Teknikföretag och bemanningsföretag. varför är så många medarbetare inhyrda?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknikföretag och bemanningsföretag. varför är så många medarbetare inhyrda?"

Transkript

1 Teknikföretag och bemanningsföretag varför är så många medarbetare inhyrda?

2

3 Förord Under senare år har bemanningsföretag kommit att spela en allt viktigare roll för teknikföretag och i dagsläget är drygt medarbetare, motsvarande cirka 4,6 procent av de anställda inhyrda. Syftet med denna rapport är att studera företagens användning av bemanningsföretag och att klargöra varför företagen i ökad omfattning hyr in personal. Bakgrunden är det växande antalet inhyrda medarbetare vid teknikföretag. Rapporten visar att bemanningsföretagens tjänster är av stor betydelse för teknikföretag. Att inhyrningen ökat kraftigt beror i första hand på att den svenska arbetsmarknaden är dåligt anpassad till dagens globaliserade värld. Teknikföretag verkar på internationella marknader som präglas av hård konkurrens där flexibilitet är absolut nödvändigt för att de ska kunna vara framgångsrika. Att hyra in personal är ett sätt för företagen uppnå nödvändig flexibilitet i bemanningen. I kontrast till den ökade inhyrningen står att de flesta företagen samtidigt anger att de hellre skulle vilja anställa fler medarbetare. Det är den överreglerade arbetsmarknaden som är problemet. Företagen upplever att riskerna med att anställa är för stora. Slutsatsen är att arbetsmarknaden måste blir bättre anpassad till den globaliserade värld där företagen verkar. Det gäller såväl möjligheten att hyra personal som att anställa i egen regi. Här kan både politiska beslutsfattare och arbetsmarknadens parter bidra med förbättringar. Det är viktigt att ha i åtanke att förbättrade möjligheter för teknikföretag att vara konkurrenskraftiga ger fler jobb och förbättrat välstånd i Sverige. Rapporten är författad inom Teknikföretagen av Robert Tenselius i samarbete med Bengt Lindqvist och Anders Rune. Stockholm i december 2006 Anders Rune Chefekonom 1

4 2

5 Innehåll Sammanfattning Inledning Teknikföretags användning av bemanningsföretag Närmare fem procent av medarbetarna är hyrda via bemanningsföretag...11 Mer inhyrning av personal i stora företag än i små...13 Inhyrning handlar främst om att klara variationer i arbetsbelastning...14 Bemanningsföretag används tillfällig inom kärnverksamheten...18 Inhyrningsmöjligheten kommer att användas även i framtiden Bemanningsföretagens utveckling och verksamhet Bemanningsbranschen har vuxit kraftigt de senaste tio åren...21 Få stora bemanningsföretag dominerar branschen...23 Flera yrkesområden domineras av teknikföretag...25 Teknikföretags andel har ökat kraftigt de senaste tre åren Kostnad för inhyrning och alternativa bemanningssätt Företagen anser att det är dyrt att hyra personal...29 Extra kostnad för flexibilitet och kompetens...32 Personalpooler ger flexibel bemanning till lägre kostnad Arbetsmarknadsreglernas inverkan på inhyrningen Bättre möjlighet att visstidsanställa skulle minska inhyrningen...35 Nuvarande regler innebär problem för teknikföretag...36 Företagen anser att dessa förändringar är av särskilt stor betydelse Slutord Referenser Metod

6 4

7 Sammanfattning Möjligheten att hyra personal från bemanningsföretag är viktig för teknikföretag. Tack vare bemanningsföretag har teknikföretag möjlighet att uppnå flexibilitet och få tillgång till kompetens. I denna rapport presenteras en detaljerad analys av bemanningsföretagen och hur teknikföretag använder inhyrd personal. Undersökningen visar hur teknikföretag med minst 25 anställda använder sig av bemanningsföretag. Inhyrda konsulter har däremot inte närmare undersökts i den här studien. 1 I och med att framgångsrika teknikföretag skapar både jobb och välstånd i Sverige är det avgörande att lagar och regler på arbetsmarknaden ger företagen möjlighet att vara fortsatt framgångsrika. Drygt medarbetare är inhyrda från bemanningsföretag Mer än vartannat teknikföretag hyr personal och användningen är störst bland de stora företagen. Totalt är drygt medarbetare inhyrda och drygt av dem finns i de stora företagen med minst 500 anställda. Totalt är 4,6 procent av medarbetarna i teknikföretag inhyrda från bemanningsföretag. Det är även tydligt att teknikföretag kommer att hyra personal i stor utsträckning i framtiden även om fler skulle anställas om det fanns bättre möjlighet att fritt få anställa utifrån rådande behov. Drygt av medarbetarna i teknikföretag är inhyrda från bemanningsföretag, vilket motsvarar 4.6 procent av personalstyrkan. Ungefär en tredjedel av bemanningsföretagens anställda är verksamma inom teknikföretag. Det är i första hand arbetare som hyrs in till teknikföretag och den dominerande yrkesgruppen är industri- och lagerpersonal. Den del av bemanningsföretags omsättning som härstammar från verksamheten inom teknikföretag har ökat kraftigt de senaste tre åren och teknikföretag är viktiga uppdragsgi- 1 Detta eftersom studien har avgränsats till användning av inhyrd personal från bemanningsföretag. Vi vet ändå att en betydande andel konsulter är inhyrda främst på tjänstemannasidan och de fyller en helt likartad funktion som bemanningspersonal på arbetarsidan. 5

8 vare för bemanningsföretag eftersom en tredjedel av bemanningsföretagens personal är uthyrda till olika teknikföretag. Inhyrning handlar främst om att möta variationer i arbetsbelastning Flertalet företag anger att de hyr personal från bemanningsföretag för att anpassa antalet medarbetare i samband med variationer i arbetsbelastning samtidigt som de behåller kärnkompetensen. Den näst vanligaste förklaringen är möjligheten att på ett flexibelt sätt kunna öka och minska personalstyrkan på grund av variationer i efterfrågan. Företag anger följande skäl till inhyrning av personal: 1) Möjlighet till anpassning av antalet medarbetare utifrån variationer i arbetsbelastning 2) Snabbhet och flexibilitet vad gäller att öka och minska antalet medarbetare och samtidigt behålla kärnkompetensen 3) Tillgång till personal vid olika typer av frånvaro eller under pågående rekryteringsprocess 4) I syfte att eventuellt rekrytera personerna som hyrts in 5) På grund av svårigheter att hitta kompetent personal på annat sätt 6) Till tidsbestämda projekt eller där outsourcing kommer att ske Den tredje vanligaste förklaringen till inhyrning är att teknikföretag använder bemanningsföretag när ordinarie personal är frånvarande. Dessutom uppger flera företag att de hyr personal i samband med rekryteringsprocesser eftersom de vill lära känna personer inför en rekrytering. Möjligheten att hyra personal är viktig för att teknikföretag ska kunna: vara flexibla få tillgång till rätt kompetens Ett flertal företag anger även att medarbetare som börjat som inhyrda senare blir tillsvidareanställda. Möjligheten att erhålla kompetent arbetskraft är ytterligare en förklaring till inhyrning. Företag upplever att den rätta kompetensen är svår att finna via en traditionell rekryteringsprocess och i synnerhet är det svårt att hitta kvalificerade arbetare och specialister. Ett uppenbart problem är att rörligheten på svensk arbetsmarknad för låg. 6

9 Teknikföretag ger överlag bemanningsföretagen gott betyg trots att även dessa ibland har svårighet att rekrytera yrkeskategorier som det råder brist på. Sammantaget kan vi konstatera att teknikföretag tack vare bemanningsföretag har möjlighet att uppnå flexibilitet och få tillgång till kompetens. Företagen tycker att det är dyrt att hyra personal Teknikföretag uppger i många fall att det är dyrt att hyra personal från bemanningsföretag och att kostnaden för inhyrningen äter upp vinstmarginalen. Att hyra medarbetare är mellan 25 och i vissa fall upp mot 100 procent dyrare än att anställa dem. Exempelvis kostar inhyrning av en montör eller lagerarbetare drygt 250 kronor i timmen. Det kan jämföras med den totala arbetskraftskostnaden vid anställning som är ca 200 kronor per timme. Det generella påslaget jämfört med att anställa i egen regi är lägre vid inhyrning av arbetare än vid inhyrning av tjänstemän. Överlag är det tämligen billigt att hyra in okvalificerade arbetare samtidigt som bemanningsföretagen tar bra betalt för yrkeskategorier som är svårrekryterade. Det är från 25 och i vissa fall upp mot 100 procent dyrare att hyra medarbetare från bemanningsföretag än att anställa dem i egen regi. Att företagen hyr personal istället för att anställa i egen regi beror på det senare är förknippat med allehanda indirekta kostnader. Att företagen trots den högre kostnaden hyr personal istället för att anställa i egen regi beror på att anställning i egen regi är förknippat med allehanda indirekta kostnader. Rekryteringsprocesser är dyra samtidigt som visstidsanställning är förenat med risk på grund av arbetsmarknadsregler. Denna risk innebär en indirekt kostnad för företaget. Ett annat kostsamt alternativ till visstidsanställning är att företaget håller sig med ett så stort antal tillsvidareanställda att man klarar en topp i arbetsbelastning genom övertidsuttag och utan ytterligare anställningar. Dock är merkostnaden som detta innebär inte rimlig med tanke på dagens hårda konkurrens. Dessutom är arbetstidsreglerna inte tillräckligt flexibla även om många företag uppnått relativt betydande flexibilitet genom lokala avtal. 7

10 På grund av dessa merkostnader eller indirekta kostnader blir det både intressant och ekonomiskt försvarbart att hyra personal från bemanningsföretag. Givetvis innebär kostnaden för inhyrning en konkurrensnackdel för teknikföretag i Sverige jämfört med teknikföretag i länder med mer flexibel arbetsmarknad. 96 procent av storföretagen anser att reglerna är problematiska Merparten av företagen skulle minska sin inhyrning av personal från bemanningsföretag om reglerna för visstidsanställning förbättrades. Detta gäller i synnerhet de stora företagen, som står för merparten av inhyrningen. 96 procent anger att de skulle hyra personal i mindre utsträckning om reglerna för visstidsanställning var annorlunda utformade. Dessutom anger 96 procent av de stora företagen att de nuvarande reglerna är ett problem för deras verksamhet. Teknikföretag anger att höga kostnader för inhyrd personal kombinerat med dåligt utformade regler för visstidsanställning, begränsar deras möjligheter att vara konkurrenskraftiga. Reglerna bör enligt företagen ändras så att det bli mer förmånligt att visstidsanställa. De viktigaste förändringarna handlar om att företagen vill kunna visstidsanställa under längre tid, att visstidsanställda inte bör ha företrädesrätt och att möjligheten att provanställa bör förbättras. Företag anser inte att de i dag fullt ut kan möta toppar i arbetsbelastning med hjälp av visstidsanställningar eftersom topparna ofta varar under längre tid än den längsta tillåtna tiden för visstidsanställningar. På samma sätt kan inte provanställda medarbetare vara på företaget tillräckligt länge för att sätta sig in i arbetet. Dessutom gör företrädesregler att provanställningar och visstidsanställningar i praktiken blir oanvändbara både för att testa personal och för att jämna ut kapacitetstoppar. En riskfaktor är även att provanställning automatisk övergår till tillsvidareanställningar efter en viss tid. Det finns också en betydande oro för den lagändring som skulle innebära att en visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning. Avslutningsvis anser många av de undersökta företagen att det är rimligt att de ska få bestämma om visstidsanställningarnas form och längd helt utan fackets inblandning. Särskilt med tanke på att företagen har behov av engagerade medarbetare och själva får ta konsekvenserna av sin personalpolitik. Om det fanns möjlighet att fritt anställa och anpassa anställningar till behovet skulle företagen anställa fler. 8

11 1 Inledning Över teknikföretag med mer än anställda i Sverige står för drygt hälften av den svenska varuexporten. Exporten motsvarar i sin tur ungefär halva BNP, det vill säga värdet av alla varor och tjänster som produceras. Teknikföretags framgångar på världsmarknaden har bidragit till bra löner, ökad levnadsstandard och till att vi kan importera de produkter vi har sämre förutsättningar att tillverka själva. Det är dessvärre inte givet att teknikföretag kommer att vara framgångsrika även i framtiden. De förutsättningarna som skapas här i Sverige avgör istället företagens möjlighet att vara konkurrenskraftiga. En konkurrensnackdel är den stela och hårt reglerade arbetsmarknaden som gjort det svårt för företagen att anpassa arbetskraften, både kvalitativt och kvantitativt, i den takt som krävs på grund av globaliseringen. För många företag har sättet att ta sig runt problemen på den svenska arbetsmarknaden varit att hyra personal. Här finns också en förklaring till den kraftiga tillväxten i bemanningsbranschen som vuxit från ca anställda i mitten av 90-talet till omkring anställda i dag. Av dessa personer är ungefär en tredjedel verksamma inom tekniksektorn. I denna rapport presenteras en detaljerad analys av teknikföretags användning av inhyrd personal. Detta görs inledningsvis i kapitel två där vi presenterar resultat från en undersökning bland Teknikföretagens medlemsföretag. Undersökningen visar hur teknikföretag med minst 25 anställda använder sig av bemanningsföretag. I kapitel tre finns en genomgång av utvecklingen inom bemanningsbranschen och teknikföretags betydelse för denna bransch. Genomgången bygger på en undersökning som Teknikföretagen gjort om bemanningsbranschen samt statistik från organisationen Bemanningsföretagen. Därefter beskrivs i kapitel fyra kostnaderna för inhyrning samt alternativa sätt att lösa bemanningen. Avslutningsvis presenteras, i kapitel fem, samband mellan inhyrning av personal och regleringar på arbetsmarknaden. Här redogörs även för de regeländringar som företagen själva anser vara av särskilt stor betydelse. Sist återfinns metodbeskrivning och kvalitetsgranskning av den statistik som används i rapporten. 9

12 10

13 2 Teknikföretags användning av bemanningsföretag I detta kapitel visas att mer än vartannat företag hyr personal och att användningen är störst bland de stora företagen. Vidare konstateras att orsakerna till inhyrning främst handlar om att uppnå flexibilitet och att få tillgång till kompetens. Det är även tydligt att teknikföretag kommer att hyra personal i stor utsträckning i framtiden även om fler skulle anställas om det fanns bättre möjlighet att fritt få anställa utifrån rådande behov. Närmare fem procent av medarbetarna är hyrda via bemanningsföretag Användningen av bemanningsföretag är vida spridd bland teknikföretag och 60 procent av företagen har inhyrd personal. 2 Totalt hyr teknikföretag in drygt personer via bemanningsföretag. Se tabell 2.1 nedan. Det innebär att personalen från bemanningsföretag utgör nästan fem procent det totala antalet medarbetare i teknikföretag. Det är i första hand arbetare som hyrs in och yrkesgruppen industri- och lagerpersonal är dominerande. Där utöver tillkommer ett stort antal inhyrda konsulter som inte närmare undersökts i den här studien. 3 Tabell 2.1 Drygt personer är inhyrda inom teknikföretag Antal och andel anställda inom teknikföretag (med mer än 25 anställda) från bemanningsföretag. Antal inhyrda från bemanningsföretag Inhyrd andel av medarbetarna (procent) Typ av företag Antal anställda Mindre och medelstora företag ,6% Stora företag ,8% Totalt* ,6% Källa: Teknikföretagens studie av medlemsföretagens användning av bemanningsföretag * Eftersom företag med färre än 25 anställda inte ingår totalsiffrorna är det totala antalet inhyrda medarbetare uppskattningsvis något högre än vad som anges. På samma vis är andelen inhyrda totalt, något lägre än vad som anges. 2 De data som presenteras i detta kapitel kommer från en undersökning där ett stort antal slumpmässigt utvalda teknikföretag ingår. Närmare metodbeskrivning finns i rapportens slut. 3 Detta eftersom studien har avgränsats till användning av inhyrd personal från bemanningsföretag. Vi vet ändå att en betydande andel konsulter är inhyrda främst på tjänstemannasidan och de fyller en helt likartad funktion som bemanningspersonal på arbetarsidan. 11

14 Tabell 2.2 Stor inhyrning av personal även bland små och medelstora företag Användning av bemanningsföretag samt andel av personalstyrkan som kommer från bemanningsföretag (procent) Typ av företag Antal anställda Inte alls 5 procent av personalstyrkan eller mindre Mer än 5 procent av personalstyrkan Mindre och medelstora företag % 43% 15% Stora företag % 71% 19% Alla företag* 40% 44% 16% Källa: Teknikföretagens studie av medlemsföretagens användning av bemanningsföretag * Varje enskilt företag väger lika tungt (dvs. ett stort företag väger lika tungt som ett litet) Andelen av personalstyrkan som är inhyrd från bemanningsföretag varierar mellan olika företag även om de flesta har mindre än fem procent av de anställda inhyrda. Se tabell 2.2. Bland de undersökta företagen finns ett fåtal som har en riktigt stor andel av de anställda inhyrda från bemanningsföretag. Vi kan se i tabellen ovan att 16 procent av företagen har mer än fem procent av medarbetarna inhyrda. Företag som arbetar mycket i form av tidsbestämda projekt kan exempelvis har omkring 30 procent av de anställda inhyrda från bemanningsföretag. Bemanningsföretag har sedan mitten av 1990-talet trendmässigt ökat i betydelse för teknikföretag. Antalet medarbetare från bemanningsföretag har ökat både i absoluta tal och som andel av totalt antal sysselsatta. Redan 2000 var många personer från bemanningsföretag sysselsatta inom teknikföretag eftersom telekomföretagen och deras underleverantörer hade många inhyrda. Åren efter millennieskiftet minskade antalet inhyrda i teknikföretag något, bland annat på grund av nedgången i telekomsektorn. 4 De senaste åren har däremot andelen inhyrda medarbetare ökat igen. Andelen inhyrda i svenska teknikföretag är större än på den svenska arbetsmarknaden som helhet och även högre än genomsnittet på andra europeiska arbetsmarknader, där andelen inhyrda är cirka tre procent, enligt Affärsvärlden (2006). I amerikanska tillverkningsföretag ökade andelen inhyrda medarbetare kraftigt från 1977 till 1997 för att sedan plana ut på omkring 4 procent. 5 Den nivån motsvaras alltså i dag av svenska teknikföretag. 4 Detta bekräftas bland annat i Andersson och Wandersjö (2004). 5 Se exempelvis Estevão och Lech (1999). 12

15 44% 40% Mer inhyrning av personal i stora företag än i små Storföretag med mer än 500 anställda använder bemanningsföretag i större utsträckning än vad mindre och medelstora företag gör - 90 procent av de stora företagen använder bemanningsföretag. Totalt sysselsätter stora teknikföretag drygt personer från bemanningsföretag. Det innebär att ca fem procent av storföretagens medarbetare är inhyrda. Merparten av dessa företag har mindre än fem procent av personalstyrkan inhyrd men ungefär 20 procent av alla stora teknikföretag har mer än fem procent av medarbetarna inhyrda från bemanningsföretag. Även bland de mindre och medelstora företagen är inhyrningen av personal omfattande och även här hyr mer än vartannat företag in personal. Totalt är ungefär 3,6 procent av antalet medarbetare vid små och medelstora företag inhyrda från bemanningsföretag, vilket i absoluta tal innebär drygt personer. Ungefär 15 procent av de små och medelstora företagen har mer än fem procent av de anställda inhyrda, vilket framgår av figur 2.1. Det är även tydligt att andelen företag som hyr in personal växer i takt med att storleken på företagen ökar. Endast ett fåtal skillnader i användningen av bemanningsföretag finns mellan Teknikföretagens olika delbranscher. Den tydligaste skillnaden är att företag som tillverkar motorfordon och andra transportmedel (SNI 34 och 35) använder bemanningsföretag i något större omfattning än övriga teknikföretag. I övrigt är användningen av inhyrd personal fördelad tämligen jämt mellan Teknikföretagens olika delbranscher. Figur 2.1 Nio av tio storföretag hyr personal från bemanningsföretag Användning av bemanningsföretag och andel av personalstyrkan som kommer från bemanningsföretag (procent) Mindre och medelstora företag Stora företag 15% 19% 43% 42% 71% 10% Inte alls 5 procent av personalstyrkan eller mindre Mer än 5 procent av personalstyrkan Källa: Teknikföretagens studie av medlemsföretagens användning av bemanningsföretag 13

16 Inhyrning handlar främst om att klara variationer i arbetsbelastning Teknikföretag anger ett flertal olika skäl för att förklara inhyrning av personal från bemanningsföretag. Grovt generaliserat kan dessa sammanfattas med att företagen vill ha tillgång till kompetent personal och flexibilitet. Se figur 2.2 nedan. Figur 2.2 Behov av kompetens och flexibilitet är de viktigaste förklaringarna till inhyrning Sammanfattning av orsakerna till att teknikföretag hyr personal från bemanningsföretag Möjlighet till flexibilitet Tillgång till kompetens - För att klara variationer i efterfrågan - För att komma runt problemen som skapats av den svenska arbetsrätten - För att hitta lämpliga personer att rekrytera - För att få tillgång till kompetenta nyckelpersoner och specialister Källa: Teknikföretagens studie av medlemsföretagens användning av bemanningsföretag I figur 2.3 på nästa sida beskrivs de olika skälen i något mer detaljerad form. Detta avsnitt baseras främst på en valfri fråga där nästan samtliga företag som hyr personal beskrivit en eller flera orsaker till varför de gör så. 6 Företag anger följande skäl till inhyrning av personal: Möjlighet att anpassa antalet medarbetare utifrån variationer i efterfrågan Den vanligaste orsaken till användning av bemanningsföretag är att företagen, genom inhyrning, anpassar antalet medarbetare efter uppoch nedgång i efterfrågan samtidigt som man behåller kärnkompetensen. Teknikföretag är hårt konkurrensutsatta och har liten möjlighet att hålla sig med tillsvidareanställd personal i en sådan omfattning att man klarar produktionstoppar utan att göra ytterligare anställningar. Kostnaden att ha en ytterligare person anställd är nämligen för hög. Istället används bemanningsföretag när personalbehovet är extra stort eller variera kraftigt säsongsmässigt. 6 Svaren är inte viktade med stratumvikt, vilket innebär att stora företag väger tyngre än små företag i detta avsnitt. 14

17 Figur 2.3 Det vanligaste skälet till inhyrning är möjlighet till anpassning efter orderingång Andel av företagen (som svarat på denna fråga) som angivit respektive orsak till inhyrning* (procent) Möjlighet till anpassning av antalet medarbetare utifrån variationer i efterfrågan Snabbhet och flexibilitet vad gäller att öka och minska antalet medarbetare och samtidigt behålla kärnkompetensen Tillgång till personal vid olika typer av frånvaro så som sjukskrivningar, semester, föräldraledigt, tjänstledigt eller under pågående rekryteringsprocess I syfte att eventuellt rekrytera personerna som hyrts in På grund av svårighet att hitta kompetent personal på annat sätt Inom verksamhetsområden där outsourcing kommer att ske inom snar framtid Inom tidsbestämda projekt Andel av de företag som svarat: Ca 70 procent Ca 25 procent Ca 15 procent Ca 5 procent Källa: Teknikföretagens studie av medlemsföretagens användning av bemanningsföretag * Liknande svar har generaliserats till en och samma kategori och varje företag har haft möjlighet att ange flera förklaringar. Snabbhet och flexibilitet vad gäller att öka och minska antalet medarbetare En närliggande förklaring till den stora användningen av bemanningsföretag är möjligheten att på ett snabbt och flexibelt sätt kunna öka och minska antalet medarbetare och samtidigt behålla kärnkompetensen. Det är tydligt att teknikföretag upplever snabba svängningar i efterfrågan. De snabba svängningarna kan inte hanteras fullt ut inom ramarna för de traditionella anställningsformerna och en lösning är att hyra personal. Här är det tydligt att de stela och hårda regleringarna på den svenska arbetsmarknaden bidragit till att inhyrningen av personal fått så stor omfattning. Tillgång till personal vid frånvaro eller under pågående rekryteringsprocess Den tredje vanligaste förklaringen till inhyrning är att teknikföretag använder bemanningsföretag när ordinarie personal är frånvarande. Detta istället för att använda vikarier eller visstidsanställda. Ordinarie personals frånvaro kan handla om allt från sjukskrivningar och semester till tjänstledighet eller föräldraledighet. Dessutom har flera företag angivit att de hyr in personal i samband med rekryteringsprocesser. Företagen upplever att det är både komplicerat och tidsödande att rekrytera tillsvidareanställd personal och inhyrning löser ett akut personalproblem eftersom rekryteringsprocesser varken bör eller kan förhastas. 15

