Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012"

Transkript

1 Q2 Delårsrapport 1 januari 3 juni

2 DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni ANDRA KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 155, (194,3) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 8,6 (1,) MSEK. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär om 2,8 (5,6) MSEK uppgick till 5,8 (4,4) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 7,1 (6,4) MSEK. Resultatet per aktie blev 1,7 (1,5) SEK. FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 326,4 (378,2) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,6 (57,7) MSEK. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär om 5,6 (37,7) MSEK uppgick till 1,2 (2,) MSEK. Rörelsemarginalen exklusive engångsposter uppgick till 3,1 (5,3) procent. Resultatet efter skatt uppgick till 1,9 (41,6) MSEK. Resultatet per aktie blev,45 (9,8) SEK. Återbetalda momsbelopp under perioden uppgick till 14,7 MSEK. Beloppen har skuldförts. Nyckeltal msek Jan dec Nettoomsättning 1) 155, 194,3 326,4 378,2 694,5 Rörelseresultat 8,6 1, 4,6 57,6 33,7 Rörelseresultat exklusive engångsposter 5,9 4,3 1,2 2, 5,1 Rörelsemarginal, % 5,5 5,1 1,4 15,2 4,9 Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 3,7 2,2 3,1 5,3,7 Resultat före skatt 9,1 8,8 3,1 56,7 31, Resultat efter skatt 7,1 6,4 1,9 41,6 2,2 Resultat per aktie, SEK 2) 1,7 1,5,45 9,8 4,75 Eget kapital per aktie, SEK 52,25 58,1 52,25 58,1 53,3 Operativt kassaflöde per aktie, SEK,9 6, 5,8 17,3 21,9 Soliditet, % Avkastning på sysselsatt kapital, % 3) 5,2 19,8 5,2 19,8 1,6 Avkastning på eget kapital, % 8,4 19,9 8,4 19,9 9,2 1) Ingår förändring av lager av produkter i arbete 2) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna. 3) Avkastning på sysselsatt kapital exklusive engångsposter uppgick till,4 % per

3 Q2 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Kommentar från vd och koncernchef Detta är den första kvartalsrapporten som lämnas av mig som ny vd och koncernchef för Intellecta. Jag tillträdde tjänsten den 13 augusti i år. Intellecta redovisar en svag rapport för årets andra kvartal. Den tilltagande oron inom euroområdet har fortsatt att sätta spår inom den svenska ekonomin, som inte tar fart, varken i investeringar eller efterfrågan. Under våren har också oron ökat på de finansiella marknaderna. Tillväxten har mattats av påtagligt och BNP beräknas uppgå till knappt,6 procent under hela, enligt Riksbanken. Den stora osäkerheten och instabiliteten har inverkat negativt på Intellectas utveckling. Intellectas nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 155, MSEK, vilket är en minskning med 2,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet visade ett underskott om 8,6 MSEK och inkluderar engångskostnader om 2,8 MSEK. Den lägre omsättningen beror på att kunderna har dragit ner på sina inköp eller skjutit upp projektstarter utifrån det makroekonomiska läget. Efter sex månader redovisar Intellecta en nettoomsättning på 326,4 MSEK, vilket är en minskning med 13,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgår till 4,6 MSEK och inkluderar engångskostnader, främst i form av avveckling av personal, om totalt 5,6 MSEK. För att bemöta det rådande marknadsläget arbetar Intellecta med en ny åtgärdsplan som ytterligare ska sänka koncernens kostnadsmassa. Kostnadsneddragningar som återstår från föregående åtgärdsprogram uppgår till 13,3 MSEK och kommer att vara genomförda under andra halvåret. Intellectas finansiella och ekonomiska ställning visar på stabila nyckeltal. Soliditeten uppgår till 41 procent. Nettoskulden uppgick till 65,1 MSEK och utgjorde 29,9 procent av koncernens eget kapital. Intellecta har erhållit momsåterbetalningar under perioden till ett värde av 14,7 MSEK, vilket har stärkt kassan ytterligare. Därmed har totalt cirka 3 MSEK avseende momsåterbetalningar skuldförts per balansdagen. Detta belopp kommer att intäktsföras så snart det inte föreligger några osäkerhetsaspekter kring moms frågan. Samtidigt fortsätter vi att utveckla våra erbjudanden och arbetar offensivt för att ta tillvara på de möjligheter som uppstår på nuvarande marknad. Vårt erbjudande inom rörliga och digitala medier är ett särskilt tillväxtområde. Den nya strategin inom koncernen utvecklas vidare. Strategin syftar till att lyfta fram alla de starka kompetenserna som finns inom koncernen och därigenom underlätta försäljningen av större och mer komplexa uppdrag. Vi är fortsatt öppna för nya förvärv under förutsättning att de bidrar till att utveckla Intellectas marknadsposition och stärker kassaflöde och resultatutveckling. I första hand finns vårt förvärvsintresse inom den digitala sfären. Mitt uppdrag är först och främst att säkerställa Intellectakoncernens tillväxt under god lönsamhet och därmed ett ökat aktieägarvärde. Vi kommer att gasa inom tillväxtområdena, rörlig- och digitalmedia, satsa på sälj och förvärv samt bromsa genom ytterligare sänkning av kostnaderna. Jag är mitt uppe i att lära känna Intellecta och kan efter bara två veckor som vd konstatera att det finns en oerhörd kompetens och bredd inom koncernen. Det gör att jag redan idag kan känna mig trygg inför framtiden och att vi tillsammans kan fortsätta utvecklas mot nya höjder, vilket jag ser mycket fram emot. Yann Blandy VD och koncernchef 2

