Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012"

Transkript

1 Landstingsstyrelsen Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP): Sessionssalen (S), (V), (MP): Västra Informationer Lunch Gruppmöten Beslutsärenden 1. UPPROP Val för protokollsjustering. 2. KORTINFORMATIONER FRÅN ORDFÖRANDEN OCH LD 3. UPPFÖLJNING AV PERSPEKTIV Process Barbro Naroskyin Medarbetare Mats Uddin Ekonomi Mikael Borin Avbrott för fika 4. INFORMATIONER Tema ekonomi Mikael Borin Öppna jämförelser Martin Magnusson och Bengt-Göran Emtinger Kartläggning av landstingets internationella engagemang Monika Holtstad Sandberg

2 Landstingsstyrelsen 5. INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Ärenden som bereds inför landstingsfullmäktige 1:1 Handlingsplan för bra kvalitet och patientdelaktighet, LiÖ Barbro Naroskyin 1:2 Handlingsplan för ökad tillgänglighet , LiÖ Barbro Naroskyin 1:3 Handlingsplan för medarbetarnas delaktighet, LiÖ Barbro Naroskyin Ärenden från nämnder och beredningar 2:1 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2013, LiÖ :2 Trafiknämndens årsbudget för år 2013, LiÖ Ärenden från ledningsstaben 3:1 Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2013, LiÖ :2 Landstingsstyrelsens årsbudget samt produktionsenheternas verksamhetsplaner LiÖ Mikael Borin 3:3 Delårsrapport 10 år 2012, LiÖ :4 Kartläggning av landstingets internationella engagemang, LiÖ :5 Flytt av ätstörningsenheten, LiÖ :6 Riktlinjer för hantering av landstingets konstsamling, LiÖ :7 Ansvar för nationell samverkansmodell för kultur samt fördelning av statliga medel till regional kultur år , LiÖ :8 Statsbidrag för Tredje steget i tandvårdsreformen utökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden samt landstingsstyrelsen, LiÖ

3 Landstingsstyrelsen 3:9 Redovisning av användningen av Landstinget i Östergötlands arbetsstipendium år 2011, LiÖ :10 Kompletterande yttrande till Justitieombudsmannen, LiÖ :11 Remissvar riktlinjer för tillgänglighet i offentlig utemiljö delegation till landstingsstyrelsens presidium, LiÖ :12 Fördjupad utredning kring möjligheterna för Landstinget i Östergötland att investera i vindkraft, LiÖ :13 Distribution av ärendehandlingar och anskaffande av mötessystem för landstingsfullmäktige, LiÖ :1 Valärenden 6. BESLUTSÄRENDEN Ärende 1:1 4:1 enligt ovan. Delegationsbeslut (B-ärenden) och skrivelser för kännedom (C-ärenden). 3

4

5 1(5) Ledningsstaben Martin Magnusson, Björn Hansson LiÖ Handlingsplan för bra kvalitet och patientdelaktighet Systematiskt arbete för bra kvalitet och patienternas delaktighet Utifrån uppdraget som gavs i landstingsstyrelsens verksamhetsplan för år 2012 gällande handlingsplan för bra kvalitet och handlingsplan för patienternas delaktighet kommer här beskrivning av handlingsplan för åren Kunskapsbaserad och säker vård Allt kvalitets- och utvecklingsarbete kräver systematisk uppföljning över tid (kvalitet=måluppfyllelse). En viktig sådan på övergripande nivå är Öppna jämförelser (ÖJ). Uppföljningen bygger på data ifrån Socialstyrelsens register och en rad nationella kvalitetsregister och ger en övergripande bild inom en rad medicinska områden inklusive generella indikatorer. ÖJ använder även databaser för tillgänglighet och patientupplevd kvalitet administrerade av Sveriges Kommuner och Landsting. Utöver detta sker Öppna jämförelser inom mera avgränsade områden (ex cancer och stroke). Dessutom medverkar många kliniker i en rad olika nationella kvalitetsregister som ger en betydligt mera detaljerad bild av den medicinska kvalitén. Diagrammet nedan visar ett medelindex för de olika medicinska områden som redovisas i ÖJ. Även om ett medelindex visar på gott resultat så måste varje enskilt område analyseras i detalj då det inom alla områden finns en spridning mellan indikatorerna, vissa indikerar bra resultat andra indikerar behov av förbättringar (grön färg innebär att indexvärdet ligger inom den bästa tredjedelen medan gul färg indikerar ett resultat inom mellersta tredjedelen jämfört med övriga landsting). Uppföljningen visar att landstinget har god medicinska resultat på övergripande nivå inom samtliga områden men det finns delar där det behöver ske förbättringar.

6 2(5) Ledningsstaben Martin Magnusson, Björn Hansson LiÖ Index för respektive medicinskt område i Öppna jämförelser 2011 (LiÖ) 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Diabetes Övriga medicinska indikatorer Läkemedel Kvinnosjukdomar Stroke Rörelseorganens sjukdomar Psykiska sjukdomar Graviditet, förlossning Cancer Kirurgiska sjukdomar Övergripande ind Hjärtsjukdomar Intensivvård Njursjukdomar Kvalitetsarbetet inom strategiområdet för kunskapsbaserad och säker vård innefattar en rad aktiviteter. På landstingsnivå så är fokus bl a på att identifiera förbättringsområden, skapa lättillgängliga system för kunskapsstöd, utveckla arenor för att förbättra samverkan kring komplexa vårdprocesser, implementera nationella och andra riktlinjer till regionala och lokala vårdriktlinjer och stödja införandet av systematiskt förbättringsarbete i det kliniska arbetet. Patientsäkerhet är svårare att mäta. En viktig del är att identifiera vårdskador och risker inom vården. Det innebär att ökad kunskap och förståelse om patientsäkerhet leder till att fler avvikelser uppmärksammas och fler risker blir kända så antalet vårdskador och anmälda avvikelser är inget tillförlitligt mått på hur patientsäker vården är. Patientsäkerhetsarbetet är till stor del inriktat på att stärka patientsäkerhetskulturen samt att utveckla och implementera metoder och vårdprocesser som leder till en säkrare vård och ökad insikt om vad patientsäkerhet innebär. Exempel på processer för att stödja en mera säker vård är införande av kvalitetsregister ex Senior Alert (för riskbedömning och åtgärder avseende fallrisk, trycksår och undernäring), implementering av WHO s checklista inför operationsstart, systematisk utbildning och träning av olika akutmedicinska insatser, standardisering av profylaktisk antibiotikabehandling, etc. Aktiviteter Tillgängliggöra kunskapsstöd på landstingets intranät. Framtagning och implementering av olika vårdriktlinjer, inklusive regional samverkan för vårdriktlinjer.

7 3(5) Ledningsstaben Martin Magnusson, Björn Hansson LiÖ Stimulera medverkan i och nyttjande av kvalitetsregister för uppföljning och kvalitetsarbete. Införa kvalitetsrapporter för produktions- och verksamhetsenheterna. Tydliga uppdrag till Regionalt cancercentrum. Medverkan i utvecklandet av Regionalt kvalitetsregistercentrum. I Cosmic (patientjournalen) skapa standardiserade journalmallar och formulär för effektivare dokumentation innefattande stöd för specifika vårdprocesser. Utveckla bl a IT-stöd för framtagning och användande av individuella vårdplaner. Strama arbetet innefattande IT-stöd för uppföljning på kliniknivå, kunskapsstöd till klinikerna och framtagning av riktlinjer för infektions- och antibiotikabehandling. Implementera strukturerad journalgranskning för att identifiera risker inom olika delar av vården. Införa strukturerad läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse. Genomföra mätning av patientsäkerhetskulturen för att ge faktaunderlag för det fortsatta arbetet med att skapa en kultur för säker vård. Implementera kontinuitetsplanering ute i verksamheterna. Vid sidan av patientsäkerhetsdialoger pröva och införa patientsäkerhetsronder. Implementera Lean som verksamhetsstrategi med fokus på ständiga förbättringar och med huvudfokus på patientens perspektiv. Effektiv vård Det är väsentligt att nyttja tillgängliga resurser så effektivt som möjligt. Effektiva vårdprocesser, att göra rätt från början och ge möjlighet till så stort ansvarstagande som möjligt ute i verksamheten ger inte bara effektivare vård utan innebär också högre kvalitet. Lean implementeras som verksamhetsstrategi för att verksamheterna skall få ett effektivt verktyg för att utifrån patienternas perspektiv förbättra vårdprocesserna, öka effektiviteten och förbättra arbetsmiljön. Aktiviteter Implementering av Lean som verksamhetsstrategi genom gemensamma koncept för utvecklingsarbetet. Utveckla metoder och verktyg för effektiv produktionsplanering (produktionsplanering är en del av Lean). Fokus på kvalitetsbrister i vårdprocesserna ex satsning på att reducera undvikbara återinläggningar.

8 4(5) Ledningsstaben Martin Magnusson, Björn Hansson LiÖ Förbättrad delaktighet för patienter i Östergötland Patientupplevd delaktighet Patientenkäterna visar att patienternas delaktighet är god inom flera vårdområden men behöver förbättras inom andra. De senaste mätningarna visar följande så kallade PUK-värden där 100 är maximalt. Resultat God delaktighet Mindre god delaktighet Verksamhet PUK värde för DELAKTIGHET Förändring jfrt med föregående mätning Mottagningar inom barnsjukvård 83 jämförelse saknas Vårdavdelningar inom barnsjukvård 80 jämförelse saknas Mottagningar inom specialiserad vård PUK enheter Vårdavdelningar inom specialiserad vård PUK enheter Rehabiliteringsverksamhet i primärvård 84 1 PUK enhet Barnavårdscentraler 95 jämförelse saknas Akutmottagningar 72 Oförändrat Barnakutmottagningar 76 jämförelse saknas Vårdcentraler 76 Oförändrat Barn och ungdomspsykiatri 76 jämförelse saknas Mottagningar inom vuxenpsykiatri/beroendevård PUK enheter Vårdavdelningar inom vuxenpsykiatri/beroendevård PUK enheter Delaktighet skapas framförallt i patientens möte med läkare, sjuksköterskor och andra vårdgivare. Patientenkäterna visar att det finns ett tydligt samband mellan den patientupplevda delaktigheten och i vilken utsträckning och på vilket sätt man blir informerad och sin sjukdom/skada, olika behandlingsalternativ, med mera. Delaktighet i flera avseenden Delaktighet har flera dimensioner. Det kan handla om att få svar på sina frågor inför, under och efter vård och behandling. Muntlig information vid telefonkontakt eller personliga möten är viktiga. Likaså är innehållet i skriftlig information som kallelser och liknande viktig för att känna sig delaktig. En viktig del för att patienten skall vara delaktig är att det finns möjligheter att påverka och ta del av sin vård. Följande tabell visar genomsnittet av åtta indikatorer som syftar till att spegla patienternas helhetsupplevelse. Delaktighet utgör en av de åtta indikatorerna. Tabellen visar att Östergötland ligger över riksgenomsnittet inom flera verksamhetsområden (grönmarkerat).

9 5(5) Ledningsstaben Martin Magnusson, Björn Hansson LiÖ PUK-värde (gmsnitt 8 indikatorer) Verksamhetsområde Vårdform Östergötland Riket Vårdcentraler år 2011 Mottagn läkare Mottagn sjuksköt Specialiserad vård år 2012 Mottagning Vårdavdelning Akutmottagningar år 2011 Mottagning Barn- o ungdomsmedicin år 2011 Barnakutmottagning Mottagning Vårdavdelning VUP och Beroendevård år 2012 Mottagning Vårdavdelning Barn- och ungdomspsykiatri år 2011 Mottagning patient Mottagning förälder Pågående och planerade aktiviteter Innehållet i den skriftliga informationen ses nu över av en landstingsövergripande grupp. Det finns en nyproducerad videofilm som distribueras till alla enheter som stöd i arbetet med att skapa det goda mötet. Individuella vårdplaner, framtagna i samverkan med patienten, för att öka patientens möjligheter till aktiv delaktighet. Utvecklingsarbetet innefattar även förbättrat stöd i Cosmic. Utveckla befintliga vårdtjänster, Mina Vårdkontakter (erbjuda fler nättjänster), skapa möjlighet att ta del av delar eller hela sin journal via nätet och successivt utöka antalet enheter som erbjuder webbtidsbokning. Involvera patienter i riskanalyser och förbättringsarbete. Införande av en läkemedelsberättelse som förutom syftet med att säkra läkemedelsinformation mellan olika vårdgivare även utgör en strukturerad information till patienten. Martin Magnusson Björn Hansson

10

11 1(7) Ledningsstaben Björn Hansson LiÖ Handlingsplan för ökad tillgänglighet Handlingsplan 2009 hur har det gått? Den senaste handlingsplanen för förbättrad tillgänglighet fastställdes av landstingsdirektören år Många strategier har genomförts fullt ut, andra delvis och några inte alls. I bilaga redovisas en sammanställning som beskriver viktiga punkter i 2009 års handlingsplan, vilka åtgärder som vidtagits och nuvarande status. Handlingsplan Begreppet tillgänglighet förknippas ofta med väntetider till vård och behandling. Tillgänglighet är dock större än så. I den nu aktuella handlingsplanen ingår sex områden. Följande tabell sammanfattar dessa områden och beskriver kortfattat olika åtgärder och strategier. Punkter i handlingsplan Lättare att hitta och förstå Lättare att nå hälsooch sjukvården Vidareutvecklad e-hälsa Kortare väntetider Förbättrad kontinuitet Uppföljning av vårdprocesser Åtgärder/strategier Bättre vägledning på webben om vart vända sig med olika hälsoproblem. Översyn av budskapet i kallelser och informationsbrev. Bättre information till patienten om vad som ska hända härnäst, var och när. Införande av erbjudande direkt på alla enheter. Ett samtal ska räcka. En dörr ska räcka för akutpatienter. Förbättrad telefontillgänglighet på SVR Förbättrad telefontillgänglighet på sjukhusklinikerna. Ökning av antalet ärenden i Mina vårdkontakter. Öka kontakterna med invånarna via digitala kanaler. Övergång från manuella ärenden till digitala ärenden när patient- och verksamhetsnyttan är stor. Flytta över all patientinformation från lio.se till 1177.se Erbjuda kvalitetssäkrade råd om vård och hälsa via 1177.se Öka kännedomen om och användningen av 1177.se och Mina vårdkontakter bland medarbetare och medborgare. Renodla lio.se till en webbplats för organisationen landstinget. Förbättrad tillgänglighet till läkarmöte på akutmottagningarna. Kortare ledtider inom cancersjukvården. Öka tillgängligheten till neuropsykiatrisk utredning. Snabbväg utan att passera akutmottagning för akuta patienter med känd allvarlig sjukdom och för patienter som primärvården bedömer ska läggas in. Skriftliga individuella vårdplaner som beskriver vart dessa patienter kan vända sig när olika akuta vårdbehov uppstår. Fortsatt LEAN-arbete. Vårdcentraler och sjukhuskliniker vidtar åtgärder som säkrar att patienter med återkommande uppföljningsbehov får träffa samma läkare, sjuksköterska med flera. Införande av processtöd i Cosmic för att kunna överblicka patienternas vårdkontakter och ledtider från remiss till genomförd behandling. Många av punkterna i handlingsplanen har direkt förankring i landstingets målbild På följande sidor ges en fördjupning av de sex aktuella områdena.

12 2(7) Ledningsstaben Björn Hansson LiÖ Lättare att hitta och förstå Patientenkäterna visar att bristande information är en grogrund för missförstånd och missnöje. Landstingets webbplats behöver bli ännu bättre på att vägleda östgötarna om vart man kan vända sig med olika hälsoproblem. Samtidigt behöver budskapet i kallelser och informationsbrev till patienterna förbättras. Vårdcentraler och sjukhuskliniker behöver informera om vad som ska hända härnäst, var och när. Beskedet måste vara tydligt när patienten själv ska höra av sig och boka tid för återbesök/kontroll, samtidigt som reservrutiner behövs för de fall när patienten inte hör av sig. Alla centrum har kommit överens med Hälso- och Sjukvårdsnämnden om att erbjudande direkt ska införas under år 2012 med syftet är att patienten ska få tidigt besked om det som ska hända härnäst, var och när. Erbjudande direkt innebär att patienten inom högst 14 dagar efter remissankomst ska erbjudas datum och klockslag för sjukhusbesök. Överenskommelsen innebär också att patienten inom högst 14 dagar efter beslut om behandling erbjuds datum och klockslag. Flera kliniker har redan påbörjat införandet, men centrumen måste säkra att alla kliniker inklusive diagnostiska verksamheter övergår till erbjudande direkt. 2. Lättare att nå hälso- och sjukvården Många vårdbehov initieras när patienten ringer och kommer fram per telefon till sin vårdcentral eller till SVR Majoriteten vårdcentraler har bra telefontillgänglighet. Enligt senaste mätning besvarade 26 vårdcentraler 95 procent av inkommande samtal. Sämre var det vid 10 vårdcentraler där mindre än 90 procent av samtalen besvarades. Målet är att alla som ringer till sin vårdcentral ska få svar samma dag, det vill säga ett samtal ska räcka. Det betyder bland annat att när vårdcentralen bedömer att patienten behöver komma på besök, ska man inte behöva ringa senare för att få en besökstid. Även om besökstiden ligger längre fram, ska tiden ges när patienten ringer första gången. När vårdcentralen bedömer att patienten behöver komma på besök samma dag är det inte alltid möjligt att erbjuda akutbesök. Ett alternativ är att erbjuda besök på jourmottagningen samma kväll. Vårdcentralerna kan dock inte boka besökstider på jourcentralerna utan måste be patienterna ringa till SVR 1177 efter klockan Det betyder att patienterna måste ringa två gånger för att få komma på akutbesök under vardagkvällar. Möjligheten att få svar utan lång väntetid behöver förbättras på SVR Telefontillgängligheten har försämrats under våren 2012, men har förbättrats under tredje kvartalet. Beslutade åtgärder och förstärkningar ökar möjligheten att nå målet att 90 procent av inkommande samtal besvaras inom tre minuter.

13 3(7) Ledningsstaben Björn Hansson LiÖ Flera sjukhuskliniker har mycket begränsad telefontid vilket bland annat uppmärksammas i patientenkäter. Alla centrum och Hälso- och Sjukvårdsnämnden har där kommit överens om att förbättra telefontillgängligheten under Detta kommer antingen att ske i form av öppen telefontid under minst fem timmar per vardag eller genom införande av TeleQ under minst fem timmar per vardag med återuppringning samma dag. En hjälp för patienterna att lättare nå vården vore också att informera om möjligheten att komma i kontakt med vården via tjänsten Mina vårdkontakter. Patienter i behov av akutbesök hittar inte alltid rätt. När akutbesök inte kan erbjudas på vårdcentral eller jourcentral, ökar risken att patienten väljer att besöka akutmottagningen. Visionen är att en dörr ska räcka. Alla vårdcentraler bör så långt möjligt erbjuda akutbesök samma dag. När akutbesök samma dag på vårdcentralen inte är möjligt, ska patienten ges tydligt besked om vart man ska vända sig. 3. Vidareutvecklad e-hälsa En gemensam handlingsplan har tagits fram för landsting/regioner för nationella invånar- och vårdtjänster på Internet. De 21 huvudmännen investerar drygt 250 miljoner per år ( ). Landstinget i Östergötland står för cirka 5 procent. Med invånaren/patienten i fokus erbjuder Landstinget i Östergötland digitala e-hälsotjänster som förbättrar tillgängligheten till vården, ökar invånarnas delaktighet i vården och bidrar till ökad kunskap om bra vård och bättre hälsa. I Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2012 finns mål satta för antal ärenden i Mina vårdkontakter. Målet är att öka antalet ärenden i Mina vårdkontakter från per månad till under år I oktober 2012 inkom ärenden i Mina vårdkontakter invånare i Östergötland har konton, och dessa ökar med cirka per månad. Mål 2013: ärenden per månad i Mina vårdkontakter Mål 2015: ärenden per månad i Mina vårdkontakter Vad tycker invånarna om tjänsten Mina vårdkontakter? 94 % anger att de kommer att använda tjänsten igen. 79 % uppger att det är lättare komma i kontakt med vården via Mina vårdkontakter än till exempel via telefon. 82 % skulle rekommendera tjänsten till andra. Det är höga siffror i alla delar och visar att det är en tjänst som är mycket uppskattad. Fler och fler invånare i Östergötland skaffar sig konto, men ökningen av antal ärenden går inte lika fort utan har legat i stort sett på samma nivå under 2012 men ökat med ca 16 procent mellan september och oktober. Den åldersgrupp som ökar mest vad gäller användning av tjänsterna i Mina vårdkontakter är personer över 65 år. Om Mina vårdkontakter marknadsfördes i patientkontakterna skulle både kännedomen om och användningen av tjänsten öka bland medborgarna i Östergötland.

14 4(7) Ledningsstaben Björn Hansson LiÖ Idag har Landstinget i Östergötland tre obligatoriska tjänster i Mina vårdkontakter. Dessa är förnya recept, avboka/omboka och kontakta mig. Det finns ett antal ytterligare tjänster som ännu inte införts, men målet är att införa flera av dem under 2013; bland annat webbtidbok. Mina vårdkontakter byggs nu i en helt ny design som och kommer att vara tydlig för den som söker information via dator, läsplatta eller mobiltelefon och visas på bästa sätt i respektive kanal. Den nya plattformen blir klar i mitten av december. Införandet av webbtidbok med koppling till journalsystemet Cosmic har inletts som pilotförsök på både vårdcentraler och specialistklinker. En plan tas nu fram för hur webbtidbok ska implementeras i alla vårdverksamheter. De strategiska målen för Landstinget i Östergötlands e-tjänster för 2013 är: 80 % av alla medborgare ska känna till att landstinget erbjuder råd om vård via webb och telefon 20% av alla länsinnevånarna ska ha ett personligt konto i Mina vårdkontakter. 30 % av medborgarna ska ha e-hälsotjänster som sin första kontakt med vården. Alla mottagningar ska där det är möjligt erbjuda webbtidbokning. 30 % av alla planerade läkarbesök bokas genom webbtidbok via det personliga kontot i Mina vårdkontakter. Patienter ska kunna ta del av sina resultat och värden från provtagningar och undersökningar i Mina vårdkontakter. 75 % av medarbetarna i vården ska se e-hälsotjänster som en naturlig del av vården. Invånare som ringer 1177 ska vid behov kunna få en tid för besök på vårdcentral Strategierna för att nå detta är att: Öka kontakterna med invånarna via digitala kanaler Flytta över fler manuella ärenden till digitala kanaler där det finns en stor patient- och verksamhetsnytta Flytta över all patientinformation från lio.se till 1177.se. Erbjuda kvalitetssäkrade råd om vård och hälsa via 1177.se. Öka kännedomen om och användningen av 1177.se och Mina vårdkontakter bland både medarbetare och medborgare. Renodla lio.se till en webbplats för organisationen landstinget.

15 5(7) Ledningsstaben Björn Hansson LiÖ Kortare väntetider Tillgängligheten till besök och behandling har utvecklats positivt i Östergötland jämfört med när den förra handlingsplanen fastställdes år Den i särklass största och mest omfattande förbättringen har skett inom den planerade specialiserade vården, vilket illustreras i följande tabell. Antal patienter som väntat mer än 60 dagar September 2010 September 2011 September 2012 Förbättring sedan september 2010 Besök Behandling Resultaten under år 2012 för den specialiserade vården placerar Östergötland bland de landsting och regioner som har den bästa tillgängligheten i landet. Resultaten i år är starka inom flertalet verksamheter. Verksamhet Uppföljningsområde Mätetal Resultat Resultattendens Vårdcentraler Besök Läkarbesök inom sju dagar Starkt Oförändrat Specialiserad vård Besök Väntande som väntat högst 60 dagar Mkt starkt Starkt positiv exklusive psykiatri Behandling Väntande som väntat högst 60 dagar Mkt starkt Starkt positiv BUP, VUP, habilitering Besök Väntande som väntat högst 30 dagar Mkt starkt Oförändrat o beroendevård Utredning o behandling Väntande som väntat högst 30 dagar Mkt starkt* Svagt negativ Akutmottagningar Besök Läkarmöte inom en timme Svagt Oförändrat Total vistelsetid Total vistelsetid högst fyra timmar Starkt Svagt positiv *Tillgängligheten är inte bra till neuropsykiatrisk utredning Även om tillgängligheten är bra inom i stort sett alla verksamheter, återstår ytterligare utmaningar. Preliminära analyser av tillgängligheten till canceroperation pekar på behov av förbättringar. Samtidigt är svarstiden för PAD (Patalogisk Anatomisk Diagnos) omvittnat lång, vilket ibland fördröjer beslut om ytterligare medicinska åtgärder. Ett ytterligare problemområde är vuxna patienter med neuropsykiatrisk frågeställning i behov av utredning. Fokus behövs på akutmottagningarnas tillgänglighet där tiden till läkarmöte är mindre bra. Många patienter med känd allvarlig sjukdom drabbas ibland av svåra akuta besvär. I många fall hänvisas dessa patienter till akutmottagning för att efter kortare eller längre väntan bli överförd till vårdavdelning. Ett liknande situation uppstår när vårdcentralen tar emot en akut sjuk patient och där all medicinsk logik talar för ett uttalat behov av akut inläggning i sluten vård. Dessa patienter blir också inte sällan hänvisade till akutmottagning. Primärvården och den specialiserade vården bör gemensamt diskutera hur dessa patienter ska kunna erbjudas en snabbväg utan att passera akutmottagning. Samtidigt behöver berörda patienter ges en skriftlig individuell vårdplan som tydligt beskriver vart och på vilket telefonnummer man ska vända sig när ett visst akut problem uppstår.

16 6(7) Ledningsstaben Björn Hansson LiÖ Det är viktigt att resurserna används på ett effektivt och listigt sätt. Förbättringsarbete enligt LEAN är en viktig komponent som används av alltfler enheter. I detta arbete ingår att resurs-användningen förbättras genom systematisk produktions- och kapacitetsplanering. I de fall den egna kapaciteten är dokumenterat otillräcklig, kan permanenta resursförstärkningar bli nödvändiga. 5. Förbättrad kontinuitet Vårdcentraler och sjukhuskliniker ska vidta åtgärder som säkrar att patienter med återkommande uppföljningsbehov träffar samma läkare, sjuksköterska med flera. Resultaten av patientenkäterna vittnar om att detta är en angelägen fråga. Systematisk uppföljning planeras. 6. Uppföljning av vårdprocesser Behovet är stort att kunna följa patienternas väg genom vården ur flera aspekter. Idag saknas kunskap om hur lång tid det tar från remiss till genomförd behandling. Det är inte heller möjligt att via journalsystemet överblicka vårdkontakter på olika kliniker för ett som samma medicinska problem. Eftersom processtöd saknas i Cosmic är det inte möjligt att operativt följa i vilken utsträckning Östergötland lever upp till de löften som Regionalt Cancercentrum formulerat och marknadsför annat än via nationella kvalitetsregister. Införande av processtöd i journalsystemet är ett högt prioriterat område. Handlingsplanen kommer att följas upp och revideras vid behov. Barbro Naroskyin Landstingsdirektör Lena Lundgren Hälso- och sjukvårdsdirektör

17 7(7) Ledningsstaben Björn Hansson LiÖ Bilaga Följande sammanställning beskriver viktiga punkter i 2009 års handlingsplan, vilka åtgärder som vidtagits och nuvarande status. Punkter i handlingsplan 2009 Åtgärder Status Förbättrad information om vårdgarantin och valmöjligheter Förbättrad information på webben och i foldrar Information från klinikernas vårdlotsar och Genomfört Rutiner, riktlinjer och kvalitetssäkring av väntetidsdata Systematisk genomgång av vårdbehov hos patienter som väntat länge Förtydligade av remissriktlinjer och vårdprogram Säkra likvärdiga indikatorer över länet och att dessa är likvärdiga i en nationell jämförelse Resursoptimering via produktions- och kapacitetsplanering Fler besök hos sjuksköterska, sjukgymnast med flera som alternativ till läkarbesök Mer prestationsbaserade ersättningar Överväga behovet av och möjligheten till utökad upphandling av privat producerad operationsverksamhet, i första hand genom utnyttjande av befintliga avtal. Utökad samverkan med Linköpings Universitet, bland annat avdelningen för kvalitetsteknik, för att tillföra ökad kompetens - främst i befintliga stödprocesser Utöka och sprida arbetssätten med bokning via webben och att ge vissa patientgrupper tid direkt till besök. Behandlingstid direkt i samband med beslut om behandling ska successivt ersätta nuvarande kallelsesystem. Förbättrad tillgänglighet på akutmottagningarna (1 3) Säkra tillgängligheten för patienter med kroniska sjukdomar landstingets fristående vårdlots Omfattande rutinförbättringar på klinikerna för att säkerställa rutiner och kvalitet i registreringar Antalet patienter som väntat mer än sex månader förekommer knappast längre Vårdprocessprogram är framtagna inom flera områden, t.ex. för stroke, benskörhet, tjocktarmssymtom, blodsjukdomar m.m. Socialstyrelsens nationella riktlinjer inom olika områden implementeras inom berörda specialiteter Påbörjat på alla centrum men inte på alla kliniker Fördelning läkarbesök/sjuksköterska år 2009: 45 procent/55 procent år 2012: 44 procent/56 procent Målrelaterad ersättning har införts inom flera nya områden Privata leverantörer anlitas återkommande för operation av patienter som väntat lång tid Samarbetet med Universitetetet har vidareutvecklats. Parallellt har LEAN introducerats och införts på praktiskt taget alla enheter Tid direkt har ersatts med erbjudande direkt med innebörden att patienten senast 14 dagar efter remissankomst (eller beslut om behandling) ska få erbjudande om datum och klockslag för vårdkontakt Östgötamålet har ändrats till 1 4 och därmed anpassats till den nationellt dominerande nivån SKL planerar ett initiativ till nationell uppföljning av återbesök Genomfört Genomfört Pågår Pågår Delvis genomfört Marginell skillnad Genomfört Pågår Genomfört Pågår Pågår

18

19 BESLUTSUNDERLAG 1(4) Ledningsstaben Lena Bernström LiÖ Landstingsstyrelsen Handlingsplan för medarbetarnas delaktighet Systematiskt arbete för ökad delaktighet Utifrån uppdraget som gavs i landstingsstyrelsens verksamhetsplan för år 2012 gällande Handlingsplan för medarbetarnas delaktighet presenteras här framarbetad handlingsplan för åren Arbetet inom medarbetarperspektivet har sedan länge varit inriktat på att skapa ett systematiskt arbete gällande medarbetarnas delaktighet. Detta arbete sker både på landstingsövergripande nivå samt inom de olika produktionsenheterna. Denna handlingsplan väljer att enbart lyfta fram några delar inom detta område som kommer att ges särskild tonvikt under åren Utifrån olika perspektiv måste inledningsvis delaktighet belysas ur olika aspekter för att det lättare ska bli möjligt att se konkreta resultat. I LiÖ:s strategiska plan med treårsbudget anges att Ansvar och befogenheter bör följas åt och vara så decentraliserade som möjligt i landstingets verksamheter för att ta tillvara medarbetarnas idéer, uppmuntra till ansvarstagande och skapa delaktighet. Delaktighet bidrar till förståelsen för utvecklingsprocesser och för vad som krävs av var och en för att uppnå ständiga förbättringar. Delaktighet är dessutom viktig för såväl medarbetarnas välbefinnande som organisationens effektivitet. Grunden i delaktighet är att det finns arenor för dialog på arbetsplatsen som kännetecknas av öppenhet och respekt. Ett sätt att stärka medarbetarnas delaktighet och engagemang är att i större utsträckning skapa incitament för att nå bättre resultat, avseende exempelvis tillgänglighet och ekonomi. Sveriges kommuner och landsting (SKL) belyser delaktighet så här: "Delaktighet beskriver aktiv medverkan, ofta med tonvikt på känslan av att vara till nytta, ha inflytande och kunna påverka. I yrkeslivet rör det benägenheten att vilja vara med i planering och beslut i verksamheten och de reella möjligheterna till, och kanaler för, att vara med och fatta beslut som rör den egna arbetssituationen. En känsla av att det egna bidraget har betydelse för verksamheten". (hämtad ur Medarbetarskap och arbetsresultat, SKL, 2009) I nedanstående handlingsplan har både SKL:s beskrivning såväl som LiÖ:s strategiska plan använts som utgångspunkt. Detta har LiÖ arbetat vidare med inom ramen för begreppet Aktivt medarbetarskap medarbetarskap är medarbetarens relation till arbetet, arbetsplatsen och landstinget som helhet. (hämtat ur Landstingets HR-strategi).

20 BESLUTSUNDERLAG 2(4) Ledningsstaben Lena Bernström LiÖ Med ovanstående belysningar som grund har handlingsplanen delats in enligt följande nivåer: A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå A, Individens delaktighet på arbetsplatsen Dialogen mellan chef och medarbetare ska vidareutvecklas. 1) Vid anställningen ska en tydlig uppdragsbeskrivning ges och den anställde ska bekräfta beskrivningen. Stödmaterial ska tas fram. 2) Utvecklingssamtal ska hållas med alla medarbetare och individuella utvecklingsplaner tas fram. Vid utvecklingssamtalet finns också möjligheter att diskutera innebörden i det aktiva medarbetarskapet sett ur både chefens och medarbetarens perspektiv. Mallar och anvisningar som stöd till samtalet ska vidareutvecklas. 3) Landstinget strävar efter ett klimat som kännetecknas av öppenhet och respekt. Att ge och efterfråga feed-back (återkoppling) i det dagliga arbetet är ett sätt att öka delaktigheten. Olika insatser för att öka kunskapen, medvetenheten och färdigheten när det gäller feed-back ska därför planeras och genomföras B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen Arbetsplatsträffarna vidareutvecklas Medarbetarnas formella möjligheter till delaktighet anges i det samverkansavtal som sedan 2009 finns mellan Landstinget i Östergötland och de lokala fackliga organisationerna. Att utveckla arbetsplatsträffarna i hela landstingets verksamhet är en förutsättning för ett aktivt medarbetarskap med möjligheter att påverka och därmed öka delaktigheten på den egna arbetsplatsen. Olika åtgärder för att stödja och utveckla arbetsplatsträffar och skapa möjlighet till bästa möjliga möten i vardagen är därför en viktig del i handlingsplanen. Lean är en verksamhetsstrategi som förutsätter delaktighet Målbild 2015 har lagts in i Landstingets leanhus och utgör en gemensam värdegrund för det fortsatta arbetet inom Landstinget i Östergötland. En viktig del av handlingsplanen för delaktighet är att fortsätta arbetet med införande av Lean som en verksamhetsstrategi.

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2012

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2012 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Camilla Paananen 2011-11-16 LiÖ 2011-38 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2012 Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) årsbudget för 2012

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå BESLUTSUNDERLAG 1(4) Landstingsstyrelsen Handlingsplan för medarbetarnas delaktighet Systematiskt arbete för ökad delaktighet Utifrån uppdraget som gavs i landstingsstyrelsens verksamhetsplan för år 2012

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Camilla Paananen 2008-11-19 Dnr: LiÖ 2008-38 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) årsbudget för

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTSUNDERLAG 1(5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden De månatliga delårsrapporterna utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Resursfördelning Region Östergötland

Resursfördelning Region Östergötland Resursfördelning 2016 1 HSN:s behovsstyrningsprocess med uppdrag och resursfördelning Uppdrag beslutas av HSN i februari. Uppdrag Specificering av uppdraget till vårdgivare i Region Östergötland samt privata

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Landstingets strategiska plan med treårsbudget

Landstingets strategiska plan med treårsbudget Landstingets strategiska plan med treårsbudget 2011-2013 Förändringar jämfört 2010-2012 Vissa begreppsförändringar Markerad hållbarhetsdimension Perspektivet Förnyelse borttaget Perspektivens innebörd

Läs mer

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapporten utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i ekonomiperspektivet. Övriga nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 1 BESLUTSUNDERLAG Regionsjukvårdsstaben Göran Atterfors 2014-09-12 RSN 2014-16 Regionsjukvårdsnämnden Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 Regionsjukvårdsnämnden Regionsjukvårdsnämnden (RSN)

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr FFö Förslag till LSG Dnr Finansplan

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr FFö Förslag till LSG Dnr Finansplan Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2011-036 FFö Förslag 2011-11-22 till LSG Dnr 2011-36 2011-10-25 Finansplan 2012 2014 2011-11-07 LiÖ 2011-36 1 Innehållsförteckning BILAGOR Bilaga 1. Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Inledning Verksamhet Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut.

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Styrkortens relationer 2006

Styrkortens relationer 2006 VISION VISION VISION VISION VISION Styrkortens relationer 2006 Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Vision Strategier Huvudmannastyrning 3-årsbudget m.m Vision (LF) Strategier (LF) Hälso- och sjukvårds

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2012

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2012 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning Inledning Verksamhet Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut.

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Förslag till Landstingsstyrelsen Dnr Finansplan. Förslag från (M), (VL), (C), (KD), (FP)

Förslag till Landstingsstyrelsen Dnr Finansplan. Förslag från (M), (VL), (C), (KD), (FP) Förslag till Landstingsstyrelsen Dnr 2012-036 2012-10-29 Finansplan 2013 2015 Förslag från (M), (VL), (C), (KD), (FP) 2012-10-29 LiÖ 2012-36 1 Innehållsförteckning BILAGOR Bilaga 1. Resultaträkning, kassaflödesanalys

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2014

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2014 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2014 Datum: 2015-03-12 Diarienummer: HSN-2015-12 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Verksamhet... 1 Hälso- och sjukvårdsnämndens

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben Camilla Paananen 2010-03-17 LiÖ 2010-18 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Denna årsredovisning omfattar en beskrivning

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget 2016

Trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget 2016 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Ewa Lindqwister 2015-11-24 Dnr: TSN 2015-01 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget 2016 Trafik- och samhällsplaneringsnämndens

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Delårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden

Delårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden Delårsrapport Dnr TN 2014-00002 Jan-Feb 2014 Trafiknämnden Delårsrapport 02 2014 2 I Trafiknämndens verksamhetsplan 2014 finns två strategiska mål inom ekonomiperspektivet, ekonomi som ger handlingsfrihet

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Delårsrapport 07 år 2009

Delårsrapport 07 år 2009 1 (1) Ledningsstaben Ekonomi och uppföljningsgruppen -08-21 LiÖ -28 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport år Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt uppföljning

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Bilaga Uppföljning 2014

Bilaga Uppföljning 2014 Diarienr 1 (7) Bilaga Uppföljning 2014 Innehåll 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport...2 2 Former för uppföljning...3 2.1 Vad som skall

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Medicinsk stab. Patientsäkerhet. Samverkan mellan kommun och landsting

Medicinsk stab. Patientsäkerhet. Samverkan mellan kommun och landsting Patientsäkerhet Samverkan mellan kommun och landsting 2011-11-21 Nationell satsning för ökad patientsäkerhet Nollvision avseende undvikbara vårdskador Patientsäkerhetsmiljarden 2011-2014 Målsättning att

Läs mer

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (4) HSN 2017-0302 Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna

Läs mer

Delårsrapport 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Delårsrapport 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 Januari november Datum: 2015-12-28 Diarienummer: HSN2015-10 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Medborgarperspektivet... 3 Processperspektivet...

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna År 2016 Diarienummer: RS160656 2017-01-15 Patrick Överli, verksamhetschef PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE/2017-01-15/PÖ 1. Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2011

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2011 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning Inledning Verksamhet Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut.

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Delårsrapport 09 år 2012

Delårsrapport 09 år 2012 BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Ledningsstaben Ekonomigruppen -10-22 LiÖ -30 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 09 år Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt uppföljning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Revisionsrapport Patientdelaktighet

Revisionsrapport Patientdelaktighet BESLUTSUNDERLAG 1/3 Ledningsstaben Martin Magnusson 2015-02-16 Dnr: RS 2015-214 Regionstyrelsen Revisionsrapport Patientdelaktighet Regionens revisorer har genomfört en granskning för att bedöma ändamålsenligheten

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016

Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016 Januari februari Datum: 2016-03-21 Diarienummer: HSN2016-2 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning I korthet... 2 Samhällsperspektivet... 3 Medborgarperspektivet...

Läs mer

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Utvärdering av hälsoval i primärvården respektive vårdval inom specialistvården Bred och oberoende

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2016-06-13 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri

Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri PROMEMORIA 2012-12-04 Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri Sammanfattning För att förbättra tillgängligheten och patientnöjdheten valde den politiska ledningen (M, VL, FP, C och KD) att

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Produktionsplanering

Produktionsplanering www.pwc.se Revisionsrapport Produktionsplanering Anders Larsson Certifierad kommunal revisor Matti Leskelä Region Östergötland 25 februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Landstingets uppdrag. Hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regional utveckling. Kultur

Landstingets uppdrag. Hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regional utveckling. Kultur Landstingets uppdrag Hälso- och sjukvård inklusive tandvård Regional utveckling Kultur Uppdraget styrs av Kommunallagen Hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen Kollektivtrafiklagen Norrbotten Politisk

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Landsting. Politiker. Landsting. Invånare. val skatt. Ekonomiska ramar. Verksamhetsinriktning. Utbud till befolkningen.

Landsting. Politiker. Landsting. Invånare. val skatt. Ekonomiska ramar. Verksamhetsinriktning. Utbud till befolkningen. Landsting val skatt Politiker Verksamhetsinriktning Ekonomiska ramar Invånare Utbud till befolkningen Patientavgifter Landsting 1 Behovs- och verksamhetsstyrning Totalansvarig LF LF Finansiär LS Ägare

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer