Teknikföretag och bemanningsföretag. varför är så många medarbetare inhyrda?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknikföretag och bemanningsföretag. varför är så många medarbetare inhyrda?"

Transkript

1 Teknikföretag och bemanningsföretag varför är så många medarbetare inhyrda?

2

3 Förord Under senare år har bemanningsföretag kommit att spela en allt viktigare roll för teknikföretag och i dagsläget är drygt medarbetare, motsvarande cirka 4,6 procent av de anställda inhyrda. Syftet med denna rapport är att studera företagens användning av bemanningsföretag och att klargöra varför företagen i ökad omfattning hyr in personal. Bakgrunden är det växande antalet inhyrda medarbetare vid teknikföretag. Rapporten visar att bemanningsföretagens tjänster är av stor betydelse för teknikföretag. Att inhyrningen ökat kraftigt beror i första hand på att den svenska arbetsmarknaden är dåligt anpassad till dagens globaliserade värld. Teknikföretag verkar på internationella marknader som präglas av hård konkurrens där flexibilitet är absolut nödvändigt för att de ska kunna vara framgångsrika. Att hyra in personal är ett sätt för företagen uppnå nödvändig flexibilitet i bemanningen. I kontrast till den ökade inhyrningen står att de flesta företagen samtidigt anger att de hellre skulle vilja anställa fler medarbetare. Det är den överreglerade arbetsmarknaden som är problemet. Företagen upplever att riskerna med att anställa är för stora. Slutsatsen är att arbetsmarknaden måste blir bättre anpassad till den globaliserade värld där företagen verkar. Det gäller såväl möjligheten att hyra personal som att anställa i egen regi. Här kan både politiska beslutsfattare och arbetsmarknadens parter bidra med förbättringar. Det är viktigt att ha i åtanke att förbättrade möjligheter för teknikföretag att vara konkurrenskraftiga ger fler jobb och förbättrat välstånd i Sverige. Rapporten är författad inom Teknikföretagen av Robert Tenselius i samarbete med Bengt Lindqvist och Anders Rune. Stockholm i december 2006 Anders Rune Chefekonom 1

4 2

5 Innehåll Sammanfattning Inledning Teknikföretags användning av bemanningsföretag Närmare fem procent av medarbetarna är hyrda via bemanningsföretag...11 Mer inhyrning av personal i stora företag än i små...13 Inhyrning handlar främst om att klara variationer i arbetsbelastning...14 Bemanningsföretag används tillfällig inom kärnverksamheten...18 Inhyrningsmöjligheten kommer att användas även i framtiden Bemanningsföretagens utveckling och verksamhet Bemanningsbranschen har vuxit kraftigt de senaste tio åren...21 Få stora bemanningsföretag dominerar branschen...23 Flera yrkesområden domineras av teknikföretag...25 Teknikföretags andel har ökat kraftigt de senaste tre åren Kostnad för inhyrning och alternativa bemanningssätt Företagen anser att det är dyrt att hyra personal...29 Extra kostnad för flexibilitet och kompetens...32 Personalpooler ger flexibel bemanning till lägre kostnad Arbetsmarknadsreglernas inverkan på inhyrningen Bättre möjlighet att visstidsanställa skulle minska inhyrningen...35 Nuvarande regler innebär problem för teknikföretag...36 Företagen anser att dessa förändringar är av särskilt stor betydelse Slutord Referenser Metod

6 4

7 Sammanfattning Möjligheten att hyra personal från bemanningsföretag är viktig för teknikföretag. Tack vare bemanningsföretag har teknikföretag möjlighet att uppnå flexibilitet och få tillgång till kompetens. I denna rapport presenteras en detaljerad analys av bemanningsföretagen och hur teknikföretag använder inhyrd personal. Undersökningen visar hur teknikföretag med minst 25 anställda använder sig av bemanningsföretag. Inhyrda konsulter har däremot inte närmare undersökts i den här studien. 1 I och med att framgångsrika teknikföretag skapar både jobb och välstånd i Sverige är det avgörande att lagar och regler på arbetsmarknaden ger företagen möjlighet att vara fortsatt framgångsrika. Drygt medarbetare är inhyrda från bemanningsföretag Mer än vartannat teknikföretag hyr personal och användningen är störst bland de stora företagen. Totalt är drygt medarbetare inhyrda och drygt av dem finns i de stora företagen med minst 500 anställda. Totalt är 4,6 procent av medarbetarna i teknikföretag inhyrda från bemanningsföretag. Det är även tydligt att teknikföretag kommer att hyra personal i stor utsträckning i framtiden även om fler skulle anställas om det fanns bättre möjlighet att fritt få anställa utifrån rådande behov. Drygt av medarbetarna i teknikföretag är inhyrda från bemanningsföretag, vilket motsvarar 4.6 procent av personalstyrkan. Ungefär en tredjedel av bemanningsföretagens anställda är verksamma inom teknikföretag. Det är i första hand arbetare som hyrs in till teknikföretag och den dominerande yrkesgruppen är industri- och lagerpersonal. Den del av bemanningsföretags omsättning som härstammar från verksamheten inom teknikföretag har ökat kraftigt de senaste tre åren och teknikföretag är viktiga uppdragsgi- 1 Detta eftersom studien har avgränsats till användning av inhyrd personal från bemanningsföretag. Vi vet ändå att en betydande andel konsulter är inhyrda främst på tjänstemannasidan och de fyller en helt likartad funktion som bemanningspersonal på arbetarsidan. 5

8 vare för bemanningsföretag eftersom en tredjedel av bemanningsföretagens personal är uthyrda till olika teknikföretag. Inhyrning handlar främst om att möta variationer i arbetsbelastning Flertalet företag anger att de hyr personal från bemanningsföretag för att anpassa antalet medarbetare i samband med variationer i arbetsbelastning samtidigt som de behåller kärnkompetensen. Den näst vanligaste förklaringen är möjligheten att på ett flexibelt sätt kunna öka och minska personalstyrkan på grund av variationer i efterfrågan. Företag anger följande skäl till inhyrning av personal: 1) Möjlighet till anpassning av antalet medarbetare utifrån variationer i arbetsbelastning 2) Snabbhet och flexibilitet vad gäller att öka och minska antalet medarbetare och samtidigt behålla kärnkompetensen 3) Tillgång till personal vid olika typer av frånvaro eller under pågående rekryteringsprocess 4) I syfte att eventuellt rekrytera personerna som hyrts in 5) På grund av svårigheter att hitta kompetent personal på annat sätt 6) Till tidsbestämda projekt eller där outsourcing kommer att ske Den tredje vanligaste förklaringen till inhyrning är att teknikföretag använder bemanningsföretag när ordinarie personal är frånvarande. Dessutom uppger flera företag att de hyr personal i samband med rekryteringsprocesser eftersom de vill lära känna personer inför en rekrytering. Möjligheten att hyra personal är viktig för att teknikföretag ska kunna: vara flexibla få tillgång till rätt kompetens Ett flertal företag anger även att medarbetare som börjat som inhyrda senare blir tillsvidareanställda. Möjligheten att erhålla kompetent arbetskraft är ytterligare en förklaring till inhyrning. Företag upplever att den rätta kompetensen är svår att finna via en traditionell rekryteringsprocess och i synnerhet är det svårt att hitta kvalificerade arbetare och specialister. Ett uppenbart problem är att rörligheten på svensk arbetsmarknad för låg. 6

9 Teknikföretag ger överlag bemanningsföretagen gott betyg trots att även dessa ibland har svårighet att rekrytera yrkeskategorier som det råder brist på. Sammantaget kan vi konstatera att teknikföretag tack vare bemanningsföretag har möjlighet att uppnå flexibilitet och få tillgång till kompetens. Företagen tycker att det är dyrt att hyra personal Teknikföretag uppger i många fall att det är dyrt att hyra personal från bemanningsföretag och att kostnaden för inhyrningen äter upp vinstmarginalen. Att hyra medarbetare är mellan 25 och i vissa fall upp mot 100 procent dyrare än att anställa dem. Exempelvis kostar inhyrning av en montör eller lagerarbetare drygt 250 kronor i timmen. Det kan jämföras med den totala arbetskraftskostnaden vid anställning som är ca 200 kronor per timme. Det generella påslaget jämfört med att anställa i egen regi är lägre vid inhyrning av arbetare än vid inhyrning av tjänstemän. Överlag är det tämligen billigt att hyra in okvalificerade arbetare samtidigt som bemanningsföretagen tar bra betalt för yrkeskategorier som är svårrekryterade. Det är från 25 och i vissa fall upp mot 100 procent dyrare att hyra medarbetare från bemanningsföretag än att anställa dem i egen regi. Att företagen hyr personal istället för att anställa i egen regi beror på det senare är förknippat med allehanda indirekta kostnader. Att företagen trots den högre kostnaden hyr personal istället för att anställa i egen regi beror på att anställning i egen regi är förknippat med allehanda indirekta kostnader. Rekryteringsprocesser är dyra samtidigt som visstidsanställning är förenat med risk på grund av arbetsmarknadsregler. Denna risk innebär en indirekt kostnad för företaget. Ett annat kostsamt alternativ till visstidsanställning är att företaget håller sig med ett så stort antal tillsvidareanställda att man klarar en topp i arbetsbelastning genom övertidsuttag och utan ytterligare anställningar. Dock är merkostnaden som detta innebär inte rimlig med tanke på dagens hårda konkurrens. Dessutom är arbetstidsreglerna inte tillräckligt flexibla även om många företag uppnått relativt betydande flexibilitet genom lokala avtal. 7

10 På grund av dessa merkostnader eller indirekta kostnader blir det både intressant och ekonomiskt försvarbart att hyra personal från bemanningsföretag. Givetvis innebär kostnaden för inhyrning en konkurrensnackdel för teknikföretag i Sverige jämfört med teknikföretag i länder med mer flexibel arbetsmarknad. 96 procent av storföretagen anser att reglerna är problematiska Merparten av företagen skulle minska sin inhyrning av personal från bemanningsföretag om reglerna för visstidsanställning förbättrades. Detta gäller i synnerhet de stora företagen, som står för merparten av inhyrningen. 96 procent anger att de skulle hyra personal i mindre utsträckning om reglerna för visstidsanställning var annorlunda utformade. Dessutom anger 96 procent av de stora företagen att de nuvarande reglerna är ett problem för deras verksamhet. Teknikföretag anger att höga kostnader för inhyrd personal kombinerat med dåligt utformade regler för visstidsanställning, begränsar deras möjligheter att vara konkurrenskraftiga. Reglerna bör enligt företagen ändras så att det bli mer förmånligt att visstidsanställa. De viktigaste förändringarna handlar om att företagen vill kunna visstidsanställa under längre tid, att visstidsanställda inte bör ha företrädesrätt och att möjligheten att provanställa bör förbättras. Företag anser inte att de i dag fullt ut kan möta toppar i arbetsbelastning med hjälp av visstidsanställningar eftersom topparna ofta varar under längre tid än den längsta tillåtna tiden för visstidsanställningar. På samma sätt kan inte provanställda medarbetare vara på företaget tillräckligt länge för att sätta sig in i arbetet. Dessutom gör företrädesregler att provanställningar och visstidsanställningar i praktiken blir oanvändbara både för att testa personal och för att jämna ut kapacitetstoppar. En riskfaktor är även att provanställning automatisk övergår till tillsvidareanställningar efter en viss tid. Det finns också en betydande oro för den lagändring som skulle innebära att en visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning. Avslutningsvis anser många av de undersökta företagen att det är rimligt att de ska få bestämma om visstidsanställningarnas form och längd helt utan fackets inblandning. Särskilt med tanke på att företagen har behov av engagerade medarbetare och själva får ta konsekvenserna av sin personalpolitik. Om det fanns möjlighet att fritt anställa och anpassa anställningar till behovet skulle företagen anställa fler. 8

11 1 Inledning Över teknikföretag med mer än anställda i Sverige står för drygt hälften av den svenska varuexporten. Exporten motsvarar i sin tur ungefär halva BNP, det vill säga värdet av alla varor och tjänster som produceras. Teknikföretags framgångar på världsmarknaden har bidragit till bra löner, ökad levnadsstandard och till att vi kan importera de produkter vi har sämre förutsättningar att tillverka själva. Det är dessvärre inte givet att teknikföretag kommer att vara framgångsrika även i framtiden. De förutsättningarna som skapas här i Sverige avgör istället företagens möjlighet att vara konkurrenskraftiga. En konkurrensnackdel är den stela och hårt reglerade arbetsmarknaden som gjort det svårt för företagen att anpassa arbetskraften, både kvalitativt och kvantitativt, i den takt som krävs på grund av globaliseringen. För många företag har sättet att ta sig runt problemen på den svenska arbetsmarknaden varit att hyra personal. Här finns också en förklaring till den kraftiga tillväxten i bemanningsbranschen som vuxit från ca anställda i mitten av 90-talet till omkring anställda i dag. Av dessa personer är ungefär en tredjedel verksamma inom tekniksektorn. I denna rapport presenteras en detaljerad analys av teknikföretags användning av inhyrd personal. Detta görs inledningsvis i kapitel två där vi presenterar resultat från en undersökning bland Teknikföretagens medlemsföretag. Undersökningen visar hur teknikföretag med minst 25 anställda använder sig av bemanningsföretag. I kapitel tre finns en genomgång av utvecklingen inom bemanningsbranschen och teknikföretags betydelse för denna bransch. Genomgången bygger på en undersökning som Teknikföretagen gjort om bemanningsbranschen samt statistik från organisationen Bemanningsföretagen. Därefter beskrivs i kapitel fyra kostnaderna för inhyrning samt alternativa sätt att lösa bemanningen. Avslutningsvis presenteras, i kapitel fem, samband mellan inhyrning av personal och regleringar på arbetsmarknaden. Här redogörs även för de regeländringar som företagen själva anser vara av särskilt stor betydelse. Sist återfinns metodbeskrivning och kvalitetsgranskning av den statistik som används i rapporten. 9

12 10

13 2 Teknikföretags användning av bemanningsföretag I detta kapitel visas att mer än vartannat företag hyr personal och att användningen är störst bland de stora företagen. Vidare konstateras att orsakerna till inhyrning främst handlar om att uppnå flexibilitet och att få tillgång till kompetens. Det är även tydligt att teknikföretag kommer att hyra personal i stor utsträckning i framtiden även om fler skulle anställas om det fanns bättre möjlighet att fritt få anställa utifrån rådande behov. Närmare fem procent av medarbetarna är hyrda via bemanningsföretag Användningen av bemanningsföretag är vida spridd bland teknikföretag och 60 procent av företagen har inhyrd personal. 2 Totalt hyr teknikföretag in drygt personer via bemanningsföretag. Se tabell 2.1 nedan. Det innebär att personalen från bemanningsföretag utgör nästan fem procent det totala antalet medarbetare i teknikföretag. Det är i första hand arbetare som hyrs in och yrkesgruppen industri- och lagerpersonal är dominerande. Där utöver tillkommer ett stort antal inhyrda konsulter som inte närmare undersökts i den här studien. 3 Tabell 2.1 Drygt personer är inhyrda inom teknikföretag Antal och andel anställda inom teknikföretag (med mer än 25 anställda) från bemanningsföretag. Antal inhyrda från bemanningsföretag Inhyrd andel av medarbetarna (procent) Typ av företag Antal anställda Mindre och medelstora företag ,6% Stora företag ,8% Totalt* ,6% Källa: Teknikföretagens studie av medlemsföretagens användning av bemanningsföretag * Eftersom företag med färre än 25 anställda inte ingår totalsiffrorna är det totala antalet inhyrda medarbetare uppskattningsvis något högre än vad som anges. På samma vis är andelen inhyrda totalt, något lägre än vad som anges. 2 De data som presenteras i detta kapitel kommer från en undersökning där ett stort antal slumpmässigt utvalda teknikföretag ingår. Närmare metodbeskrivning finns i rapportens slut. 3 Detta eftersom studien har avgränsats till användning av inhyrd personal från bemanningsföretag. Vi vet ändå att en betydande andel konsulter är inhyrda främst på tjänstemannasidan och de fyller en helt likartad funktion som bemanningspersonal på arbetarsidan. 11

14 Tabell 2.2 Stor inhyrning av personal även bland små och medelstora företag Användning av bemanningsföretag samt andel av personalstyrkan som kommer från bemanningsföretag (procent) Typ av företag Antal anställda Inte alls 5 procent av personalstyrkan eller mindre Mer än 5 procent av personalstyrkan Mindre och medelstora företag % 43% 15% Stora företag % 71% 19% Alla företag* 40% 44% 16% Källa: Teknikföretagens studie av medlemsföretagens användning av bemanningsföretag * Varje enskilt företag väger lika tungt (dvs. ett stort företag väger lika tungt som ett litet) Andelen av personalstyrkan som är inhyrd från bemanningsföretag varierar mellan olika företag även om de flesta har mindre än fem procent av de anställda inhyrda. Se tabell 2.2. Bland de undersökta företagen finns ett fåtal som har en riktigt stor andel av de anställda inhyrda från bemanningsföretag. Vi kan se i tabellen ovan att 16 procent av företagen har mer än fem procent av medarbetarna inhyrda. Företag som arbetar mycket i form av tidsbestämda projekt kan exempelvis har omkring 30 procent av de anställda inhyrda från bemanningsföretag. Bemanningsföretag har sedan mitten av 1990-talet trendmässigt ökat i betydelse för teknikföretag. Antalet medarbetare från bemanningsföretag har ökat både i absoluta tal och som andel av totalt antal sysselsatta. Redan 2000 var många personer från bemanningsföretag sysselsatta inom teknikföretag eftersom telekomföretagen och deras underleverantörer hade många inhyrda. Åren efter millennieskiftet minskade antalet inhyrda i teknikföretag något, bland annat på grund av nedgången i telekomsektorn. 4 De senaste åren har däremot andelen inhyrda medarbetare ökat igen. Andelen inhyrda i svenska teknikföretag är större än på den svenska arbetsmarknaden som helhet och även högre än genomsnittet på andra europeiska arbetsmarknader, där andelen inhyrda är cirka tre procent, enligt Affärsvärlden (2006). I amerikanska tillverkningsföretag ökade andelen inhyrda medarbetare kraftigt från 1977 till 1997 för att sedan plana ut på omkring 4 procent. 5 Den nivån motsvaras alltså i dag av svenska teknikföretag. 4 Detta bekräftas bland annat i Andersson och Wandersjö (2004). 5 Se exempelvis Estevão och Lech (1999). 12

15 44% 40% Mer inhyrning av personal i stora företag än i små Storföretag med mer än 500 anställda använder bemanningsföretag i större utsträckning än vad mindre och medelstora företag gör - 90 procent av de stora företagen använder bemanningsföretag. Totalt sysselsätter stora teknikföretag drygt personer från bemanningsföretag. Det innebär att ca fem procent av storföretagens medarbetare är inhyrda. Merparten av dessa företag har mindre än fem procent av personalstyrkan inhyrd men ungefär 20 procent av alla stora teknikföretag har mer än fem procent av medarbetarna inhyrda från bemanningsföretag. Även bland de mindre och medelstora företagen är inhyrningen av personal omfattande och även här hyr mer än vartannat företag in personal. Totalt är ungefär 3,6 procent av antalet medarbetare vid små och medelstora företag inhyrda från bemanningsföretag, vilket i absoluta tal innebär drygt personer. Ungefär 15 procent av de små och medelstora företagen har mer än fem procent av de anställda inhyrda, vilket framgår av figur 2.1. Det är även tydligt att andelen företag som hyr in personal växer i takt med att storleken på företagen ökar. Endast ett fåtal skillnader i användningen av bemanningsföretag finns mellan Teknikföretagens olika delbranscher. Den tydligaste skillnaden är att företag som tillverkar motorfordon och andra transportmedel (SNI 34 och 35) använder bemanningsföretag i något större omfattning än övriga teknikföretag. I övrigt är användningen av inhyrd personal fördelad tämligen jämt mellan Teknikföretagens olika delbranscher. Figur 2.1 Nio av tio storföretag hyr personal från bemanningsföretag Användning av bemanningsföretag och andel av personalstyrkan som kommer från bemanningsföretag (procent) Mindre och medelstora företag Stora företag 15% 19% 43% 42% 71% 10% Inte alls 5 procent av personalstyrkan eller mindre Mer än 5 procent av personalstyrkan Källa: Teknikföretagens studie av medlemsföretagens användning av bemanningsföretag 13

16 Inhyrning handlar främst om att klara variationer i arbetsbelastning Teknikföretag anger ett flertal olika skäl för att förklara inhyrning av personal från bemanningsföretag. Grovt generaliserat kan dessa sammanfattas med att företagen vill ha tillgång till kompetent personal och flexibilitet. Se figur 2.2 nedan. Figur 2.2 Behov av kompetens och flexibilitet är de viktigaste förklaringarna till inhyrning Sammanfattning av orsakerna till att teknikföretag hyr personal från bemanningsföretag Möjlighet till flexibilitet Tillgång till kompetens - För att klara variationer i efterfrågan - För att komma runt problemen som skapats av den svenska arbetsrätten - För att hitta lämpliga personer att rekrytera - För att få tillgång till kompetenta nyckelpersoner och specialister Källa: Teknikföretagens studie av medlemsföretagens användning av bemanningsföretag I figur 2.3 på nästa sida beskrivs de olika skälen i något mer detaljerad form. Detta avsnitt baseras främst på en valfri fråga där nästan samtliga företag som hyr personal beskrivit en eller flera orsaker till varför de gör så. 6 Företag anger följande skäl till inhyrning av personal: Möjlighet att anpassa antalet medarbetare utifrån variationer i efterfrågan Den vanligaste orsaken till användning av bemanningsföretag är att företagen, genom inhyrning, anpassar antalet medarbetare efter uppoch nedgång i efterfrågan samtidigt som man behåller kärnkompetensen. Teknikföretag är hårt konkurrensutsatta och har liten möjlighet att hålla sig med tillsvidareanställd personal i en sådan omfattning att man klarar produktionstoppar utan att göra ytterligare anställningar. Kostnaden att ha en ytterligare person anställd är nämligen för hög. Istället används bemanningsföretag när personalbehovet är extra stort eller variera kraftigt säsongsmässigt. 6 Svaren är inte viktade med stratumvikt, vilket innebär att stora företag väger tyngre än små företag i detta avsnitt. 14

17 Figur 2.3 Det vanligaste skälet till inhyrning är möjlighet till anpassning efter orderingång Andel av företagen (som svarat på denna fråga) som angivit respektive orsak till inhyrning* (procent) Möjlighet till anpassning av antalet medarbetare utifrån variationer i efterfrågan Snabbhet och flexibilitet vad gäller att öka och minska antalet medarbetare och samtidigt behålla kärnkompetensen Tillgång till personal vid olika typer av frånvaro så som sjukskrivningar, semester, föräldraledigt, tjänstledigt eller under pågående rekryteringsprocess I syfte att eventuellt rekrytera personerna som hyrts in På grund av svårighet att hitta kompetent personal på annat sätt Inom verksamhetsområden där outsourcing kommer att ske inom snar framtid Inom tidsbestämda projekt Andel av de företag som svarat: Ca 70 procent Ca 25 procent Ca 15 procent Ca 5 procent Källa: Teknikföretagens studie av medlemsföretagens användning av bemanningsföretag * Liknande svar har generaliserats till en och samma kategori och varje företag har haft möjlighet att ange flera förklaringar. Snabbhet och flexibilitet vad gäller att öka och minska antalet medarbetare En närliggande förklaring till den stora användningen av bemanningsföretag är möjligheten att på ett snabbt och flexibelt sätt kunna öka och minska antalet medarbetare och samtidigt behålla kärnkompetensen. Det är tydligt att teknikföretag upplever snabba svängningar i efterfrågan. De snabba svängningarna kan inte hanteras fullt ut inom ramarna för de traditionella anställningsformerna och en lösning är att hyra personal. Här är det tydligt att de stela och hårda regleringarna på den svenska arbetsmarknaden bidragit till att inhyrningen av personal fått så stor omfattning. Tillgång till personal vid frånvaro eller under pågående rekryteringsprocess Den tredje vanligaste förklaringen till inhyrning är att teknikföretag använder bemanningsföretag när ordinarie personal är frånvarande. Detta istället för att använda vikarier eller visstidsanställda. Ordinarie personals frånvaro kan handla om allt från sjukskrivningar och semester till tjänstledighet eller föräldraledighet. Dessutom har flera företag angivit att de hyr in personal i samband med rekryteringsprocesser. Företagen upplever att det är både komplicerat och tidsödande att rekrytera tillsvidareanställd personal och inhyrning löser ett akut personalproblem eftersom rekryteringsprocesser varken bör eller kan förhastas. 15

18 I syfte att eventuellt rekrytera personerna som hyrts in Ett flertal företag anger att medarbetare som börjat som inhyrda i många fall senare blir tillsvidareanställda. Just möjligheten att rekrytera personerna från bemanningsföretaget anges ofta som själva syftet med inhyrningen eftersom företagen ser inhyrningen som ett sätt att bekanta sig med personerna inför en rekrytering. Att anställa medarbetare som först varit inhyrda anses vara ett smidigt och mindre riskfyllt sätt att genomföra en rekryteringsprocess på. På grund av svårigheter att hitta kompetent personal på annat sätt Teknikföretag upplever dessutom att den rätta kompetensen är svår att finna via en traditionell rekryteringsprocess. Flera personalchefer anger att tillgången till olika typer av specialister och nyckelpersoner är dålig på arbetsmarknaden. Exempelvis nämns elektriker, mekaniker, svetsare och maskinoperatörer som svårrekryterade. Bemanningsföretag uppges någorlunda tillfredställande klara av att tillhandahålla kompetent personal även inom svårrekryterade yrkesgrupper. Till tidsbestämda projekt eller där outsourcing kommer att ske Ett mindre antal teknikföretag beskriver även att de hyr in personal till tidsbestämda projekt eller inom områden där outsourcing kommer att ske inom en snar framtid. Teknikföretag ger överlag bemanningsföretagen gott betyg trots att även dessa ibland har svårighet att rekrytera yrkeskategorier där det råder brist på arbetsmarknaden. Tack vare möjligheten att hyra personal kommer företagen runt många av de problem som skapats av den reglerade arbetsmarknaden och uppnår en ökad flexibilitet som krävs på grund av globaliseringen. Vi vill samtidigt påpeka att de flesta företagen trots allt hellre skulle vilja klara sin bemanning på egen hand. Detta återkommer vi till i det femte kapitlet. De skäl till inhyrning som teknikföretag beskriver känns igen från exempelvis Håkansson och Isidorsson (2004) som redovisar svar på en enkät som sänts till arbetsplatser i Sverige. Svaren visar att de vanligaste orsakerna till inhyrning handlar om att möta en tillfälligt ökad arbetsbelastning och att ersätta frånvarande personal. Även utländska studier visar att företag hyr personal för att hantera variationer i arbetsbelastning. Dessutom nämns att syftet med inhyrningen är att behålla och utveckla kärnkompetens och även detta ligger väl i linje med beskrivningarna från teknikföretag. 7 7 Se exempelvis Kandel och Persson (2001). 16

19 Samma sak gäller för andra förklaringar så som att företagen hyr personal från bemanningsföretag för att finna personer för senare rekrytering. 8 I flera publikationer, däribland Houseman, Kallberg och Erickcek (2003), beskrivs anställning i bemanningsföretag som en bra väg för arbetslösa in på den ordinarie arbetsmarknaden. Motsvarande argumentation, med utgångspunkt i europeiska arbetsmarknader, finns i CIETT (2000). Frågan om anställning vid bemanningsföretag är en bra väg till fast anställning på den ordinarie arbetsmarknaden är omdiskuterad. Andra författare, däribland Bronstein (1991), menar att inhyrd personal ofta cirkulerar mellan tillfälliga arbeten och arbetslöshet. 9 För svensk del förefaller det ändå rimligt att anställning vid bemanningsföretag i många fall ger anställning på den ordinarie arbetsmarknaden. Detta därför att trösklarna till arbetsmarknaden är så höga på grund av alla regler. Tesen stöds av att många teknikföretag, som vi tidigare konstaterat, beskriver att de hyr personal i rekryteringssyfte samt att inhyrda personer ofta får tillsvidareanställning vid företagen. Att det finns ett samband mellan regleringar på arbetsmarknaden och efterfrågan på personal från bemanningsföretag framgår i exempelvis Autor (2003) där det, för den amerikanska marknaden konstateras, att en skärpning av anställningsskydd ger ökad efterfrågan på inhyrd personal. Sammantaget kan vi slå fast att de skäl till inhyrning teknikföretag pekar på, liknar de orsaker som konstaterats i tidigare forskning, fokuserad på framför allt utländska arbetsmarknader. Tillgången till svensk forskning om inhyrning av personal från bemanningsföretag är begränsad och här finns mer att göra. 8 Se exempelvis Houseman (1997 och 2001), Autor (2001) eller Segal och Sullivan (1997). 9 Även Autor och Houseman (2005) uttrycker viss tvekan till att anställning i bemanningssektorn är ett bra sätt för arbetslösa att erhålla permanenta arbeten. Detta med utgångspunkt i forskning på den amerikanska arbetsmarknaden. 17

20 Bemanningsföretag används tillfällig inom kärnverksamheten En bekräftelse på att företag hyr personal för att hantera variationer i efterfrågan snarare än att förstärka verksamheten under lång tid, fås av resultaten som presenteras i 2.4. I figuren framgår att en klar majoritet av de tillfrågade företagen anger att inhyrning används som en tillfällig anställningsform. 10 På samma sätt anger merparten av företagen att den inhyrda personalen finns i kärnverksamheten. Figur 2.4 Inhyrning främst för att jämna ut tillfälliga variationer inom kärnverksamheten Andel företag som anger att inhyrning i första hand handlar om tillfällig respektive permanent bemanning samt andel företag som anger att inhyrning sker till kärnverksamhet respektive övrig verksamhet (procent) i första hand för att jämna ut tillfälliga kapacitetsvariationer 84% i första hand mer permanent över tiden 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% i första hand inom kärnverksamhet 90% i första hand inom övrig verksamhet 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Källa: Teknikföretagens studie av medlemsföretagens användning av bemanningsföretag Ovan väger stora och små företag lika tungt. Tittar man istället enbart på de stora företagen ser bilden något annorlunda ut även om en majoritet också bland stora företag använder inhyrning för att bemanna kärnverksamheten tillfälligt. För de stora företagen är förhållandet ungefär 70 till 30 procent mellan utjämning av tillfälliga variationer och mer permanent bemanning. För storföretagen gäller relationen 70 till 30 procent även mellan bemanning i kärnverksamhet och övrig verksamhet. 10 Företagen har angivit en procentuell fördelning mellan tillfällig inhyrning och mer permanent inhyrning respektive mellan kärnverksamhet och övrig verksamhet. 18

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Förord I stenhård global konkurrens exporterar svenska teknikföretag varor och tjänster till världsmarknaden.

Läs mer

Bemanningsbranschen. personal som handelsvara?

Bemanningsbranschen. personal som handelsvara? Bemanningsbranschen personal som handelsvara? Bemanningsbranschen personal som handelsvara? Innehållsförteckning Förord................................................. 6 Sammanfattning...7 Bemanningsbranschen

Läs mer

Hur fungerar bemanningsbranschen?

Hur fungerar bemanningsbranschen? Hur fungerar bemanningsbranschen? Pernilla Andersson Eskil Wadensjö RAPPORT 2004:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Näringsdepartementet med säte

Läs mer

Bemanningsföretag. sjukvård. Tillsammans för en effektiv vård

Bemanningsföretag. sjukvård. Tillsammans för en effektiv vård Bemanningsföretag en viktig DEL i svensk sjukvård Tillsammans för en effektiv vård Tillsammans för en effektiv vård 3 Innehåll Inledning Inledning...3 Sammanfattning...5 Personalbristen i vården...6 Vilka

Läs mer

Ingenjören värd sin vikt i guld?

Ingenjören värd sin vikt i guld? Ingenjören värd sin vikt i guld? Förord För teknikföretag är tillgången på kompetenta medarbetare helt avgörande för konkurrenskraften. Teknikföretagen har därför som en av sina främsta uppgifter att

Läs mer

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Konjunkturläget augusti 2012 83 FÖRDJUPNING Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Diagram 168 Sysselsättning i bemanningsbranschen i Sverige Tusental respektive procent av sysselsatta 70 1.4

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

UNIFLEX AB. Årsredovisning

UNIFLEX AB. Årsredovisning Årsredovisning UNIFLEX AB 2010 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL EN RAPPORT AV SVENSKT NÄRINGSLIV OCH PTK Sverker Rudeberg Helena Hedlund Juni 2011 2 Förord Uppdrag Svenskt Näringsliv och PTK har den gemensamma

Läs mer

En rapport om bemannings anställda

En rapport om bemannings anställda www.svensktnaringsliv.se JUNI 2012 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Paulo Silva Johannes Hylander Bemanningsanställda på svensk arbetsmarknad En rapport om bemannings anställda Innehåll

Läs mer

Visstidsanställningar i detaljhandeln och hotell- och restaurang

Visstidsanställningar i detaljhandeln och hotell- och restaurang maj 2015 Visstidsanställningar i detaljhandeln och hotell- och restaurang Varierande efterfrågan ger stort behov av visstidsanställda medarbetare Författare: Clara Wiklund, Svensk Handel, Andreas Ahlén,

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

Årsredovisning 2005. Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal. poolia 2005 1

Årsredovisning 2005. Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal. poolia 2005 1 Årsredovisning 2005 Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal poolia 2005 1 Katti Razavi, IT-support 5 år som Pooliakonsult Joe Foley, rekryterare Jobbat 1 år på Poolia Patricia Barrera, ekonomiassistent

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Anställningsformer år 2011

Anställningsformer år 2011 ARBETSMARKNAD Anställningsformer år 211 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 211 Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...4 2 Anställningsformer

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden- en utopi?

flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden- en utopi? Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management Hösttermin 2012 flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden- en utopi? Kandidatuppsats Författare: Maria Hellström 810618-5906 Louise fors 850906-7503

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

LAS i förändring. ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013

LAS i förändring. ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013 LAS i förändring ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013 Helena Larsson Samuel Larsson Eva Oscarsson Lena Maier Söderberg Omslag: Vian Tahir är pressekreterare på

Läs mer

När de uthyrda kommer in. En hjälpreda och faktabok

När de uthyrda kommer in. En hjälpreda och faktabok När de uthyrda kommer in En hjälpreda och faktabok Innehåll Med mobilen i hand? 5 1. Hundra års kamp mot otrygga jobb 7 Inhyrd = strejkbrytare 7 Från två poler till triangel 9 Skrivbyråer, hamnar 11 Lag

Läs mer

Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med?

Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? Ura 2007:2 ISSN 1401-0844 Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? AMS Anders Forslund Oskar Nordström Skans Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Hur fungerar arbetsmarknaden

Läs mer

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN Ek. Dr. Lina Bjerke Ek. Dr. Lars Pettersson 4 juli 2013 1 Vad är egenanställning och vad har det för betydelse för möjligheterna på den svenska arbetsmarknaden?

Läs mer

Korttidsarbete. Systemen i viktiga konkurrentländer

Korttidsarbete. Systemen i viktiga konkurrentländer Korttidsarbete Systemen i viktiga konkurrentländer En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, Sveriges Ingenjörer,

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag En kvalitativ studie i syfte att få ökad förståelse för omsorgsföretagarnas problem och möjligheter med att verka inom kommuners valfrihetssystem

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

Fakta om löner och arbetstider 2014

Fakta om löner och arbetstider 2014 MAJ 214 Fakta om löner och arbetstider 214 KAPITLETS NAMN 5 Fakta om löner och arbetstider 214 har framtagits av en projektgrupp inom Svenskt Näringsliv. I arbetet har följande deltagit: Kajsa Lindell,

Läs mer