4 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Q2 INTÄKTER OCH RESULTAT Andra kvartalet Koncernens nettoomsättning uppgick till 155, (194,3) MSEK, en minskning med 2,2 procent jämfört med motsvarande period förgående år. Rörelseresultatet blev 8,6 (1,) MSEK och inkluderar engångsposter om 2,8 (5,6) MSEK. Engångsposterna avsåg främst avvecklingskostnader för personal om 2,7 MSEK och föregående år reavinster om 5,7 MSEK. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 5,8 (4,4) MSEK. Rörelsemarginalen exklusive engångsposter blev 3,7 (2,3) procent jämfört med föregående år. Resultatet före skatt uppgick till 9,1 (8,8) MSEK. Personalkostnaderna minskade under perioden med 12,3 MSEK motsvarande 13,9 procent. Nya kostnadsreducerande sparåtgärder har vidtagits och omfattar i första hand uttag av längre ledigheter samt reducerade arbetstider med målet att behålla personalstyrkan för att kunna nyttja den fullt ut när konjunkturen vänder. I besparingsåtgärderna ingår även reducering av övriga kostnader. Första halvåret Koncernens nettoomsättning uppgick till 326,4 (378,2) MSEK, en minskning med 13,7 procent. Rörelseresultatet uppgick till 4,6 (57,6) MSEK och resultatet före skatt uppgick till 3,2 (56,7) MSEK. I resultatet ingår poster av engångskaraktär om 5,6 (37,7) MSEK. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 1,2 (19,9) MSEK. Engångsposterna avser avvecklingskostnader för uppsagd personal om 5,5 () MSEK, återbetalningar av mervärdeskatt om (31,7) MSEK och reaförluster/vinster om,1 (6,) MSEK. Rörelsemarginalen blev 1,4 (15,2) procent. Exklusive engångsposter uppgick rörelsemarginalen till 3,1 (5,3) procent. Bruttomarginalen uppgick till 67,4 (67,2) procent. Personalkostnaderna minskade med 15,7 MSEK och uppgick till 156,5 (172,2) MSEK, en minskning med 9,1 procent. Finansnettot försämrades med,5 MSEK till 1,4 (,9) MSEK. Kostnadsneddragningar från föregående åtgärdsprogram sänker kostnaderna med 13,3 MSEK under andra halvåret. Återbetalda momsbelopp uppgick till 14,7 MSEK under perioden. Intellecta har valt att tills vidare skuldföra beloppen. I mars blev Rewir Årets vinnare i kategorin event Businessto-Business. Bysted AB kom på andra plats i Årets Byrå. Koncernens nettoomsättning Nettoomsättning per affärsområde MSEK Utfall per kvartal, vänster axel Rullande tolv månader, höger axel , första halvåret Intellecta Consulting 47% Intellecta Infolog 53%, första halvåret Intellecta Consulting 46% Intellecta Infolog 54%

5 Q2 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Segmentrapportering MSEK INTELLECTA CONSULTING Jan dec Nettoomsättning 1) 76,6 95,2 157,9 179,5 334,9 Rörelseresultat 5,3,4 4,1 4,6 1,9 Rörelsemarginal, % neg neg 2,6 2,6 neg Antal anställda, medelantal INTELLECTA INFOLOG Nettoomsättning 1) 86,1 15,7 18,9 21,1 375,4 Rörelseresultat 4,1 2) 8,7 3) 12,3 4) 19,5 5) 14,5 6) Rörelsemarginal, % 4,8 8,2 6,8 9,3 3,9 Antal anställda, medelantal Nettoomsättning fördelad på geografiska marknader 7) Sverige 136,6 179,5 292,8 346,3 632,4 Danmark 18,3 14,8 33,6 31,9 62,1 1) Redovisas efter eliminering av försäljning inom det egna affärsområdet. 2) Redovisas exklusive omstruktureringskostnader om 2,7 MSEK rubricerade som personalkostnader och reaförluster om,1 MSEK, rubricerade som övriga rörelsekostnader. 3) Redovisas exklusive reavinster om 5,6 MSEK rubricerade som övriga intäkter. 4) Redovisas exklusive omstruktureringskostnader om 5,5 MSEK rubricerade som personalkostnader och reaförluster om,1 MSEK, rubricerade som övriga rörelsekostnader. 5) Redovisas exklusive återbetalning av mervärdesskatt om 31,7 MSEK och reavinster om 6, MSEK, rubricerade som övriga intäkter. 6) Redovisas exklusive återbetalning av mervärdesskatt om 31,7 MSEK och reavinster om 6,2 MSEK, rubricerade som övriga intäkter. 7) Nettoomsättning avser endast extern försäljning. Koncernens rörelseresultat MSEK Utfall per kvartal, vänster axel Rullande tolv månader, höger axel

6 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Q2 Intellecta bedriver sin verksamhet i Sverige, Danmark och Kina. Affärsområdesstrukturen återspeglar indelningen av Intellectas kunderbjudande i byråtjänster (Intellecta Consulting) och grafisk produktion samt informations logistik (Intellecta Infolog). Intellecta information om koncernen Se Intellectas hemsida, Utvecklingen inom affärsområdena Intellecta Consulting och Intellecta Infolog beskrivs nedan. AFFÄRSOMRÅDE INTELLECTA CONSULTING Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 76,6 (95,2) MSEK, en minskning med 19,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Arvodesintäkterna uppgick till 43,6 (57,1) och motsvarade en minskning med 23,7 procent jämfört med föregående år. Inköp för kunds räkning sjönk med 13,4 procent till 33, (38,1) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 5,3 (,4) MSEK. Bruttomarginalen blev 56,4 (6,3) procent. Personalkostnaderna reducerades med 9,1 MSEK motsvarande 19,7 procent till 37, (46,) MSEK. Resultatförsvagningen beror främst på avvaktande efterfrågan till följd av det rådande konjunkturläget. Kunderna har dragit ner på sina inköp och en del projekt har skjutits fram. Nedgången i medieinvesteringar har återspeglats i minskade arvodesintäkter. Den 1 april fusionerades Hilanders Kitchen, som erbjuder kommunikationsrådgivning med inriktning på livsmedelsbranschen, med Hilanders under eget varumärke Kitchen dept. Tjänsteområdet behåller sin specialkompetens och inriktning. Genom fusionen skapas en mer slagkraftig verksamhet med sänkta kostnader och minskad administration. Den 21 maj tillträdde Anne Årneby som ny vd för strategioch varumärkesbyrån Rewir. Anne Årneby har lång erfarenhet av affärs- och varumärkesutveckling förenat med tung strategisk kompetens. Hennes uppdrag är att utveckla bolaget vidare och leda det in i nästa fas med fokus på att växla upp Rewirs erbjudande och möta kundernas förväntningar. Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 157,9 (179,5) MSEK, en minskning med 12, procent jämfört med motsvarande period föregående år. Arvodesintäkterna sjönk med 11,9 procent till 15,8 (12,) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,1 (4,6) MSEK med en rörelsemarginal på 2,6 (2,6) procent. Bruttomarginalen var i stort sett oförändrad, 65,2 (66,) procent. Personalkostnaderna reducerades med 13,8 MSEK till 76,7 (9,5), en minskning med 15,2 procent jämfört med föregående år. Minskade intäkter har balanserats upp med genomförda besparingar vid årsskiftet / som minskar affärsområdets kostnadsmassa med cirka 2 MSEK under varav cirka 8 MSEK realiseras under andra halvåret. Rationaliseringar och kostnadsneddragningar fortsätter inom affärsområdet. Intäktsfördelning i Intellecta Consulting, första halvåret Nettoomsättning, rörelseresultat Intellecta Consulting Utställningar/events 24,5% Kommunikationsrådgivning 16,7% Branding och design 15,9% Kampanj/strategi 14,3% IR-kommunikation/årsredovisningar 11,1% Digital kommunikation 1,9% Redaktionell kommunikation 4,5% PR/Public affairs 1,5% Övrigt,6% MSEK Nettoomsättning, vänster axel Rörelseresultat, höger axel , Kv 2, rullande 12 mån 5

7 Q2 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni AFFÄRSOMRÅDE INTELLECTA INFOLOG Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 86,1 (15,7) MSEK, vilket är en minskning med 18,5 procent. Rörelseresultatet uppgick till 1,3 (14,3) MSEK, varav poster av engångskaraktär svarade för 2,8 (5,6) MSEK. I poster av engångskaraktär ingår avvecklingskostnader för uppsagd personal om 2,7 () MSEK och reaförluster/vinster om,1 (5,6) MSEK. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 4,1 (8,7) MSEK. Bruttomarginalen uppgick till 59,3 (62,1) procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, uppgick till 4,8 (8,2) procent. Resultatförsämringen beror främst på minskade affärsvolymer till följd av den svaga konjunkturen. Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 18,9 (21,1) MSEK, vilket är en minskning med 13,9 procent. Rörelseresultatet uppgick till 6,7 (57,2) MSEK, varav poster av engångskaraktär svarade för 5,6 (37,7) MSEK. I poster av engångskaraktär ingår avvecklingskostnader för uppsagd personal om 5,5 () MSEK, återbetalda momsbelopp om (31,7) MSEK och reaförluster/vinster om,1 (6,) MSEK. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 12,3 (19,5) MSEK. Bruttomarginalen uppgick till 65,2 (66,) procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, uppgick till 6,8 (9,3) procent. Resultatförsämringen beror främst på lägre intäkter, vilket är konjunkturbetingat, samt omstruktureringskostnader. Sedan juni har antalet anställda inom Ineko minskat med 26 medarbetare motsvarande 11,5 procent, varav sedan årsskiftet /12 med 11 medarbetare till följd av uppsägningar. Verksamheterna inom Stockholm har sedan föregående år samlokaliserats och konsoliderats. En genomförd effektivisering av affärsområdet beräknas förbättra resultatet med cirka 11 MSEK på årsbasis, varav cirka 5,3 MSEK avser andra halvåret. Samlokaliseringen har skapat en enklare organisation med sänkta kostnader samt ytterligare ökat servicegraden gentemot kunderna. Affärsområdet är väl rustat för att behålla sin ledande roll på den svenska marknaden med god vinstgenereringsförmåga. Inom affärsområdet sker en kontinuerlig tjänsteutveckling. I tjänsteområdets erbjudande ingår specialutformade webbplatser där kunden kan göra sina beställningar och få en överblick över hela processen från beställning till levererad trycksak. Dessa ITlösningar utvecklas löpande och utgör en viktig del i det totala integrerade erbjudandet. SÄSONGSVARIATIONER Intellectas verksamhet är säsongsbetonad. Det första och det sista kvartalet är de säsongsmässigt starkaste, medan det tredje kvartalet är det svagaste. Genom en successiv breddning av vårt tjänsteutbud har dock säsongsvariationerna mildrats. Ett flertal tjänster inom PR/Public affairs, Branding och design, Kampanj/strategi, investerarkommunikation, Redaktionell kommunikation, Event, och Digital kommunikation kännetecknas av en jämnare beläggning under året, jämfört med exempelvis årsredovisningsuppdrag. Kunderbjudanden inom butikskommunikation och förpackningsmarknad inom affärsområde Infolog kännetecknas också av en jämnare beläggning under året. Intäktsfördelning i Intellecta Infolog, första halvåret Nettoomsättning, rörelseresultat, Intellecta Infolog MSEK Grafisk produktion 46% Grafisk produktion, digitaltryck 29% Distribution & Logistiktjänster 11% Funktionsåtaganden 8% Finanstryck 6% Nettoomsättning, vänster axel Rörelseresultat, höger axel ) 2), Kv 2, rullande 12 mån 3) 1) Redovisas exklusive återbetalning av mervärdesskatt om 26,8 MSEK och reavinster om,5 MSEK. 2) Redovisas exklusive återbetalning av mervärdesskatt om 31,7 MSEK och reavinster om 6,2 MSEK. 3) Redovisas exklusive omstruktureringskostnader om 5,5 MSEK och reavinster om,1 MSEK.

8 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Q2 MODERBOLAGET Andra kvartalet Intäkterna uppgick till 9,5 (8,9) MSEK och resultatet efter finansnetto till 3,7 (,5) MSEK. I resultatet ingår utdelningar från dotterbolagen med, (3,5) MSEK. Exklusive utdelningar uppgick resultatet till 3,7 ( 4,) MSEK. Första halvåret Intäkterna uppgick till 19,3 (18,5) MSEK och resultatet efter finansnetto till 4,5 (,3) MSEK. Intäkterna utgörs av till dotter bolagen fakturerade tjänster samt ersättning för hyreskostnader och gemensamma kostnader. Moderbolagets likvida medel svarade för sammanlagt 27,4 (42,6) MSEK. Checkräkningskrediten uppgår totalt till 63, (38,) MSEK och var i sin helhet outnyttjad per -6-3 och per motsvarande period föregående år. En överskottslikviditet om 15,1 MSEK har placerats på ett sparräntekonto med en löpande bindningstid på tre månader. Räntebärande skulder minskade med 42,8 procent till 41,1 (71,9) MSEK. Per den 3 juni var den genomsnittliga löptiden på Intellectas skuldportfölj 1,7 (2,6) år. Den genomsnittliga räntenivån i portföljen var 5,1 (4,42) procent. Moderbolagets justerade egna kapital uppgick till 259,5 (247,4) MSEK. Sedan årets början har det egna kapitalet om 27,1 MSK minskat med 1,6 MSEK. Denna minskning hänför sig till periodens resultat om 3,3 MSEK, minskad med utdelning om 6,2 MSEK samt erlagd likvid för återköp av egna aktier om 1, MSEK. ANTAL MEDARBETARE Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 44 (454). Per den 3 juni uppgick antalet medarbetare till 41 (464), varav 43 (47) i Danmark. Affärsområde Intellecta Consulting har 195 (224) konsulter, affärsområde Intellecta Infolog har 2 (226) medarbetare och moderbolaget 15 (14) medarbetare. INVESTERINGAR Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick totalt till 5, (4,9) MSEK under första halvåret. LIKVIDA MEDEL OCH FINANSIELL STÄLLNING Koncernens likvida medel uppgick till 3,7 (56,3) MSEK per Checkräkningskrediten uppgår totalt till 64,5 (64,5) MSEK och var i sin helhet outnyttjad per -6-3 och per motsvarande tidpunkt föregående år. Intellectas likviditets beredskap i form av outnyttjade krediter och egna medel uppgick till totalt 95,2 (12,8) MSEK per Koncernens räntebärande skulder var vid periodens utgång 95,8 (114,7) MSEK. Koncernens nettoskuld uppgick per till 65,1 (58,4) MSEK. Räntebärande skulder inkluderar finansiell leasing om 36,5 (18,2) MSEK. Per den 3 juni var den genomsnittliga löptiden på Intellecta-koncernens skuldportfölj 2,2 (3,) år. Den genomsnittliga räntenivån i portföljen var 4,43 (4.) procent. Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut uppgick per balansdagen till 45,5 (45,5) MSEK i form av företagsinteckningar, äganderättsförbehåll för maskiner 18,1 (24,6) MSEK och aktier i Rewir AB. Soliditeten uppgick till 41 (42) procent per Koncernens operativa kassaflöde uppgick till 24,3 (73,7) MSEK. I det operativa kassaflödet ingår engångsposter i form av momsåterbetalningar om 14,7 (31,7 ) MSEK. Eget kapital för koncernen uppgick till 217,9 (246,8) MSEK. Sedan årets början har det egna kapitalet om 223,8 MSEK minskat med 5,9 MSEK. Minskningen hänför sig till periodens totalresultat om 1,3 MSEK minskad med utdelning om 6,2 MSEK samt erlagd likvid för återköp av egna aktier om 1, MSEK. Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till,45 (9,8) SEK. Eget kapital per aktie efter utspädning utgjordes av 52,25 (58,1) SEK. Balansdagens aktiekurs uppgick till 37,5 (45,2) SEK. Kapitalstruktur och nettoskuldsättning Avkastning på eget kapital Tillgångar, MSEK vänster axel Eget Kapital, MSEK vänster axel 7 6 5,5 Eget Kapital, MSEK vänster axel,4,3 Avkastning, % höger axel Nettoskuldsättningsgrad, ggr höger axel 4 3,2, ,,1 5, , Kv , Kv 2, rullande 12 mån 7

9 Q2 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni MOMSÅTERBETALNING Med anledning av en dom i EU-domstolen (mål C-88/9, Graphic Procédé) den 11 februari 21 har gränsdragningen mellan tryckeriers tillhandahållande av varor (trycksaker) och tjänster klarlagts. I Sverige har gränsdragningen särskild betydelse för tillämpningen av den reducerade mervärdeskatten på sex procent som gäller för vissa trycksaker (den så kallade bokmomsen). Intellecta har efter analys av domen och kontakt med Skatteverket begärt omprövning av de tidigare beskattningsåren från och med 24. Omprövningarna har resulterat i att Intellecta under 21 erhållit 26,8 MSEK och 49,5 MSEK under, varav 31,7 MSEK är intäktsförda i form av momsåterbetalningar. Beloppen är intäktsförda i räkenskaperna utifrån bedömningen att de återbetalda momspengarna inte kommer att bli föremål för återbetalningskrav. Under det första kvartalet har Intellecta erhållit ytterligare 14,7 MSEK i momsåterbetalningar, varav 1,2 MSEK har återbetalats till kunder. Utöver dessa återbetalningar återstår ett mindre belopp att erhålla. Skatteverket har efter periodens utgång meddelat att cirka 2,2 MSEK kommer att utbetalas. Skatteverkets senaste direktiv gör det oklart hur återbetalda momsbelopp ska redovisas i verksamheten fortsättningsvis. Intellecta kan inte, på grund av ett antal faktorer i dagsläget, bedöma den slutliga utkomsten av återbetalningar av moms på grund av den alltjämt rådande osäkerheten på området. Intellecta har därför valt att per Q2 fortsätta reservera medel om totalt 29,9 MSEK. ANTAL UTESTÅENDE AKTIER OCH EGNA AKTIER Antalet utestående aktier i Intellecta uppgick per -6-3 till , varav B-aktier och 256 A-aktier. Vid omröstning på årsstämma innebär en aktie av serie A tio röster och en aktie av serie B en röst. Intellecta har under perioden 14 juni till och med 3 juni återköpt egna B-aktier för totalt 3,2 MSEK. Den genomsnittliga aktiekursen uppgick till 36,89 SEK. Återköpet är ett led i Intellectas strävan att kunna använda sig av egna aktier som betalningsmedel vid förvärv. VÄSENTLIGA RISKER Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker. Intellecta är verksamt på en rad olika konkurrensutsatta produkt- och tjänsteområden. Intellecta har definierat begreppet risk som allt som kan ha en väsentlig negativ effekt på uppnåendet av Intellectas mål. Risker kan vara hot, osäkerhetsfaktorer eller förlorade möjligheter avseende Intellectas nuvarande eller framtida verksamhet. Finansiella risker omfattar i första hand risker relaterade till valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisk. Det övergripande ansvaret för att hantera koncernens finansiella risker samt utveckla metoder och principer för att hantera finansiella risker ligger inom koncernledningen och finansfunktionen. Utöver de risker som beskrivs i Intellectas årsredovisning bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. För en fullständig redogörelse av de risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för. OSÄKERHETSFAKTORER Intellecta har hos Skatteverket ansökt om återbetalning av moms enligt mål C-88/9 i EU-domstolen. Under perioden har Intellecta erhållit en viss återbetalning från Skatteverket. Risken för vidare återbetalning till kunder har bedömts av Intellecta och en framlagd finansiell rapport återspeglar denna bedömning. I detta ingår även bedömning av risker för överklagande av domen från Skatteverket. Den fortsatta konjunkturutvecklingen under kan vidare komma att påverka intäkterna och resultatet för återstoden av. Detta kan också ha en inverkan på kommande bedömning av värdet av de immateriella tillgångarna i koncernen. Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK Kassaflöde , Kv 2, rullande 12 mån 8

10 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Q2 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Transaktioner mellan Intellecta och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Ny Vd och koncernchef Den 13 augusti tillträdde Yann Blandy som Vd och koncernchef för Intellecta enligt pressmeddelande lämnat den 9 mars. Yann Blandy kommer från tjänsten som verkställande direktör på Cision Europe. Han har lång erfarenhet av försäljning och företagsledning. Ny styrelseordförande Richard Ohlson, tidigare VD och koncernchef för Intellecta, är ny styrelseordförande i bolaget från och med den 13 augusti. Inga händelser har inträffat som haft någon väsentlig inverkan på det per den 3 juni redovisade resultatet samt den finansiella ställningen som framgår av denna rapport. NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE Niomånadersrapport lämnas den 8 november. REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernen Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 delårsrapportering samt enligt Rådet för finansiell rapportering RFRI. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och de av EU antagna tolkningarna av gällande standards och International Financial Reporting Interpretations Committe (IFRIC). Tilllämpade redovisningsprinciper överensstämmer i allt väsentligt med vad som framgår av årsredovisningen för. Moderbolaget Moderbolaget, Intellecta AB, tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciperna överensstämmer med de från föregående år samt, i tillämpliga delar, med koncernens redovisningsprinciper. Denna rapport har inte varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 29 augusti Intellecta AB (publ) Richard Ohlson Ordförande Yann Blandy Claes Dinkelspiel Lars Fredrikson VD och koncernchef Styrelseledamot Styrelseledamot Pål Hodann Gunnar Mannerheim Carola Määttä Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Leila Swärd Ramberg Styrelseledamot 9

11 Q2 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Koncernens rapport över totalresultat belopp i ksek /12 Juli juni1) Jan dec Nettoomsättning 2) Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Nedskrivning av goodwill Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Resultat Övrigt totalresultat Aktuariell förlust på pensionsförpliktelser Omföring mellan fritt kapital och omräkningsdifferens Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Likvidation av bolag Skatt hänförligt till övrigt totalresultat Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare ) Rullande 12 månader 2) Nettoomsättningen redovisas inkl.förändring av lager av produkter i arbete. Data per aktie /12 BELOPP I SEK Juli juni 1) Jan dec Resultat per aktie före och efter utspädning 1,7 1,5,45 9,8 4,65 4,75 Eget kapital per aktie före och efter utspädning 52,25 58,1 52,25 58,1 52,25 53,3 Antal aktier vid periodens slut Antal aktier vid periodens slut, exkl. återköpta egna aktier, före och efter utspädning Antal aktier, genomsnitt exkl. återköpta egna aktier, före och efter utspädning Antal återköpta egna aktier vid periodens slut Balansdagens kurs 37,5 45,2 37,5 45,2 37,5 31,4 1) Rullande 12 månader 1

12 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Q2 Koncernens rapport över finansiell ställning belopp i ksek TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 1) Materiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager, råvaror och förnödenheter Pågående arbeten Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar ) Varav goodwill, MSEK 22, 21,9 21,9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Räntebärande långfristiga skulder Ej räntebärande långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Ej räntebärande kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder 1) ) Varav räntebärande skulder, MSEK 95,8 114,7 115,5 Sammanställning antal aktier Aktie Röster Antal aktier Antal röster A B Totalt

13 Q2 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL belopp i ksek Aktie kapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt tillskjutet kapital 1) Balanserad Reserver 2) vinst Summa eget kapital Ingående balans per Totalresultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Aktuariell förlust på pensionsförpliktelser 3 3 Omräkningsdifferens utländsk verksamhet Likvidation av bolag Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Utdelning avseende Återköp egna aktier Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per Hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktie Övrigt Balanserad Summa eget belopp i ksek kapital tillskjutet kapital 1) Reserver 2) vinst kapital Ingående balans per Totalresultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Aktuariell förlust på pensionsförpliktelser Omräkningsdifferens utländsk verksamhet Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Utdelning avseende Återköp egna aktier Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per ) Övrigt tillskjutet kapital består av aktier emitterade till överkurs och premier för teckningsoptioner. 2) Avser främst omräkningsdifferens utländsk verksamhet. 12

14 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Q2 Rapport över kassaflöden för koncernen belopp i ksek Jan-juni Jan dec Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Ökning ( )/minskning (+) av varulager Ökning ( )/minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+)/minskning ( ) av kortfristiga skulder Summa kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av verksamheter ) ) Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av långfristig upplåning Förändring av kortfristig upplåning Förändring av övriga långfristiga skulder Amortering av finasiell leasing Återköp av egna aktier Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut Betald låneränta ) Avser utbetald köpeskilling för Ineko AB (f.d. Ekotryck Redners AB) och Bodén & Co Kommunikation AB. 2) Avser utbetald köpeskilling för Ineko AB (f.d. Ekotryck Redners AB). 13

15 Q2 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Koncernens rörelsesegment Rörelsesegment Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Intellecta har, baserat på detta, identifierat den högste verkställande beslutsfattaren för respektive segment som affärsområdescheferna för Intellecta Consulting och Intellecta Infolog. Intellectas verksamhet finns i Sverige och Danmark. Övrigt består av huvudkontor och moderbolag, koncernfinans och andra funktioner som handhas centralt och relaterar till koncernen som helhet. Resultatet avseende dessa verksamheter ingår i kolumnen Övrigt. Försäljning mellan affärsområdena förekommer i viss utsträckning och redovisas i nedan tabell för perioden. De intäkter från externa parter som rapporteras till respektive affärsområdeschef är framtagna enligt samma principer som i resultaträkningen. Affärsområdescheferna för Intellecta Consulting respektive Intellecta Infolog bedömer affärsområdenas resultat baserat på rörelseresultat, EBIT. Detta mått omfattar inte eventuella nedskrivningar. Ränteintäkter och räntekostnader fördelas inte på segmenten utan hänförs till Övrigt, då dessa poster påverkas av åtgärder som vidtas av koncernens finansfunktion. Övrig information som rapporteras till affärsområdescheferna redovisas och mäts på ett sätt som är konsistent med de finansiella rapporterna. Tillgångarna fördelas baserat på segmentets verksamhet och tillgångens fysiska placering. Tillgångar som inte allokerats till affärsområdena omfattar uppskjutna skattefordringar, finansiella tillgångar som kan säljas och finansiella instrument som hålles till förfall, då dessa tillgångar hanteras gemensamt för samtliga bolag på en central nivå. Andra kvartalet belopp i ksek Affärsområde Intellecta Consulting Affärsområde Intellecta Infolog Övrigt Koncern eliminering Totalt koncernen Totala intäkter i segmentet Koncerninterna intäkter i segmentet Intäkter från externa kunder Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter i segmentet Rörelseresultat, EBIT Totala tillgångar Medelantalet årsanställda En avstämning av totalt EBIT mot koncernens resultat före skatt är enligt följande: Rörelseresultat, EBIT Finansiella kostnader Finansiella intäkter Resultat före skatt Information om geografiska områden Sverige Danmark Totalt koncernen Intäkter från externa kunder Totala tillgångar

16 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Q2 Koncernens rörelsesegment, forts Första halvåret belopp i ksek Affärsområde Intellecta Consulting Affärsområde Intellecta Infolog Övrigt Koncern eliminering Totalt koncernen Totala intäkter i segmentet Koncerninterna intäkter i segmentet Intäkter från externa kunder Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter i segmentet Rörelseresultat, EBIT Totala tillgångar Medelantalet årsanställda En avstämning av totalt EBIT mot koncernens resultat före skatt är enligt följande: Rörelseresultat, EBIT Finansiella kostnader Finansiella intäkter Resultat före skatt Information om geografiska områden Sverige Danmark Totalt koncernen Intäkter från externa kunder Totala tillgångar

17 Q2 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Nyckeltal för koncernen /12 Juli juni Jan dec 21 Jan dec 29 Jan dec 28 Jan dec Nettoomsättning 1) 155, 194,3 326,4 378,2 642,7 694,5 662,3 675, 583,6 EBITDA, MSEK 1,6 17,5 18,5 72,6 21,1 75,1 79,9 6,8 67, Rörelseresultat (EBIT), MSEK 8,6 1, 4,6 57,6 19,3 33,7 38,7 29,1 47,1 Rörelsemarginal, % 5,5 5,1 1,4 15,2 3, 4,9 5,8 4,3 8,1 Resultat före skatt, MSEK 9,1 8,8 3,2 56,7 22,4 31, 36,8 27,5 48,2 Vinstmarginal, % 5,9 4,5 1, 15, 3,5 4,5 5,6 4,1 8,3 Resultat efter skatt, MSEK 7,1 6,4 1,9 41,6 19,5 2,2 23,7 19,9 35,3 Resultat per aktie, SEK 2) 1,7 1,5,45 9,8 4,65 4,75 5,55 4,65 8,6 Utdelning per aktie 2, 1,25 3, Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 2),9 6, 5,8 17,3 1,35 21,9 14,85 25,9 17,25 Avkastning på eget kapital, % 3) 8,4 19,9 8,4 19,9 8,4 9,2 11,5 1,2 2,5 Avkastning på totalt kapital, % 3) 3,1 12,7 3,1 12,7 3,1 6,5 7,1 5,5 11,9 Avkastning på sysselsatt kapital, % 3) 5,2 19,8 5,2 19,8 5,2 1,6 12,9 11,5 23,1 Eget kapital per aktie, SEK 4) 52,25 58,1 52,25 58,1 52,25 53,3 5,45 46,4 44,8 Soliditet, % Nettoskuldsättningsgrad, ggr 5),3,24,3,24,3,33,55,24,16 Nettoskuld/EBITDA, ggr 6) 3,9,54 3,9,54 3,9,97 1,49,79,45 Skuldsättningsgrad, ggr,44,46,44,46,44,52,63,35,31 Räntetäckningsgrad, ggr 7) 3, 13, 3, 13, 3, 6,1 11, 11,3 22,1 Disponibla likvida medel, MSEK 8) 95,2 12,8 95,2 12,8 95,2 17,1 82,1 7,6 88,5 Investeringar i anläggningstillgångar, inkl finansiell leasing, MSEK 3,9 2,7 5, 4,9 36, 35,9 22,8 113,1 153, Koncernen, medelantal anställda varav AO Intellecta Consulting varav AO Intellecta Infolog Koncernen, antal anställda vid periodens utgång varav AO Intellecta Consulting varav AO Intellecta Infolog ) Nettoomsättningen redovisas inkl.förändring av lager av produkter i arbete. 2) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna. 3) Avkastningen har beräknats på resultatet för den senaste 12-månadersperioden. 4) Eget kapital per aktie definieras också som substansvärde före/efter utspädning per aktie då dolda reserver i tillgångar som har objektiva marknadsvärden saknas. Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna. 5) Vid beräkning av nettoskuldsättningsgrad används räntebärande skulder med avdrag för likvida medel. 6) Nettoskuld/EBITDA har beräknats på resultatet för den senaste 12-månadersperioden. 7) Räntetäckningsgraden har beräknats på resultatet för den senaste 12-månadersperioden. 8) Disponibla likvida medel inkluderar outnyttjad checkräkningskredit 64,5 (64,5) MSEK och kortfristiga placeringar. 16

18 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Q2 Definitioner Avkastning på eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på totalt kapital EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) Nettoskuld/EBITDA Nettoskuldsättningsgrad Rörelsemarginal Skuldsättningsgrad Soliditet Substansvärde Sysselsatt kapital Vinstmarginal Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Rörelseresultat ökat med avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar. Räntebärande skulder minus likvida medel i förhållande till rörelseresultat ökat med avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar. Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel i relation till redovisat eget kapital. Resultat efter av- och nedskrivningar i förhållande till nettoomsättning. Räntebärande skulder med avdrag för finansiella räntebärande tillgångar i relation till eget kapital. Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Motsvarar koncernens eget kapital. Totala tillgångar minskade med likvida medel och icke räntebärande skulder. Resultat efter finansnetto i förhållande till nettoomsättning. 17

19 Q2 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Intäkter och resultat för koncernen, kvartalsfördelat (12 mån) msek Kv1 Kv 2 S:a Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 S:a Nettoomsättning 171, ,4 183,9 194,3 135,1 181,2 694,5 Rörelseresultat 13,2 8,6 4,6 47,6 1, 7,3 16,6 33,7 Finansiella poster,9,5 1,4,3 1,2 1,8 2,7 Resultat före skatt 1) 12,3 9,1 3,2 47,9 8,8 8,3 17,4 31, Resultat från avvecklad verksamhet Resultat före skatt inklusive avvecklad verksamhet 12,3 9,1 3,2 47,9 8,8 8,3 17,4 31, Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet 9,1 9,1 3,2 35,2 6,4 6,1 15,3 2,2 Resultat per aktie 2) 2,15 1,7,45 8,25 1,5 1,45 3,65 4,75 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 2) 4,9,9 5,8 11,3 6, 2, ,9 Eget kapital per aktie 2) 55,45 52,25 52,25 58,95 58,1 56,9 53,3 53,3 Avkastning på eget kapital, % 2,5 8,4 8,4 19,1 19,9 22,7 9,2 9,2 Avkastning på sysselsatt kapital, %,3 5,2 5,2 21, 19,8 21,6 1,6 1,6 Avkastning på totalt kapital, %,2 3,1 3,1 11,6 12,7 14,3 6,5 6,5 Rörelsemarginal, % 7,7 5,5 1,4 25,9 5,1 neg neg 4,9 Vinstmarginal, % 7,2 5,9 1, 26, 4,5 neg neg 4,5 Soliditet Nettoskuldsättningsgrad, ggr,23,3,3,3,24,29,33,33 Nettoskuld/EBITDA, ggr 1,35 3,9 3,9,7,54,61,97,97 Skuldsättningsgrad, ggr,45,44,44,5,46,45,52,52 Räntetäckningsgrad, ggr,2 3, 3, 14,6 17, 14,1 6,1 6,1 Disponibla likvida medel, MSEK 113,1 95,2 95,2 115,7 12,8 96,4 17,1 17,1 21 (12 mån) 29 (12 mån) msek Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 S:a Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 S:a Nettoomsättning 183,2 175,7 112,6 19,8 662,3 192,7 177,5 117,1 187,7 675, Rörelseresultat 2,3 7,7 13,2 23,9 38,7 15, 4,4 6,3 16, 29,1 Finansiella poster,3,6 1,2,2 1,9,3,9,8,2 1,6 Resultat före skatt 1) 2, 7,1 14,4 24,1 36,8 15,3 3,4 7, 15,8 27,5 Resultat från avvecklad verksamhet Resultat före skatt inklusive avvecklad verksamhet 2, 7,1 14,4 24,1 36,8 15,3 3,4 7, 15,8 27,5 Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet 14,6 5,2 1,7 14,6 23,7 11,4 2,5 5,3 11,3 19,9 Resultat per aktie 2) 3,45 1,2 2,5 3,45 5,55 2,7,6 neg 2,65 4,65 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 2) 3,8 4,7 4,5 1,85 14,85 1,35 4,1 15,1 5,3 25,9 Eget kapital per aktie 2) 49,7 49,6 47, 5,45 5,45 47,45 44,9 43,75 46,4 46,4 Avkastning på eget kapital, % 11,2 12,8 1,6 11,5 11,5 17,7 13,2 9,9 1,2 1,2 Avkastning på sysselsatt kapital, % 12,5 12,3 9,7 12,9 12,9 2,3 15,9 12, 11,5 11,5 Avkastning på totalt kapital, % 6,2 7,1 6,1 7,1 7,1 11,1 8,5 6,7 5,5 5,5 Rörelsemarginal, % 11,1 4,4 neg 12,5 5,8 7,8 2,5 neg 8,5 4,3 Vinstmarginal, % 1,9 4, neg 12,6 5,6 7,9 1,9 neg 8,4 4,1 Soliditet Nettoskuldsättningsgrad, ggr,16,67,81,55,55,24,21,38,24,24 Nettoskuld/EBITDA, ggr,5 2,2 2,62 1,49 1,49,71,66 1,26,79,79 Skuldsättningsgrad, ggr,31,7,83,63,63,34,31,38,35,35 Räntetäckningsgrad, ggr 13,4 17, 12,1 11, 11, 35,9 11,6 7,7 11,3 11,3 Disponibla likvida medel, MSEK 82,1 62,2 37,2 82,1 82,1 86,3 85,4 64,1 7,6 7,6 1) Exklusive jämförelsestörande poster i kvarvarande verksamhet. 2) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna. 18

20 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Q2 Resultaträkning för moderbolaget belopp i ksek /12 Juli juni 1) Jan dec Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Resultat från andelar i koncernföretag Nedskrivning andelar i koncernföretag 11 2) 11 2) Finansiella intäkter och liknande resultatposter Finansiella kostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Resultat ) Rullande 12 månader. 2) Avser nedskrivning av andelar i koncernbolag i samband med en värdering av innehavet. Nedskrivningen påverkar koncernens resultat och finansiella ställning. MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT belopp i ksek /12 Juli juni 1) Jan dec Resultat Övrigt totalresultat Koncernbidrag från dotterbolag Skatteeffekt av koncernbidrag från dotterbolag Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Summa totalresultat ) Rullande 12 månader. 19

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Q4 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december Bokslutskommuniké 1 januari 31 december Kraftigt förbättrat resultat för Q 4 som överträffade tidigare prognos Starkt avslut av året för affärsområdet Infolog

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2013 januari - mars

DELÅRSRAPPORT 2013 januari - mars STOCKHOLM 2013-04-19 DELÅRSRAPPORT 2013 januari - mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2013. Händelser under januari-mars Rörelseresultatet

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 Årets nio första månader New Nordic koncernens omsättning i lokala valutor ökade med 13,6 procent under årets nio första

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer