Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 maj 2009 kl. 08:15-16:10.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 maj 2009 kl. 08:15-16:10."

Transkript

1 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 maj 2009 kl. 08:15-16:10. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Sven-Åke Eriksson (C) Ove Wallberg (M) Monica Olsson (S) Närv from kl. 8:55-16:00 Bengt-Ola Olsson (S) Ersättare för Stig Jonsson (S) Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare Kerstin Oremark Kommunchef Mona Franzén Lundin Kvalitetssamordnare Ronny Spångberg Verksamhetschef 75 Boerje Bohlin (S) Ordf. utbildnings- och kulturnämnden Närv. from kl. 13:00 85 Annkristine Elfvendal Förvaltningschef 85 Margareta Tamm Persson Ekonomichef 85 Utses att justera Justeringens plats och tid Ove Wallberg (M) Kommunkontoret i Bergsjö Underskrifter Sekreterare Paragrafer Eva Engström Ordförande Stig Eng Justerande Ove Wallberg Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö. Underskrift Eva Engström

2 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (14) 75 Begäran om anslag till Varselakuten. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att kommunstyrelsen anslår 250 tkr till programpunkt 32 AMA för Varselakuten, ny verksamhet från Beslutsunderlag Omsorgs- och lärandenämndens protokoll 38/2009. Uppdra till kommunchef Kerstin Oremark att bereda ärendet.

3 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (14) 76 Dnr 101/2009 Medborgarundersökning. Ledningskontoret har genomfört en medborgarundersökning Vad tycker du om din kommun? Utvecklingssamordnare Mona Franzén-Lundin föredrar en första sammanställning av enkätsvaren. Enkäten efterfrågar medborgarens syn på Nordanstig som en plats att bo på, deras syn på kommunens verksamheter samt möjligheten till inflytande i kommunen. Enkäten har skickats till 500 slumpmässigt utvalda personer. Svarsfrekvensen är 38 %. Sammanställningen kommer även att redovisas i kommunstyrelsen och i fullmäktige. Överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och fullmäktige.

4 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (14) 77 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nordanstigs kommun. Ett av fullmäktiges främsta mål är att debutåldern för bruk av tobak, alkohol och andra droger hos ungdomar ska höjas med 6 månader och användandet ska minska. I stävan att nå det har kommunstyrelsen antagit målet att utarbeta en allmän ordningsstadga med bl.a. förbud mot förtäring av alkohol på allmän plats. Ledningskontoret har sammanställt ett förslag till allmänna ordningsföreskrifter för Nordanstigs kommun. Förslaget har behandlats i BRÅ- och folkhälsorådet som föreslår att 12 som behandlar förtäring av alkohol, endast ska gälla på vissa platser. Platserna behöver namnges eller framgå av en bifogad karta. Invänta BRÅ- och folkhälsorådets beredning av ärendet med målsättningen att ordningsföreskrifterna kan behandlas i kommunstyrelsen 4 juni 2009.

5 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (14) 78 Dnr 29/2009 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. Ledningskontoret har utarbetat ett förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. Revideringen är en anpassning i den nya organisationen. Arbetsutskottet diskuterar delegationens riktningar och former för återrapportering och uppföljning av delegationsbeslut. 1. Uppdra till kommunchef Kerstin Oremark att ta upp kommunstyrelsens delegation och organisation på kommunstyrelsens utbildningsdag 3 juni Kerstin Oremark får även uppdraget att redovisa fördelningen av uppdrag, ansvar och befogenheter för förvaltningschefer, verksamhetschefer och enhetschefer i en arbetsbeskrivning utifrån den nya förvaltningsorganisationen.

6 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (14) 79 Gransksningsrapport av Årsredovisning 2008 för Nordanstigs kommun. Revisionen har genomfört en granskning av Årsredovisning 2008 för Nordanstigs kommun. Rapporten lämnas till kommunstyrelsen för kommentarer samt till fullmäktiges presidium för kännedom. Kommentarer till rapporten ska lämnas senast Uppdra till ekonomichef Margareta Tamm Persson att utarbeta ett förslag till yttrande över rapporten.

7 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (14) 80 Remiss Trygg med vad du äter nya myndigheter för säkra livsmedel och hållbar produktion. Jordbruksdepartementet har lämnat betänkandet Trygg med vad du äter nya myndigheter för säkra livsmedel och hållbar produktion, till kommunen för yttrande. Nordanstigs kommun är enda remissinstansen bland kommunerna i Gävleborgs län. Yttrande över betänkandet ska lämnas senast Uppdra till samhälllsbyggnadschef Thord Wannberg att tillsammans med norrhälsinge miljökontor utarbeta ett förslag till yttrande till kommunstyrelsen möte 4 juni 2009.

8 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (14) 81 Ansökan om handikappanpassning av badstranden i Sörfjärden. Styrelsen för Intresseföreningen i Sörfjärden föreslår att kommunen anordnar en handikappramp på badstranden i Sörfjärden för att erbjuda handikappade en möjlighet att nå stranden. En ramp skulle även underlätta framkomligheten för barnvagnar, rullstolar och rullatorer. Handikapprådet har yttrat sig i ärendet och ställer sig positiva till förslaget om träramp på badstranden. Yrkanden Ove Wallberg (M) yrkar avslag på framställan. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande och finner det antaget. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar Kommunen ser för närvarande ingen möjlighet att bistå med hjälp till en träramp på badstranden i Sörfjärden och avslår därför framställan.

9 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (14) 82 Dnr 334/2008 Ansökan om bidrag till bygglovsavgift och sopcontainer. Mellanfjärdens fiskehamnförening ansöker om bidrag till bygglovsavgiften samt bidrag till hyra av sopcontainer. Bygglovsavgiften på kronor avser tillbyggnad av hygienutrymmet i det redan befintliga servicehuset till båtgästhamnen. Föreningen ansöker även om bidrag till hyra av sopcontainer som står uppställd vid gästhamnen. Containern är avsedd till gästhamnens båtgäster men används även av andra sommarboende samt bilburna turister. Beslutsunderlag 1. Arbetsutskottet beslutar remittera ärendet till renhållningen för yttrande över ansökan om bidrag till sopcontainer samt remittera ärendet till ledningskontoret för yttrande över bidrag till bygglovsavgiften (arbetsutskottets protokoll 117/2008). 2. Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet till renhållningen för utredning av sommarhushållens avfallsmöjligheter på öarna. Rapport på arbetsutskottets möte 19 maj 2009 (arbetsutskottets protokoll 6/2009). 3. Arbetsutskottet förslår att kommunstyrelsen beslutar bevilja bidrag till bygglovsavgiften på kronor då byggnationen tillgodoser kommunens turistiska verksamhet (arbetsutskottets protokoll 6/2009). 4. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till arbetsutskottet med uppdraget att utarbeta principer för turistisk verksamhet (kommunstyrelsens protokoll 11/2009). 5. Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att lämna förslag på formulering av turistisk verksamhet (arbetsutskottets protokoll 25/2009). 6. Samhällsbyggnadschef Thord Wannberg föreslår att renhållningen bidrar med kronor plus moms per år i 2009 års kostnadsnivå. Fiskehamnsföreningen kan debitera renhållningen en gång per år. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar Avslå ansökan om bidrag för hyra av container.

10 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL10 (14) 83 Ansökan om bidrag ur Sundins minnesfond. Frida Lööf ansöker om bidrag ur Per och Anna Sundins fond för sina studier vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala där hon läser till husdjursagronom. Per och Anna Sundins fond utdelar bidrag till ungdomar boende inom Harmångers socken som bedriver studier inom skogs- och jordbruksnäringen. Frida har tidigare beviljats bidrag. Bevilja Frida Lööf bidrag med kronor per termin under läsåret 2008/2009 mot uppvisande av studieintyg.

11 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL11 (14) 84 Dnr 16/2009 Informationer och övriga ärenden. Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden. Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra ärenden att tas upp. Extra ärenden kommer att behandlas så att de får anmälas och sedan beslutar kommunstyrelsen om ärendet ska betraktas som information, om ärendet ska utredas vidare eller om ärendet ska överlämnas till annan nämnd. Informationer Rapport om vindkraft. Stig Eng informerar om plangruppens pågående arbete med att yttra sig över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för RES-Skandinavien. Förslaget är ett yttrande över uppförande av Norrhälsinge vindkraftpark, gruppstation för 81 vindkraftverk. Extra ärenden Nordanstig Vatten AB ansöker om en justering av den interna låneräntan för upptaget lån hos Nordanstigs kommun. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunen avslår begäran med rekommendationen att Nordanstig Vatten AB istället upptar lånet externt. Utbildnings- och kulturnämnden ansöker om 200 tkr för en tvåårsperiod för att stödja två kulturprojekt. De aktuella projekten är Stocka filmfestival och Häktet kostcentrum i Norra Hälsingland. Förvaltningschef Annkristine Elfvendal föredrar ärendet. 1. Avvakta beslut i ärendet om stöd till kulturprojekten Stocka filmfestival och Häktet - kostcentrum i Norra Hälsingland. 2. Godkänna informationen om arbetet med yttrande över vindkraftpark. Förslag till yttrande redovisas till kommunstyrelsen 19 maj Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar Avslå begäran om justering av interna låneräntan med rekommendationen att Nordanstig Vatten AB istället upptar lånet externt.

12 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL12 (14) Forts. 84 Jäv Sven-Åke Eriksson (C) anmäler sig jävig och deltar inte i beslutet för Nordanstig Vatten AB:s ansökan om justerad intern låneränta.

13 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL13 (14) 85 Dnr 2009/100 Budgetramar och fullmäktiges mål för Arbetsutskottet har utarbetat förslag till budgetramar och fullmäktigemål för Förslaget har utarbetats i samarbete med nämndernas ordföranden och redovisats för fullmäktige presidium. Förslagen till fullmäktigemål har behandlats av fullmäktige i form av en direktivdiskussion. Utifrån direktivdiskussionen har arbetsutskottet utarbetat ett förslag till fullmäktigemål för Verksamhetsplanen som antogs i samband med budget för 2009 är fastställd till 455 mkr för 2010 och 465 mkr för Enligt tidsplanen för budgetarbetet ska förslag lämnas till kommunstyrelsen 4 juni för antagande i fullmäktige 22 juni Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar de ekonomiska förutsättningarna med en prognos för utfallet på helår för 2009 utifrån utfallet per april månad. Utifrån arbetsutskottets uppdrag 7 maj 2009 föredrar förvaltningschef Annkristine Elfvendal beräknade investeringskostnader utom- och inomhus, besparingseffekter samt påverkan på utbildningens kvalitet utifrån förvaltningens förslag till långsiktig, heltäckande skolstruktur för kommunen. Beräkningarna omfattar även Fröstuna skola. Förslaget innebär en förändring i Lokalresursplanen som ska behandlas av kommunstyrelsen 19 maj Ledningsgruppen föreslår att en samlad ram antas i fullmäktige i juni 2009 i stället för en ram för varje nämnd. 1. Uppdra till ledningsgruppen att på kommunstyrelsens möte 4 juni presentera en handlingsplan för kostnadsreduceringar under åren med konsekvensbeskrivning. 2. Överlämna förslag till justerad Lokalresursplan till kommunstyrelsens sammanträde 19 maj Uppdra till ledningsgruppen att utarbeta förslag till budget på programpunktsnivå. Arbetsutskottets förslag Fullmäktige beslutar 1. Anta budgetram 2010 för samtliga nämnder på 411, 6 mkr.

14 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL14 (14) Forts Anta följande fullmäktigemål för 2010: Stödja barn och ungas utveckling Andelen elever som når målen i grundskolan skall år från år öka med strävan att alla elever har fullständiga betyg när de lämnar grundskolan. Under perioden ska debutåldern hos ungdomar senareläggas med 6 månader för bruk av tobak, alkohol och andra droger och användandet ska minska. Kommunen ska verka för ett narkotikafritt Nordanstig. Aktiv kultur och fritid Varje år stödja 1-3 kulturprojekt som i sin struktur långsiktigt kan leda till ett varumärke för Nordanstig. Bo och verka lokalt och globalt Under 2010 utveckla de allmänna kommunikationerna för att underlätta pendling inom arbetsmarknadsregionen. Långsiktig hållbar utveckling Verka för ett positivt inflyttningsnetto med målet att antalet medborgare ska öka under åren Trygg inom omsorgen Andelen omsorgstagares upplevelse av trygghet ska öka under åren Stärka näringslivsklimat och egen försörjning Under 2010 ska beslutsprocesser och tillståndsgivande kopplas till tjänstegarantier som är kända, accepterade och synliggjorda.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 8 juni 2015 kl. 18:00-22:10. Eva Engström Sekreterare Micael Löfqvist Vd MittSverige Vatten AB

Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 8 juni 2015 kl. 18:00-22:10. Eva Engström Sekreterare Micael Löfqvist Vd MittSverige Vatten AB NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (25) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 8 juni 2015 kl. 18:00-22:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2014 kl. 08:15-16:10.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2014 kl. 08:15-16:10. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (53) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2014 kl. 08:15-16:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Rapport: Kvalitetssäkring av verksamhet och ekonomi 2015-2018.

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Rapport: Kvalitetssäkring av verksamhet och ekonomi 2015-2018. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 13 november 2014 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

3. Förslag till budgetanpassning 2015-2018 för Nordanstigs kommun. 4. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun.

3. Förslag till budgetanpassning 2015-2018 för Nordanstigs kommun. 4. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott OBS! Dagen. Förstärkt ledningsutskott på ärendena 3-4. KALLELSE Till ledamöter Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården. Tid: Måndag 8 juni 2015 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om färdtjänstrapport. 4. Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om färdtjänstrapport. 4. Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 mars 2004 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om färdtjänstrapport.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00. Ulla Britt Hånell sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00. Ulla Britt Hånell sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00 Beslutande

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildnings- och kulturnämnden 2007-12-12 1(18) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 9 mars 2005 kl. 09:00 15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 11:55 13:10

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 9 mars 2005 kl. 09:00 15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 11:55 13:10 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (17) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 9 mars 2005 kl. 09:00 15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 11:55 13:10 Beslutande

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 2015-03-09 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c)

Läs mer