Kallelse till ordinarie föreningsstämma med bl.a. årsredovisning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till ordinarie föreningsstämma med bl.a. årsredovisning 2009"

Transkript

1 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 i Göteborg, Eklandagatan 67B, GÖTEBORG Tel , fax , Kallelse till ordinarie föreningsstämma med bl.a. årsredovisning 2009 Härmed kallas medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 11 maj 2010 Enklare förtäring serveras från kl och stämman öppnas kl. 19 och beräknas att vara avslutad kl. 21. Stämman hålls i hörsal HC3, Hörsalsvägen 14 (HC 1-4), byggnaden vid Chalmers Gibraltargata-parkering nära kopparbunken. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna, anmälan behövs ej. Kallelsen aviseras den 23 april 2010 med uppsättning på anslagstavlorna i portentrén och tvättstugorna. Den 27 april delas eller skickas (andrahandsupplåtna bostadsrätter) kallelsen till varje bostadsrättshavare. I kallelsen ingår dagordning, valberedningens förslag till styrelse och revisor samt styrelsens redovisning av stämmans beslut att utreda att bygga sex bilparkeringsplatser mellan entréerna Lindströmsg. 3 D-C, C-B och B-A. Kallelsen finns fr.o.m. 27 april att hämta på föreningens hemsida grön menyknapp till vänster Medlemssidor, inloggning user1 och lösenord pass1. Fullmaktsblankett finns på anslagstavlorna, hemsidan och utanför styrelserummet. Årsredovisningen år 2009 finns fr.o.m. 19 april 2010 att hämta på föreningens hemsida se meny Ekonomisk information. Papperskopior finns att hämta i informationsfacket vid anslagstavlan i portentrén samt utanför styrelsrummet fr.o.m. 27 april Fullmakt, finns i facken i portentrén, utanför styrelserummet samt på hemsidan. Förslag till dagordning enligt stadgar 1. stämmans öppnande 2. val av ordförande vid stämman 3. anmälan av ordförandens val av protokollförare 4. godkännande av röstlängd 5. fastställande av dagordningen 6. val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 7. fråga om kallelse behörigen skett 8. styrelsens årsredovisning i sin helhet med framförallt förvaltningsberättelse 9. revisorernas berättelse 10. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 11. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 12. beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden t.o.m val av styrelseledamöter och suppleanter 14. val av revisor och suppleant 15. val av valberedning 16. erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB 17. fråga om arvoden 18. övriga anmälda ärenden; styrelsens redovisning av stämmans beslut att utreda att bygga sex bilparkeringsplatser mellan entreérna Lindströmsg. 3 D-C, C-B och B-A 19. redovisning av verksamhetsplan för kommande år 20. stämmans avslutande

2 Valberedningens förslag till styrelse för BRF Johanneberg 1936 året Förslag: Valberedningen föreslår att styrelsen utökas med en ordinarie medlem, till sju medlemmar inklusive HSB:s representant. Detta p.g.a. en hygglig tillströmning av frivilliga. Styrelseledamöter att väljas för två år (till ordinarie stämman 2012): Fredrik Svensson (lgh 95) omval Sture Andersson (lgh 49) nyval, men har varit suppleant i ett år. Styrelseledamöter att väljas för ett år (till ordinarie stämman 2011): Joakim Hallgren Rasoul Raisi (lgh 16) omval (lgh 111) nyval Styrelsesuppleanter att väljas för ett år (till ordinarie stämman 2010) 1:e suppleant: Robert Niklasson (lgh 98) nyval 2:e suppleant: Robert Olsson (lgh 96) nyval 3:e suppleant: Peter Stegersjö (lgh 141) nyval 4:e suppleant: Ingemar Johansson (lgh 145) omval Revisor: Lennart Halvordsson (lgh 121) omval Revisorsuppleant Ulf Andrén (lgh 51) nyval Dessutom kommer i styrelsen att ingå två styrelseledamöter som 2009 valdes för två år, d.v.s. till stämman 2011 Sven Christensson (lgh 27) Håkan Wignell (lgh 31) samt en representant för HSB Göteborg Valberedning: Personerna i den nuvarande valberedningen är tillgängliga ett år till om stämman så föreslår. Monica Kuhlin lgh 132 (omval) Torsten Axberg lgh 92 (omval)

3 Styrelsens utredning av stämmans beslut att utreda utbyggnad av bilparkeringsplatser Lindströmsgatan Bakgrund till stämmobeslut att utreda förslag om utbyggnad av bilparkeringsplatser Kulverten mellan byggnaderna Eklandag. och Lindströmsg. är från år 1937 och kommer troligen att läggas om inom en snar framtid. Vid kulvertomläggningen kommer trädgården att grävas upp, dvs. trädet och buskarna mellan entréerna Lindströmsg. 3C och 3B kommer att tas bort under alla förhållanden, och möjlighet finns då att anlägga fler bilparkeringsplatser. De 23 bilplatserna längs med byggnaden Eklandag. behöver reduceras till 22 stycken då det har visats sig att vissa platser är allt för smala för problemfri användning. Bilplatserna är självfinansierande via bilplatsavgifter, f.n. 250 kr/månad & plats, totalt kr i intäkt per år och kostnaderna är ca kr per år och där ingår elförbrukning motorvärmarstolpar, underhåll och den en gång gjorda nybyggnationen. Den som har en bilplats sköter själv snöskottning och städning. För förslagets utformning, se bilaga med bilder 1-3 över Lindströmsg. med bil parkerad vid entréen Lindströmsg. 3B. Bild 4 är ett fotomontage (ej helt skalenligt) med tänkta bilplatser placerade mellan entré Lindströmsg. 3C och 3B. Uppskattad utgift för byggnation (100 kkr) av sex parkeringplatser inkl. sex laddenheter (3 stolpar) är totalt ca kr. Årkostnaden är ca kr med 25 år avskrivning och 3-5 % låneränta, en vinst om ca kr/ år. Skrivelse som var ett underlag vid samrådsmötet med bygglovsarkitekt HSB:s Brf Johanneberg 1936 vill utöka bilparkeringsmöjligheterna genom att placera 2 bilplatser (totalt 6 st) mellan entréerna Lindströmsg. 3 D-C, C-B och B-A för att ge medlemmarna fler platser (kötid för närvarande ca 4 år), underlätta in- och utfart för föreningens 23 bilparkeringsplatser på andra sidan gatan, tillhandahålla laddmöjligheter för elbilar, genom att varje ny bilplats utrustas med ladduttag. För att i möjligaste mån reducera intrånget i lägenheternas utsiktsfält kommer vi att sänka ned bilplatserna med lutning mot byggnaden för att minska bilens höjd ovan mark, rama in platserna med buskar för att behålla de snygga portentréerna in till Lindströmsg., montera belysningsstolpar längs med ingångarna till Lindströmsg. Resultat från samråd 20 jan. 2010, med bygglovsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret Vid kontakt med bygglovsarkitekten visades bilden nedan. Bygglovsarkitekten anser att det är mindre troligt att bygglov fås för de sex bilparkeringsplatserna, utgående från vad han känner till. Han utgår då från att all mark runt byggnaderna är s.k. prickad mark dvs. avsedd som trädgårdsyta eller annat rekreationsområde och inte avsedd att bebyggas med exempelvis bilparkering, eller annat. Dock finns det en bilparkeringspolicy för Göteborgs stad, vars innehåll bygglovsarkitekten inte känner till. Denna kan bidra till om bygglov ändå kan fås för de sex bilparkeringarna. 1 (3)

4 Göteborgs parkeringspolicy Parkeringspolicyn innebär i korthet att det skall finnas bilparkering nära bostaden så att bilen lämnas parkerad vid bostaden och att kollektivtrafik eller cykel används för transport till arbete (sid 17). Bilparkering först och främst skall ske i garage, gärna nedgrävda (sid 15). I andra hand skall bilparkeringar utföras i mindre grupper med t ex. buskar mellan grupperna, inte långa rader med bilar (sid 17). Det som skall undvikas är stora öppna bilparkeringar som exempelvis Heden och Chalmers Gibraltarg. Vidare är det inte lämpligt med bilar parkerade längs med gator utan gångfartsgator är att föredra i centrala lägen (sid 10). Se även Internet-adress 9AJyMvYwMDSycXA6MQFxNDPwtTI2cnM_2CbEdFAJ5xmvQ!/?WCM_GLOBAL_CONTEX T=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Resor_trafik/Bil/Parkering/lnksam_rubrik_ parkering/art_n400_rt_bi_pa_parkeringspolicy Alternativt se och sök på parkeringspolicy. Kommentarer till samrådet med bygglovsarkitekten Föreningens förslag med sex nya bilplatser vid västra Lindströmsg., med tre grupper med två bilar i varje grupp samt buskar och belysning, följer till viss del Göteborgs parkeringspolicy (sid 17). Föreningens bilparkering med 23 platser, längs med västra sidan av byggnaden Eklandag. (östra sidan av Lindströmsgatan) är byggd på prickad trädgårdsmark enligt beviljat bygglov Föreningens förslag innebär att även dessa befintliga platser ändras med borttagande av en plats, för att skapa grupper av platser med utskjutande mindre tungor med belysningsstolpar mellan grupperna för att bryta upp en lång sektion (sid 17). 2 (3)

5 Belysningen är till för att göra området vackrare och mer upplyst samt att motverka de bilinbrott och skadegörelse som tyvärr inträffar. Som en följd av att sex nya bilplatser byggs underlättas in- och utfart från de befintliga bilplatserna på Lindströmsgatans östra sida, eftersom bilar då inte kan parkeras längs med Lindströmsg. Diskussioner förs i styrelsen att i samråd med de två andra fastighetsägarna ansöka hos Trafikkontoret om att enkelrikta gatan. Detta ger att inga bilara möts, som i sin tur ger att ingen bil behöver köra upp på trottoaren vid möte samt underlättar något vid utfart från de 23 östra bilparkeringarna. Förslag till beslutsordning 1) Förslag att bygglov söks för byggnation av sex bilplatser vid Lindströmsgatans västra sida, med tre grupper med två bilar i varje grupp samt buskar och belysning. Kostnad ca kr för bygglovsansökan inkl. ritningsunderlag. Om byggnationen inte utförs, pga. att förslaget inte antas eller att bygglov inte erhålls, återstår problemet med en del allt för smala befintliga bilplatserna samt vissa svårigheter med in- och utfart från dessa. Problemet med in- och utfart är som störst vid en snörik vinter, till följd av att snövallar längs trottoaren på Lindströmsgatans västra sida tvingar ut de parkerade bilarna och gör den farbara gatan smalare. Stämman skall, även om utbyggnadsförslaget antas, för den händelse att bygglov inte erhålls, ta ställning till följande: 2) Förslag att styrelsen får i uppdrag att verka för att bilparkering längs med västra Lindströmsgatan förbjuds för att underlätta in- och utfart från föreningens 23 bilplatser vid östra Lindströmsgatan. Vid bifall för förslag 2 finns två förslagsalternativ om bilparkering utmed Lindströmsgatan västra sida. Förslag att parkering skall a) förbjudas vintertid 1 dec. t.o.m. 31 mars, b) förbjudas året om. För styrelsen, Göteborg den 22 april 2010 Anders Bergström 3 (3)

6 Förslag rörande utbyggnad av bilparkeringsplatser Styrelsen föreslår stämman att besluta om utökning av bilparkeringsplatser genom att placera 2 bilplatser (tot. 6 st) mellan entréerna Lindströmsg. 3 D-C, C-B och B-A för att ge medlemmarna fler platser (kötid ca 3 år) och underlätta in- och utfart för de 23 bilparkeringsplatserna föreningen tillhandahåller tvärs över gatan. Kulverten mellan byggnader Eklandag. och Lindströmsg. är från år 1937 och kommer troligen att läggas om våren Vid kulvertomläggningen kommer trädgården grävas upp och möjlighet finns då att anlägga fler bilparkeringsplatser. Trädet och buskarna mellan entréer Lindströmsg. 3C och 3B kommer att tas bort pga. att kulverten läggs om, oavsett om bilplatser byggs eller ej. De 23 st bilplatser längs med byggnaden Eklandag. behöver reduceras till 22 st då det har visats sig att vissa platser är allt för smala för användning. Om nya bilparkeringsplatser byggs kommer dessa; att sänkas ned med lutning mot byggnaden för att minska bilens höjd ovan mark, att ramas in av buskar för att bibehålla de snygga entréerna in till portarna Lindströmsg. De tre träden mellan portar D-C, C-B och B-A tas bort, belysningsstolpar monteras längs ingångarna Lindströmsg. medföra att bilarna som parkeras längs med gatan kommer att försvinna då bilparkeringsplatserna behöver gatan för utfart. Varje bilplats kommer att utrustas med ladduttag för elbilar. Se baksidan för bilder 1-3 över Lindströmsg. med bil parkerad vid entré Lindströmsg. 3B. Bild 4 är ett fotomontage (ej helt skalenligt) med tänkta bilplatser placerade mellan entré Lindströmsg. 3C och B. Styrelsen föreslår stämman att totalt sex bilplatser byggs med fördelningen två platser mellan ingångar Lindströmsg. 3A och B, två platser mellan ingångar Lindströmsg. 3B och C och två platser mellan ingångar Lindströmsg. 3C och D För styrelsen, Göteborg den 2 juni 2009 Anders Bergström HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 i Göteborg Org. nr Eklandagatan 67 B Tel GÖTEBORG Fax Bankgiro Styrelseexp. onsdagar Plusgiro

7 Bild 1 & 2 Bilar längs med Lindströmsg. & bil parkerad vid entré Lindströmsg. 3B, knappt synlig Bild 3 Bil parkerad vid entré Lindströmsg. 3B, knappt synlig då buskarna är högre jämfört med bilen Bild 4 Fotomontage av inplacerade två platser mellan entré Lindströmsg. 3C & B (ej helt skalenligt)

8

Innehåll. I. Dagordning. Verksamhetsplanering. Årsredovisning. A. Förvaltningsberättelse. B. Resultaträkning. C. Balansräkning. D.

Innehåll. I. Dagordning. Verksamhetsplanering. Årsredovisning. A. Förvaltningsberättelse. B. Resultaträkning. C. Balansräkning. D. Innehåll I. Dagordning II. III. Verksamhetsplanering Årsredovisning A. Förvaltningsberättelse B. Resultaträkning C. Balansräkning D. Kassaflödesanalys E. Noter F. Kostnadsfördelning IV. Revisionsberättelse

Läs mer

JOHANNEBERG 1936. H S B : s B o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g. i G ö t e b o r g. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet

JOHANNEBERG 1936. H S B : s B o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g. i G ö t e b o r g. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet H S B : s B o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g JOHANNEBERG 1936 i G ö t e b o r g Takterrassen, norrut, Gibraltarg. 21E, ny imkanalsfläkt rst Eklandagatan 67A, vy norrut, april 2013 Trädgård Gibraltargatan-Eklandagatan

Läs mer

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Slånbärsvägen 21 194 65 Upplands Väsby Organisationsnr: 716417-7581 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma tisdagen 23 maj 2012. Lokal: Gläntan 1 Stämmans öppnande Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg

ÅRSREDOVISNING. HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet Årsredovisningen finns även publicerad på hemsidan johanneberg.com under rubriken Ekonomisk 2013 information

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014. Lund 2015-04-21 Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 KALLELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30 1

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg

ÅRSREDOVISNING. HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg Tryckkostnad 3 kr Max 1 exemplar per lägenhet Årsredovisningen finns även publicerad på hemsidan johanneberg.com under rubriken Ekonomisk 14 information

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Loke NYTT NR 4, APRIL 2012 MEDLEMSINFORMATION FÖR BOENDE I BRF LOKE WWW.BRFLOKE.SE. Kundtjänst/felanmälan: felanmalan@brfloke.se

Loke NYTT NR 4, APRIL 2012 MEDLEMSINFORMATION FÖR BOENDE I BRF LOKE WWW.BRFLOKE.SE. Kundtjänst/felanmälan: felanmalan@brfloke.se NR 4, APRIL 2012 Loke NYTT MEDLEMSINFORMATION FÖR BOENDE I BRF LOKE WWW.BRFLOKE.SE Kallelse till BRF Lokes föreningsstämma 2012 Detta nummer innehåller en kallelse till årets föreningsstämma. Missa inte

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13. Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00. Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13. Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00. Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33 Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13 Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00 Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33 Dagordning 1. stämmans öppnande 2. val av ordförande vid

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Datum: 26 april 2008 Tid: Kl 19.00 Plats: Jakobssalen, Ynglingavägen 27 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Särö Väg- & Villaägareföreningar Kallelse till årsmöte Datum: Måndag 7 April 2014 Tid: 19.00 Plats: Säröhus Bilagor: Dagordning Uttaxering (förord till debiteringslängd) för räkenskapsåret 2014 Motioner

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga)

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga) ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF SOLHEM 1 Org. nr. (Foto: Svandammen i Spånga) Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solhem 1 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Läs mer

Stenrike Fiber ekonomisk förening. för oss runt Hamburgsund

Stenrike Fiber ekonomisk förening. för oss runt Hamburgsund Stenrike Fiber ekonomisk förening för oss runt Hamburgsund Dagens Agenda ( 1-10) 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två justeringspersoner

Läs mer

GÅSHAGA PIRAR 4 ett stenkast från havet

GÅSHAGA PIRAR 4 ett stenkast från havet GÅSHAGA PIRAR 4 Kallelse till årsstämma i Brf Gåshaga Pirar 4 Kl 19.30 onsdagen den 21 maj 2014 Foto: Staffan Wennberg Innehåll * Kallelse * Dagordning * Valberedningens förslag bakgrund styrelseledamöter

Läs mer

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats!

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats! MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nu har våren kommit till Marmorn, både krokus och andra blommor har tittat fram! Vår trädgårdsgrupp kommer under våren att planetera mer blommor

Läs mer