C-UPPSATS. Inhyrning av arbetskraft under företrädesrättsperioden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "C-UPPSATS. Inhyrning av arbetskraft under företrädesrättsperioden"

Transkript

1 C-UPPSATS 2010:155 Inhyrning av arbetskraft under företrädesrättsperioden - är detta ett kringgående av LAS? Anette Forsberg Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap 2010:155 - ISSN: ISRN: LTU-CUPP--10/155--SE

2 Sammanfattning Det förekommer att företag säger upp anställd personal på grund av arbetsbrist för att sedan hyra in arbetskraft via bemanningsföretag under den period när tidigare anställda har företrädesrätt. Det finns AD-domar gällande frågan om detta förfarande kan anses vara ett kringgå av LAS. Hittills har inte någon arbetsgivare ansetts kringgå lagen men AD har i sina domar anfört olika omständigheter som påverkat utgången av målen och det krävs att arbetsgivaren vidtagit åtgärderna i syfte att på ett otillbörligt sätt kringgå LAS. Parterna på arbetsmarknaden tolkar domarna på olika sätt och är inte överens i frågan om huruvida uppsägnings- och inhyrningsförfarandet är ett kringgående av lagen. Jag har använt mig av traditionell rättsdogmatisk metod för att analysera de olika omständigheter som domstolen anför i de två rättsfallen Abu-Garcia och Grafikerna i syfte att utreda vilka omständigheter som krävs för att en arbetsgivare kan anses kringgå LAS. Resultatet blev att det finns oklarheter rörande vilka omständigheter som krävs för att det ska anses att en arbetsgivare kringgår LAS genom att hyra in personal under företrädesrättsperioden. Lösningen finns i att teckna kollektivavtal som reglerar frågan, i enlighet med den svenska modellen.

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte Avgränsning Metod Lag (1982:80) om anställningsskydd Historik Saklig grund för uppsägning - Arbetsbrist Företrädesrätt till återanställning AD 2003 nr 4 ABU Garcia-målet Bakgrund Domskäl Har bolaget genom inhyrning av personal kringgått företrädesrätten till återanställning? AD 2007 nr 72 Grafikerna Bakgrund Har bolaget genom inhyrning av personal kringgått företrädesrätten till återanställning? Analys av rättsfallen Nyanställning Begreppet nyanställning Tidpunkt för nyanställnings uppkomst Företrädesrätten endast en potentiell rättighet Otillåtet kringgående av reglerna om företrädesrätt till återanställning Begreppet syfte Begreppet otillbörligt handlande Tillfälligt arbetskraftsbehov Diskussion och slutsats Nyanställning Permanent arbetskraftsbehov Fackets inblandning Syfte att kringgå LAS Otillbörligt handlande Slutsats Källförteckning... 19

4 1 Inledning Fram till 1992, när Lag (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft trädde i kraft, var det förbjudet att hyra ut arbetskraft i Sverige. Denna lag tillät på vissa villkor förmedling av chefstjänster samt uthyrning av arbetskraft i viss mån. Lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft trädde därefter i kraft den 1 juli 1993 och det blev helt tillåtet att hyra ut arbetskraft. Efter denna lags tillkomst öppnades arbetsmarknaden för bemanningsföretagen. Bemanningssektorn har vuxit till att sysselsätta ca helårspersoner vilket motsvarar ca 1 procent av den totala arbetsmarknaden. Den genomsnittliga anställningstiden är cirka ett år 1. 2 De senaste åren har arbetsmarknadens behov av flexibel arbetskraft ökat och det är precis det som bemanningsföretagen erbjuder arbetsgivarna. Problem uppstår dock när anställningsskyddslagstiftningen inte är anpassad efter dessa flexibla lösningar på arbetskraftsbehov. I Lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS, är huvudregeln att anställningsformen är tillsvidare, det är endast i de fall som uppräknas i LAS 5, 5a och 6 eller med stöd av kollektivavtal som tidsbegränsade anställningar godkänns. 3 De senaste åren har det blivit allt vanligare att arbetsgivare säger upp fast anställd personal på grund av arbetsbrist, för att sedan via bemanningsföretag hyra in personal, vilka ofta är samma personer som blivit uppsagda. Det råder olika uppfattningar hos arbetsmarknadens parter i frågan om förfarandet innebär ett kringgående av företrädesrätten till återanställning som finns reglerad i LAS. I de två målen AD 2003 nr 4, kallat ABU Garcia-målet, och AD 2007 nr 72, i detta arbete kallat Grafikerna, gav Arbetsdomstolen arbetsgivaren rätt att hyra in personal via ett bemanningsföretag efter att denne sagt upp anställda på grund av arbetsbrist. Det fanns dock flera omständigheter som AD tog hänsyn till i de båda fallen, bland annat att det i det förstnämnda handlade om en tillfällig arbetstopp och att facket tackat nej till att de uppsagda skulle få visstidsanställningar. Efter domen i ABU Garcia-målet har en debatt pågått angående frågan om domen innebär att det är tillåtet att hyra in arbetskraft samtidigt som tidigare anställda har företrädesrätt. Facken har tolkat domen som att arbetsgivaren har rätt att säga upp personal på grund av arbetsbrist för att hyra in arbetskraft under företrädesrättsperioden 4. Så är dock inte fallet, vilket en analys av de omständigheter som AD tog hänsyn till i fallet, visar. Under avtalsrörelsen 2010 har LO-facken arbetat för att begränsa arbetsgivarens möjligheter att genom inhyrning av arbetskraft - i stället för anställning av personer som har företrädesrätt enligt LAS - kringgå lagen om anställningsskydd. IF Metall har tecknat ett avtal för 22 månader som bland annat innebär att arbetsgivare som sagt upp anställda på grund av arbetsbrist måste återanställa företrädesberättigade under de första 1 Branschen består i Sverige av några större bemanningsföretag - av vilka fem stycken utgör ca 85 procent av marknaden - och ett hundratal mindre bemanningsföretag. Bemanningsföretagen är vanligast förekommande i storstäderna och i stora företag. Detta innebär att siffran på 1 procent av den totala arbetsmarknaden inte visar vilken effekt inhyrningen av arbetskraft har i verkligheten. I ett storstadsområde kan ett större företag ha 40 procent inhyrd arbetskraft. 2 Källse, Helene, Bemanning i Sverige med utgångspunkt i direktiv 2008/104/EG och dess likabehandlingsprincip, Lunds Universitet 2009, s 30 3 Lag ( 1982:80) om anställningsskydd 4 4 Malm, Andreas, Arbetaren, nr 4/03 3

5 6 månaderna istället för att hyra in av bemanningsföretag. Fler förbund har tecknat liknande avtal Syfte Det står klart att det under vissa omständigheter är tillåtet för arbetsgivare att hyra in personal från bemanningsföretag efter att denne har sagt upp personal på grund av arbetsbrist. Syftet med detta arbete är att utreda när och under vilka omständigheter detta förfarande är tillåtet. Vad krävs för att det ska anses att en arbetsgivare kringgår företrädesrätten till återanställning som finns reglerad i LAS, när denne säger upp personal på grund av arbetsbrist och sedan hyr in personal via bemanningsföretag? 1.3 Avgränsning Inhyrning av arbetskraft kan anses vara ett kringgående av arbetsrättslig lagstiftning ur många aspekter. Uppsatsen har avgränsats till att behandla inhyrning av arbetskraft när tidigare anställda har företrädesrätt till återanställning. 1.4 Metod Uppsatsen inleds med en kort historisk framställning för att läsaren ska förstå varför LAS kom till och vad syftet med arbetsrättslig- och anställningsskyddslagstiftning är. Sedan följer en beskrivning av lagreglerna i LAS beträffande saklig grund för uppsägning och arbetsbristbegreppet samt företrädesrätten till återanställning. Det finns få rättsfall rörande inhyrning av arbetskraft under företrädesrättsperioden. Ett fall som har haft stor betydelse i praxis är ABU Garcia-målet, jag har därför använt det målet och ett liknande mål, som i detta arbete kallas Grafikerna. Jag har sammanfattat de båda målen för att sedan analysera och utreda vilka omständigheter domstolen tagit hänsyn till när den gjort sin bedömning. Arbetet är gjort med hjälp av traditionell rättsdogmatisk metod, d v s av lag, förarbeten, praxis och doktrin när jag analyserat gällande rätt i frågan. Artiklar, andra publikationer och ett tv-reportage har varit till hjälp när material tagits fram. Ur materialet jag funnit, har det mest relevanta för arbetet valts ut och sedan använts i den fortsatta utredningen av när och under vilka omständigheter det inte är tillåtet att hyra in arbetskraft under företrädesrättsperioden. 5 4

6 2. Lag (1982:80) om anställningsskydd 2.1 Historik När decemberkompromissen kom till stånd år 1906 innebar det att arbetsgivarna accepterade att facket företrädde arbetstagarna men arbetsgivarna hade fortfarande rätten att avgöra när och hur de ville anställa och avskeda arbetare. 6 Domar i arbetsdomstolen på 1930-talet gjorde denna rättighet till en allmän rättsregel - om inget annat avtalats hade arbetsgivaren rätt att säga upp personal enligt eget tycke. När det gällde turordningen vid arbetsbrist skrevs ofta kollektivavtal, bland annat för att skydda föreningsrätten. På det sättet kunde arbetsgivare inte säga upp fackligt aktiva med ursäkten att det rådde arbetsbrist. 7 I ett avgörande år gjorde arbetsdomstolen gällande att arbetsgivaren inte fick säga upp någon i syften som stred mot lag och goda seder. Avtalen om turordning utvecklades i riktning att mer allmänt begränsa arbetsgivarna rätt att fritt säga upp personal. I en dom år 1939 ansågs avtalen innebära ett förbud mot att avskeda personal utan objektivt godtagbara skäl. 9 År 1928 kom kollektivavtalslagen och år 1936 lagen om förenings- och förhandlingsrätt, dessa innebar att förutsättningarna och grunderna för det som ibland kallas den svenska modellen skapades. Den svenska modellen betydde ursprungligen att arbetsmarknadens parter skulle försöka lösa konflikter utan inblandning av staten genom att förhandla och skapa avtal sinsemellan. Ett avtal som slöts i den andan och hade stor betydelse var Saltsjöbadsavtalet, ett huvudavtal som slöts mellan SAF och LO. 10 Saltsjöbadsavtalet år 1938 innebar att arbetsgivarna inte längre hade fri uppsägningsrätt och att de skulle samråda om uppsägningar, företagen ålades att lämna varsel. Regeln om saklig grund för uppsägning var inte uttryckt i avtalet, men var underförstådd. Åren kom arbetsmarknadsparterna överens om att skriva in kravet på saklig grund för uppsägning i avtalet. 11 I mitten av 1960-talet och framåt var det frågor rörande arbetslivet och orättvisorna i detta som var föremål för debatt. Lagen om anställningsskydd, LAS, infördes år 1974 och gällde hela arbetsmarknaden och i princip för alla arbetsgivare och arbetstagare, detta skedde på grund av att utvecklingen av anställningsskyddet inte kunde gå framåt med hjälp av avtal mellan parterna. 12 Ändamålet med anställningsskyddet är att skapa ett skydd för bestående anställningar. 13 LAS innehåller bland annat regler om efteranställningsskydd i och med företrädesrätten till återanställning som gäller för arbetstagare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist och som varit anställda mer än 12 månader under de senaste tre åren. 14 Arbetsrättslagstiftningen har vuxit fram för att uppnå balans mellan arbetstagare och arbetsgivare. I förhållandet mellan de två parterna anses arbetstagaren vara den svagare eftersom denne befinner sig i en beroendeställning till sin arbetsgivare i och med att det är arbetsgivaren som betalar lönen och som har arbets- och företagsledningsrätten. 6 Iseskog, Tommy, LAS 30 år dags att modernisera anställningsskyddet!, s 10 7 Nycander, Sist in först ut -LAS och den svenska modellen, s 14 8 AD 1932 nr AD 1939 nr Iseskog, Tommy, LAS 30 år dags att modernisera anställningsskyddet!, s Nycander, sist in först ut -LAS och den svenska modellen, s 15 ff 12 Iseskog, Tommy, LAS 30 år dags att modernisera anställningsskyddet!, s Prop. 1981/82:71 s LAS 25 5

7 Arbetsgivaren i sin tur är beroende av att kunna anställa den arbetskraft som behövs för att bedriva sin verksamhet och att kunna säga upp arbetskraft för att behålla lönsamheten eller ändra sin verksamhet. Det finns genom LAS begränsningar i uppsägningsrätten för att förhindra arbetsgivaren att godtyckligt säga upp personal, på detta sätt skapas ett skydd för arbetstagaren som ger trygghet i anställningen. 2.2 Saklig grund för uppsägning - Arbetsbrist Regleringen i LAS avser att styra arbetsgivare så att uppsägning blir den absolut yttersta utvägen vid en förändring av verksamheten, LAS syftar till att uppsägningar ska undvikas så långt som möjligt. Arbetsgivaren är inte tvungen att driva en viss verksamhet för att undvika uppsägningar, men denne kan sägas ha en viss kompositionsskyldighet. Det innebär att, om ändringar i verksamheten som inte inverkar på verksamhetens mål och lönsamhet kan göras, så att uppsägningar kan undvikas, har arbetsgivaren i princip skyldighet att göra dessa förändringar för att undvika uppsägningar. 15 Arbetsgivaren kan alltså tvingas att komponera om sin verksamhet för att undvika uppsägningar, vilket AD har fastslagit i en dom. 16 En saklig grund för uppsägning är arbetsbrist. Något som är viktigt att framhålla är att definitionen av begreppet arbetsbrist har sin grund i LAS:s konstruktion och utgångspunkter. Lagen utgår ifrån att arbetsgivaren har rätten att avgöra om han vill bedriva verksamhet och hur han vill tillgodose arbetskraftsbehovet i verksamheten. Dessa utgångspunkter styr i hög grad utformningen av de rättsprinciper som gäller vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. 17 Begreppet arbetsbrist är en rättsteknisk term som har en särskild betydelse i juridiska sammanhang. Begreppet används vid alla typer av uppsägningar som inte hänför sig till arbetstagaren personligen. 18 Arbetsbrist kan bero just på att det saknas arbetsuppgifter hos en arbetsgivare, men det kan också bero på brist på medel, resurser, lönsamhet eller att ägaren har bristande intresse av att fortsätta verksamheten. 19 Vid alla tillfällen då uppsägningar är en konsekvens av att arbetsgivaren, av företagsekonomisk eller verksamhetsekonomisk anledning, vill ändra verksamhetens innehåll och inriktning är arbetsbristsbegreppet aktuellt. Uppsägningar kan alltså bli aktuella även i en verksamhet som är lönsam om arbetsgivaren anser att den kan bli ännu lönsammare om personal sägs upp. Det råder då inte bokstavligen arbetsbrist utan det är företagsekonomiska anledningar som föranleder arbetsbristen. 20 Även brist på intresse att fortsätta bedriva en verksamhet från arbetsgivarens sida, kan leda till uppsägningar på grund av arbetsbrist. En arbetsgivare kan fatta besluta om att endast koncentrera sig på sin kärnverksamhet och lägga ned eller omstrukturera delar av sin verksamhet, vilket kan leda till arbetsbrist. 21 Det är arbetsgivaren som har att bedöma och avgöra om denne vill bedriva en viss verksamhet, den bedömningen kan inte och är inte menad att bli föremål för rättslig prövning. Konsekvenserna av arbetsgivarens bedömning kan däremot prövas rättsligt. Om exempelvis en arbetsgivare menar att verksamheten, på det sätt som denne vill driva den, kräver en viss personalstyrka, kan riktigheten i påståendet prövas utifrån de 15 Iseskog, Tommy, Uppsägning vid arbetsbrist, s AD 1987 nr Iseskog, Tommy, Uppsägning vid arbetsbrist, s Iseskog, Tommy, Uppsägning vid arbetsbrist, s 9 f 19 Iseskog, Tommy, Uppsägning vid arbetsbrist, s Iseskog, Tommy, Uppsägning vid arbetsbrist, s Iseskog, Tommy, Uppsägning vid arbetsbrist, s 12 6

8 företagsekonomiska grunderna. 22 Vid LAS tillkomst var lagstiftarens ståndpunkt att Arbetsdomstolen inte ska pröva riktigheten i arbetsgivarens påstående om att arbetsbrist föreligger eller hur omfattande den är. Det är skälen till arbetsbristens uppkomst som arbetsgivaren uppger, som ska prövas. 23 AD har konstaterat 24 att, om en arbetsgivare påstår att arbetsbrist föreligger, är denne skyldig att visa de kalkyler och bedömningar som påståendet grundas på. Sedan är det arbetstagarsidan som måste bevisa att arbetsgivarens företagsekonomiska bedömningar inte är företagsekonomiskt korrekta. Det rättsligt relevanta är endast om arbetsgivarens kalkyler och bedömningar är korrekta utifrån hur arbetsgivaren vill bedriva sin verksamhet. Det har ingen betydelse om arbetsgivaren skulle kunna organisera verksamheten på ett annat sätt eller skulle kunna göra besparingar på andra sätt än genom uppsägningar, det är enbart korrektheten i kalkylerna som är relevanta Företrädesrätt till återanställning LAS 25 1 st, Arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta. Detsamma gäller arbetstagare som har anställts för begränsad tid enligt 5 och som på grund av arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning. En förutsättning för företrädesrätt är dock att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren eller, när det gäller företrädesrätt till ny säsongsanställning för en tidigare säsongsanställd arbetstagare, sex månader under de senaste två åren och att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. Företrädesrätten till återanställning ska ge en tidigare anställd en möjlighet att få sin anställning åter, för det fall att det hos arbetsgivaren uppstår ett arbetskraftsbehov och denne avser att nyanställa personal. Har uppsägning blivit ett faktum så innebär det att anställningsavtalet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren upphör vid en bestämd tidpunkt vid uppsägningstidens slut. Efter det inträder företrädesrätten till återanställning som innebär att arbetstagaren får ett efterskydd i anställningen. 26 Har en arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senast tre åren, har denne företrädesrätt till återanställning. Företrädesrätten gäller maximalt under uppsägningstiden och därefter nio månader, arbetstagaren måste göra anspråk på företrädesrätten och ha tillräcklig kompetens för det lediga arbetet. Företrädesrätten gäller för ledigt arbete i den verksamhet och inom den enhet och det avtalsområde där arbetstagaren tidigare arbetade. Finns flera uppsagda som alla har företrädesrätt ska de inturordnas enligt principen ju längre anställningstid desto bättre företrädesrätt. 27 Enligt AD sker bedömningen om en anställd har företrädesrätt i två steg. Det första steget är att avgöra om anställningen upphört på grund av arbetsbrist och nästa steg blir att avgöra om arbetstagaren varit anställd tillräckligt länge för att ha företrädesrätt. 28 Om bedömningen visar att den anställde har företrädesrätt ska arbetsgivaren vid den formella uppsägningen informera den anställde om dennes förtursrätt, vid samma tillfälle ska också göras klart att det är arbetstagaren som måste göra anspråk på 22 Iseskog, Tommy, Uppsägning vid arbetsbrist, s Prop. 1973:129 s AD 1983 nr Iseskog, Tommy, Uppsägning vid arbetsbrist, s Iseskog, Tommy, Uppsägning vid arbetsbrist, s Iseskog, Tommy, Uppsägning vid arbetsbrist, s 108 f 28 AD 2005 nr 4 7

9 företrädesrätten för att den ska gälla. När så den anställde gör detta anspråk på företrädesrätt inträder den och gäller i maximalt nio månader efter uppsägningstidens slut. 29 I LAS finns inget krav på när och hur arbetstagaren ska göra anspråk på företrädesrätten. Anspråket kan göras muntligt men skriftlighet är att rekommendera med tanke på att det är arbetstagaren som ska kunna bevisa sin företrädesrätt vid en tvist. 30 Det är endast om arbetsgivaren avser att rekrytera personal under de närmsta nio månaderna efter uppsägningstidens slut, som företrädesrätten inträder. Avgörande för att företrädesrätt ska inträda är, enligt AD 31, att arbetsgivaren inleder en rekryteringsprocess under förtursperioden. Varje praktisk åtgärd som arbetsgivaren gör som har samband med rekrytering under förtursperioden, kan innebära att företrädesrätt inträder. En tjänst blir ledigförklarad när rekryteringen startar oberoende av när den ska tillsättas. Om arbetsgivaren avstår från att inleda en rekrytering under förtursperioden, kan denne undvika företrädesrätten. 32 Det är arbetsgivarens rätt att inom anställningsskyddslagstiftningens regler avgöra hur han vill tillgodose sitt behov av arbetskraft. AD har betonat 33 att, om behovet av arbetskraft är sådant att LAS tillåter tidsbegränsade anställningar, har arbetsgivaren rätt att avgöra att om han vill anställa personal tillsvidare- eller tidsbegränsat. 34 Inhyrning av arbetskraft och att anlita entreprenörer kan också vara aktuella varianter för att tillgodose arbetskraftsbehovet. 35 Enligt Ulander-Wänman kan en företrädesberättigad inte hävda sin företrädesrätt om arbetsgivaren väljer att exempelvis hyra in personal för att tillgodose ett nytt arbetskraftsbehov LAS Iseskog, Tommy, Uppsägning vid arbetsbrist, s AD 1982 nr Iseskog, Tommy, Uppsägning vid arbetsbrist, s AD 1983 nr Iseskog, Tommy, Uppsägning vid arbetsbrist, s Se AD 2003 nr 4 36 Ulander-Wänman, Företrädesrätt till återanställning, s 64 8

10 3. AD 2003 nr 4 ABU Garcia-målet 3.1 Bakgrund ABU Aktiebolag sade i november år 2000 upp 50 anställda på grund av arbetsbrist. Under våren år 2001 uppkom arbetskraftsbehov vid flera tillfällen. Arbetsgivaren höll lokala förhandlingar med IF Metalls lokala verkstadsklubb, vilket resulterade i att en del av de tidigare anställda fick tillbaka sina tillsvidareanställningar, för andra förlängdes uppsägningstiden. Under hösten år 2001 uppstod ytterligare arbetskraftsbehov men denna gång ledde inte kontakterna mellan arbetsgivare och fack till någon överenskommelse och slutligen meddelade bolaget att man hade för avsikt att tillgodose arbetskraftsbehovet genom inhyrning av personal från ett bemanningsföretag. Denna fråga behandlades vid en lokalförhandling under samma höst. Arbetsgivaren beslutade, trots fackets motstånd, att hyra in sju personer under tiden fram till årsskiftet. I januari år 2002 återupptogs förhandlingarna med verkstadsklubben då bolaget hade ytterligare personalbehov under våren år 2002, inte heller då kunde parterna komma överens och bolaget beslöt att hyra in sammanlagt 15 personer under våren. Fackförbundet menar att bolaget har kringgått reglerna om företrädesrätt i LAS genom att hyra in personal trots att det funnits flera arbetstagare som haft företrädesrätt till återanställning. I första hand menar förbundet att det överhuvudtaget inte är tillåtet att hyra in personal under företrädesrättsperioden, de påpekar att det i och för sig inte finns något uttryckligt förbud mot detta i anställningsskyddslagen men att det följer av dess skyddssyfte och uppbyggnad. Förbundet anför vidare att hela skyddet mot att arbetsgivarna missbrukar sina möjligheter består av reglerna om turordning och företrädesrätt till återanställning. Syftet med reglerna är att motverka att arbetsgivaren godtyckligt säger upp anställda för att sedan ersätta dessa med andra personer. Om arbetsgivaren fritt kan säga upp anställda och ersätta dessa med inhyrd arbetskraft åsidosätts syftet med reglerna, detta utgör ett hot mot skyddssyftet som ligger till grund för anställningsskyddslagen. I andra hand anser förbundet att bolaget på ett otillbörligt sätt har kringgått företrädesrätten genom att hyra in arbetskraft i den situation som förelegat vid bolaget, dels eftersom arbetskraftsbehovet var permanent och inte tillfälligt och dels för att behovet var känt redan när uppsägningarna skedde. Bolaget har även samarbetat med Adecco i syfte att kunna välja vilka av de uppsagda arbetarna man vill ha tillbaka och hyra in dessa och i praktiken omvandla dessas anställningar från tillsvidare- till provanställningar med samma arbetsuppgifter som de tidigare utfört. Arbetsgivarparterna menar att LAS bygger på att arbetsgivaren bestämmer om verksamhetens organisation och vilka förändringar som ska ske i denna. Till följd av detta finns inga hinder i LAS för att en arbetsgivare beslutar övergå till att bedriva sin verksamhet i ett utomstående företags regi eller att anlita icke anställd arbetskraft. Dessa grundförutsättningar har fastställts av AD i tidigare domar. 37 Det har dessutom i både förarbetena till LAS och till annan arbetsrättslig lagstiftning, samt av AD slagits fast att det inte är domstolens uppgift att bedöma huruvida arbetsgivarens beslut i arbetsledningsfrågor är välmotiverade eller välgrundade. Det är endast då arbetstagarparten har gjort sannolikt att de verkliga skälen för en åtgärd är annan än den som uppgetts, som domstolen har att granska skälen för att kunna bedöma om den är otillåten, till exempel vid så kallad fingerad arbetsbrist nr 54, 1986 nr 50 och 1986 nr 144 9

