VIMARHEM AB ÅRSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIMARHEM AB ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 VIMARHEM AB ÅRSREDOVISNING 2012

2 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Noter och tilläggsuppgifter 9 Lägenhetsbestånd 20 Om- och avflyttningsstatistik 21 Fastighetsförteckning 22 Tillbakablick 23

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för VIMARHEM AB ( ) får härmed avge följande berättelse och redovisning för verksamheten Vimarhem AB är ett av Vimmerby Kommun Förvaltnings AB ( ) helägt dotterbolag. STYRELSE Den av kommunfullmäktige utsedda styrelsen har haft följande sammansättning: Tomas Holgersson, ordförande Annika Högberg, vice ordförande Torbjörn Elofsson Annika Carlson Håkan Nyström Lennart Nygren Anita Westerback samt som suppleanter för dessa: Bo Stigstedt Christina Alvin Thomas Karlsson Bjarne Lynbech Anders Sundberg Inge Teodorsson Lizette Wästerlund Cecilia Hammar Styrelsen har under perioden hållit 10 protokollförda sammanträden. Firman har tecknats av styrelsen eller enligt följande alternativ: Tomas Holgersson i förening med Jan Erixon. Tomas Holgersson i förening med Annika Högberg och Jan Erixon i förening med Annika Högberg. Dessutom har VD haft rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. REVISORER Vimmerby kommunfullmäktige har till lekmannarevisor utsett Roland Ilemark. Bolagsstämman beslutade att till auktoriserad revisor utse Elisabeth Carelind. KPMG AB har utfört förvaltnings- och redovisningsrevision. 1

4 ORGANISATIONSANSLUTNING Vimarhem är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation (FASTIGO) och Husbyggnadsvaror (HBV). BYGGNADSVERKSAMHET Renovering av Gamla Warmbadhuset har avslutats och carportar på kv Snickaren har färdigställts. FASTIGHETSFÖRVALTNING, egna fastigheter Vimarhem förvaltade vid årets slut bostadslägenheter, 87 lokaler, 430 garage och carports samt 152 avgiftsbelagda bilplatser. Bostädernas genomsnittshyra var per :80. Sammanlagda ytan, förutom garage, var vid samma tillfälle ,8 kvm. Se vidare sida 20. FASTIGHETSFÖRVALTNING VIMMERBY KOMMUN, drift och skötsel Följande objekt förvaltas åt Vimmerby kommun: Grundskolor ( kvm), Daghem (4.282 kvm), Deltidsförskolor (802 kvm), Gymnasieskola ( kvm), Servicehus ( kvm), Dagcenter (1.212 kvm), Bostadsfastigheter (776 kvm), Resecentrum (496 kvm), Rosenhill (284 kvm), Kommersiella fastigheter ( Fd Karlbergs kvm), Förvaltningsfastigheter ( kvm), Industrifastigheter ( kvm) och Kulturfastigheter (1.699 kvm). TAXERINGSVÄRDEN Sammanlagda taxeringsvärdet för Vimarhems fastigheter var vid årets slut kr. REPARATIONER Reparationer styrs i huvudsak av felanmälningar, men här ingår också omflyttningsreparationer försäkringsskador m.m. UNDERHÅLL Under året har följande större underhållsarbeten utförts: Gelbgjutaren Målning av fasader på Lindängsgatan 31 och 33 Gelbgjutaren Lagning balkonggolv på Lindängsgatan 31 och 33 Gelbgjutaren Nya balkongfronter på Lindängsgatan 31 och 33 Mellangården Mattläggning Norrgärdet Lagning altaner, byte skärmväggar Rumskulla Målning carportar Gullringen Helrenovering 2 kök Frödinge Tilläggsisolering, Radhusgatan HYROR Vid förhandling med Hyresgästföreningen om 2013 års hyror har parterna inte lyckats träffa uppgörelse. Tvisten har hänskjutits till Hyresmarknadskommittén. 2

5 KÄNSLIGHETSANALYS Resultatet påverkas av ett flertal faktorer som hyresnivå, uthyrningsgrad, finansiella kostnader och förvaltningskostnader. För att minska dessa risker pågår bl a ett aktivt arbete med låneportföljen och kostnadsbesparingar. I följande tabell framgår hur Vimarhems resultat påverkas vid en förändring av värdet på dessa nyckelfaktorer: kkr Hyresförändring bostäder +/- 1% 715 Genomsnittlig låneränta +/- 1% Driftkostnader +/- 10 kr per kvm vägd yta 964 ÖVRIGT Inga statliga räntebidrag erhålles numera. outhyrda lägenheters hyresbortfall är 4,68% av summa hyresintäkter bostäder inkl avgifter och rabatter. Total uthyrningsbar yta för bostäder och lokaler uppgår till ,8 kvm. Av detta utgör 9.532,2 kvm lokaler vilket motsvarar 10,04%. UPPFYLLELSE AV KOMMUNENS UPPDRAG Kommunens uppdrag till Vimarhem AB framgår av det särskilda ägardirektivet. Det är styrelsens och VD:s uppfattning att bolaget under 2012 uppfyllt detta uppdrag. När det gäller ekonomin har detta skett genom god kostnadskontroll, aktiv skuldhantering, månatliga uppföljningar och redovisningar inför styrelsen vid varje sammanträde. Vad gäller energi och övrig teknik pågår ett ständigt arbete med isolering, energibesparingar och utfasning av el och olja ur uppvärmningssystemet. Fiberutbyggnaden i Vimmerby innebär förutom högre standard för hyresgästerna även möjlighet att styra värme med mera. Vårt uppdrag som aktör på bostadsmarknaden fullföljs genom upprustning av det befintliga lägenhetsbeståndet samt hög beredskap och aktiva åtgärder för framtida byggnation. Vårt koncerntänkande manifesteras i täta kontakter med övriga kommunala bolag och verksamheter. Under det gångna året har färdigställandet av miljön kring Warmbadhuset varit den viktigaste åtgärden på det kulturella området. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Verksamheten har ett behov av att utvecklas i dialog med hyresgästernas och omvärldens förändringar. Vi har utvecklat boinflytandemötena med Hyresgästföreningen och informerar om verksamheten och resultatutveckling efter varje delårsrapport. Efter avkastningsvärdering har nedskrivning gjorts på.fastigheter med totalt 3,0 mkr. År 2011 trädde lagen om allmännyttiga bostadsföretag i kraft som betonar att allmännyttiga bostadsföretag skall drivas med affärsmässiga principer. Lagen innebär att nyinvesteringar av bostäder skall vara ekonomiskt säkerställda om de skall genomföras. För att hantera dagens och framtidens utmaningar behöver Vimarhem konsolideras såväl ekonomiskt som tekniskt. Detta innebär att vi behöver göra goda resultat samt öka underhållsåtgärderna de kommande åren. Under 2013 börjar förberedelser inför 3

6 övergången till de nya redovisningsreglerna som benämns K3. Reglerna kommer att innebära ett nytt sätt att hantera det planerade underhållet i redovisningen. K3 innebär även att fastigheterna skall värderas, det är inte i dagsläget klart hur denna värdering skall ske. De nya reglerna innebär att komponentavskrivning skall tillämpas på byggnaderna vilket innebär att vi idag inte vet vilka avskrivningsnivåer som kommer att gälla för bolaget i framtiden. Under året har en ny fastighetsskötarorganisation arbetats fram i dialog med personalen. Organisationen kommer att träda i kraft och innebär en rationellare hantering, lägre kostnader och bättre service. Vi kommer även att från samma datum sjösätta en ny beredskapsorganisation som kommer att ta hand om felanmälningar från Vimarhems och Vimmerby kommuns fastighetsbestånd. Inom ramen för energibesparingsarbetet håller vi på och webbaserar styrningen av värme och ventilation i undercentralerna i Vimmerby tätort. Vad gäller belysningen pågår en succesiv övergång till energibesparande LED-belysning. Vidare avvaktar vi Vimmerby Energi och Miljös utredning angående framtida sortering av hushållsavfall. Vimarhem har ett starkt önskemål om optisk sortering av matavfall för få bästa resultat vad gäller hyreslägenheter. Vi kommer under 2013 att investera i solel på fastigheten Lönnen 1 i Vimmerby. Investeringen är ett led i Vimarhems miljö- och energibesparingsambitioner och är tänkt att ge oss erfarenhet inför en energiteknik som är på stark frammarsch. EKONOMISK STÄLLNING OCH RESULTAT Vimarhem AB:s resultat för verksamheten och ekonomiska ställning per framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. VINSTDISPOSITION Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel :51 Årets resultat : :04 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs :04 4

7 RESULTATRÄKNING För verksamhetsåret Belopp i kkr Not Nettoomsättning Hyresintäkter , ,4 Övriga förvaltningsintäkter , ,0 Summa nettoomsättning , ,4 Driftskostnader , ,1 Underhållskostnader , ,6 Fastighetsskatt , ,5 Driftnetto , ,2 Avskrivningar , ,4 Bruttoresultat , ,8 Sidoverksamheter Intäkter , ,2 Kostnader , ,6-161,4 285,6 Centrala administrations- och försäljningskostnader , ,6 Övriga rörelsekostnader , ,0 Rörelseresultat , ,8 Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 13 2,0 2,0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter ,7 306,2 Statliga bostadsbyggnadssubventioner (räntebidrag) 15 0,0 71,8 Räntekostnader och liknande resultatposter , ,0 Resultat efter finansiella poster 110,1 32,8 Bokslutsdispositioner 17 14,7 0,0 Skatt på årets resultat 0,0 0,0 Årets resultat 124,8 32,8 5

8 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Belopp i kkr 1 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark , ,6 Markanläggningar , ,5 Inventarier, verktyg och installationer , ,5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 2 436, ,3 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 40,0 40,0 S:a Anläggningstillgångar , ,9 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Förnödenheter och förråd ,2 271,9 Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar 49,7 59,9 Fordringar hos Vimmerby kommun 1 326, ,7 Fordringar hos koncernföretag 0,0 84,4 Skattefordringar 0,0 120,9 Övriga fordringar 822, ,0 Avräkning Vimmerby kommun , ,9 Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter ,4 86,0 Kassa och bank 6,2 1,6 S:a Omsättningstillgångar , ,3 S:a TILLGÅNGAR , ,2 6

9 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Belopp i kkr 1 Bundet eget kapital Aktiekapital (2.700 aktier på vardera kronor) 2 700, ,0 Reservfond , ,6 S:a Bundet eget kapital , ,6 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 1 495, ,3 Årets resultat 124,8 32,8 S:a Fritt eget kapital 1 619, ,1 Summa Eget Kapital , ,7 Obeskattade reserver Ackumulerade överavskrivningar , ,7 S:a Obeskattade reserver , ,7 Långfristiga skulder 25 Skulder till kreditinstitut , ,0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 3 201, ,8 Skulder till Vimmerby kommun 105,9 92,8 Skulder till koncernföretag 3 311, ,8 Skatteskulder 15,4 0,0 Övriga kortfristiga skulder 892, ,7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , ,7 S:a kortfristiga skulder , ,8 Summa eget kapital och skulder , ,2 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar 314,0 314,0 Borgensförbindelser: Garantifond Fastigo 266,5 280,9 7

10 Kassaflödesanalys Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 150 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 4 1 Likvida medel vid årets början 2 1 Likvida medel vid årets slut 6 2 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i kkr Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning 2 2 Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar

11 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN Not 1 Redovisningsprinciper Samtliga belopp anges i kkr. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtas från Redovisningsrådets eller Rådet för finansiell rapporterings rekommendationer/uttalanden. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider. Byggnader 67 år 2,00 % Markanläggningar 20 år 5,00 % Inventarier, verktyg och installationer 3-15 år 6,67-33,33 % Varulager Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut-principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats. Intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, bolaget behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget, och de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 9

12 Skatt Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas genom att temporära skillnader, på balansdagen, mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder multipliceras med relevant skattesats. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Not 2 Hyresintäkter Hyror Bostäder , ,7 Lokaler 7 971, ,8 Varmgarage 399,5 375,0 Kallgarage 232,2 213,6 Carports 500,7 449,2 Bilplatser 179,0 144, , ,5 Därutöver tillkommer/avgår: Tillvalsavgifter 339,1 362,6 Frånvalsrabatter -70,9-81,4 Övriga rabatter ,5-612,0 Hushållsel 1 275, ,1 524,4 995,3 Avgår outhyrda objekt Bostäder , ,2 Lokaler -457,3-359,8 Varmgarage -14,2-14,8 Kallgarage -5,7-1,3 Carports -35,8-31,1 Bilplatser -126,0-105, , ,4 Summa hyresintäkter: , ,4 10

13 Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Övrigt Ersättning från hyresgäster 113,7 92,3 Inkassoavgifter 2,9 4,4 Elavgifter 10,3 8,9 Vinst vid avyttring inventarier 95,3 0,0 Försäkringsersättningar 0,0 8,6 Återbetalning uttags- och löneskatt från Skatteverket 1 191, ,3 Övriga intäkter 115,4 111,5 Summa övriga förvaltningsintäkter 1 528, ,0 Not 4 DRIFTKOSTNADER Reparationer , ,0 Fastighetsskötsel Personalkostnader , ,6 Övriga kostnader , ,3 S:a Fastighetsskötsel , ,9 Taxebundna kostnader Vattenavgifter , ,3 Elavgifter , ,8 Sophantering , ,0 S:a Taxebundna kostnader , ,1 Uppvärmning Bränsle -513,2-514,0 Elavgifter -368,0-403,7 Fjärrvärme , ,0 S:a Uppvärmning , ,7 Övriga driftskostnader Riskkostnader -811,4-861,4 Hyresgästmedel -545,4-522,6 Kabel-TV -58,5-184,5 S:a Övriga driftskostnader , ,5 Lokal administration , ,9 S:a DRIFTKOSTNADER , ,1 11

14 Not 5 Planenliga avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Byggnader , ,3 Markanläggningar -169,6-164,5 Inventarier, verktyg och installationer , ,6 Summa avskrivningar , ,4 I inventarier, verktyg och installationer ingår anslutningsavgifter. SIDOVERKSAMHETER Not 6 Intäkter Förvaltningsuppdrag, fastighetsskötsel 3 403, ,9 Förvaltningsuppdrag, administration 555,6 554,3 Sidoverksamhet, VVS och el 1 350, ,3 Sidoverksamhet, bygg o måleri 7 571, , , ,2 Not 7 Kostnader Förvaltningsuppdrag, fastighetsskötsel , ,9 Förvaltningsuppdrag, administration -555,6-554,3 Sidoverksamhet, VVS och el , ,8 Sidoverksamhet, bygg o måleri , , , ,6 Not 8 Övriga rörelsekostnader Nedskrivning byggnader , ,0 Not 9 Medelantalet anställda, fördelning på män och kvinnor. Vimarhem AB Antal anställda Varav män 87% 91% Företagsledning Styrelse och VD 8 8 Varav män 63% 63% 12

15 Not 10 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Styrelsen och verkställande direktören 977,3 959,4 Övriga anställda , , , ,3 Sociala kostnader Styrelsen och verkställande direktören 566,0 526,8 (varav pensionskostnader) 207,7 199,5 Övriga anställda 3 909, ,5 (varav pensionskostnader) 613,3 553,4 Totalt 4 475, ,3 (varav pensionskostnader) 821,0 752,9 Företagets utestående pensionsförpliktelser till styrelse, och verkställande direktör och motsvarande befattningshavare uppgår till 0 kkr (0 kkr) VD:s anställningsavtal innebär att vid uppsägning från arbetsgivarens sida utgår 32 månadslöner. Not 11 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Elisabeth Carelind, KPMG AB Revisionsuppdrag 133,8 105,4 Skatterådgivning 11,7 31,7 Andra uppdrag 0,0 27,2 Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Förtroenevalda /Lekmannarevisorer 4,8 4,8 Not 12 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Inköp från Vimmerby kommun 1 511, ,3 Inköp från andra koncernföretag , ,2 Försäljning till Vimmerby kommun , ,7 Försäljning till andra koncernföretag 5,9 89,3 Not 13 Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Utdelning på insatskapital HBV 2,0 2,0 13

16 Not 14 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntor, externa 76,5 61,1 Räntor, Vimmerby kommun 164,2 245,1 Summa 240,7 306,2 Not 15 Statliga bostadsbyggnadssubventioner (räntebidrag) Räntebidrag på fastighetslån 0,0 71,8 Not 16 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader på fastighetslån, externa , ,1 Borgensavgift, Vimmerby kommun -933,5-922,9 Summa , ,0 14

17 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN Not 17 Byggnader och mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden byggnader , ,8 Avyttringar och utrangeringar -297,2 0,0 Nyanskaffningar 2 898,0 813,5 Summa byggnader inkl investeringsbidrag , ,3 Summa investeringsbidrag , ,1 Summa byggnader , ,2 Ingående ackumulerade anskaffningsvärden mark , ,5 Avyttringar -40,0 0,0 Summa mark , ,5 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,7 Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader: , ,8 Avyttringar och utrangeringar 282,5 0,0 Årets avskrivningar , ,3 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan , ,1 Ingående ackumulerade nedskrivningar byggnader: ,0 0,0 Årets nedskrivningar , ,0 Utgående ackumulerade nedskrivningar , ,0 Bokfört restvärde , ,6 Ingående ackumulerade avskrivningar utöver plan , ,7 Årets förändring av avskrivningar utöver plan 14,7 0,0 Utgående ackumulerade avskrivningar utöver plan , ,7 Utgående bokfört värde , ,9 Taxeringsvärde , ,0 15

18 Not 18 Markanläggningar Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 3 110, ,3 Nyanskaffningar 103,0 348,1 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 213, ,4 Ingående ackumulerade avskrivningar , ,4 Årets avskrivningar -169,6-164,5 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan , ,9 Utgående bokfört värde 1 595, ,5 Not 19 Inventarier, verktyg och installationer Ingående ackumulerade anskaffningsvärden , ,0 Nyanskaffningar 1 879,0 878,1 Försäljningar och utrangeringar ,5-10,8 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,3 Ingående ackumulerade avskrivningar , ,0 Försäljningar och utrangeringar 1 134,5 10,8 Årets avskrivningar , ,6 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan , ,8 Utgående bokfört värde 3 628, ,5 Not 20 Specifikation av andra värdepappersinnehav Uppgift om företag m m Antal Bokfört Namn Orgnr Säte andelar värde HBV Stockholm 4 40,0 16

19 Not 21 Förnödenheter och förråd Bränslelager 125,7 131,5 Varulager 324,5 140,4 Summa: 450,2 271,9 Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Avräkning lunchkuponger 7,4 54,8 Upplupna räntebidrag 0,0 8,3 Förutbetald försäkringskostnad 549,1 0,0 Övriga förutbetalda kostnader 35,9 22,9 Summa 592,4 86,0 Not 23 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Vid periodens början 2 700, , ,1 Årets resultat 124,8 Vid årets slut 2 700, , ,9 Not 24 Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt 22% (föregående år 26,3% ) av 4 196, ,3 obeskattade reserver Den uppskjutna skatten ingår ej i företagets balansräkning. 17

20 Not 25 Redovisning av förfallotider på långfristiga skulder Skulder som förfaller inom 1 år Skulder som Skulder som efter balansdagen förfaller senare förfaller senare än 1 år men senast än 5 år efter 5 år efter balansdagen balansdagen , ,0 0,0 Ovanstående skulder som förfaller inom 1 år efter balansdagen har klassificerats som långfristiga i balansräkningen då skulderna kommer att refinansieras långfristigt under kommande räkenskapsår. Not 26 Specifikation av lånestruktur och räntebindningstider Räntebindning Lånebelopp Genomsnitts- Andel av från balansdagen ränta lån % 0-1 år ,0 2,74 42, år 0,0 0,00 0, år ,0 3,94 6, år ,0 4,03 17, år ,0 3,85 24, år 0,0 0,00 0, år ,0 3,58 9,71 Totalt ,0 3,39 100,00 Säkring av ränterisk För säkring av ränterisk används ränteswappar. Belopp som skall betalas eller mottas enligt ränteswapp redovisas löpande som ränteintäkt eller räntekostnad. Premie som har betalats eller mottagits när swappavtalet ingicks periodiseras som ränta över avtalets löptid. Ränteswappar redovisas på samma sätt oavsett om de har samma eller längre löptid än den säkrade upplåningen. Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner 1 817, ,7 Upplupna arbetsgivaravgifter 374,0 362,3 Upplupna räntor 1 095, ,5 Förskottsbetalda hyror 3 092, ,4 Övriga upplupna kostnader 375,9 90,8 Summa 6 755, ,7 18

21 Not 28 Checkkredit Beviljad kreditlimit 5 000, ,0 Outnyttjad del , ,0 Utnyttjat kreditbelopp - - Ovanstående kreditbelopp avser bolagets kreditlimit på Vimmerby kommuns centralkonto. Per balansdagen har denna kreditlimit ej nyttjats då bolaget istället har en fordran (tillgodohavande) på Vimmerby kommun om ,9 (fg år ,9). Vimmerby Tomas Holgersson Annika Högberg Annika Carlson Ordförande Vice ordförande Håkan Nyström Torbjörn Elofsson Lennart Nygren Anita Westerback Jan Erixon VD Min revisionsberättelse har lämnats Elisabeth Carelind Auktoriserad revisor Min granskningsrapport enl ABL 11:e kap 14 har lämnats Roland Ilemark lekmannarevisor 19

22 LÄGENHETSBESTÅND B O S T Ä D E R LOKALER GARAGE F=Fjärrv. REGISTER- 4 rk summa CARPORTAR P-pl E=Elvärme FASTIGHET och antal hyra VP=Värme- 1 rk 2 rk 3 rk större lgh yta per kvm antal yta antal yta antal pump Gelbgjutaren ,4 815, , ,2 F Gelbgjutaren ,2 798, , ,8 F Flädern ,4 751, , ,1 F Sörgården ,3 757, , ,4 F Norrgården ,5 798, , ,0 19 F Gästgivaren ,5 836, ,0 F Lönnen 1, V-by ,7 968, , ,0 15 F Asken ,0 984, ,0 F Aspen ,0 984, ,0 F Furan ,0 984, ,0 F Mellangården ,0 984, ,0 F Norrgården ,9 925, , ,0 4 F Uven ,0 Aspen F (Dalhemsstigen) , ,11 Västgården , , ,0 F Darrålen 1 W armbadhuset) ,2 812, ,0 F Darrålen 1 (Rönnbärsgatan) , , ,0 14 F Näktergalen ,7 986, , ,6 F Svarvaren ,0 F Snickaren ,0 F Sjundekv 1: ,4 767, , ,5 F Sjundekv 1: ,9 781, , ,0 10 F Vi 60: ,8 896, , ,4 8 F Vi 63: ,2 704, ,6 10 F Vi 61: ,0 743, ,5 4 F Vi 85: ,4 753, ,6 F Vi 14: ,8 948,29 18 F Örsåsa 1: ,0 739, ,1 4 F Örsåsa 1: ,4 710,91 6 F Örsåsa 1: ,0 908,93 8 F Örsåsa 1: ,8 629,14 2 E Frödinge 35: ,1 779,08 1 7, ,0 F Frödinge 35: ,6 785, ,0 F Frödinge 35: ,1 837, ,0 F Frödinge 35: , , ,0 F Frödinge 35: ,0 F (Frödalagränd) , ,61 Rumskulla 1: ,9 650, ,0 E Rumskulla 1: ,0 560, ,0 5 80,0 E Rumskulla 1: ,2 563,35 E Tuna 1: ,3 964, , ,0 4 Pellets Gårdsp. 1: ,1 902, ,0 4 Olja SUMMA: ,6 836, , ,

23 Omflyttningsstatistik år 2012 FLYTTAR INOM VARAV FLYTTAR OMFLYTTNING BESTÅNDET FÖRVALTNINGSENHET OMFLYTTNING INOM BESTÅNDET % % 1101 Gamla Vimarhem ,03 3, Ängsgatan ,51 1, Sörgården ,36 5, Norrgården ,96 4, Gästgivaren ,43 10, Lönnen ,29 0, Loarpsgatan gruppbostad ,00 0, Drottninggatan gruppbostad 0 0 0,00 0, Furan gruppbostad 0 0 0,00 0, Bullerbygatan gruppbostad 0 0 0,00 0, Norrgärdet ,84 1, Dalhemsstigen ,73 0, Västgården ,83 4, Rönnbärsgatan ,24 3, Näktergalen ,73 4, Centrum Storebro ,66 15, Centrum Södra Vi ,00 12, Ekängsvägen ,33 0, Södermalm 0 0 0,00 0, Klockaregårdsgatan 1 0 7,14 0, Centrum Gullringen ,04 11, Ringvägen 30 Gullringen ,00 0, Idrottsrundan, Gullringen 0 0 0,00 0, Radhusgatan Frödinge ,08 0, Hagavägen 10 A-F, Frödinge 0 0 0,00 0, Frödala Servicehus 0 0 0,00 0, Frödala Gränd, Frödinge ,50 0, Per Erlands v Rumskulla ,89 5, Skogsvägen, Stationsgränd Tuna ,43 0, Nygård Locknevi ,18 0,00 Totalt: ,88 5,12 21

24 FASTIGHETERNAS RESPSPEKTIVE FÄRDIGSTÄLLNINGSÅR, ANSKAFFNINGSVÄRDE, VÄRDEMINSKNING, BOKFÖRT VÄRDE, URSPRUNGLIGA OCH KVARSTÅENDE LÅN SAMT TAXERINGSVÄRDEN (kkr) år Fastighet Färdig- Anskaff- Värde- Bokfört Taxeringsställd ningsvärde minskn värde värde år inkl mark Gelbgjutaren , , , ,0 Gelbgjutaren , , , ,0 Flädern , , , ,0 Sörgården , , , ,0 Norrgården , , , ,0 Gästgivaren , , , ,0 Lönnen 1, V-by , , , ,0 Asken , , , ,0 Aspen , , , ,0 Furan , , , ,0 Mellangården , , , ,0 Norrgården , , , ,0 Uven , , , ,0 Pistolsmeden , ,8 827,0 Pistolsmeden ,3 168,2 245,1 246,0 Aspen 33 Dalhemsst , , , ,0 Västgården , , , ,0 Darrålen , , , ,0 Näktergalen , , , ,0 Svarvaren ,9 854, , ,0 Snickaren ,6 343, , ,0 Sjundekv 1: , , , ,0 Sjundekv 1:191*** , , ,1 Sjundekv 1: , , , ,0 Vi 60: , , , ,0 Vi 63: ,0 902, , ,0 Vi 61: ,2 495,2 573, ,0 Vi 85: ,1 979,2 976, ,0 Vi 14: , , , ,0 Örsåsa 1: , ,1 23, ,0 Örsåsa 1: , ,5 4, ,0 Örsåsa 1: , , , ,0 Örsåsa 1: , ,2 542,5 631,0 Frödinge 35: ,8 436,2 906, ,0 Frödinge 35: ,9 426,0 899,9 958,0 Frödinge 35: ,5 264, , ,0 Frödinge 35: , , , ,0 Rumskulla 1: ,5 305,2 108,3 595,0 Rumskulla 1: ,9 667,6 515, ,0 Rumskulla 1: , , , ,0 Tuna 1: , , , ,0 Gårdspånga 1: , ,6 70, ,0 Sammanslaget SUMMA: , , , ,0 UER-investeringar 7 733, ,5 Totalt , ,0 *** tidigare registerfastigheten Sjundekvill 1:115 är sammanslagen med Sjundekvill 1:191 I totala värdeminskningar ingår planenliga avskrivningar samt avskrivningar utöver plan och extra nedskrivningar. TILLKOMMER EXTRA NEDSKRIVNING ,0 22

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Styrelse Från vänster: Sören Sjöholm, Jan Henriksson vice ordförande, Claes Wetterström ordförande, Camilla Stridh, Kenneth Karlsson, Lars-Inge Green, Birger Andersson 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

NOTER Kkr Not

NOTER Kkr Not 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 118 882 117 159 Lokaler 124 066 118 323 Bilplatser 1 341 578 Avgår outhyrda objekt Bostäder -130-95 Lokaler -2 819-1 450 Bilplatser -22-21 Avgår rabatter mm -4 075-2

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer