VIMARHEM AB ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIMARHEM AB ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 VIMARHEM AB ÅRSREDOVISNING 2012

2 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Noter och tilläggsuppgifter 9 Lägenhetsbestånd 20 Om- och avflyttningsstatistik 21 Fastighetsförteckning 22 Tillbakablick 23

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för VIMARHEM AB ( ) får härmed avge följande berättelse och redovisning för verksamheten Vimarhem AB är ett av Vimmerby Kommun Förvaltnings AB ( ) helägt dotterbolag. STYRELSE Den av kommunfullmäktige utsedda styrelsen har haft följande sammansättning: Tomas Holgersson, ordförande Annika Högberg, vice ordförande Torbjörn Elofsson Annika Carlson Håkan Nyström Lennart Nygren Anita Westerback samt som suppleanter för dessa: Bo Stigstedt Christina Alvin Thomas Karlsson Bjarne Lynbech Anders Sundberg Inge Teodorsson Lizette Wästerlund Cecilia Hammar Styrelsen har under perioden hållit 10 protokollförda sammanträden. Firman har tecknats av styrelsen eller enligt följande alternativ: Tomas Holgersson i förening med Jan Erixon. Tomas Holgersson i förening med Annika Högberg och Jan Erixon i förening med Annika Högberg. Dessutom har VD haft rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. REVISORER Vimmerby kommunfullmäktige har till lekmannarevisor utsett Roland Ilemark. Bolagsstämman beslutade att till auktoriserad revisor utse Elisabeth Carelind. KPMG AB har utfört förvaltnings- och redovisningsrevision. 1

4 ORGANISATIONSANSLUTNING Vimarhem är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation (FASTIGO) och Husbyggnadsvaror (HBV). BYGGNADSVERKSAMHET Renovering av Gamla Warmbadhuset har avslutats och carportar på kv Snickaren har färdigställts. FASTIGHETSFÖRVALTNING, egna fastigheter Vimarhem förvaltade vid årets slut bostadslägenheter, 87 lokaler, 430 garage och carports samt 152 avgiftsbelagda bilplatser. Bostädernas genomsnittshyra var per :80. Sammanlagda ytan, förutom garage, var vid samma tillfälle ,8 kvm. Se vidare sida 20. FASTIGHETSFÖRVALTNING VIMMERBY KOMMUN, drift och skötsel Följande objekt förvaltas åt Vimmerby kommun: Grundskolor ( kvm), Daghem (4.282 kvm), Deltidsförskolor (802 kvm), Gymnasieskola ( kvm), Servicehus ( kvm), Dagcenter (1.212 kvm), Bostadsfastigheter (776 kvm), Resecentrum (496 kvm), Rosenhill (284 kvm), Kommersiella fastigheter ( Fd Karlbergs kvm), Förvaltningsfastigheter ( kvm), Industrifastigheter ( kvm) och Kulturfastigheter (1.699 kvm). TAXERINGSVÄRDEN Sammanlagda taxeringsvärdet för Vimarhems fastigheter var vid årets slut kr. REPARATIONER Reparationer styrs i huvudsak av felanmälningar, men här ingår också omflyttningsreparationer försäkringsskador m.m. UNDERHÅLL Under året har följande större underhållsarbeten utförts: Gelbgjutaren Målning av fasader på Lindängsgatan 31 och 33 Gelbgjutaren Lagning balkonggolv på Lindängsgatan 31 och 33 Gelbgjutaren Nya balkongfronter på Lindängsgatan 31 och 33 Mellangården Mattläggning Norrgärdet Lagning altaner, byte skärmväggar Rumskulla Målning carportar Gullringen Helrenovering 2 kök Frödinge Tilläggsisolering, Radhusgatan HYROR Vid förhandling med Hyresgästföreningen om 2013 års hyror har parterna inte lyckats träffa uppgörelse. Tvisten har hänskjutits till Hyresmarknadskommittén. 2

5 KÄNSLIGHETSANALYS Resultatet påverkas av ett flertal faktorer som hyresnivå, uthyrningsgrad, finansiella kostnader och förvaltningskostnader. För att minska dessa risker pågår bl a ett aktivt arbete med låneportföljen och kostnadsbesparingar. I följande tabell framgår hur Vimarhems resultat påverkas vid en förändring av värdet på dessa nyckelfaktorer: kkr Hyresförändring bostäder +/- 1% 715 Genomsnittlig låneränta +/- 1% Driftkostnader +/- 10 kr per kvm vägd yta 964 ÖVRIGT Inga statliga räntebidrag erhålles numera. outhyrda lägenheters hyresbortfall är 4,68% av summa hyresintäkter bostäder inkl avgifter och rabatter. Total uthyrningsbar yta för bostäder och lokaler uppgår till ,8 kvm. Av detta utgör 9.532,2 kvm lokaler vilket motsvarar 10,04%. UPPFYLLELSE AV KOMMUNENS UPPDRAG Kommunens uppdrag till Vimarhem AB framgår av det särskilda ägardirektivet. Det är styrelsens och VD:s uppfattning att bolaget under 2012 uppfyllt detta uppdrag. När det gäller ekonomin har detta skett genom god kostnadskontroll, aktiv skuldhantering, månatliga uppföljningar och redovisningar inför styrelsen vid varje sammanträde. Vad gäller energi och övrig teknik pågår ett ständigt arbete med isolering, energibesparingar och utfasning av el och olja ur uppvärmningssystemet. Fiberutbyggnaden i Vimmerby innebär förutom högre standard för hyresgästerna även möjlighet att styra värme med mera. Vårt uppdrag som aktör på bostadsmarknaden fullföljs genom upprustning av det befintliga lägenhetsbeståndet samt hög beredskap och aktiva åtgärder för framtida byggnation. Vårt koncerntänkande manifesteras i täta kontakter med övriga kommunala bolag och verksamheter. Under det gångna året har färdigställandet av miljön kring Warmbadhuset varit den viktigaste åtgärden på det kulturella området. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Verksamheten har ett behov av att utvecklas i dialog med hyresgästernas och omvärldens förändringar. Vi har utvecklat boinflytandemötena med Hyresgästföreningen och informerar om verksamheten och resultatutveckling efter varje delårsrapport. Efter avkastningsvärdering har nedskrivning gjorts på.fastigheter med totalt 3,0 mkr. År 2011 trädde lagen om allmännyttiga bostadsföretag i kraft som betonar att allmännyttiga bostadsföretag skall drivas med affärsmässiga principer. Lagen innebär att nyinvesteringar av bostäder skall vara ekonomiskt säkerställda om de skall genomföras. För att hantera dagens och framtidens utmaningar behöver Vimarhem konsolideras såväl ekonomiskt som tekniskt. Detta innebär att vi behöver göra goda resultat samt öka underhållsåtgärderna de kommande åren. Under 2013 börjar förberedelser inför 3

6 övergången till de nya redovisningsreglerna som benämns K3. Reglerna kommer att innebära ett nytt sätt att hantera det planerade underhållet i redovisningen. K3 innebär även att fastigheterna skall värderas, det är inte i dagsläget klart hur denna värdering skall ske. De nya reglerna innebär att komponentavskrivning skall tillämpas på byggnaderna vilket innebär att vi idag inte vet vilka avskrivningsnivåer som kommer att gälla för bolaget i framtiden. Under året har en ny fastighetsskötarorganisation arbetats fram i dialog med personalen. Organisationen kommer att träda i kraft och innebär en rationellare hantering, lägre kostnader och bättre service. Vi kommer även att från samma datum sjösätta en ny beredskapsorganisation som kommer att ta hand om felanmälningar från Vimarhems och Vimmerby kommuns fastighetsbestånd. Inom ramen för energibesparingsarbetet håller vi på och webbaserar styrningen av värme och ventilation i undercentralerna i Vimmerby tätort. Vad gäller belysningen pågår en succesiv övergång till energibesparande LED-belysning. Vidare avvaktar vi Vimmerby Energi och Miljös utredning angående framtida sortering av hushållsavfall. Vimarhem har ett starkt önskemål om optisk sortering av matavfall för få bästa resultat vad gäller hyreslägenheter. Vi kommer under 2013 att investera i solel på fastigheten Lönnen 1 i Vimmerby. Investeringen är ett led i Vimarhems miljö- och energibesparingsambitioner och är tänkt att ge oss erfarenhet inför en energiteknik som är på stark frammarsch. EKONOMISK STÄLLNING OCH RESULTAT Vimarhem AB:s resultat för verksamheten och ekonomiska ställning per framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. VINSTDISPOSITION Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel :51 Årets resultat : :04 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs :04 4

7 RESULTATRÄKNING För verksamhetsåret Belopp i kkr Not Nettoomsättning Hyresintäkter , ,4 Övriga förvaltningsintäkter , ,0 Summa nettoomsättning , ,4 Driftskostnader , ,1 Underhållskostnader , ,6 Fastighetsskatt , ,5 Driftnetto , ,2 Avskrivningar , ,4 Bruttoresultat , ,8 Sidoverksamheter Intäkter , ,2 Kostnader , ,6-161,4 285,6 Centrala administrations- och försäljningskostnader , ,6 Övriga rörelsekostnader , ,0 Rörelseresultat , ,8 Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 13 2,0 2,0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter ,7 306,2 Statliga bostadsbyggnadssubventioner (räntebidrag) 15 0,0 71,8 Räntekostnader och liknande resultatposter , ,0 Resultat efter finansiella poster 110,1 32,8 Bokslutsdispositioner 17 14,7 0,0 Skatt på årets resultat 0,0 0,0 Årets resultat 124,8 32,8 5

8 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Belopp i kkr 1 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark , ,6 Markanläggningar , ,5 Inventarier, verktyg och installationer , ,5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 2 436, ,3 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 40,0 40,0 S:a Anläggningstillgångar , ,9 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Förnödenheter och förråd ,2 271,9 Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar 49,7 59,9 Fordringar hos Vimmerby kommun 1 326, ,7 Fordringar hos koncernföretag 0,0 84,4 Skattefordringar 0,0 120,9 Övriga fordringar 822, ,0 Avräkning Vimmerby kommun , ,9 Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter ,4 86,0 Kassa och bank 6,2 1,6 S:a Omsättningstillgångar , ,3 S:a TILLGÅNGAR , ,2 6

9 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Belopp i kkr 1 Bundet eget kapital Aktiekapital (2.700 aktier på vardera kronor) 2 700, ,0 Reservfond , ,6 S:a Bundet eget kapital , ,6 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 1 495, ,3 Årets resultat 124,8 32,8 S:a Fritt eget kapital 1 619, ,1 Summa Eget Kapital , ,7 Obeskattade reserver Ackumulerade överavskrivningar , ,7 S:a Obeskattade reserver , ,7 Långfristiga skulder 25 Skulder till kreditinstitut , ,0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 3 201, ,8 Skulder till Vimmerby kommun 105,9 92,8 Skulder till koncernföretag 3 311, ,8 Skatteskulder 15,4 0,0 Övriga kortfristiga skulder 892, ,7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , ,7 S:a kortfristiga skulder , ,8 Summa eget kapital och skulder , ,2 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar 314,0 314,0 Borgensförbindelser: Garantifond Fastigo 266,5 280,9 7

10 Kassaflödesanalys Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 150 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 4 1 Likvida medel vid årets början 2 1 Likvida medel vid årets slut 6 2 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i kkr Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning 2 2 Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar

11 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN Not 1 Redovisningsprinciper Samtliga belopp anges i kkr. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtas från Redovisningsrådets eller Rådet för finansiell rapporterings rekommendationer/uttalanden. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider. Byggnader 67 år 2,00 % Markanläggningar 20 år 5,00 % Inventarier, verktyg och installationer 3-15 år 6,67-33,33 % Varulager Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut-principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats. Intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, bolaget behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget, och de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 9

12 Skatt Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas genom att temporära skillnader, på balansdagen, mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder multipliceras med relevant skattesats. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Not 2 Hyresintäkter Hyror Bostäder , ,7 Lokaler 7 971, ,8 Varmgarage 399,5 375,0 Kallgarage 232,2 213,6 Carports 500,7 449,2 Bilplatser 179,0 144, , ,5 Därutöver tillkommer/avgår: Tillvalsavgifter 339,1 362,6 Frånvalsrabatter -70,9-81,4 Övriga rabatter ,5-612,0 Hushållsel 1 275, ,1 524,4 995,3 Avgår outhyrda objekt Bostäder , ,2 Lokaler -457,3-359,8 Varmgarage -14,2-14,8 Kallgarage -5,7-1,3 Carports -35,8-31,1 Bilplatser -126,0-105, , ,4 Summa hyresintäkter: , ,4 10

13 Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Övrigt Ersättning från hyresgäster 113,7 92,3 Inkassoavgifter 2,9 4,4 Elavgifter 10,3 8,9 Vinst vid avyttring inventarier 95,3 0,0 Försäkringsersättningar 0,0 8,6 Återbetalning uttags- och löneskatt från Skatteverket 1 191, ,3 Övriga intäkter 115,4 111,5 Summa övriga förvaltningsintäkter 1 528, ,0 Not 4 DRIFTKOSTNADER Reparationer , ,0 Fastighetsskötsel Personalkostnader , ,6 Övriga kostnader , ,3 S:a Fastighetsskötsel , ,9 Taxebundna kostnader Vattenavgifter , ,3 Elavgifter , ,8 Sophantering , ,0 S:a Taxebundna kostnader , ,1 Uppvärmning Bränsle -513,2-514,0 Elavgifter -368,0-403,7 Fjärrvärme , ,0 S:a Uppvärmning , ,7 Övriga driftskostnader Riskkostnader -811,4-861,4 Hyresgästmedel -545,4-522,6 Kabel-TV -58,5-184,5 S:a Övriga driftskostnader , ,5 Lokal administration , ,9 S:a DRIFTKOSTNADER , ,1 11

14 Not 5 Planenliga avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Byggnader , ,3 Markanläggningar -169,6-164,5 Inventarier, verktyg och installationer , ,6 Summa avskrivningar , ,4 I inventarier, verktyg och installationer ingår anslutningsavgifter. SIDOVERKSAMHETER Not 6 Intäkter Förvaltningsuppdrag, fastighetsskötsel 3 403, ,9 Förvaltningsuppdrag, administration 555,6 554,3 Sidoverksamhet, VVS och el 1 350, ,3 Sidoverksamhet, bygg o måleri 7 571, , , ,2 Not 7 Kostnader Förvaltningsuppdrag, fastighetsskötsel , ,9 Förvaltningsuppdrag, administration -555,6-554,3 Sidoverksamhet, VVS och el , ,8 Sidoverksamhet, bygg o måleri , , , ,6 Not 8 Övriga rörelsekostnader Nedskrivning byggnader , ,0 Not 9 Medelantalet anställda, fördelning på män och kvinnor. Vimarhem AB Antal anställda Varav män 87% 91% Företagsledning Styrelse och VD 8 8 Varav män 63% 63% 12

15 Not 10 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Styrelsen och verkställande direktören 977,3 959,4 Övriga anställda , , , ,3 Sociala kostnader Styrelsen och verkställande direktören 566,0 526,8 (varav pensionskostnader) 207,7 199,5 Övriga anställda 3 909, ,5 (varav pensionskostnader) 613,3 553,4 Totalt 4 475, ,3 (varav pensionskostnader) 821,0 752,9 Företagets utestående pensionsförpliktelser till styrelse, och verkställande direktör och motsvarande befattningshavare uppgår till 0 kkr (0 kkr) VD:s anställningsavtal innebär att vid uppsägning från arbetsgivarens sida utgår 32 månadslöner. Not 11 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Elisabeth Carelind, KPMG AB Revisionsuppdrag 133,8 105,4 Skatterådgivning 11,7 31,7 Andra uppdrag 0,0 27,2 Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Förtroenevalda /Lekmannarevisorer 4,8 4,8 Not 12 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Inköp från Vimmerby kommun 1 511, ,3 Inköp från andra koncernföretag , ,2 Försäljning till Vimmerby kommun , ,7 Försäljning till andra koncernföretag 5,9 89,3 Not 13 Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Utdelning på insatskapital HBV 2,0 2,0 13

16 Not 14 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntor, externa 76,5 61,1 Räntor, Vimmerby kommun 164,2 245,1 Summa 240,7 306,2 Not 15 Statliga bostadsbyggnadssubventioner (räntebidrag) Räntebidrag på fastighetslån 0,0 71,8 Not 16 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader på fastighetslån, externa , ,1 Borgensavgift, Vimmerby kommun -933,5-922,9 Summa , ,0 14

17 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN Not 17 Byggnader och mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden byggnader , ,8 Avyttringar och utrangeringar -297,2 0,0 Nyanskaffningar 2 898,0 813,5 Summa byggnader inkl investeringsbidrag , ,3 Summa investeringsbidrag , ,1 Summa byggnader , ,2 Ingående ackumulerade anskaffningsvärden mark , ,5 Avyttringar -40,0 0,0 Summa mark , ,5 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,7 Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader: , ,8 Avyttringar och utrangeringar 282,5 0,0 Årets avskrivningar , ,3 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan , ,1 Ingående ackumulerade nedskrivningar byggnader: ,0 0,0 Årets nedskrivningar , ,0 Utgående ackumulerade nedskrivningar , ,0 Bokfört restvärde , ,6 Ingående ackumulerade avskrivningar utöver plan , ,7 Årets förändring av avskrivningar utöver plan 14,7 0,0 Utgående ackumulerade avskrivningar utöver plan , ,7 Utgående bokfört värde , ,9 Taxeringsvärde , ,0 15

18 Not 18 Markanläggningar Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 3 110, ,3 Nyanskaffningar 103,0 348,1 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 213, ,4 Ingående ackumulerade avskrivningar , ,4 Årets avskrivningar -169,6-164,5 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan , ,9 Utgående bokfört värde 1 595, ,5 Not 19 Inventarier, verktyg och installationer Ingående ackumulerade anskaffningsvärden , ,0 Nyanskaffningar 1 879,0 878,1 Försäljningar och utrangeringar ,5-10,8 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,3 Ingående ackumulerade avskrivningar , ,0 Försäljningar och utrangeringar 1 134,5 10,8 Årets avskrivningar , ,6 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan , ,8 Utgående bokfört värde 3 628, ,5 Not 20 Specifikation av andra värdepappersinnehav Uppgift om företag m m Antal Bokfört Namn Orgnr Säte andelar värde HBV Stockholm 4 40,0 16

19 Not 21 Förnödenheter och förråd Bränslelager 125,7 131,5 Varulager 324,5 140,4 Summa: 450,2 271,9 Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Avräkning lunchkuponger 7,4 54,8 Upplupna räntebidrag 0,0 8,3 Förutbetald försäkringskostnad 549,1 0,0 Övriga förutbetalda kostnader 35,9 22,9 Summa 592,4 86,0 Not 23 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Vid periodens början 2 700, , ,1 Årets resultat 124,8 Vid årets slut 2 700, , ,9 Not 24 Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt 22% (föregående år 26,3% ) av 4 196, ,3 obeskattade reserver Den uppskjutna skatten ingår ej i företagets balansräkning. 17

20 Not 25 Redovisning av förfallotider på långfristiga skulder Skulder som förfaller inom 1 år Skulder som Skulder som efter balansdagen förfaller senare förfaller senare än 1 år men senast än 5 år efter 5 år efter balansdagen balansdagen , ,0 0,0 Ovanstående skulder som förfaller inom 1 år efter balansdagen har klassificerats som långfristiga i balansräkningen då skulderna kommer att refinansieras långfristigt under kommande räkenskapsår. Not 26 Specifikation av lånestruktur och räntebindningstider Räntebindning Lånebelopp Genomsnitts- Andel av från balansdagen ränta lån % 0-1 år ,0 2,74 42, år 0,0 0,00 0, år ,0 3,94 6, år ,0 4,03 17, år ,0 3,85 24, år 0,0 0,00 0, år ,0 3,58 9,71 Totalt ,0 3,39 100,00 Säkring av ränterisk För säkring av ränterisk används ränteswappar. Belopp som skall betalas eller mottas enligt ränteswapp redovisas löpande som ränteintäkt eller räntekostnad. Premie som har betalats eller mottagits när swappavtalet ingicks periodiseras som ränta över avtalets löptid. Ränteswappar redovisas på samma sätt oavsett om de har samma eller längre löptid än den säkrade upplåningen. Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner 1 817, ,7 Upplupna arbetsgivaravgifter 374,0 362,3 Upplupna räntor 1 095, ,5 Förskottsbetalda hyror 3 092, ,4 Övriga upplupna kostnader 375,9 90,8 Summa 6 755, ,7 18

21 Not 28 Checkkredit Beviljad kreditlimit 5 000, ,0 Outnyttjad del , ,0 Utnyttjat kreditbelopp - - Ovanstående kreditbelopp avser bolagets kreditlimit på Vimmerby kommuns centralkonto. Per balansdagen har denna kreditlimit ej nyttjats då bolaget istället har en fordran (tillgodohavande) på Vimmerby kommun om ,9 (fg år ,9). Vimmerby Tomas Holgersson Annika Högberg Annika Carlson Ordförande Vice ordförande Håkan Nyström Torbjörn Elofsson Lennart Nygren Anita Westerback Jan Erixon VD Min revisionsberättelse har lämnats Elisabeth Carelind Auktoriserad revisor Min granskningsrapport enl ABL 11:e kap 14 har lämnats Roland Ilemark lekmannarevisor 19

22 LÄGENHETSBESTÅND B O S T Ä D E R LOKALER GARAGE F=Fjärrv. REGISTER- 4 rk summa CARPORTAR P-pl E=Elvärme FASTIGHET och antal hyra VP=Värme- 1 rk 2 rk 3 rk större lgh yta per kvm antal yta antal yta antal pump Gelbgjutaren ,4 815, , ,2 F Gelbgjutaren ,2 798, , ,8 F Flädern ,4 751, , ,1 F Sörgården ,3 757, , ,4 F Norrgården ,5 798, , ,0 19 F Gästgivaren ,5 836, ,0 F Lönnen 1, V-by ,7 968, , ,0 15 F Asken ,0 984, ,0 F Aspen ,0 984, ,0 F Furan ,0 984, ,0 F Mellangården ,0 984, ,0 F Norrgården ,9 925, , ,0 4 F Uven ,0 Aspen F (Dalhemsstigen) , ,11 Västgården , , ,0 F Darrålen 1 W armbadhuset) ,2 812, ,0 F Darrålen 1 (Rönnbärsgatan) , , ,0 14 F Näktergalen ,7 986, , ,6 F Svarvaren ,0 F Snickaren ,0 F Sjundekv 1: ,4 767, , ,5 F Sjundekv 1: ,9 781, , ,0 10 F Vi 60: ,8 896, , ,4 8 F Vi 63: ,2 704, ,6 10 F Vi 61: ,0 743, ,5 4 F Vi 85: ,4 753, ,6 F Vi 14: ,8 948,29 18 F Örsåsa 1: ,0 739, ,1 4 F Örsåsa 1: ,4 710,91 6 F Örsåsa 1: ,0 908,93 8 F Örsåsa 1: ,8 629,14 2 E Frödinge 35: ,1 779,08 1 7, ,0 F Frödinge 35: ,6 785, ,0 F Frödinge 35: ,1 837, ,0 F Frödinge 35: , , ,0 F Frödinge 35: ,0 F (Frödalagränd) , ,61 Rumskulla 1: ,9 650, ,0 E Rumskulla 1: ,0 560, ,0 5 80,0 E Rumskulla 1: ,2 563,35 E Tuna 1: ,3 964, , ,0 4 Pellets Gårdsp. 1: ,1 902, ,0 4 Olja SUMMA: ,6 836, , ,

23 Omflyttningsstatistik år 2012 FLYTTAR INOM VARAV FLYTTAR OMFLYTTNING BESTÅNDET FÖRVALTNINGSENHET OMFLYTTNING INOM BESTÅNDET % % 1101 Gamla Vimarhem ,03 3, Ängsgatan ,51 1, Sörgården ,36 5, Norrgården ,96 4, Gästgivaren ,43 10, Lönnen ,29 0, Loarpsgatan gruppbostad ,00 0, Drottninggatan gruppbostad 0 0 0,00 0, Furan gruppbostad 0 0 0,00 0, Bullerbygatan gruppbostad 0 0 0,00 0, Norrgärdet ,84 1, Dalhemsstigen ,73 0, Västgården ,83 4, Rönnbärsgatan ,24 3, Näktergalen ,73 4, Centrum Storebro ,66 15, Centrum Södra Vi ,00 12, Ekängsvägen ,33 0, Södermalm 0 0 0,00 0, Klockaregårdsgatan 1 0 7,14 0, Centrum Gullringen ,04 11, Ringvägen 30 Gullringen ,00 0, Idrottsrundan, Gullringen 0 0 0,00 0, Radhusgatan Frödinge ,08 0, Hagavägen 10 A-F, Frödinge 0 0 0,00 0, Frödala Servicehus 0 0 0,00 0, Frödala Gränd, Frödinge ,50 0, Per Erlands v Rumskulla ,89 5, Skogsvägen, Stationsgränd Tuna ,43 0, Nygård Locknevi ,18 0,00 Totalt: ,88 5,12 21

24 FASTIGHETERNAS RESPSPEKTIVE FÄRDIGSTÄLLNINGSÅR, ANSKAFFNINGSVÄRDE, VÄRDEMINSKNING, BOKFÖRT VÄRDE, URSPRUNGLIGA OCH KVARSTÅENDE LÅN SAMT TAXERINGSVÄRDEN (kkr) år Fastighet Färdig- Anskaff- Värde- Bokfört Taxeringsställd ningsvärde minskn värde värde år inkl mark Gelbgjutaren , , , ,0 Gelbgjutaren , , , ,0 Flädern , , , ,0 Sörgården , , , ,0 Norrgården , , , ,0 Gästgivaren , , , ,0 Lönnen 1, V-by , , , ,0 Asken , , , ,0 Aspen , , , ,0 Furan , , , ,0 Mellangården , , , ,0 Norrgården , , , ,0 Uven , , , ,0 Pistolsmeden , ,8 827,0 Pistolsmeden ,3 168,2 245,1 246,0 Aspen 33 Dalhemsst , , , ,0 Västgården , , , ,0 Darrålen , , , ,0 Näktergalen , , , ,0 Svarvaren ,9 854, , ,0 Snickaren ,6 343, , ,0 Sjundekv 1: , , , ,0 Sjundekv 1:191*** , , ,1 Sjundekv 1: , , , ,0 Vi 60: , , , ,0 Vi 63: ,0 902, , ,0 Vi 61: ,2 495,2 573, ,0 Vi 85: ,1 979,2 976, ,0 Vi 14: , , , ,0 Örsåsa 1: , ,1 23, ,0 Örsåsa 1: , ,5 4, ,0 Örsåsa 1: , , , ,0 Örsåsa 1: , ,2 542,5 631,0 Frödinge 35: ,8 436,2 906, ,0 Frödinge 35: ,9 426,0 899,9 958,0 Frödinge 35: ,5 264, , ,0 Frödinge 35: , , , ,0 Rumskulla 1: ,5 305,2 108,3 595,0 Rumskulla 1: ,9 667,6 515, ,0 Rumskulla 1: , , , ,0 Tuna 1: , , , ,0 Gårdspånga 1: , ,6 70, ,0 Sammanslaget SUMMA: , , , ,0 UER-investeringar 7 733, ,5 Totalt , ,0 *** tidigare registerfastigheten Sjundekvill 1:115 är sammanslagen med Sjundekvill 1:191 I totala värdeminskningar ingår planenliga avskrivningar samt avskrivningar utöver plan och extra nedskrivningar. TILLKOMMER EXTRA NEDSKRIVNING ,0 22

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

AB Ronneby Industrifastigheter

AB Ronneby Industrifastigheter 2008 Årsredovisning Bra år med oväntat avslut Verksamhetsåret 2008 har varit positivt för AB Ronneby Industrifastigheter. Vår nettoomsättning ökade med 2,6 procent till 63 MSEK, bolaget ökade sin totala

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB 2013 2 Årsredovisning 2013 NU SKA VI BLI ÄNNU BÄTTRE INNEHÅLL STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB VD HAR ORDET 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2012 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB

Årsredovisning 2012 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB Årsredovisning 2012 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Grums Hyresbostäder AB, 556526-6680, avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

VD har ordet. Lars Björklund

VD har ordet. Lars Björklund ÅRSREDOVISNING 2011 VD har ordet. 2011 blev året då det skedde ett trendbrott i Sölvesborgshems verksamhet, vi startade nyproduktion av nya marklägenheter efter femton års uppehåll. Byggnation av nya bostäder

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2007 Omsättningen ökade till 136,0 mkr (128,6). Resultat efter finansnetto uppgick till 14,1 mkr

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE + Å R S R E D O V I S N I N G 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inregistrerad firma: Sölvesborgshem Aktiebolag Organisationsnummer: 55 63 49-9267 Bolagets säte: Sölvesborgs kommun, Blekinge län Bolaget bildat:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar.

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB SvalövsBostäder, organisationsnummer 556081-2892, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

30 våningar hög skyskrapa i slutet på Allégatan.

30 våningar hög skyskrapa i slutet på Allégatan. VD HAR ORDET 2011 var ett spännande år på AB Bostäder - och i Borås! AB Bostäder är en viktigt del när det gäller att vara med och utveckla Borås. Detta visade vi i hyresgästtidningen Hemma som vi skickade

Läs mer

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ORGANISATIONSNUMMER 556080-0087 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Kassaflödesanalys

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005.

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. Foto: Roxx ÅRSREDOVISNINGAR 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4-5 Koncernresultaträkning 7 Koncernbalansräkning 8-9 Kassaflödesanalys

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. AB Alebyggen

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. AB Alebyggen Årsredovisning och Koncernårsredovisning för AB Alebyggen 556093-0504 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 556093-0504 1 (38) Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

AKTIEBOLAGET HULTSFREDS BOSTÄDER

AKTIEBOLAGET HULTSFREDS BOSTÄDER AKTIEBOLAGET HULTSFREDS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2013 2 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge Å R S R E D O V I S N I N G för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING AB ALEBYGGEN 2012 AB Alebyggen 1 (38) 1Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

STURESTADENS FASTIGHETS AB

STURESTADENS FASTIGHETS AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Sturestadens Fastighets AB (organisationsnummer 556167-2063) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2011.

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

100 98 96 94 92 90 Uthyrningsgrad i % år 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 Fig 1. Uthyrningsgrad i procent under åren 2010-2014. Cirkus Brazil Jack, ett av Karlskogahems mervärden under året. Baggängens

Läs mer