11 Vidare anför arbetsgivarparterna att det av förarbetena till LAS och av praxis framgår att det inte finns några rättsliga hinder för att lägga ut arbetsuppgifter på andra än egna anställda. Bolaget har inte haft något syfte att kringgå företrädesrätten till återanställning vilket har framkommit under de förhandlingar som förts mellan parterna. Att bolaget anser att alla de berörda arbetstagarna varit goda medarbetare styrks av att samtliga av dessa som varit företrädesberättigade erbjöds visstidsanställningar bland annat under hösten år Bolaget anför även att i lagtext, förarbeten och praxis framgår att reglerna om företrädesrätt till återanställning endast kan åberopas under förutsättning att det rör sig om nyanställningar vilket innebär att reglerna aktualiseras endast i de fall då ett anställningsförhållande mellan arbetsgivaren och en ny arbetstagare uppstår. I nuvarande lagstiftning gällande uthyrning av arbetskraft finns inga begränsningar för hur lång tid en arbetsgivare får hyra in arbetskraft. 3.2 Domskäl I domskälet inleder domstolen med att konstatera att företrädesrätten gäller i princip endast i fråga om nyanställningar i egentlig mening. Den fråga som uppkommer här är huruvida inhyrning av personal, utan att formellt utgöra nyanställning, är att likställa med nyanställning vid en tillämpning av reglerna om företrädesrätt. Frågan kan sägas gälla huruvida en arbetsgivare på ett otillbörligt sätt kringgår företrädesrättsreglerna om han anlitar inhyrd personal. Vidare framhåller domstolen att företrädesrättsreglerna enligt sin lydelse inte innebär att en arbetsgivare skulle vara skyldig att anställa en tidigare uppsagd som har företrädesrätt, i syfte att skapa ett arbetstillfälle, enbart för att det finns ett arbetskraftsbehov. I förarbetena till LAS uttalas att en arbetsgivare själv får avgöra om denne vill avstå att erbjuda någon nyanställning under företrädesrättsperioden. Domstolen menar att detta förarbetsuttalande, som inte vidare diskuterats under lagstiftningens gång, tyder på att lagstiftarens mening inte kan ha varit att företrädesrättsreglerna ska tillämpas i situationer som inte handlar om nyanställning, i syfte att garantera att det skapas arbetstillfällen hos den tidigare arbetsgivaren för en uppsagd arbetstagare. Även den allmänna innebörden i LAS, att det är arbetsgivaren rätt att bestämma verksamhetens omfattning och inriktning, talar för att företrädesrätten inte ska tillämpas i syfte att skapa arbetstillfällen. Om en arbetsgivare anser att det ur företagsekonomisk synpunkt är motiverat att begränsa sin egen verksamhet genom att anlita en entreprenör eller på något annat sätt låta någon annan utföra arbetet, kan inte arbetsgivarens beslut angripas med hjälp av regleringen i LAS, även om det kan tyckas att åtgärden är till nackdel för sysselsättningen. Det är främst vid prövning av om en uppsägning är sakligt grundad som denna allmänna grundsyn kommer till uttryck. Följden av detta blir att företrädesrättsreglerna bör tillämpas på samma sätt. Det innebär att företrädesrätten till nyanställning inte bör kunna utövas exempelvis då en arbetsgivare väljer att anlita en entreprenör istället för att nyanställa tidigare uppsagd personal. Domstolen konstaterar vidare att något generellt förbud mot inhyrning av arbetskraft under företrädesrättsperioden inte finns, det kan dock finnas situationer där omständigheterna är sådana att inhyrning av arbetskraft bör betraktas som ett otillåtet kringgående av företrädesrättsreglerna. Förutom att det krävs att kringgåendet kan 10

12 styrkas, måste det finnas ett syfte med åtgärderna att kringgå reglerna och att handlandet med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet framstår som otillbörligt Har bolaget genom inhyrning av personal kringgått företrädesrätten till återanställning? Domstolen finner att vad förbundet har påstått om att arbetsgivaren insåg att det fanns ett behov av mera permanent arbetskraft har motsagts med styrka av vad som framkommit i uppgifter lämnade av platschef J.S. till utredningen. När det gäller bedömningen av förbundets påståenden att bolaget velat kringgå företrädesrätten till återanställning pekar domstolen särskilt på dessa omständigheter; bolaget ville visstidsanställa en del av de tidigare anställda som stod på tur enligt företrädesrätten. Verkstadsklubben krävde då att arbetstagarna skulle tillsvidareanställas eftersom visstidsanställningar måste godkännas lokalt av verkstadsklubben enligt verkstadsavtalet. Tre förhandlingstillfällen ägde rum och bolagets representant ansåg då att det inte gick att komma överens och kontaktade då Adecco vilket ledde till att bolaget slutligen tillgodosåg sitt arbetskraftsbehov med inhyrd personal. Domstolen anser att det var verkstadsklubben som förhindrade att visstidsanställningar av företrädesberättigad personal kom till stånd. Verkstadsklubben hade ända fram till inhyrningen av personal från Adecco kunnat ändra sig i frågan men gjorde inte det. Det fanns tre alternativ att tillgodose arbetskraftsbehovet: tillsvidareanställningar eller visstidsanställningar av företrädesrättsberättigad personal och inhyrning. Tillsvidareanställningar var inte aktuellt eftersom bolaget gjorde bedömningen att det var ett tillfälligt arbetskraftsbehov, visstidsanställningar av företrädesrättsberättigad personal som var bolagets förstahandsval motsatte sig verkstadsklubben. Domstolen påpekar här att om bolaget fått visstidsanställa den gamla personalen skulle de ha uppfyllt sin skyldighet att ge de berörda arbetstagarna företrädesrätt till återanställning. Att bolaget slutligen valde att hyra in personal efter att verkstadsklubben motsatt sig visstidsanställningar kan inte vara att anse som att bolaget har kringgått företrädesrättsreglerna. Bolaget har alltså inte brutit mot dessa regler när det gäller den första perioden av inhyrning av personal. Nästa gång bolaget fick ett arbetskraftsbehov ville de visstidsanställa sex personer och hyra in tio. Verkstadsklubben motsatte sig även denna gång visstidsanställningar och bolaget hyrde då in all personal som de behövde. Det finns ingenting i utredningen som pekar på att bolagets agerande beror på något annat än att bolaget hade svårigheter att planera verksamheten. 11

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström Uppsägning p.g.a. arbetsbrist och kravet på tillräckliga kvalifikationer

Läs mer

Omplacering enligt 7 och 22 LAS

Omplacering enligt 7 och 22 LAS Örebro Universitet Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Juristprogrammet Examensarbete för juristprogrammet, 30 HP 2012-01-03 Omplacering enligt 7 och 22 LAS - En studie av det rådande

Läs mer

Arbetstagarorganisationers inflytande vid inhyrning av personal

Arbetstagarorganisationers inflytande vid inhyrning av personal UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt Arbetstagarorganisationers inflytande vid inhyrning av personal Datum: 2012-06-05 Kandidatuppsats VT 2012 Författare: Michaela Järsjö

Läs mer

Institutionen för handelsrätt HT 2010 HARK13 Kandidatuppsats i arbetsrätt. Sist in, först ut och in(hyrd) igen

Institutionen för handelsrätt HT 2010 HARK13 Kandidatuppsats i arbetsrätt. Sist in, först ut och in(hyrd) igen Institutionen för handelsrätt HT 2010 HARK13 Kandidatuppsats i arbetsrätt Sist in, först ut och in(hyrd) igen Handledare: Lea Hatzidaki-Dahlström Författare: Kristin Bernström Sammanfattning Bemanningsföretagens

Läs mer

C-UPPSATS. Saklig grund för uppsägning vid sen ankomst

C-UPPSATS. Saklig grund för uppsägning vid sen ankomst C-UPPSATS 2010:151 Saklig grund för uppsägning vid sen ankomst - faktorer som påverkar bedömningen Astrid Isaksson Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

LAS i förändring. ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013

LAS i förändring. ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013 LAS i förändring ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013 Helena Larsson Samuel Larsson Eva Oscarsson Lena Maier Söderberg Omslag: Vian Tahir är pressekreterare på

Läs mer

Bristande arbetsprestation - saklig grund för uppsägning?

Bristande arbetsprestation - saklig grund för uppsägning? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Per Ternow Bristande arbetsprestation - saklig grund för uppsägning? Examensarbete 30 poäng Handledare: Jur. dr. Mia Rönnmar Arbetsrätt HT 07 Innehåll SUMMARY

Läs mer

LAS och anställningsskyddet

LAS och anställningsskyddet LAS och anställningsskyddet Iréne S Hansen Kandidatuppsats i arbetsrätt VT 2013 Handledare Lea Hatzidaki-Dahlström Innehållsförteckning 1. Inledning... 11 1.1 Ämne Bakgrund... 11 1.2 Syfte Frågeställning...

Läs mer

Skiljeklausuler i kollektivavtal

Skiljeklausuler i kollektivavtal UMEÅ UNIVERSITET EXAMENSARBETE Juridiska Institutionen HT 2007 Juristprogrammet Handledare: Catharina Calleman Skiljeklausuler i kollektivavtal Skiljeklausul KOLLEKTIV- AVTAL Martina Axelsson AD Arbetsdomstolen

Läs mer

MIA RÖNNMAR ANN NUMHAUSER-HENNING. Det flexibla svenska anställningsskyddet 2010-11 NR 2

MIA RÖNNMAR ANN NUMHAUSER-HENNING. Det flexibla svenska anställningsskyddet 2010-11 NR 2 MIA RÖNNMAR ANN NUMHAUSER-HENNING Det flexibla svenska anställningsskyddet 2010-11 NR 2 382 Ann Numhauser-Henning & Mia Rönnmar Det flexibla svenska anställningsskyddet ANN NUMHAUSER-HENNING* & MIA RÖNNMAR**

Läs mer

ARBETSGIVARENS LOJALITETSPLIKT INOM 7 LAS

ARBETSGIVARENS LOJALITETSPLIKT INOM 7 LAS ARBETSGIVARENS LOJALITETSPLIKT INOM 7 LAS Av Sanna Bothin Örby Handledare: Ronnie Eklund Examensarbete med praktik 30 poäng i civilrätt Stockholm vårterminen 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRKORTNINGAR...

Läs mer

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Förord I stenhård global konkurrens exporterar svenska teknikföretag varor och tjänster till världsmarknaden.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Fackliga stridsåtgärder. Proportionalitetsprincipens påverkan på svenska stridsåtgärder. Frida Johansson Drugge 2015

EXAMENSARBETE. Fackliga stridsåtgärder. Proportionalitetsprincipens påverkan på svenska stridsåtgärder. Frida Johansson Drugge 2015 EXAMENSARBETE Fackliga stridsåtgärder Proportionalitetsprincipens påverkan på svenska stridsåtgärder Frida Johansson Drugge 2015 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING KÄLLFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING KÄLLFÖRTECKNING Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2008 Regleringen av minimilöner Respekterar Sverige EG-rätten fullt ut? Författare: Eva Strömberg Handledare: Torsten

Läs mer

EXAMENSARBETE. Arbetsrättsliga stridsåtgärder. - i fredstid. Ola Eriksson. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Arbetsrättsliga stridsåtgärder. - i fredstid. Ola Eriksson. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Arbetsrättsliga stridsåtgärder - i fredstid Ola Eriksson Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Sammanfattning Stridsåtgärder

Läs mer

SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTTSLIGA REGLERS INVERKAN PÅ ARBETSRÄTTEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTTSLIGA REGLERS INVERKAN PÅ ARBETSRÄTTEN Daniel Bergman & Karl-Johan Samuelsson SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTTSLIGA REGLERS INVERKAN PÅ ARBETSRÄTTEN En urholkning av anställningsskyddet för arbetstagare under sjukskrivning och rehabilitering? *** THE

Läs mer

Goliat äter sallad hos David

Goliat äter sallad hos David Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 En analys av den negativa föreningsrätten samt proportionalitetsprincipen inom facklig stridsrätt Författare: Sofia

Läs mer

skyddet för anställningsvillkoren hos kommuner och landsting några typfall av tor nitzelius. ofrs rapportserie offentlig sektor i fokus 1/2005

skyddet för anställningsvillkoren hos kommuner och landsting några typfall av tor nitzelius. ofrs rapportserie offentlig sektor i fokus 1/2005 skyddet för anställningsvillkoren hos kommuner och landsting några typfall av tor nitzelius. ofrs rapportserie offentlig sektor i fokus 1/2005 DETTA MATERIAL FÅR FRITT DISPONERAS AV OFR-FÖRBUNDEN. SKYDDET

Läs mer

Handlingsutrymme för lokala parter på arbetsplatsen

Handlingsutrymme för lokala parter på arbetsplatsen Handlingsutrymme för lokala parter på arbetsplatsen Emanuel Sahlin Institutionen för handelsrätt Kandidatuppsats i arbetsrätt HT2011 Handledare Johann Mulder Innehållsförteckning 1. Inledning... 11 1.1

Läs mer

flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden- en utopi?

flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden- en utopi? Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management Hösttermin 2012 flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden- en utopi? Kandidatuppsats Författare: Maria Hellström 810618-5906 Louise fors 850906-7503

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 43/06 Mål nr A 267/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 43/06 Mål nr A 267/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 43/06 Mål nr A 267/04 Sammanfattning Till ett kollektivavtal har parterna fogat en bilaga benämnd entreprenörsbilagan. När ett bolag planerade att lägga ut viss verksamhet på entreprenad

Läs mer

Omplacering, arbetsskyldighet och ändring av anställningsvillkor

Omplacering, arbetsskyldighet och ändring av anställningsvillkor 1 (15) Omplacering, arbetsskyldighet och ändring av anställningsvillkor Arbetsgivarens omplaceringsrätt och arbetstagarens arbetsskyldighet är två sidor av samma mynt. Sidorna är dessutom lika stora. I

Läs mer

Att öppet kritisera sin arbetsgivare - Saklig grund för uppsägning?

Att öppet kritisera sin arbetsgivare - Saklig grund för uppsägning? Markus Karlsson & Rickard Lindstedt Att öppet kritisera sin arbetsgivare - Saklig grund för uppsägning? Ur ett internt komparativt perspektiv To openly criticize your employer - Just cause for termination?

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 Sammanfattning En övergång av verksamhet, enligt 6 b anställningsskyddslagen, har skett från ett handelsbolag till ett aktiebolag. Fyra arbetstagare har sagts

Läs mer

Avtal, enkelt bolag eller samägande?

Avtal, enkelt bolag eller samägande? Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Avtal, enkelt bolag eller samägande? En rättsdogmatisk studie med utgångspunkt i en pågående tvist Författare: Charlotte

Läs mer

Sist in först ut Om huvudprincipens effekter för utsatta arbetstagargrupper

Sist in först ut Om huvudprincipens effekter för utsatta arbetstagargrupper Institutionen för handelsrätt HT 2007 HAR137 Självständigt arbete Kandidatuppsats Sist in först ut Om huvudprincipens effekter för utsatta arbetstagargrupper Handledare Reinhold Fahlbeck Författare Therese

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2012-04-17 1 (14) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

Turordningsreglemaoch flexibiliteten

Turordningsreglemaoch flexibiliteten 808 Turordningsreglemaoch flexibiliteten CATHARINA CALLEMAN* Turordningsreglerna i anställningsskyddslagen rör själva kärnan i anställningstryggheten och har länge varit i centrum för den arbetsrättsliga

Läs mer

Visstidsanställningar i detaljhandeln och hotell- och restaurang

Visstidsanställningar i detaljhandeln och hotell- och restaurang maj 2015 Visstidsanställningar i detaljhandeln och hotell- och restaurang Varierande efterfrågan ger stort behov av visstidsanställda medarbetare Författare: Clara Wiklund, Svensk Handel, Andreas Ahlén,

Läs mer