styrelsens bedömning att detta sker vid en årsavgift om cirka 630 kronor per kvm. Till styrelsens uppgifter bland annat att eftersträva att begränsa den kostnad som belastar medlemmarnas boende. Långsiktigt bör bostadsrätten vara en billigare boendeform än hyresrätten då en förening kan bedriva förvaltningen effektivare än stora bostadsföretag och delvis med ideella arbetsinsatser. För 2004 budgeteras ett underskott om cirka 100 tkr. Som nämnts ovan arbetar styrelsen under 2004 med att söka nedbringa föreningens kostnader. Inför 2004 har varje lägenhet erhållit en detaljerad redogörelse över den årsavgift som kommer att debiteras och de kostnader som skall täckas av avgiften. Styrelsen bedömer att föreningens ekonomiska ställning medger en begränsad förlust under 2004 och Föreningens soliditet beräknas vid utgången av 2005 fortfarande ligga över 50% trots att det egna kapitalet budgeteras till att minska med totalt 300 tkr under år Skatter på boendet. En väsentlig kostnad som föreningens medlemmar har att betala utgörs av de skatter som Riksdagen beslutar att staten skall ta ut på boendet. För 2003 har föreningen erlagt skatter enligt följande i tkr: Fastighetsskatt 141 Inkomstskatt 45 Arbetsgivaravgifter 13 Moms på inköp 201 Energiskatter 212 Summa 612 Kostnaderna motsvarar 23% av föreningens totala kostnader för 2003 eller cirka 150 kronor per kvm lägenhetsyta och lokalyta per år. Givetvis kan föreningen inte direkt påverka beslut rörande skatter och avgifter som fattas av Sveriges Riksdag. Möjligheten att påverka skattekostnaderna ligger i att spara på energiförbrukning och andra kostnader som träffas av skatter. 5. Resultatdisposition. Till stämmans disposition stående medel utgörs av: Ansamlad förlust kronor Årets resultat kronor Summa fritt eget kapital kronor Styrelsen föreslår att beloppet överföres i ny räkning 6. Framtid.

6 5 Den tekniska besiktning som gjordes i samband med förvärvet av fastigheten visade att byggnaderna var i gott skick. Styrelsen ansåg redan vid förvärvet emellertid att byggnadernas såväl tekniska som visuella status behöver förbättras. När upphandling av produkter och tjänster sker har styrelsen som måtto att dessa skall vara av 2000-kvalitet. Med uttrycket menar styrelsen att teknisk utrustning skall vara av modernaste och högsta kvalitet. Styrelsen prioriterar god teknisk prestanda och byggnadernas utseende framför så låga avgifter som möjligt. Vår bedömning är att bostädernas marknadsvärde i högre grad avgörs av fastighetens kvalitet och allmänna intryck än bostäderna månadsavgifter. Styrelsen måste dock även beakta det rimliga i kravet på att boendekostnaderna skall utgöra så liten post i hushållens utgifter som möjligt. Styrelsen har av den orsaken att balansera mellan kravet på så låga boendekostnader som möjligt, så hög kvalitet som möjligt i fastighetens status och en så god värdeutveckling som möjligt på medlemmarnas investering i bostaden. Det är styrelsens bestämda strävan att årsavgifterna skall kunna börja tas ned eller i vart fall ligga stilla efter 2006 då anpassning slutligen skett till rådande kostnadsnivå i föreningen. Huruvida detta är möjligt påverkas emellertid i hög grad av den allmänna utvecklingen för den svenska ekonomin i fråga om räntor och priser samt vilka beslut Riksdagen fattar rörande skatterna på boendet. 7. Slutord År 2003 har varit ett lugnt år i föreningen. Medlemmarna nyttiggör sig nu av det omfattande upprustnings- och moderniseringsprogram som genomfördes under år Om inte pågående översyn av ventilation och energiförbrukning genererar några investeringar så står föreningen i övrigt inte inför några mer omfattande åtgärder under de närmaste åren. Två lägenhetsöverlåtelser har skett under 2003 vilket är påtagligt färre än tidigare år. Efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2003 inviterades medlemmarna till höstträff den 15 november. För styrelsens var träffen ett värdefullt och trevligt tillfälle till informella samtal med närvarande medlemmar kring föreningens verksamhet. Styrelsen kommer att föreslå stämman att arrangemanget upprepas under hösten Vi vill samtidigt uppmana föreningens medlemmar att lämna synpunkter och idéer till hur vår verksamhet och ekonomi ytterligare skall förbättras. Styrelsen tackar medlemmarna för allt stöd och medverkan under 2003 och hälsar samtliga välkomna till ordinarie stämman den 26 april Solna den 20 mars 2004 Olle Westman Bille Cornelius Håkan Dicander ordförande Yngve Eriksson Peter Forsman Björn Högberg Kjell Sandin Pernilla Widebrink

7 Fem år i sammandrag 6. Resultaträkningar, tkr månader Årsavgifter Hyror bostäder, lokaler och parkeringsplatser mm Summa intäkter Fastighetskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Finansnetto Inkomstskatt Jämförelsestörande poster Årets resultat Årsavgift per kvm 572 kr 530 kr 455 kr 414 kr 390 kr Balansräkningar, tkr Materiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel och likvida placeringar Summa tillgångar Eget kapital Fastighetslån Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Årets investeringar, tkr Soliditet 55% 55% 61% 67% 66% Kassaflödesanalys, tkr Kassaflöde från den löpande förvaltningen Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande förvaltningen Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde

8 Resultaträkningar 7. 1 januari - 1 januari - 31-dec 31 december Not INTÄKTER Årsavgifter Hyror, bostäder Hyror, lokaler Hyror, parkeringsplatser Övriga rörelseintäkter 0 0 Summa rörelseintäkter Fastighetens kostnader: Uppvärmning, el, vatten & avlopp Fastighetsskötsel & underhåll Administrativa kostnader Fastighetsförsäkring Projekteringskostnader Fastighehetsskatt Summa rörelsekostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar enligt plan Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader och andra finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Övriga resultatposter Räntebidrag Försäkringsersättning Resultat före skatt Inkomstskatt Årets resultat Sid 7-11.xls, Sid 7

9 Balansräkningar 8 TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Fastighet Byggnader och mark Värdeminskning enligt plan Summa fastighet Övriga materiella anläggningstillgångar Kontorsutrustning och datorer Värdeminskning enligt plan Summa övriga materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Fakturerade hyror och avgifter Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Summa fordringar Likvida medel och likvida placeringar Kortfristiga placeringar Kassa och banktillgodohavanden Summa likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sid 7-11.xls, Sid 8-9

10 Balansräkningar (fortsättning) 9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Sid Bundet eget kapital Insatskapital Upplåtelseavgifter Reparationsfonder Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Ansamlad förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Föreningens skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter: Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Sid 7-11.xls, Sid 8-9

11 10. Kassaflödesanalys 1 januari - 1 januari - 31 december 31 december Den löpande verksamheten: Rörelseresultat efter avskrivningar Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar och nedskrivningar Justering av eget kapital 854 Delsumma Erhållen ränta Erlagd ränta och övriga finansiella kostnader Erlagd inkomstskatt Räntebidrag och försäkringsersättning Kassaflöde från den löpande förvaltningen före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning/ Minskning av fordringar Minskning/ Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande driften Investeringsverksamheten: Investeringar i byggnader och utrustning Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten: Amortering på lån Nyupptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

12 Eget kapital 11. Fond för yttre 2003 Insatskapital Upplåtelseavgifter underhåll Ansamlad förlust Årets resultat Vid årets ingång Överföring av årets resultat Justering under Överfört till fond för yttre underhåll Resultat Vid årets utgång Genomsnittlig Genomsnittlig insats per insats per Kvm Antal lägenhet kvm lägenhetsyta Bostadsrättslägenheter kr kr Fond för yttre 2002 Insatskapital Upplåtelseavgifter underhåll Ansamlad förlust Årets resultat Vid årets ingång Överföring av årets resultat Överfört till fond för yttre underhåll Resultat Vid årets utgång Fond för yttre 2001 Insatskapital Upplåtelseavgifter underhåll Ansamlad förlust Årets resultat Vid årets ingång Överfört till fond för yttre underhåll Överföring av årets resultat Resultat Vid årets utgång Sid 7-11.xls, Sid 11

13 12 Redovisningsprinciper, noter och specifikationer Allmänna redovisningsprinciper. Årsredovisningen har upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Föreningen bedriver sin verksamhet som ekonomisk förening inom ramen för Bostadsrättslagen (1991:614) och har sitt säte i Solna. Föreningens skatterättsliga karaktär är Privatbostadsföretag, tidigare benämnt äkta bostadsrättsförening. Redovisningen har upprättats enligt samma principer som tidigare år. Undantag gäller för att föreningen från den 1 januari 2003 tillämpar BFNAR 2003:4 Redovisning av fond för yttre underhåll. Fonden redovisas som en post under bundet eget kapital och årets överföring minskar de fria medlen utan att redovisas i resultaträkningen. För att nå jämförbarhet över föreningens utveckling och ställning har omräkning av jämförelseåret skett. Värderingsprinciper. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden. Kortfristiga placeringar och övriga omsättningstillgångar värderas enligt årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Fordringar och skulder i främmande valutor finns ej. Fastigheten och övriga materiella anläggningstillgångar. Vägledande vid bedömning av anskaffningsutgiften som förs till balansräkningen är den sannolika ekonomiska nyttan som tillkommer föreningen och att anskaffningsvärdet på tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter har lagts till anskaffningsvärdet till den del fastighetens prestanda har förbättrats i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avskrivningsprinciper för fastigheten och övriga materiella anläggningstillgångar. Byggnader, inklusive tekniska anläggningar Kontorsutrustning och datorer 50 år 3 år Avskrivning på anläggningstillgångar sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Prisutvecklingen för bostadsfastigheter i större tätorter har sedan fastighetskrisen i början på 1990-talet avklingat varit påtagligt stigande. Det betyder att fastigheter inte historiskt minskat i värde om de varit föremål för fortlöpande underhåll. Föreningen skriver ändå av fastigheten årligen med 2% på anskaffningsvärdet. Syftet är att skapa ett positivt kassaflöde för fortlöpande amorteringar på fastighetslånen samt en likviditetsmässig reserv för framtida förbättringsåtgärder.

14 Transaktioner med närstående. 13. Några affärstransaktioner med till styrelsens ledamöter närstående personer har inte förekommit. Föreningen har för sina möten och sammankomster anlitat Haga Bageri AB (Café Kärven), som ägs och drivs av styrelseledamoten Yngve Eriksson. Ersättning till bolaget har skett till självkostnad och uppgår till mindre belopp. not 1: Årsavgifter Årsavgiften har utvecklats enligt följande: Vilket betyder i avgift per månad för en bostad om Ökning År Årsavgift kr/kvm 84 kvm (*) från kr kr kr kr 6,2% kr kr 16,7% kr kr 35,9% kr kr 46,7% kr kr 51,0% Prognos kr kr 55,1% Prognos kr kr 61,5% (*) En genomsnittsbostad i föreningen är 84 kvm not 2: Hyror, lokaler Lokalhyrorna har utvecklats enligt följande: Ökning År Hyra kr/kvm (*) från kr kr 17,5% kr 20,7% kr 25,0% kr 38,4% kr Prognos kr Prognos kr (*) Beloppet avser nettohyra efter avdrag för tid med eventuella vakanser i lokalerna. Lokalerna har dock varit outhyrda under mycket begränsad tid. Sid xls, Sid 13

15 not 3: Uppvärmning, el, vatten och avlopp Uppvärmning kr kr Vatten och avlopp kr kr Elektricitet kr kr Sophämtning, städning, sotning, snöröjning kr kr Summa kr kr not 4: Fastighetsskötsel & underhåll Fastighetsskötsel kr kr Löpande reparation och underhåll kr kr Hisskötsel kr kr Trädgårdsskötsel kr kr Övriga driftskostnader kr kr Balansförda förbättringsskostnader - kr kr Summa kr kr not 5: Administrativa kostnader Förvaltningsarvode kr kr Medlems- och serviceavgifter kr kr Arvoden inkl arbetsgivaravgifter kr kr Övriga administrativa kostnader kr kr Summa kr kr not 6: Fastighetsskatt Avgiftsunderlag Skattesats Hyreshus ,5% kr kr Lokaler ,0% kr kr Summa kr kr Sid xls, Sid 14

16 not 7: Avskrivning enligt plan Byggnad Avskrivning sker årligen med 2% på anskaffningsvärdet Avskrivningsunderlag kr kr Årlig avskrivning i % 2% 2% Årets avskrivningskostnad kr kr Kontorsutrustning och datorer Avskrivning sker med 33% på anskaffningsvärdet Avskrivningsunderlag kr - kr Årlig avskrivning i % 33% 33% Årets avskrivningskostnad kr - kr Totala avskrivningar kr kr not 8: Räntekostnader Avser fastighetslån i Stadshypotek. Genomsnittlig låneskuld under året kr kr Erlagd ränta under året kr kr Genomsnittlig låneränta 4,67% 5,11% Under 2004 budgeteras den genomsnittliga räntan till 4,22% Sammansättning på fastighetslånen Lån med fast ränta per balansdagen kr kr Lån med rörlig ränta per balansdagen kr kr Summa kr kr Ytterligare information rörande föreningens fastighetslån återfinns i not 15 Fastighetslån Sid xls, Sid 15

17 not 9 Byggnader, ackumulerade avskrivningar enligt plan och Mark Köpeskilling, fastighet kr kr Pantbrevskostnad kr kr Lagfartskostnad kr kr Reparationsfond kr kr Kostnader för genomförda förbättringar kr kr Kostnader för genomförda förbättringar kr kr Summa anskaffningsvärde kr kr Ack. avskrivningar enligt plan vid årets början Årets avskrivning enligt plan Summa avskrivning enligt plan kr kr kr kr kr kr Bokfört värde vid årets slut kr kr Fördelning av anskaffningsvärde: Byggnader kr kr Mark kr kr Summa kr kr Anskaffningsvärde per kvm lokal- & lägenhetsyta kr kr Uppgift om taxeringsvärden: Mark kr kr Byggnader kr kr Summa kr kr Byggnadsår 1949/1950 Kvm Bostadsrättslägenheter Hyreslägenheter 21 Delsumma Lokaler 368 Totalt Tomt, kvm Sid xls, Sid 16

18 not 10 Kontorsutrustning och datorer Anskaffningsvärde kr - kr Värdeminskning enligt plan kr - kr Summa bokfört värde kr - kr not 11 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Förutbetald försäkringspremie kr kr Förutbetalda serviceabonnemang kr kr Summa kr kr not 12 Kortfristiga placeringar Placering i Specialinlåning hos Handelsbanken som förfaller den 1 mars 2004, Årsränta 2,15% kr - kr not 13 Kassa och banktillgodohavanden Postgirotillgodohavande 235 kr kr Affärskonto med Handelsbanken kr kr Kontant i kassan kr - kr Summa kr kr not 14 Reparationsfonder Avsatt i bokslut kr kr Avsatt i bokslut kr kr Avsatt i bokslut kr kr Avsatt i bokslut kr Belopp vid årets ingång kr kr Årets avsättning kr kr Belopp vid årets utgång kr kr Sid xls, Sid 17

19 not 15 Fastighetslån 18. Kreditgivare är Stadshypotek Räntesats Bidningstid Låneskuld per Årsränta för lån med Lån nr Fast ränta Rörlig ränta fast ränta kr 3,25% kr kr 3,45% kr kr 5,23% kr kr 3,25% kr kr 3,25% kr kr 5,23% kr kr 3,25% kr kr 3,25% kr kr 3,25% kr kr 3,25% kr kr 3,25% kr kr 3,25% kr kr 5,70% kr kr 5,70% kr kr 5,70% kr kr 5,70% kr Summa kr kr 4,22% kr Årlig amortering kr not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna förvaltningskostnader kr Upplupna sociala avgifter enligt lag kr Upplupna diverse kostnader kr Förutbetalda månadsavgifter avseende januari kr kr Förutbetalda parkeringshyror avseende januari kr Upplupna leverantörsskulder för värme mm kr Summa kr kr Sid xls, Sid 18

20 19. not 17: Insatskapital och upplåtelseavgifter Reviderat Lgh nummer Kvm Inbetald insats Upplåtelseavgift andelstal kr 2,71% kr 2,18% kr 2,53% kr 2,00% kr 2,71% kr 2,18% kr 2,53% kr 2,00% kr 2,71% kr 2,18% kr 2,53% kr 2,00% kr 2,71% kr 2,18% kr 2,53% kr 2,00% kr 3,75% kr 3,22% kr 2,53% kr 2,00% kr 2,34% kr 2,26% kr 0,59% kr 2,16% kr 2,16% kr kr 2,87% kr 2,26% kr 0,59% kr 2,16% kr 2,16% kr 2,87% kr 2,26% kr 0,59% kr 2,16% kr 2,16% kr 2,87% kr 2,26% kr kr 2,16% kr 2,16% kr 2,87% kr 2,26% kr 0,59% kr 3,04% kr 3,04% Summa kr kr 100,00%

21

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRVEN. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2004

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRVEN. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2004 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRVEN Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kärven (org nr 716420-3783) avger härmed VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2004 Bostadsrättföreningen Kärven är belägen på Råsundavägen 64 och

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRVEN. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2002

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRVEN. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2002 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRVEN Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kärven (org.nr.716420-3783) får härmed framlägga VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2002 Föreningen omfattar en fastighet med två byggnader, Råsundavägen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRVEN. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2001

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRVEN. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2001 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRVEN Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kärven (org.nr.716420-3783) får härmed framlägga VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2001 Föreningen omfattar en fastighet med två byggnader, Råsundavägen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Iris 16 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2009 Brf Carolus 26 1 (9) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31, föreningens andra verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Brf Ivar Årsredovisning 2014

Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar 1(8) Org.nr. 717600-1068 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ivar Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Föreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning. BRF Vimpeln 8 i Solna

Årsredovisning. BRF Vimpeln 8 i Solna Årsredovisning för BRF Vimpeln 8 i Solna Räkenskapsåret 2005 BRF Vimpeln 8 i Solna 1(9) Styrelsen för BRF Vimpeln 8 i Solna får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2012 till och med 31 december 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2014 till och med 31 december 2014 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Sankta Thora Räkenskapsåret 2009-09-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och 5 ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2009 Brf Rönninge källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Ålkistan

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Ålkistan ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ålkistan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 15 juni 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Solna Laveringen 1 och 2, Ripstigen

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Årsredovisning för HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm 1(11) Förvaltningsberättelse Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 716417-9280. Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31.

Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 716417-9280. Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. 1 Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Årsredovisning. Brf Västerport

Årsredovisning. Brf Västerport Årsredovisning för Brf Västerport 769623-2425 Räkenskapsåret 2014 1 (10) Styrelsen för Brf Västerport får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(9) Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31. Fastighet

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2012 Brf Rönninge källa 1(10) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: , Årsredovisning för Brf Djurgårdseken 2 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer