TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001"

Transkript

1 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001

2 kommunen Tomelilla kommuns organisation ö Kommunfakta Antal invånare 31 december 2001, Befolkningsförändring under 2001, +60 Fördelning av antalet sysselsatta i % Jordbruk 10 Industri 21 Bygg 7 Handel & kommunikation 20 Privata tjänster 10 Offentliga tjänster 30 Övrigt 2 Största företagen i kommunen Skånemejerier Stifab-Farex TetraPak VTV Ingelsta Kalkon Norfrig Medscand Medical Andel invånare i % 0 6 år år år Kommunfullmäktige Tomelilla kommun styrs av en borgerlig majoritet bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Kommunens väl. Kommunfullmäktiges 41 mandat fördelas enligt följande: Moderaterna 10 Centerpartiet 7 Folkpartiet 2 Socialdemokraterna 14 Miljöpartiet 1 Kommunens väl 3 Kristdemokraterna 2 Vänsterpartiet 2 2 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001

3 inledning Kommunstyrelsen ordförande Under året som gått har vi fått möjlighet att månad för månad följa den ekonomiska utvecklingen i kommunen. Vi har vid tre tillfällen fått förvaltningarnas kommentarer till läget och synen på hur servicen utvecklats i förhållande till de uppsatta målen. Vi har fått prognoser på hur det ser ut fram till årets slut. Detta är bra och har gett oss politiker en möjlighet att ingripa för att ändra och slå till bromsarna där det visat sig behövas. Balans i kommunens ekonomi dvs att utgifterna inte får överskrida inkomsterna och god ekonomisk hushållning har varit de fundament som vi och alla andra kommuner måste ha som grund för att på längre sikt kunna hålla en godtagbar servicenivå för våra kommuninnevånare. Våra två stora nämnder Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har haft svårigheter att hålla sina budgetramar, men medvetenheten om detta har varit tydlig och åtgärder för att begränsa överskridandena har vidtagits. Tack vare bland annat en ökad skatteintäkt, låg arbetslöshet, låga räntor och insatta sparåtgärder har resultatet för 2001 slutat på positiva 8 miljoner kronor. Det är visserligen något sämre än budgeterat belopp, men betydligt bättre än de prognoser, som fanns så sent som i november månad. Det är positivt när det går åt det hållet, men mer tillförlitliga prognoser vore önskvärt. Under året har kommunens folkmängd ökat med ett 60-tal personer. Det är första gången sen 1993 som vi blir fler kommuninnevånare. Vi har fortfarande fler som dör än som föds, men inflyttningen är större än utflyttningen. Det betyder att vi fått färre lediga lägenheter. Födelsenettot var -81 personer och flyttningsnettot Totalt var vi vid 2001 års slut personer. Ökningen ger oss mer intäkter och större utrymme att höja servicenivån. Bättre kommunikationer med ökad turtäthet till Lund, bra och billiga bostäder, närhet till bra service och bra skolor har höjt vår attraktionskraft. Min förhoppning är att allt fler upptäcker vår vackra Österlennatur och flyttar hit. När järnvägen under 2003 blir elektrifierad mellan Ystad och Simrishamn kommer det att bli mindre än en timmes resa för väst-skåningar att ta sig till Tomelilla med kollektivtrafiken. Vi arbetar också för att upprätta tågförbindelse mot Sjöbo-Lund. Det nya Näringslivsrådet har under året börjat finna sina former och samarbetet mellan näringslivet och kommunen upplever jag som bra. Efter en tids vakans anställdes vår nye näringslivsutvecklare under slutet av året. Under året har en omorganisation beslutats. Det är alltid besvärligt att förändra och det oroar personalen. Jag beklagar detta, men en organisation som inte följer omvärldens förändringar överlever inte. Jag tror att den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen med renodlat ansvar för: - Vård och omsorg - Barn utbildning och familjeproblematik - Arbete- och vuxenproblematik Bättre än tidigare skall svara mot kommuninnevånarnas berättigade krav på helhetssyn och bättre service. Det kommer att medföra problem i ett inledningsskede, men med gemensamma krafter och god vilja går det framåt. Vi har blivit lite mönsterbildande och andra kommuner börjar visa intresse för vår modell. Det som fortfarande hänger som mörka moln över all offentlig verksamhet är ökningen av sjukskrivningarna. Vår ökning är visserligen liten under året, men vi måste alla hjälpas åt att förbättra arbetsmiljön så att sjukskrivningarna inte kan härledas till denna. Målsättningen är att sänka sjukskrivningstalen. Vi gör en aktiv satsning på detta genom tjänsten som personalekonom. Till alla som arbetar i kommunens tjänst vill jag säga: Tack för det arbete, som ni så förtjänstfullt utfört under året. Er erfarenhet, kompetens och ert engagemang är avgörande för om vi skall nå framgång. John Johansson Kommunstyrelsens ordförande TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

4 innehåll Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande 3 Innehållsförteckning 4 Nyckeltal 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Finansieringsanalys 8 Driftredovisning 9 Investeringsredovisning 10 Noter 11 Koncernredovisning 16 Redovisningsprinciper 22 Förvaltningsberättelse 23 Personalekonomisk redovisning 33 Förtroendemannaorgan 35 Stab/kommunledningskontor 36 Teknisk förvaltning 44 Arbetsmarknadsförvaltning 50 Kultur, fritid- och turismförvaltning 52 Barn- och utbildningsförvaltning 57 Socialförvaltning 62 Miljö- och byggnadsförvaltning 68 Revisorernas berättelse 70 Ordlista 71 4 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001

5 nyckeltal Nyckeltal för kommunen Nyckeltal för koncernen framgår under avsnittet Koncernen Tomelilla kommun Tillgångar per invånare (tkr) 30,1 29,3 27,8 25,6 Varav anläggningstillgångar per invånare 21,8 21,1 20,7 20,5 Skulder och avsättningar per invånare (tkr) (1) 13,7 13,5 12,9 11,5 Varav långfristiga skulder per invånare (tkr) 7,9 6,5 6,6 6,7 Eget kapital per invånare (tkr) 16,3 15,8 14,9 14,2 Soliditet (%) (1) 54,3 53,9 53,5 55,3 Kassalikviditet (%) (2) Resultat efter skatteintäkt och finansnetto (mkr) 8,0 5,8 8,5 11,5 - jämfört med skatteintäkterna (%) 2,0 1,6 2,4 3,5 Nettokostnadernas (exklusive avskrivningarna) och finansnettots andel av totala skatteintäkterna (%) 93,6 94,4 93,3 92,3 Nettokostnadernas (inklusive avskrivningarna) och finansnettots andel av totala skatteintäkterna (%) 97,9 98,4 97,6 96,5 Finansnettots andel av totala skatteintäkterna (%) -0,6-0,5-0,7-0,9 Reell konsolideringsgrad (%) (3) 1,5 0,9 5,9 8,9 Totala borgensförbindelser per invånare (tkr) 26,3 26,8 23,9 24,5 Totala borgensförbindelser i relation till verksamhetens bruttokostnader (%) 67,1 72,2 66,8 73,7 (1) Soliditeten avser att beskriva kommunen långsiktiga motståndskraft mot ekonomiska svårigheter. (2) Omsättningstillgångar exklusive förråd i relation till kortfristiga skulder. Om kassalikviditeten är högre än 100 % kan kommunen betala alla korta skulder omedelbart med sina likviderbara medel. (3) Reell konsolideringsgrad mäter om kommunens eget kapital är inflationsskyddat. Nyckeltalet skall vara större än eller lika med 0 % för att årets resultat har räckt till för att inflationsskydda det egna kapitalet. Nyckeltalet har betydelse för bedömningen av om kommunen går mot en förbättrad eller försämrad ekonomisk situation. TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

6 resultaträkning Resultaträkning - kommunen Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Miljoner kronor mot budget 2000 Verksamhetens intäkter (not 1) 99,5 102,9-3,4 89,6 Verksamhetens kostnader (not 2) -446,5-441,2-5,3-421,4 Jämförelsestörande kostnader (not 3) 3,0 0,0 3,0-5,0 Jämförelsestörande intäkter (not 4) -6,0-2,2-3,8 0,0 Årets pensionskostnader (not 5) -13,3-14,4 1,1-13,2 Ökning semesterlöneskuld (not 6) -0,2-1,0 0,8-0,5 Avskrivningar -16,9-17,0 0,1-15,1 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -380,4-372,9-7,5-365,6 Skatteintäkt (not 7) 266,4 264,8 1,6 252,2 Generella statsbidrag och utjämning (not 8) 115,1 117,4-2,3 116,4 Slutavräkning (not 9) 9,3 4,8 4,5 5,3 Finansiell intäkt (not 10) 2,6 1,2 1,4 2,1 Finansiell kostnad (not 11-4,8-5,7 0,9-4,1 Finansiell kostn, pensionsavsättning (not 5) -0,2-0,2 0,0-0,5 RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKT OCH FINANSNETTO 8,0 9,4-1,4 5,8 Extraordinär intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinär kostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT (not 12) 8,0 9,4-1,4 5,8 6 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001

7 balansräkning Balansräkning - kommunen Tillgångar (miljoner kronor) Skillnad A. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar (not 1) 237,2 225,7 11,5 Maskiner och inventarier (not 2) 23,1 23,8-0,7 Finansiella anläggningstillgångar (not 3) 10,7 11,4-0,7 SUMMA anläggningstillgångar 271,0 260,9 10,1 B. Omsättningstillgångar Förråd m.m. (not 4) 0,3 0,4-0,1 Kundfordringar (not 5) 6,9 4,8 2,1 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter (not 6) 18,6 21,7-3,1 Kortfristiga placeringar (not 7) 10,9 11,7-0,8 Div kortfristiga fordringar (not 8) 3,6 8,1-4,5 Kassa och bank 62,5 54,5 8,0 SUMMA omsättningstillgångar 102,8 101,3 1,6 SUMMA TILLGÅNGAR 373,8 362,1 11,7 Eget kapital, avsättningar och skulder (miljoner kronor) A. Eget kapital (not 9) Ingående eget kapital 195,3 189,5 5,8 Justering -0,3-0,3 Årets resultat 8,0 5,8 2,2 SUMMA eget kapital 203,0 195,3 7,7 B. Avsättningar Avsättningar för pensioner (not 10) 6,2 6,8-0,6 C. Skulder Långfristiga skulder Anläggningslån (not 11) 97,8 80,7 17,1 SUMMA långfristiga skulder 97,8 80,7 17,1 Kortfristig skulder Leverantörsskulder 12,6 18,4-5,8 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter (not 12) 43,9 49,3-5,4 Personalens skatter etc 4,9 5,0-0,1 Genomgångs- och avräkningskonton (not 13) 4,3 5,9-1,6 Kortfristig skulder till kreditinstitut (not 14) 1,1 0,7 0,4 SUMMA kortfristiga skulder 66,8 79,3-12,5 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNING, SKULDER 373,8 362,1 11,7 Ansvarsförbindelser Borgensåtagande (not 15) 327,2 331,8-4,6 Pensionsförpliktelse t o m 1997 (not 16) 167,9 168,7-0,8 Förvaltade donationsstiftelser (not 17) 1,1 1,2-0,1 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

8 finansieringsanalys Finansieringsanalys - kommunen Miljoner kronor Bokslut Budget Avvikelse mot budget DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Verksamhetens intäkter (not 1) 99,2 102,9-3,7 Verksamhetens kostnader (not 2) -454,9-449,7-5,2 Verksamhetens nettokostnader -355,7-346,8-8,9 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (not 3) 381,6 382,2-0,6 Finansnetto (not 4) -2,2-4,5 2,3 Extraordinära poster Justering av rörelsekapitalet exkl likvida medel hänförbar till löpande verksamhet Förändring av omsättningstillgångar (not 5) 14,9 4,8 10,1 Förändring av kortfristiga skulder (not 6) -28,1-24,7-3,4 Verksamhetsnetto 10,5 11,0-0,5 INVESTERINGAR Bruttoinvesteringar (not 7) -27,9-28,1 0,2 Försäljning av anläggningstillgångar (not 8) 0,6 0,5 0,1 Justering av rörelsekapitalet exkl likvida medel hänförbar till investeringar Förändring av omsättningstillgångar Förändring av kortfristiga skulder (not 9) 7,3 0,0 7,3 Investeringsnetto -20,0-27,6 7,6 FINANSIERING Utlåning Utlåning/ökning långfristiga fordringar Återbetald utlåning (not 10) 0,4 0 0,4 Upplåning Långfristig upplåning (not 11) 18,0 18,0 0 Amortering (not 12) -0,9 0-0,9 Kortfristig upplåning Amortering Övrig finansiering Finansieringsnetto 17,5 18,0-0,5 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 8,0 1,4 6,6 8 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001

9 driftredovisning Driftredovisning 2001 (tkr) Kostnader Budget- Intäkter Budget- Netto Budget- För- Redovis- avvikelse Redovis- avvikelse redovis- avvikelse brukning Nämnd/styrelse ning ning ning i % Förtroendemannaorganisation Kommunstyrelsens ansvar Gemensamt ansvar Stab/kommunledningskontor Kansliavdelning Ekonomiavdelning Personalavdelning Arbetsmarknadsförvaltning Räddningstjänst Teknisk förvaltning Central enhet Fastighetsservice Lokalservice Kostenhet Gata-Park VA-enhet Summa teknisk förvaltning Miljö-/byggnadskontor Kultur, fritid-och turismförv Barn-/utbildningsförvaltning Socialförvaltning SUMMA NÄMNDER/STYRELSER Justeringar enligt not 1 och 2, resultaträkningen - Kapitalkostnader Interna kostnader/intäkter Övriga justeringar Verksamhetsens kostnader resp intäkter TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

10 investeringsredovisning Investeringsredovisning 2001 (tkr) Nämnd/styrelse Nettoinvesteringar Försäljning anläggningstillgång Netto Redovisning Avvikelse Redovisning Avvikelse Avvikelse mot budget mot budget mot budget KS-kommunledning KS-tekniskt utskott Arbetsmarknadsnämnd Nämnd f kultur, fritid och turism Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Byggnadsnämnd SUMMA NÄMNDER Större investeringsprojekt under 2001 (tusental kronor): Budget Redovisning Avvikelse Ekonomiavdelningen IT-satsningar Arbetsmarknadsförvaltning Jobbservice Tekniska förvaltning Ventilation, skolor Markförsörjning Arbetsmiljöåtgärder Arbetsmaskiner Vuxenlärcenter Ombyggnad gymnasieskola Fastighetsförsäljning GK-maskiner Beläggningsunderhåll Utredning järnvägsområdet IT-rör Tomelilla avloppsreningsverk Gata och VA, Bangatan, Gröneg Driftövervakningssystem VA Kultur-, fritid o turismsförvaltn Bibliotekssystem Turistbroschyr Badanläggningar, utomhus Barn- och utbildningsförvaltn Skolinventarier Socialförvaltning Invent, äldre/handikappomsorg Miljö- och byggnadskontor Mät-kartenheter, program TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001

11 noter Noter till Resultaträkning 2001 (mnkr) 1 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter enligt driftredovisning 139,3 126,5 Interna poster enligt driftredovisning -41,4-38,4 Realisationsvinst 0,3 0,2 Momsbidrag, äldreboende 1,3 1,3 Summa 99,5 89,6 2 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader enligt driftredovisning 527,9 497,6 Kapitalkostnader -32,0-30,1 Interna poster enligt driftredovisning -41,4-38,4 Realisationsförlust 0,4 Rest individuell del för ,3 Försäkringspremie pensioner 0,9 Utgående pensioner -6,0-6,5 Diff verkliga/kalkylerade PO-kostnader -3,2-1,6 Summa 446,6 421,4 3 Jämförelsestörande intäkter I enlighet med beslut i Kammarkollegiet samt Kommunfullmäktige har kronor som utgör resterande del av eget kapital i Stiftelsen Tomelilla-Bostäder, överförts till Tomelilla kommun för främjande av bostadsändamål. 4 Jämförelsestörande kostnader Nedskrivning Öhmans Kapitalförvaltning 0,8 Aktieägartillskott Österlenhem AB 5,2 Summa 6,0 Nedskrivningen av kommunens kapitalplacering hos Öhmans Kapitalförvaltning har gjorts med hänvisning till RKR s rekommendation ang klassificering av finansiella tillgångar. Värderingen av placeringen är enligt Öhmans förvaltningsrapport per 31 december Aktieägartillskott till Österlenhem AB har dels skett med kronor som resultatförstärkning, dels med kronor som vidareförmedling av de medel som under året överlåtits från Stiftelsen Tomelilla-Bostäder för främjande av bostadsändamål. Den sist- nämnda delen av aktieägartillskottet har därefter omvandlats till aktiekapital hos Österlenhem AB. Därför skrivs Tomelilla kommuns aktieinnehav i Österlenhem AB upp med kronor i 2001 års bokslut (se not 3, balansräkningen). 5 Årets pensionskostnader 2001 års individuella del inkl löneskatt 8,0 Årets pensionsutgift 6,1 Förändring avsättning pensioner -0,8 Summa 13,3 Pensionsskuldens ökning har beräknats enligt den s.k. blandade modellen (KLR 5:6). Det innebär att skuldökningen enbart avser pensionsförmåner som intjänats fr.o.m Redovisningen av årets pensionskostnader sker i fyra olika poster. Individuell del: Den del av den årliga ökning av pensionsåtagandet som kommunen betalar ut till den utomstående pensionsförvaltare som den anställde själv har valt. Tomelilla har valt full individuell del enligt PFA 98. I resultaträkningen upptas 2001 års individuella del inkl löneskatt. Årets pensionsutgift: Avser samtliga under 2001 avtalsenliga utbetalningar för ålders- och garantipensioner samt särskild löneskatt. Förändring avsättning pensioner: Avser den del av den årliga ökningen av pensionsåtagandet som inte ingår i individuell del. Här ingår de som hör till det tidigare pensionavtalet PAKL, särskild ålderspension, garantipensioner, efterlevandepensioner samt lönedelar över 7,5 basbelopp. Under 2001 var avbetalningen på pensionsåtagandet större än åtagandets tillväxt. Finansiell kostnad, pensionsavsättning: Den årliga ränteuppräkningen av pensionsavsättningen upptas under finansiella kostnader. 6 Ökning semesterlöneskuld Förändring av kommunens utestående semesterlöneskuld till de anställda. Även lärarnas obetalda ferielöner ingår bland semesterlönerna. TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

12 noter 7 Skatteintäkter Kommunalskatt 260,2 245,7 200-kronan, preliminär utbetalning 1,2 1,2 Landstingsbidrag 4,0 3,8 Mellankommunal utjämning 1,0 1,5 Summa Skatteintäkter 266,4 252,2 8 Generella statsbidrag och utjämning Generellt statsbidrag 83,1 82,2 Inkomstutjämningsbidrag 64,9 64,6 Kostnadsutjämningsavgift/bidrag -2,3 0,2 Införandeavdrag -0,1-2,5 Nivåjustering -2,4-2,2 Avgift till mervärdeskattekonto -28,1-25,9 Summa 115,1 116,4 9 Slutavräkning 2001 och 2000 Enligt RKR s rekommendation nr 4 skall kommunerna resultatföra prognos avseende årets slutavräkning för kommunalskatteintäkter. Prognosen baseras på de uppräkningsfaktorer som fastställs av regeringen under hösten. I Kommunförbundets cirkulär 2001:142 anges att slutavräkningen bör upptas till 437 kronor per invånare i november Dessutom bör en rättning göras av 2000 års slutavräkning, vilket innebär en intäkt om 327 kronor per invånare i november Finansiella intäkter Intäktsräntor från placering av kommunens likviditetsreserv samt ränteintäkt 218 tkr enligt skuldebrev med Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. Den genomsnittliga förräntningen på placeringar av likviditetsreserven har varit 4,1 procent (f å 3,8%). 11 Finansiella kostnader Kostnadsräntor på kommunens långfristiga upplåning samt ränteuppräkningen av pensionsskulden med kronor inkl särskild löneskatt. 12 Förändring av eget kapital Av den totala ökningen av eget kapital på 8,0 mnkr utgör kronor ett driftunderskott på kommunens vatten- och avloppsverksamhet. Beloppet reduceras den VA-fond som redovisas som en del av kommunens eget kapital. 12 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001

13 noter Noter till Balansräkningen 2001 (mnkr) 1 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Anskaffningsvärde 317,8 304,6 Årets investeringar 23,0 14,4 Årets försäljningar etc -0,5-1,2 Ackumulerade avskrivningar -92,1-81,7 Årets avskrivningar -11,4-10,4 Reavinst, fastighetsförsäljning 0,4 0 Utgående balans 237,2 225,7 2 Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde 52,3 50,2 Årets investeringar 4,9 6,3 Årets försäljningar etc 0-4,2 Ackumulerade avskrivningar -28,5-23,9 Årets avskrivningar -5,6-4,7 Utgående balans 23,1 23,7 3 Finansiella anläggningstillångar Utgående balans ,4 Amortering, SÖRF -0,4 Nedskrivning av grundfondkapital i Stiftelsen Tomelilla-Bostäder -0,3 Utgående balans 10,7 Österlenhem AB har under 2001 genom nyemission ökat sitt aktiekapital med 3 mnkr. Enligt lagen om kommunal redovisning 6 kap 6, kan finansiella tillgångar skrivas upp om de har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde. Eftersom Österlenhem AB redovisar ett negativt resultat för 2001 sker ingen uppskrivning. Diverse nedskrivningar genomförs då de redovisade beloppen saknar reell täckning. 4 Förråd m m Gata-Parks förråd samt förråd för Kommunhusets cafeteria enligt inventering per Kundfordringar Kommunledningskontor 0 1,4 Barn- och utbildningsförvaltning 0 0,4 Socialförvaltning 0 0,2 Miljö- och byggnadsförvaltning 0 0,3 Vård- och omsorgsavgifter 1,5 1,1 Barnomsorgsavgifter 0 0,3 Hyror 0,2 0 Vatten-/avloppsavgifter 2,9 0,9 Inkasso 0,1 0,1 Gata-Park 0,2 0,2 Kundfordringar 2,0 0 Utgående balans 6,9 4,9 6 Div kortfristiga fordringar Statsbidrag flyktingmottagning 0,5 0,8 Statsbidrag teknisk förvaltning 0,7 0,7 Slutavräkning för 2000 och ,3 4,0 Ingående moms 3,5 2,1 Moms-bidrag 0,5 0,5 Övrigt 0,1 0 Utgående balans 18,6 8,1 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (inkl periodiseringar) Förutbetalda kostnader 3,0 12,1 Upplupna ränteintäkter 0,6 9,6 Utgående balans 3,6 21,7 8 Kortfristiga placeringar Anskaffningsvärde 13,0 Ackumulerad nedskrivning -1,3 Årets nedskrivning -0,8 Utgående balans 10,9 Avser marknadsvärdet per den 31 december 2001 av kommunens placering hos Öhmans Kapitalförvaltning. Nedskrivning har skett i enlighet med RKR s rekommendation om klassificering av finansiella tillgångar. 9 Eget kapital Ingående balans ,3 Nedskrivning av stiftelsekapital i Stiftelsen Tomelilla-Bostäder -0,3 Årets resultat 8,0 Utgående balans ,1 varav VA-fond 2,2 Justeringar av eget kapital avser nedskrivning av finansiell anläggningstillgång i Stiftelsen Tomelilla-Bostäder som har avregistrerats. VA-fonden utgör ackumulerat resultat för VAenheten under åren TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

14 noter 10 Avsättningar för pensioner Avtalsenlig pension utbetalas av KPA AB. Enligt Lag om kommunal redovisning 5 kap 6 skall de förpliktelser som tjänats in efter 1998 tas upp som skuld i balansräkningen (den blandade modellen). Upplupen löneskatt på beloppet har bokats i enlighet med RKR s rekommendation nr 5. Den pensionsskuld som intjänats före 1998 skall tas upp som ansvarsförbindelse. Individuell del för åren 1998 och 1999 utbetalades retroaktivt under 2001, men belastade 2000 års bokslut. Löneskatten på beloppet (2,7 mnkr) har betalats under Löneskatten ingår i ingående balans för Ingående balans ,8 Förändrad avsättning inkl löneskatt 0,8 Finansiell kostnad inkl löneskatt 0,2 Utgående balans ,2 11 Anläggningslån Ingående balans 80,7 Nya lån 18,0 Amortering -0,9 Utgående balans 97,8 Amortering under 2001 har bokförts som kortfristig skuld. 12 Kortfristiga skulder Avser kortfristig del av kommunens långfristiga anläggningslån, d v s den del som beräknas bli amorterad under Dessutom ingår överbetalningar med 0,2 kronor. 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner 18,2 18,0 Upplupen särskild löneskatt 2,9 1,4 Upplupna räntekostnader 1,2 0,5 Förutbetalda intäkter 0,6 0,7 Upplupen individuell del 6,4 17,0 Övriga interimsskulder 14,6 11,7 Utgående balans 43,9 49,3 Lärarnas obetalda ferielöner ingår bland semesterlönerna. Upplupen särskild löneskatt avser 2000 och 2001, medan upplupen individuell del avser 2001 som utbetalas under mars Genomgångs- och avräkningskonton ITIS, BUN 0,5 0,2 Skolverkets språkutvecklingsprojekt 0,4 0 Läraravtalet 0 0,5 Ungdomsrådet 0 0,1 Nybroå-kommittén 0,2 0,1 Gåvor (tidigare rubr som donationer) 0,3 0,3 Arbetslivsfonden 0,1 0,2 Statsbidrag, flyktingsmottagning 0,8 1,3 Stimulansbidrag ÄHO 0,3 0,2 Anhörig 300 0,1 0,2 Psykiatriprojektet 0,1 0,2 Lokalt investeringsprogram 0,9 2,1 Övrigt 0,6 0,5 Utgående balans 4,3 5,9 15 Borgensförbindelser Gentemot kommunens företag (proprieborgen): AB Österlenhem 312,4 313,0 TIAB 9,2 13,8 Föreningar 2,7 1,7 För egnahem och småhus med bostadsrätt 0,5 0,5 För egnahem och småhus med äganderätt 2,4 2,9 Summa 327,2 331,8 16 Pensionsskuld, ansvarsförbindelse Den del av pensionsskulden som inte bokats som avsättning skall enligt Lag om kommunal redovisning 5 kap 4 tas upp som ansvarsförbindelse, d v s den skuld som intjänats före Redovisat belopp inkluderar upplupen löneskatt. 17 Förvaltade donationsstiftelser Under året har bland annat vissa utdelningar skett. 14 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001

15 noter Noter till Finansieringsanalys 2001 (mnkr) 1 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter enl RR 99,5 Avgår: Reavinster vid fastihetsförsäljning -0,3 Summa 99,2 2 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader enl RR 446,6 Utbet aktieägartillskott AB Österlenhem 2,2 Årets pensionsutgift 6,1 Summa 454,9 3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Avser samtliga skatteintäkter och generella statsbidrag som utbetalts under året. 4 Finansnetto Avser samtliga finansiella intäkter och kostnader som utbetalts under året. 5 Förändring av omsättningstillgångar för löpande verksamhet Förändring enligt BR 6,4 Uppbokad slutavräkning enl RR 9,3 Nedskrivning Öhmans Kapitalförvaltn -0,8 Summa 14,9 6 Förändring av kortfristiga skulder för löpande verksamhet Förändring enligt BR hänförlig till den Löpande verksamheten -19,9 Ökning av semesterlöneskuld -0, års individuella del inkl löneskatt -8,0 Summa -28,1 7 Bruttoinvesteringar Bruttoinvesteringar enligt investeringsredovisning. 8 Försäljning av anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar enligt investeringsredovisning. 9 Förändring av kortfristiga skulder för investeringar Förändring enligt BR hänförlig till investeringar. 10 Återbetald utlåning Avser amortering från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) enligt upprättat skuldebrev. 11 Långfristig upplåning Under 2001 genomfördes nyupplåning med 18,0 mnkr. Lånebeslut i budget 2001, mnkr: Kf 146/00, beslut om årsbudget för ,0 Summa 18,0 12 Amortering Löpande amorteringar på befintliga lån. TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

16 koncernredovisning Resultaträkning koncern Koncern Koncern Kommun TIAB Österlen ÖKRAB Gym SÖRF hem förb Verksamhetens intäkter 181,7 142,4 99,5 4,4 36,7 24,5 217,9 42,8 Verksamhetens kostnader -523,6-469,5-460,0-2,7-21,4-21,9-219,8-39,4 Jämförelsestörande poster (not 1) -0,9-1,8-3,0-0, ,4 Avskrivningar -22,0-20,4-16,9-0,9-1,8-2,4-4,4-2,3 Verksamhetens nettokostnader -364,8-349,3-380,4 0,4 13,5 0,2-6,3 2,5 Skatteintäkter 338,2 317,6 338, Generella statsbidrag 52,6 56,3 52, Finansiella intäkter 3,4 3,0 2,5 0,3 0,2 0,4 1,2 0,4 Finansiella kostnader -21,8-22,2-4,9-0,7-16,1 0-0,1-0,8 Resultat före extraordinära poster 7,6 5,4 8,0 0-2,4 0,6-5,2 2,1 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Bokslutsdispositioner 0,3 0,4 0 0,1 0,4-0,5 0 0 Skattekostnader Årets resultat 7,9 5,8 8,0 0,1-2,0 0,1-5,2 2,1 Finansieringsanalys koncern Koncern Koncern Kommun TIAB Österlen ÖKRAB Gym SÖRF hem förb DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Verksamhetens intäkter 197,0 142,4 99,2 4,4 36,7 24,5 217,7 44,3 Verksamhetens kostnader -529,1-476,9-454,9-3,0-21,4-22,5 219,8-38,6 Verksamhetens nettokostnader -332,1-334,5-355,7 1,4 15,3 2,0-2,1 5,7 Skatte- och bidragsintäkter 381,6 368,6 381, Finansnetto -18,3-18,7-2,2-0,4-15,9 0,4 1,1-0,4 Extraordinära poster Verksamhetsnetto 31,2 15,4 23,7 1,0-0,6 2,4-1,0 5,3 INVESTERINGAR Bruttoinvesteringar -31,0-176,8-27,9-0,8-0,8 0-4,7-4,0 Försäljning av anläggningstillgångar 0,6 5,2 0, ,2 0,1 Inköp av finansiella tillgångar 0, ,8 0 0 Investeringsnetto -29,9-171,6-27,3-0,8-0,8 0,8-4,5-3,9 FINANSIERING Utlåning/ökn långfristiga fordringar 0-5, ,1 0 Återbetald utlåning 0,4 5,1 0, Långfristig upplåning 19,4 143,6 18,0 0 1, Amortering, långfristiga skulder -8,9-8,5-0,9-0,7-7,1 0-0,8-1,2 Amortering, kortfristiga skulder -5, , Övrig finansiering , Finansieringsnetto 5,1 134,6 17,5-6,4-0,4 0-0,8-1,2 Justering för rörelsekapitalets förändring Ökning(+)/minskning(-) förråd Ökning(+)/minskning(-) kortfr fordr 17,0-11,7 14,9 0,8 0,1 2,0 5,1-4,4 Ökning(-)/minskning(+) kortfr skuld -19,7 26,4-20,8 0,2-0,1 0,2 1,2 4,2 FÖRÄNDRING - LIKVIDA MEDEL 3,7-6,9 8,0-5,2-1,8 5, TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001

17 koncernredovisning Balansräkning - koncern Koncern Koncern Kommun TIAB Österlen ÖKRAB Gym SÖRF hem förb TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark och byggnad (not 2) 577,3 566,9 237,2 13,4 324,1 5,4 0,6 0,3 Maskiner och inventarier (not 2) 33,5 34,2 23,1 0,1 0,5 10,4 17,2 10,2 Summa materiella anläggn tillgång 610,8 601,1 260,3 13,5 324,6 15,8 17,8 10,5 Finansiella anläggningstillgångar 14,3 9,2 10,7 3,2 0 17,0 0,1 0 Summa anläggningstillgångar 625,1 610,3 271,0 16,7 324,6 32,8 17,9 10,5 Omsättningstillgångar Förråd 1,0 1,1 0,3 0 0,3 0 2,2 0 Fordringar 48,1 56,4 40,0 0,4 1,3 2,7 24,9 11,6 Kortfristiga placeringar 0 3, Kassa och bank 74,0 70,3 62,5 1,9 4,9 9,6 0 0 Summa omsättningstillgångar 123,1 130,8 102,8 2,3 6,5 12,3 27,1 11,6 SUMMA TILLGÅNGAR 748,2 741,2 373,8 19,0 331,1 45,1 45,0 22,1 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital 203,3 194,8 195,3 8,1 3,5 2,1 18,6-1,2 Direktbokning eget kapital 2,7 2,7-0,3 0 5, Kapitalandel av obeskattad reserv 3,3 0,1 1,0 4,6 Årets resultat 7,9 5,8 8,0 0,1-2,0 0,1-5,2 2,1 Summa eget kapital (not 3) 217,2 203,3 203,0 8,3 7,8 6,8 13,4 0,9 Avsättningar Pensioner o liknande förpliktelser 7,7 8,2 6,2 0,1 0 1,1 1,8 3,0 Uppskjuten skatt (latent skatt) 1,3 0,4 1,8 Övriga avsättningar 14,8 13,2 0 0,1 0 29,6 0 0 Summa avsättningar 23,8 21,4 6,2 0,2 0,4 32,5 1,8 3,0 Skulder Långfristiga skulder Långfristiga skulder 418,9 406,3 97,8 8,5 311, ,2 Summa långfristiga skulder 418,9 406,3 97,8 8,5 311, ,2 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 17,7 23,3 12,6 0,7 2,0 4,0 0 5,6 Övriga kortfristiga skulder 70,6 82,0 54,2 1,3 9,4 1,8 29,8 3,4 Summa kortfristiga skulder 88,3 105,3 66,8 2,0 11,4 5,7 29,8 9,0 Summa skulder 507,2 511,6 164,6 10,5 322,9 5,8 29,8 18,2 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 748,2 741,2 373,8 19,0 331,1 45,1 45,0 22,1 Koncern Koncern Kommun TIAB Österlen ÖKRAB Gym SÖRF hem förb Ställda panter Fastighetsinteckningar 20,3 76,5 0 15,1 5, Företagsinteckningar 2,0 8,1 0 2, Summa 22,3 84,6 0 17,1 5, Ansvarsförbindelse Pensionsförpliktelse 171,4 171,6 167,9 0, ,3 0 Borgensåtaganden 327,2 331,8 327, Övriga förpliktelser 34,0 34,7 0 10,9 23, Summa 532,6 538,1 495,0 11,0 23,1 0 20,3 0 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

18 koncernredovisning Koncernen Tomelilla kommun Noter Not 1 Jämförelsestörande poster Tomelilla kommun: Nedskrivningen av kommunens kapitalplacering hos Öhmans Kapitalförvaltning enligt RKR s rekommendation ang klassificering av finansiella tillgångar (0,8 mnkr). Aktieägartillskott till Österlenhem AB har dels skett med kronor som resultatförstärkning, dels med kronor som vidareförmedling av de medel som under året överlåtits från Stiftelsen Tomelilla-Bostäder för främjande av bostadsändamål. Den sistnämnda delen av aktieägartillskottet har därefter omvandlats till aktiekapital hos Österlenhem AB. TIAB Realisationsförlust vid avyttring av fastighet. Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) Extra inbetalda medlemsavgifter för att täcka pensionskostnader under 1999 och Övrigt: Under 2001 har kommunen tillfört sina koncernbolag 2,2 mnkr som aktieägartillskott. Enligt uttalande 7 från Redovisningsrådets akutgrupp skall erhållna aktieägartillskott redovisas hos mottagaren direkt mot fritt eget kapital. Uttalandet gäller däremot inte för den kommunala redovisningen. Korrigeringar har därför gjorts vid sammanställningen av den konsoliderade koncernredovisningen så att de berörda bolagens redovisningar anpassats till kommunens redovisningspraxis i egenskap av ägare ( moderbolag ). Not 2 Materiella anläggningstillgångar Koncern Koncern Kommun TIAB Österlen ÖKRAB Gym SÖRF hem förb Anskaffningsvärden Maskiner 89,9 72,9 57,2 3,5 1,6 27,7 51,0 30,2 Mark, byggnad, tekn anläggn tillg 715,2 691,5 340,5 32,4 338,8 6,6 0,8 0,6 Summa 805,1 764,4 397,7 35,9 340,4 34,3 51,8 30,8 Ackumulerade avskrivning Maskiner och inventarier 54,8 39,2 34,1 1,7 1,2 17,4 33,8 20,0 Mark, byggnad, tekn anläggn tillg 139,6 125,9 103,5 20,7 14,7 1,2 0,2 0,3 Summa 194,4 165,1 137,6 22,4 15,9 18,6 34,0 20,3 Not 3 Eget kapital Direktbokningar mot eget kapital har gjorts: Kommunen: -0,3 Nedskrivning av stiftelsekapital i Stiftelsen Tomelilla-Bostäder Österlenhem AB: 3,0 Nyemission Summa 2,7 Obeskattade reserver Koncern Koncern Kommun TIAB Österlen ÖKRAB Gym SÖRF hem förb Obeskattad reserv vid årets ingång 4,9 3,0 0 0,2 1,8 5,9 0 0 Obeskattad reserv vid årets utgång 4,6 4,9 0 0,1 1,4 6,4 0 0 Förändring av obeskattad reserv -0,3 1,9 0-0,1-0,4 0, TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001

19 förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse för koncernen Bakgrund Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommunerna upprätta en sammanställd redovisning som omfattar all kommunal verksamhet oavsett vilken typ av juridisk person som bedriver den. Förutsättningen är att kommunen har ett betydande inflytande i den juridiska personen. Som huvudregel kan detta anses gälla när röstantalet uppgår till minst 20 procent. I koncernen Tomelilla kommun ingår fem enheter utöver kommunen: Namn Kommunens ägarandel TIAB 100 Österlenhem AB 100 ÖKRAB 50 Sydskånska Gymnasieförbundet 17 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 17 Som framgår av tabellen så understiger ägarandelen för både Gymnasieförbundet och Räddningstjänstförbundet 20 procentnivån. Anledningen att de ändå ingår i koncernsammanställningen är att de bedriver väsentlig kommunal verksamhet. Av Kommunala redovisningslagen 8 kap 2 framgår dessutom att kommunens koncernredovisning skall omfatta alla juridiska personer där kommunen har ett betydande inflytande. Stiftelsen Tomelilla Bostäder har under 2001 anmälts för avregistrering. Samtliga koncernenheter har kalenderår som räkenskapsår. Koncernbokslutet har gjorts enligt förvärvsmetoden och proportionell konsolideringsmetod. I koncernsammanställningen har samtliga ingående enheter rensats för interna poster, typ aktieägartillskott och konsumtionsavgifter. TIAB TIAB är ett industrihusbolag, som sysslar med förvaltning och uthyrning av näringsfastigheter. Vid utgången av 2001 var en betydande del av lokalerna lediga, men under inledningen av 2002 har en radikal förbättring skett. Samtliga lokaler i Industribyn är nu uthyrda med långtidskon- trakt. Ekonomiskt betungande är dock fastigheten Slakteriet 11 (f.d. Skanek) som belastas av ytor som är svåruthyrda. Eftersom vatten- och värmesystemet är integrerat i hela fastigheten måste samtliga outhyrda byggnader hållas med underhållsvärme. Sanitetsslakteriet har rivits under året. Österlenhem AB Österlenhem AB är ett helägt allmännyttigt bostadsföretag.totalt förvaltas 664 bostadslägenheter. Av dessa var 83 outhyrda den 1 januari 2001, vilket sedan minskade till 56 tomma lägenheter den 31 december Det innebar en vakansgrad på 8,4 procent. Det förbättrade uthyrningsläget avspeglas även i företagets ekonomiska situation års nettoförlust med 2,0 mnkr kan till exempel jämföras med 2000 års resultat på minus 3,4 mnkr. Vissa delar av bostadsbeståndet är dock fortfarande svårt att hyra ut. Det gäller Spjutstorp där vakansgraden var 46 procent vid senaste årsskiftet, Onslunda med 29 procents vakans samt Smedstorp med 20 procent. Österlenhem har sänkt sina finansiella kostnader genom lägre räntor på sin upplåning. Till viss del har detta skett genom att en relativt stor del av lånestocken utgörs av krediter med rörlig ränta. Vid bokslutstillfället var 43 procent av lånen rörliga, men andelen har varit större tidigare under året. En hög andel rörlig ränta innebär naturligtvis en högre riskexponering. Med tanke på kommunens stora borgensåtagande i Österlenhem AB med 312 mnkr är det viktigt att väga risk mot räntekostnad. Av den anledningen utarbetas för närvarande en ny koncerngemensam finanspolicy. Under 2001 tvingades kommunen gå in med 2,2 mnkr i aktieägartillskott för att stärka bolagets resultat. I 2002 års budget har kommunen satt av 1,8 mnkr som aktieägartillskott. Genom ett emissionsförfarande har aktiekapitalet ökats från 2 mnkr till 5 mnkr. Pengarna till detta kommer från Stiftelsen Tomelilla-Bostäder, som därefter kan avregistreras. TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

20 förvaltningsberättelse ÖKRAB ÖKRAB är ett renhållningsbolag som ägs tillsammans med Simrishamns kommun. Bolaget har byggt upp en återställningsfond på f n 29,6 mnkr (f å 26,4) för tippen i Måsalycke. Skatt på avfall som förs in till avfallsanläggningen har betalats med 4,3 mnkr under förra året. Under året har upphandling av renhållningsentreprenaden genomförts vilket ledde till att Ragn Sells AB lämnade det lägsta anbudet på insamling av hushållsavfall och slam och därmed tar över efter SITA fr om den 1 april Avtal har tecknats för en kontraktstid på 5 år och motsvarar en ersättning på 8-9 miljoner kr per år. Sydskånska Gymnasieförbundet Sydskånska Gymnasieförbundet är ett kommunalförbund som ägs gemensamt mellan Tomelilla, Ystads, Skurups och Sjöbo kommun. Sydskånska gymnasieförbundet har under 2001 ägnat mycket tid åt arbetsmiljöfrågor. Året inleddes med en systeminspektion av Arbetsmiljöinspektionen samtidigt som det genomfördes en intervjuundersökning avseende den psykosociala arbetsmiljön inom i princip hela organisationen. Arbetsmiljöverket har efter inspektionen förklarat sig nöjda med det arbete som arbetsgivaren lägger ner på att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö. Under hela året har också det systematiska arbetsmiljöarbetet påbörjats. Det nya skolutvecklingsavtal som tecknades med lärarorganisationerna gav under året lärarna i genomsnitt drygt 4% löneökning. Avtalet innebär bl.a. ett gemensamt åtagande för arbetsgivaren och de anställda att arbeta för ökad måluppfyllelse samt ett åliggande att tydligt samverka inom olika skolutvecklingsområden. Under 2001 inleddes den stora ombyggnaden av Österportskolan för totalt 75 mnkr. Årets resultat blev ett underskott på sammanlagt 5,2 mnkr. En av anledningarna är ökningen av löneskulder, såsom ferielöne- och semesterlöneskuld m.m. En annan är att uppdragsutbildningen inte givit det resultat som förväntats. I vissa fall har intäkten inte ens täckt kostnaderna, i andra fall har uppdragsutbildningarna minskat i omfattning utan att organisationen snabbt kunnat ställas om vilket inneburit att mer personal använts i ungdomsutbildningen än som budgeterats. Underskott finns även inom inom kostnaden för lärarlönerna. Underskottet på lärarlönesidan täcks dock till del upp av ökade interkommunala ersättningar. SÖRF Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund bildades den 1 januari 2000 av Tomelilla, Simrishamns, Ystads och Skurups kommun. Förbundet uppger att det totala antalet insatser ökade marginellt under året. Hela ökningen på 33 insatser kan hänföras till den torra sommaren, som orsakade flera utomhusbränder. Brandsyn har genomförts enligt plan. Kompetenshöjning av personalen har skett genom utbildning och övningar. Utbildningsinsatser har gjorts hos skolor, företag, kommunala förvaltningar, vårdhem och barnstugor. Totalt ca 5800 personer har deltagit vid utbildningar. Räddningstjänstförbundet står inför stora pensionsavgångar de närmaste åren. Inom en femårsperiod har ca 25 % av den heltidsanställda personalen möjlighet att avgå med pension. Detta kommer att ställa höga krav på kompetensutbildning för att möta dessa avgångar års resultat slutade på ett överskott med 2,1 mnkr (-0,9). Detta förklaras med den extra inbetalningen från medlemskommunerna för ej budgeterade pensionskostnader fram till år 2001 samt kraftigt ökade intäkter från utbildningar och kurser för skolungdom, institutioner, företag etc. Det intensifierade arbetet med brandsyner, besiktningar mm medverkar även till intäktsökningarna. De operativa insatserna har ej varit så tidskrävande som de brukar vilket påverkat kostnadssidan. I konkurrens med två andra anbudsgivare fick räddningstjänstförbundet ansvaret för akutbilsverksamheten hos Region Skåne. Kommunal borgen Ett av de främsta skälen till att ägna sig åt koncernuppföljningen är den stora omfattningen av de kommunala borgensåtagandena. Exempelvis innebär kommunal borgen åt ett helägt aktiebolag att detta i praktiken förvandlas till ett handelsbolag, d v s ägarens ansvar omfattar företagets samtliga förpliktelser. Tomelilla kommun har ingått i borgensåtaganden gentemot Österlenhem AB med 312 mnkr, vilket motsvarar i stort sett hela den långfristiga upplåningen hos bolaget. För TIAB utgör bor- 20 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001

inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet

inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Tomelilla kommun TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2003 inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Året resultat Vi konstaterar att årets resultat har ett underskott på 7,4 mnkr. Jag fick tidigt i våras

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Preliminärt bokslut 2007

Preliminärt bokslut 2007 2007 Bilden är tagen av Jan Magnusson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-29 EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET 2007 I juni 2006 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2007. Resultatnivån budgeterades till

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Preliminärt bokslut Foto Jan Magnusson

Preliminärt bokslut Foto Jan Magnusson Preliminärt bokslut 2010 Foto Jan Magnusson En tillbakablick på året 2010 I juni 2009 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2010-2012. Resultatnivåerna budgeterades till 31,5 mnkr för 2010, 11,5 mnkr

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum:

Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: 2001-03-28 Mottagare: Ekonomi/Finans Kansli Revision Rubrik: Kommunernas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2005

Granskning av årsredovisning 2005 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2005 Fagersta kommun April 2006 Bert Hedberg Thomas Lidgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Redovisningsmodell och redovisningsprinciper

Redovisningsmodell och redovisningsprinciper 1. Kommentarer, organisation och kommunöversikt 2. Förvaltningsberättelse 3. Vara kommun 4. Verksamheten i Vara kommuns bolag 5. Sammanställd redovisning 6. Övrigt Redovisningsmodell och redovisningsprinciper

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer