Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012"

Transkript

1 Q2 Delårsrapport 1 januari 3 juni

2 DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni ANDRA KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 155, (194,3) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 8,6 (1,) MSEK. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär om 2,8 (5,6) MSEK uppgick till 5,8 (4,4) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 7,1 (6,4) MSEK. Resultatet per aktie blev 1,7 (1,5) SEK. FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 326,4 (378,2) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,6 (57,7) MSEK. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär om 5,6 (37,7) MSEK uppgick till 1,2 (2,) MSEK. Rörelsemarginalen exklusive engångsposter uppgick till 3,1 (5,3) procent. Resultatet efter skatt uppgick till 1,9 (41,6) MSEK. Resultatet per aktie blev,45 (9,8) SEK. Återbetalda momsbelopp under perioden uppgick till 14,7 MSEK. Beloppen har skuldförts. Nyckeltal msek Jan dec Nettoomsättning 1) 155, 194,3 326,4 378,2 694,5 Rörelseresultat 8,6 1, 4,6 57,6 33,7 Rörelseresultat exklusive engångsposter 5,9 4,3 1,2 2, 5,1 Rörelsemarginal, % 5,5 5,1 1,4 15,2 4,9 Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 3,7 2,2 3,1 5,3,7 Resultat före skatt 9,1 8,8 3,1 56,7 31, Resultat efter skatt 7,1 6,4 1,9 41,6 2,2 Resultat per aktie, SEK 2) 1,7 1,5,45 9,8 4,75 Eget kapital per aktie, SEK 52,25 58,1 52,25 58,1 53,3 Operativt kassaflöde per aktie, SEK,9 6, 5,8 17,3 21,9 Soliditet, % Avkastning på sysselsatt kapital, % 3) 5,2 19,8 5,2 19,8 1,6 Avkastning på eget kapital, % 8,4 19,9 8,4 19,9 9,2 1) Ingår förändring av lager av produkter i arbete 2) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna. 3) Avkastning på sysselsatt kapital exklusive engångsposter uppgick till,4 % per

3 Q2 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Kommentar från vd och koncernchef Detta är den första kvartalsrapporten som lämnas av mig som ny vd och koncernchef för Intellecta. Jag tillträdde tjänsten den 13 augusti i år. Intellecta redovisar en svag rapport för årets andra kvartal. Den tilltagande oron inom euroområdet har fortsatt att sätta spår inom den svenska ekonomin, som inte tar fart, varken i investeringar eller efterfrågan. Under våren har också oron ökat på de finansiella marknaderna. Tillväxten har mattats av påtagligt och BNP beräknas uppgå till knappt,6 procent under hela, enligt Riksbanken. Den stora osäkerheten och instabiliteten har inverkat negativt på Intellectas utveckling. Intellectas nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 155, MSEK, vilket är en minskning med 2,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet visade ett underskott om 8,6 MSEK och inkluderar engångskostnader om 2,8 MSEK. Den lägre omsättningen beror på att kunderna har dragit ner på sina inköp eller skjutit upp projektstarter utifrån det makroekonomiska läget. Efter sex månader redovisar Intellecta en nettoomsättning på 326,4 MSEK, vilket är en minskning med 13,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgår till 4,6 MSEK och inkluderar engångskostnader, främst i form av avveckling av personal, om totalt 5,6 MSEK. För att bemöta det rådande marknadsläget arbetar Intellecta med en ny åtgärdsplan som ytterligare ska sänka koncernens kostnadsmassa. Kostnadsneddragningar som återstår från föregående åtgärdsprogram uppgår till 13,3 MSEK och kommer att vara genomförda under andra halvåret. Intellectas finansiella och ekonomiska ställning visar på stabila nyckeltal. Soliditeten uppgår till 41 procent. Nettoskulden uppgick till 65,1 MSEK och utgjorde 29,9 procent av koncernens eget kapital. Intellecta har erhållit momsåterbetalningar under perioden till ett värde av 14,7 MSEK, vilket har stärkt kassan ytterligare. Därmed har totalt cirka 3 MSEK avseende momsåterbetalningar skuldförts per balansdagen. Detta belopp kommer att intäktsföras så snart det inte föreligger några osäkerhetsaspekter kring moms frågan. Samtidigt fortsätter vi att utveckla våra erbjudanden och arbetar offensivt för att ta tillvara på de möjligheter som uppstår på nuvarande marknad. Vårt erbjudande inom rörliga och digitala medier är ett särskilt tillväxtområde. Den nya strategin inom koncernen utvecklas vidare. Strategin syftar till att lyfta fram alla de starka kompetenserna som finns inom koncernen och därigenom underlätta försäljningen av större och mer komplexa uppdrag. Vi är fortsatt öppna för nya förvärv under förutsättning att de bidrar till att utveckla Intellectas marknadsposition och stärker kassaflöde och resultatutveckling. I första hand finns vårt förvärvsintresse inom den digitala sfären. Mitt uppdrag är först och främst att säkerställa Intellectakoncernens tillväxt under god lönsamhet och därmed ett ökat aktieägarvärde. Vi kommer att gasa inom tillväxtområdena, rörlig- och digitalmedia, satsa på sälj och förvärv samt bromsa genom ytterligare sänkning av kostnaderna. Jag är mitt uppe i att lära känna Intellecta och kan efter bara två veckor som vd konstatera att det finns en oerhörd kompetens och bredd inom koncernen. Det gör att jag redan idag kan känna mig trygg inför framtiden och att vi tillsammans kan fortsätta utvecklas mot nya höjder, vilket jag ser mycket fram emot. Yann Blandy VD och koncernchef 2

4 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Q2 INTÄKTER OCH RESULTAT Andra kvartalet Koncernens nettoomsättning uppgick till 155, (194,3) MSEK, en minskning med 2,2 procent jämfört med motsvarande period förgående år. Rörelseresultatet blev 8,6 (1,) MSEK och inkluderar engångsposter om 2,8 (5,6) MSEK. Engångsposterna avsåg främst avvecklingskostnader för personal om 2,7 MSEK och föregående år reavinster om 5,7 MSEK. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 5,8 (4,4) MSEK. Rörelsemarginalen exklusive engångsposter blev 3,7 (2,3) procent jämfört med föregående år. Resultatet före skatt uppgick till 9,1 (8,8) MSEK. Personalkostnaderna minskade under perioden med 12,3 MSEK motsvarande 13,9 procent. Nya kostnadsreducerande sparåtgärder har vidtagits och omfattar i första hand uttag av längre ledigheter samt reducerade arbetstider med målet att behålla personalstyrkan för att kunna nyttja den fullt ut när konjunkturen vänder. I besparingsåtgärderna ingår även reducering av övriga kostnader. Första halvåret Koncernens nettoomsättning uppgick till 326,4 (378,2) MSEK, en minskning med 13,7 procent. Rörelseresultatet uppgick till 4,6 (57,6) MSEK och resultatet före skatt uppgick till 3,2 (56,7) MSEK. I resultatet ingår poster av engångskaraktär om 5,6 (37,7) MSEK. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 1,2 (19,9) MSEK. Engångsposterna avser avvecklingskostnader för uppsagd personal om 5,5 () MSEK, återbetalningar av mervärdeskatt om (31,7) MSEK och reaförluster/vinster om,1 (6,) MSEK. Rörelsemarginalen blev 1,4 (15,2) procent. Exklusive engångsposter uppgick rörelsemarginalen till 3,1 (5,3) procent. Bruttomarginalen uppgick till 67,4 (67,2) procent. Personalkostnaderna minskade med 15,7 MSEK och uppgick till 156,5 (172,2) MSEK, en minskning med 9,1 procent. Finansnettot försämrades med,5 MSEK till 1,4 (,9) MSEK. Kostnadsneddragningar från föregående åtgärdsprogram sänker kostnaderna med 13,3 MSEK under andra halvåret. Återbetalda momsbelopp uppgick till 14,7 MSEK under perioden. Intellecta har valt att tills vidare skuldföra beloppen. I mars blev Rewir Årets vinnare i kategorin event Businessto-Business. Bysted AB kom på andra plats i Årets Byrå. Koncernens nettoomsättning Nettoomsättning per affärsområde MSEK Utfall per kvartal, vänster axel Rullande tolv månader, höger axel , första halvåret Intellecta Consulting 47% Intellecta Infolog 53%, första halvåret Intellecta Consulting 46% Intellecta Infolog 54%

5 Q2 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Segmentrapportering MSEK INTELLECTA CONSULTING Jan dec Nettoomsättning 1) 76,6 95,2 157,9 179,5 334,9 Rörelseresultat 5,3,4 4,1 4,6 1,9 Rörelsemarginal, % neg neg 2,6 2,6 neg Antal anställda, medelantal INTELLECTA INFOLOG Nettoomsättning 1) 86,1 15,7 18,9 21,1 375,4 Rörelseresultat 4,1 2) 8,7 3) 12,3 4) 19,5 5) 14,5 6) Rörelsemarginal, % 4,8 8,2 6,8 9,3 3,9 Antal anställda, medelantal Nettoomsättning fördelad på geografiska marknader 7) Sverige 136,6 179,5 292,8 346,3 632,4 Danmark 18,3 14,8 33,6 31,9 62,1 1) Redovisas efter eliminering av försäljning inom det egna affärsområdet. 2) Redovisas exklusive omstruktureringskostnader om 2,7 MSEK rubricerade som personalkostnader och reaförluster om,1 MSEK, rubricerade som övriga rörelsekostnader. 3) Redovisas exklusive reavinster om 5,6 MSEK rubricerade som övriga intäkter. 4) Redovisas exklusive omstruktureringskostnader om 5,5 MSEK rubricerade som personalkostnader och reaförluster om,1 MSEK, rubricerade som övriga rörelsekostnader. 5) Redovisas exklusive återbetalning av mervärdesskatt om 31,7 MSEK och reavinster om 6, MSEK, rubricerade som övriga intäkter. 6) Redovisas exklusive återbetalning av mervärdesskatt om 31,7 MSEK och reavinster om 6,2 MSEK, rubricerade som övriga intäkter. 7) Nettoomsättning avser endast extern försäljning. Koncernens rörelseresultat MSEK Utfall per kvartal, vänster axel Rullande tolv månader, höger axel

6 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Q2 Intellecta bedriver sin verksamhet i Sverige, Danmark och Kina. Affärsområdesstrukturen återspeglar indelningen av Intellectas kunderbjudande i byråtjänster (Intellecta Consulting) och grafisk produktion samt informations logistik (Intellecta Infolog). Intellecta information om koncernen Se Intellectas hemsida, Utvecklingen inom affärsområdena Intellecta Consulting och Intellecta Infolog beskrivs nedan. AFFÄRSOMRÅDE INTELLECTA CONSULTING Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 76,6 (95,2) MSEK, en minskning med 19,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Arvodesintäkterna uppgick till 43,6 (57,1) och motsvarade en minskning med 23,7 procent jämfört med föregående år. Inköp för kunds räkning sjönk med 13,4 procent till 33, (38,1) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 5,3 (,4) MSEK. Bruttomarginalen blev 56,4 (6,3) procent. Personalkostnaderna reducerades med 9,1 MSEK motsvarande 19,7 procent till 37, (46,) MSEK. Resultatförsvagningen beror främst på avvaktande efterfrågan till följd av det rådande konjunkturläget. Kunderna har dragit ner på sina inköp och en del projekt har skjutits fram. Nedgången i medieinvesteringar har återspeglats i minskade arvodesintäkter. Den 1 april fusionerades Hilanders Kitchen, som erbjuder kommunikationsrådgivning med inriktning på livsmedelsbranschen, med Hilanders under eget varumärke Kitchen dept. Tjänsteområdet behåller sin specialkompetens och inriktning. Genom fusionen skapas en mer slagkraftig verksamhet med sänkta kostnader och minskad administration. Den 21 maj tillträdde Anne Årneby som ny vd för strategioch varumärkesbyrån Rewir. Anne Årneby har lång erfarenhet av affärs- och varumärkesutveckling förenat med tung strategisk kompetens. Hennes uppdrag är att utveckla bolaget vidare och leda det in i nästa fas med fokus på att växla upp Rewirs erbjudande och möta kundernas förväntningar. Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 157,9 (179,5) MSEK, en minskning med 12, procent jämfört med motsvarande period föregående år. Arvodesintäkterna sjönk med 11,9 procent till 15,8 (12,) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,1 (4,6) MSEK med en rörelsemarginal på 2,6 (2,6) procent. Bruttomarginalen var i stort sett oförändrad, 65,2 (66,) procent. Personalkostnaderna reducerades med 13,8 MSEK till 76,7 (9,5), en minskning med 15,2 procent jämfört med föregående år. Minskade intäkter har balanserats upp med genomförda besparingar vid årsskiftet / som minskar affärsområdets kostnadsmassa med cirka 2 MSEK under varav cirka 8 MSEK realiseras under andra halvåret. Rationaliseringar och kostnadsneddragningar fortsätter inom affärsområdet. Intäktsfördelning i Intellecta Consulting, första halvåret Nettoomsättning, rörelseresultat Intellecta Consulting Utställningar/events 24,5% Kommunikationsrådgivning 16,7% Branding och design 15,9% Kampanj/strategi 14,3% IR-kommunikation/årsredovisningar 11,1% Digital kommunikation 1,9% Redaktionell kommunikation 4,5% PR/Public affairs 1,5% Övrigt,6% MSEK Nettoomsättning, vänster axel Rörelseresultat, höger axel , Kv 2, rullande 12 mån 5

7 Q2 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni AFFÄRSOMRÅDE INTELLECTA INFOLOG Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 86,1 (15,7) MSEK, vilket är en minskning med 18,5 procent. Rörelseresultatet uppgick till 1,3 (14,3) MSEK, varav poster av engångskaraktär svarade för 2,8 (5,6) MSEK. I poster av engångskaraktär ingår avvecklingskostnader för uppsagd personal om 2,7 () MSEK och reaförluster/vinster om,1 (5,6) MSEK. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 4,1 (8,7) MSEK. Bruttomarginalen uppgick till 59,3 (62,1) procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, uppgick till 4,8 (8,2) procent. Resultatförsämringen beror främst på minskade affärsvolymer till följd av den svaga konjunkturen. Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 18,9 (21,1) MSEK, vilket är en minskning med 13,9 procent. Rörelseresultatet uppgick till 6,7 (57,2) MSEK, varav poster av engångskaraktär svarade för 5,6 (37,7) MSEK. I poster av engångskaraktär ingår avvecklingskostnader för uppsagd personal om 5,5 () MSEK, återbetalda momsbelopp om (31,7) MSEK och reaförluster/vinster om,1 (6,) MSEK. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 12,3 (19,5) MSEK. Bruttomarginalen uppgick till 65,2 (66,) procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, uppgick till 6,8 (9,3) procent. Resultatförsämringen beror främst på lägre intäkter, vilket är konjunkturbetingat, samt omstruktureringskostnader. Sedan juni har antalet anställda inom Ineko minskat med 26 medarbetare motsvarande 11,5 procent, varav sedan årsskiftet /12 med 11 medarbetare till följd av uppsägningar. Verksamheterna inom Stockholm har sedan föregående år samlokaliserats och konsoliderats. En genomförd effektivisering av affärsområdet beräknas förbättra resultatet med cirka 11 MSEK på årsbasis, varav cirka 5,3 MSEK avser andra halvåret. Samlokaliseringen har skapat en enklare organisation med sänkta kostnader samt ytterligare ökat servicegraden gentemot kunderna. Affärsområdet är väl rustat för att behålla sin ledande roll på den svenska marknaden med god vinstgenereringsförmåga. Inom affärsområdet sker en kontinuerlig tjänsteutveckling. I tjänsteområdets erbjudande ingår specialutformade webbplatser där kunden kan göra sina beställningar och få en överblick över hela processen från beställning till levererad trycksak. Dessa ITlösningar utvecklas löpande och utgör en viktig del i det totala integrerade erbjudandet. SÄSONGSVARIATIONER Intellectas verksamhet är säsongsbetonad. Det första och det sista kvartalet är de säsongsmässigt starkaste, medan det tredje kvartalet är det svagaste. Genom en successiv breddning av vårt tjänsteutbud har dock säsongsvariationerna mildrats. Ett flertal tjänster inom PR/Public affairs, Branding och design, Kampanj/strategi, investerarkommunikation, Redaktionell kommunikation, Event, och Digital kommunikation kännetecknas av en jämnare beläggning under året, jämfört med exempelvis årsredovisningsuppdrag. Kunderbjudanden inom butikskommunikation och förpackningsmarknad inom affärsområde Infolog kännetecknas också av en jämnare beläggning under året. Intäktsfördelning i Intellecta Infolog, första halvåret Nettoomsättning, rörelseresultat, Intellecta Infolog MSEK Grafisk produktion 46% Grafisk produktion, digitaltryck 29% Distribution & Logistiktjänster 11% Funktionsåtaganden 8% Finanstryck 6% Nettoomsättning, vänster axel Rörelseresultat, höger axel ) 2), Kv 2, rullande 12 mån 3) 1) Redovisas exklusive återbetalning av mervärdesskatt om 26,8 MSEK och reavinster om,5 MSEK. 2) Redovisas exklusive återbetalning av mervärdesskatt om 31,7 MSEK och reavinster om 6,2 MSEK. 3) Redovisas exklusive omstruktureringskostnader om 5,5 MSEK och reavinster om,1 MSEK.

8 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Q2 MODERBOLAGET Andra kvartalet Intäkterna uppgick till 9,5 (8,9) MSEK och resultatet efter finansnetto till 3,7 (,5) MSEK. I resultatet ingår utdelningar från dotterbolagen med, (3,5) MSEK. Exklusive utdelningar uppgick resultatet till 3,7 ( 4,) MSEK. Första halvåret Intäkterna uppgick till 19,3 (18,5) MSEK och resultatet efter finansnetto till 4,5 (,3) MSEK. Intäkterna utgörs av till dotter bolagen fakturerade tjänster samt ersättning för hyreskostnader och gemensamma kostnader. Moderbolagets likvida medel svarade för sammanlagt 27,4 (42,6) MSEK. Checkräkningskrediten uppgår totalt till 63, (38,) MSEK och var i sin helhet outnyttjad per -6-3 och per motsvarande period föregående år. En överskottslikviditet om 15,1 MSEK har placerats på ett sparräntekonto med en löpande bindningstid på tre månader. Räntebärande skulder minskade med 42,8 procent till 41,1 (71,9) MSEK. Per den 3 juni var den genomsnittliga löptiden på Intellectas skuldportfölj 1,7 (2,6) år. Den genomsnittliga räntenivån i portföljen var 5,1 (4,42) procent. Moderbolagets justerade egna kapital uppgick till 259,5 (247,4) MSEK. Sedan årets början har det egna kapitalet om 27,1 MSK minskat med 1,6 MSEK. Denna minskning hänför sig till periodens resultat om 3,3 MSEK, minskad med utdelning om 6,2 MSEK samt erlagd likvid för återköp av egna aktier om 1, MSEK. ANTAL MEDARBETARE Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 44 (454). Per den 3 juni uppgick antalet medarbetare till 41 (464), varav 43 (47) i Danmark. Affärsområde Intellecta Consulting har 195 (224) konsulter, affärsområde Intellecta Infolog har 2 (226) medarbetare och moderbolaget 15 (14) medarbetare. INVESTERINGAR Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick totalt till 5, (4,9) MSEK under första halvåret. LIKVIDA MEDEL OCH FINANSIELL STÄLLNING Koncernens likvida medel uppgick till 3,7 (56,3) MSEK per Checkräkningskrediten uppgår totalt till 64,5 (64,5) MSEK och var i sin helhet outnyttjad per -6-3 och per motsvarande tidpunkt föregående år. Intellectas likviditets beredskap i form av outnyttjade krediter och egna medel uppgick till totalt 95,2 (12,8) MSEK per Koncernens räntebärande skulder var vid periodens utgång 95,8 (114,7) MSEK. Koncernens nettoskuld uppgick per till 65,1 (58,4) MSEK. Räntebärande skulder inkluderar finansiell leasing om 36,5 (18,2) MSEK. Per den 3 juni var den genomsnittliga löptiden på Intellecta-koncernens skuldportfölj 2,2 (3,) år. Den genomsnittliga räntenivån i portföljen var 4,43 (4.) procent. Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut uppgick per balansdagen till 45,5 (45,5) MSEK i form av företagsinteckningar, äganderättsförbehåll för maskiner 18,1 (24,6) MSEK och aktier i Rewir AB. Soliditeten uppgick till 41 (42) procent per Koncernens operativa kassaflöde uppgick till 24,3 (73,7) MSEK. I det operativa kassaflödet ingår engångsposter i form av momsåterbetalningar om 14,7 (31,7 ) MSEK. Eget kapital för koncernen uppgick till 217,9 (246,8) MSEK. Sedan årets början har det egna kapitalet om 223,8 MSEK minskat med 5,9 MSEK. Minskningen hänför sig till periodens totalresultat om 1,3 MSEK minskad med utdelning om 6,2 MSEK samt erlagd likvid för återköp av egna aktier om 1, MSEK. Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till,45 (9,8) SEK. Eget kapital per aktie efter utspädning utgjordes av 52,25 (58,1) SEK. Balansdagens aktiekurs uppgick till 37,5 (45,2) SEK. Kapitalstruktur och nettoskuldsättning Avkastning på eget kapital Tillgångar, MSEK vänster axel Eget Kapital, MSEK vänster axel 7 6 5,5 Eget Kapital, MSEK vänster axel,4,3 Avkastning, % höger axel Nettoskuldsättningsgrad, ggr höger axel 4 3,2, ,,1 5, , Kv , Kv 2, rullande 12 mån 7

9 Q2 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni MOMSÅTERBETALNING Med anledning av en dom i EU-domstolen (mål C-88/9, Graphic Procédé) den 11 februari 21 har gränsdragningen mellan tryckeriers tillhandahållande av varor (trycksaker) och tjänster klarlagts. I Sverige har gränsdragningen särskild betydelse för tillämpningen av den reducerade mervärdeskatten på sex procent som gäller för vissa trycksaker (den så kallade bokmomsen). Intellecta har efter analys av domen och kontakt med Skatteverket begärt omprövning av de tidigare beskattningsåren från och med 24. Omprövningarna har resulterat i att Intellecta under 21 erhållit 26,8 MSEK och 49,5 MSEK under, varav 31,7 MSEK är intäktsförda i form av momsåterbetalningar. Beloppen är intäktsförda i räkenskaperna utifrån bedömningen att de återbetalda momspengarna inte kommer att bli föremål för återbetalningskrav. Under det första kvartalet har Intellecta erhållit ytterligare 14,7 MSEK i momsåterbetalningar, varav 1,2 MSEK har återbetalats till kunder. Utöver dessa återbetalningar återstår ett mindre belopp att erhålla. Skatteverket har efter periodens utgång meddelat att cirka 2,2 MSEK kommer att utbetalas. Skatteverkets senaste direktiv gör det oklart hur återbetalda momsbelopp ska redovisas i verksamheten fortsättningsvis. Intellecta kan inte, på grund av ett antal faktorer i dagsläget, bedöma den slutliga utkomsten av återbetalningar av moms på grund av den alltjämt rådande osäkerheten på området. Intellecta har därför valt att per Q2 fortsätta reservera medel om totalt 29,9 MSEK. ANTAL UTESTÅENDE AKTIER OCH EGNA AKTIER Antalet utestående aktier i Intellecta uppgick per -6-3 till , varav B-aktier och 256 A-aktier. Vid omröstning på årsstämma innebär en aktie av serie A tio röster och en aktie av serie B en röst. Intellecta har under perioden 14 juni till och med 3 juni återköpt egna B-aktier för totalt 3,2 MSEK. Den genomsnittliga aktiekursen uppgick till 36,89 SEK. Återköpet är ett led i Intellectas strävan att kunna använda sig av egna aktier som betalningsmedel vid förvärv. VÄSENTLIGA RISKER Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker. Intellecta är verksamt på en rad olika konkurrensutsatta produkt- och tjänsteområden. Intellecta har definierat begreppet risk som allt som kan ha en väsentlig negativ effekt på uppnåendet av Intellectas mål. Risker kan vara hot, osäkerhetsfaktorer eller förlorade möjligheter avseende Intellectas nuvarande eller framtida verksamhet. Finansiella risker omfattar i första hand risker relaterade till valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisk. Det övergripande ansvaret för att hantera koncernens finansiella risker samt utveckla metoder och principer för att hantera finansiella risker ligger inom koncernledningen och finansfunktionen. Utöver de risker som beskrivs i Intellectas årsredovisning bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. För en fullständig redogörelse av de risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för. OSÄKERHETSFAKTORER Intellecta har hos Skatteverket ansökt om återbetalning av moms enligt mål C-88/9 i EU-domstolen. Under perioden har Intellecta erhållit en viss återbetalning från Skatteverket. Risken för vidare återbetalning till kunder har bedömts av Intellecta och en framlagd finansiell rapport återspeglar denna bedömning. I detta ingår även bedömning av risker för överklagande av domen från Skatteverket. Den fortsatta konjunkturutvecklingen under kan vidare komma att påverka intäkterna och resultatet för återstoden av. Detta kan också ha en inverkan på kommande bedömning av värdet av de immateriella tillgångarna i koncernen. Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK Kassaflöde , Kv 2, rullande 12 mån 8

10 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Q2 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Transaktioner mellan Intellecta och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Ny Vd och koncernchef Den 13 augusti tillträdde Yann Blandy som Vd och koncernchef för Intellecta enligt pressmeddelande lämnat den 9 mars. Yann Blandy kommer från tjänsten som verkställande direktör på Cision Europe. Han har lång erfarenhet av försäljning och företagsledning. Ny styrelseordförande Richard Ohlson, tidigare VD och koncernchef för Intellecta, är ny styrelseordförande i bolaget från och med den 13 augusti. Inga händelser har inträffat som haft någon väsentlig inverkan på det per den 3 juni redovisade resultatet samt den finansiella ställningen som framgår av denna rapport. NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE Niomånadersrapport lämnas den 8 november. REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernen Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 delårsrapportering samt enligt Rådet för finansiell rapportering RFRI. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och de av EU antagna tolkningarna av gällande standards och International Financial Reporting Interpretations Committe (IFRIC). Tilllämpade redovisningsprinciper överensstämmer i allt väsentligt med vad som framgår av årsredovisningen för. Moderbolaget Moderbolaget, Intellecta AB, tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciperna överensstämmer med de från föregående år samt, i tillämpliga delar, med koncernens redovisningsprinciper. Denna rapport har inte varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 29 augusti Intellecta AB (publ) Richard Ohlson Ordförande Yann Blandy Claes Dinkelspiel Lars Fredrikson VD och koncernchef Styrelseledamot Styrelseledamot Pål Hodann Gunnar Mannerheim Carola Määttä Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Leila Swärd Ramberg Styrelseledamot 9

11 Q2 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Koncernens rapport över totalresultat belopp i ksek /12 Juli juni1) Jan dec Nettoomsättning 2) Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Nedskrivning av goodwill Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Resultat Övrigt totalresultat Aktuariell förlust på pensionsförpliktelser Omföring mellan fritt kapital och omräkningsdifferens Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Likvidation av bolag Skatt hänförligt till övrigt totalresultat Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare ) Rullande 12 månader 2) Nettoomsättningen redovisas inkl.förändring av lager av produkter i arbete. Data per aktie /12 BELOPP I SEK Juli juni 1) Jan dec Resultat per aktie före och efter utspädning 1,7 1,5,45 9,8 4,65 4,75 Eget kapital per aktie före och efter utspädning 52,25 58,1 52,25 58,1 52,25 53,3 Antal aktier vid periodens slut Antal aktier vid periodens slut, exkl. återköpta egna aktier, före och efter utspädning Antal aktier, genomsnitt exkl. återköpta egna aktier, före och efter utspädning Antal återköpta egna aktier vid periodens slut Balansdagens kurs 37,5 45,2 37,5 45,2 37,5 31,4 1) Rullande 12 månader 1

12 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Q2 Koncernens rapport över finansiell ställning belopp i ksek TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 1) Materiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager, råvaror och förnödenheter Pågående arbeten Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar ) Varav goodwill, MSEK 22, 21,9 21,9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Räntebärande långfristiga skulder Ej räntebärande långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Ej räntebärande kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder 1) ) Varav räntebärande skulder, MSEK 95,8 114,7 115,5 Sammanställning antal aktier Aktie Röster Antal aktier Antal röster A B Totalt

13 Q2 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL belopp i ksek Aktie kapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt tillskjutet kapital 1) Balanserad Reserver 2) vinst Summa eget kapital Ingående balans per Totalresultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Aktuariell förlust på pensionsförpliktelser 3 3 Omräkningsdifferens utländsk verksamhet Likvidation av bolag Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Utdelning avseende Återköp egna aktier Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per Hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktie Övrigt Balanserad Summa eget belopp i ksek kapital tillskjutet kapital 1) Reserver 2) vinst kapital Ingående balans per Totalresultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Aktuariell förlust på pensionsförpliktelser Omräkningsdifferens utländsk verksamhet Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Utdelning avseende Återköp egna aktier Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per ) Övrigt tillskjutet kapital består av aktier emitterade till överkurs och premier för teckningsoptioner. 2) Avser främst omräkningsdifferens utländsk verksamhet. 12

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q2 1 JANUARI 30 JUNI 2015

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q2 1 JANUARI 30 JUNI 2015 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q2 1 JANUARI 3 JUNI INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Q2 Fortsatt stark tillväxt med förbättrat resultat Kraftig tillväxt av byråintäkterna under Q2 Förbättrad lönsamhet

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport

intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport Rörelsens intäkter ökade till 380,2 (375,9) MSEK Rörelseresultatet ökade till 6,2 (0,0) MSEK Resultatet efter finansnetto

Läs mer

VD-kommentar 1. Förvaltningsberättelse 3. koncernens RAPPort ÖVer finansiell ställning 11. förändringar i eget kapital 18

VD-kommentar 1. Förvaltningsberättelse 3. koncernens RAPPort ÖVer finansiell ställning 11. förändringar i eget kapital 18 ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll VD-kommentar 1 Förvaltningsberättelse 3 Förslag till BEHANDling AV bolagets resultat 9 koncernens RAPPort ÖVer totalresultat 10 koncernens RAPPort ÖVer finansiell ställning

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 1 april 30 juni 2012 Nettoomsättning 408 MSEK (385) Rörelseresultat 29 MSEK (25) Rörelsemarginal 7,0 % (6,5

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT KVARTALET 1 APRIL 30 JUNI 2015 Nettoomsättning 566 MSEK (388) Rörelseresultat 38 MSEK (6) Rörelsemarginal 6,7 % (1,6 %)

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012 Nettoomsättning 321 MSEK (326) Rörelseresultat 18 MSEK (4) Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Nettoomsättning 398 MSEK (360) Rörelseresultat 34 MSEK (19) Rörelsemarginal 8,4 % (5,4 %) Resultat

Läs mer

delårsrapport jan-mars 2009

delårsrapport jan-mars 2009 lindab delårsrapport jan-mars 29 Första kvartalet 29 O Nettoomsättningen minskade med 17 % till 1 771 MSEK (2 129), justerat för valuta och struktur uppgick minskningen till 25 % O Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

A-Com Bokslutskommuniké 2010. Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010)

A-Com Bokslutskommuniké 2010. Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010) Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010) 1 TOLV MÅNADER, JANUARI DECEMBER 2010 VÄSENTLIGA HÄNDELSER A-Coms finansiella ställning är nu väsentligt förbättrad och skapar handlingsfrihet o Merparten

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Januari september. Tredje kvartalet 2011. till 5 023 MSEK (4 830), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 9 procent.

Januari september. Tredje kvartalet 2011. till 5 023 MSEK (4 830), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 9 procent. Tredje kvartalet 211 Försäljningsintäkterna ökade med 1 procent till 1 891 MSEK (1 881), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 4 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 172 MSEK

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Orderingången uppgick under perioden till 2 352 MSEK (2 157) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 036 MSEK (5 428) Intäkterna uppgick under perioden till 1 913

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

VINST PER AKTIE UPP 24 %

VINST PER AKTIE UPP 24 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 VINST PER AKTIE UPP 24 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014 Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9) Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9) Rörelsemarginal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer