»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan Kortversion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2009 2011. Kortversion"

Transkript

1 »Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan Kortversion

2 Inledning Utgångspunkten i den här affärsplanen är ett långsiktigt tänkande. Det är naturligt för ett företag som arbetar med fastigheter och människors boendevillkor, eftersom själva produkten i sig har lång livslängd. Långsiktig hållbarhet ska gälla de tre dimensionerna som också är införlivade i Umeå kommuns övergripande mål; den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Allt vi gör mynnar ut i konsekvenser som påverkar den långsiktiga hållbarheten. Vår vision och våra företagsmål ska relatera till hur vi genom systematiskt arbete formar vår verksamhet så att det blir långsiktigt hållbart. Det följer en röd tråd från visionen till målen som uttrycks inom de tre områdena och vidare genom delaktighet av alla medarbetare till respektive avdelnings verksamhetsplan. I bakgrunden finns även ägarens ägardirektiv och kommunfullmäktiges inriktningsmål. Bilagd till affärsplanen finns också en Personalplan som ska stödja genomföranden av de verksamhetsplaner som tas fram.

3

4

5 Affärsidé Bostaden ska: Äga, bygga, förvärva, hyra och förvalta bostäder och lokaler i Umeå kommun. Erbjuda ett prisvärt boende i Umeå kommun. Vara marknadsledande ägare och förvaltare av flerbostadshus i Umeå kommun. Skapa hög attraktivitet till hyresrättsboende genom en mångfald av lösningar utifrån varierande behov. Genom högklassig service och kundfokus skapa stabilitet, låg flyttrotation och därmed kostnadseffektiv bostadsförvaltning. Genom samverkan med kommunens förvaltningar, universitet och näringslivet uppnå optimala lösningar för offentliga lokaler och bostadsprojekt. Vision Bostadens långsiktigt hållbara byggande och professionella förvaltning ger det bästa boendealternativet i Umeåregionen socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Vår vision är att i regionen skapa bostadsområden som är formade med omsorg. Byggnader och skötseln av dessa utgår från smarta lösningar som ger god ekonomi, ekologiskt hållbara och vackra miljöer. Olika människor finner sin trygghet i våra bostäder och engagemanget är stort för att skapa fina utemiljöer. Företaget ses som en förebild i hela landet och människor är stolta över att bo hos Bostaden.

6 Omvärldsfaktorer 2008 Umeå kommuns tillväxt Politiska beslut (utredning om allmännyttans villkor) Turbulens inom finansvärlden Kostnadsutveckling för nyproduktion Behov av stora renoveringsinsatser för miljonprogrammen Seniorer den största kundgruppen Miljöpåverkan och klimatförändringar Strategiska ställningstaganden Stark prioritering vid fortsatt tillväxt av nya bostäder med fokus på olika målgrupper När vi nu tittar framåt för de närmast kommande åren ser vi ett behov av nya bostäder för både äldre och yngre. Gruppen 65+ kommer att öka kraftigt de kommande tio åren varför en satsning på äldreboende i olika former blir ett naturligt inslag i vår verksamhet. Vi har goda möjligheter att i samband med projektet Focken (Hagaborg) bygga ett seniorboende som väl stämmer med de krav som målgruppen har idag. Även gruppen yngre som behöver en första lägenhet för att kunna flytta hemifrån blir en viktig målgrupp för oss. För målgruppen studenter ska vi vara lyhörda och i samråd med Umeå universitet och studentkårerna anpassa och utveckla boendefunktionen.

7

8 {fortsättning Strategiska ställningstaganden} Miljöaspekterna Vår verksamhet ska bygga på ett kretsloppstänkande. Miljömedvetandet bland anställda och våra kunder ska öka genom kompetensutveckling, kunskapsspridning och delaktighet. Till våra leverantörer ställs tydliga krav på miljöanpassningar. Vårt miljöprogram Miljöfokus 2016 innehåller mål för de fem områdena: energiförbrukning, sophantering, transporter, byggande och material samt kunskap och engagemang. Fokus på större underhåll i miljonprogramsområden Några av våra större bostadsområden är idag äldre än 30 år och i behov av större riktade ombyggnads- och underhållsinsatser för att höja boendefunktionen och inte minst skapa energisnåla hus med kraftigt minskad energiförbrukning. Vi kommer att etappvis gå igenom områdena och lägga ut en renoveringsplan på tio år. Den årliga investeringsnivån för större underhåll och ombyggnader i miljonprogrammen kommer att ligga på ca 80 mkr varav hälften utgör en del i den reguljära underhållsplanen. Satsning på utemiljöer och trygga bostadsområden Vi vet av våra kundundersökningar att våra hyresgäster prioriterar och högt värderar välskötta och trygga utemiljöer. Därför blir det en viktig uppgift för oss under kommande år att, i samråd med våra hyresgäster, förbättra utemiljön och det upplevda bovärdet. Fina mötesplatser ökar hemkänslan och stoltheten för bostadsområdet. IT-utveckling för kunder och för fastighetssystem Bostaden har ett väl utvecklat öppet stadsnät. Kunderna har möjlighet att välja den nätoperatör som passar bäst. Priset för tjänsten är relativt lågt jämfört med andra stadsnät. Vi ser denna service som en viktig del i vår tjänst och den utgör en del av vår kärnverksamhet.

9 Under 2008 har LAN-nätet byggts ut och möjliggör ett flertal olika lösningar för: Uppföljning av energiåtgång i lägenheter och fastigheter Trygghetslarm, inbrottslarm, brandlarm Tvättstugebokningar Lägenhetsinformation TV-tjänster IT-utvecklingen är en strategiskt viktig fråga för Bostaden och är ett prioriterat område.

10 Mål Bostadsförsörjnings- och bostadssociala mål under perioden BYGGANDE Öbacka strand etapp 1 färdigställs 175 lägenheter start våren 2008 Kv Focken, Hagaborg (seniorkoncept) ca 100 lägenheter start 2 kvart 2009 Kv Kärven (Centrum Väst) ca 50 lägenheter start 2 kvart 2009 Trappan, Obbola övertas lägenheter färdigt till hösten 2009 Ombyggnad Ålidhem inklusive energisparåtgärder start våren 2009 Renovering av delar av Böleäng start våren 2009 Summa 323 lägenheter på tre år medför en minskad nyproduktion med ca lägenheter/år. RENOVERINGAR Påbörja minst två större renoveringsprojekt i områden byggda på talet motsvarande ca 300 lägenheter. Öka underhållsinsatserna för fastighetsbeståndet med 30 procent jämfört med insatserna under år Slutföra renoveringsåtgärder enligt särskilt program för studentkorridorerna. TRIVSEL Genomföra ett större utemiljöprogram i ett eller två bostadsområden i syfte att öka känslan av trygghet, säkerhet, samhörighet och stolthet för de boende. Etablera en Boskola för nyinflyttade för att stödja en smidigare introduktion till boende i hyreslägenhet. 10

11 Ekologiska mål under perioden I vårt nuvarande fastighetsbestånd fram till 2011 uppnå en minskning av energiförbrukning för värme från 170 kwh/kvm/år till 155 kwh/kvm/år. (Delmål i Miljöfokus 2016) I vårt nuvarande fastighetsbestånd fram till 2011 uppnå en minskning av energiförbrukningen för el från 49 kwh/kvm/år till 45 kwh/kvm/år. (Delmål i Miljöfokus 2016) Nyproduktion som upphandlas fr.o.m ska uppfylla kraven för lågenergihus och maximalt generera en energiförbrukning på 65 kwh per kvm Boa (=boarea) och år. Källsortering erbjuds i 90 procent av Bostadens lägenheter. Volymen källsorterade hushållssopor ökar från 36 kg/hushåll till 45 kg/hushåll och kvartal. Sorteringsmöjligheter för matavfall ska erbjudas i 50 % av fastigheterna. Antalet körda mil minskas med 5 procent och utsläpp av koldioxid med minst 15 procent årligen jämfört med år Samtliga fastigheter i Bostadens bestånd ska vara fria från PCB-föroreningar. Kunskap om Bostadens miljöprogram ska årligen öka hos personal och hyresgäster. Utgångspunkt: enkäter genomförda mars-april Ekonomiska mål under perioden Avkastning på eget kapital i genomsnitt 5 procent. Soliditet på 20 procent med det långsiktiga målet (2015) 25 procent. Driftnetto på i genomsnitt 350 mkr, delmål (2009) 340 mkr. 11

12 Personalplan en verksamhetsplan för personalområdet Vi ska vara professionella i allt vi gör. Vi jobbar med smarta lösningar som är långsiktigt hållbara socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Som arbetsgivare vill vi genom tydlighet, öppenhet och delaktighet skapa en arbetsmiljö som ger arbetsglädje, sammanhang och mod att våga se saker ur nya perspektiv. Vi ger möjlighet till arbeten som innebär frihet under ansvar. Det förutsätter att våra medarbetare ges förutsättningar och har en vilja att: vara öppna för att utvecklas och se nya lösningar kunna samverka mellan yrken och enheter samt med det omgivande samhället arbeta med en högklassig service och ett starkt kundfokus Prioriterade områden Miljömedvetande hos alla anställda för att skapa långsiktigt hållbara lösningar Samverkan mellan yrkesgrupper och enheter inom Bostaden Företagskultur och värderingar Arbetsmiljö och hälsa Mål och aktiviteter Kunskapen om Bostadens miljöprogram ska årligen öka hos personalen Särskilt program för detta har tagits fram av delprojekt Kunskap och engagemang. Kompetens för att utveckla utemiljöerna i bostadsområdena ska öka hos fastighetsskötare och kvartersvärdar Fastighetsskötare med trädgårdskunnande kompetensutvecklar övriga. 12

13 Samverkan mellan yrkesgrupper och enheter ska öka under perioden Nytt samverkansavtal, personaldagar med all personal två gånger/år, gemensamma ledardagar fyra gånger/år. Systematisk uppföljning av processer inom förvaltning och nyproduktion för att identifiera brister i samverkan. Under 2009 utarbetas lönepolicy, lönekriterier och rutiner för löne- och utvecklingssamtal Används under 2009 års utvecklingssamtal. Tydligt systematiskt arbetsmiljöarbete och ett samverkansavtal ska finnas Utveckla och säkerställa nuvarande rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. Nytt samverkansavtal tas fram tillsammans med fackliga parter. Klart våren Program för Bostadens aktiva hälsoarbete ska vara utvecklat till 2010 Framtagen och känd etisk värdegrund för anställda inom AB Bostaden Utveckling av gemensamt värdegrundsdokument. Utbildning för alla anställda. Andelen anställda med annan etnisk bakgrund än svensk ska öka från 5 procent till 7 procent Medveten rekrytering och strategi för ökad mångfald. 13

14 Årshjul November Verksamhetsplaner tas fram inom varje enhet December Nästa års affärsplan antas Januari Årsbokslut 2008 Februari Oktober Mars Slutrevision av 2008 års bokslut. Kundundersökning September Uppföljning 2 av årets affärsplan. Prognosrevision. Start för arbetet med nästa års affärsplan Augusti Juli Juni April Medarbetarundersökning Maj Uppföljning 1 av årets affärsplan. Prognosrevision 14

15 Fakta AB Bostaden i Umeå 2007 Antal lägenheter st Antal anställda 160 st Antal lokaler 185 st Uthyrningsgrad bostäder 99,5 % Driftnetto 408 mkr Nettoomsättning 823 mkr Resultat efter finansnetto 129 mkr Eget kapital 896 mkr Bokfört värde fastigheter mkr Räntebärande skulder mkr Investeringar 190 mkr Soliditet 18,2 % Direktavkastning 8,7 % Avkastning på sysselsatt kapital 5,9 % Avkastning på eget kapital 15,1 % Låneränta vid årsskiftet 4,3 % Nyckeltal personal 2008 I AB Bostaden finns 160 anställda där 93 (58 %) är män och 67 (42 %) är kvinnor. Personalen kan delas in i följande stora yrkesområden: Kvartersvärdar 46 Tekniker* 26 Fastighetsskötare 26 Lokalvårdare 13 Tjänstemän 35 Chefer inkl ledningsgrupp 14 Totalt 160 * I gruppen tekniker ingår snickare, reparatörer, elektriker, rörmokare och maskinister. Medelåldern är 50 år och inom en treårsperiod beräknas 17 anställda gå i pension. Andel anställda på heltid är 92,2 procent för kvinnor och 99,7 procent för män. Det är främst kvinnor som arbetar deltid. 15

16 AB Bostaden, Box 244, Umeå, tel: Produktion: pondus TRYCK: ORIGINAL

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2010 2012. Kortversion

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2010 2012. Kortversion »Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2010 2012 Kortversion 1 Inledning Fastigheter och människors boendevillkor är en produkt med lång livslängd. Därför är det naturligt för

Läs mer

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2013 2015. Kortversion

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2013 2015. Kortversion »Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2013 2015 Kortversion 1 Teaterallén 26 34 2 Inledning Utgångspunkten i våra affärsplaner har sedan 2008 varit ett långsiktigt affärsmässigt

Läs mer

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR Årsredovisning 2009 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning 3 Det här är bostaden 4 Vd har ordet 6 Viktiga

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Årsredovisning 2014 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

innehåll Kort om Familjebostäder

innehåll Kort om Familjebostäder innehåll Året i korthet 2007...2 Sammanfattning...3 VD har ordet...4 Framtidens boende...7 Ägardirektiv och mål... 10 Affärsidé, mål och strategier...12 Företagsledning...15 Styrelse...16 Kort om Familjebostäder

Läs mer

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2013 2016

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2013 2016 AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2013 2016 2 AFFÄRSPLAN 2013 2016 Varför e uppdatering? Förra året gjorde vi en affärsplan för åren 2012 2016. Målet var att den skulle vara tydlig, inspirerande och något att luta

Läs mer

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 5

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 5 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 5 Omslagsbilden: Trivsel är ett av Uppsalahems kärnvärden. Ovan: Ronny Gustavsson, förman, tillsammans med sina medarbetare. Lite mera värd. UPPSALAHEMS VISION Innehåll

Läs mer

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning Årsredovisning 2011 Innehåll 3 2011 i sammandrag samt utblick 4 Vd-kommentar Om Framtidenkoncernen 5 Detta är Framtidenkoncernen 8 Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder 16 Utveckling av fastigheterna

Läs mer

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Innehåll 3 Sammanfattning och nyckeltal 4-5 VD har ordet 6-7 Särskilda projekt 8-13 Det här är Skelleftebostäder 14-17 Våra hyresgäster 18-20 Våra medarbetare

Läs mer

Stångåstaden årsredovisning

Stångåstaden årsredovisning Stångåstaden årsredovisning 2013 FRIHET TRYGGHET OCH TRIVSEL SVERIGES NÖJDASTE KUNDER FÖR 5 ÅRET I RAD. (AKTIVBO) CIRKA 33 000 HYRESGÄSTER MER ÄN 18500 LÄGENHETER 4 200 STUDENTLÄGENHETER 35 BOSTÄDER I

Läs mer

FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1

FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1 FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1 INNEHÅLL Introduktion 3 Året i korthet 4 LKF i korthet 6 VD har ordet 8 Stad i utveckling 10 Nyproduktion 12 Underhåll 19 Bosocialt arbete

Läs mer

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2012 2016

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2012 2016 AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2012 2016 2 AFFÄRSPLAN 2012 2016 Varför e affärsplan? Många affärsplaner tenderar att bli hyllvärmare. Eller så blir de så operativa att de mer liknar årets att-göra-lista. Vår

Läs mer

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering Årsredovisning 2010 2 UPPSALAHEM ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Uppsalahem i korthet... 4 Uppsalahem 2010... 5 Vd har ordet... 6 Verksamheten Ägardirektiv och mål... 9 Vision, affärsidé och strategier...

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2012 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

Årsredovisning. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

Årsredovisning. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden 2014 Årsredovisning Vi bygger det hållbara samhället för framtiden Innehåll Vision och affärsidé 4 2014 i sammandrag 5 VD-ord 6 Detta är Framtidenkoncernen 8 Mål 9 Livsmiljö 10 Arbetsförhållanden 12 Bostadsutbud

Läs mer

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Årsredovisning 2007 I n n e h å l l Kort om MKB................................................................ 4 Året i sammandrag.........................................................

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2011

Å r s r e d o v i s n i n g 2011 Årsredovisning 2011 Kort om svenska bostäder Svenska Bostäder är ett bostadsbolag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Närmare 59 600 stockholmare bor i någon av våra

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2012 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

Stockholmshems affärsidé. Innehåll. Stockholmshems vision

Stockholmshems affärsidé. Innehåll. Stockholmshems vision Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning 212 Innehåll Stockholmshems affärsidé 1 Sammanfattning och nyckeltal 2 VD har ordet 4 Året som gick 6 Affärsidé, utvecklingsområden och mål KUNDER OCH MARKNAD

Läs mer

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2014 2016

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2014 2016 AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2014 2016 2 AFFÄRSPLAN 2014 2016 Varför e uppdatering? Förra året gjorde vi en affärsplan för åren 2013 2016. Målet var att den skulle vara tydlig, inspirerande och något att luta

Läs mer

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vad är hållbar utveckling? För oss på Stångåstaden innebär det en ständigt pågående process som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar

Läs mer

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad CSR-rapport 2010 Innehåll 3 Vad är Eurhonet och CSR? 4 Om Gavlegårdarna 5 VD har ordet 6 Socialt ansvarstagande i bostadsområden 10 Miljöansvar 12 Ekonomisk hållbarhet 14 Samspel med intressenter 17 God

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2009

Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Innehåll Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Inom Bostadsbolaget strävar vi alltid efter att ge bästa möjliga information till både våra hyresgäster och andra intresserade.

Läs mer

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16 ÅRSREDOVISNING 2009 Svenska Bostäder Svenska Bostäder har varit med och skapat nya bostadsområden och hem till stockholmarna ända sedan 1944. Runt 66 000 stockholmare bor i någon av våra 31 544 hyreslägenheter.

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 2010 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum torsdagen den 28 april 2011 klockan 17.00 på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö. Aktieägare

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

V i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r å r e t

V i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r å r e t A B FA M I L J E B O S TÄ D E R Å R S R E D O V I S N I N G 2 O O 6 i n n e h å l l Viktiga händelser under året...2 Sammanfattning...3 VD har ordet...4 Ägardirektiv...8 Affärsidé, mål och strategier...

Läs mer

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson Årsredovisning 2014 Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson möter hyresgäster 2 årsredovisning i kvarteret Pennskrinet, 2013 ab gotlandshem Visby innehåll årsredovisning 2014 i korthet 4 VD har ordet 5 mål

Läs mer