Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö"

Transkript

1 Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö

2 Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling på stadskontoret har ansvar för Bilden av Malmö. Stadskontoret har rätt att göra förändringar i Bilden av Malmö av icke-principiell karaktär (det vill säga förtydliganden och språkliga ändringar). Bilden av Malmö ska ses över och revideras regelbundet. Vid frågor Kommunikation & Utveckling på stadskontoret svarar på frågor om Bilden av Malmö eller om informationsarbetet i Malmö stad. Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete Antagen av Kommunstyrelsen

3 Bilden av Malmö Bilden av Malmö är viktig. Det är den som gör Malmöborna stolta över sin stad, det är den som ger besökarna lust att komma hit och uppleva något nytt och det är den som gör det intressant för företag att göra långsiktiga investeringar i Malmö. Stoltheten bygger på trygghet, lusten bygger på spänning och intresset bygger på visioner. Alla tre nyckelord är förutsättningar för stadens framtid. Alla tre målar bilden av Malmö. Bilden av Malmö ser olika ut för olika människor och den har också ändrats över tid. Dels på grund av att Malmö ligger där det ligger och därigenom formas av händelser i omvärlden. Men bilden har i minst lika hög grad formats av de idéer och den verksamhet som Malmö stad driver och inte minst av de enskilda insatser som medarbetarna i Malmö stad har gjort och gör varje dag. Bor man kvar i en bild? Ja, om den är trovärdig, om man tycker om bilden och kan se sig själv i den. Och om den är trygg och förhoppningsfull. Flyttar man till en bild? Ja, dels gör man det. Ingen vet hur framtiden ser ut men med hjälp av bilden kan man göra sig en föreställning om hur livet kommer att te sig. Det avgörande är om den är sannolik. Investerar man i en bild? Ja, definitivt. I princip alla investeringar i allmänhet och etableringar i synnerhet bygger på förväntningar och de förväntningarna bygger i sin tur på den visionära bild man kan presentera. Att aktivt och målinriktat arbeta med bilden av Malmö är att bygga ett starkt varumärke.

4 En resa i bilder Förflyttningen från närsamhälle via grannskapsstaden till det starka samhället är ett bra exempel på hur bilden av staden Malmö har utvecklats. Vid förra sekelskiftet fanns redan industrisamhället, om än i sin linda, men fattigdomen var samtidigt en på sina ställen påtaglig del av Malmö. Något som naturligtvis avspeglade såväl Malmöbornas egen bild av staden som besökandes och näringsidkares. Bygget av Möllevången blev det första steget in i en modernare och rikare stad. Byggnadsprojektet var initierat av kommunen, som såg behovet av förändring och som dessutom såg till att den blev verklighet. Nästa fas i förvandlingen var Friluftstaden, som byggdes på 40-talet, och strax därefter stod MKB:s Augustenborg klart. Det var verkligheten, en viktig del av bilden av Malmö. För att göra bilden tydligare och mer levande skapade S A Johansson begreppet det vänliga fönstret. Vänligheten riktade sig mot Malmöborna i form av kommunalt stöd för såväl pensionärer som för barnrika familjer. Man öppnade en bostadsförmedling, byggde ut MAS. Och man skapade Malmöandan, ett samförstånd mellan storföretag och arbetarrörelse. Det vänliga fönstret var öppet och inbjudande för alla: Malmöbor, besökare och näringsliv. Visst fanns det en allmän medvind efter kriget, men den positiva bilden av Malmö var i hög grad frukten av det som i dag kalllas varumärkesarbete. Man visste hur man ville att staden skulle uppfattas och styrde och handlade därefter. Parallellt med utvecklingen av Malmö till industristad förbättrades Malmöbornas levnadsstandard och därmed stoltheten för sig själva och sin stad. Man förstod stadens förändring, man tyckte om den och man visade sitt gillande. Det var en viktig del av bilden av Malmö. Besökare som kom till staden lockades av arrangemangen men påverkades av stämningen. Näringslivet som skulle investera såg Malmö som en bra stad att etablera verksamheter i. Det fanns en stadig grund och långtgående idéer om vad som komma skulle. Malmö var en stad som ville mer, och resultatet blev det starka samhället. Malmö stärkte sitt samarbete med storindustrin och blev landets tillväxtcentrum. Varumärket Malmö stod sig gott i konkurrensen. Förändringen kom snabbt. Den svenska och delvis också den internationella industristrukturen omvandlades och gamla samband och tryggheter försvann. Kockums, SAAB med flera var inte längre flaggskepp och tongivande arbetsplatser. Bilden blev krisens. Då kom beslutet om bron och nya infallsvinklar. Tanken väcktes att framtidens Malmö skulle byggas kring kunskapsföretagen. Ett av visionsarbetets mest centrala och angelägna teman var därför omvandlingen till kunskapsstad. Här fanns massor att göra, eftersom högre utbildning fram till dess setts som mindre viktig och industrin som tryggheten. Nu skulle det osäkra och okända bli den nya grund som staden Malmö skulle vila på. Bilden av Malmö som kunskapsstad skulle också spridas till andra människor än Malmöbor och till näringsliv och universitet. När steget togs från industristad till kunskapsstad hade Malmöbornas vardag behov av andra förändringar än de som var aktuella för knappa hundra år sedan. Då var det boendestandarden som skulle höjas, nu måste tryggheten återerövras. Det nuvarande Malmö är en produkt av det som har varit, en historisk epok som vi inte längre lever i, men som fortfarande lever vidare i många människor. Det finns på så sätt i viss utsträckning en motsättning mellan å ena sidan det historiska Malmö och Malmös självuppfattning och å andra sidan Malmös nutid och framtid. Det är därför det är så viktigt att tänka nytt. Nytänkandet handlar inte bara om kunskapssamhället. Klyftorna hotar att öka i och med en allt större invandring och en dyster arbetsmarknad. Det är verkligheten och får den vara ifred skapar den ingen vacker bild av Malmö. Visionerna måste visa vägen. I mars 2004 kom den generella planen: Välfärd för alla det dubbla åtagandet. Skillnaderna ska utjämnas genom fokus på områdena; arbete, utbildning, trygghet och tillväxt. Malmö som industristad är historia, nu kallas Malmö verkligen för kunskapsstad. Hjälpen kom i form av statliga strategiska beslut, som utjämningssystemet, den definierade ramen. Men bilden skapade vi själva. Först som vision, sedan som färdig högskola. En bild med både trygghet och trovärdighet. Precis som bron. Innan den kom var den ifrågasatt, nu kan ingen tänka sig ett Malmö utan den. Precis som Västra hamnen med Turning Torso. Visioner blir till verklighet och bilden av Malmö förvandlas. Ju mer samlat detta arbete är desto tydligare kommer bilden att framstå, för såväl Malmöbor som besökare och näringsliv. 4 bilden av malmö

5 Det medvetna bildskapandet Förutsättningarna har i de flesta fall varit givna. Malmö stad har arbetat fram underlag och mål för förändringarna och Malmöbor, besökare och företagare har upplevt och värderat resultatet. Bilden av Malmö handlar alltid om verkligheten. Men av resonemanget följer att denna verklighet inte skapar sig själv. Den är följden av ett medvetet arbete av alla inom Malmö stad. Det är med andra ord vi själva som formar bilden av Malmö och vår egen organisation. Visionsarbetet 2000 slog fast att det fanns en stor framtidstro inom olika delar av staden. De goda förutsättningarna, framtidstron och de positiva bilderna av framtidens Malmö måste tas tillvara på ett aktivt sätt. - Alla Malmöbor, alla som arbetar i Malmö kommun och alla företag i Malmö måste gemensamt bidra till att förverkliga visionerna om en stad som är bra för alla att leva och verka i. Det kräver handling och samarbete. det räcker inte, verkligheten måste med i spel. Detta hände i och med Vision Bilden av Malmö är en komplex historia. Ramarna sätts till stor del av vår omvärld men det är vi själva som väljer genre, beskriver motivet, bestämmer perspektiv, färgskala och sinnesstämning. En genre, ett motiv, ett perspektiv, en färgskala och en sinnesstämning, som gemensamt bygger vårt varumärke. Är vi tillräckligt duktiga på att skapa en trovärdig, spännande och visionär bild kommer vi dessutom att vara en av dem som bestämmer hur stor ramen ska vara. Och var bilden ska hänga. bilden av malmö 5

6 Den goda spiralen I dag finns det för det mesta en bra bild av Malmö. Med gemensamma ansträngningar har Malmö blivit en på många sätt attraktiv stad. Det är en utmärkt utgångspunkt för vidare arbete, för som historien visar så är arbetet med att skapa bilden av Malmö ständigt pågående. Samspelet i bildskapandet bygger på tre begrepp: identitet, profil och image. Identitet är det Malmö är. Profil är de delar av Malmö vi vill lyfta fram. Image är den uppfattning Malmöbor, besökare och näringsliv har av Malmö. Är gapet för stort mellan identitet och image måste vi börja inifrån, med oss själva, för att först göra och sedan visa fram de saker som får Malmöbor, besökare och näringsliv att dela vår syn på staden Malmö. Detta är ett både stort och brett arbete, och som sagt tar det arbetet aldrig slut. Samtidigt är det viktigt att poängtera att detta stora och breda arbete är allas uppgift, allas de som arbetar i Malmö stad. Och var och en av allas enskilda insatser är viktig för hur den samlade bilden i varje ögonblick ser ut. Ju bättre vi är på vardagens detaljnivå desto större trovärdighet får vi i det stora. Därmed blir vår identitet och image alltmer lika varandra och bilden tydligare och starkare. Samma arbete ligger till grund för bilden av vår organisation, Malmö stad. 6 bilden av malmö

7 Varumärkesbyggande ett målinriktat arbete Att bygga bilden av Malmö är egentligen ett arbete med två varumärken. Dels Malmö stad, som är vårt eget varumärke och som vi på egen hand råder över och kan profilera. Dels staden Malmö, vars bild vi i kraft av vår storlek och vår roll till stor del kan vara med att påverka och samordna. Bryggan mellan de båda varumärkena är de visionsvärden som beslutades av Kommunfullmäktige år 2000; mångfald, möten och möjligheter. Dessa värden är framtidsinriktade och ska delvis med hjälp av arbetet i Välfärd för alla det dubbla åtagandet inom kommunen stärka bilden av staden Malmö. Det vill säga att varumärket Malmö är beroende av att våra kärnverksamheter i kommunen arbetar och löser frågorna som är identifierade inom ramen för Välfärd för alla. För att kunna genomföra arbetet med att bygga en stark och attraktiv bild av Malmö stad och staden Malmö krävs en metodik som är densamma för båda varumärkena: 1. Vår identitet Den första uppgiften är att beskriva identiteten. Helt enkelt kunna svara på frågorna; vem är vi, vad står vi för, vad gör oss unika? Identiteten innehåller även medarbetarnas självbild av Malmö stad och Malmöbornas självbild av Malmö. 5. Prioritera målgrupperna och utveckla strategier När profilerna är fastslagna måste vi titta närmare på de olika målgrupperna och bestämma vad vi vill berätta för var och en av dem. Från detta utarbetar vi olika sätt att nå de målgrupper vi prioriterar. Detta ska leda till att de aktiviteter vi väljer att lyfta fram ska syfta till att stärka profilerna Malmö stad och Malmö. Allt för att så bra som möjligt få målgruppernas bilder att stämma överens med den önskade bilden vi vill att de ska ha. 6. Följa upp insatserna Med jämna mellanrum måste vi mäta hur arbetet med profileringen går. Om bilden stämmer överens med profilen kan vi ta nya steg och utveckla denna profil vidare. Om de inte stämmer överens måste vi se över de aktiviteter vi gör i syfte att profilera och förändra dessa till dess att bilden stämmer överens med profilen. Vi ska bevaka och utvärdera våra egna två varumärken men också hålla koll på vad som händer med konkurrerande varumärken. 2. Omvärldens bild av oss Det andra steget innebär att ta reda på vilken bild omvärlden har av Malmö stad och Malmö. Stämmer den med det vi vill vara eller måste vi förändra bilden? Omvärldens syn på oss är det som kallas vår image. 3. Våra mål När vi har bestämt identiteten måste vi gå vidare och slå fast målsättningen för den framtida Bilden av Malmö stad och Malmö. Målen ska svara på frågorna; vilka vill vi vara och var ska vi befinna oss i framtiden? 4. Resan dit Baserat på identiteten och målen ska vi utveckla den bilden vi vill att omvärlden ska se. Detta arbete kallas för profilering. Profileringen ska svara på frågan; hur vill vi uppfattas? Skillnaderna mellan vår identitet och image är vårt uppdrag. Vi ska lyfta fram och berätta de fördelar som finns ur identiteterna Malmö stad och Malmö. Vi lägger sedan till nya önskade och trovärdiga fördelar för att skapa den profil vi vill att Malmö stad och Malmö ska ha. bilden av malmö 7

8 Malmö stad Malmö. Telefon E-post: bilden av malmö

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Vi behöver tänka nytt. Eller gammalt, fast med nya förtecken. Det anser Rune Elofsson, arkitekt

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

internationell profilering och positionering av

internationell profilering och positionering av Oktober 2014 Strategi för internationell profilering och positionering av Norden 2015 2018 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Statsministrarna 3 1.2 Samarbetsministrarnas vision 3 1.3 Nordic Cool 3 1.4 Förstudie

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 En idrottsrörelse redo för framtiden Arbetsunderlag för arbetet med en övergripande strategi att möta framtiden Inledning och bakgrund Framtiden pockar på,

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST ATG ska trygga en långsiktig utveckling för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Så lyder uppdraget från trav- och galoppsporten, som äger

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer