Teknikföretag och bemanningsföretag. varför är så många medarbetare inhyrda?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknikföretag och bemanningsföretag. varför är så många medarbetare inhyrda?"

Transkript

1 Teknikföretag och bemanningsföretag varför är så många medarbetare inhyrda?

2

3 Förord Under senare år har bemanningsföretag kommit att spela en allt viktigare roll för teknikföretag och i dagsläget är drygt medarbetare, motsvarande cirka 4,6 procent av de anställda inhyrda. Syftet med denna rapport är att studera företagens användning av bemanningsföretag och att klargöra varför företagen i ökad omfattning hyr in personal. Bakgrunden är det växande antalet inhyrda medarbetare vid teknikföretag. Rapporten visar att bemanningsföretagens tjänster är av stor betydelse för teknikföretag. Att inhyrningen ökat kraftigt beror i första hand på att den svenska arbetsmarknaden är dåligt anpassad till dagens globaliserade värld. Teknikföretag verkar på internationella marknader som präglas av hård konkurrens där flexibilitet är absolut nödvändigt för att de ska kunna vara framgångsrika. Att hyra in personal är ett sätt för företagen uppnå nödvändig flexibilitet i bemanningen. I kontrast till den ökade inhyrningen står att de flesta företagen samtidigt anger att de hellre skulle vilja anställa fler medarbetare. Det är den överreglerade arbetsmarknaden som är problemet. Företagen upplever att riskerna med att anställa är för stora. Slutsatsen är att arbetsmarknaden måste blir bättre anpassad till den globaliserade värld där företagen verkar. Det gäller såväl möjligheten att hyra personal som att anställa i egen regi. Här kan både politiska beslutsfattare och arbetsmarknadens parter bidra med förbättringar. Det är viktigt att ha i åtanke att förbättrade möjligheter för teknikföretag att vara konkurrenskraftiga ger fler jobb och förbättrat välstånd i Sverige. Rapporten är författad inom Teknikföretagen av Robert Tenselius i samarbete med Bengt Lindqvist och Anders Rune. Stockholm i december 2006 Anders Rune Chefekonom 1

4 2

5 Innehåll Sammanfattning Inledning Teknikföretags användning av bemanningsföretag Närmare fem procent av medarbetarna är hyrda via bemanningsföretag...11 Mer inhyrning av personal i stora företag än i små...13 Inhyrning handlar främst om att klara variationer i arbetsbelastning...14 Bemanningsföretag används tillfällig inom kärnverksamheten...18 Inhyrningsmöjligheten kommer att användas även i framtiden Bemanningsföretagens utveckling och verksamhet Bemanningsbranschen har vuxit kraftigt de senaste tio åren...21 Få stora bemanningsföretag dominerar branschen...23 Flera yrkesområden domineras av teknikföretag...25 Teknikföretags andel har ökat kraftigt de senaste tre åren Kostnad för inhyrning och alternativa bemanningssätt Företagen anser att det är dyrt att hyra personal...29 Extra kostnad för flexibilitet och kompetens...32 Personalpooler ger flexibel bemanning till lägre kostnad Arbetsmarknadsreglernas inverkan på inhyrningen Bättre möjlighet att visstidsanställa skulle minska inhyrningen...35 Nuvarande regler innebär problem för teknikföretag...36 Företagen anser att dessa förändringar är av särskilt stor betydelse Slutord Referenser Metod

6 4

7 Sammanfattning Möjligheten att hyra personal från bemanningsföretag är viktig för teknikföretag. Tack vare bemanningsföretag har teknikföretag möjlighet att uppnå flexibilitet och få tillgång till kompetens. I denna rapport presenteras en detaljerad analys av bemanningsföretagen och hur teknikföretag använder inhyrd personal. Undersökningen visar hur teknikföretag med minst 25 anställda använder sig av bemanningsföretag. Inhyrda konsulter har däremot inte närmare undersökts i den här studien. 1 I och med att framgångsrika teknikföretag skapar både jobb och välstånd i Sverige är det avgörande att lagar och regler på arbetsmarknaden ger företagen möjlighet att vara fortsatt framgångsrika. Drygt medarbetare är inhyrda från bemanningsföretag Mer än vartannat teknikföretag hyr personal och användningen är störst bland de stora företagen. Totalt är drygt medarbetare inhyrda och drygt av dem finns i de stora företagen med minst 500 anställda. Totalt är 4,6 procent av medarbetarna i teknikföretag inhyrda från bemanningsföretag. Det är även tydligt att teknikföretag kommer att hyra personal i stor utsträckning i framtiden även om fler skulle anställas om det fanns bättre möjlighet att fritt få anställa utifrån rådande behov. Drygt av medarbetarna i teknikföretag är inhyrda från bemanningsföretag, vilket motsvarar 4.6 procent av personalstyrkan. Ungefär en tredjedel av bemanningsföretagens anställda är verksamma inom teknikföretag. Det är i första hand arbetare som hyrs in till teknikföretag och den dominerande yrkesgruppen är industri- och lagerpersonal. Den del av bemanningsföretags omsättning som härstammar från verksamheten inom teknikföretag har ökat kraftigt de senaste tre åren och teknikföretag är viktiga uppdragsgi- 1 Detta eftersom studien har avgränsats till användning av inhyrd personal från bemanningsföretag. Vi vet ändå att en betydande andel konsulter är inhyrda främst på tjänstemannasidan och de fyller en helt likartad funktion som bemanningspersonal på arbetarsidan. 5

8 vare för bemanningsföretag eftersom en tredjedel av bemanningsföretagens personal är uthyrda till olika teknikföretag. Inhyrning handlar främst om att möta variationer i arbetsbelastning Flertalet företag anger att de hyr personal från bemanningsföretag för att anpassa antalet medarbetare i samband med variationer i arbetsbelastning samtidigt som de behåller kärnkompetensen. Den näst vanligaste förklaringen är möjligheten att på ett flexibelt sätt kunna öka och minska personalstyrkan på grund av variationer i efterfrågan. Företag anger följande skäl till inhyrning av personal: 1) Möjlighet till anpassning av antalet medarbetare utifrån variationer i arbetsbelastning 2) Snabbhet och flexibilitet vad gäller att öka och minska antalet medarbetare och samtidigt behålla kärnkompetensen 3) Tillgång till personal vid olika typer av frånvaro eller under pågående rekryteringsprocess 4) I syfte att eventuellt rekrytera personerna som hyrts in 5) På grund av svårigheter att hitta kompetent personal på annat sätt 6) Till tidsbestämda projekt eller där outsourcing kommer att ske Den tredje vanligaste förklaringen till inhyrning är att teknikföretag använder bemanningsföretag när ordinarie personal är frånvarande. Dessutom uppger flera företag att de hyr personal i samband med rekryteringsprocesser eftersom de vill lära känna personer inför en rekrytering. Möjligheten att hyra personal är viktig för att teknikföretag ska kunna: vara flexibla få tillgång till rätt kompetens Ett flertal företag anger även att medarbetare som börjat som inhyrda senare blir tillsvidareanställda. Möjligheten att erhålla kompetent arbetskraft är ytterligare en förklaring till inhyrning. Företag upplever att den rätta kompetensen är svår att finna via en traditionell rekryteringsprocess och i synnerhet är det svårt att hitta kvalificerade arbetare och specialister. Ett uppenbart problem är att rörligheten på svensk arbetsmarknad för låg. 6

9 Teknikföretag ger överlag bemanningsföretagen gott betyg trots att även dessa ibland har svårighet att rekrytera yrkeskategorier som det råder brist på. Sammantaget kan vi konstatera att teknikföretag tack vare bemanningsföretag har möjlighet att uppnå flexibilitet och få tillgång till kompetens. Företagen tycker att det är dyrt att hyra personal Teknikföretag uppger i många fall att det är dyrt att hyra personal från bemanningsföretag och att kostnaden för inhyrningen äter upp vinstmarginalen. Att hyra medarbetare är mellan 25 och i vissa fall upp mot 100 procent dyrare än att anställa dem. Exempelvis kostar inhyrning av en montör eller lagerarbetare drygt 250 kronor i timmen. Det kan jämföras med den totala arbetskraftskostnaden vid anställning som är ca 200 kronor per timme. Det generella påslaget jämfört med att anställa i egen regi är lägre vid inhyrning av arbetare än vid inhyrning av tjänstemän. Överlag är det tämligen billigt att hyra in okvalificerade arbetare samtidigt som bemanningsföretagen tar bra betalt för yrkeskategorier som är svårrekryterade. Det är från 25 och i vissa fall upp mot 100 procent dyrare att hyra medarbetare från bemanningsföretag än att anställa dem i egen regi. Att företagen hyr personal istället för att anställa i egen regi beror på det senare är förknippat med allehanda indirekta kostnader. Att företagen trots den högre kostnaden hyr personal istället för att anställa i egen regi beror på att anställning i egen regi är förknippat med allehanda indirekta kostnader. Rekryteringsprocesser är dyra samtidigt som visstidsanställning är förenat med risk på grund av arbetsmarknadsregler. Denna risk innebär en indirekt kostnad för företaget. Ett annat kostsamt alternativ till visstidsanställning är att företaget håller sig med ett så stort antal tillsvidareanställda att man klarar en topp i arbetsbelastning genom övertidsuttag och utan ytterligare anställningar. Dock är merkostnaden som detta innebär inte rimlig med tanke på dagens hårda konkurrens. Dessutom är arbetstidsreglerna inte tillräckligt flexibla även om många företag uppnått relativt betydande flexibilitet genom lokala avtal. 7

10 På grund av dessa merkostnader eller indirekta kostnader blir det både intressant och ekonomiskt försvarbart att hyra personal från bemanningsföretag. Givetvis innebär kostnaden för inhyrning en konkurrensnackdel för teknikföretag i Sverige jämfört med teknikföretag i länder med mer flexibel arbetsmarknad. 96 procent av storföretagen anser att reglerna är problematiska Merparten av företagen skulle minska sin inhyrning av personal från bemanningsföretag om reglerna för visstidsanställning förbättrades. Detta gäller i synnerhet de stora företagen, som står för merparten av inhyrningen. 96 procent anger att de skulle hyra personal i mindre utsträckning om reglerna för visstidsanställning var annorlunda utformade. Dessutom anger 96 procent av de stora företagen att de nuvarande reglerna är ett problem för deras verksamhet. Teknikföretag anger att höga kostnader för inhyrd personal kombinerat med dåligt utformade regler för visstidsanställning, begränsar deras möjligheter att vara konkurrenskraftiga. Reglerna bör enligt företagen ändras så att det bli mer förmånligt att visstidsanställa. De viktigaste förändringarna handlar om att företagen vill kunna visstidsanställa under längre tid, att visstidsanställda inte bör ha företrädesrätt och att möjligheten att provanställa bör förbättras. Företag anser inte att de i dag fullt ut kan möta toppar i arbetsbelastning med hjälp av visstidsanställningar eftersom topparna ofta varar under längre tid än den längsta tillåtna tiden för visstidsanställningar. På samma sätt kan inte provanställda medarbetare vara på företaget tillräckligt länge för att sätta sig in i arbetet. Dessutom gör företrädesregler att provanställningar och visstidsanställningar i praktiken blir oanvändbara både för att testa personal och för att jämna ut kapacitetstoppar. En riskfaktor är även att provanställning automatisk övergår till tillsvidareanställningar efter en viss tid. Det finns också en betydande oro för den lagändring som skulle innebära att en visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning. Avslutningsvis anser många av de undersökta företagen att det är rimligt att de ska få bestämma om visstidsanställningarnas form och längd helt utan fackets inblandning. Särskilt med tanke på att företagen har behov av engagerade medarbetare och själva får ta konsekvenserna av sin personalpolitik. Om det fanns möjlighet att fritt anställa och anpassa anställningar till behovet skulle företagen anställa fler. 8

11 1 Inledning Över teknikföretag med mer än anställda i Sverige står för drygt hälften av den svenska varuexporten. Exporten motsvarar i sin tur ungefär halva BNP, det vill säga värdet av alla varor och tjänster som produceras. Teknikföretags framgångar på världsmarknaden har bidragit till bra löner, ökad levnadsstandard och till att vi kan importera de produkter vi har sämre förutsättningar att tillverka själva. Det är dessvärre inte givet att teknikföretag kommer att vara framgångsrika även i framtiden. De förutsättningarna som skapas här i Sverige avgör istället företagens möjlighet att vara konkurrenskraftiga. En konkurrensnackdel är den stela och hårt reglerade arbetsmarknaden som gjort det svårt för företagen att anpassa arbetskraften, både kvalitativt och kvantitativt, i den takt som krävs på grund av globaliseringen. För många företag har sättet att ta sig runt problemen på den svenska arbetsmarknaden varit att hyra personal. Här finns också en förklaring till den kraftiga tillväxten i bemanningsbranschen som vuxit från ca anställda i mitten av 90-talet till omkring anställda i dag. Av dessa personer är ungefär en tredjedel verksamma inom tekniksektorn. I denna rapport presenteras en detaljerad analys av teknikföretags användning av inhyrd personal. Detta görs inledningsvis i kapitel två där vi presenterar resultat från en undersökning bland Teknikföretagens medlemsföretag. Undersökningen visar hur teknikföretag med minst 25 anställda använder sig av bemanningsföretag. I kapitel tre finns en genomgång av utvecklingen inom bemanningsbranschen och teknikföretags betydelse för denna bransch. Genomgången bygger på en undersökning som Teknikföretagen gjort om bemanningsbranschen samt statistik från organisationen Bemanningsföretagen. Därefter beskrivs i kapitel fyra kostnaderna för inhyrning samt alternativa sätt att lösa bemanningen. Avslutningsvis presenteras, i kapitel fem, samband mellan inhyrning av personal och regleringar på arbetsmarknaden. Här redogörs även för de regeländringar som företagen själva anser vara av särskilt stor betydelse. Sist återfinns metodbeskrivning och kvalitetsgranskning av den statistik som används i rapporten. 9

12 10

13 2 Teknikföretags användning av bemanningsföretag I detta kapitel visas att mer än vartannat företag hyr personal och att användningen är störst bland de stora företagen. Vidare konstateras att orsakerna till inhyrning främst handlar om att uppnå flexibilitet och att få tillgång till kompetens. Det är även tydligt att teknikföretag kommer att hyra personal i stor utsträckning i framtiden även om fler skulle anställas om det fanns bättre möjlighet att fritt få anställa utifrån rådande behov. Närmare fem procent av medarbetarna är hyrda via bemanningsföretag Användningen av bemanningsföretag är vida spridd bland teknikföretag och 60 procent av företagen har inhyrd personal. 2 Totalt hyr teknikföretag in drygt personer via bemanningsföretag. Se tabell 2.1 nedan. Det innebär att personalen från bemanningsföretag utgör nästan fem procent det totala antalet medarbetare i teknikföretag. Det är i första hand arbetare som hyrs in och yrkesgruppen industri- och lagerpersonal är dominerande. Där utöver tillkommer ett stort antal inhyrda konsulter som inte närmare undersökts i den här studien. 3 Tabell 2.1 Drygt personer är inhyrda inom teknikföretag Antal och andel anställda inom teknikföretag (med mer än 25 anställda) från bemanningsföretag. Antal inhyrda från bemanningsföretag Inhyrd andel av medarbetarna (procent) Typ av företag Antal anställda Mindre och medelstora företag ,6% Stora företag ,8% Totalt* ,6% Källa: Teknikföretagens studie av medlemsföretagens användning av bemanningsföretag * Eftersom företag med färre än 25 anställda inte ingår totalsiffrorna är det totala antalet inhyrda medarbetare uppskattningsvis något högre än vad som anges. På samma vis är andelen inhyrda totalt, något lägre än vad som anges. 2 De data som presenteras i detta kapitel kommer från en undersökning där ett stort antal slumpmässigt utvalda teknikföretag ingår. Närmare metodbeskrivning finns i rapportens slut. 3 Detta eftersom studien har avgränsats till användning av inhyrd personal från bemanningsföretag. Vi vet ändå att en betydande andel konsulter är inhyrda främst på tjänstemannasidan och de fyller en helt likartad funktion som bemanningspersonal på arbetarsidan. 11

14 Tabell 2.2 Stor inhyrning av personal även bland små och medelstora företag Användning av bemanningsföretag samt andel av personalstyrkan som kommer från bemanningsföretag (procent) Typ av företag Antal anställda Inte alls 5 procent av personalstyrkan eller mindre Mer än 5 procent av personalstyrkan Mindre och medelstora företag % 43% 15% Stora företag % 71% 19% Alla företag* 40% 44% 16% Källa: Teknikföretagens studie av medlemsföretagens användning av bemanningsföretag * Varje enskilt företag väger lika tungt (dvs. ett stort företag väger lika tungt som ett litet) Andelen av personalstyrkan som är inhyrd från bemanningsföretag varierar mellan olika företag även om de flesta har mindre än fem procent av de anställda inhyrda. Se tabell 2.2. Bland de undersökta företagen finns ett fåtal som har en riktigt stor andel av de anställda inhyrda från bemanningsföretag. Vi kan se i tabellen ovan att 16 procent av företagen har mer än fem procent av medarbetarna inhyrda. Företag som arbetar mycket i form av tidsbestämda projekt kan exempelvis har omkring 30 procent av de anställda inhyrda från bemanningsföretag. Bemanningsföretag har sedan mitten av 1990-talet trendmässigt ökat i betydelse för teknikföretag. Antalet medarbetare från bemanningsföretag har ökat både i absoluta tal och som andel av totalt antal sysselsatta. Redan 2000 var många personer från bemanningsföretag sysselsatta inom teknikföretag eftersom telekomföretagen och deras underleverantörer hade många inhyrda. Åren efter millennieskiftet minskade antalet inhyrda i teknikföretag något, bland annat på grund av nedgången i telekomsektorn. 4 De senaste åren har däremot andelen inhyrda medarbetare ökat igen. Andelen inhyrda i svenska teknikföretag är större än på den svenska arbetsmarknaden som helhet och även högre än genomsnittet på andra europeiska arbetsmarknader, där andelen inhyrda är cirka tre procent, enligt Affärsvärlden (2006). I amerikanska tillverkningsföretag ökade andelen inhyrda medarbetare kraftigt från 1977 till 1997 för att sedan plana ut på omkring 4 procent. 5 Den nivån motsvaras alltså i dag av svenska teknikföretag. 4 Detta bekräftas bland annat i Andersson och Wandersjö (2004). 5 Se exempelvis Estevão och Lech (1999). 12

15 44% 40% Mer inhyrning av personal i stora företag än i små Storföretag med mer än 500 anställda använder bemanningsföretag i större utsträckning än vad mindre och medelstora företag gör - 90 procent av de stora företagen använder bemanningsföretag. Totalt sysselsätter stora teknikföretag drygt personer från bemanningsföretag. Det innebär att ca fem procent av storföretagens medarbetare är inhyrda. Merparten av dessa företag har mindre än fem procent av personalstyrkan inhyrd men ungefär 20 procent av alla stora teknikföretag har mer än fem procent av medarbetarna inhyrda från bemanningsföretag. Även bland de mindre och medelstora företagen är inhyrningen av personal omfattande och även här hyr mer än vartannat företag in personal. Totalt är ungefär 3,6 procent av antalet medarbetare vid små och medelstora företag inhyrda från bemanningsföretag, vilket i absoluta tal innebär drygt personer. Ungefär 15 procent av de små och medelstora företagen har mer än fem procent av de anställda inhyrda, vilket framgår av figur 2.1. Det är även tydligt att andelen företag som hyr in personal växer i takt med att storleken på företagen ökar. Endast ett fåtal skillnader i användningen av bemanningsföretag finns mellan Teknikföretagens olika delbranscher. Den tydligaste skillnaden är att företag som tillverkar motorfordon och andra transportmedel (SNI 34 och 35) använder bemanningsföretag i något större omfattning än övriga teknikföretag. I övrigt är användningen av inhyrd personal fördelad tämligen jämt mellan Teknikföretagens olika delbranscher. Figur 2.1 Nio av tio storföretag hyr personal från bemanningsföretag Användning av bemanningsföretag och andel av personalstyrkan som kommer från bemanningsföretag (procent) Mindre och medelstora företag Stora företag 15% 19% 43% 42% 71% 10% Inte alls 5 procent av personalstyrkan eller mindre Mer än 5 procent av personalstyrkan Källa: Teknikföretagens studie av medlemsföretagens användning av bemanningsföretag 13

16 Inhyrning handlar främst om att klara variationer i arbetsbelastning Teknikföretag anger ett flertal olika skäl för att förklara inhyrning av personal från bemanningsföretag. Grovt generaliserat kan dessa sammanfattas med att företagen vill ha tillgång till kompetent personal och flexibilitet. Se figur 2.2 nedan. Figur 2.2 Behov av kompetens och flexibilitet är de viktigaste förklaringarna till inhyrning Sammanfattning av orsakerna till att teknikföretag hyr personal från bemanningsföretag Möjlighet till flexibilitet Tillgång till kompetens - För att klara variationer i efterfrågan - För att komma runt problemen som skapats av den svenska arbetsrätten - För att hitta lämpliga personer att rekrytera - För att få tillgång till kompetenta nyckelpersoner och specialister Källa: Teknikföretagens studie av medlemsföretagens användning av bemanningsföretag I figur 2.3 på nästa sida beskrivs de olika skälen i något mer detaljerad form. Detta avsnitt baseras främst på en valfri fråga där nästan samtliga företag som hyr personal beskrivit en eller flera orsaker till varför de gör så. 6 Företag anger följande skäl till inhyrning av personal: Möjlighet att anpassa antalet medarbetare utifrån variationer i efterfrågan Den vanligaste orsaken till användning av bemanningsföretag är att företagen, genom inhyrning, anpassar antalet medarbetare efter uppoch nedgång i efterfrågan samtidigt som man behåller kärnkompetensen. Teknikföretag är hårt konkurrensutsatta och har liten möjlighet att hålla sig med tillsvidareanställd personal i en sådan omfattning att man klarar produktionstoppar utan att göra ytterligare anställningar. Kostnaden att ha en ytterligare person anställd är nämligen för hög. Istället används bemanningsföretag när personalbehovet är extra stort eller variera kraftigt säsongsmässigt. 6 Svaren är inte viktade med stratumvikt, vilket innebär att stora företag väger tyngre än små företag i detta avsnitt. 14

17 Figur 2.3 Det vanligaste skälet till inhyrning är möjlighet till anpassning efter orderingång Andel av företagen (som svarat på denna fråga) som angivit respektive orsak till inhyrning* (procent) Möjlighet till anpassning av antalet medarbetare utifrån variationer i efterfrågan Snabbhet och flexibilitet vad gäller att öka och minska antalet medarbetare och samtidigt behålla kärnkompetensen Tillgång till personal vid olika typer av frånvaro så som sjukskrivningar, semester, föräldraledigt, tjänstledigt eller under pågående rekryteringsprocess I syfte att eventuellt rekrytera personerna som hyrts in På grund av svårighet att hitta kompetent personal på annat sätt Inom verksamhetsområden där outsourcing kommer att ske inom snar framtid Inom tidsbestämda projekt Andel av de företag som svarat: Ca 70 procent Ca 25 procent Ca 15 procent Ca 5 procent Källa: Teknikföretagens studie av medlemsföretagens användning av bemanningsföretag * Liknande svar har generaliserats till en och samma kategori och varje företag har haft möjlighet att ange flera förklaringar. Snabbhet och flexibilitet vad gäller att öka och minska antalet medarbetare En närliggande förklaring till den stora användningen av bemanningsföretag är möjligheten att på ett snabbt och flexibelt sätt kunna öka och minska antalet medarbetare och samtidigt behålla kärnkompetensen. Det är tydligt att teknikföretag upplever snabba svängningar i efterfrågan. De snabba svängningarna kan inte hanteras fullt ut inom ramarna för de traditionella anställningsformerna och en lösning är att hyra personal. Här är det tydligt att de stela och hårda regleringarna på den svenska arbetsmarknaden bidragit till att inhyrningen av personal fått så stor omfattning. Tillgång till personal vid frånvaro eller under pågående rekryteringsprocess Den tredje vanligaste förklaringen till inhyrning är att teknikföretag använder bemanningsföretag när ordinarie personal är frånvarande. Detta istället för att använda vikarier eller visstidsanställda. Ordinarie personals frånvaro kan handla om allt från sjukskrivningar och semester till tjänstledighet eller föräldraledighet. Dessutom har flera företag angivit att de hyr in personal i samband med rekryteringsprocesser. Företagen upplever att det är både komplicerat och tidsödande att rekrytera tillsvidareanställd personal och inhyrning löser ett akut personalproblem eftersom rekryteringsprocesser varken bör eller kan förhastas. 15

18 I syfte att eventuellt rekrytera personerna som hyrts in Ett flertal företag anger att medarbetare som börjat som inhyrda i många fall senare blir tillsvidareanställda. Just möjligheten att rekrytera personerna från bemanningsföretaget anges ofta som själva syftet med inhyrningen eftersom företagen ser inhyrningen som ett sätt att bekanta sig med personerna inför en rekrytering. Att anställa medarbetare som först varit inhyrda anses vara ett smidigt och mindre riskfyllt sätt att genomföra en rekryteringsprocess på. På grund av svårigheter att hitta kompetent personal på annat sätt Teknikföretag upplever dessutom att den rätta kompetensen är svår att finna via en traditionell rekryteringsprocess. Flera personalchefer anger att tillgången till olika typer av specialister och nyckelpersoner är dålig på arbetsmarknaden. Exempelvis nämns elektriker, mekaniker, svetsare och maskinoperatörer som svårrekryterade. Bemanningsföretag uppges någorlunda tillfredställande klara av att tillhandahålla kompetent personal även inom svårrekryterade yrkesgrupper. Till tidsbestämda projekt eller där outsourcing kommer att ske Ett mindre antal teknikföretag beskriver även att de hyr in personal till tidsbestämda projekt eller inom områden där outsourcing kommer att ske inom en snar framtid. Teknikföretag ger överlag bemanningsföretagen gott betyg trots att även dessa ibland har svårighet att rekrytera yrkeskategorier där det råder brist på arbetsmarknaden. Tack vare möjligheten att hyra personal kommer företagen runt många av de problem som skapats av den reglerade arbetsmarknaden och uppnår en ökad flexibilitet som krävs på grund av globaliseringen. Vi vill samtidigt påpeka att de flesta företagen trots allt hellre skulle vilja klara sin bemanning på egen hand. Detta återkommer vi till i det femte kapitlet. De skäl till inhyrning som teknikföretag beskriver känns igen från exempelvis Håkansson och Isidorsson (2004) som redovisar svar på en enkät som sänts till arbetsplatser i Sverige. Svaren visar att de vanligaste orsakerna till inhyrning handlar om att möta en tillfälligt ökad arbetsbelastning och att ersätta frånvarande personal. Även utländska studier visar att företag hyr personal för att hantera variationer i arbetsbelastning. Dessutom nämns att syftet med inhyrningen är att behålla och utveckla kärnkompetens och även detta ligger väl i linje med beskrivningarna från teknikföretag. 7 7 Se exempelvis Kandel och Persson (2001). 16

19 Samma sak gäller för andra förklaringar så som att företagen hyr personal från bemanningsföretag för att finna personer för senare rekrytering. 8 I flera publikationer, däribland Houseman, Kallberg och Erickcek (2003), beskrivs anställning i bemanningsföretag som en bra väg för arbetslösa in på den ordinarie arbetsmarknaden. Motsvarande argumentation, med utgångspunkt i europeiska arbetsmarknader, finns i CIETT (2000). Frågan om anställning vid bemanningsföretag är en bra väg till fast anställning på den ordinarie arbetsmarknaden är omdiskuterad. Andra författare, däribland Bronstein (1991), menar att inhyrd personal ofta cirkulerar mellan tillfälliga arbeten och arbetslöshet. 9 För svensk del förefaller det ändå rimligt att anställning vid bemanningsföretag i många fall ger anställning på den ordinarie arbetsmarknaden. Detta därför att trösklarna till arbetsmarknaden är så höga på grund av alla regler. Tesen stöds av att många teknikföretag, som vi tidigare konstaterat, beskriver att de hyr personal i rekryteringssyfte samt att inhyrda personer ofta får tillsvidareanställning vid företagen. Att det finns ett samband mellan regleringar på arbetsmarknaden och efterfrågan på personal från bemanningsföretag framgår i exempelvis Autor (2003) där det, för den amerikanska marknaden konstateras, att en skärpning av anställningsskydd ger ökad efterfrågan på inhyrd personal. Sammantaget kan vi slå fast att de skäl till inhyrning teknikföretag pekar på, liknar de orsaker som konstaterats i tidigare forskning, fokuserad på framför allt utländska arbetsmarknader. Tillgången till svensk forskning om inhyrning av personal från bemanningsföretag är begränsad och här finns mer att göra. 8 Se exempelvis Houseman (1997 och 2001), Autor (2001) eller Segal och Sullivan (1997). 9 Även Autor och Houseman (2005) uttrycker viss tvekan till att anställning i bemanningssektorn är ett bra sätt för arbetslösa att erhålla permanenta arbeten. Detta med utgångspunkt i forskning på den amerikanska arbetsmarknaden. 17

20 Bemanningsföretag används tillfällig inom kärnverksamheten En bekräftelse på att företag hyr personal för att hantera variationer i efterfrågan snarare än att förstärka verksamheten under lång tid, fås av resultaten som presenteras i 2.4. I figuren framgår att en klar majoritet av de tillfrågade företagen anger att inhyrning används som en tillfällig anställningsform. 10 På samma sätt anger merparten av företagen att den inhyrda personalen finns i kärnverksamheten. Figur 2.4 Inhyrning främst för att jämna ut tillfälliga variationer inom kärnverksamheten Andel företag som anger att inhyrning i första hand handlar om tillfällig respektive permanent bemanning samt andel företag som anger att inhyrning sker till kärnverksamhet respektive övrig verksamhet (procent) i första hand för att jämna ut tillfälliga kapacitetsvariationer 84% i första hand mer permanent över tiden 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% i första hand inom kärnverksamhet 90% i första hand inom övrig verksamhet 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Källa: Teknikföretagens studie av medlemsföretagens användning av bemanningsföretag Ovan väger stora och små företag lika tungt. Tittar man istället enbart på de stora företagen ser bilden något annorlunda ut även om en majoritet också bland stora företag använder inhyrning för att bemanna kärnverksamheten tillfälligt. För de stora företagen är förhållandet ungefär 70 till 30 procent mellan utjämning av tillfälliga variationer och mer permanent bemanning. För storföretagen gäller relationen 70 till 30 procent även mellan bemanning i kärnverksamhet och övrig verksamhet. 10 Företagen har angivit en procentuell fördelning mellan tillfällig inhyrning och mer permanent inhyrning respektive mellan kärnverksamhet och övrig verksamhet. 18

Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 hur påverkas inhyrningen av konjunkturen?

Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 hur påverkas inhyrningen av konjunkturen? Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 hur påverkas inhyrningen av konjunkturen? Förord Personal från företag som Manpower, Poolia och Uniflex har blivit ett vanligt inslag i industrin runt om i Sverige,

Läs mer

Teknikföretags inhyrning av personal 2011 en kartläggning av inhyrningen från bemannings- och konsultföretag

Teknikföretags inhyrning av personal 2011 en kartläggning av inhyrningen från bemannings- och konsultföretag Teknikföretags inhyrning av personal 2011 en kartläggning av inhyrningen från bemannings- och konsultföretag Förord Konjunktursvängningar och variation i efterfrågan tillhör vardagen för internationellt

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGS INHYRNING AV PERSONAL 2015

TEKNIKFÖRETAGS INHYRNING AV PERSONAL 2015 TEKNIKFÖRETAGS INHYRNING AV PERSONAL 2015 En kartläggning av inhyrning från bemannings- och konsultföretag KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA FÖRORD Internationellt konkurrensutsatta teknikföretag är beroende

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Teknikföretags inhyrning av personal 2013 en kartläggning av inhyrning från bemannings- och konsultföretag

Teknikföretags inhyrning av personal 2013 en kartläggning av inhyrning från bemannings- och konsultföretag Teknikföretags inhyrning av personal 2013 en kartläggning av inhyrning från bemannings- och konsultföretag Förord Svenska teknikföretag verkar på en hårt konkurrensutsatt världsmarknad. Därmed är de beroende

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Konjunkturläget augusti 2012 83 FÖRDJUPNING Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Diagram 168 Sysselsättning i bemanningsbranschen i Sverige Tusental respektive procent av sysselsatta 70 1.4

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Fakta om undersökningen Metod Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer. Totalt genomfördes 500 intervjuer I dataseten på totalnivå är svaren viktade

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Föregående kvartal Om Nettotal

Föregående kvartal Om Nettotal Under andra kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 37 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 46

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 556 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 589 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Matchning, bemanning, omställning och rekrytering 3 Bemanningsföretagen i siffror 4

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Företag växer på olika sätt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät del 3

Företag växer på olika sätt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät del 3 Företag växer på olika sätt s rekryteringsenkät del 3 Inledning På vilket sätt vill företag växa? Och varför föredrar vissa företag att växa på andra sätt än genom att tillsvidareanställa personal? De

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 400 företag med 60.000 anställda En del av: 8.600 företag 350.000 anställda En del av: 54.000 företag 1.500.000 anställda Bemanningsföretagens kärnuppgifter Regleringar:

Läs mer

Fortsatt lågkonjunktur

Fortsatt lågkonjunktur Teknikföretagens konjunkturbarometer 2:A kvartalet 12 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 485 företag. Försäljningen uppgår till 53 Mdr SEK, varav 79 % säljs

Läs mer

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga MAJ 2014 Trösklar och trampoliner Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga Författare: Patrik Karlsson Innehåll Bakgrund... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Företagens

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2017

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2017 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 217 Teknikföretagens konjunkturbarometer för 3:e kvartalet omfattar bedömningar från 534 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 615 Mdr SEK, varav 8 % säljs

Läs mer

Är kvinnor mindre värda? - Det lönar sig att prata om lön

Är kvinnor mindre värda? - Det lönar sig att prata om lön Är kvinnor mindre värda? - Det lönar sig att prata om lön Är kvinnor mindre värda? Inledning GS medlemmar arbetar i branscher som traditionellt är mansdominerade. Det avspeglar sig även på medlemskåren

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Enkätundersökning bland HTF:s medlemmar i Bemanningsbranschen

Enkätundersökning bland HTF:s medlemmar i Bemanningsbranschen Enkätundersökning bland HTF:s medlemmar i Bemanningsbranschen 1. Kön? Man Kvinna 2. Ålder? < 20 36-40 21-25 41-45 26-30 46-50 31-35 51< 3. Är Du av utomnordiskt ursprung? 4. Civilstånd? Lever ensam / ensamstående

Läs mer

Best.nr WS Handbok. för dig som jobbar på bemanningsföretag.

Best.nr WS Handbok. för dig som jobbar på bemanningsföretag. Best.nr WS0-0 Handbok för dig som jobbar på bemanningsföretag www.bemanningsforetagen.se Välkommen till bemanningsbranschen Innan och när du börjar () Varför bemanningsbranschen? (0) START Arbetsskyldighet

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbankens Företagarpris 2006 Finalisterna ser ganska goda utsikter för Sveriges konkurrenskraft men det blir allt tuffare Idag den 8 mars kl 16.15

Läs mer

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Förord I stenhård global konkurrens exporterar svenska teknikföretag varor och tjänster till världsmarknaden.

Läs mer

Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT. Statistiken är framtagen i samarbete med

Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT. Statistiken är framtagen i samarbete med Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Statistiken är framtagen i samarbete med Stabil efterfrågan av moderna HR-tjänster På grund av det osäkra ekonomiska läget kan man se en inbromsning för bemanningsbranschen

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSINDIKATORN Statistiken är framtagen i samarbete med Q1 2014 Industribemanningen ökade med 33 procent Uthyrning av personal till tillverkning och industri ökade starkt under årets första kvartal,

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Interimschefer i Sverige 2013

Interimschefer i Sverige 2013 Interimschefer i Sverige 2013 En kvantitativ undersökning av företags och organisationers inhyrning av interimschefer. Brightmill Om undersökningen Brightmill AB har genomfört en kvantitativ undersökning

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären 20121221 Jobb i bemanningsföretag en bra start på karriären Inledning 2 1. Inledning I takt med ökande konkurrens på många marknader kan efterfrågan på ett företags produkter eller tjänster förändras snabbt.

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Bemanningsindikatorn. 1:a kvartalet Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB

Bemanningsindikatorn. 1:a kvartalet Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB Bemanningsindikatorn 1:a kvartalet 2012 Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB Kundföretag minskar rekryteringar och ökar omställningar Under årets första kvartal har kunderna

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för 3:e kvartalet omfattar bedömningar från 537 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 566 Mdr SEK, varav 76 % säljs

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin Lite mindre, lite mer erfarna En intervju med vd Lilian Norin Lilian, varför ska man välja Andara? Vi är helt enkelt det vi säger oss vara: erfarna, engagerade, personliga, snabba, flexibla och kan verkligen

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011 www.pwc.se/verkstad Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 200 Verkstadsbarometern Q3 2011 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna

Läs mer

Bemanningsföretagens utveckling 1:a kvartalet :a halvåret Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB

Bemanningsföretagens utveckling 1:a kvartalet :a halvåret Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB Bemanningsföretagens utveckling 1:a kvartalet 2011 1:a halvåret 2011 Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB Rekordhjälp till arbetssökande Andra kvartalet slog bemanningsbranschen

Läs mer

Företagens behov av teknikkompetens. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag

Företagens behov av teknikkompetens. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag Företagens behov av teknikkompetens Rekryteringsläge 2000-talet 100.000 De stora barnkullarna från mitten av 40-talet matchas inte av de unga som kommer ut i arbetslivet 52-65 åringar som går i pension

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Information om bemanningsbranschen

Information om bemanningsbranschen Information om bemanningsbranschen Vår bransch sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar. En beskrivning av bemanningsbranschen och dess roll på

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q3 2016 Statistiken är framtagen i samarbete med Bemanningsföretagen stöttar integration och kompetensförsörjning Omsättningen i bemanningsbranschen fortsatte att öka

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT

BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Årsrapport Många har fått jobb bemanningsbranschen har återhämtat sig Aldrig har så många personer

Läs mer

Föreläsning 1: Personalomsättning

Föreläsning 1: Personalomsättning 722G88: Företags- och personalekonomi Föreläsning 1: Personalomsättning Jenny Appelkvist 19/12-2011 1 Dagens föreläsning Kostnaden för en befattning Personalomsättning Kostnader vid rekrytering Kostnader

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 2015

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 2015 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 215 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 566 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 543 Mdr SEK, varav 77

Läs mer

Stabil andel visstidsanställda

Stabil andel visstidsanställda MARS 2014 PATRIK KARLSSON Stabil andel visstidsanställda på växande arbetsmarknad Innehåll 1. Bakgrund...2 2. Sammanfattande fakta...3 3. En växande arbetsmarknad....4 4. Utvecklingen av tillsvidareanställningar

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q2 2015 Statistiken är framtagen i samarbete med God kompetensförsörjning centralt för industrin Tillväxten i bemanningsbranschen för Q2 ligger på 15,8 procent. Framgången

Läs mer

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q2 2017 Statistiken är framtagen i samarbete med Bemanningsföretagen slussar ut nyanlända på arbetsmarknaden Omsättningen inom bemanning, omställning och rekrytering

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS ÅRSRAPPORT

BEMANNINGSFÖRETAGENS ÅRSRAPPORT BEMANNINGSFÖRETAGENS ÅRSRAPPORT Bemanningsbranschens omsättning Omsättningen i Bemanningsföretagens 35 största medlemsföretag uppgick under till 27,1 miljarder kronor. Bemanningsbranschens medlemmars totala

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Pär Hansson ITPS och Örebro universitet

Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Frågeställningar Vilka effekter har ökad utrikeshandel och ökade direktinvesteringar haft på sysselsättning och

Läs mer

Enkät bemanning. november 2011

Enkät bemanning. november 2011 Enkät bemanning november 2011 Enkät bemanning november 2011 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Ge bemanningsanställda möjlighet att med egna ord berätta om hur de ser på sin

Läs mer

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje.

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. kunskap till salu Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. Behöver du hyra eller rekrytera lärare? En fotbollstrupp utan ledare eller avbytare på bänken är lika otänkbart som en

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q1 2017 Statistiken är framtagen i samarbete med Högkonjunktur, kompetensbrist och omställningsbehov bemanningsföretagens omsättning ökar över hela landet Bemanningsföretagens

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Rekryteringsbehov inom grafiska branschen

Rekryteringsbehov inom grafiska branschen Rekryteringsbehov inom grafiska branschen Mars 2012 Henrik Rosengren, GFF 2012 1 Innehållsförteckning Metod och syfte 3 Sammanfattning 4 Rekryteringsbehovet totalt 7 Behov av tjänstemän 8 Behov av yrkesarbetare

Läs mer

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Högre ökningstakt i Sverige än i Västeuropa och Euroområdet... 4 Växelkursförändringar av stor

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 Branschstatistik 2015 Delrapport 1 Sveriges Företagshälsor 2015-06-25 Sveriges Företagshälsor I Sturegatan 11 I Box 55545 I 102 04 Stockholm I Telefon 08-762 67 46 info@foretagshalsor.se I www.foretagshalsor.se

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:a KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:a KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:a KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 513 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 572 Mdr SEK, varav 77 %

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT

BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Den ljusnande framtid är vår Efter ett svagt förra år börjar branschens företag åter resa sig. Sammantaget

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Lägesrapport Regeringsuppdraget Tillsyn inom bemanningsbranschen

Lägesrapport Regeringsuppdraget Tillsyn inom bemanningsbranschen 2017-05-30 2017/025994 1 (5) Ert datum Er beteckning 2016-01-28 A2016/00160/ARM Enheten för region nord Elisabeth Åkerlund, 010-730 9956 Lägesrapport Regeringsuppdraget Tillsyn inom bemanningsbranschen

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2015 2015-01-16 Höjda arbetsgivaravgifter slår hårt mot lönsamhet och anställningar i handeln Framtidsindikatorn

Läs mer

Så jobbar vi i media. - anställningsformer i mediebranschen

Så jobbar vi i media. - anställningsformer i mediebranschen Så jobbar vi i media - anställningsformer i mediebranschen Sammanfattning Medieföretagen vill medverka till en framåtsyftande diskussion kring utvecklingen i mediebranschen, inte minst vad gäller förutsättningarna

Läs mer

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten Förord För nionde året i rad publicerar Grant Thornton Bygg- och fastighetsrapporten

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q4 2016 Statistiken är framtagen i samarbete med Bemanningsföretagen är anställningsföretag Det fjärde kvartalet år 2016 visar fortsatt tillväxt för bemanningsbranschen.

Läs mer

Personalchefsbarometern 2012

Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Inledning Det här är Visions återkommande personalchefsbarometer. Vision har under flera år drivit på i frågan om att kommunerna måste kunna locka

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q2 2016 Statistiken är framtagen i samarbete med Ett starkt kvartal för bemanningsbranschen Bemanningsbranschen fortsätter att utvecklas starkt. Tillväxten i branschen

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

GYMNASIECASET Information till läraren. Instruktioner. Adresseras till:

GYMNASIECASET Information till läraren. Instruktioner. Adresseras till: GYMNASIECASET 2017 Information till läraren Stort tack för att er skola vill vara med och delta i Gymnasiecaset 2017! Vi från Industriell ekonomi vid Linköpings Universitet och Adecco hoppas att detta

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Pressinformation Företagstjänster 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Företagstjänster 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex 2011-05-30 Release: kl. 05.oo Pressinformation Företagstjänster 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex Revisionsbyråer kommer högst ut i nöjdhet när kunderna ger betyg på tre olika företagstjänster. Leverantörer

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser 2013-06-03 Jonas Vallgårda 2 (12) Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Metod och genomförande... 5 3 Bemanningssituationen

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Statistiken är framtagen i samarbete med Struktur- snarare än konjunkturförändringar Trots en svag efterfrågan växer bemanningsbranschen. Svaret på varför finns

Läs mer

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 78 000 ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 Sommaren 2014 har landets kommuner och landsting ordnat feriejobb/feriepraktik åt 78 000 ungdomar. I en enkät som har besvarats av 229 kommuner

Läs mer

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSINDIKATORN Statistiken är framtagen i samarbete med Q3 2014 Bättre matchning stärker arbetsmarknaden Bemanningsbranschens roll att hantera kundernas variationsbehov och aktivt hantera organisationsförändringar

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2013

Bokslutskommuniké Januari december 2013 Bokslutskommuniké Januari december 2013 Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO 20 februari 2014 1 Agenda Rapporten i korthet Finansiell utveckling Framåtblick 2014 2 Rapporten i korthet

Läs mer