18 I syfte att eventuellt rekrytera personerna som hyrts in Ett flertal företag anger att medarbetare som börjat som inhyrda i många fall senare blir tillsvidareanställda. Just möjligheten att rekrytera personerna från bemanningsföretaget anges ofta som själva syftet med inhyrningen eftersom företagen ser inhyrningen som ett sätt att bekanta sig med personerna inför en rekrytering. Att anställa medarbetare som först varit inhyrda anses vara ett smidigt och mindre riskfyllt sätt att genomföra en rekryteringsprocess på. På grund av svårigheter att hitta kompetent personal på annat sätt Teknikföretag upplever dessutom att den rätta kompetensen är svår att finna via en traditionell rekryteringsprocess. Flera personalchefer anger att tillgången till olika typer av specialister och nyckelpersoner är dålig på arbetsmarknaden. Exempelvis nämns elektriker, mekaniker, svetsare och maskinoperatörer som svårrekryterade. Bemanningsföretag uppges någorlunda tillfredställande klara av att tillhandahålla kompetent personal även inom svårrekryterade yrkesgrupper. Till tidsbestämda projekt eller där outsourcing kommer att ske Ett mindre antal teknikföretag beskriver även att de hyr in personal till tidsbestämda projekt eller inom områden där outsourcing kommer att ske inom en snar framtid. Teknikföretag ger överlag bemanningsföretagen gott betyg trots att även dessa ibland har svårighet att rekrytera yrkeskategorier där det råder brist på arbetsmarknaden. Tack vare möjligheten att hyra personal kommer företagen runt många av de problem som skapats av den reglerade arbetsmarknaden och uppnår en ökad flexibilitet som krävs på grund av globaliseringen. Vi vill samtidigt påpeka att de flesta företagen trots allt hellre skulle vilja klara sin bemanning på egen hand. Detta återkommer vi till i det femte kapitlet. De skäl till inhyrning som teknikföretag beskriver känns igen från exempelvis Håkansson och Isidorsson (2004) som redovisar svar på en enkät som sänts till arbetsplatser i Sverige. Svaren visar att de vanligaste orsakerna till inhyrning handlar om att möta en tillfälligt ökad arbetsbelastning och att ersätta frånvarande personal. Även utländska studier visar att företag hyr personal för att hantera variationer i arbetsbelastning. Dessutom nämns att syftet med inhyrningen är att behålla och utveckla kärnkompetens och även detta ligger väl i linje med beskrivningarna från teknikföretag. 7 7 Se exempelvis Kandel och Persson (2001). 16

19 Samma sak gäller för andra förklaringar så som att företagen hyr personal från bemanningsföretag för att finna personer för senare rekrytering. 8 I flera publikationer, däribland Houseman, Kallberg och Erickcek (2003), beskrivs anställning i bemanningsföretag som en bra väg för arbetslösa in på den ordinarie arbetsmarknaden. Motsvarande argumentation, med utgångspunkt i europeiska arbetsmarknader, finns i CIETT (2000). Frågan om anställning vid bemanningsföretag är en bra väg till fast anställning på den ordinarie arbetsmarknaden är omdiskuterad. Andra författare, däribland Bronstein (1991), menar att inhyrd personal ofta cirkulerar mellan tillfälliga arbeten och arbetslöshet. 9 För svensk del förefaller det ändå rimligt att anställning vid bemanningsföretag i många fall ger anställning på den ordinarie arbetsmarknaden. Detta därför att trösklarna till arbetsmarknaden är så höga på grund av alla regler. Tesen stöds av att många teknikföretag, som vi tidigare konstaterat, beskriver att de hyr personal i rekryteringssyfte samt att inhyrda personer ofta får tillsvidareanställning vid företagen. Att det finns ett samband mellan regleringar på arbetsmarknaden och efterfrågan på personal från bemanningsföretag framgår i exempelvis Autor (2003) där det, för den amerikanska marknaden konstateras, att en skärpning av anställningsskydd ger ökad efterfrågan på inhyrd personal. Sammantaget kan vi slå fast att de skäl till inhyrning teknikföretag pekar på, liknar de orsaker som konstaterats i tidigare forskning, fokuserad på framför allt utländska arbetsmarknader. Tillgången till svensk forskning om inhyrning av personal från bemanningsföretag är begränsad och här finns mer att göra. 8 Se exempelvis Houseman (1997 och 2001), Autor (2001) eller Segal och Sullivan (1997). 9 Även Autor och Houseman (2005) uttrycker viss tvekan till att anställning i bemanningssektorn är ett bra sätt för arbetslösa att erhålla permanenta arbeten. Detta med utgångspunkt i forskning på den amerikanska arbetsmarknaden. 17

20 Bemanningsföretag används tillfällig inom kärnverksamheten En bekräftelse på att företag hyr personal för att hantera variationer i efterfrågan snarare än att förstärka verksamheten under lång tid, fås av resultaten som presenteras i 2.4. I figuren framgår att en klar majoritet av de tillfrågade företagen anger att inhyrning används som en tillfällig anställningsform. 10 På samma sätt anger merparten av företagen att den inhyrda personalen finns i kärnverksamheten. Figur 2.4 Inhyrning främst för att jämna ut tillfälliga variationer inom kärnverksamheten Andel företag som anger att inhyrning i första hand handlar om tillfällig respektive permanent bemanning samt andel företag som anger att inhyrning sker till kärnverksamhet respektive övrig verksamhet (procent) i första hand för att jämna ut tillfälliga kapacitetsvariationer 84% i första hand mer permanent över tiden 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% i första hand inom kärnverksamhet 90% i första hand inom övrig verksamhet 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Källa: Teknikföretagens studie av medlemsföretagens användning av bemanningsföretag Ovan väger stora och små företag lika tungt. Tittar man istället enbart på de stora företagen ser bilden något annorlunda ut även om en majoritet också bland stora företag använder inhyrning för att bemanna kärnverksamheten tillfälligt. För de stora företagen är förhållandet ungefär 70 till 30 procent mellan utjämning av tillfälliga variationer och mer permanent bemanning. För storföretagen gäller relationen 70 till 30 procent även mellan bemanning i kärnverksamhet och övrig verksamhet. 10 Företagen har angivit en procentuell fördelning mellan tillfällig inhyrning och mer permanent inhyrning respektive mellan kärnverksamhet och övrig verksamhet. 18

Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 hur påverkas inhyrningen av konjunkturen?

Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 hur påverkas inhyrningen av konjunkturen? Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 hur påverkas inhyrningen av konjunkturen? Förord Personal från företag som Manpower, Poolia och Uniflex har blivit ett vanligt inslag i industrin runt om i Sverige,

Läs mer

Teknikföretags inhyrning av personal 2011 en kartläggning av inhyrningen från bemannings- och konsultföretag

Teknikföretags inhyrning av personal 2011 en kartläggning av inhyrningen från bemannings- och konsultföretag Teknikföretags inhyrning av personal 2011 en kartläggning av inhyrningen från bemannings- och konsultföretag Förord Konjunktursvängningar och variation i efterfrågan tillhör vardagen för internationellt

Läs mer

Teknikföretags inhyrning av personal 2013 en kartläggning av inhyrning från bemannings- och konsultföretag

Teknikföretags inhyrning av personal 2013 en kartläggning av inhyrning från bemannings- och konsultföretag Teknikföretags inhyrning av personal 2013 en kartläggning av inhyrning från bemannings- och konsultföretag Förord Svenska teknikföretag verkar på en hårt konkurrensutsatt världsmarknad. Därmed är de beroende

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Konjunkturläget augusti 2012 83 FÖRDJUPNING Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Diagram 168 Sysselsättning i bemanningsbranschen i Sverige Tusental respektive procent av sysselsatta 70 1.4

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Fakta om undersökningen Metod Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer. Totalt genomfördes 500 intervjuer I dataseten på totalnivå är svaren viktade

Läs mer

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 400 företag med 60.000 anställda En del av: 8.600 företag 350.000 anställda En del av: 54.000 företag 1.500.000 anställda Bemanningsföretagens kärnuppgifter Regleringar:

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT. Statistiken är framtagen i samarbete med

Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT. Statistiken är framtagen i samarbete med Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Statistiken är framtagen i samarbete med Stabil efterfrågan av moderna HR-tjänster På grund av det osäkra ekonomiska läget kan man se en inbromsning för bemanningsbranschen

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Förord I stenhård global konkurrens exporterar svenska teknikföretag varor och tjänster till världsmarknaden.

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSINDIKATORN Statistiken är framtagen i samarbete med Q1 2014 Industribemanningen ökade med 33 procent Uthyrning av personal till tillverkning och industri ökade starkt under årets första kvartal,

Läs mer

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären 20121221 Jobb i bemanningsföretag en bra start på karriären Inledning 2 1. Inledning I takt med ökande konkurrens på många marknader kan efterfrågan på ett företags produkter eller tjänster förändras snabbt.

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Information om bemanningsbranschen

Information om bemanningsbranschen Information om bemanningsbranschen Vår bransch sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar. En beskrivning av bemanningsbranschen och dess roll på

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Interimschefer i Sverige 2013

Interimschefer i Sverige 2013 Interimschefer i Sverige 2013 En kvantitativ undersökning av företags och organisationers inhyrning av interimschefer. Brightmill Om undersökningen Brightmill AB har genomfört en kvantitativ undersökning

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2013

Bokslutskommuniké Januari december 2013 Bokslutskommuniké Januari december 2013 Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO 20 februari 2014 1 Agenda Rapporten i korthet Finansiell utveckling Framåtblick 2014 2 Rapporten i korthet

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT

BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Den ljusnande framtid är vår Efter ett svagt förra år börjar branschens företag åter resa sig. Sammantaget

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Rekryteringsläget tredje kvartalet 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en lägesbeskrivning. Det innebär att

Läs mer

Anställningsformer år 2011

Anställningsformer år 2011 ARBETSMARKNAD Anställningsformer år 211 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 211 Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...4 2 Anställningsformer

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Bemanningsbranschen. en kvantitativ studie av dess utveckling i Sverige

Bemanningsbranschen. en kvantitativ studie av dess utveckling i Sverige Ekonomihögskolan Institutionen för Nationalekonomi och Statistik Magisteruppsats NAD 395 VT-2006 Bemanningsbranschen en kvantitativ studie av dess utveckling i Sverige Författare: Maria Johansson Handledare:

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Qtym är ett sätt att jobba på.

Qtym är ett sätt att jobba på. Qtym är ett sätt att jobba på. QtymResurs QtymEkonomi QtymTelefoni QtymBemanning QtymRekrytering Avlastning och ny energi i rätt tid är något som alla företag och organisationer behöver för att må bra.

Läs mer

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Executive Search En undersökning av rekryteringsbranschen 2008 Executive Search 2008 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Förord Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2014

Delårsrapport Januari september 2014 2014-06-01 vers 1 Delårsrapport Januari september 2014 Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO 13 november 2014 1 Agenda Rapporten i korthet Marknaden Finansiell utveckling Framåtblick

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden Maj 2010 Sveriges största skattebetalare - småföretagen står för välfärden Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Så gjordes undersökningen... 6 Bolagsskatt, arbetsgivaravgift och inkomstskatt...

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Anställningsformer. Ura 1999:13 ISSN 1401-0844. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik. Anders Pekkari, AMS Utredningsenhet

Anställningsformer. Ura 1999:13 ISSN 1401-0844. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik. Anders Pekkari, AMS Utredningsenhet Ura 1999:13 ISSN 1401-0844 Anställningsformer Anders Pekkari, AMS Utredningsenhet Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som utges av AMS Utredningsenhet. Anställningsformer

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Enkät bemanning. november 2011

Enkät bemanning. november 2011 Enkät bemanning november 2011 Enkät bemanning november 2011 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Ge bemanningsanställda möjlighet att med egna ord berätta om hur de ser på sin

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Att anlita bemanningsföretag. förklaringar

Att anlita bemanningsföretag. förklaringar Att anlita bemanningsföretag 1 förklaringar Välkommen till bemanningsbranschen Hur gör man? Bemanningsbranschens många möjligheter Varför anlitar 10.000 kunder bemanningsföretag? Så fungerar bemanningsbranschen

Läs mer

Föreläsning 1: Personalomsättning

Föreläsning 1: Personalomsättning 722G88: Företags- och personalekonomi Föreläsning 1: Personalomsättning Jenny Appelkvist 19/12-2011 1 Dagens föreläsning Kostnaden för en befattning Personalomsättning Kostnader vid rekrytering Kostnader

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

Snabb och flexibel arbetskraft - En studie om hur användningen av bemanningsföretag ser ut i två företag inom livsmedelsbranschen.

Snabb och flexibel arbetskraft - En studie om hur användningen av bemanningsföretag ser ut i två företag inom livsmedelsbranschen. Snabb och flexibel arbetskraft - En studie om hur användningen av bemanningsföretag ser ut i två företag inom livsmedelsbranschen. 2010-10-27 Uppsala universitet Företagsekonomiska institutionen Fortsättningskurs,

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Innehåll Sammanfattning 7 Stor variation av antalet anställda inom välfärdstjänster under 1990-2009 8 Många av välfärdsarbetarna

Läs mer

Bemanningsbranschen. personal som handelsvara?

Bemanningsbranschen. personal som handelsvara? Bemanningsbranschen personal som handelsvara? Bemanningsbranschen personal som handelsvara? Innehållsförteckning Förord................................................. 6 Sammanfattning...7 Bemanningsbranschen

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden En lön att leva av Utvecklingen för svensk besöksnäring har under de senaste tio åren varit

Läs mer

Hur fungerar bemanningsbranschen?

Hur fungerar bemanningsbranschen? Hur fungerar bemanningsbranschen? Pernilla Andersson Eskil Wadensjö RAPPORT 2004:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Näringsdepartementet med säte

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012

Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012 Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012 Industrifacket Metall sid. 1 Löneuppgifter Teknikavtalet IF Metall Lägsta lön 18 år 17.517 kr/mån Lön under 21 år ca 20.300 kr/mån Lön under 25 år ca

Läs mer

Egenanställning- en ny väg in på arbetsmarknaden

Egenanställning- en ny väg in på arbetsmarknaden Egenanställning- en ny väg in på arbetsmarknaden Frilans Finans Inledning Egenanställning är en snabbt växande sysselsättningsform, mittemellan anställning och eget företagande. Genom egenanställning skapas

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa.

Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa. Byggrapporten 2009 Innnehållsförteckning Förord 2 Byggbolagen och ekonomin 4 Utlandets påverkan på svenska byggbolag 9 Miljö och energi För fjärde året i rad ger Grant Thornton och tidningen Fastighetsnytt

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Pressinformation Företagstjänster 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Företagstjänster 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation Företagstjänster 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010-05-28 Release: kl. 05.oo Affärsjuristerna i topp när företagskunderna ger betyg på fem olika tjänster. IT-konsulterna får fortsatt

Läs mer

Pressinfo. Företagstjänster 2012

Pressinfo. Företagstjänster 2012 Pressinfo Företagstjänster 2012 2012-06-11 Release: kl. 05.oo GENERELLT BRANSCHEN Kunderna är generellt nöjda med sina leverantörer av konsulttjänster, bemanningstjänster och revisionstjänster. Nöjdheten

Läs mer

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen SJR in Scandinavia På en vikande marknad går vi fortsatt framåt, så inledde SJR in Scandinavia sin årsredovisning 2013. SJR in Scandinavia lyckades ta nya marknadsandelar, trots som beskrivet, ett lugnt

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Varsel och dess samband med arbetslösheten

Varsel och dess samband med arbetslösheten Fördjupning i Konjunkturläget december 28 (Konjunkturinstitutet) 16 Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Diagram 15 Varsel Tusentals personer 2 2 Varsel och dess samband med arbetslösheten 15 1 15

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Bemanningsföretagen - omsättning

Bemanningsföretagen - omsättning IVA 20 maj 2013 Bemanningsföretagen - omsättning 5/30/2013 Bemanningsföretagen - omsättningsutveckling 5/30/2013 Ung bransch med gamla rötter 40-talet USA Kelly Girl 50-talet Stockholms Kontoristservice

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Stress och små marginaler

Stress och små marginaler Stress och små marginaler Arbetsmiljön på arbetsplatser i Linköping 2012-2013 En rapport från Linköpings fackliga nätverk oktober 2013 Framtagen av Linköpings fackliga nätverk, en samverkan mellan: 1 Innehåll

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010 Konsult i bemanningsbranschen 14 juni 2010 1 Bemanningsbranschen 1993 blev personaluthyrning tillåtet Flexibilitet i bemanning för kundföretaget Konjunkturberoende lågmarginalbransch Kollektivavtal redan

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009 VD-löner 28 en statistisk redovisning Mars 29 Stor spridning av VD-lönerna 1 Stor spridning av VD-lönerna har drygt 55 medlemsföretag. Drygt två av tre företag är mindre, ägarledda företag med färre än

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer