BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRVEN. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRVEN. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2003"

Transkript

1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRVEN Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kärven (org nr ) avger härmed VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2003 Bostadsrättföreningen Kärven är belägen på Råsundavägen 64 och 66 i Solna och omfattar kvadratmeter bostadsyta fördelade på 45 lägenheter. Föreningens två byggnader uppfördes åren 1949 och Ombildning till bostadsrätt skedde den 1 mars I föreningen inryms även fyra kommersiella lokaler om totalt 368 kvadratmeter. Föreningens tomt, som är friköpt, omfattar kvadratmeter. Innehåll: 1. Viktigare år och data rörande föreningen sid 1 2. Året i sammandrag sid 1 2. Förvaltningsberättelse sid Fem år i sammandrag sid 6 4. Resultaträkningar sid 7 5. Balansräkningar sid Kassaflödesanalys sid Eget kapital sid Redovisningsprinciper, noter och specifikationer sid Revisionsberättelse sid 20

2 Viktigare år och data rörande föreningen. 1 Fastighetens två byggnader uppfördes åren 1949 och Den 19 april 1988 bildades föreningen med syfte att, genom registrering hos Tingsrätten, tillförsäkra medlemmarna möjlighet till ombildning av fastigheten till bostadsrätt vid en eventuell framtida försäljning. Den 12 januari 1999 tecknades avtal med hyresvärden om att försälja fastigheten till bostadsrättsföreningen. Den 1 mars 1999 tillträdde föreningen som ägare till fastigheten varvid ombildningen till bostadsrätt fullbordades. Föreningen omfattar 45 bostäder varav 44 är upplåtna med bostadsrätt och en med hyresrätt. Total bostadsyta är kvm. Lokalytan är 368 kvm fördelade på fyra lokaler. Föreningens anskaffningsvärde på fastigheten är tkr inklusive förbättringsåtgärder. Per kvm lägenhetsyta utgör anskaffningsvärdet kronor. Efter tillträdet har föreningen under år genomfört följande förbättringar och moderniseringar: Byte av köks- och avloppsstammar. Renoveringar av badrum inklusive byte av all utrustning. Modernisering av tvättstugan och inköp av ny maskinutrustning. Ommålning av trapphus och entréer. Byte av entréportar. Ombyggnader av hissarna inklusive teknisk uppgradering. Förnyelse av trädgården. Året 2003 i sammandrag. Inga större reparationer eller ombyggnader har genomförts. Resultat efter finansiella poster blev vilket är en förbättring med från Resultat efter skatt blev (f.å ) Kassaflödet från löpande förvaltning blev (f.å ) Ekonomisk ställning och likviditet är fortsatt tillfredsställande. Fastigheterna löpande kostnader faller något jämfört med

3 Förvaltningsberättelse 2 1. Föreningens styrelse och övriga förtroendevalda funktionärer. Vid ordinarie föreningsstämman den 5 maj 2003 och därefter konstituerande styrelsemöte utsågs följande föreningsfunktionärer: Ordförande: Kassör: Styrelseledamöter: Suppleanter: Revisorer: Revisorssuppleant: Valberedning: Olle Westman Kjell Sandin Yngve Eriksson, Pernilla Widebrink, Håkan Dicander, Peter Forsman, Björn Högberg och Bille Cornelius Ingen utsedd Mona Halldeby och Barbro Ihrstedt Ingen utsedd Håkan Ekfeldt och Ulf Larsson-Flink Styrelsen har genomfört nio protokollförda sammanträden. I den ekonomiska och tekniska förvaltningen har styrelsen biträtts av Stockholms Fastighetsägareförenings Service AB, (SFF). 2. Redogörelse över styrelsens förvaltning. Förvaltningsåtgärder. Under 2002 avslutades den förnyelse och förbättring av fastigheterna som lades fast i samband med förvärvet och ombildningen Styrelsens arbete har därför under 2003 varit inriktat på att vidmakthålla fastighetens status och sänka kostnaderna för förvaltningen. Den kamerala förvaltningen har hanterats av Fastighetsägarna i Stockholm AB. Det har emellertid visat sig svårt för styrelsen att under löpande år följa föreningens resultat och ekonomiska ställning då räkenskapshandlingarna förvarats utanför föreningen. Av den orsaken har styrelsen från 1 oktober 2003 övertagit den kamerala förvaltningen i egen regi. Genom åtgärden har styrelsen erhållit bättre kontroll över ekonomin och föreningens administrativa kostnader minskar från Under 2004 kommer styrelsen att ytterligare försöka sänka driftskostnaderna i fastigheterna. Särskild uppmärksamhet riktas mot kostnaderna för energi och uppvärmning. Det kan konstateras att dessa kostnader påtagligt ökar då beskattningen på energiområdet kontinuerligt stiger. Styrelsen har vidare under 2004 påbörjat en översyn av ventilationen i bostäderna. I samband med garantibesiktning av stambytet luftkanalerna för avlopp har renspolats och filmats. I nuläget insamlar styrelsen information om vad som ytterligare kan göras för att förbättra ventilationen och driftsekonomin.

4 3 Personal Föreningen har inte haft någon anställd personal. Föreningen har upphandlat erforderliga tjänster rörande löpande underhåll och fastighetsservice från Allmän Fastighetsvård AB. Under tiden 1 januari 31 oktober har den kamerala servicen ombesörjts av Fastighetsägarna i Stockholm AB. Löner och andra ersättningar. Arvode till styrelsen beslöts av ordinarie stämma 2003 till kronor att fördelas efter styrelsens egen bedömning. Dessa arvoden har ännu inte utbetalats till styrelsen men kommer att verkställas före ordinarie föreningsstämma den 26 april Kassören svarar sedan den 1 oktober 2003 för de löpande arbetsuppgifterna inom ramen för den kamerala förvaltningen. I ersättning har kassören under 2003 erhållit kronor. Ersättningsnivån har beslutats till 75% av tidigare fakturerad kostnad från Fastighetsägarna i Stockholm AB. 3. Medlemmar och överlåtelser. Under året har två (f.å. fyra st) lägenhetsöverlåtelser registrerats. I nuläget är en lägenhet upplåten med hyresrätt och 44 med bostadsrätt. 4. Finansiering, ekonomisk ställning och resultat. Resultat och ekonomisk ställning år Anskaffningsutgiften, inklusive förbättringsåtgärder, för fastighetens två byggnader och mark har belöpt sig till 36,5 mkr. Finansieringen har skett enligt följande: Medlemsinsatser: Bankkrediter: Upplåtelseavgifter vid försäljning av lägenheter i föreningens ägo: 18,1 mkr 15,9 mkr 2,5 mkr Synlig soliditet är 55% (f.å. 55%) och styrelsen uttalade i årsredovisningen för 2001 att föreningens soliditet långsiktigt inte bör understiga 50%. Nuvarande ekonomiska ställning, kassaflöd och likvida reserver ger därför föreningen ett tillfredsställande finansiellt utrymme för framtida förbättringsåtgärder. Den likvida situationen är tillfredsställande. Utgående likvida medel per 31 december 2003 uppgår till tkr (f.å. 745 tkr). Likvida medel och kortfristiga fordringar utgör 212% ( f.å.136%) av kortfristiga skulder. Årets resultat efter finansiella poster uppgår till kronor (f.å ). Resultat efter skatter uppgår till kronor (f.å kronor). Årsavgifterna och kostnaden för boendet framöver Mot bakgrund av årets underskott efter finansiella poster beslöt styrelsen att från och med 1 januari 2004 höja årsavgifterna med 17 kronor per kvm (3,0%) från 572 kronor till 589 kronor per kvm. Avgifterna kommer under successivt att höjas till sådan nivå att föreningen från och med

5 uppnår nollresultat. Det är styrelsens bedömning att detta sker vid en årsavgift om cirka 630 kronor per kvm. Till styrelsens uppgifter bland annat att eftersträva att begränsa den kostnad som belastar medlemmarnas boende. Långsiktigt bör bostadsrätten vara en billigare boendeform än hyresrätten då en förening kan bedriva förvaltningen effektivare än stora bostadsföretag och delvis med ideella arbetsinsatser. För 2004 budgeteras ett underskott om cirka 100 tkr. Som nämnts ovan arbetar styrelsen under 2004 med att söka nedbringa föreningens kostnader. Inför 2004 har varje lägenhet erhållit en detaljerad redogörelse över den årsavgift som kommer att debiteras och de kostnader som skall täckas av avgiften. Styrelsen bedömer att föreningens ekonomiska ställning medger en begränsad förlust under 2004 och Föreningens soliditet beräknas vid utgången av 2005 fortfarande ligga över 50% trots att det egna kapitalet budgeteras till att minska med totalt 300 tkr under år Skatter på boendet. En väsentlig kostnad som föreningens medlemmar har att betala utgörs av de skatter som Riksdagen beslutar att staten skall ta ut på boendet. För 2003 har föreningen erlagt skatter enligt följande i tkr: Fastighetsskatt 141 Inkomstskatt 45 Arbetsgivaravgifter 13 Moms på inköp 201 Energiskatter 212 Summa 612 Kostnaderna motsvarar 23% av föreningens totala kostnader för 2003 eller cirka 150 kronor per kvm lägenhetsyta och lokalyta per år. Givetvis kan föreningen inte direkt påverka beslut rörande skatter och avgifter som fattas av Sveriges Riksdag. Möjligheten att påverka skattekostnaderna ligger i att spara på energiförbrukning och andra kostnader som träffas av skatter. 5. Resultatdisposition. Till stämmans disposition stående medel utgörs av: Ansamlad förlust kronor Årets resultat kronor Summa fritt eget kapital kronor Styrelsen föreslår att beloppet överföres i ny räkning 6. Framtid.

6 5 Den tekniska besiktning som gjordes i samband med förvärvet av fastigheten visade att byggnaderna var i gott skick. Styrelsen ansåg redan vid förvärvet emellertid att byggnadernas såväl tekniska som visuella status behöver förbättras. När upphandling av produkter och tjänster sker har styrelsen som måtto att dessa skall vara av 2000-kvalitet. Med uttrycket menar styrelsen att teknisk utrustning skall vara av modernaste och högsta kvalitet. Styrelsen prioriterar god teknisk prestanda och byggnadernas utseende framför så låga avgifter som möjligt. Vår bedömning är att bostädernas marknadsvärde i högre grad avgörs av fastighetens kvalitet och allmänna intryck än bostäderna månadsavgifter. Styrelsen måste dock även beakta det rimliga i kravet på att boendekostnaderna skall utgöra så liten post i hushållens utgifter som möjligt. Styrelsen har av den orsaken att balansera mellan kravet på så låga boendekostnader som möjligt, så hög kvalitet som möjligt i fastighetens status och en så god värdeutveckling som möjligt på medlemmarnas investering i bostaden. Det är styrelsens bestämda strävan att årsavgifterna skall kunna börja tas ned eller i vart fall ligga stilla efter 2006 då anpassning slutligen skett till rådande kostnadsnivå i föreningen. Huruvida detta är möjligt påverkas emellertid i hög grad av den allmänna utvecklingen för den svenska ekonomin i fråga om räntor och priser samt vilka beslut Riksdagen fattar rörande skatterna på boendet. 7. Slutord År 2003 har varit ett lugnt år i föreningen. Medlemmarna nyttiggör sig nu av det omfattande upprustnings- och moderniseringsprogram som genomfördes under år Om inte pågående översyn av ventilation och energiförbrukning genererar några investeringar så står föreningen i övrigt inte inför några mer omfattande åtgärder under de närmaste åren. Två lägenhetsöverlåtelser har skett under 2003 vilket är påtagligt färre än tidigare år. Efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2003 inviterades medlemmarna till höstträff den 15 november. För styrelsens var träffen ett värdefullt och trevligt tillfälle till informella samtal med närvarande medlemmar kring föreningens verksamhet. Styrelsen kommer att föreslå stämman att arrangemanget upprepas under hösten Vi vill samtidigt uppmana föreningens medlemmar att lämna synpunkter och idéer till hur vår verksamhet och ekonomi ytterligare skall förbättras. Styrelsen tackar medlemmarna för allt stöd och medverkan under 2003 och hälsar samtliga välkomna till ordinarie stämman den 26 april Solna den 20 mars 2004 Olle Westman Bille Cornelius Håkan Dicander ordförande Yngve Eriksson Peter Forsman Björn Högberg Kjell Sandin Pernilla Widebrink

7 Fem år i sammandrag 6. Resultaträkningar, tkr månader Årsavgifter Hyror bostäder, lokaler och parkeringsplatser mm Summa intäkter Fastighetskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Finansnetto Inkomstskatt Jämförelsestörande poster Årets resultat Årsavgift per kvm 572 kr 530 kr 455 kr 414 kr 390 kr Balansräkningar, tkr Materiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel och likvida placeringar Summa tillgångar Eget kapital Fastighetslån Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Årets investeringar, tkr Soliditet 55% 55% 61% 67% 66% Kassaflödesanalys, tkr Kassaflöde från den löpande förvaltningen Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande förvaltningen Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde

8 Resultaträkningar 7. 1 januari - 1 januari - 31-dec 31 december Not INTÄKTER Årsavgifter Hyror, bostäder Hyror, lokaler Hyror, parkeringsplatser Övriga rörelseintäkter 0 0 Summa rörelseintäkter Fastighetens kostnader: Uppvärmning, el, vatten & avlopp Fastighetsskötsel & underhåll Administrativa kostnader Fastighetsförsäkring Projekteringskostnader Fastighehetsskatt Summa rörelsekostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar enligt plan Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader och andra finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Övriga resultatposter Räntebidrag Försäkringsersättning Resultat före skatt Inkomstskatt Årets resultat Sid 7-11.xls, Sid 7

9 Balansräkningar 8 TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Fastighet Byggnader och mark Värdeminskning enligt plan Summa fastighet Övriga materiella anläggningstillgångar Kontorsutrustning och datorer Värdeminskning enligt plan Summa övriga materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Fakturerade hyror och avgifter Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Summa fordringar Likvida medel och likvida placeringar Kortfristiga placeringar Kassa och banktillgodohavanden Summa likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sid 7-11.xls, Sid 8-9

10 Balansräkningar (fortsättning) 9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Sid Bundet eget kapital Insatskapital Upplåtelseavgifter Reparationsfonder Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Ansamlad förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Föreningens skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter: Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Sid 7-11.xls, Sid 8-9

11 10. Kassaflödesanalys 1 januari - 1 januari - 31 december 31 december Den löpande verksamheten: Rörelseresultat efter avskrivningar Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar och nedskrivningar Justering av eget kapital 854 Delsumma Erhållen ränta Erlagd ränta och övriga finansiella kostnader Erlagd inkomstskatt Räntebidrag och försäkringsersättning Kassaflöde från den löpande förvaltningen före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning/ Minskning av fordringar Minskning/ Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande driften Investeringsverksamheten: Investeringar i byggnader och utrustning Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten: Amortering på lån Nyupptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

12 Eget kapital 11. Fond för yttre 2003 Insatskapital Upplåtelseavgifter underhåll Ansamlad förlust Årets resultat Vid årets ingång Överföring av årets resultat Justering under Överfört till fond för yttre underhåll Resultat Vid årets utgång Genomsnittlig Genomsnittlig insats per insats per Kvm Antal lägenhet kvm lägenhetsyta Bostadsrättslägenheter kr kr Fond för yttre 2002 Insatskapital Upplåtelseavgifter underhåll Ansamlad förlust Årets resultat Vid årets ingång Överföring av årets resultat Överfört till fond för yttre underhåll Resultat Vid årets utgång Fond för yttre 2001 Insatskapital Upplåtelseavgifter underhåll Ansamlad förlust Årets resultat Vid årets ingång Överfört till fond för yttre underhåll Överföring av årets resultat Resultat Vid årets utgång Sid 7-11.xls, Sid 11

13 12 Redovisningsprinciper, noter och specifikationer Allmänna redovisningsprinciper. Årsredovisningen har upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Föreningen bedriver sin verksamhet som ekonomisk förening inom ramen för Bostadsrättslagen (1991:614) och har sitt säte i Solna. Föreningens skatterättsliga karaktär är Privatbostadsföretag, tidigare benämnt äkta bostadsrättsförening. Redovisningen har upprättats enligt samma principer som tidigare år. Undantag gäller för att föreningen från den 1 januari 2003 tillämpar BFNAR 2003:4 Redovisning av fond för yttre underhåll. Fonden redovisas som en post under bundet eget kapital och årets överföring minskar de fria medlen utan att redovisas i resultaträkningen. För att nå jämförbarhet över föreningens utveckling och ställning har omräkning av jämförelseåret skett. Värderingsprinciper. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden. Kortfristiga placeringar och övriga omsättningstillgångar värderas enligt årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Fordringar och skulder i främmande valutor finns ej. Fastigheten och övriga materiella anläggningstillgångar. Vägledande vid bedömning av anskaffningsutgiften som förs till balansräkningen är den sannolika ekonomiska nyttan som tillkommer föreningen och att anskaffningsvärdet på tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter har lagts till anskaffningsvärdet till den del fastighetens prestanda har förbättrats i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avskrivningsprinciper för fastigheten och övriga materiella anläggningstillgångar. Byggnader, inklusive tekniska anläggningar Kontorsutrustning och datorer 50 år 3 år Avskrivning på anläggningstillgångar sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Prisutvecklingen för bostadsfastigheter i större tätorter har sedan fastighetskrisen i början på 1990-talet avklingat varit påtagligt stigande. Det betyder att fastigheter inte historiskt minskat i värde om de varit föremål för fortlöpande underhåll. Föreningen skriver ändå av fastigheten årligen med 2% på anskaffningsvärdet. Syftet är att skapa ett positivt kassaflöde för fortlöpande amorteringar på fastighetslånen samt en likviditetsmässig reserv för framtida förbättringsåtgärder.

14 Transaktioner med närstående. 13. Några affärstransaktioner med till styrelsens ledamöter närstående personer har inte förekommit. Föreningen har för sina möten och sammankomster anlitat Haga Bageri AB (Café Kärven), som ägs och drivs av styrelseledamoten Yngve Eriksson. Ersättning till bolaget har skett till självkostnad och uppgår till mindre belopp. not 1: Årsavgifter Årsavgiften har utvecklats enligt följande: Vilket betyder i avgift per månad för en bostad om Ökning År Årsavgift kr/kvm 84 kvm (*) från kr kr kr kr 6,2% kr kr 16,7% kr kr 35,9% kr kr 46,7% kr kr 51,0% Prognos kr kr 55,1% Prognos kr kr 61,5% (*) En genomsnittsbostad i föreningen är 84 kvm not 2: Hyror, lokaler Lokalhyrorna har utvecklats enligt följande: Ökning År Hyra kr/kvm (*) från kr kr 17,5% kr 20,7% kr 25,0% kr 38,4% kr Prognos kr Prognos kr (*) Beloppet avser nettohyra efter avdrag för tid med eventuella vakanser i lokalerna. Lokalerna har dock varit outhyrda under mycket begränsad tid. Sid xls, Sid 13

15 not 3: Uppvärmning, el, vatten och avlopp Uppvärmning kr kr Vatten och avlopp kr kr Elektricitet kr kr Sophämtning, städning, sotning, snöröjning kr kr Summa kr kr not 4: Fastighetsskötsel & underhåll Fastighetsskötsel kr kr Löpande reparation och underhåll kr kr Hisskötsel kr kr Trädgårdsskötsel kr kr Övriga driftskostnader kr kr Balansförda förbättringsskostnader - kr kr Summa kr kr not 5: Administrativa kostnader Förvaltningsarvode kr kr Medlems- och serviceavgifter kr kr Arvoden inkl arbetsgivaravgifter kr kr Övriga administrativa kostnader kr kr Summa kr kr not 6: Fastighetsskatt Avgiftsunderlag Skattesats Hyreshus ,5% kr kr Lokaler ,0% kr kr Summa kr kr Sid xls, Sid 14

16 not 7: Avskrivning enligt plan Byggnad Avskrivning sker årligen med 2% på anskaffningsvärdet Avskrivningsunderlag kr kr Årlig avskrivning i % 2% 2% Årets avskrivningskostnad kr kr Kontorsutrustning och datorer Avskrivning sker med 33% på anskaffningsvärdet Avskrivningsunderlag kr - kr Årlig avskrivning i % 33% 33% Årets avskrivningskostnad kr - kr Totala avskrivningar kr kr not 8: Räntekostnader Avser fastighetslån i Stadshypotek. Genomsnittlig låneskuld under året kr kr Erlagd ränta under året kr kr Genomsnittlig låneränta 4,67% 5,11% Under 2004 budgeteras den genomsnittliga räntan till 4,22% Sammansättning på fastighetslånen Lån med fast ränta per balansdagen kr kr Lån med rörlig ränta per balansdagen kr kr Summa kr kr Ytterligare information rörande föreningens fastighetslån återfinns i not 15 Fastighetslån Sid xls, Sid 15

17 not 9 Byggnader, ackumulerade avskrivningar enligt plan och Mark Köpeskilling, fastighet kr kr Pantbrevskostnad kr kr Lagfartskostnad kr kr Reparationsfond kr kr Kostnader för genomförda förbättringar kr kr Kostnader för genomförda förbättringar kr kr Summa anskaffningsvärde kr kr Ack. avskrivningar enligt plan vid årets början Årets avskrivning enligt plan Summa avskrivning enligt plan kr kr kr kr kr kr Bokfört värde vid årets slut kr kr Fördelning av anskaffningsvärde: Byggnader kr kr Mark kr kr Summa kr kr Anskaffningsvärde per kvm lokal- & lägenhetsyta kr kr Uppgift om taxeringsvärden: Mark kr kr Byggnader kr kr Summa kr kr Byggnadsår 1949/1950 Kvm Bostadsrättslägenheter Hyreslägenheter 21 Delsumma Lokaler 368 Totalt Tomt, kvm Sid xls, Sid 16

18 not 10 Kontorsutrustning och datorer Anskaffningsvärde kr - kr Värdeminskning enligt plan kr - kr Summa bokfört värde kr - kr not 11 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Förutbetald försäkringspremie kr kr Förutbetalda serviceabonnemang kr kr Summa kr kr not 12 Kortfristiga placeringar Placering i Specialinlåning hos Handelsbanken som förfaller den 1 mars 2004, Årsränta 2,15% kr - kr not 13 Kassa och banktillgodohavanden Postgirotillgodohavande 235 kr kr Affärskonto med Handelsbanken kr kr Kontant i kassan kr - kr Summa kr kr not 14 Reparationsfonder Avsatt i bokslut kr kr Avsatt i bokslut kr kr Avsatt i bokslut kr kr Avsatt i bokslut kr Belopp vid årets ingång kr kr Årets avsättning kr kr Belopp vid årets utgång kr kr Sid xls, Sid 17

19 not 15 Fastighetslån 18. Kreditgivare är Stadshypotek Räntesats Bidningstid Låneskuld per Årsränta för lån med Lån nr Fast ränta Rörlig ränta fast ränta kr 3,25% kr kr 3,45% kr kr 5,23% kr kr 3,25% kr kr 3,25% kr kr 5,23% kr kr 3,25% kr kr 3,25% kr kr 3,25% kr kr 3,25% kr kr 3,25% kr kr 3,25% kr kr 5,70% kr kr 5,70% kr kr 5,70% kr kr 5,70% kr Summa kr kr 4,22% kr Årlig amortering kr not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna förvaltningskostnader kr Upplupna sociala avgifter enligt lag kr Upplupna diverse kostnader kr Förutbetalda månadsavgifter avseende januari kr kr Förutbetalda parkeringshyror avseende januari kr Upplupna leverantörsskulder för värme mm kr Summa kr kr Sid xls, Sid 18

20 19. not 17: Insatskapital och upplåtelseavgifter Reviderat Lgh nummer Kvm Inbetald insats Upplåtelseavgift andelstal kr 2,71% kr 2,18% kr 2,53% kr 2,00% kr 2,71% kr 2,18% kr 2,53% kr 2,00% kr 2,71% kr 2,18% kr 2,53% kr 2,00% kr 2,71% kr 2,18% kr 2,53% kr 2,00% kr 3,75% kr 3,22% kr 2,53% kr 2,00% kr 2,34% kr 2,26% kr 0,59% kr 2,16% kr 2,16% kr kr 2,87% kr 2,26% kr 0,59% kr 2,16% kr 2,16% kr 2,87% kr 2,26% kr 0,59% kr 2,16% kr 2,16% kr 2,87% kr 2,26% kr kr 2,16% kr 2,16% kr 2,87% kr 2,26% kr 0,59% kr 3,04% kr 3,04% Summa kr kr 100,00%

21

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys 11

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Brf Södra Hamnen Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Brf Södra Hamnen 1(16) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Södra Hamnen, får härmed avge årsredovisning för 2014. Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2014. Springbrunnen på gården. Foto: Lars Clason. Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2014. Springbrunnen på gården. Foto: Lars Clason. Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2014 Springbrunnen på gården. Foto: Lars Clason. Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning för Brf Islandet Adolf 769605-0389 Räkenskapsåret 2014 { J Brf Islandet Adolf 769605-0389

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fältöversten kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524 ÅRSREDOVISNING 2007 Brf. Kopparslanten Organisationsnummer 1 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kopparslanten () får hämed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 2007-12-31.

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN 25 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Turbinen 25 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 1 (12) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 Styrelsen för Brf. Kista Ängar 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Innehåll Sida - Innehållsförteckning 2 - Förvaltningsberättelse 3-8 - Resultaträkning 9 - Balansräkning

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2012 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för BRF GÄSTSALEN 4 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING FÖR HSB BRF TAFFELBERGET NR 271 Organisationsnummer 716418-6921 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen lämnar härmed redovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. ALLMÄNT OM FÖRENINGEN

Läs mer

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Allén Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

BRF GODHEM ÅRSREDOVISNING

BRF GODHEM ÅRSREDOVISNING BRF GODHEM Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2005 Brf Godhem 1(12) Styrelsen för Brf Godhem får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Om

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Sid. 1 av 13 Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Y.K.- HUSET Furusundsgatan 9 Org. Nr.: 71 64 05-7387 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari 2006-31

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer