TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001"

Transkript

1 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001

2 kommunen Tomelilla kommuns organisation ö Kommunfakta Antal invånare 31 december 2001, Befolkningsförändring under 2001, +60 Fördelning av antalet sysselsatta i % Jordbruk 10 Industri 21 Bygg 7 Handel & kommunikation 20 Privata tjänster 10 Offentliga tjänster 30 Övrigt 2 Största företagen i kommunen Skånemejerier Stifab-Farex TetraPak VTV Ingelsta Kalkon Norfrig Medscand Medical Andel invånare i % 0 6 år år år Kommunfullmäktige Tomelilla kommun styrs av en borgerlig majoritet bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Kommunens väl. Kommunfullmäktiges 41 mandat fördelas enligt följande: Moderaterna 10 Centerpartiet 7 Folkpartiet 2 Socialdemokraterna 14 Miljöpartiet 1 Kommunens väl 3 Kristdemokraterna 2 Vänsterpartiet 2 2 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001

3 inledning Kommunstyrelsen ordförande Under året som gått har vi fått möjlighet att månad för månad följa den ekonomiska utvecklingen i kommunen. Vi har vid tre tillfällen fått förvaltningarnas kommentarer till läget och synen på hur servicen utvecklats i förhållande till de uppsatta målen. Vi har fått prognoser på hur det ser ut fram till årets slut. Detta är bra och har gett oss politiker en möjlighet att ingripa för att ändra och slå till bromsarna där det visat sig behövas. Balans i kommunens ekonomi dvs att utgifterna inte får överskrida inkomsterna och god ekonomisk hushållning har varit de fundament som vi och alla andra kommuner måste ha som grund för att på längre sikt kunna hålla en godtagbar servicenivå för våra kommuninnevånare. Våra två stora nämnder Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har haft svårigheter att hålla sina budgetramar, men medvetenheten om detta har varit tydlig och åtgärder för att begränsa överskridandena har vidtagits. Tack vare bland annat en ökad skatteintäkt, låg arbetslöshet, låga räntor och insatta sparåtgärder har resultatet för 2001 slutat på positiva 8 miljoner kronor. Det är visserligen något sämre än budgeterat belopp, men betydligt bättre än de prognoser, som fanns så sent som i november månad. Det är positivt när det går åt det hållet, men mer tillförlitliga prognoser vore önskvärt. Under året har kommunens folkmängd ökat med ett 60-tal personer. Det är första gången sen 1993 som vi blir fler kommuninnevånare. Vi har fortfarande fler som dör än som föds, men inflyttningen är större än utflyttningen. Det betyder att vi fått färre lediga lägenheter. Födelsenettot var -81 personer och flyttningsnettot Totalt var vi vid 2001 års slut personer. Ökningen ger oss mer intäkter och större utrymme att höja servicenivån. Bättre kommunikationer med ökad turtäthet till Lund, bra och billiga bostäder, närhet till bra service och bra skolor har höjt vår attraktionskraft. Min förhoppning är att allt fler upptäcker vår vackra Österlennatur och flyttar hit. När järnvägen under 2003 blir elektrifierad mellan Ystad och Simrishamn kommer det att bli mindre än en timmes resa för väst-skåningar att ta sig till Tomelilla med kollektivtrafiken. Vi arbetar också för att upprätta tågförbindelse mot Sjöbo-Lund. Det nya Näringslivsrådet har under året börjat finna sina former och samarbetet mellan näringslivet och kommunen upplever jag som bra. Efter en tids vakans anställdes vår nye näringslivsutvecklare under slutet av året. Under året har en omorganisation beslutats. Det är alltid besvärligt att förändra och det oroar personalen. Jag beklagar detta, men en organisation som inte följer omvärldens förändringar överlever inte. Jag tror att den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen med renodlat ansvar för: - Vård och omsorg - Barn utbildning och familjeproblematik - Arbete- och vuxenproblematik Bättre än tidigare skall svara mot kommuninnevånarnas berättigade krav på helhetssyn och bättre service. Det kommer att medföra problem i ett inledningsskede, men med gemensamma krafter och god vilja går det framåt. Vi har blivit lite mönsterbildande och andra kommuner börjar visa intresse för vår modell. Det som fortfarande hänger som mörka moln över all offentlig verksamhet är ökningen av sjukskrivningarna. Vår ökning är visserligen liten under året, men vi måste alla hjälpas åt att förbättra arbetsmiljön så att sjukskrivningarna inte kan härledas till denna. Målsättningen är att sänka sjukskrivningstalen. Vi gör en aktiv satsning på detta genom tjänsten som personalekonom. Till alla som arbetar i kommunens tjänst vill jag säga: Tack för det arbete, som ni så förtjänstfullt utfört under året. Er erfarenhet, kompetens och ert engagemang är avgörande för om vi skall nå framgång. John Johansson Kommunstyrelsens ordförande TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

4 innehåll Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande 3 Innehållsförteckning 4 Nyckeltal 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Finansieringsanalys 8 Driftredovisning 9 Investeringsredovisning 10 Noter 11 Koncernredovisning 16 Redovisningsprinciper 22 Förvaltningsberättelse 23 Personalekonomisk redovisning 33 Förtroendemannaorgan 35 Stab/kommunledningskontor 36 Teknisk förvaltning 44 Arbetsmarknadsförvaltning 50 Kultur, fritid- och turismförvaltning 52 Barn- och utbildningsförvaltning 57 Socialförvaltning 62 Miljö- och byggnadsförvaltning 68 Revisorernas berättelse 70 Ordlista 71 4 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001

5 nyckeltal Nyckeltal för kommunen Nyckeltal för koncernen framgår under avsnittet Koncernen Tomelilla kommun Tillgångar per invånare (tkr) 30,1 29,3 27,8 25,6 Varav anläggningstillgångar per invånare 21,8 21,1 20,7 20,5 Skulder och avsättningar per invånare (tkr) (1) 13,7 13,5 12,9 11,5 Varav långfristiga skulder per invånare (tkr) 7,9 6,5 6,6 6,7 Eget kapital per invånare (tkr) 16,3 15,8 14,9 14,2 Soliditet (%) (1) 54,3 53,9 53,5 55,3 Kassalikviditet (%) (2) Resultat efter skatteintäkt och finansnetto (mkr) 8,0 5,8 8,5 11,5 - jämfört med skatteintäkterna (%) 2,0 1,6 2,4 3,5 Nettokostnadernas (exklusive avskrivningarna) och finansnettots andel av totala skatteintäkterna (%) 93,6 94,4 93,3 92,3 Nettokostnadernas (inklusive avskrivningarna) och finansnettots andel av totala skatteintäkterna (%) 97,9 98,4 97,6 96,5 Finansnettots andel av totala skatteintäkterna (%) -0,6-0,5-0,7-0,9 Reell konsolideringsgrad (%) (3) 1,5 0,9 5,9 8,9 Totala borgensförbindelser per invånare (tkr) 26,3 26,8 23,9 24,5 Totala borgensförbindelser i relation till verksamhetens bruttokostnader (%) 67,1 72,2 66,8 73,7 (1) Soliditeten avser att beskriva kommunen långsiktiga motståndskraft mot ekonomiska svårigheter. (2) Omsättningstillgångar exklusive förråd i relation till kortfristiga skulder. Om kassalikviditeten är högre än 100 % kan kommunen betala alla korta skulder omedelbart med sina likviderbara medel. (3) Reell konsolideringsgrad mäter om kommunens eget kapital är inflationsskyddat. Nyckeltalet skall vara större än eller lika med 0 % för att årets resultat har räckt till för att inflationsskydda det egna kapitalet. Nyckeltalet har betydelse för bedömningen av om kommunen går mot en förbättrad eller försämrad ekonomisk situation. TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

6 resultaträkning Resultaträkning - kommunen Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Miljoner kronor mot budget 2000 Verksamhetens intäkter (not 1) 99,5 102,9-3,4 89,6 Verksamhetens kostnader (not 2) -446,5-441,2-5,3-421,4 Jämförelsestörande kostnader (not 3) 3,0 0,0 3,0-5,0 Jämförelsestörande intäkter (not 4) -6,0-2,2-3,8 0,0 Årets pensionskostnader (not 5) -13,3-14,4 1,1-13,2 Ökning semesterlöneskuld (not 6) -0,2-1,0 0,8-0,5 Avskrivningar -16,9-17,0 0,1-15,1 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -380,4-372,9-7,5-365,6 Skatteintäkt (not 7) 266,4 264,8 1,6 252,2 Generella statsbidrag och utjämning (not 8) 115,1 117,4-2,3 116,4 Slutavräkning (not 9) 9,3 4,8 4,5 5,3 Finansiell intäkt (not 10) 2,6 1,2 1,4 2,1 Finansiell kostnad (not 11-4,8-5,7 0,9-4,1 Finansiell kostn, pensionsavsättning (not 5) -0,2-0,2 0,0-0,5 RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKT OCH FINANSNETTO 8,0 9,4-1,4 5,8 Extraordinär intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinär kostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT (not 12) 8,0 9,4-1,4 5,8 6 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001

7 balansräkning Balansräkning - kommunen Tillgångar (miljoner kronor) Skillnad A. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar (not 1) 237,2 225,7 11,5 Maskiner och inventarier (not 2) 23,1 23,8-0,7 Finansiella anläggningstillgångar (not 3) 10,7 11,4-0,7 SUMMA anläggningstillgångar 271,0 260,9 10,1 B. Omsättningstillgångar Förråd m.m. (not 4) 0,3 0,4-0,1 Kundfordringar (not 5) 6,9 4,8 2,1 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter (not 6) 18,6 21,7-3,1 Kortfristiga placeringar (not 7) 10,9 11,7-0,8 Div kortfristiga fordringar (not 8) 3,6 8,1-4,5 Kassa och bank 62,5 54,5 8,0 SUMMA omsättningstillgångar 102,8 101,3 1,6 SUMMA TILLGÅNGAR 373,8 362,1 11,7 Eget kapital, avsättningar och skulder (miljoner kronor) A. Eget kapital (not 9) Ingående eget kapital 195,3 189,5 5,8 Justering -0,3-0,3 Årets resultat 8,0 5,8 2,2 SUMMA eget kapital 203,0 195,3 7,7 B. Avsättningar Avsättningar för pensioner (not 10) 6,2 6,8-0,6 C. Skulder Långfristiga skulder Anläggningslån (not 11) 97,8 80,7 17,1 SUMMA långfristiga skulder 97,8 80,7 17,1 Kortfristig skulder Leverantörsskulder 12,6 18,4-5,8 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter (not 12) 43,9 49,3-5,4 Personalens skatter etc 4,9 5,0-0,1 Genomgångs- och avräkningskonton (not 13) 4,3 5,9-1,6 Kortfristig skulder till kreditinstitut (not 14) 1,1 0,7 0,4 SUMMA kortfristiga skulder 66,8 79,3-12,5 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNING, SKULDER 373,8 362,1 11,7 Ansvarsförbindelser Borgensåtagande (not 15) 327,2 331,8-4,6 Pensionsförpliktelse t o m 1997 (not 16) 167,9 168,7-0,8 Förvaltade donationsstiftelser (not 17) 1,1 1,2-0,1 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

8 finansieringsanalys Finansieringsanalys - kommunen Miljoner kronor Bokslut Budget Avvikelse mot budget DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Verksamhetens intäkter (not 1) 99,2 102,9-3,7 Verksamhetens kostnader (not 2) -454,9-449,7-5,2 Verksamhetens nettokostnader -355,7-346,8-8,9 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (not 3) 381,6 382,2-0,6 Finansnetto (not 4) -2,2-4,5 2,3 Extraordinära poster Justering av rörelsekapitalet exkl likvida medel hänförbar till löpande verksamhet Förändring av omsättningstillgångar (not 5) 14,9 4,8 10,1 Förändring av kortfristiga skulder (not 6) -28,1-24,7-3,4 Verksamhetsnetto 10,5 11,0-0,5 INVESTERINGAR Bruttoinvesteringar (not 7) -27,9-28,1 0,2 Försäljning av anläggningstillgångar (not 8) 0,6 0,5 0,1 Justering av rörelsekapitalet exkl likvida medel hänförbar till investeringar Förändring av omsättningstillgångar Förändring av kortfristiga skulder (not 9) 7,3 0,0 7,3 Investeringsnetto -20,0-27,6 7,6 FINANSIERING Utlåning Utlåning/ökning långfristiga fordringar Återbetald utlåning (not 10) 0,4 0 0,4 Upplåning Långfristig upplåning (not 11) 18,0 18,0 0 Amortering (not 12) -0,9 0-0,9 Kortfristig upplåning Amortering Övrig finansiering Finansieringsnetto 17,5 18,0-0,5 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 8,0 1,4 6,6 8 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001

9 driftredovisning Driftredovisning 2001 (tkr) Kostnader Budget- Intäkter Budget- Netto Budget- För- Redovis- avvikelse Redovis- avvikelse redovis- avvikelse brukning Nämnd/styrelse ning ning ning i % Förtroendemannaorganisation Kommunstyrelsens ansvar Gemensamt ansvar Stab/kommunledningskontor Kansliavdelning Ekonomiavdelning Personalavdelning Arbetsmarknadsförvaltning Räddningstjänst Teknisk förvaltning Central enhet Fastighetsservice Lokalservice Kostenhet Gata-Park VA-enhet Summa teknisk förvaltning Miljö-/byggnadskontor Kultur, fritid-och turismförv Barn-/utbildningsförvaltning Socialförvaltning SUMMA NÄMNDER/STYRELSER Justeringar enligt not 1 och 2, resultaträkningen - Kapitalkostnader Interna kostnader/intäkter Övriga justeringar Verksamhetsens kostnader resp intäkter TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

10 investeringsredovisning Investeringsredovisning 2001 (tkr) Nämnd/styrelse Nettoinvesteringar Försäljning anläggningstillgång Netto Redovisning Avvikelse Redovisning Avvikelse Avvikelse mot budget mot budget mot budget KS-kommunledning KS-tekniskt utskott Arbetsmarknadsnämnd Nämnd f kultur, fritid och turism Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Byggnadsnämnd SUMMA NÄMNDER Större investeringsprojekt under 2001 (tusental kronor): Budget Redovisning Avvikelse Ekonomiavdelningen IT-satsningar Arbetsmarknadsförvaltning Jobbservice Tekniska förvaltning Ventilation, skolor Markförsörjning Arbetsmiljöåtgärder Arbetsmaskiner Vuxenlärcenter Ombyggnad gymnasieskola Fastighetsförsäljning GK-maskiner Beläggningsunderhåll Utredning järnvägsområdet IT-rör Tomelilla avloppsreningsverk Gata och VA, Bangatan, Gröneg Driftövervakningssystem VA Kultur-, fritid o turismsförvaltn Bibliotekssystem Turistbroschyr Badanläggningar, utomhus Barn- och utbildningsförvaltn Skolinventarier Socialförvaltning Invent, äldre/handikappomsorg Miljö- och byggnadskontor Mät-kartenheter, program TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001

11 noter Noter till Resultaträkning 2001 (mnkr) 1 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter enligt driftredovisning 139,3 126,5 Interna poster enligt driftredovisning -41,4-38,4 Realisationsvinst 0,3 0,2 Momsbidrag, äldreboende 1,3 1,3 Summa 99,5 89,6 2 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader enligt driftredovisning 527,9 497,6 Kapitalkostnader -32,0-30,1 Interna poster enligt driftredovisning -41,4-38,4 Realisationsförlust 0,4 Rest individuell del för ,3 Försäkringspremie pensioner 0,9 Utgående pensioner -6,0-6,5 Diff verkliga/kalkylerade PO-kostnader -3,2-1,6 Summa 446,6 421,4 3 Jämförelsestörande intäkter I enlighet med beslut i Kammarkollegiet samt Kommunfullmäktige har kronor som utgör resterande del av eget kapital i Stiftelsen Tomelilla-Bostäder, överförts till Tomelilla kommun för främjande av bostadsändamål. 4 Jämförelsestörande kostnader Nedskrivning Öhmans Kapitalförvaltning 0,8 Aktieägartillskott Österlenhem AB 5,2 Summa 6,0 Nedskrivningen av kommunens kapitalplacering hos Öhmans Kapitalförvaltning har gjorts med hänvisning till RKR s rekommendation ang klassificering av finansiella tillgångar. Värderingen av placeringen är enligt Öhmans förvaltningsrapport per 31 december Aktieägartillskott till Österlenhem AB har dels skett med kronor som resultatförstärkning, dels med kronor som vidareförmedling av de medel som under året överlåtits från Stiftelsen Tomelilla-Bostäder för främjande av bostadsändamål. Den sist- nämnda delen av aktieägartillskottet har därefter omvandlats till aktiekapital hos Österlenhem AB. Därför skrivs Tomelilla kommuns aktieinnehav i Österlenhem AB upp med kronor i 2001 års bokslut (se not 3, balansräkningen). 5 Årets pensionskostnader 2001 års individuella del inkl löneskatt 8,0 Årets pensionsutgift 6,1 Förändring avsättning pensioner -0,8 Summa 13,3 Pensionsskuldens ökning har beräknats enligt den s.k. blandade modellen (KLR 5:6). Det innebär att skuldökningen enbart avser pensionsförmåner som intjänats fr.o.m Redovisningen av årets pensionskostnader sker i fyra olika poster. Individuell del: Den del av den årliga ökning av pensionsåtagandet som kommunen betalar ut till den utomstående pensionsförvaltare som den anställde själv har valt. Tomelilla har valt full individuell del enligt PFA 98. I resultaträkningen upptas 2001 års individuella del inkl löneskatt. Årets pensionsutgift: Avser samtliga under 2001 avtalsenliga utbetalningar för ålders- och garantipensioner samt särskild löneskatt. Förändring avsättning pensioner: Avser den del av den årliga ökningen av pensionsåtagandet som inte ingår i individuell del. Här ingår de som hör till det tidigare pensionavtalet PAKL, särskild ålderspension, garantipensioner, efterlevandepensioner samt lönedelar över 7,5 basbelopp. Under 2001 var avbetalningen på pensionsåtagandet större än åtagandets tillväxt. Finansiell kostnad, pensionsavsättning: Den årliga ränteuppräkningen av pensionsavsättningen upptas under finansiella kostnader. 6 Ökning semesterlöneskuld Förändring av kommunens utestående semesterlöneskuld till de anställda. Även lärarnas obetalda ferielöner ingår bland semesterlönerna. TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

12 noter 7 Skatteintäkter Kommunalskatt 260,2 245,7 200-kronan, preliminär utbetalning 1,2 1,2 Landstingsbidrag 4,0 3,8 Mellankommunal utjämning 1,0 1,5 Summa Skatteintäkter 266,4 252,2 8 Generella statsbidrag och utjämning Generellt statsbidrag 83,1 82,2 Inkomstutjämningsbidrag 64,9 64,6 Kostnadsutjämningsavgift/bidrag -2,3 0,2 Införandeavdrag -0,1-2,5 Nivåjustering -2,4-2,2 Avgift till mervärdeskattekonto -28,1-25,9 Summa 115,1 116,4 9 Slutavräkning 2001 och 2000 Enligt RKR s rekommendation nr 4 skall kommunerna resultatföra prognos avseende årets slutavräkning för kommunalskatteintäkter. Prognosen baseras på de uppräkningsfaktorer som fastställs av regeringen under hösten. I Kommunförbundets cirkulär 2001:142 anges att slutavräkningen bör upptas till 437 kronor per invånare i november Dessutom bör en rättning göras av 2000 års slutavräkning, vilket innebär en intäkt om 327 kronor per invånare i november Finansiella intäkter Intäktsräntor från placering av kommunens likviditetsreserv samt ränteintäkt 218 tkr enligt skuldebrev med Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. Den genomsnittliga förräntningen på placeringar av likviditetsreserven har varit 4,1 procent (f å 3,8%). 11 Finansiella kostnader Kostnadsräntor på kommunens långfristiga upplåning samt ränteuppräkningen av pensionsskulden med kronor inkl särskild löneskatt. 12 Förändring av eget kapital Av den totala ökningen av eget kapital på 8,0 mnkr utgör kronor ett driftunderskott på kommunens vatten- och avloppsverksamhet. Beloppet reduceras den VA-fond som redovisas som en del av kommunens eget kapital. 12 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001

13 noter Noter till Balansräkningen 2001 (mnkr) 1 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Anskaffningsvärde 317,8 304,6 Årets investeringar 23,0 14,4 Årets försäljningar etc -0,5-1,2 Ackumulerade avskrivningar -92,1-81,7 Årets avskrivningar -11,4-10,4 Reavinst, fastighetsförsäljning 0,4 0 Utgående balans 237,2 225,7 2 Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde 52,3 50,2 Årets investeringar 4,9 6,3 Årets försäljningar etc 0-4,2 Ackumulerade avskrivningar -28,5-23,9 Årets avskrivningar -5,6-4,7 Utgående balans 23,1 23,7 3 Finansiella anläggningstillångar Utgående balans ,4 Amortering, SÖRF -0,4 Nedskrivning av grundfondkapital i Stiftelsen Tomelilla-Bostäder -0,3 Utgående balans 10,7 Österlenhem AB har under 2001 genom nyemission ökat sitt aktiekapital med 3 mnkr. Enligt lagen om kommunal redovisning 6 kap 6, kan finansiella tillgångar skrivas upp om de har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde. Eftersom Österlenhem AB redovisar ett negativt resultat för 2001 sker ingen uppskrivning. Diverse nedskrivningar genomförs då de redovisade beloppen saknar reell täckning. 4 Förråd m m Gata-Parks förråd samt förråd för Kommunhusets cafeteria enligt inventering per Kundfordringar Kommunledningskontor 0 1,4 Barn- och utbildningsförvaltning 0 0,4 Socialförvaltning 0 0,2 Miljö- och byggnadsförvaltning 0 0,3 Vård- och omsorgsavgifter 1,5 1,1 Barnomsorgsavgifter 0 0,3 Hyror 0,2 0 Vatten-/avloppsavgifter 2,9 0,9 Inkasso 0,1 0,1 Gata-Park 0,2 0,2 Kundfordringar 2,0 0 Utgående balans 6,9 4,9 6 Div kortfristiga fordringar Statsbidrag flyktingmottagning 0,5 0,8 Statsbidrag teknisk förvaltning 0,7 0,7 Slutavräkning för 2000 och ,3 4,0 Ingående moms 3,5 2,1 Moms-bidrag 0,5 0,5 Övrigt 0,1 0 Utgående balans 18,6 8,1 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (inkl periodiseringar) Förutbetalda kostnader 3,0 12,1 Upplupna ränteintäkter 0,6 9,6 Utgående balans 3,6 21,7 8 Kortfristiga placeringar Anskaffningsvärde 13,0 Ackumulerad nedskrivning -1,3 Årets nedskrivning -0,8 Utgående balans 10,9 Avser marknadsvärdet per den 31 december 2001 av kommunens placering hos Öhmans Kapitalförvaltning. Nedskrivning har skett i enlighet med RKR s rekommendation om klassificering av finansiella tillgångar. 9 Eget kapital Ingående balans ,3 Nedskrivning av stiftelsekapital i Stiftelsen Tomelilla-Bostäder -0,3 Årets resultat 8,0 Utgående balans ,1 varav VA-fond 2,2 Justeringar av eget kapital avser nedskrivning av finansiell anläggningstillgång i Stiftelsen Tomelilla-Bostäder som har avregistrerats. VA-fonden utgör ackumulerat resultat för VAenheten under åren TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

14 noter 10 Avsättningar för pensioner Avtalsenlig pension utbetalas av KPA AB. Enligt Lag om kommunal redovisning 5 kap 6 skall de förpliktelser som tjänats in efter 1998 tas upp som skuld i balansräkningen (den blandade modellen). Upplupen löneskatt på beloppet har bokats i enlighet med RKR s rekommendation nr 5. Den pensionsskuld som intjänats före 1998 skall tas upp som ansvarsförbindelse. Individuell del för åren 1998 och 1999 utbetalades retroaktivt under 2001, men belastade 2000 års bokslut. Löneskatten på beloppet (2,7 mnkr) har betalats under Löneskatten ingår i ingående balans för Ingående balans ,8 Förändrad avsättning inkl löneskatt 0,8 Finansiell kostnad inkl löneskatt 0,2 Utgående balans ,2 11 Anläggningslån Ingående balans 80,7 Nya lån 18,0 Amortering -0,9 Utgående balans 97,8 Amortering under 2001 har bokförts som kortfristig skuld. 12 Kortfristiga skulder Avser kortfristig del av kommunens långfristiga anläggningslån, d v s den del som beräknas bli amorterad under Dessutom ingår överbetalningar med 0,2 kronor. 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner 18,2 18,0 Upplupen särskild löneskatt 2,9 1,4 Upplupna räntekostnader 1,2 0,5 Förutbetalda intäkter 0,6 0,7 Upplupen individuell del 6,4 17,0 Övriga interimsskulder 14,6 11,7 Utgående balans 43,9 49,3 Lärarnas obetalda ferielöner ingår bland semesterlönerna. Upplupen särskild löneskatt avser 2000 och 2001, medan upplupen individuell del avser 2001 som utbetalas under mars Genomgångs- och avräkningskonton ITIS, BUN 0,5 0,2 Skolverkets språkutvecklingsprojekt 0,4 0 Läraravtalet 0 0,5 Ungdomsrådet 0 0,1 Nybroå-kommittén 0,2 0,1 Gåvor (tidigare rubr som donationer) 0,3 0,3 Arbetslivsfonden 0,1 0,2 Statsbidrag, flyktingsmottagning 0,8 1,3 Stimulansbidrag ÄHO 0,3 0,2 Anhörig 300 0,1 0,2 Psykiatriprojektet 0,1 0,2 Lokalt investeringsprogram 0,9 2,1 Övrigt 0,6 0,5 Utgående balans 4,3 5,9 15 Borgensförbindelser Gentemot kommunens företag (proprieborgen): AB Österlenhem 312,4 313,0 TIAB 9,2 13,8 Föreningar 2,7 1,7 För egnahem och småhus med bostadsrätt 0,5 0,5 För egnahem och småhus med äganderätt 2,4 2,9 Summa 327,2 331,8 16 Pensionsskuld, ansvarsförbindelse Den del av pensionsskulden som inte bokats som avsättning skall enligt Lag om kommunal redovisning 5 kap 4 tas upp som ansvarsförbindelse, d v s den skuld som intjänats före Redovisat belopp inkluderar upplupen löneskatt. 17 Förvaltade donationsstiftelser Under året har bland annat vissa utdelningar skett. 14 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001

15 noter Noter till Finansieringsanalys 2001 (mnkr) 1 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter enl RR 99,5 Avgår: Reavinster vid fastihetsförsäljning -0,3 Summa 99,2 2 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader enl RR 446,6 Utbet aktieägartillskott AB Österlenhem 2,2 Årets pensionsutgift 6,1 Summa 454,9 3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Avser samtliga skatteintäkter och generella statsbidrag som utbetalts under året. 4 Finansnetto Avser samtliga finansiella intäkter och kostnader som utbetalts under året. 5 Förändring av omsättningstillgångar för löpande verksamhet Förändring enligt BR 6,4 Uppbokad slutavräkning enl RR 9,3 Nedskrivning Öhmans Kapitalförvaltn -0,8 Summa 14,9 6 Förändring av kortfristiga skulder för löpande verksamhet Förändring enligt BR hänförlig till den Löpande verksamheten -19,9 Ökning av semesterlöneskuld -0, års individuella del inkl löneskatt -8,0 Summa -28,1 7 Bruttoinvesteringar Bruttoinvesteringar enligt investeringsredovisning. 8 Försäljning av anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar enligt investeringsredovisning. 9 Förändring av kortfristiga skulder för investeringar Förändring enligt BR hänförlig till investeringar. 10 Återbetald utlåning Avser amortering från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) enligt upprättat skuldebrev. 11 Långfristig upplåning Under 2001 genomfördes nyupplåning med 18,0 mnkr. Lånebeslut i budget 2001, mnkr: Kf 146/00, beslut om årsbudget för ,0 Summa 18,0 12 Amortering Löpande amorteringar på befintliga lån. TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

16 koncernredovisning Resultaträkning koncern Koncern Koncern Kommun TIAB Österlen ÖKRAB Gym SÖRF hem förb Verksamhetens intäkter 181,7 142,4 99,5 4,4 36,7 24,5 217,9 42,8 Verksamhetens kostnader -523,6-469,5-460,0-2,7-21,4-21,9-219,8-39,4 Jämförelsestörande poster (not 1) -0,9-1,8-3,0-0, ,4 Avskrivningar -22,0-20,4-16,9-0,9-1,8-2,4-4,4-2,3 Verksamhetens nettokostnader -364,8-349,3-380,4 0,4 13,5 0,2-6,3 2,5 Skatteintäkter 338,2 317,6 338, Generella statsbidrag 52,6 56,3 52, Finansiella intäkter 3,4 3,0 2,5 0,3 0,2 0,4 1,2 0,4 Finansiella kostnader -21,8-22,2-4,9-0,7-16,1 0-0,1-0,8 Resultat före extraordinära poster 7,6 5,4 8,0 0-2,4 0,6-5,2 2,1 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Bokslutsdispositioner 0,3 0,4 0 0,1 0,4-0,5 0 0 Skattekostnader Årets resultat 7,9 5,8 8,0 0,1-2,0 0,1-5,2 2,1 Finansieringsanalys koncern Koncern Koncern Kommun TIAB Österlen ÖKRAB Gym SÖRF hem förb DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Verksamhetens intäkter 197,0 142,4 99,2 4,4 36,7 24,5 217,7 44,3 Verksamhetens kostnader -529,1-476,9-454,9-3,0-21,4-22,5 219,8-38,6 Verksamhetens nettokostnader -332,1-334,5-355,7 1,4 15,3 2,0-2,1 5,7 Skatte- och bidragsintäkter 381,6 368,6 381, Finansnetto -18,3-18,7-2,2-0,4-15,9 0,4 1,1-0,4 Extraordinära poster Verksamhetsnetto 31,2 15,4 23,7 1,0-0,6 2,4-1,0 5,3 INVESTERINGAR Bruttoinvesteringar -31,0-176,8-27,9-0,8-0,8 0-4,7-4,0 Försäljning av anläggningstillgångar 0,6 5,2 0, ,2 0,1 Inköp av finansiella tillgångar 0, ,8 0 0 Investeringsnetto -29,9-171,6-27,3-0,8-0,8 0,8-4,5-3,9 FINANSIERING Utlåning/ökn långfristiga fordringar 0-5, ,1 0 Återbetald utlåning 0,4 5,1 0, Långfristig upplåning 19,4 143,6 18,0 0 1, Amortering, långfristiga skulder -8,9-8,5-0,9-0,7-7,1 0-0,8-1,2 Amortering, kortfristiga skulder -5, , Övrig finansiering , Finansieringsnetto 5,1 134,6 17,5-6,4-0,4 0-0,8-1,2 Justering för rörelsekapitalets förändring Ökning(+)/minskning(-) förråd Ökning(+)/minskning(-) kortfr fordr 17,0-11,7 14,9 0,8 0,1 2,0 5,1-4,4 Ökning(-)/minskning(+) kortfr skuld -19,7 26,4-20,8 0,2-0,1 0,2 1,2 4,2 FÖRÄNDRING - LIKVIDA MEDEL 3,7-6,9 8,0-5,2-1,8 5, TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001

17 koncernredovisning Balansräkning - koncern Koncern Koncern Kommun TIAB Österlen ÖKRAB Gym SÖRF hem förb TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark och byggnad (not 2) 577,3 566,9 237,2 13,4 324,1 5,4 0,6 0,3 Maskiner och inventarier (not 2) 33,5 34,2 23,1 0,1 0,5 10,4 17,2 10,2 Summa materiella anläggn tillgång 610,8 601,1 260,3 13,5 324,6 15,8 17,8 10,5 Finansiella anläggningstillgångar 14,3 9,2 10,7 3,2 0 17,0 0,1 0 Summa anläggningstillgångar 625,1 610,3 271,0 16,7 324,6 32,8 17,9 10,5 Omsättningstillgångar Förråd 1,0 1,1 0,3 0 0,3 0 2,2 0 Fordringar 48,1 56,4 40,0 0,4 1,3 2,7 24,9 11,6 Kortfristiga placeringar 0 3, Kassa och bank 74,0 70,3 62,5 1,9 4,9 9,6 0 0 Summa omsättningstillgångar 123,1 130,8 102,8 2,3 6,5 12,3 27,1 11,6 SUMMA TILLGÅNGAR 748,2 741,2 373,8 19,0 331,1 45,1 45,0 22,1 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital 203,3 194,8 195,3 8,1 3,5 2,1 18,6-1,2 Direktbokning eget kapital 2,7 2,7-0,3 0 5, Kapitalandel av obeskattad reserv 3,3 0,1 1,0 4,6 Årets resultat 7,9 5,8 8,0 0,1-2,0 0,1-5,2 2,1 Summa eget kapital (not 3) 217,2 203,3 203,0 8,3 7,8 6,8 13,4 0,9 Avsättningar Pensioner o liknande förpliktelser 7,7 8,2 6,2 0,1 0 1,1 1,8 3,0 Uppskjuten skatt (latent skatt) 1,3 0,4 1,8 Övriga avsättningar 14,8 13,2 0 0,1 0 29,6 0 0 Summa avsättningar 23,8 21,4 6,2 0,2 0,4 32,5 1,8 3,0 Skulder Långfristiga skulder Långfristiga skulder 418,9 406,3 97,8 8,5 311, ,2 Summa långfristiga skulder 418,9 406,3 97,8 8,5 311, ,2 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 17,7 23,3 12,6 0,7 2,0 4,0 0 5,6 Övriga kortfristiga skulder 70,6 82,0 54,2 1,3 9,4 1,8 29,8 3,4 Summa kortfristiga skulder 88,3 105,3 66,8 2,0 11,4 5,7 29,8 9,0 Summa skulder 507,2 511,6 164,6 10,5 322,9 5,8 29,8 18,2 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 748,2 741,2 373,8 19,0 331,1 45,1 45,0 22,1 Koncern Koncern Kommun TIAB Österlen ÖKRAB Gym SÖRF hem förb Ställda panter Fastighetsinteckningar 20,3 76,5 0 15,1 5, Företagsinteckningar 2,0 8,1 0 2, Summa 22,3 84,6 0 17,1 5, Ansvarsförbindelse Pensionsförpliktelse 171,4 171,6 167,9 0, ,3 0 Borgensåtaganden 327,2 331,8 327, Övriga förpliktelser 34,0 34,7 0 10,9 23, Summa 532,6 538,1 495,0 11,0 23,1 0 20,3 0 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

Från tunnelhus till museum!

Från tunnelhus till museum! Tomelilla kommun Från tunnelhus till museum! Årsredovisning 2005 Politisk organisation Verksamhetsorganisation VERKSAMHETSORGANISATION Team Samhällsbyggnad Team Hemvård Team LSS Team Medborgarservice Team

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 8 KONJUNKTUREN VÄNDER UPP... 8 FÖRUTSÄTTNINGAR MÖRBYLÅNGA KOMMUN... 9 ANALYS AV

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 Årsredovisning 2013 Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 95% 97% 95% 97% 100% Resultat

Läs mer

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt.......7 Kommunens företag.19 Personalredovisning.

Läs mer

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se www.karlskrona.se Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L FörvaltningsberättelsE 3 27 Korta fakta om Karlskrona kommun... 6 Den samlade verksamheten Sammanställd redovisning... 8 Karlskronas kommuns organisation...

Läs mer

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare.

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 Fakta om Hultsfred, kommunens organisation 2 2013 i sammandrag 3

Läs mer

Årsredovisning 2012. Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-04-22

Årsredovisning 2012. Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-04-22 Årsredovisning 2012 Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-04-22 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2012 2011 2010 2009 2008 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 95% 100% 99% 100% 99% Resultat

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 Fotografier i denna årsredovisning är från senaste årens ljusfestivaler i Alingsås. Illustrationer av Idermark och Lagerwall. ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 INLEDNING

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S K O M M U N Kommunstyrelsens ordförande Resultat Trots en underbalanserad budget med nästan 5 Mkr så redovisar kommunen ett positivt resultat. Räknar vi bort omställningskostnader

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNKONCERN

ÅSTORPS KOMMUNKONCERN ÅSTORPS KOMMUNKONCERN Gyllenbielkeska hospitalet i Kvidinge (mer information på bladets baksida). Foto: Mats Peterson ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Gyllenbielkeska Hospitalet Tack vare en karolins

Läs mer

Kramfors kommun 872 80 Kramfors tel. 0612-800 00 fax. 0612-157 57 kramfors.kommun@kramfors.se www.kramfors.se. Årsredovisning Kramfors kommun 2005

Kramfors kommun 872 80 Kramfors tel. 0612-800 00 fax. 0612-157 57 kramfors.kommun@kramfors.se www.kramfors.se. Årsredovisning Kramfors kommun 2005 Kramfors kommun 872 80 Kramfors tel. 0612-800 00 fax. 0612-157 57 kramfors.kommun@kramfors.se www.kramfors.se Årsredovisning Kramfors kommun 2005 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Innehåll INLEDNING Kommunledningen har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Finansiell analys

Läs mer

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen ÅRSREDOVISNING 2011 Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar Tryck IT Grafiska AB, Kungälv Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 100 ex Omslagfoto Skolfartyget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

År 2000 STRÖMSTADS KOMMUN år 2000

År 2000 STRÖMSTADS KOMMUN år 2000 År 2000 STRÖMSTADS KOMMUN år 2000 INNEHÅLL 1 Inledning Kommunstyrelsens ordförande.. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.... 2 Om kommunen Kommunfakta Politisk organisation.. 3 Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2010. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26

Årsredovisning 2010. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26 Årsredovisning 2010 Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2010 2009 2008 2007 2006 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 99% 100% 99% 98% 99% Resultat

Läs mer

Upplands-Bro. Kommunstyrelsens ordförande

Upplands-Bro. Kommunstyrelsens ordförande ÅRSREDOVISNING 2010 UPPLANDS- BRO Innehåll foto: Peter bergman Kommunstyrelsens ordförandes förord 2 Organisationsöversikt 4 Hur användes skattepengarna 2010? 6 Fem år i sammandrag 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret Årsredovisning 2006 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunalrådet har ordet 2 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Koncernen 3 Sammanställd redovisning 4 Sammanställd redovisning, bolagsberättelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. Årsredovisning 2006 ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. Årsredovisning 2006 ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2006 ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005 1 Övergripande del...3 Kommunstyrelsens ordförarde...3

Läs mer

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutsrapport 2014 Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutet i korthet Skatteintäkter 2 793,6 mkr, 5,7 mkr sämre än budget. Nämndernas nettokostnader 2 817,2 mkr, 6,9 mkr lägre än budget. Utbildningsnämnden

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer